Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT."

Transkript

1 StabITALY VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT. TM Jde o satelitní motor, podporujíci standart DiSEqC 1.2, vyvinutý v spolupráci s firmou EUTELSAT. Upozornìní: Aby jste mohl pøipojit motor k pøijímaèi bez použití dodateèného rozhraní, je nutné, aby Váš pøijímaè podporoval DiSEqC1.2 nebo USALS protokol. Pøed instalací motoru si pozornì prostudujte instrukce uvedené v tomto manuálu. Pro ovládání motoru prostøednictvím Vašeho pøijímaèe si pozornì prostudujte návod na použití pøijímaèe. OBSAH Technické údaje Pøíslušenství pro montáž Montážní instrukce pro DiSEqC1.2 mód USALS informace Montážní instrukce pro USALS mód Pøíslušenství Øešení problémù Upozornìní Záruèní podmínky MAPY Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Pobaltské Republiky Ve¾ká Británie, Írsko Severní Nemecko, Holandsko Jižní Nemecko, Rakousko, Švícarsko, Slovinsko Francouzko, Belgicko Španelsko, Portugalsko Italie (severní) Italie (južní) Maroko, Alžírsko, Tunis Strední Amerika Kanada USA DiSEqC1.2 systém je ochranná znaèka spoleènosti EUTELSAT. USALS systém je ochrannou známkou spoleènosti STAB patent èíslo Konstrukce a technické údaje mohou být bez varování zmìnìny a nadále zùstávají vlastnictvím spoleènosti STAB. Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 1

2 Technické údaje MOTOR SAT HH100 VOLITE¼NÉ Komunikaèní protokol DiSEqC1.2 Maximální prùmìr paraboly 100 cm Maximální hmotnost paraboly 12 kg Prùmìr nosného stožáru od 50 do 76 mm Délka stožáru pro parabolu 145 mm Prùmìr stožáru pro parabolu 55 mm Úhel otáèení ± 65 Rychlost otáèení 1,8 /s (18V), 1,2 /s(13v) Napájecí napìtí 13/18 V Spotøeba v pohotovostním režimu 30 ma Provozní spotøeba 190 ma Spotøeba ze zaèátku pohybu max. 350 ma Provozní teplota -40 C až 80 C Maximální relativní vlhkost 100% Programovatelné pozice 49 satelitù Pøednastavené pozice 28 satelitù Konektory F typ Propojení koaxiální kabel Mechanické omezení ± 70 Programovatelné elektrické omezení od 5 do 65 Jemné natáèení po 0,1 Úhel sklonu motoru na stožáru od 15 do 70 Hmotnost motoru 3 kg Volitelní Nástavba pro držák antény 55 mm MOTOR SAT HH120 Komunikaèní protokol DiSEqC1.2 Maximální prùmìr paraboly 120 cm Maximální hmotnost paraboly 17 kg Prùmìr nosného stožáru od 50 do 76 mm Délka stožáru pro parabolu 180 mm Prùmìr stožáru pro parabolu 54 mm Úhel otáèení ± 65 Rychlost otáèení 0,7 /s (18V), 0,4 /s(13v) Napájecí napìtí 13/18 V Spotøeba v pohotovostním režimu 30 ma Provozní spotøeba 190 ma Spotøeba ze zaèátku pohybu max. 350 ma Provozní teplota -40 C až 80 C Maximální relativní vlhkost 100% Programovatelné pozice 49 satelitù Pøednastavené pozice 28 satelitù Konektory F typ Propojení koaxiální kabel Mechanické omezení ± 70 Programovatelné elektrické omezení od 5 do 65 Jemné natáèení po 0,1 Úhel sklonu motoru na stožáru od 15 do 70 Hmotnost motoru 3,2 kg Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 2

3 Pøíslušenství pro montáž Konzola pro upevnìní nosné tyèe 1 kus U svorka 2 kusy F konektory (samec) 2 kusy Kryty konektorù 2 kusy 8 MA šrouby z nerezové ocele 4 kusy 8 MA matice z nerezové ocele 4 kusy Ö 8 mm podložky z nerezové ocele 8 kusù Úchyt 2 kusy U SVORKA ÚCHYTY ŠROUB + PODLOŽKA U SVORKA MATICE + PODLOŽKA KONZOLA KRYT KONEKTORU Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 3

