Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy"

Transkript

1 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD. Vypracovala: Vladimíra Říhová Brno 2006

2 2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jsem jen literaturu uvedenou v seznamu literatury, který je v práci uveden. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Vladimíra Říhová

3 3 Tato diplomová práce je součástí výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století MSM

4 4 Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí práce, paní PhDr. Janě Veselé, PhD., za poskytnutí cenných podnětů a rad, velmi užitečnou metodickou pomoc a dále pak rovněž za její trpělivost, laskavost a podporu, kterou mi poskytla při vedení mé diplomové práce. Současně děkuji všem, kteří se zúčastnili výzkumného šetření, bez jejich vstřícného přístupu by nebylo možné diplomovou práci zpracovat. Vladimíra Říhová, Brno

5 5 OBSAH Ú V O D PROBLÉMOVÝ ŽÁK Charakteristické vlastnosti problémových žáků Důvody problémového chování žáků Ekonomické a sociální aspekty Období dospívání Neuspokojivý školní život Reakce žáků vůči škole Vztah učitele k problémovým žákům Práce s problémovými žáky Přístup k problémovým žákům VÝVOJ DÍTĚTE V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU Školní zralost Dětství Racionálně-kognitivní funkce Citové procesy Motivace a zájmy Prepuberta Racionálně-kognitivní funkce Citové procesy Motivace a zájmy RODINA Vývoj rodiny Manželství Manželská harmonie Neúplná rodina Rozvedené manželství Typologie rodiny Funkce rodiny Styly výchovných interakcí Rodina v současnosti a budoucnosti ŠKOLA Žák Učitel Komunikace Klima školy, třídy Interakce (vztahy) Osobnost Emoce a temperament Volní procesy, vůle, potřeby, hodnoty, motivace Hodnotová orientace současnosti Role, postoje, chování, interakce Frustrace, frustrační tolerance, maladaptace, stres...63

6 6 5. PRAKTICKÁ ČAST Cíle výzkumu Pohled ze strany učitelek Rozhovor a pozorování Tématické okruky k polostandardizovanému rozhovoru Třídy z pohledu jejich učitelek Případové studie problémových žáků Studie č Studie č Studie č Studie č Studie č Studie č Pohled ze strany žáků Dotazník Vzor dotazníku Vyhodnocení dotazníků Vývoj počtu problémových žáků Dlouhodový vývoj počtu problémových žáků Meziroční nárůst problémových žáků Z Á V Ě R RESUMÉ LITERATURA A PRAMENY POZNÁMKOVÝ APARÁT

7 7 Ú V O D Každý učitel, pedagogický pracovník, ale zprostředkovaně i rodič a v neposlední řadě i žák se může někdy setkat s problémovým žákem, případně s problémovou třídou. Nejvíce problémových případů se objevuje na prvním stupni základní školy, v období mladšího školního věku. Toto období je důležité pro další formování osobnosti žáka na celý život. Proto je potřebné tyto děti včas podchytit, pokusit se o nějakou formu kompenzace nebo nápravy a předejít tak pozdějším nedostatkům ve vývoji jejich osobnosti. V současné době se klade ve světě zvýšený důraz na poznávání žáků ve škole za účelem optimálního rozvoje psychických vlastností a přípravy do života. Většina metod však zachycuje pouze dílčí faktory osobnosti, přičemž při celkovém posuzování dítěte často chybí globální přístup. V těchto případech potom unikají podstatné souvislosti. Bývá to nejen při posuzování žáků s normálními projevy chování, tak především u žáků problémových, s nápadnostmi v chování a v prospěchu. V našich školách existují žáci, jejichž schopnosti odpovídají normě, ale stávají se pro své učitele problémem pro neprospěch, zvláštnosti v chování, citové prožívání. Školní problémy dítěte ovlivňují rozvoj jeho osobnosti, jeho obtíže a trápení s ním prožívají rodiče, zasahují tedy i do rodinných vztahů. Dále mohou ovlivnit i vztahy k vrstevníkům. V každém případě však negativně ovlivňují vzdělávací možnosti dítěte. Ať už je postavení vzdělání v hodnotovém žebříčku žáka dítěte, případně rodiny, na předním místě či nikoliv, je jasné, že by měl každý člověk, s ohledem na celý svůj další život, pokud možno dosáhnout podle svých možností co nejlepšího vzdělání. Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma problémových žáků a jejich vlivu na klima třídy. Vybrané téma představuje podle mého názoru problém důležitý pro společnost současnou i budoucí. Ve své práci se zaměřuji na vliv rodinné výchovy (působení rodiny, rodinných vztahů) na chování a projevy problémových žáků ve třídě z pohledu pedagoga (třídního učitele. Všímám si také přenášení vzorců chování z rodiny do školního kolektivu

