FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009"

Transkript

1 05/06 FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ b ø e z e n Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009 V polovinì února jsme se dozvìdìli jména pìti finalistù, kteøí byli nominováni na udìlení prestižní Ceny Evropské unie za souèasnou architekturu - Mies van der Rohe Award Tato cena spolu se zvláštní cenou pro zaèínající architekty jsou Nadací Mies van der Rohe a Evropskou komisí udìlovány každé dva roky. Smyslem celé soutìže je ukázat veøejnosti tvùrèí potenciál architektù a upozornit, jak významnou roli hraje moderní architektura ve spoleènosti a jak ovlivòuje kvalitu života v evropském prostøedí. Organizátoøi akce si jako èlena mezinárodní poroty vybrali poprvé v historii soutìže také zástupkyni Èeské republiky, kterou se stala Irena Fialová. Tato pøední èeská teoretièka architektury, publicistka a také spoluzakladatelka nakladatelství Zlatý øez, zároveò pøednáší na FA ÈVUT.

2 2. STRANA MIES VAN DER ROHE AWARD 2009 IN 05-06/2009 Pøedsedou poroty byl zvolen øeditel Francouzského centra architektury IFA, teoretik a kritik Francis Rambert, v porotì dále zasedali vítìz minulého roèníku ceny španìlský architekt Luis M. Mansilla, øeditel Nizozemského centra architektury NAI Ole Bouman, øeditel Milánského trienále Fulvio Irace, vítìz Ceny pro zaèínající architekty 2007 Vasa J. Peroviæ z Ljubljany, nejvýznamnìjší souèasná španìlská architektka Carme Pinós z Barcelony a jako tajemník poroty øeditel Nadace Miese van der Rohe Lluís Hortet. Z 340 nominovaných špièkových evropských realizací, které navrhli nezávislí experti specializující se na souèasnou architekturu, ale také profesní instituce a další vyzvané organizace ze všech státù Evropské unie, vybrala sedmièlenná mezinárodní porota pìt staveb, které považuje za nejkvalitnìjší: The Norwegian Opera & Ballet, Oslo, Norsko autoøi: Snøhetta University Luigi Bocconi, Milán, Itálie autoøi: Grafton Architects Library, Senior Citizens' Centre and City Block Core Zone, Sant Antoni's District, Barcelona, Španìlsko autoøi: RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes Multimodal Center Nice Tramway, Nice, Franice autoøi: Atelier Marc Barani Zenith Music Hall, Strasbourg, Francie autoøi: Massimiliano and Doriana Fuksas Podle sdìlení Ireny Fialové bylo posouzení a výbìr tìch nelepších staveb z více než tøí stovek skvìlých projektù velmi nároèné. Vybrat pìt finalistù nebylo vùbec jednoduché, kvalita evropské architektury je dnes velmi vysoká a vyrovnaná. Oproti pøedchozím roèníkùm soutìže porota nakonec vyøadila øadu staveb od slavných architektù a vybrala mezi pìt finalistù mimoøádné stavby, které možná nebudou veøejnosti na první pohled srozumitelné, ale zásadním zpùsobem zlepšují kvalitu života lidí, øíká Irena Fialová. Ve dvou pøípadech se jedná o solitérní objekty a ve tøech o urbanisticko-architektonické úkoly øešící složité úkoly èi problematická místa v mìstském prostøedí. Jde o posun od architektury jako splnìného pøání soukromého klienta smìrem k architektuøe, která peèuje o spoleènost. Po období rychlého rozvoje technologických možností a materiálù, kdy bylo v rùzných soutìžích jejich inovativní užití oceòováno, se tedy vracíme k podstatì architektury, k tvorbì veøejného prostoru a zásadní otázce, jak mùže architektura pøispìt lepšímu životu lidí. Porotkyni také pøekvapila úèast mladých architektù. Témìø ètvrtina nominovaných projektù pocházela z ateliérù, v nichž nepracují architekti starší ètyøiceti let. Rovnìž byla pøíjemnì pøekvapena produkcí nových èlenských státù Evropské unie - Estonska, Litevska, Lotyšska, Chorvatska a Slovinska, které si udržuje na poli architektury již po mnoho let vysokou úroveò. Sledovat evropskou ale pøedevším èeskou architekturu v zrcadle diskutujících porotcù pocházejících z rùzných

