Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 2

3 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele Národní ústav odborného vzdělávání Praha,

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 8 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 8 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 9 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ PŘÍLOHA Č. 2 - PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘÍLOHA Č. 4 - PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘÍLOHA Č. 5 - PRACOVNÍ LISTY A PODKLADY K OBK

5 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 Adresa školy Zřizovatel školy Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Školní 280, Plasy Plzeňský kraj Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele Zdokonalovací Minimálně ukončené střední vzdělání Bez podmínek Prezenční Délka studia 110 Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Závěrečná práce Účastník získá základní informace spojené s podnikatelskou činností v té míře, aby byl způsobilý k jejímu výkonu, popř. je mohl aplikovat v oblasti státní správy. Osvědčení Ekonomické a právní minimum podnikatele 5

6 2. Profil absolventa Kurz Ekonomickoprávní minimum podnikatele je určen dospělým absolventům učilišť, středních a vysokých škol. Konkrétně se jedná o zájemce, kteří chtějí zahájit podnikání nebo už podnikají, dále pro ty, kteří chtějí získat základní orientaci v dané problematice, zaměstnance úřadů, obecních a městských samospráv, administrativních sekcí zemědělských a hospodářských podniků apod. Kurz směřuje k získání a prohloubení informací, znalostí a dovedností jak z oblasti podnikání (daňová evidence, marketingu), tak pracovněprávní. Hlavním cílem kurzu je umožnit absolventům zlepšit své postavení na trhu práce, zvýšit jejich prestiž u stávajících zaměstnavatelů, popř. zahájit vlastní podnikatelské aktivity. Kvalifikované znalosti budou moci nabídnout svým případným budoucím zaměstnavatelům také absolventi vedení na úřadě práce, což jim umožní lepší možnosti uplatnění. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: při komunikaci používat základní teoretické termíny, ovládat založení živnosti a povinnosti, které vyplývají vůči zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu ovládat vedení evidence podnikatelské činnosti formou daňové evidence, uplatňovat poznatky získané v marketingu v běžné podnikatelské činnosti vypracovat písemnosti podané individuálně zaměstnancem i zaměstnavatelem v oblasti pracovního práva, např. pracovní smlouvu, výpověď, dohodu o ukončení pracovního poměru, ovládat kvalifikované psaní obchodních dopisů dle ČSN aplikovat získané poznatky v praxi. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Ekonomické a právní minimum je dnes nedílnou součástí znalostí každého podnikatele a zaměstnance na řadě míst pracovního zařazení, a proto jsou možnosti uplatnění absolventa velice široké. Konkrétně se jedná o pracovní pozice v soukromém i státním sektoru, v administrativních sekcích zemědělských a hospodářských podniků, na úřadech, v obecních a městských samosprávách apod. 6

