VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdAČNÍ fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdAČNÍ fond"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdační fond

2 Nadační fond

3 OBSAH úvodní slovo předsedy správní rady 2 struktura a zaměření Nadačního fondu 7 orgány Nadačního fondu 10 činnost Nadačního fondu 13 příjemci nadačního příspěvku v roce politika trvale udržitelného rozvoje v činnosti Nadačního fondu 51 hospodaření Nadačního fondu 54 závěr 60 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

4 2 Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady

5 Vážené dámy a vážení panové, jsem rád, že vám mohu předložit zprávu o činnosti Nadačního fondu Dalkia Česká republika (dále jen Nadační fond). Ze zprávy vyplývá, že uplynulý rok patřil v činnosti Nadačního fondu k těm nejúspěšnějším. Kromě vytvořených pracovních míst na území Moravskoslezského, Olomouckého Nedílnou součástí pomoci Nadačního fondu je i poradenská a konzultační činnost, jako je např. zpracovávání podnikatelských projektů, právní služby nebo pomoc při výběru výpočetní techniky. Samozřejmou součástí našich aktivit je i pozornost věnovaná environmentální kvalitě projektů. Nadační fond je nositelem environmentálního certifikátu jakosti již několik let. a Ústeckého kraje byla činnost Nadačního fondu i Dalkie Česká republika oceněna několika národními cenami. Jen v loňském roce pomohl Nadační fond vytvořit podmínky pro vznik 120 pracovních míst. Můj dík patří proto jak všem členům správní rady, tak výkonné manažerce Nadačního fondu paní Heleně Gižové, jejím spolupracovnicím a spolupracovníkům a také kmotrům jednotlivých projektů z řad zaměstnanců skupiny Dalkia. Všichni s velkou dávkou obětavosti, invence a sociálního cítění velmi zodpovědně přistupují k řešení problémů spojených s činností Nadačního fondu. Nadační fond, založený v roce 2000 společností Dalkia Česká republika, podporuje především vznik trvalých pracovních příležitostí, zejména pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné občany se zdravotním či tělesným postižením. Nadačnímu fondu se za téměř sedm let jeho aktivit podařilo vytvořit téměř 900 pracovních míst realizovaných v 318 projektech, které projednala a schválila správní rada Nadačního fondu.

6 Jsem rád, že i v roce 2006 byla pomocí Nadačního fondu vytvořena také řada pracovních míst pro zdravotně a tělesně postižené spoluobčany. Počet takto vytvořených míst za dobu existence Nadačního fondu se již blíží číslu 160. zóny a do nich získat zejména v Ústeckém a Moravskoslezském kraji významné investory. Tito investoři vytvoří tisíce pracovních míst a také jejich subdodavatelé, kteří za nimi nyní přicházejí, vytváří další desítky tisíc nových pracovních míst. V regionech se dá očekávat i zvýšená poptávka Nadační fond Dalkia Česká republika se i v budoucnu může nadále spoléhat na zkušenosti mateřské organizace Veolia Environnement. Stejně jako Nadační fond po terciárních službách a jiných aktivitách, což by se mohlo dále příznivě projevit na dalším snižování nezaměstnanosti. Zde vidím prostor také pro Nadační fond. VEOLIA je i Nadační fond Dalkia Česká republika orientován zejména na podporu malého a středního podnikání a na vytváření dlouhodobých pracovních míst. Aktivity obou fondů tak účinně pomáhají předcházet vyčleňování dlouhodobě nezaměstnaných ze společnosti. Spolupráce s partnerským Nadačním fondem VEOLIA se prohloubila, když již byl do praxe uveden společný projekt a připravují se další. Aktivity Nadačního fondu by se neobešly bez trvalé podpory vedení společnosti Dalkia Česká republika. Stejně jako v předchozích letech přispěla na činnost Nadačního fondu i dceřiná společnost Dalkia Ostrava, jejímiž vlastníky jsou Dalkia Česká republika a Statutární město Ostrava, a OLTERM&TD Olomouc, jehož vlastníky jsou Dalkia Česká republika a Statutární město Olomouc. Poprvé od zahájení činnosti fondu se mírně začala snižovat nezaměstnanost ve všech krajích, kde Nadační fond poskytuje pomoc. Podařilo se vytvořit velké průmyslové Počet zájemců o spolupráci s Nadačním fondem stále roste, což nepochybně svědčí o tom, že žadatelé o pomoc mají velkou snahou najít si důstojné uplatnění ve spo-

7 lečnosti. Dále je velmi potěšitelné, že aktivity fondu mají obrovskou podporu i v řadách zástupců měst a obcí z regionů, kde působíme. Činnost Nadačního fondu podporují také obětaví zaměstnanci úřadů práce, hospodářských komor a dalších organizací. Vedení Dalkie Česká republika chce aktivity svého Nadačního fondu podporovat v neztenčené míře také v roce Jde o další důkaz toho, že společnost Dalkia Česká republika chápe svou přítomnost v krajích jako dlouhodobou a dělá vše pro to, aby zůstala integrální součástí infrastruktury těchto oblastí. Pevně věřím, že náš Nadační fond pomůže regionům, v nichž působí, k návratu na cestu hospodářské prosperity.