4 Altri Montážní accessoriinstrukce v DiSEqC1.2 módu 1. Kam nainstalovat satelitní parabolu 1.1 Vyberte si místo s pøímou viditelností na JIH, bez jakýchkoliv pøekážek ve výhledu. Budovy, stromy, vodovodní rozvody a pod., mohou èásteènì nebo úplnì blokovat pøíjem ze satelitu. 1. Instalace motoru 1.1 Upevnìte nosnou tyè (50 76 mm prùmìr) v dokonale kolmé poloze. K upevnìní motoru na nosnou tyè použijte dodanou konzolu. Podle pøíruèky od výrobce zkompletujte parabolu. Pomocí dodaných svorek pøipevnìte parabolu k nosné tyèi motoru. Je pøísne zakázano namontovat motor opaèním smìrem. Minimálni výška pro zamedzení vibrací JIH OK NO 2.2 Zarovnejte parabolu podle znaèky na nosné tyèi 2.3 Pomocí kompasu nasmìrujte motor na JIH 3. Charakteristiky koaxiálních kabelù a schémata zapojení Použití nevhodných kabelù mùže zpùsobit nesprávnou èinnost motoru! Délka kabelu do 30 m do 100 stop od 30 do 60 m od 100 do 200 stop 15mm 8mm Typ kabelu Sat. koax. kabel Sat. koax. kabel Vnitøní vodiè Cu ø=1,02 mm Cu ø=1,13 mm Odpor vnitøního vodièe 22 ohm/km 18 ohm/km KONEKTOR Odpor vnìjšího vodièe 18 ohm/km 10 ohm/km 3mm 3.1 Na koaxiální kabel dlouhý asi 1,5 m pøipojte 2 F konektory. Pomocí tohoto kabelu pøipojte k LNB konvertor k výstupu na motoru (oznaèený LNB). Kabel od pøijímaèe pøipojte ke konektoru na motoru (oznaèený REC). PØIJÍMAÈ TV IN MOTOR REC LNB Cable 2 Cable 1 PØIJÍMAÈ LNB Scart Cable 2 Cable 1 Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 4

