KOVOBEL Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOVOBEL Výroční zpráva"

Transkript

1 2013 KOVOBEL Výroční zpráva KOVOBEL a.s., Mostecká 229, Litoměřice zapsána do obchodního rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275

2 O B S A H Zpráva představenstva 2 Základní údaje o společnosti Založení společnosti Předmět podnikání Základní kapitál Údaje o majetkových účastech 3 Zpráva dozorčí rady 4 Orgány společnosti KOVOBEL a.s. Údaje o orgánech správy Představenstvo společnosti Dozorčí rada 5 Podnikatelská činnost 6 Prodej a marketing 7 Péče o majetek 8 Řízení lidských zdrojů Finanční část 10 Účetní závěrka 10 Rozvaha 12 Výkaz zisku a ztráty 13 Cash flow 14 Příloha k účetní závěrce 20 Poměrové ukazatele 23 Vypořádání hospodářského výsledku 24 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 26 Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích 27 Zpráva auditora k samostatné účetní závěrce 23 Závěr

3 Zpráva představenstva 2 Základní údaje o společnosti Založení společnosti Předmět podnikání Základní kapitál Údaje o majetkových účastech 3 Zpráva dozorčí rady 4 Orgány společnosti KOVOBEL a.s. Údaje o orgánech správy Představenstvo společnosti Dozorčí rada 5 Podnikatelská činnost 6 Prodej a marketing 7 Péče o majetek 8 Řízení lidských zdrojů

4 Základní údaje o společnosti Obchodní jméno : KOVOBEL a. s. IČO : Sídlo : Litoměřice, Mostecká čp. 229, č. or. 13, PSČ právní norma : akciová společnost, zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275 rok vzniku : 1992 Založení společnosti Akciová společnost byla založena podle 172 obchodního zákoníku, jediným zakladatelem Fondem národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku Kovovýroba Litoměřice ve smyslu 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby. Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej kovového a čalouněného nábytku. Pro tento účel jí byla vydána následující živnostenská oprávnění: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obráběčství - galvanizérství, smaltérství - truhlářství, podlahářství - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Základní kapitál Základní kapitál společnosti ve výši ,- Kč je plně splacen a rozdělen na listinných akcií na majitele po 450,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie nejsou registrované na veřejném trhu s cennými papíry. O snížení základního kapitálu bylo rozhodnuto dne na řádné valné hromadě společnosti za přítomnosti notářky JUDr. Marcely Knoblochové. O tomto rozhodnutí valné hromady společnosti byl sepsán notářský zápis č. 96/2012, ze dne Údaje o majetkových účastech Společnost nemá podíl v žádné obchodní společnosti. 2

5 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada byla v uplynulém hospodářském roce pravidelně a obsáhle informována představenstvem o situaci společnosti KOVOBEL a.s., o jejich hospodaření jakož i o podnikatelské politice. Hospodářské procesy, které z důvodu zákonných předpisů nebo stanov vyžadovaly informování či souhlas dozorčí rady nebo které byly mimořádně závažné, dozorčí rada na svých zasedáních podrobně prodiskutovala. Na základě písemných a ústních zpráv představenstva mohla dozorčí rada průběžně dohlížet na činnost vedení společnosti KOVOBEL a.s., a plnit tak řádně svou funkci, která jí ze zákona náleží. Řádná samostatná účetní závěrka společnosti KOVOBEL a.s. pro účetní období roku 2013 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 byly auditorem ověřeny bez výhrad. Dozorčí rada na svém zasedání dne 15. května 2014 prodiskutovala výsledky hospodaření a s pozitivním výsledkem posoudila návrh představenstva na rozdělení dosaženého zisku řádné účetní závěrky společnosti KOVOBEL a.s. za rok Dozorčí rada dále s pozitivním výsledkem a bez výhrad přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok Dozorčí rada pověřila představenstvo předložením řádné účetní závěrky roku 2013 a návrhu rozdělení zisku ke schválení valné hromadě společnosti KOVOBEL a.s. Filip Peers předseda dozorčí rady 3

