Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen"

Transkript

1 Ročník XIX. Číslo 9 Pátek 30. září 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 31. října od 17 hod. v divadelním sále budovy radnice Z deníku paralelního cestovatele Muzeum a Pojizerská galerie připravuje poprvé ve své historii komiksovou událost výstavu brněnského ilustrátora Tomáše Kučerovského. Nenechte si ujít příležitost vstoupit do komiksového příběhu, který se začne odvíjet v pátek 7. října 2011 od 17 hodin při slavnostní vernisáži v našem muzeu. Přítomen by měl být i autor filmové postavy Aloise Nebela ze stejnojmenného filmu, který bude mít svou premiéru ve stejný den v kině Jitřenka, pan Jaroslav Rudiš. Výstavu budete moci navštívit až do 6. listopadu. Těšíme se na Vás! (MaPG) Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen Čistou Jizeru bude Semilským připomínat pamětní deska odhalená za přítomnosti médií starostou města Mgr. Janem Farským, která našla své místo v rekonstruované ul. Nad Špejcharem. Foto: P. Charousek. (char) V pátek 9. září patřilo centrum Semil naposledy miliardovému projektu rekonstrukce a výstavby kanalizačních řadů Čistá Jizera. Na Riegrově náměstí byly pro děti připraveny atrakce typu skákacího hradu a různých soutěží na téma voda, pro dospělé vyhrávala dixielandová kapela. Součástí slavnostního zakončení byl i doprovodný program v kině Jitřenka. Ve vestibulu nové radnice si lidé do 16. září mohli prohlédnout výstavu fotografií, která dokumentovala průběh stavby v jednotlivých ulicích města. Pokračování na 2. straně. Pro říjnové vydání Semilských novin připravujeme barevnou obrazovou přílohu s přehlednými informacemi o investicích, které samotná stavba přinesla v lokalitách stavbou dotčených: Bítouchov, Kruha, Letná a ul. Brodská. PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PONDĚLÍ 31. ŘÍJNA 2011 Uzávěrka novin 15. den v měsíci do 12 hodin Zástupci města podpořili novelu zákona o rozpočtovém určení daní (red) Vláda České republiky ve svém programovém prohlášení ze dne jasně deklarovala záměr stanovit příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi nejchudšími a nejbohatšími obcemi, a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie. Novela zákona by změnila stávající neodůvodněné rozdíly v příjmech samospráv a diskriminaci obcí a měst o velikosti pod 150 tisíc obyvatel. Na podporu novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) se místostarostka města paní Lena Mlejnková zúčastnila setkání starostů, které se uskutečnilo dne v Praze na náměstí J. Palacha a následného pochodu k Úřadu vlády ČR, kde byl předán požadavek starostů na přijetí uvedené novely zákona. Sama za sebe vnímám tento krok české vlády jako zlomový okamžik malé obce by neměly doplácet na nízký počet svých obyvatel, uvedla Lena Mlejnková krátce po setkání starostů v Praze. (red)

2 Strana 2 Semilské noviny ZÁŘÍ 2011 Informace z radnice Miliardový projekt Čistá Jizera končí Pokračování z 1. strany. V pátek 9. září odpoledne se na náměstí v Semilech sešli zástupci investora akce, Vodohospodářského sdružení Turnov, města Semily, stavebních firem, byli zde zástupci Státního fondu životního prostředí, náměstek hejtmana Libereckého kraje Jaroslav Podzimek, Pavel Punčochář, vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství České republiky, poslanec parlamentu ČR Petr Skokan, zástupci distribuční firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., místní zastupitelé, podnikatelé a další. Zveme Vás na letošní poslední FARMÁŘSKÝ TRH, který proběhne v pátek u fontány na Riegrově nám. Víte, že... Vítězné fotografie ze soutěže Semily město kvetoucí můžete již dnes zhlédnout na stránkách Co Čistá Jizera městu Semily přinesla? Určitě čistější vodu a množství opravených ulic, a to dokonce nad rámec původního záměru, uvedl starosta města Jan Farský. Podle něho jde současně o historicky největší stavbu realizovanou v krátkém dvouletém období. Pro občany stavba znamenala mnohá omezení, zavřené byly ulice na periferiích i v centru, stálo mnoho úsilí lidem vysvětlovat, že prostě nejde, aby se pracovalo na všech místech současně, nebo že třeba z technologických důvodů nemohou firmy postupovat rychleji, přiblížil Farský. Konkrétně v Semilech šlo o výstavbu nové kanalizace v délce 8,2 km, včetně 1,3 km veřejných částí kanalizačních přípojek, a o rekonstrukci kanalizačních řadů v celkové délce 4,6 km, včetně 1,1 km veřejných částí kanalizačních přípojek, výstavbu přeložek stávajících inženýrských sítí a obnovu povrchů všech komunikací v celé šíři. Součástí projektu byla rovněž výstavba čerpací stanice na kanalizaci v Bítouchově. Realizací akce byl vytvořen předpoklad pro napojení nových 1042 ekvivalentních obyvatel. Celkové investiční náklad byly ve výši 162 mil. Kč, projekt byl financován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, vlastními zdroji investora (VHS Turnov) a ze zdrojů města Semily. Poskytnutá dotace dosáhla výše 86 mil. Kč. Zbývající část byla hrazena z vlastních zdrojů investora VHS Turnov a města Semily, to se na stavbě kanalizace podílelo částkou 29 mil. Kč a na komunikacích 27,5 mil. Kč, celkem tedy 56,5 mil. Kč. Na Čisté Jizeře v Semilech mě těší skutečnost, že se nám úplně podařilo přeměnit k lepšímu okrajové části města, kde dřív nebyla kanalizace, a dostali jsme se i do centra, kde kromě samotné rekonstrukce kanalizačních řadů mohlo dojít i na jejich zkapacitnění, zdůraznil za investora Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov. Pavel Charousek Pro děti byly na náměstí připraveny nejrůznější atrakce a soutěže, při přípravě některých z nich byly využity materiály a výrobky použité při akci Čistá Jizera. Pozvání na slavnostní zakončení Čisté Jizery přijali mimo jiné i náměstek hejtmana LK Jaroslav Podzimek a poslanec parlamentu ČR Petr Skokan. Na Riegrově náměstí v den akce k poslechu vyhrávala dixielandová kapela The Kouda s Quartet.

3 ZÁŘÍ 2011 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Známe ekologickou stopu města Semily Město Semily se připojilo k dalším českým a zahraničním městům, která mají stanovenou ekologickou stopu. Vzhledem k velmi příznivému výsledku bude důležité tento parametr udržet i do budoucna. Ekologická stopa je vizitkou udržitelnosti města. Odráží, kolik obyvatelé a firmy ve městě za rok spotřebovali zdrojů a kolik při tom vytvořili odpadů. Stanovuje se v tzv. globálních hektarech hektarech přepočtených podle produktivity. Ekologická stopa Semil dosahuje příznivé hodnoty 4,19 gha/obyvatele, což je zatím nejnižší hodnota ze 14 měst, kde byl podrobný výpočet proveden. Ekologickou stopu města však musíme srovnávat především s jeho biokapacitou (tzv. ekologickým zázemím), která je 0,55 gha/obyvatele. Ekologická stopa Semil překračuje biokapacitu města pouze 7,6 krát. Ekologická stopa a biokapacita města Semily 4,19 Výsledky ekologické stopy českých měst ukazuje graf vlevo dole. Příznivý výsledek Semil odráží nízkou hodnotu spotřeby energií ve městě, kde chybí těžší průmysl a jiné energeticky náročné provozy. Ovlivňuje ho poměrně malý rozsah nové výstavby, šetrné způsoby dopravy obyvatel Semily a vysoký podíl třídění odpadů. Roli hraje i nízký podíl zastavěných ploch na celkové ekologické stopě. Složení ekologické stopy z hlediska jednotlivých kategorií spotřeby ukazuje graf dole. gha Kategorie spotřeby Potraviny 29.5 % Spotřeba Energie 29,94 % Odpady 0,5 % a výstavba 36,34 % Doprava 7,72 % 0,55 Celková ekologická stopa Biokapacita Žádné město na světě se z principu nevejde do své biokapacity, je závislé na širokém ekologickém zázemí. Ve městě dochází k soustředění obyvatelstva, průmyslu a dalších aspektů lidské společnosti. To má svá negativa (např. zvýšené znečištění ovzduší, hluku, nemocnosti), ale i pozitiva (např. menší spotřeba ploch než u rozptýlené venkovské zástavby, menší vliv na krajinu a na druhovou pestrost). Důležité je stanovit, jak si z hlediska zeleného účetnictví město v současné době stojí a pokusit se ovlivnit budoucí vývoj. Ekologickou stopu českým a moravským městům pomáhá stanovit Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Pokud jde o biokapacitu na jednoho obyvatele (0,55 gha), stojí Semily zhruba uprostřed mezi sledovanými městy. Znamená to, že přírodní potenciál (plochy zeleně, luk, pastvin, zahrad, orné půdy atp.) administrativního území města je příznivý. To platí v dvojnásobné míře, pokud bychom do výpočtu zahrnuli přírodně cenné okolí města. Dále je možné provést orientační porovnání s ekologickou stopou průměrného obyvatele České republiky, která podle údajů Global Footprint Network činila v roce 2010 (data z toku 2007) 5,7 gha/obyvatele. Důležitým ukazatelem je také biologická kapacita, dostupná na jednoho Čecha, která v témže roce činila 2,7 gha. Nicméně v celosvětovém měřítku dosahovala pouze 1,8 gha/obyvatele. Toto číslo lze považovat za globální míru udržitelnosti. K této metě by měla směřovat i Česká republika, respektive její města a obce. Město Ekologická stopa (gha/obyv.) gha / obyvatel 4,19 4,69 4,73 5,08 5,27 5,3 5,33 5,44 5,55 5,87 6,19 6,77 6,83 7,96 Jak dosáhnout příznivého vývoje ekologické stopy a biokapacity Semil do budoucna? Muselo by jít o kombinaci různých opatření, kterou odpovědným politiků a dalším lidem, kteří se na rozvoji měst podílí (např. majitelé firem), nabízí modelace na stránkách Největší díl na ekologické stopě města Semil má spotřeba a výstavba (36 %) a spotřeba energie (26 %). Účinným způsobem je proto například snížení nové výstavy na orné půdě či trvalých travních porostech. Významný dopad by také mělo snížení spotřeby energií na území města, zvýšení energetické efektivity, či využívání alternativních zdrojů, jako je geotermální energie. Ekologickou stopu dále napomáhá snižovat separace odpadů (skla, plastů, papíru či bioodpadu) či používání šetrných způsobů dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava). Samotná hodnota ekologické stopy Semil není tak důležitá, jako vývoj tohoto indikátoru do budoucna. Podaří se cílenými opatřeními například v oblasti energetických úspor či rozvoje veřejné dopravy snížit celkový dopad města? Podaří se zachovat současnou míru biologické kapacity ve městě, nedojde k jejímu snížení například díky změně územního plánu ve prospěch neproduktivních ploch? Ekologická stopa města se v kontextu ostatních ukazatelů kvality života stala důležitým měřítkem vývoje města. Zpracoval RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.

4 Strana 4 Semilské noviny ZÁŘÍ 2011 Představujeme zastupitele Vážení čtenáři, dnes naposledy představujeme nově zvolené městské zastupitele. V minulém vydání Semilských novin byl představen Mgr. Josef Zajíc (Unie pro sport a zdraví). Tentokrát jsme položili stejné otázky poslednímu ze zastupitelů MUDr. Pavlu Kraťukovi (Volba pro Semily). MUDr. Pavel Kraťuk zastupitel, Volba pro Semily 1. Jakým směrem by se podle Vás mělo město Semily nadále ubírat, v čem vidíte jeho skrytý potenciál? Změny, které se v Semilech udály, a to, jakým směrem se město ubírá, mohu hodnotit, na rozdíl od jiných kolegů zastupitelů, místních rodáků, z perspektivy pouhých dvaceti let. Před touto dobou jsme se s rodinou do Semil přestěhovali a město se stalo součástí našeho života. S určitou nadsázkou lze říci, že Semily se před očima postupně mění z města průmyslového na město dobré pro život a vzdělání, a to mám na mysli nejen život ve smyslu bydlení a každodenních starostí, ale i život kulturní a sportovní. Uvážíme-li blízkost a relativně dobrou dostupnost okolních podobných a větších měst, vidím v této nastoupené cestě jeden z hlavních potenciálů do budoucna. Další, ještě možná plně nevyužitou možností, která se nám zde nabízí, je krásné okolí a dostatek nenarušené přírody, ať se podíváte kterýmkoli směrem. Možná to tolik nevnímáme, protože to považujeme za něco nám blízké a vlastní. Semily by měly dále naplno využívat všeho toho, co s sebou přináší vlastnosti takto malého podhorského města přehlednost, průhlednost, ale i vyhraněnost a pestrost místních povah, které umožňují hlavně v oblasti společenského života, kultury a vzdělání to, co jinde je jen obtížně možné. 2. Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější problém, který Semily trápí? Mám-li zmínit, co nás nejvíce trápí, je to postupný pokles pracov- ních příležitostí. Nejsme v tomto ohledu žádným izolovaným ostrovem v okolním světě a kdo ztratil práci, položil si otázku proč, nejvíce pocítil výhonky krize šířící se k nám blízkou Evropou i z větších dálek. Nemáme ale hledat prapočátek těchto palčivých problémů a současně i řešení v nás samých, v tom, jaký vedeme život, jak se chováme k ostatním, k přírodě, jak vnímáme vlastní pohodlí? Věřím, že myšlenku zvýšení zaměstnanosti budeme mít s kolegy zastupiteli v popředí při řešení rutinních i koncepčních úkolů i v budoucnu. Ještě bych zmínil jeden palčivý problém, který mi leží velmi na srdci, a tím je zachování semilské nemocnice. Nejde jen o to, že zaměstnává více než 200 lidí, ale nemocnice k městu zkrátka patří. Ano, vnímám to jako palčivý problém, na tomto pracovišti jsem strávil téměř polovinu času z těch dvaceti let a vidím za cenu jakého úsilí drží nemocnice dnes před pacienty svou dosavadní tvář. Občané Semil si kvalitní nemocnici zaslouží a je na nás, kteří ji držíme svou prací, abychom je nezklamali. Ty, kdo znají můj vrozený optimismus, nepřekvapím, když věřím, že vydržíme a přejdeme s jistotou po tenkém ledu dnešních a budoucích dnů. 3. Které místo v Semilech a v blízkém okolí máte nejraději a proč? Musím se přiznat, že v samotném městě mám rád místa, kde se mohou lidé setkávat, a k těm patří v posledním roce hlavně náměstí, které rychle změnilo svou tvář a především budova kina, která získala právě v tomto smyslu zcela novou funkci pravého centra města. Nikdo asi nemáme na ty správné kavárenské povaleče, kdo si to ale jako já občas s chutí dopřejete, dáte mi za pravdu, že tímto místem do města vstupuje jiný rozměr, který jsme tu dosud neměli. Je to možná stále těžší, ale nutné v klidu si sednout, přemýšlet a setkat se s ostatními. Z blízkého okolí Semil mám nejraději oblast Nouzova, Příkrého a Škodějova a to od doby, kdy jsme se do Semil přistěhovali a tlačili jsme tímto směrem naložený kočárek až dodnes, kdy denně sjíždím z těchto kopců do města do práce a ve volném čase obdivuji okolní přírodu a hory z koňského hřbetu. Za odpovědi děkuje Renata Coufalová Semilský Pecen 2011 (red) Druhý zářijový víkend v Semilech patřil již tradičně podkrkonošské slavnosti úrody pod názvem Semilský Pecen. Letos proběhl na semilském Ostrově jeho již 8. ročník. V páteční podvečer předvedli v rámci Ďolík-festu své umění začínající mladí herci a muzikanti, v sobotu patřil pro změnu Ostrov zemedělcům, řemeslům a regionálním výrobcům. Keramika patří na Pecnu k nejvyhledávanějšímu sortimentu. Na snímku stánek keramiky dětí ze ZŠ Dr. F. L. Riegra v Semilech. Sobotní program zahájila ekumenická bohoslužba ve Sboru Dr. K. Farského, odkud po jejím skončení vyšel již tradiční slavnostní průvod. Představitele města Semily, hosty z Libereckého kraje, delegaci ze spřátelených měst Schauenburgu a Jelení Hory, ale především zemědělce, řemeslníky, místní spolky, umělecká a zájmová sdružení a mnohé další doprovodila na Ostrov dechová hudba Semilská 11. Zde byla na pódiu oficiálně zahájena celá akce slavnostním uvítáním, následovalo předávání ocenění vybraným zemědělcům a též certifikátů Regionálního produktu Český Ráj novým partnerům tohoto regionálního sdružení. Až do odpoledních hodin probíhal pestrý program věnovaný ukázkám zemědělské techniky současné i historické, výstavě hospodářských zvířat ad. Novinkou letošního programu bylo slavnostní vyhodnocení soutěže Semily město kvetoucí, do níž se mohli až do začátku září přihlásit pěstitelé okrasných zahrádek i předzahrádek, či majitelé rozkvetlých balkónů a oken. Ve dvou kategoriích bylo předáno celkem 6 cen. Vítězem v kategorii Okna a balkony se stala paní Eva Sasková, prvenství v kategorii Zahrádky a předzahrádky získal pan František Kousal. Jako hlavní cenu obdrželi z rukou místostarostky Leny Mlejnkové poukazy k nákupu zboží v hodnotě Kč v prodejnách zahradnických potřeb v Semilech. Kulturní dění na Pecnu probíhalo stejně jako v předchozích ročnících před Zámkem. Kromě již zmíněné Semilské 11 vystoupila skupina JAVORY nebo cimbálovka z Dolní Bečvy Pod Horů. Z místních se dále představila skupina Davida Goreho, jež předvedla blues a country v jižanském rytmu. Večer patřil známé rockové skupině SVR. Opět nechyběla jízda vláčkem se zastávkami v nejpěknějších částech města. V Jílovecké ulici u roubených chaloupek byly přichystány pro děti i dospělé různé hry a možnost vyzkoušet si práci s vlnou, navštívit expozici pilníkářského řemesla a nebo si jen tak odpočinout. Každý rok se snažíme nabídnout návštěvníkům Semilského Pecnu nejrozmanitější společenské vyžití. Ani letos nechyběly dílničky pro děti, pro dospělé jsme připravili bohatý kulturní program před Zámkem. Věříme, že se jim letošní Pecen líbil a již dnes je srdečně zveme na jeho další ročník, uvedla Mgr. Kateřina Šromová, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Semily.

