GE MONEY PENĚŽNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTŮŘE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GE MONEY PENĚŽNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTŮŘE."

Transkript

1 GE MONEY PENĚŽNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTŮŘE Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a. s.(sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika) Správce depozitu: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Pobočka zahraniční banky Citibank Europe plc v Maďarské republice) (Sídlo: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.) Datum zveřejnění: 28. února Datum účinnosti: 7. března 2011.

2 OBSAH PROSPEKT VŠEOBECNÉ INFORMACE Nejvýznamnější účastníci institučního zázemí provozujícího podílové fondy: Vymezení pojmů Definice instrumentů Další informace VSEOBECNÁPREZENTACE FONDŮ GE Money Peněžní Fond GE Money Balancovaný Fond GE Money Chráněný Fond NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ÚČASTNÍCI INSTITUČNÍHO ZÁZEMÍ PROVOZUJÍCÍHO PODÍLOVÉ FONDY Prezentace Správce fondu Prezentace Správce depozitu Prezentace Auditora fondu Prezentace Distributora ZDANĚNÍ Zdanění Fondu Zdanění investorů RIZIKOVÉ FAKTORY Všeobecná rizika týkající se Fondů Specifické rizika týkající se Fondů PODKLADOVÁ PRAVIDLA ŘEŠENÍ PRÁVNÍCH SPORŮ DALŠÍ INFORMACE PROHLÁŠENÍ O ZODPOVĚDNOSTI I. PŘÍLOHA STATUT: PREZENTACE FONDŮ A ROZHODNUTÍ SPRÁVCE FONDU GE Money Peněžní Fond GE Money Balancovaný Fond GE Money Chráněný Fond INVESTIČNÍ POLITIKA FONDŮ GE Money Peněžní Fond GE Money Balancovaný Fond GE Money Chráněný Fond Investiční pravidla vztahující se na Fondy ze Zákona NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ÚČASTNÍCI INSTITUČNÍHO ZÁZEMÍ PROVOZUJÍCÍHO PODÍLOVÉ FONDY Správce fondu Správce depozitu OKRUH INVESTORŮ, A JEJICH PRÁVA Okruh osob nakupujících podílové listy Práva náležející vlastníkům podílových listů PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S PODÍLOVÝMI LISTY Harmonogram distribučních dnů a dnů pracovního klidu Poplatky související s obchodováním Přerušení obchodování s podílovými listy NÁKLADY TÝKAJÍCÍ SE FONDŮ STANOVENÍ NETTO HODNOTY AKTÍV, ZPŮSOB VÝPOČTU, DATUM, ZPŮSOB, MÍSTO ZVEŘEJNĚNÍ Chyba ve výpočtu netto hodnoty aktív Datum, způsob místo zveřejnění netto hodnoty aktív METODY ZHODNOCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚVĚR, ZATÍŽENÍ NÁSTROJŮ TRANSFORMACE, SPLYNUTÍ, PŘEDÁNÍ, ZÁNIK FONDŮ Transformace Fondů Splynutí Fondů Zánik Fondů Předání Fondů ZÁNIK SPRÁVCE FONDU ZMĚNA STATUTU II. PŘÍLOHA

3 SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST FONDŮ III. PŘÍLOHA ÚDAJE PODÍLOVÝCH FONDŮ SPRAVOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. V DOBĚ VYPRACOVÁNÍ PROSPEKTU IV. PŘÍLOHA VÝNOSY FONDŮ DOSAŽENÉ V UPLYNULÉM ROCE V. PŘÍLOHA DETAILNÍ PREZENTACE BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT VI. PŘÍLOHA DETAILNÍ PREZENTACE SPRÁVCE DEPOZITU VII. PŘÍLOHA PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA PODÍLOVÉ FONDY ZE ZÁKONA VIII. PŘÍLOHA SEZNAM ČLENSKÝCH STÁTŮ RESPEKTIVE MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ, DO JEJICH CENNÝCH PAPÍRŮ RESPEKTIVE JINÝCH INSTRUMENTŮ PENĚŽNÍHO TRHU INVESTOVALI ANEBO CHTĚJÍ INVESTOVAT EVROPSKÉ FONDY ČÁSTKU SVÉHO KAPITÁLOVÉHO JMĚNÍ VYŠŠÍ NEŽ TŘICET PĚT PROCENT

4 PROSPEKT Tento prospekt (dále jako: Prospekt) byl vypracován společností Budapest Alapkezelő Zrt., v souladu s předpisy zákona číslo CXX z roku 2001 pojednávajícího o kapitálovém trhu. Zveřejnění prospektu bylo schváleno Státním dozorem nad finančními organizacemi. 1. Všeobecné informace 1.1. Nejvýznamnější účastníci institučního zázemí provozujícího podílové fondy: Správce fondu: Úlohou společnosti vykonávající funkci správce fondu je založení fondu, vynášení, realizace a administrativa investičních rozhodnutí, dále poskytování informací investorům. Důležitým pravidlem zvyšujícím bezpečnost je skutečnost, že správce fondu nesmí pro účely fondu vést účet cenných papírů, a tak bezprostředně nedisponuje s aktivy fondu, tuto úlohu vykonává banka správce depozitu. Správce depozitu: Nejdůležitější úlohou banky spravující depozit je úschova aktív fondu, technická realizace transakcí s cennými papíry, stanovení a zveřejňování netto hodnoty aktív fondu. Vykonáváním svých úloh současně provádí i kontrolu činnosti správce fondu. Distributoři: jejich úlohou je distribuce podílových listů, poskytování informací a zpráv investorům. Auditor: jeho úlohou je provádění auditu výroční zprávy fondu, kontrolování evidencí fondu. Dozor: schvaluje proces založení fondů, průběžně kontroluje činnost správce fondu a správce depozitu. Poradci: správce fondu je oprávněn za účelem vytvoření portfolia podílového fondu požádat i o účast externích poradců. Poradci musí být prezentováni v prospektu fondu. Zdroj: Maďarský svaz správců podílových fondů a správců majetku (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) (www.bamosz.hu) 1.2. Vymezení pojmů Základní deviza: emisní měna fondu Správce fondu: akciová společnost disponující povolením k vykonávání investiční činnosti spravování fondu. [Budapest Alapkezelő Zrt. (údaje viz v bodě 3.1 Prospektu a v příloze číslo III)] "Vlastní kapitál" Fondu: vlastní kapitál Fondu se v okamžiku zahájení činnosti shoduje s násobkem nominální hodnoty a počtu podílových listů, v průběhu činnosti je vlastní kapitál shodný se souhrnnou netto hodnotou aktív Fondu. ÁKK: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Centrum pro spravování státního dluhu, uzavřená akciová společnost) BAMOSZ: Maďarský svaz správců podílových fondů a správců majetku (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) Podílový fond: souhrn kapitálu jako právnické osoby založené a činné formou veřejné nebo uzavřené emise podílových listů, která na základě všeobecného pověření investorů a v jejich zájmu spravuje investiční správce fondu. Investiční management, činnost spravování fondu: vytvoření podílového fondu správcem investičního fondu v souladu s proklamovanými investičními zásadami, dále nákup a prodej jednotlivých aktív nacházejících se v portfoliu podílového fondu (finanční prostředky nebo nemovitosti) na základě rozhodnutí správce investičního fondu, které je přizpůsobené investičním zásadám deklarovanými podílovým fondem. Podílový list: jménem podílového fondu (v jeho prospěch a na jeho zatížení) sériově emitovaný, převoditelný cenný papír zajišťující majetková a jiná práva. Investor: osoba, která na základě smlouvy uzavřené se správcem investičního fondu nebo s jiným investorem investuje a s touto investicí riskuje vlastní finanční zdroje, nebo jiný majetek anebo finanční zdroje nebo majetek třetí osoby. Hodnota těchto investic částečně nebo zcela závisí na pohybech na kapitálovém trhu, respektive na regulovaném trhu a burze. Bszt: zákon číslo CXXXVIII z roku 2007 pojednávající o podnikatelských subjektech poskytujících investiční služby a služby souvisící s komoditní burzou, dále o pravidlech upravujících činnosti vykonávané takovými subjekty. Dematerializované cenné papíry: souhrn údajů, které byly vytvořené, zaknihované, postupované a evidované elektronickou cestou způsobem stanoveným v tomto zákoně a ve zvláštním právním předpise, a které obsahují identifikovatelným způsobem obsahové náležitosti cenného papíru. Den-E:Den účinnosti vypočítané netto hodnoty aktív a kurzu EMEA: souhrnný název států Evropy, Blízkého-východu a Afriky 4

