FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009"

Transkript

1 05/06 FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ b ø e z e n Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009 V polovinì února jsme se dozvìdìli jména pìti finalistù, kteøí byli nominováni na udìlení prestižní Ceny Evropské unie za souèasnou architekturu - Mies van der Rohe Award Tato cena spolu se zvláštní cenou pro zaèínající architekty jsou Nadací Mies van der Rohe a Evropskou komisí udìlovány každé dva roky. Smyslem celé soutìže je ukázat veøejnosti tvùrèí potenciál architektù a upozornit, jak významnou roli hraje moderní architektura ve spoleènosti a jak ovlivòuje kvalitu života v evropském prostøedí. Organizátoøi akce si jako èlena mezinárodní poroty vybrali poprvé v historii soutìže také zástupkyni Èeské republiky, kterou se stala Irena Fialová. Tato pøední èeská teoretièka architektury, publicistka a také spoluzakladatelka nakladatelství Zlatý øez, zároveò pøednáší na FA ÈVUT.

2 2. STRANA MIES VAN DER ROHE AWARD 2009 IN 05-06/2009 Pøedsedou poroty byl zvolen øeditel Francouzského centra architektury IFA, teoretik a kritik Francis Rambert, v porotì dále zasedali vítìz minulého roèníku ceny španìlský architekt Luis M. Mansilla, øeditel Nizozemského centra architektury NAI Ole Bouman, øeditel Milánského trienále Fulvio Irace, vítìz Ceny pro zaèínající architekty 2007 Vasa J. Peroviæ z Ljubljany, nejvýznamnìjší souèasná španìlská architektka Carme Pinós z Barcelony a jako tajemník poroty øeditel Nadace Miese van der Rohe Lluís Hortet. Z 340 nominovaných špièkových evropských realizací, které navrhli nezávislí experti specializující se na souèasnou architekturu, ale také profesní instituce a další vyzvané organizace ze všech státù Evropské unie, vybrala sedmièlenná mezinárodní porota pìt staveb, které považuje za nejkvalitnìjší: The Norwegian Opera & Ballet, Oslo, Norsko autoøi: Snøhetta University Luigi Bocconi, Milán, Itálie autoøi: Grafton Architects Library, Senior Citizens' Centre and City Block Core Zone, Sant Antoni's District, Barcelona, Španìlsko autoøi: RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes Multimodal Center Nice Tramway, Nice, Franice autoøi: Atelier Marc Barani Zenith Music Hall, Strasbourg, Francie autoøi: Massimiliano and Doriana Fuksas Podle sdìlení Ireny Fialové bylo posouzení a výbìr tìch nelepších staveb z více než tøí stovek skvìlých projektù velmi nároèné. Vybrat pìt finalistù nebylo vùbec jednoduché, kvalita evropské architektury je dnes velmi vysoká a vyrovnaná. Oproti pøedchozím roèníkùm soutìže porota nakonec vyøadila øadu staveb od slavných architektù a vybrala mezi pìt finalistù mimoøádné stavby, které možná nebudou veøejnosti na první pohled srozumitelné, ale zásadním zpùsobem zlepšují kvalitu života lidí, øíká Irena Fialová. Ve dvou pøípadech se jedná o solitérní objekty a ve tøech o urbanisticko-architektonické úkoly øešící složité úkoly èi problematická místa v mìstském prostøedí. Jde o posun od architektury jako splnìného pøání soukromého klienta smìrem k architektuøe, která peèuje o spoleènost. Po období rychlého rozvoje technologických možností a materiálù, kdy bylo v rùzných soutìžích jejich inovativní užití oceòováno, se tedy vracíme k podstatì architektury, k tvorbì veøejného prostoru a zásadní otázce, jak mùže architektura pøispìt lepšímu životu lidí. Porotkyni také pøekvapila úèast mladých architektù. Témìø ètvrtina nominovaných projektù pocházela z ateliérù, v nichž nepracují architekti starší ètyøiceti let. Rovnìž byla pøíjemnì pøekvapena produkcí nových èlenských státù Evropské unie - Estonska, Litevska, Lotyšska, Chorvatska a Slovinska, které si udržuje na poli architektury již po mnoho let vysokou úroveò. Sledovat evropskou ale pøedevším èeskou architekturu v zrcadle diskutujících porotcù pocházejících z rùzných

