ÁČKO 1/14 ÁČKO JE NA SVĚTĚ! aforumcs.eu. Zpravodaj mezinárodní platformy A FORUM CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÁČKO 1/14 ÁČKO JE NA SVĚTĚ! aforumcs.eu. Zpravodaj mezinárodní platformy A FORUM CS"

Transkript

1 Zpravodaj mezinárodní platformy A FORUM CS ÁČKO A J A K O A L Z H E I M E R aforumcs.eu 1/14 ÁČKO JE NA SVĚTĚ! Mezinárodní česko-slovenská platforma A FORUM CS vydává vůbec první zpravodaj. Pro koho bude určen? Pro politiky, úředníky ministerstev, krajů, statutárních měst a obcí třetího typu. Tištěná forma pak bude přímo provázaná s webovými stránkami, kam bude mít přístup široká veřejnost. Od září, kdy zároveň vyjde i druhé číslo zpravodaje, nabídne elektronická verze ÁČKA dvě jazykové mutace českou a slovenskou verzi. Díky tomu, že se zpravodaj dostane do rukou stovkám politiků, úředníků, ředitelům sociálních služeb, ředitelům významných firem, či odborné veřejnosti, pomůžeme díky tomu vybudovat povědomí o tom, že kolem obchází ta nemoc s německým jménem. Bere vzpomínky, vztahy, zkrátka to, co je každému nejcennější. ÁČKO proto chce ukázat řešení, nabízet příklady dobré praxe, uvádět analýzy, povzbuzovat inovace a synergie. ÁČKO má prodávat naši odbornost, zkušenost, kapacitu a kvalitu tak, aby byla vidět, slyšet a aby mluvila dostatečně nahlas. ÁČKO je nástroj pro společný marketing, pro společné sebevědomí a spolupráci. ÁČKO má otevírat dveře, všem společně i každému zvlášť, protože nejen u Dumase platí, že jeden za všechny a všichni za jednoho. ÁČKO je o nás a pro nás, protože té nemoci s německým jménem se musíme bránit společně a společná obrana potřebuje podporu nejen těch na hradbách, ale i od těch, kteří tvoří zázemí. ÁČKO, vítej do života! Vaše náměty pro ÁČKO uvítáme na adrese Protože začínáme, je první číslo především o nás a startujeme jej z Pardubického kraje. Od září pak předáme štafetu do jiného kraje, tam už to o nás tolik nebude. Zároveň bychom do přípravy rádi zapojili kolegy na Slovensku. Všichni, kdo o svých zařízeních a tématech chcete číst v ÁČKU, ozvěte se. Mgr. Andrea Faltysová, DiS., ředitelka ASCCR ESF A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. KUDY SE VYDAT? Strana 4 A FORUM CS? PROČ JEJ NEZBYTNĚ POTŘEBUJEME? Strana 5 PAVEL ŠOTOLA: NA ZMĚNU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JSME PŘIPRAVENI Strana 8