7 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program dalšího vzdělávání je určen k rekvalifikaci uchazeče, nebo k rozšíření jeho dosavadních pracovních znalostí, schopností a dovedností v oblasti podnikání i v oblasti pracovněprávní. Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy na to, aby byli schopni lépe se uplatnit na trhu práce ať již jako samostatní podnikatelé nebo jako zaměstnanci na různých pozicích. Jediným vstupním požadavkem programu je ukončené střední vzdělání. K účastníkům je přistupováno jako k úplným začátečníkům. Po ukončení kurzu dosáhnou absolventi, s pomocí lektorovy výuky a domácích samostatných prací, úrovně znalostí v obsahu jednotlivých modulů, kterým se kurz věnuje, srovnatelných s absolventy ekonomických oborů středního vzdělávání. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program se skládá z pěti modulů, které nemusí být absolvovány v doporučeném pořadí. Moduly jsou sestaveny do samostatných uzavřených celků a jsou vždy zakončeny závěrečnou prací. První čtyři moduly jsou povinné, pátý je volitelný. Samostatnost jednotlivých modulů také znamená, že je možné absolvovat každý z nich zvlášť. Bude-li účastník absolvovat kurz po jednotlivých modulech, je nutné k tomu, aby mohl získat konečné osvědčení, absolvovat všechny povinné moduly do 2 let od započetí studia. Pokud účastník úspěšně absolvuje celý kurz Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele získá osvědčení o jeho úspěšném absolvování VP Ekonomické a právní minimum podnikatele. Pokud úspěšně absolvuje pouze některé moduly, získá osvědčení o absolvovaných modulech. ZPO - ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Typ modulu: teoreticko praktický První modul obsahuje seznámení s podmínkami podnikatelského prostředí, možnostmi jeho vyhodnocení a identifikaci nebezpečí, které hrozí při začátku podnikání. Je zaměřen na seznámení s jednotlivými právními formami podnikání se zaměřením na živnosti. To bude náplní teoretické části, která bude prováděna formou prezentace a práce se živnostenským zákonem na webových stránkách. Praktická část bude zaměřena na práci s dokumenty, které jsou důležité při založení živnosti i s povinnostmi, které při zahájení podnikání vyplývají vůči zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu a dále na sestavení jednoduchého podnikatelského záměru. DE - DAŇOVÁ EVIDENCE Typ modulu: teoreticko-praktický Druhý modul obsahuje seznámení s možnostmi vedení evidence podnikatelské činnosti s důrazem na charakteristiku daňové evidence. Je zaměřen na vymezení obchodního majetku podnikatele, jeho jednotlivých forem, oceňování a evidenci. To bude náplní teoretické části. Hlavní náplní je evidence příjmů a výdajů v deníku a to jak ručně, tak v programu daňové evidence, její uzavření a úprava příjmů a výdajů v souladu s požadavky zákona o dani z příjmů. Praktická část bude spočívat v řešení konkrétních úloh uvedených učebnici Daňová evidence od Pavla Štohla formou ručního zapisování do peněžního deníku a v programu MRP Daňová evidence. 7

8 MAR - ZÁKLADY MARKETINGU Typ modulu: teoreticko-praktický Třetí modul umožňuje účastníkům kurzu seznámit se základy marketingu, jeho systémem a základní marketingovou terminologií. To bude součástí teoretické části, která bude prováděna formou prezentace. Praktická část bude zaměřena na sestavení dotazníku a provedení jednoduchého marketingového průzkumu. Účastníci kurzu získají, znalosti a dovednosti, které jim usnadní řešit každodenní marketingové úkoly. PRA - ZÁKLADY PRÁVA Typ modulu: teoreticko-praktický Čtvrtý modul umožňuje účastníkům kurzu seznámit se s českým právním systémem, způsoby přijímání základních právních norem a některými dalšími problémy, které se týkají obecné roviny právní problematiky. Zaměřen je pak především na oblast pracovního práva, kde teoretická problematika právní úpravy je výchozím stavem pro nácvik praktických dovedností - vytvoření základní dokumentace (pracovní smlouva, výpověď),posouzení konkrétních právních případů, práce s tradičními a elektronickými zdroji informací. OBK - OBCHODNÍ KORESPONDENCE Typ modulu: teoreticko-praktický Pátý modul je zaměřen na kvalifikované psaní obchodních dopisů dle ČSN Výstupem bude znalost psaní dopisů fyzických osob, motivačních dopisů a životopisů, správná struktura žádostí o místo. Dále bude zaměřen na vytváření písemností v obchodním a úředním styku. Teoretická část bude provedena formou prezentace ČSN , náležitosti životopisu a struktury obchodního dopisu. Praktická část pak formou konkrétních úloh podle zadaných dispozic (viz Příloha č. 5) Organizace výuky Jednotlivé moduly budou vyučovány v níže uvedeném pořadí, přičemž platí, že moduly jsou sestaveny do samostatných uzavřených celků a jsou vždy zakončeny závěrečnou prací. První čtyři moduly jsou povinné, pátý je volitelný. Samostatnost jednotlivých modulů také znamená, že je možné absolvovat každý z nich zvlášť. Bude-li účastník absolvovat kurz po jednotlivých modulech, je nutné k tomu, aby mohl získat konečné osvědčení, absolvovat všechny povinné moduly do 2 let od započetí studia. Výuka je realizována pod vedením odborného lektora v učebnách školy (ve skupině max. 15 osob) a v učebně PC, je doplňována domácími cvičeními, která účastníkům pomohou upevnit získané dovednosti. Všichni účastníci budou mít samostatně k dispozici PC. Pokud se účastníci nedohodnou jinak, probíhá výuka ve dvouhodinových výukových blocích od října do května v odpoledních či večerních hodinách. Každý modul je ukončen závěrečnou samostatnou prací, která obsahuje úkoly z absolvovaného modulu. Pokud účastníci absolvují pouze vybrané moduly, pak platí, že modul je ukončen odevzdáním a vyhodnocením závěrečné samostatné práce, která je v rozsahu vyučované látky. Po odevzdání jednotlivých prací je účastníkům poskytnuta zpětná vazba v podobě konzultace práce s lektorem. Pokud bude práce odpovídat stanoveným požadavkům, udělí lektor po jejím odevzdání účastníkovi zápočet. Metodické postupy výuky Všechny výukové moduly jsou vyučovány v učebnách školy formou výkladu a praktických cvičení, popř. rozboru právních případů. Výuka obsahu jednotlivých modulů probíhá ve dvouhodinových blocích (pokud se účastníci nedohodnou jinak), v závěru každého 8

