FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009"

Transkript

1 05/06 FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ b ø e z e n Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009 V polovinì února jsme se dozvìdìli jména pìti finalistù, kteøí byli nominováni na udìlení prestižní Ceny Evropské unie za souèasnou architekturu - Mies van der Rohe Award Tato cena spolu se zvláštní cenou pro zaèínající architekty jsou Nadací Mies van der Rohe a Evropskou komisí udìlovány každé dva roky. Smyslem celé soutìže je ukázat veøejnosti tvùrèí potenciál architektù a upozornit, jak významnou roli hraje moderní architektura ve spoleènosti a jak ovlivòuje kvalitu života v evropském prostøedí. Organizátoøi akce si jako èlena mezinárodní poroty vybrali poprvé v historii soutìže také zástupkyni Èeské republiky, kterou se stala Irena Fialová. Tato pøední èeská teoretièka architektury, publicistka a také spoluzakladatelka nakladatelství Zlatý øez, zároveò pøednáší na FA ÈVUT.

2 2. STRANA MIES VAN DER ROHE AWARD 2009 IN 05-06/2009 Pøedsedou poroty byl zvolen øeditel Francouzského centra architektury IFA, teoretik a kritik Francis Rambert, v porotì dále zasedali vítìz minulého roèníku ceny španìlský architekt Luis M. Mansilla, øeditel Nizozemského centra architektury NAI Ole Bouman, øeditel Milánského trienále Fulvio Irace, vítìz Ceny pro zaèínající architekty 2007 Vasa J. Peroviæ z Ljubljany, nejvýznamnìjší souèasná španìlská architektka Carme Pinós z Barcelony a jako tajemník poroty øeditel Nadace Miese van der Rohe Lluís Hortet. Z 340 nominovaných špièkových evropských realizací, které navrhli nezávislí experti specializující se na souèasnou architekturu, ale také profesní instituce a další vyzvané organizace ze všech státù Evropské unie, vybrala sedmièlenná mezinárodní porota pìt staveb, které považuje za nejkvalitnìjší: The Norwegian Opera & Ballet, Oslo, Norsko autoøi: Snøhetta University Luigi Bocconi, Milán, Itálie autoøi: Grafton Architects Library, Senior Citizens' Centre and City Block Core Zone, Sant Antoni's District, Barcelona, Španìlsko autoøi: RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes Multimodal Center Nice Tramway, Nice, Franice autoøi: Atelier Marc Barani Zenith Music Hall, Strasbourg, Francie autoøi: Massimiliano and Doriana Fuksas Podle sdìlení Ireny Fialové bylo posouzení a výbìr tìch nelepších staveb z více než tøí stovek skvìlých projektù velmi nároèné. Vybrat pìt finalistù nebylo vùbec jednoduché, kvalita evropské architektury je dnes velmi vysoká a vyrovnaná. Oproti pøedchozím roèníkùm soutìže porota nakonec vyøadila øadu staveb od slavných architektù a vybrala mezi pìt finalistù mimoøádné stavby, které možná nebudou veøejnosti na první pohled srozumitelné, ale zásadním zpùsobem zlepšují kvalitu života lidí, øíká Irena Fialová. Ve dvou pøípadech se jedná o solitérní objekty a ve tøech o urbanisticko-architektonické úkoly øešící složité úkoly èi problematická místa v mìstském prostøedí. Jde o posun od architektury jako splnìného pøání soukromého klienta smìrem k architektuøe, která peèuje o spoleènost. Po období rychlého rozvoje technologických možností a materiálù, kdy bylo v rùzných soutìžích jejich inovativní užití oceòováno, se tedy vracíme k podstatì architektury, k tvorbì veøejného prostoru a zásadní otázce, jak mùže architektura pøispìt lepšímu životu lidí. Porotkyni také pøekvapila úèast mladých architektù. Témìø ètvrtina nominovaných projektù pocházela z ateliérù, v nichž nepracují architekti starší ètyøiceti let. Rovnìž byla pøíjemnì pøekvapena produkcí nových èlenských státù Evropské unie - Estonska, Litevska, Lotyšska, Chorvatska a Slovinska, které si udržuje na poli architektury již po mnoho let vysokou úroveò. Sledovat evropskou ale pøedevším èeskou architekturu v zrcadle diskutujících porotcù pocházejících z rùzných