2 2 ÁČKO ČERVEN 2014 Grantový kalendář na léto 2014 Nadační fond Dalkia Morava Nadační fond Dalkia Česká republika Podpora projektů, které vytvoří nová pracovní místa v oblasti služeb či výrob s veřejně prospěšným charakterem (služby v domácnosti, služby obyvatelstvu, sociální služby, organizace volného času dětí i dospělých, péče o životní prostředí, tradiční i netradiční řemesla ) Web: Evropská komise Evropská komise v lednu zahájila Evropský rok občanů U příležitosti Evropského roku občanů bude v roce 2013 uspořádána řada akcí, konferencí a seminářů v celé EU, a to na unijní, vnitrostátní, regionální či místní úrovni. Web: europa.eu/citizens-2013/cs/home International Visegrad Fund Malé granty Při financování projektů Fond upřednostňuje takové, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. Fond může rovněž financovat projekty zahrnujících spolupráci s dodatečnými subjekty mimo země V4 pod podmínkou, že takové projekty jsou v souladu s cíli Fondu. Uchazeči ze zemí mimo V4 mohou žádat o grant za stejných podmínek, pokud se projekt tematicky týká visegrádské spolupráce. Co podporuje: kulturní spolupráce (např. festivaly) vědecká výměna a výzkum (např. konference, výzkum, publikace) školství (např. semináře, letní školy) výměny mladých (např. sport, výchovné aktivity pro děti a mládež) přeshraniční spolupráce (projekty na hranici dvou států V4, max. 50km od hranic) podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy) Web: visegradfund.org/grants/small_grants/ Ministerstvo práce a sociálních věcí Příspěvek na vytvoření nového pracovního místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce Základní možností jak získat finance na částečnou úhradu mezd nových zaměstnanců, je využít příspěvků úřadu práce, který je poskytován na vytvoření tzv. společensky účelného pracovního místa. Na toto nově vytvořené pracovní místo lze obecně získat příspěvek ve výši až Kč. Základním předpokladem je zaměstnání nového kolegy z cílové skupiny, například dlouhodobě nezaměstnaných osob, absolventů do 25 let nebo kolegů v pokročilejším věku. Kromě výše uvedené podpory je možné využít příspěvek také na vytvoření nového tzv. chráněného pracovního místa. Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Výše jednotlivých příspěvků je variabilní a odvíjí se od násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, od míry zdravotního postižení a počtu zřízených pracovních míst. Web: portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace Ministerstvo zdravotnictví ČR MZČR jednorázové nebo krátkodobé iniciativy k hledání partnerů Co podporuje: studijní a pracovní cesty pracovní bilaterální setkání s výměnou informací, s organizací užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit účast nebo společná účast na mezinárodních akcích s cílem navazování a posilování kontaktů sběr dat, tvorba studií a přehledů k prohloubení informovanosti o bilaterálním rozměru spolupráce mezi subjekty v ČR a subjekty v donorské zemi účast na kontaktních seminářích, konferencích a workshopech s cílem navazování a posilování kontaktů organizace seminářů, konferencí a workshopů s cílem navazování a posilování kontaktů organizace seminářů, konferencí a workshopů s cílem navazování a posilování kontaktů Web: norske-fondy _2457_8.html Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Nadace Olgy Havlové Výbor dobré vůle Senior Cílem programu je podpora kvalitních projektů, které usnadňují seniorům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními, hospice, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. Vhodnými žadateli jsou obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní právnické osoby. Program Senior podporuje zejména: vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu Web:

3 ČERVEN 2014 ÁČKO 3 Euroregion Nisa Fond malých projektů programu Česká republika Polsko Podporovány mají být takové malé projekty, které se zabývají přeshraničními informacemi, komunikací a spoluprací mezi občany, sdruženími a úřady ve společném dotačním prostoru a zintenzivňují je, jakož i posilují identifikaci obyvatelstva se svým životním prostorem. Web: Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Fond podporuje rehabilitační a kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy, Stipendium BARIÉRY, Fond vzdělání, Fond na podporu neslyšících, kulturní a sportovní aktivity, rekondiční a ozdravné pobyty, podpora chráněného bydlení a pracovišť, člověk v nouzi, opravy a doplňky rehabilitačních pomůcek, domy na půli cesty, osobní asistence. Web: Konto-Bariery.aspx Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Cesty k integraci Podporuje ranou péči, půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, denní stacionáře, chráněné a podporované zaměstnávání, chráněné bydlení, jednotlivcům přispívá na nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Uděluje příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním neziskovým organizacím (obecně prospěšné společnosti, občanská družení, církevní právnické osoby), které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným. Web: Nadační fond Veolia Sociální projekty Nadační fond Veolia přišel před několika roky s projektem výstavby pétanquových hřišť jako s možnou nabídkou seniorům, kteří ve volném čase chtějí sportovat nebo se jinak aktivně realizovat. Cílem projektu je podpora aktivního života seniorů a současně posílení mezigeneračního soužití ve volném čase obyvatel domovů pro seniory a lidí žijících v jeho okolí. Web: socialni-projekty/ INZERCE EXPERIMENTÁLNÍ LABORATOŘ SOCIÁLNÍCH INOVACÍ provedeme komplexní audit Vaší pečovatelské služby detailně Vám rozkryjeme její skutečné náklady doporučíme Vám řešení s více než 50% úsporou při stejném výkonu doprovodíme Vás při jeho zavedení do praxe Kontaktujte nás na Využijte našich zkušeností z projektu, který ověřuje unikátní know-how! Na požádání předložíme reference. Sociální služby lze poskytovat nejen kvalitně, ale i chytře. Ušetří zřizovatel, stát i uživatel.

