ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2011"

Transkript

1 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2011 Českou dopravní stavbou roku 2010 je Křinické náměstí v Krásné Lípě Obhájili jsme značku CZECH MADE Oslavili jsme 20 let od založení naší společnosti SaM silnice a mosty

2 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s TANDEM COM, s.r.o. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš, Ing. Josef Adamčík, Ing. Jiří Berka, Mgr. Jitka Dvorská Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 600 ks Kontakt: Vydáno: prosinec 2011 Foto na titulní straně: Přeložka I/9 MÚK Sosnová

3 1 ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, spolupracovníci Samáci, naše redakční rada v tomto předvánočním období, kdy je stavební sezóna 2011 před koncem, připravila základní přehled informací a zajímavostí ze života našich firem, o kterých bychom Vás chtěli touto formou informovat. Dále zde chceme zhodnotit uplynulé období a výhled na sezónu příštího roku Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti OBSAH 2 Slovo ředitele 5 Středisko výroby ocelových konstrukcí má nové certifikáty 6 Společnost SaM partnerem sympozia Mosty Českou dopravní stavbou roku 2010 je Křinické náměstí v Krásné Lípě 10 Silniční konference 2011 ve Zlíně 12 Obhájili jsme značku CZECH MADE 14 Společnost SaM silnice a mosty oslavila 20. výročí 17 Slovo k ekonomice

4 2 Slovo ředitele Nejprve mi dovolte, abych Vás seznámil s výsledky hospodaření a provedl celkovou bilanci roku 2011 za Skupinu SAM i za jednotlivé její společnosti. Rok 2011 byl pro Skupinu firem SAM náročný, ale i významný a to hned z několika důvodů. Jedním z nich byla příprava a účast na soutěžích zajímavých staveb a objektů na státní silniční síti a také na krajských komunikacích. Dalším byla úspěšná realizace významných staveb pro naše tradiční investory a v neposlední řadě posílení pozice našich firem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě dosáhne obratu blížícího se 500 mil. Kč s 250 zaměstnanci. Skupina firem SAM si zajistí nekonsolidovaný obrat na úrovni 650 mil. Kč. Podrobnější ekonomický rozbor bude proveden v dalším příspěvku tohoto zpravodaje Naše českolipská akciová společnost oslavila v tomto roce již 20 let své existence a stále zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, ocelových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje osm ocenění Mostní dílo roku a další ceny SFDI a čestná uznání, která byla v minulém období naší firmě udělena. Je na místě také připomenout zavazující ocenění značku Czech Made, kterou naše společnost, v rámci programu Česká kvalita vyhlášenému Sdružením pro Cenu České Republiky za jakost, má právo stále užívat pro své služby v Mostním a silničním stavitelství. V roce 2011 jsme pokračovali na zakázkách rozpracovaných v roce Po přerušení stavby Přeložka I/9 MÚK Sosnová v roce 2010 ze strany investora a navazující době konzervace stavby se podařilo v letošním roce znovu přejít do běžného režimu stavby s předpokladem dokončení této nejvýznamnější zakázky let v listopadu tohoto roku. Mezi další zakázky rozpracované vloni a dokončenými v tomto roce lze uvést např. revitalizaci historického centra v Kosmonosech, stavební

