ÁČKO 1/14 ÁČKO JE NA SVĚTĚ! aforumcs.eu. Zpravodaj mezinárodní platformy A FORUM CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÁČKO 1/14 ÁČKO JE NA SVĚTĚ! aforumcs.eu. Zpravodaj mezinárodní platformy A FORUM CS"

Transkript

1 Zpravodaj mezinárodní platformy A FORUM CS ÁČKO A J A K O A L Z H E I M E R aforumcs.eu 1/14 ÁČKO JE NA SVĚTĚ! Mezinárodní česko-slovenská platforma A FORUM CS vydává vůbec první zpravodaj. Pro koho bude určen? Pro politiky, úředníky ministerstev, krajů, statutárních měst a obcí třetího typu. Tištěná forma pak bude přímo provázaná s webovými stránkami, kam bude mít přístup široká veřejnost. Od září, kdy zároveň vyjde i druhé číslo zpravodaje, nabídne elektronická verze ÁČKA dvě jazykové mutace českou a slovenskou verzi. Díky tomu, že se zpravodaj dostane do rukou stovkám politiků, úředníků, ředitelům sociálních služeb, ředitelům významných firem, či odborné veřejnosti, pomůžeme díky tomu vybudovat povědomí o tom, že kolem obchází ta nemoc s německým jménem. Bere vzpomínky, vztahy, zkrátka to, co je každému nejcennější. ÁČKO proto chce ukázat řešení, nabízet příklady dobré praxe, uvádět analýzy, povzbuzovat inovace a synergie. ÁČKO má prodávat naši odbornost, zkušenost, kapacitu a kvalitu tak, aby byla vidět, slyšet a aby mluvila dostatečně nahlas. ÁČKO je nástroj pro společný marketing, pro společné sebevědomí a spolupráci. ÁČKO má otevírat dveře, všem společně i každému zvlášť, protože nejen u Dumase platí, že jeden za všechny a všichni za jednoho. ÁČKO je o nás a pro nás, protože té nemoci s německým jménem se musíme bránit společně a společná obrana potřebuje podporu nejen těch na hradbách, ale i od těch, kteří tvoří zázemí. ÁČKO, vítej do života! Vaše náměty pro ÁČKO uvítáme na adrese Protože začínáme, je první číslo především o nás a startujeme jej z Pardubického kraje. Od září pak předáme štafetu do jiného kraje, tam už to o nás tolik nebude. Zároveň bychom do přípravy rádi zapojili kolegy na Slovensku. Všichni, kdo o svých zařízeních a tématech chcete číst v ÁČKU, ozvěte se. Mgr. Andrea Faltysová, DiS., ředitelka ASCCR ESF A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. KUDY SE VYDAT? Strana 4 A FORUM CS? PROČ JEJ NEZBYTNĚ POTŘEBUJEME? Strana 5 PAVEL ŠOTOLA: NA ZMĚNU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JSME PŘIPRAVENI Strana 8

2 2 ÁČKO ČERVEN 2014 Grantový kalendář na léto 2014 Nadační fond Dalkia Morava Nadační fond Dalkia Česká republika Podpora projektů, které vytvoří nová pracovní místa v oblasti služeb či výrob s veřejně prospěšným charakterem (služby v domácnosti, služby obyvatelstvu, sociální služby, organizace volného času dětí i dospělých, péče o životní prostředí, tradiční i netradiční řemesla ) Web: Evropská komise Evropská komise v lednu zahájila Evropský rok občanů U příležitosti Evropského roku občanů bude v roce 2013 uspořádána řada akcí, konferencí a seminářů v celé EU, a to na unijní, vnitrostátní, regionální či místní úrovni. Web: europa.eu/citizens-2013/cs/home International Visegrad Fund Malé granty Při financování projektů Fond upřednostňuje takové, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. Fond může rovněž financovat projekty zahrnujících spolupráci s dodatečnými subjekty mimo země V4 pod podmínkou, že takové projekty jsou v souladu s cíli Fondu. Uchazeči ze zemí mimo V4 mohou žádat o grant za stejných podmínek, pokud se projekt tematicky týká visegrádské spolupráce. Co podporuje: kulturní spolupráce (např. festivaly) vědecká výměna a výzkum (např. konference, výzkum, publikace) školství (např. semináře, letní školy) výměny mladých (např. sport, výchovné aktivity pro děti a mládež) přeshraniční spolupráce (projekty na hranici dvou států V4, max. 50km od hranic) podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy) Web: visegradfund.org/grants/small_grants/ Ministerstvo práce a sociálních věcí Příspěvek na vytvoření nového pracovního místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce Základní možností jak získat finance na částečnou úhradu mezd nových zaměstnanců, je využít příspěvků úřadu práce, který je poskytován na vytvoření tzv. společensky účelného pracovního místa. Na toto nově vytvořené pracovní místo lze obecně získat příspěvek ve výši až Kč. Základním předpokladem je zaměstnání nového kolegy z cílové skupiny, například dlouhodobě nezaměstnaných osob, absolventů do 25 let nebo kolegů v pokročilejším věku. Kromě výše uvedené podpory je možné využít příspěvek také na vytvoření nového tzv. chráněného pracovního místa. Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Výše jednotlivých příspěvků je variabilní a odvíjí se od násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, od míry zdravotního postižení a počtu zřízených pracovních míst. Web: portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace Ministerstvo zdravotnictví ČR MZČR jednorázové nebo krátkodobé iniciativy k hledání partnerů Co podporuje: studijní a pracovní cesty pracovní bilaterální setkání s výměnou informací, s organizací užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit účast nebo společná účast na mezinárodních akcích s cílem navazování a posilování kontaktů sběr dat, tvorba studií a přehledů k prohloubení informovanosti o bilaterálním rozměru spolupráce mezi subjekty v ČR a subjekty v donorské zemi účast na kontaktních seminářích, konferencích a workshopech s cílem navazování a posilování kontaktů organizace seminářů, konferencí a workshopů s cílem navazování a posilování kontaktů organizace seminářů, konferencí a workshopů s cílem navazování a posilování kontaktů Web: norske-fondy _2457_8.html Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Nadace Olgy Havlové Výbor dobré vůle Senior Cílem programu je podpora kvalitních projektů, které usnadňují seniorům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními, hospice, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. Vhodnými žadateli jsou obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní právnické osoby. Program Senior podporuje zejména: vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu Web:

3 ČERVEN 2014 ÁČKO 3 Euroregion Nisa Fond malých projektů programu Česká republika Polsko Podporovány mají být takové malé projekty, které se zabývají přeshraničními informacemi, komunikací a spoluprací mezi občany, sdruženími a úřady ve společném dotačním prostoru a zintenzivňují je, jakož i posilují identifikaci obyvatelstva se svým životním prostorem. Web: Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Fond podporuje rehabilitační a kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy, Stipendium BARIÉRY, Fond vzdělání, Fond na podporu neslyšících, kulturní a sportovní aktivity, rekondiční a ozdravné pobyty, podpora chráněného bydlení a pracovišť, člověk v nouzi, opravy a doplňky rehabilitačních pomůcek, domy na půli cesty, osobní asistence. Web: Konto-Bariery.aspx Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Cesty k integraci Podporuje ranou péči, půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, denní stacionáře, chráněné a podporované zaměstnávání, chráněné bydlení, jednotlivcům přispívá na nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Uděluje příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním neziskovým organizacím (obecně prospěšné společnosti, občanská družení, církevní právnické osoby), které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným. Web: Nadační fond Veolia Sociální projekty Nadační fond Veolia přišel před několika roky s projektem výstavby pétanquových hřišť jako s možnou nabídkou seniorům, kteří ve volném čase chtějí sportovat nebo se jinak aktivně realizovat. Cílem projektu je podpora aktivního života seniorů a současně posílení mezigeneračního soužití ve volném čase obyvatel domovů pro seniory a lidí žijících v jeho okolí. Web: socialni-projekty/ INZERCE EXPERIMENTÁLNÍ LABORATOŘ SOCIÁLNÍCH INOVACÍ provedeme komplexní audit Vaší pečovatelské služby detailně Vám rozkryjeme její skutečné náklady doporučíme Vám řešení s více než 50% úsporou při stejném výkonu doprovodíme Vás při jeho zavedení do praxe Kontaktujte nás na Využijte našich zkušeností z projektu, který ověřuje unikátní know-how! Na požádání předložíme reference. Sociální služby lze poskytovat nejen kvalitně, ale i chytře. Ušetří zřizovatel, stát i uživatel.

