ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2011"

Transkript

1 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2011 Českou dopravní stavbou roku 2010 je Křinické náměstí v Krásné Lípě Obhájili jsme značku CZECH MADE Oslavili jsme 20 let od založení naší společnosti SaM silnice a mosty

2 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s TANDEM COM, s.r.o. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš, Ing. Josef Adamčík, Ing. Jiří Berka, Mgr. Jitka Dvorská Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 600 ks Kontakt: Vydáno: prosinec 2011 Foto na titulní straně: Přeložka I/9 MÚK Sosnová

3 1 ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, spolupracovníci Samáci, naše redakční rada v tomto předvánočním období, kdy je stavební sezóna 2011 před koncem, připravila základní přehled informací a zajímavostí ze života našich firem, o kterých bychom Vás chtěli touto formou informovat. Dále zde chceme zhodnotit uplynulé období a výhled na sezónu příštího roku Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti OBSAH 2 Slovo ředitele 5 Středisko výroby ocelových konstrukcí má nové certifikáty 6 Společnost SaM partnerem sympozia Mosty Českou dopravní stavbou roku 2010 je Křinické náměstí v Krásné Lípě 10 Silniční konference 2011 ve Zlíně 12 Obhájili jsme značku CZECH MADE 14 Společnost SaM silnice a mosty oslavila 20. výročí 17 Slovo k ekonomice

4 2 Slovo ředitele Nejprve mi dovolte, abych Vás seznámil s výsledky hospodaření a provedl celkovou bilanci roku 2011 za Skupinu SAM i za jednotlivé její společnosti. Rok 2011 byl pro Skupinu firem SAM náročný, ale i významný a to hned z několika důvodů. Jedním z nich byla příprava a účast na soutěžích zajímavých staveb a objektů na státní silniční síti a také na krajských komunikacích. Dalším byla úspěšná realizace významných staveb pro naše tradiční investory a v neposlední řadě posílení pozice našich firem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě dosáhne obratu blížícího se 500 mil. Kč s 250 zaměstnanci. Skupina firem SAM si zajistí nekonsolidovaný obrat na úrovni 650 mil. Kč. Podrobnější ekonomický rozbor bude proveden v dalším příspěvku tohoto zpravodaje Naše českolipská akciová společnost oslavila v tomto roce již 20 let své existence a stále zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, ocelových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje osm ocenění Mostní dílo roku a další ceny SFDI a čestná uznání, která byla v minulém období naší firmě udělena. Je na místě také připomenout zavazující ocenění značku Czech Made, kterou naše společnost, v rámci programu Česká kvalita vyhlášenému Sdružením pro Cenu České Republiky za jakost, má právo stále užívat pro své služby v Mostním a silničním stavitelství. V roce 2011 jsme pokračovali na zakázkách rozpracovaných v roce Po přerušení stavby Přeložka I/9 MÚK Sosnová v roce 2010 ze strany investora a navazující době konzervace stavby se podařilo v letošním roce znovu přejít do běžného režimu stavby s předpokladem dokončení této nejvýznamnější zakázky let v listopadu tohoto roku. Mezi další zakázky rozpracované vloni a dokončenými v tomto roce lze uvést např. revitalizaci historického centra v Kosmonosech, stavební