5 Montážní instrukce v DiSEqC1.2 módu 4. Jak zjistit Elevaèní úhel motoru 4.1 Zjistìte Vaši zemìpisnou polohu na mapì na stránkách 72-84, poznaète si údaj o zemìpisné šíøce a nastavte úhel motoru podle této hodnoty (obr.1) Pøíklad: Venice 45,5 Zem.šíøka SEVER REF = 45,5 5. Jak zjistit elevaèní úhel paraboly REF 1 45,5 5.1 Pomocí stejného údaje o zemìpisné šíøce vypoèítáte hodnotu Elevaèního úhlu paraboly podle vzorce: Elevaèní úhel = P ( 60 zemìpisná šíøka) P = údaj o elevaci paraboly, daný výrobcem, pro pøímou montáž bez motoru Pøíklad: Zemìpisná šíøka Venice = 45,5 P(elevace paraboly daná výrobcem) = 37,6 Elevaèní úhel paraboly = 37,6 (60 45,5) = 23,1 (obr.2) 6. Zamìøení paraboly Pro co nejjednodušší zamìøení paraboly použijte nejbližší satelit k Vaší zemìpisné délce (viz mapy na stranách 72-84) 6.2 Vypoèítejte rozdíl mezi zem. délkou referenèního satelitu a zem. délkou Vaší polohy, pøièemž: kladná poloha = pohyb na Východ, záporná poloha = pohyb na Západ. Pøíklad1: Místo instalace Venice (12,3 východní zemìpisné délky), referenèní satelit ASTRA (19,2 východní zemìpisná délka) 19,2 12,3 = +6,9 pozice satelitu ASTRA z Venice je 9,9 proti smìru hodinových ruèièek (viz obr.3) Pøíklad2: Instalace Venice (12,3 východní zemìpisné délky), referenèní satelit Eutelsat F2 (10 východní zemìpisná délka) 10-12,3 = -2,3 Poloha satelitu Eutelsat od Venice je : 2,3 Západ 6.3 Pomocí dálkového ovládání (viz Instrukèní manuál k pøijímaè- èást týkající se motoru), otáèejte motor po malých krocích smìrem na Východ nebo na Západ tak, aby jste dosáhli vypoèítanou hodnotu. Pro správné provedení je potøebné, aby byl pøijímaè umístìný v blízkosti paraboly nebo, aby Vám nìkdo pomáhal. Zatímco jeden bude používat dálkové ovládání u pøijímaèe, druhý bude sledovat dosažení správné polohy na mìrce motoru. 6.4 Odpojte kabel vedoucí od pøijímaèe k motoru a pøipojte mìøiè intenzity signálu. Povolte šrouby upevòující motor k nosné tyèi a opatrnì otáèejte motor spoleènì s parabolou na Východ nebo na Západ (obr.4 úchyty) pokud nedosáhnete nejlepší pøíjem signálu, potom dotáhnìte pøíslušné šrouby. Pokud nemùžete použít vhodný mìøiè, umístìte k parabole Váš TV a nastavení proveïte podle kvality pøijímaného obrazu. Po nastavení pøipojte motor k pøijímaèi. 3 Ex. Venice 6,9 6.5 Uložte polohu satelitu do pamìti pøijímaèe (viz instrukèní manuál k pøijímaèi èást týkající se motoru) a proveïte funkci pøepoèítání poloh satelitù ( pokud Váš pøijímaè podporuje tuto funkci). V opaèném pøípadì musíte ostatní satelity vyhledat a uložit manuálnì. Pokud jste provedli pøedcházející kroky správnì, mìli by jste být schopni pøijímat všechny dostupné satelity, vèetnì nejvýchodnìjších a nejzápadnìjších. 4 Úchyty Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 5

6 Montážní instrukce v DiSEqC1.2 módu 7. Jemné nastavení 7.1 Pokud toto zamìøení nebylo správnì provedeno, mùže dojít ke zhoršenému satelitnímu pøíjmu z nejvýchodnìjších a nejzápadnìjších satelitù. Pro odstranìní musíte provést následující: zvolte volný - nekódovaný program z nejvýchodnìjšího satelitu, potom zlehka pohýbejte parabolou nahoru nebo dolù a zkontrolujte, zda se nezlepšil obraz na TV. To samé proveïte pro nejzápadnìjší satelit. Pro správné zamìøení známe tyto ètyøi pøípady: 7.2 Pàípad 1 - Pokud pøi natoèení paraboly nahoru na východní satelitní pozice a dolù na západní satelitní pozice dochází ke zlepšení obrazu, povolte zlehka svorku a natoète motor spoleènì s parabolou na západ ( ve smìru hodinových ruèièek). Zatáhnìte šrouby svorky, upravte smìr paraboly a pomocí dálkového ovládání k pøijímaèi pøejdìte na referenèní satelit (viz návod na použití pøijímaèe, èást vìnovaná motoru). Najdìte nejlepší obraz a uložte tuto novou pozici. nyní mùžete provést pøepoèet (pokud to Váš pøijímaè podporuje). Pokud ne, vra te se na každou uloženou pozici, zkontrolujte kvalitu obrazu a uložte každou pozici jednu po druhé. IDEÁLNI DRÁHA E JIH NESPRÁVNI DRÁHA W Pàípad 2 - Pokud pøi natoèení paraboly nahoru na východní satelitní pozice a dolù na západní satelitní pozice dochází ke zlepšení obrazu, povolte zlehka svorku a natoète motor spoleènì s parabolou na východ ( proti smìru hodinových ruèièek). Zatáhnìte šrouby svorky, upravte smìr paraboly a pomocí dálkového ovládání k pøijímaèi pøejdìte na referenèní satelit (viz návod na použití pøijímaèe, èást vìnovaná motoru). Najdìte nejlepší obraz a uložte tuto novou pozici. Nyní mùžete provést pøepoèet (pokud to Váš pøijímaè podporuje). Pokud ne, vra te se na každou uloženou pozici, zkontrolujte kvalitu obrazu a uložte každou pozici jednu po druhé. JIH IDEÁLNI DRÁHA NESPRÁVNI DRÁHA E W Pàípad 3 - Pokud pøi natoèení paraboly nahoru/východ na východní satelitní pozice a nahoru/západ na západní satelitní pozice dochází ke zlepšení obrazu, mìli by jste povolit šrouby upevòující motor na svorce a zvýšit o kousek úhel sklonu motoru na svorce. Najdìte nejlepší obraz a uložte tuto novou pozici. Nyní mùžete provést pøepoèet (pokud to Váš pøijímaè podporuje). Pokud ne, vra te se na každou uloženou pozici, zkontrolujte kvalitu obrazu a uložte každou pozici jednu po druhé. JIH IDEÁLNI DRÁHA NESPRÁVNI DRÁHA E W Pøípad 4 - Pokud pøi natoèení paraboly dolù na východní i západní satelitní pozice dochází ke zlepšení obrazu, mìli by jste povolit šrouby upevòující motor na svorce a zvýšit o kousek úhel sklonu motoru na svorce. Najdìte nejlepší obraz a uložte tuto novou pozici. Nyní mùžete provést pøepoèet (pokud to Váš pøijímaè podporuje). Pokud ne, vra te se na každou uloženou pozici, zkontrolujte kvalitu obrazu a uložte každou pozici jednu po druhé. IDEÁLNI DRÁHA JIH NESPRÁVNI DRÁHA E W Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 6