5 EMU: všechny členské státy Evropské Monetární Unie EU: všechny členské státy Evropské Unie Evropský fond Evropský fond (Fond UCITS) je takový podílový fond založený v Maďarsku, jehož regulace je v souladu s legislativními předpisy definovanými ve směrnicích EU, a jehož podílové listy jsou volně distribuovatelné ve všech členských zemí EU. Dozor nebo PSZÁF: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Státní dozor nad finančními organizacemi), respektive jeho právní předchůdci Distribuční místo: místnosti uvedené v příloze číslo II Prospektu (určené dle jednotlivých sérií), otevřené klientům bankovních poboček a investičních společností. Distributor: investiční podnikatelský subjekt, úvěrová instituce účastnící se distribuce Podílových listů (prodej a zpětný odkup). Domácí fond: je podílovým Fondem zaregistrovaným v Maďarsku disponující povolením, vydaným Státním dozorem nad finančními organizacemi (PSZÁF), jehož podílové listy lze volně distribuovat v Maďarsku. Distribuce podílových listů domácí fondu v členských státech evropské unie je podmíněná povolením vydaným příslušným státním orgánem dozoru, v kterém budou podílové listy domácího fondu distribuovány. Hpt. zákon číslo CXII z roku 1996 pojednávající o úvěrových institucích a o finančních podnikatelských subjektech. Místa kotace: shodná s Distribučními místy Statut: Zvláštní pravidla týkající se činnosti podílového fondu musí být zakotvena ve statutu schváleným orgánem Dozoru - který je v souladu s přílohou číslo 16 Tpt. a který obsahuje všeobecné smluvní podmínky platné mezi správcem fondu a investory. Investor v okamžiku nákupu podílových listů činí prohlášení, že je seznámen s podmínkami uvedenými ve statutu. Investor v okamžiku nákupu podílových listů činí prohlášení, že je seznámen s podmínkami uvedenými ve statutu. Emitent: Fond Správa depozitu: depozitní úschova finančních prostředků, shromažďování úroků, dividend, výnosů a splátek a souhrnné poskytování jiných souvisejících služeb, včetně služeb souvisejících se spravováním kaucí. Likvidní prostředky: peníze, repo dohody uzavřené s úvěrovou institucí na státní pokladniční poukázky, z hlediska vypovězení neomezené, z hlediska převedení neomezené státní pokladniční poukázky kdykoli směnitelné na peníze, dále bankovní vklady z hlediska vypovězení neomezené. MNB: Maďarská národní banka Netto hodnota aktív: hodnota aktív tvořících portfolio podílového fondu včetně pohledávek plynoucích z procesu zapůjčování snížená o částku veškerých závazků zatěžujících portfolio, včetně pasivních časových rozlišení Otevřený podílový fond: takový podílový fond, ve kterém jsou průběžně distribuovány zpětně odkoupitelné podílové listy. OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Portfólio: souhrn investičních aktív v daném podílovém fondu Hodnota portfólia: aktuální souhrnná tržní hodnota investičních aktív daného portfolia Rezidenti a nerezidenti Rezident: všechny fyzické a právnické osoby a organizace, které nejsou právnickými osobami, a které mají středisko obchodní činnosti na hospodářském území Maďarska. Na základě uvedených rezidentem je: 1. Fyzická osoba - kromě členů a zaměstnanců diplomatického a konzulárního sboru působících na území Maďarské republiky a jejich rodinných příslušníků, kteří nemají maďarské státní občanství, a kromě cizinců, kteří pobývají nebo přicestují na území Maďarské republiky za účelem studia, nebo léčby - která nezávisle ne svém občanství pobývá na území Maďarské republiky minimálně po dobu jednoho roku, nebo hodlá pobývat na území Maďarské republiky, 2. diplomatické a konzulární mise Maďarské republiky v cizině, jejich členy nebo zaměstnanci a jejich rodinný příslušníci, kteří mají maďarské státní občanství, voják z povolání Domobrany Maďarské republiky, který vykonává misi v zahraničí, dále fyzická osoba, která jako zaměstnanec Maďarského státu vykonává práci v cizině, 3. právnická osoba a organizace, která není právnickou osobou (dále jen jako: organizace), která má sídlo nebo pobočku na území Maďarské republiky (včetně svobodných celních pásem a tranzitních území), nebo která vykonává svoji obchodní činnost jiným způsobem na území Maďarské republiky (včetně svobodných celních pásem a tranzitních území). 4 V případě, že se kvůli fyzické nepřítomnosti nedá určit rezidentní statut dané organizace na základě údajů popisující sídlo dané organizace, se rezidentní statut urči na základě údajů popisující místo registrace dané 5

6 organizace. V těchto případech se za rezidentní organizaci považuje organizace, která byla zaregistrovaná maďarským registračním soudem. Nerezident: fyzické a právnické osoby, které nejsou rezidenti. Za nerezidenta se považuje ta organizace, která nemá středisko obchodní činnosti na území Maďarské republiky (včetně svobodných celních pásem a tranzitních území) a která není zaregistrována maďarským registračním soudem. Za nerezidenta se považuje - mimo jiné - ta organizace, pro kterou platí, že její daňové identifikační číslo končí na číslo 51, kód pro zařazení obchodní činnosti je ( znak jednotného statistického identifikačního čísla) je 931, a která není zaregistrovaná maďarským registračním soudem. Prospekt: Dokument vypracovaný pro účely uvedení do distribuce a průběžné veřejné distribuce Podílových listů, schválený orgánem Dozoru, jehož součástí je i Statut Zákon (Tpt.): zákon číslo CXX z roku 2001 pojednávající o kapitálovém trhu Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. Význam jiných pojmů používaných v Prospektu: V souvislosti s takovými pojmy uvedenými v Prospektu, jejichž vymezení není zahrnuto v 1. bodě nebo v jiných bodech Prospektu, jsou směrodatné definice vymezené Zákonem o kapitálovém trhu Definice instrumentů Státní dluhopisy: Státní dluhopis cenný papír představující úvěrový vztah emitovaný maďarským nebo zahraničním státem, Maďarskou národní bankou, Evropskou centrální bankou, nebo centrální bankou jiného členského státu Evropské Unie. Bankovní vklady: Bankovní vklady peněžní vklady uložené v bance, za které banka vyplácí úroky, a které banka spolu s původně vloženou částkou v určeném termínu vyplatí zpět. Podílový list: sériově emitovaný cenný papír jménem podílového fondu, který ztělesňuje podíl investora z majetku fondu. Každý investor se podíly z výnosů a kapitálu fondu v poměru podílových listů, které vlastní. Certifikát: Certifikát sekuritizováné odvozené produkty a certifikáty jsou bankou emitované finanční instrumenty, které mohou být vytvořeny na kteroukoliv třídu investičních nástrojů, respektive na jakoukoliv kombinaci těchto investičních nástrojů. Diskontní státní pokladní poukázky je krátkodobý státní dluhopis, který nevyplácí úroky. Diskontní státní pokladniční poukázku emitují za cenu nižší, než je její nominální hodnota (poukázka je emitována za diskontní cenu). Při splatnosti diskontní státní pokladniční poukázky se vyplácí její nominální hodnota ETF: podílové fondy obchodované na burze. S podílovými listy těchto podílových fondu se podobně, jako s akciemi, provádí na burze přímé obchody Hypoteční zástavní listy cenný papír, který má charakter dluhopisu. Hypoteční zástavní listy emitují výhradně hypoteční banky. Hypoteční zástavní list je krytý zástavním právem na nemovitost a slouží k financování úvěrů poskytnutých bankou. Dluhopis: cenný papír založený na úvěrovém vztahu zabezpečující finanční pohledávku. Emisí dluhopisu se emitent zavazuje k tomu, že vlastníkovi dluhopisu v předem určené době a předem určeným způsobem vyplatí finanční částku uvedenou na dluhopisu, jakož i předem určený úrok z této částky. Podnikové dluhopisy cenný papír vyjadřující úvěrový vztah, emitovaný hospodářskou organizací. Akcie: cenný papír vyjadřující majetkoprávní vztah, emitovaný akciovými společnostmi při jejich založení, anebo během navýšení jejich základního kapitálu. Akcie jednak vyjadřují poměrnou část základního kapitálu akciové společnosti určenou nominální hodnotou akcie. Na druhé straně akcie sami o sobě ztělesňují práva a povinnosti akcionáře. OTC akcie: akcie, s kterými se obchoduje mimo regulované burzy. Akcie obchodované na burzách: akcie, s kterými se obchoduje na regulovaných burzách. Warrant: je opční poukázka, kterou emitují společnosti způsobem umožňující majitelovy opcí koupi akcií společnosti za předem určenou cenu. Společnost při uplatnění warrantů emituje nové akcie a zároveň přímo získává jejich realizační cenu Další informace Činnost Fondu popsaného v tomto Prospektu a distribuci jejího podílových listů v současné době upravuje zákon. Dozor nad fondy uvedenými v tomto prospektu vykonává Státní dozor nad finančními institucemi (PSZÁF) Fondy uvedené v tomto prospektu byly vytvořené v Maďarsku. Detailní popis investiční politiky Fondu obsahuje Příloha č. I tohoto Prospektu s názvem Statut (dále jen Statut). 6

