Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny."

Transkript

1 Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme dlouhodobý majetek? 3. Jak členíme oběžný majetek? 4. Charakterizujte kapitál podniku a uveďte jeho členění. 5. Co je vlastní a co cizí kapitál? 6. Podle čeho posuzujeme kapitálovou strukturu podniku? Kontrolní otázky (2/2) 7. K čemu slouží finanční bilance (rozvaha) podniku? 8. Vyjmenujte jednotlivé složky aktiv a pasiv. 9. Charakterizujte základní rozvahové změny a popište jejich vliv na stav aktiv a pasiv. 10. Vysvětlete pojem bilanční rovnice. 11. Vysvětlete rozdíl mezi likviditou a likvidností. 12. Co je to insolvence? 1

2 Majetek podniku Majetek podniku Stálý Oběžný DHM DNM DFM Zásoby Pohledávky Finanční majetek Peníze v hotovosti Peníze na účtech KCP Kapitál podniku Kapitál podniku VK CK ZK Kap. fondy Fondy ze zisku HV min. let HV BÚO Rezervy Dlh. záv. Krt.. Záv. BÚ a výpomoci Rozvaha k XX AKTIVA DNHM DHM DFM Oběžní aktiva zásoby Dlh. pohledávky Krt. pohledávky Finanční majetek Aktiva celkem PASIVA ZK Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku HV minulých let HV účetního období Rezervy Dlh. závazky Krt. závazky Bankovní úvěry Pasiva celkem 2

3 Změny rozvahových položek Testové otázky (1/3) Vyberte z nabízených možností správnou (správné) variantu (varianty): 1. Pro dlouhodobý hmotný majetek platí: a) doba upotřebitelnosti je delší než 1 rok, b) pořizovací hodnota je vyšší než , c) pořizovací hodnota je vyšší než Obchodní majetek podnikatele FO podle ObchZ je: a) veškerý jeho majetek, b) majetek, který patří podnikateli a slouží nebo je určen k podnikání, c) obchodní majetek po odečtení jeho závazků vzniklých v souvislosti s jeho podnikáním. 3. Součástí oběžného majetku podniku není: a) nakoupený skladovaný materiál vlastní výroby, b) daňové pohledávky, c) základní stádo a tažná zvířata. Testové otázky (2/3) 4. Součástí cizího kapitálu jsou: a) rezervy, b) závazky, c) kapitálové fondy. 5. Rozvaha: a) zobrazuje stavové veličiny, b) zobrazuje hodnoty platné k určitému okamžiku, c) zobrazují hodnoty platné za určité období (tokové veličiny). 6. Co je to čistý pracovní kapitál: a) přebytek oběžného majetku nad krátkodobým cizím kapitálem, b) hodnota veškerých oběžných aktiv podniku, c) opačná situace, tedy přebytek krátkodobého cizího kapitálu nad oběžným majetkem. 3

4 Testové otázky (3/3) 7. Pojem likvidita znamená: a) schopnost přeměnit svá aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát svým závazkům během určité doby, b) schopnost majetkové složky přeměnit se rychle a bez větších ztrát v peněžní prostředky, c) neschopnost platit dluhy v době jejich splatnosti. 8. Kapitálové fondy: a) jsou součástí vlastního kapitálu akciové společnosti, b) jsou cizím kapitálem akciové společnosti, c) jsou tvořeny zejména rozdílem mezi tržní a nominální cenou cenného papíru. 9. Základní kapitál povinně vytváří: a) a.s., s.r.o., v.o.s., b) družstvo, a.s., c) a.s., s.r.o. Příklad 3-1 Sestavte počáteční bilanci podniku, u kterého byly při inventarizaci zděděného majetku zjištěny tyto položky (v tis.kč): položka částka Strojní zařízení Budovy Zásoby materiálu Peníze v pokladně 50 Rezervní fond 590 Peníze v bance 690 Závazky vůči zaměstnancům 70 Bankovní úvěr Pohledávky za odběrateli 450 Závazky dodavatelům 620 Vypočítejte výši základního kapitálu. Příklad 3-1: řešení AKTIVA PASIVA Oběžná aktiva 4