5 3 osvojit velmi důkladně tyto speciální stavební práce a technologie. Most v Horních Habarticích práce pro Magnu Exteriors & Interiors, Otavskou cyklostezku v Písku, most v Jindřichově Hradci, novou budovu ČVUT v Dejvicích a dále pak významné popovodňové stavební zakázky v Hejnicích, Horních Habarticích. Na počátku jara a v průběhu roku 2011 byly nově zahájeny práce na těchto stavebních zakázkách: II. etapa regenerace části městského centra v Bělé pod Bezdězem, okružní křižovatka v Mimoni, sanace sesuvu v Dolánkách, rekonstrukce ul. 5. května v Turnově, revitalizace náměstí v Mělníku, práce na I/9 Jestřebí, obchvat Skalice, popovodňových zakázkách v Markvarticích, obci Veselé, v Kunraticích u Cvikova, zakázkách pro Liberecký kraj atd. Mezi nejvýznamnější stavební zakázky dceřiné společnosti v Děčíně můžeme pro rok 2011 zařadit zejména popovodňové zakázky v obcích Jánská, Veselé, Hřensko, Těchlovice, Kunratice, Heřmanov, Děčín Chlum. Do konce roku by měla být také dokončena významná zakázka odštěpného závodu Varnsdorf Česká Kamenice centrum. Tento závod také úspěšně dokončil další zakázky jako např. sběrný Dvůr ve Šluknově a parkovací plochy TOS Varnsdorf. Dá se konstatovat, že rok 2011 byl pro děčínskou společnost neobvykle ve znamení rekonstrukce celé řady mostů a zaměstnanci si tam mohli Celkově pro společnost SaM DC byl již rok 2010 ve znamení výrazného zlepšení v zabezpečení zakázek a pozitivního zlepšení hospodaření této společnosti. V roce 2011 se tento trend podařilo nejen udržet, ale i pokračovat ve výborných výsledcích díky zvýšené marži z prováděných prací. Je mou milou povinností připomenout, že v polovině června 2011 získala loňská významná zakázka SaM silnice a mosty Děčín a.s. Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě, ocenění v podobě titulu Česká dopravní stavba roku 2010, od vyhlašovatele soutěže Ministerstvo dopravy a SFDI. Celková zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst v roce 2011 i pro příští rok 2012 byla celkově srovnatelná s minulými lety, ale náročnější z hlediska přetrvávajícího vlivu krize ve stavebnictví. Náš obchodní úsek společně s dalšími pracovníky přípravy a výroby vyvinul veliké úsilí, s cílem zabezpečit dostatečný objem zakázek, vytěžující plně kapacitu naší skupiny SAM. Přes dílčí těžkosti se podařilo tento úkol splnit do té míry, že jsme dokonce museli z kapacitních důvodů některé zakázky, po dohodě s investory, přesunout na příští stavební sezónu. V oblasti technického rozvoje byla v období dokončena rekonstrukce provozní haly v Sosnové, provedena rekonstrukce střechy v sídle společnosti, byly nakoupeny nové stroje i pracovní nástroje a pomůcky. Nové nákladní i osobní vozy doplnily naši již poměrně širokou firemní flotilu. V Děčíně bylo v oblasti strojního parku přistoupeno v dovybavení a modernizaci doprav-

6 4 Dále jsme ve spolupráci s novými pracovníky Ing. Duhovanem a M. Novákem rozšířili speciální činnosti o práce na železnici, které v příštím roce chceme dále rozšiřovat. U vedení všech závodů oceňuji snahu prosadit se v regionu svého působení při získávání místních zakázek. Naproti tomu u závodu v Karlových Varech, přes provedená opatření, která měla do budoucna přinést zlepšení v zabezpečení zakázek v této oblasti, se tento záměr nedaří naplnit. Křinické náměstí v Krásné Lípě ních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. Na tomto místě také musím zmínit propagaci našich firem a našich výrobků mostní zábradlí a zádržný systém svodidel a zábradlí, které jsme s úspěchem předvedli na dubnovém Mostním sympóziu v Brně a na říjnové Silniční konferenci ve Zlíně. V obchodní politice se daří stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav, Turnov a Ústí nad Labem převážně podílem prací na akcích ŘSD, krajskou a místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu jsme upevnili pozice regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Odštěpný závod v Českých Budějovicích zajiš uje převážně krajskou a místní zakázku. V tomto roce byl založen odštěpný závod v Hradci Králové. Podařilo se zajistit odpovídající prostory v tomto krajském městě, zabezpečit závod personálně a pod vedením vedoucího odštěpného závodu dokonce zahájit některé stavební zakázky v tomto regionu. Radostné chvíle roku 2011 v podobě úspěchů na sympóziích a při realizaci staveb nebo při zářijových oslavách 20. výročí založení českolipské společnosti, střídaly bohužel i smutné zprávy o náhlých úmrtích našich spolupracovníků, z nichž bych chtěl jmenovat zejména vedoucího odštěpného závodu Ing. Zdeňka Sládka. Čest jeho památce. Při hodnocení stavební sezóny 2011 chci opět zdůraznit a vyzdvihnout skutečnost, že naše firmy realizovaly ve stavební sezóně velké množství poměrně náročných mostních objektů za přísných kvalitativních i časových podmínek a to kladlo velmi vysoké nároky na naše mostařské profese. Tesaři, železáři, betonáři a samozřejmě řídící technici stavbyvedoucí, předvýrobní a výrobní příprava staveb. Nemalé byly také nároky na celkovou řídící a koordinační činnost vedení skupiny firem SAM. Zato patří všem zaměstnancům Skupiny SAM poděkování. Na závěr tohoto článku bych chtěl poděkovat také všem našim objednatelům investorům za dlouholetou důvěru, s kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