7 Historické údaje o ročních výnosech fondu jsou uvedeny v příloze číslo IV. Výsledky, výnosy dosažené Fondem v minulosti nepředstavují záruku pro výsledky a výnosy v budoucnu. 7

8 2. Vseobecnáprezentace fondů Fond Typ* Doporučená minimální doba trvání roční výnos Zařazení podle rizika Denominace Charakteristická expozice rizika GE Money Peněžní fond Nezařazený 1 let 0%*** mírné riziko CZK ČESKÉ GE Money Balancovaný Fond Různé 3 let 0.13% výrazné CZK SVE*** GE Money Chráněný Fond Různé 3 let 2,06% výrazné CZK EMEA * Na základě zařazení BAMOSZ **Střední a východní Evropa ***: neúplný rok (hodnoty nejsou anualizována) Výsledky, výnosy fondů dosažené v minulosti neznamenají garanci pro budoucí výsledky, výnosy GE Money Peněžní Fond Název a typ podílového fondu podle zákona: Název podílového fondu: Anglický název podílového fondu: Maďarský název podílového fondu: Zkrácený název podílového fondu: Zkrácený anglický název podílového fondu: Zkrácený maďarský název podílového fondu: Typ a druh Fondu: Doba trvání Fondu: Základní denominace Fondu: Údaje jednotlivých sérií Fondu: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond GE Money Penezni Investment Fund GE Money Pénzpiaci Alap GE Money Peněžní Fond GE Money Penezni Fund GE Money Pénzpiaci Alap veřejný, otevřený evropský podílový fond neurčitá CZK CZK série nominální hodnota 1 CZK ISIN kód: HU Založení Fondu Správce fondu na základě rozhodnutí Generálního ředitele ze dne 17. srpna 2010 v souladu se Zákonem zakládá otevřený evropský podílový fond cenných papírů nazvaný GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap. Datum zahájení činnosti: 17. prosince (Číslo povolení PSZÁF: PSZÁF KE-III-537/2010). Číslo rejstříku dozoru: Správce fondu na základě rozhodnutí Generálního ředitele číslo 12/2010 ze dne 20. prosince 2010 inicioval změnu názvu fondu. Cíle využití kapitálu Fondu, investiční politika a struční popis možných investičních trhů Cílem Fondu je při podstupování mírných rizik zajistit osobám kupujícím podílové listy konkurence schopné výnosy s bankovními vklady denominovanými v českých korunách. Správce fondu hodlá nástroje fondu investovat převážně do firemních dluhopisů, státních dluhopisů (diskontní poukázky, dluhopisy), státem garantovaných cenných papírů, a cenných papírů akceptovanými národní bankou, hypotečních listin a do bankovních vkladů. Vymezení typů investorů, kterým je podílový fond doporučován Fond doporučujeme investorům, kteří hodlají investovat své prostředky střednědobě - minimálně po dobu jednoho roku - a kteří hodlají dosáhnout výnos tendenčně přesahující míru české inflace a který je zároveň konkurenčně schopný s výnosy dosažitelnými na českém trhu s dluhopisy. Nejkratší doba trvání investice doporučována správcem fondu: 12 měsíců 2.2. GE Money Balancovaný Fond Název a typ podílového fondu podle zákona: Název podílového fondu: Anglický název podílového fondu: Maďarský název podílového fondu: Zkrácený název podílového fondu: Zkrácený anglický název podílového fondu: Zkrácený maďarský název podílového fondu: GE Money Balancovaný Fond GE Money Balancovany Investment Fund GE Money Balancovany Alap GE Money Balancovaný Fond GE Money Balancovany Fund GE Money Balancovany Alap

9 Typ a druh Fondu: Doba trvání Fondu: Základní denominace Fondu: Údaje jednotlivých sérií Fondu: Založení Fondu veřejný, otevřený evropský podílový fond neurčitá CZK CZK série nominální hodnota 1 CZK ISIN kód: HU Správce fondu na základě rozhodnutí Generálního ředitele ze dne 17. června 2008 v souladu se Zákonem zakládá otevřený podílový fond nazvaný GE Money Balancovaný Nyíltvégű Befektetési Alap. Datum zahájení činnosti: 25. srpna (Číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/ /2008) číslo rejstříku Dozoru: Správce fondu na základě rozhodnutí Generálního ředitele číslo 12/2010 ze dne 20. prosince 2010 inicioval změnu názvu fondu. Cíle využití kapitálu Fondu, investiční politika a struční popis možných investičních trhů: Cílem fondu je, aby s kombinací investic na akciovém a peněžním trhu a investic na trhu s dluhopisy vytvořil reální investiční alternativu pro investory s nižší mírou rizika než v případě investic do akciových fondů a zároveň jim zabezpečil atraktivní výnosy. Správce fondu usiluje o to, aby vytvořil takovou kombinaci bezpečných a rizikových instrumentů, která střednědobě zabezpečí příznivé výnosy investorům. Fond investuje své nástroje do státních dluhopisů a jiných zúročených aktiv (vázané bankovní účty), odvozených transakcí a akcií. Fond investuje převážnou část svého majetku do akciových trhů Střední a východní Evropy a v rámci tohoto regionu do zemí Vyšehradské čtyřky (Maďarsko, Polsko, Česká republika). Vymezení typů investorů, kterým je podílový fond doporučován Fond doporučujeme investorům, kteří hodlají dosáhnout vyšší výnosy, než v případě investic do peněžních instrumentů a dluhopisů, jsou si vědomi rizikem spojeným s touto investicí a jsou schopní a ochotný snášet toto riziko. Nejkratší doba trvání investice doporučována správcem fondu: 3 let 2.3. GE Money Chráněný Fond Název a typ podílového fondu podle zákona: Název podílového fondu: Anglický název podílového fondu: Maďarský název podílového fondu: Zkrácený název podílového fondu: Zkrácený anglický název podílového fondu: Zkrácený maďarský název podílového fondu: GE Money Chráněný Fond GE Money Chraneny Investment Fund GE Money Chraneny Alap GE Money Chráněný Fond GE Money Chraneny Fund GE Money Chraneny Alap Typ a druh Fondu: Doba trvání Fondu: Základní denominace Fondu: Údaje jednotlivých sérií Fondu: Založení Fondu veřejný, otevřený evropský podílový fond neurčitá CZK CZK série nominální hodnota 1 CZK ISIN kód: HU Správce fondu na základě rozhodnutí Generálního ředitele ze dne 21. srpna 2010 v souladu se Zákonem zakládá otevřený podílový fond cenných papírů nazvaný GE Money Chráněný Nyiltvégű Befektetési Alap. Datum zahájení činnosti: 15. října (Číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/ /2007) číslo rejstříku Dozoru: Správce fondu na základě rozhodnutí Generálního ředitele číslo 12/2010 ze dne 20. prosince 2010 inicioval změnu názvu fondu. Cíle využití kapitálu Fondu, investiční politika a struční popis možných investičních trhů: Cílem fondu je, aby s kombinací investic na akciovém a peněžním trhu a investic na trhu s dluhopisy vytvořil reální investiční alternativu pro investory s nižší mírou rizika než v případě investic do akciových fondů a zároveň jim zabezpečil atraktivní výnosy. Správce fondu při investování nástrojů Fondu klade důraz 9