8 Úvod Dalkia Česká republika je největší teplárenskou energetickou společností v České republice v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie, která je vyráběna v kombinovaném cyklu s výrobou elektřiny a která je dodávána obyvatelstvu, terciární sféře a průmyslu. Veřejně prospěšná podnikatelská činnost Dalkie je odrazem její společenské odpovědnosti k potřebám občanů a regionů, ve kterých působí. Dalkia Česká republika si uvědomuje, že klíčem k dlouhodobému úspěchu je odpovědné podnikání, které je zaměřené nejen na ekonomický růst, ale také na důsledné uplatňování politiky trvale udržitelného rozvoje, podporu sociální oblastí a rozvoj společenských aktivit. Proto i v roce 2006 Dalkia Česká republika uplatňovala a zlepšovala systém trvale udržitelného rozvoje potvrzený certifikací podle normy ISO Dalkia Česká republika působí v Ostravě, Olomouci, Praze, Ústí nad Labem, Přerově, Frýdku Místku, Krnově, Karviné, Havířově, Novém Jičíně, Kolíně a Bruntále. Naplnění základní filozofie společnosti, které má přinášet pozitivní rozvoj regionů, v nichž Dalkia v České republice působí, se přenáší do podpory společenských aktivit zaměřených na trvale udržitelný rozvoj a reálné pomoci při řešení regionálních ožehavých problémů občanů. Od roku 2000 je tato konkrétní pomoc poskytována prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika, který pomáhá rozvoji společensky důležité oblasti drobného a malého podnikatelského prostředí a při řešení dlouhodobé vysoké nezaměstnanosti v Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém kraji. Dalkia Česká republika je součástí nadnárodní společnosti Dalkia, jejímiž vlastníky jsou v majoritním podílu Veolia Environnement a dále Electricité de France. 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

9 Struktura a zaměření Nadačního fondu Základní údaje Název: Nadační fond Dalkia Česká republika Sídlo: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ IČ: Den zápisu: 29. února 2000 Tel./Fax: Nadační fond je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a statutem Nadačního fondu. Zřizovatel: Dalkia Česká republika, a. s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ IČ: Změny v průběhu roku 2005: Představenstvo Dalkie Česká republika rozhodlo dne 9. září 2005 o změně zakladatelské nadační listiny Nadačního fondu. V souladu se změnou zakladatelské nadační listiny Nadačního fondu ve formě notářského zápisu Nz 219/2005 ze dne 9. září 2005, sepsaného JUDr. Vladimírem Poláškem, notářem se sídlem v Orlové, a podle ust. 4, odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb, o nadacích a nadačních fondech, projednala a schválila správní rada dne 30. listopadu 2005 nový Statut Nadačního fondu Dalkia Česká republika s účinností od 1. ledna Dne 16. listopadu 2005 byla změna účelu Nadačního fondu potvrzena zápisem do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě (oddíl N, vložka 228). Změny v průběhu roku 2006: Dne 23. ledna 2006 bylo schváleno nové znění Statutu Nadačního fondu s tím, že bylo stanoveno, že kontrolním orgánem Nadačního fondu je dozorčí rada. V souladu s novým zněním statutu byli následně zvoleni tři členové dozorčí rady. Obecný účel Nadačního fondu Obecným účelem Nadačního fondu je přispět k trvale udržitelnému rozvoji, k ochraně přírodního prostředí, k rozvoji vědy a vzdělávání, ke snížení nezaměstnanosti, a dále poskytovat humanitární podporu subjektům respektujícím základní pravidla trvale udržitelného rozvoje. Cíle Nadačního fondu Obecně prospěšné zaměření činnosti Nadačního fondu je promítnuto do těchto základních cílů: a) napomáhat při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházet sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti, b) přispívat k rozvoji lidstva a k trvale udržitelnému rozvoji, zejména k ochraně přírodního bohatství a lidmi vytvořených hodnot, k rozvoji vzdělanosti, k podpoře sociálních a technologických inovací a k rozvoji životní úrovně a zdraví současných a budoucích generací, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