5 3 osvojit velmi důkladně tyto speciální stavební práce a technologie. Most v Horních Habarticích práce pro Magnu Exteriors & Interiors, Otavskou cyklostezku v Písku, most v Jindřichově Hradci, novou budovu ČVUT v Dejvicích a dále pak významné popovodňové stavební zakázky v Hejnicích, Horních Habarticích. Na počátku jara a v průběhu roku 2011 byly nově zahájeny práce na těchto stavebních zakázkách: II. etapa regenerace části městského centra v Bělé pod Bezdězem, okružní křižovatka v Mimoni, sanace sesuvu v Dolánkách, rekonstrukce ul. 5. května v Turnově, revitalizace náměstí v Mělníku, práce na I/9 Jestřebí, obchvat Skalice, popovodňových zakázkách v Markvarticích, obci Veselé, v Kunraticích u Cvikova, zakázkách pro Liberecký kraj atd. Mezi nejvýznamnější stavební zakázky dceřiné společnosti v Děčíně můžeme pro rok 2011 zařadit zejména popovodňové zakázky v obcích Jánská, Veselé, Hřensko, Těchlovice, Kunratice, Heřmanov, Děčín Chlum. Do konce roku by měla být také dokončena významná zakázka odštěpného závodu Varnsdorf Česká Kamenice centrum. Tento závod také úspěšně dokončil další zakázky jako např. sběrný Dvůr ve Šluknově a parkovací plochy TOS Varnsdorf. Dá se konstatovat, že rok 2011 byl pro děčínskou společnost neobvykle ve znamení rekonstrukce celé řady mostů a zaměstnanci si tam mohli Celkově pro společnost SaM DC byl již rok 2010 ve znamení výrazného zlepšení v zabezpečení zakázek a pozitivního zlepšení hospodaření této společnosti. V roce 2011 se tento trend podařilo nejen udržet, ale i pokračovat ve výborných výsledcích díky zvýšené marži z prováděných prací. Je mou milou povinností připomenout, že v polovině června 2011 získala loňská významná zakázka SaM silnice a mosty Děčín a.s. Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě, ocenění v podobě titulu Česká dopravní stavba roku 2010, od vyhlašovatele soutěže Ministerstvo dopravy a SFDI. Celková zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst v roce 2011 i pro příští rok 2012 byla celkově srovnatelná s minulými lety, ale náročnější z hlediska přetrvávajícího vlivu krize ve stavebnictví. Náš obchodní úsek společně s dalšími pracovníky přípravy a výroby vyvinul veliké úsilí, s cílem zabezpečit dostatečný objem zakázek, vytěžující plně kapacitu naší skupiny SAM. Přes dílčí těžkosti se podařilo tento úkol splnit do té míry, že jsme dokonce museli z kapacitních důvodů některé zakázky, po dohodě s investory, přesunout na příští stavební sezónu. V oblasti technického rozvoje byla v období dokončena rekonstrukce provozní haly v Sosnové, provedena rekonstrukce střechy v sídle společnosti, byly nakoupeny nové stroje i pracovní nástroje a pomůcky. Nové nákladní i osobní vozy doplnily naši již poměrně širokou firemní flotilu. V Děčíně bylo v oblasti strojního parku přistoupeno v dovybavení a modernizaci doprav-

6 4 Dále jsme ve spolupráci s novými pracovníky Ing. Duhovanem a M. Novákem rozšířili speciální činnosti o práce na železnici, které v příštím roce chceme dále rozšiřovat. U vedení všech závodů oceňuji snahu prosadit se v regionu svého působení při získávání místních zakázek. Naproti tomu u závodu v Karlových Varech, přes provedená opatření, která měla do budoucna přinést zlepšení v zabezpečení zakázek v této oblasti, se tento záměr nedaří naplnit. Křinické náměstí v Krásné Lípě ních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. Na tomto místě také musím zmínit propagaci našich firem a našich výrobků mostní zábradlí a zádržný systém svodidel a zábradlí, které jsme s úspěchem předvedli na dubnovém Mostním sympóziu v Brně a na říjnové Silniční konferenci ve Zlíně. V obchodní politice se daří stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav, Turnov a Ústí nad Labem převážně podílem prací na akcích ŘSD, krajskou a místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu jsme upevnili pozice regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Odštěpný závod v Českých Budějovicích zajiš uje převážně krajskou a místní zakázku. V tomto roce byl založen odštěpný závod v Hradci Králové. Podařilo se zajistit odpovídající prostory v tomto krajském městě, zabezpečit závod personálně a pod vedením vedoucího odštěpného závodu dokonce zahájit některé stavební zakázky v tomto regionu. Radostné chvíle roku 2011 v podobě úspěchů na sympóziích a při realizaci staveb nebo při zářijových oslavách 20. výročí založení českolipské společnosti, střídaly bohužel i smutné zprávy o náhlých úmrtích našich spolupracovníků, z nichž bych chtěl jmenovat zejména vedoucího odštěpného závodu Ing. Zdeňka Sládka. Čest jeho památce. Při hodnocení stavební sezóny 2011 chci opět zdůraznit a vyzdvihnout skutečnost, že naše firmy realizovaly ve stavební sezóně velké množství poměrně náročných mostních objektů za přísných kvalitativních i časových podmínek a to kladlo velmi vysoké nároky na naše mostařské profese. Tesaři, železáři, betonáři a samozřejmě řídící technici stavbyvedoucí, předvýrobní a výrobní příprava staveb. Nemalé byly také nároky na celkovou řídící a koordinační činnost vedení skupiny firem SAM. Zato patří všem zaměstnancům Skupiny SAM poděkování. Na závěr tohoto článku bych chtěl poděkovat také všem našim objednatelům investorům za dlouholetou důvěru, s kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