4 4 ÁČKO ČERVEN 2014 ESF A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. KUDY SE VYDAT? ESF Příspěvkové organizace představují specifickou skupinu poskytovatelů sociálních služeb. Jde o skupinu významnou, početnou, organizačně i finančně stabilní která ovšem, pokud jde o využívání evropských fondů na měkké rozvojové projekty, je mnohem méně aktivní, než neziskové organizace. Příspěvkové organizace jsou zřizovány obci a kraji, proto se jim většinou daří využít investiční projekty mohou se opřít o odborné zázemí a zájem svých zřizovatelů. V projektech zaměřených na rozvoj know-how, v projektech zaměřených na dlouhodobou udržitelnost, sociální podnikání, marketing a management a v inovačních projektech ovšem za svou neziskovou konkurencí významně zaostávají. na jaře či v létě příštího roku. Pojďme se domluvit, spojit, semknout. Vytvořme systém podporující získávání prostředků na rozvoj příspěvkových organizací, na jejich dlouhodobou udržitelnost a kvalitativní rozvoj. Pomozme si navzájem jako ředitelé, spojme se do společných projektů, v nichž ne všichni musí nést administrativní zátěž a přinášet nápady, ale všichni musíme mít ze společné účasti prospěch. Vytvořme, podejme a realizujme regionální projekty ve společném partnerství, společně posilujme svoji regionální i sektorovou konkurenční pozici. Ještě je čas se připravit. Kolik příspěvkových organizací se například loni zúčastnilo první průlomové výzvy pro sociální inovace (výzva B7)? Jedna, dvě, nebo snad tři z celkových sedmdesáti uchazečů? Přitom právě sociální inovace by měly být vlajkovou doménou příspěvkového sektoru, který netrpí personální nedostatečností, disponuje kontakty a zdroji, má zkušenosti a tradici. Čerpání prostředků OP RLZ a OP LZZ ovšem ukazuje, že právě tyto výhody jsou příspěvkovému sektoru spíše k tíži. Tradice zkostnatěla ve zvyk, zkušenosti degradovaly k pocitu děláme to dobře, kontakty a zdroje vytvořily ghetto, vlastní svět bez vazby na realitu, personální dostatek vedl ke ztrátě tahu na branku efektivity. Příspěvkové organizace daleko více než líheň nápadů a přístav dobré praxe představují skanzen (čest výjimkám). Nelíbí se nám to, nesouhlasíme, ale je to tak. I my, autoři těchto vět, zastupujeme příspěvkové organizace. Kritika tak padá i na naši hlavu. Co s tím? Programovací období EU a následně samozřejmě nevyšumělo, spousta dobrých projektů příspěvkových organizací se realizovala. Jen efekt, který z nich nastal, nesbíráme do nůší, ale hledáme lupou. Máme rekonstruované či nově postavené budovy a v nich nedostatečně efektivní služby, máme vzdělaný personál, který přesto neví, kudy by se měl vydat. Máme kvalitní služby, jen jsme se zapomněli ptát na jejich dlouhodobou udržitelnost. Před námi je poslední štědré šestileté programovací období. První výzvy lze očekávat někdy Mezinárodní platforma A FO- RUM CS buduje tým projektových specialistů a aktivních ředitelů, kteří mají nápady. Spojte se s námi, přihlaste se do týmu. Budeme komunikovat se všemi kraji a obcemi, budeme zvát ke spolupráci ředitele příspěvkových organizací z celé České i Slovenské republiky. Někteří potáhnou, někteří se povezou, ale všichni si budou navzájem prospěšní, protože nejen štěstí, ale i nový Operační program Zaměstnanost přeje připraveným. Neziskový sektor to už dávno zjistil. Nedejme se zahanbit, nedejme se vytěsnit na okraj. Pojďme se spojit. Napište na jsme připraveni zapojit vás do spolupráce. Čím dříve, tím lépe. PhDr. Danuše Fomiczewová, Mgr. Jozef Sabol, Mgr. Bc. Jan Vojvodík, PhDr. Slavko Poptrajanovski