5 ZÁŘÍ 2011 Semilské noviny Strana 5 Informace z radnice Výměna vchodových dveří na sídlišti Na Olešce V průběhu měsíce října proběhne na sídlišti Na Olešce výměna vchodových a bočních dveří městských bytových domů čp.: 431, 432, 434, 436, 437, 438, 439, 443, 444, 445. Výměnu všech 43 dveří provede firma KOB- LA, spol. s r.o., Pečky, která vzešla z výběrového řízení s nejnižší nabídkou ve výši Kč bez DPH (tj. 1, Kč s DPH). Náročná akce začne na konci měsíce září a bude ukončena do začátku listopadu. Stanislav Klápště, MBS Semily, s.r.o. Divize SINGING ROCK rozšířila svůj provoz Pozvánka na... Veřejné projednání Programu rozvoje města Semily se uskuteční dne 17. října 2011 v 17 hodin Město Semily v současné době aktualizuje program svého rozvoje. Práce na aktualizaci Programu rozvoje města Semily probíhají od června Program rozvoje města jako základní rozvojový dokument definuje obecné strategické směřování města do roku 2020 a konkrétní aktivity a projekty pro nejbližší období, které program naplní. V srpnu 2011 byla dokončena analytická část, hodnotící jednotlivé aspekty života ve městě, a vyhodnocení realizace předchozího programu rozvoje města v letech Od září do listopadu 2011 bude zpracována rozvojová vize města do roku 2020, návrh rozvojových priorit a opatření a akční plán projektů pro roky Do přípravy námětů pro rozvoj města bude zapojena odborná veřejnost prostřednictvím jednání pracovních skupin k jednotlivým rozvojovým tématům. Město však považuje za potřebné zapojit do přípravy aktualizovaného Programu rozvoje města Semily také širší veřejnost. Město Semily proto všechny obyvatele města srdečně zve na veřejné projednání Programu rozvoje města Semily, které se uskuteční v pondělí od hodin v divadelním sále budovy radnice. Na projednání bude prezentována rozpracovaná návrhová část Programu rozvoje města, k níž bude následně možné diskutovat a vznášet připomínky a náměty. Program rozvoje města je připravován v rámci projektu VUSO Vstřícný úřad spokojený občan, který město Semily realizuje v letech za podpory OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Bližší informace o projektu jsou zveřejněny na (srt) Zaměstnanci divize Singing Rock zahájili provoz v rekonstruovaném druhém patře areálu bývalého SVAZARMU v Bořkovské ulici. Slavnostního přestřižení pásky se ujali místostarostka města Semily Lena Mlejnková a ředitel divize Singing Rock Ing. Jiří Hrdina. Singing Rock je v Semilech dobře známý jako výrobce vybavení pro horolezectví a práci ve výškách postroje, lana, jistící pomůcky, karabiny, helmy a další vybavení. Po fúzi se společností LANEX a.s. se Singing Rock už jako samostatná divize v roce 2009 do Semil vrátil, aby zde zřídil výrobní provozovnu, kde dnes zaměstnává 38 z celkem 98 pracovníků divize. Začátkem příštího roku by toto číslo mělo opět narůst. V provozovně v Bořkovské ulici byly provedeny úpravy zejména ve 2. patře, kde z učeben bývalé školy vznikl nový výrobní prostor, což nám do budoucna umožňuje další rozšíření výrobní kapacity. Dále byl postaven nový výtah, opravena sociální zařízení a nově napojena kanalizace, sdělil Semilským novinám k rozsahu úprav Ing. Hrdina. Péče o památné stromy V řadě případů se dříve o památné stromy člověk výraznějším způsobem nestaral, přesto si péči odborníků zaslouží. Cílem ošetření památných stromů je především prodloužení jejich životnosti a udržení kulturního stavu krajiny pro další generace. Dochází také ke zlepšení estetické funkce památného stromu jako významné estetické dominanty okolí. Na přelomu prázdninových měsíců došlo k ošetření vybraných památných stromů v katastrálním území Semily letní období je pro zásahy tohoto typu (zdravotní řezy apod.) nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že odborná péče o památné stromy je finančně velmi náročná, požádalo město Semily o podporu v rámci Programu péče o krajinu v roce 2011 a jeho podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí o poskytnutí dotací, které umožnily celou akci uskutečnit. Prvním ošetřovaným stromem byl památný strom v Cihlářské ulici, který už několik let přímo volal po zásahu, který by ho zmajestátnil, ulehčil jeho rozlehlé koruně od neošetřených poranění a odumřelých větví a umožnil průnik světla do koruny. Suché větve představují potenciální nebezpečí v ohrožení kolemjdoucích lidí a pro samotný strom zde hrozí riziko vzniku infekcí a rozvoj dřevokazných hub, které nikterak neprodlouží životnost takto napadeného stromu. V rámci zásahu na vícekmenné lípě, která je právě díky svému vzhledu a rozloze tak cenná, byl proveden zdravotní a bezpečnostní řez a došlo k úpravě podjezdové výšky. V neposlední řadě se obnovily tzv. preventivní bezpečnostní vazby. Tyto vazby jsou instalovány tak, aby při extrémním výkyvu zabránily odtržení části kmene nebo kosterních větví. Druhými ošetřenými památnými stromy se staly dva buky lesní v Podmoklicích, které rostou budovou waldorfské školy. Jedná se o kultivar červenolistého buku. Na těchto jedincích byly provedeny zásahy podobného charakteru jako na lípě v Cihlářské ulici. Provedený zásah nebyl tak znatelný jako v případě lípy, ale to není a nebylo cílem ošetření. Ing. Dominika Frydrychová, odbor životního prostředí

6 Strana 6 Semilské noviny ZÁŘÍ 2011 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 3194/48, 3194/57, 3194/6 pro výstavbu bytového domu o výměře cca m 2 Lokalita: Semily část Podmoklice, ul. Brodská Minimální cena: 460 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů na Vinici Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 895/2 v k.ú. Semily cca 490 m 2, trvalý travní porost Lokalita: Semily, ul. Brodská, minimální cena: 320 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,22 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Minimální nájemné: 49,66 Kč / m 2 / měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Lokalita: Semily, Vinice (celkem 10 pozemků) Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 14 o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 34,33 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Minimální nájemné: 53,75 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace. Bližší informace: tel nebo , Město Semily nabízí k prodeji ideální podíly na domě č.p. 606 s p.p.č. 758 v kat. úz. a obci Semily, část obce Semily Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu bytových domů o výměře cca m 2 Lokalita: Řeky, Semily část Podmoklice Minimální cena: 5, Kč + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji dům č.p. 234 o 2 bytových jednotkách (1 b.j. je volná) v ul. Pekárenská Minimální cena: 1, Kč KONTAKT: Tel.: , číslo podílu velikost podílu minimální kupní cena kauce 10% 2 407/ ,00 Kč ,00 Kč 5 543/ ,00 Kč ,00 Kč 6 543/ ,00 Kč ,00 Kč 7 378/ ,00 Kč ,00 Kč Lokalita: Semily, centrum města ul. Mizerova KONTAKT: Tel.: ,

7 ZÁŘÍ 2011 Semilské noviny Strana 7 Ze života Sociálních služeb Léto v Sociálních službách bylo plné kultury Kultura a umění byly nedílnou součástí letního odpočinku a pohody. I takhle jednoduše by se nechalo popsat prožití letního času obyvateli Domova pro seniory v Semilech. Ačkoliv letošní léto nenaplnilo naše představy o dnech zalitých sluncem, bohatý program umožňoval prožití opravdu spokojených a pohodových dní. Muzikoterapie, aneb hudba léčí Paní Jarmila Ochmanová společně s námi oslavila 100. hudební setkání. Tyto hodinovky zaměřené vždy na jiný druh hudby patří k nejoblíbenějším aktivitám, a není se čemu divit. Hned na začátku července jsme léto přivítali příznačnou skladbou A. Vivaldiho Čtvero ročních dob, částí Léto. Dále pak nechybělo setkání se zvučnými tenory L. Pavarottim a P. Dvorským nebo legendárním Elvisem Presley. Velký úspěch měl skvělý jazz v podání L. Armstronga a orchestru G. Millera, zaswingovali jsme si s Ondřejem Pavelkou, Karlem Hálou a Evou Olmerovou. K vrcholům léta patřilo určitě i vystoupení skvělé kouzelnice a orientální tanečnice Veroniky Luxové. Ke konci každé muzikoterapie následovaly hudební hádanky, česká country a samozřejmě i oblíbené lidové písničky. Je určitě zajímavé, že pořadové číslo těchto setkání na konci srpna dosáhlo magické stovky, což jsme náležitě oslavili i s Jarmilou Ochmanovou, která nás provází po celou dobu trvání našich hudebních setkání. Japonsko v Semilech Léto je nejen časem hudby, ale i cestování. Naše možnosti navštěvovat nové kraje jsou omezené, a proto jsme rádi, když svět navštíví nás. O těchto prázdninách jsme se vydali do Japonska, kam nás vzal na výlet pan Jiří Melich. Díky němu jsme se podívali na různá místa Japonského souostroví a dozvěděli se spoustu nových zajímavostí. Celá přednáška byla obohacena projekcí krásných fotografií. Úspěšné vernisáže Nezapomínáme ani na milovníky umění. Po celý srpen byla na Městském úřadě instalována výstava obrazů našeho obyvatele pana Rudolfa Daníčka malíře ze záliby a současně v naší společenské místnosti byla vystavena jeho další díla. Poté jsme zde od 24. srpna zahájili výstavu prací studentky Střední umělecké školy grafické v Jihlavě Veroniky Šorejsové. Možnost nahlédnout do uměleckého světa je velmi oblíbená, a proto rádi uvítáme i nabídky tvorby dalších autorů. Zahradní slavnost Vratislavice Na konci srpna se konala v areálu Domova Marta ve Vratislavicích zahradní slavnost, kam jsme byli také pozváni. Na místě nás čekalo nejen mnoho kulturních zážitků, ale také vyhodnocení cen ze soutěže Na stárnutí nemám čas, kde výrobky prezentovali i naši obyvatelé. Soutěže se zúčastnilo mnoho šikovných tvůrců. Ke zhlédnutí byly vystaveny obrazy kreslené i tvořené z papíru, bambulek i přírodnin, koberce a koberečky, domečky z keramiky i dřeva, pletené svetry a mnoho dalšího. Všem, kteří se odhodlali a vydali se s námi na tento výlet, se program i výstava výrobků velmi líbila a všichni se těšíme na další ročník. Ing. Zdeněk Šimon, ředitel Sociálních služeb Semily Z pohledu městského architekta Aby město nebylo maloměsto V dubnu letošního roku proběhla v kině Jitřenka veřejná debata o vizích města. Byly na ni pozvány známé osobnosti, které spojuje přesah jejich práce do více či méně příbuzných oborů jejich původní profesi. Při besedě zaznělo několik zajímavých myšlenek, které se nyní radnice pokouší uvést do praxe. Doprava je ve městě v zásadě dvojího druhu, a to tranzitní a lokální. Pomineme-li otázku vedení tranzitních tahů městem pro její komplikovanost a vysoké náklady spojené se změnami, zůstává nám doprava lokální, kterou reprezentuje popojíždění místních občanů a návštěvníků mezi městskými částmi, obchody a institucemi. Zkvalitnění života ve městě bezesporu přinese postupné omezování této lokální dopravy. Jedná se o podporu a rozvoj pěší a cyklistické dopravy, kam nepatří jen budování stezek a chodníků, ale i koordinace jejich napojování a vybavení kvalitním městským mobiliářem. Při besedě jsme byli upozorněni, že město je velice špatně prostupné ve směru kolmém na tok Jizery. Zvýšení poréznosti města v tomto příčném směru považuji za nejlogičtější cestu k omezení lokální automobilové dopravy. Bude to komplikovaná práce, vždyť považte kolika zónami je dnes složité projít nebo projet na kole sportovní areál u Luční ulice, Palackého sady nebo tok řeky Jizery. Jednou z prvních vlaštovek je na příští rok připravovaná lávka přes Jizeru pro pěší a cyklisty na Ostrově. Její užitečnost netřeba dlouze obhajovat, chápu ji jako uzel, ze kterého se na obou stranách budou větvit pěší i cyklo tahy. Na straně semilské je nejdůležitější spojnice lávky přes náhon a Palackého sady ke školám a cesta pro pěší podél Bítouchovské ulice. Na podmoklické straně bije do očí neprostupnost a odtažitost sportovní zóny mezi Jizerou a Luční ulicí. Toto místo by mělo být v budoucnu přívětivé a protnuté pěšími tahy, které budou logicky spojovat sousedící a protilehlá místa v okolí. Cestami se zároveň mohou vytvořit menší plochy, jimž se snadněji definuje využití i správa. Na závěr ještě musím načít téma udržitelnosti těchto zásahů a staveb. Je dobře, že v poslední době je v Semilech zase silněji cítit, že se množství občanů umí se svým městem identifikovat. Uvědomují si zajisté jeho neduhy, ale nově i silné stránky. Mezi ně patří tolikrát opakované zdravé životní prostředí a bezpečnost. Bylo by skvělé, kdyby si také stále více občanů uvědomovalo, že i výše popisované zelené plochy ve městě tvoří hodnotu jejich bydlení nebo pro to aspoň mají velký potenciál. Vždyť přece blízký rozlehlý park s volně přístupným atletickým stadionem a dalšími sportovními aktivitami a řekou je bonusem, jež mnozí v jiných městech nemají. Vaše náměty a postřehy můžete posílat na Ing. arch. Martin Hilpert, architekt města Semily