9 výukového dne následuje zadání samostatné práce, ve které si účastník ověří získané znalosti a dovednosti. Postupy hodnocení výuky Všechny moduly jsou zakončeny zápočtem formou závěrečné práce. Konkrétně se jedná o vypracování závěrečné souhrnné práce (rozsah 2 strany A4) a následnou konzultaci s lektorem (předpokládaná délka cca 30 minut), která se týká jejího obsahu a hodnocení. Lektor pak udělí na základě splnění požadovaných kritérií zápočet. Během výuky se klade důraz na praktický nácvik práce s odbornou literaturou a internetem při získávání informací potřebných k řešení zadávaných úloh, dále pak s prostředky informačních technologií při jejich následném zpracování. Všechny tyto aktivity vytvářejí prostor pro rozvoj logického myšlení a vedou k samostatnému využívání dostupné techniky. Vstupní předpoklady Všichni zájemci o další vzdělávání v těchto výukových modulech musí mít ukončené střední vzdělání. (Příloha 4 Přihláška ke studiu) 9

10 4. Učební plán Gymnázium a Střední odborná škola Plasy, Školní 280 Školní 280, Plasy Ekonomické a právní minimum podnikatele Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Základy podnikání ZPO zápočet Daňová evidence DE zápočet Základy marketingu MAR zápočet Základy práva PRA zápočet součet 110 CELKEM VOLITELNÉ MODULY Obchodní korespondence OBK zápočet Optimální trajektorie: ZPO / DE / MAR / PRA OBK Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů ( ) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí. 10

11 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Základy podnikání Kód ZPO Délka modulu 30 hodin Platnost leden 2012 Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené střední vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Na počátku kurzu bude provedeno seznámení se zásadami BOZP. Základním cílem je umožnit posluchačům zahájit podnikání, doplnit znalosti z ekonomiky, docílit osobnostního rozvoje ve smyslu praktického posílení určité sebedůvěry, získání komunikačních znalostí a zvyklostí ve vztahu k podnikání Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) posoudit své předpoklady k podnikání, b) vyhodnotit podnikatelské prostředí, c) rozeznat právní formy podnikání, d) sestavit jednoduchý podnikatelský záměr e) založit živnost f) splnit povinnosti při založení živnosti, které vyplývají vůči zdravotní pojišťovně g) splnit povinnosti při založení živnosti, které vyplývají vůči správě sociálního pojištění h) splnit povinnosti při založení živnosti, vůči finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení Učivo / obsah výuky bezpečnost a ochrana zdraví při práci předpoklady k podnikání podpora státu při zakládání podnikání nebezpečí hrozící na počátku podnikání podnikatelské prostředí podnikatelský plán postup při založení podniku povinnosti při založení podniku Doporučené postupy výuky Úvodní informace probírané problematiky jsou podány prostřednictvím prezentace doplněné výkladem a praktickými ukázkami. Po seznámení s novými znalostmi a dovednostmi následuje jejich praktické procvičení na dílčích úlohách. Součástí výuky je práce s internetovými zdroji, seznámení se základními stránkami z oblasti podnikání a vyhledávání konkrétních ustanovení příslušného zákona. Účastník tak aplikuje nové znalosti a bude rozvíjet své praktické dovednosti. Po ukončení lekce následuje zadání samostatné práce dle pokynů lektora, která mu umožní ověřit si míru osvojení získaných znalostí a dovedností, a je tak zároveň důležitou zpětnovazební informací jak pro účastníka kurzu, tak lektora. Způsob ukončení modulu Vypracování závěrečné práce jednoduchý podnikatelský záměr (rozsah 2-3 strany A4), a jeho následná konzultace s lektorem (cca 30 min.), který udělí na základě splnění 11

