Nadaný a neprospívající žák ve výuce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadaný a neprospívající žák ve výuce"

Transkript

1 Nadaný a neprospívající žák ve výuce

2 Nadaný žák ve výuce Charakteristika podle J. Konečného: a) žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky; b) odpovídá rychle s jistotou; c) snadno a rychle chápe učivo; d) často má tvořivé odpovědi; e) spontánně se zajímá o další informace, f) chce projevit a uplatnit své znalosti a dovednosti. Výrazem nadaný jsou označovány dva různé druhy schopností: školní nadání schopnost přijmout, analyzovat a reprodukovat informace, tvořivá produktivita schopnost vytvářet nové informace. Pasche formuluje tzv. tříokruhovou koncepci nadání nadprůměrné schopnosti, nasazení a tvořivost.

3 Formy práce s nadanými žáky Vnější diferenciace Jde o formy výuky, ve které jsou nadanější žáci oddělování od ostatních. Jedná se o třídy s rozšířenou výukou (jazyků, matematiky aj.), třídy A, B (rozdělení žáků jednoho ročníku do tříd podle prospěchu), přechod žáků základní školy na víceletá gymnázia. Dochází ke kritice vnější diferenciace. Objevují se obavy z vytváření zcela nenormální společnosti, ztráta komunikace, pochopení s jinak myslícími a jednajícími lidmi. Také předčasná diferenciace nadaných dětí může vést až k perfekcionismu, což může negativně ovlivňovat jejich vývoj.

4 Formy práce s nadanými žáky Vnitřní diferenciace Jde o spolupráci a rozvoj žáků různého nadání ve výuce. Vhodné formy výuky pro rozvíjení nadání: práce ve skupinách, pomoc spolužákům, domácí úkoly mohou být pro nadanější žáky složitější, olympiády a soutěže, volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky, základní umělecké školy, jazykové školy. Pokud nejsou děti diferencovány ve výuce, nastanou většinou problémy - nadané děti si mohou zvykat na bezproblémové proplouvání, aniž by vyvíjely zvýšené úsilí. Největším problémem pro učitele je správná diagnostika stupně a zaměření nadání žáků.

5 Handicapovaný žák ve výuce Se kterými typy zdravotního postižení se můžeme ve škole setkat? Zrakově postižení, sluchově postižení, řečová postižení, tělesně postižení a nemocní, mentálně postižení, obtížně vychovatelní, žáci s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie i další formy), kombinovaně postižení.

6 Pedagogická integrace postižených žáků Přináší jistá pozitiva jak žákům postiženým, kteří si mohou osvojit způsoby sociálního chování, mohou být více motivovány existencí v normální třídě, tak žákům nepostiženým, kteří se mohou naučit s nimi komunikovat, navázat vztahy, pomáhat druhým.

7 Předpoklady úspěšné integrace Žák s postižením: se seznámil s pravidly a režimem v běžné třídě před nástupem do ní; přeje si zúčastnit se života a aktivit třídy; v případě psychických zábran (ostych); může zpočátku třídu navštěvovat krátkou dobu; měl by mít adekvátní nezbytné dovednosti např. ve čtení, matematice. Učitelé: jsou přesvědčeni o prospěchu integrace pro postižené a nepostižené žáky; mají informace o potřebách, dovednostech a přístupu k postiženému žákovi; mají dostatek didaktických materiálů a informací o didaktických postupech; mají k dispozici podpůrné služby pro žáky; dovedou zacházet s jejich technickými prostředky; udržují kontakty s kolegy ze speciálních škol; udržují kontakty s rodiči těchto žáků.

8 Předpoklady úspěšné integrace Nepostižení vrstevníci: dostali informace o postižení nového spolužáka, mluvili o chování k němu. Rodiče postiženého žáka: iniciují zařazení dítěte do běžné třídy; měli by znát všechny přednosti a úskalí integrované výuky; akceptovat všechny formy pomoci dítěti; měli by spolupracovat s třídním učitelem bývalé speciální školy. Rodiče nepostižených žáků: měli by dostat od odborníků poučení o problémech integrace postižených dětí.

