Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 2

3 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele Národní ústav odborného vzdělávání Praha,

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 8 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 8 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 9 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ PŘÍLOHA Č. 2 - PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘÍLOHA Č. 4 - PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘÍLOHA Č. 5 - PRACOVNÍ LISTY A PODKLADY K OBK

5 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 Adresa školy Zřizovatel školy Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Školní 280, Plasy Plzeňský kraj Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele Zdokonalovací Minimálně ukončené střední vzdělání Bez podmínek Prezenční Délka studia 110 Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Závěrečná práce Účastník získá základní informace spojené s podnikatelskou činností v té míře, aby byl způsobilý k jejímu výkonu, popř. je mohl aplikovat v oblasti státní správy. Osvědčení Ekonomické a právní minimum podnikatele 5

6 2. Profil absolventa Kurz Ekonomickoprávní minimum podnikatele je určen dospělým absolventům učilišť, středních a vysokých škol. Konkrétně se jedná o zájemce, kteří chtějí zahájit podnikání nebo už podnikají, dále pro ty, kteří chtějí získat základní orientaci v dané problematice, zaměstnance úřadů, obecních a městských samospráv, administrativních sekcí zemědělských a hospodářských podniků apod. Kurz směřuje k získání a prohloubení informací, znalostí a dovedností jak z oblasti podnikání (daňová evidence, marketingu), tak pracovněprávní. Hlavním cílem kurzu je umožnit absolventům zlepšit své postavení na trhu práce, zvýšit jejich prestiž u stávajících zaměstnavatelů, popř. zahájit vlastní podnikatelské aktivity. Kvalifikované znalosti budou moci nabídnout svým případným budoucím zaměstnavatelům také absolventi vedení na úřadě práce, což jim umožní lepší možnosti uplatnění. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: při komunikaci používat základní teoretické termíny, ovládat založení živnosti a povinnosti, které vyplývají vůči zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu ovládat vedení evidence podnikatelské činnosti formou daňové evidence, uplatňovat poznatky získané v marketingu v běžné podnikatelské činnosti vypracovat písemnosti podané individuálně zaměstnancem i zaměstnavatelem v oblasti pracovního práva, např. pracovní smlouvu, výpověď, dohodu o ukončení pracovního poměru, ovládat kvalifikované psaní obchodních dopisů dle ČSN aplikovat získané poznatky v praxi. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Ekonomické a právní minimum je dnes nedílnou součástí znalostí každého podnikatele a zaměstnance na řadě míst pracovního zařazení, a proto jsou možnosti uplatnění absolventa velice široké. Konkrétně se jedná o pracovní pozice v soukromém i státním sektoru, v administrativních sekcích zemědělských a hospodářských podniků, na úřadech, v obecních a městských samosprávách apod. 6

7 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program dalšího vzdělávání je určen k rekvalifikaci uchazeče, nebo k rozšíření jeho dosavadních pracovních znalostí, schopností a dovedností v oblasti podnikání i v oblasti pracovněprávní. Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy na to, aby byli schopni lépe se uplatnit na trhu práce ať již jako samostatní podnikatelé nebo jako zaměstnanci na různých pozicích. Jediným vstupním požadavkem programu je ukončené střední vzdělání. K účastníkům je přistupováno jako k úplným začátečníkům. Po ukončení kurzu dosáhnou absolventi, s pomocí lektorovy výuky a domácích samostatných prací, úrovně znalostí v obsahu jednotlivých modulů, kterým se kurz věnuje, srovnatelných s absolventy ekonomických oborů středního vzdělávání. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program se skládá z pěti modulů, které nemusí být absolvovány v doporučeném pořadí. Moduly jsou sestaveny do samostatných uzavřených celků a jsou vždy zakončeny závěrečnou prací. První čtyři moduly jsou povinné, pátý je volitelný. Samostatnost jednotlivých modulů také znamená, že je možné absolvovat každý z nich zvlášť. Bude-li účastník absolvovat kurz po jednotlivých modulech, je nutné k tomu, aby mohl získat konečné osvědčení, absolvovat všechny povinné moduly do 2 let od započetí studia. Pokud účastník úspěšně absolvuje celý kurz Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele získá osvědčení o jeho úspěšném absolvování VP Ekonomické a právní minimum podnikatele. Pokud úspěšně absolvuje pouze některé moduly, získá osvědčení o absolvovaných modulech. ZPO - ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Typ modulu: teoreticko praktický První modul obsahuje seznámení s podmínkami podnikatelského prostředí, možnostmi jeho vyhodnocení a identifikaci nebezpečí, které hrozí při začátku podnikání. Je zaměřen na seznámení s jednotlivými právními formami podnikání se zaměřením na živnosti. To bude náplní teoretické části, která bude prováděna formou prezentace a práce se živnostenským zákonem na webových stránkách. Praktická část bude zaměřena na práci s dokumenty, které jsou důležité při založení živnosti i s povinnostmi, které při zahájení podnikání vyplývají vůči zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu a dále na sestavení jednoduchého podnikatelského záměru. DE - DAŇOVÁ EVIDENCE Typ modulu: teoreticko-praktický Druhý modul obsahuje seznámení s možnostmi vedení evidence podnikatelské činnosti s důrazem na charakteristiku daňové evidence. Je zaměřen na vymezení obchodního majetku podnikatele, jeho jednotlivých forem, oceňování a evidenci. To bude náplní teoretické části. Hlavní náplní je evidence příjmů a výdajů v deníku a to jak ručně, tak v programu daňové evidence, její uzavření a úprava příjmů a výdajů v souladu s požadavky zákona o dani z příjmů. Praktická část bude spočívat v řešení konkrétních úloh uvedených učebnici Daňová evidence od Pavla Štohla formou ručního zapisování do peněžního deníku a v programu MRP Daňová evidence. 7