7 5 Středisko výroby ocelových konstrukcí má nové certifikáty U střediska došlo v poslední době k řadě změn, které vyplývají jednak z potřeb společnosti, jednak byly vyvolány změnou legislativy v oblasti prokazování způsobilosti k výrobě ocelových konstrukcí. K pozbyla platnost ČSN , která dosud pravidla pro získání způsobilosti k výrobě OK v ČR upravovala. Přestal tak platit Velký průkaz způsobilosti. Z tohoto důvodu společnost absolvovala prověření způsobilosti podle ČSN EN , tuto normu nahrazující a získala příslušný certifikát, opravňující k Provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN , specifických požadavků kap. 19 TKP MD ČR, zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3. Zároveň byl získán certifikát potvrzující splnění Požadavků na jakost při svařování podle ČSN EN ISO Tento krok umožňuje společnosti vyrábět a montovat: hlavní nosné části mostů mostní provizoria vedlejší nosné části včetně ztužení jako konstrukční kovové stavební díly, pro které autorizovaná osoba vydá certifikát řízení výroby podle ČSN EN (prověřování reprezentanta proběhlo na zakázce Oprava mostu v Moravské ulici ve Varnsdorfu). Na základě certifikátů vydaných již dříve autorizovanými, resp. notifikovanými osobami, středisko nadále vyrábí, montuje a dodává na trh následující výrobky: mostní zábradlí, varianta: ocelové zábradlí pro mosty a pozemní komunikace typ: SAM 1.1, SAM 1.2, SAM 1.3, SAM 1.3a silniční záchytný systém, varianta: ocelové zábradelní svodidlo typ: ZSSAM/H2 podle TP 227, schváleného MD ČR Záměrem společnosti je nadále zvyšovat objem a kvalitu produkce. V cílech kvality pro příští období je tak závazek celkové modernizace střediska byla zahájena a podle investičních možností probíhá rekonstrukce vhodnějších prostor, kam by měla být celá činnost přemístěna. Most Březiny Ing. Josef Fuit svářečský inženýr Zdeněk Novotný manažer kvality a ISŘ

8 6 Společnost SaM partnerem sympozia Mosty 2011 Evropské peníze pomohou vyřešit výstavbu či rekonstrukci 700 mostních objektů v ČR. V současné době, kdy celosvětově doznívají dopady hospodářské krize, pomáhají České republice při řešení dopravních staveb prostředky z evropských fondů. Z ekonomického hlediska je Operační program Doprava (OPD) největším programem v období s celkovou schválenou alokací 5,774 miliard eur. Vyplynulo to ze 16. mezinárodního sympozia Mosty 2011, které se konalo ve dnech při stavebních veletrzích v hotelu Voroněž v Brně.

9 7 Letos jsme opět vystupovali jako jeden z hlavních partnerů sympozia a prezentovali jsme se logem v sále, inzerátem ve sborníku a v programu. V přísálí jsme měli opět tradiční stánek s prezentací společností a závodů skupiny SAM. Letos byl také předveden díl mostního ocelového zábradlí typ SAM 1.3A, ocelový sloupek zábradelního svodidla ZSSAM/H2. Součástí videoprojekce z historie firmy a přehlídky úspěšných realizací byl záznam nárazové zkoušky mostního záchytného systému pro vozidla ZSSAM/H2 nárazem osobního vozidla a autobusu. Zkoušku provedl TAZÚS Praha, s.p. v roce 2009 na zkušebním polygonu Kámen Věžná u Pasova. Od je zábradelní svodidlo schváleno pro použití na mostech a pozemních komunikací ČR, získali jsme také ES certifikát shody výrobku silniční záchytný systém varianta ocelové zábradelní svodidlo typ ZSSAM/H2. Program dvoudenního sympozia byl rozdělen do 4 bloků I. Mostní objekty v ČR výstavba, správa, údržba a normy, II. Mosty v Evropě a ve světě, III. Mosty v České republice věda a výzkum, IV. Mosty v České republice projekty a realizace. Ve IV. bloku jsme měli přednášku Rekonstrukce kamenného klenbového Zámeckého mostu v Mimoni, kterou přednesl projektant rekonstrukce Ing. Jan Vinař Murus monumenta renovamus, s.r.o. Ve druhé části pak vystoupil vedoucí závodu Česká Lípa Ing. L. Štěpánek a promítl několik fotografií z průběhu rekonstrukce mostu v Mimoni. Původní stav rozvalených kleneb a další záběry z výstavby podskružení kleneb, jejich zdění, mostovky a příslušenství. Představil všech 8 mostních děl, které skupina SAM v minulosti získala. Informoval o zřízení nového odštěpného závodu v Hradci Králové. V závěru promítl fotografie z posledních mostních staveb mosty na D807 v Úžíně a Petrovicích, mosty ve Cvikově, Veltrusích. Dále mosty Březno, Chrástecký Dvůr, Horní Libchava, Turnov přes židovský hřbitov, I/35 Liberec, atd. V závěru Ing Štěpánek prezentoval akce SAM při likvidaci povodní 2010 most Horní Habartice. SaM realizoval celkem 18 provizorních mostů a lávek! Na závěr promítl záběry z již zahájených rekonstrukcí a oprav poškozených mostů. Letos připravujeme podání přihlášky do dalšího ročníku soutěže MOSTNÍ DÍLO ROKU 2010 Rekonstrukce kamenného klenbového Zámeckého mostu v Mimoni. Ing. Josef Adamčík Vedoucí odštěpného závodu Ústí nad Labem

