Středečně - čtvrteční setkání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středečně - čtvrteční setkání"

Transkript

1 Č. 10 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, přinášíme Vám další číslo našeho zpravodaje. Pomaličku se blíţí zima a s ní i období svátků vánočních. Ale je to také čas, kdy uţ je brzo tma a teplota klesá někam k bodu mrazu. Doufáme tedy ţe Vás nové číslo zahřeje. Přinášíme několik článků z různých akcí. Jako byla třeba čajovna na kolečkách, lukostřelba či výlet do Brna na výstavu Rehaprotex Máme zde i dvě reportáţe o cestování na vozíku a reportáţ z expedice vozíčkářů na Kilimandţáro. No a samozřejmě se musíme pochlubit oceněním pro Trend vozíčkářů. Na konci potom oblíbená kříţovka a něco pro zasmání a zamyšleni. Příjemné počtení na začátku zimy Vám přeje redakce Trendy zpravodaje. Středečně - čtvrteční setkání Středečně se setkáme tentokrát, díky státnímu svátku, aţ ve čtvrtek A to od 16:00 hodin. Toto listopadové setkání uţ bude vánočně laděné a pro zájemce zde bude moţnost zapojit vlastní kreativitu a vytvořit osobně dárky pro své milé, nebo je nechat panu Mikuláši na rozdávání při tradiční party na začátku prosince. K výtvarným technikám Ostatní si při relaxační hudbě mohou jen tak popovídat a společně vychutnat si některý ze skvělých čajů nebo kávy. Všichni jste srdečně zváni. Informace jako vţdy: Míša Hladišová tel.: Mikulášská Termín konání je sobota , kdy od 14 hodiny začne tradiční akce Spolku Trend Mikulášská. Opět se odehraje na známém místě v tělocničně ve Slavoníně. Vlajkovou lodí letošní party bude oblíbená skupina Kajmani. Další program je zatím nepotvrzen naplnit jej můţe improvizátorská skupina Olivy z Olomouce, kytarový koncert nebo divadelníci z Tramtarie a moţná přijde i Mikuláš Pořadatel si proto vyhrazuje právo na změnu. Podrobný program obdrţíte na zvláštní pozvánce mimo Trendy zpravodaj. Informace tradičně: Míša Hladišová tel.: Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

2 Pozvánka do bezbarierové keramické dílny Tawa v Samotiškách Kdy? v 11:00 Kde? Keramická dílna Tawa Tovéřská 120/6, Samotišky Autobus 11 od Hlavního nádraţí, zastávka Samotíšky Co? Keramické tvoření Za kolik? 150 Kč (v ceně je materiál + vypálení v peci) Více informací podá: Izabela Machútová - Zase bude sněžit Po loňské zimě bylo dost stíţností na odstraňování sněhu ve městě. Například obyvatelé DPS Peškova se nemohli po řadu dní dostat z domu, protoţe přístupový chodník byl pokrytý zmrzlým ledem a sjezd na silnici byl znemoţněn nahrnutou sněhovou bariérou od projíţdějícího pluhu. Stíţnost obyvatel se ke mně dostala aţ po zlepšení počasí a tím i přirozeném vyřešení problému. Sníh roztál. Kdyţ jsem tuto zkušenost předával na komunitním plánování města Olomouc, byl jsem upozorněn, ţe existuje jednoduchý způsob hlášení podobných závad na komunikacích města technickým sluţbám. Ty pak mají za úkol závadu dle povahy co nejdříve odstranit. Proto připomínám zavčas, ještě neţ zapadneme sněhem, ţe jakékoliv problémy se špatně odklizeným sněhem na komunikacích města Olomouce můţete hlásit přes internet na webové stránce technických sluţeb města Olomouce. Číslo na dispečink zimní údržby: , Na uvedeném internetovém odkazu můţete také v průběhu celého roku hlásit bodové závady ve stavu chodníků a komunikací. Proto, pokud Vás na trase, kterou denně jezdíte do obchodu, na zastávku nebo do práce rozčiluje díra či jiná závada na chodníku, buďte aktivní a vyuţijte moţnosti nahlásit tuto chybičku na kráse Olomouce. Sám mám odzkoušené, ţe v jednodušších případech dovedou technické sluţby zasáhnout do několika dnů. Veselé cestování po městě přeje Milan Langer. Udělení ceny Nejprospěšnější projekt Právě se Vám dostalo do rukou další vydání našeho zpravodaje a já bych ráda nabídla všem čtenářům atmosféru předávání cen Nadačního fondu Dalkia Česká republika. Nadační fond pomáhá sniţovat nezaměstnanost a za dobu svého působení pomohl vytvořit téměř 1500 dlouhodobých pracovních míst prostřednictvím více neţ 800 projektů. Slavnostní setkání k 10. výročí působení Nadačního fondu Dalkia se konalo 30. září v Ostravě. Zúčastnili se jej malí a drobní podnikatelé, které nadační fond podpořil v obtíţných začátcích podnikání. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc dostal ocenění jako Nejprospěšnější projekt za vznik 12 nových pracovních míst pro handicapované osoby v projektu Digitalizace, na kterém Spolek pracuje jiţ dva roky. Digitalizace se zabývá převodem papírových dokladů pomocí skeneru do elektronické podoby a v současné době zaměstnává 9 pracovníků, z nichţ 3 jsou vozíčkáři. Zatím největším zadavatelem sluţeb je olomoucká chemicko-farmaceutická společnost Farmak. Tohoto ocenění si nesmírně váţíme a věříme, ţe i nadále se naše iniciativa zaměstnávat handicapované osoby bude vyvíjet úspěšně. Iveta Macháčková - 2 -