10 Struktura a zaměření Nadačního fondu c) napomáhat k rozvoji vědy a vzdělávání, zejména v oblasti trvale udržitelného rozvoje, d) přispívat k ochraně humanitárních hodnot. Územní působení Nadačního fondu Od 1. ledna 2006 působí Nadační fond na celém území České republiky. Plnění cílů Nadačního fondu Plnění účelu a cílů Nadačního fondu bude konkrétně naplňováno: a) poskytováním operativní podpory, technické pomoci a prováděním osvěty a šířením informací v naléhavých situacích, b) účastí na humanitárních projektech, c) poskytováním pomoci fyzickým a právnickým osobám, které poskytují či hodlají poskytovat služby občanům a jiné veřejně prospěšné služby, nebo těm, které provozují či hodlají provozovat tradiční či netradiční řemesla a výroby, a které díky poskytnuté pomoci vytvoří nová trvalá pracovní místa, d) poskytováním pomoci právnickým osobám, jejichž posláním je usnadňovat integraci nezaměstnaných osob do společnosti organizováním veřejně prospěšných prací a které díky poskytnuté pomoci zvýší počet zaměstnávaných osob, e) napomáháním činnostem, které mají za cíl chránit přírodní a životní prostředí, f) finanční účastí na vzdělávacích projektech v oblasti zdraví nebo životního prostředí, g) podporou výzkumu k rozvoji znalostí v oblasti životního prostředí. V oblasti pomoci při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházení sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti, je působnost Nadačního fondu zaměřena na dosavadní lokality v Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém kraji (viz obr. 1). Obr. 1: Územní působení Nadačního fondu Lokality: Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Ústecký kraj Lokality: Olomouc Jeseník Šumperk Prostějov Přerov Lokality: Ostrava-město Frýdek-Místek Nový Jičín Karviná Bruntál Opava V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

11 Podmínky poskytování pomoci Nadačního fondu V roce 2006 byla činnost Nadačního fondu zaměřena pouze na pomoc podnikatelských a veřejně prospěšných aktivit, které přinesly vytvoření nových trvalých pracovních příležitostí. Pro poskytnutí pomoci Nadačního fondu musí být splněny zejména tyto základní podmínky: nebo za které jsou vyloučené osoby oprávněny jednat, jsou z pomoci Nadačního fondu vyloučeni, i) realizace podporovaných projektů bude Nadačním fondem sledována prostřednictvím garanta, resp. kmotra zaměstnance Dalkie Česká republika nebo jejích dceřiných společností. a) podporované aktivity mají veřejně prospěšný charakter, b) nově vzniklá pracovní místa musí být dlouhodobá, c) podporováno bude malé a střední podnikání (firmy do cca 25 osob), d) o poskytnutí pomoci bude rozhodováno na základě posouzení projektu předloženého žadatelem, e) nadační příspěvek je poskytován v rozmezí do Kč na jeden projekt, f) poskytnutý nadační příspěvek bude použit na pořízení hmotného a nehmotného majetku nezbytného pro zahájení nebo rozvoj podnikání, g) poskytnutím nadačního příspěvku nejsou omezeny možnosti žadatele na získání podpory i z jiných zdrojů, h) zaměstnanci Dalkie Česká republika nebo společností, které jsou součástí Veolia Environnement či Electricité de France, nebo osoby, se kterými má zřizovatel Nadačního fondu jiný smluvní vztah, a osoby jim blízké (dále jen vyloučené osoby ), ani právnické osoby podléhající přímé či nepřímé kontrole vyloučených osob, nebo ve kterých vykonávají vyloučené osoby funkci statutárního orgánu, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

12 Orgány Nadačního fondu Správní rada předseda: Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva Dalkie Česká republika místopředsedkyně: Mgr. Alena Kartousková tajemnice Magistrátu města Ostravy člen: PhDr. Magda Habrmanová, CSc. ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Kontrolní orgán Stav k 22. lednu 2006: Revizor: Ing. Jaromír Slaběňák vedoucí odboru účetnictví a financování Dalkie Česká republika Stav k 23. lednu 2006: Dne 23. ledna 2006 bylo schváleno nové znění Statutu Nadačního fondu s tím, že kontrolním orgánem Nadačního fondu je dozorčí rada. člen: Martin Novotný primátor města Olomouce člen: Ing. Reda Rahma náměstek obchodního ředitele Dalkie Česká republika oblast Čechy člen: Mgr. Eva Tmejová ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika Členy dozorčí rady byli zvoleni pan Laurent Barrieux, pan François Leimgruber a Ing. Martin Dědic. Funkční období zvolených členů je dvouleté, tj. do 23. ledna Stav k 16. únoru 2006: Dne 16. února 2006 byl pan Laurent Barrieux zvolen předsedou dozorčí rady Nadačního fondu. Výkonným pracovníkem Nadačního fondu je Ing. Helena Gižová. člen: Ing. Jiří Šulc hejtman Ústeckého kraje člen: Milan Wagner tiskový mluvčí Dalkie Česká republika V průběhu roku 2006 nedošlo ve správní radě ke změnám. Dne 16. ledna 2006 byla uzavřena Dohoda o pracovní činnosti na rok 2006 mezi Dalkií Česká republika a paní Evou Lankovou, která zajišťovala činnosti související s agendou Nadačního fondu pro Ústecký kraj na kontaktním místě v Ústí nad Labem. Dne 15. prosince 2006 byla uzavřena Dohoda o pracovní činnosti na rok 2007 mezi Dalkií Česká republika a paní Evou Lankovou, která bude nadále zajišťovat činnosti související s agendou Nadačního fondu. 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

