Experimentální výzkum diskriminace predátor v laboratorních podmínkách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Experimentální výzkum diskriminace predátor v laboratorních podmínkách"

Transkript

1 DIPLOMOVÁ PRÁCE PÍRODOVDECKÁ FAKULTA, JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH, KATEDRA ZOOLOGIE Experimentální výzkum diskriminace predátor v laboratorních podmínkách Bc. Jan Rozsypal Vedoucí práce RNDr. Roman Fuchs, CSc.

2 Rozsypal, J. (2008): Experimentální výzkum diskriminace predátor v laboratorních podmínkách diplomová práce. [An experimental research on predator discrimination under laboratory conditions MSc. thesis, in Czech]. Faculty of Science, University of South Bohemia, eské Budjovice, Czech republic. Annotation Great tits (Parus major) and blue tits (Parus caeruleus) were tested, whether they can recognize different forms of sparrowhawk (Accipiter nisus) as a predator. Responses to stuffed sparrowhawk, wooden dummy and a photograph of sparrowhawk projected on plasma TV were tested. Tits treated both stuffed and wooden sparrowhawk almost equally. Reactions to photograph on TV did not differ significantly from control. Wooden dummies of adequate design seem to be suitable for use in experiments with birds. On contrary, photograph did not elicit appropriate response and it cannot be used at least with untrained birds. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona. 111/1998 Sb. v platném znní souhlasím se zveejnním své diplomové práce, a to v nezkrácené podob, fakultou elektronickou cestou ve veejn pístupné ásti databáze STAG provozované Jihoeskou univerzitou v eských Budjovicích na jejích internetových stránkách. Prohlašuji, že diplomovou práci jsem vypracoval sám, pouze s použitím citované literatury. Výzkum na živých ptácích byl povolen Ústední komisí pro ochranu zvíat (489/01). V eských Budjovicích, dne Bc. Jan Rozsypal Podkování Romanu Fuchsovi za vedení práce, konzultace, ochotu a trplivost. Simon za neocenitelnou pomoc se statistikou. Petrovi za odchyt ptactva. Rodim, prarodim a seste za podporu, trplivost a veškerou pomoc

3 Obsah 1. Úvod Antipredaní chování a rozpoznávání predátor Výzkum schopností rozpoznávat predátory Metody studia rozpoznávání predátor Dvourozmrné objekty v behaviorálních pokusech s ptáky Umlé objekty Pírodní objekty: ne-zvíata Pírodní objekty: zvíata Musí se zvíe ped pokusem nemu nauit? Cíle Materiál a metodika Pokusní ptáci Predátor Experimentální zaízení Prbh experimentu Zaznamenávané parametry Hodnocení výsledk Výsledky Celkové chování testovaných pták Faktory ovlivující píjem potravy Faktory ovlivující pasivní a aktivní projevy strachu Faktory ovlivující exploraci predátora Faktory ovlivující chování nesouvisející s reakcí na predátora Ostatní výsledky Diskuse Rozlišování predátora Reakce pták Shrnutí Citovaná literatura

4 1. Úvod 1.1. Antipredaní chování a rozpoznávání predátor V reakci na neustálý selekní tlak, produkovaný predací, si zvíata vyvinula mnoho adaptací, jež tento tlak snižují (Curio 1976 ex Palleroni et al. 2005). Behaviorální adaptace snižující riziko predace oznaujeme jako antipredaní chování. Podmínkou efektivního antipredaního chování je správné rozpoznání predátora. Nebo antipredaní chování bývá asov i energeticky nákladné, dležité je nejen rozlišování mezi rznými predátory a nepredátory ale i posouzení jejich aktuální nebezpenosti. Nap. je-li potenciální predátor zamstnán pojídáním práv ulovené koisti, bylo by nerozumné plýtvat energií na útk, nebo je nepravdpodobné, že bude v nejbližší dob znovu lovit. Aktivity, jež usnadují posouzení aktuálního ohrožení ze strany predátora vyžadují vtší piblížení a udržování senzorického kontaktu s ním. Naopak aktivity, jež snižují riziko, nap. omezení viditelnosti a udržování vtší vzdálenosti, posouzení ztžují. Nap. syslové posouvají rovnováhu mezi protichdnými požadavky, jimiž jsou posuzování aktuálního ohrožení ze strany predátora a sebezachování, takovým zpsobem, jež naznauje, že ví, jak se liší nebezpenost rzných predátor (Owings, 2002). K rozpoznání nebezpeí zvíata používají rzné podnty, pedevším zrakové, sluchové a pachové nebo jejich kombinace (Caro 2005). V pípad sluchových podnt se jedná bu o hlas predátora nebo o varovné volání vlastního druhu. Když se nap. mladí jedinci uí rozpoznávat nebezpené organismy, sociální uení v tom mže hrát velmi významnou roli. Sociáln získané antipredaní chování bylo nalezeno u ryb, pták, savc i vanatc (Caro 2005). Zpsob, jakým je dosaženo osvojení antipredaního chování je u všech skupin stejný. Ped uením subjekty na daný podnt nevykazují žádnou nebo jen malou reakci. Když je ale podnt prezentován s varovným voláním, tak vyvolá antipredaní reakci (Griffin 2004). Zvíata však nereagují pouze na vnitrodruhová varovná volání, ale i na volání jiných druh. Píkladem mže být pokus Götha (2001a), s kuaty tabona lesního (Alectura lathami), jež reagovala na varování jiných pták a dokonce rozlišovala mezi varováními ped nebezpeím ze vzduchu a nebezpeím od pozemního predátora

