3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ"

Transkript

1 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROSICE TEXTOVÁ ČÁST INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ. S.R.O. 2014

2 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Rosice Rozbor udržitelného rozvoje území Objednatel: Město Rosice Palackého nám. 13, Rosice Zpracovatel: Institut regionálních informací, s.r.o. Beethovenova 4, Brno Odpovědný zástupce: Ing. Milada Kadlecová jednatelka Hlavní projektant: Ing. arch. Michal Hadlač autorizovaný architekt Zodpovědný projektant: Bc. Lubomír Lazar Řešitelé: Životní prostředí: Ing. Bc. Milada Májska, PhD. Hospodářský rozvoj: Ing. Milada Kadlecová Soudržnost obyvatel území: RNDr. Milan Polednik Územní rozvoj: Ing. arch. Michal Hadlač ÚSES: Ing. Štěpán Malach GIS: Mgr. Vladimíra Macurová Portál iruru Ing. Petr Kepák Zpracováno pomocí expertního systému RURUGEN

3 Obsah 1. Základní východiska Legislativní rámec a metodické podklady Expertní systém RURUGEN Urbanistická kalkulačka URBANKA Postup zpracování Podklady Obsah dokumentace Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb za území jednotlivých Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody, krajiny a památek Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Základní charakteristiky správního obvodu Sociodemografické charakteristiky Územně plánovací činnost Návaznost na RURÚ Jihomoravského kraje Návaznost na politiku územního rozvoje ČR Návaznost na zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Rozbor udržitelného rozvoje území Souhrnné hodnocení podle tematického členění Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody, krajiny a památek Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace a cestovní ruch Hospodářské podmínky Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek za území jednotlivých Metoda IRI Zařazení obce podle metodického sdělení OÚP MMR Výsledky vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Silné stránky Slabé stránky

4 Příležitosti Hrozby Souhrnné vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích Zjištěné problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích Závady urbanistické, dopravní, hygienické, environmentální a ohrožení území Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území Výpis problémů s regionálním významem k řešení v zásadách územního rozvoje kraje Kartogramy Kartogramy analytické Kartogramy syntetické

5 1. Základní východiska Rozbor udržitelného rozvoje území, který je součástí 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Rosice, byl, obdobně jako v případě 2. aktualizace, zpracován pomocí expertního systému RURUGEN, který je vybaven interaktivní webovou aplikací, umožňující projednávání a editaci údajů pomocí vzdáleného přístupu po internetu. Vzhledem k tomu, že pro rozbor udržitelného rozvoje území byla ve 3. aktualizaci použita stejná kritéria, jako ve 2. aktualizaci, bylo možné exaktně vyhodnotit změny ve vyváženosti podmínek udržitelného rozvoje území celkově i po jednotlivých tématech. Z hlediska vstupních dat došlo k těmto metodickým změnám: výpočet potřeby zastavitelných ploch podle urbanistické kalkulačky URBANKA v roce 2013 byla provedena aktualizace údajů v kalkulačce, která se týkala především těchto oblastí: o zpřesnění prognózy vývoje počtu obyvatel, o posunutí horizont pro stanovení potřeby ploch na rok 2028, o snížení rezervy z hlediska nedostupnosti pozemků na 20%. míra nezaměstnanosti byla nahrazena podílem nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let ze všech obyvatel ve stejném věku. Vzhledem k tomu, že nový ukazatel je s původním ukazatelem nesrovnatelný, byla upravena hodnota indikátoru (ze 7% na 5%) a také text silné stránky na Nízký podíl nezaměstnaných osob v obci Legislativní rámec a metodické podklady Postup zpracování podkladů pro 3. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje vychází z požadavků zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a je v souladu s těmito metodickými materiály: Pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací, metodický návod. MMR, ÚÚR, aktualizace duben 2014 Metodický návod k příloze č. 1 části A územně analytické podklady podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, MMR, 2014 Metodické sdělení odboru územního plánování MMR k aktualizaci územně analytických podkladů, části Rozbor udržitelného rozvoje území, 2010, Doporučení ke zpracování a příklady rozboru udržitelného rozvoje území v územně analytických podkladech s rozšířenou působností, MMR, ÚÚR, 2010 Metodické sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - části RURÚ, 2010 Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP, IOP, 2009 Kartogramy vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území územně analytických podkladů, Urbanismus a územní rozvoj, 6/2011 4

6 1.2. Expertní systém RURUGEN 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ROSICE Expertní systém RURUGEN byl vyvinut Institutem regionálních informací jako podpůrný prostředek pro jednotné zpracování rozborů udržitelného rozvoje území na úrovni. Jedná se o databázovou aplikaci, která je schopná načíst vstupní data z různých zdrojů, vyhodnotit je podle vybraných kritérií z hlediska stanovení silných a slabých stránek příležitostí a hrozeb a stanovit míru vyváženosti územních podmínek pro každou obec. Aplikace rovněž obsahuje zjištěné problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích. Systém RURUGEN pracuje především s těmito údaji: sociodemografické údaje (hlavním zdrojem je ČSÚ) údaje o cenách a nájemném (Komplexní informační systém ekonomiky bydlení KISEB, IRI) podkladové informace k prognóze potřeby zastavitelných ploch pro bydlení (urbanistická kalkulačka URBANKA, IRI) údaje o vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a o zastavitelných plochách (zdrojem jsou podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zpracované v souladu s části A přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.), informace o přítomnosti vybraných objektů ve správním území obce nebo v jejím zastavěném území (zdrojem jsou podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zpracované v souladu s části A přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a další zdroje jako mapový server agentury CENIA, stránky ČHMÚ či jiné webové aplikace), informace o vzájemných průnicích vybraných stavových a návrhových objektů ve správním území obce (zdrojem jsou podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zpracované v souladu s části A přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.). Systém RURUGEN zpracuje výsledný pasport obce, který obsahuje: vybraná popisná data, nalezené silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, nalezené problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Za celý správní obvod ORP zpracuje systém RURUGEN tyto výpisy: přehled kritérií stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, výpis silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb se stanovením jejich četnosti podle, výpis problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích se stanovením jejich četnosti podle, přehled s údaji o vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Systém RURUGEN 2014 je přístupný přes internetové rozhraní iruru ( Rozhraní iruru umožňuje prohlížení pasportů za obce a přehledových tabulek a oprávněným uživatelům umožňuje provádět tyto operace: editovat vybrané údaje z podkladové databáze RURUGEN, přičemž: o je archivována původní hodnota údaje, o je vedena evidence změn s uvedením osoby uživatele, jeho funkce, data změny a komentáře, 5