12 požadovaných kritérií rozhodne o splnění modulu. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) kritéria hodnocení Objektivně posoudí své předpoklady pro podnikání Správně vyhodnotí podnikatelské prostředí Rozebere výhody podnikání fyzických osidle zadání Správně sestaví jednoduchý podnikatelský záměr Popíše základní kroky k založení živnost Správně uvede povinnosti při založení živnosti vůči zdravotní pojišťovně Popíše všechny povinnosti při založení živnosti vůči správě sociálního pojištění Uvede povinnosti při založení živnosti vůči finančnímu úřadu doporučená literatura a informační zdroje 1. orienazev=podnik%e1n%ed&podkategorienazev=podnik%e1n%ed 12

13 Název modulu Daňová evidence Kód DE Délka modulu 30 hodin Platnost leden 2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené střední vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Základním cílem modulu je seznámit absolventa se způsoby vedení podnikatelské činnosti se zaměřením na daňovou evidenci. Absolvent získá přehled o obsahu, cíli a možném způsobu vedení daňové evidence. Na konkrétních příkladech si vyzkouší způsob vedení daňové evidence jak tradičním, ručním způsobem, tak pomocí programu daňové evidence. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) rozpoznat podnikatele fyzickou osobu a podnikatele právnickou osobu, vyhodnotit výhody a nevýhody podnikatele fyzické osoby, b) vybrat způsob vedení podnikatelské činnosti, uvést výhody vedení daňové evidence c) zvládat zařazení jednotlivých složek majetku a způsob jeho ocenění, d) provést zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou či dokladovou inventurou e) používat k evidenci majetku podnikatele tiskopisy i program daňové evidence, f) určit zda se jedná o daňový či nedaňový příjem či výdej g) zvládnout zapisování příjmů a výdajů do peněžního deníku ručním způsobem i formou programu daňové evidence, h) provést na základě jednoduchých souvislých příkladů podnikatelské činnosti daňovou evidenci v peněžním deníku i v programu daňové evidence i) zvládnout výpočet daně z přidané hodnoty, a způsob její evidence a zápis v deníku příjmů a výdajů j) zvládnout uzavření daňové evidence pro zjištění základu daně v souladu s požadavky zákona o dani z příjmů, k) zvládnout zjištění vyměřovacího základu u sociálního a zdravotního pojištění OSVČ, l) uvést další příklady daňových a nedaňových příjmů a výdajů a jejich dopad do daňové evidence. Učivo / obsah výuky podnikatel fyzická osoba, podnikatel právnická osoba; výhody, nevýhody jednotlivých forem podnikání způsoby evidence podnikatelské činnosti majetek podniku, jeho ocenění inventura majetku podniku evidence majetku podniku příjmy a výdaje daňové evidence peněžní deník, software daňové evidence daň z přidané hodnoty při vedení daňové evidence zaklad daně z příjmů fyzických osob vyměřovací základ na sociální a zdravotní pojištění vybrané daňové příjmy a výdaje Doporučené postupy výuky Úvodní informace probírané problematiky jsou podány prostřednictvím prezentace doplněné výkladem a praktickými ukázkami. Po seznámení s novými znalostmi a dovednostmi 13