10 8 ČESKOU DOPRAVNÍ STAVBOU ROKU 2010 JE KŘINICKÉ NÁMĚSTÍ V KRÁSNÉ LÍPĚ Dne 9. června 2011 byli v Betlémské kapli vyhlášeni vítězové celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU V soutěžním ročníku 2010 se prezentovalo 34 staveb, technologií a inovací. S počtem 38 přihlášek ve studentské kategorii se soutěž těšila rekordnímu zájmu. Soutěž se koná pod záštitou premiéra ČR, předsedy Senátu ČR a řady dalších osobností. Tituly získalo pět staveb, dvě technologie a jedna inovace, všechny rovnocenně bez určení pořadí. Diplomy a ceny vítězům předali náměstek ministra dopravy Ivo Toman a ředitel SFDI Gustav Slamečka. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu v období od do Naše společnost do soutěže přihlásila dvě stavby: 1. Rekonstrukce Zámeckého mostu v Mimoni SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa 2. Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě SaM silnice a mosty Děčín a.s. Stavba Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě získala v kategorii A Dopravní stavby titul ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku Vlastní náměstí je rozděleno křižovatkou na silnici II/263 na přibližně třetinové celky. Povrchy těchto ploch jsou provedeny v kombinaci žulových a betonových materiálů. Vytvořilo se rozdělení na pojezdové, pochozí a parkovací plochy. Všechny povrchy jsou navrženy bezbariérově. Vymezené plochy jsou dle svého charakteru odvodněny bu přímo do deš ové kanalizace, nebo přes odlučovače ropných produktů. Kombinace barev a materiálů povrchu je základním plošným výtvarným prvkem celého náměstí a dotváří kontrast pro drobnou architekturu. Nedílnou součástí úprav je přeložení stávajících kamenných schodiš, která svou materiálovou kvalitou vhodně doplňují plochu náměstí. Dále je provedeno svislé a vodorovné dopravní značení, které vymezuje účel a způsob užívání jednotlivých ploch. Vysázena byla nízká zeleň respektující maximální výškou rozhledové poměry na křižovatce. Stávající lípa zůstává dominantním prvkem náměstí. Řeka Křinice, probíhající pod náměstím ve směru V-Z, je nově zastropena v místě příjezdu na parkoviště. Tuto říčku procházející pod celým náměstím připomíná v části jejího toku imitace koryta vytvořená v dlažbě. Výtvarné dílo akademického sochaře Herberta Kiszy sestává ze čtyř soch vyobrazujících čtyři živly. Sochy z pískovce jsou součástí upraveného prostoru, jehož středem je kamenný mostek připomínající původní most přes říčku Křinici.

11 9 Křinické náměstí v Krásné Lípě Městský mobiliář je nedílnou součástí parteru náměstí. Navržený druh a jednotný styl je doplněn sjednocující tmavě červenou barvou. Barevný akcent je v protikladu s barvou dlažeb. Zvolené prvky byly účelně rozmístěny do konfigurací odpovídajících charakteru prostoru a druhu využívání. Výtvarným motivem kašny je jednoduchý osmiúhelníkový tvar v žulovém provedení. Vodní hra je provedena čtyřmi tenkými nepravidelně tryskajícími paprsky a jednou středovou tryskou, stříkající kolmo vzhůru. Programování vodní hry je provedeno pomocí elektroniky a speciálního softwaru. Vodní hladina je podsvětlena. Navržené veřejné osvětlení respektuje tvar náměstí a zajiš uje nejen estetické požadavky, ale také bezpečnost provozu na silnici II. třídy. Novými světly jsou doplněny rovněž chodecké přechody. Provedeno je osvětlení lípy, výtvarného díla a dalších prostor. V ploše imitace řeky Křinice jsou světla zapuštěná. Veřejné osvětlení ploch tvoří tvarově jednoduchá zakrytá světla s nepřímým osvětlením řešeným odrazem od lesklé plochy. Investor: Město Krásná Lípa Projekt: Ing.arch. Pavel Cerha, Ing. arch. Eva Cerhová Realizace: duben 2009 červen 2010 Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Cena díla: 29,442 mil. Kč bez DPH Financováno za přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj (24,668mil. Kč). Použit materiál ze Závěrečné zprávy zhotovitele SaM silnice a mosty Děčín a.s. a podkladů pro soutěž Česká dopravní stavba Alena Rampasová Odštěpný závod Ústí nad Labem

12 10 Každý pátý most je ve špatném stavu Na konferenci ve Zlíně probírali silniční mosty Takové byly titulky v denním tisku po silniční konferenci pořádané Českou silniční společností. Letos se konala již po devatenácté ve dnech , tentokrát ve Zlíně. Do Kongresového centra dorazilo více než osm set účastníků. Za skupinu SAM bylo vysláno 10 delegátů a dva zaměstnanci určení k zabezpečení reprezentativních výstavních prostor a jejich vybavení.