7 5 Středisko výroby ocelových konstrukcí má nové certifikáty U střediska došlo v poslední době k řadě změn, které vyplývají jednak z potřeb společnosti, jednak byly vyvolány změnou legislativy v oblasti prokazování způsobilosti k výrobě ocelových konstrukcí. K pozbyla platnost ČSN , která dosud pravidla pro získání způsobilosti k výrobě OK v ČR upravovala. Přestal tak platit Velký průkaz způsobilosti. Z tohoto důvodu společnost absolvovala prověření způsobilosti podle ČSN EN , tuto normu nahrazující a získala příslušný certifikát, opravňující k Provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN , specifických požadavků kap. 19 TKP MD ČR, zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3. Zároveň byl získán certifikát potvrzující splnění Požadavků na jakost při svařování podle ČSN EN ISO Tento krok umožňuje společnosti vyrábět a montovat: hlavní nosné části mostů mostní provizoria vedlejší nosné části včetně ztužení jako konstrukční kovové stavební díly, pro které autorizovaná osoba vydá certifikát řízení výroby podle ČSN EN (prověřování reprezentanta proběhlo na zakázce Oprava mostu v Moravské ulici ve Varnsdorfu). Na základě certifikátů vydaných již dříve autorizovanými, resp. notifikovanými osobami, středisko nadále vyrábí, montuje a dodává na trh následující výrobky: mostní zábradlí, varianta: ocelové zábradlí pro mosty a pozemní komunikace typ: SAM 1.1, SAM 1.2, SAM 1.3, SAM 1.3a silniční záchytný systém, varianta: ocelové zábradelní svodidlo typ: ZSSAM/H2 podle TP 227, schváleného MD ČR Záměrem společnosti je nadále zvyšovat objem a kvalitu produkce. V cílech kvality pro příští období je tak závazek celkové modernizace střediska byla zahájena a podle investičních možností probíhá rekonstrukce vhodnějších prostor, kam by měla být celá činnost přemístěna. Most Březiny Ing. Josef Fuit svářečský inženýr Zdeněk Novotný manažer kvality a ISŘ

8 6 Společnost SaM partnerem sympozia Mosty 2011 Evropské peníze pomohou vyřešit výstavbu či rekonstrukci 700 mostních objektů v ČR. V současné době, kdy celosvětově doznívají dopady hospodářské krize, pomáhají České republice při řešení dopravních staveb prostředky z evropských fondů. Z ekonomického hlediska je Operační program Doprava (OPD) největším programem v období s celkovou schválenou alokací 5,774 miliard eur. Vyplynulo to ze 16. mezinárodního sympozia Mosty 2011, které se konalo ve dnech při stavebních veletrzích v hotelu Voroněž v Brně.

9 7 Letos jsme opět vystupovali jako jeden z hlavních partnerů sympozia a prezentovali jsme se logem v sále, inzerátem ve sborníku a v programu. V přísálí jsme měli opět tradiční stánek s prezentací společností a závodů skupiny SAM. Letos byl také předveden díl mostního ocelového zábradlí typ SAM 1.3A, ocelový sloupek zábradelního svodidla ZSSAM/H2. Součástí videoprojekce z historie firmy a přehlídky úspěšných realizací byl záznam nárazové zkoušky mostního záchytného systému pro vozidla ZSSAM/H2 nárazem osobního vozidla a autobusu. Zkoušku provedl TAZÚS Praha, s.p. v roce 2009 na zkušebním polygonu Kámen Věžná u Pasova. Od je zábradelní svodidlo schváleno pro použití na mostech a pozemních komunikací ČR, získali jsme také ES certifikát shody výrobku silniční záchytný systém varianta ocelové zábradelní svodidlo typ ZSSAM/H2. Program dvoudenního sympozia byl rozdělen do 4 bloků I. Mostní objekty v ČR výstavba, správa, údržba a normy, II. Mosty v Evropě a ve světě, III. Mosty v České republice věda a výzkum, IV. Mosty v České republice projekty a realizace. Ve IV. bloku jsme měli přednášku Rekonstrukce kamenného klenbového Zámeckého mostu v Mimoni, kterou přednesl projektant rekonstrukce Ing. Jan Vinař Murus monumenta renovamus, s.r.o. Ve druhé části pak vystoupil vedoucí závodu Česká Lípa Ing. L. Štěpánek a promítl několik fotografií z průběhu rekonstrukce mostu v Mimoni. Původní stav rozvalených kleneb a další záběry z výstavby podskružení kleneb, jejich zdění, mostovky a příslušenství. Představil všech 8 mostních děl, které skupina SAM v minulosti získala. Informoval o zřízení nového odštěpného závodu v Hradci Králové. V závěru promítl fotografie z posledních mostních staveb mosty na D807 v Úžíně a Petrovicích, mosty ve Cvikově, Veltrusích. Dále mosty Březno, Chrástecký Dvůr, Horní Libchava, Turnov přes židovský hřbitov, I/35 Liberec, atd. V závěru Ing Štěpánek prezentoval akce SAM při likvidaci povodní 2010 most Horní Habartice. SaM realizoval celkem 18 provizorních mostů a lávek! Na závěr promítl záběry z již zahájených rekonstrukcí a oprav poškozených mostů. Letos připravujeme podání přihlášky do dalšího ročníku soutěže MOSTNÍ DÍLO ROKU 2010 Rekonstrukce kamenného klenbového Zámeckého mostu v Mimoni. Ing. Josef Adamčík Vedoucí odštěpného závodu Ústí nad Labem