3 IN 05-06/2009 VÝSTAVY 3. STRANA kulturních prostøedí bylo velmi pøínosné. Zatímco nizozemský porotce upøednostòoval silný koncept a racionalitu staveb, porotci z mediteránní oblasti oceòovali více harmonii a krásu staveb. Spoleènì s francouzským porotcem jsem cítila, že se na této severojižní hodnotové stupnici pohybujeme nìkde uprostøed, toužíme jak po racionalitì, tak i kráse stavby, dodává Irena Fialová. Èeské realizace se sice do první pìtice nejlepších staveb nedostaly, ale snad mají ještì šanci. Porota totiž vždy vybírá dalších 35 významných tvùrèích poèinù, které jsou spoleènì s finalisty pøedstavovány na putovní výstavì po významných evropských mìstech a v katalogu Ceny. Seznam tìch letošních bude zveøejnìn po dalším kole poroty, které probìhne koncem dubna. Porota si pøi nìm vyslechne pøednášky všech finalistù, pìt vybraných staveb spoleènì navštíví a teprve poté zveøejní vítìze Ceny Evropské unie za souèasnou architekturu za rok Èeská republika se soutìže zúèastòuje pravidelnì od roku 1997 a do katalogù i na výstavy pøedchozích roèníkù se dosud dostalo pìt èeských realizací. Snad bude mít to štìstí i nìkterá z osmi nominovaných staveb na Mies van der Rohe Award 2009, mezi nìž patøí: - Fakulta informaèních technologií VUT v Brnì autor: Architektonická kanceláø Burian Køivinka; - Hotel Metropol autor: Chalupa architekti / dum architekti; - Hráò u Slavonic autor: e-m.r.a.k.martin Rajniš architektonická kanceláø; - Dox - Centrum souèasného umìní autor: Ivan Kroupa Architekti; - Nové ústøedí ÈSOB autor: AP Atelier - Josef Pleskot; - Rodinný dùm v Èernošicích autor: Ksa; - Rezidenèní komplex Na Krutci autor: Kuba & Pilaø Architekti, DRNH; - Centrum ekologických aktivit Sluòákov autor: Projektil Architekti. Dodejme, že definitivní výsledky soutìže by mìly být vyhlášeny v kvìtnu letošního roku, v záøí pak probìhne v Barcelonì vernisáž putovní výstavy. Zpracováno dle tiskových podkladù ÈKA A1 - vedoucí ateliéru: doc. ak. arch. Jindøich Smetana, asistent: MgA. Josef Èanèík Jedineènou výhodou systému VŠUP je ateliérová výuka. Díky ní má posluchaè možnost vnímat a porovnávat svùj vývoj jak v horizontále roèníkových kolegù, tak ve vertikále vyšších roèníkù. Tímto zpùsobem získá mnohonásobnou zkušenost a setká se i s tématy, kterých by se v bìžném systému výuky za 6 let ani nedotkl. Co by mìli mít absolventi, posluchaèi, adepti atelieru Architektura 1 absolventi: Mìli by mít cit pro situaci, kontext - hodnoty, které jsou na nich nezávislé. To je záruka, že v profesi neuèiní èuòárnu. Mìli by mít odvahu, kritiènost i víru. Mìli by mít sociální citlivost. Mìli by mít štìstí. VÝSTAVY A 1234 Ètyøi ateliéry, každý s vlastním specifickým pøístupem a smìrováním k architektuøe. Studentské projekty pøedstavují architekturu v celém spektru od krajiny pøes stavby, interiér až k detailu. Jednotlivé ateliéry dále pøedstavují jejich vedoucí v krátkých komentáøích: posluchaèi: Základní pracovní metodou je hledání a zdravý experiment. Tedy opak rutiny a pøedpoklad pravdivosti. V architektuøe není místo pro autorské rozmary. Na škole se mohou nauèit naslouchat, kam je dané téma samo zavede. Mìli by umìt hodit i dobré koncepty pod stùl, když nevedou jednoznaènì k cíli. Mìli by mít zájem poznat uvažování svých kolegù v ateliéru. A to také v jiných oborech na škole. Je to pøedpoklad respektu k druhým. Závidìt dobré nápady je ale také projevem ocenìní, zárukou rùstu a nepøímo i projevem pokory.

