VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdAČNÍ fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdAČNÍ fond"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NAdační fond

2 Nadační fond

3 OBSAH úvodní slovo předsedy správní rady 2 struktura a zaměření Nadačního fondu 7 orgány Nadačního fondu 10 činnost Nadačního fondu 13 příjemci nadačního příspěvku v roce politika trvale udržitelného rozvoje v činnosti Nadačního fondu 51 hospodaření Nadačního fondu 54 závěr 60 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

4 2 Ing. Zdeněk Duba předseda správní rady

5 Vážené dámy a vážení panové, jsem rád, že vám mohu předložit zprávu o činnosti Nadačního fondu Dalkia Česká republika (dále jen Nadační fond). Ze zprávy vyplývá, že uplynulý rok patřil v činnosti Nadačního fondu k těm nejúspěšnějším. Kromě vytvořených pracovních míst na území Moravskoslezského, Olomouckého Nedílnou součástí pomoci Nadačního fondu je i poradenská a konzultační činnost, jako je např. zpracovávání podnikatelských projektů, právní služby nebo pomoc při výběru výpočetní techniky. Samozřejmou součástí našich aktivit je i pozornost věnovaná environmentální kvalitě projektů. Nadační fond je nositelem environmentálního certifikátu jakosti již několik let. a Ústeckého kraje byla činnost Nadačního fondu i Dalkie Česká republika oceněna několika národními cenami. Jen v loňském roce pomohl Nadační fond vytvořit podmínky pro vznik 120 pracovních míst. Můj dík patří proto jak všem členům správní rady, tak výkonné manažerce Nadačního fondu paní Heleně Gižové, jejím spolupracovnicím a spolupracovníkům a také kmotrům jednotlivých projektů z řad zaměstnanců skupiny Dalkia. Všichni s velkou dávkou obětavosti, invence a sociálního cítění velmi zodpovědně přistupují k řešení problémů spojených s činností Nadačního fondu. Nadační fond, založený v roce 2000 společností Dalkia Česká republika, podporuje především vznik trvalých pracovních příležitostí, zejména pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné občany se zdravotním či tělesným postižením. Nadačnímu fondu se za téměř sedm let jeho aktivit podařilo vytvořit téměř 900 pracovních míst realizovaných v 318 projektech, které projednala a schválila správní rada Nadačního fondu.

6 Jsem rád, že i v roce 2006 byla pomocí Nadačního fondu vytvořena také řada pracovních míst pro zdravotně a tělesně postižené spoluobčany. Počet takto vytvořených míst za dobu existence Nadačního fondu se již blíží číslu 160. zóny a do nich získat zejména v Ústeckém a Moravskoslezském kraji významné investory. Tito investoři vytvoří tisíce pracovních míst a také jejich subdodavatelé, kteří za nimi nyní přicházejí, vytváří další desítky tisíc nových pracovních míst. V regionech se dá očekávat i zvýšená poptávka Nadační fond Dalkia Česká republika se i v budoucnu může nadále spoléhat na zkušenosti mateřské organizace Veolia Environnement. Stejně jako Nadační fond po terciárních službách a jiných aktivitách, což by se mohlo dále příznivě projevit na dalším snižování nezaměstnanosti. Zde vidím prostor také pro Nadační fond. VEOLIA je i Nadační fond Dalkia Česká republika orientován zejména na podporu malého a středního podnikání a na vytváření dlouhodobých pracovních míst. Aktivity obou fondů tak účinně pomáhají předcházet vyčleňování dlouhodobě nezaměstnaných ze společnosti. Spolupráce s partnerským Nadačním fondem VEOLIA se prohloubila, když již byl do praxe uveden společný projekt a připravují se další. Aktivity Nadačního fondu by se neobešly bez trvalé podpory vedení společnosti Dalkia Česká republika. Stejně jako v předchozích letech přispěla na činnost Nadačního fondu i dceřiná společnost Dalkia Ostrava, jejímiž vlastníky jsou Dalkia Česká republika a Statutární město Ostrava, a OLTERM&TD Olomouc, jehož vlastníky jsou Dalkia Česká republika a Statutární město Olomouc. Poprvé od zahájení činnosti fondu se mírně začala snižovat nezaměstnanost ve všech krajích, kde Nadační fond poskytuje pomoc. Podařilo se vytvořit velké průmyslové Počet zájemců o spolupráci s Nadačním fondem stále roste, což nepochybně svědčí o tom, že žadatelé o pomoc mají velkou snahou najít si důstojné uplatnění ve spo-