3 IN 05-06/2009 VÝSTAVY 3. STRANA kulturních prostøedí bylo velmi pøínosné. Zatímco nizozemský porotce upøednostòoval silný koncept a racionalitu staveb, porotci z mediteránní oblasti oceòovali více harmonii a krásu staveb. Spoleènì s francouzským porotcem jsem cítila, že se na této severojižní hodnotové stupnici pohybujeme nìkde uprostøed, toužíme jak po racionalitì, tak i kráse stavby, dodává Irena Fialová. Èeské realizace se sice do první pìtice nejlepších staveb nedostaly, ale snad mají ještì šanci. Porota totiž vždy vybírá dalších 35 významných tvùrèích poèinù, které jsou spoleènì s finalisty pøedstavovány na putovní výstavì po významných evropských mìstech a v katalogu Ceny. Seznam tìch letošních bude zveøejnìn po dalším kole poroty, které probìhne koncem dubna. Porota si pøi nìm vyslechne pøednášky všech finalistù, pìt vybraných staveb spoleènì navštíví a teprve poté zveøejní vítìze Ceny Evropské unie za souèasnou architekturu za rok Èeská republika se soutìže zúèastòuje pravidelnì od roku 1997 a do katalogù i na výstavy pøedchozích roèníkù se dosud dostalo pìt èeských realizací. Snad bude mít to štìstí i nìkterá z osmi nominovaných staveb na Mies van der Rohe Award 2009, mezi nìž patøí: - Fakulta informaèních technologií VUT v Brnì autor: Architektonická kanceláø Burian Køivinka; - Hotel Metropol autor: Chalupa architekti / dum architekti; - Hráò u Slavonic autor: e-m.r.a.k.martin Rajniš architektonická kanceláø; - Dox - Centrum souèasného umìní autor: Ivan Kroupa Architekti; - Nové ústøedí ÈSOB autor: AP Atelier - Josef Pleskot; - Rodinný dùm v Èernošicích autor: Ksa; - Rezidenèní komplex Na Krutci autor: Kuba & Pilaø Architekti, DRNH; - Centrum ekologických aktivit Sluòákov autor: Projektil Architekti. Dodejme, že definitivní výsledky soutìže by mìly být vyhlášeny v kvìtnu letošního roku, v záøí pak probìhne v Barcelonì vernisáž putovní výstavy. Zpracováno dle tiskových podkladù ÈKA A1 - vedoucí ateliéru: doc. ak. arch. Jindøich Smetana, asistent: MgA. Josef Èanèík Jedineènou výhodou systému VŠUP je ateliérová výuka. Díky ní má posluchaè možnost vnímat a porovnávat svùj vývoj jak v horizontále roèníkových kolegù, tak ve vertikále vyšších roèníkù. Tímto zpùsobem získá mnohonásobnou zkušenost a setká se i s tématy, kterých by se v bìžném systému výuky za 6 let ani nedotkl. Co by mìli mít absolventi, posluchaèi, adepti atelieru Architektura 1 absolventi: Mìli by mít cit pro situaci, kontext - hodnoty, které jsou na nich nezávislé. To je záruka, že v profesi neuèiní èuòárnu. Mìli by mít odvahu, kritiènost i víru. Mìli by mít sociální citlivost. Mìli by mít štìstí. VÝSTAVY A 1234 Ètyøi ateliéry, každý s vlastním specifickým pøístupem a smìrováním k architektuøe. Studentské projekty pøedstavují architekturu v celém spektru od krajiny pøes stavby, interiér až k detailu. Jednotlivé ateliéry dále pøedstavují jejich vedoucí v krátkých komentáøích: posluchaèi: Základní pracovní metodou je hledání a zdravý experiment. Tedy opak rutiny a pøedpoklad pravdivosti. V architektuøe není místo pro autorské rozmary. Na škole se mohou nauèit naslouchat, kam je dané téma samo zavede. Mìli by umìt hodit i dobré koncepty pod stùl, když nevedou jednoznaènì k cíli. Mìli by mít zájem poznat uvažování svých kolegù v ateliéru. A to také v jiných oborech na škole. Je to pøedpoklad respektu k druhým. Závidìt dobré nápady je ale také projevem ocenìní, zárukou rùstu a nepøímo i projevem pokory.