5 1.2. Výzkum schopností rozpoznávat predátory Velmi astým tématem výzkumu bývá odlišení podílu vrozeného a naueného rozpoznávání predátor. Kullberg a Lind (2002) testovali, zda 4 týdny staré sýkory koadry (Parus major) odchované v zajetí rozpoznají vycpaninu krahujce obecného (Accipiter nisus) jako predátora. Jako kontrola posloužila vycpaná koroptev polní (Perdix perdix). Rozdíly v chování pták vi atrapám nebyly statisticky významné. Veen et al. (2000) zase testovali, zda je zkušenost s hnízdním predátorem nezbytná pro obranu hnízda. Použili dv izolované ostrovní populace rákosníka seychelského (Acrocephalus seychellensis), jednu se zkušenostmi s hnízdním predátorem a druhou nezkušenou. Predátorem byl vejci se živící snovatec seychelský (Foudia sechellarum) (v experimentu nahrazen velice podobnou samicí vrabce domácího, Passer domesticus). Jako kontrolu použili holoubka žíhaného (Geopelia striata) a sýkoru koadru (Parus major). Míra obrany hnízd vi Foudia sechellarum (resp. Passer domesticus) byla u obou populací srovnatelná, což naznauje vrozené rozpoznávání tohoto hnízdního predátora. Owings (2002) zjistil, že syslové (Spermophilus beecheyi) narození a odchovaní v laboratoi rozlišují užovku (Pituophis melanoleucus) a chestýše (Crotalus viridis) od rzných neživých objekt a pedvádjí stejn komplexní antipredaní chování jako dosplí jedinci. Mén pozornosti bývá vnováno schopnosti rozpoznávat rzn nebezpené predátory. Píkladem mže být studie Palleroniho et al. (2005), kteí testovali reakce devíti pár kura domácího s kuaty na ti dravce, krahujce amerického (Accipiter striatus), jestába Cooperova (Accipiter cooperi) a jestába lesního (Accipiter gentilis). Pomrn málo studií se také vnuje schopnosti hodnotit aktuální nebezpenost predátor. Duckworth (1991) ve svém pokusu použil mrazem vysušeného krahujce obecného (Accipiter nisus), kukaku (Cuculus sp.) a sojku (Garrulus spp.), jež instaloval v blízkosti hnízd rákosník (Acrocephalus spp.). Rákosníci vykazovali rozdílné chování vi jednotlivým atrapám a kukaku považovali s postupujícím hnízdním za mén nebezpenou než na jeho poátku. Coss a Ramakrishnan (2000) prezentovali makakm tyi modely leoparda: 1) stojící leopard se skvrnami v útoném postoji, 2) stejný model vzhru nohama, 3) tmav hndý leopard v pozici jako první a 4) tmav hndý leopard vzhru nohama. Makaci se nejvíce báli normálního leoparda, následoval tentýž vzhru nohama, potom hndá forma leoparda a nakonec hndá forma vzhru nohama, již opice dlouho ignorovaly

6 Tém vbec se nestuduje rozpoznávací proces, tedy podle eho jedno zvíe pozná, že jiné je predátorem. Griffin et al. (2001) ve svém pokusu s klokany (Macropus eugenii) zjistili, že tato zvíata byla schopna generalizovat strach nauený vi lišce (jež pro n byla neznámým predátorem) také na koku, jež pro n byla rovnž neznámým predátorem. Ke generalizaci na kozu, jež byla pro klokany také neznámá, nedošlo. Kruuk (1976) zjistil, že moští racci trénovaní vyhýbat se atrap lasice nemní své chování vi ježkovi, z ehož vyvozuje, že získaná ostražitost je specifická vi danému predátorovi. Podobn ptáci trénovaní reagovat na atrapy obratlovc nereagují na rzné kontrolní podnty (prázdná krabice, Curio et al., 1978; plastová lahev, McLean et al., 1999). Všechny uebnice etologie (nap. Veselovský 2005, Lorenz 1993) citují práce z klasického období etologie, které vyzdvihují rozhodující roli tzv. klíových znak v rozpoznávání predátor. Veselovský (2005) uvádí jako píklad reakci pták na siluetu dravce s krátkým krkem a dlouhým ocasem. Nap. kuata hrabavých odlišn reagují pohybuje-li se silueta dopedu (projevy strachu, pikrení) a pohybuje-li se pozpátku (ocasem dopedu pipomíná tak husu a kuata na ni nereagují). Tuto práci se mi však bohužel, pes veškeré úsilí, nepodailo získat Metody studia rozpoznávání predátor Studium schopnosti rozpoznávat predátory je z mnoha dvod obtížné. Pracovat s živými zvíaty je nároné, musí být vycviena a je nutné pipravit jim odpovídající podmínky, tedy pi nejmenším dostaten velkou voliéru. Navíc, živého dravce není snadné obstarat, jak jsme se sami pesvdili. Z tchto dvod se vtšinou používají vycpaniny. Ovšem, i jejich použití je velmi omezené, chceme-li studovat rozpoznávací proces, resp. jednotlivé znaky, které koisti mohou prozrazovat, že se jedná o predátora. Jinými slovy, není snadné tyto znaky (nap. zobák, nohy s drápy, oi, ale i jednotlivé prvky zbarvení apod.) mnit. Z tohoto dvodu by bylo mnohem vhodnjší použití umlých atrap nebo ješt lépe dvourozmrných obrázk, pípadn i videa, jež se dají pomrn snadno upravovat. Umlé atrapy však byly pi studiu rozpoznávání predátor použity pomrn zídka, nap. Göth (2001a) ve svém experimentu s kuaty tabona lesního (Alectura lathami) použil umlý model dravce a gumového hada