5 ČERVEN 2014 ÁČKO 5 POROVNÁNÍ OP ZAMĚSTNANOST A OP LZZ (zdroj: Prioritní osa OP Zaměstnanost Obsah prioritní osy Analogie s OP LZZ Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Posílení aktivních politik zaměstnanosti Současná oblast podpory částečně 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti Současná oblast podpory 2.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života 2. Sociální začleňování a boj s chudobou Podpora sociální integrace a boj s chudobou Současná oblast podpory rozšíření o potenciální zaměstnance Současná oblast podpory 3.4 (přesun do PO 1, aby nebyly na úrovni prioritní osy kombinovány různé tematické cíle) Současné oblasti podpory částečně Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Současná oblast podpory 5.1, doplněny sociální inovace 4. Efektivní veřejná správa Podpora reformy veřejné správy (měkké investice) Současná oblast podpory 4.1 A FORUM CS? PROČ JEJ NEZBYTNĚ POTŘEBUJEME? V prostoru českých i slovenských sociálních služeb sice působí řada asociací a platforem. Proč tedy potřebujeme A FORUM CS? Odpověď je jednoduchá! Jedinečnost platformy spočívá především ve stabilním páteřním systému. Problematika Alzheimerovy choroby je jedním z hlavních evropských sociálních témat a jen síla a soudržnost nám umožní nehrát v budoucnu druhé housle. kulturně i jazykově. Sektor příspěvkových organizací představuje v českém i slovenském prostředí klíčového hráče v oblasti Alzheimerovy choroby. V žádné jiné cílové skupině nemáme tak silnou pozici, jako ve službách pro seniory s demencí. S klíčovou rolí musí jít ruku v ruce jít zodpovědnost. Nemůžeme si dovolit nemít koncepci, neuvažovat strategicky, nechceme-li v budoucnu hrát druhé housle. Domov u fontány v Přelouči, jeden z příkladů dobré praxe Uživatelé s Alzheimerovou chorobou mají podle ročenky Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2012 k dispozici služby 210 pobytových služeb (domovy se zvláštním režimem). Ty disponují kapacitou lůžek (bez ošetřovatelských lůžek ve zdravotnických zařízeních). Z těchto 210 poskytovatelů tvoří 149 (tj. 71 %) příspěvkové organizace s celkem lůžky, tedy 78 % celkové kapacity. Připustíme-li, že specifika Alzheimerovy choroby (a seniorských demencí obecně) vyžadují odborný přístup, optimalizovanou síť a strategickou koncepci, pak nutně u tak drahé služby potřebujeme stabilizovat páteřní síť poskytovatelů. Ta bude rozvíjet kvalitu, budovat efektivní kapacity, podporovat synergie jak směrem dovnitř (mezi poskytovateli), tak směrem ven (např. k České alzheimerovské společnosti a jejím zahraničním ekvivalentům). Jelikož problematika Alzheimerovy choroby je jedním z nejpalčivějších evropských sociálních témat, nemůžeme se omezit jen na český dvorek, potřebujeme kooperovat se sousedy. Slovensko je nám nejblíže historicky, Strategické ukotvení páteřní sítě příspěvkových poskytovatelů péče osobám s Alzheimerovou chorobou prospěje zadavatelům, uživatelům i poskytovatelům. Umožní dobře využívat veřejné prostředky a povede k úzké spolupráci. A FORUM CS je prvním krokem na dlouhé cestě ke stabilnímu páteřnímu systému, který se bude vyznačovat dlouhodobou udržitelností a robustní vzájemnou synergickou podporou (například v oblasti vzdělávání, fundraisingu a marketingu). První krok byl učiněn. Další kroky budou na nás, českých a slovenských členech platformy. Mgr. Bc. Jan Vojvodík, ředitel Domova důchodců Ústí nad Orlicí, zakládající člen A FORUM CS

