Středečně - čtvrteční setkání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středečně - čtvrteční setkání"

Transkript

1 Č. 10 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, přinášíme Vám další číslo našeho zpravodaje. Pomaličku se blíţí zima a s ní i období svátků vánočních. Ale je to také čas, kdy uţ je brzo tma a teplota klesá někam k bodu mrazu. Doufáme tedy ţe Vás nové číslo zahřeje. Přinášíme několik článků z různých akcí. Jako byla třeba čajovna na kolečkách, lukostřelba či výlet do Brna na výstavu Rehaprotex Máme zde i dvě reportáţe o cestování na vozíku a reportáţ z expedice vozíčkářů na Kilimandţáro. No a samozřejmě se musíme pochlubit oceněním pro Trend vozíčkářů. Na konci potom oblíbená kříţovka a něco pro zasmání a zamyšleni. Příjemné počtení na začátku zimy Vám přeje redakce Trendy zpravodaje. Středečně - čtvrteční setkání Středečně se setkáme tentokrát, díky státnímu svátku, aţ ve čtvrtek A to od 16:00 hodin. Toto listopadové setkání uţ bude vánočně laděné a pro zájemce zde bude moţnost zapojit vlastní kreativitu a vytvořit osobně dárky pro své milé, nebo je nechat panu Mikuláši na rozdávání při tradiční party na začátku prosince. K výtvarným technikám Ostatní si při relaxační hudbě mohou jen tak popovídat a společně vychutnat si některý ze skvělých čajů nebo kávy. Všichni jste srdečně zváni. Informace jako vţdy: Míša Hladišová tel.: Mikulášská Termín konání je sobota , kdy od 14 hodiny začne tradiční akce Spolku Trend Mikulášská. Opět se odehraje na známém místě v tělocničně ve Slavoníně. Vlajkovou lodí letošní party bude oblíbená skupina Kajmani. Další program je zatím nepotvrzen naplnit jej můţe improvizátorská skupina Olivy z Olomouce, kytarový koncert nebo divadelníci z Tramtarie a moţná přijde i Mikuláš Pořadatel si proto vyhrazuje právo na změnu. Podrobný program obdrţíte na zvláštní pozvánce mimo Trendy zpravodaj. Informace tradičně: Míša Hladišová tel.: Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

2 Pozvánka do bezbarierové keramické dílny Tawa v Samotiškách Kdy? v 11:00 Kde? Keramická dílna Tawa Tovéřská 120/6, Samotišky Autobus 11 od Hlavního nádraţí, zastávka Samotíšky Co? Keramické tvoření Za kolik? 150 Kč (v ceně je materiál + vypálení v peci) Více informací podá: Izabela Machútová - Zase bude sněžit Po loňské zimě bylo dost stíţností na odstraňování sněhu ve městě. Například obyvatelé DPS Peškova se nemohli po řadu dní dostat z domu, protoţe přístupový chodník byl pokrytý zmrzlým ledem a sjezd na silnici byl znemoţněn nahrnutou sněhovou bariérou od projíţdějícího pluhu. Stíţnost obyvatel se ke mně dostala aţ po zlepšení počasí a tím i přirozeném vyřešení problému. Sníh roztál. Kdyţ jsem tuto zkušenost předával na komunitním plánování města Olomouc, byl jsem upozorněn, ţe existuje jednoduchý způsob hlášení podobných závad na komunikacích města technickým sluţbám. Ty pak mají za úkol závadu dle povahy co nejdříve odstranit. Proto připomínám zavčas, ještě neţ zapadneme sněhem, ţe jakékoliv problémy se špatně odklizeným sněhem na komunikacích města Olomouce můţete hlásit přes internet na webové stránce technických sluţeb města Olomouce. Číslo na dispečink zimní údržby: , Na uvedeném internetovém odkazu můţete také v průběhu celého roku hlásit bodové závady ve stavu chodníků a komunikací. Proto, pokud Vás na trase, kterou denně jezdíte do obchodu, na zastávku nebo do práce rozčiluje díra či jiná závada na chodníku, buďte aktivní a vyuţijte moţnosti nahlásit tuto chybičku na kráse Olomouce. Sám mám odzkoušené, ţe v jednodušších případech dovedou technické sluţby zasáhnout do několika dnů. Veselé cestování po městě přeje Milan Langer. Udělení ceny Nejprospěšnější projekt Právě se Vám dostalo do rukou další vydání našeho zpravodaje a já bych ráda nabídla všem čtenářům atmosféru předávání cen Nadačního fondu Dalkia Česká republika. Nadační fond pomáhá sniţovat nezaměstnanost a za dobu svého působení pomohl vytvořit téměř 1500 dlouhodobých pracovních míst prostřednictvím více neţ 800 projektů. Slavnostní setkání k 10. výročí působení Nadačního fondu Dalkia se konalo 30. září v Ostravě. Zúčastnili se jej malí a drobní podnikatelé, které nadační fond podpořil v obtíţných začátcích podnikání. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc dostal ocenění jako Nejprospěšnější projekt za vznik 12 nových pracovních míst pro handicapované osoby v projektu Digitalizace, na kterém Spolek pracuje jiţ dva roky. Digitalizace se zabývá převodem papírových dokladů pomocí skeneru do elektronické podoby a v současné době zaměstnává 9 pracovníků, z nichţ 3 jsou vozíčkáři. Zatím největším zadavatelem sluţeb je olomoucká chemicko-farmaceutická společnost Farmak. Tohoto ocenění si nesmírně váţíme a věříme, ţe i nadále se naše iniciativa zaměstnávat handicapované osoby bude vyvíjet úspěšně. Iveta Macháčková - 2 -