7 Obrázky nebyly pi výzkumu rozpoznávání predátor pravdpodobn dosud použity vbec. Má to zejm nkolik dvod. Není nap. jasné, jestli ptáci vidí v pípad obrázk promítaných na njakém zobrazovacím zaízení totéž co lidé. Televize, ale i monitory a projektory jsou navržené pro lidské oko. Mají specifickou skladbu barev (pracují se temi základními barvami), rozlišení a obnovovací frekvenci. Ptáci ovšem vnímají minimáln tyi základní barvy (podle Deliuse a Emmertona 1979 ex Jitsumori et al dokonce pt barev). Obraz v televizoru, jenž vypadá pro lidské oko realisticky, je pak pro ptáky zejm barevn nereálný (Jitsumori et al. 1999). V pípad videa nastává ješt problém s potem snímku promítaných za jednotku asu. Holubi a zejm i vtšina ostatních pták rozliší více snímk za sekundu než lovk (nap. Powell 1967 ex Jitsumori et al. 1999) a je tedy možné, že videonahrávku vnímají jenom jako rychlý sled statických obrázk. Podobný problém mže nastat i v pípad fotografií. Podíváme-li se na hotové fotografie poízené digitálním (ale v menší míe i analogovým ) fotoaparátem pod mikroskopem, uvidíme, že obraz je ve skutenosti složen z malých bod a jsou v nm obsaženy rovnž pouze ti barvy. Pestože zvíata v mnoha experimentech pedvedla, že dokáží kategorizovat fotografie, neznamená to, že ví, co dané snímky reprezentují (Bovet a Vauclair 2000). Je tedy možné, že zvíata fotografie sice na základ njakých spolených znak kategorizují, pitom ale objekty na snímcích nepovažují za skutené, resp. si možná ani neuvdomují, co fotografie pedstavuje. Dokonce i lidé, jež nejsou zvyklí dívat se na fotografie a kresby, vykazují jisté potíže pi jejich rozlišování (Bovet a Vauclair 2000). U savc je situace ponkud jiná. Nkteré studie ukázaly, že opice i zástupci jiných skupin pomrn dobe reagují na rzná zvíata nebo potravu prezentovanou na snímcích, akoli na snímky zvíat vlastního druhu reagují lépe (Bovet a Vauclair 2000)

8 1.4. Dvourozmrné objekty v behaviorálních pokusech s ptáky Umlé objekty Umlé dvourozmrné objekty se velice asto používají pi výzkumu kognitivních schopností zejména u holub. Testují se rzné geometrické tvary, trojúhelníky, tverce apod. Cook a Katz (1999) testovali, zda holubi rozlišují pohybující se a statické trojrozmrné objekty na obrazovce poítae. Jako podnty použili kostku a pyramidu. Watanabe (1988) zase porovnával tvorbu prototypu (pedstavitele njaké kategorie objekt) u lidí a u holub. Použil k tomu množství stejn velkých bod sestavených do tvaru trojúhelníku, jež potom rzn deformoval. Vanayan et al. (1985) testovali, jestli jsou holubi schopni nauit se rozlišování mezi trojúhelníkem postaveným na základnu a trojúhelníkem stojícím na vrcholu (obráceným) pouze na základ pozorování jiných holub, jež toto rozlišování pedvádli. Watanabe et al. (1995) trénovali holuby v rozlišování diapozitiv s fotografiemi Monetových a Picassových obraz. Holubi se toto rozlišování nauili a v následujícím experimentu rozlišování penesli i na nové obrazy tchto malí. Lubow (1974) trénoval holuby v rozlišování snímk lovkem vytvoených objekt (letecké fotografie ástí mst, kulturní krajiny apod.) a fotografií neobsahujících lovkem vytvoené objekty. Holubi se toto rozlišování nauili a penesli je i na nové snímky tchto kategorií. Spetch a Friedman (2003) testovali na holubech a lidech rozlišování obrázk umlých objekt vytvoených poítaem a penos tohoto rozlišování na tytéž objekty jinak orientované Pírodní objekty: ne-zvíata Herrnstein et al. (1976) trénoval holuby v rozlišování diapozitiv se stromy a diapozitiv, na nichž stromy nebyly, a následn testoval, jejich schopnost generalizace. Dawkins et al. (1996) trénovali holuby v rozlišování diapozitiv pírodních scenérií. Zjistil, že ptáci byli schopni penést toto rozlišování i na jiné snímky stejných scenérií, poízených z jiného místa