4 4. STRANA VÝSTAVY IN 05-06/2009 adepti: Mìli by být všeobecnì vzdìlaní. Mìli by mít schopnost èíst prostor kolem sebe, krajinu, mìsto a spoleènost, ve které se pohybují. Mìli by mít z toho nìjaké pocity. Mìli by také èíst literaturu. Analytické myšlení a technická gramotnost jsou pøedpokladem. Mìli by se umìt vyjadøovat, pochopitelnì i výtvarnì. Mìli by mít smysl pro humor a schopnost si ho udržet po celou další kariéru (test je souèástí talentových zkoušek). se seznamují s co nejširší oblastí architektury - od detailu a jeho designu pøes návrhy interiéru, drobné architektury a architektury budov, až ke tvorbì urbanistického prostoru. Spoleèná ateliérová práce studentù všech roèníkù umožòuje uèit se od svých pedagogù, ale i jeden od druhého a zároveò poskytuje zpìtnou inspirující vazbu i pedagogùm. Smyslem výuky je v prvé øadì uèit studenty nacházet pro danou náplò domu co nejlepší dispozièní a objemové øešení. Teprve pochopení všech dispozièních principù a znalostí jednotlivých typologických druhù staveb, uplatnìné s patøiènou fantazií, jsou pøedpokladem ke kvalitnìjší tvorbì. Budoucí architekt by mìl vzít za své, že celá jeho tvorba má sloužit pøedevším potøebám èlovìka a pochopit, že teprve dobøe vyøešená funkce dává prostor pro architektonickou tvorbu, z které by mìlo vyzaøovat pochopení místa a jistá laskavost. Pak už jen èas ukáže životaschopnost díla. A2 - vedoucí ateliéru: prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, asistent: Ing. arch. Jana Moravcová Kompletní architektura - celé spektrum architektonických dovedností s pøesahy do souvisejících oborù. Architektura, v co možná nejširších souvislostech. Dùraz na osobní pøístup a podpora každého studenta, úèastníka diskuse. Zdùvodnìná souèasná èi futuristická architektura s vìcným vztahem k realitì. Svoboda, zodpovìdnost. A4 - vedoucí ateliéru: prof.ak.arch. Jiøí Pelcl, asistent: MgA. Radim Babák Náš atelier na VŠUP je ve tøetím poschodí, je to velký prostor 8x12 m s kabinetem profesora nahoøe pod stropem. Je nás kolem dvaceti studentù v šesti roènících. A3 - vedoucí ateliéru: prof. ak. arch. Petr Keil, asistent: MgA. Patrik Zamazal Cílem studia v ateliéru A3 je výchova samostatných tvùrèích osobností, které se profesionálnì orientují v celém spektru architektonické tvorby. Bìhem studia Od ostatních ateliérù architektury na škole se lišíme tím, že se vìnujeme také designérským úkolùm. Každý roèník pracuje na rùzných projektech, nìkdy máme všichni spoleèný úkol. Pøemýšlíme o domech, ve kterých lidé bydlí, a o vìcech, které užívají. Zároveò s pøemýšlením tyto vìci kreslíme, dìláme modely a zkoušíme, jestli fungují. Jsou to nejen domy, interiéry a nábytek, ale i svítidla

