Bankovní institut vysoká škola Praha. Vliv velkých stavebních celků na cenu okolních nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Vliv velkých stavebních celků na cenu okolních nemovitostí"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Vliv velkých stavebních celků na cenu okolních nemovitostí Bakalářská práce Autor práce: Studijní obor: Vedoucí práce: Tomáš Prošek Oceňování majetku Ing. Petr Ort, PhD. V Praze duben 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Vliv realizace prodloužení metra trasy A na ceny okolních pozemků vypracoval samostatně a že jsem veškeré použité prameny náležitě označil a uvedl. V Praze Podpis

3 Poděkování Děkuji vedoucímu práce Ing. Petru Ortovi, PhD. za metodickou pomoc, připomínky a náměty, které mi při vypracovávání mé bakalářské práce uděloval a také všem svým blízkým, kteří mě nejen při vypracovávání této práce byli oporou. Dále děkuji Ing. Václavu Pivoňkovi za odbornou pomoc.

4 Knihovna BIVŠ Záznam o bakalářské práci Autor Tomáš Prošek Název BP Vliv velkých stavebních celků na cenu okolních nemovitostí Obor Oceňování majetku Rok obhajoby 2010 Počet stran 102 Vedoucí BP Ing. Petr Ort, PhD. Anotace Klíčová slova Hlavním pilířem této bakalářské práce je určení vlivu, který bude mít prodloužení metra A na ceny dotčených nemovitostí na Praze 6. Pro tuto hypotézu byly použity příklady již existujících vlivů dostupnosti metra na nemovitosti a jejich ceny. V další části práce jsou zpracována dvě tržní ocenění a to ocenění bytu a výrobní haly. Poslední část práce se zabývá analýzou současného trhu s nemovitostmi právě na Praze 6. Vliv výstavby Tržní ocenění Aktuální cena Místo vloţení Signatura

5 Library BIVŠ Bachelor`s Essay Quotation Author Tomáš Prošek The influence of Big Building Complexes over the Price of Title Surrounding Properties Field Real Estate Evaluation Year of State Examination 2010 Number of pages 102 Supervisor Ing. Petr Ort, PhD. The main goal of this Bachelor`s Essay is to estimate the influence which may appear after finishing the underground line A on the real estates at Prague 6. For this hypothesis there were used already existing proofs of influence of underground on the real estates and Synopsis their prices. In the other chapter there are elaborated 2 real estates evaluations, first for an accommodation unit at Prague 5, second evaluation is related to a storage unit at Slaný. The final chapter handles an analysis of current real estates market at Prague 6. Influence of Underground Extention Key Words Market Price Evaluation Current Prices Place of insertion Signature

6 OBSAH 1 ÚVOD Historie a současnost prahy Historie a vývoj pražského metra prodloužení trasy a pražského metra Základní údaje o trase Demografický potenciál trasy Údaje k modelovému dopravnímu zatížení sítě veřejné dopravy Vliv vývoje v přípravě železničního napojení letiště Praha-Ruzyně Předpoklady pro financování záměru Faktory ovlivňující rozhodování investor Primární faktory Sekundární faktory Terciární faktory Příklady vlivu existence metra ve vybraných stávajících lokalitách Závěr Ocenění bytu Základní data Předpoklady platnosti ocenění Metody oceňování (metody stanovení tržní hodnoty) Metody výnosové Metody stanovení věcné hodnoty Metoda porovnávání dosahovaných tržních cen Aplikace jednotlivých metod Analýza nejvyššího a nejlepšího využití... 47

7 6.1.9 Popis nemovitosti Celkový popis nemovitosti / celkové vyhodnocení Technická data Stanovení hodnoty nemovitosti výnosovou metodou Stanovení hodnoty nemovitosti porovnávací metodou Vlastní porovnání: Závěr Přílohy Ocenění haly Základní data Předpoklady platnosti ocenění Metody oceňování (metody stanovení tržní hodnoty) Metody výnosové Metody stanovení věcné hodnoty Metoda porovnávání dosahovaných tržních cen Aplikace jednotlivých metod Analýza nejvyššího a nejlepšího využití Popis nemovitosti Popis polohy nemovitosti Technická data Stanovení věcné hodnoty nemovitosti Stanovení hodnoty nemovitosti výnosovou metodou Stanovení hodnoty nemovitosti porovnávací metodou Vlastní porovnání: Závěr Přílohy Analýza cen nemovitostí v městské části Praha

8 13 Popis Prahy 6 údaje a fakta Prodeje Byty Domy, komerční objekty Pozemky a ostatní objekty Pronájmy Byty Domy, komerční objekty Pozemky Celkový přehled realitního trhu Seznam použité literatury