8 MAR - ZÁKLADY MARKETINGU Typ modulu: teoreticko-praktický Třetí modul umožňuje účastníkům kurzu seznámit se základy marketingu, jeho systémem a základní marketingovou terminologií. To bude součástí teoretické části, která bude prováděna formou prezentace. Praktická část bude zaměřena na sestavení dotazníku a provedení jednoduchého marketingového průzkumu. Účastníci kurzu získají, znalosti a dovednosti, které jim usnadní řešit každodenní marketingové úkoly. PRA - ZÁKLADY PRÁVA Typ modulu: teoreticko-praktický Čtvrtý modul umožňuje účastníkům kurzu seznámit se s českým právním systémem, způsoby přijímání základních právních norem a některými dalšími problémy, které se týkají obecné roviny právní problematiky. Zaměřen je pak především na oblast pracovního práva, kde teoretická problematika právní úpravy je výchozím stavem pro nácvik praktických dovedností - vytvoření základní dokumentace (pracovní smlouva, výpověď),posouzení konkrétních právních případů, práce s tradičními a elektronickými zdroji informací. OBK - OBCHODNÍ KORESPONDENCE Typ modulu: teoreticko-praktický Pátý modul je zaměřen na kvalifikované psaní obchodních dopisů dle ČSN Výstupem bude znalost psaní dopisů fyzických osob, motivačních dopisů a životopisů, správná struktura žádostí o místo. Dále bude zaměřen na vytváření písemností v obchodním a úředním styku. Teoretická část bude provedena formou prezentace ČSN , náležitosti životopisu a struktury obchodního dopisu. Praktická část pak formou konkrétních úloh podle zadaných dispozic (viz Příloha č. 5) Organizace výuky Jednotlivé moduly budou vyučovány v níže uvedeném pořadí, přičemž platí, že moduly jsou sestaveny do samostatných uzavřených celků a jsou vždy zakončeny závěrečnou prací. První čtyři moduly jsou povinné, pátý je volitelný. Samostatnost jednotlivých modulů také znamená, že je možné absolvovat každý z nich zvlášť. Bude-li účastník absolvovat kurz po jednotlivých modulech, je nutné k tomu, aby mohl získat konečné osvědčení, absolvovat všechny povinné moduly do 2 let od započetí studia. Výuka je realizována pod vedením odborného lektora v učebnách školy (ve skupině max. 15 osob) a v učebně PC, je doplňována domácími cvičeními, která účastníkům pomohou upevnit získané dovednosti. Všichni účastníci budou mít samostatně k dispozici PC. Pokud se účastníci nedohodnou jinak, probíhá výuka ve dvouhodinových výukových blocích od října do května v odpoledních či večerních hodinách. Každý modul je ukončen závěrečnou samostatnou prací, která obsahuje úkoly z absolvovaného modulu. Pokud účastníci absolvují pouze vybrané moduly, pak platí, že modul je ukončen odevzdáním a vyhodnocením závěrečné samostatné práce, která je v rozsahu vyučované látky. Po odevzdání jednotlivých prací je účastníkům poskytnuta zpětná vazba v podobě konzultace práce s lektorem. Pokud bude práce odpovídat stanoveným požadavkům, udělí lektor po jejím odevzdání účastníkovi zápočet. Metodické postupy výuky Všechny výukové moduly jsou vyučovány v učebnách školy formou výkladu a praktických cvičení, popř. rozboru právních případů. Výuka obsahu jednotlivých modulů probíhá ve dvouhodinových blocích (pokud se účastníci nedohodnou jinak), v závěru každého 8