7 odebírat silné nebo slabé stránky, příležitosti a hrozby, přičemž je vedena evidence změn s uvedením osoby uživatele, jeho funkce, data změny, odebírat problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, přičemž je vedena evidence změn s uvedením osoby uživatele, jeho funkce, data změny Urbanistická kalkulačka URBANKA Součástí expertního systému RURUGEN 2014 je i urbanistická kalkulačka URBANKA ( která umožňuje optimalizaci potřeby ploch pro novou bytovou výstavbu, přičemž rozvojové nároky hodnotí s ohledem na zvolenou koncepci urbanistického rozvoje obce, na prognózu růstu počtu obyvatel, volbu zástavby a demografická specifika území. Kalkulačka byla připravena v rámci výzkumného projektu Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD a byla aktualizována v roce Kalkulačka URBANKA při výpočtu vychází z předpokladu dlouhodobého poklesu zalidněnosti bytů, ke kterému dochází především změnou rodinných forem života. Kromě stálého zmenšování velikosti cenzových domácností se na poklesu zalidněnosti podílí i transformace trvalého na druhé bydlení, přičemž i nová bytová výstavba slouží často jako druhé, rekreační bydlení. Dále kalkulačka vychází z prognózy vývoje počtu obyvatel v období zhruba 15 let od vydání územního plánu obce. V internetovém rozhraní iruru je možné nastavit vstupní parametry pro prognózu potřeby zastavitelných ploch pro bydlení kalkulačkou URBANKA: Předpokládaný počet obyvatel - nabízený údaj vychází z průměrného trendu změn počtu obyvatel v letech (tj. mechanicky se uvažuje se zachováním stávajícího trendu vývoje). Při přesnějším prognózování je však nutné vycházet z komplexního zhodnocení rozvojových možností řešeného území, tj. od vývoje obecných demografických podmínek v regionu, zájmu o bydlení v obci (atraktivity bydlení, kterou odráží zejména ceny bydlení), až po plošné možnosti rozvoje řešeného území a dopady investic v širším regionu. Z dlouhodobého hlediska je třeba přiměřeně vnímat, že příznivý vývoj počtu obyvatel v posledních letech se zřejmě nebude opakovat (byl výsledkem náhodného souběhu dopadů deformované věkové struktury obyvatel ČR a příznivých makroekonomických faktorů působících na saldo migrace se zahraničím). Nabízený údaj je nutné zpřesnit na základě podrobné demografické analýzy vývoje počtu obyvatel v obci. Předpokládaná roční intenzita odpadu bytů - Nabízený údaj vychází z odhadu průměrné intenzity odpadů v jednotlivých krajích a ve velikostních skupinách. Nejvyšší intenzita je u malých v krajích s nízkou atraktivitou bydlení, nejnižší je u Prahy, kde vysoká atraktivita bydlení omezuje i odpad bytů. Přesná evidence úbytků bytů v ČR dlouhodobě neexistuje, byty zanikají řadou forem, nejen demolicemi. V minulosti se předpokládalo, že průměrná životnost bytu je cca 100 let a odpad bytů je cca 1 % z výchozího počtu bytů ročně. Skutečný vývoj po r ukázal, že odpad bytů je mnohem méně intenzivní, navíc velikost odpadu bytů v jednotlivých ch kolísá, je ovlivněna zejména jejich potenciální rekreační funkcí, přesněji rozvojem druhého bydlení. Pokud se jedná o menší obec v rekreační oblasti, lze nabízený údaj 6

8 zvýšit až na 0,5% ročně, jedná-li se o město nebo obec v rozvojové oblasti, pak lze údaj snížit až na 0,1% ročně. Předpokládaný roční pokles zalidněnosti bytů - nabízený údaj vychází z průměrné hodnoty poklesu velikosti domácnosti dle údajů ČSÚ v letech a očekávaných trendů dalšího vývoje. Ve městech je zalidněnost bytů dlouhodobě podprůměrná, což vyplývá z vyššího zastoupení jednočlenných domácností i vyššího podílu staršího obyvatelstva. Pokud se jedná o menší obec, lze nabízeny údaj mírně snížit, v případě většího města naopak zvýšit. nových bytů na zastavitelných plochách - byty nevznikají pouze na nových zastavitelných plochách. Řada domů je postavena v prolukách a na volných pozemcích v rámci zastavěného území. Byty mohou vznikat i jako půdní vestavby, nástavby nebo dělením velkých bytů. V průměru lze předpokládat, že cca 20% nových bytů vzniká bez nároku na nové plochy. Nabízený údaj je nutné zpřesnit dle konkrétní situace v obci. nových bytů v rodinných domech - v současné době leží těžiště nové bytové výstavby ve výstavbě rodinných domů. Bytové domy se staví zejména ve větších městech, nebo rekreačních ch (apartmánové byty). bytů v rodinných domech je nutné nastavit v souladu se situací v dané obci, například prověřit i záměry vzniklé v rámci komunitního plánování (byty v penzionech pro důchodce, DPS apod., které mají většinou formu bytových domů). Nabízený údaj je nutné zpřesnit dle konkrétních rozvojových záměrů v obci. Průměrná velikost pozemku rodinného domu - údaj vychází z průměrné výměry pozemku pro nové rodinné domy v jednotlivých krajích a ve velikostních skupinách. Obvyklá velikost je cca m 2. Velikost pozemku do značné míry závisí na tradici zástavby v obci a v regionu, ve městech je pak hlavním faktorem cena pozemku. Nabízený údaj je nutné zpřesnit dle obvyklé výměry stavebních pozemků pro rodinné domy v dané obci. navýšení velikosti pozemku z hlediska dalších funkčně propojených ploch - k velikosti stavebního pozemku je nutné připočíst i podíl na komunikacích, veřejných prostranstvích, zeleni apod., které jsou součásti zastavitelné plochy pro bydlení. Tento podíl se pohybuje kolem 20%. Nabízený údaj je nutné zpřesnit dle konkrétní situace v obci. velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě na velikosti pozemku pro rodinný dům - průměrná velikost pozemku přímo závisí na výškové hladině bytové zástavby a na nutnosti zachování dostatečných odstupů mezi domy. Do výměry je nutné započítat plochy veřejných prostranství, zeleně, dopravy v klidu apod. V průměru lze předpokládat, že hustota zástavby bytovými domy je 5 krát vyšší než u rodinných domů. Nabízený údaj je nutné zpřesnit dle obvyklé výměry stavebních pozemků pro bytové domy v dané obci. Rezerva - nedostupnost pozemků - velký podíl vymezených zastavitelných ploch je nedostupný především z hlediska majetkoprávních vztahů (zejména na vesnicích bývají pozemky prodávány pouze vybraným zájemcům, často členům rodiny). Plochy ve městech jsou mnohdy využitelné pouze za přispění většího investora, který pozemky nejprve vykoupí, scelí a následně přemění na stavební parcely. Složitý proces od vymezení zastavitelné plochy po její přeměnu ve stavební pozemky je natolik náročný, že se často více než polovina záměrů vůbec neuskuteční. Při 7