4 4 ÁČKO ČERVEN 2014 ESF A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. KUDY SE VYDAT? ESF Příspěvkové organizace představují specifickou skupinu poskytovatelů sociálních služeb. Jde o skupinu významnou, početnou, organizačně i finančně stabilní která ovšem, pokud jde o využívání evropských fondů na měkké rozvojové projekty, je mnohem méně aktivní, než neziskové organizace. Příspěvkové organizace jsou zřizovány obci a kraji, proto se jim většinou daří využít investiční projekty mohou se opřít o odborné zázemí a zájem svých zřizovatelů. V projektech zaměřených na rozvoj know-how, v projektech zaměřených na dlouhodobou udržitelnost, sociální podnikání, marketing a management a v inovačních projektech ovšem za svou neziskovou konkurencí významně zaostávají. na jaře či v létě příštího roku. Pojďme se domluvit, spojit, semknout. Vytvořme systém podporující získávání prostředků na rozvoj příspěvkových organizací, na jejich dlouhodobou udržitelnost a kvalitativní rozvoj. Pomozme si navzájem jako ředitelé, spojme se do společných projektů, v nichž ne všichni musí nést administrativní zátěž a přinášet nápady, ale všichni musíme mít ze společné účasti prospěch. Vytvořme, podejme a realizujme regionální projekty ve společném partnerství, společně posilujme svoji regionální i sektorovou konkurenční pozici. Ještě je čas se připravit. Kolik příspěvkových organizací se například loni zúčastnilo první průlomové výzvy pro sociální inovace (výzva B7)? Jedna, dvě, nebo snad tři z celkových sedmdesáti uchazečů? Přitom právě sociální inovace by měly být vlajkovou doménou příspěvkového sektoru, který netrpí personální nedostatečností, disponuje kontakty a zdroji, má zkušenosti a tradici. Čerpání prostředků OP RLZ a OP LZZ ovšem ukazuje, že právě tyto výhody jsou příspěvkovému sektoru spíše k tíži. Tradice zkostnatěla ve zvyk, zkušenosti degradovaly k pocitu děláme to dobře, kontakty a zdroje vytvořily ghetto, vlastní svět bez vazby na realitu, personální dostatek vedl ke ztrátě tahu na branku efektivity. Příspěvkové organizace daleko více než líheň nápadů a přístav dobré praxe představují skanzen (čest výjimkám). Nelíbí se nám to, nesouhlasíme, ale je to tak. I my, autoři těchto vět, zastupujeme příspěvkové organizace. Kritika tak padá i na naši hlavu. Co s tím? Programovací období EU a následně samozřejmě nevyšumělo, spousta dobrých projektů příspěvkových organizací se realizovala. Jen efekt, který z nich nastal, nesbíráme do nůší, ale hledáme lupou. Máme rekonstruované či nově postavené budovy a v nich nedostatečně efektivní služby, máme vzdělaný personál, který přesto neví, kudy by se měl vydat. Máme kvalitní služby, jen jsme se zapomněli ptát na jejich dlouhodobou udržitelnost. Před námi je poslední štědré šestileté programovací období. První výzvy lze očekávat někdy Mezinárodní platforma A FO- RUM CS buduje tým projektových specialistů a aktivních ředitelů, kteří mají nápady. Spojte se s námi, přihlaste se do týmu. Budeme komunikovat se všemi kraji a obcemi, budeme zvát ke spolupráci ředitele příspěvkových organizací z celé České i Slovenské republiky. Někteří potáhnou, někteří se povezou, ale všichni si budou navzájem prospěšní, protože nejen štěstí, ale i nový Operační program Zaměstnanost přeje připraveným. Neziskový sektor to už dávno zjistil. Nedejme se zahanbit, nedejme se vytěsnit na okraj. Pojďme se spojit. Napište na jsme připraveni zapojit vás do spolupráce. Čím dříve, tím lépe. PhDr. Danuše Fomiczewová, Mgr. Jozef Sabol, Mgr. Bc. Jan Vojvodík, PhDr. Slavko Poptrajanovski