9 A. Teoretická část

10 1 ÚVOD Jelikož jsem absolventem střední průmyslové školy stavební a vždy jsem se snažil i další vysokoškolská studia směrovat k oboru stavebnictví, považuji výběr tématu bakalářské práce, jejímž předmětem bude zpracování otázky související s tímto oborem, za téměř samozřejmý krok. Fakt, že pracuji v současné době v projekční kanceláři zabývající se navrhováním dopravních staveb, mě nasměroval k výběru tohoto tématu. Pro vybrané téma mám tedy usnadněný přístup k podkladům a navíc možnost odborných konzultací. S tématem prodloužení pražského metra trasy A se můžeme setkat v poslední době na každém kroku. Jeho výstavba ovlivňuje jednak obyvatele dotčených oblastí, ale také turistickou atraktivitu Prahy z hlediska dostupnosti letiště veřejnou dopravou. Tato otázka nemá pouze celoměstský význam, ale vzhledem k finančnímu rozsahu takovéhoto díla se nemalou měrou dotýká také státního rozpočtu. Metro by se mělo ve své podstatě vždy snažit obsloužit maximální možný počet obyvatel při současném vedení trasy nejkratším možným způsobem. Nyní schválená podoba směrového vedení prodloužení metra trasy A ovšem nabízí otázky proč je zvolena právě v této podobě. Nejedná se snad mimo jiné o snahy některých zainteresovaných osob zhodnotit svoje pozemky nacházející se ve spádových oblastech nového metra? I s takovýmito názory jsme se mohli setkat a patrně ještě nějakou dobu i setkávat budeme. Také na ně se bude tato práce snažit odpovědět. Vždyť vedení metra trasy C do polí mezi Prosek a Letňany vzbuzuje otázky a emoce dodnes. Jelikož výstavbou metra vždy dochází ke zhodnocení pozemků nacházejících se ve spádových oblastech jednotlivých stanic, nabízí se otázka spolufinancování této významné dopravní stavby jednotlivými investory plánujícími komerční výstavbu v její blízkosti. V posledních letech bylo v Praze provedeno prodloužení metra trasy C ze stanice Nádraží Holešovice do Letňan a tak by se nabízelo ke zpracování také toto téma. Téma prodloužení trasy metra A jsem si zvolil z toho důvodu, že se nejedná pouze o 1

11 popis již existujícího, ale naopak se zde otevírá prostor k úvahám, hypotézám a zpracování něčeho nového a přínosného. Z dosavadních příkladů vlivu výstavby metra na ceny okolních pozemků, které znamená především zlepšení dopravní dostupnosti celé oblasti, lze usuzovat, že i v případě prodloužení trasy metra A dojde k zatraktivnění lokalit ve spádových oblastech jednotlivých stanic a následnému zvýšení cen daných nemovitostí. Mezi výjimky budou patřit jednak nemovitosti nacházející se v blízkosti budoucích technologických zařízení umístěných, nebo vyústěných na povrchu a především se bude jednat o krátkodobé snížení cen způsobené dočasně vlastní výstavbou celého díla. Jako největší možný přínos práce spatřuji její využití na trhu s nemovitostmi. Taktéž vysoká specifičnost tohoto tématu a relativně malá četnost zpracovávání podobných témat činí tuto práci atraktivní nejen z hlediska potřeb školy, ale i z pohledu praxe. 2

12 2 HISTORIE A SOUČASNOST PRAHY 6 Městská část Praha 6 se nachází v severozápadní části hlavního města a se svými obyvateli a 41 km 2 rozlohy je jednou z největších a nejdůležitějších městských částí. Praha 6 je velmi atraktivní lokalitou jedná se o čistě rezidenční část města (nenachází se v ní téměř žádný průmysl) s velkým množstvím zeleně a také hustou koncentrací státních zastupitelských úřadů mnoha zemí, což spolu s těsným sousedstvím centra města dává záruky kvalitní upravenosti této lokality. Současný Správní obvod Praha 6 (městská část Praha 6 s přenesenou působností) byla ustanovena vyhláškou o statutu hlavního města Prahy, která platí od 1. července Tvoří ji tato katastrální území: Suchdol, Sedlec, Lysolaje, Přední Kopanina, Nebušice, Ruzyně, Liboc, Vokovice, Veleslavín, Břevnov, Střešovice, Dejvice, podstatná část Bubenče a malá část Hradčan. Všechna tato katastrální území, s výjimkou Hradčan, byla původně zcela samostatnými vesnicemi, Břevnov a Bubeneč městem - Břevnov povýšen roku 1907 na město, Bubeneč v roce Jedná se o velmi staré vsi, Střešovice, Břevnov, Veleslavín, Liboc a Ruzyně jsou doloženy již v 10. století, Dejvice v 11. století, Bubeneč ve 12. století, Kopanina, Nebušice, 3

