POKYNY PRO AUTORY. ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO AUTORY. ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy"

Transkript

1 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy POKYNY PRO AUTORY ACTA VŠFS - Ekonomické studie a analýzy je recenzovaný vědecký časopis, jehož posláním je zveřejňovat výsledky vědeckovýzkumné práce v ekonomických oborech. Jako vědecké statě vycházející z vlastního výzkumu nebo přehledové vědecké statě budou uveřejňovány původní texty, dosud nepublikované, odrážející stav bádání v této oblasti, splňující metodologické a normativní zásady vědeckých příspěvků. Vydavatel tím otevírá prostor k prezentování výsledků výzkumu širokému okruhu domácích i zahraničních autorů. Téma a obsah příspěvků posuzuje redakční vědecká rada a o jejich konečném zařazení rozhoduje šéfredaktor. Statě jsou uveřejněny výhradně na základě výsledků nezávislého recenzního řízení, přičemž do konečné verze statí jsou připomínky recenzentů zapracovány. Autor předložením příspěvku vydavateli bezplatně poskytuje právo k publikování v tištěné i elektronické formě. Zároveň stvrzuje, že příspěvek vytvořil vlastní tvůrčí činností, neexistují k němu autorská práva třetích osob a že jde o původní, doposud nepublikovaný text. Příspěvek musí mít charakter vědecké práce s obvyklou strukturou, tj. (nejčastěji) cíl stanovený v Úvodu, dosavadní (literární) přehled problematiky, použité metody, rozbor problémů, výsledky a diskuse výsledků. Každý zaslaný příspěvek musí splňovat následující formální náležitosti: 1. Rukopis příspěvků v rozsahu PC stran včetně příloh (jednoduché řádkování), musí být vytvořen v jednom souboru formátu doc, docx, rtf (viz přílohu 1 šablona); zasílá se v elektronické podobě na ovou adresu redakce. 2. Příspěvek musí být zpracován v dobré angličtině, v souladu s platnými pravidly pravopisu tohoto jazyka. 3. Musí být vytvořen tak, aby mohl být uveřejněn v černobílé podobě nebo ve stupních šedi není proto přípustná např. jiná než černá barva písma, barevné pozadí tabulek, obrázky a grafy s barevným pozadím, barevné čáry, barevné ohraničení či barevné popisky. 4. Musí obsahovat (viz přílohu 2 struktura příspěvku): Název příspěvku (v angličtině a češtině), Abstract/Abstrakt (tj. stručný popis obsahu příspěvku a dosažených výsledků, v rozsahu do znaků, v angličtině a češtině), Keywords/Klíčová slova (tj. 6-8 klíčových slov charakterizujících téma příspěvku v angličtině a češtině), vlastní text příspěvku včetně Úvodu (Introduction) a Závěru (Conclusions) v angličtině. Dále musí obsahovat Seznam použité literatury (References). Následuje Contact address/kontaktní adresa: jméno a příjmení autora (autorů), včetně titulů, vědecko-pedagogických hodností, název pracoviště a adresu pracoviště a kontaktní ovou adresu autora. Tyto kontaktní údaje budou současně uveřejněny. V případě více autorů označit korespondujícího autora. Případné Přílohy (Appendix) zařaďte na konec příspěvku. Případné Poděkování (Acknowledgement) za podporu výzkumných projektů uveďte za Závěrem. ACTA VŠFS Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., nakladatelství EUPRESS 1

2 5. Seznam použité literatury (References) může obsahovat pouze takové bibliografické citace, na něž bylo v textu odkazováno. Jednotlivé citace musí být seřazeny v abecedním pořadí, nečíslované. 6. Bibliografické citace musí odpovídat obvyklým pravidlům v rámci oboru (viz přílohu 3). Za správnost bibliografických citací uvedených v příspěvku odpovídá autor. 7. Rovnice musí být očíslovány; doporučuje se použít editor Microsoft Equation 3.0, nebo jiný kompatibilní editor rovnic. 8. Proměnné musí být v textu psány kurzívou. 9. Čísla: Při zápisu čísla se pro oddělení desetinných míst v angličtině používá tečka, trojčíslí se v angličtině odděluje čárkou. 10. Tabulky označujte Table, obrázky, grafy, schémata apod. označujte Figure. Uveďte je v samostatném souboru (s označením jejich umístění v textu), ve zdrojovém dokumentu xls, jpg nebo tif. V záhlaví zpravidla obsahují pořadové číslo tabulky (obrázku) v textu. (Např.: Table 1: Název tabulky, Figure 2: Název obrázku). V případě převzatých údajů uveďte v poznámkách pod tabulkou nebo obrázkem i zdroj těchto dat (Source), a to v přesné dohledatelné podobě. V textu uveďte na tabulku nebo obrázek odkazy (např. see Table 1; apod.). 11. V případě citování (převzaté citované texty v uvozovkách) uvádějte zdroje v číslovaných poznámkách pod čarou, s číselným odkazem v textu. Název zdroje uveďte ve zkrácené podobě, např.: BALDWIN, R.; WYPLOSZ, CH. (2008), p. 15; nebo EUROPEAN COMMISSION (2010), p. 24; apod. Praha, Kontakt: Patricie Štruncová, Tel. (+ 420) Tým vědy a výzkumu, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha 10 ACTA VŠFS Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., nakladatelství EUPRESS 2

