Zápis č. 38/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 18. září 2013 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 38/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 18. září 2013 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích"

Transkript

1 Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 38/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 18. září 2013 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Přítomni: p. Tvrdý, pí Macháčková, p. Šarman, Bc. Beránková, sl. K. Hradilová, Bc. Hradilová, p. Zajdák, p. Foukal Omluveni: Doc. doc. PhDr. et RNDr. Otto Zwettler Přítomni občané: 2 Bod 1. Technický bod Předsedající starosta obce Lovčice pan Václav Tvrdý zahájil 38. zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) v h. Všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas, vyvěšeno na úřední desce OÚ od Proti zápisu č. 37 nebyly podány žádné námitky. Starosta obce konstatoval, že je přítomno 8 členů ZO, je tedy usnášeníschopné. Za ověřovatele zápisu 38. zasedání ZO byli navrženi paní Bc. Marcela Beránková a pan Ivo Šarman, zapisovatelkou paní Lidmila Macháčková. Usnesení č. 752/13/Z38 ZO schvaluje ověřovatele zápisu. Program: 1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů, zapisovatele, zveřejnění, ověření zápisu z minulého zasedání, schválení programu 38. zasedání ZO) 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 3. Informace od posledního zasedání 4. Pošta 5. Úprava rozpočtu č. 6/ Majetkové věci 7. Různé 8. Diskuse 9. Rekapitulace 10. Závěr Usnesení č. 753/13/Z38 ZO schvaluje program 38. zasedání ZO. Bod 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Usnesení č. 749/13/Z37 splněno (stížnost pana Jana Jeteliny) Usnesení č. 750/13/Z37 splněno (zajištění kontejnerů) Usnesení č. 754/13/Z38 ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání. Bod 3. Informace od posledního zasedání 3/1 Prodej pozemku Františku Lužovi. Usnesení č. 755/13/Z38

2 ZO neschvaluje prodej pozemku panu Františku Lužovi, ulička zůstane zachována a zpevní se dlažbou. Hlasování: 2-6(Zajdák, Foukal, Macháčková, Bc. Hradilová, K. Hradilová, Bc. Beránková)-0 3/2 Obecní úřad Lovčice - oprava fasády. Výběr barvy fasády budovy OÚ bude proveden na základě návrhu. Vchodové dveře do budovy OÚ z ulice i ze dvora budou vybrány až na základě předložené cenové nabídky a to buď hliníkové anebo plastové. Usnesení č. 756/13/Z38 ZO ukládá starostovi oslovit firmy a předložit cenové nabídky. Termín: /3 Hasičská zbrojnice - oprava fasády. Výběr barvy fasády budovy hasičské zbrojnice bude rovněž proveden na základě návrhu. Barva fasády budovy OÚ a hasičské zbrojnice bude proveden na základě předloženého návrhu. Bod 4. Pošta Č.j. 334 MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a úz.plánování, Masarykovo nám.30, Kyjov Souhlas ke kácení dřevin podél LC Nenkůvky Č.j. 336 Projektis s.r.o., Komenského 1357, Kyjov Dokumentace rodinný dům manž. Poláčkových, Lovčice Č.j. 337 Diecézní charita Brno, Obl. Charita Hodonín Stanovisko k situaci v pečovatelských službách v JMK Č.j. 340 Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosi Č.j. 341 Revenge, a.s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 Smíchov Žádost nabídka spolupráce (umístění kontejnerů) Č.j. 342 KÚ JMK, odbor správní, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Nabídka účasti na semináři Č.j. 343 ANLET nabídka předplatného na Historický kaleidoskop Č.j. 344 MěÚ Ždánice, stavební odbor, Městečko 787, Ždánice Souhlas se stavbou vodního díla v rámci stavby Výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Lovčice Č.j. 345 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno Stanovisko k výstavbě víceúčelového hřiště při ZŠ Lovčice Č.j. 348 MěÚ Ždánice, stavební odbor, Městečko 787, Ždánice Souhlas se stavbou vodního díla v rámci stavby Výstavba víceúčelového hřiště při ZŚ Lovčice Č.j. 349 KÚ JMK, odbor správní, Žerotínovo nám.3/5, Brno Doporučení ministra financí orgánům obcí stanovit úlevy, př. osvobození od placení místních poplatků Č.j. 350 VZP ČR, Štefánikova 14/4083, Hodonín Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného Č.j. 351 Miroslav Poláček, Bratislava Žádost o podepsání příloh k územnímu souhlasu Č.j. 353 MěÚ Kyjov, odbor živ.prostředí a úz. plánování, Masarykovo nám. 30, Kyjov Oznámení o zahájení řízení, pozvánka Č.j. 354 JMK, KÚ JMK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Žádost o poskytnutí informací Č.j. 357 Měú Kyjov, odbor správních, dopravních a živnost.agend, Kyjov Stavební povolení chodníky U Vodojemu a Na Hrázi Č.j. 359 MěÚ Kyjov, odbor správních, dopravních a živnost.agend, Kyjov Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce Lovčice, polní cesta C104, most SO 01 most, SO napojení stávající polní cesty Č.j. 361 MěÚ Kyjov, odbor správních, dopravních a živnost.agend, Kyjov