9 výukového dne následuje zadání samostatné práce, ve které si účastník ověří získané znalosti a dovednosti. Postupy hodnocení výuky Všechny moduly jsou zakončeny zápočtem formou závěrečné práce. Konkrétně se jedná o vypracování závěrečné souhrnné práce (rozsah 2 strany A4) a následnou konzultaci s lektorem (předpokládaná délka cca 30 minut), která se týká jejího obsahu a hodnocení. Lektor pak udělí na základě splnění požadovaných kritérií zápočet. Během výuky se klade důraz na praktický nácvik práce s odbornou literaturou a internetem při získávání informací potřebných k řešení zadávaných úloh, dále pak s prostředky informačních technologií při jejich následném zpracování. Všechny tyto aktivity vytvářejí prostor pro rozvoj logického myšlení a vedou k samostatnému využívání dostupné techniky. Vstupní předpoklady Všichni zájemci o další vzdělávání v těchto výukových modulech musí mít ukončené střední vzdělání. (Příloha 4 Přihláška ke studiu) 9

10 4. Učební plán Gymnázium a Střední odborná škola Plasy, Školní 280 Školní 280, Plasy Ekonomické a právní minimum podnikatele Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Základy podnikání ZPO zápočet Daňová evidence DE zápočet Základy marketingu MAR zápočet Základy práva PRA zápočet součet 110 CELKEM VOLITELNÉ MODULY Obchodní korespondence OBK zápočet Optimální trajektorie: ZPO / DE / MAR / PRA OBK Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů ( ) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí. 10

11 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Základy podnikání Kód ZPO Délka modulu 30 hodin Platnost leden 2012 Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené střední vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Na počátku kurzu bude provedeno seznámení se zásadami BOZP. Základním cílem je umožnit posluchačům zahájit podnikání, doplnit znalosti z ekonomiky, docílit osobnostního rozvoje ve smyslu praktického posílení určité sebedůvěry, získání komunikačních znalostí a zvyklostí ve vztahu k podnikání Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) posoudit své předpoklady k podnikání, b) vyhodnotit podnikatelské prostředí, c) rozeznat právní formy podnikání, d) sestavit jednoduchý podnikatelský záměr e) založit živnost f) splnit povinnosti při založení živnosti, které vyplývají vůči zdravotní pojišťovně g) splnit povinnosti při založení živnosti, které vyplývají vůči správě sociálního pojištění h) splnit povinnosti při založení živnosti, vůči finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení Učivo / obsah výuky bezpečnost a ochrana zdraví při práci předpoklady k podnikání podpora státu při zakládání podnikání nebezpečí hrozící na počátku podnikání podnikatelské prostředí podnikatelský plán postup při založení podniku povinnosti při založení podniku Doporučené postupy výuky Úvodní informace probírané problematiky jsou podány prostřednictvím prezentace doplněné výkladem a praktickými ukázkami. Po seznámení s novými znalostmi a dovednostmi následuje jejich praktické procvičení na dílčích úlohách. Součástí výuky je práce s internetovými zdroji, seznámení se základními stránkami z oblasti podnikání a vyhledávání konkrétních ustanovení příslušného zákona. Účastník tak aplikuje nové znalosti a bude rozvíjet své praktické dovednosti. Po ukončení lekce následuje zadání samostatné práce dle pokynů lektora, která mu umožní ověřit si míru osvojení získaných znalostí a dovedností, a je tak zároveň důležitou zpětnovazební informací jak pro účastníka kurzu, tak lektora. Způsob ukončení modulu Vypracování závěrečné práce jednoduchý podnikatelský záměr (rozsah 2-3 strany A4), a jeho následná konzultace s lektorem (cca 30 min.), který udělí na základě splnění 11

12 požadovaných kritérií rozhodne o splnění modulu. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) kritéria hodnocení Objektivně posoudí své předpoklady pro podnikání Správně vyhodnotí podnikatelské prostředí Rozebere výhody podnikání fyzických osidle zadání Správně sestaví jednoduchý podnikatelský záměr Popíše základní kroky k založení živnost Správně uvede povinnosti při založení živnosti vůči zdravotní pojišťovně Popíše všechny povinnosti při založení živnosti vůči správě sociálního pojištění Uvede povinnosti při založení živnosti vůči finančnímu úřadu doporučená literatura a informační zdroje 1. orienazev=podnik%e1n%ed&podkategorienazev=podnik%e1n%ed 12

