ZKUŠENOSTI S ELEARNINGEM PŘI VÝUCE ANGLIČTINY V MATEŘSKÉ ŠKOLE JAKO DRUHÉ MATEŘŠTINĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZKUŠENOSTI S ELEARNINGEM PŘI VÝUCE ANGLIČTINY V MATEŘSKÉ ŠKOLE JAKO DRUHÉ MATEŘŠTINĚ"

Transkript

1 ZKUŠENOSTI S ELEARNINGEM PŘI VÝUCE ANGLIČTINY V MATEŘSKÉ ŠKOLE JAKO DRUHÉ MATEŘŠTINĚ KAREL KAMIŠ Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Řada dětí v řečové ontogenezi v raném dětství si osvojuje mateřštinu jako jazyk první, mateřský. Tím biolingvisticky zvládá tzv. primární komunikační bariéry mateřštiny spjaté s osvojováním jejich sémioze a gramatičnosti. Po dosažení šestého roku věku dítěte se zhoršuje jeho schopnost učit se druhému jazyku jako druhému jazyku mateřskému. Je to spjato s tzv. sekundárními bariérami, které už musí dítě/žák překonávat učením se druhému jazyku jako jazykového systému, a nikoli jako mluvě (řeči). Je proto nutné začít s výukou cizího jazyka už v raném dětství a v mladším školním věku v mateřské škole, abychom dosáhli kýženého efektu. Klíčová slova: Jazyk přirozený, jazyk první mateřský, jazyk druhý; primární komunikační překážky, sekundární komunikační překážky Abstract: Some children learnt the secondary code before the age of six, e. g. they were learning the secondary code and the primary code at the same time and a special bilingual neuron system for both codes was created in their dominant hemisphere; that is why these children are able to switch from one code to another. This system that is created in the dominant hemisphere always allows to be only one code switched on - from the development point of view those conditions bring about an optimal situation Key words: The natural (language) code; learning the primary and secondary codes SDĚLOVACÍ PROCES Komunikace neboli sdělování myšlenek lidským jedince pomocí prostředků přirozeného jazyka nazýváme řečí (první, rodnou, mateřskou). K tomu obecně slouží znakové soustavy přirozeného jazyka. Jejich jednotlivé způsoby se vztahují konvencionalizovaným způsobem k předmětům komunikace. V našem příspěvku jde především o řeč raného dětství a o řeč předškolního věku dítěte. KOMUNIKACE Komunikace společenská staví na přenosu informací v sociálním procesu a je realizována sociálními vztahy komunikantů s jejich sdělovacími prostředky.

2 Podle formy lišíme jednak komunikaci řečovou mluvenou, realizovatelnou na základě akustických a fyziologických předpokladů a bez závislosti na psaných textech, jednak komunikaci řečovou psanou na základě grafematických prostředků zaznamenávacích formu akustickou. V raném dětství a v předškolním věku dítě komunikuje převážně verbálně. Neverbální komunikaci v tomto příspěvku neanalyzujeme. s grafickou stránkou mateřštiny se dítě seznamuje jako mladší školák v 1. r. ZŠ. Komunikace, která je spjatá s určitými společenskými činnostmi, může být oficiální, polooficiální nebo neoficiální. Řečové role vázané na komunikaci oficiální, polooficiální a neoficiální si osvojuje dítě předškolního věku v mateřské škole. Viz metaforicky formulováno R. Fulghumem Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce a k tomu dodat, základ toho všeho už v raném dětství. KOMUNIKAČNÍ MODEL KONKRÉTNÍ KOMUNIKAČNÍ SITUACE Konkrétní komunikační situaci z pohledu problematiky dorozumění se řečí si můžeme zobrazit na komunikačním modelu transakční analýzy. Ta vyvozuje transakci ve smyslu přenosu jako jednotku společenského styku právě z konkrétní komunikační situace. Transakce staví na komunikačním kontaktu dvou nebo více osob. Totiž setkají-li se v konkrétním sociálním seskupení minimálně dvě osoby, pak dříve či později jedna z nich promluví, tj. zareaguje verbálně nebo nějak neverbálně naznačí, že bere na vědomí přítomnost ostatních. Osoba mezi jinými osobami neustále něco sděluje, ať vědomě chce, nebo nechce. Tím dochází ke spouštění jak intrasubjektivního, tak intersubjektivního sdělování, jež se řečově vesměs uskutečňuje na základě mateřštiny, popř. nemateřštiny ve smyslu druhé řeči či jazyka cizího, se zapojováním primárních i sekundárních funkcí řeči (tj. hlavně mentálních, komunikačních; metajazykových; výrazových, výzvových; estetických). V rámci pojetí transakční analýzy jsou vyhodnocovány při komunikaci modely chování osob odpovídající určitému stavu jejich mysli i psychickému postoji při komunikační transakci. Jedná se o stavy ego popsatelné jako pevně skloubený systém pocitů a jako soustavu pevně skloubených modelů chování osob, přičemž každá z nich má v konkrétní komunikační situaci k dispozici tři stavy ego (rodiče, dospělého a dítěte). V rámci řečových aktivit v mateřské škole lze rozehrávat při dramatizaci textu