3 Souhlas s provedením ohlášené stavby Rekonstrukce a oprava LC Nenkůvky I Č.j. 363, 364 MěÚ Kyjov, odbor živ.prostředí a úz. plánování, Masarykovo nám. 30, Kyjov Oznámení zahájení řízení, prodloužení termínu k dokončení stavby SO 301 Kanalizace SO 302-B-Vodovod odpad z vodojemu, a změny č. 1 SO 301 Kanalizace, SO 302-B-Vodovod odpad z vodojemu, součást stavby III/4301 Lovčice průtah, lokalita Putánka Č.j. 368 Rozhodnutí hejtmana JMK odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Č.j. 369 MěÚ Kyjov, odbor živ.prostředí a úz.plánování, Masarykovo nám. 30, Kyjov Sdělení veřejnou vyhláškou odchylný postup pro usmrcování špačka obecného Č.j. 371 Lesy ČR, s.p., Hradec Králové, správa toků, oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, Brno Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu Č.j. 375 KÚ JMK, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Oznámení o shromáždění podkladů pro rozhodnutí o vydání souhlasu provozovny Zařízení ke sběru a výkupu odpadů Kovošrot Králíček Č.j. 376 KÚ JMK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence Č.j. 383 MěÚ Kyjov, odbor správních, dopravních a živnost.agend, Kyjov Kolaudační souhlas s užíváním stavby Lovčice polní cesta C 104, most, SO 01 most, SO 02 napojení stávající polní cesty Č.j. 384 MěÚ Kyjov, odbor živ.prostředí a územ.plánování, Kyjov Protokol ve věci povolení stavby vodního díla SO 06 Dešťová a splašková kanalizace, která je součástí stavby Výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Lovčice Č.j. 386 Pavla Kmínková, firma Ing. Janulík nabídka pro Obec Lovčice Č.j. 387 KORDIS JMK, a.s. Nové sady 946/30, Brno Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2014 Usnesení č. 757/13/Z38 ZO schvaluje příspěvek na financování IDS JMK na r Č.j. 388 MěÚ Kyjov, odbor živ.prostředí a úz. plánování, Masarykovo nám. 30, Kyjov Rozhodnutí stavební povolení k provedení stavby vodního díla stavebního objektu SO 06 Dešťová a splašková kanalizace, která je součástí stavby Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Lovčice Č.j. 389 KÚ JMK, odbor správní, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Pozvánka na metodické školení k veřejným sbírkám Č.j. 391 KÚ JMK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Žádost o vyjádření k udělení licence VYDOS BUS, a.s. Č.j. 397 AIDED nabídka na sběr použitého šatstva, botů, hraček a ložního prádla Č.j MěÚ Kyjov, odbor živ.prostředí a úz. plánování, Masarykovo nám. 30, Kyjov Rozhodnutí povoluje změnu stavby před dokončením, vodního díla stavebního objektu SO 01 Kanalizace, který je součást stavby,,lovčice Lokalita U vodojemu kanalizace, plynovod a veřejné osvětlení. Č.j MěÚ Kyjov, odbor živ.prostředí a úz. plánování, Masarykovo nám. 30, Kyjov Rozhodnutí povoluje změnu stavby před dokončením, vodního díla stavebního objektu SO 301 Kanalizace, SO 302-B- Vodovod- odpad z vodojemu, a změny č.1 SO 301- který je součástí stavby,,iii/4301 Lovčice průtah, lokalita Putánka Č.j. 404 Mikroregion Ždánicko, Dobrovolný svazek obcí Úprava rozpočtu roku V rozpočtovém opatření č.1 dochází k navýšení rozpočtu DSO Mikroregion Ždánicko o 3.000,- za zapujčení DHM Č.j. 405 Bc. Kateřina Synková, XXXXXXXXXXXXXLovčice u Kyjova Žádost o revizi plynového topení a rozšíření zahradní plochy Usnesení č. 758/13/Z38 ZO schvaluje servis plynového topení a rozdělení zahradní plochy na čtvrtiny za budovou č.p.118. Č.j E.ON Česká republika, s.r.o., Gerstnera 2151/6, České Budějovice Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí na ořez a popř. odstranění dřevin Č.j. 407 MěÚ Kyjov, tajemník, Masarykovo nám. 30, Kyjov Oznámení o provedení kontroly