13 Název modulu Daňová evidence Kód DE Délka modulu 30 hodin Platnost leden 2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené střední vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Základním cílem modulu je seznámit absolventa se způsoby vedení podnikatelské činnosti se zaměřením na daňovou evidenci. Absolvent získá přehled o obsahu, cíli a možném způsobu vedení daňové evidence. Na konkrétních příkladech si vyzkouší způsob vedení daňové evidence jak tradičním, ručním způsobem, tak pomocí programu daňové evidence. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) rozpoznat podnikatele fyzickou osobu a podnikatele právnickou osobu, vyhodnotit výhody a nevýhody podnikatele fyzické osoby, b) vybrat způsob vedení podnikatelské činnosti, uvést výhody vedení daňové evidence c) zvládat zařazení jednotlivých složek majetku a způsob jeho ocenění, d) provést zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou či dokladovou inventurou e) používat k evidenci majetku podnikatele tiskopisy i program daňové evidence, f) určit zda se jedná o daňový či nedaňový příjem či výdej g) zvládnout zapisování příjmů a výdajů do peněžního deníku ručním způsobem i formou programu daňové evidence, h) provést na základě jednoduchých souvislých příkladů podnikatelské činnosti daňovou evidenci v peněžním deníku i v programu daňové evidence i) zvládnout výpočet daně z přidané hodnoty, a způsob její evidence a zápis v deníku příjmů a výdajů j) zvládnout uzavření daňové evidence pro zjištění základu daně v souladu s požadavky zákona o dani z příjmů, k) zvládnout zjištění vyměřovacího základu u sociálního a zdravotního pojištění OSVČ, l) uvést další příklady daňových a nedaňových příjmů a výdajů a jejich dopad do daňové evidence. Učivo / obsah výuky podnikatel fyzická osoba, podnikatel právnická osoba; výhody, nevýhody jednotlivých forem podnikání způsoby evidence podnikatelské činnosti majetek podniku, jeho ocenění inventura majetku podniku evidence majetku podniku příjmy a výdaje daňové evidence peněžní deník, software daňové evidence daň z přidané hodnoty při vedení daňové evidence zaklad daně z příjmů fyzických osob vyměřovací základ na sociální a zdravotní pojištění vybrané daňové příjmy a výdaje Doporučené postupy výuky Úvodní informace probírané problematiky jsou podány prostřednictvím prezentace doplněné výkladem a praktickými ukázkami. Po seznámení s novými znalostmi a dovednostmi 13

14 následuje jejich praktické procvičení na dílčích úlohách. Účastník tak aplikuje nové znalosti a bude rozvíjet své praktické dovednosti. Po ukončení lekce následuje zadání samostatné práce dle pokynů lektora, která mu umožní ověřit si míru osvojení získaných znalostí a dovedností, a je tak zároveň důležitou zpětnovazební informací jak pro účastníka kurzu, tak lektora. Způsob ukončení modulu Vypracování závěrečné souhrnné práce v podobě zpracování souvislého příkladu na daňovou evidenci ručním způsobem i pomocí programu MRP daňová evidence a vyhotovení 5 druhů dokladů na základě dispozic se všemi náležitostmi (faktury, příjmové a výdajové pokladní doklady, cestovní příkazy, příkazy k úhradě) a její následná konzultace s lektorem, který rozhodne na základě splnění požadovaných kritérií o absolvování modulu. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) ad l) kritéri hodnocení Správně rozpozná podnikatele fyzickou osobu a právnickou osobu Vybere správný způsob vedení podnikatelské činnosti podle pávní formy podnikání Rozpozná jednotlivé druhy majetku, zvolí správný způsob ocenění majetku a výši ocenění majetku podle zadání. Bezchybně provede inventuru jednotlivých složek majetku Zaeviduje jednotlivé druhy majetku v tiskopisech i v programu daňové evidence Zařadí jednotlivé druhy příjmů a výdajů mezi příjmy a výdaje zahrnované do základu daně a nezahrnované do základu daně Zapíše správně příjmy a výdaje do programu vedení daňové evidence i do ručního vedení daňové evidence Zpracuje jednoduché souvislé příklady podnikatelské činnosti v programu daňové evidence i ručním způsobem Vypočte a zapíše daň z přidané hodnoty do proramu daňové evidence i ručním způsobem do Peněžního deníku Zjistí základ daně z příjmů fyzických osob z jednotlivých souvislých příkladů v programu daňové evidence i v peněžním denku Zjistí vyměřovací základ na sociální a zdravotní pojištění. Zapíše další příklady daňových a nedaňových příjmů a výdajů do programu daňové evidence a do Peněžního deníku doporučená literatura a informační zdroje. 1. Odborná literatura: ŠTOHL, P. Daňová evidence praktický průvodce. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN orienazev=finance&podkategorienazev=dan%ec%20a%20poplatky 3. orienazev=zdravotnictv%ed,%20soci%e1ln%ed%20zabezpe%e8en%ed&podkategor ienazev=soci%e1ln%ed%20zabezpe%e8en%ed%20a%20d%f9chod 14