8 Strana 8 Semilské noviny ZÁŘÍ 2011 Ze zápisníku MP Městská policie a cyklisté V polovině září si hlídky Městské policie Semily při jedné z nočních služeb posvítily na cyklisty. Při kontrolách se strážníci zaměřili na vybavení jízdních kol při jízdě za snížené viditelnosti. Možná není na škodu cyklistům touto cestou připomenout, čím má být kolo v takových podmínkách vybaveno. Pravidel je několik, proto si dovolím citovat ustanovení z vyhlášky č. 341/2002 Sb.: Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena: a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu, a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem, b) zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy, c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. Strážníci se tedy zaměřili na kontrolu správného vybavení pro jízdu za snížené viditelnosti. Během kontroly bylo evidováno okolo 25 cyklistů. Strážníci řešili celkem 10 přestupků. Výše ukládaných pokut byla stanovena na spodní hranici zákonné sazby. Věříme, že při dalších kontrolách, které plánujeme (některé i ve spolupráci s Policií ČR), nám cyklisté nedají příležitost a budou mít svá kola vybavena předpisovým osvětlením. Zpracoval Václav Baudys, Městská policie Semily Dopravní nehody Dopravní nehody o letních prázdninách Na teritoriu územního odboru PČR Semily bylo o letních prázdninách vyšetřováno celkem 98 dopravních nehod o 11 nehod méně než v loňském roce. Jedna osoba byla usmrcena, 4 byly zraněny těžce a 60 lehce. Hmotné škody byly odhadnuty na 4,687 miliónů korun. Devíti viníkům dopravních nehod bylo zjištěno požívání alkoholických nápojů před jízdou. 74 nehod zavinili řidiči motorových vozidel, 11 nehod řidiči nemotorových vozidel, 3 nehody chodci, 9 nehod lesní zvěř nebo domácí zvířata a jednu nehodu závada komunikace. 53 nehod způsobil nesprávný způsob jízdy, 19 nehod nepřiměřená rychlost, 9 nehod nedání přednosti v jízdě a 4 nehody nesprávné předjíždění. K 60 nehodám došlo v obcích a ke 30 nehodám mimo obce. Za celé prázdniny došlo jen k jednomu (naštěstí lehkému) zranění dítěte. Městská policie Semily a začátek školního roku Začátek školního roku s sebou přináší, po dvouměsíční přestávce, návrat strážníků k přechodům pro chodce. Opět se s hlídkami setkáváme v blízkosti zejména těch škol, kde je hustota silničního provozu v ranních hodinách vyšší a přítomnost strážníka u přechodu má jistě svůj význam. V souvislosti se začátkem školního roku se strážníci Městské policie Semily objevili i v semilských základních školách, kde besedovali s dětmi prvních a druhých tříd. Nad tématy nemuseli strážníci dlouho přemýšlet. První téma bychom mohli nazvat Chodec jako účastník silničního provozu. Druhé téma pak Zásady bezpečného chování. Do uzávěrky tohoto čísla SN jsme navštívili dvě základní školy a na výše uvedená témata jsme besedovali celkem čtyřikrát. Se strážníky Městské policie Semily besedovali žáci ze čtyř prvních tříd a rovněž čtyři třídy druháků. Foto: archiv Městské policie Semily. Ilustrační foto: DI Semily. Ve služebním obvodu OOP Semily bylo o prázdninách vyšetřováno 25 dopravních nehod (- 6), při kterých byl jeden účastník zraněn těžce (stejně) a 10 lehce (stejně). Ve 2 případech byl viník nehody pod vlivem alkoholu. Hmotné škody byly odhadnuty na 455 tisíc korun (- 328 tisíc korun). 20 nehod zavinili řidiči motorových vozidel a 2 nehody řidiči nemotorových vozidel. V 11 případech šlo o nesprávný způsob jízdy, v 8 případech o nepřiměřenou rychlost, ve 2 případech o nedání přednosti v jízdě a v jednom případě o nesprávné předjíždění. Ve čtvrtek 21. července došlo na silnici III. třídy v katastru Chuchelny k dopravní nehodě s poměrně neobvyklou příčinou. Šestačtyřicetiletý řidič jel s dodávkovým automobilem CITROËN Berlingo ve směru od Kozákova na Semily. Před vjezdem do levotočivé zatáčky uslyšel v pootevřeném okénku svých dveří sirénu záchranářského vozidla. Soustředil se na to, aby ve zpětných zrcátcích zjistil, o jaké vozidlo jde a jak je daleko za ním. Uviděl, že se jedná o sanitu a že se k němu už blíží. Podíval se zpět před sebe, ale v tu chvíli došlo k čelnímu střetnutí s protijedoucím osobním automobilem CITROËN AX, protože během toho, jak sledoval sanitní vozidlo, přejel do protisměru a následně došlo k nárazu. V druhém vozidle jely tři ženy a všechny byly zraněny. Zranění jsou sice kvalifikována jako lehká, jejich závažnost je ale přesto taková, že je řidič podezřelý ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, případně i zákaz činnosti zákaz řízení motorových vozidel až na 10 let. Jestliže zaregistrujeme, že se k nám blíží vozidlo s právem přednostní jízdy, hlavně je potřeba nezmatkovat. Nejsprávnější je začít plynule zpomalovat a zajíždět k pravému okraji vozovky, pro případ, že toto vozidlo přijíždí za námi. V žádném případě ale nemůžeme přestat sledovat situaci v provozu před sebou. Jednak by mohlo dojít (jako tomu bylo v popsaném případě) k mimořádně nebezpečnému nekontrolovanému přejetí do protisměru nebo bychom se mohli střetnout s vozidlem před námi, pokud by jeho řidič začal zpomalovat rychleji než my. Vozidlu s právem přednostní jízdy jsme povinni umožnit bezpečné projetí a je-li to nutné, musíme i zastavit. komisař Bc. Milan Čermák, vedoucí DI Semily

9 ZÁŘÍ 2011 Semilské noviny Strana 9 Školství Prázdninový tábor angličtiny s Monou Již druhým rokem vždy v měsíci srpnu proběhl pod záštitou ZŠ Dr. F. L. Riegra Prázdninový příměstský tábor s Monou lektorkou angličtiny z U.S.A. Rodilá mluvčí Mona Vogellar pracovala s dětmi již během minulého školního roku v rámci konverzačních hodin. Letošní tábor se nesl v duchu přátelské atmosféry, hravosti, ale i akčnosti a soutěživosti, kdy si každý účastník mohl vybrat plán, přizpůsobit ho svému tempu a dovednostem. Harmonogram tábora byl rozdělen na jednotlivé dny a každý den byl věnován jinému tématu s tím, že v závěru bloků docházelo také k rekapitulaci některých témat z předešlého dne. V den ukončení tábora dostali všichni účastníci malý dárek a diplom. Lektorka Mona Vogellar, která letní tábor angličtiny vedla, ve spolupráci se školou pokračuje i nadále i letos s ní děti budou pravidelně setkávat na hodinách věnovaných konverzaci v angličtině. (ah) Adopce na dálku Základní škola Ivana Olbrachta v Semilech se v roce 2000 jako jedna z prvních škol v celé České republice zapojila do humanitárního projektu Adopce na dálku, který od roku 1993 koordinuje Arcidiecézní charita Praha. Naším adoptivním dítětem se stala Jenifer Alex, tehdy šestiletá dívenka z městečka Shenbaganur v Kodaiakanalských horách na jihu Indie. Její rodina patřila k těm nejchudším a svým dcerám by sama nikdy vzdělání poskytnout nemohla. Díky příspěvku žáků a učitelů naší školy mohla i Jenifer chodit do školy, protože získala prostředky na zaplacení školného, školní uniformy, učebnic a sešitů, navíc měla zajištěnu i zdravotní péči a jídlo třikrát denně. O Jenifer a jejích školních výsledcích nám pravidelně zasílal zprávy ředitel školy, psala i sama Jenifer a naši žáci si při psaní odpovědí pěkně procvičili angličtinu. Všechny dopisy, fotografie i dívčina školní vysvědčení si každý mohl přečíst a prohlédnout na nástěnce před sborovnou. Dnes už je fotografií pěkná řádka, z malé holčičky se stala slečna, které náš příspěvek umožnil nejen získat základní vzdělání, ale také pokračovat ve studiu na střední škole. Základní škola Ivana Olbrachta byla do projektu Adopce na dálku zapojena neuvěřitelných jedenáct let. Někteří z žáků, kteří se tehdy nadchli pro myšlenku adoptovat si na druhém konci světa malou holčičku, už dnes mají vlastní děti. Jejich štafetu převzali zase noví žáci, a přestože byl příspěvek dobrovolný, většinou přispěly všechny děti. Věděly, že když těch korun, které mnozí z nich nechají bez mrknutí oka každý den ve školním bufetu, jednou za rok oželí, Jenifer může chodit celý rok do školy. Adopce na dálku je šancí pro děti z rozvojových zemí slušně žít a získat vzdělání bez toho, že by musely opustit své zázemí, rodinu, místní kulturu a zvyky. A pro naše děti byla příležitostí učit se myslet i na jiné, nejen na sebe. A to není málo. Mgr. Lenka Holubičková, koordinátorka projektu Žáci i učitelé ze ZŠ Dr. F. L. Riegra by touto cestou rádi poděkovali všem za přízeň, kterou projevili nákupem keramických výrobků žáků naší školy u příležitosti letošního Semilského Pecnu. Finanční prostředky z prodané keramiky budou využity na stavbu venkovního altánu na dvoře školy. Pozvánka na... ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEMILY Poděkování firmám SaD v.o.s Jablonec nad Nisou a PITTNER Česká Lípa s.r.o. Pátek 9. září, den slavnostního zakončení stavební akce Čistá Jizera, se ukázal významným nejen pro semilskou veřejnost jako takovou, ale stal se dnem slavnostním a významným i pro Mateřskou školu speciální Semily. Právě v tento den obdržela naše mateřská škola dárkový šek s finanční částkou Kč od zástupců firem SaD v.o.s. Jablonec nad Nisou a PITTNER Česká Lípa s.r.o. Vás zve na 1. KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 v aule Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech v pondělí 17. října od 18 hodin. Dárkový šek pod ochranou dětí z MŠ speciální. Je velmi potěšující, že existují firmy, a není jich mnoho, které chtějí investovat do školství. A protože opravdu není obvyklé, aby školy jakéhokoliv typu byly takto obdarovány, chtěla bych výše vedeným firmám ještě jednou za všechny děti poděkovat. Vždyť peníze investované do dětí jsou velmi dobrou investicí. Darovaná finanční částka bude použita na modernizaci sociálního zařízení pro děti naší mateřské školy za 50 let nepřetržitého provozu je to již velmi potřeba. Za kolektiv zaměstnanců MŠ speciální Semily Mgr. Jarmila Stránská