10 především na bezpečnost a na zachování hodnoty, respektive na dosažení co nejvyšších výnosů při podstupování omezeného rizika. Fond investuje své nástroje především do zúročených instrumentů zohledňující míru bezpečnosti, míru zabezpečení zachování hodnoty investic, uzavírá odvozené transakce a investuje do akcií. V souladu s investičními pravidly obsaženými v 285/A Zákona investuje Fond pravděpodobně víc než 35% svých aktiv do dluhopisů emitovanými Českou republikou. Fond může investovat převážnou většinou svých aktiv do akcii společností, které vykonávají svoji obchodní činnost v regionu rozvojová Evropa, blízký východ a země Afriky (EMEA). Vymezení typů investorů, kterým je podílový fond doporučován GE Money Chráněný Fond doporučujeme těm investorům, kteří hodlají investovat středně- až dlouhodobě a kteří jsou pro vyšší než průměrný výnos ochotní podstoupit vyšší riziko, ale pro které je přitom důležitá míra bezpečnosti, míra zabezpečení zachování hodnoty investice. Nejkratší doba trvání investice doporučována správcem fondu: 3 let 3. Nejvýznamnější účastníci institučního zázemí provozujícího podílové fondy 3.1. Prezentace Správce fondu Všeobecné údaje o Správci fondu Název společnosti: Budapest Alapkezelő Zrt., člen skupiny Budapest Bank Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. Datum založení: 3. srpna Registrace firmy: 2. října 1992, Soud hlavního města (Fővárosi Bíróság) jako Rejstříkový soud č /02 Číslo povolení vydaného Státním dozorem nad cennými papíry (Állami Értékpapír Felügyelet): /1992, 22. září Číslo povolení vydaného Státním dozorem nad finančními organizacemi (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) prokazující skutečnost, že Správce fondu splňuje podmínky jako investiční správce fondu pro evropské podílové fondy: III/ /2004.; 4. srpen Okruh činnosti: Spravování investičních fondů, správa majetku pro soukromé a dobrovolné penzijní pokladny 6712 agenturní činnost související s cennými papíry, spravování fondu 6602 skupinové penzijní pojištění Společnost byla založena na dobu neurčitou. Obchodní rok: Obchodní rok společnosti je shodný s kalendářním rokem. Základní kapitál: HUF, z toho splaceno v hotovosti HUF. Vlastník: Budapest Bank Nyrt. Vlastnický podíl: 100 % Společnost Budapest Alapkezelő Zrt. je od počátků vzniku maďarských podílových fondů určujícím účastníkem trhu a v současnosti patří mezi největší účastníky na trhu. Úlohy Správce fondu vymezuje cíle Fondů a realizuje investiční politiky Fondů; v souladu se zájmy investorů, ustanoveními Zákona a tržními vztahy investuje kapitál Fondů, následovně spravuje portfolio cenných papírů Fondů; vydává pokyny k nákupu a prodeji cenných papírů; uzavírá smlouvy a zajišťuje plynulou spolupráci s Hlavním distributorem, Správcem depozitu a Auditorem; je povinen denně odesílat Správci depozitu veškerou dokumentaci potřebnou za účelem stanovení netto hodnoty aktív Fondu; vypracovává a zveřejňuje roční a pololetní zprávu Fondů, veškeré informační materiály související s Fondy a měsíční zprávy o portfoliu; vymezuje politiku výplaty výnosů Fondů; zabezpečuje administrativu Fondů, vyplácí poplatky a náklady související s Fondy; vždy postupuje v souladu s příslušnými zákony. 10

11 Finanční, ekonomická situace Správce fondu Detailní prezentace Správce Fondu, jeho rozvaho a výkaz zisku a ztrát za rok 2007., a se nachází v příloze číslo V. Přehled Fondů zpravovaných Správcem fondu Udaje fondů zpravovaných společností Budapest Alapkezelő Zrt. v době vypracování tohoto Prospektu jsou uvedeny v příloze číslo III. Odpovědnost Správce fondu 236 (2) Správce fondu v zájmu investorů je povinen v době trvání činnosti fondu konat v souladu s platnými právními předpisy, provozními pravidly a Statutem. 236 (3) Správce podílového fondu je z hlediska investorů povinen konat na základě zásady rovnocenného zacházení. Správce fondu v rámci tohoto Prospektu nedává žádnou garanci ohledně kapitálu a výnosu Fondu podle ustanovení 241. Zákona. Správce fondu nenese odpovědnost za změny související s kurzem podílových listů emitovaných na základě tohoto Prospektu, ke kterým může docházet v důsledku nepříznivých pohybů na trhu a negativních tržních vlivů. Střet zájmů, neslučitelnost Pravidla vztahující se na vyloučení střetu zájmů: Pro vyloučení střetů zájmů v úkonech Správce fondu jsou směrodatná následující pravidla: V průběhu činnosti Fondů, v zájmu investora je Správce fondu povinen konat v souladu s právními předpisy, provozními předpisy a platným Statutem; Správce fondu je při jednání s investory povinen konat na základě zásady rovnocenného zacházení; Správce fondu může nezávisle na sobě založit a spravovat i několik dalších podílových fondů, majetek těchto fondů je povinen spravovat a evidovat odděleně; Správce fondu je povinen v souvislosti s majetkem jím spravovaným vést oddělenou evidenci z hlediska jednotlivých podílových fondů i z hlediska jednotlivých klientů. Neslučitelnost: Vedoucí představitel Správce fondu, respektive jeho zaměstnanec účastnící se procesu příjímání investičních rozhodnutí či jejich realizace, dále osoba, která je se Správcem fondu v pracovněprávním vztahu, nebo v jiném právním vztahu zaměřeném na vykonávání práce, nesmí být zaměstnancem ani jinou osobou, která je v jakémkoliv jiném právním vztahu zaměřeném na vykonávání práce v společnosti činné v oblasti, která bezprostředně souvisí se spravováním podílového fondu. Mezi tyto společnosti mimo jiné patří jmenovitě Správce depozitu a poskytovatelé služeb spolupracující při realizaci investičních rozhodnutí, především poskytovatelé investičních služeb, jiný správce podílového fondu, dále klient správce podílového fondu. Osoba, v jejímž případě taková neslučitelnost nastane, je povinna tuto skutečnost neodkladně ohlásit Dozoru a dále je povinna tuto neslučitelnost neodkladně odstranit Prezentace Správce depozitu Název společnosti: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Pobočka zahraniční banky Citibank Europe plc v Maďarské republice) Sídlo: 1051 Budapešť, Bank Center, Szabadság tér 7. Datum založení: 10. listopadu Registrace firmy: 18. prosince 2008, Soud hlavního města jako Rejstříkový soud č Povolení k činnosti: Central Bank of Ireland,05/2001. Okruh činnosti: 64 19'08 Ostatní monetární zprostředkovávání (hlavní činnost), 64.91'08 Finanční leasing, 64.99'08 Jinam nezařazené, ostatní finanční zprostředkovávání, 66.12'08 Agenturní činnost související s cennými papíry, komoditní burzou, 66.19'08 Jinam nezařazená, ostatní doplňková finanční činnost, 66.29'08 Jiná činnost doplňující pojištění, penzijní fond Finanční/obchodní rok: shodný s kalendářním rokem. Registrovaný kapitál: HUF 11

