Analýza struktury exportu služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza struktury exportu služeb"

Transkript

1 Analýza struktury exportu služeb aktualizováno - srpen 2008

2 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR... 4 I.1.1 Celkový objem zahraničního obchodu se službami... 4 I.1.2 Tempo růstu zahraničního obchodu se službami... 5 I.2 Podíl služeb na obchodním obratu... 6 I.2.1 Podíl exportu služeb na celkovém exportu ČR... 6 I.2.2 Podíl importu služeb na celkovém importu ČR... 7 II. Zahraniční obchod ČR se službami v teritoriálním členění... 8 II.1 Teritoriální struktura zahraničního obchodu se službami... 8 II.1.1 Vývoj teritoriální struktury exportu služeb dle geografických zón II.1.2 Vývoj teritoriální struktury importu služeb dle geografických zón II.1.3 Významní partneři ČR v obchodě se službami v rámci jednotlivých geografických zón II.2 Hlavní obchodní partneři ČR ve službách III. Odvětvová struktura zahraničního obchodu ČR se službami III.1 Charakteristika současné odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami II.1.1 Ostatní služby III.2 Vývoj odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami III.2.1 Trendy českého zahraničního obchodu se službami III.2.2 Trendy celosvětového zahraničního obchodu se službami a srovnání se situací v ČR III.3 Odvětvová struktura zahraničního obchodu se službami v teritoriálním členění Závěr

3 Úvod První verze "Analýzy struktury exportu služeb ČR" (dále jen Analýza) byla zpracována v srpnu roku 2006 a odrážela situaci v sektoru služeb v roce S ohledem na její přidanou hodnotu pro oblast hodnocení a sledování zahraničního obchodu se službami byla doporučena její pravidelná roční aktualizace. Tento dokument je druhou aktualizací předmětné Analýzy a odráží vývoj českého zahraničního obchodu se službami v roce Aktualizovaná analýza rovněž reflektuje změny v metodice vykazování jednotlivých položek na běžném účtu platební bilance. Z tohoto důvodu došlo k přepočtu některých údajů předchozích verzí Analýzy. Prvotním impulsem ke zpracování Analýzy struktury exportu služeb byla potřeba získat základní informace o charakteru a struktuře zahraničního obchodu ČR se službami, a to zejména v souvislosti s jedním z projektů Proexportní strategie ČR , konkrétně projektem "Zvýšení exportu služeb". Záměrem aktualizované verze Analýzy je jednak poskytnout vypovídající souhrnné informace o současném stavu a dosavadních trendech v zahraničním obchodě ČR se službami a dále zhodnotit vývoj exportu služeb v posledním období, tedy úspěšnost projektu "Zvýšení exportu služeb". Při zpracovávání analýzy bylo vycházeno ze statistických údajů platební bilance, které jsou v podstatě stále jediným statistickým, i jakýmkoliv jiným, zdrojem informací o zahraničním obchodě ČR se službami. Tyto údaje byly stejně jako v původní verzi analýzy zpracovány do jednotlivých tabulek a grafů tak, aby poskytly odpověď na základní otázky o stavu zahraničního obchodu se službami, a to: - Jakou roli hraje sektor služeb v zahraničním obchodě ČR? - Jaká je jeho teritoriální diversifikace? - Jaká je jeho odvětvová struktura? Každé z těchto otázek je věnována jedna kapitola analýzy, v jejímž rámci je daná problematika rozpracována v souladu s danými možnostmi co nejpodrobněji, znázorněna v tabulkách a grafech a kde to bylo možné doplněna i relevantním srovnáním se stavem, příp. trendy v obchodě se službami na mezinárodní úrovni. V závěru analýzy je následně provedeno vyhodnocení jednotlivých kriterií charakterizujících vývojové trendy v exportu služeb v roce Příslušné ukazatele byly definovány v závěrech původní Analýzy: - zvýšení celkové hodnoty exportu služeb (výchozí stav: mil. CZK) - dosažení dynamického tempa růstu celkové hodnoty exportu služeb (výchozí stav: 2005/2006 9,9%) - zvýšení podílů exportu služeb na celkovém exportu (výchozí stav: 13,11%) - zvýšení podílu exportu do třetích zemí (výchozí stav: 22%) - zvýšení podílu ostatních služeb na exportu služeb z ČR (výchozí stav: 33%) 3

4 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR Služby se v posledních dvaceti až třiceti letech postupně stávají významným prvkem mezinárodního obchodu. Vzhledem k tomu, že sektor služeb se dříve uplatňoval spíše v národním měřítku, hovoří se o procesu internacionalizace služeb. Ve srovnání s dynamikou světového obchodu se zbožím dosahují služby na světových trzích obecně vyšších meziročních přírůstků a jejich podíl na světovém obchodním obratu se stále zvyšuje. Podíl exportu služeb na celkovém exportu (zboží a služby) dosáhl v roce 2005 hodnoty 19%. I přes tuto optimistickou tendenci je však role služeb v zahraničním obchodě stále ještě poměrně malá, což kontrastuje s podílem služeb na HDP v národních ekonomikách členských států OECD, kde je podíl služeb na celkové přidané hodnotě cca 70%. Tato kapitola by nám měla odpovědět na následující otázky: Prosazují se trendy světového obchodu nastíněné výše i v ČR? Dochází k růstu celkového objemu zahraničního obchodu se službami? Dosahuje obchod se službami vyššího tempa růstu než obchod se zbožím? Zvyšuje se podíl služeb na celkovém obchodním obratu ČR? I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR Sledování dlouhodobějších tendencí ČR v zahraničním obchodě se službami je bohužel limitováno nedostatkem informací o dané problematice. V této analýze vycházíme ze statistických dat platební bilance ČR, která je sledována a publikována ČNB. Tyto údaje jsou k dispozici od roku 2001, přičemž byly v roce 2007 upraveny dle nové metodiky. Vzhledem k této skutečnosti mám možnost zachytit pouze krátkodobou tendenci, nikoliv však dlouhodobý trend, který se v zahraničním obchodě se službami v ČR prosazuje. Zde je důležité zmínit i tu skutečnost, že služby poskytované pobočkami českých firem založenými v zahraničí, nejsou v platební bilanci zachyceny. I.1.1 Celkový objem zahraničního obchodu se službami V roce 2007 dosáhl zahraniční obchod se službami hodnoty cca 628 miliard CZK. Export služeb dosáhl hodnoty 341 miliard CZK, což je 54,4 % celkové obchodní výměny se službami, import služeb dosáhl cca 286 miliard CZK. Přesné údaje o zahraničním obchodě se službami v letech jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č.1 Zahraniční obchod ČR se službami v letech (v mil. CZK) export import obrat saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 4