13 Suchdol a Lysolaje ve 13. století, Sedlec ve 14. století a nejmladší jsou snad Vokovice známé až od počátku 15. století. Součástí Prahy se staly nejprve vsi Střešovice, Veleslavín, Liboc, Vokovice, Dejvice a Sedlec a města Bubeneč a Břevnov a to v roce 1922 (podle zákona z roku 1920). Praha byla tehdy rozdělena na 19 částí, Břevnov, Střešovice a Liboc představovaly Prahu XVIII, Dejvice, Bubeneč, Sedlec, Vokovice a Veleslavín Prahu XIX. V roce 1949 došlo k novému rozdělení města na 16 obvodů s tím, že 5. obvod zhruba odpovídal původní Praze XVIII. a 6. obvod Praze XIX. V roce 1960 došlo k novému rozdělení Prahy, tentokrát na 10 obvodů. Dosavadní Praha 5 a 6 byly spojeny do jednoho obvodu Praha 6, a jelikož došlo zároveň také v souvislosti s přestavbou mezinárodního letiště k připojení Ruzyně, stala se také tato dosud samostatná obec součástí obvodu Prahy 6. K Praze 6 pak byly přičleněny ještě Nebušice, Lysolaje, Suchdol a Řepy v roce 1968 a konečně Přední Kopanina v roce V roce 1994 byly odděleny Řepy a staly se samostatnou městskou částí. Na území Městské části Praha 6 včetně přidružených obcí (Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Suchdol) žije asi obyvatel, největší co do počtu obyvatel jsou Dejvice (26 tisíc), Břevnov (25 tisíc) a Bubeneč (17 tisíc). Některé části katastrálních území tvoří relativně uzavřené celky, a i když nemají přesně vymezené hranice, víme, kde je hledat - např. Ořechovku či Hanspaulku. Oblast Prahy 6 byla osídlena již v pravěku. Byly zde nalezeny pozůstatky po obyvatelích a jejich kulturách již od starší doby kamenné, např. v Suchdole, Sedlci či na Jenerálce v Dejvicích. Celé území je bohaté na archeologické nálezy, významný je např. soubor valounové industrie ze Suchdola nebo cihelny v Sedlci, a snad nejdůležitějším pražským nalezištěm je Jenerálka v Dejvicích, odkud pochází početná kolekce pazourků. V Liboci byl nalezen rozsáhlý soubor kostěných nástrojů z mladšího paleolitu. Zdá se, že již ve starším neolitu existovala na rozhraní Bubenče a Šárky osada, která se později rozšířila směrem k dnešnímu Bubenečskému nádraží a k cihelně na Julisce. Vůbec v pražské kotlině se tehdy vytvářely sídlení regiony v povodí vltavských přítoků a to zejména právě v severní části území, v našem případě v Dejvicích, Liboci či Veleslavíně. Centrem osídlení byl zřejmě levý břeh severního oblouku Vltavy a sídliště pak pokračovala v prostoru Vokovic, Veleslavína, Liboce, 4

14 Jenerálky a dále za hranice Prahy do Horoměřic. Dokládají to též nálezy hrobů nebo keramiky v této oblasti. Najdeme zde i stopy počátků slovanského osídlení z konce 6. století, např. v Bubenči či Veleslavíně. Pozdější největší pražské hradiště bylo v Šárce, v území, kde se zřejmě koncentrovalo staroslovanské osídlení. Jeho velikost nasvědčuje důležitému postavení i obchodnímu významu, který potvrzují i nálezy, jako třeba soubor bronzových nákončí pásu nebo stříbrný denár franckého krále Karla Holého. Úpadek a postupný zánik pražských sídlišť nastal až ve druhé polovině 9. století. K Šárce, která dnes leží na katastrálním území Dejvic, se váže známá pověst o dívčí lsti, které padl za oběť vladyka Ctirad. Kronikáři Dalimil a Pulkava kladou tuto událost do údolí lesa kousek za Břevnovem. Když byl prý Ctirad zbavován života, zaslechli lidé, jak se v tom místě chechtal dav čertů nad zlomyslností a proradností Šárky a proto prý dostalo dnešní Šárecké údolí své jméno. Nicméně základem názvu Šárky bylo spíše staročeské adjektivum šarý, dnešní šerý, takže Šárka bývala šerým či tmavým údolím. Nehledě na to, že osada Šárka se až do poloviny 14. století nazývala Újezdec. Bezpochyby nejvýznamnějším počinem v raném středověku pro popisované území Prahy 6 bylo založení prvního mužského kláštera v Čechách v Břevnově na konci 10. století. Zakládací listina kláštera, která je padělkem ze 13. století, obsahuje zmínky o vsích Břevnov, Ruzyně, Střešovice a Veleslavín, nicméně o existenci těchto vesnic na konci 10. století není třeba pochybovat. Klášter byl založen druhým pražským biskupem sv. Vojtěchem a českým knížetem Boleslavem II. roku 993. Podle pověsti měli oba fundátoři sen, ve kterém spatřili v lese jelena pijícího ze studánky, na jejíž hladině plavala větev se třemi suky. Druhý den se oba vypravili nezávisle na sobě do kraje, až se sešli u pramene potoka Brusnice, kde spatřili jelena, který se chtěl napít ze studánky, ale bránilo mu v tom spadlé břevno. Větev se pak objevuje v klášterním znaku od 14. století. Nad pramenem byl ve 13. století postaven gotický pavilon, který v letech přestavěl Kilián Ignác Dienzenhofer do podoby dnešního letohrádku Vojtěška. Nedaleko od pramene pak vznikl vlastní klášter, osazen byl mnichy z římského Aventina a prvním opatem byl ustanoven Anastáz. Původní dřevěné stavby byly v 5