13 11 Koná-li se něco po devatenácté, je to důkaz, že je o takovouto akci zájem, prohlásil v úvodu hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Během prvního jednacího dne se v úvodním bloku proběhly přednášky na téma dálnice a silnice ve vlastnictví státu. Tématem odpoledního bloku bylo téma silniční sí ve vlastnictví krajů a obcí a to především Zlínského a Olomouckého kraje, dále pak městský okruh v Praze tunelový komplex Blanka a nový Trojský most. Celým jednáním se nesla jedna otázka: financování silničních staveb, pozastavení jejich přípravy a projektování. Plánované dramatické snížení přílivu peněz ze státního rozpočtu nemůže znamenat nic jiného než oddálení dokončení celé řady staveb dálnic a rychlostních silnic, poukázal předseda České silniční společnosti Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Konference byla druhý den organizována ve dvou sekcích. I. Mosty a jiné významné objekty II. Bezpečnost silničního provozu Stejně jako na mostním sympoziu MOSTY 2011 v dubnu konaném v Brně, se probíral alarmující a stále se zhoršující stav mostů. V současné době je v ČR provozováno na dálnicích a silnicích I.,II. a III. třídy celkem mostů o celkové ploše 5,1 milionu metrů čtverečních. Ve správě ŘSD, které spravuje dálnice a silnice I. třídy, je mostů a ve správě krajských úřadů mostů. Celkem je ve špatném stavu více než 20 procent mostů a ve stavu uspokojivém až havarijním dokonce více než 50 procent. Vyplývá to z příspěvku Ing. Zdeňka Černého z Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ing. Vladislava Vodičky z projekční společnosti Pontex. Kongresové centrum Zlín má kapacitu podle typu akce míst. Návrh vypracoval tým světoznámé architektky Evy Jiřičné. Střecha je inspirována řasou rozsivka a její křemičitou schránkou. Střecha je atypická konstrukce, jedná se vlastně o mostní dílo posazené na střeše objektu. Ing. Josef Adamčík Vedoucí odštěpného závodu Ústí nad Labem

14 12 Obhájili jsme značku CZECH MADE Společnost SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa je oprávněna od roku 2003 užívat za služby mostní a silniční stavitelství značku kvality CZECH MADE na základě osvědčení vydaného Sdružením pro oceňování kvality. Značka se propůjčuje vždy na dva roky s možností prodloužení platnosti na další dvouleté období. Naší firmě se značku kvality CZECH MADE podařilo obhájit na další dva roky. Na základě přijetí smlouvy o prodloužení se musí používání značky obhajovat dle podmínek Regulativu systému ověřování kvality služeb. V letošním roce jsme opět absolvovali proces prověřování. Zpracovali jsme sebehodnotící zprávu, připojili dokladování příslušných podmínek ekonomické údaje za dané období a zákaznický dotazník našich objednatelů. Sdružení pro oceňování kvality je vyzvalo k ohodnocení našich služeb. Dodali jsme další doplňující dokumentaci o změnách v poskytovaných službách (např. rozšíření o odštěpný závod v Hradci Králové, získání ES certifikátu shody výrobku silniční záchytný systém varianta ocelové zábradelní svodidlo typ ZSSAM/ H2, zprávy z tisku o společnosti, postavení v hodnocení firem TOP100, používání značky CZECH MADE na firemních dokumentech, sponzorování kulturních a sportovních akcí, přehled péče o zaměstnance atd.). Na českém trhu existuje jen málo firem, které mají oprávnění používání značky CZECH MADE, pro výrobky tuto značku používá v celé ČR pouze 14 uživatelů a pro služby jen 13 organizací. Sdružení pro oceňování kvality organizuje i další programy: popiska Značka Práce postižených Účelem je především udržitelnost vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, podpora, zviditelnění, propagace produktů a práce ochranná známka má sloužit k přímé podpoře a prezentaci zaměstnávání postižených spoluobčanů.