12 Zakladatel: Citibank Europe plc (100%) Úloha a kompetence Správce fondu Správce fondu v průběhu vykonávání své činnosti postupuje nezávislým způsobem a koná výhradně v zájmu investorů. Vedení konta určeného k realizaci pohybů finančních prostředků souvisejících s účtem cenných papírů a investic může z aspektu jednotlivých fondů a portfolií vykonávat výhradně tentýž Správce depozitu. V případě činnosti správy depozitu pro Fondy vykonává Správce depozitu následující úlohy: stanovuje celkovou hodnotu aktív a netto hodnotu aktív Fondu připadající na jeden podílový list; zabezpečuje zveřejnění celkové hodnoty aktív a netto hodnoty aktív Fondu připadající na jeden podílový list, respektive informování Investorů; kontroluje, zda Správce fondu splňuje investiční pravidla uvedená v právních předpisech a ve Statutu Správce fondu; zabezpečuje, aby veškeré protislužby souvisící s transakcí týkajících se aktív Fondu a s obchodováním s podílovými listy byly v obvyklém termínu k dispozici Fondu; Cenné papíry v majetku Fondu lze uschovat výhradně u Správce depozitu nebo na účtech jím otevřených, vyjma případů cenných papírů složených jako kauce. Nevyužitou kauci je možné převést, respektive transferovat výhradně ke Správci depozitu nebo na jím otevřený účet. Správce fondu je během spravování Fondů povinen oznámit Dozoru vypovězení mandátu Správci depozitu a udělení mandátu novému správci depozitu. Správce depozitu je povinen písemně sdělit Správci fondu a Dozoru jakýkoli rozpor shledaný v právních předpisech, Statutu během své činnosti, dále skutečnost, když se částka vlastního kapitálu Fondů stane částkou negativní. Správce depozitu je během vykonávání své činnosti povinen odmítnout všechna taková pověření podaná Správcem fondu, která jsou v rozporu s právními předpisy, respektive se Statutem, a je povinen Správce fondu vyzvat k obnovení stavu odpovídajícího zákonu. Pokud Správce fondu neučiní vše v zájmu obnovení stavu odpovídajícího právním předpisům a Statutu, pak Správce depozitu neprodleně podá oznámení orgánu Dozoru. Změna osoby Správce depozitu je vázáná na povolení vydané orgánem dozoru. Porovnávací údaje rozvahy Správce depozitu za roky 2007, 2008 a 2009 jsou uvedeny v příloze č. VI Prezentace Auditora fondu Všeobecné údaje Auditora KPMG Hungária Kft. Sídlo: 1139 Budapest, Váci út 99. Jméno/ registrační číslo auditora: GE Money Peněžní Fond: dr. Csemniczky Jánosné / GE Money Chraneny Fond: Jasku Zsolt / GE Money Balancovaný Fond: Nemes Jánosné/ Úlohy auditora revize výroční zprávy, výpočtu netto hodnoty aktív a výpočtu výnosů revize činnosti Správce fondu v případech předepsaných Zákonem poskytnutí výsledků výše uvedené revize Dozoru Prezentace Distributora NázevDistributora:Budapest Bank Nyrt. Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 188. Datum založení: 15. prosince Registrace firmy: 16. března 1987, Soud hlavního města (Fővárosi Bíróság) jako Rejstříkový soud č /3. Číslo povolení vydaného Státním dozorem nad finančními organizacemi (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete): III/ /2002.; 27. prosince (pro investiční činnost) Okruh činnosti: Společnost je úvěrovou institucí, typu banka. TEÁOR zařazení 12

13 64'19 Ostatní monetární zprostředkovávání (hlavní činnost), Finanční leasing, Poskytování jiných úvěrů, Jinam nezařazené, ostatní finanční zprostředkovávání, Agenturní činnost související s cennými papíry, komoditní burzou, Jinam nezařazená, ostatní doplňková finanční činnost, Jiná činnost doplňující pojištění, penzijní fond Agenturní pojišťovací, brokerská činnost Společnost byla založena na dobu neurčitou. Obchodní rok: Obchodní rok společnosti je shodný s kalendářním rokem. Základní kapitál: tisíc HUF, Vlastník: GE Capital International Financing Corporation Vlastnický podíl: 99,73% Počet zaměstnanců: 2600 osob Název Distributora: GE Money Bank a. s. Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika Datum založení: 9. června Registrace firmy: 9.června1998, MS Praha, odd. B, vl Číslo udělené Českou národní bankou jako schvalovacím orgánem dozoru: č.j. 24/5-98 Společnost je úvěrovou institucí, typu banka. Okruh činnosti: Přijímání vkladů od veřejnosti Poskytování úvěrů Transakce s cennými papíry Finanční leasing Platební styk a zúčtování Vydávání a správa platebních prostředků Poskytování finančních záruk Zabezpečení akreditív Obstarávání inkasa poskytování investičních služeb zahrnující: o doplňkovou investiční službu podle 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků Finanční poradenství Výkon funkce depozitáře Směnárenská činnost Poskytování bankovních informací obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: o obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem o obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem o Pronájem bezpečnostních schránek Obchodování s cennými papíry respektive veškerá taková činnost, která souvisí s bankovním povolením GEMB CZ. Společnost byla založena na dobu neurčitou. Obchodní rok: Obchodní rok společnosti je shodný s kalendářním rokem. Základní kapitál: Kč Vlastník: GE Capital International Financing Corporation; Vlastnický podíl: 99.69% Počet zaměstnanců: 2299 osob Seznam distribučních míst rozdělený dle Fondů je uveden v příloze číslo II. 4. Zdanění 4.1. Zdanění Fondu Podílové fondy nejsou v Maďarské republice předmětem daně z příjmu společností, a proto podílové fondy neodvádějí v Maďarsku daně ze svého ročního zisku (pocházejícího např. z příjmů za úroky a dividendy). Pokud Fond investuje svůj nashromážděný kapitál mimo území Maďarské republiky, pak je daňová platební 13

14 povinnost Fondu určená v souladu s právními předpisy země příslušné dle dané investice, s přihlédnutím k ustanovením dohody pojednávající o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Maďarskou republikou a touto zemí Zdanění investorů Podrobnosti ohledně zdanění investorů obsahuje platná česká legislativa Správce fondu inicializoval vydání povolení na distribuci podílových listů Fondu v České republice. V souladu s tímto plánem například v případě soukromých osob s povinností platby daní českým daňovým orgánům na základě platného znění českého Zákona č. 586 z roku 1992 pojednávajícího o daních z příjmů nepodléhají úspory uložené v podílových fondech investujících do evropských cenných papírů zdanění v případě, že investor ponechává své podílové listy na kontě cenných papírů alespoň po dobu 6 měsíců a 1 dne, a tyto svoje podílové listy neprodává za účelem realizace výnosu nebo za jiným účelem. Pokud mezi obdobím nákupu a prodeje (zpětný odkup) podílového listu uplyne doba kratší než 6 měsíců, pak se kladný rozdíl mezi prodejním a nákupním kurzem podílového listu (k nákupnímu kurzu se připočítávají také náklady vzniklé v souvislosti s nákupem podílového listu) stává částkou podléhající zdanění, míra zdanění je stanovena na základě platného znění českého Zákona č. 586 z roku pojednávajícím o daních z příjmů. Daňová povinnost vzniká dnem nabytí příjmu. Jelikož v případě obchodování s podílovými listy Fondu na území České republiky bude do českého distribučního procesu zapojený český rezidentní Distributor, který je podle českých daňových právních předpisů definován jako výplatce, jsou čeští rezidentní investoři na základě českých daňových právních předpisů, které se na ně vztahují, povinni splnit svou daňovou povinnost současně s podáním ročního daňového přiznání, který sestavili na základě ročního potvrzení o příjmech vydaným českým rezidentním Distributorem. V souladu s regulací Evropské unie související s příjmy z úroků se členské státy navzájem informují o příjmech z úroků dosažených daňovými rezidenty v rámci unie. (EU savings directive) V případě právnických osob bez povinnosti odvodu daní na území Maďarska, obchodní společnosti, která není samostatnou právnickou osobou, podléhá výnos z podílových listů daním v zemi dle příslušnosti, s přihlédnutím k ustanovením dohody pojednávající o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Maďarskou republikou a příslušnou zemí. 14