5 IN 05-06/2009 VÝSTAVY 5. STRANA a vìci, se kterými lidé žijí. Baví nás experimentovat a dìlat vìci tak, jak je cítíme. Na konci každého semestru ateliér uklidíme a práce vystavíme. Pravidelnì se úèastníme domácích a mezinárodních soutìží. Nìkdy vyhrajeme hlavní ceny, jindy nevyhrajeme nic. Kromì práce v ateliéru máme pøednášky z doprovodných disciplín, spojených se studiem architektury. Pøednášky z dìjin umìní a dalších teoretických disciplín máme spoleènì s ostatními studenty školy, malíøi, sochaøi, grafiky, textiláky, keramiky a pod.. Témìø každý student bìhem studia jede na stáž na nìkterou zahranièní umìleckou školu, naopak, prùbìžnì je s námi v ateliéru jeden nebo nìkolik stážistù z jiných škol Termín akce: do 12. bøezna 2009 Místo konání: Centrum souèasného umìní DOX v Praze, Poupìtova 2a, Praha 7 - Holešovice Otevøeno: St - Pá hodin, So - Po hodin Tiskové materiály VŠUP Foto z vernisáže: Alexandra M. Videmannová CASUA - od detailu k mìstu architektury Výstava v brnìnské Galerii pøedstavuje významný pražský ateliér se širokým realizaèním zábìrem - od øešení obytných komplexù (rezidence Nové Petøiny, rezidenèní vila Vojanka, obytný soubor Zelené mìsto a Poseidon) pøes administrativní budovy a celky (Océ, Agrofert, SG Centrum, Èeský statistický úøad, Èeskomoravská stavební spoøitelna) až k rekonstrukcím historických architektonických skvostù (Horní hrad Rožmberk, Palác Riesù ze Stallburgu, vila Pellé, dùm s pasáží U Závoje). Významnou souèástí tvorby ateliéru jsou realizace mìstských parterù a pomníkù, ve spolupráci se sochaøem Michalem Gabrielem, dìkanem brnìnské FAVU VUT. Termín akce: od 18. bøezna do 16. dubna 2009 Místo konání: GALERIE ARCHITEKTURY, Starobrnìnská 16/18, Brno Otevøeno: Út - Pá hodin, So - Ne hodin Více informací naleznete na: MADE IN IG Výstava pøipravená u pøíležitosti ukonèení pedagogické èinnosti výrazné osobnosti architektury na slovenské scénì doc. Ivana Gürtlera na FA STU v Bratislavì. Neucelenìjší pøehlídka mladých slovenských architektù. Datum akce: od 19. bøezna do 19. dubna 2009 Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1 Otevøeno: Út - Ne hodin Dne v 18:00 pøednáška v Betlémské kapli. Více informací naleznete na: SYMPOZIUM Mezinárodní sympozium k otázkám autorských práv v architektuøe Èeská komora architektù, v souèinnosti s Justièní akademií a Ministerstvem kultury ÈR, poøádá sympozium k otázkám autorských práv v architektuøe, jejich ochranì a ochranì proti jejich zneužití. Problematika autorského práva se týká pøedevším zástupcù veøejné správy, investorù a zadavatelù, stavebníkù, developerù, architektù a projektantù, specializovaných i nespecializovaných právních kanceláøí i soudù.