5 Jak je z tabulky patrné, celkový obrat zahraničního obchodu se službami nemá od roku 2001 jednoznačně růstovou tendenci. Objem obchodu se službami v letech klesal, od roku 2004 však již zaznamenáváme pozitivní růstovou tendenci. Tento trend je společný jak pro export služeb tak i pro jejich import. Vývoj exportu a importu služeb v jednotlivých letech je dobře patrný z následujícího grafu. Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR v letech (v mil. CZK) Graf č , , , , , , , ,00 0, export import saldo V celosvětovém měřítku zaujala ČR v roce místo v exportu služeb, přičemž podíl ČR na celosvětovém exportu služeb byl 0,4 %. I.1.2 Tempo růstu zahraničního obchodu se službami Nyní se zaměříme na tempa růstu či poklesu exportu a importu služeb ve sledovaném období. Jednotlivé procentní změny jsou uvedeny v tabulce č.2. Tabulka č.2 Tempo růstu exportu a importu služeb v letech / / / / / /2007 export import export import export import export import export import export import -14% -0,60% -4% -0,30% 12,7% 11,9% 14,1% 6,5% 9,9% 9% 10,20% 6,90% Jak z tabulky vyplivá, má tempo růstu (poklesu) exportu služeb značně kolísavý charakter, k největšímu poklesu exportu služeb došlo v roce 2002, a to o celých 14%, největší nárůst naopak zaznamenal rok 2005, kdy export služeb vzrostl o optimistických 14,1%. V roce 2007 byl zaznamenán nárůst 10,2 %, což je hodnota poměrně optimistická. 5

6 Pokud se podíváme na procentní změny hodnoty importu služeb vidíme, že nejvýznamnější pokles exportu byl zaznamenán v roce 2002, a to o 0,6%, naopak k největšímu nárůstu importu došlo v roce 2004, a to o 11,9%. Pro doplnění se ještě podívejme na tempa růstu zahraničního obchodu se zbožím. Tabulka č.3 Tempo růstu exportu a importu zboží v letech / / / / / /2007 export import export import export import export import export import export import -1,20% 4,40% 9,30% 8,70% 25,70% 21,40% 8,50% 4,30% 14,80% 14,90% 15,30% 13,30% Pokud srovnáme tabulku č.2 s tabulkou č.3 vidíme, že tempo růstu exportu zboží v letech převyšuje výrazněji tempo růstu služeb, nicméně v posledních letech je patrné vyrovnání dynamik růstu v obou těchto skupinách. I.2 Podíl služeb na obchodním obratu V posledních letech dochází k neustálému zvyšování podílu služeb na světovém zahraničním obchodě. Jak velký význam mají služby pro zahraniční obchod ČR rozebírá kapitola I.2. I.2.1 Podíl exportu služeb na celkovém exportu ČR V České republice zaznamenává export služeb v posledních letech poměrně stabilní tempo růstu (viz. tabulka č.2), nicméně celková hodnota exportovaného zboží a její nárůst je tak vysoký, že podíl služeb na celkovém exportu spíše klesá. Vývoj podílu zboží a služeb na celkovém exportu je patrný z následujícího grafu a tabulky č.4. Graf č.2 Objem exportu zboží a služeb v období (v mil. CZK) , , , , ,0 0, služby zboží 6

7 Tabulka č.4 Podíl služeb na celkovém exportu ČR v období ,30% 15,40% 13,78% 12,54% 13,11% 12,62% 12,14% V roce 2001 byl podíl exportu služeb na celkovém exportu 17,3%. V dalších letech tento podíl postupně klesal, a to až na hodnotu 12,14% v roce Je zde třeba znovu zdůraznit, že zmenšující se podíl exportu služeb na celkovém exportu nebyl způsobený vlastním poklesem exportu služeb, ale zejména výraznějším tempem nárůstu exportu zboží, který nebyl následován tak velkým nárůstem exportu služeb. Podíl vývozu služeb na celkovém exportu je v ČR podstatně nižší než je v členských zemích EU a ostatních vyspělých zemích, zaostává dokonce i za celosvětovým průměrem, který je 18,9%. Pro srovnání uvádíme údaje z roku Tabulka č.5 Podíl vývozu služeb na celkovém vývozu v roce 2006 ČR 12,6% EU (EU-25) 27% USA 27,7% Japonsko 15,4% Svět 18,9% Zdroj: WTO I.2.2 Podíl importu služeb na celkovém importu ČR Z následujícího grafu, který nám znázorňuje vývoj dovozu zboží a služeb do ČR je patrné, že podíl importu služeb na celkovém importu se pohybuje přibližně kolem stejných hodnot jako podíl exportu služeb na celkovém exportu. Objem importu zboží a služeb v letech (v mil. CZK) Graf č , , , , ,0 0, služby zboží 7

8 Podíl importu služeb na celkovém importu ČR v letech je uveden v následující tabulce. Tabulka č.6 Podíl služeb na celkovém importu ČR v období ,03% 13,48% 12,51% 11,70% 11,92% 11,38% 10,80% Tato hodnota je ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi, stejně jako v případě exportu, opět podstatně nižší. Celosvětový průměr v roce 2006 činil 17,6%, v ČR pouze 11,38%. II. Zahraniční obchod ČR se službami v teritoriálním členění Tato kapitola je věnována další důležité charakteristice zahraničního obchodu se službami, a to jeho teritoriální diversifikaci. Vycházíme zde opět z údajů platební bilance ČNB, kde jsou evidována statistická data o zahraničním obchodě v letech Teritoriální údaje jsou k dispozici pouze v CZK. Zaměříme se zde na vývoj zahraničního obchodu s jednotlivými skupinami zemí v posledních 7 letech, dále se podíváme podrobněji na význam vybraných zemí v rámci příslušných geografických skupin v zahraničním obchodě ČR se službami roce 2007 a na závěr bychom měli dojít k výčtu zemí, které jsou v současné době našim nejvýznamnějšími obchodními partnery ve službách. Tato kapitola by tedy měla odpovědět na následující otázky: Jaký je rozsah a vývoj teritoriální diverzifikace našeho zahraničního obchodu se službami? Jaké země jsou pro náš zahraniční obchod se službami nejvýznamnější v rámci jednotlivých skupin zemí? Které země se řadí mezi naše nejvýznamnější partnery v obchodu se službami? II.1 Teritoriální struktura zahraničního obchodu se službami V této kapitole se budeme věnovat zahraničnímu obchodu se službami v členění na jednotlivé geografické zóny, a to na země Evropské unie, ostatní evropské země (mimo EU, včetně Ruska), země Asie, Ameriky, Afriky a Oceánie a polární oblasti (včetně Austrálie). Tabulka č. 7 udává základní hodnoty našeho zahraničního obchodu se službami ve vztahu k jednotlivým geografickým zónám. Konkrétní údaje o zahraničním obchodě ČR se službami jsou poté podrobně rozebrány v následujících subkapitolách. 8

9 svět celkem Evropa Afrika Amerika Asie Oceánie a polární oblasti Tabulka č.7 Služby na běžném účtu platební bilance (v mil. CZK) příjmy výdaje saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2-996, , , , , , , , , , , ,6-45, , , , , ,7 147, , ,4 609, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 344,1 283, ,5 269,1 230, ,2 252,7 193, ,4 278,4 365, ,3 367,4 372, ,7 297,3 383, ,7 332,1 605,6 9