9 vymezování zastavitelných ploch nutné počítat i se 100% rezervou, obvyklá míra je cca 20-50% Postup zpracování Dílo bylo řešeno v těchto etapách: Zpracování vstupních dat: o převzetí podkladů pro RURÚ z ÚAP SO ORP, o zajištění dalších potřebných podkladů z jiných zdrojů, o zpracování podkladů pro RURÚ a dalších podkladů v souladu s obsahovou strukturou expertního systému RURUGEN 2014, o zpracování údajů z dalších zdrojů včetně kalkulačky URBANKA, o primární generování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro každou obec, o nalezení a umístění problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, o zpracování problémového výkresu. Vložení vybraných vstupních dat a výsledků analýz do rozhraní iruru o editace údajů a výsledků analýz oprávněnými uživateli, o konzultace s uživateli. Zapracování změn a adjustace výsledků o aktualizace problémového výkresu na základě editace, o tisk čistopisu problémového výkresu, o tisk textové části a pasportů všech, o zpracování digitálních výstupů (grafické vrstvy s problémy k řešení v ÚPD ve formátu ESRI SHAPEFILE, problémový výkres s legendou a pasporty ve formátu PDF, textová zpráva ve formátech DOC a PDF. 8

10 2. Podklady Základním podkladem jsou územně analytické podklady SO ORP Rosice. Doplňkové informace byly převzaty z veřejných databází ČSÚ, z Komplexního informačního systému ekonomiky bydlení KISEB (IRI), z urbanistické kalkulačky URBANKA (IRI), z tabelárních přehledů ČHMÚ, z mapového serveru Cenia, stránek Jihomoravského kraje a jiných, popř. z vlastních šetření atd. Záměry na změny v území nadmístního významu byly převzaty rovněž z ÚAP ORP Rosice, poskytovatelem údajů je Jihomoravský kraj. Přehled podkladů: ÚAP SO ORP Rosice ČHMÚ, tabelární přehled, 2011 ČSÚ, malý lexikon, 2013 ČSÚ, průběžné evidence, obyvatelstvo, stavebnictví, volební statistika ČSÚ, SLDB 1991 ČSÚ, SLDB 2001 ČSÚ, SLDB 2011 ČSÚ, ÚAP, 2013 IRI, KISEB, 2013 IRI. URBANKA, geoportál 3. Obsah dokumentace Dokumentace je členěna do těchto částí: Textová část se souhrnnými tabulkami a kartogramy Příloha (pasporty s rozborem udržitelného rozvoje jejich území) Grafická část - výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích - problémový výkres v souladu s 4 vyhlášky, bodem 4. 9

11 4. Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb za území jednotlivých Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území bylo provedeno v níže uvedeném tematickém členění: horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochranu přírody, krajiny a památek, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejná dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreace, hospodářské podmínky Vyřčené výroky vyjadřující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby byly členěny podle územních podmínek: ZIV příznivé životní prostředí HOS hospodářský rozvoj SOC soudržnost společenství obyvatel území Označení typů výroků: S silná stránka W slabá stránka O příležitost T hrozba 10

12 4.1. Horninové prostředí a geologie Při zjištění a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území byly prověřeny tyto jevy: VYBRANÉ JEVY JEV ZDROJ Ložiska nerostů ÚAP, část A, jev č. 60 Dobývací prostory ÚAP, část A, jev č. 57 Vymezené plochy pro dobývací prostory ÚAP, část A, jev č. 57, 118 Chráněná ložisková území ÚAP, část A, jev č. 58 Stará důlní díla ÚAP, část A, jev č. 63 Poddolovaná území ÚAP, část A, jev č. 61 Sesuvná území ÚAP, část A, jev č. 62 Výroky vyjadřující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby byly vyřčeny na základě níže uvedených kriterií: HODNOCENÍ JEV TYP VÝROK SLOŽKA PODMIÍKA Dobývací prostory Dobývací prostory Vymezené plochy pro dobývací prostory Vymezené plochy pro dobývací prostory W S T O Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce Zhoršení obytného prostředí obce po otevření dobývacího prostoru Zlepšení ekonomiky obce otevřením dobývacího prostoru ZIV HOS ZIV HOS existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu 11

13 4.2. Vodní režim 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ROSICE Při zjištění a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území byly prověřeny tyto jevy: VYBRANÉ JEVY JEV ZDROJ Ochranná pásma vodních zdrojů ÚAP, část A, jev č. 44 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod ÚAP, část A, jev č. 45 Zařazení mezi zranitelné oblasti ÚAP, část A, jev č. 46 Záplavová území Q100 na území obce ÚAP, část A, jev č. 50 zastavěného území v záplavovém území Q100 vypočteno Aktivní zóny záplavového území Q100 ÚAP, část A, jev č. 51 zastavěného území v aktivní zóně záplavového území Q100 Vypočteno Území zvláštní povodně pod vodním dílem ÚAP, část A, jev č. 53 zastavěného území v území zvláštní povodně pod vodním dílem vypočteno Územní rezerva pro LAPV ÚAP, část A, jev č. 48, 118 Zastavěné území v územní rezervě pro LAPV ÚAP, část A, jev č. 1, 48, 118 Záměr výstavby suché vodní nádrže ÚAP, část A, jev č. 54, 118 Záměr výstavby protipovodňové hráze ÚAP, část A, jev č. 54, 117 Výroky vyjadřující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby byly vyřčeny na základě níže uvedených kriterií: HODNOCENÍ JEV TYP VÝROK SLOŽKA PODMIÍKA zastavěného území v Vysoký podíl zastavěného území v hodnota>50 záplavovém území Q100 W záplavovém území Q100 HOS zastavěného území v aktivní zóně záplavového území Q100 Územní rezerva pro LAPV Záměr výstavby suché vodní nádrže Záměr výstavby protipovodňové hráze T W O O Pokles hodnoty stavebních objektů v aktivní zóně záplavového území Q100 Omezení rozvoje obce vzhledem k situování zastavěného území v územní rezervě pro LAPV Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po zřízení suché vodní nádrže Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňových hrází HOS HOS HOS HOS hodnota>50 existence jevu existence jevu existence jevu 12