7 Montážní instrukce v DiSEqC1.2 módu 8. VÝCHOD ZÁPAD limity (jen pro pøijímaèe podporující tuto funkci) 8.1 Motor je navržen pro natáèení od 65 proti smìru hod. ruèièek do 65 ve smìru hod. ruèièek. 8.2 Pro zabezpeèení maximálního natáèení je nastaveno elektronické omezení limit na ± 65 a mechanický limit na ± 70. V rámci tohoto limitu mùžete nastavit dva nové elektronické limity v rozmezí 5-65 ve východním a 5-65 v západním smìru. Pøi pøekroèení limitu nebude možno uložit tuto pozici. 8.3 Nastavení limitù je užiteèné, pokud se motor nemùže natáèet v celém svém rozsahu kvùli pøekážkám. 8.4 Pro odstranìní, nastavení a uložení limitù si prohlédnìte návod na použití k pøijímaèi, konkrétnì èást vìnovanou limitùm. 8.5 Pokud to není skuteènì potøeba, ponechejte limity na pøeprogramované hodnotì ± Funkce pøepoèítání (jen pro podporované pøijímaèe) 9.1 V pamìti motoru mùže být uloženo 49 satelitních pozic: 28 pozic je pøednastavených (viz tabulka dole) a 21 je volných. È. poz. Satelit Pozice È. poz. Satelit Pozice Hot Bird Astra Eutelsat F3 Eutelsat F2 Eutelsat F4 Sirius Telecom 2C Intelsat 707 Telecom 2B,2D Telecom 2A Intelsat 705 Intelsat Star Intelsat 803 Hispasat 13 E 19,2 E 16 E 10 E 7 E 5 E 3 E 1 E 5 W 8 W 18 W 21 W 27 W 30 W Orion Kopernicus 3 Arabsat 2A Kopernicus 2 Astra 2 Arabsat 2B Turksat 1B Turksat 1C Intelsat 601 Pas 1 Amos Thor Nilesat Eutelsat 37 W 23 E 26 E 28 E 28 E 30 E 31 E 42 E 34,5 E 45 W 4 W 0,8 W 7 W 12,5 W 9.2 Funkce pøepoèítání automaticky pøepoèítá a nastaví všechny pøednastavené pozice satelitù vzhledem k pozici jednoho satelitu. Jinak øeèeno, po vyhledání, doladìní a uložení prvního satelitu do pamìti motoru, se podle pozice tohoto satelitu automaticky nastaví a uloží do pamìti pozice ostatních satelitù. Pøepoèítání pozic ostatních satelitù mùže být provedeno jen tehdy, pokud byl první satelit naladìný a uložený do pamìti motoru. 10. Návrat motoru na nulovou pozici (jen pro pøijímaèe podporující tuto funkci) 10.1 Tato funkce umožòuje nastavení motoru na 0 pozici a nastavení vnitøního registru. Je dùležitá, pokud je potøebné nanovo nastavit pozice všech satelitù, které byly posunuté východnì nebo západnì od referenèní pozice (zhoršený obraz nebo ztráta pozic) 10.2 V menu pøijímaèe by tato funkce mìla být napøíklad pojmenovaná PØELADÌNÍ RESET- JDI NA 00 REFERENÈNÍ. Nìkteré pøijímaèe mají tuto funkci automatickou Po zadání tohoto pøíkazu zkontrolujte správnost satelitních pozic Pokud Váš pøijímaè tuto funkci nepodporuje, doèasnì pøipojte rozhraní propojovací zaøízení a stisknìte tlaèítka na dálkovém ovládání FUNC a RESET. 11. Autofokus (jen pro pøijímaèe podporující tuto funkci) 11.1 Motor je vybaven speciální funkcí nazvanou autofokus, která mu umožòuje automaticky zamìøit satelity pøed uložením do pamìti. Tento pøíkaz podporují jen nìkteré pøijímaèe. Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 7