15 13 Převzetí diplomu Značky kvality CZECH MADE na slavnostním večeru v Národním domě v Praze Národní cena kvality ČR Program je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a jakosti všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti. Národní cena za Společenskou odpovědnost organizací Jedná se o výzvu pro organizace, které nad rámec stanovených legislativních požadavků realizují aktivity, které jsou prospěšné nejen pro ně samé, ale i pro jejich zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost. Systém ORGANIC PRODUKT Jedná se o ověřování kvality přírodních kosmetických výrobků. Rada kvality ČR a Řídící výbor Programu Česká kvalita dne 3. listopadu 2011 oznámili předání dalších ocenění výrobkům a službám v Programu Česká kvalita. Na slavnostním večeru v Národním domě v Praze na Vinohradech pořádaném pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka a 1. místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky získalo oprávnění užívat některou ze značek v Programu Česká kvalita 19 produktů. Diplom CZECH MADE za služby mostní a silniční stavitelství převzal za naši firmu Ing. Jiří Berka. Cenu obdrželo dalších 18 firem z celé ČR za produkty v dalších hodnocených programech. Ceny předával 1. místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka spolu s dalšími senátory a poslanci Parlamentu ČR, představiteli Sdružení pro oceňování kvality, Rady kvality ČR a dalšími partnery. Ing. Josef Adamčík, Alena Rampasová Odštěpný závod Ústí nad Labem

16 14 Společnosti SaM silnice a mosty oslavila 20. výročí Dne 15. září 2011 proběhlo v našem areálu Dopravy v Sosnové setkání při příležitosti oslav dvacátých narozenin společnosti SaM silnice a mosty a.s. Přípravy na tuto událost započaly již na jaře hledáním vhodného partnera firmy, která by globálně zastřešila tuto událost po stránce organizace, zajištění cateringu, kulturního a sportovního programu a v neposlední řadě i firmu, schopnou připravit odpovídající zázemí pro tuto akci. Nakonec padle volba na firmu Autosport Promotion jako hlavního dodavatele a dále na firmu sousedící s naším areálem v Sosnové Autodrom Promotion jako poskytovatele motoristických disciplín. Na ploše před administrativní budovou Dopravy vyrostl již 14. září obrovský stan, zabezpečující obsluhu s kapacitou pro cca 200 lidí. Výstavba stanu probíhala hluboko do noci tak, aby na slavnostní den bylo vše připraveno k plné spokojenosti návštěvníků. Ráno v den D pak již probíhaly jen dokončovací práce, nazdobení stanu i nádherné terasy před stanem firemními prapory a logy. Připraven byl i příjezdový navigační systém log a směrovek doplněných regulovčíky v reflexních firemních vestách. Celý slavnostní den byl rozdělen na dvě části. První dopolední část, byla věnována našim obchodním partnerům a dodavatelům. Odpolední část byla vyhrazena našim zaměstnancům a blízkým spolupracovníkům. Úderem deváté ranní, poměrně slunečného pohodového dne, slavnost započala. První návštěvníci přijížděli do našeho areálu a byli navigováni na příslušné parkovací plochy, situované nedaleko hlavního centra dění. Vše bylo připraveno a hosté mohli být pozváni k pozdní ranní snídani do hostitelského stanu. S mírným zpožděním, ale zato bravurně se ujal slova konferenciér Dalibor Gondík, který pak s naprostým přehledem a noblesou provázel slovem, tancem i písní naše hosty a zaměstnance celým slavnostním dnem i pozdními večerními hodinami. Návštěvníci byli krátce přivítáni majiteli společnosti Ing. Dušanem Drahošem a Ing. Josefem Horáčkem a pozváni k prožití společných chvil v rámci oslav. Pak už je Dalibor Gondík zval k účasti na připravených motoristických atrakcích. V areálu Autodromu v sousedství byla zbudována 4 stanoviště, nad kterými vlály žluté firemní prapory SaM. Jednalo se o dvě motoristické atrakce, kde si mohli zájemci vyzkoušet jízdu se závodním jezdcem po závodní šotolinové dráze a virtuální jízdu na trenažerech. Nahromaděnou hladinu adrenalinu si pak mohli zájemci ještě zvýšit v soutěžích na dalších dvou stanovištích. Zde se v mžiku naši hosté změnili v motokárové závodníky nebo závodní jezdce v soutěžním automobilu Fiesta na vyčleněných asfaltových okruzích. Boje s časem i na motokárovém poli soupeřů byly vždy velmi vzrušující a zajímavé. Jestli však někdo nevyužil této programové nabídky, mohl posedět na venkovní terase