6 Orgány společnosti KOVOBEL a.s. Údaje o orgánech správy Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Její zasedání se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem, je představenstvo. Má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období představenstva je stanoveno na dobu pěti let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo ze svého středu volí předsedu. Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti, je dozorčí rada. Má tři členy, z nichž dva volí valná hromada a jednoho zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkční období dozorčí rady je stanoveno na dobu pěti let. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Valná hromada akcionářů, ze dne , zvolila statutární a dozorčí orgány společnosti. Představenstvo společnosti Dimitri Frans Peers předseda představenstva Theo Peers člen představenstva Christiane Valkenborghs člen představenstva Dozorčí rada společnosti Filip Peers předseda dozorčí rady Wouter Vandecasteele člen dozorčí rady Lucie Tylová člen dozorčí rady, výkonný ředitel 4

7 Podnikatelská činnost Hospodaření společnosti v roce 2013 výrazně ovlivnila červnová povodeň v areálu výrobního závodu Želetice. Rozhodující výrobní technologie a výrobní prostory provozovny musely být evakuovány v důsledku blížící se povodňové vlny. Vytvořilo se několikadenní zátopové jezero, výška hladiny v provozovně dosahovala v nejvyšším a nejnižším bodě areálu 1,5 m resp. 4 m. Po týdnu nucené výluky byly zahájeny sanační práce na odstranění povodňových škod. Základní výrobní funkce na úseku kovovýroby se podařilo obnovit do pěti týdnů. Výrobní úsek čalounictví zahájil plně výrobu již po dvou týdnech, a to zejména díky velkému pracovnímu nasazení zaměstnanců společnosti. Celkové přímé škody byly vyčísleny pojišťovnou Kooperativa a.s. na hodnotu 19 mil. Kč., s následující specifikací: Zásoby 6,552 mil. Kč Movitý majetek 4,444 mil. Kč Nemovitý majetek 5,823 mil. Kč Cizí věci převzaté 0,862 mil. Kč Likvidace a minimalizace škod 1,325 mil. Kč Pojistné plnění bylo na základě šetření pojistitele stanoveno po odečtení dohodnuté 10% spoluúčasti ve výši 1,9 mil. Kč od celkové částky pojistného plnění na 17,106 mil. Kč. Dalším nepříznivým dopadem do hospodaření společnosti byl propad prodeje způsobený několikatýdenním výpadkem výroby, a to propad o 14,05 % na hodnotu 40,445 mil. Kč celkového obchodního obratu společnosti. Hospodářským výsledkem společnosti ve sledovaném období je účetní zisk ve výši 129 tis. Kč. 5

8 Prodej a marketing Obchodní obrat společnosti, tj. prodej vlastních výrobků, služeb a zboží dosáhl za uplynulý kalendářní rok hodnoty 40,445 mil. Kč. V porovnání s rokem 2012 se snížil o 6,613 mil. Kč, tzn. pokles o 14,05 %. Vývoj obratu a jeho skladby v časovém sledu znázorňuje graf č. l. Graf č.1 - Obrat a jeho skladba mil. Kč ,21 71,67 73,07 65,49 71,34 57,89 63,44 54,80 56,60 53,32 48,00 40,32 42,21 49,78 47,54 40,07 42,77 43,89 47,06 40,45 39,89 38,13 34,89 36,24 36,43 38,72 35,70 29,13 16,72 15,19 23,67 18,27 15,71 17,82 20,67 11,30 7,46 8,34 4, Vývoz Tuzemsko Celkový obrat Tuzemský trh Pokračující hospodářská recese stále negativně ovlivňuje vývoj poptávky na tuzemském trhu. Dominantním prodejním nástrojem je cena výrobku, jeho kvalita je druhořadá. Příčinou nízké poptávky je výrazná cenová konkurence asijských a polských importů a v neposlední řadě i import kvalitních, designových a cenově dostupných výrobků italských výrobců, proto se společnost především orientuje na komplexní řešení objektových zakázek. Země EU Společnosti se dařilo udržet a dál rozšiřovat síť odběratelů zemích EU, což je dominantním garantem růstu pro další období. Náročný trh EU se silnou konkurencí s celého světa vyžaduje kvalitní výrobky za přijatelnou cenu, a je velice pozitivní, že se společnosti daří na něm se uplatnit. Nosným výrobním a prodejním programem společnosti je kovový interiérový nábytek, a to zejména různé typy židlí a stolů. Dále pak čalouněný program, zaměřený na objektové vybavování, doplňuje nabídkovou paletu společnosti. Společnost také představila novou řadu nerezového interiérového nábytku, což se projevilo jako příznivý obchodní krok především na zahraničním trhu. Strategickou výhodou společnosti je komplexní řešení atypických zakázek splňujících požadavky zákazníka. 6

