KOVOBEL Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOVOBEL Výroční zpráva"

Transkript

1 2013 KOVOBEL Výroční zpráva KOVOBEL a.s., Mostecká 229, Litoměřice zapsána do obchodního rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275

2 O B S A H Zpráva představenstva 2 Základní údaje o společnosti Založení společnosti Předmět podnikání Základní kapitál Údaje o majetkových účastech 3 Zpráva dozorčí rady 4 Orgány společnosti KOVOBEL a.s. Údaje o orgánech správy Představenstvo společnosti Dozorčí rada 5 Podnikatelská činnost 6 Prodej a marketing 7 Péče o majetek 8 Řízení lidských zdrojů Finanční část 10 Účetní závěrka 10 Rozvaha 12 Výkaz zisku a ztráty 13 Cash flow 14 Příloha k účetní závěrce 20 Poměrové ukazatele 23 Vypořádání hospodářského výsledku 24 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 26 Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích 27 Zpráva auditora k samostatné účetní závěrce 23 Závěr

3 Zpráva představenstva 2 Základní údaje o společnosti Založení společnosti Předmět podnikání Základní kapitál Údaje o majetkových účastech 3 Zpráva dozorčí rady 4 Orgány společnosti KOVOBEL a.s. Údaje o orgánech správy Představenstvo společnosti Dozorčí rada 5 Podnikatelská činnost 6 Prodej a marketing 7 Péče o majetek 8 Řízení lidských zdrojů

4 Základní údaje o společnosti Obchodní jméno : KOVOBEL a. s. IČO : Sídlo : Litoměřice, Mostecká čp. 229, č. or. 13, PSČ právní norma : akciová společnost, zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275 rok vzniku : 1992 Založení společnosti Akciová společnost byla založena podle 172 obchodního zákoníku, jediným zakladatelem Fondem národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku Kovovýroba Litoměřice ve smyslu 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby. Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej kovového a čalouněného nábytku. Pro tento účel jí byla vydána následující živnostenská oprávnění: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obráběčství - galvanizérství, smaltérství - truhlářství, podlahářství - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Základní kapitál Základní kapitál společnosti ve výši ,- Kč je plně splacen a rozdělen na listinných akcií na majitele po 450,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie nejsou registrované na veřejném trhu s cennými papíry. O snížení základního kapitálu bylo rozhodnuto dne na řádné valné hromadě společnosti za přítomnosti notářky JUDr. Marcely Knoblochové. O tomto rozhodnutí valné hromady společnosti byl sepsán notářský zápis č. 96/2012, ze dne Údaje o majetkových účastech Společnost nemá podíl v žádné obchodní společnosti. 2

5 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada byla v uplynulém hospodářském roce pravidelně a obsáhle informována představenstvem o situaci společnosti KOVOBEL a.s., o jejich hospodaření jakož i o podnikatelské politice. Hospodářské procesy, které z důvodu zákonných předpisů nebo stanov vyžadovaly informování či souhlas dozorčí rady nebo které byly mimořádně závažné, dozorčí rada na svých zasedáních podrobně prodiskutovala. Na základě písemných a ústních zpráv představenstva mohla dozorčí rada průběžně dohlížet na činnost vedení společnosti KOVOBEL a.s., a plnit tak řádně svou funkci, která jí ze zákona náleží. Řádná samostatná účetní závěrka společnosti KOVOBEL a.s. pro účetní období roku 2013 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 byly auditorem ověřeny bez výhrad. Dozorčí rada na svém zasedání dne 15. května 2014 prodiskutovala výsledky hospodaření a s pozitivním výsledkem posoudila návrh představenstva na rozdělení dosaženého zisku řádné účetní závěrky společnosti KOVOBEL a.s. za rok Dozorčí rada dále s pozitivním výsledkem a bez výhrad přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok Dozorčí rada pověřila představenstvo předložením řádné účetní závěrky roku 2013 a návrhu rozdělení zisku ke schválení valné hromadě společnosti KOVOBEL a.s. Filip Peers předseda dozorčí rady 3