7 lečnosti. Dále je velmi potěšitelné, že aktivity fondu mají obrovskou podporu i v řadách zástupců měst a obcí z regionů, kde působíme. Činnost Nadačního fondu podporují také obětaví zaměstnanci úřadů práce, hospodářských komor a dalších organizací. Vedení Dalkie Česká republika chce aktivity svého Nadačního fondu podporovat v neztenčené míře také v roce Jde o další důkaz toho, že společnost Dalkia Česká republika chápe svou přítomnost v krajích jako dlouhodobou a dělá vše pro to, aby zůstala integrální součástí infrastruktury těchto oblastí. Pevně věřím, že náš Nadační fond pomůže regionům, v nichž působí, k návratu na cestu hospodářské prosperity.

8 Úvod Dalkia Česká republika je největší teplárenskou energetickou společností v České republice v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie, která je vyráběna v kombinovaném cyklu s výrobou elektřiny a která je dodávána obyvatelstvu, terciární sféře a průmyslu. Veřejně prospěšná podnikatelská činnost Dalkie je odrazem její společenské odpovědnosti k potřebám občanů a regionů, ve kterých působí. Dalkia Česká republika si uvědomuje, že klíčem k dlouhodobému úspěchu je odpovědné podnikání, které je zaměřené nejen na ekonomický růst, ale také na důsledné uplatňování politiky trvale udržitelného rozvoje, podporu sociální oblastí a rozvoj společenských aktivit. Proto i v roce 2006 Dalkia Česká republika uplatňovala a zlepšovala systém trvale udržitelného rozvoje potvrzený certifikací podle normy ISO Dalkia Česká republika působí v Ostravě, Olomouci, Praze, Ústí nad Labem, Přerově, Frýdku Místku, Krnově, Karviné, Havířově, Novém Jičíně, Kolíně a Bruntále. Naplnění základní filozofie společnosti, které má přinášet pozitivní rozvoj regionů, v nichž Dalkia v České republice působí, se přenáší do podpory společenských aktivit zaměřených na trvale udržitelný rozvoj a reálné pomoci při řešení regionálních ožehavých problémů občanů. Od roku 2000 je tato konkrétní pomoc poskytována prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika, který pomáhá rozvoji společensky důležité oblasti drobného a malého podnikatelského prostředí a při řešení dlouhodobé vysoké nezaměstnanosti v Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém kraji. Dalkia Česká republika je součástí nadnárodní společnosti Dalkia, jejímiž vlastníky jsou v majoritním podílu Veolia Environnement a dále Electricité de France. 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

9 Struktura a zaměření Nadačního fondu Základní údaje Název: Nadační fond Dalkia Česká republika Sídlo: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ IČ: Den zápisu: 29. února 2000 Tel./Fax: Nadační fond je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a statutem Nadačního fondu. Zřizovatel: Dalkia Česká republika, a. s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ IČ: Změny v průběhu roku 2005: Představenstvo Dalkie Česká republika rozhodlo dne 9. září 2005 o změně zakladatelské nadační listiny Nadačního fondu. V souladu se změnou zakladatelské nadační listiny Nadačního fondu ve formě notářského zápisu Nz 219/2005 ze dne 9. září 2005, sepsaného JUDr. Vladimírem Poláškem, notářem se sídlem v Orlové, a podle ust. 4, odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb, o nadacích a nadačních fondech, projednala a schválila správní rada dne 30. listopadu 2005 nový Statut Nadačního fondu Dalkia Česká republika s účinností od 1. ledna Dne 16. listopadu 2005 byla změna účelu Nadačního fondu potvrzena zápisem do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě (oddíl N, vložka 228). Změny v průběhu roku 2006: Dne 23. ledna 2006 bylo schváleno nové znění Statutu Nadačního fondu s tím, že bylo stanoveno, že kontrolním orgánem Nadačního fondu je dozorčí rada. V souladu s novým zněním statutu byli následně zvoleni tři členové dozorčí rady. Obecný účel Nadačního fondu Obecným účelem Nadačního fondu je přispět k trvale udržitelnému rozvoji, k ochraně přírodního prostředí, k rozvoji vědy a vzdělávání, ke snížení nezaměstnanosti, a dále poskytovat humanitární podporu subjektům respektujícím základní pravidla trvale udržitelného rozvoje. Cíle Nadačního fondu Obecně prospěšné zaměření činnosti Nadačního fondu je promítnuto do těchto základních cílů: a) napomáhat při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházet sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti, b) přispívat k rozvoji lidstva a k trvale udržitelnému rozvoji, zejména k ochraně přírodního bohatství a lidmi vytvořených hodnot, k rozvoji vzdělanosti, k podpoře sociálních a technologických inovací a k rozvoji životní úrovně a zdraví současných a budoucích generací, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