15 11. století nahrazeny komplexem románských budov s trojlodní bazilikou. Za husitství byl klášter vypálen a více než 200 let opuštěn chátral, břevnovský konvent sídlil a působil v Broumově. K obnově došlo až díky finanční pomoci Rudolfa II., bohužel však v následující třicetileté válce byl klášter opět spálen. Teprve od roku 1668 se začala uskutečňovat velkolepá obnova a přestavba, které se účastnili přední umělci té doby jako Kryštof Dienzenhofer, Kilián Ignác Dienzenhofer, Petr Jan Brandl, Václav Vavřinec Reiner, Petr Prachner a další. Zajímavou památkou barokních klášterních hospodářských budov je také objekt větrného mlýna z roku 1722 v oblasti zvané podle něj Větrník. V břevnovském údolí bývalo již od středověku kromě benediktinského kláštera několik vesnic. S areálem kláštera sousedila po východní straně ves Břevnov a po jižní straně nyní zaniklá ves Tejnka, dnes součást Břevnova. Od Prahy k Břevnovu se táhla mezi poli významná a prastará cesta, která vycházela ze Strahovské brány, procházela Břevnovem a spojovala Prahu se západními Čechami. Po ní např. přitáhla vojska Ferdinanda II. roku 1620 nebo Švédové roku Jediným větším objektem zde byl benediktinský hospodářský dvůr Závěrka, jehož umístění připomíná dnes již jen název ulice. Údolí potoka Brusnice nedaleko tzv. Strahovské brány však nepatřilo břevnovskému klášteru, ale svatojiřskému klášteru na Pražském hradě. Od 14. století byly v celé pražské oblasti hojně zakládány vinice, na kterých později vznikaly usedlosti. V oblasti Prahy 6 to bylo zejména na jižních svazích Břevnova, Střešovic v oblasti zvané Malé Střešovičky, Dejvic a Nebušic. V Břevnově, který se později rozrůstal podél silnice směrem k Praze, vznikly známé letohrádky a usedlosti jako Kajetánka, Petynka či Šlajferka, hospoda Marjánka a na břevnovské pláni zájezdní hospoda Ladronka. V polovině 19. století se podél původní silnice začaly stavět jednotlivé domky i větší činžáky na prudkém svahu nad Bělohorskou ulicí. Na dosud volných plochách začalo i budování kolonií rodinných domků. V roce 1907 byl Břevnov povýšen na město, roku 1920 připojen k Praze a roku 1923 se stal součástí XVIII. pražského obvodu. V roce 1936 tu byla otevřena vojenská nemocnice. Na katastru Břevnova vzniklo v letech moderní sídliště Petřiny pro asi 15 tisíc obyvatel. Doprovodné vybavení zahrnovalo i obchodní dům, polikliniku a školy. Na okraji sídliště byla postavena budova Ústavu 6

16 makromolekulární chemie. V 90. letech vyrostl na Petřinách nový areál obytných domů, který byl inspirován tvarem blízkého letohrádku Hvězda. Ves Bubeneč či Ovenec náležela na sklonku 12. století na polovic svatojiřskému klášteru na Pražském hradě a českému pánu Hroznatovi, mj. zakladateli premonstrátského kláštera v Teplé. Hroznatova pečeť s trojím parožím je také nejstarší dochovanou šlechtickou pečetí v Čechách a zakládací listina tepelského kláštera je nejstarší dochovanou šlechticem vydanou listinou v Čechách. Jednou z nejstarších cest v tomto regionu byla komunikace, jejíž dosud zachovanou částí je dnešní ulice Podbabská. Tato cesta vycházela od Pražského hradu Novým Světem k potoku Brusnice, za potokem se otáčela na východ a na Brusce se stáčela na sever. Dejvicemi pokračovala k Sedlci (toto je dnešní Podbabská) a před Sedlcem se dělila na dvě cesty, z nichž západní pokračovala dále do severních Čech. Ze staré cesty, která vedla z Bubenče k Brusce, zůstal dodnes jen malý kousek v podobě ulice V sadech. Další síť méně významných cest v oblasti Dejvic a Bubenče vznikla patrně vyjížďkami loveckých družin z Pražského hradu do údolí a lesa Šárky. Je známo, že jméno Bubeneč vzniklo teprve v 16. století, zatímco staročeský název osady byl Ovnec, později Ovenec. Jelikož Ovenec zabíral půdu na obou březích Vltavy, došlo později k rozdělení na Ovenec Přední, dnešní Bubeneč a Ovenec Zadní, dnešní Troju. Od 16. století se pak objevují nejrůznější zpotvořené tvary jako Vovenec, Vůvenec, Voveneč a v německy psaných listinách nacházíme tvary Wobentz, Obentsch nebo Bubentsch. Až v 19. století došlo k ustálení názvu Bubeneč. Výraznou dominantou starší části Bubenče je kostel sv. Gottharda s kaplí z roku Kolem se soustředila nejstarší zástavba i se známým hostincem Na slamníku. V místech, kde dnes stojí tato hospoda, existovala krčma nejméně od 17. století. Slamník bývala známá velikonoční slavnost pražských krejčí, obdobně jako Fidlovačka byla ševcovská slavnost. Zmínky o Slamníku jsou již ze 17. století a původně šlo snad o vítání jara. Ozdobený slamník býval v 19. století nošen od Bruské brány k Podbabě, a když průvod dorazil na místo, byla máj se slamníkem zaražena do země a kolem se tancovalo. 7