17 15 před stanem nebo ochutnat speciality nabízeného cateringu. Volná zábava pak plynula v přátelské a pohodové atmosféře, plné gratulací a pozdravů až do oběda, kdy byli také vyhodnoceni nejúspěšnější závodníci. V tuto chvíli byla také zahájena první část módní přehlídky, kde firma Reas Agency představila opravdu nádherné módní kolekce, prezentované špičkovými modelkami a komentované odborným komentářem moderátora agentury. Vyvrcholením dopoledního programu bylo předání slavnostních dortů. Jeden, více jak metrový, převzali majitelé naší společnosti a velká bílá 20 byla dominantou tohoto velmi chutného cukrářského díla. Druhý dort pak převzal Ing. Horáček, který u příležitosti firemních oslav oslavil své kulaté 60. narozeniny. Pak se programového žezla ujala countryová kapela, plná kreativních nádherných dívek, pod vedením zkušené manažerky. Tato hudební skupina s názvem Country sisters pak příjemně zpestřila bohatou dopolední nabídku kulturního a sportovního programu Samáckého dne. Program pak přešel do své odpolední části. Zaměstnanci a blízcí spolupracovníci přijeli opravdu v hojném počtu. Krátké přivítání od majitelů a moderátora a již mohla započít druhá část módní přehlídky. Dívky předvádějící módní kolekce si zaslouženě odnášely aplaus publika za své krásné pózy, ladné kroky a úsměvy. Poté následoval hromadný přesun na jednu z hlavních tribun, kde proběhlo pořízení společné fotografie pod vedením profesionálního fotografa. Za pomoci megafonu, plošiny a udílených pokynů, proběhla tato část poměrně rychle, až

18 16 byl sám fotograf překvapen, jak hladce se podařilo tuto část zvládnout s cca 150 lidmi. Nastal čas motoristických soutěží a zájem účastníků byl obrovský. Naplánované dvě hodiny nakonec na tyto disciplíny nestačily a jen díky vstřícnosti organizátorů, mohli zájemci naplnit svou motoristickou duši radostí ještě po skončení vymezené doby. Možná, že by se závodníci mohli nabažit déle, ale pozvánka na večeři je přece jen přesvědčila a tím byla soutěžní část dne ukončena. Přišli na řadu gratulanti se svými dárky. Nejvíce se vrylo do paměti humorné a emotivní blahopřání pionýrů v režii zástupců SaM Varnsdorf. Ještě před rozdělením cen vítězům motoristických disciplín si své výrazné slovo do programové kolekce řekla opět skupina Country sisters, která dokázala roztančit a rozpohybovat velkou část posluchačů. Pak nastala volná zábava zpestřená výstupy Dalibora Gondíka a v nočních hodinách doplněná o mystické ohňové šou a poslední hudební vystoupení bubenické šou. Do půlnoci byla pak sešlost skončena. Až na některé vyjímky z řad dělníků a jednoho technika, což bylo obzvláště zarážející, se všichni účastníci zaměstnanci skvěle bavili. Myslím si, že jsme oslavy dvacátého výročí založení firmy i kulaté narozeniny spolumajitele firmy oslavili tak, že se na tento den bude ještě dlouho vzpomínat. Připomenutím pak každému účastníkovi bude kolekce dárků, které všichni obchodní partneři i zaměstnanci při odchodu obdrželi. Přejeme naší firmě oslavenkyni i jubilantovi oslavenci ještě dlouhá léta, plná zdraví a prosperity a věříme, že se zase minimálně za 5 let na dalších oslavách půlkulatin znovu setkáme. Ing. Jiří Berka Finanční manažer a spoluorganizátor akce

19 17 Slovo k ekonomice Úvodem tohoto článku bych se rád ohlédl za rokem 2010 a jeho hospodářskými výsledky. Následně bych zhodnotil dosavadní sezónu 2011 na základě výsledků hospodaření k 31/8/2011 a provedl odhad vývoje nejdůležitějších hodnot hospodářských výsledků celého roku Akciová společnost SaM silnice a mosty dosáhla ročních tržeb 466,62 mil. Kč a ukončila rok 2010 výsledkem hospodaření po zdanění ve výši 11,752 mil. Kč. Zaznamenali jsme jak pokles tržeb, tak i snížení ziskovosti. Jako hlavní příčinu lze označit zastavení naší rozhodující stavební zakázky MÚK Sosnová, její konzervaci a odklon našich kapacit z této stavby doslova ze dne na den. I přes mimořádná opatření a snahu o nahrazení tohoto výpadku se nepodařilo naplnit plánované výsledky. Propad v tržbách dosáhl 140 mil. Kč a v ziskovosti necelých 28 mil. Kč. Pro akciovou společnost SaM silnice a mosty Děčín znamenal rok 2010 naopak pozitivní přelom. Po dvou ztrátových letech, díky úsporným opatřením a zvýšenému úsilí v zabezpečení výnosných zakázek, se podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku po zdanění ve výši 1,034 mil. Kč. I přes dílčí pokles tržeb o 23 mil. Kč se díky velmi dobré hrubé marži podařilo v konečné bilanci dosáhnout černých čísel. Konsolidované výsledky 2010 shrnující hospodářské výsledky obou těchto společností byly uzavřeny s tržbami 574,27 mil. Kč a hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 12,786 mil. Kč. Rok 2010 se tedy dá charakterizovat jako hospodářský rok, kdy se naplno projevily dopady celosvětové finanční krize ve stavebnictví v podobě výrazně nižšího počtu nových stavebních zakázek. Pro společnost SaM silnice a mosty a.s. byl nedostatek zakázek ještě prohlouben, protože jsme byli opatřeními státu výrazně zasaženi v podobě konzervace u naší největší rozpracované stavební zakázky. Na druhé straně lze najít i pro tento rok pozitiva v podobě dosažených kladných výsledků hospodaření akciové společnosti SaM silnice a mosty Děčín i schopnosti majitelů a managementu skupiny SAM reagovat na nepříznivá opatření ze strany investorů i nepředpokládané skutečnosti ve vývoji stavební sezóny. Rok 2011 započal ve znamení událostí roku Největší zakázka MÚK Sosnová byla z počátku sezóny stále v konzervaci a až v měsíci dubnu 2011 se opět podařilo spustit tuto zakázku do režimu výstavby. Od počátku roku bylo také ze strany vedení a obchodního úseku vyvinuto velké úsilí na zabezpečení dostatečného objemu zakázek s cílem plně vytížit naše kapacity a nespoléhat na prognózu znovuotevření zakázky na MÚK Sosnová. Zástupci naší společnosti pracovali na nabídkách do veřejných zakázek, pomáhali zástupcům obcí a měst se získáním dotací na povodněmi 2010 poškozené stavební objekty. Mnoho úsilí bylo věnováno jednáním s dlouhodobými obchodními partnery.