3 jednotlivé stavy ego hrajících si dětí. MYŠLENÍ Myšlení zahrnuje činnost mozku jedince odrážející vztahy k jeho prostředí přírodnímu a sociálnímu prostředí. Jde o zvláštní formu odrazu skutečnosti pomocí představ a pojmů vytvořených v procesu biologické evoluce a sociálního rozvoje. Z hlediska reflexologického s ohledem na obsahovou stránku řeči lze konstatovat, že myšlení a řeč nejsou jevy od sebe ani odlišné, ani totožné. Totiž v nejčasnějších stadiích pudového života dítěte ještě není jejich vzájemné souvislosti; na úrovni vyšší nervové činnosti (prvosignální) už jde o procesy probíhající vedle sebe a myšlení i řeč vzájemně na sebe působí. V etáži druhosignální prostřednictvím slovního transferu se rozvíjí abstraktní až logické myšlení a nakonec se stává řeč odrazem myšlení a pak (řečové) myšlení a řeč jsou totéž. O neřečovém myšlení v rámci řečové ontogeneze dítěte ještě nemá smysl se zmiňovat. Každá mateřština staví na jiné formě i obsahu myšlení a jiné formě i obsahu řeči (viz rozdílnosti mezi češtinou a sledovanou angličtinou ve fonetice, v lexikologii, v gramatice a ve stylistice). Viz rčení Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. BIOLINGVISTICKÉ A FORMÁLNĚ-LOGICKÉ ASPEKTY MYŠLENÍ Materiálem pro dětské myšlení jsou informace zpracovávané jeho mozkem jako výraz složité součinnosti miliard neuronů uskutečňovaného každou sekundu desítkami milionů vzruchů. Funkční systémy lidského mozku s ohledem na problematiku bilingvizmu dovolují mluvit dvěma i větším počtem jazyků. Z hlediska biolingvistického to závisí na těchto faktorech: 1. Jak dítě v raném dětství a v předškolním věku vnímá. 2. Jakou má paměť; zejména tzv. sémantickou paměť. 3. Jakou má motoriku (hybnost). 4. Jakou má lateralitu mozku. 5. Jaké má vědomí; jakou vykazuje pozornost; jaké má opomíjení. 6. Jak mu funguje mozek citový, sociální a racionální. Formálně-logické aspekty lidského myšlení zahrnují procesy analýzy, syntézy a odvozených operací. Základní poznávací metodou je analýza obvykle spojená se syntézou. Z nich vychází abstrakce a zobecňování. Na těchto všech metodách jsou