10 II.1.1 Vývoj teritoriální struktury exportu služeb dle geografických zón K získání základního přehledu o struktuře českého exportu služeb je třeba znát, jak se na exportu služeb podílejí jednotlivé geografické zóny. Údaje o vývoji exportu do jednotlivých regionů znázorňuje graf č.4. Graf č ,0 Vývoj exportu služeb v teritoriálním členění v letech (v mil. CZK) , , , , ,0 0, Evropa Afrika Amerika Asie Oceánie a polární oblasti Jak je z grafu patrné, zůstává teritoriální struktura exportu služeb ČR v posledních 7 letech poměrně stabilní s jednoznačnou tendencí nárůstu exportu služeb do evropských zemí. Vzhledem k tomu, že do evropských zemí jsou zařazeny jak členské země EU, tak ostatní evropské země (např. Rusko), bude tato skupina pro potřeby Analýzy ještě dále rozčleněna. Přesný podíl jednotlivých teritoriálních skupin zemí na celkovém exportu služeb ČR v roce 2007 zachycuje graf č.5 Graf č.5 Teritoriální struktura exportu služeb v roce 2007 (v%) 11% 0% 6% 3% 0% 80% Evropská unie (EU-25) Afrika Asie Ostaní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti 10

11 Největší podíl exportu služeb z ČR připadá tedy na země EU, a to 80%. Do ostatních evropských zemí je exportováno 11% z celkové hodnoty služeb, následuje Amerika se 6% a Asie se 3%. Podíl Afriky a Austrálie je téměř nulový. Teritoriální struktura exportu služeb ČR se tak od minulého roku příliš nezměnila. Pro doplnění se nyní podívejme na teritoriální strukturu zahraničního obchodu se zbožím, kterou zachycuje graf č.6. Teritoriální struktura exportu zboží v roce 2007 (v%) 7% 1% 4% 0% 3% Graf č.6 Evropská unie (EU-25) Afrika Asie 85% Ostatní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti Pokud oba grafy srovnáme, vidíme, že teritoriální struktura exportu zboží je přibližně stejná jako teritoriální struktura exportu služeb. Převážná část exportu zboží i služeb je směrována do zemí EU. Nicméně, podíl exportu služeb do třetích zemí je o 5% vyšší než podíl exportu zboží, což je pozitivní jev dokládající větší teritoriální diverzifikaci zahraničního obchodu v oblasti služeb. II.1.2 Vývoj teritoriální struktury importu služeb dle geografických zón K vytvoření kompletní představy o zahraničním obchodě se službami slouží další kapitola, která je zaměřena na import služeb z ČR a jeho vývoj v posledních 7 letech ve vztahu k jednotlivým geografickým zónám. Vývoj základní teritoriální struktury importu služeb do ČR je znázorněn v grafu č.7. Na grafu vidíme, že teritoriální struktura importu služeb zůstává v posledních 7 letech, stejně jako v případě exportu služeb, bez jakýchkoliv významnějších výkyvů, s majoritním podílem evropských zemí. Dále můžeme v posledních letech zaznamenat poměrně dynamický nárůst importu z asijských zemí. 11

12 Vývoj importu služeb do ČR v teritoriálním členění v letech (v mil. CZK) Graf č , , , , ,0 0, Evropa Afrika Amerika Asie Oceánie a polární oblasti Přesný podíl jednotlivých teritoriálních skupin na importu služeb do ČR je přehledně znázorněn v grafu č. 8. Teritoriální struktura importu služeb v roce 2007 (v%) Graf č.8 9% 1% 6% 8% 0% 76% Evropská unie (EU-25) Ostaní evropské země Afrika A ik Největší podíl služeb je do ČR importován ze zemí Evropské unie, a to 76%. Na druhém místě jsou ostatní evropské země s 9% podílem a země Asie s podílem 8%. Následuje Amerika (6%) a Afrika (1%). Stejně jako v případě exportu služeb, mají dominantní postavení země Evropské unie, významnost dalších geografických skupin se však již mírně liší. 12

13 Pro doplnění se i v případě importu ještě podívejme na teritoriální strukturu importu zboží a její podobnost se strukturou importu služeb. Teritoriální struktura importu zboží v roce 2007 (v%) Graf č.9 0% 2% 7% 11% 0% Evropská unie (EU-25) Afrika Asie 80% Ostatní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti Srovnáme-li strukturu importu zboží do ČR se strukturou importu služeb vidíme, že význam jednotlivých teritoriálních skupin zemí není zcela totožný. Z grafu vyplývá, že největší podíl na importu zboží i služeb mají země EU, v případě služeb 76% a v případě zboží 80%. V importu zboží má významný podíl Asie, a to celých 11%. U služeb je tento podíl pouze 8%. Naopak Amerika, která se na importu služeb podílí 6%, zaujímá v importu zboží podíl pouze 2%. Tabulka č.7 umožňuje srovnání podílu jednotlivých teritorií na českém exportu a importu služeb v roce 2005 a Tabulka č.7 Podíl jednotlivých geografických skupin na českém exportu a importu služeb v roce 2005 a 2006 Podíl exportu Podíl importu Evropská unie (EU-27) 78% 80% 76% 76% Evropa mimo EU-27 11% 11% 10% 9% Afrika 0% 0% 1% 1% Amerika 8% 6% 8% 6% Asie 3% 3% 5% 8% Oceánie a polární oblasti 0% 0% 0% 0% Z tabulky vyplývá, že podíl zemí EU na exportu i importu služeb ČR se v posledních dvou letech příliš nezměnil, pouze v exportu došlo k nárůstu podílu zemí EU ze 78% na 80%. Tento nárůst byl doprovázen adekvátním poklesem podílu zemí Ameriky, a to z 8% na 6%. V importu došlo v posledních dvou letech k poklesu podílu zemí Ameriky z 8% na 6% a dále k poklesu podílu ostatních evropských zemí z 10% na 9%. Naopak na významu získávaly dovozy z asijských zemí, jejichž podíl vzrostl z 5% na 8%. 13

14 II.1.3 Významní partneři ČR v obchodě se službami v rámci jednotlivých geografických zón Vzájemná výměna služeb se zeměmi EU V roce 2007 byly do 27 členských zemí EU exportovány služby v hodnotě mil. CZK, což představuje 80% českého exportu služeb. Dovezeny byly služby v celkové hodnotě mil. CZK, což představuje 76% dovozu služeb do ČR. Bilance zahraničního obchodu ČR se službami ve vztahu k zemím EU dosáhla přebytku v hodnotě mil. CZK. Graf č.10 ukazuje jak se na exportu a importu služeb podílejí jednotlivé země EU. Objem zahraničního obchodu se služebami do zemí EU v roce 2007 (v mil. CZK) Graf č , , , , , , , , ,0 0,0 Belgie Bulharsko Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemí Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká_Británie export import Z uvedeného grafu je zřejmé dominantní postavení Německa, a to jak v exportu tak i importu služeb. Do Německa směřovalo 35% z celkového exportu služeb do zemí EU. Významnější podíl na exportu mělo dále Slovensko (11%) a Velká Británie (10%). Následuje Nizozemí (6%), Francie (5%), Rakousko (5%), Polsko (4%) a Belgie (4%) a Itálie (4%). Na importu služeb ze zemí EU mělo v roce 2007 největší podíl Německo, a to 31%. Následuje Slovensko (12%), Velká Británie (8%), Rakousko (8%), Polsko (7%), Francie (7%) a Nizozemí (6%). Nejvyšší hodnota přebytku obchodní bilance se službami byla dosažena s Německem, Velkou Británií, Slovenskem a Dánskem. Naproti tomu nejvýraznější deficit obchodní bilance se službami měla ČR s Polskem Rakouskem, Francií a Řeckem. 14