3 IN 05-06/2009 VÝSTAVY 3. STRANA kulturních prostøedí bylo velmi pøínosné. Zatímco nizozemský porotce upøednostòoval silný koncept a racionalitu staveb, porotci z mediteránní oblasti oceòovali více harmonii a krásu staveb. Spoleènì s francouzským porotcem jsem cítila, že se na této severojižní hodnotové stupnici pohybujeme nìkde uprostøed, toužíme jak po racionalitì, tak i kráse stavby, dodává Irena Fialová. Èeské realizace se sice do první pìtice nejlepších staveb nedostaly, ale snad mají ještì šanci. Porota totiž vždy vybírá dalších 35 významných tvùrèích poèinù, které jsou spoleènì s finalisty pøedstavovány na putovní výstavì po významných evropských mìstech a v katalogu Ceny. Seznam tìch letošních bude zveøejnìn po dalším kole poroty, které probìhne koncem dubna. Porota si pøi nìm vyslechne pøednášky všech finalistù, pìt vybraných staveb spoleènì navštíví a teprve poté zveøejní vítìze Ceny Evropské unie za souèasnou architekturu za rok Èeská republika se soutìže zúèastòuje pravidelnì od roku 1997 a do katalogù i na výstavy pøedchozích roèníkù se dosud dostalo pìt èeských realizací. Snad bude mít to štìstí i nìkterá z osmi nominovaných staveb na Mies van der Rohe Award 2009, mezi nìž patøí: - Fakulta informaèních technologií VUT v Brnì autor: Architektonická kanceláø Burian Køivinka; - Hotel Metropol autor: Chalupa architekti / dum architekti; - Hráò u Slavonic autor: e-m.r.a.k.martin Rajniš architektonická kanceláø; - Dox - Centrum souèasného umìní autor: Ivan Kroupa Architekti; - Nové ústøedí ÈSOB autor: AP Atelier - Josef Pleskot; - Rodinný dùm v Èernošicích autor: Ksa; - Rezidenèní komplex Na Krutci autor: Kuba & Pilaø Architekti, DRNH; - Centrum ekologických aktivit Sluòákov autor: Projektil Architekti. Dodejme, že definitivní výsledky soutìže by mìly být vyhlášeny v kvìtnu letošního roku, v záøí pak probìhne v Barcelonì vernisáž putovní výstavy. Zpracováno dle tiskových podkladù ÈKA A1 - vedoucí ateliéru: doc. ak. arch. Jindøich Smetana, asistent: MgA. Josef Èanèík Jedineènou výhodou systému VŠUP je ateliérová výuka. Díky ní má posluchaè možnost vnímat a porovnávat svùj vývoj jak v horizontále roèníkových kolegù, tak ve vertikále vyšších roèníkù. Tímto zpùsobem získá mnohonásobnou zkušenost a setká se i s tématy, kterých by se v bìžném systému výuky za 6 let ani nedotkl. Co by mìli mít absolventi, posluchaèi, adepti atelieru Architektura 1 absolventi: Mìli by mít cit pro situaci, kontext - hodnoty, které jsou na nich nezávislé. To je záruka, že v profesi neuèiní èuòárnu. Mìli by mít odvahu, kritiènost i víru. Mìli by mít sociální citlivost. Mìli by mít štìstí. VÝSTAVY A 1234 Ètyøi ateliéry, každý s vlastním specifickým pøístupem a smìrováním k architektuøe. Studentské projekty pøedstavují architekturu v celém spektru od krajiny pøes stavby, interiér až k detailu. Jednotlivé ateliéry dále pøedstavují jejich vedoucí v krátkých komentáøích: posluchaèi: Základní pracovní metodou je hledání a zdravý experiment. Tedy opak rutiny a pøedpoklad pravdivosti. V architektuøe není místo pro autorské rozmary. Na škole se mohou nauèit naslouchat, kam je dané téma samo zavede. Mìli by umìt hodit i dobré koncepty pod stùl, když nevedou jednoznaènì k cíli. Mìli by mít zájem poznat uvažování svých kolegù v ateliéru. A to také v jiných oborech na škole. Je to pøedpoklad respektu k druhým. Závidìt dobré nápady je ale také projevem ocenìní, zárukou rùstu a nepøímo i projevem pokory.