4 založeny indukce a klasifikace, rovněž i analogie. Z hlediska aristotelovské formální logiky při definici soudu, výroku či tvrzení a syntaktického pojetí definice věty indikativní je věta oznamovací slovy vyjádřený soud. Tím je myšleno, že pozorováním a přemýšlením přicházím k soudu a ten následně vyjadřuji slovy neboli větou oznamovací. Viz školní pojetí věty oznamovací, které konstatuje, že myšlenky i duševní hnutí, tj. i nemyšlenky, vyjadřujeme v jazyce větami. Věty se skládají ze slov a jsou vyjádřením myšlenek slovy. VZTAH ŘEČI/JAZYKA A MOZKU (ZDRAVÝCH) DĚTÍ Mozek umožňuje vedle mateřštiny osvojit si další jazyky, a to jazyk druhý (i s jeho ovládnutím jako tzv. druhé mateřštiny) a jazyk cizí, popř. jazyk světový. Ovšem tento proces je limitován časem učení (do 6 let věku dítěte) a šířkou a hloubkou zvládnutí dalšího jazyka. Např. dítě v prvních dvou letech života, kdy dospěje k mezilidskému sdělování řečí, jsou statisíce let vývoje lidstva. Nepoměr času biologického k času fyzikálnímu je nutno u dítěte respektovat ve smyslu jeho životního práva na vnitřní prožívání vlastního biologického času ve hrách na čas fyzikální si dítě musí zvykat postupně. V rámci ontogeneze řeči v raném dětství a v předškolním věku si lze osvojovat jak jazyk mateřský (viz ontogeneze mateřštiny v rodině, následně např. v mateřské škole), tak jazyk nemateřský čili jazyk druhý, popř. jazyk cizí či světový na úrovni jazyka mateřského. V tomto druhém případě probíhá ontogeneze řeči působením na ontogenta např. mateřštinou chůvy, guvernantky, vychovatelky, vychovatele neznajících mateřskou řeč dítěte (viz současná poptávka po čínských guvernantkách v některých podnikatelských amerických rodinách právě pro raný věk dítěte a pro věk předškolní, motivovaná rozvojem čínské ekonomiky a otvírání se čínského trhu ekonomickému světu s nutností ovládat čínštinu na standardní podnikatelské úrovni). V našich podmínkách lze uvést příklad česko-anglické školky v Liberci, a to školky rodinného typu založené na komunikaci matky, otce a babičky. Souběžná ontogeneze více mateřštin v raném dětství i v předškolním věku záleží na tzv. fonematické paměti ontogenta, neboť řečová ontogeneze probíhá v tomto období pouze ve zvukové formě řeči.

5 Zřejmě osvojování gramatičnosti v raném dětství v rámci řečové ontogeneze probíhá tak, že dítě napodobuje slyšené a přenáší slyšené na to, co samo chce říci. Pokud se analogie nepodaří, pak se uplatňuje úprava ze strany dospělých tak, aby si dítě všimlo, jak se co má říkat. Mluva dítěte bude taková, jaký je mluvní vzor. PŘIROZENÝ JAZYK Přirozený jazyk lze pojímat jako soubor výrazových prostředků lexikálních, gramatických a stylistických, který má k dispozici každý jednotlivec pro vyjadřování svých myšlenek (hledisko formálně-logické) a k prosazování různých sdělovacích cílů či záměrů (hledisko modální a pragmatické). Tvůrcem přirozeného jazyka a jeho nositelem je člověk a s ním společně i lidské společenství, resp. určitá sociální skupina. V rámci sociální skupiny dochází ke spuštění řečové ontogeneze dítěte v raném dětství. Výrazové prostředky přirozeného jazyka v rámci řečové ontogeneze jsou lexikální, morfologicko-syntaktické a stylistické. Tyto prostředky si osvojuje dítě v raném dětství v procesu řečové (nikoli jazykové) ontogeneze. Jedná se o proces utváření sémiotičnosti a gramatičnosti v ontogenetickém procesu, v němž si dítě prvotně osvojuje schopnost komunikovat. Do značné míry jde o imitování zvukové stránky mateřštiny s intuitivním osvojováním sémioze a gramatičnosti. Např. pacientka po mozkové příhodě trpěla těžkou poruchou řeči s nezřetelnou výslovností řeči; neporušeny zůstaly modulační faktory řeči. K lékaři pacientku vodil manžel s jejich pětiletou dcerkou. Na otázky lékaře pacientka odpovídala nesrozumitelnou řečí, ale s výraznou modulací. Dcerka jim překládala, co její maminka touto modulací asi sděluje. Z toho lze vyvodit biolingvistický závěr, že u dětí je schopnost vnímat a chápat modulační faktory větší než u dospělých osob. Při osvojování sémiotičnosti a gramatičnosti v rámci řečové ontogeneze lze navázat na naši logopedickou tradici vybudovanou M. Sovákem. Jeho reflexologické pojetí vychází z následujících vývojových etap. Jde o: 1. Podíl n. n. činnosti na utváření základů řeči (stadium křiku; stadium křiku s citovým zabarvením; stadium žvatlání napodobovacího). 2. Podíl přechodných forem na utváření základů řeči (stadium