13 Majetek Nadačního fondu a možnosti jeho použití Při zřízení v roce 2000 vložil zřizovatel do Nadačního fondu majetkový vklad ve výši Kč a poskytl nadační dar v celkové výši Kč. V roce 2001 poskytl zřizovatel Nadačnímu fondu nadační dar v celkové výši Kč. Zároveň byly do majetku Nadačního fondu zahrnuty nevyčerpané finanční prostředky z roku 2000, které představovaly částku ve výši Kč. V roce 2002 zřizovatel poskytl Nadačnímu fondu nadační dar v celkové výši Kč. Dále byly v roce 2002 do majetku Nadačního fondu zahrnuty nevyčerpané finanční prostředky z roku 2001 ve výši Kč. V roce 2003 zřizovatel poskytl Nadačnímu fondu nadační dar v celkové výši Kč. Rovněž byly zřizovatelem převedeny na účet Nadačního fondu nevyčerpané finanční prostředky Nadačního fondu z roku 2002, které představovaly částku ve výši Kč, a společnost OLTERM&TD Olomouc poskytla Nadačnímu fondu finanční dar ve výši Kč. V roce 2004 zřizovatel poskytl Nadačnímu fondu nadační dar v celkové výši Kč. Dále byly zřizovatelem poskytnuty nevyčerpané finanční prostředky Nadačního fondu z roku 2003, které představovaly částku ve výši Kč. Dalšími donátory Nadačního fondu byli: Teplárna Ústí nad Labem s finančním darem Kč, Dalkia Ostrava s finančním darem Kč a společnost OLTERM&TD Olomouc s finančním darem Kč. V roce 2005 poskytl zřizovatel Nadačnímu fondu nadační dar v celkové výši Kč a doplatek nevyčerpaných finančních prostředků Nadačního fondu z roku 2004, který představoval částku ve výši ,03 Kč. Dalšími donátory Nadačního fondu byli: Teplárna Ústí nad Labem s finančním darem Kč, Dalkia Ostrava s finančním darem Kč a společnost OLTERM&TD Olomouc s finančním darem Kč. V roce 2006 zřizovatel poskytl Nadačnímu fondu nevyčerpané finanční prostředky z roku 2005, které představovaly částku ve výši ,25 Kč. Na základě Darovací smlouvy ze dne 27. listopadu 2006 poskytla společnost Dalkia Ostrava Nadačnímu fondu další finanční dar ve výši Kč, který byl převeden na účet Nadačního fondu dne 19. prosince Na základě Darovací smlouvy ze dne 15. listopadu 2006 poskytla společnost OLTERM&TD Olomouc Nadačnímu fondu finanční dar ve výši Kč, který byl převeden na účet Nadačního fondu dne 22. listopadu Majetek Nadačního fondu může být čerpán v souladu se statutem k těmto účelům: a) k poskytnutí nadačních příspěvků, b) k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadačního fondu. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

14 V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a následně statutem bylo pro náklady související se správou Nadačního fondu stanoveno, že nesmí převýšit 20 % hodnoty poskytnutých nadačních příspěvků. 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

15 Činnost Nadačního fondu Zřízení a vznik Nadačního fondu Nadační fond byl zřízen zakladatelskou nadační listinou ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Vladimírem Poláškem, notářem se sídlem v Orlové, dne 3. února 2000 pod Nz 27/2000. účelu Nadačního fondu (viz odst. Obecný účel Nadačního fondu a Plnění cílů Nadačního fondu) s tím, že následně dne 30. listopadu 2005 byl s účinností od 1. ledna 2006 schválen správní radou nový statut Nadačního fondu. Nadační fond vznikl dne 29. února 2000 zápisem do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl N, vložka 228. Statut Nadačního fondu schválila správní rada dne 3. března Pro splnění požadavků normy ISO v činnosti Nadačního fondu bylo dne 19. června 2003 schváleno doplnění statutu v příloze č. 2. V roce 2003 došlo v souladu se změnou názvu zřizovatele Nadačního fondu ke změně zakladatelské notářské listiny Nadačního fondu s tím, že následně dne 4. prosince 2003 byl s účinností od 1. ledna 2004 schválen správní radou nový statut Nadačního fondu. Dne 9. února 2004 byla potvrzena zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě změna názvu Nadačního fondu. V září 2005 došlo v souladu s rozhodnutím zřizovatele o rozšíření účelu Nadačního fondu ke změně zakladatelské notářské listiny Nadačního fondu. Dne 16. listopadu 2005 byla potvrzena zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě změna Dne 23. ledna 2006 bylo schváleno nové znění Statutu Nadačního fondu s tím, že bylo stanoveno, že kontrolním orgánem Nadačního fondu je dozorčí rada. V souladu s novým zněním statutu byli následně zvoleni tři členové dozorčí rady. Dne 16. února 2006 byl zvolen předseda dozorčí rady Nadačního fondu. Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2005 Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2005, jejíž součástí je roční účetní závěrka a zpráva auditora, byla schválena správní radou dne 20. dubna 2006 a v souladu s 26 odst. 1 zákona č. 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech byla dne 22. května 2006 uložena u Krajského soudu v Ostravě. Činnost Nadačního fondu v roce 2006 V roce 2006 pokračovala vzájemná informativní spolupráce s Fórem dárců Praha a Asociací nadačních fondů. V říjnu 2006 získala Dalkia Česká republika ocenění ve 3. ročníku celostátní soutěže TOP Firemní Filantrop Soutěž, kterou organizuje Fórum dárců Praha ve spolupráci se sdružením CZECH TOP 100, představuje prestižní žebříček firemních dárců v České republice. Dalkia Česká republika zvítězila v kategorii Regionální dárce za pomoc při vytváření nových pracovních míst prostřednictvím Nadačního fondu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