9 Výhody a nevýhody integrace Výhody: příležitost ke kooperativnímu učení, zmenšení izolace žáků se speciálními potřebami, posilování demokratických hodnot, odstraňování předsudků, nesprávných názorů u dětí i dospělých. Nevýhody: zvýšené náklady na vzdělávání, zvýšené nároky na práci učitelů, riziko vznikající dětem v méně chráněném prostředí, a přírůstek administrativní práce.

10 Neprospívající žák ve výuce Jako neprospívajícího můžeme označit takového žáka, který částečně nebo zcela nedokáže splnit požadavky, které na něj učitel klade. Oficiálně je to žák, který je v jednom či více předmětech hodnocen nedostatečně na vysvědčení, skládá opravné zkoušky nebo opakuje ročník.

11 Dělení příčin neprospěchu a) endogenní mají původ uvnitř žáka (LMD, intelekt, charakter, učební styly) b) exogenní původ vně žáka (rodina, škola)

12 Dělení příčin neprospěchu a) biologické LMD, fyzická konstituce, dyslexie (další poruchy dys) b) psychické intelekt, temperament, charakter, úroveň pozornosti c) sociální postavení rodičů, soc. klima školy, třídy, charakter společnosti

13 Příčinami neprospěchu žáka se v rámci pedagogiky zabývají různé disciplíny: a) speciální pedagogika LMD, hyperaktivita, nedoslýchavost, dysgrafie, dyslexie, poruchy učení b) sociální pedagogika rozvod, šikana, drogy, kamarádi, lež, sebevraždy c) různé nesamostatnost, úzkost, stres

14 Asertivita a nesmělost žák by měl být asertivní, nikoli agresivní (vliv sociálního chování rodičů) nesmělost příčiny: a) temperament (vrozené) b) nízké sebehodnocení příčinou neprospěchu může být nadměrná asertivita nebo nezdravá nesmělost asertivní chování člověk vyjadřuje své myšlenky, city a přesvědčení upřímným, otevřeným a vhodným způsobem nechce ostatní lidi ponižovat a získat nad nimi moc... x agresivní chování vyjádření myšlenek tak, že porušuji práva ostatních

15 Asertivita a nesmělost neschopnost dítěte prosadit se může být způsobena: a) nízké sebehodnocení b) nesplnění nerealistických požadavků (perfekcionismus) c) nepřirozená potřeba příznivých reakcí kamarádů výzkumy v USA 80 % dětí se v určitém věku považuje za nesmělé nesmělost brání v komunikaci s učitelem, žáky pomoc učitele: posílat dítě se vzkazy, dávat mu úkoly (mazání tabule, zalévání květin), položit mu otázku, na kterou se může připravit...

16 Deprese donedávna nebyly dětské deprese odborně uznávány (podobně i dětské sebevraždy) dětství je považováno za bezstarostné a všechny problémy se spraví současné výzkumy dokazují, že dítě může trpět depresí ze školní práce nejčastěji dobře vychované děti, které se snaží dělat radost dospělým na nárůst počtu depresí má vliv: a) stoupající počet narušených rodin, b) zvýšené požadavky na školní výsledky skutečné depresi občas podlehne asi 10% dětí (častěji dívky) krátkodobý smutek může přejít v dlouhodobou depresi školní problémy deprese jsou těžko diagnostikovatelné místo smutku může být zlost a podrážděnost

17 Deprese Příčiny: a) biologické dědičné dispozice, chem. látky v mozku b) psychologické rodiče (rozvod, smrt blízkého), nízké sebehodnocení Příznaky: zhoršení školních výsledků, zlost, nuda, ztráta schopnosti se radovat, pláč, pocit, že ho nikdo nemá rád, negativní sebehodnocení, beznaděj, zájem o smrt či sebevraždu, špatné vztahy s vrstevníky Jak pomoci: upřímně chválit, plánovat zvláštní radostné události, podpora v hrách i jiných činnostech

18 Domácí úkoly rodiče chtějí, aby je děti dostávaly, pro dítě obtíž dítě musí vědět, co má v DÚ dělat pak je prospěšný jasně formulovat úkoly rodiče by měli na plnění úkolů dohlížet učit děti zodpovědnosti x nesmí ho za něj vypracovat diferencovat úkoly cvičné (základní dovednosti), přípravné, rozšiřující, tvůrčí znát ve vztahu k úkolům odpověď na otázky: co?, jak?, kde?, kdy?, proč?