9 Pírodní objekty: zvíata Shimizu (1998) testoval reakce holubích samc na videonahrávku samice prezentovanou na obrazovce. Ryan (1982) zase trénoval kohouty v rozlišování diapozitiv jiných kohout v rzných pozicích. Jitsumori et al. (1999) testovali, jestli se holubi nauí rozpoznávat jiné holuby pouze na základ jejich videonahrávek. Goto a Lea (2003) provedli experiment, v nmž testovali, jestli holubi rozlišují mezi pohybem letícího ptáka na fotografii promítané na obrazovce, pohybem této fotografie a stejným statickým snímkem. Pietrewicz a Kamil (1977) testovali sojky, jestli rozpoznávají na diapozitivech kryptické mry v rzných pozicích a sedící na rzném podkladu. Ghosh et al. (2004) trénovali holuby v rozlišování fotografií ps a koek zobrazovaných na monitoru. Následn testovali, jestli holubi penesli toto rozlišování na poítaem vytvoené chiméry (tlo psa s hlavou koky nebo naopak). Troje et al. (1999) trénovali holuby v rozlišování fotografií (prezentovaných na monitoru) obliej lidí podle pohlaví. Ukázalo se, že holubi dobe rozlišovali oblieje podle textury, nikoliv však podle tvaru. Patterson-Kane et al. (1997) uili slepice (Gallus gallus domesticus) rozlišování mezi ervenou a zelenou lepenkou a mezi bílou slepicí a žádnou slepicí a mezi hndou slepicí a žádnou slepicí. Následn testovali penos tohoto rozlišování na fotografie. V dalším pokusu testovali rozlišování mezi hndou slepicí a basketbalovým míem a mezi jejich videonahrávkami Musí se zvíe ped pokusem nemu nauit? Vtšina podobných experiment bývá založena na uení se za odmnu. V pokusných zaízeních bývají umístna tlaítka nebo páky. Pokud zvíe v reakci na prezentovaný podnt použije správné tlaítko, je odmnno potravou. Aby se zvíe vbec nauilo s tlaítkem pracovat, používá se asto tzv. shaping procedures. Jde vlastn o zpsob operantního podmiování, kdy si zvíe vytváí spojení mezi stisknutím tlaítka a pídlem potravy. Po zvládnutí této první fáze mže zaít vlastní trénink s podnty. Jako píklad bych uvedl pokus na holubech, zmínný v pedchozí ásti (viz, Goto a Lea 2003, kapitola 1.4.3). V pokusné kleci mli holubi prhledné tlaítko se clonou, za níž byl umístn monitor. Pi otevené clon a bílé obrazovce experimentátor piml rukou holuba do tlaítka klovnout, tak aby pták vidl monitor. Vedle prhledného tlaítka byly v kleci další dv, jedno napravo, druhé nalevo. Ptáci byli následn trénováni v klování do levého tlaítka (pozdji do pravého). To probíhalo tak, že toto tlaítko bylo krátce - 8 -

10 osvtleno a po klovnutí se otevela clona na prhledném tlaítku a bylo tak vidt na monitor. Za všechny správn provedené akce byli odmnni potravou. V další fázi se ptáci uili rozlišování mezi podnty tzv. go/no-go procedure (schedule). To znamená, že se uili klovat do tlaítka v pítomnosti uritého podntu nebo kategorie podnt (go), za což byli odmováni a naopak se uili do téhož tlaítka neklovat v pítomnosti jiného podntu nebo souboru podnt (no-go), kdy odmnu nedostali a došlo okamžit k uzavení clony ped obrazovkou (tedy odstranní podntu). Teprve po zvládnutí tréninku mohl zaít vlastní experiment Cíle Na katede zoologie byl získán grant na studium schopností rozpoznávat predátory (AA , Recognition of predators and other dangerous organisms by terrestrial vertebrates). Vzhledem k nevýhodám vycpanin, zmínným výše (viz. kapitola 1.3) by bylo velmi výhodné nebýt omezen pouze na n. Mnohem praktitjší by bylo použití umlých model nebo ješt lépe obrázk, jež lze snadno upravovat. Mým úkolem bylo zjistit nakolik je to možné. Porovnával jsem reakce sýkor koader (Parus major) a sýkor modinek (Parus caeruleus) na nebezpeného predátora, krahujce obecného (Accipiter nisus), jenž byl prezentován ve tech formách vycpanina, devný model a fotografie na plazmové obrazovce. Jako další varianta pokusu byla zaazena kontrola, jež mla stejný design, ale predátor nebyl pítomen. Nulová hypotéza predikuje, že se reakce na žádnou formu krahujce nebude lišit od kontroly. V laboratorních (ale i polních) behaviorálních experimentech pedstavuje problém nalezení vhodných marker aktivity, o níž se zajímáme. Pi studiu antipredaního chování pták v pírod jimi obvykle jsou ochota bránit hnízdo nebo ochota využít potravu nabízenou na krmítku. Odpov na potravní nabídku jsem jako jednu z možností zvolil i já. V takovém pípad je ovšem velmi významná potravní motivace testovaných pták. Proto jsem všechny varianty experiment provádl jednak s ptáky, kteí mli ped pokusem volný pístup k potrav, a jednak s ptáky, kteí ped pokusem hladovli