4 4. STRANA VÝSTAVY IN 05-06/2009 adepti: Mìli by být všeobecnì vzdìlaní. Mìli by mít schopnost èíst prostor kolem sebe, krajinu, mìsto a spoleènost, ve které se pohybují. Mìli by mít z toho nìjaké pocity. Mìli by také èíst literaturu. Analytické myšlení a technická gramotnost jsou pøedpokladem. Mìli by se umìt vyjadøovat, pochopitelnì i výtvarnì. Mìli by mít smysl pro humor a schopnost si ho udržet po celou další kariéru (test je souèástí talentových zkoušek). se seznamují s co nejširší oblastí architektury - od detailu a jeho designu pøes návrhy interiéru, drobné architektury a architektury budov, až ke tvorbì urbanistického prostoru. Spoleèná ateliérová práce studentù všech roèníkù umožòuje uèit se od svých pedagogù, ale i jeden od druhého a zároveò poskytuje zpìtnou inspirující vazbu i pedagogùm. Smyslem výuky je v prvé øadì uèit studenty nacházet pro danou náplò domu co nejlepší dispozièní a objemové øešení. Teprve pochopení všech dispozièních principù a znalostí jednotlivých typologických druhù staveb, uplatnìné s patøiènou fantazií, jsou pøedpokladem ke kvalitnìjší tvorbì. Budoucí architekt by mìl vzít za své, že celá jeho tvorba má sloužit pøedevším potøebám èlovìka a pochopit, že teprve dobøe vyøešená funkce dává prostor pro architektonickou tvorbu, z které by mìlo vyzaøovat pochopení místa a jistá laskavost. Pak už jen èas ukáže životaschopnost díla. A2 - vedoucí ateliéru: prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, asistent: Ing. arch. Jana Moravcová Kompletní architektura - celé spektrum architektonických dovedností s pøesahy do souvisejících oborù. Architektura, v co možná nejširších souvislostech. Dùraz na osobní pøístup a podpora každého studenta, úèastníka diskuse. Zdùvodnìná souèasná èi futuristická architektura s vìcným vztahem k realitì. Svoboda, zodpovìdnost. A4 - vedoucí ateliéru: prof.ak.arch. Jiøí Pelcl, asistent: MgA. Radim Babák Náš atelier na VŠUP je ve tøetím poschodí, je to velký prostor 8x12 m s kabinetem profesora nahoøe pod stropem. Je nás kolem dvaceti studentù v šesti roènících. A3 - vedoucí ateliéru: prof. ak. arch. Petr Keil, asistent: MgA. Patrik Zamazal Cílem studia v ateliéru A3 je výchova samostatných tvùrèích osobností, které se profesionálnì orientují v celém spektru architektonické tvorby. Bìhem studia Od ostatních ateliérù architektury na škole se lišíme tím, že se vìnujeme také designérským úkolùm. Každý roèník pracuje na rùzných projektech, nìkdy máme všichni spoleèný úkol. Pøemýšlíme o domech, ve kterých lidé bydlí, a o vìcech, které užívají. Zároveò s pøemýšlením tyto vìci kreslíme, dìláme modely a zkoušíme, jestli fungují. Jsou to nejen domy, interiéry a nábytek, ale i svítidla

