Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT."

Transkript

1 StabITALY VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT. TM Jde o satelitní motor, podporujíci standart DiSEqC 1.2, vyvinutý v spolupráci s firmou EUTELSAT. Upozornìní: Aby jste mohl pøipojit motor k pøijímaèi bez použití dodateèného rozhraní, je nutné, aby Váš pøijímaè podporoval DiSEqC1.2 nebo USALS protokol. Pøed instalací motoru si pozornì prostudujte instrukce uvedené v tomto manuálu. Pro ovládání motoru prostøednictvím Vašeho pøijímaèe si pozornì prostudujte návod na použití pøijímaèe. OBSAH Technické údaje Pøíslušenství pro montáž Montážní instrukce pro DiSEqC1.2 mód USALS informace Montážní instrukce pro USALS mód Pøíslušenství Øešení problémù Upozornìní Záruèní podmínky MAPY Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Pobaltské Republiky Ve¾ká Británie, Írsko Severní Nemecko, Holandsko Jižní Nemecko, Rakousko, Švícarsko, Slovinsko Francouzko, Belgicko Španelsko, Portugalsko Italie (severní) Italie (južní) Maroko, Alžírsko, Tunis Strední Amerika Kanada USA DiSEqC1.2 systém je ochranná znaèka spoleènosti EUTELSAT. USALS systém je ochrannou známkou spoleènosti STAB patent èíslo Konstrukce a technické údaje mohou být bez varování zmìnìny a nadále zùstávají vlastnictvím spoleènosti STAB. Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 1

2 Technické údaje MOTOR SAT HH100 VOLITE¼NÉ Komunikaèní protokol DiSEqC1.2 Maximální prùmìr paraboly 100 cm Maximální hmotnost paraboly 12 kg Prùmìr nosného stožáru od 50 do 76 mm Délka stožáru pro parabolu 145 mm Prùmìr stožáru pro parabolu 55 mm Úhel otáèení ± 65 Rychlost otáèení 1,8 /s (18V), 1,2 /s(13v) Napájecí napìtí 13/18 V Spotøeba v pohotovostním režimu 30 ma Provozní spotøeba 190 ma Spotøeba ze zaèátku pohybu max. 350 ma Provozní teplota -40 C až 80 C Maximální relativní vlhkost 100% Programovatelné pozice 49 satelitù Pøednastavené pozice 28 satelitù Konektory F typ Propojení koaxiální kabel Mechanické omezení ± 70 Programovatelné elektrické omezení od 5 do 65 Jemné natáèení po 0,1 Úhel sklonu motoru na stožáru od 15 do 70 Hmotnost motoru 3 kg Volitelní Nástavba pro držák antény 55 mm MOTOR SAT HH120 Komunikaèní protokol DiSEqC1.2 Maximální prùmìr paraboly 120 cm Maximální hmotnost paraboly 17 kg Prùmìr nosného stožáru od 50 do 76 mm Délka stožáru pro parabolu 180 mm Prùmìr stožáru pro parabolu 54 mm Úhel otáèení ± 65 Rychlost otáèení 0,7 /s (18V), 0,4 /s(13v) Napájecí napìtí 13/18 V Spotøeba v pohotovostním režimu 30 ma Provozní spotøeba 190 ma Spotøeba ze zaèátku pohybu max. 350 ma Provozní teplota -40 C až 80 C Maximální relativní vlhkost 100% Programovatelné pozice 49 satelitù Pøednastavené pozice 28 satelitù Konektory F typ Propojení koaxiální kabel Mechanické omezení ± 70 Programovatelné elektrické omezení od 5 do 65 Jemné natáèení po 0,1 Úhel sklonu motoru na stožáru od 15 do 70 Hmotnost motoru 3,2 kg Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 2

3 Pøíslušenství pro montáž Konzola pro upevnìní nosné tyèe 1 kus U svorka 2 kusy F konektory (samec) 2 kusy Kryty konektorù 2 kusy 8 MA šrouby z nerezové ocele 4 kusy 8 MA matice z nerezové ocele 4 kusy Ö 8 mm podložky z nerezové ocele 8 kusù Úchyt 2 kusy U SVORKA ÚCHYTY ŠROUB + PODLOŽKA U SVORKA MATICE + PODLOŽKA KONZOLA KRYT KONEKTORU Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 3

4 Altri Montážní accessoriinstrukce v DiSEqC1.2 módu 1. Kam nainstalovat satelitní parabolu 1.1 Vyberte si místo s pøímou viditelností na JIH, bez jakýchkoliv pøekážek ve výhledu. Budovy, stromy, vodovodní rozvody a pod., mohou èásteènì nebo úplnì blokovat pøíjem ze satelitu. 1. Instalace motoru 1.1 Upevnìte nosnou tyè (50 76 mm prùmìr) v dokonale kolmé poloze. K upevnìní motoru na nosnou tyè použijte dodanou konzolu. Podle pøíruèky od výrobce zkompletujte parabolu. Pomocí dodaných svorek pøipevnìte parabolu k nosné tyèi motoru. Je pøísne zakázano namontovat motor opaèním smìrem. Minimálni výška pro zamedzení vibrací JIH OK NO 2.2 Zarovnejte parabolu podle znaèky na nosné tyèi 2.3 Pomocí kompasu nasmìrujte motor na JIH 3. Charakteristiky koaxiálních kabelù a schémata zapojení Použití nevhodných kabelù mùže zpùsobit nesprávnou èinnost motoru! Délka kabelu do 30 m do 100 stop od 30 do 60 m od 100 do 200 stop 15mm 8mm Typ kabelu Sat. koax. kabel Sat. koax. kabel Vnitøní vodiè Cu ø=1,02 mm Cu ø=1,13 mm Odpor vnitøního vodièe 22 ohm/km 18 ohm/km KONEKTOR Odpor vnìjšího vodièe 18 ohm/km 10 ohm/km 3mm 3.1 Na koaxiální kabel dlouhý asi 1,5 m pøipojte 2 F konektory. Pomocí tohoto kabelu pøipojte k LNB konvertor k výstupu na motoru (oznaèený LNB). Kabel od pøijímaèe pøipojte ke konektoru na motoru (oznaèený REC). PØIJÍMAÈ TV IN MOTOR REC LNB Cable 2 Cable 1 PØIJÍMAÈ LNB Scart Cable 2 Cable 1 Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 4