5 ČERVEN 2014 ÁČKO 5 POROVNÁNÍ OP ZAMĚSTNANOST A OP LZZ (zdroj: Prioritní osa OP Zaměstnanost Obsah prioritní osy Analogie s OP LZZ Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Posílení aktivních politik zaměstnanosti Současná oblast podpory částečně 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti Současná oblast podpory 2.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života 2. Sociální začleňování a boj s chudobou Podpora sociální integrace a boj s chudobou Současná oblast podpory rozšíření o potenciální zaměstnance Současná oblast podpory 3.4 (přesun do PO 1, aby nebyly na úrovni prioritní osy kombinovány různé tematické cíle) Současné oblasti podpory částečně Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Současná oblast podpory 5.1, doplněny sociální inovace 4. Efektivní veřejná správa Podpora reformy veřejné správy (měkké investice) Současná oblast podpory 4.1 A FORUM CS? PROČ JEJ NEZBYTNĚ POTŘEBUJEME? V prostoru českých i slovenských sociálních služeb sice působí řada asociací a platforem. Proč tedy potřebujeme A FORUM CS? Odpověď je jednoduchá! Jedinečnost platformy spočívá především ve stabilním páteřním systému. Problematika Alzheimerovy choroby je jedním z hlavních evropských sociálních témat a jen síla a soudržnost nám umožní nehrát v budoucnu druhé housle. kulturně i jazykově. Sektor příspěvkových organizací představuje v českém i slovenském prostředí klíčového hráče v oblasti Alzheimerovy choroby. V žádné jiné cílové skupině nemáme tak silnou pozici, jako ve službách pro seniory s demencí. S klíčovou rolí musí jít ruku v ruce jít zodpovědnost. Nemůžeme si dovolit nemít koncepci, neuvažovat strategicky, nechceme-li v budoucnu hrát druhé housle. Domov u fontány v Přelouči, jeden z příkladů dobré praxe Uživatelé s Alzheimerovou chorobou mají podle ročenky Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2012 k dispozici služby 210 pobytových služeb (domovy se zvláštním režimem). Ty disponují kapacitou lůžek (bez ošetřovatelských lůžek ve zdravotnických zařízeních). Z těchto 210 poskytovatelů tvoří 149 (tj. 71 %) příspěvkové organizace s celkem lůžky, tedy 78 % celkové kapacity. Připustíme-li, že specifika Alzheimerovy choroby (a seniorských demencí obecně) vyžadují odborný přístup, optimalizovanou síť a strategickou koncepci, pak nutně u tak drahé služby potřebujeme stabilizovat páteřní síť poskytovatelů. Ta bude rozvíjet kvalitu, budovat efektivní kapacity, podporovat synergie jak směrem dovnitř (mezi poskytovateli), tak směrem ven (např. k České alzheimerovské společnosti a jejím zahraničním ekvivalentům). Jelikož problematika Alzheimerovy choroby je jedním z nejpalčivějších evropských sociálních témat, nemůžeme se omezit jen na český dvorek, potřebujeme kooperovat se sousedy. Slovensko je nám nejblíže historicky, Strategické ukotvení páteřní sítě příspěvkových poskytovatelů péče osobám s Alzheimerovou chorobou prospěje zadavatelům, uživatelům i poskytovatelům. Umožní dobře využívat veřejné prostředky a povede k úzké spolupráci. A FORUM CS je prvním krokem na dlouhé cestě ke stabilnímu páteřnímu systému, který se bude vyznačovat dlouhodobou udržitelností a robustní vzájemnou synergickou podporou (například v oblasti vzdělávání, fundraisingu a marketingu). První krok byl učiněn. Další kroky budou na nás, českých a slovenských členech platformy. Mgr. Bc. Jan Vojvodík, ředitel Domova důchodců Ústí nad Orlicí, zakládající člen A FORUM CS