5 IN 05-06/2009 VÝSTAVY 5. STRANA a vìci, se kterými lidé žijí. Baví nás experimentovat a dìlat vìci tak, jak je cítíme. Na konci každého semestru ateliér uklidíme a práce vystavíme. Pravidelnì se úèastníme domácích a mezinárodních soutìží. Nìkdy vyhrajeme hlavní ceny, jindy nevyhrajeme nic. Kromì práce v ateliéru máme pøednášky z doprovodných disciplín, spojených se studiem architektury. Pøednášky z dìjin umìní a dalších teoretických disciplín máme spoleènì s ostatními studenty školy, malíøi, sochaøi, grafiky, textiláky, keramiky a pod.. Témìø každý student bìhem studia jede na stáž na nìkterou zahranièní umìleckou školu, naopak, prùbìžnì je s námi v ateliéru jeden nebo nìkolik stážistù z jiných škol Termín akce: do 12. bøezna 2009 Místo konání: Centrum souèasného umìní DOX v Praze, Poupìtova 2a, Praha 7 - Holešovice Otevøeno: St - Pá hodin, So - Po hodin Tiskové materiály VŠUP Foto z vernisáže: Alexandra M. Videmannová CASUA - od detailu k mìstu architektury Výstava v brnìnské Galerii pøedstavuje významný pražský ateliér se širokým realizaèním zábìrem - od øešení obytných komplexù (rezidence Nové Petøiny, rezidenèní vila Vojanka, obytný soubor Zelené mìsto a Poseidon) pøes administrativní budovy a celky (Océ, Agrofert, SG Centrum, Èeský statistický úøad, Èeskomoravská stavební spoøitelna) až k rekonstrukcím historických architektonických skvostù (Horní hrad Rožmberk, Palác Riesù ze Stallburgu, vila Pellé, dùm s pasáží U Závoje). Významnou souèástí tvorby ateliéru jsou realizace mìstských parterù a pomníkù, ve spolupráci se sochaøem Michalem Gabrielem, dìkanem brnìnské FAVU VUT. Termín akce: od 18. bøezna do 16. dubna 2009 Místo konání: GALERIE ARCHITEKTURY, Starobrnìnská 16/18, Brno Otevøeno: Út - Pá hodin, So - Ne hodin Více informací naleznete na: MADE IN IG Výstava pøipravená u pøíležitosti ukonèení pedagogické èinnosti výrazné osobnosti architektury na slovenské scénì doc. Ivana Gürtlera na FA STU v Bratislavì. Neucelenìjší pøehlídka mladých slovenských architektù. Datum akce: od 19. bøezna do 19. dubna 2009 Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1 Otevøeno: Út - Ne hodin Dne v 18:00 pøednáška v Betlémské kapli. Více informací naleznete na: SYMPOZIUM Mezinárodní sympozium k otázkám autorských práv v architektuøe Èeská komora architektù, v souèinnosti s Justièní akademií a Ministerstvem kultury ÈR, poøádá sympozium k otázkám autorských práv v architektuøe, jejich ochranì a ochranì proti jejich zneužití. Problematika autorského práva se týká pøedevším zástupcù veøejné správy, investorù a zadavatelù, stavebníkù, developerù, architektù a projektantù, specializovaných i nespecializovaných právních kanceláøí i soudù.

6 6. STRANA SOUTÌŽE IN 05-06/2009 Autorskoprávní problematika má totiž i trestnìprávní vztahy a v nepøímé souvislosti mùže být sympozium užiteèné i osobám èinným na tomto poli. Rovnìž jsou vítáni zájemci z øad reprezentantù právní nauky, kteøí se na téma v pravém slova smyslu dosud nespecializovali. Datum akce: 3. dubna 2009, od 9 do 17 hodin Místo konání: Rektorát VUT, Antonínská 548/1, Brno Téma V prùbìhu sympozia budou nadneseny nejzávažnìjší otázky, jež problematiku autorského práva v architektonické praxi postihují. Téma bude nedílnì nazíráno jak z teoretické, tak i zcela konkrétní a praktické roviny. Nezanedbatelný prostor bude vìnován otázkám z pléna, aby byla vyvolána plnokrevná diskuse. Každý z osmi pøednášejících má vymezen dvacetiminutový prostor na vlastní vystoupení, ke kterému je pøipojena patnáctiminutová doba pro diskusi. Bìh pøednášek bude pøerušen na obìd a pøestávku