16 Činnost Nadačního fondu a za příkladný přínos veřejně prospěšným aktivitám v regionech České republiky, v nichž působí. Cenu převzal v Praze dne 26. listopadu 2006 generální ředitel Dalkie Česká republika pan Laurent Barrieux. V roce 2006 proběhla jednání o vzájemné spolupráci a realizaci společných projektů s Nadačním fondem VEOLIA. Od listopadu 2006 je v Ústí nad Labem realizován občanským sdružením BETHEL první společný projekt Krok do života. V roce 2006 pokračovala spolupráce s Vysokou školou podnikání Ostrava. V březnu 2006 byli s činností Nadačního fondu seznámeni v rámci studijní stáže dva belgičtí studenti. V průběhu roku 2006 dále proběhly vzájemné konzultace u vzdělávacích projektů PLUUS a Podnikatelský inkubátor. V roce 2006 byla zahájena spolupráce s Regionálním spádovým centrem Ostrava při Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje v oblasti projektu pro vytváření sociálních družstev a podniků se zaměřením na zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Dne 3. října 2006 byl Nadační fond úspěšně prezentován v rámci školení projektu CIP EQUAL Svazu českých a moravských družstev ve Šternberku. Se střediskem pro přípravu a dlouhodobý doprovod zakladatelů podniků CEPAC Morava se sídlem v Olomouci, které spolupracuje s Úřady práce Olomouc a Ostrava v rámci rekvalifikačních kurzů pro začínající podnikatele, jsme navázali na informativní jednání z minulých let. Dne 21. listopadu 2006 proběhla v Ostravě prezentace činnosti Nadačního fondu v rámci rekvalifikačního kurzu pro začínající podnikatele. Zúčastnili jsme se také závěrečných obhajob podnikatelských projektů uchazečů o zaměstnání dne 12. prosince 2006 v Ostravě. Na základě dlouhodobé Dohody o učební praxi studentů v Nadačním fondu s AHOL Střední odborná škola absolvovala v roce 2006 učební praxi zaměstnankyně Dalkie Ostrava. V průběhu roku 2006 proběhla v Ústeckém kraji osobní jednání Nadačního fondu s úřady práce v Děčíně, Mostě a Ústí nad Labem a hospodářskou komorou v Děčíně. Činnost Nadačního fondu byla prezentována v Centru komunitní práce (CKP) v Ústí nad Labem a následně v rámci projektu CKP Hestia. Ve spolupráci s Úřadem práce Most proběhla prezentace v rámci rekvalifikačního kurzu pro začínající podnikatele na soukromé Střední škole pro marketing a podnikání v Mostě a na Úřadu práce Most. Dne 5. října 2006 byl Nadační fond velmi úspěšně prezentován na mezinárodní konferenci Nové formy podpory začínajících podnikatelů znevýhodněných skupin v Litvínově. Dne 11. října 2006 se uskutečnilo třetí slavnostní setkání kmotrů projektů Nadačního fondu s vedením společnosti Dalkia Česká republika. Za účasti zástupců veřejného života, samosprávných orgánů, úřadů práce, hospodářských komor a dalších veřejných institucí, které spolupracují s Nadačním fondem, proběhlo 4. prosince 2006 v Ústí nad Labem, 6. prosince 2006 v Ostravě 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