5 Montážní instrukce v DiSEqC1.2 módu 4. Jak zjistit Elevaèní úhel motoru 4.1 Zjistìte Vaši zemìpisnou polohu na mapì na stránkách 72-84, poznaète si údaj o zemìpisné šíøce a nastavte úhel motoru podle této hodnoty (obr.1) Pøíklad: Venice 45,5 Zem.šíøka SEVER REF = 45,5 5. Jak zjistit elevaèní úhel paraboly REF 1 45,5 5.1 Pomocí stejného údaje o zemìpisné šíøce vypoèítáte hodnotu Elevaèního úhlu paraboly podle vzorce: Elevaèní úhel = P ( 60 zemìpisná šíøka) P = údaj o elevaci paraboly, daný výrobcem, pro pøímou montáž bez motoru Pøíklad: Zemìpisná šíøka Venice = 45,5 P(elevace paraboly daná výrobcem) = 37,6 Elevaèní úhel paraboly = 37,6 (60 45,5) = 23,1 (obr.2) 6. Zamìøení paraboly Pro co nejjednodušší zamìøení paraboly použijte nejbližší satelit k Vaší zemìpisné délce (viz mapy na stranách 72-84) 6.2 Vypoèítejte rozdíl mezi zem. délkou referenèního satelitu a zem. délkou Vaší polohy, pøièemž: kladná poloha = pohyb na Východ, záporná poloha = pohyb na Západ. Pøíklad1: Místo instalace Venice (12,3 východní zemìpisné délky), referenèní satelit ASTRA (19,2 východní zemìpisná délka) 19,2 12,3 = +6,9 pozice satelitu ASTRA z Venice je 9,9 proti smìru hodinových ruèièek (viz obr.3) Pøíklad2: Instalace Venice (12,3 východní zemìpisné délky), referenèní satelit Eutelsat F2 (10 východní zemìpisná délka) 10-12,3 = -2,3 Poloha satelitu Eutelsat od Venice je : 2,3 Západ 6.3 Pomocí dálkového ovládání (viz Instrukèní manuál k pøijímaè- èást týkající se motoru), otáèejte motor po malých krocích smìrem na Východ nebo na Západ tak, aby jste dosáhli vypoèítanou hodnotu. Pro správné provedení je potøebné, aby byl pøijímaè umístìný v blízkosti paraboly nebo, aby Vám nìkdo pomáhal. Zatímco jeden bude používat dálkové ovládání u pøijímaèe, druhý bude sledovat dosažení správné polohy na mìrce motoru. 6.4 Odpojte kabel vedoucí od pøijímaèe k motoru a pøipojte mìøiè intenzity signálu. Povolte šrouby upevòující motor k nosné tyèi a opatrnì otáèejte motor spoleènì s parabolou na Východ nebo na Západ (obr.4 úchyty) pokud nedosáhnete nejlepší pøíjem signálu, potom dotáhnìte pøíslušné šrouby. Pokud nemùžete použít vhodný mìøiè, umístìte k parabole Váš TV a nastavení proveïte podle kvality pøijímaného obrazu. Po nastavení pøipojte motor k pøijímaèi. 3 Ex. Venice 6,9 6.5 Uložte polohu satelitu do pamìti pøijímaèe (viz instrukèní manuál k pøijímaèi èást týkající se motoru) a proveïte funkci pøepoèítání poloh satelitù ( pokud Váš pøijímaè podporuje tuto funkci). V opaèném pøípadì musíte ostatní satelity vyhledat a uložit manuálnì. Pokud jste provedli pøedcházející kroky správnì, mìli by jste být schopni pøijímat všechny dostupné satelity, vèetnì nejvýchodnìjších a nejzápadnìjších. 4 Úchyty Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 5