11 2. Materiál a metodika 2.1. Pokusní ptáci Jako pokusné subjekty jsme zvolili sýkory koadry (Parus major) a sýkory modinky (Parus caeruleus) odchycené v pírod v okolí eských Budjovic. Sýkora koadra (Parus major) Koadra je naší nejrozšíenjší sýkorou. Vyskytuje se v rzných typech les po celé Palearktid, osídluje i antropogenní stanovišt. Živí se pevážn hmyzem a jeho larvami, v zim i semeny i ovocnými plody. Hnízdí v dutinách, samika snáší kolem deseti vajec, inkubuje pouze samice, samec ji krmí. (Hudec a kol. 1983). Obr. 1 Sýkora koadra. Vlevo samec, vpravo samice. Sýkora modinka (Parus caeruleus) Modinka obývá listnaté a smíšené lesy po celé Evrop, ale i zahrady a parky a vyskytuje se i v blízkosti lidských sídel. Podobn jako koadra se živí pevážn hmyzem, v zim vyhledává hlavn olejnatá semena. Hnízdí v dutinách. Samika obvykle snáší 7 12 vajec. (Hudec a kol. 1983). Obr. 2 Sýkora modinka

12 Ptáci byli chytáni postupn do nárazových sítí v blízkosti pedem pipravených krmítek, kde byla pravideln doplována slunenicová semena. Odchyt a experimenty probíhaly v zim 2006/2007 a 2007/2008. Pro tuto práci bylo odchyceno a otestováno celkem 160 pták (poty pták v jednotlivých pokusech viz tab. 1). Jelikož nebylo možné všechny odchycené ptáky otestovat v jediný den, byli po jednom umístni do klecí o rozmrech pibližn 1 x 0,5 x 0,3 m, kde byli drženi po dobu jednoho až tí dn. Klece byly každý den vyištny, byla doplována potrava a istá voda Predátor Jako predátora jsme zvolili krahujce obecného (Accipiter nisus). Krahujec obecný je totiž velmi významným (u nás asi nejvýznamnjším) predátorem sýkor (i ostatních drobných pták), jejichž populace dokáže bhem hnízdní zredukovat až o % (Geer 1978). Obývá pevážn jehlinaté lesy, ale vyskytuje se i v blízkosti lidských sídel. Vtšina populací je stálá. Živí se pevážn menšími ptáky (vrabci, sýkorami, kosy apod.). Výjimen loví i menší druhy savc, obojživelníky i hmyz. Samice je výrazn vtší než samec. Hnízdo si staví na stromech, hlavn na smrcích a jedlích. Snška ítá 4 6 vajec. (Hudec a kol. 1977). Obr. 3 Krahujec obecný

13 V pokusech byly použity t i formy, vycpanina, d ev ný model a fotografie promítaná na plazmové obrazovce. Obr. 4 T i formy krahujce použité v pokusech. Zleva vycpaný, vy ezávaný a fotografie na plazmové obrazovce 2.3. Experimentální za ízení Experimenty probíhaly v pokusné kleci o rozm rech 2 x 1 x 0,5 m, tvo ené železným rámem a kovovým pletivem (schéma viz obr. 5). V zadní ásti klece byla z obou stran malá dví ka a tuto ást klece bylo možné odd lit od zbytku spustitelnou p epážkou ( gilotinou ). Klec byla vybavena t emi bidýlky rovnom rn rozmíst nými v p ední ásti, uprost ed a v zadní ásti klece. Mezi bidýlky byla umíst na ješt malá k oví, což byly v tvi ky upevn né v plastelín. V zadní ásti bylo dále velké k oví sestavené stejným zp sobem jako malá k oví a budka. Velké k oví a budka sloužily jako úkryty. Na dno klece byla rovnom rn rozprost ena kuku i ná podestýlka. Zadní st na klece nebyla tvo ena pletivem ale nepr hlednou pevnou st nou. P ední st na byla z plexiskla, jež bylo možné vysunout podobn jako d íve zmín nou gilotinu. V t sné blízkosti za tímto plexisklem byla b hem pokusu umis ována atrapa, p ípadn plazmová obrazovka, takže nemohlo dojít k p ímému kontaktu testovaného ptáka s atrapou. V p ední ásti klece byla rovn ž umis ována miska s potravou (slune nicová semena)

14 Obr. 5 Schéma pokusné klece 2.4. Prbh experimentu Ptáci byli do pokusné klece penášeni v látkových pytlících. Následn byli vpuštni do pokusné klece za spuštnou pepážku ( gilotinu ), takže nemohli vidt do pední ásti klece, ani na atrapu. Po zapnutí obou kamer a vytažení gilotiny zaal pokus. Po skonení první ásti pokusu (design pokusu viz 2. odstavec na této stran) byly vypnuty kamery a pták byl zahnán za gilotinu. Potom experimentátor umístil ped klec atrapu. Kamery byly znovu zapnuty, byla vytažena gilotina a zaal vlastní pokus. Po jeho skonení byly opt vypnuty kamery a pták byl jako po první fázi pokusu zahnán za gilotinu. V prostoru za gilotinou byla otevena dvíka, pták byl chycen do ruky a následn vypuštn. Každý pták byl pokusován pouze jednou. Pokus sestával ze dvou ástí, z nichž každá trvala deset minut. V první pivykací nebyl pítomen predátor a ptáci tak mohli prozkoumávat klec. Ve druhé ásti, jež mla stejný design jako první, byla ptákm prezentována jedna z atrap. Jak jsem zmínil výše, byly použity celkem ti formy krahujce