17 a 7. prosince 2006 v Olomouci slavnostní předání symbolických šeků příjemcům nadačních příspěvků za rok V průběhu roku 2006 byly průběžně informovány o činnosti Nadačního fondu s případnými konzultacemi úřady práce v Bruntále, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Informativní schůzka o další spolupráci proběhla s OHK Jeseník. Průběžná konzultační jednání probíhají s informačním centrem pro podnikatele v Šumperku. Další konzultační jednání a spolupráce pokračovala se zástupcem Euroinfocentra při Agentuře pro regionální rozvoj v Ostravě. Dne 16. listopadu 2006 byla činnost Nadačního fondu prezentována na Festivalu Labyrint v Ostravě. V průběhu listopadu byla v rámci akcí Dalkie Česká republika - Setkání se zákazníky prezentována činnost Nadačního fondu v Olomouci a Frýdku Místku. V rámci rekvalifikačního kurzu pro začínající podnikatele při Úřadu práce Frýdek Místek proběhlo v průběhu roku osm prezentací Nadačního fondu. V roce 2006 byla v LOTUS NOTES Dalkia Česká republika průběžně aktualizována a dopracovávána databáze projektů Nadačního fondu s přiznanými nadačními příspěvky. nové a dopracované projekty žadatelů spolu s organizačními záležitostmi, týkajícími se práce Nadačního fondu. V roce 2006 byla zpracována a projednána ve správní radě dvě průběžná hodnocení projektů, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky do 30. června 2006, a to k 31. prosinci 2005 a k 30. červnu V rámci celostátní soutěže Winterthur Zaměstnavatel roku 2006 proběhlo v březnu 2006 regionální kolo. V soutěži Zaměstnavatel regionu v Moravskoslezském kraji zvítězila Dalkia Česká republika a v soutěži regionálních personálních projektů Moravy zvítězil projekt Nadačního fondu, který získal i regionální Cenu personalistů. Dne 2. května 2006 proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže. Projekt Nadačního fondu zvítězil v kategorii HN Personální projekt roku 2006 společenská odpovědnost. Současně získal projekt Nadačního fondu prestižní ocenění Cena personalistů 2006 a stal se nejúspěšnějším personálním projektem v České republice. V rámci nové iniciativy Evropské komise zaměřené na podporu malého a středního podnikání byla v roce 2006 vyhlášena nová soutěž Evropské ceny za podnikání, jejímž cílem je ocenit aktivity, které pomáhají zlepšení podnikání a hospodářství v regionech zemí Evropské unie. Garantem soutěže v České republice se stalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. V průběhu roku 2006 se uskutečnilo jedno mimořádné a pět řádných jednání správní rady, na kterých byly projednávány a hodnoceny zejména předběžné žádosti a předkládané V národním kole soutěže získal projekt Nadační fond Dalkia Česká republika 1. místo v kategorii Cena za odpovědné podnikání. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo dne 31. srpna 2006 v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

18 Činnost Nadačního fondu Předběžné žádosti Obr. 3: Moravskoslezský kraj V průběhu roku 2006 předložilo předběžné žádosti o pomoc Nadačního fondu při realizaci podnikatelských aktivit žadatelů. Odmítnuto bylo 104 žádostí, které nesplňovaly, resp. nezaručovaly splnění cílů Nadačního fondu, osm žadatelů od svého podnikatelského záměru odstoupilo. 45 Frýdek-Místek Karviná Spektrum oblastí podnikání, na které byly zaměřeny podnika Nový Jíčín Opava telské aktivity v předběžných žádostech, je uvedeno na obr. 2. Obr. 2: Oblasti podnikání Ostrava Bruntál Obr. 4: Olomoucký kraj 6 9 Jeseníky Infrastrukturní služby Tradiční řemesla a výroby Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Sociální služby Netradiční řemesla a výroby Aktivity volného času Jiné Péče o životní prostředí Služby v domácnosti Služby pro domácnost Přehled počtu žadatelů z jednotlivých lokalit Moravskoslezského, Obr. 5: Ústecký kraj Louny Most Olomouckého a Ústeckého kraje je znázorněn na obr. 3, 4 a 5. Teplice Ústí nad Labem Děčín Chomutov Litoměřice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

19 Za celou dobu činnosti Nadačního fondu, tj. od dubna 2000, bylo podáno celkem žádostí, z nichž 662 bylo odmítnuto a 35 žadatelů od záměru odstoupilo. Počty projektů v lokalitách Moravskoslezského, Olomouckého a Ústeckého kraje, ve kterých mají být projekty realizovány, jsou znázorněny na obr. 7, 8 a 9. Předložené projekty Obr. 7: Moravskoslezský kraj V roce 2006 bylo Nadačnímu fondu žadateli předloženo 122 zpracovaných projektů. Ve správní radě bylo projednáno 111 projektů, z nichž 13 bylo odmítnuto, 12 je dopracováváno 9 15 a 81 projektů bylo přijato. Jeden žadatel odstoupil od projektu Frýdek-Místek před projednáním ve správní radě a pět žadatelů od podnika- 9 Karviná telského projektu odstoupilo po projednání ve správní radě. Oblasti podnikání, na které byly zaměřeny předložené projekty, jsou znázorněny na obr Nový Jíčín Opava Ostrava Bruntál Obr. 6: Oblasti podnikání předložených projektů Obr. 8: Olomoucký kraj Jeseníky Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Infrastrukturní služby Sociální služby Aktivity volného času Péče o životní prostředí Tradiční řemesla a výroby Netradiční řemesla a výroby Jiné Služby pro domácnost V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