6 Montážní instrukce v DiSEqC1.2 módu 7. Jemné nastavení 7.1 Pokud toto zamìøení nebylo správnì provedeno, mùže dojít ke zhoršenému satelitnímu pøíjmu z nejvýchodnìjších a nejzápadnìjších satelitù. Pro odstranìní musíte provést následující: zvolte volný - nekódovaný program z nejvýchodnìjšího satelitu, potom zlehka pohýbejte parabolou nahoru nebo dolù a zkontrolujte, zda se nezlepšil obraz na TV. To samé proveïte pro nejzápadnìjší satelit. Pro správné zamìøení známe tyto ètyøi pøípady: 7.2 Pàípad 1 - Pokud pøi natoèení paraboly nahoru na východní satelitní pozice a dolù na západní satelitní pozice dochází ke zlepšení obrazu, povolte zlehka svorku a natoète motor spoleènì s parabolou na západ ( ve smìru hodinových ruèièek). Zatáhnìte šrouby svorky, upravte smìr paraboly a pomocí dálkového ovládání k pøijímaèi pøejdìte na referenèní satelit (viz návod na použití pøijímaèe, èást vìnovaná motoru). Najdìte nejlepší obraz a uložte tuto novou pozici. nyní mùžete provést pøepoèet (pokud to Váš pøijímaè podporuje). Pokud ne, vra te se na každou uloženou pozici, zkontrolujte kvalitu obrazu a uložte každou pozici jednu po druhé. IDEÁLNI DRÁHA E JIH NESPRÁVNI DRÁHA W Pàípad 2 - Pokud pøi natoèení paraboly nahoru na východní satelitní pozice a dolù na západní satelitní pozice dochází ke zlepšení obrazu, povolte zlehka svorku a natoète motor spoleènì s parabolou na východ ( proti smìru hodinových ruèièek). Zatáhnìte šrouby svorky, upravte smìr paraboly a pomocí dálkového ovládání k pøijímaèi pøejdìte na referenèní satelit (viz návod na použití pøijímaèe, èást vìnovaná motoru). Najdìte nejlepší obraz a uložte tuto novou pozici. Nyní mùžete provést pøepoèet (pokud to Váš pøijímaè podporuje). Pokud ne, vra te se na každou uloženou pozici, zkontrolujte kvalitu obrazu a uložte každou pozici jednu po druhé. JIH IDEÁLNI DRÁHA NESPRÁVNI DRÁHA E W Pàípad 3 - Pokud pøi natoèení paraboly nahoru/východ na východní satelitní pozice a nahoru/západ na západní satelitní pozice dochází ke zlepšení obrazu, mìli by jste povolit šrouby upevòující motor na svorce a zvýšit o kousek úhel sklonu motoru na svorce. Najdìte nejlepší obraz a uložte tuto novou pozici. Nyní mùžete provést pøepoèet (pokud to Váš pøijímaè podporuje). Pokud ne, vra te se na každou uloženou pozici, zkontrolujte kvalitu obrazu a uložte každou pozici jednu po druhé. JIH IDEÁLNI DRÁHA NESPRÁVNI DRÁHA E W Pøípad 4 - Pokud pøi natoèení paraboly dolù na východní i západní satelitní pozice dochází ke zlepšení obrazu, mìli by jste povolit šrouby upevòující motor na svorce a zvýšit o kousek úhel sklonu motoru na svorce. Najdìte nejlepší obraz a uložte tuto novou pozici. Nyní mùžete provést pøepoèet (pokud to Váš pøijímaè podporuje). Pokud ne, vra te se na každou uloženou pozici, zkontrolujte kvalitu obrazu a uložte každou pozici jednu po druhé. IDEÁLNI DRÁHA JIH NESPRÁVNI DRÁHA E W Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 6

7 Montážní instrukce v DiSEqC1.2 módu 8. VÝCHOD ZÁPAD limity (jen pro pøijímaèe podporující tuto funkci) 8.1 Motor je navržen pro natáèení od 65 proti smìru hod. ruèièek do 65 ve smìru hod. ruèièek. 8.2 Pro zabezpeèení maximálního natáèení je nastaveno elektronické omezení limit na ± 65 a mechanický limit na ± 70. V rámci tohoto limitu mùžete nastavit dva nové elektronické limity v rozmezí 5-65 ve východním a 5-65 v západním smìru. Pøi pøekroèení limitu nebude možno uložit tuto pozici. 8.3 Nastavení limitù je užiteèné, pokud se motor nemùže natáèet v celém svém rozsahu kvùli pøekážkám. 8.4 Pro odstranìní, nastavení a uložení limitù si prohlédnìte návod na použití k pøijímaèi, konkrétnì èást vìnovanou limitùm. 8.5 Pokud to není skuteènì potøeba, ponechejte limity na pøeprogramované hodnotì ± Funkce pøepoèítání (jen pro podporované pøijímaèe) 9.1 V pamìti motoru mùže být uloženo 49 satelitních pozic: 28 pozic je pøednastavených (viz tabulka dole) a 21 je volných. È. poz. Satelit Pozice È. poz. Satelit Pozice Hot Bird Astra Eutelsat F3 Eutelsat F2 Eutelsat F4 Sirius Telecom 2C Intelsat 707 Telecom 2B,2D Telecom 2A Intelsat 705 Intelsat Star Intelsat 803 Hispasat 13 E 19,2 E 16 E 10 E 7 E 5 E 3 E 1 E 5 W 8 W 18 W 21 W 27 W 30 W Orion Kopernicus 3 Arabsat 2A Kopernicus 2 Astra 2 Arabsat 2B Turksat 1B Turksat 1C Intelsat 601 Pas 1 Amos Thor Nilesat Eutelsat 37 W 23 E 26 E 28 E 28 E 30 E 31 E 42 E 34,5 E 45 W 4 W 0,8 W 7 W 12,5 W 9.2 Funkce pøepoèítání automaticky pøepoèítá a nastaví všechny pøednastavené pozice satelitù vzhledem k pozici jednoho satelitu. Jinak øeèeno, po vyhledání, doladìní a uložení prvního satelitu do pamìti motoru, se podle pozice tohoto satelitu automaticky nastaví a uloží do pamìti pozice ostatních satelitù. Pøepoèítání pozic ostatních satelitù mùže být provedeno jen tehdy, pokud byl první satelit naladìný a uložený do pamìti motoru. 10. Návrat motoru na nulovou pozici (jen pro pøijímaèe podporující tuto funkci) 10.1 Tato funkce umožòuje nastavení motoru na 0 pozici a nastavení vnitøního registru. Je dùležitá, pokud je potøebné nanovo nastavit pozice všech satelitù, které byly posunuté východnì nebo západnì od referenèní pozice (zhoršený obraz nebo ztráta pozic) 10.2 V menu pøijímaèe by tato funkce mìla být napøíklad pojmenovaná PØELADÌNÍ RESET- JDI NA 00 REFERENÈNÍ. Nìkteré pøijímaèe mají tuto funkci automatickou Po zadání tohoto pøíkazu zkontrolujte správnost satelitních pozic Pokud Váš pøijímaè tuto funkci nepodporuje, doèasnì pøipojte rozhraní propojovací zaøízení a stisknìte tlaèítka na dálkovém ovládání FUNC a RESET. 11. Autofokus (jen pro pøijímaèe podporující tuto funkci) 11.1 Motor je vybaven speciální funkcí nazvanou autofokus, která mu umožòuje automaticky zamìøit satelity pøed uložením do pamìti. Tento pøíkaz podporují jen nìkteré pøijímaèe. Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 7