3 Výlet do Brna I letos uspořádal spolek Trend vozíčkářů Olomouc zájezd do Brna na veletrh Medical Fair Brno Central Europe a REHAPROTEX Který se konal od 19. do 22. října. Tato výstava kaţdoročně představuje výrobce a dodavatele kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických pomůcek a sluţeb. V rámci veletrhu se koná spousta doprovodných akcí a seminářů. Nejznámější je určitě prezentace neziskových a humanitárních sdruţení Pro Váš úsměv Po celé čtyři dny bylo moţné shlédnout spoustu zajímavých akcí, vystoupení a prezentací. Náš zájezdový autobus vyrazil ve středu 20. října ráno, abychom toho stihli během dne co nejvíce. Po příjezdu jsme se rozprchli na všechny strany. Kaţdý si našel to, co ho zajímá. Někdo si zkoušel nejnovější vozíky a pomůcky. Jiný se šel podívat na přednášku či nějaké pěkné vystoupení. Mohli jsme se pomazlit s pejsky z asistenčních spolků. Nakoupili spoustu dárků, které nabízely různé chráněné dílny. A ţe bylo z čeho vybírat. Prostě si uţili výlet, který byl pro spoustu z nás i uţitečným zdrojem informací. Zbývala uţ jen cesta domů, s tím ţe se sem podíváme opět příští rok. Michal Koutný Češi s roztroušenou sklerózou dobyli Kilimandžáro Kilimandţáro, nejvyšší horu Afriky, dobylo pět Čechů, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Vytvořili tak první úspěšnou expedici tohoto druhu na světě. Výpravy, která se v sobotu vrátila do Česka, se zúčastnila i jedna pacientka na vozíčku, vrcholu hory dosáhly tři členky expedice. S nápadem vylézt na Kilimandţáro přišla Radka Kersnerová, jedna z pacientek. Nechala se inspirovat příběhem slepého horolezce Jana Říhy, který uţ Kilimandţáro zdolal. Hlavním kritériem pro odjezd na expedici, která probíhala od 15. do 30. října, byl zdravotní stav. Pacient musel být v dobré fyzické kondici, aby výstup zvládl. "Roztroušenou sklerózu musel mít ve stabilizovaném stavu, nesměl být po atace," vysvětlila organizátorka expedice Vendula Plavcová. Na expedici se přihlásilo deset pacientů, nakonec se jí ale zúčastnilo jen pět z nich a 12-ti členný podpůrný tým, ve kterém byla lékařka, zdravotní sestra nebo například psychologická podpora. Největší starosti dělala lékařce Pavle Havlíčkové výšková nemoc. Ta způsobuje bolesti hlavy, nevolnost a zmatenost a mohla také vyvolat u pacientech ataku. Expedice s sebou proto měla i průvodce, kteří mají s výškovou nemocí zkušenosti. Expedice se zúčastnila i pacientka na speciálně upraveném vozíku - Daniela Bláhová. Dostala se aţ k William s point do výšky metrů. "Měla nosiče, kteří ji pomáhali v tom těţkém terénu," řekla Plavcová. Daniela Bláhová se mohla ale klidně dostat aţ na vrchol, ţádné závaţné problémy totiţ neměla. "Nosiči si ale špatně propočítali čas. Na místo, kde skončila, se totiţ dostali v noci a ona na vozíku uţ nemohla dál. Nosiči uţ byli i unavení," popsala Plavcová. Radka Kerschnerová, autorka nápadu, se dostala do výšky metrů. "Pak uţ ale musela zpátky, protoţe ji postihla výšková nemoc. Bylo jí špatně, motala se," řekla vedoucí expedice. Za maminku, za tatínka Tři pacientky dobyly vrchol Kilimandţára. Xenie Erhartová a Marie Broţová došly ke Gillman s point ve výšce metrů. Kateřina Štrausová si dokonce vyšlápla aţ do výšky metrů ke Stella point. "Říkala ale, ţe uţ se ke kaţdému dalšímu kroku musela nutit, protoţe jí bylo hodně špatně. Udělala krok za maminku, za tatínka, za kamarády," smála se Vendula Plavcová. V úterý 2. listopadu přijme členy expedice předsedkyně parlamentu Miroslava Němcová, poslankyně Lenka Kohoutová, která nad expedicí převzala zášitu a další zástupci PSP ČR. Během cesty k vrcholu vznikal dokument, který by Unie Roska, která expedici zaštítila, ráda uvedla v televizi a na filmových festivalech. Expedice amerických a kanadských pacientů s roztroušenou sklerózou se na Kilimandţáro vydá v červnu. Od českého týmu nyní sbírá poznatky. Zdroj: Aktivní život.cz - 3 -