17 K podstatnějším změnám původního vesnického charakteru Bubenče došlo postupně na přelomu 18. a 19. století, kdy tu vzniklo několik průmyslových podniků. Na počátku 20. století vzniká vilová výstavba poblíž nádraží v Brusce. K rozvoji Bubenče přispěla i železnice od roku 1850 a tramvajové spojení na Brusku od roku Bubeneč byl povýšen na město již roku Po první světové válce se stal součástí Velké Prahy a byl začleněn do XIX. pražského obvodu. Stejně jako u sousedních Dejvic byla jeho mohutná, převážně bytová výstavba součástí velkorysé koncepce architekta Antonína Engla. Ve 20. a 30. letech tak vznikla moderní obytná čtvrť s řadou veřejných staveb. V centru vyrostla budova Ministerstva národní obrany, další strany přilehlého náměstí vyplnila velká základní škola a rozlehlý obytný dům běžně nazývaný Skleňák. Na kraji Stromovky byla postavena vila bankéře Petschka, dnes využívaná ruským velvyslanectvím. Další rozlehlé vily v Bubenči slouží větším velvyslanectvím. V poválečné době došlo v Bubenči pouze k jediné větší přestavbě a to v 70. letech, když byla v prostoru kolem kostela zbořena řada starých domů ve prospěch nové školy a areálu obytných domů pro potřeby sovětského velvyslanectví. S Bubenčem sousedí Dejvice, jejichž původní jméno znělo Dehnice a Dejvicemi se staly až v 18. století. Původní centrum vsi Dejvice se nacházelo kolem proboštského dvora. Ves Dejvice byla původně královským zbožím a místní dvůr byl přikázán nejvyššímu pražskému purkrabství a to až do roku 1320, kdy jej král Jan Lucemburský postoupil proboštství kostela sv. Víta. Proboštský dvůr byl poničen za třicetileté války, nicméně po ní byla stavení brzy opravena a hospodářství dobře prosperovalo. V 60. letech 17. století byl při dvoře založen i pivovar a dvůr se stal v té době centrem správy všech proboštských statků v pražském okolí. Na konci 18. století byl přikoupen další velký dvůr a od roku 1872 byla ke statku proboštů připojena i nedaleká usedlost či v té době již spíš zámeček Hadovka. Oblast Dejvic ovlivnil v období od 15. do konce 18. století rozvoj vinařství, který nastal již za vlády Karla IV. Dejvická jižní stráň byla zřejmě nadmíru příznivá pro pěstování vinné révy a vinice zde byly zakládány v hojném počtu od 15. a hlavně v 16. století. Na území historických Dejvic bylo v roce 1620 asi 130 vinic. Za třicetileté války jejich počet klesl, docházelo také ke slučování vinohradů ve velké 8

18 vinice, které však začaly být osazovány jinými plodinami než jen vinnou révou. Roku 1673 zde bylo napočítáno již jen kolem 50 vinic. Na mnoha z nich také vznikly lisy a z nich se vyvinuly viniční usedlosti, z velké části zachované dodnes, i když často přestavěné. Tato historická oblast Dejvic se totiž začala zastavovat až po roce 1922, kdy byly vypracovány stavební plány, které ovšem respektovaly původní usedlosti, a tak v té době zanikla pouze usedlost Santinka. Po roce 1945 zmizely pak Juliska, Šťáhlavka a Paťanka. Názvy místních vinic se staly základem celého systému uličního názvosloví celé Hanspaulky - sama Hanspaulka je původně vinice a později na ní postavený letohrádek, který náležel v 18. století Janu Pavlu či Hansi Paulu Hippmannovi - tak získal zámeček jméno, které později přešlo na celou jižní stráň v Dejvicích. Po začlenění Dejvic do Velké Prahy začala zejména na jejich východním okraji velkorysá výstavba - podobně jako Bubenče - podle projektu Antonína Engla. Tehdy vzniklo Vítězné náměstí, známé všeobecně pod lidovým názvem Kulaťák. Sem se také postupně přesunulo centrum Dejvic. Kolem Vítězného náměstí se začal budovat areál vysokých škol, generální štáb a palác Bajkal, kousek dál byl postaven bohoslovecký arcibiskupský seminář, kostel Církve československé husitské, Výzkumný ústav zemědělský. Vznikly také vilové čtvrti na Hanspaulce, Horní Šárce a na Babě. Po válečném útlumu výstavby došlo k menší bytové výstavbě v Dejvicích v 50. letech, většina tehdy vzniklého domovního fondu byla určena pro armádu, která měla na Praze 6 své ústřední orgány i další zařízení. Za Vítězným náměstím byl dostavěn areál vysokých škol. Ves Střešovice, původně Třešovice - název odvozen snad od vlastního jména Třeš - je známa od 10. století. Malé Střešovice či Střešovičky nesly původně název Kocourka, patrně podle jakéhosi Kocoura, který zde měl v neznámé době v držení vinici. Označovala se tak celá jižní stráň za Břevnovem. Zdejší viniční hospodářství dodnes připomíná domek č.p. 6 zachovaný v podobě z poloviny 18. století, nicméně v jádře nejméně z konce 16. století. Tento domek stál Na Kocourkách osamoceně až do roku 1784, kdy pomalu počala výstavba Střešoviček. Větší výstavba ve Střešovicích až do konce 19. století neprobíhala, protože tu nevznikaly průmyslové podniky, nicméně již v 19. století se zde usazovali stavební dělníci a vznikaly zárodky kolonií rodinných domků. Mohutný rozvoj zejména vilové zástavby proběhl 9