6 6. STRANA SOUTÌŽE IN 05-06/2009 Autorskoprávní problematika má totiž i trestnìprávní vztahy a v nepøímé souvislosti mùže být sympozium užiteèné i osobám èinným na tomto poli. Rovnìž jsou vítáni zájemci z øad reprezentantù právní nauky, kteøí se na téma v pravém slova smyslu dosud nespecializovali. Datum akce: 3. dubna 2009, od 9 do 17 hodin Místo konání: Rektorát VUT, Antonínská 548/1, Brno Téma V prùbìhu sympozia budou nadneseny nejzávažnìjší otázky, jež problematiku autorského práva v architektonické praxi postihují. Téma bude nedílnì nazíráno jak z teoretické, tak i zcela konkrétní a praktické roviny. Nezanedbatelný prostor bude vìnován otázkám z pléna, aby byla vyvolána plnokrevná diskuse. Každý z osmi pøednášejících má vymezen dvacetiminutový prostor na vlastní vystoupení, ke kterému je pøipojena patnáctiminutová doba pro diskusi. Bìh pøednášek bude pøerušen na obìd a pøestávku na kávu, jejíž souèástí je jednoduché obèerstvení i pro auditorium. V 16 hodin probìhne pódiová diskuse. Cíl Sympozium má za cíl spoleèným dialogem posunout odbornou pospolitou vìdomost na vyšší úroveò. Je nadìje, že akce zvýší preventivní pohotovost všech, kdo jsou úèastníky procesu projektování staveb. Bude platformou, kde v jeden moment budou diskutovat špièkoví a zkušení odborníci jak na právní, tak vìcnou stránku tématiky i nespecializovaní soudci a další odborníci, kteøí nebudou pøímo pøispívat referáty. Akce bude významným nástrojem pro pøedejití složitým a draze øešitelným sporným situacím a bude cennou preventivní instrumentací pro všechny dotèené. Pøihláška Svou úèast, prosím, potvrïte na: nebo na tel.: Úèastnický poplatek je možno uhradit hotovì v brnìnské kanceláøi ÈKA (Starobrnìnská 16/18, Brno) nebo pražské kanceláøi ÈKA (Josefská 34/6, Praha 1), anebo poukázat na úèet èíslo: /0800. Pøi bezhotovostní platbì je nutné uvést variabilní symbol, který vám bude sdìlen pøi potvrzení úèasti. Autorizované osoby uvedou jako variabilní symbol èíslo své autorizace. Cena pro èleny ÈKA: 200 Kè Cena pro neèlena ÈKA: 1800 Kè (Cena uhrazená v posledním týdnu až v den konání 2000 Kè). SOUTÌŽE Bytový dùm pro 21. století V únoru jsme mìli možnost zjistit vítìze jednokolové anonymní architektonické soutìže pro vysokoškolské studenty oborù architektury a pozemní stavby. Spoleènost Central Group, která tuto architektonickou soutìž poøádá, se tímto snaží podpoøit mladé talenty architektury, kteøí se danou problematikou chtìjí v budoucnu zabývat, a tím nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického øešení odpovídající zaèátku 21. století. Užití autorských dìl pøihlášených do soutìže je urèeno výhradnì pro prezentaèní, propagaèní a marketingové úèely vyhlašovatele. Soutìže se mohli úèastnit pouze studenti øádného denního studia (bakaláøského nebo magisterského typu) vysoké školy v oboru architektura a pozemní stavby níže uvedených vysokých škol: ÈVUT Praha - Fakulta architektury, ÈVUT Praha - Fakulta stavební, VŠUP Praha - Katedra architektury, VUT Brno - Fakulta architektury, VUT Brno - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební a AVU Praha - obor Architektonická tvorba. Do soutìže bylo pøijato 30 soutìžních návrhù, bohužel o více než polovinu ménì, než v minulém roèníku. Celková úroveò soutìže však byla dle slov porotcù dobrá, objevilo se nìkolik originálních øešení, o èemž svìdèí i ètyøkolové hodnocení soutìže. V soutìži se ale vyskytla i øada konvenèních návrhù. Do poroty tentokrát usedli: Ing. arch. Zdenìk Lukeš, Ing. arch. Petr F. Bílek, Akad. arch. David Vávra, Ing. arch. Eva Koláèková a Filip Grygera (Náhradníky byli Ing. arch. Boris Redèenkov, Ing. arch. Ludìk Jasiok a Ing. arch. Jiøí Hùrka). Tøi vítìzové však pøedstavovali nekonvenèní øešení. 1. cenu a Kè si odváží studenti FA ÈVUT PRAHA - Bc. Miroslav Klofáè, Bc. Tomáš Lindovský, Bc. Martin Stára a Bc. Kamil Štajgl Porota oceòuje architektonicky èistý koncept. Pøestože jsou na ètvercovém pùdorysu vystavìny lapidární obytné kontejnery, pùsobí dùm elegantnì a pøesvìdèivì. Tyto kontejnery umožòují zajímavé dispozièní øešení bytù vèetnì propojení s otevøenou terasou. Porota by ocenila perspektivní zobrazení celého konceptu tøí bytových domù prezentovaných v pùdorysech, které tvoøí urbánní kompozici. Grafické øešení je navzdory lapidárnosti pøesvìdèivé. 2. cenu a Kè získaly studentky VUT BRNO - Veronika Dobešová a Gabriela Blažková Celkové øešení vychází z principu japonského metabolismu. Tento systém umožòuje vytváøet rùzné neopako-