8 8 v současné době, ovlivněné vědeckotechnickým pokrokem, otevřením hranic, změnami společenských poměrů a vznikem nových ekonomických vztahů a hodnot. Práce dále zkoumá vliv problémového žáka na třídu, spolužáky, průběh výuky, možnosti práce s problémovými žáky ve větších a menších kolektivech. Názory ostatních dětí na problémové spolužáky, na jejich chování, zda projevy chování problémových žáků negativně ovlivňují nebo omezují práci ostatních, jak se s těmito vlivy ostatní děti vypořádávají. Téma jsem si zvolila proto, že se mi tato problematika jeví nejen jako vysoce důležitá, ale také velmi zajímavá a rozmanitá. V neposlední řadě i proto, že sama, i když ne na profesionální úrovni, ale jako matka dcery, která v průběhu několika minulých let prošla obdobím mladšího školního věku, silně vnímám problémy, které s sebou přítomnost problémových žáků v třídním kolektivu přináší pro všechny zúčastněné, ať již pro ostatní spolužáky, jejich rodiče, i pedagogy.

9 9 1. PROBLÉMOVÝ ŽÁK S problémovým žákem, případně s problémovou třídou, se v nějaké podobě může setkat, a s pravděpodobností hraničící s jistotou také setká, každý učitel, pedagogický pracovník, žák i rodič.. Nejvíce případů problémových žáků se objevuje na prvním stupni základní školy, v období mladšího školního věku. Toto období je důležité pro další formování osobnosti žáka na celý život. Proto je potřebné tyto děti včas podchytit, pokusit se o nějakou formu kompenzace nebo nápravy a předejít tak pozdějším nedostatkům ve vývoji jejich osobnosti. V současné době se klade ve světě zvýšený důraz na poznávání žáků ve škole za účelem optimálního rozvoje psychických vlastností a přípravy do života. Většina metod však zachycuje pouze dílčí faktory osobnosti, přičemž při celkovém posuzování dítěte často chybí globální přístup. V těchto případech potom unikají podstatné souvislosti. Počet dětí z hlediska nápadností v chování a prospěchu, tzv. dětí problémových, bývá podle autorů zabývajících se touto problematikou různý. Důležité je tedy vymezení hranice normality, nápadností v projevech a potřebnosti zvýšené pomoci pedagogické, případně psychologické. Vycházíme-li z počtů dětí odeslaných na psychologické, psychiatrické případně speciálněpedagogické vyšetření, uvádí se v některých pramenech 2 5 % celkového počtu dětí, někde je uváděno až 10 % populace ve školním věku. V případě využití lékařských statistik se můžeme dostat ještě k číslům mnohem vyšším, někteří lékaři například uvádějí jen u dětské neurózy až 20 % s těmito příznaky při využití těchto čísel by počet problémových dětí značně stoupl. Záleží však na tom, kolik jedinců je již nápadných tak, že narušují vyučování a vyžadují zvláštní péči. Někdy naopak ani dítě například se smyslovými, motorickými a dysfatickými poruchami není problémovým dítětem, neboť se bez problémů zapojuje do školního prostředí. Kdo je tedy problémový žák? Z pohledu učitele by se dalo říci, že je to takový žák, který vyrušuje při hodinách (je neklidný, konfliktní, agresivní, provokuje), nebo žák, který odmítá pracovat. (Auger, M.-T, Boucharlat, Ch.; 2005, str. 14) V publikaci Integrativní speciální pedagogika cituje A. Šafrová M. Vágnerovou, která charakterizuje roli problémového dítěte ze dvou hledisek: V prvé řadě jde o charakteristiku projevů dítěte, které jsou vzhledem k současnýmsociokulturním normám považovány za problematické; dítě se stává problematickým pro svého učitele