19 hlavně ve 20. a 30. letech 20. století, tehdy byla postavena také unikátní Müllerova vila, avšak v blízkosti zůstala zachována řada původních vesnických uliček. Součástí Střešovic je i známá vilová kolonie Ořechovka, nazvaná podle bývalého zámečku a zahrady Jana Kryštofa Bořka. Bořek zde v roce 1710 nechal zbudovat honosný letohrádek obklopený zahradou ve stylu francouzských parků. Toto sídlo však nemělo dlouhého trvání, bylo srovnáno se zemí již při francouzské okupaci Prahy v roce Bořkova zahrada bývala zvána Bořekovkou, z čehož již ve 2. polovině 18. století vznikl zkomolený název Vořechovka, který se začal ve spisovném názvu Ořechovka užívat až po 2. světové válce. Již v roce 1919 byl vypracován plán vilové čtvrti, která byla v zásadě hotova o 10 let později. Střed čtvrti představuje Macharovo náměstí s obchody, kinem a restaurací. Součástí čtvrti se staly i vily mnoha známých umělců a také Výzkumný ústav cukrovarnický z 20. let. Stejně jako v Bubenči zde mají sídla četná diplomatická zastoupení. Co se týče historických událostí, proslavila jistě nejvíce Prahu 6 bitva na Bílé hoře v roce Bitva se vlastně odehrála na nynějším katastrálním území Ruzyně, jejíž historické jádro se nachází západněji. Na Starém náměstí, v těsném sousedství ruzyňské věznice vybudované v meziválečném období, najdeme jedinečný památkově chráněný soubor staveb lidové architektury. Ruzyně si tak dodnes uchovala v jádru původní zemědělský charakter vsi. Za zmínku jistě stojí také toleranční hřbitov, jeden z mála založených v Čechách po vydání tolerančního patentu v roce Byl zřízen roku 1788 a v roce 1848 tu pražští studenti demonstrovali proti Rakousku položením věnců na počest padlých protestantů v bitvě na Bílé hoře. K Ruzyni patří neodmyslitelně také letiště. Ve své době jedno z nejmodernějších letišť zde bylo vybudováno již ve 30. letech 20. století. Jeho kapacita však brzy po válce přestala zákonitě stačit zvyšujícím se nárokům na leteckou přepravu, a proto bylo mezi lety západně od původního areálu postaveno letiště nové, nově zrekonstruované a rozšířené v 90. letech. Staré letiště zůstalo zachováno pro speciální linky. Záměr stavby nového letiště byl hlavním důvodem připojení do té doby samostatné Ruzyně k Praze v roce

20 Ves Liboc, o níž zmínku najdeme také v zakládací listině břevnovského kláštera, se člení na Horní, přilehlou k oboře Hvězda a Dolní v okolí zdejšího rybníka. Na jejím katastru se rozkládá obora Hvězda s letohrádkem a od 70. let sídliště Dědina. Nebušice, podobně jako Dejvice, byly od 15. století ovlivněny rozvojem vinařství. V Nebušicích se kolem poloviny 17. století připomínají tyto viniční usedlosti: Beránka, Malá Beránka, Špendlikářka, Kuliška, Meskomynka, Mečířka, později Jenerálka, Rohovnička, Truhlářka, Gabrielka, Velká a Malá Pachmanka. Roku 1854 k Nebušicím patřily už jen vinice Malá a Velká Pachmanka, usedlosti Šubrtka, Gabrielka, Truhlářka a Černý jehněčí dvůr. I zde je tedy, stejně jako v Dejvicích, patrný pokles počtu usedlostí již v 19. století. Sedlec připojen spolu s Podbabou roku Lysolaje - jsou odděleny Šáreckým údolím od zbytku města. Přehoupneme se přes návrší do dalšího údolí s potokem Housle a jsme téměř na venkově. Zástavba je tu pestrá, od starších usedlostí až k moderním domům. Nejstarší dochovanou památkou je tzv. Fuchsův statek. Suchdol - na statku Alexandra Brandejse pobýval M. Aleš, jemuž byl také v obci roku 1952 postaven pomník. Dnes je Suchdol znám především areálem Vysoké školy zemědělské, který byl postaven v letech Veleslavín - v 16. století zde rozlehlý dvůr vlastnil Štěpán Adam z Veleslavína, otec pražského knihtiskaře Daniela Adama, jemuž zde byl postaven pomník. Od roku 1730 tu stojí zámek, jehož projekt pravděpodobně navrhl Kilián Ignác Diezenhofer. Památku na minulé doby představuje také vodovodní domek z roku 1555, který byl součástí systému bývalého hradního vodovodu, přivádějícího vodu z Libocké studánky na Hrad. Vokovice - je tu několik starších selských usedlostí, koupaliště Džbán a Aritma. 1 Jakýmsi pomyslným středem Prahy 6 je Vítězné náměstí. Od svého vzniku v roce 1925 až do roku 1940 se nazývalo Vítězné. Stalo se tak na počest vítězného boje čs. lidu za národní samostatnost, který vyvrcholil v roce 1918 vyhlášením samostatné 1 Zdroj: 11