na kávu, jejíž souèástí je jednoduché obèerstvení i pro auditorium. V 16 hodin probìhne pódiová diskuse. Cíl Sympozium má za cíl spoleèným dialogem posunout odbornou pospolitou vìdomost na vyšší úroveò. Je nadìje, že akce zvýší preventivní pohotovost všech, kdo jsou úèastníky procesu projektování staveb. Bude platformou, kde v jeden moment budou diskutovat špièkoví a zkušení odborníci jak na právní, tak vìcnou stránku tématiky i nespecializovaní soudci a další odborníci, kteøí nebudou pøímo pøispívat referáty. Akce bude významným nástrojem pro pøedejití složitým a draze øešitelným sporným situacím a bude cennou preventivní instrumentací pro všechny dotèené. Pøihláška Svou úèast, prosím, potvrïte na: nebo na tel.: Úèastnický poplatek je možno uhradit hotovì v brnìnské kanceláøi ÈKA (Starobrnìnská 16/18, Brno) nebo pražské kanceláøi ÈKA (Josefská 34/6, Praha 1), anebo poukázat na úèet èíslo: /0800. Pøi bezhotovostní platbì je nutné uvést variabilní symbol, který vám bude sdìlen pøi potvrzení úèasti. Autorizované osoby uvedou jako variabilní symbol èíslo své autorizace. Cena pro èleny ÈKA: 200 Kè Cena pro neèlena ÈKA: 1800 Kè (Cena uhrazená v posledním týdnu až v den konání 2000 Kè). SOUTÌŽE Bytový dùm pro 21. století V únoru jsme mìli možnost zjistit vítìze jednokolové anonymní architektonické soutìže pro vysokoškolské studenty oborù architektury a pozemní stavby. Spoleènost Central Group, která tuto architektonickou soutìž poøádá, se tímto snaží podpoøit mladé talenty architektury, kteøí se danou problematikou chtìjí v budoucnu zabývat, a tím nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického øešení odpovídající zaèátku 21. století. Užití autorských dìl pøihlášených do soutìže je urèeno výhradnì pro prezentaèní, propagaèní a marketingové úèely vyhlašovatele. Soutìže se mohli úèastnit pouze studenti øádného denního studia (bakaláøského nebo magisterského typu) vysoké školy v oboru architektura a pozemní stavby níže uvedených vysokých škol: ÈVUT Praha - Fakulta architektury, ÈVUT Praha - Fakulta stavební, VŠUP Praha - Katedra architektury, VUT Brno - Fakulta architektury, VUT Brno - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební a AVU Praha - obor Architektonická tvorba. Do soutìže bylo pøijato 30 soutìžních návrhù, bohužel o více než polovinu ménì, než v minulém roèníku. Celková úroveò soutìže však byla dle slov porotcù dobrá, objevilo se nìkolik originálních øešení, o èemž svìdèí i ètyøkolové hodnocení soutìže. V soutìži se ale vyskytla i øada konvenèních návrhù. Do poroty tentokrát usedli: Ing. arch. Zdenìk Lukeš, Ing. arch. Petr F. Bílek, Akad. arch. David Vávra, Ing. arch. Eva Koláèková a Filip Grygera (Náhradníky byli Ing. arch. Boris Redèenkov, Ing. arch. Ludìk Jasiok a Ing. arch. Jiøí Hùrka). Tøi vítìzové však pøedstavovali nekonvenèní øešení. 1. cenu a Kè si odváží studenti FA ÈVUT PRAHA - Bc. Miroslav Klofáè, Bc. Tomáš Lindovský, Bc. Martin Stára a Bc. Kamil Štajgl Porota oceòuje architektonicky èistý koncept. Pøestože jsou na ètvercovém pùdorysu vystavìny lapidární obytné kontejnery, pùsobí dùm elegantnì a pøesvìdèivì. Tyto kontejnery umožòují zajímavé dispozièní øešení bytù vèetnì propojení s otevøenou terasou. Porota by ocenila perspektivní zobrazení celého konceptu tøí bytových domù prezentovaných v pùdorysech, které tvoøí urbánní kompozici. Grafické øešení je navzdory lapidárnosti pøesvìdèivé. 2. cenu a Kè získaly studentky VUT BRNO - Veronika Dobešová a Gabriela Blažková Celkové øešení vychází z principu japonského metabolismu. Tento systém umožòuje vytváøet rùzné neopako-