8 USALS Informace USALS V roce 1998 byl díky spolupráci spoleèností EUTELSAT a STAB vyvinutý protokol DiSEqC1.2, který mùže pohybovat všemi satelitními motory pøímo z pøijímaèe. Tento systém, který je uznávaný jako standard pro všechny výrobce satelitních pøijímaèù, vyžaduje vícero nastavení potøebných pro správnou instalaci paraboly (napø. správné zamìøení jihu, manuální vyhledávání a zapamatování si všech pozic satelitù, nastavení mezních hodnot). Od roku 1999 je hlavním cílem výzkumu spoleènosti STAB vyøešit všechny možné problémy spojené s instalací motoru, umožnìní uživatelùm zakoupení motoru STAB a jednoduché instalace motoru kdekoliv na svìtì. S jistotou mùžeme øíci, že výsledkem tohoto snažení je nový systém USALS. Ale co je ve skuteènosti USALS (Universal Satelite Automatic Location Systém) systém? Je to výpoèetní systém vyrobený spoleèností STAB, který je poskytovaný pro všechny výrobce satelitních pøijímaèù nebo PC karet. Umožòuje pøijímaèi vypoèítat pozici všech satelitù na obìžné dráze a pøesností ménì než 1 metr vzhledem na místo instalace. Toto všechno probíhá plnì automaticky, bez žádných specifických technických znalostí, a v dobì instalace nebo pøi používání. Jak zjistíte, zda je Váš pøijímaè kompatibilní s USALS standardem: 1. Na obalu od pøijímaèe a i na pøijímaèi musí být logo: 2. Menu Nastavení motoru musí obsahovat položku USALS. Pro detailnìjší informace navštivte prosím stránku Pøíklad: Výpoèet pozice satelitù vzhledem na LONDÝN automaticky provedený pøijímaèem se zabudovaným USALS systémem: LONDON Hispasat Astra Hot Bird Londýn: Zem. šírka 51,5 N - Zem. délka 0,0 - Astra 19,2 E Skut. úhel vzhledem na Londýn = 21,0 proti smìru hod. ruèièek - HotBird 13 E Skut. úhel vzhledem na Londýn = 14,2 proti smìru hod. ruèièek - Hispasat 30 W Skut. úhelvzhledem na Londýn = 32,7 v smìre hod. ruèièek Elevaèní úhel paraboly s motorem Sat HH = 22,6 I n f o r m a c e o p o l o z e kteréhokoliv místa na svìtì mùžete najít na web. stránce: " w w w. s t a b - u s a l s. u s Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 8

9 Montážní pokyny pro mód USALS Instalace USALS zaøízení je extrémnì jednoduchá. Pokud si nejste absolutnì jisti zemìpisnými souøadnicemi a elevaèním úhlem místa instalace, obra te se na webovou stránku ww.stab-usals.us nebo se podívejte na mapy na stranách STAB Vám poskytne všechny potøebné údaje o: Zemìpisné šírce, Zemìpisné délce, Elevaèním Úhlu antény. 1 Aby jste dosáhli správnou m e c h a n i c k o u i n s t a l a c i paraboly s motorem, celý systém musí být v dokonale svislé poloze. NOSNÍ TYÈ 2 UPEVÒOVACÍ SVORKA Upevnìte motor na nosnou tyè. Upevòovací svorku motoru ponechejte uvolnìnou. NOSNÍ TYÈ 3 Upravte sklon motoru podle aktuální Zemìpisné šíøky a dotáhnìte pøíslušné šrouby. UPEVÒOVACÍ ŠROUB Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 9