10 8 ČESKOU DOPRAVNÍ STAVBOU ROKU 2010 JE KŘINICKÉ NÁMĚSTÍ V KRÁSNÉ LÍPĚ Dne 9. června 2011 byli v Betlémské kapli vyhlášeni vítězové celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU V soutěžním ročníku 2010 se prezentovalo 34 staveb, technologií a inovací. S počtem 38 přihlášek ve studentské kategorii se soutěž těšila rekordnímu zájmu. Soutěž se koná pod záštitou premiéra ČR, předsedy Senátu ČR a řady dalších osobností. Tituly získalo pět staveb, dvě technologie a jedna inovace, všechny rovnocenně bez určení pořadí. Diplomy a ceny vítězům předali náměstek ministra dopravy Ivo Toman a ředitel SFDI Gustav Slamečka. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu v období od do Naše společnost do soutěže přihlásila dvě stavby: 1. Rekonstrukce Zámeckého mostu v Mimoni SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa 2. Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě SaM silnice a mosty Děčín a.s. Stavba Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě získala v kategorii A Dopravní stavby titul ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku Vlastní náměstí je rozděleno křižovatkou na silnici II/263 na přibližně třetinové celky. Povrchy těchto ploch jsou provedeny v kombinaci žulových a betonových materiálů. Vytvořilo se rozdělení na pojezdové, pochozí a parkovací plochy. Všechny povrchy jsou navrženy bezbariérově. Vymezené plochy jsou dle svého charakteru odvodněny bu přímo do deš ové kanalizace, nebo přes odlučovače ropných produktů. Kombinace barev a materiálů povrchu je základním plošným výtvarným prvkem celého náměstí a dotváří kontrast pro drobnou architekturu. Nedílnou součástí úprav je přeložení stávajících kamenných schodiš, která svou materiálovou kvalitou vhodně doplňují plochu náměstí. Dále je provedeno svislé a vodorovné dopravní značení, které vymezuje účel a způsob užívání jednotlivých ploch. Vysázena byla nízká zeleň respektující maximální výškou rozhledové poměry na křižovatce. Stávající lípa zůstává dominantním prvkem náměstí. Řeka Křinice, probíhající pod náměstím ve směru V-Z, je nově zastropena v místě příjezdu na parkoviště. Tuto říčku procházející pod celým náměstím připomíná v části jejího toku imitace koryta vytvořená v dlažbě. Výtvarné dílo akademického sochaře Herberta Kiszy sestává ze čtyř soch vyobrazujících čtyři živly. Sochy z pískovce jsou součástí upraveného prostoru, jehož středem je kamenný mostek připomínající původní most přes říčku Křinici.

11 9 Křinické náměstí v Krásné Lípě Městský mobiliář je nedílnou součástí parteru náměstí. Navržený druh a jednotný styl je doplněn sjednocující tmavě červenou barvou. Barevný akcent je v protikladu s barvou dlažeb. Zvolené prvky byly účelně rozmístěny do konfigurací odpovídajících charakteru prostoru a druhu využívání. Výtvarným motivem kašny je jednoduchý osmiúhelníkový tvar v žulovém provedení. Vodní hra je provedena čtyřmi tenkými nepravidelně tryskajícími paprsky a jednou středovou tryskou, stříkající kolmo vzhůru. Programování vodní hry je provedeno pomocí elektroniky a speciálního softwaru. Vodní hladina je podsvětlena. Navržené veřejné osvětlení respektuje tvar náměstí a zajiš uje nejen estetické požadavky, ale také bezpečnost provozu na silnici II. třídy. Novými světly jsou doplněny rovněž chodecké přechody. Provedeno je osvětlení lípy, výtvarného díla a dalších prostor. V ploše imitace řeky Křinice jsou světla zapuštěná. Veřejné osvětlení ploch tvoří tvarově jednoduchá zakrytá světla s nepřímým osvětlením řešeným odrazem od lesklé plochy. Investor: Město Krásná Lípa Projekt: Ing.arch. Pavel Cerha, Ing. arch. Eva Cerhová Realizace: duben 2009 červen 2010 Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Cena díla: 29,442 mil. Kč bez DPH Financováno za přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj (24,668mil. Kč). Použit materiál ze Závěrečné zprávy zhotovitele SaM silnice a mosty Děčín a.s. a podkladů pro soutěž Česká dopravní stavba Alena Rampasová Odštěpný závod Ústí nad Labem

12 10 Každý pátý most je ve špatném stavu Na konferenci ve Zlíně probírali silniční mosty Takové byly titulky v denním tisku po silniční konferenci pořádané Českou silniční společností. Letos se konala již po devatenácté ve dnech , tentokrát ve Zlíně. Do Kongresového centra dorazilo více než osm set účastníků. Za skupinu SAM bylo vysláno 10 delegátů a dva zaměstnanci určení k zabezpečení reprezentativních výstavních prostor a jejich vybavení.