9 Péče o majetek Oblast péče o majetek, tj. pořizování, opravy a udržování strojů, zařízení a budov musíme determinovat na období před a po červnové povodni. a) V období před povodní realizovala společnost plánované opravy strojů a zařízení v hodnotě 294 tisíc Kč, tj. - Revize a opravy strojního zařízení kovovýroby - Opravy dopravní prostředky V oblasti investiční vynaložila společnost částku 189 tis. Kč na pořízení šicího stroje Dürkopp Adler. Celkově vynaložené náklady činily 483 tis. Kč a byly hrazeny s prostředků společnosti. b) V období po červnové povodni, která velmi těžce postihla výrobní závod v Želeticích, musela společnost v krátkém časovém horizontu řešit: - sanaci a dezinfekci výrobních prostor, kanceláří apod. - opravu poškozených budov a inženýrských sítí - opravu resp. náhradu zničených technologií - obnovu veškerých zásob materiálu společnosti - rozběh výroby polotovarů a následně hotových výrobků Byly poškozeny nebo zničeny následující technologie: - dělení materiálu, ohýbání trubek, lisovací technika, děrovací technika, prášková lakovna, odmašťování výrobků, balící zařízení, základní technika čalounictví, kompresorovna, trafostanice, plynová kotelna, výpočetní a telekomunikační technika, ruční nářadí, vybavení kanceláří a sociální zázemí zaměstnanců. Společnost vynaložila 6,568 mil. Kč na odstraňování škod, oprav budov a zařízení, náhradu strojů a plynové kotelny apod. Náklady můžeme rozdělit na: - Práce, služby, režijní a mzdové náklady 1,530 mil. Kč - Stavební opravy 0,439 mil. Kč - Opravy movitého majetku 3,872 mil. Kč - Náhrada strojů a plynové kotelny 0,727 mil. Kč Finanční krytí bylo kryto ze záloh na pojistné plnění pojišťovnou Kooperativa a.s.. Další investice v souvislosti s obnovou poškozené trafostanice a budov po povodních budou řešeny v následujících letech. Společnost vytvořila na tyto provozní náklady rezervy. 7

10 Řízení lidských zdrojů Časový přehled vývoje počtu zaměstnanců a průměrné mzdy v letech uvádí tabulka č. 1. Tabulka č.1 - počet zaměstnanců a průměrná mzda v letech : Rok počet zaměstnanců Průměrná měsíční mzda Kč/ zaměstnanec Ve sledovaném období uzavřelo pracovní poměr 13 zaměstnanců a rozvázalo 15 zaměstnanců. Ke konci roku 2013 zaměstnávala společnost 50 pracovníků, z toho 26 mužů a 24 žen, z toho 1 zaměstnanec pracoval na DoPP. Z důvodu nemoci bylo zameškáno 913 pracovních dnů, což představuje 7,36 % celkového fondu pracovní doby. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšila nemocnost o 28,05 %. Náklady na tzv. nemocenskou (náhrada mzdy) hrazené zaměstnavatelem činily ,- Kč. Osobní náklady spjaté s červnovými povodněmi ve výši 809 tis. Kč byly finančně kryty plněním pojišťovny Kooperativa a.s.. 8

11 Finanční část 10 Účetní závěrka 10 Rozvaha 12 Výkaz zisku a ztráty 13 Cash flow 14 Příloha k účetní závěrce 20 Poměrové ukazatele 23 Vypořádání hospodářského výsledku 24 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 26 Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích 27 Zpráva auditora k samostatné účetní závěrce 23 Závěr 9

12 Účetní závěrka KOVOBEL a.s. Mostecká 229, Litoměřice, IČ: Rozvaha v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Položka Aktiva Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Minulé účetní období AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 3. Software B. I. 4. Ocenitelná práva B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 2. Stavby B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C. I. 3. Výrobky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 6. Stát - daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8. Dohadné účty aktivní C. III. 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách Kontrolní číslo