10 Altri Montážní accessori pokyny pro mód USALS 4 Pøipevnìte parabolu na n o s n o u t y è m o t o r u. Upevòovací svorku paraboly nechejte uvolnìnou. UPEVÒOVACÍ SVORKA 5 INDIKÁTOR OSY SYMETRIE INDIKÁTOR OSY SYMETRIE UPEVÒOVACÍ SVORKA UPEVÒOVACÍ SVORKA Zarovnejte nosnou tyè motoru s osou symetrie paraboly a dotáhnìte šrouby na upevòovací svorce. 6 Nastavte Elevaèní úhel paraboly a dotáhnìte upevòovací šrouby. UPEVÒOVACÍ ŠROUBY Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 10

11 Montážni Instrukce pro USALS mód 7 15mm 8mm PØIJÍMAÈ MOTOR LNB IN REC LNB Cable 2 Cable 1 F KONEKTOR TV PØIJÍMAÈ 3mm Scart Cable 2 Cable 1 PC Na koaxiální kabel o délce asi 1,5 PC KARTA m nainstalujte dva F-konektory a propojte LNB konvertor s motorem (konektor LNB). Cable 2 Cable 1 Pomocí pùvodního kabelu s F-konektory pøipojte pøijímaè k motoru (konektor oznaèený REC) V menu pøijímaèe nastavte instalaci motoru v USALS módu (viz Instrukèní manuál k Vašemu pøijímaèi). - Vyberte nejbližší jižní satelit, pokud jste na severní polokouli nebo nejbližší severní satelit, pokud jste na jižní polokouli.. - Vyplòte v menu pøijímaèe položky Zemìpisná šíøka a Zemìpisná délka. Pøíslušné informace mùžete získat na webové stránce nebo prostøednictvím map na stranách Pokud jsou zadané hodnoty správné, pøijímaè pøestaví motor na vypoèítanou pozici. P o è k e j t e, p o k u d s e m o t o r nezastaví. Opatrnì pootoète motor spoleènì s parabolou ve smìru a proti smìru hodinových ruèièek tak, aby jste získali co nejlepší obraz. Dotáhnìte upevòovací šrouby. GRATULUJEME!! Právì jste úspìšnì ukonèili instalaci motoru a zamìøení všech satelitù. NOSNÍ TYÈ Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 11

12 Altri accessori Možné konfigurace s pøíslušenstvím Sat STAB Konfigurace DiSEqC1.2/USALS pøijímaè. Konfigurace s použitím rozhraní MS 220 pro pøijímaèe bez podpory DiSEqC1.2/USALS. Konfigurace s použitím MP02 Minipos pro DiSEqC1.2 pøijímaèe. Konfigurace s použitím MP 01 Minipos pro DiSEqC1.2 pøijímaèe bez funkce Reset (Go to 0). MP01 Minipozicionér Rotor Kontrol MP01 je nevyhnutným zaøízením pro zamìøení paraboly DiSEqC1.2. MP02 Minipozicionér Rotor Kontrol MP02 umožòuje uložení a automatické vyvolání 4 pozic satelitù pøímo pomocí PCk a r t y n e b o D i S E q C 1. 2 pøijímaèe. Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 12

13 Príslušenství AN01 DS01 PR01 Adaptér s dvìma kroužky pro instalaci antén s nosnou tyèí s prùmìrem 76 mm (Channel Master, apod.). Vymezovací vložka pro u p e v n ì n í c m i t a l s k ý c h p a r a b o l. Tyèový nástavec pro HH 100 pro anténní tyèe s délkou vìtší než 180 mm. Pøíruèka øešení problémù UPOZORNÌNÍ! NIKDY NEVYPÍNEJTE PØIJÍMAÈ POKUD JE MOTOR V POHYBU. MÙŽE DOJÍT KE ZTRÁTÌ NASTAVENÍ. PROBLÉM PØÍÈINA ØEŠENÍ 1. Motor se nenatáèí.! Pøijímaè je zablokovaný. 2. Motor mírnì posune uložené satelitní pozice (poruchy v obrazu). 3. Motor ztratil všechny satelitní pozice (žádný obraz). 4. Motor zùstal zablokovaný na max.! Zoxidované kontakty.! Nesprávnì zapojené koaxiální kabely.! Pøijímaè byl v dobì pohybu motoru! vícekrát vypnut.! Elektrické rušení! Motor pøijal chybnì pøíkaz.! Pøijímaè odeslal nesprávný pøíkaz!resetujte pøijímaè nebo ho na 30 vteøin odpojte od elektrické sítì!vymìòte konektory!zkontrolujte F-konektory na kabelu Proveïte opìtovné nastavìní (èást 10)! Zvolte referenèní satelit a proveïte pøepoèet (pokud to Váš pøijímaè podporuje èást 9). Znovu uložte všechny satelitní pozice jednu po druhé. 5. Motor se nenatáèí pøi pøekroèení urèité pozice.! Pro tuto pozici byl nastaven a uložen limit.! Odstraòte limity, zvolte vhodnìjší pozice limitù a znovu je uložte (èást 8). 6. Motor nezamìøuje satelitní pozice ani po zahájení pøepoètu (pokud t u t o f u n k c i V á š p ø i j í m a è podporuje). 7. Žádný signál z nejvýchodnìjších a nejzápadnìjších satelitù. 8. Žádný signál ze satelitù støedních pozic.! Nesprávnì mechanické provedené zamìøení paraboly.! Zkontrolujte nastavení Vaší zemìpisné šíøky nebo délky.! Nesprávnì nastavený elevaèní úhel! motoru.! Zopakujte postup zamìøení paraboly dle instrukcí v èásti 7: Zamìøení paraboly. Pozornì zopakujte instrukce v èásti 4 a 8. Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 13