14 4.3. Hygiena životního prostředí Při zjištění a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území byly prověřeny tyto jevy: VYBRANÉ JEVY JEV Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Stacionární zdroje znečištění ovzduší ZDROJ ČHMÚ, tabelární přehled, 2011 geoportál, Staré ekologické zátěže ÚAP, část A, jev č. 64 Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území nebo v jeho blízkosti Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území ÚAP, část A, jev č. 88, 89 ÚAP, část A, jev č. 90 Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území ÚAP, část A, jev č. 94, 95 Výroky vyjadřující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby byly vyřčeny na základě níže uvedených kriterií: HODNOCENÍ JEV TYP VÝROK SLOŽKA PODMIÍKA Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Stacionární zdroje znečištění ovzduší Staré ekologické zátěže Dálnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území nebo v jeho blízkosti Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území W W T W W W Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po dálnici nebo rychlostní silnici Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po silnici I. třídy Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici ZIV ZIV ZIV ZIV ZIV ZIV existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu 13

15 4.4. Ochrana přírody, krajiny a památek Při zjištění a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území byly prověřeny tyto jevy: VYBRANÉ JEVY JEV ZDROJ Národní parky ÚAP, část A, jev č. 25 Chráněné krajinné oblasti ÚAP, část A, jev č. 26 Evropsky významné lokality NATURA 2000 ÚAP, část A, jev č. 34 Ptačí oblasti NATURA 2000 ÚAP, část A, jev č. 35 Přírodní rezervace ÚAP, část A, jev č. 27 Přírodní památky ÚAP, část A, jev č. 29, 31 Přechodně chráněné plochy ÚAP, část A, jev č. 24 Památné stromy ÚAP, část A, jev č. 32 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ÚAP, část A, jev č. 36 Nadregionální biocentra ÚAP, část A, jev č. 21 Nadregionální biokoridory ÚAP, část A, jev č. 21 Regionální biocentra ÚAP, část A, jev č. 21 Regionální biokoridory ÚAP, část A, jev č. 21 Lokální biocentra ÚAP, část A, jev č. 21 Lokální biokoridory ÚAP, část A, jev č. 21 Přírodní parky ÚAP, část A, jev č. 30 Krajinné památkové zóny ÚAP, část A, jev č. 7 Významné krajinné prvky registrované ÚAP, část A, jev č. 22 Památky UNESCO ÚAP, část A, jev č. 10 Památková rezervace nebo zóna v obci ÚAP, část A, ev č. 5, 6 Nemovité národní kulturní památky ÚAP, část A, jev č. 9 Nemovité kulturní památky ÚAP, část A, jev č. 8 14

16 Výroky vyjadřující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby byly vyřčeny na základě níže uvedených kriterií: HODNOCENÍ JEV TYP VÝROK SLOŽKA PODMIÍKA Národní parky T Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci národního parku HOS existence jevu Národní parky S Kvalitní přírodní prostředí dané existencí národního parku ZIV existence jevu Omezení hospodářského rozvoje území Chráněné krajinné T vzhledem k existenci chráněné krajinné oblasti oblasti HOS existence jevu Chráněné krajinné oblasti Evropsky významné lokality NATURA 2000 Ptačí oblasti NATURA 2000 Přírodní parky Přírodní parky Krajinné památkové zóny Památky UNESCO Památková rezervace nebo zóna v obci Nemovité národní kulturní památky S T T T S T O O O Kvalitní přírodní prostředí dané existencí CHKO Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality NATURA 2000 Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci ptačí oblasti NATURA 2000 Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci přírodního parku Kvalitní přírodní prostředí dané existencí přírodního parku Narušení přírodního prostředí krajinné památkové zóny intenzivním civilizačním rozvojem Rozvoj cestovního ruchu daný existencí památky UNESCO Rozvoj cestovního ruchu daný existencí památkové rezervace nebo zóny Rozvoj cestovního ruchu daný existencí národní kulturní památky ZIV HOS HOS HOS ZIV ZIV HOS HOS HOS existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu 15

17 4.5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Při zjištění a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území byly prověřeny tyto jevy: VYBRANÉ JEVY JEV ZDROJ Celková výměra obce ČSÚ, ÚAP, 2013 Zemědělská půda celkem ČSÚ, ÚAP, 2013 Orná půda ČSÚ, ÚAP, 2013 Chmelnice ČSÚ, ÚAP, 2013 Vinice ČSÚ, ÚAP, 2013 Zahrady ČSÚ, ÚAP, 2013 Ovocné sady ČSÚ, ÚAP, 2013 Trvalé travní porosty ČSÚ, ÚAP, 2013 Lesní půda ČSÚ, ÚAP, 2013 Vodní plochy ČSÚ, ÚAP, 2013 Zastavěné plochy ČSÚ, ÚAP, 2013 Ostatní plochy ČSÚ, ÚAP, 2013 I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 III. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 IV. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 V. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 37, 38, 39 výměře obce Koeficient ekologické stability ČSÚ, ÚAP, 2013 Výroky vyjadřující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby byly vyřčeny na základě níže uvedených kriterií: HODNOCENÍ JEV TYP VÝROK SLOŽKA PODMIÍKA I. třídy ochrany z Omezení územního rozvoje vzhledem k hodnota>30 celkové výměry zemědělské půdy T vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy ochrany HOS II. třídy ochrany z Omezení územního rozvoje vzhledem k hodnota>50 celkové výměry zemědělské půdy T vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany HOS pozemků Omezení územního rozvoje vzhledem k hodnota>70 určených k plnění vysokému podílu pozemků určených k T funkce lesa na celkové plnění funkce lesa HOS výměře obce Koeficient ekologické Nízká úroveň koeficientu ekologické W ZIV hodnota<0.3 stability Koeficient ekologické stability S stability Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability ZIV hodnota>3 16