3 Výlet do Brna I letos uspořádal spolek Trend vozíčkářů Olomouc zájezd do Brna na veletrh Medical Fair Brno Central Europe a REHAPROTEX Který se konal od 19. do 22. října. Tato výstava kaţdoročně představuje výrobce a dodavatele kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických pomůcek a sluţeb. V rámci veletrhu se koná spousta doprovodných akcí a seminářů. Nejznámější je určitě prezentace neziskových a humanitárních sdruţení Pro Váš úsměv Po celé čtyři dny bylo moţné shlédnout spoustu zajímavých akcí, vystoupení a prezentací. Náš zájezdový autobus vyrazil ve středu 20. října ráno, abychom toho stihli během dne co nejvíce. Po příjezdu jsme se rozprchli na všechny strany. Kaţdý si našel to, co ho zajímá. Někdo si zkoušel nejnovější vozíky a pomůcky. Jiný se šel podívat na přednášku či nějaké pěkné vystoupení. Mohli jsme se pomazlit s pejsky z asistenčních spolků. Nakoupili spoustu dárků, které nabízely různé chráněné dílny. A ţe bylo z čeho vybírat. Prostě si uţili výlet, který byl pro spoustu z nás i uţitečným zdrojem informací. Zbývala uţ jen cesta domů, s tím ţe se sem podíváme opět příští rok. Michal Koutný Češi s roztroušenou sklerózou dobyli Kilimandžáro Kilimandţáro, nejvyšší horu Afriky, dobylo pět Čechů, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Vytvořili tak první úspěšnou expedici tohoto druhu na světě. Výpravy, která se v sobotu vrátila do Česka, se zúčastnila i jedna pacientka na vozíčku, vrcholu hory dosáhly tři členky expedice. S nápadem vylézt na Kilimandţáro přišla Radka Kersnerová, jedna z pacientek. Nechala se inspirovat příběhem slepého horolezce Jana Říhy, který uţ Kilimandţáro zdolal. Hlavním kritériem pro odjezd na expedici, která probíhala od 15. do 30. října, byl zdravotní stav. Pacient musel být v dobré fyzické kondici, aby výstup zvládl. "Roztroušenou sklerózu musel mít ve stabilizovaném stavu, nesměl být po atace," vysvětlila organizátorka expedice Vendula Plavcová. Na expedici se přihlásilo deset pacientů, nakonec se jí ale zúčastnilo jen pět z nich a 12-ti členný podpůrný tým, ve kterém byla lékařka, zdravotní sestra nebo například psychologická podpora. Největší starosti dělala lékařce Pavle Havlíčkové výšková nemoc. Ta způsobuje bolesti hlavy, nevolnost a zmatenost a mohla také vyvolat u pacientech ataku. Expedice s sebou proto měla i průvodce, kteří mají s výškovou nemocí zkušenosti. Expedice se zúčastnila i pacientka na speciálně upraveném vozíku - Daniela Bláhová. Dostala se aţ k William s point do výšky metrů. "Měla nosiče, kteří ji pomáhali v tom těţkém terénu," řekla Plavcová. Daniela Bláhová se mohla ale klidně dostat aţ na vrchol, ţádné závaţné problémy totiţ neměla. "Nosiči si ale špatně propočítali čas. Na místo, kde skončila, se totiţ dostali v noci a ona na vozíku uţ nemohla dál. Nosiči uţ byli i unavení," popsala Plavcová. Radka Kerschnerová, autorka nápadu, se dostala do výšky metrů. "Pak uţ ale musela zpátky, protoţe ji postihla výšková nemoc. Bylo jí špatně, motala se," řekla vedoucí expedice. Za maminku, za tatínka Tři pacientky dobyly vrchol Kilimandţára. Xenie Erhartová a Marie Broţová došly ke Gillman s point ve výšce metrů. Kateřina Štrausová si dokonce vyšlápla aţ do výšky metrů ke Stella point. "Říkala ale, ţe uţ se ke kaţdému dalšímu kroku musela nutit, protoţe jí bylo hodně špatně. Udělala krok za maminku, za tatínka, za kamarády," smála se Vendula Plavcová. V úterý 2. listopadu přijme členy expedice předsedkyně parlamentu Miroslava Němcová, poslankyně Lenka Kohoutová, která nad expedicí převzala zášitu a další zástupci PSP ČR. Během cesty k vrcholu vznikal dokument, který by Unie Roska, která expedici zaštítila, ráda uvedla v televizi a na filmových festivalech. Expedice amerických a kanadských pacientů s roztroušenou sklerózou se na Kilimandţáro vydá v červnu. Od českého týmu nyní sbírá poznatky. Zdroj: Aktivní život.cz - 3 -