13 KOVOBEL a.s. Mostecká 229, Litoměřice, IČ: Rozvaha v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Položka Pasiva Běžné účetní období Minulé účetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 33 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 33 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)[aktiva- pasiva] B. Cizí zdroje B. I. Rezervy 1200 B. I. 4. Ostatní rezervy 1200 B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy B. III. 10. Dohadné účty pasivní B. III. 11. Jiné závazky C. I. Časové rozlišení 110 C. I. 1. Výdaje příštích období 110 Kontrolní číslo

14 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Položka Výnosy a náklady Běžné účetní období Minulé účetní období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže [I. - A.] II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota [I. + II. - A. - B.] C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 182 F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření [výnosy I. až V. - náklady A. až I.] X. Výnosové úroky 15 3 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření [výnosy VI. až XII. - náklady J. až P.] ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo

15 13

16 Příloha k účetní závěrce k (hodnotové údaje uvedeny v tis. Kč) 1. Popis účetní jednotky Firma: KOVOBEL, a. s. Spisová značka: B 275 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Identifikační číslo: Sídlo: Mostecká 229, Litoměřice Právní forma: akciová společnost Převažující činnost: - výroba a prodej kovového a čalouněného nábytku Statutární orgány: Představenstvo: - Dimitri Peers - Theo Peers - Christiane Valkenborghs Dozorčí rada: - Filip Peers - Wouter Vandecasteele - Lucie Tylová Základní kapitál: ,- Kč Splaceno: 100% Datum zápisu: 5. května Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku Na základě notářského zápisu a rozhodnutí valné hromady konané dne bylo rozhodnuto o s nížení základního kapitálu o částku ,- Kč a to formou snížení jmenovité hodnoty akcií z 1000,- Kč na 450,- Kč. Částka ,-Kč byla použita na úhradu ztráty minulých let a zbývající část ve výši ,- Kč byla převedena do rezervního fondu společnosti Organizační struktura podniku a její zásadní změny v účetním období Nebyly provedeny 14

17 2. Obchodní společnosti a družstva, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Společnost sídlo Podíl Rozhodovací práva ve společnosti Základní kapitál společnosti k Poznámka 3. Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců Osobní náklady během účetního období Průměrný počet zaměstnanců Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0. (jednatelé, komplementáři) Odměny členům statutárních, dozorčích orgánů: 0. (doplnit výši odměn) nebo nebyly vyplaceny. 4. Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění v peněžní i naturální podobě ve prospěch jednatelů, členů statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnost neposkytla společníkům žádnou půjčku. 5. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 5.1. Způsob ocenění Skupina majetku Nakupované zásoby Zásoby vytvořené vlastní činností Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností Dlouhodobý majetek nabytý vkladem nebo darem Cenné papíry a podíly, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty Způsob ocenění Ocenění průměrnými cenami Nejsou Účetní jednotka má majetek vytvořený vlastní činností Není Nejsou 5.2. Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku Účetní jednotka zahrnuje do ceny pořízení dlouhodobého majetku veškeré náklady podle 47 vyhlášky o účetnictví. 15

18 5.3. Náklady zahrnované do ceny zásob Účetní jednotka zahrnuje do ceny pořízení nakupovaných zásob zejména: clo, dopravné, pojistné, provize, skonta Způsob stanovení opravných položek k m a j e t k u Majetek Způsob stanovení opravných položek (s uvedením zdroje informací) Hmotný a nehmotný majetek Nejsou tvořeny, protože není důvod. Snížení hodnoty majetku vyjadřují odpisy. Finanční majetek (cenné papíry Nejsou tvořeny, protože není důvod. a podíly) Zásoby Nejsou tvořeny, protože není důvod Pohledávky Jsou tvořeny na pohledávky po splatnosti více jak 365 dnů ve výši 100 % 5.5. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podléhající daňovému odepisování 5.6. V účetní jednotce jsou stanoveny rozdílné účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku R e z e r v y V účetní jednotce byly tvořeny rezervy na opravy dlouhodobého majetku a nebyly tvořeny rezervy na nevyčerpanou dovolenou Odložená daň V účetní jednotce není účtováno o odložené dani Kurzové rozdíly a způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu denním kursem stanoveným kursovním lístkem ČNB, a to v průběhu roku ke dni uskutečnění účetního případu a v účetní závěrce ke dni jejího sestavení. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, je k okamžiku ocenění použit kurz, ve kterém byly peněžní prostředky nakoupeny nebo prodány. 16