18 4.6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Při zjištění a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území byly prověřeny tyto jevy: VYBRANÉ JEVY JEV Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti ZDROJ ÚAP, část A, jev č. 88, 89 Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici ÚAP, část A, jev č. 88, 89, 117 Silnice I. třídy ÚAP, část A, jev č. 90 Vymezený koridor pro silnici I. třídy ÚAP, část A, jev č. 90, 117 Silnice II. třídy ÚAP, část A, jev č. 91 Vymezený koridor pro silnici II. třídy ÚAP, část A, jev č. 91, 117 Železniční trať ÚAP, část A, jev č. 94, 95 Železniční stanice nebo zastávky ÚAP, část A, jev č. 94, 95 Vymezený koridor pro železniční trať ÚAP, část A, jev č. 94, 95, 117 Vymezený koridor pro vysokorychlostní trať ÚAP, část A, jev č. 96, 118 Letiště ÚAP, část A, jev č. 102, 103 Vymezená plocha pro letiště ÚAP, část A, jev č. 102, 103, 117 Nákladní přístav v obci nebo v její blízkosti ÚAP, část A, jev č. 104 Vymezená plocha pro nákladní přístav s překladištěm ÚAP, část A, jev č. 104, 117, 118 Vymezený koridor pro vodní cestu ÚAP, část A, jev č. 104, 118 Koridor vodní cesty vymezený uvnitř nebo v blízkosti ÚAP, část A, jev č. 1, 104, 118 zastavěného území Veřejný vodovod ÚAP, část A, jev č. 68 Veřejná kanalizace ÚAP, část A, jev č. 70 Vlastní nebo sdílená čístírna odpadních vod ÚAP, část A, jev č. 69 Plynofikace ÚAP, část A, jev č. 75 Vymezená plocha pro předávací stanici na plynovodu VTL ÚAP, část A, jev č. 74, 117 Vymezený koridor pro VVTL plynovod ÚAP, část A, jev č. 75, 117 Vymezený koridor pro VTL plynovod ÚAP, část A, jev č. 75, 117 Vymezená plocha pro rozvodnu na vedení 110 kv ÚAP, část A, jev č. 72, 117 Vymezený koridor pro vedení VVN ÚAP, část A, jev č. 73, 117 Vymezený koridor pro dálkovod ÚAP, část A, jev č. 76, 77,

19 Výroky vyjadřující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby byly vyřčeny na základě níže uvedených kriterií: HODNOCENÍ JEV TYP VÝROK SLOŽKA PODMIÍKA Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici Silnice I. třídy Vymezený koridor pro silnici I. třídy Vymezený koridor pro silnici I. třídy Železniční trať Železniční stanice nebo zastávky Vymezený koridor pro železniční trať Vymezený koridor pro vysokorychlostní trať Nákladní přístav v obci nebo v její blízkosti Vymezená plocha pro nákladní přístav s překladištěm Koridor vodní cesty vymezený uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území Veřejný vodovod Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod Plynofikace S O T S O O O Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice nebo rychlostní silnice Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem k zlepšení napojení na dálnici nebo rychlostní silnici Zhoršení kvality obytného prostředí dopravou po dálnici nebo rychlostní silnici Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice II. třídy Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě S Existence železniční stanice nebo zastávky O T S O T W S W W Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k možnému napojení na železniční trať Omezení územního rozvoje vzhledem k existenci koridoru vysokorychlostní tratě Napojení na vodní cestu s nákladním přístavem Rozvoj výroby a skladování vzhledem k využití nákladního přístavu s překladištěm Omezení územního rozvoje vzhledem k existenci koridoru vodní cesty Snížená rozvojeschopnost obce vzhledem k absenci vodovodu Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k absenci plynofikace HOS HOS ZIV HOS ZIV ZIV HOS SOC HOS HOS HOS HOS HOS HOS HOS Plynofikace S Zastavěné území napojené na plyn HOS ZIV ZIV existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu absence jevu existence jevu absence jevu absence jevu existence jevu 18

20 HODNOCENÍ JEV TYP VÝROK SLOŽKA PODMIÍKA Vymezená plocha pro předávací stanici na plynovodu VTL Vymezená plocha pro rozvodnu na vedení 110 kv Jaderné zařízení Záměr výstavby jaderného zařízení Záměr výstavby jaderného zařízení Potenciální plocha pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé jaderné palivo O O S T O T Využití napojení na plánovanou předávací stanici VTL plynovodu Využití napojení na plánovanou rozvodnu VVN 100 kv Pozitivní vliv příjmů daných existencí jaderného zařízení na ekonomiku obce Snížení atraktivity obce vzhledem k záměru výstavby jaderného zařízení Zlepšení ekonomiky obce výstavbou a provozem jaderného zařízení Snížení atraktivity obce vzhledem k potenciální ploše pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva HOS HOS HOS SOC HOS SOC existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu existence jevu 19

21 4.7. Sociodemografické podmínky Při zjištění a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území byly prověřeny tyto jevy: VYBRANÉ JEVY JEV ZDROJ obyvatel 1991 ČSÚ, SLDB 1991 obyvatel 2001 ČSÚ, SLDB 2001 obyvatel 2002 ČSÚ, průběžná evidence obyvatel 2003 ČSÚ, průběžná evidence obyvatel 2004 ČSÚ, průběžná evidence obyvatel 2005 ČSÚ, průběžná evidence obyvatel 2006 ČSÚ, průběžná evidence obyvatel 2007 ČSÚ, průběžná evidence obyvatel 2008 ČSÚ, průběžná evidence obyvatel 2009 ČSÚ, průběžná evidence obyvatel 2010 ČSÚ, průběžná evidence obyvatel 2011 ČSÚ, průběžná evidence obyvatel 2011 ČSÚ, SLDB 2011 obyvatel 2012 ČSÚ, průběžná evidence obyvatel 2013 ČSÚ, průběžná evidence Krátkodobá změna počtu obyvatel ČSÚ, průběžná evidence Dlouhodobá změna počtu obyvatel ČSÚ, SLDB 2001, předběžné výsledky SLDB 2011 obyvatel 2014 Předpokládaný počet obyvatel 2028 aktuální stav prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA Volební účast v obecních volbách 2010 ČSÚ, volební statistika dětí ve věku 14 let a nižším ČSÚ, SLDB 2011 seniorů ve věku 65 let a vyšším ČSÚ, SLDB 2011 Index stáří poměr počtu seniorů a dětí Naděje dožití - střední délka života ČSÚ, obyvatelstvo 20