15 Vzájemná výměna služeb s ostatními evropskými zeměmi (mimo EU) Do ostatních evropských zemí (nečlenské země EU včetně Ruska) byly v roce 2007 vyvezeny služby v hodnotě mil. CZK, což je 11% českého exportu služeb. Naopak dovezeny byly služby v celkové hodnotě mil. CZK, což představuje 9% podíl na českém importu služeb. Bilance zahraničního obchodu se službami s ostatními evropskými zeměmi dosáhla přebytku ve výší mil. CZK. Graf č.11 ilustruje objem exportu a importu služeb ve vztahu k vybraným ostatním evropským zemím. Objem exportu služeb do ostatních evropských zemí v roce 2007 (v mil. Kč) Graf č , , , , , , , , ,0 0,0 Chorvatsko Norsko Rusko Švýcarsko Turecko Ukrajina export import Největší podíl na exportu do ostatních evropských zemí mělo v roce 2007 Rusko, jeho podíl na exportu této skupiny zemí je 53%. V porovnání s rokem 2006 jsme zaznamenali velké zvýšení podílu Švýcarska, a to o 6% na 23%. Naopak výrazněji poklesl podíl Ukrajiny, a to o 7% na 12%. Na importu služeb mělo v roce 2007 největší podíl Švýcarsko (33%), Chorvatsko (30%) a Rusko (22%). Z grafu je patrné že jednoznačně nejvýraznější kladné saldo obchodní bilance se službami dosáhla ČR s Ruskem. Přebytek byl dosažen rovněž s Ukrajinou, Norskem a Švýcarskem. Největší deficit obchodní bilance měla ČR v roce 2007 s Chorvatskem. Deficit vykázala rovněž bilance se službami s Tureckem. 15

16 Vzájemná výměna služeb se zeměmi Asie Do zemí Asie byly v roce 2007 vyvezeny služby v celkové hodnotě mil. CZK, což představuje 3% celkového objemu exportu služeb. Dovezeny byly služby v hodnotě mil. CZK, která představuje 8% celkového dovozu služeb. Bilance zahraničního obchodu se zeměmi Asie v roce 2007 vykázala poměrně výrazný deficit ve výši mil. CZK. Objem exportu a importu služeb do vybraných asijských zemí je znázorněn v grafu č.12. Export služeb do zemí Asie v roce 2007 (v mil. CZK) Graf č , , , , , , , ,0 0,0 Čína Hongkong Indie Japonsko export import Největší podíl na objemu služeb exportovaných do asijských zemí mělo Japonsko, a to 20%. Podíl Číny byl 8%, Hongkongu 5% a Indie 4%. Údaje pro další asijské země nejsou k dispozici. Nejvíce služeb bylo v roce 2007 importováno z Číny. Její podíl se v porovnání s rokem 2006 zvýšil o 10% na 38%. Oproti tomu výrazně poklesl podíl Japonska, a to o 12% na hodnotu 29%. Podíl Hongkongu byl 2% a Indie rovněž 2%. Údaje pro další asijské země nejsou k dispozici. Přebytek bilance se službami byl dosažen s Indií a Hongkongem. Deficit bilance se službami měla ČR s Japonskem a Čínou. 16

17 Vzájemná výměna služeb se zeměmi Ameriky Do zemí Severní a Jižní Ameriky byly v roce 2007 vyvezeny služby v celkové hodnotě mil. CZK, což představuje 6% celkového exportu služeb. Dovezeny byl služby v hodnotě mil. CZK, což je 6% z celkového importu služeb do ČR. Bilance zahraničního obchodu se zeměmi Severní a Jižní Ameriky byla v roce 2007 kladná, přebytek obchodní bilance činil mil. CZK. Jak se jednotlivé země podíleli na těchto exportech a importech znázorňuje graf č , , , ,0 Export služeb do vybraných zemí Ameriky v roce 2007 (v mil. CZK) Graf č.13 0,0 Kanada USA Brazílie export import Na grafu vidíme, že téměř celý export služeb do zemí Ameriky byl směrován do USA, jejichž podíl na exportu ČR do toho regionu představoval 78%. Podíl dalších zemí je již téměř bezvýznamný (Kanada 7%, Brazílie 1%). Přesné údaje pro další americké země, jejichž celkový podíl na exportu služeb z ČR byl 14%, nejsou k dispozici. Stejná situace jako v exportu je i v importu služeb, kdy téměř celý import byl realizován z USA, jejichž podíl byl 83%. Na druhém místě stojí opět Kanada s podílem 10% a Brazílie 2%. Podíl dalších amerických zemí na importu služeb tvořil pouhých 5%, přesné údaje pro jednotlivé země však nejsou k dispozici. Přebytek bilance se službami byl dosažen s USA, naopak deficit bilance zaznamenalo ČR s Kanadou a Brazílií. 17

18 Vzájemná výměna služeb se zeměmi Afriky Do zemí Afriky byly v roce 2007 vyvezeny služby v celkové hodnotě mil. CZK, podíl afrických zemí na exportu služeb je tedy cca nulový. Dovezeny byly služby v hodnotě mil. CZK, což představuje 1% celkového importu služeb. Saldo obchodní bilance ve vztahu k Africe bylo záporné, a to ve výši mil. CZK. Graf č.14 znázorňuje hodnoty exportu a importu služeb do vybraných afrických zemí Egypta, Jihoafrické republiky a Nigérie. Export služeb do vybraných afrických zemí v roce 2007 (v mil. CZK) Graf č , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Egypt Nigérie JAR export import Na celkovém objemu služeb, které byly exportovány z ČR do afrických zemí má Egypt podíl 38%, Jihoafrická republika 25% a Nigérie 3%. Přesné údaje pro další africké země nejsou k dispozici. Nejvíce služeb je k nám v rámci afrických zemí importováno z Egypta, a to 35%. Podíl Jihoafrické republiky je 7% a podíl Nigérie 1%. Přesné údaje pro další africké země nejsou k dispozici. S Jihoafrickou republikou a Nigérií máme kladné saldo obchodní bilance se službami, naopak s Egyptem vykazují statistické údaje poměrně výrazný deficit zahraničního obchodu se službami. Export služeb do zemí Oceánie a polárních oblastí Do zemí Oceánie a poláních oblastí byly v roce 2007 vyvezeny služby v hodnotě 938 mil. CZK a dovezeny služby v hodnotě 332 mil CZK. Saldo obchodní bilance se službami tedy bylo aktivní a přebytek dosáhl hodnoty 606 mil. CZK. Nejvýznamnějším obchodním partnerem v této oblasti je Austrálie, kam byly v roce 2007 exportovány služby v hodnotě 802,8 mil. CZK (což představuje 86% exportu do předmětné geografické zóny) a dovezeny služby v hodnotě 268,2 mil. CZK (tj. 81% podíl na importu z dané geografické zóny). Ve vztahu k Austrálii dosahuje zahraniční obchod se službami aktivního salda obchodní bilance. 18