6 žvatlání napodobovacího; stadium napodobování; modulační faktory). 3. Podíl v. n. činnosti na vývoji vlastní řeči 1. s. s. (stadium rozumění; stadium emocionálně volní; stadium reprodukování řeči). 4. Podíl přechodných forem na vývoji vlastní řeči (zobecňování transferem; mimo jiné zahrnující konstituování gramatičnosti mateřštiny). 5. Podíl 2. signální soustavy na dalším rozvoji řeči (mimo jiné zahrnující začátky intelektualizace řeči i osvojování gramatických kategorií mateřštiny včetně období vývojových potíží řeči); stadium logických pojmů; intelektualizace řeči). 6. Fatické funkce mozku (mimo jiné zahrnují akustickou gnosi a sluchovou slovní gnosi s pochopením významu slova; dochází i k vědomé realizaci odpovědí). 7. Typologie dětské řeči (hodnocení vykonstruovaných schémat typů sangvinistického, flegmatického, cholerického, melancholického a jejich význam pro pedagogickopsychologickou praxi). Totiž psychiku dítěte a její dílčí funkce se rozvíjejí odspodu, a to vždy s přihlédnutím k vývojové etapě jde o klasickou pedagogickopsychologickou zásadu přiměřenosti vzhledem k vývojovému stupni dítěte. JAZYK CIZÍ, SVĚTOVÝ Jazyk cizí a světový je jazyk přirozený takového společenství, jehož ekonomické, politické, mocenské a kulturní postavení tento jazyk předurčují pro potřeby mezinárodní komunikace. Ke světovým jazyků patří i angličtina, kterou si lze osvojit v raném dětství a v předškolním věku jako druhou mateřštinu, nebo později ve škole jako jazyk cizí, nemateřský se všemi průvodními rysy bariér fonematických, lexikálních, gramatických a stylistických. Těmto bariérám lze předcházet právě výukou angličtiny jako jazyka druhého v předškolním věku dítěte, jak se na tom podílí např. Liberecká mateřská jazyková školka. JAZYK PRVNÍ A DRUHÝ; JAZYK MATEŘSKÝ A NEMATEŘSKÝ Jazyk první neboli řeč rodná, mateřská je z biolingvistického hlediska řečová činnost, v níž si dítě v raném dětství a následně v předškolním věku prvotně osvojuje biologicko-sociální schopnost řečově, čili verbálně komunikovat. Následně se řeč dítěte může rozvíjet v mateřské škole a posléze ve školním prostředí na 1. st. ZŠ,