7 IN 05-06/2009 SOUTÌŽE 7. STRANA vatelné kombinace. Porota oceòuje základní princip domu - zavìšené samonosné obytné boxy rùzných typù na železobetonovém komunikaèním jádru. Díky rùznorodému seskupení jsou byty dobøe prosvìtlené. Porotu zaujala i ekologiènost øešení. Nedostatkem návrhu je absence výtahu a ponìkud nepøesvìdèivé dispozièní øešení. Grafické øešení je velmi kvalitní. 3. cenu a Kè získali studenti AVU Praha - Anežka Martínková a Ondøej Synek Návrh je inspirován Le Corbusiérovými vizemi. Jednoduchá forma ponechává volnost životu. Bytový dùm je øešen v modulovém systému, který umožòuje nejrùznìjší variabilitu øešení, vèetnì vložených zahrad. Výsledkem je pestré øešení na principu pavlaèového domu. Jedná se o èistý a vtipný koncept, malá hloubka dispozice umožòuje dobrý pøístup svìtla. Pøínosem je i polyfunkènost spodních bytù. Jako nadbyteèné se zdá konstrukènì ponìkud naivní vykonzolování krajní sekce. Porota rovnìž oceòuje èisté grafické øešení. z øad politické, spoleèenské a kulturní sféry, médií a sponzorù. Výsledky soutìže budou zveøejnìny v odborném a regionálním tisku. Kategorie soutìže Soutìž Stavba Moravskoslezského kraje 2008 je vyhlášena pro tyto kategorie novostaveb a rekonstrukcí: 1. kategorie - stavby obèanské vybavenosti 2. kategorie - bytové domy 3. kategorie - rodinné domy 4. kategorie - prùmyslové stavby 5. kategorie - dopravní, inženýrské a vodohospodáøské stavby. V každé kategorii bude udìlena hlavní cena Stavba Moravskoslezského kraje 2008 a dvì èestná uznání. Z vítìzných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udìlením ceny GRAND PRIX. Pro druhý roèník soutìže je pøipravena novinka, a to v podobì ocenìní dìkana stavební fakulty VŠB - TUO za nejlepší diplomovou práci, která pøichází s novým nekonvenèním zpùsobem øešení. Porota mùže rozhodnout, že neudìlí žádnou z vyhlašovaných cen a ocenìní, popø. se mùže rozhodnout pouze pro udìlení nìkteré z nich. Pokud bude do jedné kategorie pøihlášen vìtší poèet kvalitních staveb, mùže porota udìlit v této kategorii 2 tituly. Porota mùže udìlit zvláštní cenu mající vliv na životní prostøedí (ekologii) nebo mající jinou zvláštní hodnotu. Kritéria hodnocení Stavby pøihlášené do soutìže posuzuje porota, složená ze zástupcù jednotlivých vyhlašovatelù soutìže. Partneøi soutìže jsou: - Svaz podnikatelù ve stavebnictví v ÈR - krajská stavební spoleènost (www.sps.cz) - Èeská komora autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì (www.ckait.cz) - Moravskoslezský kraj (www.kr-moravskoslezsky.cz) - Obec architektù (www.architekt.cz) Více informací naleznete na: Celková úroveò soutìže byla dobrá, objevilo se nìkolik originálních øešení, o èemž svìdèí i ètyøkolové hodnocení soutìže. Samozøejmì se bohužel v soutìži vyskytla i øada konvenèních návrhù. Více informací: Stavba Moravskoslezského kraje 2008 Základní informace Hlavním cílem soutìže je prezentace a propagace kvalitních projektù a staveb, jakož i pøiblížení nejlepších stavebních dìl a jejich tvùrcù širší laické i odborné veøejnosti. Souèasnì si soutìž klade za cíl zviditelnit projekèní, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Moravskoslezském kraji a své zámìry v kraji realizují. Udìlený titul a ocenìní je spojeno s právem využívat tohoto ohodnocení pro reklamní a referenèní úèely. Uzávìrka pøihlášek je 15. bøezna 2009 Vyhlášení výsledkù soutìže bude provedeno slavnostním zpùsobem do za úèasti hejtmana Moravskoslezského kraje a významných osobností regionu, odborné poroty, zástupcù vyhlašovatele, úèastníkù výstavby, odborné veøejnosti, pøizvaných hostù