4 Č.j. 408 MěÚ Kyjov, odbor správních, dopravních a živnost.agend, Kyjov Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení Cyklostezka Ždánicko Č.j. 410 KÚ JMK, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Rozhodnutí uděluje souhlas Zařízení ke sběru a výkupu odpadů Kovošrot Králíček Usnesení č. 759/13/Z38 ZO bere na vědomí došlou poštu. Bod 5. Úprava rozpočtu č. 6/2013 Úprava rozpočtu č. 6/2013 obsahuje rozpočtová opatření č Po provedené úpravě rozpočtu č. 6/2013 se rozpočtové příjmy zvyšují o částku Kč Po provedené úpravě rozpočtu č. 6/2013 se rozpočtové výdaje zvyšují o částku Kč Rozpočtové příjmy po provedené úpravě rozpočtu č. 6/2013 činí Kč Rozpočtové výdaje po provedené úpravě rozpočtu č. 6/2013 činí Kč Schodek činí Kč Usnesení č. 760/13/Z38 ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 6/2013 Bod 6. Majetkové věci 6/1 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku, uzavřená mezi obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice u Kyjova a Miroslavem Poláčkem,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Předmětem smlouvy je umožnit stavebníkovi provést zpevněnou plochu k rodinnému domu a odstavné stání pro osobní automobil Usnesení č. 761/13/Z38 ZO schvaluje provedení rozebíratelné zpevněné plochy před domem č. p /2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi Lesy České republiky, s. p., se sídlem: Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, zapsaný v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540, IČO: , DIČ CZ , statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel na základě Pověření GŘ a Podpisového řádu č. 03/2009, zastoupen Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků oblast povodí Dyje, se sídlem: Jezuitská 13, Brno jako budoucí povinný a Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice u Kyjova jako budoucí oprávněný. Budoucí povinný z věcného břemene prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy nepozbyl právo hospodařit k nemovitostem České republiky, a to mimo jiné i k pozemku p.č o výměře m 2, v druhu vodní plocha v k.ú. Lovčice u Kyjova, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, na listu vlastnictví č (dále jen předmětné pozemky). Budoucí oprávněný z věcného břemene je investorem stavby Víceúčelové hřiště při ZŠ Lovčice. Stavebník bude provádět stavbu podle projektové dokumentace zpracované firmou KAMPARA s.r.o., se sídlem Baračka 220, Bučovice, zastoupenou Ing. Zbyňkem Kamenickým, číslo autorizace AI ČKAIT Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene se uzavírá k části předmětného pozemku, který bude dotčen vyústním objektem. Místo dotčení je zakresleno v situaci, která je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Celková výše jednorázové úhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně však 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských). K takto stanovené ceně bude připočteno DPH. Usnesení č. 762/13/Z38 ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku p.č v k. p. Lovčice u Kyjova a úhradu za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve výši 500 Kč s připočtením DPH.