4 4. STRANA VÝSTAVY IN 05-06/2009 adepti: Mìli by být všeobecnì vzdìlaní. Mìli by mít schopnost èíst prostor kolem sebe, krajinu, mìsto a spoleènost, ve které se pohybují. Mìli by mít z toho nìjaké pocity. Mìli by také èíst literaturu. Analytické myšlení a technická gramotnost jsou pøedpokladem. Mìli by se umìt vyjadøovat, pochopitelnì i výtvarnì. Mìli by mít smysl pro humor a schopnost si ho udržet po celou další kariéru (test je souèástí talentových zkoušek). se seznamují s co nejširší oblastí architektury - od detailu a jeho designu pøes návrhy interiéru, drobné architektury a architektury budov, až ke tvorbì urbanistického prostoru. Spoleèná ateliérová práce studentù všech roèníkù umožòuje uèit se od svých pedagogù, ale i jeden od druhého a zároveò poskytuje zpìtnou inspirující vazbu i pedagogùm. Smyslem výuky je v prvé øadì uèit studenty nacházet pro danou náplò domu co nejlepší dispozièní a objemové øešení. Teprve pochopení všech dispozièních principù a znalostí jednotlivých typologických druhù staveb, uplatnìné s patøiènou fantazií, jsou pøedpokladem ke kvalitnìjší tvorbì. Budoucí architekt by mìl vzít za své, že celá jeho tvorba má sloužit pøedevším potøebám èlovìka a pochopit, že teprve dobøe vyøešená funkce dává prostor pro architektonickou tvorbu, z které by mìlo vyzaøovat pochopení místa a jistá laskavost. Pak už jen èas ukáže životaschopnost díla. A2 - vedoucí ateliéru: prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, asistent: Ing. arch. Jana Moravcová Kompletní architektura - celé spektrum architektonických dovedností s pøesahy do souvisejících oborù. Architektura, v co možná nejširších souvislostech. Dùraz na osobní pøístup a podpora každého studenta, úèastníka diskuse. Zdùvodnìná souèasná èi futuristická architektura s vìcným vztahem k realitì. Svoboda, zodpovìdnost. A4 - vedoucí ateliéru: prof.ak.arch. Jiøí Pelcl, asistent: MgA. Radim Babák Náš atelier na VŠUP je ve tøetím poschodí, je to velký prostor 8x12 m s kabinetem profesora nahoøe pod stropem. Je nás kolem dvaceti studentù v šesti roènících. A3 - vedoucí ateliéru: prof. ak. arch. Petr Keil, asistent: MgA. Patrik Zamazal Cílem studia v ateliéru A3 je výchova samostatných tvùrèích osobností, které se profesionálnì orientují v celém spektru architektonické tvorby. Bìhem studia Od ostatních ateliérù architektury na škole se lišíme tím, že se vìnujeme také designérským úkolùm. Každý roèník pracuje na rùzných projektech, nìkdy máme všichni spoleèný úkol. Pøemýšlíme o domech, ve kterých lidé bydlí, a o vìcech, které užívají. Zároveò s pøemýšlením tyto vìci kreslíme, dìláme modely a zkoušíme, jestli fungují. Jsou to nejen domy, interiéry a nábytek, ale i svítidla

5 IN 05-06/2009 VÝSTAVY 5. STRANA a vìci, se kterými lidé žijí. Baví nás experimentovat a dìlat vìci tak, jak je cítíme. Na konci každého semestru ateliér uklidíme a práce vystavíme. Pravidelnì se úèastníme domácích a mezinárodních soutìží. Nìkdy vyhrajeme hlavní ceny, jindy nevyhrajeme nic. Kromì práce v ateliéru máme pøednášky z doprovodných disciplín, spojených se studiem architektury. Pøednášky z dìjin umìní a dalších teoretických disciplín máme spoleènì s ostatními studenty školy, malíøi, sochaøi, grafiky, textiláky, keramiky a pod.. Témìø každý student bìhem studia jede na stáž na nìkterou zahranièní umìleckou školu, naopak, prùbìžnì je s námi v ateliéru jeden nebo nìkolik stážistù z jiných škol Termín akce: do 12. bøezna 2009 Místo konání: Centrum souèasného umìní DOX v Praze, Poupìtova 2a, Praha 7 - Holešovice Otevøeno: St - Pá hodin, So - Po hodin Tiskové materiály VŠUP Foto z vernisáže: Alexandra M. Videmannová CASUA - od detailu k mìstu architektury Výstava v brnìnské Galerii pøedstavuje významný pražský ateliér se širokým realizaèním zábìrem - od øešení obytných komplexù (rezidence Nové Petøiny, rezidenèní vila Vojanka, obytný soubor Zelené mìsto a Poseidon) pøes administrativní budovy a celky (Océ, Agrofert, SG Centrum, Èeský statistický úøad, Èeskomoravská stavební spoøitelna) až k rekonstrukcím historických architektonických skvostù (Horní hrad Rožmberk, Palác Riesù ze Stallburgu, vila Pellé, dùm s pasáží U Závoje). Významnou souèástí tvorby ateliéru jsou realizace mìstských parterù a pomníkù, ve spolupráci se sochaøem Michalem Gabrielem, dìkanem brnìnské FAVU VUT. Termín akce: od 18. bøezna do 16. dubna 2009 Místo konání: GALERIE ARCHITEKTURY, Starobrnìnská 16/18, Brno Otevøeno: Út - Pá hodin, So - Ne hodin Více informací naleznete na: MADE IN IG Výstava pøipravená u pøíležitosti ukonèení pedagogické èinnosti výrazné osobnosti architektury na slovenské scénì doc. Ivana Gürtlera na FA STU v Bratislavì. Neucelenìjší pøehlídka mladých slovenských architektù. Datum akce: od 19. bøezna do 19. dubna 2009 Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1 Otevøeno: Út - Ne hodin Dne v 18:00 pøednáška v Betlémské kapli. Více informací naleznete na: SYMPOZIUM Mezinárodní sympozium k otázkám autorských práv v architektuøe Èeská komora architektù, v souèinnosti s Justièní akademií a Ministerstvem kultury ÈR, poøádá sympozium k otázkám autorských práv v architektuøe, jejich ochranì a ochranì proti jejich zneužití. Problematika autorského práva se týká pøedevším zástupcù veøejné správy, investorù a zadavatelù, stavebníkù, developerù, architektù a projektantù, specializovaných i nespecializovaných právních kanceláøí i soudù.