14 následuje jejich praktické procvičení na dílčích úlohách. Účastník tak aplikuje nové znalosti a bude rozvíjet své praktické dovednosti. Po ukončení lekce následuje zadání samostatné práce dle pokynů lektora, která mu umožní ověřit si míru osvojení získaných znalostí a dovedností, a je tak zároveň důležitou zpětnovazební informací jak pro účastníka kurzu, tak lektora. Způsob ukončení modulu Vypracování závěrečné souhrnné práce v podobě zpracování souvislého příkladu na daňovou evidenci ručním způsobem i pomocí programu MRP daňová evidence a vyhotovení 5 druhů dokladů na základě dispozic se všemi náležitostmi (faktury, příjmové a výdajové pokladní doklady, cestovní příkazy, příkazy k úhradě) a její následná konzultace s lektorem, který rozhodne na základě splnění požadovaných kritérií o absolvování modulu. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) ad l) kritéri hodnocení Správně rozpozná podnikatele fyzickou osobu a právnickou osobu Vybere správný způsob vedení podnikatelské činnosti podle pávní formy podnikání Rozpozná jednotlivé druhy majetku, zvolí správný způsob ocenění majetku a výši ocenění majetku podle zadání. Bezchybně provede inventuru jednotlivých složek majetku Zaeviduje jednotlivé druhy majetku v tiskopisech i v programu daňové evidence Zařadí jednotlivé druhy příjmů a výdajů mezi příjmy a výdaje zahrnované do základu daně a nezahrnované do základu daně Zapíše správně příjmy a výdaje do programu vedení daňové evidence i do ručního vedení daňové evidence Zpracuje jednoduché souvislé příklady podnikatelské činnosti v programu daňové evidence i ručním způsobem Vypočte a zapíše daň z přidané hodnoty do proramu daňové evidence i ručním způsobem do Peněžního deníku Zjistí základ daně z příjmů fyzických osob z jednotlivých souvislých příkladů v programu daňové evidence i v peněžním denku Zjistí vyměřovací základ na sociální a zdravotní pojištění. Zapíše další příklady daňových a nedaňových příjmů a výdajů do programu daňové evidence a do Peněžního deníku doporučená literatura a informační zdroje. 1. Odborná literatura: ŠTOHL, P. Daňová evidence praktický průvodce. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN orienazev=finance&podkategorienazev=dan%ec%20a%20poplatky 3. orienazev=zdravotnictv%ed,%20soci%e1ln%ed%20zabezpe%e8en%ed&podkategor ienazev=soci%e1ln%ed%20zabezpe%e8en%ed%20a%20d%f9chod 14

15 Název modulu Základy marketingu Kód MAR Délka modulu 30 hodin Platnost leden 2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené střední vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Základním cílem modulu je seznámit absolventa s marketingem, jako nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy v současnosti. Absolvent získá základní znalosti k pochopení trhu. Seznámí se základními pojmy marketingové teorie i praxe, s postupy a příklady marketingového výzkumu a v hlavní části se čtyřmi základními nástroji marketingového mixu. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit úlohu marketingu v tržní ekonomice, b) rozpoznat a na praktických příkladech aplikovat podnikatelské koncepce, c) pochopit podstatu a význam segmentace trhu, d) popsat a vyhodnotit vlivy působící na firmu, e) vypracovat SWOT analýzu, f) rozlišit typy výrobků z hlediska jejich umístění na trhu a jejich růstu, g) sestavit jednoduchý marketingový dotazník h) provést jednoduchý marketingový výzkum, i) vysvětlit komplexní pojetí výrobku v marketingu, j) stanovit cenu v závislosti na firemní strategii a na prostředí, k) vysvětlit význam propagace pro úspěšné vedení firmy, l) navrhnout vhodnou distribuční cestu pro určitý produkt, Učivo / obsah výuky podstata a význam marketingu podnikatelské koncepce segmentace trhu a kritéria segmentace marketingové prostředí marketingové řízení SWOT a BCG analýza etapy marketingového výzkumu metody marketingového výzkumu marketingový dotazník výrobek v marketingovém pojetí cena propagace distribuce Doporučené postupy výuky Úvodní informace probírané problematiky jsou podány prostřednictvím prezentace doplněné výkladem a praktickými ukázkami. Po seznámení s novými znalostmi a dovednostmi následuje jejich praktické procvičení na dílčích úlohách. Účastník tak aplikuje nové znalosti a bude rozvíjet své praktické dovednosti. Po ukončení lekce následuje zadání samostatné práce dle pokynů lektora, která mu umožní ověřit si míru osvojení získaných znalostí a 15