13 11 Koná-li se něco po devatenácté, je to důkaz, že je o takovouto akci zájem, prohlásil v úvodu hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Během prvního jednacího dne se v úvodním bloku proběhly přednášky na téma dálnice a silnice ve vlastnictví státu. Tématem odpoledního bloku bylo téma silniční sí ve vlastnictví krajů a obcí a to především Zlínského a Olomouckého kraje, dále pak městský okruh v Praze tunelový komplex Blanka a nový Trojský most. Celým jednáním se nesla jedna otázka: financování silničních staveb, pozastavení jejich přípravy a projektování. Plánované dramatické snížení přílivu peněz ze státního rozpočtu nemůže znamenat nic jiného než oddálení dokončení celé řady staveb dálnic a rychlostních silnic, poukázal předseda České silniční společnosti Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Konference byla druhý den organizována ve dvou sekcích. I. Mosty a jiné významné objekty II. Bezpečnost silničního provozu Stejně jako na mostním sympoziu MOSTY 2011 v dubnu konaném v Brně, se probíral alarmující a stále se zhoršující stav mostů. V současné době je v ČR provozováno na dálnicích a silnicích I.,II. a III. třídy celkem mostů o celkové ploše 5,1 milionu metrů čtverečních. Ve správě ŘSD, které spravuje dálnice a silnice I. třídy, je mostů a ve správě krajských úřadů mostů. Celkem je ve špatném stavu více než 20 procent mostů a ve stavu uspokojivém až havarijním dokonce více než 50 procent. Vyplývá to z příspěvku Ing. Zdeňka Černého z Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ing. Vladislava Vodičky z projekční společnosti Pontex. Kongresové centrum Zlín má kapacitu podle typu akce míst. Návrh vypracoval tým světoznámé architektky Evy Jiřičné. Střecha je inspirována řasou rozsivka a její křemičitou schránkou. Střecha je atypická konstrukce, jedná se vlastně o mostní dílo posazené na střeše objektu. Ing. Josef Adamčík Vedoucí odštěpného závodu Ústí nad Labem

14 12 Obhájili jsme značku CZECH MADE Společnost SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa je oprávněna od roku 2003 užívat za služby mostní a silniční stavitelství značku kvality CZECH MADE na základě osvědčení vydaného Sdružením pro oceňování kvality. Značka se propůjčuje vždy na dva roky s možností prodloužení platnosti na další dvouleté období. Naší firmě se značku kvality CZECH MADE podařilo obhájit na další dva roky. Na základě přijetí smlouvy o prodloužení se musí používání značky obhajovat dle podmínek Regulativu systému ověřování kvality služeb. V letošním roce jsme opět absolvovali proces prověřování. Zpracovali jsme sebehodnotící zprávu, připojili dokladování příslušných podmínek ekonomické údaje za dané období a zákaznický dotazník našich objednatelů. Sdružení pro oceňování kvality je vyzvalo k ohodnocení našich služeb. Dodali jsme další doplňující dokumentaci o změnách v poskytovaných službách (např. rozšíření o odštěpný závod v Hradci Králové, získání ES certifikátu shody výrobku silniční záchytný systém varianta ocelové zábradelní svodidlo typ ZSSAM/ H2, zprávy z tisku o společnosti, postavení v hodnocení firem TOP100, používání značky CZECH MADE na firemních dokumentech, sponzorování kulturních a sportovních akcí, přehled péče o zaměstnance atd.). Na českém trhu existuje jen málo firem, které mají oprávnění používání značky CZECH MADE, pro výrobky tuto značku používá v celé ČR pouze 14 uživatelů a pro služby jen 13 organizací. Sdružení pro oceňování kvality organizuje i další programy: popiska Značka Práce postižených Účelem je především udržitelnost vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, podpora, zviditelnění, propagace produktů a práce ochranná známka má sloužit k přímé podpoře a prezentaci zaměstnávání postižených spoluobčanů.