6 6. STRANA SOUTÌŽE IN 05-06/2009 Autorskoprávní problematika má totiž i trestnìprávní vztahy a v nepøímé souvislosti mùže být sympozium užiteèné i osobám èinným na tomto poli. Rovnìž jsou vítáni zájemci z øad reprezentantù právní nauky, kteøí se na téma v pravém slova smyslu dosud nespecializovali. Datum akce: 3. dubna 2009, od 9 do 17 hodin Místo konání: Rektorát VUT, Antonínská 548/1, Brno Téma V prùbìhu sympozia budou nadneseny nejzávažnìjší otázky, jež problematiku autorského práva v architektonické praxi postihují. Téma bude nedílnì nazíráno jak z teoretické, tak i zcela konkrétní a praktické roviny. Nezanedbatelný prostor bude vìnován otázkám z pléna, aby byla vyvolána plnokrevná diskuse. Každý z osmi pøednášejících má vymezen dvacetiminutový prostor na vlastní vystoupení, ke kterému je pøipojena patnáctiminutová doba pro diskusi. Bìh pøednášek bude pøerušen na obìd a pøestávku na kávu, jejíž souèástí je jednoduché obèerstvení i pro auditorium. V 16 hodin probìhne pódiová diskuse. Cíl Sympozium má za cíl spoleèným dialogem posunout odbornou pospolitou vìdomost na vyšší úroveò. Je nadìje, že akce zvýší preventivní pohotovost všech, kdo jsou úèastníky procesu projektování staveb. Bude platformou, kde v jeden moment budou diskutovat špièkoví a zkušení odborníci jak na právní, tak vìcnou stránku tématiky i nespecializovaní soudci a další odborníci, kteøí nebudou pøímo pøispívat referáty. Akce bude významným nástrojem pro pøedejití složitým a draze øešitelným sporným situacím a bude cennou preventivní instrumentací pro všechny dotèené. Pøihláška Svou úèast, prosím, potvrïte na: nebo na tel.: Úèastnický poplatek je možno uhradit hotovì v brnìnské kanceláøi ÈKA (Starobrnìnská 16/18, Brno) nebo pražské kanceláøi ÈKA (Josefská 34/6, Praha 1), anebo poukázat na úèet èíslo: /0800. Pøi bezhotovostní platbì je nutné uvést variabilní symbol, který vám bude sdìlen pøi potvrzení úèasti. Autorizované osoby uvedou jako variabilní symbol èíslo své autorizace. Cena pro èleny ÈKA: 200 Kè Cena pro neèlena ÈKA: 1800 Kè (Cena uhrazená v posledním týdnu až v den konání 2000 Kè). SOUTÌŽE Bytový dùm pro 21. století V únoru jsme mìli možnost zjistit vítìze jednokolové anonymní architektonické soutìže pro vysokoškolské studenty oborù architektury a pozemní stavby. Spoleènost Central Group, která tuto architektonickou soutìž poøádá, se tímto snaží podpoøit mladé talenty architektury, kteøí se danou problematikou chtìjí v budoucnu zabývat, a tím nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického øešení odpovídající zaèátku 21. století. Užití autorských dìl pøihlášených do soutìže je urèeno výhradnì pro prezentaèní, propagaèní a marketingové úèely vyhlašovatele. Soutìže se mohli úèastnit pouze studenti øádného denního studia (bakaláøského nebo magisterského typu) vysoké školy v oboru architektura a pozemní stavby níže uvedených vysokých škol: ÈVUT Praha - Fakulta architektury, ÈVUT Praha - Fakulta stavební, VŠUP Praha - Katedra architektury, VUT Brno - Fakulta architektury, VUT Brno - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební a AVU Praha - obor Architektonická tvorba. Do soutìže bylo pøijato 30 soutìžních návrhù, bohužel o více než polovinu ménì, než v minulém roèníku. Celková úroveò soutìže však byla dle slov porotcù dobrá, objevilo se nìkolik originálních øešení, o èemž svìdèí i ètyøkolové hodnocení soutìže. V soutìži se ale vyskytla i øada konvenèních návrhù. Do poroty tentokrát usedli: Ing. arch. Zdenìk Lukeš, Ing. arch. Petr F. Bílek, Akad. arch. David Vávra, Ing. arch. Eva Koláèková a Filip Grygera (Náhradníky byli Ing. arch. Boris Redèenkov, Ing. arch. Ludìk Jasiok a Ing. arch. Jiøí Hùrka). Tøi vítìzové však pøedstavovali nekonvenèní øešení. 1. cenu a Kè si odváží studenti FA ÈVUT PRAHA - Bc. Miroslav Klofáè, Bc. Tomáš Lindovský, Bc. Martin Stára a Bc. Kamil Štajgl Porota oceòuje architektonicky èistý koncept. Pøestože jsou na ètvercovém pùdorysu vystavìny lapidární obytné kontejnery, pùsobí dùm elegantnì a pøesvìdèivì. Tyto kontejnery umožòují zajímavé dispozièní øešení bytù vèetnì propojení s otevøenou terasou. Porota by ocenila perspektivní zobrazení celého konceptu tøí bytových domù prezentovaných v pùdorysech, které tvoøí urbánní kompozici. Grafické øešení je navzdory lapidárnosti pøesvìdèivé. 2. cenu a Kè získaly studentky VUT BRNO - Veronika Dobešová a Gabriela Blažková Celkové øešení vychází z principu japonského metabolismu. Tento systém umožòuje vytváøet rùzné neopako-