7 IN 05-06/2009 SOUTÌŽE 7. STRANA vatelné kombinace. Porota oceòuje základní princip domu - zavìšené samonosné obytné boxy rùzných typù na železobetonovém komunikaèním jádru. Díky rùznorodému seskupení jsou byty dobøe prosvìtlené. Porotu zaujala i ekologiènost øešení. Nedostatkem návrhu je absence výtahu a ponìkud nepøesvìdèivé dispozièní øešení. Grafické øešení je velmi kvalitní. 3. cenu a Kè získali studenti AVU Praha - Anežka Martínková a Ondøej Synek Návrh je inspirován Le Corbusiérovými vizemi. Jednoduchá forma ponechává volnost životu. Bytový dùm je øešen v modulovém systému, který umožòuje nejrùznìjší variabilitu øešení, vèetnì vložených zahrad. Výsledkem je pestré øešení na principu pavlaèového domu. Jedná se o èistý a vtipný koncept, malá hloubka dispozice umožòuje dobrý pøístup svìtla. Pøínosem je i polyfunkènost spodních bytù. Jako nadbyteèné se zdá konstrukènì ponìkud naivní vykonzolování krajní sekce. Porota rovnìž oceòuje èisté grafické øešení. z øad politické, spoleèenské a kulturní sféry, médií a sponzorù. Výsledky soutìže budou zveøejnìny v odborném a regionálním tisku. Kategorie soutìže Soutìž Stavba Moravskoslezského kraje 2008 je vyhlášena pro tyto kategorie novostaveb a rekonstrukcí: 1. kategorie - stavby obèanské vybavenosti 2. kategorie - bytové domy 3. kategorie - rodinné domy 4. kategorie - prùmyslové stavby 5. kategorie - dopravní, inženýrské a vodohospodáøské stavby. V každé kategorii bude udìlena hlavní cena Stavba Moravskoslezského kraje 2008 a dvì èestná uznání. Z vítìzných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udìlením ceny GRAND PRIX. Pro druhý roèník soutìže je pøipravena novinka, a to v podobì ocenìní dìkana stavební fakulty VŠB - TUO za nejlepší diplomovou práci, která pøichází s novým nekonvenèním zpùsobem øešení. Porota mùže rozhodnout, že neudìlí žádnou z vyhlašovaných cen a ocenìní, popø. se mùže rozhodnout pouze pro udìlení nìkteré z nich. Pokud bude do jedné kategorie pøihlášen vìtší poèet kvalitních staveb, mùže porota udìlit v této kategorii 2 tituly. Porota mùže udìlit zvláštní cenu mající vliv na životní prostøedí (ekologii) nebo mající jinou zvláštní hodnotu. Kritéria hodnocení Stavby pøihlášené do soutìže posuzuje porota, složená ze zástupcù jednotlivých vyhlašovatelù soutìže. Partneøi soutìže jsou: - Svaz podnikatelù ve stavebnictví v ÈR - krajská stavební spoleènost (www.sps.cz) - Èeská komora autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì (www.ckait.cz) - Moravskoslezský kraj (www.kr-moravskoslezsky.cz) - Obec architektù (www.architekt.cz) Více informací naleznete na: Celková úroveò soutìže byla dobrá, objevilo se nìkolik originálních øešení, o èemž svìdèí i ètyøkolové hodnocení soutìže. Samozøejmì se bohužel v soutìži vyskytla i øada konvenèních návrhù. Více informací: Stavba Moravskoslezského kraje 2008 Základní informace Hlavním cílem soutìže je prezentace a propagace kvalitních projektù a staveb, jakož i pøiblížení nejlepších stavebních dìl a jejich tvùrcù širší laické i odborné veøejnosti. Souèasnì si soutìž klade za cíl zviditelnit projekèní, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Moravskoslezském kraji a své zámìry v kraji realizují. Udìlený titul a ocenìní je spojeno s právem využívat tohoto ohodnocení pro reklamní a referenèní úèely. Uzávìrka pøihlášek je 15. bøezna 2009 Vyhlášení výsledkù soutìže bude provedeno slavnostním zpùsobem do za úèasti hejtmana Moravskoslezského kraje a významných osobností regionu, odborné poroty, zástupcù vyhlašovatele, úèastníkù výstavby, odborné veøejnosti, pøizvaných hostù