6 6 ÁČKO ČERVEN 2014 Je potřeba jít dál. Senioři musí být šťastní. Jen tak si mohou zvyknout v pobytových zařízeních Alzheimerovou chorobou trpí více než 130 tisíc lidí a podle PhDr. Danuše Fomiczewové, ředitelky Domova u fontány v Přelouči, je nutné vyvolat diskuzi o tomto problému v odborných kruzích. O této chorobě se mluví jako o epidemii třetího tisíciletí a počty nemocných skutečně rostou enormním tempem. Pobytové služby pro seniory se dostávají na pomyslnou křižovatku cest, u kterých nelze jednoznačně předvídat, kam nás dovedou, míní ředitelka Domova u fontány. Právě Fomiczewová, která hlasitě upozorňuje na problémy lidí trpící demencí, stála u zrodu mezinárodní platformy A FORUM CS. Jaké je poslání této relativně mladé, ale neustále rozšiřující se platformy sdružující ředitele pobytových zařízení sociálních služeb odpovídá v následujícím rozhovoru. Proč se vaše zařízení věnuje Alzheimerově chorobě? Podporu pomoc a péči poskytuje Domov u fontány už padesát let. Domov měl několik zřizovatelů a v roce 2003 jej převzal Pardubický kraj. Od tohoto roku se datuje velká změna ve skladbě obyvatel. Domov v Přelouči byl a je jediným krajským zařízením Pardubického kraje, poskytující péči seniorům. S přibývající naléhavou potřebou poskytovat péči osobám s demencí a skutečností, že v Přelouči již bylo více než 90 obyvatelů, kteří ji měli diagnostikovanou, si Domov zaregistroval druhou sociální službu (mimo domova pro seniory také domov se zvláštním režimem). Rozšíření služby znamenalo i nezbytnost změny systémového přístupu ke klientům. Většina zaměstnanců v DUF byla naučena poskytovat péči seniorům mnohdy jen s malou potřebou pomoci. S přístupem ke klientům s demencí si mnozí nevěděli rady, nerozuměli jejich chování a potřebám. Všech 110 zaměstnanců v přímé péči, včetně vedení, proto v roce prošlo soustředěným vzděláváním. Vzdělávání bylo realizováno z financí EU a významně se na něm podílela a cenné rady osobně poskytovala docentka Iva Holmerová z České alzheimerovské společnosti, která byla i odborným garantem projektu. V Přelouči klademe velký důraz na odborné kompetence pracovníků, a proto se věnujeme vzdělávání zaměstnanců. Sbíráme zkušenosti i ze zahraničí. Velkým zdrojem informací je pro nás například i spolupráce s Holandskem, kam posíláme zaměstnance na stáže do zařízení Opella. Kdo průběh nemoci zná, ví, že nezasahuje jen nemocného, ale nemoc na dlouho a silně velmi ovlivní i blízké osoby. O jejich problémech a potřebách víme z každodenního kontaktu, a proto jsme naše služby rozšířili o další sociální službu. Tou je Poradna pro seniory a seniorské záležitosti. Péče o lidi s Alzheimerovou chorobou není lehká a nemocných přibývá. Domov u fontány chce a je připraven pomáhat a ulehčovat těžkou životní situaci klientů na vysoké odborné úrovni. Máme toho ještě mnoho před sebou, a že v našem snažení jdeme správnou cestou, nám dodává sílu. Potvrzením je i skutečnost, že v Pardubickém kraji jsme jediní, kteří se mohou prezentovat držitelstvím certifikátu Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost. Jaké máte další plány v Domově v Přelouči do budoucna? Péče o lidi s ACH má svá specifika, např. to, že se jim lépe žije v menších skupinách, že se u nich nemění personál, že prostředí, ve kterém žijí je bezpečné... Abychom toho docílili, nestačí jen odborně vzdělaný personál, který je nezbytností, ale důležité je i architektonické uzpůsobení prostředí, ve kterém nemocný žije. V Přelouči jsme v souladu s potřebami našich obyvatel za poslední čtyři roky přestavěli celé jedno křídlo budovy. Zvětšili jsme pokoje a obývací prostor. Vždy pro čtyři obyvatelé mají k dispozici společnou šatnu a bezbariérovou koupelnu s toaletou, zvětšili jsme a vybavili jsme společné koupelny s vanou. Naším dalším cílem, za kterým chceme jít, je vybudovat zcela nové křídlo budovy, které v sobě bude mít zakomponováno vše, co jsme se naučili od Holandských kolegů, a to od architektského uzpůsobení, až po průběh poskytované služby. Mezi další naše cíle patří snaha o co největší zapojení rodiny do spolupráce s naším domovem. Rodina je totiž pro klienty s demencí něčím, co žádná sociální služba, byť sebekvalitnější, nenahradí. Co pro vás znamená členství v A FORUM CS? Silný je hlavně pocit sounáležitosti. Je to velká skupina subjektů a osob, které jsou již jejími členy. Je to prostředí, kde můžeme otevřeně a konstruktivně hovořit o problémech a potřebách těch, kteří péči o osoby s Alzheimerovou chorobou zajišťují. Těch, kteří zde péči poskytují mnoho desítek let, a se kterými by se mělo počítat i do budoucna. Aby tomu tak bylo, musí se o to příspěvkové organizace samy zasloužit. Musí být vidět a slyšet a hlavně, pokud se chtějí na trhu sociálních služeb udržet, musí být progresivní, efektivní a inovativní. A s tím jim A FORUM může pomoci. PhDr. Danuše Fomiczewová ředitelka Domova u fontány v Přelouči