14 Altri accessori Upozornení! Z bezpeènostních dùvodù mùže mechanickou instalaci motoru provést jen odborný pracovník! Motor musí být namontován správným smìrem, ne obrácenì.! Pøi montáži je nutné použít všechny pøiložené šrouby a matice. Nepoužití nìkterého šroubu nebo matice mùže vést k nestabilitì nebo pádu kompletu.! Motor je konstruován tak, aby pøi použití paraboly s prùmìrem 120 mm odolal vìtru o rychlosti 140 km/hod. Pozornì vybírejte nosnou tyè pro motor a její pøipevnìní. Pokud je to možné, nainstalujte komplet na místo chránìné pøed vìtrem ( použití ochranných støíšek se nedoporuèuje).! Použití paraboly s vìtším prùmìrem, než je uvedeno v technických specifikacích pro daný motor, je pøísnì zakázáno.! Protože motor je mechanické rotaèní zaøízení, musí být nainstalován mimo dosah lidí.! Je zakázáno použít jiný motor, než pøedepisuje výrobce.! Motor je napájený pøímo z pøijímaèe nebo ze STAB pozicionéru. Použití jiného zdroje napájení je zakázáno a mùže vést k poškození zaøízení, nebo vážnému úrazu.! Nìkteré pøijímaèe mají protiporuchový systém propojený z hlavní èástí F konektoru. Toto mùže zpùsobit mírný elektrický výboj, který není nebezpeèný pro uživatele. V nìkterých pøípadech (napø. na støeše budovy nebo na schodech) mùže tento šok zpùsobit pád a zranìní. Pøi každé obsluze motoru musí být proto pøijímaè odpojen od sítì elektrické energie. Záruèní podmínky Tento motor byl vyroben a testován v našich laboratoøích s nejvìtší starostlivostí a vztahuje se na nìj 24 mìsíèní záruka ode dne prodeje. Pøi pøípadné reklamaci je nutné zaslat doklad o nákupu výrobku, který musí být pøiložen k výrobku. Záruka se vztahuje na všechny výrobní vady a nesprávnou funkci. Naopak, záruka se nevztahuje na poškození zpùsobená pádem, nesprávným používáním nebo vnìjší oxidací zpùsobenou nesprávnou instalací. Jakákoliv oprava neoprávnìnou osobou ve snaze opravit výrobek se automaticky považuje za porušení záruèních podmínek. Informace Pro další informace a rady o instalaci a použití kontaktujte Vašeho lokálního prodejce nebo technickou podporu AB-COM s.r.o. Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 14

SG Pozicionér DiSEqC 1.2 pro pohyb v horizontální rovině. Návod k instalaci (překlad orig. návodu) INSTALACE POZICIONÉRU

SG Pozicionér DiSEqC 1.2 pro pohyb v horizontální rovině. Návod k instalaci (překlad orig. návodu) INSTALACE POZICIONÉRU Pozicionér DiSEqC 1.2 pro pohyb v horizontální rovině SG-2100 Návod k instalaci (překlad orig. návodu) Kompatibilní s přijímači DiSEqC 1.2 Nastavitelné hardwarové limitní spínače LED pro indikaci závad

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

MOTORIZOVANÉ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ STRONG SRT DM 2100

MOTORIZOVANÉ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ STRONG SRT DM 2100 MOTORIZOVANÉ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ STRONG SRT DM 2100 Motorické natáčecí zařízení STRONG SRT DM 2100 Kompatibilní s přijímači DiSEqC 1,2 Přepínač nastavení hodnot motoru Dioda LED pro snadnější řešení případných

Více

NÁVOD K INSTALACI SINGLE ZAŘÍZENÍ PARTNER BOX

NÁVOD K INSTALACI SINGLE ZAŘÍZENÍ PARTNER BOX NÁVOD K INSTALACI SINGLE ZAŘÍZENÍ PARTNER BOX Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

RF Impedance výstupu: 5 Volt / 40 ma via RF port přijímače nebo 9 Volt DC / 100 ma via externí 230 Volt AC-DC adaptér

RF Impedance výstupu: 5 Volt / 40 ma via RF port přijímače nebo 9 Volt DC / 100 ma via externí 230 Volt AC-DC adaptér Simulace obrazu Ohsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 5.0 INSTALACE ANTÉNY 3 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za zakoupení DVB-T antény Strong SRT ANT 10.

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz METRO Elektromechanický podzemní pohon pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro montážní firmy Typy pohonù a

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Professional Digital Two-Way Radio System DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Quick Reference Guide m Struèný návod k použití pro pøenosné radiostanice DP 3400/3401 Dùležité bezpeènostní informace Bezpeèné

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

Aktivní DVB-T Venkovní Anténa SRT ANT 15

Aktivní DVB-T Venkovní Anténa SRT ANT 15 Aktivní DVB-T Venkovní Anténa SRT ANT 15 Návod k obsluze 1.0 Úvod Děkujeme za zakoupení DVB-T antény STRONG SRT ANT 15. Tato anténa byla speciálně navržena pro příjem digitálního terestriálního signálu.