10 Strana 10 Semilské noviny ZÁŘÍ 2011 Rozhovor se Stanislavem Zajícem Kde pramení řeka... Snad žádný pramen nevyvolal za poslední staletí tolik polemik jako pramen jedné z nejkrásnějších českých řek Jizery. Před více než sto lety se o něj zajímali členové komisí, kteří stanovovali přesný průběh zemské hranice na jižním svahu Smrku, v místech zvaných Strittstücků, tj. Sporné území. Pak se jím dlouho nikdo nezabýval. Desítky potůčků odváděly v mělčích i hlubších korytech vodu do širokého údolí, jímž dnes zemská hranice prochází. Ta místa jsou perlou Jizerských hor. Slyšme vyprávění muže, který hledání pramene milované řeky věnoval velké úsilí. Jizeru poznal již jako malý chlapec, a nakonec nalezl i její pramen. Karel Nádeník Hledání pramene Jizery předcházela Vaše velká láska k řece Jizeře. Prozradíte mi, pane Zajíci, kde se ta Vaše (dovolte mi ten výraz) posedlost Jizerou vlastně vzala? Celý svůj život žiji v Semilech a Jizera jako taková byla tou nejkrásnější kulisou mému dětství. Už jako malý kluk jsem se chodil s kamarády koupat do zátočiny zvané Babí, kde jsem se později naučil také plavat. Tohle místo bylo útočištěm nejrůznějšího vodního ptactva, které mě vždycky bavilo pozorovat. Tenkrát bylo mým největším přáním stát se ornitologem. Jenomže bylo krátce po válce a okolnosti to nedovolovaly, a tak jsem se vyučil daleko prozaičtějšímu řemeslu stal se ze mě automechanik. Ale abych se vrátil k Vaší otázce. Víte, ono to není jenom o Jizeře samotné. Já jsem si už v mládí zamiloval celé Jizerky. Bývala to taková pochmurná oblast, hodně tam pršelo a táhly se tam mlhy. A snad právě pro tu jejich pochmurnou a tajemnou krásu jsem začal mít Jizerské hory tolik rád. Dnes se už mnohé změnilo, ale dřív byly Jizerky samý dřevař a pytlák. Jizerky tenkrát často fotil můj švagr fotograf Karel Šindelář ten fotil speciálně Jizeru a já jsem ho tam často vozil fotit. Mnohokrát jsem Jizerské hory také projel na běžkách, v sedmdesátých letech jsem se několikrát účastnil i Jizerské padesátky, ale určitě nejvíc kilometrů jsem po nich nachodil pěšky. A jak Vás napadlo hledat pramen Jizery? V té době ještě nebyl pramen Jizery ani určený a tudíž ani označený. Vedly se velké spory o tom, kde Jizera vlastně pramení. Při našich cestách po Jizerských horách jsme velmi často navštívili hospůdku paní Kakrdové U Pyramidy, kde při vstupu do lokálu visela velká Matouškova mapa z roku Právě na ní bylo prameniště Jizery označeno v rašeliništi nad Písčinami. Tam mě poprvé napadlo, že by stálo za to skutečný pramen najít Výřez z Matouškovy mapy z roku 1927 s vyznačeným soutokem Jizery a Bahnitého potoka. Od teče pramenitá voda Jizery touto štvestkovou rourkou. Za soutokem Jizery a Bahnitého potoka protéká Jizera územím NPR Rašeliniště Jizery. a určit. Kromě prameniště Jizery byl na Matouškově mapě vyznačen levostranný přítok Bahnitého potoka (Schlammfloss), který má své prameniště na jižním svahu Jizerského Stohu. Protože je na soutoku vodnatější a delší než Jizera, často docházelo k záměně toků. Úsek řeky Jizery od jejího prameniště až po Martinské údolí nad Kořenovem v délce přibližně 15 km je z mého pohledu neobyčejně malebný. V tomto místě Jizera na své cestě z hor tvoří působivé meandry. Právě v těchto místech jsem koncem 80. let svoje hledání pramene Jizery započal. Jak tedy vypadá takové hledání pramene? A jak dlouho to trvalo, než jste si byl pramenem skutečně jistý? Řeknu Vám, že to nebylo nic jednoduchého. Vyptával jsem se starousedlíků, hajných, horalů a sháněl jsem staré mapy české, ale i německé a polské. Šel jsem na to klasickou vylučovací metodou, podle těch map jsem chodil proti proudu řeky a vždycky jsem došel kousek dál. Ale nahoře, tam, kde se říká Na Písčinách, je to hodně nepřehledné, občas se stávalo, že se nějaký ten vytipovaný potůček po čase ztratil a já mohl začít zase od začátku. Vybavuji si i dobu, kdy dřevorubci těžkými stroji likvidovali kůrovcem a modřínovým obalečem napadené smrkové porosty. V měkkých rašelinových svazích se široká kola zarývala hluboko do země a občas tak docházelo i k tomu, že potůčky dočasně měnily svůj směr. Dokonce jsem i několikrát zabloudil, ale nevzdal jsem to hledáním pramene Jizery jsem byl opravdu posedlý. A pak přišla suchá léta Tehdy jsem si řekl, že je jedinečná příležitost zjistit, kde Jizera skutečně pramení. Víte, hledat na jaře, kdy stéká voda z hor, je holý nesmysl. A nemýlil jsem se. U hraničního kamene číslo 63/8, kde obvykle přitéká z polské strany na českou malý potůček, bylo sucho. Polský pramínek úplně vyschnul. Naproti tomu na jižní straně Smrku

11 ZÁŘÍ 2011 Semilské noviny Strana 11 v nadm. výšce cca m (Smrk nejvyšší hora české strany Jizerských hor, m.n.m.) nad Vidlicovou cestou byla studánka, ze které vytékalo stále stejné množství vody. Rozhodl jsem se, že si to místo označím, abych ho příště snáze našel. Nevěděl jsem ale, jak to provést, protože jsem se obával, že mou práci někdo zničí. Z nedaleké cesty jsem proto nanosil kameny, abych studánku označil, vyčistil jsem pramen a kousek od něj jsem do země zapíchl silnější vidlicový kmen. Co bylo dál? Toto místo jsem v budoucnu navštěvoval velmi často, v podstatě jsem tam trávil veškerý volný čas. O dva roky později jsem do studánky umístil výtokovou trubku z PVC, ale za nějaký čas jsem ji vyměnil za dřevěnou rourku, která do prostředí daleko lépe zapadla. Již v roce 1998 jsem začal uvažovat nad tím, jak pramen jedné z našich nejkrásnějších řek vhodně označit. Nakonec jsem se rozhodl pro jakýsi emblém, který jsem chtěl zapustit do nedalekého žulového balvanu. Sám jsem ho doma vyrobil z 8 mm silné nerezové desky a s použitím stříbrné pájky jsem ze stejně silného nerezového hranolu sletoval potřebná písmena. Do desky jsem potom vyvrtal otvory pro připevnění. Čekalo mě ještě vysekání tvaru emblému do samotného balvanu tak, aby emblém dobře zapadl. Byla to mravenčí práce, která mě stála hodně času, ale výsledek stál za to. Na počátku listopadu jsme se společně s mojí ženou Irmou vydali k prameni a umístili emblém na připravené místo. Počasí bylo nevlídné, všude mlha, zima, ale přesto se mi podařilo desku zacementovat. Hotové dílo jsme společně se ženou pokřtili sektem, a pak jsem emblém přikryl igelitem, který jsem zatížil kameny a starými kmeny. Za několik dní jsem přišel místo zkontrolovat. Pramen jste tedy našel a označil. Kdo se o nálezu dozvěděl jako první? Nikomu jsem o svém nálezu neřekl. Jediným zasvěceným se kromě mě stala moje manželka, která mě při mých cestách mnohdy doprovázela a zároveň pořizovala obrazovou dokumentaci. Společně jsme v následujících letech byli u pramene ještě mnohokrát. Opravdu jste o tom nikomu neřekl? Jak dlouho jste svůj nález tajil a proč? Pramen zůstal skrytý přesně 905 dnů. Bál jsem se, že moji práci někdo zničí a navíc jsem chtěl desku slavnostně odhalit při nějaké zvláštní příležitosti. Ta nastala Je 10. listopadu 1998, 8.45 hodin označení pramene Jizery bylo slavnostně pokřtěno Stanislavem Zajícem. Od pramene je v každém ročním období nádherný výhled na hory Jizeru a Smědou. Kde se rodí Jizera Jizera je nejvodnatější řekou Jizerských hor a pramení na jižním svahu nejvyšší hory české strany Jizerských hor Smrku (1.124m n. m.). Studánku pramen najdeme nad Vidlicovou cestou ve výšce asi m n.m. Odtamtud pramínek stéká dále k Písčinám, kde se stáčí na levou stranu vedle Ruských křížů na Velkou Jizerskou Louku. Odtud tvoří státní hranici s Polskem v délce 13 km až k Martinskému údolí nad Kořenovem. V roce 1958 došlo k výměně území (osady) Mýtiny s polskou stranou za území okolo Mrtvého vrchu v západních Krkonoších Mýtiny připadly tehdejšímu Československu. Díky tomu mohlo dojít k používání železniční tratě z Kořenova do Harrachova a k vybudování nových mostů přes Jizeru v Kořenově a přes Mumlavu na Mýtě v roce Po 163,9 km ústí Jizera z pravé strany u Toušně Káraného do Labe (ve výšce 169 m n.m.). Čechy Labe opouští u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté se v Německu vody Labe ubírají převážně směrem severozápadním až k městu Cuxhaven, asi 80 km za Hamburkem, kde se řeka vlévá do Severního moře. Kudy k prameni? K pramenu Jizery dojdete, pokud se vydáte ze Smědavy asfaltovou silničkou na křižovatku (cca 1 km), pak zabočíte doleva po prašné cestě přes dřevěný mostek na Předěl (POZOR! ve všech starších turistických mapách byla cesta značena červenými turistickými značkami, ale nyní půjdete po ZELENÉ značce asi 1,5 km)! Dále půjdete po červené přes Písčiny k Nebeskému žebříku asi 2 km. U Nebeského žebříku se vydáte vpravo po neznačené Vidlicové cestě až k ceduli Pozor, státní hranice (asi 1,5 km). Od cedule se potom dáte vlevo, kolmo vzhůru asi 150 metrů, až dojdete k prameni (pozn.: na místo můžete dojet i na kole). 5. května Rozhodl jsem se, že desku odhalím společně se svými přáteli u příležitosti svých šedesátin. Na můj velký den přijala pozvání přes nepříznivé počasí asi desítka mých nejlepších přátel. Od té doby je mnou objevený pramen vyhledáván turisty a milovníky hor z dalekého i blízkého okolí. O dva roky později jsem zhotovil z nerezového plechu ještě schránku pro sešitek, kde si vždycky rád přečtu vzkazy od těch, kteří pramen navštíví. Dnes už je první sešit dávno popsaný a nahradil ho sešit další, ale ten původní mám doma uschovaný. Potvrdil někdo oficiálně Váš nález? V podstatě každý, kdo učiní takový nález, může vznést připomínku k vydavateli mapy, která se toho místa dotýká. Vydavatel potom nepřesný údaj opraví. Přesně tak jsem to udělal i já. Mnoho dnešních map již má označený jako hlavní ten můj pramen. Velkou chybu jsem udělal v době, když o pramenech našich řek točil svůj dokument pan Bedřich Ludvík (průvodcem pořadu byl pan Luděk Munzar) z Klubu český turistů mě tehdy oslovili, abych mu jejich prostředictvím svůj nález popsal. Tenkrát jsem to ještě nechtěl medializovat, ale dnes už vím, že to byla velká chyba. Přesto se ve své pozdější knize Zpět k pramenům pan Ludvík o nově označeném pramenu uznale zmiňuje. Co Vám hledání pramene přineslo, kromě pocitu uspokojení z dosaženého cíle? Díky tomuto místu jsem poznal řadu zajímavých lidí, dnes jsou mnozí z nich mými velmi dobrými přáteli. Velikou radost mi dělají i články v časopisech a knížkách, které se o prameni na české straně zmiňují. Mám tak pocit, že jsem svým přátelům a všem, kteří Jizerky milují tolik, jako já, něco zanechal. Pokud jsem se snad ve svém vyprávění dopustil nějaké nepřesnosti, ať mi to čtenáři prominou, vždyť od doby počátku mého hledání uplynulo již několik desítek let... Za spolupráci při přípravě rozhovoru děkuje Renata Coufalová Poznámka redakce: Při přípravě rozhovoru bylo čerpáno z Ročenky Jizersko-ještědského horského spolku z roku Použité fotografie pocházejí z archivu pana Stanislava Zajíce ze Semil a pana Karla Nádeníka z Nového Města pod Smrkem.

12 Strana 12 Semilské noviny ZÁŘÍ 2011 Skautská hlídka Voláme nové členy! (in) Naše oddíly doplňují své řady. Na uvolněná místa po teenagerech, odcházejících na střední nebo vysoké školy mimo Semily, stále přijímáme děvčata a chlapce od šesti do čtrnácti let, kteří hledají partu dobrých kamarádů, v níž mohou rozvíjet své schopnosti, láká je romantika a chtějí prožívat různá dobrodružství. Celoroční činnost vrcholí letním stanovým táborem. Informace získáte ve vývěsce u mostu nebo v klubovně na Vysocké ulici pod Olbrachtovými školami, kde jsou schůzky družin skoro každý den, nejsnadněji ale na webové adrese nebo telefonicky od vedoucích oddílů. Volná místa hlásí zejména oddíly starších dětí: skautek vedoucí Bc. Kateřina Zákoutská (tel ) a skautů vedoucí Mgr. Petr Šír (tel ). Loučení s prázdninami Ještě na konci prázdnin zahájil oddíl semilských skautek další rok své činnosti. Parta holek v oranžových tričkách vyrazila směr Jizerské hory a jejich pomníčky. Vlak nás dovezl do Oldřichova v Hájích, odtud jsme se vydaly cestou přes Oldřichovské sedlo, Poledník, Bílou kuchyni a vodopád Malého Štolpichu do Hejnic. Cestou jsme si zahrály na uchovrahy, vyfotily, co se vyfotit dalo, ale hlavně vůbec nezmokly. V Hejnicích jsme se pokochaly nádherou baziliky Navštívení Panny Marie, občerstvily se zmrzlinou a GPS nás pak dovedla ke kešce v blízkosti baziliky. Čekání na vlak jsme si pak zpestřily oblíbenou hrou devadesátka. I když nás jelo jen sedm, výprava se vydařila a my už se těšíme na další, která nás zavede do Českého krasu. Tina Sbírka pro Afriku (in) V polovině října budeme mít opět příležitost přispět ke zmenšení bídy na africkém kontinentu. Prostřednictvím Člověka v tísni postavili čeští skauti v Etiopii, kde je stále obrovská (až šedesátiprocentní) negramotnost, už dvanáct nových školních budov pro více než tři tisíce dětí. Starají se také o vzdělávání místních učitelů a vybavení škol potřebnými pomůckami, budují tam hluboké studny, protože pitná voda je zde vzácná. Sbírku budou skautky a skauti provádět 12. a 13. října do úředně zapečetěných pokladniček, o jejím výsledku Vás budeme informovat. Na účet sbírky Postavme školu v Africe ( /0300) zašleme i výtěžek z prodeje skautských bramboráků na Semilském Pecnu. Za velkou pomoc při přípravě těsta ze tří pytlů brambor tentokrát vděčíme ředitelství a personálu kuchyně ZŠ F. L. Riegra v Semilech-Řekách. Nebuďte lhostejní a pomáhejte živočichům! Na vině je většinou člověk, který svými civilizačními aktivitami, ale někdy i surovou bezohledností, ba i loveckou vášní bez pravidel, zraní, nebo usmrtí v přírodě zvíře. V našem případě pak máme na mysli především obratlovce, hlavně ptáky, savce, též plazy, i když člověkem je postižena celá živočišná říše. Můžeme se radovat, že na Semilsku již delší čas funguje Stanice pro handicapované živočichy v Libštátě. Zde se o jakkoli postižená zvířata obětavě stará velký milovník přírody, praktický zoolog a etolog František Včelák. Mluvíte s ním o všemožných úrazech ptáků a savců, on přichází ke kleci nebo k voliéře, představuje vám vzácný druh, třeba výra nebo včelojeda, a vy nabýváte dojmu, že taky rozumí veškeré řeči zvířat. Takže nasloucháte, diskutujete a pozorujete zajímavé Včelákovy chovance, třeba ptáky, které v přírodě jen zřídka uvidíte např. ořešníka kropenatého, výra velkého, včelojeda lesního. V den mé návštěvy stanice zde bylo 80 jedinců, za rok jich bývá až 300, 60 % se jich vrací zpátky do přírody, což je nejdůležitější cíl záchrany. V tom také spočívá náročnost péče, aby si zraněné zvíře (nebo mládě bez rodičů) nezvyklo na přítomnost a péči člověka. Bohužel některá zranění živočicha, ale i jiné důvody, jeho návrat do přirozeného prostředí už nedovolí (např. slepý puštík, vážná poranění křídel el. proudem nebo zranění končetin střelnou zbraní, traktorem, autem atp.). A pokud potřebujete radu jak pomoci nalezenému kolouškovi, mláděti ježka, veverky, vypadlému ptáčeti z hnízda, poraněnému, nebo opuštěnému živočichovi, vše se dozvíte. Taková péče o handicapované živočichy stojí i nemalé finanční prostředky, ať jsou použity např. na krmivo, veterinární péči, údržbu zařízení, na provoz. Státní i krajské dotace nemohou vše pokrýt, takže každá částka od sponzorů i drobných dárců je jistě potřebná. Do stanice, která je v Libereckém kraji svým komplexním pojetím možná jediná, jsou přinášeni dobrými lidmi živočichové z širokého okolí, které přesahuje hranice kraje (Semilsko, Lomnicko, Turnovsko, Novopacko, Jičínsko). A co říkají ti dobří lidé a ona zachráněná zvířata: Díky Vám, pane Včeláku! Kontakt: SDH Semily Podmoklice v roce 2011 slaví sto let od svého založení Miloš Plachta Už je tomu tak. Právě rok 2011 je ve znamení oslav založení našeho sboru, kterému je úctyhodných 100 let. Při pořádání letošního Podmoklického poháru, který se uskutečnil 13. srpna 2011, jsme uspořádali menší oslavu, na níž nám 37 soutěžních družstev navzdory aprílovému počasí předvedlo zdařilé požární útoky. Během soutěže bylo možné zhlédnout historickou i současnou hasičskou techniku. K vidění byla parní stříkačka SDH Semily I, cisterna Škoda 706 RTHP SDH Chuchelna, která do roku 2007 statečně sloužila u našeho sboru. Dále jsme si mohli prohlédnout automobilový žebřík ZIL, cisternu PRAGA SDH Železný Brod a automobilovou plošinu PP20 HZS ÚO Semily. A pro ty, kteří vydrželi až do konce, byla připravena ukázka hašení automobilu, kterou provedli profesionální hasiči ze stanice Semily s automobilovou cisternou MAN. Na závěr se sluší poděkovat všem sponzorům a členům sboru, kteří tuto činnost k záchraně osob, zdraví a majetku vykonávají zdarma a dobrovolně, často i na úkor svého volného času. Jakub Böhm