6 6 ÁČKO ČERVEN 2014 Je potřeba jít dál. Senioři musí být šťastní. Jen tak si mohou zvyknout v pobytových zařízeních Alzheimerovou chorobou trpí více než 130 tisíc lidí a podle PhDr. Danuše Fomiczewové, ředitelky Domova u fontány v Přelouči, je nutné vyvolat diskuzi o tomto problému v odborných kruzích. O této chorobě se mluví jako o epidemii třetího tisíciletí a počty nemocných skutečně rostou enormním tempem. Pobytové služby pro seniory se dostávají na pomyslnou křižovatku cest, u kterých nelze jednoznačně předvídat, kam nás dovedou, míní ředitelka Domova u fontány. Právě Fomiczewová, která hlasitě upozorňuje na problémy lidí trpící demencí, stála u zrodu mezinárodní platformy A FORUM CS. Jaké je poslání této relativně mladé, ale neustále rozšiřující se platformy sdružující ředitele pobytových zařízení sociálních služeb odpovídá v následujícím rozhovoru. Proč se vaše zařízení věnuje Alzheimerově chorobě? Podporu pomoc a péči poskytuje Domov u fontány už padesát let. Domov měl několik zřizovatelů a v roce 2003 jej převzal Pardubický kraj. Od tohoto roku se datuje velká změna ve skladbě obyvatel. Domov v Přelouči byl a je jediným krajským zařízením Pardubického kraje, poskytující péči seniorům. S přibývající naléhavou potřebou poskytovat péči osobám s demencí a skutečností, že v Přelouči již bylo více než 90 obyvatelů, kteří ji měli diagnostikovanou, si Domov zaregistroval druhou sociální službu (mimo domova pro seniory také domov se zvláštním režimem). Rozšíření služby znamenalo i nezbytnost změny systémového přístupu ke klientům. Většina zaměstnanců v DUF byla naučena poskytovat péči seniorům mnohdy jen s malou potřebou pomoci. S přístupem ke klientům s demencí si mnozí nevěděli rady, nerozuměli jejich chování a potřebám. Všech 110 zaměstnanců v přímé péči, včetně vedení, proto v roce prošlo soustředěným vzděláváním. Vzdělávání bylo realizováno z financí EU a významně se na něm podílela a cenné rady osobně poskytovala docentka Iva Holmerová z České alzheimerovské společnosti, která byla i odborným garantem projektu. V Přelouči klademe velký důraz na odborné kompetence pracovníků, a proto se věnujeme vzdělávání zaměstnanců. Sbíráme zkušenosti i ze zahraničí. Velkým zdrojem informací je pro nás například i spolupráce s Holandskem, kam posíláme zaměstnance na stáže do zařízení Opella. Kdo průběh nemoci zná, ví, že nezasahuje jen nemocného, ale nemoc na dlouho a silně velmi ovlivní i blízké osoby. O jejich problémech a potřebách víme z každodenního kontaktu, a proto jsme naše služby rozšířili o další sociální službu. Tou je Poradna pro seniory a seniorské záležitosti. Péče o lidi s Alzheimerovou chorobou není lehká a nemocných přibývá. Domov u fontány chce a je připraven pomáhat a ulehčovat těžkou životní situaci klientů na vysoké odborné úrovni. Máme toho ještě mnoho před sebou, a že v našem snažení jdeme správnou cestou, nám dodává sílu. Potvrzením je i skutečnost, že v Pardubickém kraji jsme jediní, kteří se mohou prezentovat držitelstvím certifikátu Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost. Jaké máte další plány v Domově v Přelouči do budoucna? Péče o lidi s ACH má svá specifika, např. to, že se jim lépe žije v menších skupinách, že se u nich nemění personál, že prostředí, ve kterém žijí je bezpečné... Abychom toho docílili, nestačí jen odborně vzdělaný personál, který je nezbytností, ale důležité je i architektonické uzpůsobení