20 Činnost Nadačního fondu Obr. 9: Ústecký kraj 1 1 Dne 10. února 2006 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku s paní Terezií Kupkovou z Moravskoslezského kraje, které byl schválen nadační příspěvek v roce Louny Most Dne 2. března 2006 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku s panem Zbyňkem Hlavatým z Ústeckého kraje, Teplice kterému byl schválen nadační příspěvek v roce Ústí nad Labem 2 3 Děčín Litoměřice Oblasti podnikání, na které jsou zaměřeny schválené projekty, jsou znázorněny na obr. 10. Za dobu činnosti Nadačního fondu žadatelé předložili celkem 550 projektů. Ve správní radě bylo projednáno 539 projektů, z nichž 110 bylo odmítnuto, 64 je dopracováváno, od 11 projektů žadatelé odstoupili před projednáním ve správní radě a 12 žadatelů od záměru odstoupilo po projednání ve správní radě. Obr. 10: Oblasti podnikání schválených projektů Projekty s přiznanými nadačními příspěvky Po vyhodnocení správní radou byly přiznány nadační příspěvky 81 projektům v celkové výši Kč. Z Moravskoslezského kraje byly nadační příspěvky schváleny 59 projektům, z Olomouckého kraje 12 projektům a z Ústeckého kraje 10 projektům. Nadačními příspěvky budou vytvořeny podmínky pro vznik 122 nových dlouhodobých pracovních míst, z toho 23 míst je určeno pro občany zdravotně postižené (dále jen OZP) Infrastrukturní služby Sociální služby Organizace volného času Péče o životní prostředí Tradiční řemesla a výroby Netradiční řemesla a výroby Jiné Služby pro domácnost Další dva projekty byly schváleny v případě, že splní požadované podmínky dle rozhodnutí správní rady. S osmdesáti příjemci nadačního příspěvku byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen smlouva). Lokality, ve kterých jsou schválené projekty realizovány, jsou graficky znázorněny na obr. 11, 12 a V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

21 Obr. 11: Moravskoslezský kraj Po dobu činnosti Nadačního fondu byly nadační příspěvky 6 11 přiznány 318 projektům v celkové částce Kč. Těmito finančními prostředky byly vytvořeny podmínky pro vznik 813 nových trvalých pracovních míst, z nichž 159 je určeno Frýdek-Místek pro obtížně zaměstnatelné OZP Karviná Nový Jíčín Opava Ostrava Bruntál Vyhodnocení projektů s přiznanými nadačními příspěvky v roce 2000 V roce 2000 byly poskytnuty nadační příspěvky v celkové výši Kč třinácti projektům, z nichž šest bylo z Moravskoslezského kraje a sedm z Olomouckého kraje. Obr. 12: Olomoucký kraj 1 2 V průběhu roku 2003 bylo v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku postupně ukončeno sledování všech dvanácti aktivních projektů. 3 2 Jeseníky Olomouc Prostějov U neaktivního projektu firmy Melex, s.r.o. trvá soudní řízení u Krajského soudu v Brně (jednací číslo 1/Ro/158/ , zn. žalobce 5/03/Dr-Ho/17). Přerov 4 Šumperk Vyhodnocení projektů s přiznanými nadačními příspěvky v roce 2001 Obr. 13: Ústecký kraj V roce 2001 byly přiznány nadační příspěvky v celkové výši Kč 21 projektům, z nichž šestnáct bylo z Moravskoslezského kraje a pět z Olomouckého kraje. Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku byly uzavřeny s dvaceti příjemci. Louny V průběhu roku 2004 bylo v souladu se Smlouvou o poskyt- 2 Most Ústí nad Labem Děčín nutí nadačního příspěvku postupně ukončeno sledování šestnácti aktivních projektů. Nadále je sledován průběh jed- 1 Litoměřice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Obsah. Úvodní slovo... 2. Struktura a zaměření Nadačního fondu... 4. Orgány Nadačního fondu... 6. Činnost Nadačního fondu... 8

Obsah. Úvodní slovo... 2. Struktura a zaměření Nadačního fondu... 4. Orgány Nadačního fondu... 6. Činnost Nadačního fondu... 8 Z p r á v a o č i n n o s t i 2 0 0 3 Obsah Úvodní slovo... 2 Struktura a zaměření Nadačního fondu... 4 Orgány Nadačního fondu... 6 Činnost Nadačního fondu... 8 Environmentální politika v činnosti Nadačního

Více

zpráva o činnosti Nadační fond

zpráva o činnosti Nadační fond zpráva o činnosti 2004 Nadační fond obsah Úvodní slovo... 2 Struktura a zaměření Nadačního fondu......................................... 4 Orgány Nadačního fondu.......................................................