22 Výroky vyjadřující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby byly vyřčeny na základě níže uvedených kriterií: HODNOCENÍ JEV TYP VÝROK SLOŽKA PODMIÍKA Narušení společenství obyvatel obce Krátkodobá změna počtu T vzhledem k nadměrný růstu počtu obyvatel obyvatel SOC hodnota>10 Dlouhodobá změna počtu Nepříznivý dlouhodobý vývoj počtu W SOC hodnota<-10 obyvatel Dlouhodobá změna počtu obyvatel obyvatel 2011 obyvatel 2011 S W S obyvatel Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel Nízká vybavenost obce vzhledem k její velikosti Komplexní vybavenost obce vzhledem k její velikosti SOC SOC SOC hodnota>5 hodnota<500 hodnota>5000 Volební účast v obecních volbách 2010 S Vysoká volební účast SOC hodnota>70 Volební účast v obecních volbách 2010 W Nízká volební účast SOC hodnota<50 Index stáří Nepříznivá věková struktura W obyvatelstva SOC hodnota>130 Index stáří S Příznivá věková struktura obyvatelstva SOC hodnota<85 Naděje dožití - střední délka života S Příznivý ukazatel naděje dožití SOC hodnota<42 Naděje dožití - střední délka života W Nepříznivý ukazatel naděje dožití SOC hodnota>165 21

23 4.8. Bydlení Při zjištění a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území byly prověřeny tyto jevy: VYBRANÉ JEVY JEV ZDROJ trvale obydlených bytů ČSÚ, SLDB 1991 trvale obydlených bytů ČSÚ, SLDB 2001 trvale obydlených bytů ČSÚ, SLDB 2011 Průměrná zalidněnost bytů vypočteno bytů ve vlastních domech ČSÚ, SLDB 2011 bytů v panelových domech ČSÚ, SLDB 2001 bytů ve vlastních domech vypočteno bytů v panelových domech vypočteno neobydlených bytů vypočteno Nové byty dokončené v letech ČSÚ, stavebnictví nových bytů na 1000 obyvatel ročně vypočteno Místně obvyklé nájemné IRI, KISEB, 2013 Tržní ceny starších bytů IRI, KISEB, 2013 Předpokládaná roční intenzita odpadu bytů Předpokládaný odpad bytů do cílového roku Předpokládaný roční pokles zalidněnosti bytů nových bytů na zastavitelných plochách nových bytů v rodinných domech Průměrná velikost pozemku rodinného domu navýšení velikosti pozemku z hlediska dalších funkčně propojených ploch velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě na velikosti pozemku pro rodinný dům Rezerva - nedostupnost pozemků Celková potřeba nových bytů Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení Mateřská škola prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA vypočteno, kalkulačka URBANKA prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA vypočteno, kalkulačka URBANKA vypočteno, kalkulačka URBANKA obce Základní škola ČSÚ, malý lexikon, 2013, obce Střední, vyšší nebo vysoká škola obce Zdravotnické zařízení ČSÚ, malý lexikon, 2013 Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory obce Platný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb. ORP, 2014 Zastavitelné plochy pro bydlení ÚAP, část A, jev č. 117 Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení doplňuje obec 22

24 JEV Disponibilní plochy pro bydlení VYBRANÉ JEVY Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení vypočteno ZDROJ porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA Plochy občanského vybavení, bez ploch sportu a rekreace ÚAP, část A, jev č. 3 Zastavitelné plochy občanského vybavení, bez ploch sportu a rekreace Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro občanské vybavení Disponibilní plochy pro občanské vybavení Poměr disponibilních a celkových ploch občanského vybavení ÚAP, část A, jev č. 117 doplňuje obec vypočteno vypočteno 23

25 Výroky vyjadřující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby byly vyřčeny na základě níže uvedených kriterií: HODNOCENÍ JEV TYP VÝROK SLOŽKA PODMIÍKA bytů ve vlastních domech S Vysoký podíl bytů ve vlastních domech SOC hodnota>40 bytů v panelových domech W Vysoký podíl bytů v panelových domech SOC hodnota>60 neobydlených bytů W Vysoký podíl neobydlených bytů SOC hodnota>10 nových bytů na 1000 obyvatel ročně S Vysoká intenzita bytové výstavby SOC hodnota>1.5 nových bytů na 1000 obyvatel ročně W Nízká intenzita bytové výstavby SOC hodnota<1.1 Místně obvyklé nájemné T Narušení společenství obyvatel obce špatnou finanční dostupností bydlení SOC hodnota>=120 Kvalitní podmínky pro bydlení Místně obvyklé nájemné S odpovídající vyšší úrovni místně SOC hodnota>=105 obvyklého nájemného Tržní ceny starších bytů O Zlepšení podmínek migrace obyvatel do obce vzhledem k vyšší úrovni tržních cen starších bytů SOC hodnota>=1300 Zhoršený ekonomický potenciál obce Tržní ceny starších bytů W odpovídající nízké úrovni tržních cen HOS hodnota=<900 starších bytů Základní škola S Existence základní školy SOC existence jevu Střední, vyšší nebo vysoká škola S Existence střední, vyšší nebo vysoké školy SOC existence jevu Zdravotnické zařízení S Existence zdravotnického zařízení SOC existence jevu Dům s pečovatelskou Existence domu s pečovatelskou službou službou nebo penzion S nebo penzionu pro seniory pro seniory SOC existence jevu Platný územní plán S Obec má platný územní plán HOS existence jevu Míra aktuálního naplnění Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odhadované potřeby ploch pro bydlení S odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel SOC hodnota>90 Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení Poměr disponibilních a celkových ploch občanského vybavení W T O Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je nižší, než by odpovídalo prognóze vývoje počtu obyvatel Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel SOC hodnota<50 SOC hodnota>160 SOC hodnota>20 24

26 4.9. Rekreace Při zjištění a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území byly prověřeny tyto jevy: VYBRANÉ JEVY JEV ZDROJ jednotek druhého bydlení vhodných pro rodinnou rekreaci jednotek druhého bydlení vhodných pro rodinnou rekreaci na počtu trvale obydlených bytů lůžek v ubytovacích zařízeních ČSÚ, SLDB 1991, odborný odhad IRI vypočteno ČSÚ, hromadná ubytovací zařízení v ČR, šetření IRI lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyv. vypočteno Lázeňská místa ÚAP, část A, jev č. 56 Architektonické cenné stavby nebo soubory ÚAP, část A, jev č. 14 Historicky významné stavby nebo soubory ÚAP, část A, jev č. 13 Významné stavební dominanty ÚAP, část A, jev č. 15 Urbanistické hodnoty ÚAP, část A, jev č. 11 Významné vyhlídkové body ÚAP, část A, jev č. 20 Místa významných událostí ÚAP, část A, jev č. 19 Plochy sportu a rekreace ÚAP, část A, jev č. 3 Index rekreačního a turistického potenciálu předchozích šest jevů - celkem v obci Cyklotrasy ÚAP, část A, jev č. 106 Rekreační přístavy nebo přístaviště ÚAP, část A, jev č. 104, šetření IRI Lanovky ÚAP, část A, jev č. 98 Vymezený koridor pro lanovku ÚAP, část A, jev č. 98, 117, 118 Sjezdovky ÚAP, část A, jev č. 3, 115, šetření IRI Vymezená plocha pro sjezdovku ÚAP, část A, jev č. 117, 118 Vodní plochy vhodné ke koupání šetření IRI, doplňuje obec Koupaliště nebo aquacentra šetření IRI, doplňuje obec 25