19 II.2 Hlavní obchodní partneři ČR ve službách Předchozí subkapitola byla věnována státům, které jsou pro ČR významné z hlediska exportu a importu služeb vždy v rámci jednotlivých geografických oblastí. Tato kapitola se věnuje otázce teritoriální diversifikace v globálním pohledu a uvádí, které země patří mezi naše nejvýznamnější globální partnery v zahraničním obchodě se službami. Státy, které měly pro ČR z hlediska exportu služeb v roce 2007 největší význam, jsou uvedeny v tabulce č.8. Je zde uvedeno 30 zemí, do nichž byl z ČR exportován největší objem služeb. V tabulce jsou dále uvedeny příslušné hodnoty importu a celkového obratu obchodní výměny ve službách. Tabulka č.8 Nejvýznamnější partneři ČR v exportu služeb v roce 2007 Země export import obrat (v mil. CZK) 1 Německo , , ,7 2 Slovensko , , ,3 3 Velká Británie , , ,9 4 Rusko , , ,3 5 Nizozemí , , ,7 6 USA , ,8 406,1 7 Francie , , ,0 8 Rakousko , , ,0 9 Itálie , , ,5 10 Belgie , , ,1 11 Polsko 8 809, , ,1 12 Švýcarsko 7 786, ,4 116,5 13 Španělsko 6 907, , ,0 14 Maďarsko 5 822, , ,5 15 Švédsko 4 927, , ,6 16 Irsko 4 727, ,2 659,4 17 Dánsko 4 221, , ,5 18 Ukrajina 4 219, , ,6 19 Japonsko 2 199, , ,5 20 Finsko 2 026, ,5 876,2 21 Rumunsko 1 934,7 820, ,6 22 Norsko 1 758,5 901,3 857,2 23 Řecko 1 633, , ,7 24 Kypr 1 322, ,1 270,0 25 Kanada 1 270, ,4-390,0 26 Turecko 1 196, ,8-122,3 27 Chorvatsko 1 177, , ,1 28 Litva 1 114,7 340,4 774,3 29 Lucembursko 1 045,1 586,2 458,9 30 Portugalsko 1 003,7 540,9 462,8 19

20 Jak z tabulky vyplývá, je nejvýznamnějším exportním partnerem ČR jednoznačně Německo, jehož postavení je dominantní jak v exportu, tak i importu služeb. Na druhém místě je dle objemu exportovaných služeb Slovensko a na třetím Velká Británie. Do první desítky nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR ve službách patří kromě zemí EU i Rusko a USA. Jak z uvedených údajů vyplývá, je USA významným partnerem ČR jak v exportu, tak i importu služeb, zatímco v případě Ruska přesahuje objem exportovaných služeb několikanásobně jejich import. Pro přehlednost jsme tyto údaje zobrazili v grafu č. 15, který nám znázorňuje, jak rozdílný význam má 30 zmíněných zemí pro náš zahraniční obchod se službami. Nejvýznmanější partneři ČR v zahraničním obchodě se službami v roce 2007 Graf č.15 Portugalsko Lucembursko Litva Chorvatsko Turecko Kanada Kypr Řecko Norsko Rumunsko Finsko Japonsko Ukrajina Dánsko Irsko Švédsko Maďarsko Španělsko Švýcarsko Polsko Belgie Itálie Rakousko Francie USA Nizozemí Rusko Velká Británie Slovensko Německo export import v mil. CZK 20

21 Jak, či zda vůbec, se změnil význam jednotlivých zemí pro český export služeb v posledních letech, je patrné z tabulky č.9. Země Nejvýznamnější partneři ČR v exportu služeb v roce 2005 a objem exportu (v mil. CZK) pořadí Tabulka č.9 objem exportu (v mil. CZK) pořadí Německo , ,2 1 Slovensko , ,5 2 Velká Británie , ,2 3 Rusko , ,9 4 Nizozemí , ,0 5 USA , ,9 6 Francie , ,6 7 Rakousko 8 289, ,9 8 Itálie 7 900, ,3 9 Belgie 9 770, ,3 10 Polsko 5 977, ,2 11 Švýcarsko 3 725, ,9 12 Španělsko 5 170, ,4 13 Maďarsko 4 057, ,6 14 Švédsko 3 662, ,0 15 Irsko 3 172, ,6 16 Dánsko 3 089, ,4 17 Ukrajina 3 959, ,0 18 Japonsko 2 085, ,7 19 Finsko 1 274, ,7 20 Rumunsko 1 161, ,7 21 Norsko 1 324, ,5 22 Řecko 1 320, ,9 23 Kypr 824, ,1 24 Kanada 1 048, ,4 25 Turecko 944, ,5 26 Chorvatsko 1 186, ,9 27 Litva 476, ,7 28 Lucembursko 1 776, ,1 29 Portugalsko 708, ,7 30 Z tabulky je patrné, že za poslední dva roky vzrostl export služeb téměř do všech zemí (s výjimkou USA, Lucemburska a Chorvatska). Dominantní postavení si trvale zachovává Německo. Výraznější nárůst českého exportu byl za poslední dva roky zaznamenán ve vztahu k Německu, Slovensku, Francii, Rakousku a Švýcarsku. K výraznému poklesu exportu došlo ve vztahu k USA, což je ovšem ovlivněno, vzhledem k tomu, že statistické údaje jsou vyjádřeny v CZK, výraznějším oslabením kurzu USD ve sledovaném období. 21

22 III. Odvětvová struktura zahraničního obchodu ČR se službami Pro získání uceleného přehledu o oblasti zahraničního obchodu ČR se službami chybí poslední důležitá charakteristika, a tou je jeho odvětvová struktura. Tato kapitola rozebírá význam jednotlivých oblastí a skupin služeb v našem zahraničním obchodě, vymezuje oblasti služeb, které jsou dováženy, a které jsou v současné době významné pro náš export. Věnuje se i srovnání tendencí v celosvětovém a českém exportu služeb, vývoji odvětvové struktury služeb v posledních 7 letech a teritoriální diversifikaci exportu a importu jednotlivých skupin služeb. Údaje uvedené v této kapitole by tedy měly zodpovědět následující otázky: Které služby jsou nejvýznamnější pro náš zahraniční obchod? Jsou vývojové tendence v odvětvové struktuře českého exportu služeb v souladu s tendencemi globálního obchodu se službami? Liší se struktura exportu služeb dle jednotlivých teritoriálních skupin zemí? Kapitola opět vychází z platební bilance ČNB a používá klasifikaci služeb, která je využívána pro evidenci položek účtu platební blance, tzv. klasifikaci EBOPS (Extended Balance of Payments Services Classification). III.1 Charakteristika současné odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami Tato kapitola se zaměřuje na současnou strukturu zahraničního obchodu se službami (tj. struktura v roce 2007). Zjišťuje, které skupiny služeb jsou pro náš zahraniční obchod nejvýznamnější s důrazem na ostatní služby, které jsou dominantní položkou ve vývozu vyspělých zemí. Odvětvovou strukturu zahraničního obchodu se službami v roce 2007 ilustruje graf č. 16. Graf přehledně znázorňuje hodnoty exportu, importu a celkové saldo jednotlivých skupin služeb. Graf č , , , , , , , ,0 0, , , ,0 Struktura zahraničního obchodu se službami v roce 2007 (v mil. CZK) doprava cestovní ruch ostaní služby export import saldo 22