4 Vaše okénko Čajovna na kolečkách Vůně čaje, tyčinek, vynikající čokoláda a káva od našich sponzorů (zejm. Billa), melodická hudba a příjemná společnost - tak to byla Čajovna na kolečkách. Ve středu 27. října se sešli uţivatelé sluţby sociální rehabilitace i osobní asistence v Trendu vozíčkářů, aby v rámci Týdne duševního zdraví vyslechli osobité autorské čtení pana Josefa Effenbergera a seznámili se s ukázkami knih paní Věry Schmidové. Jedna z nich by snad měla v dohledné době dokonce vyjít. Pan Effenberger se s kaţdým, kdo měl zájem, podělil o záţitky zachycené na obrázcích z pracovních cest po Asii a Africe. Levá polovina počítačové učebny odráţela jeho skutečně renesanční osobnost - kromě exotických fotografií jsme mohli shlédnout také výrobky z hlíny a další ukázky jeho tvorby. Řádky jeho knihy, které četl, byly prosycené ţivotem a dýchaly lidskostí. Paní Schmidová spolu se svou pracovní asistentkou představila knihu Psí ţivot. Díky obrázkům pověšeným na stěně a úvodní prezentací v Powerpointu se kaţdý mohl s hlavním hrdinou knihy - chlupatým roztomilým psem Kubíčkem - seznámit. Kniha je jeho autobiografií a autorka ji psala, jak sama říká, pro sebe, aby měla vzpomínku, aţ tu psík nebude. Kdyţ ale dílko dala přečíst známým, všem se moc líbilo a doporučovali je k vydání. Snad jiţ koncem roku by mohlo spatřit světlo světa. Autorka ale nezůstává jen u článků s psí tematikou, ačkoli řada povídek jí vyšla také v časopise Můj pes. V nedávné době se zúčastnila literární soutěţe, kterou pořádala Městská knihovna v Olomouci. Její povídková kníţka Láska, sex a vozíčkáři se sice mezi oceněné nezařadila, přesto stojí za povšimnutí. Paní Schmidová jí chtěla ukázat, ţe vozíčkáři jsou stejní jako všichni ostatní. V závěru seznámení s tvorbou této autorky asistentka přečetla vítěznou povídku ze soutěţe Reader Digest No jo, ţenská. Čajovna na kolečkách se, alespoň podle mne, povedla. Pavlinka Přecechtělová se podělila o svůj dort, který vyhrála v dotazníkové soutěţi z minulého Trendy. A snad všichni včetně malého caparta Janči Měrkové, který se na nás také přišel podívat, odcházeli spokojení. Ludmila Benadová Podzimní Prahou na vozíku Neţ začnu o "Praze na vozíku", musím do Divadla Rokoko. Jely jsme s mamkou na představení FIALOVÉ KVĚTY ŠTĚSTÍ, takové nevšední povídání o ţivotě úţasné herečky a duchovního člověka Květy Fialové. Pro vozíčkáře do divadla přístup výtahem, přes restauraci a dál s plošinou, ţádný problém. Levné, vozíčkář neplatí, i doprovod málo, oba vidí z naprosto skvělého místa u dveří. A Praha? Krásná, nádherná, podzimní. Metro v centru stále většinou nepřístupné - nejlépe do stanice Muzeum, nad Václavákem. Je to jediné bezbariérové metro v centru Prahy,..dál musíte "pěšky". Ideální je odstavit auto na některém okrajovém parkovišti, pro nás ze směru od Mladé Boleslavi je nejlepší na Černém mostě, odtud dál jedeme metrem na Muzeum. Lanovka na Petřín - schody a schody, ale lidi kolem bez problémů pomůţou. Jedině se to dá zvládnout s mechanickým vozíkem, električákem nelze, moţná pěšky z Újezda, vyjet ty serpentýny nahoru. Je to ale dost krpál.., za tu dřinu si v restauraci Petřínské terasy dejte pivko a skvělé jídlo a pokochejte se nádhernou vyhlídkou na Prahu a blízký Hrad. Při západu slunce je odtud Praha úchvatně zlatá. Opravdu dechberoucí pohled. Rády chodíme na Karlův most. Je místem pořádání improvizovaných uměleckých výstupů a prodejních výstav uměleckých řemesel, které potěší kaţdého. Mos tzdobí 30 barokních soch převáţně z 18. století. Marie a Lída Harcubovy - 4 -