Více

Elektrické držák pro TV 4WORLD

Elektrické držák pro TV 4WORLD www.4world.com Elektrické držák pro TV 4WORLD Návod k obsluze Elektrický úchyt k montáži na stìnì Jednoduchá instalace Bezpeèná instalace Otoèení televizoru pomocí tlaèítka Øízení úchytu pomocí televizního

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP P US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady COLOSSUS Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Colossus/Podlahová

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_58_satelitní příjem

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady TITAN Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Titan/Podlahová

Více

SAT-Finder plus SF 9000

SAT-Finder plus SF 9000 NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍHO VYHLEDÁVAČE SAT-Finder plus SF 9000 2 Obsah: 1. Před zapojením 1.1 Obsah balení 1.2 Bezpečnostní instrukce 1.3 Propojení SAT-Finderu Plus 1.4 Zapnutí 2. Vyhledávání a určení

Více

Obsah. Bezpečnostní pokyny

Obsah. Bezpečnostní pokyny ... Obsah Obsah...2 Bezpečnostní pokyny...2 Popis antény...3 Obsah balení...4 Kde instalovat anténu?...6 Instalace antény...6 ) Základní sestavení...6 2) Sestavení s montáží na balkón...8 3) Sestavení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_56_satelitní příjem

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

2diskové pole RAID USB a esata Externí pevný disk. Uživatelská příručka Česky

2diskové pole RAID USB a esata Externí pevný disk. Uživatelská příručka Česky 2diskové pole RAID USB a esata Externí pevný disk Uživatelská příručka Česky 1 Obsah Úvod 3 Obsah jednotky: Dùležité upozornìní 3 Software Nero BACKITUP 2 3 Ovládací prvky, konektory a kontrolky 4 Oblast

Více

Venkovní anténa UHF / VHF REQUIN Ref. 008193 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY

Venkovní anténa UHF / VHF REQUIN Ref. 008193 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Venkovní anténa UHF / VHF REQUIN Ref. 008193 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Interiérová anténa UHF / VHF Třebaže s instalací vaší VENKOVNÍ ANTÉNY OPTEX pospícháte, doporučujeme vám, abyste si tento

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_53_satelitní příjem

Více

Návod k obsluze. Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12

Návod k obsluze. Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12 Návod k obsluze Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12 1.0 Úvod Děkujeme za zakoupení DVB-T antény STRONG SRT ANT 12. Tato anténa byla speciálně navržena pro příjem digitálního terestriálního signálu. Může být

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-3 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~30 V:

Více

NEX 645 AGC kanálový zesilovač

NEX 645 AGC kanálový zesilovač NEX 645 AGC kanálový zesilovač Kanálové zesilovače NEX 645 slouží k přímému zesílení DVB-T kanálů v hlavních stanicích STA/TKR. 1. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI vysoká selektivita a výstupní úroveň stabilizace výstupní

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Montážní návod VIDEOSYSTÉMY COLOR

Montážní návod VIDEOSYSTÉMY COLOR R Czechphone platnost od 01.08.2009 výrobce domácí dorozumívací techniky Montážní návod VIDEOSYSTÉMY COOR ISO 9001 : 2000 výrobce : EEKTROFA.PAVEEK, s.r.o. obchod. znaèka Czechphone ul. Prùmyslová 15 Bolatice

Více

Venkovní plochá anténa Ref. č. 008195 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY

Venkovní plochá anténa Ref. č. 008195 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Venkovní plochá anténa Ref. č. 008195 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Venkovní anténa UHF / VHF / FM Třebaže s instalací vaší VENKOVNÍ PLOCHÉ ANTÉNY OPTEX pospícháte, doporučujeme vám, abyste si tento

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly GARDENTEC - správné øešení pro vìtší úrodu GUTTA ČR - Praha spol. s r.o. (1) 2 moduly 3 moduly zadní stìna støecha vìtrací okno 2-dílné dveøe boèní stìna

Více

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód:

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: Návod k použití CZ Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: 4737873 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

Dell XC720xd Příručka Začínáme

Dell XC720xd Příručka Začínáme Dell XC720xd Příručka Začínáme Regulační model: E14S Series Regulační typ: E14S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci revize 1.0.203 Příprava pro úspěšné nainstalování a otestování WABOXu potřebujete následující vybavení: 1. Počítač s tímto funkčním síťovým rozhraním: - adaptér

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide GM340 Mobile Radios contact TWO-WAY RADIOS As Dedicated As You Are control Basic User Guide GM340 Professional Mobile Radio 1 2 3 6 4 5 ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Všeobecné informace...................

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

POZICIONÉR SPD 09 plus. DiSeqC. Návod k obsluze

POZICIONÉR SPD 09 plus. DiSeqC. Návod k obsluze POZICIONÉR SPD 09 plus DiSeqC Návod k obsluze POZOR! Pøed sejmutím vrchního krytu odpojte pozicionér sí. šòùrou od sítì 230 V. Aby se pøedešlo úrazu elektrickým proudem, neotvírejte skøíòku pøístroje

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

PRESTIGIO TP03 TV Tuner Module

PRESTIGIO TP03 TV Tuner Module Všechny informace, které jsou obsažené v této příručce, mohou být předmětem změn bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Modul TV tuneru Děkujeme Vám za zakoupení tohoto modulu TV tuneru. Ujistěte se, že v