7 IN 05-06/2009 SOUTÌŽE 7. STRANA vatelné kombinace. Porota oceòuje základní princip domu - zavìšené samonosné obytné boxy rùzných typù na železobetonovém komunikaèním jádru. Díky rùznorodému seskupení jsou byty dobøe prosvìtlené. Porotu zaujala i ekologiènost øešení. Nedostatkem návrhu je absence výtahu a ponìkud nepøesvìdèivé dispozièní øešení. Grafické øešení je velmi kvalitní. 3. cenu a Kè získali studenti AVU Praha - Anežka Martínková a Ondøej Synek Návrh je inspirován Le Corbusiérovými vizemi. Jednoduchá forma ponechává volnost životu. Bytový dùm je øešen v modulovém systému, který umožòuje nejrùznìjší variabilitu øešení, vèetnì vložených zahrad. Výsledkem je pestré øešení na principu pavlaèového domu. Jedná se o èistý a vtipný koncept, malá hloubka dispozice umožòuje dobrý pøístup svìtla. Pøínosem je i polyfunkènost spodních bytù. Jako nadbyteèné se zdá konstrukènì ponìkud naivní vykonzolování krajní sekce. Porota rovnìž oceòuje èisté grafické øešení. z øad politické, spoleèenské a kulturní sféry, médií a sponzorù. Výsledky soutìže budou zveøejnìny v odborném a regionálním tisku. Kategorie soutìže Soutìž Stavba Moravskoslezského kraje 2008 je vyhlášena pro tyto kategorie novostaveb a rekonstrukcí: 1. kategorie - stavby obèanské vybavenosti 2. kategorie - bytové domy 3. kategorie - rodinné domy 4. kategorie - prùmyslové stavby 5. kategorie - dopravní, inženýrské a vodohospodáøské stavby. V každé kategorii bude udìlena hlavní cena Stavba Moravskoslezského kraje 2008 a dvì èestná uznání. Z vítìzných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udìlením ceny GRAND PRIX. Pro druhý roèník soutìže je pøipravena novinka, a to v podobì ocenìní dìkana stavební fakulty VŠB - TUO za nejlepší diplomovou práci, která pøichází s novým nekonvenèním zpùsobem øešení. Porota mùže rozhodnout, že neudìlí žádnou z vyhlašovaných cen a ocenìní, popø. se mùže rozhodnout pouze pro udìlení nìkteré z nich. Pokud bude do jedné kategorie pøihlášen vìtší poèet kvalitních staveb, mùže porota udìlit v této kategorii 2 tituly. Porota mùže udìlit zvláštní cenu mající vliv na životní prostøedí (ekologii) nebo mající jinou zvláštní hodnotu. Kritéria hodnocení Stavby pøihlášené do soutìže posuzuje porota, složená ze zástupcù jednotlivých vyhlašovatelù soutìže. Partneøi soutìže jsou: - Svaz podnikatelù ve stavebnictví v ÈR - krajská stavební spoleènost (www.sps.cz) - Èeská komora autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì (www.ckait.cz) - Moravskoslezský kraj (www.kr-moravskoslezsky.cz) - Obec architektù (www.architekt.cz) Více informací naleznete na: Celková úroveò soutìže byla dobrá, objevilo se nìkolik originálních øešení, o èemž svìdèí i ètyøkolové hodnocení soutìže. Samozøejmì se bohužel v soutìži vyskytla i øada konvenèních návrhù. Více informací: Stavba Moravskoslezského kraje 2008 Základní informace Hlavním cílem soutìže je prezentace a propagace kvalitních projektù a staveb, jakož i pøiblížení nejlepších stavebních dìl a jejich tvùrcù širší laické i odborné veøejnosti. Souèasnì si soutìž klade za cíl zviditelnit projekèní, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Moravskoslezském kraji a své zámìry v kraji realizují. Udìlený titul a ocenìní je spojeno s právem využívat tohoto ohodnocení pro reklamní a referenèní úèely. Uzávìrka pøihlášek je 15. bøezna 2009 Vyhlášení výsledkù soutìže bude provedeno slavnostním zpùsobem do za úèasti hejtmana Moravskoslezského kraje a významných osobností regionu, odborné poroty, zástupcù vyhlašovatele, úèastníkù výstavby, odborné veøejnosti, pøizvaných hostù