13 ZÁŘÍ 2011 Semilské noviny Strana 13 Ze života spolků... Střelci se Schuenburgu zavítali na Semilský Pecen Rok utekl jako voda a my jsme se opět setkali se svými střeleckými kamarády ze Schauenburgu, s nimiž se přátelíme již osmým rokem. Bylo dobře, že právě o tomto víkendu v Semilech probíhaly oslavy Pecnu. Společně jsme se zúčastnili slavnostního průvodu, prošli jsme si Ostrov a dále jsme se věnovali našemu programu. Byl jsem velice rád, že jsem na oslavách zastihl naši bývalou starostku paní Ing. Kodejšovou, a mohl jsem jí osobně poděkovat za to, že její zásluhou vznikl tento hezký svazek! Nemohu zároveň nevzpomenout i na bývalého starostu Ing. Mojžíše, který velice přál, a jistě i dnes přeje, těmto mezinárodním setkáním za jeho starostování se město podílelo i na finančním krytí těchto návštěv. I jemu patří naše poděkování! V posledních letech tuto povinnost na sebe převzal Střelecký klub, který není příspěvkovou organizací, nicméně se mu daří zvládnout i toto úskalí. Nevím, které spolky ještě po letech udržují mezinárodní kontakt, ale Střelecký klub určitě ano a příští rok Schauenburgským nuvštěvu oplatíme. Závěrem musím vyjádřit velké poděkování paní Lence Sedláčkové, Tomáši Pěničkovi, Milanu Dolenskému a samozřejmě všem členům klubu, kteří se zasloužili o zdárný průběh schauenburgské návštěvy. Pozvedněte slabé pro Fokus Semily Dne 20. června 2011 byl zahájen již 9. ročník sbírky Pozvedněte slabé! Tato sbírka je unikátní svou regionalitou řídí se heslem: Co se v místě vybere, to se zde i použije!. Vybrané finanční prostředky tedy pomohou organizaci vždy tam, kde byly získány. Sbírka, která je od svého 5. ročníku pod patronátem herce Jiřího Lábuse, je zaměřena na neziskové organizace, které jejím prostřednictvím mohou získávat další prostředky na svou činnost. Veřejná sbírka je koncipována na více let a je prováděna na území české části Euroregionu NISA (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku). Za 8 let činnosti se díky ní podařilo vybrat 5,8 milionu korun a podpořit 224 projektů různých neziskových organizací. Jsme velice rádi, že nadace mezi organizace, pro které se finanční prostředky budou vybírat, vybrala i Fokus Semily. Přihlásili jsme se s projektem Tvoříme s úsměvem, protože při veškerých našich pracovních činnostech nezapomínáme na to, že s úsměvem jde všechno lépe. Co se nepovede poprvé, povede se podruhé, potřetí. Studenti středních a základních škol v Semilech vyrazí do ulic s pokladničkami se sbírkovým logem. Jednotně oblečeni do sbírkového trika budou vybírat peníze pro nás. Zároveň má Fokus i přenosnou pokladničku, která bude umístěna ve veřejných prostorách u našich Za Střelecký klub Semily MUDr. Jaroslav Vilím přátel a kamarádů i do ní můžete přispět. U pokladny nebude chybět panel s povídáním o Fokusu, protože ještě ne každý ví, čemu se naše zařízení věnuje. Věřte, že veškeré vybrané peníze budou účelně využity pro Fokus Semily, a to na nákup výtvarných potřeb pro terapeutické činnosti. Konkrétně to jsou třeba voskovky na enkaustiku, duha na batiku, vosky a fixy na malování textilu, vosky, formy a knoty na výrobu svíček, pedig na pletení košíků a tácků, keramická hlína a další. Moc děkujeme Vám všem, kteří přispějete do kasiček a zároveň Vás zveme k nám na návštěvu. Přijďte se podívat, co tvoříme, jak to u nás chodí! Těšíme se na Vás! Za Fokus Semily zvou Jarmila Kuželová a Alena Bartoníčková, tel.: Jak se žije v Jitřence V září jsme přinesli řadu novinek, od rodinných nedělí s občerstvením až po nový cyklus filmového klubu a v říjnu chceme rozhodně pokračovat. Vždyť máme nové kino, které si zaslouží nové formáty a nová překvapení. Aloise Nebela uvede Jaroslav Rudiš První novinkou je společná akce kina, knihovny a muzea spolu s Pojizerskou galerií. Již v červenci jsem všemi dostupnými kanály šířil informaci, že můžete hlasovat o tom, ve kterém městě se uskuteční slavnostní předpremiéra Aloise Nebela. Bylo nás málo na vítězství, ale dost na to, abychom dokázali přesvědčit našeho stálého diváka a tvůrce Aloise Nebela Jaroslava Rudiše, aby spolu s námi odstartoval promítání tohoto unikátního filmu, jenž zaujal odbornou veřejnost na mezinárodním festivale v Benátkách. Původně jsme domluvili termín , ke kterému jsme vztáhli i tipovací soutěž, kolik že diváků celkem navštíví naše kino k datu, kdy oslavíme rok promítání. Jenže nebylo by to zřejmě dost napínavé, kdyby se to celé nezměnilo a neposunulo. Takže oba termíny, jak konečný soutěžní, tak počáteční premiérový, se posouvají na pátek Milenci, manželé a samotáři ve filmovém klubu O týden později nás čekají hned dva počátky velkých cyklů. Petr Pýcha s Pavlem Nečaským chodili přes léto po horách a po vinicích a vymýšleli nový cyklus našeho filmového klubu. Jen připomenu, že s tím předešlým, Hrdina moderní doby, jsme v Semilech uspěli v celorepublikovém kontextu. Tak doufám, že i ten nový, nazvaný Milenci, manželé a samotáři filmová psychologie lásky, zaujme zrovna tak, a to nejen studenty, kterým zůstává filmový klub otevřený za sníženou cenu 50 korun. Poprvé uvedeme ve čtvrtek, , film Daleko do nebe. Dobový film nás zavede do 50. let 20. století, kdy sledujeme příběh muže a ženy, jejichž život se dá nazvat dokonalým do chvíle, kdy Cathy přistihne Franka s jiným mužem. Zhroucená žena hledá útěchu ve vztahu s černošským zahradníkem, netuší ale, že se jí může zhroutit nejen manželství, ale i její společenský život. Velké příběhy žen v těžkých životních situacích najdeme na říjnovém programu nejednou. Ať už to bude Jana Eyrová nebo Markéta Lazarová, ta dokonce v restaurované digitální verzi, která nadchla publikum na karlovarském festivale. Velkým příběhem ženy v pozoruhodné situaci je ale i další klubové představení, dokument Víta Janečka Ivetka a hora. Jako podtitul filmu bývá uváděn název Jak žít se zjevením. Dvěma holčičkám se u vsi Litmanová na východním Slovensku pravidelně zjevovala Panna Marie. Netrvalo dlouho a na místo putovaly davy věřících lidí a z děvčátek se staly dospělé ženy, které najednou nevěděly, jak se svým příběhem žít. Fascinující dokument se při každém uvedení setkává s velkým diváckým zájmem. V Semilech nám tak trochu naruší průběh další akce, 3D prázdnin, o jejichž podobě letos v internetové podobě rozhodli diváci. Do programu zařadili Avatara nebo Dobu ledovou, oba filmy nabídneme za 100 korun. Týden nazvaný 3D prázdniny začíná 26. října a Ivetka a hora bude k vidění o den později, v předvečer státního svátku. Metropolitní opera je zpět K dalším novinkám bude v říjnu patřit Metropolitní opera. Provozovatelé kavárny přichystají občerstvení již v sobotu, 15. října 2011, kdy new-yorská scéna uvede premiérově inscenaci Gaetana Donizettiho Anna Bolena. O čtrnáct dnů později opět narušíme tok 3D prázdnin, aby na plátno našeho kina mohla vstoupit opera, ke které mívají Češi tradičně největší vztah. Vždyť Wolfgang Amadeus Mozart uvedl svého Dona Giovanniho poprvé v pražském Nosticově divadle Takže v Semilech uvidíte tuto operu přesně v den 224. výročí premiéry. Ale musíte si pospíšit, většina vstupenek na toto představení již má své majitele. A co takhle balet ve 3D? A pro příznivce umění máme další skvělou zprávu. Kromě opery zamíří na naše plátno i balet, a to z nejslavnějších světových divadel. Poprvé uvidíte záznam z Mariánského divadla v Petrohradě, které uvedlo představení Giselle. Stereoskopická 3D technologie umožní balet vnímat v nových rozměrech, baletní sbor diváky vtáhne do kouzelného světa nadpřirozena plného roztančených víl a jemné práce nohou balerín. Ondřej Šír, vedoucí kina Jitřenka