4 Vaše okénko Čajovna na kolečkách Vůně čaje, tyčinek, vynikající čokoláda a káva od našich sponzorů (zejm. Billa), melodická hudba a příjemná společnost - tak to byla Čajovna na kolečkách. Ve středu 27. října se sešli uţivatelé sluţby sociální rehabilitace i osobní asistence v Trendu vozíčkářů, aby v rámci Týdne duševního zdraví vyslechli osobité autorské čtení pana Josefa Effenbergera a seznámili se s ukázkami knih paní Věry Schmidové. Jedna z nich by snad měla v dohledné době dokonce vyjít. Pan Effenberger se s kaţdým, kdo měl zájem, podělil o záţitky zachycené na obrázcích z pracovních cest po Asii a Africe. Levá polovina počítačové učebny odráţela jeho skutečně renesanční osobnost - kromě exotických fotografií jsme mohli shlédnout také výrobky z hlíny a další ukázky jeho tvorby. Řádky jeho knihy, které četl, byly prosycené ţivotem a dýchaly lidskostí. Paní Schmidová spolu se svou pracovní asistentkou představila knihu Psí ţivot. Díky obrázkům pověšeným na stěně a úvodní prezentací v Powerpointu se kaţdý mohl s hlavním hrdinou knihy - chlupatým roztomilým psem Kubíčkem - seznámit. Kniha je jeho autobiografií a autorka ji psala, jak sama říká, pro sebe, aby měla vzpomínku, aţ tu psík nebude. Kdyţ ale dílko dala přečíst známým, všem se moc líbilo a doporučovali je k vydání. Snad jiţ koncem roku by mohlo spatřit světlo světa. Autorka ale nezůstává jen u článků s psí tematikou, ačkoli řada povídek jí vyšla také v časopise Můj pes. V nedávné době se zúčastnila literární soutěţe, kterou pořádala Městská knihovna v Olomouci. Její povídková kníţka Láska, sex a vozíčkáři se sice mezi oceněné nezařadila, přesto stojí za povšimnutí. Paní Schmidová jí chtěla ukázat, ţe vozíčkáři jsou stejní jako všichni ostatní. V závěru seznámení s tvorbou této autorky asistentka přečetla vítěznou povídku ze soutěţe Reader Digest No jo, ţenská. Čajovna na kolečkách se, alespoň podle mne, povedla. Pavlinka Přecechtělová se podělila o svůj dort, který vyhrála v dotazníkové soutěţi z minulého Trendy. A snad všichni včetně malého caparta Janči Měrkové, který se na nás také přišel podívat, odcházeli spokojení. Ludmila Benadová Podzimní Prahou na vozíku Neţ začnu o "Praze na vozíku", musím do Divadla Rokoko. Jely jsme s mamkou na představení FIALOVÉ KVĚTY ŠTĚSTÍ, takové nevšední povídání o ţivotě úţasné herečky a duchovního člověka Květy Fialové. Pro vozíčkáře do divadla přístup výtahem, přes restauraci a dál s plošinou, ţádný problém. Levné, vozíčkář neplatí, i doprovod málo, oba vidí z naprosto skvělého místa u dveří. A Praha? Krásná, nádherná, podzimní. Metro v centru stále většinou nepřístupné - nejlépe do stanice Muzeum, nad Václavákem. Je to jediné bezbariérové metro v centru Prahy,..dál musíte "pěšky". Ideální je odstavit auto na některém okrajovém parkovišti, pro nás ze směru od Mladé Boleslavi je nejlepší na Černém mostě, odtud dál jedeme metrem na Muzeum. Lanovka na Petřín - schody a schody, ale lidi kolem bez problémů pomůţou. Jedině se to dá zvládnout s mechanickým vozíkem, električákem nelze, moţná pěšky z Újezda, vyjet ty serpentýny nahoru. Je to ale dost krpál.., za tu dřinu si v restauraci Petřínské terasy dejte pivko a skvělé jídlo a pokochejte se nádhernou vyhlídkou na Prahu a blízký Hrad. Při západu slunce je odtud Praha úchvatně zlatá. Opravdu dechberoucí pohled. Rády chodíme na Karlův most. Je místem pořádání improvizovaných uměleckých výstupů a prodejních výstav uměleckých řemesel, které potěší kaţdého. Mos tzdobí 30 barokních soch převáţně z 18. století. Marie a Lída Harcubovy - 4 -