5 Leťte do Ameriky, to je ráj pro vozíčkáře S vozíčkářem poprvé někam vyrazit a chtít vyzkoušet výlet do daleké země, to je nejlepší letět do Spojených Států. Tam jsou na vozíčkáře připravení všude. To jsme slyšely od Marka Ebena uţ před deseti lety...a měl pravdu pravdoucí... Twins a Empire State Building.. Letěly jsme s mamkou do New Yorku v roce 2001, kdy Dvojčata, mrakodrapy Světového obchodního centra, ještě stály. Bez problémů jsme vyjely výtahem do 107. patra a na té úţasné vyhlídce byly všude nájezdy pro vozík. Nevšední záţitek... Moc smutný byl za rok pohled na ruiny, co po Twins zbyly - ale i vyvýšená vyhlídka pro turisty, aby si mohli vyfotit "Ground Zero", byla bezbariérová. A na fotce je památník na bezejmenné pomocníky, hasiče a záchranáře, co při záchranářských akcích zahynuli.. Na Empire State Building vyjet, to je to samé. Všude se v New Yorku s vozíčkářem počítá. Autobusy - všechny s plošinou... a socha Svobody A další úţasné překvapení - na Manhattanu mají všechny městské autobusy plošinu. Jen mávnete na řidiče, ţe nastupujete a on zastaví těmi správnými dveřmi přímo u vás. Cestující automaticky a s úsměvem počkají, řidič spustí plošinu, vyveze vás a pásy vozík připne na vyhrazené místo. Projezdily jsme Manhattan kříţem kráţem. K zelené soše Svobody se jede lodí z přístaviště v Battery parku. Na loď vám pomůţe obsluha, z lodi taky, jde jen o to, překonat nájezd z pevniny na palubu. Ţádný problém nikde nebyl, zase s námi, vozíčkáři, počítali... Ameriky se nebojte... Všude ve Spojených Státech, celý ten krásný rok, jsme s mamkou byly jak "Alenky v říši divů". Automaticky, s úsměvem a samozřejmě, mně - 17ti letou vozíčkářku - všichni zdraví Američani vzali bez nejmenšího zaváhání mezi sebe. A nejen na Manhattanu v New Yorku, taky na pláţi v Jiţní Karolíně, na úřadě i v obchoďáku v Beckey v Západní Virginii, v domácnostech přátel, ve škole, na poště i v K-Martu ve Virginii, v nádherném historickém Williamsburgu, ve Washingtonu, DC.,... prostě všude tam, kam jsme se s mamkou v Americe vrtly... Marie a Lída Harcubovy Neopakovatelný, nevšední a úţasný záţitek. A co je pro Ameriku nejtypičtější? Pořádek a jasně stanovená pravidla, dobré vztahy mezi lidmi, nejvíc v rodinách a neuvěřitelná poctivost. Jako Robin Hood Jak známo Robin Hood je legenda. Muţ, který šípy ze svého luku trefil kdeco a kdekoho naprosto přesně. Je pěkné listopadové ráno a naše malá skupinka se vydává na malý výlet. Sice ne do Sherwoodu, ale směrem k hale UP. Míša Hladišová si spolu se studenty FTK APA při UP Olomouc pro nás připravila malou lekci lukostřelby. Nebylo to pro nás nic nového. Uţ jsme si takovou lekci střihli dvakrát a pokaţdé jsme se náramně bavili. A tak i tentokrát jsme dostali do rukou luk a hrst šípů a hurá na terče. Ještě před tím nám instruktor Tomáš řekl několik zajímavostí a rad o lukostřelbě. Hlavně studentům pod vedením Lucky, kteří nám zároveň dělali asistenty, se tyto informace hodili. Měli to totiţ v rámci výuky a byli za to hodnoceni. Mě a Jirkovi se asistence a pomoc hodila. Ono totiţ napnout luk není ţádná sranda. Po pár neúspěšných pokusech, nám to pak šlo jedna báseň. Hlavně Pavla excelovala a neomylně trefovala terče. Jeleni, kanci a zajíci na nich vyobrazení, měli prostě smůlu. A tak nezbývá neţ poděkovat Tomášovi, Lucce a Míše za příjemně strávené odpoledne. Tak zas někdy u podobného vyřádění se ahoj. Michal Koutný - 5 -