7 a to ve všech jejích předmětech, které mají vesměs verbální charakter. Např. Soud, výrok nebo tvrzení Dvě a dvě jsou čtyři je věta oznamovací, pravdivá a jiným způsobem než řečovým se nedá vyjádřit pro mladší školáky. Základní aritmetické operace s nízkými čísly aktivují převážně levostranné korové oblasti a čísla se kódují podobně jako slova mateřštiny. Naopak exaktní počítání aktivuje temenní kůru oboustranně a čísla kóduje neslovně. Dítě, které nemá talent vázaný na neverbální kódování matematických operací, nemůže zvládnout matematiku následně ani na střední škole. Jazyk druhý je řeč, kterou si osvojujeme souběžně s mateřštinou. Jako příklad uvádíme v dnešní době možný bilingvismus tak, jak dříve fungoval mezi češtinou a slovenštinou v našem bývalém společném státě dvou jazykově odlišných řečí. Nově to chceme dokladovat na příkladu výuky angličtiny jako druhé mateřštiny pro české předškoláky na Jazykové školce v Liberci rodilým mluvčím anglického jazyka se vzděláním pro učitele mateřských škol učitelem Stephenem Wattsem, BSc. K prezentaci si vybíráme audiovizuální ukázku převzatou z konference konané v Liberci dne 4. března 2006 s názvem Cizí jazyk a děti předškolního věku. Citujeme cíl této konference: Přáním většiny rodičů, pedagogů a v poslední době i politické reprezentace je využít neopakovatelného jazykového potenciálu malých dětí a začít s výukou cizích jazyků co nejdříve. V praxi narážíme stále více na skutečnost, že metodika výuky cizích jazyků pro předškolní děti byla donedávna spíše okrajovou záležitostí. Pro malý stát s integračními ambicemi, otevřenou ekonomikou a nedostatkem přírodních zdrojů, však jazyková vybavenost představuje nutnou, byť ne dostačující podmínku úspěchu. Pokusme se proto společně pojmenovat principy efektivní jazykové výuky u předškolních dětí a nalézt způsob, jak jazykové dovednosti předávat k radosti našich nejmenších. Toto motto bylo cílem konference uskutečněné pod záštitou Liberecké jazykové školky o. p. s., neziskové organizace, která nad rámec jazykového vzdělávání a výchovy dětí poskytuje praxi a metodické semináře pro současné i budoucí učitele a učitelky mateřských škol Generálním ředitelem Asociace je Mgr. Marek Kadlec.

8 ZÁVĚR Jak jsme se pokusili v našem příspěvku prokázat, lze v raném dětství a v předškolním věku dítěte v rámci jazykové a řečové výchovy na základě biolingvistických zákonitostí řečové ontogeneze ovládnout více mateřských řečí než jenom jednu, a to za předpokladu stane-li se tak v už raném dětství a následně v mateřské škole vyučující druhý jazyk jako druhou mateřštinu. Komunikační problémy, které se vyskytují jako řečově bariérové, lze účinně překonávat při výuce např. angličtiny nikoli jako cizí řeči, nýbrž jako druhé mateřštiny v rámci jazykové a řečové přípravy v MŠ s cizím jazykem. Další problémy, které rovněž vyplynuly z jednání konference v Liberci jsou především politického rázu ve smyslu, aby v určité části stávající ČR v kontaktových regionech nepůsobila konkrétně výuka němčiny jako cizího jazyka v předškolním věku jako germanizace. To se pochopitelně netýká výuky angličtiny na liberecké Mateřské jazykové školky. Rovněž byla probírána i problematika spjatá s kvalifikací učitelek a učitelů MŠ. Dnes jsou už překonané kvalifikační bariéry novým typem studia pro přípravu učitelek a učitelů pro MŠ v příslušných pedagogických školách, včetně škol vysokých. V současnosti lze získat příslušné pedagogické vzdělání bez jakéhokoli politického omezení budoucích učitelů MŠ spjaté např. s politickou nomenklaturou ap. K tomu slouží i výuka učitelek i učitelů pro mateřské školy realizovaná na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. v denní i distanční formě studia. Poslední bariéra, která byla projednávána v plénu konference, se jevila jako bariéra finanční, zejména u těch MŠ, které si zajišťují provoz z plateb rodičů dětí navštěvujících MŠ, respektive navštěvujících MŠ s výukou cizího jazyka jako druhé mateřštiny dítěte. Na libereckém příkladu je vidět, že do Mateřské jazykové školky s výukou angličtiny chodí především děti pocházející z rodin podnikatelů a z rodin profesionálních sportovců, tj. z rodin, jež mají už své praktické zkušenosti z nutnosti ovládnout ve standardní podobě některý ze světových jazyků. Tyto rodiny investují do kvalitního řečově-jazykového vzdělání svých dětí. Celodenní provoz této MŠ stojí