14 Strana 14 Semilské noviny ZÁŘÍ 2011 Setkání s osobností MUDr. Georgios Karadzos český chirurg s řeckým srdcem Milý Sinuhete, nejsem ve vyhnanství jako Ty, ale stihlo mě něco podobného. Už 39 let žiji mimo domov, ale dodnes nevím proč, a to mě moc trápí. Nepatřím ani tam, a ani tady nejsem doma Takto, inspirován Egypťanem Sinuhetem, též lékařem, ale v jiném čase, učinil své vyznání v úvodu své knihy Ukradené slunce, vydané v r. 2004, primář chirurg semilské nemocnice Georgios Karadzos. MUDr. Georgios Karadzos Jak uvařit žábu Ta stopa z dětství, vzpomínky na malou rodnou řeckou vesničku uprostřed divoké přírody, hlubokých lesů a skalnatých kopců, kde jeho sousedy byli vlci a medvědi, ale také lidé z nejmilejších, zůstala v jeho srdci navždy. A protože orel, řecky aetos, byl jedním ze společníků života oné vísky nedaleko albánských hranic, pyšní se tato jeho jménem Aetomelica. Tady se , v krušných válečných časech, Jorgos (Georgios) narodil pracovitým a skromným rodičům, otci Andreasovi a matce Androniki. Před válkou žili svobodným životem hospodářů a pastevců v létě v horách, v zimě pak v nížině u moře. Vždyť dědeček z otcovy strany, Dimitris, choval až 350 ovcí a koz. Přesun takového stáda z hor do nížiny trval měsíc. Naše rodina měla hospodářství o třinácti koních krásných barev, které můj otec Andreas používal denně ke své práci. Pracoval se dřevem nebo vozil hluboko do údolí uhlí, sýr, maso a jiné produkty, které byli schopni vyrobit. Všechno čisté jako panenská příroda. I já jsem měl svého poníka, který mě poslouchal na slovo, ale ve válce neplatí žádné pravidlo. Všichni musí bojovat. I koně. Tak vzpomíná semilský lékař na své dětství, které mu však zničila válka. Na válku proti německým, italským a bulharským fašistům si nepamatuje, ale následnou občanskou válku, v níž Řek stál se zbraní v ruce proti Řekovi, už prožíval. Nejen velké koně, ale i jeho dětskou lásku poníka mu partyzáni sebrali, naložili na něho výbušniny, které měl odvézt do hor, avšak záhy vyletěl s nimi do povětří po zásahu granátem z nepřátelské strany. Těžký, ale idylický život kdysi svobodných pastevců a hospodářů v horách se hroutil: umírali lidé i zvířata, velké rodiny se rozpadaly. Také Jorgosovo dětství se zcela změnilo. V r. 1946, tehdy pětiletý, musel opustit rodnou zemi. Otec se tak rozhodl, maminka mlčela, věřila sice svému muži, raději by však zůstala (v tom roce se jí narodil druhý syn Dimitris), děda Dimitris byl sice v opozici, ale s babičkou Uranií i patnáctiletým otcovým bratrem Theodorosem se nechali přesvědčit a emigrovali také. Z matčiny strany tomu bylo jinak: Děda Charilaos, moudrý a nesmírně vitální člověk, říkával, že tento život mu stačil, aby se na světě cítil spokojený. Viděl mě naposledy když mi bylo pět let, nebo snad šest? Ale po třiceti letech jsem měl to štěstí, že jsem se s ním setkal znovu, už naposled. Na cestu se Karadzosovi vydali koňmo po úzkých nebezpečných stezkách, kde nad jednou z propastí uklouzla klisna a zřítila se i s nákladem do hlubiny. Za měsíčního svitu a s pocitem úzkosti zdála se cesta nekonečná, strastiplná, ale s jasným cílem: pryč alespoň na nějakou dobu z rodné země, ve které bojuje Řek proti Řekovi. Strach z neznámých poměrů, které je čekaly, však přetrvával. A navíc, Albánie, jejich první exilová země, byla zaostalá a rozvrácená. Jako kočovníci zde žili v táborech pod stany a o hladu dlouhé tři roky. Až konečně jednou, v r. 1949, když Albáncům dali všechno, co ještě měli, přijely v noci náklaďáky a odvezly je do neznámého přístavu Bureli. Zde se rodina nalodila na polskou loď, zcela přeplněnou 2000 řeckými emigranty, většinou nacpanými v podpalubí, která musela tajně a dobrodružně předstírat, že je lodí nákladní a proplout Středozemním mořem, Gibraltarem, Atlantikem, Doverskou úžinou, Severním mořem a pak Baltem, až do polského Štětína. Patnáct dní pluli, a dokonce zažili ostřelováni Angličany. Nebylo totiž jasné, jaký náklad loď veze. I když bylo na moři moc nebezpečno, tak někde poblíž Sicílie, uprostřed Středozemního moře, se Karadzosovým narodil třetí syn Neoklis. Ze Štětína Jorgos se svými blízkými a dalšími řeckými emigranty cestoval vlakem do Československa. Byla to sice cesta mnohem snazší než lodí po moři, nicméně těžkosti se v nové vlasti brzy dostavily. Prvním dočasným příbytkem byla bývalá kasárna v Mikulově. Dlouhé budovy obehnané ostnatým drátem připomínaly káznici, což umocňoval přísný zákaz opuštění takto vymezeného objektu. Řekové je zcela zaplnili. Nejtěžší však bylo mnohaleté odloučení dětí školního věku od rodičů. Nejen Jorgose a jeho matky Androniky se takové praktiky těžce dotýkaly. Řecké děti byly zkrátka poslány do dětských domovů, kde byly tvrdě vychovávané v kolektivech. Vedle komunistické výchovy se musely také naučit češtinu, ale též čtení a psaní, a to nejen česky, ale i řecky. Také se snažily přijít na chuť jídlům, která neznaly, např. knedlíkům s koprovou omáčkou, což byl zpočátku problém. Učitelé a vychovatelé byli řečtí i čeští, přísnost veliká: Začala vlastně šestiletá vojna beze zbraní, jak píše Georgios Karadzos ve své knize. Ale taky se tancovalo a zpívalo v souborech, rovněž sportování v kroužcích bylo posilou těla i ducha. Tak Jorgos prošel třemi řeckými dětskými domovy, jež se prolínaly s českou školou: ve Skokovech v Českém ráji, v Liběšicích u Úštěku a ve Veselíčku u Lipníku. Rodiče dostali práci v JUTĚ ve Dvoře Králové a rodina se v Čechách záhy rozrostla narodila se Marika a nejmladší bratr Charilaos (1954). A konečně(!), převelikou radost způsobil všem návrat sourozence nejstaršího - Jorgose. Po celou dobu byl výborným žákem, a tak po základním vzdělání s úspěchem absolvoval Gymnázium ve Dvoře Králové (tenkrát JSŠ), dokonce maturoval z češtiny chvalitebně. Kolik českých studentů tenkrát překonal? On, chudý kluk z řeckých hor, to dokázal! V letech studoval G. Karadzos na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Medicínu, těžkou disciplínu, pojímal odpovědně, se zájmem a úspěšně, vždyť ani jednou neopakoval žádnou zkoušku. Jeho studijní entuziasmus umocňovaly osobnosti českého lékařství páni profesoři Jan Hromada, Antonín Fingerland a Jan Procházka. Po absolvování fakulty jen krátce působil v plicní léčebně v Radostíně u Sychrova a už v r nastoupil na chirurgické oddělení semilské nemocnice a zůstal mu věrný dodnes. Od r zde vedl toto oddělení specialista na cévní chirurgii primář MUDr. Lubomír Haney, a to 24 let. Začínající chirurg Karadzos se od něho mnohému naučil a velmi si pana primáře vážil - jak po stránce odborné, tak charakterové. Za jedenáct let (1977) se stal jeho zástupcem a v r převzal primariát na svá bedra. Semilská nemocnice se v 90. letech radikálně přestavovala a modernizovala, což přinášelo sice starosti, ale ve výsledku pak radosti lékařům a pacientům. G. Karadzos je vyhledávaným specialistou v oboru flebologie (cévní chirurgie), publikuje v odborných časopisech, spoluorganizuje Harrachovské chirurgické dny pravidelná odborná setkání chirurgů, kteří přijíždějí nejen z Česka a Evropy, ale i z USA a Japonska. Kongresy se konají pod odbornou záštitou České chirurgické společnosti, letos již po patnácté. I když semilskou chirurgii od loňského roku vede primář MUDr. Pavel Hladík, Ph.D. lékař nabitý zkušenostmi a umem z kliniky v Hradci Králové, emeritní primář Georgios Karadzos je stále aktivním chirurgem. Semilští ho v únoru 2011 vyznamenali Cenou města Semily a letos též obdržel prestižní Maydlovu medaili, což je jedno z nejvyšších českých ocenění, jakého se může chirurgovi dostat. Jorgos stále miluje řecké písně a jazz, jako samouk si umí zahrát na trubku, harmoniku, kytaru i na klavír. Též aktivně sportoval, hrál fotbal i hokej na dobré úrovni. O svém životě napsal dvě knížky: Doktor na druhé straně zdi (2003) a Ukradené slunce (2004). Je starostlivým manželem, miluje své syny, sourozence a s láskou vzpomíná na otce, matku i prarodiče. Stal se Čechem, ale národnosti řecké. Miloš Plachta

15 ZÁŘÍ 2011 Semilské noviny Strana 15 Kultura Od kolébky ke kočárku Každý z nás tou cestou prošel. Začíná v maminčině náruči, vede ke kolébce a následně k nejednomu kočárku. Své první vozíky si však pamatujeme jen ze starých fotografií a připomínáme si je s různou mírou nostalgie. Jsou mezi námi lidé, pro které tato vozítka nejsou jen symbolem dětství, ale stala se celoživotní láskou, sběratelskou vášní. Po pár letech se jejich půdy či garáže mění na malá soukromá muzea s pestrou škálou kočárků nejrůznějších typů, vzorů, barev. Když jsou navíc ochotni se o svou sbírku podělit s ostatními, zajímavá výstava je na světě. Ilustrační fotografie. Seznamte se, prosím... Svěží vítr v semilském muzeu Vážení čtenáři Semilských novin, dovolte mi, abych Vám dnes představila novou ředitelku Muzea a Pojizerské galerie Semily Mgr. Janu Hájkovou, která na post ředitelky semilského muzea nastoupila na začátku srpna letošního roku. V Muzeu a Pojizerské galerii chceme návštěvníkům zprostředkovat výpravu do historie kočárků společně s majitelkou sbírky paní Martinou Kovaříkovou. Své exponáty opatruje s láskou, každý má svůj příběh a ke každému má dobovou panenku, peřinky a hračky. Připomeneme si tak dobu, kdy byli dětmi naši rodiče a prarodiče. Nahlédneme do světa miminek od konce 19. století až po současnost. Za kolébky sériově vyrábených kočárků jsou pokládány Německo a Anglie. Od druhé poloviny 19. století pak narůstá poptávka i u nás. Nejstarší vyobrazení dětského kočárku vyrobeného v Čechách je v časopise Květy z roku U nás byly kočárky společnou prací několika řemeslníků košíkářů, kolářů a kovářů a to jen na zakázku. S další poptávkou přibývalo řemeslníků, kteří se výrobě věnovali. Byli to především košíkáři, vyrábějící podstatnou a nejdekorativnější část korbu. Až do dvacátých let 20. století se jednalo o živnosti. Vývoj kočárků pokračoval přes trojkolky a trakářky, princesky a promenádky, skládací, skříňové a prošívané kočárky, kukaně, atd. Změnami si prošla každá část - korby, podvozky, dále pak vybavení, příslušenství, barvy, tvary. Na naší výstavě budete moci porovnat tvarovou různorodost starého anglického, německého i českého kočárku. Určitě se pozastavíte u vozíku pro dvojčata, u šesti či osmipéráku. A jistě Vás osloví i staré známé Liberty, které má většina z nás ještě v dobré paměti. Nebudou chybět ani kočárky na hraní. V malé výstavní síni pro Vás bude připravena dílna, kde budete mít možnost vystřihnout si papírovou panenku, ale také přebalit miminko. Dnes můžeme jen těžko posoudit, které kočárky byly hezčí... Pokud navštívíte naši novou výstavu Od kolébky ke kočárku, která potrvá až do neděle 27. listopadu, možná nám pomůžete najít odpověď. Všichni jste srdečně zváni! Libuše Krtičková, MaPG Jana Hájková se narodila před 29 lety v České Lípě, dnes žije v Roprachticích, je vdaná, má dvě děti. Po maturitě na gymnáziu pokračovala ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny výtvarných umění. V současnosti navázala doktorským studiem na stejném oboru a škole. Praktické zkušenosti získala při práci na archeologických vykopávkách a výzkumu lokalit Olomouce i při práci pro Státní ústav památkové péče v Olomouci. Několik let se také jako lektorka účastnila výtvarných dílen pro 1. a 2. stupeň základních škol (Galerie u Mloka v Olomouci, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou). Její velkou láskou je cestování spojené s prohlídkami evropských muzeí. Mezi její další zájmy patří fotografie v teorii i praxi, film a divadlo, ekologie. Od roku 2005 je členkou Uměleckohistorické společnosti v českých zemích při Ústavu dějin umění, zároveň je členkou Společnosti přátel Národní galerie. S jejím příchodem vnikl do semilského muzea svěží vítr. Snad každý, kdo v posledních týdnech do Muzea a Pojizerské galerie zavítal, s ulehčením zaznamenal, že Pozvánka na... Mgr. Jana Hájková ze vstupních dveří zmizel zvonek, který vítal každého návštěvníka, a po mnoha letech se dveře muzea otevřely skutečně každému, kdo měl chuť vstoupit. Když vidíte zavřené dveře, mnohdy Vás to od návštěvy odradí, vysvětluje nová ředitelka muzea. A mě nezbývá, než souhlasit a popřát jí (i nám) do budoucna nespočet poutavých výstav a mnoho zajímavých hostů. Renata Coufalová Pozn. red.: Rozhovor s Mgr. Janou Hájkovou přineseme v příštím vydání Semilských novin Myslivecké sdružení Bozkov si dovoluje Vás srdečně pozvat do bozkovského chrámu Navštívení Panny Marie na Svatohubertskou mši za hudebního doprovodu trubačů z Valdštejna a pěveckého sboru Antonína Dvořáka z Turnova. Mše Svatá, kterou bude celebrovat P. Jaroslav Gajdošík, a jíž budou přítomni rytíři řádu sv. Huberta se uskuteční v sobotu 29. října 2011 od 10 hodin. Po Mši Svaté se můžete občerstvit znamenitými zvěřinovými jídly, vyrobenými šikovnou rukou Jiřího Doubka v místní sokolovně.

16 Strana 16 Semilské noviny ZÁŘÍ 2011 Připomeňme si 150 let od narození semilského pedagoga a historika Františka Mizery Před 150 lety, 20. září 1861, se v Nové Vsi nad Popelkou v rodině rolníka narodil František Mizera, později dlouholetý ředitel semilských chlapeckých škol, kronikář, činovník mnoha spolků v Semilech a rovněž historik tohoto města na řece Jizeře. Do Semil přišel Mizera po absolvování učitelského ústavu v Jičíně v roce 1881 a zůstal jim věrný celý život. Začínal jako podučitel na obecné škole, aby to nakonec dotáhl na ředitele chlapeckých škol a zástupce školního inspektora. Aktivní byl nejen ve škole, ale i v mnoha semilských spolcích, a to převedším v Řemeslnické besedě, Spolku pro výstavbu nového farního kostela v Semilech či pěveckém spolku Jizeran, kde byl po několik let sbormistrem. Již po příchodu do města se začal intenzivně zajímat o dějiny města a regionu. Z jeho větších prací lze připomenout: Paměti města Semil a jeho okolí (1887), Popis okresního hejtmanství semilského (1888), Slavnostní spis, vydaný na oslavu památky dvacetiletého trvání Řemesnické besedy v Semilech (1902), Příběhy Další setkání s PhDr. Janem Šolcem ve Sboru CČSH v Semilech Budeme-li počítat přednášky a besedy PhDr. Jana Šolce se studenty na semilském gymnáziu a přičteme-li již třetí jeho návštěvu v pořadu cyklu Setkávání ve Sboru Dr. Karla Farského v Semilech, pak musíme bezpochyby konstatovat, že tato mimořádná osobnost si naše město i vnímavé posluchače oblíbila. Ale platí to i obráceně: Semilané si oblíbili pana profesora, jeho moudra i charisma. PhDr. Jan Šolc Tak tedy do našeho města opět zavítá bývalý poradce prezidenta Václava Havla ( ) a předseda Etického fóra ČR ( ), vysokoškolský učitel Jan Šolc, jehož města Semil a jeho okolí. Svazek první: Dějiny náboženské, kostelní a farní (1908), Vývoj textilního průmyslu v hejtmanství semilském (1909) a Paměti města Semil a okolí (1930), které se dočkaly druhého vydání v roce Další jeho díla zůstala pouze v rukopise. Kromě toho přispíval do řady regionálních novin a časopisů. Stál u zrodu Hlasu z Cimbálu, nejstarších semilských novin, neúnavně přednášel, sbíral památky pro budoucí muzeum. Nedlouho po svém příchodu do Semil založil František Mizera rodinu. V roce 1884 uzavřel sňatek s Barborou Pavlatovou z Podmoklic, která mu porodila dva syny. Rodinné štěstí skončilo úmrtím manželky v roce O rok později se F. Mizera znovu oženil, a to s Marií Svárovskou z Bítouchova. Z tohoto manželství vzešel jeden syn. Na počátku roku 1924 odešel myšlenky nejen poučí, ale povznášejí a nutí posluchače k přemýšlení i svobodnému dialogu. V pořadu na téma Dědictví minulosti a jak jsme s ním za 20 let naložili budou probírány otázky a teze, které každého vnímavce současného dění v naší zemi přímo provokují (např. Kdo jsme a kam směřujeme? Existuje národní povaha? Zprivatizoval byznys demokracii? Období, která se vryla. Slušnost a prosociálnost jako součást naděje nápravy). Anebo: jak vůbec chápat dědictví minulosti a co z něho vyvozovat pro přítomnost a budoucnost? Naše zvídavost i touha po poznání může být naplněna mírou vrchovatou. Již 47. pořad cyklu Setkávání ve Sboru CČSH v Semilech se uskuteční ve středu 26. října S úctou a vírou v nová šťastná shledání se těší nejen Jan Šolc, ale i my, jeho pozorní posluchači. Miloš Plachta Mizera po více než čtyřiceti letech učitelské práce na zasloužený odpočinek, kterého si ovšem dlouho neužil, neboť 15. července 1924 zemřel ve věku nedožitých 63 let na rozedmu plic. Pohřben byl na hřbitově na Koštofranku v Semilech. Ani po Mizerově smrti nezmizelo jeho jméno z myslí obyvatel města. Již v roce 1930 uctilo město Semily památku zemřelého historika tím, že vydalo jeho nejrozsáhlejší dílo Paměti města Semil a okolí. Od roku 1943 neslo jeho jméno také první semilské muzeum, pro jehož potřeby byly vyhrazeny místnosti na radnici. Od roku 1945 je navíc po něm pojmenovaná ulice v centru města. Dne 20. září 1961, v den nedožitých 100. narozenin Františka Mizery, uspořádalo místní muzeum ve spolupráci s Městským národním výborem a základní školou pietní vzpomínku u jeho hrobu na Koštofranku. Následovala beseda v muzeu o jeho životě a díle, které se zúčastnili Mizerovi žáci a přátelé. V tento den byla rovněž v muzeu otevřena výstava věnovaná Fr. Mizerovi. V roce 1994 byl František Mizera zařazen do stálé expozice Osobnosti Semilska v semilském muzeu a o tři roky později znovu vyšly jeho Paměti města Semil a okolí. Ondřej Vašata Pozvánka na zájezd do Divadla F. X. Šaldy v Liberci (ich) Předposlední zájezd do Divadla F. X. Šaldy v Liberci pro držitele abonentních legitimací O se uskuteční v úterý 18. října, tentokrát na operu G. Pucciniho MADAMA BUT- TERFLY. Na tragický námět z japonského prostředí upozornil Pucciniho ředitel londýnské opery Covent Garden Frank Nielson. Ujistil ho, že hra amerického divadelníka Davida Belasca Madama Butterfly, jež je dramatizací stejnojmenného příběhu Johna Luthera Longa, plní v New Yorku divadelní domy. Skladatel se ke kompozici připravoval dlouho. Jeho neustálé hledání nových, neotřelých skladatelských postupů jej přivedlo při této opeře ke studiu principů japonské hudby, které mu byly inspirací. Pucciniho Madama Butterfly je z rodu lyričtějších veristických oper. Je to příběh japonské dívky, kterou si vzal a záhy opustil nezodpovědný a lehkovážný Pinkerton, důstojník amerického námořnictva. Křehkou a důvěřivou Čo-čo-san zanechal se synkem uprostřed světa svázaného tradicemi, které ona porušila, a bezvýchodnou situaci řeší sebevraždou. Premiéra v Miláně propadla, přesto tato opera stále dojímá a okouzluje milovníky Pucciniho oper po celém světě. Sbory netradičně vystoupí v Libštátě a v Semilech. V sobotu 8. října 2011 se uskuteční v libštátském evangelickém kostele od 16 hodin a následně od 19 hod. v semilském Husově sboru Dr. Karla Farského festival Sbory netradičně. Zúčastní se ho čtyři sbory: jičínský Foerster (sbormistryně Ivana Hanzlová), semilské sbory Jizerka a Jizeran (sbormistři Nadia Ladkany, Jiří Kurfiřt) a liberecký Akcent (sbormistryně Helena Krasnická). Cílem festivalu je představit návštěvníkům ve sborových úpravách převážně skladby populární hudby od poloviny 20. století do současnosti. Snad právě proto si sbor Jizeran přizval liberecký Akcent, který semilská veřejnost pravděpodobně nezná. Akcent vznikl v roce 2003 jako odnož gymnaziálního sboru Gaudea při SPgŠ v Liberci, který vede také sbormistryně Helena Krasnická. Akcent zvolil netradiční cestu a do svého repertoáru zařadil jazzové klasiky, pop a rock (J. Mitchell, M. Makaroff, T. Amos, The Beatles, Pink Floyd, Leonard Cohen, Anders Edenroth, Stevie Wonder, Rajaton, Louis Armstrong, Sting, Phil Collins a další autoři). Sborové úpravy koření četná sóla. Také Jizerce a sboru Foerster není soudobý repertoár cizí. Festival chce návštěvníkům dokázat, že sbory neustrnuly pouze na hudbě minulých staletí. Kdo přijde, nebude rozhodně zklamán. Jaroslav Vávra