6 VŠICHNI MOJI PEJSCI ELA Ona vlastně nebyla můj pes, ona si mě adoptovala. Poprvé jsem ji viděla před obchodem, kde trpělivě čekala. Jakmile zaslechla zvuk mého vozíku, rozběhla se ke mně a já pochopila, ţe je to pomocná tlapka a pomáhat vozíčkářům bylo jejím ţivotním posláním. Hned jsme se skamarádily a i mému Kubíčkovi se velice líbila (on totiţ miluje velké feny a Ela byla labrador). Nevěděla jsem, komu patří, aţ vyjel z obchodu David. Ani nezpomalil, pouze zařval: Elo! Byl tím znám celá ulice musela vědět, ţe je venku celou dobu totiţ řval: Elo! Elo! Z toho důvodu si mnoho lidí o něm myslelo, ţe snad ani mluvit neumí. A krásná labradorka jen smutně utíkala za svým pánem. Pak jsme se ještě párkrát potkali, no scénář byl pokaţdé úplně stejný. David byl morous, s nikým se nebavil, nikoho nezdravil a nikomu ani na pozdrav neodpověděl. Párkrát jsem se pokusila navázat s ním rozhovor, ať se aspoň naši pejsci trochu pohrají. Bez úspěchu. Všechno ale úplně krásně jednoho dne vyřešila Ela. Kdyţ nás příště uviděla, uţ z dálky se rozběhla k nám a neţ David přijel, měla aspoň chvilku na přivítání se, kratičkou hru s Kubíčkem a pomazlení se se mnou. Elo! Nechte ji!, nevydrţela jsem to Ela mi svým odváţným činem dodala odvahu. Vţdyť se dobře znají a se mnou taky. Objala jsem Elu okolo krku. Od radosti mě celou olízala. A máme se rády, viď Elo? David zalapal po dechu. Odpor a vzpouru od dvou ţenských nečekal. Chvíli mu trvalo, neţ se vzpamatoval. A i potom jen potichu řekl: No jo, ale my uţ musíme. Otočil se a úplně klidně a potichu dodal: Pojď. To bylo poprvé, kdy projel celou ulicí, aniţ by se všude rozléhal jeho věčný křik: Elo! Elo! Věra Schmidova Věděli jste? PROBLÉMY S KRČNÍ PÁTEŘÍ 1 - kaţdé ráno krk rozhýbat pořádně (aspoň 4x) do všech stran, dopředu, dozadu, do boku, ucho k ramenu, bradu k ramenu, pokrouţit pomalu!, nespěchat! 2 - několikrát za den si pořádně prsty promnout svaly na krku okolo páteře 3 - důkladně a silně si promačkat trapézy svaly od krku k ramenům (nachází se tam důleţité body pro celkové uvolnění, ale i proti stresu, únavě a vyčerpanosti) 4 - několikrát za den, pokud to Váš zdravotní stav dovolí, se na vozíku protáhnout, zvednout obě ruce nad hlavu, pokrouţit nimi, zamávat, snaţit se dosáhnout na strop střídavě jednou, potom druhou, pokrouţit rameny a krkem 5 - dobré jsou i různé bylinné masti (Čínský balzám, Koňská mast, Artrin ) pokud Vám dělá dobře teplo, před natřením si svaly prohřejte fénem (lépe, kdyţ Vám je vyfénuje někdo druhý) NIKDY NELEZTE DO VANY S HORKOU VODOU! ANI POD HORKOU SPRCHU! Na chvíli se Vám sice uleví, no mohli byste si ještě víc ublíţit! VŢDY POUZE SUCHÉ TEPLO! Termofor se počítá k suchému teplu horká voda nepřijde do přímého styku s tělem. Věra Schmidova - 6 -