10 10 pro své chování, citové prožívání v různých školních situacích, které neodpovídá vžitým požadavkům školy. Takový žák potřebuje od svého učitele jiný přístup, učitel musí hledat jiné vzdělávací postupy, musí měnit své obvyklé chování. Přesto však výsledky práce takového žáka neodpovídají učitelovu úsilí a neposkytují mu proto dostatek uspokojení. Druhým hlediskem, jímž je charakterizována role problémového žáka, je interpretace jeho projevů. Velmi významným se jeví vysvětlení projevů dítěte, zjištění příčin. V očích učitelů je totiž velmi významné zjištění, kdo je vinen. Nejhůře bývá hodnoceno dítě, které problémy údajně zavinilo, protože nechce, je líné, odmítá pomoc atd. Stojí-li však za problémy např. nemoc nebo někdo či něco mimo dítě, jsou k němu učitelé daleko tolerantnější. Z toho, co bylo řečeno, vyplývá nutnost pečlivě a včas odhalit příčiny obtíží dítěte, zhodnotit celý problém a doporučit cesty k nápravě. Je to nutné i z hlediska budoucnosti dítěte a jeho vztahu ke vzdělávání. Označení dítěte za problémového žáka je výsledkem vzájemné interakce učitele a žáka. (Šafrová, A. in Vítková, M. a kol.; 1998, str. 70). Za projevy, kterými se mohou vyznačovat problémoví žáci, označuje M. Vágnerová podle výše uvedené publikace - Integrativní speciální pedagogika (Vítková, M. a kol.; 1998, str. 70). - tři základní skupiny problémů: - První skupinu tvoří děti, které neprospívají, nepodávají požadované výkony; v této souvislosti učitel uvažuje o tom, zda dítě je či není schopno dosahovat potřebných výsledků. Znevýhodněné jsou děti se specifickými v vývojovými poruchami učení a chování, podobně jako děti s lehkými mozkovými dysfunkcemi, kdy žák nemůže například svou pozornost ovlivnit vůlí. - Do druhé skupiny řadíme děti, které se svým chováním stávají nápadné, narušují vyučování, chovají se agresivně vůči spolužáků,, tedy děti s problémy v oblasti chování. Dítě znesnadňuje učitelovu práci. Učitel se zamýšlí nad příčinami chování takového žáka, nemá však ve vyučování prostor pro zjištění příčin jeho chování. Opět může jít o děti se specifickými poruchami učení a chování, žáky hyperaktivní (LMD), ale i o zvláštnosti ovlivněné tělesnými či psychickými příčinami. - Třetí skupinu tvoří problémy v oblasti citového prožívání. Dítě nenarušuje svým chováním vyučování, ale je nápadně bázlivé, úzkostlivé, přecitlivělé. Důvodem mohou být problémy v rodině, onemocnění, nebo opět specifické vývojové poruchy učení, kdy dítě často trpí problémy vyplývajícími z prožívání rozporu mezi svými dobrými rozumovými schopnostmi a možností dosahovat dobré

11 11 výkony v některých (všech) předmětech. (Šafrová, A. in Vítková, M. a kol.; 1998, str ). Problémové děti od těch ostatních odlišuje jedno slovo: mimořádně. Jsou to normální děti, které jsou mimořádně emocionální, vytrvalé, citlivé, vnímavé a neochotné ke změně ve srovnání s druhými dětmi. Tyto vlastnosti mají všechny děti, ale problémové děti je mají v mnohem větší míře. (Sheedyová-Kurcinková, M. A.; 1998, str. 9). Problémová třída se dá charakterizovat jako třída, kde se žáci spolu baví a odmítají pracovat nebo pasivní a apatická třída. (Auger, M.-T, Boucharlat, Ch.; 2005, str. 14) Problémovost dětí nemusí být trvalá a neměnná. Zkušenosti ukazují, že se problémovost může zredukovat nebo může vymizet tím, že se odstraní její příčiny, například doučováním, změnou přístupu k dítěti a kompenzací. Uvádí se také, že i původně defektní jedinec se může stát normálním, jestliže přestane strádat nedostatkem poškozené funkce a jestliže svůj defekt úspěšně vykompenzuje jinou zdravou funkcí. Efektivita nemusí být tedy trvalá. Bylo by proto nevhodné zaujímat stále stejný negativní výchovný přístup k těm jedincům, kteří z nějakého důvodu selhali a vysloužili si tak špatnou pověst ve vědomí pedagogů, neboť může dojít ke změnám ve vývoji osobnosti. (Langer, S.; 1999, str. 11) Také se často stává, že se průměrně prospívající žák nápadně zlepší v prospěchu v období dospívání a naopak žák výborný se v učení podstatně zhoršil. Dále může dojít v jiných případech k situaci, kdy i dítě intelektově průměrné stačí dobře zvládnout učební látku v nižších třídách, protože jeho věkové psychické předpoklady odpovídají požadavkům školy, ale později ve vyšších třídách již intelektově nestačí. Problémovost dětí nemusí vždy souviset se somatickým nebo duševním onemocněním nebo s afektivitou, přestože se u určité části problémových dětí tyto nedostatky objevují. Existuje také velký počet dětí s nedostatky v chování a v učení, jejichž příčiny pramení z jiných faktorů než zdravotních. Jde například o nedostatek motivace k učení, výchovnou zanedbanost pramenící v rodině nebo o nedostatek schopností.