5 Leťte do Ameriky, to je ráj pro vozíčkáře S vozíčkářem poprvé někam vyrazit a chtít vyzkoušet výlet do daleké země, to je nejlepší letět do Spojených Států. Tam jsou na vozíčkáře připravení všude. To jsme slyšely od Marka Ebena uţ před deseti lety...a měl pravdu pravdoucí... Twins a Empire State Building.. Letěly jsme s mamkou do New Yorku v roce 2001, kdy Dvojčata, mrakodrapy Světového obchodního centra, ještě stály. Bez problémů jsme vyjely výtahem do 107. patra a na té úţasné vyhlídce byly všude nájezdy pro vozík. Nevšední záţitek... Moc smutný byl za rok pohled na ruiny, co po Twins zbyly - ale i vyvýšená vyhlídka pro turisty, aby si mohli vyfotit "Ground Zero", byla bezbariérová. A na fotce je památník na bezejmenné pomocníky, hasiče a záchranáře, co při záchranářských akcích zahynuli.. Na Empire State Building vyjet, to je to samé. Všude se v New Yorku s vozíčkářem počítá. Autobusy - všechny s plošinou... a socha Svobody A další úţasné překvapení - na Manhattanu mají všechny městské autobusy plošinu. Jen mávnete na řidiče, ţe nastupujete a on zastaví těmi správnými dveřmi přímo u vás. Cestující automaticky a s úsměvem počkají, řidič spustí plošinu, vyveze vás a pásy vozík připne na vyhrazené místo. Projezdily jsme Manhattan kříţem kráţem. K zelené soše Svobody se jede lodí z přístaviště v Battery parku. Na loď vám pomůţe obsluha, z lodi taky, jde jen o to, překonat nájezd z pevniny na palubu. Ţádný problém nikde nebyl, zase s námi, vozíčkáři, počítali... Ameriky se nebojte... Všude ve Spojených Státech, celý ten krásný rok, jsme s mamkou byly jak "Alenky v říši divů". Automaticky, s úsměvem a samozřejmě, mně - 17ti letou vozíčkářku - všichni zdraví Američani vzali bez nejmenšího zaváhání mezi sebe. A nejen na Manhattanu v New Yorku, taky na pláţi v Jiţní Karolíně, na úřadě i v obchoďáku v Beckey v Západní Virginii, v domácnostech přátel, ve škole, na poště i v K-Martu ve Virginii, v nádherném historickém Williamsburgu, ve Washingtonu, DC.,... prostě všude tam, kam jsme se s mamkou v Americe vrtly... Marie a Lída Harcubovy Neopakovatelný, nevšední a úţasný záţitek. A co je pro Ameriku nejtypičtější? Pořádek a jasně stanovená pravidla, dobré vztahy mezi lidmi, nejvíc v rodinách a neuvěřitelná poctivost. Jako Robin Hood Jak známo Robin Hood je legenda. Muţ, který šípy ze svého luku trefil kdeco a kdekoho naprosto přesně. Je pěkné listopadové ráno a naše malá skupinka se vydává na malý výlet. Sice ne do Sherwoodu, ale směrem k hale UP. Míša Hladišová si spolu se studenty FTK APA při UP Olomouc pro nás připravila malou lekci lukostřelby. Nebylo to pro nás nic nového. Uţ jsme si takovou lekci střihli dvakrát a pokaţdé jsme se náramně bavili. A tak i tentokrát jsme dostali do rukou luk a hrst šípů a hurá na terče. Ještě před tím nám instruktor Tomáš řekl několik zajímavostí a rad o lukostřelbě. Hlavně studentům pod vedením Lucky, kteří nám zároveň dělali asistenty, se tyto informace hodili. Měli to totiţ v rámci výuky a byli za to hodnoceni. Mě a Jirkovi se asistence a pomoc hodila. Ono totiţ napnout luk není ţádná sranda. Po pár neúspěšných pokusech, nám to pak šlo jedna báseň. Hlavně Pavla excelovala a neomylně trefovala terče. Jeleni, kanci a zajíci na nich vyobrazení, měli prostě smůlu. A tak nezbývá neţ poděkovat Tomášovi, Lucce a Míše za příjemně strávené odpoledne. Tak zas někdy u podobného vyřádění se ahoj. Michal Koutný - 5 -