27 Výroky vyjadřující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby byly vyřčeny na základě níže uvedených kriterií: HODNOCENÍ JEV TYP VÝROK SLOŽKA PODMIÍKA jednotek druhého bydlení vhodných pro rodinnou rekreaci na počtu trvale obydlených bytů jednotek druhého bydlení vhodných pro rodinnou rekreaci na počtu trvale obydlených bytů lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyv. lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyv. Lázeňská místa Index rekreačního a turistického potenciálu Rekreační přístavy nebo přístaviště Lanovky Sjezdovky Koupaliště nebo aquacentrum T S T S S Narušení společenství obyvatel obce vzhledem k vysokému podílu objektů druhého bydlení Rozvinutá rekreační funkce území založená na rodinné rekreaci Narušení obytného prostředí obce vzhledem k vysoké intenzitě hromadné rekreace Rozvinutá rekreační funkce území založená na hromadné rekreaci Rozvinutá rekreační funkce území založená na lázeňství S Vysoký turistický a rekreační potenciál O O O S Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností rekreačního přístavu nebo přístaviště Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností lanovky Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností sjezdovky Vyšší atraktivita pro bydlení vzhledem k existenci koupaliště nebo aquacentra HOS hodnota>100 HOS hodnota>50 HOS hodnota>2000 HOS hodnota>1000 HOS existence jevu HOS existence jevu HOS existence jevu HOS existence jevu HOS existence jevu SOC existence jevu 26

28 4.10. Hospodářské podmínky Při zjištění a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území byly prověřeny tyto jevy: VYBRANÉ JEVY JEV ZDROJ ekonomicky aktivních obyvatel ČSÚ, SLDB 2011 ekonomicky aktivních obyvatel vypočteno nezaměstnaných osob ČSÚ, 2014 nezaměstnaných osob v mikroregionu ČSÚ, 2014 obyvatel s vysokoškolským vzděláním ČSÚ, SLDB 2011 obyvatel se základním vzděláním ČSÚ, SLDB 2011 Brownfields ÚAP, část A, jev č. 4 Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic ÚAP, část A, jev č. 88, 89, 90, 91 Vymezená plocha pro průmyslovou zónu ÚAP, část A, jev č. 117, 118 Plochy výroby a skladování ÚAP, část A, jev č. 117 Zastavitelné plochy výroby a skladování ÚAP, část A, jev č. 2 Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu doplňuje obec Disponibilní plochy pro výrobu a skladování vypočteno Poměr disponibilních a celkových ploch pro výrobu a skladování vypočteno 27

29 Výroky vyjadřující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby byly vyřčeny na základě níže uvedených kriterií: HODNOCENÍ JEV TYP VYROK SLOZKA PODMINKA_P nezaměstnaných osob S Nízký podíl nezaměstnaných osob v obci HOS hodnota<5 nezaměstnaných osob v mikroregionu obyvatel s vysokoškolským vzděláním obyvatel se základním vzděláním Brownfields Brownfields Vymezená plocha pro průmyslovou zónu Poměr disponibilních a celkových ploch pro výrobu a skladování Poměr disponibilních a celkových ploch pro výrobu a skladování O S W O T O T O Využití nabídky pracovních příležitostí v mikroregionu Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského rozvoje Vysoký podíl obyvatel se základním vzděláním zhoršující socioekonomické podmínky Využití ploch brownfields pro rozvoj ekonomických aktivit Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfield Snížení nezaměstnanosti vzhledem k navržené průmyslové zóně Narušení obytného prostředí obce vzhledem k expanzi ploch výroby a skladování Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit HOS hodnota<5 HOS hodnota>10 HOS hodnota>25 HOS existence jevu ZIV existence jevu HOS existence jevu HOS hodnota>20 HOS hodnota>20 28

30 5. Základní charakteristiky správního obvodu 5.1. Sociodemografické charakteristiky Jedná se o vybrané sociodemografické ukazatele. Tyto a další jsou vypsány v pasportech jednotlivých a jsou ve velké většině využity pro stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Obec bydlících obyvatel Přirozený přírůstek Saldo migrace obyvatel ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel (%) obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) Babice u ,9 14,5 Rosic Domašov ,0 15,0 Javůrek ,9 19,6 Kratochvilka ,5 18,2 Lesní Hluboké ,0 18,7 Litostrov ,8 20,5 Lukovany ,3 17,7 Ostrovačice ,6 15,3 Příbram na ,9 22,2 Moravě Přibyslavice ,3 15,6 Rosice ,3 16,3 Rudka ,0 18,0 Říčany ,3 18,2 Říčky ,6 14,1 Stanoviště ,3 14,6 Tetčice ,4 17,2 Újezd u Rosic ,9 21,5 Veverské ,5 16,9 Knínice Vysoké ,2 17,2 Popovice Zakřany ,1 17,9 Zálesná Zhoř ,2 20,3 Zastávka ,9 21,8 Zbraslav ,1 17,5 Zbýšov ,0 18,8 Celkem ORP ,9 17,8 Zdroj: Český statistický úřad, územně analytické podklady 1a v ch vybraného SO ORP 29

31 Babice u Rosic Obec Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí nezaměstnaných osob (%) ,8 Domašov ,0 Javůrek ,1 Kratochvilka ,9 Lesní Hluboké ,9 Litostrov ,6 Lukovany ,3 Ostrovačice ,5 Příbram na Moravě ,2 Přibyslavice ,3 Rosice ,6 Rudka ,9 Říčany ,4 Říčky ,0 Stanoviště ,6 Tetčice ,2 Újezd u Rosic ,9 Veverské Knínice ,0 Vysoké Popovice ,9 Zakřany ,9 Zálesná Zhoř ,2 Zastávka ,0 Zbraslav ,2 Zbýšov ,2 Celkem ORP ,8 Zdroj: Český statistický úřad, územně analytické podklady 1a v ch vybraného SO ORP 30