6 Orgány společnosti KOVOBEL a.s. Údaje o orgánech správy Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Její zasedání se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem, je představenstvo. Má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období představenstva je stanoveno na dobu pěti let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo ze svého středu volí předsedu. Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti, je dozorčí rada. Má tři členy, z nichž dva volí valná hromada a jednoho zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkční období dozorčí rady je stanoveno na dobu pěti let. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Valná hromada akcionářů, ze dne , zvolila statutární a dozorčí orgány společnosti. Představenstvo společnosti Dimitri Frans Peers předseda představenstva Theo Peers člen představenstva Christiane Valkenborghs člen představenstva Dozorčí rada společnosti Filip Peers předseda dozorčí rady Wouter Vandecasteele člen dozorčí rady Lucie Tylová člen dozorčí rady, výkonný ředitel 4

7 Podnikatelská činnost Hospodaření společnosti v roce 2013 výrazně ovlivnila červnová povodeň v areálu výrobního závodu Želetice. Rozhodující výrobní technologie a výrobní prostory provozovny musely být evakuovány v důsledku blížící se povodňové vlny. Vytvořilo se několikadenní zátopové jezero, výška hladiny v provozovně dosahovala v nejvyšším a nejnižším bodě areálu 1,5 m resp. 4 m. Po týdnu nucené výluky byly zahájeny sanační práce na odstranění povodňových škod. Základní výrobní funkce na úseku kovovýroby se podařilo obnovit do pěti týdnů. Výrobní úsek čalounictví zahájil plně výrobu již po dvou týdnech, a to zejména díky velkému pracovnímu nasazení zaměstnanců společnosti. Celkové přímé škody byly vyčísleny pojišťovnou Kooperativa a.s. na hodnotu 19 mil. Kč., s následující specifikací: Zásoby 6,552 mil. Kč Movitý majetek 4,444 mil. Kč Nemovitý majetek 5,823 mil. Kč Cizí věci převzaté 0,862 mil. Kč Likvidace a minimalizace škod 1,325 mil. Kč Pojistné plnění bylo na základě šetření pojistitele stanoveno po odečtení dohodnuté 10% spoluúčasti ve výši 1,9 mil. Kč od celkové částky pojistného plnění na 17,106 mil. Kč. Dalším nepříznivým dopadem do hospodaření společnosti byl propad prodeje způsobený několikatýdenním výpadkem výroby, a to propad o 14,05 % na hodnotu 40,445 mil. Kč celkového obchodního obratu společnosti. Hospodářským výsledkem společnosti ve sledovaném období je účetní zisk ve výši 129 tis. Kč. 5

8 Prodej a marketing Obchodní obrat společnosti, tj. prodej vlastních výrobků, služeb a zboží dosáhl za uplynulý kalendářní rok hodnoty 40,445 mil. Kč. V porovnání s rokem 2012 se snížil o 6,613 mil. Kč, tzn. pokles o 14,05 %. Vývoj obratu a jeho skladby v časovém sledu znázorňuje graf č. l. Graf č.1 - Obrat a jeho skladba mil. Kč ,21 71,67 73,07 65,49 71,34 57,89 63,44 54,80 56,60 53,32 48,00 40,32 42,21 49,78 47,54 40,07 42,77 43,89 47,06 40,45 39,89 38,13 34,89 36,24 36,43 38,72 35,70 29,13 16,72 15,19 23,67 18,27 15,71 17,82 20,67 11,30 7,46 8,34 4, Vývoz Tuzemsko Celkový obrat Tuzemský trh Pokračující hospodářská recese stále negativně ovlivňuje vývoj poptávky na tuzemském trhu. Dominantním prodejním nástrojem je cena výrobku, jeho kvalita je druhořadá. Příčinou nízké poptávky je výrazná cenová konkurence asijských a polských importů a v neposlední řadě i import kvalitních, designových a cenově dostupných výrobků italských výrobců, proto se společnost především orientuje na komplexní řešení objektových zakázek. Země EU Společnosti se dařilo udržet a dál rozšiřovat síť odběratelů zemích EU, což je dominantním garantem růstu pro další období. Náročný trh EU se silnou konkurencí s celého světa vyžaduje kvalitní výrobky za přijatelnou cenu, a je velice pozitivní, že se společnosti daří na něm se uplatnit. Nosným výrobním a prodejním programem společnosti je kovový interiérový nábytek, a to zejména různé typy židlí a stolů. Dále pak čalouněný program, zaměřený na objektové vybavování, doplňuje nabídkovou paletu společnosti. Společnost také představila novou řadu nerezového interiérového nábytku, což se projevilo jako příznivý obchodní krok především na zahraničním trhu. Strategickou výhodou společnosti je komplexní řešení atypických zakázek splňujících požadavky zákazníka. 6