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Sazebník cen pro službu Kombinovaného vysílání Nová DIGI TV služeb Satelitní TV a DIGI2GO vydaný společností DIGI CZ s.r.o. platný od

Sazebník cen pro službu Kombinovaného vysílání Nová DIGI TV služeb Satelitní TV a DIGI2GO vydaný společností DIGI CZ s.r.o. platný od Sazebník cen pro službu Kombinovaného vysílání Nová DIGI TV služeb Satelitní TV a DIGI2GO vydaný společností DIGI CZ s.r.o. platný od 1. 10. 2016 ÚVODNÍ POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY Seznam použitých zkratek:

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

HYPPO Elektromechanický pohon s kloubovým nebo teleskopickým ramenem, pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Klávesnice EKB2. Instalační manuál. Verze 1.2

Klávesnice EKB2. Instalační manuál. Verze 1.2 Klávesnice EKB2 Instalační manuál Verze 1.2 Klávesnice EKB2 byla vyvinuta jako příslušenství bezpečnostního zařízení ESIM264. Základní funkce klávesnice EKB2: Plné zapnutí a vypnutí bezpečnostního zařízení

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

BASIC. Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 230V. Návod k montáži a použití

BASIC. Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 230V. Návod k montáži a použití Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 23V Dìkujeme, že jste zakoupili øídící bazénovou jednotku Pool Driver. Výhody tohoto systému budete moci využívat po léta. Elektrické zaøízení Pool Driver obsahuje

Více

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY K A R T A V Ý R O B K U 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 1-11 Technologicky vyspìlé UPS tøídy On-Line (VFI), urèené ke spolupráci se zaøízeními napájenými z jednofázové elektrické sítì ~30 V: servery, poèítaèovými

Více

Akční kampaň a Sazebník cen pro službu Kombinovaného vysílání Nová DIGI TV služeb Satelitní TV a DIGI2GO platná od

Akční kampaň a Sazebník cen pro službu Kombinovaného vysílání Nová DIGI TV služeb Satelitní TV a DIGI2GO platná od Akční kampaň a Sazebník cen pro službu Kombinovaného vysílání Nová DIGI TV služeb Satelitní TV a DIGI2GO platná od 1. 9. 2016 1 Kód akce: 16.09.01.01.D2G Název akce: DIGI2GO Časová platnost akce: od 1.září

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém easytrack GPS/GPRS monitorovací systém uživatelský návod www.easytrack.cz OBSAH 1. EASYTRACK INTERNETOVÉ ROZHRANÍ... 3 1.1 Systémové požadavky pro zobrazení www.easytrack.cz 1.2 Pøihlášení 1.3 Uživatelské

Více

-PHQRYLWp QDS WtPRWRUX. 3UDFRYQtUR]VDK 1DS Wt>9@ ÒSOQêUR]VDK QDWRþHQt %H]GRUD]X 6WDQGDUGQt0RGHO\ /7& 9a+] Då ƒdåƒ PRGHOX. 0RGHO\VHVQtPiQtPSRORK\

-PHQRYLWp QDS WtPRWRUX. 3UDFRYQtUR]VDK 1DS Wt>9@ ÒSOQêUR]VDK QDWRþHQt %H]GRUD]X 6WDQGDUGQt0RGHO\ /7& 9a+] Då ƒdåƒ PRGHOX. 0RGHO\VHVQtPiQtPSRORK\ Venkovní natáèecí a naklánìcí hlavice odolná proti povìtrnostním vlivùm Návod k obsluze LTC-9409 Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod k obsluze Než zaènete se zaøízením pracovat, pøeètìte

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Návod k montáži a obsluze Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Obsah Stručný úvod...1 Funkce......1 Úvod k tlačítkům...1 Montáž základní desky...2 Schéma zapojení vnitřního monitoru...3

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

Sazebník cen za služby vydaný společností DIGI CZ s.r.o. platný od

Sazebník cen za služby vydaný společností DIGI CZ s.r.o. platný od Sazebník cen za služby vydaný společností DIGI CZ s.r.o. platný od 1. 10. 2016 ÚVODNÍ POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY Seznam použitých zkratek: STB SAT = set top box pro satelitní TV CAM = CA Modul (zasouvací dekódovací

Více

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Upozornění Obsah Stručný úvod...1 Úvod k tlačítkům (vnitřní monitor)...1 Úvod k tlačítkům (venkovní jednotka)...

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Návod Infrasauna Crystal

Návod Infrasauna Crystal Návod Infrasauna Crystal 1. Ovládací skříňka a označení komponentů Ovládací skříňka je řídícím centrem sauny. je namontována na zadním panelu pod lavicí. MAIN POWER-síťové napájení sauny HT1,HT2,HT3,HT4

Více

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah G6000 / G6001 Automatický systém pro rychlé silnièní závory 1 Standardní montážní sestava 1. Jednotka GARD 2. Ovládací panel pøíslušenství 3. Hliníková závora 4. Èervené fluorescenèní pásy 5. Anténa 6.

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro auto přívěsy se 7 monitorem.

Návod na použití kamerového kompletu pro auto přívěsy se 7 monitorem. Návod na použití kamerového kompletu pro auto přívěsy se 7 monitorem. obj. č: 3270 Úvod Chtěli bychom Vám poděkovat, že jste se rozhodli zakoupit naší sadu kamery do přívěsu a přejeme Vám hodně zábavy

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více