23 Z grafu je patrné, že jednoznačně nejvýznamnější podíl na českém exportu mají služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž export dosáhl v roce 2007 hodnoty mil. CZK. Následují ostatní služby, které s celkovou hodnotou exportu mil. CZK předstihly služby v oblasti dopravy ( mil. CZK). Mezi nejvíce dováženou skupinu služeb patří ostatní služby. Hodnota jejich dovozu byla mil. CZK. Následují služby v oblasti cestovního ruchu ( mil. CZK) a dopravy ( mil. CZK). ČR dosahuje přebytku obchodní bilance ve službách v oblasti cestovního ruchu ( mil. CZK) a dopravy ( mil. CZK). Oblast ostatních služeb vykázala deficit, a to ve výši mil. CZK. II.1.1 Ostatní služby Jednotlivé hodnoty charakterizující zahraniční obchod s ostatními službami obchodní a neobchodní povahy v roce 2007 znázorňuje tabulka č.11. Tabulka č. 11 Zahraniční obchod s ostatními službami v roce 2007 (v mil. CZK) položka export import saldo Spoje , ,0 999,1 Stavebnictví 6 264, , ,5 v zahraničí 5 858, , ,5 v tuzemsku 405, , ,0 Pojišťovací služby 236, , ,7 zajištění 48, , ,4 Finanční služby 6 058, , ,1 Služby výpočetní techniky a informační služby , ,8-481,6 Autorské a jiné odměny a licenční poplatky 673, , ,9 Ostatní služby obchodní povahy , , ,0 Obchodní operace se zbožím a ostatní služby související s obchodem , , ,0 Služby operativního leasingu 2 863, , ,4 Různé obchodní, odborné a technické služby , , ,4 Osobní, kulturní a rekreační služby 3 894, ,7 715,4 Vládní služby 727, , ,7 Nezařazené služby 85,1 14,9 70,2 Export Největší podíl na exportu ostatních služeb měly v roce 2007 ostatní služby obchodní povahy, a to 59%. V rámci této skupiny mají jednoznačně dominantní postavení různé obchodní, odborné a technické služby jako např. poradenství v oblasti podnikání a public relations, reklamní služby a průzkum trhu, výzkum a vývoj apod. Další skupinu nejvíce exportovaných služeb byly služby výpočetní techniky a informační služby, jejichž podíl na celkovém exportu ostatních služeb byl 12%. Významnější podíl na exportu měli i služby v oblasti spojů (11%), finanční služby (6%) a stavebnictví (6%). Import V oblasti importu ostatních služeb zaujímají největší podíl, stejně jako v případě exportu, ostatní obchodní služby, a to 52%. V rámci této skupiny byly nejvíce dováženy, stejně jako v případě exportu, různé obchodní, odborné a technické služby. Významnější místo v dovozu 23

24 služeb mají i služby finanční (11%), služby výpočetní techniky a informační služby (10%), autorské odměny a licenční poplatky (9%) a pojišťovací služby (4%). Saldo Zahraniční obchod ČR s ostatními službami vykázal v roce 2007 deficit ve výši cca 34 mld. CZK. Největší zápornou hodnotu obchodní výměny zaznamenala oblast autorských odměn a licenčních poplatků, ostatních služeb obchodní povahy a finančních služeb. Naopak výrazný přebytek byl zaznamenán u služeb stavebnictví. Kladné saldo obchodní bilance zaznamenaly rovněž spoje a osobní, kulturní a rekreační služby. III.2 Vývoj odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami V předchozí kapitole jsme se podrobně zabývali odvětvovou strukturou zahraničního obchodu se službami v roce Nyní se podíváme, zda se její základní rysy v posledních letech výraznějším způsobem změnily, nebo zda tato struktura zůstává poměrně stabilní. Zaměříme se rovněž na údaje o světovém zahraničním obchodě se službami a podíváme se, jak korespondují se situací v ČR. III.2.1 Trendy českého zahraničního obchodu se službami Vývoj celkové hodnoty exportu a importu jednotlivých skupin služeb Obecnou informaci o vývoji odvětvové struktury exportu a importu služeb z ČR v letech je možné získat z grafu č.19. Zde jsou znázorněny celkové hodnoty exportovaných příp. importovaných skupin služeb v jednotlivých letech sledovaného období. Graf č ,0 Odvětvová struktura exportu a importu služeb ČR v letech (v mil. CZK) , , , , , , ,0 0,0 export import export import export import export import export import export import export import doprava cestovní ruch ostaní služby 24

25 Doprava Z grafu je patrný zvyšující se objem dopravních služeb jak v exportu tak i importu v celém sledovaném období. Největší hodnoty dosáhly dopravní služby v roce Cestovní ruch Hodnota exportovaných služeb cestovního ruchu byla nejvyšší v roce V roce 2002 byl zaznamenán prudký pokles v jejich exportu, nicméně v dalších letech již hodnota exportu těchto služeb narůstala. Rovněž v importu dochází v posledních letech k mírnému nárůstu jejich celkového objemu s maximem dosaženým v roce Ostatní služby Celkový objem exportu ostatních služeb do roku 2003 klesal, v dalších letech však již můžeme zaznamenat poměrně rapidní nárůst, který pokračoval až do roku 2007, kdy hodnota exportu ostatních služeb zaznamenala své maximum. V případě importu je patrný mírný pokles v roce 2003 a v roce 2007, v ostatních letech docházelo k nárůstu dovozu. Vývoj podílu jednotlivých skupin služeb na celkovém exportu a importu služeb Další část této kapitoly je zaměřena na podíl jednotlivých skupin služeb na celkovém exportu a importu služeb z ČR. Tento ukazatel signalizuje především význam jednotlivých odvětví v zahraničním obchodě ČR. Export Na následujícím grafu máme znázorněný podíl tří základních oblastí služeb na celkovém exportu ČR v posledních 7 letech, tj. vývoj podílu dopravy, cestovního ruchu a ostatních služeb. Graf č % Vývoj struktury exportu služeb ČR v letech % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% doprava cestovní ruch ostaní služby 25

26 Z grafu je patrné, že podíl dopravy na celkovém exportu služeb ČR vykazoval do roku 2004 růstovou tendenci a v dalších letech kolísal kolem hodnoty cca 28%. V roce 2007 byl podíl dopravy 30%. Podíl cestovního ruchu na celkovém exportu se v posledních letech mírně snižoval a v současné době se pohybuje okolo hodnoty 39%. Vývojový trend skupiny ostatních služeb je v zásadě opačný než v oblasti dopravních služeb. Do roku 2004 je zaznamenán pokles podílu ostatních služeb, od roku 2004 jejich význam v celkovém exportu víceméně narůstá. V roce 2007 dosáhl podíl ostatních služeb na celkovém exportu 31%. Import Graf č. 21 znázorňuje podíl hlavních oblastí služeb na celkovém importu služeb do ČR. Graf č % Vývoj struktury importu služeb ČR v letech % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% doprava cestovní ruch ostaní služby Podíl dopravy na celkovém importu služeb zaznamenal v posledních 7 letech nárůst, a to z 15% v roce 2001 na 26% v roce Podíl služeb oblasti cestovního ruchu je poměrně stabilní, přičemž v roce 2007 dosáhl podíl cestovního ruchu cca 26% podíl. Vývoj skupiny ostatních služeb je v zásadě protichůdný k vývoji dopravních služeb. Za posledních 7 let můžeme zaznamenat pokles jejich podílu na celkovém importu služeb, a to z 60% v roce 2001 na 48% v roce