Více

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací 4. celostátní konference Plnění závazků společenské odpovědnosti organizací 16. prosince 2010 Praha Ing. Helena Gižová Skupina Dalkia v ČR

Více

zpráva o činnosti Nadační fond

zpráva o činnosti Nadační fond zpráva o činnosti 2005 Nadační fond teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost

Více

Výroční zpráva 2007. Nadační fond

Výroční zpráva 2007. Nadační fond Výroční zpráva 2007 Nadační fond Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 2 Struktura a zaměření Nadačního fondu 7 Úvod 8 Orgány Nadačního fondu 11 Činnost Nadačního fondu 13 Příjemci nadačního příspěvku

Více

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika Nadační fond Dalkia Česká republika 1 Představení nadačního fondu Firemní nadační fond společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Donátoři Nadačního fondu Dalkia Česká republika, a.s. Olterm & TD Olomouc,

Více

příloha zprávy o činnosti část I. - příjemci nadačních příspěvků část II. - finanční zpráva Nadační fond

příloha zprávy o činnosti část I. - příjemci nadačních příspěvků část II. - finanční zpráva Nadační fond příloha zprávy o činnosti 2004 část I. - příjemci nadačních příspěvků část II. - finanční zpráva Nadační fond příjemci nadačního příspěvku v roce 2004 01 a) Fyzické osoby Tomáš Babica Rozvoj služeb v oblasti

Více

1. obecná část 1.1. Základní údaje 3 1.2. Struktura a zaměření Nadačního fondu 1.3. Orgány Nadačního fondu

1. obecná část 1.1. Základní údaje 3 1.2. Struktura a zaměření Nadačního fondu 1.3. Orgány Nadačního fondu VÝROČní ZPRÁVA 1. obecná část 1.1. Základní údaje 3 1.2. Struktura a zaměření Nadačního fondu 1.3. Orgány Nadačního fondu 2. nadačního fondu x 2.1. Úvodní slovo předsedy správní rady 2.2. Majetek Nadačního

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady 2. O společnosti Dalkia 4. Struktura a zaměření Nadačního fondu 6

Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady 2. O společnosti Dalkia 4. Struktura a zaměření Nadačního fondu 6 Výroční zpráva 2008 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 2 O společnosti Dalkia 4 Struktura a zaměření Nadačního fondu 6 Základní údaje 7 Obecný účel Nadačního fondu 7 Cíle Nadačního fondu 7 Plnění

Více

Část I. - Příjemci nadačních příspěvků Část II. - Finanční zpráva

Část I. - Příjemci nadačních příspěvků Část II. - Finanční zpráva P ř í l o h a z p r á v y o č i n n o s t i 2 0 0 3 Část I. - Část II. - Finanční zpráva Příloha - část I. v roce 2003 Zpráva o činnosti 2003 v roce 2003 a) Fyzické osoby Ing. Čelůstková Hana, Štanclová

Více

Obsah 1. Obecná část 5

Obsah 1. Obecná část 5 Výroční zpráva 2009 Obsah 1. Obecná část 5 1.1. Základní údaje 6 1.2. Úvodní slovo předsedy správní rady 9 1.3. O společnosti Dalkia Česká republika 12 1.4. Struktura a zaměření Nadačního fondu 14 2.

Více

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PODPORA VZNIKU NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST Článek I Obecně prospěšný cíl programu 1) Obecně prospěšným cílem programu Podpora vzniku nových pracovních míst je napomáhat

Více

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika výroční zpráva 2011 Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Začínajícím podnikatelům poskytuje jak finanční pomoc, tak i poradenské služby a konzultace.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

OBSAH. Nadační fond Dalkia Česká republika

OBSAH. Nadační fond Dalkia Česká republika 202 Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Začínajícím podnikatelům poskytuje jak finanční pomoc, tak i poradenské služby a konzultace. OBSAH. Obecná

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Sebevražda je jako zákeřná nemoc, nikdy nevíte, kdy zaútočí a co je spouštěcí mechanismus, např. ztráta blízké osoby, rodinné, zdravotní nebo právní problémy,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 č e r v e n 2 0 0 8 Ministerstvo financí Odbor 17 - Kontrola oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ. Projekt výstavby zóny

BODOVÉ HODNOCENÍ. Projekt výstavby zóny BODOVÉ HODNOCENÍ Projekt výstavby zóny max. počet bodů K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny (PZ) 30 bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více