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2013 Estakáda Sosnová na přeložce silnice I/9 MÚK Sosnová získala ocenění Mostní dílo roku 18. mezinárodní sympózium MOSTY/BRIDGES 2013 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM

Více

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003 9. mezinárodní mostní sympozium Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY 3 2013 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA TOHOTO ČÍSLA POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH

Více

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz Z p r á v y Z a j í m a v o s t i N o v i n k y I n f o r m a c e Kapka - zima 2009 Povodí Oddr y, státní podnik 1 KAPKA Z p r a v o d a j s t á t n í h o p o d n i k u P O V O D Í O D R Y zima 2009 Úvodní

Více

Dvěstětisíc pro léčbu dětí v Opařanech

Dvěstětisíc pro léčbu dětí v Opařanech NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP KVĚTEN, ČERVEN 2010 Dvěstětisíc pro léčbu dětí v Opařanech Knihu, vydanou ke 110. výročí založení firmy MOTOR JIKOV Group a.s, pokřtili Vladimír Tošovský, ministr průmyslu

Více

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny

Více

OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu. zmodernizuje sdružení českých a slovenských firem

OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu. zmodernizuje sdružení českých a slovenských firem Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Březen 2006 Ročník XII Výsledky hospodaření za rok 2005 a plán roku 2006 strana 3 OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu strana 6 Zimní klání SKOL ŽS 2006 strana

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 07/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev VD Bytprům Ostrava rozhovor s předsedou družstva Milanem Plačkem Družstvo HLS, výrobní

Více

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 2 DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 Úvodník, Aktuality Vývoj a inovace, D 1 - Den otevřených dveří D 2 - Skruže na Slovensku D 5 - Chebsko - environmentální opatření - je hotovo D 6, 8 - Odstavná plocha pro kamiony

Více

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 Jsou příležitosti, které se neopakují Stabilizace stavebnictví obsah

Více

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat

Více

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 4 2009 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Oblasti zvou na valné hromady ČKAIT je aktivní v evropských inženýrských organizacích Celoživotní vzdělávání

Více

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora Veřejná správa Magistrát města Chomutova Odbor kancelář primátora Odbor kancelář primátora je specifický tím, že sdružuje několik úseků s odlišným pracovním zaměřením. Právní úsek se zabývá vypracováním

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Výroční zpráva 2001 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním

Více

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E Kapka Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení spolupracovníci, čtenáři našeho podnikového

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

Sblížícím se jarem se na

Sblížícím se jarem se na Stavba roku slaví jubileum Sblížícím se jarem se na teplé dny těší samozřejmě všechno živé, avšak neméně i stavebníci. A už ti velcí sdružení ve firmách, či malí, čítající jenom několik osob. Konečně se

Více

Školy vydělají na projektech PENÍZE Z EU PŘISPĚJÍ KE ZKVALITNĚNÍ A ZPESTŘENÍ VÝUKY

Školy vydělají na projektech PENÍZE Z EU PŘISPĚJÍ KE ZKVALITNĚNÍ A ZPESTŘENÍ VÝUKY Sloupek hejtmana MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Vážení čtenáři, je tu opět září a s ním začátek nového školního roku. Pro prvňáčky to znamená něco nového v jejich

Více

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s.

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. I Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. II 1 Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. 1 2 3 4 Profil společnosti 5 Základní ukazatele Metrostav a.s. 2010 až 2014 6 Úvodní slovo 7 Podnikání společnosti v roce 2014 12

Více