8 8. STRANA AKTUÁLNÌ Z OA IN 05-06/2009 GPA 2009 Vážení architekti, v pøíloze tohoto èísla Informaèního servisu naleznete pøihlášku k úèasti na XVI. roèníku soutìžní pøehlídky realizovaných staveb GRAND PRIX ARCHITEKTÙ - Národní cena za architekturu Souèástí této pøihlášky jsou také soutìžní pravidla, kdo se do soutìžní pøehlídky mùže pøihlásit, jednotlivé kategorie, požadovaná dokumentace, registraèní poplatky a termíny. Všechny tyto dokumenty také naleznete na webových stránkách a Do mezinárodní poroty, pro posuzování a ocenìní prací letošního roèníku GPA - Národní cena za architekturu 2009 byli delegováni tito architekti: Antal Puhl - Maïarsko Andreas Klok Pedersen - Dánsko Andrey Chernikov - Rusko Heinrich Degelo - Švýcarsko Peter Gero - Slovensko Pøipomínáme nejdùležitìjší termíny: Uzávìrka pro doruèení pøihlášeného díla vèetnì dokumentace: 6. a 7. kvìtna 2009 od 9 do 17 hodin v sídle Obce architektù, Revoluèní 23, Praha 1 Porota by mìla zasedat ve dnech 14. až 16. kvìtna Slavnostní vyhlášení výsledkù a pøedání cen bude na vernisáži dne 18. èervna 2009 v Národní galerii ve Veletržním paláci, Dukelských hrdinù 47, Praha 7 od 18 hodin. Výstava v prostorách NG potrvá do konce èervence, pak budou následovat další mìsta v ÈR a zahranièí, harmonogram se ještì upøesòuje. SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA V mìsíci dubnu oslaví svá jubilea: 1.4. Ing.arch. BÌLSKÝ Jaroslav, Praha 4, (81) 1.4. Ing.arch. HORÁK Stanislav, Praha 3, (87) 2.4. Ing.arch. KUPKA Zdenìk, Ostrava, (80) 3.4. Ing.arch. VRCHLAVSKÁ Hana, Litvínov, (60) 4.4. Ing.arch. DOMINIK Vladimír, Brno, (60) 4.4. Ak.arch. STRNADEL Jaroslav, Paris, (65) 4.4. Ing.arch. BERGR Rudolf, Ústí nad Labem, (75) 4.4. Ing.arch. KUNCA Karel, Praha 3, (82) 5.4. Prof. DUDEK Oldøich,CSc., Praha 4, (81) 5.4. Ing.arch. HYZLER Josef, Praha 1, (86) 6.4. Ing.arch. MELICHAR Jan, Brno, (75) 6.4. Ing.arch. BURIN Jasan, Praha 5, (80) 7.4. Ak.arch. ZAHÁLKA Karel, Praha 6, (60) 7.4. Ing.arch. ZAHÁLKA Jan, Praha 6, (60) 7.4. Ak.arch. ÈERNÝ Karel, Praha 4, (87) 7.4. Ing.arch. ŠRUBAØ Vojtìch, Brno, (95) 8.4. Ing.arch. LÁCHA Antonín, Praha 6, (65) 8.4. Ak. arch. VOLDØICH Miloš, Praha 4, (80) 9.4. Ing.arch. ZAJÍCOVÁ Pavla, Praha 4, (75) 9.4. Ing.arch. MICHALÍK Milan, Hradec Králové, (82) 9.4. Ing.arch. VEJMAN Ludìk, Brno, (82) Ing.arch. NÌMEC Václav, Jablonec n/nisou, (50) Ing.arch. STAHL Josef, Nové Strašecí, (50) Ing.arch. ŠNAJDROVÁ Milana, Praha 10, (50) Ing.arch. ŠVÁB Pavel, Praha 4, (65) Ing.arch. HLADKÁ Kvìta, Praha 6, (75) Ing.arch. ÈUJANOVÁ Darina, Zlín, (65) Ing.arch. BABINSKÝ Jan, Praha 8, (70) Ing.arch. DVOØÁK Kamil, Dr.Sc., Praha 6, (75) Ing.arch. SPURNÝ Miroslav, Brno, (88) Ing.arch. PLAŠIL Jiøí, Liberec, (50) Ing.arch. ŠUBRT Jaroslav, Praha 6, (50) Ing.arch. LIBICKÝ Vladimír, Praha 1, (82) Ing.arch. VOLF Václav, Pardubice, (84) Ing.arch. SIWEK Vilibald, Èeský Tìšín, (87) Ing.arch. KUNERT Pavel, Mariánské Láznì, (55) Ing.arch. SCHEJBAL Ladislav, Praha 7, (50) Ing.arch. ŠTYS Dalibor, Praha 8, (75) Ing.arch. JIØIÈKA Zdenìk, Brno, (83) Ing.arch. NAVRÁTIL Jan, Velká Bystøice, (70) Ak.arch. PÝCHA Vladimír, Praha 8, (70) Ing.arch. FUKA Jaroslav, Ostrava - Mar. hory, (94) Ing.arch. VAVØÍNOVÁ Olga, Roztoky u Prahy, (50) Ing.arch. ŠIKULA Petr, Hodonín, (50) Ing.arch. SCHNIRCH Jiøí, Pražmo, (55) Ak.arch. TICHÝ Jiøí, Praha 6, (75) Ing.arch. MAXA Miloslav,CSc., Železný Brod, (80) Prof.Ing.arch. KUNA Zdenìk, Praha 4, (83) Ing.arch. VOLMAN Zdenìk, Praha 8, (65) Ing.arch. LAVIÈKA Josef, Praha 4, (70) Ing.arch. KLÍMA Milan, Praha 6, (55) Ing.arch. TICHÝ Ladislav.,CSc., Praha 5, (60) Ing.arch. KRÈ Jaroslav, Praha 7, (80) Ing.arch. ØEØUCHA Jiøí, Slatiòany, (60) Ing.arch. ENGLICHOVÁ Ludmila, Èernošice, (75) Ing.arch. MATOUŠEK Vladimír,CSc., Brno, (88) Ing.arch. KREJÈÍK Jiøí, Hradec Králové, (55) Ing.arch. STEJSKAL Jan, Opava, (55) Ing.arch. BÁRTA Pavel, Všestary, (65) Ing.arch. PIROUT Bohumil, Šestajovice, (65) Ing.arch. AULICKÁ Zdenka, Praha 6, (65) Ing.arch. POLÍVKA Milan, Praha 1, (82) Vážení èlenové Obce architektù, v pøíloze minulého èísla IN jste obdrželi složenku k úhradì èlenských pøíspìvkù za rok Dìkujeme všem, kteøí již pøíspìvky uhradili a ostatní prosíme o co nejrychlejší uhrazení. Usnadníte tím èinnost svého spolku a pøispìjete k hladkému prùbìhu akcí, poøádaných Obcí architektù i vydávání periodika IN v tomto roce. Pøipomínáme výši èlenských pøíspìvkù: Dùchodci nad 70 let Kè Studenti Kè Èlenové OA do 70 let Kè Pøedem dìkujeme. INformaèní servis Èlenský bulletin Obce architektù. Vychází 1x mìsíènì. Neprodejné. Redaktor: B. Kotora, graf. úprava + foto: A. M. Videmannová, Adresa redakce: Revoluèní 23, Praha 1