10 Struktura a zaměření Nadačního fondu c) napomáhat k rozvoji vědy a vzdělávání, zejména v oblasti trvale udržitelného rozvoje, d) přispívat k ochraně humanitárních hodnot. Územní působení Nadačního fondu Od 1. ledna 2006 působí Nadační fond na celém území České republiky. Plnění cílů Nadačního fondu Plnění účelu a cílů Nadačního fondu bude konkrétně naplňováno: a) poskytováním operativní podpory, technické pomoci a prováděním osvěty a šířením informací v naléhavých situacích, b) účastí na humanitárních projektech, c) poskytováním pomoci fyzickým a právnickým osobám, které poskytují či hodlají poskytovat služby občanům a jiné veřejně prospěšné služby, nebo těm, které provozují či hodlají provozovat tradiční či netradiční řemesla a výroby, a které díky poskytnuté pomoci vytvoří nová trvalá pracovní místa, d) poskytováním pomoci právnickým osobám, jejichž posláním je usnadňovat integraci nezaměstnaných osob do společnosti organizováním veřejně prospěšných prací a které díky poskytnuté pomoci zvýší počet zaměstnávaných osob, e) napomáháním činnostem, které mají za cíl chránit přírodní a životní prostředí, f) finanční účastí na vzdělávacích projektech v oblasti zdraví nebo životního prostředí, g) podporou výzkumu k rozvoji znalostí v oblasti životního prostředí. V oblasti pomoci při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházení sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti, je působnost Nadačního fondu zaměřena na dosavadní lokality v Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém kraji (viz obr. 1). Obr. 1: Územní působení Nadačního fondu Lokality: Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Ústecký kraj Lokality: Olomouc Jeseník Šumperk Prostějov Přerov Lokality: Ostrava-město Frýdek-Místek Nový Jičín Karviná Bruntál Opava V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

11 Podmínky poskytování pomoci Nadačního fondu V roce 2006 byla činnost Nadačního fondu zaměřena pouze na pomoc podnikatelských a veřejně prospěšných aktivit, které přinesly vytvoření nových trvalých pracovních příležitostí. Pro poskytnutí pomoci Nadačního fondu musí být splněny zejména tyto základní podmínky: nebo za které jsou vyloučené osoby oprávněny jednat, jsou z pomoci Nadačního fondu vyloučeni, i) realizace podporovaných projektů bude Nadačním fondem sledována prostřednictvím garanta, resp. kmotra zaměstnance Dalkie Česká republika nebo jejích dceřiných společností. a) podporované aktivity mají veřejně prospěšný charakter, b) nově vzniklá pracovní místa musí být dlouhodobá, c) podporováno bude malé a střední podnikání (firmy do cca 25 osob), d) o poskytnutí pomoci bude rozhodováno na základě posouzení projektu předloženého žadatelem, e) nadační příspěvek je poskytován v rozmezí do Kč na jeden projekt, f) poskytnutý nadační příspěvek bude použit na pořízení hmotného a nehmotného majetku nezbytného pro zahájení nebo rozvoj podnikání, g) poskytnutím nadačního příspěvku nejsou omezeny možnosti žadatele na získání podpory i z jiných zdrojů, h) zaměstnanci Dalkie Česká republika nebo společností, které jsou součástí Veolia Environnement či Electricité de France, nebo osoby, se kterými má zřizovatel Nadačního fondu jiný smluvní vztah, a osoby jim blízké (dále jen vyloučené osoby ), ani právnické osoby podléhající přímé či nepřímé kontrole vyloučených osob, nebo ve kterých vykonávají vyloučené osoby funkci statutárního orgánu, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