5 Příklad 3-2: zadání Tři podnikatelé Adam, Bedřich a Cyril (dále jen společníci A, B, C) se rozhodli založit akciovou společnost ZETA bez veřejné nabídky akcií. Základní kapitál stanovili na Kč. První dva společníci vložili do podniku peněžní vklady (společník A Kč, společník B Kč), třetí společník C poskytl pozemek pro výstavbu objektu pro podnikání v hodnotě Kč. Příklad 3-2: úkoly 1) Sestavte počáteční rozvahu ZETA a.s.v členění na stálá a oběžná aktiva, vlastní a cizí zdroje. 2) Zachyťte v rozvaze podniku ZETA a.s. následující kroky nutné pro zahájení podnikání (po každém kroku sestavte novou rozvahu): a) Pro zajištění podnikatelské činnosti je třeba vystavět objekt v hodnotě Kč. Banka po důkladném posouzení podnikatelského záměru poskytla podnikatelům úvěr v této výši a prostředky převedla na účet podniku ZETA a.s. b) Podnikatelský objekt byl postaven. c) Pro zahájení provozu podniku bylo potřeba nakoupit zásoby v hodnotě Kč. Příklad 3-2: řešení AKTIVA PASIVA Oběžná aktiva 5

6 Příklad 3-3: zadání Podnikatelský subjekt měl k ve své účetní evidenci tato aktiva a pasiva: Hospodářské prostředky a zdroje krytí Strojní zařízení Materiál na skladě Nedokončená výroba Základní kapitál Budovy Peníze v pokladně Rezervní fond Běžný účet Odběratelé Krátkodobé cenné papíry Krátkodobý bankovní úvěr Dodavatelé Nerozdělený zisk Kč ? Příklad 3-3: úkoly 1) Sestavte rozvahu podnikatelského subjektu k v členění na stálá a oběžná aktiva, vlastní a cizí zdroje a určete výši nerozděleného zisku. 2) Zachyťte následující hospodářské operace v rozvaze podnikatelského subjektu: a) Vybrali jsme z úvěrového účtu u banky hotovost do pokladny podniku Kč 2000,-. b) Podle výpisu z běžného účtu banka uhradila splatnou fakturu dodavatelům Kč ,-. c) Podnik za vlastní prostředky (z peněz na běžném účtu)nakoupil materiál ve výši Kč ,-. d) Banka uhradila z krátkodobého úvěru dodavatelům částku Kč 4 000,-. Příklad 3-3: řešení AKTIVA Rozvaha k PASIVA Oběžná aktiva Aktiva celkem Pasiva celkem 6

7 Děkuji za pozornost. 7

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha ve vazbě na vypovídací schopnost

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Majetek podniku KAPITOLA

Majetek podniku KAPITOLA Kapitola 2 Majetek podniku KAPITOLA 3 Členění majetku podniku Každý podnik byl založen s určitým podnikatelským záměrem vyrábět výrobky, poskytovat služby, prodávat zboží. K zajištění tohoto záměru musí

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Řešené příklady z finančního účetnictví

Řešené příklady z finančního účetnictví MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Řešené příklady z finančního účetnictví Eva Hýblová Brno 2006 Autor: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Lektorovala: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Eva Hýblová, 2006 ISBN

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Řešené příklady z finančního účetnictví

Řešené příklady z finančního účetnictví MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Řešené příklady z finančního účetnictví Eva Hýblová Brno 2008 Autorka: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Lektorovala: Ing. Milana Otrusinová Eva Hýblová, 2006 ISBN

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Majetkovou strukturu podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označovaná jako aktiva. nemovitý. movitý

Majetkovou strukturu podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označovaná jako aktiva. nemovitý. movitý Zadání: Majetková a kapitálová struktura podniku. (A7B16EPD) Majetkem podniku (v obchodním zákoníku se používa výraz obchodní ) se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Edice Účetnictví a daně

Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně Ing. et Ing. Věra Rubáková Účetnictví pro úplné začátečníky 2011 Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Vydala GRADA Publishing, a.s.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku. Základy účetnictví 1. Učební text pro předmět U022. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku. Základy účetnictví 1. Učební text pro předmět U022. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy účetnictví 1 Učební text pro předmět U022 Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Praha 2008 Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Praha 2008 ISBN 978-80-7399-???-?

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady.

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady. Účetnictví: je nejdůležitější podnikový, úplný informatický, chronologicky relativně uzavřený systém, v jeho obsahu jsou zaznamenány všechny procesy, které byly uskutečněny, má vytvořený právní, obsahový

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1.1. Význam financování Financování podniku = činnost, při které se podnik snaží získat finanční zdroje a tyto zdroje efektivně použít. Financování podniku se uskutečňuje při:

Více