3 Příloha 1 FORMÁLNÍ ÚPRAVA RUKOPISU (šablona) 1. Velikost písma Odstavce začátek odstavce od okraje (bez odsazení), zachovávat mezeru 1 řádek mezi odstavci. 3. Řádkování Poznámky pod čarou velikost písma Styly nadpisů vše písmem 12, tučně úroveň: HLAVNÍ NADPIS (ČÁST PRVNÍ) Velká písmena - 2. úroveň: 1 Hlavní nadpis kapitol - 3. úroveň: 1.1 Podkapitola - 4. úroveň: Podkapitola Úvod a Závěr se nečíslují. 6. Rukopis ve formátu doc, docx, rtf. 7. Obrázky, grafy a tabulky ve formátu xls, jpg, tif. 8. Vzorce se doporučují ve formátu Microsoft Equations. 9. Označování obrázků, grafů a tabulek (číslo na poslední pozici bez tečky). Figure 1: Název Table 2: Název Příloha 2 STRUKTURA PŘÍSPĚVKU NÁZEV PŘÍSPĚVKU V ANGLIČTINĚ NÁZEV PŘÍSPĚVKU V ČEŠTINĚ JMÉNO A PŘÍJMENÍ AUTORA (bez uvedení titulů a vědecko-pedagogických hodností) Abstract (do znaků včetně mezer) v angličtině Keywords (6-8 slov) v angličtině Abstrakt (do znaků včetně mezer) v češtině Klíčová slova (6-8 slov) v češtině Vlastní text příspěvku v angličtině - Úvod (Introduction) - hlavní text - Závěr (Conclusions) případné Poděkování (Acknowledgement) v angličtině Seznam použité literatury (References) Contakt adress/kontaktní adresa - Jméno a příjmení autora (autorů) včetně titulů, vědecko-pedagogických hodností, název pracoviště a adresa pracoviště, ová adresa. (Všechny tyto údaje jsou určeny k uveřejnění). V případě více autorů označit korespondujícího autora. případné Přílohy (Appendix) ACTA VŠFS Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., nakladatelství EUPRESS 3

4 Příloha 3 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE VZORY CITACÍ Monografie: BALDWIN, R. and CH. WYPLOSZ (2008) Ekonomie evropské integrace. První vyd. Praha: Grada Publishing. KRUGMAN, P. R. and M. OBSTFELD (2006) International Economics. Theory and Policy. 7th. Edition. Boston: Pearson Addison Wesley. Příspěvky v monografiích: HELÍSEK, M. (2011) Wirtschaftliche Hindernisse für den Beitritt der Tschechischen Republik zur Eurozone. In: Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik. 19. Jahrgang. Berlin Tallin: BWV Mattimar. CD-ROM, pp KUČEROVÁ, Z. (2010) Komparace reformy finanční regulace a dohledu v EU a USA. In: Hospodářská politika v členských zemích EU. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, pp Příspěvky v časopisech: FRAIT, J. and L. KOMÁREK (2006) Půlstoletí vývoje světových peněz. Politická ekonomie, Vol. 54, No. 3, pp ROMER, P. M. (1990) Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, pp VALENČÍK, R. et al. (2010) Nové v teorii redistribučních systémů. Marathon [on-line], No. 5, pp Available at: [Access: October 1, 2010]. Další publikace (working papers, zprávy, studie, vystoupení apod.): EICHENGREEN, B. (2000) The EMS Crisis in Retrospect. NBER Working Paper December Available at: [Access: October 1, 2010]. EUROPEAN COMMISSION (2010). Convergence Report. December Available at: [Access: October 1, 2011]. SCHADLER, S., P. DRUMMOND, L. KUIJS, Z. MURGASOVA and R. ELKAN (2005) Adopting the Euro in Central Europe. Challenges of the Next Step in European Integration. IMF Occasional Paper No Washington: IMF. ACTA VŠFS Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., nakladatelství EUPRESS 4

5 STARK, J. (2008) The adoption of the euro: principles, procedures and criteria. Speech delivered at the Icelandic Chamber of Commerce. Reykjavik, February 13, Available at: [Access: October 15, 2010]. Legislativní dokumenty: ČESKO. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vyhláška č. 317 ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 111, s Available at: [Access: October 1, 2010]. ACTA VŠFS Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., nakladatelství EUPRESS 5

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS POKYNY PRO AUTORY Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury,

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska rigorózní práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Jméno a příjmení autora/autorů

Jméno a příjmení autora/autorů NÁZEV PŘÍSPĚVKU TITLE OF ARTICLE Jméno a příjmení autora/autorů Abstrakt: Uveďte abstrakt Vašeho příspěvku v češtině (resp. v jazyku příspěvku). Délka max. 10 řádků. Abstrakt by měl obsahovat stručnou

Více

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI VOŠ MILLS, s.r.o. Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ a kol. Čelákovice 2011 Absolventská práce a její obhajoba jsou nedílnou součástí absolutoria, kterým se ukončuje studium na vyšší odborné

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany OBSAH OBSAH... 2 1. TERMÍNY... 3 1. pololetí... 3 2. pololetí... 3 Přehled termínů... 4 2. HODNOCENÍ...

Více

Úvodní stránka s logem fakulty

Úvodní stránka s logem fakulty Úvodní stránka s logem fakulty ABSTRAKT Abstrakt je stručné vyjádření obsahu textu, které kopíruje strukturu práce. Jeho cílem je podat potencionálnímu čtenáři práce představu o obsahu práce, na jejímž

Více