12 Charakteristické vlastnosti problémových žáků Každý problémový žák je jiný, ale přesto existují určité vlastnosti, ze kterých je zřetelně patrná jejich mimořádnost. Ne všichni problémoví žáci musí nutně mít všechny následující uvedené vlastnosti, ale každý z nich jich má dost na to, aby se dostatečně vyčlenil ze své školní třídy. 1. Emocionálnost. Tyto děti jsou hlučné, chovají se dramaticky, místo pláče vřískají. Mají velmi hlasitý projev při hře, při práci i při běžných každodenních činnostech. Ale problémové mohou být i naopak děti nápadně tiché, soustředěné, pozorné jejich emocionalita je zaměřena spíše dovnitř než ven, každou situaci důkladně zhodnotí a pro každý svůj krok si vytvoří strategii. Ať je emocionálnost těchto dětí zaměřena ven nebo dovnitř, vždy jsou jejich reakce silné, neexistuje pro ně střední cesta. Dokážou okamžitě změnit náladu, jejich záchvaty vzteku jsou nekontrolovatelné a dlouhé. 2. Vytrvalost. Pokud je nějaká myšlenka nebo činnost zaujme, problémové děti se do ní doslova zakousnou. Upnou se na ni, směřují ke svému cíli a nechtějí se od ní odtrhnout. Odpoutat jejich pozornost je velmi těžké. Rády diskutují a nebojí se prosazovat vlastní názor. 3. Citlivost. Problémové děti jsou vysoce citlivé. Pohotově reagují na nejnepatrnější zvuky, pachy, vizuální a hmatové vjemy nebo změny nálad. Uprostřed davu jsou zahlcené obrovským přívalem podnětů, které nedokážou odfiltrovat, eliminovat. 4. Vnímavost. Tyto děti jsou často obviňovány, že neposlouchají. Všimnou si úplně všeho, cestou odněkud někam je něco zaujme a do cíle nedojdou, zapomenou co měly udělat, kam šly. 5. Přizpůsobivost. Problémové děti nesnášejí změnu. Nemají rády překvapení a nedokážou snadno přecházet od jedné činnosti nebo myšlenky ke druhé. Přizpůsobit se jakékoliv změně je pro ně těžké: přestat si hrát a jít obědvat, měnit šatník v různých ročních obdobích, spát u babičky místo doma, nastoupit a vystoupit z auta. Všechny tyto činnosti mohou u špatně přizpůsobivých problémových dětí vyvolat konflikt. I když každé problémové dítě je jedinečné, většina z nich jsou mimořádně emocionální, vytrvalí, citliví, vnímaví jedinci, kteří nemají rádi změnu. Mnozí z nich, ale ne všichni, mají navíc ještě čtyři další charakteristické vlastnosti navíc.