12 Orgány Nadačního fondu Správní rada předseda: Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva Dalkie Česká republika místopředsedkyně: Mgr. Alena Kartousková tajemnice Magistrátu města Ostravy člen: PhDr. Magda Habrmanová, CSc. ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Kontrolní orgán Stav k 22. lednu 2006: Revizor: Ing. Jaromír Slaběňák vedoucí odboru účetnictví a financování Dalkie Česká republika Stav k 23. lednu 2006: Dne 23. ledna 2006 bylo schváleno nové znění Statutu Nadačního fondu s tím, že kontrolním orgánem Nadačního fondu je dozorčí rada. člen: Martin Novotný primátor města Olomouce člen: Ing. Reda Rahma náměstek obchodního ředitele Dalkie Česká republika oblast Čechy člen: Mgr. Eva Tmejová ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika Členy dozorčí rady byli zvoleni pan Laurent Barrieux, pan François Leimgruber a Ing. Martin Dědic. Funkční období zvolených členů je dvouleté, tj. do 23. ledna Stav k 16. únoru 2006: Dne 16. února 2006 byl pan Laurent Barrieux zvolen předsedou dozorčí rady Nadačního fondu. Výkonným pracovníkem Nadačního fondu je Ing. Helena Gižová. člen: Ing. Jiří Šulc hejtman Ústeckého kraje člen: Milan Wagner tiskový mluvčí Dalkie Česká republika V průběhu roku 2006 nedošlo ve správní radě ke změnám. Dne 16. ledna 2006 byla uzavřena Dohoda o pracovní činnosti na rok 2006 mezi Dalkií Česká republika a paní Evou Lankovou, která zajišťovala činnosti související s agendou Nadačního fondu pro Ústecký kraj na kontaktním místě v Ústí nad Labem. Dne 15. prosince 2006 byla uzavřena Dohoda o pracovní činnosti na rok 2007 mezi Dalkií Česká republika a paní Evou Lankovou, která bude nadále zajišťovat činnosti související s agendou Nadačního fondu. 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

13 Majetek Nadačního fondu a možnosti jeho použití Při zřízení v roce 2000 vložil zřizovatel do Nadačního fondu majetkový vklad ve výši Kč a poskytl nadační dar v celkové výši Kč. V roce 2001 poskytl zřizovatel Nadačnímu fondu nadační dar v celkové výši Kč. Zároveň byly do majetku Nadačního fondu zahrnuty nevyčerpané finanční prostředky z roku 2000, které představovaly částku ve výši Kč. V roce 2002 zřizovatel poskytl Nadačnímu fondu nadační dar v celkové výši Kč. Dále byly v roce 2002 do majetku Nadačního fondu zahrnuty nevyčerpané finanční prostředky z roku 2001 ve výši Kč. V roce 2003 zřizovatel poskytl Nadačnímu fondu nadační dar v celkové výši Kč. Rovněž byly zřizovatelem převedeny na účet Nadačního fondu nevyčerpané finanční prostředky Nadačního fondu z roku 2002, které představovaly částku ve výši Kč, a společnost OLTERM&TD Olomouc poskytla Nadačnímu fondu finanční dar ve výši Kč. V roce 2004 zřizovatel poskytl Nadačnímu fondu nadační dar v celkové výši Kč. Dále byly zřizovatelem poskytnuty nevyčerpané finanční prostředky Nadačního fondu z roku 2003, které představovaly částku ve výši Kč. Dalšími donátory Nadačního fondu byli: Teplárna Ústí nad Labem s finančním darem Kč, Dalkia Ostrava s finančním darem Kč a společnost OLTERM&TD Olomouc s finančním darem Kč. V roce 2005 poskytl zřizovatel Nadačnímu fondu nadační dar v celkové výši Kč a doplatek nevyčerpaných finančních prostředků Nadačního fondu z roku 2004, který představoval částku ve výši ,03 Kč. Dalšími donátory Nadačního fondu byli: Teplárna Ústí nad Labem s finančním darem Kč, Dalkia Ostrava s finančním darem Kč a společnost OLTERM&TD Olomouc s finančním darem Kč. V roce 2006 zřizovatel poskytl Nadačnímu fondu nevyčerpané finanční prostředky z roku 2005, které představovaly částku ve výši ,25 Kč. Na základě Darovací smlouvy ze dne 27. listopadu 2006 poskytla společnost Dalkia Ostrava Nadačnímu fondu další finanční dar ve výši Kč, který byl převeden na účet Nadačního fondu dne 19. prosince Na základě Darovací smlouvy ze dne 15. listopadu 2006 poskytla společnost OLTERM&TD Olomouc Nadačnímu fondu finanční dar ve výši Kč, který byl převeden na účet Nadačního fondu dne 22. listopadu Majetek Nadačního fondu může být čerpán v souladu se statutem k těmto účelům: a) k poskytnutí nadačních příspěvků, b) k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadačního fondu. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