16 dovedností, a je tak zároveň důležitou zpětnovazební informací jak pro účastníka kurzu, tak lektora.. Způsob ukončení modulu Vypracování závěrečné práce jednoduchý marketingový průzkum (rozsah 2-3 strany A4), a jeho následná konzultace s lektorem (cca 30 min.), který udělí na základě splnění požadovaných kritérií rozhodne o splnění modulu. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) ad l) kritéria hodnocení Uvede význam marketingu v tržní ekonomice Na základě praktických příkladů správně rozliší uplatnění jednotlivých podnikatelských koncepcí Na konkrétních příkladech výrobků správně provede jednoduchou segmentaci trhu Vyhodnotí vlivy působící na trhu Správně vypracuje jednoduchou SWOT analýzu Na konkrétním příkladu bezchybně provede jednoduchou BCG analýzu Správně sestaví jednoduchý marketingový dotazník Provede jednoduchý marketingový výzkum Na příkladech správně uvede jednotlivé úrovně výrobku Na konkrétních příkladech bezchybně stanoví cenu Provede ukázky možné propagace Navrhne možné postupy při distribuci výrobku doporučená literatura a informační zdroje 1. Moudrý, M. Základy marketingu, 1. vyd. Praha: Computer Media s.r.o ISBN

17 Název modulu Základy práva Kód PRA Délka modulu 20 hodin Platnost leden 2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené střední vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je podat přehled o systému práva a právním řádu ČR, dále pak utvářet a upevňovat právní vědomí v oblasti pracovního práva. Postupně napomáhá účastníkům k tomu, aby se orientovali v základních pramenech českého právního systému, především pak v pracovněprávní oblasti. Na základě těchto primárních znalostí jsou následně posuzovány konkrétní právní případy, popř. účastníci vytváří vlastní dokumenty (pracovní smlouvu, výpověď, atd ). Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit základní právní pojmy českého právního řádu - právní normy, právo, právní vědomí, prameny práva, právní systémy, b) popsat jednotlivé prameny pracovního práva, c) odlišit od sebe základní prvky právního vztahu, d) vysvětlit problematiku pracovněprávních vztahů vznikajících na základě pracovní smlouvy - vzniku, změny a zániku pracovní smlouvy, porovnat konkrétní podobu pracovní smlouvy s právní normou, získané znalosti pak aplikovat při tvorbě vlastní pracovní smlouvy, e) odlišit od sebe běžného zaměstnance a zaměstnance se specifickými potřebami a posoudit právní důsledky, které z toho vyplývají, f) interpretovat základní ustanovení týkající se úpravy pracovní doby a dovolené, tyto znalosti aplikovat v demonstrovaných případech, odlišit od sebe jednotlivé složky mzdy a platu, g) určit, v jakém případě se jedná o jednotlivé typy prací konaných mimo pracovní poměr, posoudit jejich výhody a nevýhody, h) orientovat se v oblasti práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Učivo / obsah výuky právo, právní vědomí, prameny práva a právní systémy právní norma - druhy, vznik, změna a zánik p. norem v ČR právní vztahy - prvky právního vztahu (subjekt, objekt, obsah) pracovní právo - prameny, subjekty pp vztahů pracovní smlouva - vznik, změny, ukončení mladiství zaměstnanci a zaměstnanci se specifickými potřebami pracovní doba, dovolená mzda (plat), náhrada mzdy (platu) práce konané mimo pracovní poměr práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, BOZP odbory a kolektivní vyjednávání Doporučené postupy výuky Základní metoda výkladu je doplněna o individuální práci s právní normou, popřípadě o skupinovou práci s konkrétními ustanoveními právní normy. Součástí výuky je práce s internetovými zdroji, seznámení se základními stránkami z oblasti 17