13 13 6. Pravidelnost. Tyto děti se nenaučí dodržovat pravidelný denní režim. Ať se okolí snaží denní program změnit nebo přizpůsobit jakkoliv, nebudou ho tyto děti dodržovat. 7. Energie. Ne všechny problémové děti mají vysokou hladinu energie. Ale velká část z nich má sklon neustále vyvíjet nějakou aktivitu rozebírat věci, všechno prozkoumávat a vytvářet něco nového, a to neustále, od rána do večera. I když se může zdát, že jednají divoce, jejich energie je obvykle zaměřena k určitému cíli a smyslu. Těchto dětí se mnohdy jedné spíš o intenzitu a vytrvalost než o vlastní energii. 8. První reakce. Pro mnoho problémových dětí je typický rychlý odklon od všeho nového. Jakákoliv neznámá myšlenka, věc, oblast nebo osoba se může setkat s jejich rezolutním odmítnutím. Potřebují čas na zahřátí, než jsou připraveny něco přijmout. 9. Nálada. Některé problémové děti berou svět velmi vážně. Jsou analytické, rozebírají své zkušenosti, hledají chyby a navrhují změny. Usmívají se málo a zřídka a mohou mít sklon k pláči. 1.2 Důvody problémového chování žáků Ekonomické a sociální aspekty V současné době sice dochází k postupnému zvyšování ekonomické a sociální úrovně, ale současně bohužel také k problémům s nezaměstnaností, krizí rodiny, krizí hodnot. Nejistota pramenící z obavy ze ztráty zaměstnání, případně z aktuální nezaměstnanosti, může narušit rovnováhu vztahů v rodině. Rodiny se potýkají s finanční (materiální) nejistotou nebo nedostatečností, dochází ke zpochybnění potřeby profesních kvalit, objevují se pocity méněcennosti. K negativním vlivům patří i nestabilita rodinných vztahů, zvyšující se rozvodovost, velký počet rodin pouze s jedním rodičem. V těchto podmínkách mimo jiné hrozí i to, že si rodiče ze svých dětí vytvářejí náhradní partnery. Mnoho rodičů také omezuje výchovné působení na své děti, vyhýbají se zákazům a příkazům a tím případným konfliktům. Děti z takového prostředí, kde na ně

14 14 nejsou kladeny žádné nároky, pak mají tendenci i ve škole nerespektovat stanovená pravidla a odmítají přistoupit na požadavky učitelů. V neposlední řadě dochází ke krizi tradičních hodnot, které zprostředkovává škola, jako je pozitivní přínos práce a úsilí, neboť ve společnosti, mimo školu, se tyto hodnoty zpochybňují, nejsou uznávány Období dospívání Tyto důvody problémového chování žáků se týkají spíš vyšší věkové kategorie, v menší míře se mohou objevit na sklonku mladšího školního věku, v prepubertě. V tomto období prochází dítě hlubokými proměnami po stránce fyzické, psychické i sociální. Začíná se měnit vztah dospívajícího člověka k rodičům, což provázejí dvě protichůdné potřeby: - potřeba být závislý; - potřeba oddělit se od rodiny, provázená popřením hodnot, které vyznávají rodiče Neuspokojivý školní život Ne všechno, co se odehrává v našich školách, považují žáci za to nejlepší. M.-T. Auger a Ch. Boucharlat (2005) uvádějí, že žáci ve skutečnosti mají pocit, že nemají dostatečné právo vyjadřovat se k některým věcem, že je učitelé neberou vážně, že musí strpět vzdělávání, které je jim vnucováno, a trpí selekcí, která je z jejich pohledu neúprosná. Škola jen velmi málo počítá se zkušeností žáků, vzdělání neodpovídá potřebám žáků a není dostatečně otevřené okolnímu světu. Školní docházka skrývá pro některé žáky nebezpečí a překážky v podobě špatných známek a neúspěchů. Přitom někteří žáci a také mnoho rodičů jsou známkami přímo posedlí, obávají se případného neúspěchu a příliš brzy se trápí výběrem další studijní dráhy. Pravdou je, že v současné době čeká některé žáky rozhodování o dalším studiu již na konci mladšího školního věku, když v páté třídě odcházejí na osmiletá gymnázia.

15 15 Žákům je mnohdy také, alespoň z jejich pohledu, upíráno právo vyjádřit se, jediný tolerovaný slovní projev bývá někdy ten, ke kterému je žák učitelem přímo vyzván. Někteří žáci mají také pocit (a ne vždy neoprávněný), že o ně učitelé nejeví zájem, pohrdají jimi a ponižují je. Někteří žáci, kteří zažívají školní neúspěch, prožívají pocity ponížení, studu a úzkosti, které mohou způsobit i trvalé psychologické následky, hovoříme o tzv. syndromu školního neúspěchu Reakce žáků vůči škole U žáka, který se octne v situaci, kterou vnímá jako ohrožující, se mohou vyskytnout tři druhy reakce: - Útěk se může projevovat různými způsoby, například mluvením ve třídě v průběhu hodiny, nezapojováním se do dění ve třídě, pasivitou, apatií, nezájmem vůči probírané látce, mlčením, obtížemi při navazování vztahů, nevolnostmi, úzkostmi, pocity selhání, záškoláctvím, předčasným odchodem ze školy (což v případě žáků mladšího školního věku není možné, zde by mohla přicházet v úvahu pouze změna školy za jinou). - Útok, na rozdíl od pasivního přístupu v případě útěku, provázejí tendence přít se, provokovat, odporovat, někdy se žáci mohou uchýlit až k výhrůžkám a agresivnímu jednání vedoucímu někdy až k násilí; - Podřízení se systému na úkor vlastního osobnostního rozvoje někteří žáci jsou zcela závislí na normách, které jim škola stanovuje, a zcela se jim podřizují (i na úkor osobnostního rozvoje). To může být způsobeno buď příliš autoritativními učiteli, nebo naopak učiteli, kteří u žáka vytvoří vztah přílišné závislosti. V obou případech pak žák pracuje vlastně jen z důvodu citového vydírání, což jej staví do podřízené pozice. 1.3 Vztah učitele k problémovým žákům Vztah učitele k žákům, ať již problémovým nebo všem, není nikdy neutrální a čistě účelový. Je ovlivněn na jedné straně představami učitele a na