15 5. Rizikové faktory Riziko GE Money Peněžní GE Money Balancovaný GE Money Chráněný Všeobecná rizika týkající se Fondů Všeobecné hospodářské riziko XX XX XX Riziko úvěrové sazby XX XX XX Likvidní riziko XX XX XX Riziko plynoucí z odvozených transakcí x x x Riziko akciového trhu - XX XX Riziko plynoucí y poruchy činnosti trhu x x x Riziko investičních rozhodnutí XX XX XX Riziko plynoucí z procesu zhodnocování x XX XX Úvěrové riziko XX x x Podnikové riziko XX XX XX Riziko partnera x x x Riziko správce depozitu x x x Riziko daňové politiky x x x Daňové riziko x x x Regulační riziko x x x Politické riziko x x x Riziko týkající se určení netto hodnoty aktív x x x Riziko přerušení distribuce x x x Případná transformace fondů na fondy s dobou trvání určitou x x x Riziko zániku fondu x x x Riziko zrušení fondu x x x Rizika související s činností Správce fondu x x x Devizové riziko x XX XX Riziko plynoucí z neznalosti kurzu XX XX XX Rizika plynoucí z odvozených transakcí x x x Specifické rizika týkající se Fondů Případy, kdy se neaplikuje princip limitace rizik - - X XX x Velmi charakteristické Charakteristické - Není charakteristické 5.1. Všeobecná rizika týkající se Fondů Všeobecné hospodářské riziko Z důvodu stále sílící integrace mezinárodních finančních kapitálových trhů jsou trhy s cennými papíry v jednotlivých zemích či regionech ovlivňovány procesy probíhajícími na kapitálových trzích jiných zemí či regionů vyvolávajíce takové pohyby, které se v souvislosti s makroekonomickými vlastnostmi dané země zdají být na první pohled neopodstatněnými. Tyto krátkodobé a střednědobé výkyvy mohou negativně ovlivňovat také kurz aktív Fondu. Riziko úvěrové sazby V souladu s investiční politikou jsou mezi nástroji Fondů z menší či větší části zastoupeny úročené, respektive diskontní cenné papíry, a proto je vývoj kurzu podílových listů závislý na změnách tržní úrovně výnosů. Likvidní riziko Rozsah a hloubka trhů s cennými papíry považovaných dříve za přijatelně likvidní (státní dluhopisy, akcie) se může za určitých okolností dramaticky zhoršit, a proto je uzavírání nebo otevírání určitých pozic za takových okolností možné pouze za cenu značných obchodních nákladů a/nebo ztrát. 15

16 Riziko plynoucí z odvozených transakcí Odvozené produkty představují speciální riziko. Mezi investicemi Fondů mohou být v omezeném rozsahu a při dodržení právních předpisů zastoupeny i odvozené nástroje. Likvidita těchto produktů se může v krátkém časovém horizontu významně snížit, dále mohou fungovat s významnou kapitálovou pákou. Proto se může stát, že Fond nemůže realizovat svůj zisk, respektive je nucen zaúčtovat likvidní ztrátu Dále se v případě odvozených transakcí může vyskytnout riziko nesplnění závazků. Riziko akciového trhu Mezi investicemi Fondů představují významný poměr akcie Investicemi do akcií je možné dosáhnout mimořádně vysokých zisků, avšak zpravidla ani prostřednictvím velmi obezřetných analýz nelze bezpečně předpovědět vývoj kurzů akcií v budoucnu. Kurz akcií se může vlivem nepříznivých makroekonomických, podnikových událostí nebo situace na kapitálovém trhu i významně snížit, navíc v případě bankrotu daného podniku mohou akcie daného podniku zcela ztratit svou hodnotu. Investoři Fondů tak mohou být nepřímo postiženi ztrátou Správce fondu je schopen svými odbornými znalostmi a svojí politikou diverzifikace investic tuto ztrátu snížit, avšak není schopen jí zcela předcházet. Riziko plynoucí z poruchy činnosti trhu Správce vytváří portfolia investičních fondů s přihlédnutím na relevantní infrastrukturu kapitálového trhu (činnost určitého segmentu burzovního a mimoburzovního trhu, fungování clearingového domu) jakož i posouzením rizik. Nicméně se může stát, že dojde k dramatickému zhoršení podmínek pro činnost některých segmentů kapitálového trhu. Takovými případy mohou být například provozní poruchy elektronického obchodního systému burzy anebo neočekávané přerušení kótování na některém z mimoburzovních trhů, atd. Riziko investičních rozhodnutí Správce fondu při vytváření souboru cenných papírů považovaného za optimální dle svých nejlepších znalostí vynáší taková investiční rozhodnutí, která budou podle očekávání příznivě ovlivňovat výsledky Fondu. Tržní procesy se však mohou odlišovat od analýz prováděných experty Správce fondu a v důsledku toho mohou vznikat takové výnosy, které se odlišují od očekávání a mohou tak negativně ovlivnit výsledky Fondu. Riziko plynoucí z procesu zhodnocování Správce fondu usiloval o to, aby v souladu s dodržením zákonných předpisů určil pravidla hodnocení instrumentů takovým způsobem, aby tato pravidla co možná nejpřesněji odrážela aktuální tržní hodnotu aktív Fondu. Přesto se může stát, že jednotlivé nástroje prokazují přechodné podhodnocení či nadhodnocení, což může ovlivnit hodnotu podílových listů. Úvěrové riziko V případě bankovních vkladů a cenných papírů představujících úvěrový vztah může případný bankrot, platební neschopnost finančních ústavů přijímajících vklady, respektive subjektů emitujících cenné papíry způsobit v krajním případě drastické snížení hodnoty, až k úplnému zrušení těchto nástrojů zastoupených v portfoliu Fondu. Správce fondu investuje kapitál Fondů do bankovních vkladů, respektive do cenných papírů představujících úvěrový vztah až výhradně po pečlivém rozvážení, komplexní a podrobné analýze rizika finančního ústavu, respektive státu či instituce emitující cenný papír. Navzdory nejpečlivějšímu výběru nelze s úplnou jistotou vyloučit možnost vzniku platební neschopnosti těchto institucí či států v době činnosti Fondu, což může v krajních případech vést až k drastickému snížení hodnoty podílových listů. Podnikové riziko V případě podnikových dluhopisů a akcií zveřejněné informace o výsledcích emitentů častokrát nejsou dostatečně podrobné pro posouzení reální tržní hodnoty daných cenných papírů. Riziko partnera Správce fondu během uzavírání obchodů a investování usiluje o to, aby byl z hlediska úvěrového rizika v kontaktu s nejvhodnějšími partnery. Navzdory přísnému monitoringu rizika však nelze vyloučit, že partneři se budou potýkat s finančními nebo jinými těžkostmi, které mohou Fondu způsobit ztráty. Riziko správce depozitu 16