7 ČERVEN 2014 ÁČKO 7 Pro nemocné Alzheimerovou chorobou chceme především bezpečí a stabilitu Ředitel domova seniorů v Ústí nad Orlicí Mgr. Bc. Jan Vojvodík je společně s PhDr. Danuší Fomiczewovou spoluzakládající člen platformy A FORUM CS. Jeho cíl je jasný. Chce uživatelům s Alzheimerovou chorobou na celém území bývalé federace zajistit jistotu, kvalitu, stabilitu a bezpečí. S těmito výzvami začal ve svém domovském zařízení. protože důraz na komplexnost poskytovaných služeb je podle nás v sociálních službách pro seniory žádoucím trendem. Jaké máte plány do budoucna? Rádi bychom do budoucna obohatili portfolio svých služeb o terénní varianty pečovatelskou službu a osobní asistenci. Přechodovým prvkem mezi pobytovou a terénní službou by měla být ambulantní a terénní Poradna pro Alzheimerovu chorobu, kterou jsme již začali provozovat. Jaký typ domova seniorů řídíte a jaký je v něm podíl nemocným s již zmiňovanou Alzheimerovou chorobou? Domov důchodců Ústí nad Orlicí je tradičním seniorským zařízením, založeným již v roce 1925 a umístěným v centru převážně venkovského regionu. Skladba uživatelů se v posledních letech vyvíjela směrem k vyššímu podílu osob se skutečně nepříznivým zdravotním stavem, často osob s některou formou chronického duševního onemocnění, tedy převážně Alzheimerovou chorobou. Proto jsme na přelomu let 2012 a 2013 rekonstruovali část lůžkové kapacity naší nejstarší budovy na domov se zvláštním režimem, abychom poskytli uživatelům s tímto typem onemocnění skutečně takovou péči, jakou potřebují. Vzniklo oddělení s 26 lůžky, které jsme na konci roku 2014 rozšířili na celou budovu A, tedy na 50 lůžek. Rekonstrukce neproběhla jen po stavební stránce, ale rekonstruoval se i tým zaměstnanců zvýšil se počet pracovních pozic, byly vytvořeny nové profese, všichni zaměstnanci procházejí intenzivním vzděláváním. Jsme si jisti, že region to potřebuje jsme jediným registrovaným zařízením tohoto typu na území okresu Ústí nad Orlicí. Jste tedy specializovaným zařízením, nebo nadále působíte jako běžný domov důchodců? Kromě budovy A s 50 lůžky, kde jsme umístili domov se zvláštním režimem, provozujeme v budově B dalších 89 lůžek domova pro seniory. Chceme si do budoucna udržet tento dvojí směr, Co pro vás znamená členství v A FORUM CS? Především jistotu. Trh sociálních služeb se vyvíjí a ten vývoj sebou přináší nejen přínosy, ale i řadu rizik pro všechny zúčastněné uživatele, poskytovatele i zřizovatele. Přitom to, co pro jednoho představuje riziko, může při společném postupu znamenat spíše příležitost. Společně můžeme lépe zajistit kvalitu, komplexnost i dlouhodobou udržitelnost a tyto tři vlastnosti systému sociálních služeb pro seniory považujeme za klíčové. Nejde o to vytvářet stále nové asociace, ale semknout se tam, kde specifika převažují nad obecninami, kde je nutná mezioborová spolupráce a multidisciplinární přístup. Služby pro seniory s demencí patří do tohoto ranku, potřebují vytvořit vlastní podpůrné, servisní, metodické společenství. Ve zdravotnické oblasti působí Česká alzheimerovská společnost, v sociální oblasti A FORUM CS. Proto jsme členy a naše očekávání rostou. Mgr. Bc. Jan Vojvodík ředitel Domova důchodců Ústí nad Orlicí