32 5.2. Územně plánovací činnost Obec Územní Datum nabytí plán účinnosti Poznámka Babice u Rosic ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP Domašov ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.2 ÚPN SÚ Javůrek ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP Kratochvilka NE Lesní Hluboké ANO Litostrov ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.3 ÚP Lukovany ANO Ostrovačice ANO Příbram na Moravě ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP Přibyslavice ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP Rosice ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.4 ÚPN SÚ Rudka ANO Říčany ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP Říčky ANO Stanoviště ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP Tetčice ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.3 ÚPN SÚ Újezd u Rosic ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP Veverské Knínice ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.4 ÚP Vysoké Popovice ANO Zakřany ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.2 ÚP Zálesná Zhoř ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP Zastávka ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.3 ÚPN SÚ Zbraslav ANO Zbýšov ANO Dne nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP Zdroj: Ústav územního rozvoje, portál ilas, ORP 31

33 5.3. Návaznost na RURÚ Jihomoravského kraje Druhá úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihomoravského kraje včetně rozboru udržitelného rozvoje území byla zpracována společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. v roce Výtah z rozboru udržitelného rozvoje území: Obce s převahou dobrých podmínek pro příznivé životní prostředí se nacházejí zejména v jihozápadní až severozápadní části území (v největší míře na území ORP Tišnov a Ivančice, významněji též v částech území ORP Boskovice, Kuřim, Rosice, Moravský Krumlov a Znojmo), na území Drahanské vrchoviny severně až severovýchodně od Brna (zejm. na území ORP Blansko, zčásti i v území ORP Boskovice, Vyškov, Šlapanice a Kuřim), v oblastech Ždánického lesa (pomezí ORP Slavkov u Brna, Bučovice a Kyjov), vátých písků (části území ORP Kyjov a Hodonín) a Mikulovské vrchoviny (zejm. na území ORP Mikulov) a v jihovýchodním cípu kraje v oblasti Bílých Karpat (v rámci ORP Veselí nad Moravou). Naopak nepříznivé až velmi nepříznivé podmínky se projevují jihovýchodně od Brna především v jižní až jihovýchodní části kraje, nejvýrazněji v území Pohořelice, Židlochovice, Šlapanice ale též na části území řady dalších ORP. Územní rozložení těchto ukazatelů potvrzuje zvláště negativní vlivy intenzivního zemědělství (tím i nízké lesnatosti území) na ekologickou stabilitu území a na možnosti zajištění jeho příznivého životního prostředí. Obce s převahou dobrých podmínek pro hospodářský rozvoj se nalézají zejména v prostoru Brněnské aglomerace, v území ostatních hlavních center osídlení kraje a v území podél dálničních a hlavních silničních tahů. Zjednodušeně platí, že prostorové rozložení dobrých podmínek pro hospodářský rozvoj kopíruje částečně rozložení nevyhovujících až špatných podmínek pro příznivé životní prostředí na území kraje. V dobrých hospodářských podmínkách kraje se odráží význam, coby pracovních center dílčích regionů. Územní rozložení prostorů vhodných pro hospodářský rozvoj na území kraje potvrzuje zhruba logiku i rozsah vymezení rozvojové oblasti Brno a vedení rozvojových os podle PÚR ČR 2008 a podle 2. návrhu ZÚR JMK. Obce s převahou dobrých územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel se rozkládají především v prostoru Brněnské aglomerace a v území s dobrou dopravní dostupností. V tomto ohledu jsou si územní rozložení dobrých podmínek pro ekonomický rozvoj i pro soudržnost společenství obyvatel velmi blízké. Území s nejvíce příznivými podmínkami udržitelného rozvoje Příznivé podmínky ve všech třech pilířích UR byly identifikovány v několika územích. Nejkompaktnější území s příznivými podmínkami pro udržitelný rozvoj se nachází v blízkosti krajského města. Jedná se o území severně a severovýchodně od Brna obepínající město v pásu od Svinošic a Šebrova-Kateřiny až po Sivice, Pozořice, Olšany a Račice-Pístovice. Šíře pásu je vymezena obcemi Kanice a zasahuje až po Senetářov. Další území s příznivými podmínkami jsou západně od Boskovic v území mezi Býkovicemi a Kunštátem a Drnovicemi a Černovicemi, v Tišnově a severně od Tišnova až po Lomnici, a v několika dalších ch v severní části kraje, např. v Benešově, Doubravníku. Jedná se o území, které se v posledních letech stalo objektem zájmu především mladších lidí s vyšším vzděláním (zvláště v návaznosti na 32

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

) & * ) Kralupy nad Vltavou

) & * ) Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD, ODBOR ROZVOJE MĚSTA, ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2014 Obsah 1 ÚVOD...

Více

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP UHERSKÝ BROD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD, ODBOR ROZVOJE MĚSTA, ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2016 Obsah 1 ÚVOD...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SO ORP LUHAČOVICE

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SO ORP LUHAČOVICE 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PDKLADŮ A DPLNĚNÍ PDKLADŮ PR ZPRACVÁNÍ RZBRU UDRŽITELNÉH RZVJE ÚZEMÍ S RP LUHAČVICE TECHNICKÁ PMC TEXTVÁ ČÁST SUHRNNÉ VYHDNCENÍ VYVÁŽENSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PDMÍNEK

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MOHELNICE TEXTOVÁ ČÁST INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ. S.R.O. 2012 2. úplná aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Otrokovice 2014

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Otrokovice 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Otrokovice 2014 PROSIC 2014 Pořizovatel: Město Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VYHODNOCENÍ

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území městyse Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična Litvínovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Základní údaje o obci Název obce Křepice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 6719318 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Horninové

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Ústí nad Labem

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Ústí nad Labem Stránka č. 1 z 11 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Ústí nad Labem zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Nikolčice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 16071446 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 69,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933 Základní údaje o obci Název obce Brumovice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10505016m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 83,9 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Více

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola Štěpánovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369 Základní údaje o obci Název obce Šakvice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 11829830 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369 Horninové

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD dobývací prostor chráněné ložiskové území výhradní bilancované ložisko nerostných surovin plocha lesa HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE A1 plocha lesa ochranné pásmo vodních zdrojů - bod ochranné pásmo vodních

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více