15 13 Převzetí diplomu Značky kvality CZECH MADE na slavnostním večeru v Národním domě v Praze Národní cena kvality ČR Program je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a jakosti všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti. Národní cena za Společenskou odpovědnost organizací Jedná se o výzvu pro organizace, které nad rámec stanovených legislativních požadavků realizují aktivity, které jsou prospěšné nejen pro ně samé, ale i pro jejich zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost. Systém ORGANIC PRODUKT Jedná se o ověřování kvality přírodních kosmetických výrobků. Rada kvality ČR a Řídící výbor Programu Česká kvalita dne 3. listopadu 2011 oznámili předání dalších ocenění výrobkům a službám v Programu Česká kvalita. Na slavnostním večeru v Národním domě v Praze na Vinohradech pořádaném pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka a 1. místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky získalo oprávnění užívat některou ze značek v Programu Česká kvalita 19 produktů. Diplom CZECH MADE za služby mostní a silniční stavitelství převzal za naši firmu Ing. Jiří Berka. Cenu obdrželo dalších 18 firem z celé ČR za produkty v dalších hodnocených programech. Ceny předával 1. místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka spolu s dalšími senátory a poslanci Parlamentu ČR, představiteli Sdružení pro oceňování kvality, Rady kvality ČR a dalšími partnery. Ing. Josef Adamčík, Alena Rampasová Odštěpný závod Ústí nad Labem

16 14 Společnosti SaM silnice a mosty oslavila 20. výročí Dne 15. září 2011 proběhlo v našem areálu Dopravy v Sosnové setkání při příležitosti oslav dvacátých narozenin společnosti SaM silnice a mosty a.s. Přípravy na tuto událost započaly již na jaře hledáním vhodného partnera firmy, která by globálně zastřešila tuto událost po stránce organizace, zajištění cateringu, kulturního a sportovního programu a v neposlední řadě i firmu, schopnou připravit odpovídající zázemí pro tuto akci. Nakonec padle volba na firmu Autosport Promotion jako hlavního dodavatele a dále na firmu sousedící s naším areálem v Sosnové Autodrom Promotion jako poskytovatele motoristických disciplín. Na ploše před administrativní budovou Dopravy vyrostl již 14. září obrovský stan, zabezpečující obsluhu s kapacitou pro cca 200 lidí. Výstavba stanu probíhala hluboko do noci tak, aby na slavnostní den bylo vše připraveno k plné spokojenosti návštěvníků. Ráno v den D pak již probíhaly jen dokončovací práce, nazdobení stanu i nádherné terasy před stanem firemními prapory a logy. Připraven byl i příjezdový navigační systém log a směrovek doplněných regulovčíky v reflexních firemních vestách. Celý slavnostní den byl rozdělen na dvě části. První dopolední část, byla věnována našim obchodním partnerům a dodavatelům. Odpolední část byla vyhrazena našim zaměstnancům a blízkým spolupracovníkům. Úderem deváté ranní, poměrně slunečného pohodového dne, slavnost započala. První návštěvníci přijížděli do našeho areálu a byli navigováni na příslušné parkovací plochy, situované nedaleko hlavního centra dění. Vše bylo připraveno a hosté mohli být pozváni k pozdní ranní snídani do hostitelského stanu. S mírným zpožděním, ale zato bravurně se ujal slova konferenciér Dalibor Gondík, který pak s naprostým přehledem a noblesou provázel slovem, tancem i písní naše hosty a zaměstnance celým slavnostním dnem i pozdními večerními hodinami. Návštěvníci byli krátce přivítáni majiteli společnosti Ing. Dušanem Drahošem a Ing. Josefem Horáčkem a pozváni k prožití společných chvil v rámci oslav. Pak už je Dalibor Gondík zval k účasti na připravených motoristických atrakcích. V areálu Autodromu v sousedství byla zbudována 4 stanoviště, nad kterými vlály žluté firemní prapory SaM. Jednalo se o dvě motoristické atrakce, kde si mohli zájemci vyzkoušet jízdu se závodním jezdcem po závodní šotolinové dráze a virtuální jízdu na trenažerech. Nahromaděnou hladinu adrenalinu si pak mohli zájemci ještě zvýšit v soutěžích na dalších dvou stanovištích. Zde se v mžiku naši hosté změnili v motokárové závodníky nebo závodní jezdce v soutěžním automobilu Fiesta na vyčleněných asfaltových okruzích. Boje s časem i na motokárovém poli soupeřů byly vždy velmi vzrušující a zajímavé. Jestli však někdo nevyužil této programové nabídky, mohl posedět na venkovní terase