8 USALS Informace USALS V roce 1998 byl díky spolupráci spoleèností EUTELSAT a STAB vyvinutý protokol DiSEqC1.2, který mùže pohybovat všemi satelitními motory pøímo z pøijímaèe. Tento systém, který je uznávaný jako standard pro všechny výrobce satelitních pøijímaèù, vyžaduje vícero nastavení potøebných pro správnou instalaci paraboly (napø. správné zamìøení jihu, manuální vyhledávání a zapamatování si všech pozic satelitù, nastavení mezních hodnot). Od roku 1999 je hlavním cílem výzkumu spoleènosti STAB vyøešit všechny možné problémy spojené s instalací motoru, umožnìní uživatelùm zakoupení motoru STAB a jednoduché instalace motoru kdekoliv na svìtì. S jistotou mùžeme øíci, že výsledkem tohoto snažení je nový systém USALS. Ale co je ve skuteènosti USALS (Universal Satelite Automatic Location Systém) systém? Je to výpoèetní systém vyrobený spoleèností STAB, který je poskytovaný pro všechny výrobce satelitních pøijímaèù nebo PC karet. Umožòuje pøijímaèi vypoèítat pozici všech satelitù na obìžné dráze a pøesností ménì než 1 metr vzhledem na místo instalace. Toto všechno probíhá plnì automaticky, bez žádných specifických technických znalostí, a v dobì instalace nebo pøi používání. Jak zjistíte, zda je Váš pøijímaè kompatibilní s USALS standardem: 1. Na obalu od pøijímaèe a i na pøijímaèi musí být logo: 2. Menu Nastavení motoru musí obsahovat položku USALS. Pro detailnìjší informace navštivte prosím stránku Pøíklad: Výpoèet pozice satelitù vzhledem na LONDÝN automaticky provedený pøijímaèem se zabudovaným USALS systémem: LONDON Hispasat Astra Hot Bird Londýn: Zem. šírka 51,5 N - Zem. délka 0,0 - Astra 19,2 E Skut. úhel vzhledem na Londýn = 21,0 proti smìru hod. ruèièek - HotBird 13 E Skut. úhel vzhledem na Londýn = 14,2 proti smìru hod. ruèièek - Hispasat 30 W Skut. úhelvzhledem na Londýn = 32,7 v smìre hod. ruèièek Elevaèní úhel paraboly s motorem Sat HH = 22,6 I n f o r m a c e o p o l o z e kteréhokoliv místa na svìtì mùžete najít na web. stránce: " w w w. s t a b - u s a l s. u s Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 8