19 Kázeň příčiny v rodině i ve škole dítě nedodržuje daná pravidla (pere se, lže, mluví bez dovolení) čím méně kázeňských problémů se ve třídě řeší, tím mají žáci lepší prospěch a raději chodí do školy to, jak se žák přizpůsobí pravidlům školy, pak působí, jak se přizpůsobí pravidlům ve svém dalším životě rodinné prostředí musí naučit chápat dítě pojem kázně největší úloha na rodičích dětí předškolního věku není-li tomu tak, pak škola není pro dítě vhodným místem k učení

20 Kázeň ve škole se žáci učí vhodnému chování a zároveň se škola snaží zamezit nežádoucímu: a) zabránit nežádoucímu chování žáků, vypěstovat u nich sebekázeň b) dosáhnout změny nežádoucího chování c) zvládat žáky, kteří opakovaně narušují vyučování pokud se kázeňské problémy vyskytují v raném věku, může jít o závažný problém x zda je chování v normě je ale subjektivní záležitost (nutno brát v potaz věkové zvláštnosti) neexistuje ale standard

21 Kázeň analýza aspektů: a) co je v silách dítěte a co nikoli b) co dítěti bezděčně sdělujete s kázní mohou souviset další faktory: nedostatek sebekázně (LMD), nevhodná organizace práce ve třídě, velká tolerance školy k problematickému chování, nejednost a absence prevence u pedagogů důležitá je spolupráce s rodiči

22 Motivace = ochota vynaložit určité úsilí v zájmu dosažení nějakého cíle nedílná součást úspěšné práce ve škole Faktory motivace: a) povaha daného úkolu zvolená či požadovaná činnost b) typ žáka více motivované jsou děti s většími schopnostmi + vliv rodičů c) atmosféra ve třídě konkurenční prostředí = pokles motivace d) postoj pedagoga autokritický přístup potlačuje motivaci, odměňovat snahu e) rodičovské postoje i zde oceňovat snahu motivace vnější (známky) nebo vnitřní (uspokojení přirozené touhy poznávat) nedostatek motivace se projevuje na školním prospěchu (lhostejnost)

23 Nadání žáci, u kterých se předpokládají potenciální schopnosti nebo kteří již uspěli: obecná inteligence, nadání ke studiu určitých předmětů, tvůrčí myšlení, schopnost vést jiné, psychomotorická schopnost nadaných je zhruba 3-5% žáků v ČR se nadané děti cíleně nevyhledávají x od 3. třídy mohou navštěvovat různé školy s rozšířenou výukou (cizí jazyky, Ma-Fy, Hv, Tv)

24 Nadání Projevy nadaných dětí: zvídavost, dobrá paměť, vysoký stupeň intelektových schopností, rozvinutý jazyk, urychlený vývoj, pozornost a koncentrace, sociální zralost, smysl pro humor Problémy: pocit odlišnosti od vrstevníků izolace, stanovení nerealistických cílů žijí pod tlakem, obtížně se smiřují s vlastními nedostatky, vyžadují více pozornosti pro sebe na úkor kamarádů nebo sourozenců

25 Opakování ročníku o prospěšnosti tohoto aktu se vedou mezi pedagogy diskuse spíše negativní vliv vzniká stigma propadlíka v ČR propadá ročně průměrně 14 žáků z 1000 problém je i v systému školy postup mezi ročníky nemusí všem žákům vyhovovat propadnutí se navrhuje tehdy, neosvojil-li si žák dostatek dovedností k tomu, aby zvládl práci ve vyšším ročníku, dítě tento fakt prožívá velmi negativně