8 8. STRANA AKTUÁLNÌ Z OA IN 05-06/2009 GPA 2009 Vážení architekti, v pøíloze tohoto èísla Informaèního servisu naleznete pøihlášku k úèasti na XVI. roèníku soutìžní pøehlídky realizovaných staveb GRAND PRIX ARCHITEKTÙ - Národní cena za architekturu Souèástí této pøihlášky jsou také soutìžní pravidla, kdo se do soutìžní pøehlídky mùže pøihlásit, jednotlivé kategorie, požadovaná dokumentace, registraèní poplatky a termíny. Všechny tyto dokumenty také naleznete na webových stránkách a Do mezinárodní poroty, pro posuzování a ocenìní prací letošního roèníku GPA - Národní cena za architekturu 2009 byli delegováni tito architekti: Antal Puhl - Maïarsko Andreas Klok Pedersen - Dánsko Andrey Chernikov - Rusko Heinrich Degelo - Švýcarsko Peter Gero - Slovensko Pøipomínáme nejdùležitìjší termíny: Uzávìrka pro doruèení pøihlášeného díla vèetnì dokumentace: 6. a 7. kvìtna 2009 od 9 do 17 hodin v sídle Obce architektù, Revoluèní 23, Praha 1 Porota by mìla zasedat ve dnech 14. až 16. kvìtna Slavnostní vyhlášení výsledkù a pøedání cen bude na vernisáži dne 18. èervna 2009 v Národní galerii ve Veletržním paláci, Dukelských hrdinù 47, Praha 7 od 18 hodin. Výstava v prostorách NG potrvá do konce èervence, pak budou následovat další mìsta v ÈR a zahranièí, harmonogram se ještì upøesòuje. SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA V mìsíci dubnu oslaví svá jubilea: 1.4. Ing.arch. BÌLSKÝ Jaroslav, Praha 4, (81) 1.4. Ing.arch. HORÁK Stanislav, Praha 3, (87) 2.4. Ing.arch. KUPKA Zdenìk, Ostrava, (80) 3.4. Ing.arch. VRCHLAVSKÁ Hana, Litvínov, (60) 4.4. Ing.arch. DOMINIK Vladimír, Brno, (60) 4.4. Ak.arch. STRNADEL Jaroslav, Paris, (65) 4.4. Ing.arch. BERGR Rudolf, Ústí nad Labem, (75) 4.4. Ing.arch. KUNCA Karel, Praha 3, (82) 5.4. Prof. DUDEK Oldøich,CSc., Praha 4, (81) 5.4. Ing.arch. HYZLER Josef, Praha 1, (86) 6.4. Ing.arch. MELICHAR Jan, Brno, (75) 6.4. Ing.arch. BURIN Jasan, Praha 5, (80) 7.4. Ak.arch. ZAHÁLKA Karel, Praha 6, (60) 7.4. Ing.arch. ZAHÁLKA Jan, Praha 6, (60) 7.4. Ak.arch. ÈERNÝ Karel, Praha 4, (87) 7.4. Ing.arch. ŠRUBAØ Vojtìch, Brno, (95) 8.4. Ing.arch. LÁCHA Antonín, Praha 6, (65) 8.4. Ak. arch. VOLDØICH Miloš, Praha 4, (80) 9.4. Ing.arch. ZAJÍCOVÁ Pavla, Praha 4, (75) 9.4. Ing.arch. MICHALÍK Milan, Hradec Králové, (82) 9.4. Ing.arch. VEJMAN Ludìk, Brno, (82) Ing.arch. NÌMEC Václav, Jablonec n/nisou, (50) Ing.arch. STAHL Josef, Nové Strašecí, (50) Ing.arch. ŠNAJDROVÁ Milana, Praha 10, (50) Ing.arch. ŠVÁB Pavel, Praha 4, (65) Ing.arch. HLADKÁ Kvìta, Praha 6, (75) Ing.arch. ÈUJANOVÁ Darina, Zlín, (65) Ing.arch. BABINSKÝ Jan, Praha 8, (70) Ing.arch. DVOØÁK Kamil, Dr.Sc., Praha 6, (75) Ing.arch. SPURNÝ Miroslav, Brno, (88) Ing.arch. PLAŠIL Jiøí, Liberec, (50) Ing.arch. ŠUBRT Jaroslav, Praha 6, (50) Ing.arch. LIBICKÝ Vladimír, Praha 1, (82) Ing.arch. VOLF Václav, Pardubice, (84) Ing.arch. SIWEK Vilibald, Èeský Tìšín, (87) Ing.arch. KUNERT Pavel, Mariánské Láznì, (55) Ing.arch. SCHEJBAL Ladislav, Praha 7, (50) Ing.arch. ŠTYS Dalibor, Praha 8, (75) Ing.arch. JIØIÈKA Zdenìk, Brno, (83) Ing.arch. NAVRÁTIL Jan, Velká Bystøice, (70) Ak.arch. PÝCHA Vladimír, Praha 8, (70) Ing.arch. FUKA Jaroslav, Ostrava - Mar. hory, (94) Ing.arch. VAVØÍNOVÁ Olga, Roztoky u Prahy, (50) Ing.arch. ŠIKULA Petr, Hodonín, (50) Ing.arch. SCHNIRCH Jiøí, Pražmo, (55) Ak.arch. TICHÝ Jiøí, Praha 6, (75) Ing.arch. MAXA Miloslav,CSc., Železný Brod, (80) Prof.Ing.arch. KUNA Zdenìk, Praha 4, (83) Ing.arch. VOLMAN Zdenìk, Praha 8, (65) Ing.arch. LAVIÈKA Josef, Praha 4, (70) Ing.arch. KLÍMA Milan, Praha 6, (55) Ing.arch. TICHÝ Ladislav.,CSc., Praha 5, (60) Ing.arch. KRÈ Jaroslav, Praha 7, (80) Ing.arch. ØEØUCHA Jiøí, Slatiòany, (60) Ing.arch. ENGLICHOVÁ Ludmila, Èernošice, (75) Ing.arch. MATOUŠEK Vladimír,CSc., Brno, (88) Ing.arch. KREJÈÍK Jiøí, Hradec Králové, (55) Ing.arch. STEJSKAL Jan, Opava, (55) Ing.arch. BÁRTA Pavel, Všestary, (65) Ing.arch. PIROUT Bohumil, Šestajovice, (65) Ing.arch. AULICKÁ Zdenka, Praha 6, (65) Ing.arch. POLÍVKA Milan, Praha 1, (82) Vážení èlenové Obce architektù, v pøíloze minulého èísla IN jste obdrželi složenku k úhradì èlenských pøíspìvkù za rok Dìkujeme všem, kteøí již pøíspìvky uhradili a ostatní prosíme o co nejrychlejší uhrazení. Usnadníte tím èinnost svého spolku a pøispìjete k hladkému prùbìhu akcí, poøádaných Obcí architektù i vydávání periodika IN v tomto roce. Pøipomínáme výši èlenských pøíspìvkù: Dùchodci nad 70 let Kè Studenti Kè Èlenové OA do 70 let Kè Pøedem dìkujeme. INformaèní servis Èlenský bulletin Obce architektù. Vychází 1x mìsíènì. Neprodejné. Redaktor: B. Kotora, graf. úprava + foto: A. M. Videmannová, Adresa redakce: Revoluèní 23, Praha 1