17 Investiční nástroje zastoupené v portfoliu Fondu eviduje Správce depozitu na odděleném kontě. Správce depozitu splňuje stanovené zákonné předpisy a kapitálové požadavky. Rizika plynoucí z případných změn okolností mohou ovlivnit i výsledky Fondu. Riziko daňové politiky Případné změny (např. zvýšení daňové sazby, zavedení nové daně v oblasti, kde zatím tato daň nebyla) v daňové politice cílových zemí investic mohou mít negativní vliv na výnosy Fondů. Daňové riziko Předpisy upravující zdanění příjmů fyzických osob z podílových listů a předpisy týkající se zdanění podílových fondů se mohou v budoucnosti změnit. Regulační riziko Regulační prostředí finančních a kapitálových trhů je stanoveno kompetentními orgány. Ačkoli cílem regulace je zpravidla vytvoření dlouhodobě stabilního a vypočitatelného kapitálového trhu, není vyloučeno, že tato pravidla se změní natolik nečekaně a v takovém rozsahu, že je nutné přepracovat strukturu dříve vytvořeného portfolia považovaného za optimální. V takovém případě vzroste i takové riziko, že přetvoření portfolia při změněných pravidlech je možné pouze za cenu značných ztrát. Takovou změnou regulace je například zákaz krátkého prodeje, změna obchodních podmínek termínovaných trhů, změna systému devizových kurzů, apod. Politické riziko Všeobecná politická situace v cílových státech se může v budoucnu významně měnit, vlády jednotlivých států mohou dále zavést taková opatření (např. omezení repatriace zisku, apod.), která mohou nepříznivě ovlivnit investice realizované v dané zemi v minulosti. Riziko týkající se určení netto hodnoty aktív Netto hodnotu aktív Fondu určuje Správce depozitu. Správce depozitu usiluje o přesné hodnocení, ale může se stát, že v důsledku vlastního pochybení nebo z pochybení jiného externího poskytovatele je netto hodnota aktív stanovena nesprávně. Pokud je chyba zjištěna dodatečně a rozdíl je vyšší, než chybové limity uvedené v bodě č. 7.1 Statutu, pak klienti realizující transakce daného dne a Fondy obdrží kompenzaci v případě, že jim byla způsobena škoda. Kompenzace v žádném případě nezatěžuje Fond. Riziko přerušení distribuce Správce fondu může přerušit distribuci a obchodování s Fondy výhradně v případech a za podmínek uvedených v příslušných zákonech. V případě přerušení distribuce a obchodování s Fondy investoři do opětovného zahájení distribuce a obchodování nemohou získat zpět protihodnotu svých investic. Přerušení plynulé distribuce podílových listů je Zákonem regulováno dle níže uvedeného: 249. (1) Plynulé obchodování s podílovými listy náležejícími k dané sérii podílových listů emitovaných pro otevřený fond může být správcem fondu přerušeno výhradně z důvodu neodstranitelných vnějších příčin, v zájmu investorů, v níže uvedených mimořádných případech, a to za současného bezodkladného informování Dozoru, pokud a) nelze stanovit čistou hodnotu aktív fondu dané série a obzvlášť v případech, pokud je pozastaveno obchodování daných cenných papírů týkající se více než deseti procent vlastního kapitálu fondu, nebo b) v nejméně polovině distribučních míst nejsou dány technické podmínky pro obchodování. (2) V distribuci musí být po odstranění příčiny vedoucí k přerušení nebo na výzvu ze strany Dozoru bezodkladně pokračováno. (3) Správce fondu o přerušení obchodování uvedeném v odstavci (1) bezodkladně informuje kompetentní úřední orgány všech takových členských států, ve kterých jsou podílové listy distribuovány Plynulé obchodování s podílovými listy je možné pozastavit, pokud je tak uvedeno ve schvalovacím povolení vydaným orgánem dozoru týkajícím se zrušení, respektive splynutí fondu (1) Dozor je oprávněn na dobu určitou, nejvýše však na dobu deseti dnů, pozastavit plynulé obchodování podílových listů tvořících danou sérii, pokud správce fondu nesplní svou povinnost poskytování informací. (2) Na žádost investičního správce fondu je Dozor oprávněn na dobu určitou, nejvýše však na dobu sto osmdesáti dnů, pozastavit plynulý zpětný odkup podílových listů distribuovaných fondem, pokud tak vyžaduje ochrana zájmů investorů, obzvláště pak, pokud: a) celková hodnota zpětně odkoupených a ke zpětnému odkupu nabízených podílových listů během deseti po sobě následujících distribučních dnů dosáhne deseti procent čisté hodnoty aktiv podílového fondu platné v první den daného období přičemž se při výpočtu hodnoty podílového listu určeného ke zpětnému odkupu, avšak zatím zpětně neodkoupeného, přihlíží k čisté hodnotě aktív platné v den pověření ke zpětnému odkupu, b) během dvaceti po sobě následujících distribučních dnů poklesl počet podílových listů v oběhu o deset procent, nebo c) poměr likvidních prostředků zajišťujících zpětný odkup podílových listů poklesl v důsledku zpětného odkupu pod hodnotu patnácti procent vlastního kapitálu podílového fondu. Správce investičního fondu může podat žádost týkající se pozastavení plynulého zpětného odkupování podílových listů ve lhůtě pěti distribučních dnů následujících poté, kdy nastala některá z podmínek uvedených v bodech a)-c). (3) Dozor je oprávněn v zájmu investorů ve lhůtě stanovené v odstavci (5) kdykoli, a to i bez žádosti podané za tímto účelem, rozhodnout o zrušení pozastavení zpětného odkupování, přičemž stanoví i datum zahájení zpětného odkupu. Pokud správce fondu požádá o zrušení pozastavení obchodování ve lhůtě stanovené v odstavci (5), Dozor tak nařídí. (4) Dozor rozhoduje o posouzení žádosti podané na základě odstavce (2) a (3) nejpozději ve lhůtě dvou distribučních dnů. 17

18 (5) Pokud doba pozastavení obchodování nařízená na základě některé z podmínek uvedených v bodech a)-c) odstavce (2) dosáhne doby sto osmdesáti dnů, Dozor ve svém rozhodnutí nařídí zrušení podílového fondu. Riziko transformace Fondu na fond s dobou trvání určitou Fondy jsou zakládány na dobu neurčitou. Správce fondu je oprávněn se schválením PSZÁF transformovat Fond(y) na fond s dobou trvání určitou. Jelikož podílový fond na konci doby trvání určité formou konečného vyúčtování zaniká, jsou investoři případně před uplynutím jimi plánované investiční periody nuceni zpětně odprodat své podílové listy. Riziko zániku Fondů Jednotlivé Fondy zanikají v případě, když vlastní kapitál Fondů nedosáhne po dobu tří měsíců v průměru částky odpovídající 20 milionů forintům v českých korunách. Riziko zrušení Fondů Správce fondu může rozhodnout o zrušení Fondu, pokud jeho vlastní kapitál po uplynutí šesti měsíců následujících po založení po dobu půl roku nedosáhne v průměru částky 500 milionů forintů. Rizika související s činností Správce fondu Riziko plynoucí z hmotných, technických podmínek Správce fondu disponuje hmotnými, technickými podmínkami nutnými k činnosti, avšak rizika plynoucí z případných změn těchto okolností v průběhu činnosti mohou mít vliv i na výsledky spravovaného fondu. Riziko plynoucí z personálních podmínek Správce fondu zaměstnává pro účely řízení činnosti, spravování portfolia, respektive organizace činnosti back office takové osoby, které mají odpovídající zkušenosti z praxe, respektive disponují zkouškami předepsanými právními předpisy. Správce fondu vykonává svoji činnost v souladu se zákonnými předpisy vztahujícími se na správce fondu a dle interních pravidel vypracovaných na tomto základě. Nezávisle na výše uvedeném existují personální rizika související se zaměstnanci. Zánik Správce fondu Správce fondu může zaniknout odebráním povolení k činnosti správce fondu uděleného Dozorem, nebo konečným vyúčtováním Správce fondu. Devizové riziko Část nástrojů Fondů může být investována i do cenných papírů emitovaných v devizách odlišných (jiné devizy) od základní devizy. Kurz těchto cenných papírů vyjádřený v základní devize závisí na změnách křížového kurzu základní devizy a jiné devizy. V daném případě může být oslabení základní devizy pro výnosy investice v jiné devize výhodné, jelikož investor tak přichází i k ziskům plynoucím z převodu. V opačném případě, při zesílení základní devizy, se může zisk investora snížit, jelikož dochází ke zhoršení výsledku investice v základní devize. Riziko plynoucí z neznalosti kurzu Investoři Fondu budou vystaveni riziku z neznalosti kurzu v době nákupu a zpětného odprodeje podílových listů (aktuální denní kurzy, při nichž jsou transakce realizovány, mohou být známy až později), v porovnání s doposud známou hodnotou kurzu může docházet k významným změnám. Rizika plynoucí z odvozených transakcí Riziko plynoucí z odvozených transakcí a ze způsobu finančního vyrovnání a zhodnocení příslušných burzovních instrumentů Změny ve způsobu zhodnocení a prezentace těchto instrumentů mohou mít vliv na výnos těchto instrumentů, co může mít dopad i na výnos Fondu. V extrémních případech mohou být burzy, na kterých se obchoduje s těmito instrumenty po delší období uzavřené, nebo se může na těchto burzách definitivně ukončit obchodování, respektive se může stát, že kotace těchto instrumentů se po delší období přeruší nebo se definitivně ukončí. V těchto případech se Správce fondu - při dodržení principu ochrany zájmů vlastníků podílových listů - může dohodnout s prodejcem odvozeného produktu v novém způsobu finančního vyrovnání, respektive zhodnocování příslušných aktiv. Riziko plynoucí z odvozených transakcí - riziko proti strany Az Alapok portfóliójában lévő származtatott ügyletek nem szabványosított (tőzsdén kívüli) szerződések keretében is kerülhetnek megkötésre partner pénzintézetekkel és/vagy pénzügyi szolgáltatókkal, mivel a 18