9 Péče o majetek Oblast péče o majetek, tj. pořizování, opravy a udržování strojů, zařízení a budov musíme determinovat na období před a po červnové povodni. a) V období před povodní realizovala společnost plánované opravy strojů a zařízení v hodnotě 294 tisíc Kč, tj. - Revize a opravy strojního zařízení kovovýroby - Opravy dopravní prostředky V oblasti investiční vynaložila společnost částku 189 tis. Kč na pořízení šicího stroje Dürkopp Adler. Celkově vynaložené náklady činily 483 tis. Kč a byly hrazeny s prostředků společnosti. b) V období po červnové povodni, která velmi těžce postihla výrobní závod v Želeticích, musela společnost v krátkém časovém horizontu řešit: - sanaci a dezinfekci výrobních prostor, kanceláří apod. - opravu poškozených budov a inženýrských sítí - opravu resp. náhradu zničených technologií - obnovu veškerých zásob materiálu společnosti - rozběh výroby polotovarů a následně hotových výrobků Byly poškozeny nebo zničeny následující technologie: - dělení materiálu, ohýbání trubek, lisovací technika, děrovací technika, prášková lakovna, odmašťování výrobků, balící zařízení, základní technika čalounictví, kompresorovna, trafostanice, plynová kotelna, výpočetní a telekomunikační technika, ruční nářadí, vybavení kanceláří a sociální zázemí zaměstnanců. Společnost vynaložila 6,568 mil. Kč na odstraňování škod, oprav budov a zařízení, náhradu strojů a plynové kotelny apod. Náklady můžeme rozdělit na: - Práce, služby, režijní a mzdové náklady 1,530 mil. Kč - Stavební opravy 0,439 mil. Kč - Opravy movitého majetku 3,872 mil. Kč - Náhrada strojů a plynové kotelny 0,727 mil. Kč Finanční krytí bylo kryto ze záloh na pojistné plnění pojišťovnou Kooperativa a.s.. Další investice v souvislosti s obnovou poškozené trafostanice a budov po povodních budou řešeny v následujících letech. Společnost vytvořila na tyto provozní náklady rezervy. 7

10 Řízení lidských zdrojů Časový přehled vývoje počtu zaměstnanců a průměrné mzdy v letech uvádí tabulka č. 1. Tabulka č.1 - počet zaměstnanců a průměrná mzda v letech : Rok počet zaměstnanců Průměrná měsíční mzda Kč/ zaměstnanec Ve sledovaném období uzavřelo pracovní poměr 13 zaměstnanců a rozvázalo 15 zaměstnanců. Ke konci roku 2013 zaměstnávala společnost 50 pracovníků, z toho 26 mužů a 24 žen, z toho 1 zaměstnanec pracoval na DoPP. Z důvodu nemoci bylo zameškáno 913 pracovních dnů, což představuje 7,36 % celkového fondu pracovní doby. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšila nemocnost o 28,05 %. Náklady na tzv. nemocenskou (náhrada mzdy) hrazené zaměstnavatelem činily ,- Kč. Osobní náklady spjaté s červnovými povodněmi ve výši 809 tis. Kč byly finančně kryty plněním pojišťovny Kooperativa a.s.. 8

11 Finanční část 10 Účetní závěrka 10 Rozvaha 12 Výkaz zisku a ztráty 13 Cash flow 14 Příloha k účetní závěrce 20 Poměrové ukazatele 23 Vypořádání hospodářského výsledku 24 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 26 Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích 27 Zpráva auditora k samostatné účetní závěrce 23 Závěr 9

12 Účetní závěrka KOVOBEL a.s. Mostecká 229, Litoměřice, IČ: Rozvaha v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Položka Aktiva Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Minulé účetní období AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 3. Software B. I. 4. Ocenitelná práva B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 2. Stavby B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C. I. 3. Výrobky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 6. Stát - daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8. Dohadné účty aktivní C. III. 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách Kontrolní číslo