17 15 před stanem nebo ochutnat speciality nabízeného cateringu. Volná zábava pak plynula v přátelské a pohodové atmosféře, plné gratulací a pozdravů až do oběda, kdy byli také vyhodnoceni nejúspěšnější závodníci. V tuto chvíli byla také zahájena první část módní přehlídky, kde firma Reas Agency představila opravdu nádherné módní kolekce, prezentované špičkovými modelkami a komentované odborným komentářem moderátora agentury. Vyvrcholením dopoledního programu bylo předání slavnostních dortů. Jeden, více jak metrový, převzali majitelé naší společnosti a velká bílá 20 byla dominantou tohoto velmi chutného cukrářského díla. Druhý dort pak převzal Ing. Horáček, který u příležitosti firemních oslav oslavil své kulaté 60. narozeniny. Pak se programového žezla ujala countryová kapela, plná kreativních nádherných dívek, pod vedením zkušené manažerky. Tato hudební skupina s názvem Country sisters pak příjemně zpestřila bohatou dopolední nabídku kulturního a sportovního programu Samáckého dne. Program pak přešel do své odpolední části. Zaměstnanci a blízcí spolupracovníci přijeli opravdu v hojném počtu. Krátké přivítání od majitelů a moderátora a již mohla započít druhá část módní přehlídky. Dívky předvádějící módní kolekce si zaslouženě odnášely aplaus publika za své krásné pózy, ladné kroky a úsměvy. Poté následoval hromadný přesun na jednu z hlavních tribun, kde proběhlo pořízení společné fotografie pod vedením profesionálního fotografa. Za pomoci megafonu, plošiny a udílených pokynů, proběhla tato část poměrně rychle, až

18 16 byl sám fotograf překvapen, jak hladce se podařilo tuto část zvládnout s cca 150 lidmi. Nastal čas motoristických soutěží a zájem účastníků byl obrovský. Naplánované dvě hodiny nakonec na tyto disciplíny nestačily a jen díky vstřícnosti organizátorů, mohli zájemci naplnit svou motoristickou duši radostí ještě po skončení vymezené doby. Možná, že by se závodníci mohli nabažit déle, ale pozvánka na večeři je přece jen přesvědčila a tím byla soutěžní část dne ukončena. Přišli na řadu gratulanti se svými dárky. Nejvíce se vrylo do paměti humorné a emotivní blahopřání pionýrů v režii zástupců SaM Varnsdorf. Ještě před rozdělením cen vítězům motoristických disciplín si své výrazné slovo do programové kolekce řekla opět skupina Country sisters, která dokázala roztančit a rozpohybovat velkou část posluchačů. Pak nastala volná zábava zpestřená výstupy Dalibora Gondíka a v nočních hodinách doplněná o mystické ohňové šou a poslední hudební vystoupení bubenické šou. Do půlnoci byla pak sešlost skončena. Až na některé vyjímky z řad dělníků a jednoho technika, což bylo obzvláště zarážející, se všichni účastníci zaměstnanci skvěle bavili. Myslím si, že jsme oslavy dvacátého výročí založení firmy i kulaté narozeniny spolumajitele firmy oslavili tak, že se na tento den bude ještě dlouho vzpomínat. Připomenutím pak každému účastníkovi bude kolekce dárků, které všichni obchodní partneři i zaměstnanci při odchodu obdrželi. Přejeme naší firmě oslavenkyni i jubilantovi oslavenci ještě dlouhá léta, plná zdraví a prosperity a věříme, že se zase minimálně za 5 let na dalších oslavách půlkulatin znovu setkáme. Ing. Jiří Berka Finanční manažer a spoluorganizátor akce

19 17 Slovo k ekonomice Úvodem tohoto článku bych se rád ohlédl za rokem 2010 a jeho hospodářskými výsledky. Následně bych zhodnotil dosavadní sezónu 2011 na základě výsledků hospodaření k 31/8/2011 a provedl odhad vývoje nejdůležitějších hodnot hospodářských výsledků celého roku Akciová společnost SaM silnice a mosty dosáhla ročních tržeb 466,62 mil. Kč a ukončila rok 2010 výsledkem hospodaření po zdanění ve výši 11,752 mil. Kč. Zaznamenali jsme jak pokles tržeb, tak i snížení ziskovosti. Jako hlavní příčinu lze označit zastavení naší rozhodující stavební zakázky MÚK Sosnová, její konzervaci a odklon našich kapacit z této stavby doslova ze dne na den. I přes mimořádná opatření a snahu o nahrazení tohoto výpadku se nepodařilo naplnit plánované výsledky. Propad v tržbách dosáhl 140 mil. Kč a v ziskovosti necelých 28 mil. Kč. Pro akciovou společnost SaM silnice a mosty Děčín znamenal rok 2010 naopak pozitivní přelom. Po dvou ztrátových letech, díky úsporným opatřením a zvýšenému úsilí v zabezpečení výnosných zakázek, se podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku po zdanění ve výši 1,034 mil. Kč. I přes dílčí pokles tržeb o 23 mil. Kč se díky velmi dobré hrubé marži podařilo v konečné bilanci dosáhnout černých čísel. Konsolidované výsledky 2010 shrnující hospodářské výsledky obou těchto společností byly uzavřeny s tržbami 574,27 mil. Kč a hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 12,786 mil. Kč. Rok 2010 se tedy dá charakterizovat jako hospodářský rok, kdy se naplno projevily dopady celosvětové finanční krize ve stavebnictví v podobě výrazně nižšího počtu nových stavebních zakázek. Pro společnost SaM silnice a mosty a.s. byl nedostatek zakázek ještě prohlouben, protože jsme byli opatřeními státu výrazně zasaženi v podobě konzervace u naší největší rozpracované stavební zakázky. Na druhé straně lze najít i pro tento rok pozitiva v podobě dosažených kladných výsledků hospodaření akciové společnosti SaM silnice a mosty Děčín i schopnosti majitelů a managementu skupiny SAM reagovat na nepříznivá opatření ze strany investorů i nepředpokládané skutečnosti ve vývoji stavební sezóny. Rok 2011 započal ve znamení událostí roku Největší zakázka MÚK Sosnová byla z počátku sezóny stále v konzervaci a až v měsíci dubnu 2011 se opět podařilo spustit tuto zakázku do režimu výstavby. Od počátku roku bylo také ze strany vedení a obchodního úseku vyvinuto velké úsilí na zabezpečení dostatečného objemu zakázek s cílem plně vytížit naše kapacity a nespoléhat na prognózu znovuotevření zakázky na MÚK Sosnová. Zástupci naší společnosti pracovali na nabídkách do veřejných zakázek, pomáhali zástupcům obcí a měst se získáním dotací na povodněmi 2010 poškozené stavební objekty. Mnoho úsilí bylo věnováno jednáním s dlouhodobými obchodními partnery.