18 veřejné správy (viz doporučená literatura a inf. zdroje), vyhledávání konkrétních ustanovení příslušného zákona a práce se statistickými daty. Účastníci vypracovávají písemnosti podané individuálně zaměstnancem i zaměstnavatelem v oblasti pracovního práva, např. pracovní smlouvu, výpověď, dohodu o ukončení pracovního poměru. Způsob ukončení modulu Vypracování závěrečné práce, kde aplikuje znalosti a dovednosti získané v modulu na konkrétních případech (rozsah 2-3 strany A4), a její následná konzultace s lektorem (cca 30 minut), který rozhodne na základě splnění požadovaných kritérií o absolvování modulu. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) kritéria hodnocení Na základě příkladů odliší jednotlivé právní systémy. Orientuje se v základních ustanoveních občanského zákoníku. Správně seřadí jednotlivé prameny pracovního práva na základě jejich místa v právním řádu ČR. V konkrétním právním vztahu odliší jeho jednotlivé části, posoudí právní subjektivitu účastníků, určí, jaké důsledky by mělo nesprávné posouzení právní subjektivity. Vyhledá konkrétní ustanovení týkající se pracovní smlouvy v zákoníku práce. Získané znalosti aplikuje při rozboru předložené pracovní smlouvy, zejména od sebe odliší informace nutné pro vznik pracovněprávního vztahu od informací ostatních. Ve spolupráci se zákoníkem práce doplní do připravené tabulky základní informace z oblasti ukončení pracovního vztahu. Vypracuje jednoduché dokumenty - pracovní smlouvu, jednostranné ukončení pracovního poměru. Na základě příkladů z právní praxe správně vysvětlí rozdíl mezi běžným a mladistvým zaměstnancem. Pracuje s ustanoveními zákoníku práce, které upravují pracovní dobu a dovolenou. V konkrétních případech určí způsob úpravy pracovní doby, správně posoudí nárok na dovolenou. Dobře vysvětlí rozdíl mezi mzdou a platem. Na jednoduchém příkladu odliší jednotlivé složky mzdy (platu) a ve spolupráci s právní normou vypočítá výši příplatku. Do předdefinované tabulky správně zpracuje informace o pracích konaných mimo pracovní poměr. Posoudí právní případ. Na základě příkladu posoudí konkrétní míru zodpovědnosti jednotlivých subjektů pracovněprávních vztahů. Doporučená literatura a informační zdroje 1. Pracovní listy a podklady, které jsou z větší části vytvořeny lektorem. 2. Odborná literatura: Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010 Spirit, M. a kol. Základy práva pro neprávníky, 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008 Tomancová, J. a kol. Základy práva (nejen) pro školy, 2. vyd. Boskovice: ALBERT, Zákony: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Jakoubka, J. a kol. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související 18

19 předpisy s komentářem k , 2. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, Internetové odkazy:

20 Název modulu Obchodní korespondence Kód OBK Délka modulu 20 hodin Platnost leden 2012 Typ modulu volitelný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené střední vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul je zaměřen na kvalifikované psaní obchodních dopisů dle ČSN Výstupem bude znalost psaní dopisů fyzických osob, motivačních dopisů a životopisů, správná struktura žádostí o místo. Dále bude zaměřen na vytváření písemností v obchodním a úředním styku. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) upravit písemnosti zpracované textovými editory dle ČSN , b) zformulovat a napsat dopisy fyzických osob, c) vytvořit obchodní dopisy, které vznikají při nákupu a prodeji, d) vypracovat obchodní dopisy při porušení obchodních smluv a navrhnout řešení vzniklých situací. Učivo / obsah výuky úprava písemností zpracovaných textovými editory dle ČSN psaní značek, znamének, zkratek, číslic pravopis a stylistika nácvik psaní adres žádost o místo, motivační dopis životopis strukturovaný, evropský, profesní dopisy občanů žádosti, stížnosti, přihlášky, objednávky stylizace obchodní dopisů předtisk obchodního dopisu, náležitosti poptávka, dotaz nabídka, odpověď na nabídku objednávka, potvrzení objednávky dodací list, návěští, přepravní doklady, faktura, úhrada faktury reklamace, odpověď na reklamaci urgence, odpověď na urgenci upomínky, odpovědi na upomínky Doporučené postupy výuky Úvodní informace probírané problematiky jsou podány prostřednictvím výkladu s praktickými ukázkami. Po seznámení s novými znalostmi a dovednostmi následuje jejich praktické procvičení na dílčích úlohách (Pracovní listy a podklady, viz příloha č. 5). Účastník tak aplikuje nové znalosti a bude rozvíjet své praktické dovednosti. Po ukončení lekce následuje zadání samostatné práce dle pokynů lektora, která je zaměřena na tvořivé činnosti, v nichž účastník uplatní získané vědomosti a dovednosti. Způsob ukončení modulu Vypracování závěrečné práce, vytvoření pěti druhů písemností na základě zadaných dispozic (celkový rozsah 5 stran A4), a jejich následná konzultace s lektorem, který rozhodne na základě splnění požadovaných kritérií (zda odpovídají normě ČSN a 20