16 16 druhé straně jeho přáními, která jsou často nevědomá. Způsob, jakým učitel na žáky pohlíží, určuje nejen jeho chování vůči nim, ale i výkony žáků (efekt Pygmalion). (Auger, M.-T., Boucharat, Ch., 2005) Nabízí se tedy i myšlenka, že slabé a úspěšné žáky vyrábějí (alespoň částečně) sami učitelé. Pohled učitele na žáka je determinující a může mít přímý vliv nejen na žákovo chování, ale i na jeho výkon.v tomto případě hrozí nebezpečí nálepkování. Učitel může od žáka očekávat potvrzení svých předpokladů a tím mu nevědomě uzavře možnost vyvíjet se jinak, než mu učitel předem určil. Pro žáka může být nevýhodné nebo nebezpečné, když si učitel buď přečte na začátku školního roku, jak je (byl) žák hodnocen, nebo učiteli kolega, který žáka zná z loňského roku, sdělí co si o žákovi myslí. S takovými informacemi je třeba zacházet opatrně, jinak si učitel o žákovi již předem, aniž by ho sám znal, vytvoří předem jasnou představu. Žák pak může být vlastně omezen tím, co od něj očekávají učitelé, rodiče nebo dokonce i spolužáci. Úroveň jeho výkonu je tak vlastně dána předem. Učitel, který byl sám velmi pravděpodobně dobrý žák, se identifikuje nejčastěji s úspěšnými žáky. Pokud je mezi žákem, kterého vyučuje, a jeho vlastními zkušenostmi z doby, kdy chodil do školy, příliš velký rozdíl, hrozí že mezi oběma dojde k nedorozumění, případně k odmítavým reakcím. Kromě toho může vztah, který učitel naváže se žákem, znovu oživit vzpomínky na jeho vlastní konflikty dětství. Vztah učitele a žáka provázejí mnohdy i ambivalentní a rozporuplné pocity, protichůdná přání: - přání uplatňovat moc a být žákům vzorem; - přání být uznáván a být oblíben u žáků; - přání zcela se pro žáky vydat, poskytnout jim všeho dostatek. Je důležité, aby učitel o těchto přáních, která tvoří nedílnou součást celého vzdělávacího procesu, věděl a aby je rozeznával.

17 Práce s problémovými žáky Problémový žák je takový žák, který: - se špatně učí, má potíže s učením; - výrazně narušuje kázeň ve třídě; - je sám se sebou nespokojený; - má osobní nebo psychické problémy; - je značně citově zmatený a zároveň tyto city odmítá, protože z nich má strach; - má potíže s vlastním sebepřijetím, podceňuje se a prožívá velkou úzkost. Učitelé v souvislosti s problémovými žáky hovoří nejčastěji o jejich špatné kázni, odmítavých postojích odmítají obecně všechny dospělé, a agresivitě, tendenci napadat druhé. Na druhé straně jsou si učitelé (alespoň někteří) vědomi, že před sebou mají vlastně žáky zranitelné a nešťastné. Agresivní žáci nedokážou komunikovat jinak, ale jejich agresivita je volání o pomoc, za kterou se schovává jejich zranitelnost, kterou nejsou schopni vyjádřit. Jsou velmi zranitelní, dětství a dospívání je náročné období, žáci v tomto věku potřebují podporu a možnost mít se na koho obrátit. Tito žáci očekávají od učitele stabilitu a jistotu, laskavou autoritu. Dobří učitelé dokážou i problémové žáky vnímat pozitivně s tím, že neexistuje žák, ke kterému nelze najít cestu. 1.5 Přístup k problémovým žákům Učitelé pojímají problémové žáky jako někoho, kdo má nějaké trápení, jsou zranění v důsledku svých školních neúspěchů, a ty u nich vzbuzují další pocity úzkosti, protože podkopávají jejich sebedůvěru. Navíc se k tomuto všemu někdy připojuje i obtížná rodinná situace. Tito žáci často promítají své problémy do agresivního jednání, provokují, používají slovní násilí. Učitelé čelí těmto projevům tak, že se snaží vnímat a odhalit potřeby žáků a porozumět tomu, proč konkrétní žák vysílá takové