26 Opakování ročníku Další závěry: a) samotné opakování stejné látky dle stejných osnov (a většinou pod vedením stejného učitele) nestačí ke vzpamatování a úspěšnému absolvování školy b) někteří propadlíci pracují zpočátku rychleji, ale pokud se neřeší příčiny propadnutí, pak recidiva c) propadlíci mají více konfliktů, větší odpor ke škole, nespokojenost se sebou samým někdy se nařídí opakování ročníku z důvodu nemoci pak prospěšné (žák nemusí samostatně dostudovávat velké množství učiva) jako prevence je důležitá komunikace učitel rodič průběžné zprávy, rozhovory, přeřazení žáka do vyrovnávací třídy

27 Studijní dovednosti pedagogové mají snahu, aby se žáci naučili učit samostatně žák by měl vědět, jak se má správně učit i u žáků existuje zájem osvojit si správný způsob učení zejména při přechodu z 9. třídy ZŠ na SŠ (očekávají, že to budou potřebovat) žáci nejsou správným způsobem učení vybaveni škola je k tomu nevede studijní dovednosti jsou záležitostí učebních stylů zvýhodňují i znesnadňují učení (do rozporu se může dostat i učební styl učitele a žáka) + žákům chybí některé specifické postupy učení a jejich aplikace

28 Studijní dovednosti vysoká úroveň stud. dovedností se projevuje lepšími známkami a vyšším sebevědomím Pravidla pro rozvoj dovedností: zavést u žáků rutinní postup v učení (ve stejnou dobu), dítě se musí na práci soustředit (ruší např. hlasitá hudba), rodiče by měli mít přehled o zadaných úkolech

29 Školní fobie není častá, ale projevy jsou výrazné dítě se buď bojí školy jako celku nebo něčeho, co se v ní vyskytuje synonyma: odmítání školy, úzkost vyvolaná školou (strach z odloučení) příčiny mohou být v rodinném prostředí dítě je doma nadmíru spokojené (dobrá péče) a ve škole se cítí ohroženo ostatními žáky nejčastěji se objevuje mezi 6. a 10. rokem

30 Školní fobie Důvody: nedostatečně rozvinuté společenské dovednosti, větší změna v životě rodiny (stěhování, nemoc, ztráta rodiče), nestabilní domov (rozvod, finanční situace) + necitlivý, náročný učitel, typ studia, školní aktivita (referáty, tělocvik), hrozby, fyzická napadení, násilí, šikana

31 Tvořivost tvořivý je každý člověk známé myšlenky uspořádáme novým (neotřelým) způsobem učitel musí být schopen tvořivost rozpoznat a rozvíjet ji existují školy, kde zařazují talentované děti do speciálních tříd ne každý pedagog je tolerantní k tvořivosti dětí snaha dospělých nutit děti ke konformitě (aby dítě nevybočovalo z řady) vlastnosti tvořivých dětí: svobodné myšlení, naivita, humor, snění, osamělost, horečná činnost tvořivé děti mají problémy ve škole, protože je škola nudí učitel by měl tyto žáka rozeznat a připravit pro ně diferenciační úlohy, které budou rozvíjet jejich tvořivé vlastnosti

32 Klíčové pojmy: nadaný žák, handicapovaný žák, integrace, příčiny neprospěchu žáka, diagnostika.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované.

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované. 1. Úvod Chci poděkovat především panu Jiřímu Šimonkovi (DAP-services.cz) za poskytnuté materiály z longitudinálních výzkumů. Dále Yvonně Lucké, Luboši Kobrlemu za seznámení se systémem Pesso - Boyden terapie.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

II. Specifika vzdělávání mládeže a dospělých

II. Specifika vzdělávání mládeže a dospělých II. Specifika vzdělávání mládeže a dospělých 2.1 Podmínky pro efektivní vzdělávání dospělých Vývojem do doby zralosti není výchova a vzdělání ukončeno, protože člověk není připraven na vše, co jej v životě

Více