14 V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a následně statutem bylo pro náklady související se správou Nadačního fondu stanoveno, že nesmí převýšit 20 % hodnoty poskytnutých nadačních příspěvků. 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

15 Činnost Nadačního fondu Zřízení a vznik Nadačního fondu Nadační fond byl zřízen zakladatelskou nadační listinou ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Vladimírem Poláškem, notářem se sídlem v Orlové, dne 3. února 2000 pod Nz 27/2000. účelu Nadačního fondu (viz odst. Obecný účel Nadačního fondu a Plnění cílů Nadačního fondu) s tím, že následně dne 30. listopadu 2005 byl s účinností od 1. ledna 2006 schválen správní radou nový statut Nadačního fondu. Nadační fond vznikl dne 29. února 2000 zápisem do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl N, vložka 228. Statut Nadačního fondu schválila správní rada dne 3. března Pro splnění požadavků normy ISO v činnosti Nadačního fondu bylo dne 19. června 2003 schváleno doplnění statutu v příloze č. 2. V roce 2003 došlo v souladu se změnou názvu zřizovatele Nadačního fondu ke změně zakladatelské notářské listiny Nadačního fondu s tím, že následně dne 4. prosince 2003 byl s účinností od 1. ledna 2004 schválen správní radou nový statut Nadačního fondu. Dne 9. února 2004 byla potvrzena zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě změna názvu Nadačního fondu. V září 2005 došlo v souladu s rozhodnutím zřizovatele o rozšíření účelu Nadačního fondu ke změně zakladatelské notářské listiny Nadačního fondu. Dne 16. listopadu 2005 byla potvrzena zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě změna Dne 23. ledna 2006 bylo schváleno nové znění Statutu Nadačního fondu s tím, že bylo stanoveno, že kontrolním orgánem Nadačního fondu je dozorčí rada. V souladu s novým zněním statutu byli následně zvoleni tři členové dozorčí rady. Dne 16. února 2006 byl zvolen předseda dozorčí rady Nadačního fondu. Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2005 Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2005, jejíž součástí je roční účetní závěrka a zpráva auditora, byla schválena správní radou dne 20. dubna 2006 a v souladu s 26 odst. 1 zákona č. 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech byla dne 22. května 2006 uložena u Krajského soudu v Ostravě. Činnost Nadačního fondu v roce 2006 V roce 2006 pokračovala vzájemná informativní spolupráce s Fórem dárců Praha a Asociací nadačních fondů. V říjnu 2006 získala Dalkia Česká republika ocenění ve 3. ročníku celostátní soutěže TOP Firemní Filantrop Soutěž, kterou organizuje Fórum dárců Praha ve spolupráci se sdružením CZECH TOP 100, představuje prestižní žebříček firemních dárců v České republice. Dalkia Česká republika zvítězila v kategorii Regionální dárce za pomoc při vytváření nových pracovních míst prostřednictvím Nadačního fondu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