27 III.2.2 Trendy celosvětového zahraničního obchodu se službami a srovnání se situací v ČR Graf č. 22 znázorňuje vývoj struktury světového exportu služeb. Údaje jsou znázorněny jako procentní podíl dané oblasti služeb na celkovém exportu od roku 1990 do roku 2005, a to vždy v pětiletých intervalech, a dále za rok Vývoj struktury světového exportu služeb (v%) Graf č.22 ostatní služby cestovní ruch doprava 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zdroj dat: WTO V posledních 17 letech došlo k poměrně výraznému nárůstu světového obchodu se službami. Hodnota exportu služeb se v průměru zvyšovala o 7,6% ročně a v roce 2007 dosáhla hodnoty mil. USD (oproti mil. USD v roce 1990 nárůst 1990/2007 o 417%). Tento výrazný nárůst byl doprovázen, jak vyplývá z výše uvedeného grafu, i změnou struktury obchodovaných služeb. Dynamický rozvoj komunikačních technologií eliminoval významné překážky poskytování řady služeb tím, že nabídl nové způsoby, jak je poskytovat na dálku. Tato skutečnost vedla k nárůstu podílu celosvětového exportu ostatních služeb o 14% za posledních 17 let, a to až na hodnotu 51% v roce K růstu významu ostatních služeb dochází zejména na úkor cestovního ruchu, jehož podíl se za sledované období snížil o 7% na hodnotu 27% v roce Podíl dopravy na celosvětovém exportu rovněž klesal, od roku 1990 se snížil o 4% na hodnotu 23% v roce Pokud porovnáme tuto obecnou tendenci ve světovém exportu služeb se situací v ČR tak, jak byla nastíněna v předchozí kapitole, vidíme, že trendy exportu služeb v ČR nejsou tak jednoznačné. Ve struktuře exportu stále dominuje oblast cestovního ruchu. 27

28 V ČR nejsou bohužel k dispozici údaje za delší časový horizont a není proto možné provést přesnou komparaci se světovým trendem. Nicméně i z údajů za posledních 6 let je patrné, že i přesto, že oblast ostatních služeb má jisté postavení v exportu služeb, dosáhl jejich podíl na celkovém exportu hodnoty roku 2001 až v roce 2005 a 2006, přičemž v roce 2007 došlo znovu k jeho poklesu. Podívejme se nyní ještě na strukturu světového exportu služeb dle jednotlivých regionů. Tuto situaci znázorňuje graf č. 23. Struktura exportu služeb v roce 2007 v jednotlivých geografických oblastech (v%) Graf. č % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Severní Amerika Jižní a Střední Amerika Evropa SNS Afrika Asie doprava cestovní ruch ostatní služby Zdroj dat: WTO Tento graf poměrně přehledně znázorňuje, jak se lišila struktura zahraničního obchodu se službami v jednotlivých geografických oblastech v roce Export ostatních služeb byl dominantní v Evropě, Severní Americe a Asii, kde se jejich podíl pohyboval kolem hodnoty 50%. V Jižní a Střední Americe a Africe měl dominantní podíl na exportu cestovní ruch. Naopak v zemích SNS měla dominantní postavení doprava, jejíž podíl byl 38%. Pokud se nyní vrátíme ke grafu č. 20 a podíváme se na hodnoty z roku 2007 v ČR vidíme, že rozdíl mezi strukturou exportu služeb ČR a ostatní Evropou je poměrně velký. V ČR zaujímaly ostatní služby pouze 31%, přičemž evropská průměr byl 52%. Podíl dopravy byl 30% a dominantní postavení na českém exportu měl cestovní ruch s podílem 39%. Ostatní služby Nyní se ještě krátce podívejme na dominantní položku světového exportu služeb ostatní služby a porovnejme její strukturu se strukturou exportu ČR v roce

29 Graf č. 24 nám znázorňuje strukturu světového exportu ostatních služeb v roce 2004 a graf č.25 strukturu českého exportu ostatních služeb. Graf č.24 Struktura světového exportu ostaních služeb v roce 2004 Osobní, kulturní a rekreační služby 3% Spoje 4% Stavebnictví 4% Pojišťovací služby 5% Finanční služby 12% Ostatní služby obchodní povahy 50% IT 8% Autorské odměny,licenční poplatky 14% Zdroj: WTO Graf č.25 Struktura exportu ostatních služeb z ČR v roce 2004 Osobní, kulturní a rekreační služby 7% Spoje 8% Stavebnictví 4% Pojišťovací služby 0% Finanční služby 16% IT 5% Ostatní služby obchodní povahy 59% Autorské odměny,licenční poplatky 1% Pokud srovnáme celosvětovou strukturu exportu ostatních služeb se strukturou exportu z ČR vidíme, že ostatní služby obchodní povahy mají v obou případech dominantní postavení, přičemž v ČR je jejich podíl ještě o 9% vyšší než je světový průměr. Nadprůměrný podíl zaznamenává v ČR oblast osobních, kulturních a rekreačních služeb (o 4%), spojů (o 4%) a finančních služeb (o 4%). Naopak, za celosvětovým průměrem zaostává oblast autorských odměn a licenčních poplatků (o 13%), oblast pojišťovacích služeb (o 5%) a IT (o 3%). 29

30 III.3 Odvětvová struktura zahraničního obchodu se službami v teritoriálním členění Poslední část III. kapitoly, která je věnovaná odvětvové struktuře zahraničního obchodu se službami, se zaměřuje na jednotlivé země, které jsou pro náš zahraniční obchod se službami nejvýznamnější a podrobněji analyzuje strukturu exportu ČR do těchto zemí. Struktura exportu do zemí patřících mezi nejvýznamnější partnery ČR v exportu služeb V této subkapitole se zaměříme pouze na pětici zemí, které na základě tabulky č.8 patří mezi státy, kam byla v roce 2007 exportována z ČR největší hodnota služeb a to Německo, Slovensko, Velkou Británii, Rusko a Nizozemí. U každé z těchto zemí je popsáno, jaký podíl na exportu zaujímá každá ze tří hlavních skupin služeb (doprava, cestovní ruch a ostatní služby) a následně i skladba skupiny ostatní služby, která se tak, jak bylo nastíněné v kapitole III.2.2, stává nejvýznamnější položkou světového obchodu se službami. Graf č. 26 znázorňuje, jaký podíl měla každá ze tří hlavních skupin služeb na celkovém exportu služeb do jednotlivých zemí. Graf č % Podíl dopravy, cestovního ruchu a ostaních služeb na celkovém exportu do vybraných zemí v roce % 60% 40% 20% 0% Německo Slovensko Velká Británie Rusko Nizozemí Doprava Cestovní ruch Ostatní služby Německo Největší podíl na exportu služeb do Německa měla oblast cestovního ruchu, a to 60%. Na exportu služeb v oblasti cestovního ruchu se podílely zejména soukromé cesty. Podíl ostatních služeb byl 22%, s převahou různých obchodních, odborných a technických služeb. Exportovány byly rovněž služby IT a spojů. Podíl dopravy byl cca 18%, s dominantním postavením silniční dopravy. Významnější podíl rovněž zaznamenaly služby potrubní přepravy a přenosu elektřiny. 30