6 VŠICHNI MOJI PEJSCI ELA Ona vlastně nebyla můj pes, ona si mě adoptovala. Poprvé jsem ji viděla před obchodem, kde trpělivě čekala. Jakmile zaslechla zvuk mého vozíku, rozběhla se ke mně a já pochopila, ţe je to pomocná tlapka a pomáhat vozíčkářům bylo jejím ţivotním posláním. Hned jsme se skamarádily a i mému Kubíčkovi se velice líbila (on totiţ miluje velké feny a Ela byla labrador). Nevěděla jsem, komu patří, aţ vyjel z obchodu David. Ani nezpomalil, pouze zařval: Elo! Byl tím znám celá ulice musela vědět, ţe je venku celou dobu totiţ řval: Elo! Elo! Z toho důvodu si mnoho lidí o něm myslelo, ţe snad ani mluvit neumí. A krásná labradorka jen smutně utíkala za svým pánem. Pak jsme se ještě párkrát potkali, no scénář byl pokaţdé úplně stejný. David byl morous, s nikým se nebavil, nikoho nezdravil a nikomu ani na pozdrav neodpověděl. Párkrát jsem se pokusila navázat s ním rozhovor, ať se aspoň naši pejsci trochu pohrají. Bez úspěchu. Všechno ale úplně krásně jednoho dne vyřešila Ela. Kdyţ nás příště uviděla, uţ z dálky se rozběhla k nám a neţ David přijel, měla aspoň chvilku na přivítání se, kratičkou hru s Kubíčkem a pomazlení se se mnou. Elo! Nechte ji!, nevydrţela jsem to Ela mi svým odváţným činem dodala odvahu. Vţdyť se dobře znají a se mnou taky. Objala jsem Elu okolo krku. Od radosti mě celou olízala. A máme se rády, viď Elo? David zalapal po dechu. Odpor a vzpouru od dvou ţenských nečekal. Chvíli mu trvalo, neţ se vzpamatoval. A i potom jen potichu řekl: No jo, ale my uţ musíme. Otočil se a úplně klidně a potichu dodal: Pojď. To bylo poprvé, kdy projel celou ulicí, aniţ by se všude rozléhal jeho věčný křik: Elo! Elo! Věra Schmidova Věděli jste? PROBLÉMY S KRČNÍ PÁTEŘÍ 1 - kaţdé ráno krk rozhýbat pořádně (aspoň 4x) do všech stran, dopředu, dozadu, do boku, ucho k ramenu, bradu k ramenu, pokrouţit pomalu!, nespěchat! 2 - několikrát za den si pořádně prsty promnout svaly na krku okolo páteře 3 - důkladně a silně si promačkat trapézy svaly od krku k ramenům (nachází se tam důleţité body pro celkové uvolnění, ale i proti stresu, únavě a vyčerpanosti) 4 - několikrát za den, pokud to Váš zdravotní stav dovolí, se na vozíku protáhnout, zvednout obě ruce nad hlavu, pokrouţit nimi, zamávat, snaţit se dosáhnout na strop střídavě jednou, potom druhou, pokrouţit rameny a krkem 5 - dobré jsou i různé bylinné masti (Čínský balzám, Koňská mast, Artrin ) pokud Vám dělá dobře teplo, před natřením si svaly prohřejte fénem (lépe, kdyţ Vám je vyfénuje někdo druhý) NIKDY NELEZTE DO VANY S HORKOU VODOU! ANI POD HORKOU SPRCHU! Na chvíli se Vám sice uleví, no mohli byste si ještě víc ublíţit! VŢDY POUZE SUCHÉ TEPLO! Termofor se počítá k suchému teplu horká voda nepřijde do přímého styku s tělem. Věra Schmidova - 6 -