prostředí, ve kterém nemocný žije. V Přelouči jsme v souladu s potřebami našich obyvatel za poslední čtyři roky přestavěli celé jedno křídlo budovy. Zvětšili jsme pokoje a obývací prostor. Vždy pro čtyři obyvatelé mají k dispozici společnou šatnu a bezbariérovou koupelnu s toaletou, zvětšili jsme a vybavili jsme společné koupelny s vanou. Naším dalším cílem, za kterým chceme jít, je vybudovat zcela nové křídlo budovy, které v sobě bude mít zakomponováno vše, co jsme se naučili od Holandských kolegů, a to od architektského uzpůsobení, až po průběh poskytované služby. Mezi další naše cíle patří snaha o co největší zapojení rodiny do spolupráce s naším domovem. Rodina je totiž pro klienty s demencí něčím, co žádná sociální služba, byť sebekvalitnější, nenahradí. Co pro vás znamená členství v A FORUM CS? Silný je hlavně pocit sounáležitosti. Je to velká skupina subjektů a osob, které jsou již jejími členy. Je to prostředí, kde můžeme otevřeně a konstruktivně hovořit o problémech a potřebách těch, kteří péči o osoby s Alzheimerovou chorobou zajišťují. Těch, kteří zde péči poskytují mnoho desítek let, a se kterými by se mělo počítat i do budoucna. Aby tomu tak bylo, musí se o to příspěvkové organizace samy zasloužit. Musí být vidět a slyšet a hlavně, pokud se chtějí na trhu sociálních služeb udržet, musí být progresivní, efektivní a inovativní. A s tím jim A FORUM může pomoci. PhDr. Danuše Fomiczewová ředitelka Domova u fontány v Přelouči

7 ČERVEN 2014 ÁČKO 7 Pro nemocné Alzheimerovou chorobou chceme především bezpečí a stabilitu Ředitel domova seniorů v Ústí nad Orlicí Mgr. Bc. Jan Vojvodík je společně s PhDr. Danuší Fomiczewovou spoluzakládající člen platformy A FORUM CS. Jeho cíl je jasný. Chce uživatelům s Alzheimerovou chorobou na celém území bývalé federace zajistit jistotu, kvalitu, stabilitu a bezpečí. S těmito výzvami začal ve svém domovském zařízení. protože důraz na komplexnost poskytovaných služeb je podle nás v sociálních službách pro seniory žádoucím trendem. Jaké máte plány do budoucna? Rádi bychom do budoucna obohatili portfolio svých služeb o terénní varianty pečovatelskou službu a osobní asistenci. Přechodovým prvkem mezi pobytovou a terénní službou by měla být ambulantní a terénní Poradna pro Alzheimerovu chorobu, kterou jsme již začali provozovat. Jaký typ domova seniorů řídíte a jaký je v něm podíl nemocným s již zmiňovanou Alzheimerovou chorobou? Domov důchodců Ústí nad Orlicí je tradičním seniorským zařízením, založeným již v roce 1925 a umístěným v centru převážně venkovského regionu. Skladba uživatelů se v posledních letech vyvíjela směrem k vyššímu podílu osob se skutečně nepříznivým zdravotním stavem, často osob s některou formou chronického duševního onemocnění, tedy převážně Alzheimerovou chorobou. Proto jsme na přelomu let 2012 a 2013 rekonstruovali část lůžkové kapacity naší nejstarší budovy na domov se zvláštním režimem, abychom poskytli uživatelům s tímto typem onemocnění skutečně takovou péči, jakou potřebují. Vzniklo oddělení s 26 lůžky, které jsme na konci roku 2014 rozšířili na celou budovu A, tedy na 50 lůžek. Rekonstrukce neproběhla jen po stavební stránce, ale rekonstruoval se i tým zaměstnanců zvýšil se počet pracovních pozic, byly vytvořeny nové profese, všichni zaměstnanci procházejí intenzivním vzděláváním. Jsme si jisti, že region to potřebuje jsme jediným registrovaným zařízením tohoto typu na území okresu Ústí nad Orlicí. Jste tedy specializovaným zařízením, nebo