15 obecného, vycpanina, devný model a fotografie promítaná na plazmové obrazovce. tvrtým typem pokusu byla kontrola, jež probíhala shodn s pedchozími, jenom predátor nebyl pítomen. Ptáci byli pokusováni sytí nebo hladoví. V pípad hladových jim byla 1,5 hodiny ped pokusem odebrána potrava. Hladoví ptáci nemli v pivykací ásti pokusu v kleci umístnu misku s potravou, sytí ano. Ve vlastním pokusu byla potrava vždy pítomna. Miska byla umístna vždy na stejné místo v pední ásti klece ped plexisklo, za nímž byla umístna atrapa. Druh sýkora modinka sýkora koadra Poet pták v daném typu pokusu Hlad / syt krah. vyc. krah. vy. krah. pl. kontrola hlad syt hlad syt Tab. 1 Typy pokus a poty pokusovaných pták Fotografie krahujce byla promítána na plazmové obrazovce Panasonic Viera TH-42PA60E. Prbh experimentu byl zaznamenáván pomocí dvou videokamer (Panasonic NV-GS180). Bylo nutné použít dv kamery, nebo pomocí jedné nebylo možné zabrat celou klec. ást poízených záznam byla zkopírována do DVD rekordéru Pioneer DVR-645H a následn vypálena na DVD média, ást byla zkopírována pímo do poítae pomocí programu Pinacle studio SE Jelikož záznamy byly poízeny dvma videokamerami, bylo nutné je synchronizovat. Synchronizace a stih záznam ve formátu DVD byl uskutenn v programu DVD Shrink V pípad záznam zkopírovaných do poítae (formát MPEG) bylo použito programu MPEG Video Wizard DVD

16 2.5. Zaznamenávané parametry Sestíhané a synchronizované záznamy byly vyhodnoceny v programu Observer XT 6.1, jenž umožoval práci se dvma videozáznamy souasn. Hodnotily se následující reakce: pílet (piblížení k atrap, pták pobývá v bližší polovici klece) odlet (vzdálení se od atrapy, pták pobývá ve vzdálenjší polovin klece) pobyt v budce (ukrytí se do budky) potrava (krmení se nebo manipulace s potravou) kukuice (manipulace s kukuinou podestýlkou v pokusné kleci) ištní (úprava peí, otepávání ) klování (klování do zaízení klece) zpv (hlasové projevy, jiné než varování) sední (na bidýlkách, kovích, na zemi, na budce, na pletivu v pední ásti klece, na pletivu v zadní ásti klece a na zadní stn) prohlížení (prohlížení atrapy, zaznamenáváno v pední polovin klece (bližší atrap)) depy (natahování tla a krku, asto pi prohlížení) epika (vztyení per na hlav) varování (varovné hlasové projevy) cukání kídly U všech typ chování krom varování byla krom výskytu zaznamenávána i doba trvání. U všech chování krom pobytu v budce byla zaznamenávána také poloha ptáka v kleci (nap. sední na vtvi 1, zpv na malém koví 2 apod.). U sýkor koader bylo zaznamenáno rovnž pohlaví, nebo samec a samice jsou snadno rozlišitelní (viz obr. 1)

17 2.6. Hodnocení výsledk Pro pedstavu o distribuci dat u jednotlivých chování byly vytvoeny krabicové grafy se stedovou hodnotou mediánem v programu STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc. 2007). Korelace všech sledovaných chování a vysvtlujících promnných byla poítána pomocí RDA (redundancy analysis) v programu CANOCO (ter Braak and Šmilauer 1998). Data byla logaritmována podle vzorce log (promnná + 1) a pak centrována. Prkaznost modelu a první kanonické osy byla poítána Monte Carlo permutaním testem s 499 permutacemi. Pak byl pomocí Monte Carlo permutaního testu spoten marginální efekt jednotlivých vysvtlujících promnných a vytvoen nejlepší model pomocí postupného výbru (forward selection). Z PCA modelu korelace trvání a potu jednotlivých chování byly vzaty skóre vzork (sample scores) pro první osu a ty byly vzaty jako závislá promnná pro testování vlivu vysvtlujících promnných a jejich interakce pomocí ANOVA v programu STATISTICA 8.0. Vliv vysvtlujících promnných (nasycenost apod.) na sledovaná chování (nap. poet sežraných semen) byla poítána pomocí GLM pro Poissonovskou distribuci ve STATISTICA 8.0. Grafy byly kresleny ve stejném programu. Vysvtlující promnné byly použité atrapy, hladovost/sytost, druh a as. U sýkor koader bylo zaznamenáno rovnž pohlaví (snadno rozlišitelné, obr. 1). Vysvtlované promnné byly jednotlivé typy chování