18 18 signály. Pokoušejí se rozšifrovat, odhalit skutečné problémy, kterými jsou často úzkost a nejistota. Problémoví žáci potřebují takové učitele, kteří jejich agresivnímu chování nepřikládají přílišný význam, kteří se necítí tímto chováním ohroženi a dokážou k takovým žákům přistupovat pozitivně a s důvěrou. Svým postojem dává učitel žákovi najevo, že mu rozumí, že je tu proto aby pomohl, ale také že ho pokládá za někoho, kdo je schopen rozvíjet své schopnosti. Takový přístup umožní žákovi, aby se viděl v jiném světle, aby znovu získal pocit jistoty a je možné, že u žáka pomůže nastartovat proces změny. Odmítavými postoji se před ostatními brání také velmi nejistí žáci. Nejčastěji se takoví žáci chovají odmítavě ke škole proto, že prožívají silné pocity ztráty vlastní hodnoty a identifikují se s negativním obrazem, který jim o nich vytvářeli někdy dlouhé roky rodiče, učitelé nebo kamarádi. Proto se snaží upoutat na sebe pozornost tímto způsobem. Žák (dítě), který zcela nutně potřebuje získat od svého okolí uznání, může změnit své chování a zlepšit své výsledky, pokud k němu učitel přistupuje pozitivně. Svým pozitivním přístupem může učitel u žáka podpořit jeho rozvoj, stimulovat ho tím, že ho ocení v oblasti chování i práce, aniž by přitom očekával hned nějaké zázračné výsledky. Takto může žákovi pomoci také překonat pocity méněcennosti, bezmoci, navrátit mu důvěru ve vlastní schopnosti a pozměnit jeho představu o sobě samém. Hlavním cílem učitele je skutečně napravit způsob, jakým žák vnímá sebe sama, aby na sobě mohl pracovat, mohl navazovat hodnotnější vztahy s ostatními konečně byl i lépe disponován k tomu se vzdělávat. Budeme-li k sobě upřímní, je třeba říci, že pro učitele je snadné věnovat pozornost a zájem žákům, s nimiž mu práce přináší uspokojení, těm, kteří se zájmem sledují vyučování a učiteli rozumějí. Zatímco přistupovat pozitivně k problémovým žákům, tedy k těm žákům, kteří často odmítají spolupracovat a odolávají jakémukoliv vlivu působení učitele, bývá pro učitele velmi málo uspokojující. Ale přesto se pozitivní přístup k problémovým žákům dříve nebo později projeví.