21 Československé republiky. V letech se dočkalo pojmenování náměstí Branné moci. Samozřejmě vzhledem k době se jednalo o brannou moc Velkoněmecké říše. Mezi lety se nazývalo Dr. Edvarda Beneše, k poctě v pořadí druhého prezidenta ČSR, poté, až do roku 1990, náměstím Říjnové revoluce, na paměť bolševické revoluce v Rusku v říjnu Po změně politických poměrů se vrátil původní název. První úvahy o řešení prostoru dnešního náměstí se datují k roku 1921, kdy Státní regulační komise zvažovala regulaci dejvicko-bubenečského území. Po mnoha diskuzích byl k realizaci vyzván prof. dr. ing. arch. Antonín Engel. Ten vytvořil monumentální náměstí, které je dnes počítáno mezi vynikající pražská urbanistická a architektonická díla mezi světovými válkami. Bohužel výstavba po obvodu náměstí tehdy neproběhla v celé šíři původního projektu. V současnosti se tak připravuje dostavba chybějící fronty Vítězného náměstí, v intencích určených předválečným regulačním plánem. Vítězné náměstí je rovněž významným dopravním uzlem, vždyť do něho paprskovitě ústí frekventované ulice Evropská, Československé armády, Jugoslávských partyzánů a Svatovítská. Projíždí tady i tramvaje a svojí konečnou stanici tu má několik autobusových linek přijíždějících ze západního a severního okraje Prahy. V neposlední řadě je tady i konečná stanice metra trasy A Dejvická Historie a vývoj praţského metra Asi málokterý z obyvatel, ale i návštěvníků hlavního města by si v současnosti představil život bez metra. Metro se za dobu své existence stalo pomyslnou páteří městské hromadné dopravy v Praze. Ovšem ještě před relativně nedávnou dobou jsme se v Praze s tímto fenoménem setkat nemohli. Přitom první myšlenka o podzemní dráze v Praze byla vyřčena již roku Tehdy syna vlastenecky založeného železáře V. J. Rotta Ladislava Rotta napadlo spojit hloubení kanalizačních tunelů, které v té době probíhalo spolu s asanací Starého 12

22 města s vybudováním podzemní dráhy. Tato prorocká slova byla ale na dlouho zapomenuta. V roce 1926 přišli inženýři Vladimír List a Bohumil Belada s prvním vážnějším pokusem, kterým byla studie Podzemní rychlá dráha pro Prahu. Jimi navržené trasy vedly ve směrech nejvyšších přepravních nároků. O tuto koncepci se potom více méně opírala většina následujících návrhů pražské podzemní dráhy. V roce 1941 byl připraven souhrnný projekt sítě tří tras podzemní dráhy. Plány na výstavbu podzemní dráhy však zhatila druhá světová válka a ani poválečná ekonomická situace nedovolovala uskutečnit připravované projekty. První konkrétní kroky ke stavbě metra se tak uskutečnily až v 60. letech minulého století. Řešení systému městské hromadné dopravy v Praze zahrnovalo několik koncepčních návrhů od pouze autobusového provozu, přes podpovrchovou tramvaj s tunelovými úseky pouze v centru města s doplňkovou sítí autobusů, nebo tratě navazující na tratě předměstských drah s možností přejezdu kolejových vozidel, variantu tramvajových tunelů v budoucnu sloužících metru, až po čistou variantu od prvopočátku. Po rozhodnutí budovat podpovrchovou tramvaj se započalo 6. ledna 1966 s její výstavbou v prvním úseku dnešní trasy metra C: Nuselský most Legerova Hlavní nádraží Bolzanova. Práce byly zahájeny přeložkami inženýrských sítí v Opletalově ulici. Zároveň však došlo k prohloubení sporů mezi zastánci zvoleného postupu a zastánci názoru, že je třeba progresivnější dopravní systém (tedy metro) začít budovat ihned, bez mezi etapy podpovrchové tramvaje. Zásadní změnu vyvolalo již koncem roku 1966 doporučení sovětských expertů, podpořené i některými dalšími povolanými odborníky, např. z NSR: přejít ihned k přímé výstavbě metra. Československá vláda následně usnesením z 9. srpna 1967 vyslovila souhlas s tímto doporučením a rozhodla o urychleném přepracování projektů. Generálním projektantem pražského metra byl Státní ústav dopravního projektování, později tato funkce přešla na Dopravní podnik, projektový ústav Metroprojekt. V roce 1968 byl zřízen závod Metrostav, specializovaný na výstavbu metra v Praze. V roce 1970 byla podepsána dohoda o sovětské pomoci při výstavbě pražského metra. 13

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

ského metra 03 / 2012

ského metra 03 / 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 03 / 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro, provozně