18 3. Výsledky 3.1. Celkové chování testovaných pták Poet aktivit Vliv sledovaných faktor na chování sýkor ukazují výsledky RDA (obr. 6). První osa vysvtluje 18,7 % variability, první až tvrtá osa pak 21,8 %. Z testovaných faktor, chování pták prkazn ovlivují všechny typy atrapy a as (tab. 2). Do nejlepšího modelu vybírá forward selection promnné vycpaný krahujec (F = 5,1, P = 0,002), vyezávaný krahujec (F = 16,8, P = 0,002) a as (F =5,2, P = 0,002) krah_pla kont klovani kukurice potrava cisteni odlet priblizeni zpev PC hlad budka sedeni syty varovani drepy cepicka cas prohlizeni krah_vyr krah_vyc PM promnná F P krah. vyc. 5,1 0,002 krah. vy. 16,8 0,002 krah. pl. 11,2 0,002 kontrola 10,5 0,002 as 5,2 0,002 hlad. 1,7 0,16 sytý 1,8 0,13 PM 0,9 0,45 PC 0,9 0,4 Tab. 2 Vliv testovaných faktor na chování pták marginální efekty; Monte Carlo test Obr. 6 Vliv sledovaných faktor na chování sýkor - celkové poty jednotlivých rozlišovaných aktivit; RDA; Monte Carlo test signifikance první kanonické osy F = , P = (PM koadra, PC - modinka) První osa rozlišuje chování v pítomnosti vycpaného a devného krahujce od chování pi kontrolním pokusu a v pítomnosti krahujce promítaného na obrazovce. Prvé charakterizuje prohlížení atrapy z dálky spolu s projevy strachu i vzrušení (varování, depy, vztyování epiky), druhé explorace klece (pelety do pední ásti, klování do klece a podestýlky) spolu s píjmem potravy a komfortním chováním. Ponkud pekvapivé je, že mezi ovlivnné aktivity nepatí poet návštv budky

19 U obou druh sýkor odlišuje poloha testovaných jedinc na první ose RDA vycpaného a devného krahujce od krahujce promítaného na obrazovce a kontroly. V pípad koadry je však prkazný i rozdíl mezi vycpaným a devným krahujcem (obr. 7, tab. 3 a 4). Pekvapivý je vliv promnné as. Její poloha v ordinaním grafu (obr. 6) ukazuje, že v prbhu dne se stupují projevy vzrušení v pítomnosti vycpané a vyezávané atrapy. 3,0 2,5 2,0 promnné F p hladový/sytý 0, , atrapa 50, , druh 3, , hodnoty první osy z RDA 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 hladový/sytý * atrapa hladový/sytý * druh Atrapa * druh Hladový/sytý * atrapa * druh 1, , , , , , , , ,0-1,5-2,0 krah_vyc krah_vyr kont krah_pl atrapa druh PM druh PC Tab. 3 Faktory ovlivující polohu testovaných jedinc na první ose RDA (ANOVA) Obr. 7 Poloha testovaných jedinc na první ose RDA v závislosti na typu atrapy a druhu testovaného ptáka (data logaritmována) atrapa krah_vyc krah_vyc krah_vyr krah_vyr kontrola kontrola krah_pl krah_pl druh PM PC PM PC PM PC PM PC krah_vyc PM 0, , , , , , , krah_vyc PC 0, , , , , , , krah_vyr PM 0, , , , , , , krah_vyr PC 1, , , , , , , kontrola PM 0, , , , , , , kontrola PC 0, , , , , , , krah_pl PM 0, , , , , , , krah_pl PC 0, , , , , , , Tab. 4 Prkaznost rozdíl mezi atrapami ve vlivu na sledovaná chování pro druhy testovaných pták (post hoc test)

20 Doba trvání aktivit V hlavních rysech se výsledky pro dobu trvání jednotlivých aktivit neliší od výsledk pro jejich poet (obr. 8, tab. 5). První osa RDA vysvtluje 17,7 % variability, první až tvrtá osa pak 22,7%. Prvá osa opt rozlišuje devného a vycpaného krahujce od krahujce na obrazovce a kontroly. Mezi prkazné faktory se však zaadila i nasycenost. Koreluje s druhou osou a významn ovlivuje jedinou aktivitu, as strávený v budce. Pekvapivé ovšem je pedevším to, že delší pobyt charakterizuje hladové ptáky. Také do nejlepšího modelu vybírá forward selection více faktor, vedle všech typ atrapy (devný krahujec F = 14,4, P = 0,002; vycpaný krahujec F = 6,9, P = 0,002; krahujec na obrazovce F = 10,5, P = 0,002 a kontrola F = 11,1, P = 0,002) také hladovost (F = 3,3, P = 0,03) krah_pla hlad krah_vyr budka potrava PM klovani cepicka drepy priblizeni zpev prohlizeni odlet kukurice cisteni cas PC sedeni krah_vyc kont syty promnná F P krah. vyc. 6,9 0,002 krah. vy. 14,4 0,002 krah. pl. 10,5 0,002 kontrola 11,1 0,002 as 5,3 0,002 hlad. 3,3 0,03 sytý 3,2 0,01 PM 1,6 0,18 PC 1,6 0,14 Tab. 5 Vliv testovaných faktor na chování pták marginální efekty; Monte Carlo test Obr. 8 Vliv sledovaných faktor na chování sýkor - celková doba jednotlivých rozlišovaných aktivit; RDA; Monte Carlo test signifikance první kanonické osy F = 32,788, P = (PM koadra, PC - modinka)

Vliv hladovění na ochotu riskovat u sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Parus caeruleus)

Vliv hladovění na ochotu riskovat u sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Parus caeruleus) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie Bakalářská práce Bakalářská práce Vliv hladovění na ochotu riskovat u sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Vrohodnost atrapy a intenzita mobbingu uhýka obecného (Lanius collurio)

Vrohodnost atrapy a intenzita mobbingu uhýka obecného (Lanius collurio) JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH PÍRODOVDECKÁ FAKULTA KATEDRA ZOOLOGIE Bakaláská práce Vrohodnost atrapy a intenzita mobbingu uhýka obecného (Lanius collurio) Lenka Bendová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Holub s krahujčí hlavou: přítel nebo nepřítel?