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_21 Jméno

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úprava úředního dopisu bez předtisku Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úprava obchodních dopisů na předtisk Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu Tvorba obchodního dopisu 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu 2. Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části:

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_08 Jméno

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_06 Jméno

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Kompozice obchodních dopisů Označení materiálu: Datum vytvoření: 12.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_15 Jméno

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910. www.zlinskedumy.cz

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910. www.zlinskedumy.cz Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz Poštovní adresy (v rámci ČR) Obsah poštovních adres 1. Označení adresáta a) u právnických osob obchodní firma, název nebo oficiálně užívaná

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Psaní adres Označení materiálu: Datum vytvoření: 20. 09. 2013 Vzdělávací

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_20 Jméno

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Stylizace a úprava dopisů občanů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Každý občan potřebuje během svého života napsat dopis

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Reklamace, urgence a upomínka Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC20

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_18 Jméno

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_03 Jméno

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 01 6910 Listopad Guidelines for Text Presentation and Typewriting Règles pour la présentation

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_17 Jméno

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

Kurz práce s počítačem

Kurz práce s počítačem Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kurz práce s počítačem Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODUL 4 Ekonomika internetového podnikání 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Více

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista marketingu (kód: 66-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista marketingu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná

Více

PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH

PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH Psaní velkých písmen osobní a přivlastňovací zájmena Vy, nebo vy? Ty, nebo ty? Vám, nebo vám? Tobě, nebo tobě? Vás, nebo vás? Tebe, nebo tebe? Vaše, nebo vaše?

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PEK1712 (Zboží

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_13 Jméno

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK260 Název školy: Jméno autora: Třída/ročník:

Více

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava adres a odvolacích údajů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro úpravu adres a odvolacích údajů platí tyto zásady:

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Vedoucí poštovního oddělení (kód: 37-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vedoucí poštovního oddělení Kvalifikační úroveň

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele 1 níže uvedených vzdělávacích a školících aktivit z grantového projektu Uplatnění a rozvoj zaměstnanců ve strojírenské firmě, registrační

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 1 Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M) 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsluha motorové pily a křovinořezu VOŠ a SZeŠ Tábor Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK229 Název školy: Jméno autora: Třída/ročník:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 24.6.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: Ing. František Řeřicha +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz V souladu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název: Založení a vedení podniku (živnosti) Oblasti: ekonomika účetnictví a daně marketing management základy práva zahraniční

Více

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI. školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI. školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Příloha č. 1 Navrhovatel: Místo a datum podání žádosti o PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Právnická osoba, která vykonává činnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj měkkých dovedností-soft skills (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.) 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MODUL PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMY PÍSEMNOSTÍ Listinná výhody příjemce vyřizuje poštu v jemu vyhovujícím čase

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností

Rozvoj podnikatelských dovedností Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností CZ.1.07/3.2.13/04.0009 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rozvoj podnikatelských dovedností 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 PROFIL

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Podporujeme vaši budoucnost. zadavatel. DORA Gastro a.s. Str.

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Podporujeme vaši budoucnost. zadavatel. DORA Gastro a.s. Str. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci zakázky Podporujeme vaši budoucnost zadavatel DORA Gastro a.s. Str. 1 1. Preambule Výběrové řízení je vypisováno na základě účasti zadavatele

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK250 Název školy: Jméno autora: Třída/ročník:

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více