9 Montážní pokyny pro mód USALS Instalace USALS zaøízení je extrémnì jednoduchá. Pokud si nejste absolutnì jisti zemìpisnými souøadnicemi a elevaèním úhlem místa instalace, obra te se na webovou stránku ww.stab-usals.us nebo se podívejte na mapy na stranách STAB Vám poskytne všechny potøebné údaje o: Zemìpisné šírce, Zemìpisné délce, Elevaèním Úhlu antény. 1 Aby jste dosáhli správnou m e c h a n i c k o u i n s t a l a c i paraboly s motorem, celý systém musí být v dokonale svislé poloze. NOSNÍ TYÈ 2 UPEVÒOVACÍ SVORKA Upevnìte motor na nosnou tyè. Upevòovací svorku motoru ponechejte uvolnìnou. NOSNÍ TYÈ 3 Upravte sklon motoru podle aktuální Zemìpisné šíøky a dotáhnìte pøíslušné šrouby. UPEVÒOVACÍ ŠROUB Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 9

10 Altri Montážní accessori pokyny pro mód USALS 4 Pøipevnìte parabolu na n o s n o u t y è m o t o r u. Upevòovací svorku paraboly nechejte uvolnìnou. UPEVÒOVACÍ SVORKA 5 INDIKÁTOR OSY SYMETRIE INDIKÁTOR OSY SYMETRIE UPEVÒOVACÍ SVORKA UPEVÒOVACÍ SVORKA Zarovnejte nosnou tyè motoru s osou symetrie paraboly a dotáhnìte šrouby na upevòovací svorce. 6 Nastavte Elevaèní úhel paraboly a dotáhnìte upevòovací šrouby. UPEVÒOVACÍ ŠROUBY Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 10

11 Montážni Instrukce pro USALS mód 7 15mm 8mm PØIJÍMAÈ MOTOR LNB IN REC LNB Cable 2 Cable 1 F KONEKTOR TV PØIJÍMAÈ 3mm Scart Cable 2 Cable 1 PC Na koaxiální kabel o délce asi 1,5 PC KARTA m nainstalujte dva F-konektory a propojte LNB konvertor s motorem (konektor LNB). Cable 2 Cable 1 Pomocí pùvodního kabelu s F-konektory pøipojte pøijímaè k motoru (konektor oznaèený REC) V menu pøijímaèe nastavte instalaci motoru v USALS módu (viz Instrukèní manuál k Vašemu pøijímaèi). - Vyberte nejbližší jižní satelit, pokud jste na severní polokouli nebo nejbližší severní satelit, pokud jste na jižní polokouli.. - Vyplòte v menu pøijímaèe položky Zemìpisná šíøka a Zemìpisná délka. Pøíslušné informace mùžete získat na webové stránce nebo prostøednictvím map na stranách Pokud jsou zadané hodnoty správné, pøijímaè pøestaví motor na vypoèítanou pozici. P o è k e j t e, p o k u d s e m o t o r nezastaví. Opatrnì pootoète motor spoleènì s parabolou ve smìru a proti smìru hodinových ruèièek tak, aby jste získali co nejlepší obraz. Dotáhnìte upevòovací šrouby. GRATULUJEME!! Právì jste úspìšnì ukonèili instalaci motoru a zamìøení všech satelitù. NOSNÍ TYÈ Instrukèní manuál MOTOR SAT HH100-HH120 - Strana 11

12 Altri accessori Možné konfigurace s pøíslušenstvím Sat STAB Konfigurace DiSEqC1.2/USALS pøijímaè. Konfigurace s použitím rozhraní MS 220 pro pøijímaèe bez podpory DiSEqC1.2/USALS. Konfigurace s použitím MP02 Minipos pro DiSEqC1.2 pøijímaèe. Konfigurace s použitím MP 01 Minipos pro DiSEqC1.2 pøijímaèe bez funkce Reset (Go to 0). MP01 Minipozicionér Rotor Kontrol MP01 je nevyhnutným zaøízením pro zamìøení paraboly DiSEqC1.2. MP02 Minipozicionér Rotor Kontrol MP02 umožòuje uložení a automatické vyvolání 4 pozic satelitù pøímo pomocí PCk a r t y n e b o D i S E q C 1. 2 pøijímaèe. Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 12