(pokraèovíní z titulní strany) Význam pražského veletrhu však není jen propagaèní, ale vystavovatelé zde mají možnost navazovat nové obchodní kontakty a srovnávat svojí nabídku s konkurencí právì v hlavním

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

VI. pøehlídka diplomových prací

VI. pøehlídka diplomových prací VI. pøehlídka diplomových prací OBSAH Katalog VI. roèníku Pøehlídky diplomových prací Datum expedice: 4. 10. 2005 Náklad: 800 ks Vydavatel: Èeská komora architektù Josefská 34/6 118 00 Praha 1 IÈO: 457

Více

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str.

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str. Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 1/2004 ZDARMA Na univerzitu přijeli významní hosté str. 5 Čestný doktorát VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8 Fakulta strojní se představuje str. 11

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

Rozhovor s rektorem. Z obsahu: n POÈÍTAÈOVÉ UÈEBNY PDF OU - STR. 2 n NOVÝ REKTOR ZVOLEN - STR. 3 n VÌDECKÁ RADA OU ZASEDALA - STR.

Rozhovor s rektorem. Z obsahu: n POÈÍTAÈOVÉ UÈEBNY PDF OU - STR. 2 n NOVÝ REKTOR ZVOLEN - STR. 3 n VÌDECKÁ RADA OU ZASEDALA - STR. stlist.qxd 23.1.2001 08:20 StrÆnka 1 JV: Vážený pane rektore, poèátkem bøezna pøedáte rektorské žezlo svému nástupci doc. Ing. Pánkovi, CSc. Která z vašich pùvodních pøedsevzetí se za období šestiletého

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Novojicínský B rezen 2005 M esícník mesta Foto Josef Šamaj Vázení spoluobcané, dovoluji si touto cestou podìkovat tìm z vás, kteøí aktivnì pøistupují k úklidu snìhu na chodnících pøed svými nemovitostmi

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Volání dálek... XIII. Technologický inkubátor zahajuje. Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì. Uložení ostatkù Raduita de Souches

Volání dálek... XIII. Technologický inkubátor zahajuje. Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì. Uložení ostatkù Raduita de Souches 2003 8 Volání dálek... XIII Technologický inkubátor zahajuje Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì Uložení ostatkù Raduita de Souches Obsah 3... JE TO TAK DOBØE? 4... PRVNÍ INKUBÁTOR VYSOKÉ ŠKOLY V ÈR

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2 2002 Novì zrekonstruovaná budova - sídlo Stomatologické kliniky. Foto PhDr. Vladimír Panoušek DNEŠNÍ SVÌT A SPOLUPRÁCE Co nám pøináší

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy Aktuální otázky ochrany vesnických památkových sídelních celkù Kromìøíž - Rymice, 4. - 5.10.1994 Sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SUPP v Praze, PúU v Brnì a Muzeem Kromìøížska v Kromìøíži 2 Ochrana

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 1 2003 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Primátor Ing. Oldøich Vlasák pøedal prof. Jaroslavu Procházkovi jmenovací listinu èestného obèanství mìsta

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2001 První sníh. Foto Ing. Petr Kokeš JAKÝ BYL ROK 2001 Není asi nic zvláštního na tom, že vždy s koncem kalendáøního roku, tou tradièní

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2002 Pohled z Králického Snìžníku do údolí øeky Moravy. Foto Ing. Petr Kokeš DO NOVÉHO ROKU 2003 Jaký bude rok 2003? Co nám pøinese a

Více