13 KOVOBEL a.s. Mostecká 229, Litoměřice, IČ: Rozvaha v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Položka Pasiva Běžné účetní období Minulé účetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 33 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 33 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)[aktiva- pasiva] B. Cizí zdroje B. I. Rezervy 1200 B. I. 4. Ostatní rezervy 1200 B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy B. III. 10. Dohadné účty pasivní B. III. 11. Jiné závazky C. I. Časové rozlišení 110 C. I. 1. Výdaje příštích období 110 Kontrolní číslo

14 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Položka Výnosy a náklady Běžné účetní období Minulé účetní období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže [I. - A.] II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota [I. + II. - A. - B.] C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 182 F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření [výnosy I. až V. - náklady A. až I.] X. Výnosové úroky 15 3 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření [výnosy VI. až XII. - náklady J. až P.] ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo

15 13

16 Příloha k účetní závěrce k (hodnotové údaje uvedeny v tis. Kč) 1. Popis účetní jednotky Firma: KOVOBEL, a. s. Spisová značka: B 275 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Identifikační číslo: Sídlo: Mostecká 229, Litoměřice Právní forma: akciová společnost Převažující činnost: - výroba a prodej kovového a čalouněného nábytku Statutární orgány: Představenstvo: - Dimitri Peers - Theo Peers - Christiane Valkenborghs Dozorčí rada: - Filip Peers - Wouter Vandecasteele - Lucie Tylová Základní kapitál: ,- Kč Splaceno: 100% Datum zápisu: 5. května Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku Na základě notářského zápisu a rozhodnutí valné hromady konané dne bylo rozhodnuto o s nížení základního kapitálu o částku ,- Kč a to formou snížení jmenovité hodnoty akcií z 1000,- Kč na 450,- Kč. Částka ,-Kč byla použita na úhradu ztráty minulých let a zbývající část ve výši ,- Kč byla převedena do rezervního fondu společnosti Organizační struktura podniku a její zásadní změny v účetním období Nebyly provedeny 14

17 2. Obchodní společnosti a družstva, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Společnost sídlo Podíl Rozhodovací práva ve společnosti Základní kapitál společnosti k Poznámka 3. Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců Osobní náklady během účetního období Průměrný počet zaměstnanců Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0. (jednatelé, komplementáři) Odměny členům statutárních, dozorčích orgánů: 0. (doplnit výši odměn) nebo nebyly vyplaceny. 4. Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění v peněžní i naturální podobě ve prospěch jednatelů, členů statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnost neposkytla společníkům žádnou půjčku. 5. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 5.1. Způsob ocenění Skupina majetku Nakupované zásoby Zásoby vytvořené vlastní činností Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností Dlouhodobý majetek nabytý vkladem nebo darem Cenné papíry a podíly, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty Způsob ocenění Ocenění průměrnými cenami Nejsou Účetní jednotka má majetek vytvořený vlastní činností Není Nejsou 5.2. Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku Účetní jednotka zahrnuje do ceny pořízení dlouhodobého majetku veškeré náklady podle 47 vyhlášky o účetnictví. 15

18 5.3. Náklady zahrnované do ceny zásob Účetní jednotka zahrnuje do ceny pořízení nakupovaných zásob zejména: clo, dopravné, pojistné, provize, skonta Způsob stanovení opravných položek k m a j e t k u Majetek Způsob stanovení opravných položek (s uvedením zdroje informací) Hmotný a nehmotný majetek Nejsou tvořeny, protože není důvod. Snížení hodnoty majetku vyjadřují odpisy. Finanční majetek (cenné papíry Nejsou tvořeny, protože není důvod. a podíly) Zásoby Nejsou tvořeny, protože není důvod Pohledávky Jsou tvořeny na pohledávky po splatnosti více jak 365 dnů ve výši 100 % 5.5. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podléhající daňovému odepisování 5.6. V účetní jednotce jsou stanoveny rozdílné účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku R e z e r v y V účetní jednotce byly tvořeny rezervy na opravy dlouhodobého majetku a nebyly tvořeny rezervy na nevyčerpanou dovolenou Odložená daň V účetní jednotce není účtováno o odložené dani Kurzové rozdíly a způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu denním kursem stanoveným kursovním lístkem ČNB, a to v průběhu roku ke dni uskutečnění účetního případu a v účetní závěrce ke dni jejího sestavení. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, je k okamžiku ocenění použit kurz, ve kterém byly peněžní prostředky nakoupeny nebo prodány. 16