7 RYCHLÉ RUMOVÉ PRALINKY: Suroviny: 2 kg dutých čokoládových figurek, 1 litr kvalitního rumu. Postup: Vezměte dutou čokoládovou figurku a ukousněte jí hlavu. Do takto vzniklého otvoru nalejte rum a ihned konzumujte. A PAK ŢE VÁNOČNÍ CUKROVÍ ZABERE SPOUSTU ČASU!! Tak Vám drţím pěsti, aby se letošní cukroví povedlo... Dovoluji si recept zjednodušit a zlevnit, a to tak, ţe napeču rumové pralinky bez čokolády, čili hrknu si rumu přímo z flašky. Kdyţ zvolím správné dávkování, tak budu mít pocit, ţe je na vánoce i uklizeno, ţe jsou lidé kolem milí a konečně si uţiji svátky pohody a klidu. čtenář Trendy A na závěr něco pro zamyšlení a zasmání Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho co je schopen získat. Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je drţet jazyk za zuby. Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru to není tak jisté. Je zajímavé, ţe z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové. Trpaslík vidí dále neţ obr, stojí-li na ramenou obra. Kdo před někým padá na kolena, musí být padlý na hlavu. Pěst sice není ţádný argument, ale kde najít argument proti pěsti? MEZI PRVNÍM A POSLEDNÍM NÁDECHEM JE JEDEN KRÁSNÝ ŢIVOT!! Kdysi jsem byl trochu namyšlený, ale teď jsem naprosto bez chybičky. Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Schmidová Věra, Hladišová Míša, Hladišová Michaela, Langer Milan, Macháčková Iveta, Benadová Ludmila. Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová, Anička Koziolová a Alena Třešková Datum vydání: Počet výtisků: 90 Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Luţická 7, Olomouc, tel: ; obsah: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku Uzávěrka příštího č ísla 11/2010 : středa

8 - 8 -

Úvodní slovo. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence!

Úvodní slovo. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence! Č. 9 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, podzim hraje všemi barvami a s ním přichází i doufám stejně tak barevné číslo našeho zpravodaje. I tentokrát se dočtete spoustu zajímavostí, rad a pozvánek.

Více

Úvodní slovo. Dárkování s Mikulášem

Úvodní slovo. Dárkování s Mikulášem Č. 11 / 2011 VIII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, listopad je dá se říct měsíc podzimního odpočinku a zároveň začátkem příprav na svátky vánoční. My ovšem neodpočíváme a přinášíme vám další číslo Trendy

Více

Úvodní slovo. Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou.

Úvodní slovo. Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou. Č. 11 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, Vánoční a novoroční svátky se pomalinku blíţí, a s nimi i spousta radosti a slavení. Aby jste si tu pohodu u cukroví a ve společnosti svých nejbliţších

Více

Úvodní slovo. nováček v Trendu

Úvodní slovo. nováček v Trendu Č. 6 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, je zde letní číslo Trendy zpravodaje. Opět plné zajímavého čtení a informací. Přinášíme pár tipů na dovolenou či na výlet. Jako třeba na Velkou cenu

Více

KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS. č. 2/11. www.krizovatka-hc.cz

KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS. č. 2/11. www.krizovatka-hc.cz KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS č. 2/11 www.krizovatka-hc.cz 2 Sídlo společnosti: Rokycanova 2654,530 03 Pardubice Adresa poskytování sluţeb: Arnošta z Pardubic

Více

Smím prosit, pane Mikuláši? Kdy: 6.12.2008. Kde: bezbariérová tělocvična Sokol-Slavonín

Smím prosit, pane Mikuláši? Kdy: 6.12.2008. Kde: bezbariérová tělocvična Sokol-Slavonín Č. 11/2008 V. ročník Smím prosit, pane Mikuláši? Kdy: 6.12.2008 Kde: bezbariérová tělocvična Sokol-Slavonín Vstupné: 30,-Kč/ osoba 6.12.2008 pořádá Trend vozíčkářů jednodenní společensko-kulturní akci

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

Rozhovor se starostou Milanem Smékalem

Rozhovor se starostou Milanem Smékalem 3/2011 Úvodník Váţení spoluobčané, jak jsme všichni zaţili, letošní prázdniny plně odráţely slova klasika tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným Mnoho z nás si tak vybralo dovolenou ve dnech, kdy

Více

ZPRAVODAJ POMOCNÝCH TLAPEK o.p.s.

ZPRAVODAJ POMOCNÝCH TLAPEK o.p.s. ZPRAVODAJ POMOCNÝCH TLAPEK o.p.s. deváté číslo srpen 2007 Pomocné tlapky o.p.s jsou obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl chovat, cvičit a předávat asistenční psy našim zdravotně postiženým

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com 2 2014 XXIII. ROÈNÍK Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Úvodní slovo. Zdeněk Janda, předseda AMD v ČR

Úvodní slovo. Zdeněk Janda, předseda AMD v ČR Úvodní slovo Také uţ cítíte tu vůni blíţících se Vánoc a říkáte si jako já kaţdý rok, ţe ty letošní si konečně vychutnáte a nebudete se za ničím honit a v klidu si uděláte čas na své záliby? Ne vţdy se

Více

Ratenické Staročeské Vánoce

Ratenické Staročeské Vánoce 3/2011 Ratenické Staročeské Vánoce Na ty letošní bude se díky perfektní organizaci mnohých Rateňáků vzpomínat dlouho. A ti, kteří se dosud nepřipojili, povzbuzujeme ke spolupráci příští rok. Cyklostezka

Více

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA:

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA: 22. 06. 2010 LÁNSKÝ VÍCEBOJ (4.-8. ROČNÍK, SOUTĚŢ DRUŢSTEV), 0. ROČNÍK, 8 30 22. 06. 2010 PEDAGOGICKÁ RADA 22. 06. 2010 DEN REKORDŮ, 8 00 23. 06. 2010 POSLEDNÍ DEN VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU 24.-25. 06. 2010

Více

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června Ročník XV., číslo 2/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Den plný zábavy Ojedinělé putování úplnou tmou Pozvání na výstavu o světě nevidomých Šance pro každého, kdo chce zazářit Přihlásit se lze

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

bulletin lormu zima 22 Chce to pořád se něco učit

bulletin lormu zima 22 Chce to pořád se něco učit 65 2010 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ze světa hluchoslepých ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2008 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jen se, zimo, zeptej Česká rada dětí a mládeže slaví kulaté jubileum Anketa: Co byste popřáli ČRDM do dalších let? Na tábory s MŠMT Výměna

Více

Úvodní slovo POZVÁNKA NA KONCERT

Úvodní slovo POZVÁNKA NA KONCERT Č. 5 / 2012 IX. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, je máj lásky čas a tak i my přinášíme nové číslo s láskou stvořené. Opět plné pozvánek a zajímavých informací. Hlavním tématem je jubilejní 10. ročník

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

SRPEN 2015. Jak jsem spadla z hrušky Čas změn Běh pro Paraple Tváře závodu dlouhého 111 hodin

SRPEN 2015. Jak jsem spadla z hrušky Čas změn Běh pro Paraple Tváře závodu dlouhého 111 hodin SRPEN 2015 Jak jsem spadla z hrušky Čas změn Běh pro Paraple Tváře závodu dlouhého 111 hodin Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E Inzerce srpen 2015 Actreen Hi-Lite

Více

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 1.

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 1. ZRCADLO Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 1., březen 2014 V pondělí 27. ledna letošního roku byla předána zbrusu nová

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více