nadále působíte jako běžný domov důchodců? Kromě budovy A s 50 lůžky, kde jsme umístili domov se zvláštním režimem, provozujeme v budově B dalších 89 lůžek domova pro seniory. Chceme si do budoucna udržet tento dvojí směr, Co pro vás znamená členství v A FORUM CS? Především jistotu. Trh sociálních služeb se vyvíjí a ten vývoj sebou přináší nejen přínosy, ale i řadu rizik pro všechny zúčastněné uživatele, poskytovatele i zřizovatele. Přitom to, co pro jednoho představuje riziko, může při společném postupu znamenat spíše příležitost. Společně můžeme lépe zajistit kvalitu, komplexnost i dlouhodobou udržitelnost a tyto tři vlastnosti systému sociálních služeb pro seniory považujeme za klíčové. Nejde o to vytvářet stále nové asociace, ale semknout se tam, kde specifika převažují nad obecninami, kde je nutná mezioborová spolupráce a multidisciplinární přístup. Služby pro seniory s demencí patří do tohoto ranku, potřebují vytvořit vlastní podpůrné, servisní, metodické společenství. Ve zdravotnické oblasti působí Česká alzheimerovská společnost, v sociální oblasti A FORUM CS. Proto jsme členy a naše očekávání rostou. Mgr. Bc. Jan Vojvodík ředitel Domova důchodců Ústí nad Orlicí

8 8 ÁČKO ČERVEN 2014 Na změnu financování sociálních služeb jsme připraveni První číslo bulletinu přináší rozhovor s Ing. Pavlem Šotolou, radním Pardubického kraje, který je zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Podle něj si kraj uvědomuje zodpovědnost za systémovou podporu sociálních služeb, ale veřejné rozpočty podle jeho slov disponují pouze omezenými zdroji a kraj je proto musí plánovat opatrně. Na konferenci v Litomyšli, která se zabývala různými aspekty Alzheimerovy choroby Pavel Šotola potvrdil, že v příštích letech bude této nemoci třetího tisíciletí věnována daleko větší pozornost. Projevy nemoci se v pozdějších stádiích rozvoje zvládají v rodině jen velmi obtížné. Uvědomujeme si, že silnou roli v sociální péči o osobu s touto chorobou hrají také příspěvkové organizace samospráv, říká radní a jedním dechem dodává, že právě účast Pardubického kraje na konferenci je důkazem toho, že téma Alzheimerovy choroby bude pro nadcházející roky velmi aktuální. Jaké máte dojmy z konference, jejímž hlavním tématem byl právě palčivý problém Alzheimerovy choroby? Bylo to velmi zajímavé. Sešli se zde poskytovatelé sociálních služeb, kteří měli možnost si vyslechnout i zkušenosti ze zahraničí a zároveň se inspirovat praxí z různých zařízení, především co se týká přístupu k lidem s Alzheimerovou chorobou. Právě přístup k těmto lidem je v této problematice zcela stěžejní. Jak se kraj připravuje na financování sociálních služeb v roce 2015? Už v loňském roce jsme v této věci udělali obrovský kus práce, který se samozřejmě týkal sociálních služeb jako celku. Věnovali jsme se intenzivně nastavení kritérií pro stanovení optimálních nákladů každé služby a mechanismu pro výpočet dotací a grantů. O této problematice jsme jednali jak se všemi poskytovali sociálních služeb, tak i se starosty měst a obcí. Neboť od ledna 2015 by mělo dojít k přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje a nově nastavený model jsme si chtěli odladit již letos. Finance jsou vždy citlivé téma, v sociální sféře obzvlášť. Co jste starostům a poskytovatelům sociálních služeb doporučil? Nastane pro ně nějaká změna v čerpání financí? Zástupcům samospráv jsme se snažili vysvětlit, že by se na financování sociálních služeb měli podílet do jisté míry