19 6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 6.1. Dlouhodobý majetek Samostatné movité věci - rozpis na hlavní skupiny nebo třídy Skupina majetku K Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Budovy a haly Pozemky Energetické hnací stroje Pracovní stroje Přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný hmotný majetek Celkem Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku - neuvádět pokud není významnou položkou Skupina majetku k Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Zřizovací výdaje Výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Ostatní nehmotný majetek Celkem Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku dle hlavních skupin Skupina majetku Přírůstky majetku Nákup (PC) Vlastní činnost Nehmotný majetek Budovy, haly. stavby Pozemky Stroje Úbytky majetku (pořizovací cena) Vyřazení Reklama Prodej ce Prodejní cena Dopravní prostředky Ostatní DHM 258 Celkem R e z e r v y Účetní jednotka vytvořila účetní rezervu na opravy majetku po povodních 2013 ve výši tis. Kč. Plánovaná realizace oprav je rok 2014 a

20 6.3. R o z p i s dlouhodobých bankovních úvěrů Poskytovatel úvěru Výše poskytnutého úvěru Nesplacená jistina k Úroky k Datum splatnosti úvěru Poznámka 6.4. Rozpis opravných položek Opravná položka k: Stav k Tvorba Čerpání Stav k Dlouhodobému hmotnému a nehm. majetku Dlouhodobému finančnímu majetku Zásobám Pohledávkám Přijaté dotace Účetní jednotka nepřijala žádné dotace na provozní účely: 6.6. Doměrky splatné daně z příjmu Nejsou 7. Důležité informace týkající se majetku a závazků 7.1. Pohledávky a) Pohledávky po lhůtě splatnosti k Ve splatnosti 6466 Po splatnosti do 30 dnů 1912 Po splatnosti do 90 dnů 0 Po splatnosti do 180 dnů 32 Po splatnosti více jak 180 dnů 232 Celkem po splatnosti Závazky a) Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti k Ve splatnosti Po splatnosti do 30 dnů Po splatnosti do 90 dnů 26 Po splatnosti do 180 dnů Po splatnosti více jak 180 dnů Celkem po splatnosti

21 b) Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0 tis. Kč c) Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0 tis. Kč d) Daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů o tis. Kč Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Nejsou 8. Vlastní kapitál Přehled o změnách vlastního kapitálu Legenda 2012 Rok 2013 Vlastní kapitál k Zvýšení základního kapitálu Snížení základního kapitálu (-) Změny základního kapitálu celkem Zvýšení rezervního fondu 587 Snížení rezervního fondu (-) Změna rezervního fondu 587 Změny nerozdělených zisků-ztrát minulých let celkem Vlastní kapitál k bez výsledku hospodaření Výsledek hospodaření daného roku Vlastní kapitál k celkem Výnosy Legenda Rok 2013 Tržby za prodej zboží tuzemsko 896 Tržby za prodej zboží zahraničí Tržby za prodej vlastních výrobků tuzemsko 4581 Tržby za prodej vlastních výrobků zahraničí Tržby za prodej služeb tuzemsko 325 Tržby za prodej služeb zahraničí 19

22 Poměrové ukazatele 20

23 21

24 Vypořádání hospodářského výsledku Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby disponibilní hospodářský výsledek roku 2013 ve výši ,70 Kč, byl rozdělen takto: - v souladu s článkem č. 24 stanov společnosti naplnění rezervního fondu ve výši 5 % disponibilního zisku, tj ,50 Kč. - zbývající část disponibilního zisku ve výši ,20 Kč bude zaúčtována na účet nerozdělených zisků minulých let. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Viz. příloha. Zpráva a výrok auditora Viz. příloha. Z á v ě r Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit ve všech bodech výroční zprávu, roční účetní závěrku a způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok Dimitri Peers předseda představenstva 22

25

26

27

28

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám, seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 V. EKONOMICKÉ ÚDAJE...

I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 V. EKONOMICKÉ ÚDAJE... VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 A) STAV OBCHODU S ELEKTŘINOU A PLYNEM... 6 B) STAV OBCHODU

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více