19 6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 6.1. Dlouhodobý majetek Samostatné movité věci - rozpis na hlavní skupiny nebo třídy Skupina majetku K Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Budovy a haly Pozemky Energetické hnací stroje Pracovní stroje Přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný hmotný majetek Celkem Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku - neuvádět pokud není významnou položkou Skupina majetku k Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Zřizovací výdaje Výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Ostatní nehmotný majetek Celkem Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku dle hlavních skupin Skupina majetku Přírůstky majetku Nákup (PC) Vlastní činnost Nehmotný majetek Budovy, haly. stavby Pozemky Stroje Úbytky majetku (pořizovací cena) Vyřazení Reklama Prodej ce Prodejní cena Dopravní prostředky Ostatní DHM 258 Celkem R e z e r v y Účetní jednotka vytvořila účetní rezervu na opravy majetku po povodních 2013 ve výši tis. Kč. Plánovaná realizace oprav je rok 2014 a

20 6.3. R o z p i s dlouhodobých bankovních úvěrů Poskytovatel úvěru Výše poskytnutého úvěru Nesplacená jistina k Úroky k Datum splatnosti úvěru Poznámka 6.4. Rozpis opravných položek Opravná položka k: Stav k Tvorba Čerpání Stav k Dlouhodobému hmotnému a nehm. majetku Dlouhodobému finančnímu majetku Zásobám Pohledávkám Přijaté dotace Účetní jednotka nepřijala žádné dotace na provozní účely: 6.6. Doměrky splatné daně z příjmu Nejsou 7. Důležité informace týkající se majetku a závazků 7.1. Pohledávky a) Pohledávky po lhůtě splatnosti k Ve splatnosti 6466 Po splatnosti do 30 dnů 1912 Po splatnosti do 90 dnů 0 Po splatnosti do 180 dnů 32 Po splatnosti více jak 180 dnů 232 Celkem po splatnosti Závazky a) Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti k Ve splatnosti Po splatnosti do 30 dnů Po splatnosti do 90 dnů 26 Po splatnosti do 180 dnů Po splatnosti více jak 180 dnů Celkem po splatnosti

21 b) Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0 tis. Kč c) Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0 tis. Kč d) Daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů o tis. Kč Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Nejsou 8. Vlastní kapitál Přehled o změnách vlastního kapitálu Legenda 2012 Rok 2013 Vlastní kapitál k Zvýšení základního kapitálu Snížení základního kapitálu (-) Změny základního kapitálu celkem Zvýšení rezervního fondu 587 Snížení rezervního fondu (-) Změna rezervního fondu 587 Změny nerozdělených zisků-ztrát minulých let celkem Vlastní kapitál k bez výsledku hospodaření Výsledek hospodaření daného roku Vlastní kapitál k celkem Výnosy Legenda Rok 2013 Tržby za prodej zboží tuzemsko 896 Tržby za prodej zboží zahraničí Tržby za prodej vlastních výrobků tuzemsko 4581 Tržby za prodej vlastních výrobků zahraničí Tržby za prodej služeb tuzemsko 325 Tržby za prodej služeb zahraničí 19

22 Poměrové ukazatele 20

23 21

24 Vypořádání hospodářského výsledku Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby disponibilní hospodářský výsledek roku 2013 ve výši ,70 Kč, byl rozdělen takto: - v souladu s článkem č. 24 stanov společnosti naplnění rezervního fondu ve výši 5 % disponibilního zisku, tj ,50 Kč. - zbývající část disponibilního zisku ve výši ,20 Kč bude zaúčtována na účet nerozdělených zisků minulých let. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Viz. příloha. Zpráva a výrok auditora Viz. příloha. Z á v ě r Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit ve všech bodech výroční zprávu, roční účetní závěrku a způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok Dimitri Peers předseda představenstva 22

25

26

27

28

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

KOVOBEL Výroční zpráva

KOVOBEL Výroční zpráva 2014 KOVOBEL Výroční zpráva KOVOBEL a.s., Mostecká 229, 412 01 Litoměřice zapsána do obchodního rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275 O B S A H Zpráva představenstva 2 Základní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více