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

VLIV PŘIPRAVOVANÝCH DOPRAVNÍCH STAVEB NA DOPRAVNÍ SITUACI V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6

VLIV PŘIPRAVOVANÝCH DOPRAVNÍCH STAVEB NA DOPRAVNÍ SITUACI V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 VLIV PŘIPRAVOVANÝCH DOPRAVNÍCH STAVEB NA DOPRAVNÍ SITUACI V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 THE INFLUENCE OF UPCOMMING TRANSPORT CONSTRUCTIONS ON THE TRAFFIC SITUATION IN THE CITY DISTRICT OF PRAGUE 6 Ladislav Bína

Více

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP 1. FÁZE OVĚŘENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSADY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obsah textové části 1. Předmět a cíle studie 2. Urbanistické a územní podmínky 3. Zásady řešení tramvajové

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíce

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Změna Z 1344/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy Prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická na Vítězném náměstí v Praze 6 na letiště Ruzyně

Změna Z 1344/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy Prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická na Vítězném náměstí v Praze 6 na letiště Ruzyně Vyhodnocení změny ÚPn SÚ hl. m. Prahy z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví zpracované dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění * Změna Z 1344/00

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně I. etapa Oznamovatel: Správa železniční dopravní

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Veleslavín - doplnění městské struktury Jan Ptáček. Diplomová práce atelier Kuzemenský Synek FA ČVUT LS 2013/2014

Veleslavín - doplnění městské struktury Jan Ptáček. Diplomová práce atelier Kuzemenský Synek FA ČVUT LS 2013/2014 Veleslavín - doplnění městské struktury Jan Ptáček Diplomová práce atelier Kuzemenský Synek FA ČVUT LS 2013/2014 1 2 1 Obsah řešené území historie potok doprava charaktery schwarzplan autorský tet situace

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ City-HUB Project Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ CÍLE A VÝSTUPY Cíl: přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy Hlavní výstup:

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Urbanistický koncept Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako fenomén, spojující různá místa

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Model. financování strategických investic mesta

Model. financování strategických investic mesta Model financování strategických investic mesta Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. A) Trasy metra 1) IV. provozní úsek trasy C-2.etapa (Ládví-Letnany) Základní údaje o stavbe Investor: Predpokládané

Více

Idea řešení nového autobusového terminálu před Smíchovským nádražím (RNDr. Drahomír Bárta, únor 2015)

Idea řešení nového autobusového terminálu před Smíchovským nádražím (RNDr. Drahomír Bárta, únor 2015) Úvod Idea řešení nového autobusového terminálu před Smíchovským nádražím (RNDr. Drahomír Bárta, únor 2015) Současná organizace autobusové dopravy v Praze 5 je velmi nevyhovující. Zásadním problémem je,

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001 Poznámka Text neprošel

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand)

Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand) Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand) 1. Současný stav využití území Jedná se o lokalitu, která je součástí brněnské okružní třídy (ringu) obklopující historické jádro města Brna.

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ

NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÝCH A TRAMVAJOVÝCH LINEK v oblasti Prahy 6, Prahy 17 a Prahy-Zličín Vážení cestující, k datu otevření nyní rekonstruované tramvajové trati v ulicích

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZASTUPITELSTVO MĚSTA Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ve znění obecně závazných vyhlášek č.3/2002, č.4/2002, č.3/2004, č.4/2004,

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Praha - Beroun, nové železniční spojení

Praha - Beroun, nové železniční spojení Praha - Beroun, nové železniční spojení Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. Stavba "Praha - Beroun, nové železniční spojení" je dopravní stavbou železniční infrastruktury a naplňuje vládní rozhodnutí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/2012. O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/2012. O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 134/2012 O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město. Objednatel znaleckého posudku: De-Rooy, s.r.o. Stavební 995/7 708 00 Ostrava-Poruba Účel

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development Rozvoj města Hradce Králové v kontextu principů (trvale) udržitelného rozvoje Ing. Jiří Svátek Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Česká

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

SPIS. ZN.: P4/113771/12/OST/FATU V Praze dne 16.10.2013 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

SPIS. ZN.: P4/113771/12/OST/FATU V Praze dne 16.10.2013 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/113771/12/OST/FATU V Praze dne 16.10.2013 Č.J.: P4/067441/13/OST/FATU Oprávněná úřední osoba:

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Městská část Praha - Suchdol starosta městské části Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha - Suchdol, tel.: 220 921 218

Městská část Praha - Suchdol starosta městské části Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha - Suchdol, tel.: 220 921 218 starosta městské části AFIRE asociace investorů a realitních kanceláří, o.s. pan Jiří Lorman Svornosti 8 150 00 Praha 5 90 /07/s Ing. Hejl 28.2.2007 Věc: podání informací dle zák. 106/1999 Sb. - poskytnutí

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Věcně shodná připomínka ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY ČERVEN 2007 Úvod Na základě požadavku zástupců MČ Praha-Řeporyje, kteří se obrátili na Útvar rozvoje hl.m.prahy v otázce

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU METROSTAV DEVELOPMENT, a.s. Q-SERVIS, a.s. STAVOMONTÁŽE, a.s. DUBEN 2013 PŘEHLED DŘÍVE SLEDOVANÝCH

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více