8 8. STRANA AKTUÁLNÌ Z OA IN 05-06/2009 GPA 2009 Vážení architekti, v pøíloze tohoto èísla Informaèního servisu naleznete pøihlášku k úèasti na XVI. roèníku soutìžní pøehlídky realizovaných staveb GRAND PRIX ARCHITEKTÙ - Národní cena za architekturu Souèástí této pøihlášky jsou také soutìžní pravidla, kdo se do soutìžní pøehlídky mùže pøihlásit, jednotlivé kategorie, požadovaná dokumentace, registraèní poplatky a termíny. Všechny tyto dokumenty také naleznete na webových stránkách a Do mezinárodní poroty, pro posuzování a ocenìní prací letošního roèníku GPA - Národní cena za architekturu 2009 byli delegováni tito architekti: Antal Puhl - Maïarsko Andreas Klok Pedersen - Dánsko Andrey Chernikov - Rusko Heinrich Degelo - Švýcarsko Peter Gero - Slovensko Pøipomínáme nejdùležitìjší termíny: Uzávìrka pro doruèení pøihlášeného díla vèetnì dokumentace: 6. a 7. kvìtna 2009 od 9 do 17 hodin v sídle Obce architektù, Revoluèní 23, Praha 1 Porota by mìla zasedat ve dnech 14. až 16. kvìtna Slavnostní vyhlášení výsledkù a pøedání cen bude na vernisáži dne 18. èervna 2009 v Národní galerii ve Veletržním paláci, Dukelských hrdinù 47, Praha 7 od 18 hodin. Výstava v prostorách NG potrvá do konce èervence, pak budou následovat další mìsta v ÈR a zahranièí, harmonogram se ještì upøesòuje. SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA V mìsíci dubnu oslaví svá jubilea: 1.4. Ing.arch. BÌLSKÝ Jaroslav, Praha 4, (81) 1.4. Ing.arch. HORÁK Stanislav, Praha 3, (87) 2.4. Ing.arch. KUPKA Zdenìk, Ostrava, (80) 3.4. Ing.arch. VRCHLAVSKÁ Hana, Litvínov, (60) 4.4. Ing.arch. DOMINIK Vladimír, Brno, (60) 4.4. Ak.arch. STRNADEL Jaroslav, Paris, (65) 4.4. Ing.arch. BERGR Rudolf, Ústí nad Labem, (75) 4.4. Ing.arch. KUNCA Karel, Praha 3, (82) 5.4. Prof. DUDEK Oldøich,CSc., Praha 4, (81) 5.4. Ing.arch. HYZLER Josef, Praha 1, (86) 6.4. Ing.arch. MELICHAR Jan, Brno, (75) 6.4. Ing.arch. BURIN Jasan, Praha 5, (80) 7.4. Ak.arch. ZAHÁLKA Karel, Praha 6, (60) 7.4. Ing.arch. ZAHÁLKA Jan, Praha 6, (60) 7.4. Ak.arch. ÈERNÝ Karel, Praha 4, (87) 7.4. Ing.arch. ŠRUBAØ Vojtìch, Brno, (95) 8.4. Ing.arch. LÁCHA Antonín, Praha 6, (65) 8.4. Ak. arch. VOLDØICH Miloš, Praha 4, (80) 9.4. Ing.arch. ZAJÍCOVÁ Pavla, Praha 4, (75) 9.4. Ing.arch. MICHALÍK Milan, Hradec Králové, (82) 9.4. Ing.arch. VEJMAN Ludìk, Brno, (82) Ing.arch. NÌMEC