17 ZÁŘÍ 2011 Semilské noviny Strana 17 SEMILSKÝ PAROHÁČ 2011 Divadelní spolek PODIO a Klub přátel divadla při KC GOLF Semily si dovoluje pozvat malé i velké diváky na již 13. ročník přehlídky loutkářských, činoherních, hudebních a pohybových inscenací pro všechny věkové skupiny. Přehlídka Semilský paroháč se uskuteční ve dnech října již tradičně v sále radnice a v prostorách KC GOLF. Čtvrtek 13. října Kulturní centrum GOLF Předtančení skupiny tanečnic z Dánska, po němž následuje premiéra domácího divadelního souboru PEPE Z KOPCE Hru dánského dramatika L. Horberga upravil Zdeněk Lindner. PODIO Semily Pátek 14. října Radnice PRASEČÍ SLEČINKY aneb PRASEČINKY Pohádková komedie v níž nechybí čáry, boj se zlem a veselé písničky. Pro děti od 3 let. Divadlo z Pytlíčku Praha PŘÍBĚH MODRÉ PASTELKY, PAN KDYBYCH HLEDÁ KAMARÁDA, REJ MASEK Tři pohádky vhodné pro diváky od 3 let nastudoval dramatický obor ZUŠ Semily. Předěly mezi scénkami vyplní žáci hudebního oboru NASTAVTE UŠI, POZORUJTE Kramářské písně a povídání divných příběhů o jistých novinách v zemi České. Pro diváky od 5 let. spolek loutkářů VOZICHET Jablonec n. N KC Golf Představení odstartuje temně laděné taneční vystoupení tanečního oboru ZUŠ Semily. ČERNÁ NOC Černá groteska s hororovými prvky... Společnost Bloumající Veřejnosti Turnov Restaurace KC Golf PRASKLÁ HŘÍDEL historická hypotéza s prvky polopravd i mýtů a s překvapivým poselstvím budoucím generacím MÝDLO ŠPINÍ CHARAKTER nahlédneme do malé lékařské ordinace na něm. venkově POTÁPĚČI otvírají se nám brány televizní show Svět rekordů a kuriozit Divadlo Tří Pardubice O hudební mezičlánky se postará nesourodé hudební těleso složené z muzikantů a nadšenců zajišťujících oblíbené znělky TRADIČNÍ PRŮVOD A MÁČENÍ POROTY V JIZEŘE Radnice POHÁDKA NARUBY V této loutkové pohádce je všechno princezna, Honza, kašpárek, čert, čarodějnice, vodník a v neposlední řadě i čaroděj Habakuk. Pro děti od 3 let. LS Martínek Libáň HLOUPÉ KRÁLOVSTVÍ O královně, která si myslela, že je chytrá a o sedlákovi, který neměl příliš chytrou ženu. Čmukaři Turnov KDO ZACHRÁNÍ PRINCEZNU Rodinná pohádka od Polehňových podle textové předlohy dvanáctileté Magdalény Polehňové. Pro děti od 5 let KRÁTKÝ PROCES Inspirací jsou pohádky ve kterých vystupuje vlk. Pro děti od 5 let ZUŠ Na Popelce Praha Sobota 15. října Předsálí KC Golf KVARTOFONOVÉ SAXTETO Jedinečné hudební seskupení čtyř saxofonů ve složení soprán, alt, tenor a baryton s velmi pestrým repertoárem. KC Golf HRA Nevídané představení, v němž představitelky visí ve vzduchu a pak, že divadelní prkna znamenají svět otevírá se nám nová éra divadla. Cirkus TeTy Praha Restaurace KC Golf KUGELSTEIN Lehce lechtivá tragikomedie o věčnosti mužské nevěry. Poučná moralita sondující do mužské duše (kalhot). Od 15 let. Divadlo Arnošta Praha KC Golf DENTÁLNÍ RAPSODIE aneb STOMATOLOGICKÁ REVUE Komický pohled do dutiny ústní osm bílých zoubků a vlhký jazyk si příliš klidu neužijí, zato diváci si přijdou na své. Ztracená Existence Praha POHLAVNÍ NÁDRAŽÍ Kapela hraje alternativní rock vycházející z českého undergroundu Restaurace KC Golf VLKABARET Strhující pásmo herecky ztvárněných autorských písní nabité specifickou poetikou. Vlkabaret Praha Změna programu vyhrazena! Vstupné dobrovolné! AURORA JaSBAND Námořnický dixilend který Vás roztancuje

18 Strana 18 Semilské noviny ZÁŘÍ 2011 Kultura Po roce se opět vrací Týden knihoven (mk) Již podruhé se připravuje semilská knihovna na Týden knihoven v nových prostorách Jitřenky. Právě před rokem 2. října zde zahajovala touto akcí své nové působení. Uplynulý rok nám dovoluje jej krátce zhodnotit. Jednoznačně lze říci, že lidé s radostí přivítali moderní, světlou a prostornou knihovnu a její umístění ve středu města. Vždyť až do poloviny letošního září se nově přihlásilo 374 dospělých a 187 dětských čtenářů, knihovna půjčila oproti předchozímu roku o cca dokumentů více než v předchozím roce. Organizační změnou se také podařilo zajistit prodlouženou a nepřetržitou půjčovní dobu, nové prostory umožnily však i další aktivity. Díky vybavení dalšími počítači a aktivitě pracovnic půjčovny, především paní Aleny Matěchové, která se ujala organizace, mohla knihovna v předchozím roce zahájit novou službu veřejnosti kurzy práce na počítači. Během několika měsíců jimi prošlo téměř 40 zájemců, kteří se řadili spíše ke střední a starší generaci. Naučili se nejen základům ovládání počítače, ale i využívání mailové pošty nebo vyhledávání na Internetu. A mnozí z těchto účastníků nyní využijí další možnosti, kterou knihovna nabízí Virtuální universitu třetího věku (VU3V). Právě v rámci letošního Týdne knihoven bude zahájen 4. října první semestr, do něhož se již přihlásilo přes 30 účastníků. Tento týden, který je svátkem knihoven v celé naší republice, chceme veřejnosti nabídnout i my jako dárek některé výhody. Ti, kteří se nově přihlásí do knihovny, mají na jeden rok půjčovné zdarma, vůči opozdilcům budeme tolerantní a nebudeme jim účtovat poplatky z prodlení. A protože děti rády soutěží, vyhlašujeme pro ně v rámci Týdne knihoven velkou čtenářskou soutěž s názvem Knihoplutí aneb plujeme na vlnách fantazie z příběhů a pohádek, která potrvá až do jara. Pro děti, které rády kreslí, je tu nová výtvarná soutěž, které se budou moci zúčastnit jak jednotlivci, tak celé třídy. Dětské oddělení připravilo k Týdnu knihoven také výtvarnou dílnu pro malé děti s názvem Hrajeme si a vyrábíme s knížkami Václava Čtvrtka. Výtvarné umění mají rády nejen děti, stále populárnější se i v literatuře dospělých stává kreslený komiks. A právě ten bude v říjnu k vidění na mnoha místech v Semilech. V minulém měsíci si vydobyl uznání na světové scéně komiksový film Alois Nebel, který budeme mít možnost zhlédnout v říjnu v semilském kinu, městské muzeum otevře výstavu komiksových obrázků a v souvislosti s tím také knihovna představí v rámci Týdne knihoven od 2. do na výstavce nabídku komiksových knižních titulů, které se nacházejí v jejím fondu, a které si zde mohou čtenáři vypůjčit. Věříme, že si v knihovně každý najde to, co jej potěší a že tak společně oslavíme Týden knihoven. Druhý koncert 55. sezóny Kruhu přátel hudby představí klasiku i jazz Na 2.koncertu 55. sezóny Kruhu přátel hudby, který se uskuteční v pondělí 17. října od hod v sále KC GOLF, se představí čtyři hudebníci, kteří se profesně zabývají klasickou hudbou, ale pro radost se věnují i jazzové hudbě. V první klasické polovině koncertu budou hrát hudebníci v nejrůznějších formacích skladby, které vytvořili Fransois Devienne, Camille Saint Saëns, Sigfrid Karg Elert, Johann Sebastian Bach a Benedetto Marcello. V druhé polovině koncertu vytvoří hudebníci skupinu, kterou pojmenovali Bredli- Band (BredliBand vznikl v roce 2010 na Pražské konzervatoři kolem kontrabasistů Martina Brádle a Tomáše Vybírala). V této části koncertu předvedou nádhernou a rozkošnou Suitu pro flétnu a jazzové klavírní trio francouzského jazzového klavíristy, skladatele a aranžéra Claude Bollinga, která v sobě spojuje prvky barokní a jazzové hudby. Kontabasista Martin Brádle je absolventem semilské ZUŠ na klavír, na liberecké Zušce studoval hru na varhany a na kontrabas. Právě vynikající liberecký učitel kontrabasu Vladislav Dlask přivedl Martina k trvalému zájmu o basu. Po završení studia na VŠ v Brně v oboru nábytkář, vystudoval Martin Brádle obor kontrabas na Pražské konzervatoři u profesora Tomáše Vybírala. V současnosti Martin hraje v různých orchestrech, např. v Okamžitém orchestru Varhana Orchestroviče Bauera. Martin se věnuje i zpěvu, zpívá v různých sborech,mimo jiné je dlouholetým členem pěveckého sboru Jizerka. Mimo to účinkuje v různých orchestrech. Tomáš Vybíral je občanským povoláním sólokontrabasista Pražského komorního orchestru a profesor klasického kontrabasu na Pražské konzervatoři, zakládající člen Mladota Ensemble Prague a sólista Sukova komorního orchestru. Jeho celoživotní touhou bylo ovšem také hrát jazz na bicí, jako protiváhu ke klasické hudbě. To se mu splnilo, když mohl soukromě studovat u Romana Víchy, Jana Linharta a Pavla Razíma. Brzy začal spojovat oba světy a ve své jazzové tvorbě používat i prvky a témata z oblasti vážné hudby. František Krtička stihl během pouhých 3 let vystudovat obor skladba a aranžování na Pražské konzervatoři, kde od září 2009 působí jako profesor stejného oboru. Hraje na klavír a vibrafon a získal za svou hru mnohá ocenění. Hrál např. s Big bandem F. Slováčka, North big bandem, doprovází Sisu Sklovskou a další. Je také velmi vyhledávaným a uznávaným aranžérem. Celkem vytvořil přes 200 aranží pro vokální kvarteta, sbory, jazz comba, big bandy i symfonické orchestry. Jeho aranže hrají např. Big band F. Slováčka, Boom Band, North big band, Český národní symfonický orchestr a další. Flétnistka Adéla Kozáková se věnuje hudbě od časného dětství. Po zobcové flétně se zaměřila na příčnou flétnu, kterou studovala na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, poté se stala žákyní profesora Jana Riedelbaucha na Pražské konzervatoři a po absolutoriu konzervatoře je studentkou Ostravské univerzity na fakultě umění. Pravidelně vystupuje se studentskými orchestry, hraje v komorních tělesech a účastní se řady kursů sólové a komorní hry jak u nás, tak i v zahraničí. Jiří Kurfiřt Tip na dobrou knihu Podzim se blíží mílovými kroky a s ním se stává stále lákavější představa pohodlného křesla, rozsvícené lampy, horkého čaje a poutavé knihy. Pokud Vás tato představa láká, zde máte několik tipů na nové knihy. Irena Obermannová je jednou ze stálic české knižní scény. Její poslední román nazvaný Tajná kniha, je opět velmi čtivý, opět o lásce a navíc nepostrádá přídech pikantnosti a tajemství, protože milencem hlavní hrdinky je Největší Čech. Asi by to nebyla taková bomba, protože napsat si může kdo chce co chce, ale dementi od kanceláře Václava Havla bylo tím nejlepším, co se této knize mohlo stát. Nyní už nikdo nepochybuje, kdo je hlavním hrdinou této knihy a čtenářský zájem je více než pochopitelný. Další kniha není ani o lásce ani o vášni, ale určitě ve Vás vášně rozdmýchá, až si přečtete co nám je doporučováno v televizi, co sníme v některých potravinách, jak může škodit kosmetika, nápoje, potravinové doplňky. Knihu Doba jedová napsali dva mezinárodně uznávání odborníci v oblasti biomedicíny a toxikologie Anna Strunecká a Jiří Patočka. Je to velmi poutavé čtení, u kterého občas vstávají vlasy na hlavě. Poslední knižní tip patří dětem. Prvňáčci už chodí celý měsíc do školy a znají spoustu písmenek. Dlouho to nepotrvá a budou sami číst. Pro malé čtenáře napsal Adam Blade sérii knih o zemi Avantii, kterou ohrožuje šest tajemných netvorů. Příběhy kovářského učně Toma, který má podle proroctví zemi zachránit, jsou napsané velkými písmeny a určitě děti zaujmou. Krásný říjen přeje Jitka Vavřinová, Knihkupectví Hobit