8 8 ÁČKO ČERVEN 2014 Na změnu financování sociálních služeb jsme připraveni První číslo bulletinu přináší rozhovor s Ing. Pavlem Šotolou, radním Pardubického kraje, který je zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Podle něj si kraj uvědomuje zodpovědnost za systémovou podporu sociálních služeb, ale veřejné rozpočty podle jeho slov disponují pouze omezenými zdroji a kraj je proto musí plánovat opatrně. Na konferenci v Litomyšli, která se zabývala různými aspekty Alzheimerovy choroby Pavel Šotola potvrdil, že v příštích letech bude této nemoci třetího tisíciletí věnována daleko větší pozornost. Projevy nemoci se v pozdějších stádiích rozvoje zvládají v rodině jen velmi obtížné. Uvědomujeme si, že silnou roli v sociální péči o osobu s touto chorobou hrají také příspěvkové organizace samospráv, říká radní a jedním dechem dodává, že právě účast Pardubického kraje na konferenci je důkazem toho, že téma Alzheimerovy choroby bude pro nadcházející roky velmi aktuální. Jaké máte dojmy z konference, jejímž hlavním tématem byl právě palčivý problém Alzheimerovy choroby? Bylo to velmi zajímavé. Sešli se zde poskytovatelé sociálních služeb, kteří měli možnost si vyslechnout i zkušenosti ze zahraničí a zároveň se inspirovat praxí z různých zařízení, především co se týká přístupu k lidem s Alzheimerovou chorobou. Právě přístup k těmto lidem je v této problematice zcela stěžejní. Jak se kraj připravuje na financování sociálních služeb v roce 2015? Už v loňském roce jsme v této věci udělali obrovský kus práce, který se samozřejmě týkal sociálních služeb jako celku. Věnovali jsme se intenzivně nastavení kritérií pro stanovení optimálních nákladů každé služby a mechanismu pro výpočet dotací a grantů. O této problematice jsme jednali jak se všemi poskytovali sociálních služeb, tak i se starosty měst a obcí. Neboť od ledna 2015 by mělo dojít k přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje a nově nastavený model jsme si chtěli odladit již letos. Finance jsou vždy citlivé téma, v sociální sféře obzvlášť. Co jste starostům a poskytovatelům sociálních služeb doporučil? Nastane pro ně nějaká změna v čerpání financí? Zástupcům samospráv jsme se snažili vysvětlit, že by se na financování sociálních služeb měli podílet do jisté míry všechny obce, a to i s ohledem na vzájemnou solidaritu mezi nimi, neboť některé obce přispívají a jiné ne. Poskytovatelé služeb měli několikrát možnost se s návrhem kritérií seznámit a připomínkovat je. Protože našim cílem je vytvořit systém, který bude funkční, transparentní a bude přispívat ke stabilitě sítě služeb. Co se týká čerpání dotací, tak nepředpokládám, že by mělo dojít vůči poskytovatelům k zásadním změnám. Jen prostředky neobdrží přímo od MPSV, ale prostřednictvím kraje. Zpět tedy k samotné Alzheimerově chorobě. Zmiňoval jste, že na konferenci si lidé vyměňovali zkušenosti se zahraničními kolegy. Jak péči o takto nemocné seniory zvládají v zahraničí? Velkou inspirací byl pro nás přístup k lidem s demencemi v Holandsku. Hlavní rozdíl mezi Čechy a Holanďany je především ve smýšlení. Rodina seniora u nás má daleko větší nároky právě na poskytovatele sociálních služeb a málo se zapojuje do péče o člena rodiny. Samozřejmě, že to nelze paušalizovat, ale v Holandsku si péči o seniora přebírá částečně i samotná rodina. K tomuto přístupu se dá jistě dojít i u nás, je to však otázka priorit, hodnot a času. Jak v Holandsku vypadají sociální zařízení pro nemocné seniory? Líbí se mi, že žijí v menších komunitách. Je jich třeba jen šest a ne sto padesát. Samozřejmě původní objekty u nás, které se rekonstruují, jsou právě na tuto kapacitu mnohdy nastavené a velmi omezeně se dá s dispozicemi hýbat. Ale že to do jisté míry jde, ukazuje např. Domov u fontány v Přelouči, kde proběhla rekonstrukce jednoho křídla a Holanďané změny hodnotili velice pozitivně. V oblasti financování jsou na tom zahraniční kolegové také lépe? Určitě ano. Neboť např. ve zmíněném Holandsku poskytovatel služby dostane zaplaceno za odvedenou službu. Narozdíl od nás, kdy příspěvky na péči se často nedostanou do sítě poskytovatelů služeb a dotace, nepokryjí ztrátu služeb. Potom chybějící prostředky si poskytovatelé shání např. u sponzorů či prostřednictvím sbírek, benefičních koncertů apod. Takový systém samozřejmě nepřispívá ke stabilitě a rozvoji sociálních služeb a některé poskytovatele dostává do existenčních problémů. Ing. Pavel Šotola člen Rady Pardubického kraje ÁČKO A JAKO ALZHEIMER. Zpravodaj mezinárodní platformy A FORUM CS. Vychází čtvrtletně. Vydávání periodického tisku povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E Odpovědný redaktor Andrea Faltysová. Kontakt na redakci: Grafická úprava: J&S Production. Tisk: Tiskárna Irbis. Náklad: 500 ks. Vydává ALZHEIMER S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s., IČ , Morašice 61, Přelouč. Toto číslo vyšlo v červnu 2014.