13 Príslušenství AN01 DS01 PR01 Adaptér s dvìma kroužky pro instalaci antén s nosnou tyèí s prùmìrem 76 mm (Channel Master, apod.). Vymezovací vložka pro u p e v n ì n í c m i t a l s k ý c h p a r a b o l. Tyèový nástavec pro HH 100 pro anténní tyèe s délkou vìtší než 180 mm. Pøíruèka øešení problémù UPOZORNÌNÍ! NIKDY NEVYPÍNEJTE PØIJÍMAÈ POKUD JE MOTOR V POHYBU. MÙŽE DOJÍT KE ZTRÁTÌ NASTAVENÍ. PROBLÉM PØÍÈINA ØEŠENÍ 1. Motor se nenatáèí.! Pøijímaè je zablokovaný. 2. Motor mírnì posune uložené satelitní pozice (poruchy v obrazu). 3. Motor ztratil všechny satelitní pozice (žádný obraz). 4. Motor zùstal zablokovaný na max.! Zoxidované kontakty.! Nesprávnì zapojené koaxiální kabely.! Pøijímaè byl v dobì pohybu motoru! vícekrát vypnut.! Elektrické rušení! Motor pøijal chybnì pøíkaz.! Pøijímaè odeslal nesprávný pøíkaz!resetujte pøijímaè nebo ho na 30 vteøin odpojte od elektrické sítì!vymìòte konektory!zkontrolujte F-konektory na kabelu Proveïte opìtovné nastavìní (èást 10)! Zvolte referenèní satelit a proveïte pøepoèet (pokud to Váš pøijímaè podporuje èást 9). Znovu uložte všechny satelitní pozice jednu po druhé. 5. Motor se nenatáèí pøi pøekroèení urèité pozice.! Pro tuto pozici byl nastaven a uložen limit.! Odstraòte limity, zvolte vhodnìjší pozice limitù a znovu je uložte (èást 8). 6. Motor nezamìøuje satelitní pozice ani po zahájení pøepoètu (pokud t u t o f u n k c i V á š p ø i j í m a è podporuje). 7. Žádný signál z nejvýchodnìjších a nejzápadnìjších satelitù. 8. Žádný signál ze satelitù støedních pozic.! Nesprávnì mechanické provedené zamìøení paraboly.! Zkontrolujte nastavení Vaší zemìpisné šíøky nebo délky.! Nesprávnì nastavený elevaèní úhel! motoru.! Zopakujte postup zamìøení paraboly dle instrukcí v èásti 7: Zamìøení paraboly. Pozornì zopakujte instrukce v èásti 4 a 8. Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 13