všechny obce, a to i s ohledem na vzájemnou solidaritu mezi nimi, neboť některé obce přispívají a jiné ne. Poskytovatelé služeb měli několikrát možnost se s návrhem kritérií seznámit a připomínkovat je. Protože našim cílem je vytvořit systém, který bude funkční, transparentní a bude přispívat ke stabilitě sítě služeb. Co se týká čerpání dotací, tak nepředpokládám, že by mělo dojít vůči poskytovatelům k zásadním změnám. Jen prostředky neobdrží přímo od MPSV, ale prostřednictvím kraje. Zpět tedy k samotné Alzheimerově chorobě. Zmiňoval jste, že na konferenci si lidé vyměňovali zkušenosti se zahraničními kolegy. Jak péči o takto nemocné seniory zvládají v zahraničí? Velkou inspirací byl pro nás přístup k lidem s demencemi v Holandsku. Hlavní rozdíl mezi Čechy a Holanďany je především ve smýšlení. Rodina seniora u nás má daleko větší nároky právě na poskytovatele sociálních služeb a málo se zapojuje do péče o člena rodiny. Samozřejmě, že to nelze paušalizovat, ale v Holandsku si péči o seniora přebírá částečně i samotná rodina. K tomuto přístupu se dá jistě dojít i u nás, je to však otázka priorit, hodnot a času. Jak v Holandsku vypadají sociální zařízení pro nemocné seniory? Líbí se mi, že žijí v menších komunitách. Je jich třeba jen šest a ne sto padesát. Samozřejmě původní objekty u nás, které se rekonstruují, jsou právě na tuto kapacitu mnohdy nastavené a velmi omezeně se dá s dispozicemi hýbat. Ale že to do jisté míry jde, ukazuje např. Domov u fontány v Přelouči, kde proběhla rekonstrukce jednoho křídla a Holanďané změny hodnotili velice pozitivně. V oblasti financování jsou na tom zahraniční kolegové také lépe? Určitě ano. Neboť např. ve zmíněném Holandsku poskytovatel služby dostane zaplaceno za odvedenou službu. Narozdíl od nás, kdy příspěvky na péči se často nedostanou do sítě poskytovatelů služeb a dotace, nepokryjí ztrátu služeb. Potom chybějící prostředky si poskytovatelé shání např. u sponzorů či prostřednictvím sbírek, benefičních koncertů apod. Takový systém samozřejmě nepřispívá ke stabilitě a rozvoji sociálních služeb a některé poskytovatele dostává do existenčních problémů. Ing. Pavel Šotola člen Rady Pardubického kraje ÁČKO A JAKO ALZHEIMER. Zpravodaj mezinárodní platformy A FORUM CS. Vychází čtvrtletně. Vydávání periodického tisku povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E Odpovědný redaktor Andrea Faltysová. Kontakt na redakci: Grafická úprava: J&S Production. Tisk: Tiskárna Irbis. Náklad: 500 ks. Vydává ALZHEIMER S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s., IČ , Morašice 61, Přelouč. Toto číslo vyšlo v červnu 2014.

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Olomouc, 22. října 2007

Olomouc, 22. října 2007 motto: Spolupráce přináší rozvoj a úspěch sborník konference Olomouc, 22. října 2007 Konference je částečně realizována v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií 2

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Záznam Kulatého stolu pořádaného v rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Kancelář VOP: Zveřejňování fotografií. Felinoterapie. není kočka jako kočka. Téma čísla: Dobrovolnictví

Kancelář VOP: Zveřejňování fotografií. Felinoterapie. není kočka jako kočka. Téma čísla: Dobrovolnictví Kancelář VOP: Zveřejňování fotografií Felinoterapie není kočka jako kočka Téma čísla: Dobrovolnictví Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu ročník:

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více