9 5500 Kč. Při koncipování výuky cizího jazyka jako druhé mateřštiny lze nutno respektovat i problematiku speciálně pedagogickou, resp. logopedickou, na kterou jsme navázali reflexologickým pojetím M. Sováka. Specifičnost logopedie předškolního věku spočívá na výchově preventivní (zdravé děti se mají naučit správně mluvit s neosvojováním špatných návyků), na výchově profylaktické (děti ohrožené vadami nebo poruchy sdělování si mají vytvářet správné komunikační návyky s nezafixováním vad řeči), na výchově ošetřovací (děti postižené vadami nebo poruchami sdělování mají dostávat takovou péči, aby své nedostatky s úspěchem překonávaly) a na výchově ochranné (zabránit tomu, aby se vady nezhoršovaly s vyvíjejícím se věkem dítětem). Při osvojování angličtiny (či jiné nemateřské řeči) v podobě druhé mateřštiny lze využívat i elearning, a to následně v MŠ dále ve věku školním, popř. i u dospělých zvládajících základy cizího jazyka. a k tomu složí naše audio-video prezentace z Mateřské jazykové školky v Liberci. Literatura 1. Berne,E.: Jak si lidé hrají. Svoboda, Praha Havránek, B., Jedlička,A.: Stručná mluvnice česká. Fortuna, Praha Kamiš, K: Čeština a romština v Českých zemích. Překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. Edice Acta universitatis Purkynianae 41. Studia linguistica VI. Vydavatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem Kamiš, K.: Kommunikativnyje bariery multikulturnogo prostranstva Češskoj Respubliky. I In: Jazyk kak sredstvo transljacii kultury. Rossijskaja akademija nauk. Naučnyj sovet po istorii mirovoj kultury. Institut slavjanovedenia. Moskva. Izdatelstvo Nauka 2000, s Kamiš, K.:: Wykorzystanie bilingwizmu w nauczaniu języka czeskiego w czeskiej szkole podstawowej. In: Bohemistyka. 3/2002, s Kamiš, K.: Lokálové konstrukce ve struktuře věty. Edice Acta Universitatis Purkynianae č. 90. Studia linguistica. Vydavatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem Kořenský, J.: Komunikace a čeština. H&H, Koukolník, F.: Já. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Karolinum. UK v Praze, 2003

10 9. Koukolník, F.: Mozek a jeho duše. Galen Sovák, M.: Logopedie předškolního věku. SPN. Knižnice speciální pedagogiky Prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Pedagogická fakulta; katedra bohemistiky, Adresa: Hoření 13; Ústí nad Labem

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ FAKTORY A ŘEČOVĚ-JAZYKOVÝ VÝVOJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ POCHÁZEJÍCÍCH ZE SOCIÁLNĚ SNEVÝHODNĚNÝCH RODIN NA 1

SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ FAKTORY A ŘEČOVĚ-JAZYKOVÝ VÝVOJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ POCHÁZEJÍCÍCH ZE SOCIÁLNĚ SNEVÝHODNĚNÝCH RODIN NA 1 1 SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ FAKTORY A ŘEČOVĚ-JAZYKOVÝ VÝVOJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ POCHÁZEJÍCÍCH ZE SOCIÁLNĚ SNEVÝHODNĚNÝCH RODIN NA 1. STUONI ČESKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V MULTIETNICKÉM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Karel Kamiš

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mirka 1)Poznávací procesy a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly - podnět-> počitek->

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou Tereza Vošahlíková Peter Grahn a kol. (1997) - Porovnání 2 MŠ: moderní městská a lesní vesnická - Rodiče dětí srovnatelné sociometrické ukazatele - Učitelé

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více