16 Činnost Nadačního fondu a za příkladný přínos veřejně prospěšným aktivitám v regionech České republiky, v nichž působí. Cenu převzal v Praze dne 26. listopadu 2006 generální ředitel Dalkie Česká republika pan Laurent Barrieux. V roce 2006 proběhla jednání o vzájemné spolupráci a realizaci společných projektů s Nadačním fondem VEOLIA. Od listopadu 2006 je v Ústí nad Labem realizován občanským sdružením BETHEL první společný projekt Krok do života. V roce 2006 pokračovala spolupráce s Vysokou školou podnikání Ostrava. V březnu 2006 byli s činností Nadačního fondu seznámeni v rámci studijní stáže dva belgičtí studenti. V průběhu roku 2006 dále proběhly vzájemné konzultace u vzdělávacích projektů PLUUS a Podnikatelský inkubátor. V roce 2006 byla zahájena spolupráce s Regionálním spádovým centrem Ostrava při Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje v oblasti projektu pro vytváření sociálních družstev a podniků se zaměřením na zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Dne 3. října 2006 byl Nadační fond úspěšně prezentován v rámci školení projektu CIP EQUAL Svazu českých a moravských družstev ve Šternberku. Se střediskem pro přípravu a dlouhodobý doprovod zakladatelů podniků CEPAC Morava se sídlem v Olomouci, které spolupracuje s Úřady práce Olomouc a Ostrava v rámci rekvalifikačních kurzů pro začínající podnikatele, jsme navázali na informativní jednání z minulých let. Dne 21. listopadu 2006 proběhla v Ostravě prezentace činnosti Nadačního fondu v rámci rekvalifikačního kurzu pro začínající podnikatele. Zúčastnili jsme se také závěrečných obhajob podnikatelských projektů uchazečů o zaměstnání dne 12. prosince 2006 v Ostravě. Na základě dlouhodobé Dohody o učební praxi studentů v Nadačním fondu s AHOL Střední odborná škola absolvovala v roce 2006 učební praxi zaměstnankyně Dalkie Ostrava. V průběhu roku 2006 proběhla v Ústeckém kraji osobní jednání Nadačního fondu s úřady práce v Děčíně, Mostě a Ústí nad Labem a hospodářskou komorou v Děčíně. Činnost Nadačního fondu byla prezentována v Centru komunitní práce (CKP) v Ústí nad Labem a následně v rámci projektu CKP Hestia. Ve spolupráci s Úřadem práce Most proběhla prezentace v rámci rekvalifikačního kurzu pro začínající podnikatele na soukromé Střední škole pro marketing a podnikání v Mostě a na Úřadu práce Most. Dne 5. října 2006 byl Nadační fond velmi úspěšně prezentován na mezinárodní konferenci Nové formy podpory začínajících podnikatelů znevýhodněných skupin v Litvínově. Dne 11. října 2006 se uskutečnilo třetí slavnostní setkání kmotrů projektů Nadačního fondu s vedením společnosti Dalkia Česká republika. Za účasti zástupců veřejného života, samosprávných orgánů, úřadů práce, hospodářských komor a dalších veřejných institucí, které spolupracují s Nadačním fondem, proběhlo 4. prosince 2006 v Ústí nad Labem, 6. prosince 2006 v Ostravě 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

17 a 7. prosince 2006 v Olomouci slavnostní předání symbolických šeků příjemcům nadačních příspěvků za rok V průběhu roku 2006 byly průběžně informovány o činnosti Nadačního fondu s případnými konzultacemi úřady práce v Bruntále, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Informativní schůzka o další spolupráci proběhla s OHK Jeseník. Průběžná konzultační jednání probíhají s informačním centrem pro podnikatele v Šumperku. Další konzultační jednání a spolupráce pokračovala se zástupcem Euroinfocentra při Agentuře pro regionální rozvoj v Ostravě. Dne 16. listopadu 2006 byla činnost Nadačního fondu prezentována na Festivalu Labyrint v Ostravě. V průběhu listopadu byla v rámci akcí Dalkie Česká republika - Setkání se zákazníky prezentována činnost Nadačního fondu v Olomouci a Frýdku Místku. V rámci rekvalifikačního kurzu pro začínající podnikatele při Úřadu práce Frýdek Místek proběhlo v průběhu roku osm prezentací Nadačního fondu. V roce 2006 byla v LOTUS NOTES Dalkia Česká republika průběžně aktualizována a dopracovávána databáze projektů Nadačního fondu s přiznanými nadačními příspěvky. nové a dopracované projekty žadatelů spolu s organizačními záležitostmi, týkajícími se práce Nadačního fondu. V roce 2006 byla zpracována a projednána ve správní radě dvě průběžná hodnocení projektů, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky do 30. června 2006, a to k 31. prosinci 2005 a k 30. červnu V rámci celostátní soutěže Winterthur Zaměstnavatel roku 2006 proběhlo v březnu 2006 regionální kolo. V soutěži Zaměstnavatel regionu v Moravskoslezském kraji zvítězila Dalkia Česká republika a v soutěži regionálních personálních projektů Moravy zvítězil projekt Nadačního fondu, který získal i regionální Cenu personalistů. Dne 2. května 2006 proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže. Projekt Nadačního fondu zvítězil v kategorii HN Personální projekt roku 2006 společenská odpovědnost. Současně získal projekt Nadačního fondu prestižní ocenění Cena personalistů 2006 a stal se nejúspěšnějším personálním projektem v České republice. V rámci nové iniciativy Evropské komise zaměřené na podporu malého a středního podnikání byla v roce 2006 vyhlášena nová soutěž Evropské ceny za podnikání, jejímž cílem je ocenit aktivity, které pomáhají zlepšení podnikání a hospodářství v regionech zemí Evropské unie. Garantem soutěže v České republice se stalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. V průběhu roku 2006 se uskutečnilo jedno mimořádné a pět řádných jednání správní rady, na kterých byly projednávány a hodnoceny zejména předběžné žádosti a předkládané V národním kole soutěže získal projekt Nadační fond Dalkia Česká republika 1. místo v kategorii Cena za odpovědné podnikání. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo dne 31. srpna 2006 v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