14 Altri accessori Upozornení! Z bezpeènostních dùvodù mùže mechanickou instalaci motoru provést jen odborný pracovník! Motor musí být namontován správným smìrem, ne obrácenì.! Pøi montáži je nutné použít všechny pøiložené šrouby a matice. Nepoužití nìkterého šroubu nebo matice mùže vést k nestabilitì nebo pádu kompletu.! Motor je konstruován tak, aby pøi použití paraboly s prùmìrem 120 mm odolal vìtru o rychlosti 140 km/hod. Pozornì vybírejte nosnou tyè pro motor a její pøipevnìní. Pokud je to možné, nainstalujte komplet na místo chránìné pøed vìtrem ( použití ochranných støíšek se nedoporuèuje).! Použití paraboly s vìtším prùmìrem, než je uvedeno v technických specifikacích pro daný motor, je pøísnì zakázáno.! Protože motor je mechanické rotaèní zaøízení, musí být nainstalován mimo dosah lidí.! Je zakázáno použít jiný motor, než pøedepisuje výrobce.! Motor je napájený pøímo z pøijímaèe nebo ze STAB pozicionéru. Použití jiného zdroje napájení je zakázáno a mùže vést k poškození zaøízení, nebo vážnému úrazu.! Nìkteré pøijímaèe mají protiporuchový systém propojený z hlavní èástí F konektoru. Toto mùže zpùsobit mírný elektrický výboj, který není nebezpeèný pro uživatele. V nìkterých pøípadech (napø. na støeše budovy nebo na schodech) mùže tento šok zpùsobit pád a zranìní. Pøi každé obsluze motoru musí být proto pøijímaè odpojen od sítì elektrické energie. Záruèní podmínky Tento motor byl vyroben a testován v našich laboratoøích s nejvìtší starostlivostí a vztahuje se na nìj 24 mìsíèní záruka ode dne prodeje. Pøi pøípadné reklamaci je nutné zaslat doklad o nákupu výrobku, který musí být pøiložen k výrobku. Záruka se vztahuje na všechny výrobní vady a nesprávnou funkci. Naopak, záruka se nevztahuje na poškození zpùsobená pádem, nesprávným používáním nebo vnìjší oxidací zpùsobenou nesprávnou instalací. Jakákoliv oprava neoprávnìnou osobou ve snaze opravit výrobek se automaticky považuje za porušení záruèních podmínek. Informace Pro další informace a rady o instalaci a použití kontaktujte Vašeho lokálního prodejce nebo technickou podporu AB-COM s.r.o. Instrukèní manuál Motor SAT HH100-HH120 - Strana 14

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém easytrack GPS/GPRS monitorovací systém uživatelský návod www.easytrack.cz OBSAH 1. EASYTRACK INTERNETOVÉ ROZHRANÍ... 3 1.1 Systémové požadavky pro zobrazení www.easytrack.cz 1.2 Pøihlášení 1.3 Uživatelské

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Anténní rozvody SAT + TV. Ing.Libor Bartoš

Anténní rozvody SAT + TV. Ing.Libor Bartoš Anténní rozvody SAT + TV Satelitní příjem - úvod Smetí na oběžné dráze 3 Satelitní příjem - úvod Sortiment SAT LINE Antény LNB Držáky Multiswitche Konektory, nářadí, adaptéry Unicable-systemy Měřící přístroje,

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server)

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) návod na použití verze v1.46 a víc www.easytrack.cz OBSAH 1. HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU EASYTRACK... 3 1.1 Hlavní funkce výrobku 1.3 Postup

Více

Úvod. si zajistit sami a potřebujete pomoc či materiál, obraťte se na firmu nabízející tuto službu v místě vašeho bydliště.

Úvod. si zajistit sami a potřebujete pomoc či materiál, obraťte se na firmu nabízející tuto službu v místě vašeho bydliště. Úvod Tento Průvodce popisuje hlavní kroky instalace satelitního přijímače pro příjem programů služby T-Mobile Televize. Řadu dalších, podrobnějších informací týkajících se zejména obsluhy vašeho typu přijímače

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Návod pro instalacji satelitních kanálů

Návod pro instalacji satelitních kanálů ČESKY Návod pro instalacji satelitních kanálů Aktualizováno: březen 2011 Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 LE812E / LE822E / LE814E / LE824E / LE924E

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Sazebník cen za služby vydaný společností DIGI Czech Republic, s.r.o.

Sazebník cen za služby vydaný společností DIGI Czech Republic, s.r.o. Sazebník cen za služby vydaný společností DIGI Czech Republic, s.r.o. ÚVODNÍ POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY Seznam použitých zkratek: STB = set top box CAM = CA modul (zasouvací dekódovací modul) LNB = konvertor

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Modem Comtrend VR-3026e

Modem Comtrend VR-3026e Comtrend VR-0e Návod ke snadné instalaci uvnitř instalační CD Obsah balíčku Rozbalte a zkontrolujte obsah Pro zapojení použijte CD a digitální televize Pro zapojení použijte CD a manuál Zapojení digitální

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 6 Instalace satelitní antény a přijímače DVB-S/S2 Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Instalace antény ny a přijp

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více