7 RYCHLÉ RUMOVÉ PRALINKY: Suroviny: 2 kg dutých čokoládových figurek, 1 litr kvalitního rumu. Postup: Vezměte dutou čokoládovou figurku a ukousněte jí hlavu. Do takto vzniklého otvoru nalejte rum a ihned konzumujte. A PAK ŢE VÁNOČNÍ CUKROVÍ ZABERE SPOUSTU ČASU!! Tak Vám drţím pěsti, aby se letošní cukroví povedlo... Dovoluji si recept zjednodušit a zlevnit, a to tak, ţe napeču rumové pralinky bez čokolády, čili hrknu si rumu přímo z flašky. Kdyţ zvolím správné dávkování, tak budu mít pocit, ţe je na vánoce i uklizeno, ţe jsou lidé kolem milí a konečně si uţiji svátky pohody a klidu. čtenář Trendy A na závěr něco pro zamyšlení a zasmání Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho co je schopen získat. Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je drţet jazyk za zuby. Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru to není tak jisté. Je zajímavé, ţe z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové. Trpaslík vidí dále neţ obr, stojí-li na ramenou obra. Kdo před někým padá na kolena, musí být padlý na hlavu. Pěst sice není ţádný argument, ale kde najít argument proti pěsti? MEZI PRVNÍM A POSLEDNÍM NÁDECHEM JE JEDEN KRÁSNÝ ŢIVOT!! Kdysi jsem byl trochu namyšlený, ale teď jsem naprosto bez chybičky. Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Schmidová Věra, Hladišová Míša, Hladišová Michaela, Langer Milan, Macháčková Iveta, Benadová Ludmila. Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová, Anička Koziolová a Alena Třešková Datum vydání: Počet výtisků: 90 Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Luţická 7, Olomouc, tel: ; obsah: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku Uzávěrka příštího č ísla 11/2010 : středa