Václav, Jablonec n/nisou, (50) Ing.arch. STAHL Josef, Nové Strašecí, (50) Ing.arch. ŠNAJDROVÁ Milana, Praha 10, (50) Ing.arch. ŠVÁB Pavel, Praha 4, (65) Ing.arch. HLADKÁ Kvìta, Praha 6, (75) Ing.arch. ÈUJANOVÁ Darina, Zlín, (65) Ing.arch. BABINSKÝ Jan, Praha 8, (70) Ing.arch. DVOØÁK Kamil, Dr.Sc., Praha 6, (75) Ing.arch. SPURNÝ Miroslav, Brno, (88) Ing.arch. PLAŠIL Jiøí, Liberec, (50) Ing.arch. ŠUBRT Jaroslav, Praha 6, (50) Ing.arch. LIBICKÝ Vladimír, Praha 1, (82) Ing.arch. VOLF Václav, Pardubice, (84) Ing.arch. SIWEK Vilibald, Èeský Tìšín, (87) Ing.arch. KUNERT Pavel, Mariánské Láznì, (55) Ing.arch. SCHEJBAL Ladislav, Praha 7, (50) Ing.arch. ŠTYS Dalibor, Praha 8, (75) Ing.arch. JIØIÈKA Zdenìk, Brno, (83) Ing.arch. NAVRÁTIL Jan, Velká Bystøice, (70) Ak.arch. PÝCHA Vladimír, Praha 8, (70) Ing.arch. FUKA Jaroslav, Ostrava - Mar. hory, (94) Ing.arch. VAVØÍNOVÁ Olga, Roztoky u Prahy, (50) Ing.arch. ŠIKULA Petr, Hodonín, (50) Ing.arch. SCHNIRCH Jiøí, Pražmo, (55) Ak.arch. TICHÝ Jiøí, Praha 6, (75) Ing.arch. MAXA Miloslav,CSc., Železný Brod, (80) Prof.Ing.arch. KUNA Zdenìk, Praha 4, (83) Ing.arch. VOLMAN Zdenìk, Praha 8, (65) Ing.arch. LAVIÈKA Josef, Praha 4, (70) Ing.arch. KLÍMA Milan, Praha 6, (55) Ing.arch. TICHÝ Ladislav.,CSc., Praha 5, (60) Ing.arch. KRÈ Jaroslav, Praha 7, (80) Ing.arch. ØEØUCHA Jiøí, Slatiòany, (60) Ing.arch. ENGLICHOVÁ Ludmila, Èernošice, (75) Ing.arch. MATOUŠEK Vladimír,CSc., Brno, (88) Ing.arch. KREJÈÍK Jiøí, Hradec Králové, (55) Ing.arch. STEJSKAL Jan, Opava, (55) Ing.arch. BÁRTA Pavel, Všestary, (65) Ing.arch. PIROUT Bohumil, Šestajovice, (65) Ing.arch. AULICKÁ Zdenka, Praha 6, (65) Ing.arch. POLÍVKA Milan, Praha 1, (82) Vážení èlenové Obce architektù, v pøíloze minulého èísla IN jste obdrželi složenku k úhradì èlenských pøíspìvkù za rok Dìkujeme všem, kteøí již pøíspìvky uhradili a ostatní prosíme o co nejrychlejší uhrazení. Usnadníte tím èinnost svého spolku a pøispìjete k hladkému prùbìhu akcí, poøádaných Obcí architektù i vydávání periodika IN v tomto roce. Pøipomínáme výši èlenských pøíspìvkù: Dùchodci nad 70 let Kè Studenti Kè Èlenové OA do 70 let Kè Pøedem dìkujeme. INformaèní servis Èlenský bulletin Obce architektù. Vychází 1x mìsíènì. Neprodejné. Redaktor: B. Kotora, graf. úprava + foto: A. M. Videmannová, Adresa redakce: Revoluèní 23, Praha 1