19 szabványosított tőzsdei termékek nem mindig megfelelőek a befektetési politikában meghatározott célok eléréséhez. Tržní procesy se však mohou odlišovat od analýz prováděných experty Fondu a v důsledku toho mohou vznikat takové výnosy, které se odlišují od očekávání a mohou tak negativně ovlivnit výsledky Fondu. Kurzovní riziko odvozených transakcí V souladu s investiční politikou Fondu mohou část jeho instrumentů tvořit odvozené transakce. Tržní kurz odvozených transakcí může ve značné míře kolísat v závislosti na změnách podkladových aktív (underlyings), úrokových sazeb, devizových kurzů a ostatních ukazatelů. V důsledku toho může během doby trvání fondu kolísat vývoj kurzu podílových listů, který může záviset na změnách hodnoty odvozených prostředků zastoupených ve Fondu Specifické rizika týkající se Fondů Případy nepodstupování rizik, limity účinků investiční politiky zaměřené na dosažení omezené ochrany vůči možné straty kapitálu Fond kvůli investiční politiky zaměřené na dosažení vytyčeného cíle aby kurz podílových listů fondu (čistá hodnota aktiv připadající na jednu podílovou jednotku Fondu) v žádný prodejný den neklesl pod 90 % hodnoty nejvyššího prodejního kurzu dosaženého v době dosavadního trvání fondu obsahuje akcie, nástroje zabezpečující akciové riziko jen do takové míry, aby byl schopen dosáhnout svůj vytyčený cíl i v případě většího (maximálně 25 %-ho) poklesu kurzu na kapitálovém trhu. To znamená, že kurz fondu v žádný prodejný den nesmí klesnout pod 90 % hodnoty nejvyššího prodejního kurzu (čisté hodnoty aktiv připadající na jednu podílovou jednotku Fondu) dosaženého v době dosavadního trvání fondu. Může se stát, že v případě, kdyby nastal mimořádný pokles kurzu, větší než 25 % v porovnání s kurzem dosaženém v rámci jednoho dne anebo v průběhu jednoho až dvou předcházejících dnů, Fond dokáže prodat svoji aktiva jen zčásti anebo nedokáže jich prodat vůbec, respektive jejich prodej bude možný jen na cenové úrovni ustálené po náhlém poklesu kurzu. Pokud se na kapitálovém trhu uskuteční průběžné kotace kurzů a v kurzu se nevyskytují náhlé a významné přerušení ve vývoji trendu kurzu, Fond je schopen dosáhnout svůj cíl, aby kurz jeho podílových listů (čistá hodnota aktiv připadající na jednu podílovou jednotku Fondu) v žádný prodejný den neklesl pod 90 % hodnoty nejvyššího prodejního kurzu dosaženého v době dosavadního trvání fondu a tím omezil maximální výšku straty. Ale v případě, že nastane výše zmíněný náhlý pokles přesahující 25 % kurzu nástrojů vystavené rizikům na akciovém trhu, Fond nebude schopen dosáhnout cíl svoji investiční politiky, kterým je aby kurz jeho podílových listů (čistá hodnota aktiv připadající na jednu podílovou jednotku Fondu) v žádný prodejný den nesmí klesnout pod 90 % hodnoty nejvyššího prodejního kurzu dosaženého v době dosavadního trvání fondu a tím omezil maximální výšku straty. Jakmile nastanou vhodné podmínky, Fond se samozřejmě pokouší prodat své rizikové aktiva, aby předešel další ztráty související s dalším poklesem kurzu. Zároveň provede nové investice za podmínek aby minimalizoval možné rizika a aby jeho kurz se vrátil na úroveň 90 %-ho pásma. Další riziko představuje, že náhle poklesy kurzu můžou nastat taky na trzích bezpečných prostředků, poskytujících záruku vůči dopadům finančního trhu. Proto kromě náhlému poklesu kurzu na akciovém trhu může nastat situace, že taky dojde k náhlému poklesu prostředků mající charakter nástrojů finančního trhu a Fond nebude schopen dosáhnout vytyčený cíl svoji investiční politiky. Cíl vytyčený investiční politikou Fondu, aby kurz jeho podílových listů (čistá hodnota aktiv připadající na jednu podílovou jednotku Fondu) každý prodejný den dosáhl alespoň 90 % hodnoty nejvyššího prodejního kurzu dosaženého v době dosavadního trvání fondu a to v souladu s podmínkami uvedenými v investiční politiky fondu, neznamená ochranu návratnosti investovaného kapitálu ani ochranu jistiny. Správce fondu ani žádný z třetích partnerů neposkytuje ochranu návratnosti investovaného kapitálu ani ochranu jistiny, stanovené v 241 Zákona o kapitálovém trhu. Fond:GE Money Chráněný Fond 6. Podkladová pravidla 19

20 Z hlediska všech otázek souvisících s právními vztahy vzniklých na základě Prospektu a Statutu, a které nejsou upraveny ve smlouvách, jsou směrodatná ustanovení Prospektu, Statutu, Zákona, dále Občanského zákoníku a obchodních podmínek Distributora(ů). Pro investice jsou směrodatné aktuálně platné daňové předpisy. 7. Řešení právních sporů Vzniklé sporné otázky hodlají účastníci, zvláště pak investoři, Správce fondu, Správce depozitu a Hlavní distributor řešit cestou smírčího jednání. V případě neúspěšnosti postupují strany v souladu s ustanoveními příslušných smluv (Obchodní podmínky) vztahujících se na sporný právní vztah. 8. Další informace Detailní informace o Fondu, obchodovaných podílových listech, okruhu osob kupujících podílové listy, právech investorů, investiční politice, metodách výpočtu netto hodnoty aktív, informační povinnosti, nákladech zatěžujících Fond a informace týkající se zrušení Fondu jsou uvedeny ve Statutu. Správce fondu nevyužívá služeb Subdodavatele, ani Poradce. 9. Prohlášení o zodpovědnosti Společnost Budapest Alapkezelő Zrt. (sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) jako správce fondu vystupující jménem Fondu a společnost Budapest Bank Nyrt. (sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) jako Hlavní distributor tímto Prohlášením o zodpovědnosti prohlašují, že Prospekt obsahuje údaje a tvrzení odpovídající skutečnosti, respektive že nezamlčuje takové informace a skutečnosti, které jsou významné z hlediska podílových listů a posouzení situace Fondu. Prohlašují dále, že vůči vlastníkům podílových listů společně nesou zodpovědnost za uhrazení škody způsobené zavádějícím obsahem Prospektu a zamlčením informací. Budapešť, dne 2. února 2011 Budapest Alapkezelő Zrt. Budapest Bank Nyrt. 20

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený Podílový

Více

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. (Sídlo: 1138 Budapest,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

GE MONEY KONZERVATIVNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTUŘE.

GE MONEY KONZERVATIVNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTUŘE. GE MONEY KONZERVATIVNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTUŘE Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap*

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110.

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110. GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment

Více

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) GE Money Bank

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment

Více

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a. s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund. GE Money Feltörekvő Kötvény Alap. veřejný, otevřený evropský podílový fond cenných papírů

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund. GE Money Feltörekvő Kötvény Alap. veřejný, otevřený evropský podílový fond cenných papírů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money

Více

GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a.s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

GE Money Chraneny Fund. GE Money Chráněný Fond. veřejný, otevřený podílový fond cenných papírů

GE Money Chraneny Fund. GE Money Chráněný Fond. veřejný, otevřený podílový fond cenných papírů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Chraneny Alap* GE Money

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund Účetní závěrka je součástí výroční zprávy. Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Konzervativní Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Konzervativní Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Typ, druh fondu Doba trvání Datum zahájení

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a.s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a.s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

GE MONEY Central European Equity Fund PROSPEKT A STATUT

GE MONEY Central European Equity Fund PROSPEKT A STATUT GE MONEY Central European Equity Fund PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.)

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) GE

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) GE Money

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a. s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) GE

Více

GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.)

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a. s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní závěrka Rozvaha Výkaz

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

PŘÍLOHY. Tržní procesy v roce 2009. Mezinárodní ekonomické prostředí

PŘÍLOHY. Tržní procesy v roce 2009. Mezinárodní ekonomické prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Základní údaje Název fondu: Typ: Doba trvání: GE Money Balancovaný Nyíltvégő Befektetési Alap otevřený evropský fond cenných papírů počínaje dnem registrace na dobu neurčitou Správce

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

GE Money EMEA Részvény Alap. veřejný, otevřený evropský podílový fond cenných papírů

GE Money EMEA Részvény Alap. veřejný, otevřený evropský podílový fond cenných papírů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény

Více

GE MONEY PODÍLOVÝ FOND EMEA EQUITY INVESTMENT FUND

GE MONEY PODÍLOVÝ FOND EMEA EQUITY INVESTMENT FUND GE MONEY PODÍLOVÝ FOND EMEA EQUITY INVESTMENT FUND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTUŘE Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Balancovaný Fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Balancovaný Fond Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní závěrka Rozvaha Výkaz

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Harmonizace Typ, druh fondu Doba trvání Datum zahájení

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více