5 6/3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených dodávkách zemního plynu č , uzavřený mezi smluvními stranami LAMA energy a.s., Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí a Obcí Lovčice, Lovčice 118. Předmětem Dodatku je: a) změna znění Článku VIII Platnost a účinnost smlouvy. Původní znění se ruší a nahrazuje Smlouvy se uzavírá na dobu určitou, kdy platnosti nabývá dnem podpisu smluvních stran s účinností od do , přičemž vypořádání veškerých závazků z jejího plnění tím zůstává nedotčeno. Ustanovení Smlouvy, v nichž se předpokládá provedení stanovených činností před začátkem termínu účinnosti, jsou účinná dnem podpisu Smlouvy. b) Mění se Příloha č. 1 způsob stanovení ceny za Služby - Cena za komoditu (zemní plyn), přepravu, skladování (strukturování), pro období od do P komodita = 755,00, pro období od do P komodita = 745,00. - Cena za distribuci plynu, cena za služby operátora trhu. Usnesení č. 763/13/Z38 ZO schvaluje dodatek č 1 Smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu č /4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č uzavřená mezi LAMA energy a.s., Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí a Obcí Lovčice, Lovčice 118. Předmětem dodatku je: a) Změna znění Článku VIII Platnost a účinnost smlouvy. Původní znění se ruší a nahrazuje: Smlouva se uzavírá na dobu určitou, kdy platnosti nabývá dnem podpisu smluvních stran s účinností od do , přičemž vypořádání veškerých závazků z jejího plnění tím zůstává nedotčeno. b) Změna znění článku VI bod 1 písm. a) cena za komoditu. Cena platná pro období Jednotková cena Pkomodita je sjednána jako jednotarif a dvoutarif. Usnesení č. 764/13/Z38 ZO schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č Bod 7. Různé 7/1 Zpráva kontrolního výboru. Pan Ivo Šarman seznámil zastupitelstvo se zprávou kontrolního výboru. Usnesení č. 765/13/Z38 ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 7/2 Sečení po obci, na poldru a prameništi, zametání, čištění kanal. košů, dláždění silnice v zákostelí po opravě vody. 7/2 Oprava kanalizační vpusti u velkého hřiště, vč. dláždění vjezdu k polní cestě 7/3 Odstavné stání u velkého hřiště dokončeno 7/4 Rekonstrukce vodovodního řádu od pomníku padlých po dům č. p. 242 dokončeno. Návrh: provést opravu vodovodu od pomníku padlých po RD Mařík a po RD Vašková, a po RD Kozák. Usnesení č. 766/13/Z38 ZO schvaluje opravu vodovodu po RD Mařík, Vašková a Kozák.

6 7/5 Rekonstrukce obřadní místnosti odstraněn stávajícího stropu, montáž kazetového stropu, sanace zdiva, omítky, oprava elektroinstalace, zazdění dveří od kadeřnictví, výměna radiátorů, výměna podlahy provedeno 7/6 Stížnost pana Jana Jeteliny v úterý přijede MUDr. Šimeček z OHS Hodonín vyřešit hlučnost společnosti LOVA, vyřešení zápachu náleží odboru životního prostředí. 7/7 Zajištění kontejnerů: - na velkoobjemový odpad je připraven kontejner u seníku v prostorách bývalého JZD a na hřbitově bude umístěn uzavřený kontejner a bude sloužit pouze pro potřeby odpadu ze hřbitova. 7/8 Informace ze zasedání Mikroregionu Ždánicko: schválen projekt na protipovodňová opatření. 7/9 Projekt zpevněné polní cesty od hřbitova po hraničky. Usnesení č. 767/13/Z38 ZO schvaluje projekt na zpevnění polní cesty od hřbitova po hraničky. 7/10 Informace z porady starostů ze dne 9. září nabídka firmy na provozování místních sociálních služeb. Bod 8. Diskuse p. Zajdák silnice u domu Vl. Kalivody se propadá sl. K. Hradilová OS Habřéci uspořádá jarmark, informační schůzka spolků bude v 17 h. v obřadní místnosti OÚ. p. Macháčková z výtěžku plesu pořídíme kvalitní osvětlení vánočního stromu. Promítání Hledání ztraceného času v Lovčicích zahájíme v sobotu a potom vždy každou následující sobotu v podvečerních hodinách. Bc. Hradilová občané upozorňují na nepořádek před domy v nové ulici U Vodojemu. Bod 9. Rekapitulace Paní Macháčková provedla rekapitulaci přijatých usnesení 38. zasedání ZO. Bod 10. Závěr Příští zasedání ZO bude v 18 hodin. Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve hodin.... Václav Tvrdý starosta obce. Bc. Marcela Beránková Ivo Šarman

7 Příloha: prezenční listina

Zápis č. 44/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. března 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 44/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. března 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 44/2014

Více

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 43/2014

Více

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 46/2014

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 81. zasedání dne 7. července 2009 R M 1 / 8 1 / 0 9 b e r e n a v ě d o m í Informativní zprávu

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 20. října 2011 v 17.00 hodin v budově místní

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou Zápis,usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Skřípova konaného dne 29.03.2011 v 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu. Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno podle 92, v souladu s 93

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více