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ MARTIN RAJNIŠ: JAK STAVÌT DOMY "JINAK"

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ MARTIN RAJNIŠ: JAK STAVÌT DOMY JINAK 11/12 FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz è e r v e n 2 0 0 8 MARTIN RAJNIŠ: JAK STAVÌT DOMY "JINAK" Tak lze symbolicky pøenést na papír myšlenkové motto jednoho z pøedních

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

(pokraèovíní z titulní strany) Význam pražského veletrhu však není jen propagaèní, ale vystavovatelé zde mají možnost navazovat nové obchodní kontakty a srovnávat svojí nabídku s konkurencí právì v hlavním

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho

dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho lidí za témìø utopickou. V roce 2007 však bylo založeno

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 3 6 Ing. Martin Boèek, Daniel

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe Závìreèná konference 21.-22. èervna 2012 V Saském zemském snìmu Foto: Steffen Giersch POZADÍ PROJEKT

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi, CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO 28.11. - 30.11.2012

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Vážení odbìratelé, Kormidlo vám zasíláme ZDARMA.

Vážení odbìratelé, Kormidlo vám zasíláme ZDARMA. Vážení odbìratelé, Kormidlo vám zasíláme ZDARMA. Ušetøíte nám náklady na tisk a poštovné, objednáte-li si bulletin v elektronické podobì. Staèí, když na naši adresu artama.dc@ipos-mk.cz odešlete z vaši

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Figurama 2003 ve Vídni XIII. Mimoøádný úspìch designérù VUT v Brnì. FAST na Stavebním veletrhu IBF. Svìt knihy ve znamení Afriky

Figurama 2003 ve Vídni XIII. Mimoøádný úspìch designérù VUT v Brnì. FAST na Stavebním veletrhu IBF. Svìt knihy ve znamení Afriky 2003 5 Figurama 2003 ve Vídni XIII Mimoøádný úspìch designérù VUT v Brnì FAST na Stavebním veletrhu IBF Svìt knihy ve znamení Afriky Obsah 3... CESTA JEDNÍM SMÌREM 4... NAŠE ALMA MATER MÁ DOBRÉ PERSPEKTIVY,

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

VI. pøehlídka diplomových prací

VI. pøehlídka diplomových prací VI. pøehlídka diplomových prací OBSAH Katalog VI. roèníku Pøehlídky diplomových prací Datum expedice: 4. 10. 2005 Náklad: 800 ks Vydavatel: Èeská komora architektù Josefská 34/6 118 00 Praha 1 IÈO: 457

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU

CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU 1 CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU ROZHOVOR 25 S BARBOROU ŠKORPILOVOU O DESIGNU A INTERIÉRECH PŘIPRAVIL MICHAL JANATA Do jaké míry jste při designování interiéru vázána širším prostorovým kontextem? Záleží

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více