18 Činnost Nadačního fondu Předběžné žádosti Obr. 3: Moravskoslezský kraj V průběhu roku 2006 předložilo předběžné žádosti o pomoc Nadačního fondu při realizaci podnikatelských aktivit žadatelů. Odmítnuto bylo 104 žádostí, které nesplňovaly, resp. nezaručovaly splnění cílů Nadačního fondu, osm žadatelů od svého podnikatelského záměru odstoupilo. 45 Frýdek-Místek Karviná Spektrum oblastí podnikání, na které byly zaměřeny podnika Nový Jíčín Opava telské aktivity v předběžných žádostech, je uvedeno na obr. 2. Obr. 2: Oblasti podnikání Ostrava Bruntál Obr. 4: Olomoucký kraj 6 9 Jeseníky Infrastrukturní služby Tradiční řemesla a výroby Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Sociální služby Netradiční řemesla a výroby Aktivity volného času Jiné Péče o životní prostředí Služby v domácnosti Služby pro domácnost Přehled počtu žadatelů z jednotlivých lokalit Moravskoslezského, Obr. 5: Ústecký kraj Louny Most Olomouckého a Ústeckého kraje je znázorněn na obr. 3, 4 a 5. Teplice Ústí nad Labem Děčín Chomutov Litoměřice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

19 Za celou dobu činnosti Nadačního fondu, tj. od dubna 2000, bylo podáno celkem žádostí, z nichž 662 bylo odmítnuto a 35 žadatelů od záměru odstoupilo. Počty projektů v lokalitách Moravskoslezského, Olomouckého a Ústeckého kraje, ve kterých mají být projekty realizovány, jsou znázorněny na obr. 7, 8 a 9. Předložené projekty Obr. 7: Moravskoslezský kraj V roce 2006 bylo Nadačnímu fondu žadateli předloženo 122 zpracovaných projektů. Ve správní radě bylo projednáno 111 projektů, z nichž 13 bylo odmítnuto, 12 je dopracováváno 9 15 a 81 projektů bylo přijato. Jeden žadatel odstoupil od projektu Frýdek-Místek před projednáním ve správní radě a pět žadatelů od podnika- 9 Karviná telského projektu odstoupilo po projednání ve správní radě. Oblasti podnikání, na které byly zaměřeny předložené projekty, jsou znázorněny na obr Nový Jíčín Opava Ostrava Bruntál Obr. 6: Oblasti podnikání předložených projektů Obr. 8: Olomoucký kraj Jeseníky Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Infrastrukturní služby Sociální služby Aktivity volného času Péče o životní prostředí Tradiční řemesla a výroby Netradiční řemesla a výroby Jiné Služby pro domácnost V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