19 ZÁŘÍ 2011 Semilské noviny Strana 19 Pozvánka na... Ve znamení eurytmie Vážení, přijměte naše pozvání na ojedinělé představení Pražské eurytmické skupiny Theodora. Představení budete moci navštívit v pátek 21. října 2011 od 18 hodin v Kulturním centru Golf Semily. Eurytmie je umění, které si své místo našlo i v oblasti pedagogiky. Vyučuje se ve všech anthroposofických zařízeních od mateřských přes všechny stupně škol. V seminářích oslovuje i dospělé zájemce, kde napomáhá propojení vnitřního prožitku s vnějším projevem. Slouží i k léčebným účelům v podobě pohybové terapie. Skupina Theodora vznikla z přání pražských učitelek eurytmie působit nejen pedagogicky, ale také umělecky, a rozvíjet dál toto jevištní umění v českých podmínkách. Na svém turné po zemích Čech a Moravy se Pražští rozhodli zavítat i do Semil a ve spolupráci se semilskými eurytmistkami vytvořit společný večerní program s názvem ZLATÝ KOLOVRAT. Při představení budete moci vnímat, jak může prostřednictvím řeči těla viditelně promlouvat slovo, nebo znít melodie. Kolegium ZŠ a SŠ waldorfské Semily Divadelní představení se překládá! BOŽSKÝ ŘÍZEK, vynikající komedie, kasovní trhák, s kterým slavil turnovský soubor Nakafráno všude velký úspěch, se překládá z technických důvodů ze soboty 29. října na středu 26. října Představení začíná v Kulturním domě Libštát v 18 hodin. Sport Za badmintonem do Sportovního centra Badminton je atraktivní sport pro zájemce v nejrůznějším věku. Je však zároveň jedním z nejrychlejších a nejnáročnějších sportů, jelikož hráč musí mít postřeh a dobrou kondici. V poslední době se tento sport stává velmi oblíbeným, a proto jsme se rozhodli rozšířit nabídku služeb Sportovního centra o jeden soutěžní badmintonový kurt v centrální hale, přizpůsobený na dvouhru a čtyřhru. Veškeré potřebné informace o pravidlech hry i vybavení včetně raket a míčků je u nás samozřejmě k dispozici. Rádi bychom Vás tedy pozvali se začínajícím podzimem k nám do Sportovního centra vyzkoušet si tuto novou sportovní aktivitu. Lenka Havlová, Sportovní centrum Semily Přespolní běh v běžeckém areálu Na Lhotách Semilský dům dětí a mládeže SEDDMA ve spolupráci se Sportovním centrem Semily a TJ Semily uspořádaly v neděli 11. září 2011 již tradiční přespolní běh v lyžařském areálu Na Lhotách. Tentokrát se závod skládal ze dvou pohárových závodů. Jednak z Krajského poháru žactva LK Salomon CrossCup 2011 a dále ze závodu dorostu a dospělých X-POWER CUP. Tomáš Lengyel (s číslem 1) se v závodu Krajského poháru žactva v přespolním běhu Salomon Cross Cup 2011 umístil ve své kateogorii na prvním místě. Závodu se zúčastnilo rekordních 267 závodníků v mládežnických kategoriích a 52 v kategoriích dospělých. Přijeli tradičně závodníci z Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Jablonce nad Nisou, Liberce, Benecka, Tanvaldu, Lučan i Mladé Boleslavi, závodily dvouleté děti, ale i sportovci dříve narození. Patronem a vzácným hostem seriálů, a tedy i našeho závodu, byla reprezentantka v biatlonu Veronika Vítková, která také vítězům předávala ceny. Poděkování si zaslouží nejen sportovci za hojnou účast a sportovní výsledky, ale společně s nimi i obětaví pořadatelé, trenéři a rodiče závodníků. Nesmím zapomenout ani na pořadatele a trenéry Pepu Pošepného, Mildu Skrbka, Pepu Zajíce a z mladší generace Janu Pavlatovou, Jakuba Doležela, Honzu Štěpánka, Mildu Skrbka a další. Nejenom jim patří velký dík hlavně od dětských účastníků závodů. Výsledky naleznete na www. seddma.ic.cz. Ing. Vladimír Kužel

20 Strana 20 Semilské noviny ZÁŘÍ 2011 Fotbalové vteřiny Semily mají za sebou třetí prohru v řadě 3. kolo KP LK SK Semily SK VTJ Rapid Liberec 3:0 (2:0) SK SEMILY: Koudelka Veg, Kočí, Feri, Otmar Hartman, Fišar, Kobr, Jung (32. Preissler) Buček (78. Tolvaj), Vrchovský (84. Zounek) Branky: 35. Koudelka z pen. (1:0), 42. Preissler (2:0), 79. Vrchovský (3:0) ŽK: 0:4, Rozhodčí: Diringer Vachek, Neugebauer, DS: Jeřábek Druhý domácí zápas v nové sezóně byl pro domácí vítězný. S kvalitním soupeřem z Liberce si mladý semilský tým poradil a zaslouženě si připsal tři body. V úvodu zápasu se jako první představil Rapid. Střela Stuchlíka skončila nad břevnem Koudelkovy brány. V desáté minutě zamíchal u vápna hostů Hartman, byl nedovoleně atakován a z následné standardní situace vyslal projektil Vrchovský půl metru vedle šibenice Hanzlíkovy svatyně. Po chvíli opět agilní Vrchovský vybídl Bučka a jeho střela končí vedle brány libereckého Rapidu. Netrvalo ani dvě minuty a opět Buček vystrašil soupeře. Ve dvacáté minutě zahrával slibnou standartku Hartman, gólman Hanzlík si poradil jak s jeho střelou, tak i s dorážkou. Gólově zahřmělo ve 35. minutě. Po faulu na Vrchovského rozvlnil z pokutového kopu kanonýr a brankař a kapitán v jedné osobě Petr Koudelka 1:0. Netrvalo ani deset minut a střídající syn semilské útočné legendy, 16-ti letý David Preissler mazácky zvýšil 2:0. Poločas. Ve druhé půli byl nadále k vidění útočný a kombinační fotbal v podání Semil, ke kterému přispěl i svojí hrou sympatický Rapid. V tomto utkání však neměl svůj den. Na 3:0 zvýšil v 79. minutě semilský Vrchovský a uzavřel tak skóre propršeného sobotního utkání. SK Semily tak nadále vévodí krajskému přeboru Libereckého kraje. 4. kolo KP LK Sokol Jablonec n. J. SK Semily 4:0 (2:0) SK SEMILY: Rulc Veg, Kočí, Feri, Otmar (65. Preissler) Hartman, Fišar (77. Tolvaj), Kobr, Zounek (65. Bernárd) Buček, Vrchovský Branky: 6. a 32. J. Vrána, 47. J. Brož, 79. Petrouš z pen. ŽK: 1:3, Rozhodčí: Huřťák Překvapivě jednoznačná záležitost domácího týmu. Hned od začátku převzal územní převahu Jabloneček a již v 6. minutě potrestal nedorozumění v obraně Kolory Jan Vrána. Semily inkasovaná branka nakopla, tým se nadechl k náporu, ale úsilí hráčů většinou končilo už na hranici velkého vápna. K vážnějšímu ohrožení Farského branky se Semily nedostaly a postupem času se hra vyrovnala. Ve 20. minutě měli velkou šanci domácí, ale centrovaný míč prošel celým malým vápnem bez povšimnutí, a tak si diváci museli počkat na další branku do 32. minuty, kdy se prosadil chytře opět Jan Vrána. Ten dokázal lobem zpoza vápna přehodit náhradníka Rulce. Druhý poločas začal stejně jako první. Hned ve 47. minutě skóroval v pozici vleže Jan Brož a o osudu zápasu bylo rozhodnuto. Domácí hráli v pohodě, obranu dirigovala nová tvář v týmu kouč Slavie Praha Michal Petrouš a Semily se snažily dostat se do tlaku, což se jim však nedařilo. Pohledné utkání pak ukončil symbolicky právě Petrouš, který úspěšně proměnil pokutový kop. Hostující mladý celek si vyloženou tutovou šanci za celý zápas nedovedl vytvořit a po třech utkáních, kdy bodoval, dostal tvrdou lekci. Nejaktivněji si počínal zaskakující kapitán Vrchovský, ale ani on se nedokázal popasovat s důslednou obranou domácích. Miroslav Procházka, trenér SK Semily: Po třech kolech, kdy jsme byli nahoře, jsme sem přijeli jako mistři světa. Naši dvacetiletí hráči silový a důrazný zápas nezvládli. Bohužel zde neumíme zahrát, propadli jsme. Nepomohla ani bouřka v poločase. Šance a pološance, které jsme měli, jsme nedotáhli. V soupeřově týmu si zkušeně dirigoval obranu Petrouš. 5. kolo KP LK SK Semily TJ Doksy 0:4 (0:2) SK SEMILY: Koudelka Otmar, Feri, Kobr, Veg Bernárd (23. Kázmer), Fišar, Hartman, Preissler Buček (60. Dohnal), Vrchovský (76. Bogdány) Branky: 12. Horčík, 22., 49. a 57. Kouba. V 87. minutě neproměnil Koudelka (SM) pokutový kop. ŽK: 2:2, Rozhodčí: Šmíd Rais, Trdla, DS: Všechovský Reparát po vysoké prohře v minulém kole s Jablonečkem domácí fotbalisté nezvládli a připsali si tak další vysokou porážku. Hosté si po prvních deseti minutách, kdy se neodvážili za středovou čáru, uvědomili, že jim v Semilech k zisku bodů vlastně nic nebrání. Po předzápasové minutě ticha za tragicky zesnulé hokejisty KHL z týmu Lokomotiv Jaroslavl se třemi českými mistry světa pálil ve druhé minutě nad Vrchovský. V 9. minutě po rohovém kopu Hartmana se ani Buček, ani Vrchovský nedokázali prosadit. Ve 12-té minutě to začalo. První střela na branku Semil, šajtlí za tyč se přesně trefil Horčík 0:1. Za dvě minuty vybídl Cenger Semíka, jenž hlavičkoval nad. Ve 21. minutě Semíkovu střelu zkrotil domácí gólman Koudelka. Za minutu po individuelní akci zvýšil Kouba 0:2. Ojedinělou šanci Semil po půlhodině hry promarnil nepřesnou střelou Hartman. Poločas. Druhá půle kopírovala výkonem hráčů tu první. Je 49. minuta, agilní Kouba v úniku přehodil bezmocného Koudelku 0:3. V 50. minutě po rohu pálil nad z voleje Feri. Po chvíli zahrávají Semily standardní situaci, propadlý balón, následuje tzv. ofuk a dokský Kouba si připisuje hattrick 0:4. Šanci korigovat měl několik minut před koncem zápasu Koudelka, střelu z pokutového kopu mu ale zneškodnil jeho protějšek v brance Doks Kotyk. Sobota v 16,00 hodin 8. kolo SK SEMILY FC Nový Bor o.s. Sobota v 16,00 hodin 9. kolo 6. kolo KP LK FC Pěnčín (JBC) SK Semily 2:0 (1:0) SK SEMILY: Koudelka Dohnal (45. Jung), Feri (65. Zounek), Kočí, Veg Fišar, Kobr, Otmar, Hartman (46. Preissler) Vrchovský, Buček Branky: 1., 49. (pen.) Mrklas ŽK: 1:2, Rozhodčí: Řeháček Huřťák, Klimt. DS: Samšiňák FC Pěnčín vstoupil do utkání znamenitě a již v první minutě zastihl hosty zřejmě nekoncentrované na začátek utkání. Po rychlé kombinaci na pět přihrávek přišla úvodní branka zápasu, kterou vstřelil Mrklas, když dorážel odraženou střelu Zapadla. Tento moment poznamenal zřejmě další průběh prvního dějství, oba celky se snažily hrát dopředu, k vidění byly i šance a bojovný fotbal, ale především také nemohoucnost útočníků vstřelit branku. Začátek druhého poločasu opět vyšel lépe Pěnčínu. Po nařízené penaltě, kterou viděl jen sudí Řeháček, poslal Pěnčín do dvougólového náskoku opět Mrklas. Smůlou pro hosty bylo také zranění klíčového stopera Feriho z 65. minuty. Vítězství domácích je bezpochyby zasloužené, i když Semily ve druhém poločase trefily břevno branky Pěnčína. Ovšem domácí borci také zahodili několik vskutku dobrých šancí na skórování. Připravil Ladislav Pražák Následující zápasy KP Libereckého kraje Desná SK SEMILY Sobota v 15,30 hodin 10. kolo SK SEMILY FK ŽBS Železný Brod Sobota v 15,30 hodin 11. kolo FK Pěnčín / Turnov B SK SEMILY Sobota ve 14,30 hodin 12. kolo SK SEMILY Arsenal Č. Lípa s.r.o. B Sobota ve 14,00 hodin 13. kolo FK Sedmihorky SK SEMILY (na UMT) (v Pěnčíně)

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Developerská příležitost pozemky Kolín

Developerská příležitost pozemky Kolín INFORMAČNÍ MEMORANDUM Developerská příležitost pozemky Kolín Pozemky v městské rezidenční zástavbě Celková plocha pozemků cca 21 000 m² Výborná dopravní dostupnost Dle územního plánu převážně Smíšené městské

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA NAPAJEDLA. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Napajedla

VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA NAPAJEDLA. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Napajedla VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA NAPAJEDLA Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Napajedla Listopad 2011 Autoři: Mgr. Josef Novák, Ph. D., RNDr. Viktor Třebický, Ph. D.,

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej stavebních pozemků v obci Písek č. j: 632/2013-A,OA Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání opakované aukce. Den konání aukce se

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Znalecký posudek č. 3318/2012

Znalecký posudek č. 3318/2012 Znalecký posudek č. 3318/2012 o ceně obvyklé - 1/12 pozemku parcelní číslo 542/24, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, okres Louny, obec Obora, katastrální území

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více