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB ELSA ÈR 2004 Vážení pøátelé, ELSA (The European Law Students' Association Evropská asociace studentù práva) je nezávislá, nepolitická a nezisková

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ ÚSPÌCHY NADÈASOVÉHO EXPA 58 PØIPOMÍNÁ VÝSTAVA BRUSELSKÝ SEN

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ ÚSPÌCHY NADÈASOVÉHO EXPA 58 PØIPOMÍNÁ VÝSTAVA BRUSELSKÝ SEN FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ 7/8 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz d u b e n 2 0 0 8 ÚSPÌCHY NADÈASOVÉHO EXPA 58 PØIPOMÍNÁ VÝSTAVA BRUSELSKÝ SEN Inspirativní architektura, prùmysl, film, design

Více

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ MARTIN RAJNIŠ: JAK STAVÌT DOMY "JINAK"

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ MARTIN RAJNIŠ: JAK STAVÌT DOMY JINAK 11/12 FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz è e r v e n 2 0 0 8 MARTIN RAJNIŠ: JAK STAVÌT DOMY "JINAK" Tak lze symbolicky pøenést na papír myšlenkové motto jednoho z pøedních

Více

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Rodinné bydlení v zemích V4 Bývanie v krajinách Visegrádu Family Home in Visegrad Countries

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Rodinné bydlení v zemích V4 Bývanie v krajinách Visegrádu Family Home in Visegrad Countries FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ 9/10 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ì t e n 2 0 0 8 Rodinné bydlení v zemích V4 Bývanie v krajinách Visegrádu Family Home in Visegrad Countries Rodinné bydlení

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Provoz vodovodů a kanalizací

Provoz vodovodů a kanalizací pořádá pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 3. - 4. listopadu 2015 AQUAPALACE Hotel Prague Praha Záštita:

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

V ARCHITEKTUŘE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA REALIZOVANÝCH STAVEB S UŽITÍM PŘÍRODNÍHO KAMENE.

V ARCHITEKTUŘE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA REALIZOVANÝCH STAVEB S UŽITÍM PŘÍRODNÍHO KAMENE. Obec architektů, o. s. a Svaz kameníků a kamenosochařů ČR a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelsví KÁMEN V ARCHITEKTUŘE KÁMEN V ARCHITEKTUŘE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA REALIZOVANÝCH STAVEB S UŽITÍM PŘÍRODNÍHO

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 19. června 2009 Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 Hospodářské noviny 19. 6. 2009 Nejlepší stavby Grand

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

JAN HARCINÍK PORTFOLIO - FAKULTA ARCHITEKTURY - ÈESKÉ VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

JAN HARCINÍK PORTFOLIO - FAKULTA ARCHITEKTURY - ÈESKÉ VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V PRAZE JAN HARCINÍK PORTFOLIO - FAKULTA ARCHITEKTURY - ÈESKÉ VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VLASTNÍ FOTOGRAFIE ŽIVOTOPIS CURRICULUM VITAE LEBENSLAUF FOTOGRAFIE ATELIÉROVÁ TVORBA ZAN - PROF. ING ARCH. BOHUMIL

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

(pokraèovíní z titulní strany) Význam pražského veletrhu však není jen propagaèní, ale vystavovatelé zde mají možnost navazovat nové obchodní kontakty a srovnávat svojí nabídku s konkurencí právì v hlavním

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie Kadaverózní kurz RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho

dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho lidí za témìø utopickou. V roce 2007 však bylo založeno

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem doc. ak. mal. Rostislav Vaněk ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Rezidence PARK KAVČÍ HORY

Rezidence PARK KAVČÍ HORY CENTRAL GROUP a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ ACTIVE HOUSE AWARD ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ ACTIVE HOUSE AWARD ZNÁ SVÉ VÍTĚZE STUDENTSKÁ SOUTĚŽ ACTIVE HOUSE AWARD ZNÁ SVÉ VÍTĚZE /Praha 31. května 2013/ Společnost VELUX Česká republika vyhlásila výsledky 2. ročníku studentské soutěže Active House Award zaměřené na návrhy projektů

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více