20 Činnost Nadačního fondu Obr. 9: Ústecký kraj 1 1 Dne 10. února 2006 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku s paní Terezií Kupkovou z Moravskoslezského kraje, které byl schválen nadační příspěvek v roce Louny Most Dne 2. března 2006 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku s panem Zbyňkem Hlavatým z Ústeckého kraje, Teplice kterému byl schválen nadační příspěvek v roce Ústí nad Labem 2 3 Děčín Litoměřice Oblasti podnikání, na které jsou zaměřeny schválené projekty, jsou znázorněny na obr. 10. Za dobu činnosti Nadačního fondu žadatelé předložili celkem 550 projektů. Ve správní radě bylo projednáno 539 projektů, z nichž 110 bylo odmítnuto, 64 je dopracováváno, od 11 projektů žadatelé odstoupili před projednáním ve správní radě a 12 žadatelů od záměru odstoupilo po projednání ve správní radě. Obr. 10: Oblasti podnikání schválených projektů Projekty s přiznanými nadačními příspěvky Po vyhodnocení správní radou byly přiznány nadační příspěvky 81 projektům v celkové výši Kč. Z Moravskoslezského kraje byly nadační příspěvky schváleny 59 projektům, z Olomouckého kraje 12 projektům a z Ústeckého kraje 10 projektům. Nadačními příspěvky budou vytvořeny podmínky pro vznik 122 nových dlouhodobých pracovních míst, z toho 23 míst je určeno pro občany zdravotně postižené (dále jen OZP) Infrastrukturní služby Sociální služby Organizace volného času Péče o životní prostředí Tradiční řemesla a výroby Netradiční řemesla a výroby Jiné Služby pro domácnost Další dva projekty byly schváleny v případě, že splní požadované podmínky dle rozhodnutí správní rady. S osmdesáti příjemci nadačního příspěvku byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen smlouva). Lokality, ve kterých jsou schválené projekty realizovány, jsou graficky znázorněny na obr. 11, 12 a V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

21 Obr. 11: Moravskoslezský kraj Po dobu činnosti Nadačního fondu byly nadační příspěvky 6 11 přiznány 318 projektům v celkové částce Kč. Těmito finančními prostředky byly vytvořeny podmínky pro vznik 813 nových trvalých pracovních míst, z nichž 159 je určeno Frýdek-Místek pro obtížně zaměstnatelné OZP Karviná Nový Jíčín Opava Ostrava Bruntál Vyhodnocení projektů s přiznanými nadačními příspěvky v roce 2000 V roce 2000 byly poskytnuty nadační příspěvky v celkové výši Kč třinácti projektům, z nichž šest bylo z Moravskoslezského kraje a sedm z Olomouckého kraje. Obr. 12: Olomoucký kraj 1 2 V průběhu roku 2003 bylo v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku postupně ukončeno sledování všech dvanácti aktivních projektů. 3 2 Jeseníky Olomouc Prostějov U neaktivního projektu firmy Melex, s.r.o. trvá soudní řízení u Krajského soudu v Brně (jednací číslo 1/Ro/158/ , zn. žalobce 5/03/Dr-Ho/17). Přerov 4 Šumperk Vyhodnocení projektů s přiznanými nadačními příspěvky v roce 2001 Obr. 13: Ústecký kraj V roce 2001 byly přiznány nadační příspěvky v celkové výši Kč 21 projektům, z nichž šestnáct bylo z Moravskoslezského kraje a pět z Olomouckého kraje. Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku byly uzavřeny s dvaceti příjemci. Louny V průběhu roku 2004 bylo v souladu se Smlouvou o poskyt- 2 Most Ústí nad Labem Děčín nutí nadačního příspěvku postupně ukončeno sledování šestnácti aktivních projektů. Nadále je sledován průběh jed- 1 Litoměřice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Obsah. Nadační fond Dalkia Česká republika

Obsah. Nadační fond Dalkia Česká republika 203 Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Začínajícím podnikatelům poskytuje jak finanční pomoc, tak i poradenské služby a konzultace. Obsah. Obecná

Více

Výroční zpráva 2014. Nadační fond Dalkia Česká republika

Výroční zpráva 2014. Nadační fond Dalkia Česká republika Výroční zpráva 2014 Nadační fond Dalkia Česká republika Obsah 1 OBECNÁ ČÁST 2 1.1 Základní údaje nadačního fondu 2 1.2 Struktura a zaměření nadačního fondu 3 1.3 Orgány nadačního fondu 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Výroční zpráva 2007 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Investiční činnost 10 Životní prostředí

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DLE ZÁKONŮ č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Obsah. Jihomoravská plynárenská

Obsah. Jihomoravská plynárenská Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) 19 152 EBITDA (mil. Kč) 1 340 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 244 Zisk po zdanění

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům a zaměstnancům za společně sdílenou energii, za energii, kterou dávají do všech svých aktivit, povolání

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více