19 19 2. VÝVOJ DÍTĚTE V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU Tato vývojová fáze odpovídá zhruba věku 6 12 let, to znamená období dětství a prepuberty. Dítě v tomto období vstupuje do pro něj zcela nového prostředí, do školy, což do jeho života přináší velké změny. Najednou je nutné sedět klidně v lavici a dávat pozor, místo hraní dělat jen to, co řekne paní učitelka. Dítě se musí seznámit také s mnoha novými spolužáky a nějakým způsobem si na nový kolektiv zvyknout a zařadit se do něj. V tomto období se zvyšují současně i nároky kladené na dítě doma. Mnohé děti jsou proto na začátku tohoto období ze všech změn zmatené, rozčilené a unavené. Postupně se však stávají přizpůsobivějšími a vyrovnanějšími. Hlavní činností tohoto vývojového stadia je učení a sociální učení. Proti předchozím stádiím se dynamika a množství změn relativně zvolňuje. Navenek je patrné zvláště prodlužování postavy a zlepšování koordinace jemné motoriky, z psychologického hlediska jsou ale důležité především proměny úmyslnosti a délky pozornosti, analytičnost vnímání, postupný přechod k logické paměti, zvládání impulzivity emocí, osvojování postojů, postupný útlum spontaneity, expresivity a částečně i tvořivosti. V sociální oblasti dochází k formování vrstevnických vztahů a pravidel skupinového chování, roste úloha kognitivního učení a vzdělávání, tvoří se zájmy a postoje, vznikají vztahy zodpovědnosti. Nastává také větší formalizovanost projevu, zlepšují se adaptační mechanismy, dítě přechází na vyšší úroveň her, zájmů i dovedností. (Havlík, R., Koťa, J.; 2002, str. 48) 2.1 Školní zralost Školní zralost představuje tělesný, duševní a sociální vývoj, který odpovídá současným nárokům školy. Dítě musí mít odpovídající tělesný vývoj i zdravotní stav, přiměřenou slovní zásobu a motoriku, musí mít přiměřenou koncentraci a vytrvalost pozornosti, sociální přizpůsobivost, schopnost plnit úkoly, podřizovat se kázni a mít odpovídající inteligenci. Pedagogická praxe ukázala, že některé děti kolem 6. roku věku přicházející k zápisu do prvních tříd základní školy nemají dostatek předpokladů zapojit se do vyučovacího procesu, do sociální skupiny a do života školy, takže pak po přijetí mívají neprospěch a jsou duševně traumatizovány, což může mít negativní vliv pro další psychický vývoj.

20 20 Nezralost může být somatická nebo psychická nebo současně somatická i psychická. Psychická nezralost se projevuje např. nedostatečným rozvinutím samostatnosti, neznalostí běžného okolního světa, neschopností se systematicky učit, neschopností plnit úkoly, nedostatky sociálního chování k vrstevníkům a k dospělým, nedostatkem rozvoje základních etických zásad a celkovou opožděností mentálního vývoje. Zanedbávající výchova může opozdit duševní vývoj až o půl roku. Dítě musí mít odpovídající somatický vývoj i zdraví, přiměřenou slovní zásobu a motoriku, přiměřenou koncentraci a vytrvalost pozornosti, sociální přizpůsobivost, schopnost plnit úkoly, podřizovat se kázni a mít odpovídající inteligenci. Má mít také sociální návyky. Uvádí se, že asi 2 % šestiletých dětí přicházejících z mateřských škol jsou školsky nezralé a až 20 % dětí mladších šesti let má v prvním roce školní docházky podprůměrný prospěch v triviu (čtení, psaní, počítání) a nedostatky v oblasti kázně a motoriky. (Langer, S.; 1999, str. 14) Prvním kritériem zápisu do školy je dosažení věku 6 let (dovršených do 31. srpna). Při vyšetřování školní zralosti se zkoumá především rozvoj tělesných a duševních funkcí a sociální adaptabilita dítěte. 1. Tělesný stav dítěte by měl být takový, aby mu dovoloval zúčastnit se vyučování. Tělesnou zdatnost a zdravotní stav posuzují dětští lékaři průběžně během preventivních prohlídek. Důraze klade na přiměřenou výšku a hmotnost dětí, prodloužení končetin a odlišení hrudníku od břicha, ale také na osifikaci ruky, zpevnění zádového svalstva a započetí výměny mléčného chrupu za trvalý. Důležitý je i rozvoj jemné motoriky a koordinace. Před vstupem do školy by měl být také známý typ laterality a případné smyslové vady. 2. Duševní vyspělost je podmíněna zralostí centrální nervové soustavy, ale také dosaženou mírou rozvoje racionálně-kognitivních a imaginativně-emotivních funkcí psychiky. Z poznávacích procesů se zjišťuje například úroveň pozornosti, kvalita čití (zrak, sluch), vnímání (rozlišování detailů, směr, časové pojmy), schopnost diferencovaného a analytického vnímání, úroveň paměti, zvládnutí řeči, úroveň porozumění, schopnost chápat a užívat symboly. 3. Emoční zralost spočívá v dosažení určité citové stability, nepodléhání bezprostředním impulzům, nevyžadování pozornosti jenom pro sebe, ale také

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI Klára Nováková Lukáš Ouzký OBSAH Co je to skupina Malá sociální skupina rodina, škola, vrstevníci Velká sociální skupina Masa x dav Skupinová dynamika Struktura skupiny dělení

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v... Rodné číslo dítěte:. Určeno pro vyšetření žáků 1. až 8. tříd ZŠ Velmi důvěrné! Sdělení rodičů Milí rodiče, Vaše dítě

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více