20 18 Hospodářské výsledky se rodily velmi obtížně. Ještě v polovině roku jsme hospodařili s tržbami 140 mil. Kč a hrubou marží 51 mil. Kč. Cash flow byl velmi napnutý a nutně jsme museli přistoupit k zvýšení zadluženosti a řízení úhrady závazků. K bodu zvratu došlo až v srpnu 2011, kdy jsme odmazali ztrátu vytvořenou za nevýrobní období a zcela jsme tak pokryly své fixní náklady 1 3/2011. Pokud bych měl jmenovat základní položky výkazů hospodaření, pak SaM silnice a mosty a.s. za 1-8/2011 dosáhla tržeb ve výši 233 mil. Kč, přidané hodnoty 83 mil. Kč a hospodářského výsledku 860 tisíc Kč. Rozvahové položky Celková Aktiva dosáhla 306 mil. Kč, dlouhodobý hmotný majetek činil 77 mil. Kč s převažujícím objemem budov, hal a staveb ve výši 37 mil. Kč. Oběžná aktiva daná zejména pohledávkami dosáhla 229 mil. Kč. Na straně pasiv došlo k navýšení vlastního kapitálu na 185 mil. Kč. Cizí zdroje činily 120 mil. Kč přičemž samotné úvěrové zdroje dosáhly výše 52,6 mil. Kč. Pozitivní byly v tomto období také poměrové ukazatele. Běžná likvidita 2,0, zadluženost jen 39,3 % a profitabilita (hrubá marže) 35,9 %. Oproti tomu rentabilita celkových aktiv s ohledem na malý objem vytvořeného zisku byla velmi nízká 0,3%. Děčínská společnost vykazuje za rok 2011 velmi dobré výsledky. Bod zvratu nastal v hospodaření již v červnu a další vývoj je velmi pozitivní. Tržby dosáhly za 1 8/2011 výše 115 mil. Kč, přidaná hodnota je 33 mil. Kč a hospodářský výsledek 10,4 mil. Kč.

Výroční zpráva 2 0 0 2

Výroční zpráva 2 0 0 2 Výroční zpráva 2 0 0 2 Úvodní slovo Vážení akcionáři a obchodní partneři, rok 2002 byl pro společnost SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v České Lípě a především ovládané firmy SaM silnice a mosty Děčín

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

skupiny SAM Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty

skupiny SAM Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2006 Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Výroční zpráva 2014H

Výroční zpráva 2014H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2014H (1.4.2014 31.3.2015) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. ukončila další z úspěšných hospodářských roků

Více

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2013 Estakáda Sosnová na přeložce silnice I/9 MÚK Sosnová získala ocenění Mostní dílo roku 18. mezinárodní sympózium MOSTY/BRIDGES 2013 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Celostátní soutěž. zná své vítěze!

Celostátní soutěž. zná své vítěze! Tisková zpráva ze dne 11. 11. 2009 Celostátní soutěž zná své vítěze! Galavečera Český energetický a ekologický projekt roku 2008 se v úterý 10. listopadu 2008 v Betlémské kapli zúčastnilo 456 významných

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Litvínov, Náměstí Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury Zajistit 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto prostředku publicity určují Pravidla pro publicitu

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více