31 Slovensko V exportu služeb na Slovensko dominovala oblast cestovního ruchu, a to s podílem 44% (největší podíl připadá na soukromé cesty). Na druhém místě stojí ostatní služby se 39% podílem, na nichž se nejvíce podílely různé obchodní, odborné a technické služby a stavebnictví. Následuje oblast dopravy s podílem 17%, přičemž v oblasti dopravy byly nejvýznamnější služby silniční a železniční dopravy. Velká Británie Na exportu služeb do Velké Británie se nejvíce podílely ostatní služby, jejichž podíl byl 38%. Z této skupiny služeb měly největší význam různé obchodní, odborné a technické služby. Významnější vývoz zaznamenaly i osobní, kulturní a rekreační služby a služby v oblasti spojů. Podíl oblasti cestovní ruchu byl 34% s významným podílem soukromých cest. Oblast dopravy měla na celkovém exportu cca 28% podíl, přičemž dominovaly služby v oblasti silniční dopravy. Rusko Největší procento exportu služeb do Ruska připadá na oblast cestovního ruchu, a to 40%, opět s největším podílem soukromých cest. Oblast dopravy se podílela 34%, přičemž nejvýznamnější postavení měla potrubní přeprava a přenos elektřiny a silniční doprava. Ostatní služby se na celkovém exportu služeb podílely 26% s převahou různých obchodních, odborných a technických služeb. Nizozemí Dominantní postavení na exportu služeb do Nizozemí měly ostatní služby, jejichž podíl byl 57%. Nejvíce vyváženými službami z této skupiny byly různé obchodní, odborné a technické služby a služby IT. Podíl cestovního ruchu byl 20%, s převahou soukromých cest. Podíl dopravy byl 23% s dominantní úlohou silniční dopravy. Jak vidíme z výše uvedených údajů, měl sektor ostatních služeb dominantní podíl v exportu do Nizozemí, na němž se podílel celými 57%. Převahu zaznamenal i v případě Velké Británie s 38% podílem. Cestovní ruch měl dominantní postavení u exportu do Německa (60%), Slovenska (44%) a Ruska (40%). Ostatní služby Graf č. 27 nám znázorňuje podíl exportu jednotlivých skupin služeb na položce ostatní služby do zemí, které patřily v roce 2007 mezi nejvýznamnější obchodní partnery ČR ve službách. V tomto grafu se nejedná o porovnání absolutních hodnot, ale procentního podílu na objemu exportu ostatních služeb do konkrétní země. 31

32 Graf č. 27 Struktura exportu ostatních služeb do vybraných zemí v roce 2007 Rusko Spoje Stavebnictví Nizozemí Pojišťovací služby Finanční služby Velká Británie IT Slovensko Autorské odměny, licenční poplatky Ostatní služby obchodní povahy Německo Osobní, kulturní a rekrační služby 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Z grafu je patrné, že ve všech těchto zemích dominují ostatní služby obchodní povahy, jejichž podíl se u jednotlivých zemí pohyboval v rozmezí 40 60%. Spoje mají nejvýznamnější podíl v exportu do Německa, Slovenska a Velké Británie, a to kolem 12%. Stavebnictví má nejvýznamnější podíl v exportu na Slovensko (cca 26%), dále do Ruska (5%), Německa (4%) a Velké Británie (3%). Podíl exportu pojišťovacích služeb je do všech zmíněných zemích téměř mizivý. Finanční služby se nejvíce podílely na exportu na Slovensko, a to cca 10%. Služby výpočetní techniky a informačních služeb měly důležité postavení v exportu služeb do všech zemí. Nejvýznamnější podíl tvořily v exportu do Ruska, na němž se podílely 40%, dále v exportu do Nizozemí (33%) a Německa (30%). Autorské odměny a licenční poplatky zaznamenaly nejvýznamnější podíl v exportu na Slovensko, a to cca 2%. Osobní, kulturní a rekreační služby byly významné v exportu služeb do Velké Británie (cca 13%), Nizozemí (6%) a Slovenska (3%). 32

Analýza struktury exportu služeb

Analýza struktury exportu služeb Analýza struktury exportu služeb aktualizováno - srpen 2008 Manažerské shrnutí... 3 Úvod... 5 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 6 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR... 6 I.1.1 Celkový

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 2013

Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 2013 Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 213 Předložená datová sada poskytuje uživateli údaje o zahraničním obchodě České republiky a jeho vývoji od vstupu do

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států 31. 8. 2015 Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států Hlavním obchodním partnerem pro Česko, Polsko, Slovensko a Rakousko stále zůstává jednoznačně Německo. Sousední státy jsou pro

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

12.1 Metodologie Technologická platební bilance: definice a sledované ukazatele Základní sledované ukazatele

12.1 Metodologie Technologická platební bilance: definice a sledované ukazatele Základní sledované ukazatele KAPITOLA 12 Technologická platební bilance (TBP) Následující kapitola se podrobně věnuje otázkám měření intenzity a rozsahu šíření výsledků VaV prostřednictvím mezinárodního obchodu zachyceného v technologické

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) V říjnu 2011 bylo dovezeno do ČR 103 tis. hl vína (o 24 tis. hl méně jako v září a o 29 tis. hl méně jak před rokem) za 268 mil. Kč (o 4 mil. Kč

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE Studie pro RTG přístroje 1 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Obsah Exekutivní shrnutí... 1 Světová konkurence... 2 Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku...

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ IV MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ 1 Obecné charakteristiky 2 Hrubý domácí produkt 3 Hrubý fixní kapitál 4 Stavebnictví 5 Byty a bydlení Poznámka: Údaje uvedené v tabulkách této kapitoly mají sloužit především ke

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

2015 Dostupný z

2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.12.2016 Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová, Marta

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 28.01.2017 Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová,

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Zahraniční obchod RF se službami Podmínky vstupu na ruský trh služeb v souvislosti se vstupem do WTO

Zahraniční obchod RF se službami Podmínky vstupu na ruský trh služeb v souvislosti se vstupem do WTO Všeruský vědeckovýzkumný ústav pro konjunkturu Zahraniční obchod RF se službami Podmínky vstupu na ruský trh služeb v souvislosti se vstupem do WTO (zpracováno na objednávku Velvyslanectví České republiky

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod Alžběta Vazačová INFORMACE Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech Úvod Členství v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) s sebou nese povinnost zachovávat volný vnitřní trh bez překážek

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ 27. 7. 2016, Praha Obsah: Analýza exportu výrobků a služeb do Francie Analýza importu výrobků a služeb z Francie Analýza francouzských investic

Více