8 - 8 -

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects S T O R I E S září 2014 architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED PO HORKÉM A ODPOČINKOVÉM LÉTĚ K VÁM PŘICHÁZÍME S PRVNÍM VYDÁNÍM AKA STORIES, NEWSLETTERU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ:

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ: ŽIJ SPORTEM Sportcentrum Labe & školní rok 2014/2015 Máme novou sportovní redakci, kde tvoříme různé články z akcí a soutěží Sportcentra Labe. Toto je první vydání našeho občasníku, které se ohlíží za

Více

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A Beseda v knihovně Dne 12.1.2012 se třída 6.A vydala na cestu do knihovny.došli jsme v 9:00 hodin.celou prezentací nás provázely dvě sympatické slečny.prezentace byla o Moderních pohádkách Seznámili jsme

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

LISTOPAD V listopadu proběhl druhý oborový a projektový den, vrátily se oblíbené sportovní turnaje, tentokrát ve florbalu! Také jsme ke konci roku oficiálně úspěšně ukončili program Bezpečné cesty do školy!

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013 Pranostiky Leden V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Můžeš-li

Více

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat,

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, opustit všechny své kamarády a začít chodit do nové školy.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12.

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. Informace z obce VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY úterý 25. března od 19 hodin na sále hasičské zbrojnice v Tatobitech. Program :

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Č. 4 / 2016 XI. ROČNÍK. Informace z Trendu

Č. 4 / 2016 XI. ROČNÍK. Informace z Trendu Č. 4 / 2016 XI. ROČNÍK Informace z Trendu Zasukované tkaničky a kapely opět pomůžou vozíčkářům v Olomouci Pojďte společně s námi podpořit rozvoj osobní asistence pro handicapované klienty na Olomoucku!

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ 1. Trend vozíčkářů a jeho služby Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdruţení zaloţené v roce 1994 samotnými lidmi se zdravotním postiţením

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key Slovo šerifa Ahoj Kamarádi. Tak nám jaro už pomalu končí a konečně držíte v rukou další číslo oddílového obšťastníku, které je ta trochu šité horkou jehlou. Ono bylo už skoro hotové, ale nějak se nedostalo

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Deváťácké noviny č. 14; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 14; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Zdravíme vás! Pojďte se mrknout na naše další číslo. Tentokrát vám přiblížíme dění ve škole od 17. března do 30. března. Dozvíte se o našich aktivitách mimo vyučování. Připravili jsme pro vás

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

mateřské centrum radost

mateřské centrum radost www.mcradost.cz mateřské centrum radost PO ÚT ST ČT PÁ herna AJ cvičení herna cvičení klubík cvičení těhotných cvičení pro ženy herna / kkd flétna powerjóga mimísci / babykino sourozenci kaštánek pohádkové

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Jaro 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, konec zimy se blíží. Neklamným důkazem tohoto tvrzení jsou tzv. poslové jara. Právě jejich hnízdění nám připomíná naši lidskou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

Čtete elektronickou verzi časopisu DUHA?

Čtete elektronickou verzi časopisu DUHA? Komentář k anketě časopisu DUHA únor 2015 Cíl: Anketa probíhala od 22. 1. do 20. 2. 2015 elektronickou formou. Prvotním cílem bylo zjištění zájmu o zasílání periodika DUHA v jeho různých formátech (elektronický

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas 12. ledna 2015 Michal Hruška, pro idnes.cz Maroko není jen poušť a oceán. Městečko Tafraoute, uhnízděné v nádherném, klidném údolí Ameln, je

Více