Holub s krahujčí hlavou: přítel nebo nepřítel? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie bakalářská práce Holub s krahujčí hlavou: přítel nebo nepřítel? Jana Beránková školitel: Mgr. Simona Poláková České Budějovice

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok

Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok Projekt financovaný z programu OPŽP, prioritní oblast 6.2 Akceptaní íslo: 08014796 Závrená zpráva projektu Zpracoval: Mgr. Kateina Poledníková

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Středoškolská odborná činnost 2009/2010 Obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Autor: Ročník studia: Vít Kubelka 7. E Rok: 2010 Název a adresa školy:

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze Martin Koníek, I46 programová dokumentace 1. Úvod Tento projekt vznikl na MFF UK a jeho cílem bylo vytvoit algoritmus schopný rozpoznávat

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Experimentální testování teorie znak : Je oko klí ový znak?

Experimentální testování teorie znak : Je oko klí ový znak? Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích P írodov decká fakulta Katedra zoologie Bakalá ská práce Experimentální testování teorie znak : Je oko klí ový znak? Jana Sýkorová Školitel: Mgr. Simona Poláková

Více

Anotace: Klí ová slova: Annotation: Key words:

Anotace: Klí ová slova: Annotation: Key words: Anotace: Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu tínápravového pívsu pro pepravu odvalovacích kontejner. Celková hmotnost pívsu je 27 000 kg. Tento výpoet je proveden pomocí metody konených

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech význam pohybu atrapy

Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech význam pohybu atrapy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie Bakalářská práce Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech význam pohybu atrapy Miroslav Bažant

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Time accessibility píklad deformace prostoru generované dopravou. Stanislav KRAFT

Time accessibility píklad deformace prostoru generované dopravou. Stanislav KRAFT Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 77-84 Time accessibility píklad deformace prostoru generované dopravou Stanislav KRAFT kraft@pf.jcu.cz Katedra geografie, Pedagogická fakulta,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

a farmaceutická univerzita Brno, ČR Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic

a farmaceutická univerzita Brno, ČR Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic Animal Protection and Welfare 2010 SELECTED MANIFESTATIONS OF NATURAL DOG BEHAVIOUR IMPORTANT FOR THE DOG AND HUMAN RELATIONSHIP VYBRANÉ PŘIROZENÉ PROJEVY CHOVÁNÍ PSŮ VÝZNAMNÉ PRO JEHO VZTAH S ČLOVĚKEM

Více

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm Název veejné zakázky: Konstrukní prvky modulárních robot v. lineárních a rotaních pohon Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Odvodnní

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce.

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce. Pátá kapitola ZNAK ZNAK PREZENTACE 5.0. Cíl prezentace Osvtlit dvody, jež vedly k pijetí znaku erveného kíže a pozdji znaku erveného plmsíce. Pipomenout pravidla používání znaku a poukázat na možná zneužití.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI EFFECT OF GLYPHOSATE INITIAL GROWTH PHASE SOYA PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC Česká zemědělská univerzita v Praze,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

POÍTAOVÁ PODPORA DETEKCE ZAJÍMAVÝCH OBRÁZK

POÍTAOVÁ PODPORA DETEKCE ZAJÍMAVÝCH OBRÁZK POÍTAOVÁ PODPORA DETEKCE ZAJÍMAVÝCH OBRÁZK Pavel Krsek a Jií Matas VUT, Fakulta elektrotechnická, Centrum aplikované kybernetiky Technická 2, 166 27 Praha 6 Úvod a motivace Pi zpracování a výmn dat prostednictvím

Více

Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: krmítkové experimenty

Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: krmítkové experimenty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: krmítkové experimenty Bakalářská práce Nela Nováková Školitel: Veselý

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Využití amodal completion při rozpoznávání predátorů

Využití amodal completion při rozpoznávání predátorů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie Diplomová práce Využití amodal completion při rozpoznávání predátorů Mgr. Kristýna Sedláčková Vedoucí diplomové práce: RNDr. Roman Fuchs,

Více

Autocad ( zdroj www.designtech.cz )

Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) AutoCAD patí k tradiním CAD aplikacím, které využívá celá ada technických i netechnických obor. V dnešním lánku se podíváme na bleskovku, jak lze zaít velmi tychle v

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Ohlédnutí za technikou pro život

Ohlédnutí za technikou pro život Ohlédnutí za technikou pro život Program je uren pro studenty oboru technická a informaní výchova. Jeho absolvováním mžete získat nkteré poznatky o historii techniky, kterou bžn užíváte. Pedevším nám jde

Více

Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent

Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent 1) Ing. Petr Polívka, 2) Ing. Antonín Vokál, CSc., 2) Ing. Monika Kiselová 1) Centrum výzkumu ež s.r.o., Husinec-ež.p.130, 250 68 Husinec-ež http://www.cvrez.cz/

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více