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká

Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká Ředitelka odboru podpory projektů Úsek pro evropské fondy Ministerstvo práce a sociálních věcí Co Vám nabízí OP Zaměstnanost? Na co se zaměřuje?

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Ledax Holding s. r. o.

Ledax Holding s. r. o. Ledax Holding s. r. o. Společnost Ledax Holding s. r. o. zastřešuje všechny aktivity společností Ledax, které poskytují různé typy služeb pro seniory a zdravotně postižené. Jedná se jak o služby sociální,

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Finance: 2 156 839

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012 Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období Konference 20.9.2012 ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JMK ANNO JMK Zájmové sdružení právnických osob založené

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Účelfondu Posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty zdonorskýchstátů.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA. Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA. Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení Témata pro 4. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Role MAS v OP Lidské zdroje a zaměstnanost. (role možnosti)

Role MAS v OP Lidské zdroje a zaměstnanost. (role možnosti) Role MAS v OP Lidské zdroje a zaměstnanost (role možnosti) Velké Meziříčí 20.6.2013 Ing. Zdeněk Mach Cíl: Motivovat (MAS) k čerpání finančních prostředků v dotačním období 2014-2020 Cíl: ROLE = POUČENÍ

Více

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond bilaterální spolupráce Opatření A

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond bilaterální spolupráce Opatření A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Fond bilaterální spolupráce Opatření A Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni CZ11 Cíl Fondu

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více