15 Název modulu Základy marketingu Kód MAR Délka modulu 30 hodin Platnost leden 2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené střední vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Základním cílem modulu je seznámit absolventa s marketingem, jako nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy v současnosti. Absolvent získá základní znalosti k pochopení trhu. Seznámí se základními pojmy marketingové teorie i praxe, s postupy a příklady marketingového výzkumu a v hlavní části se čtyřmi základními nástroji marketingového mixu. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit úlohu marketingu v tržní ekonomice, b) rozpoznat a na praktických příkladech aplikovat podnikatelské koncepce, c) pochopit podstatu a význam segmentace trhu, d) popsat a vyhodnotit vlivy působící na firmu, e) vypracovat SWOT analýzu, f) rozlišit typy výrobků z hlediska jejich umístění na trhu a jejich růstu, g) sestavit jednoduchý marketingový dotazník h) provést jednoduchý marketingový výzkum, i) vysvětlit komplexní pojetí výrobku v marketingu, j) stanovit cenu v závislosti na firemní strategii a na prostředí, k) vysvětlit význam propagace pro úspěšné vedení firmy, l) navrhnout vhodnou distribuční cestu pro určitý produkt, Učivo / obsah výuky podstata a význam marketingu podnikatelské koncepce segmentace trhu a kritéria segmentace marketingové prostředí marketingové řízení SWOT a BCG analýza etapy marketingového výzkumu metody marketingového výzkumu marketingový dotazník výrobek v marketingovém pojetí cena propagace distribuce Doporučené postupy výuky Úvodní informace probírané problematiky jsou podány prostřednictvím prezentace doplněné výkladem a praktickými ukázkami. Po seznámení s novými znalostmi a dovednostmi následuje jejich praktické procvičení na dílčích úlohách. Účastník tak aplikuje nové znalosti a bude rozvíjet své praktické dovednosti. Po ukončení lekce následuje zadání samostatné práce dle pokynů lektora, která mu umožní ověřit si míru osvojení získaných znalostí a 15

16 dovedností, a je tak zároveň důležitou zpětnovazební informací jak pro účastníka kurzu, tak lektora.. Způsob ukončení modulu Vypracování závěrečné práce jednoduchý marketingový průzkum (rozsah 2-3 strany A4), a jeho následná konzultace s lektorem (cca 30 min.), který udělí na základě splnění požadovaných kritérií rozhodne o splnění modulu. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) ad l) kritéria hodnocení Uvede význam marketingu v tržní ekonomice Na základě praktických příkladů správně rozliší uplatnění jednotlivých podnikatelských koncepcí Na konkrétních příkladech výrobků správně provede jednoduchou segmentaci trhu Vyhodnotí vlivy působící na trhu Správně vypracuje jednoduchou SWOT analýzu Na konkrétním příkladu bezchybně provede jednoduchou BCG analýzu Správně sestaví jednoduchý marketingový dotazník Provede jednoduchý marketingový výzkum Na příkladech správně uvede jednotlivé úrovně výrobku Na konkrétních příkladech bezchybně stanoví cenu Provede ukázky možné propagace Navrhne možné postupy při distribuci výrobku doporučená literatura a informační zdroje 1. Moudrý, M. Základy marketingu, 1. vyd. Praha: Computer Media s.r.o ISBN

17 Název modulu Základy práva Kód PRA Délka modulu 20 hodin Platnost leden 2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené střední vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je podat přehled o systému práva a právním řádu ČR, dále pak utvářet a upevňovat právní vědomí v oblasti pracovního práva. Postupně napomáhá účastníkům k tomu, aby se orientovali v základních pramenech českého právního systému, především pak v pracovněprávní oblasti. Na základě těchto primárních znalostí jsou následně posuzovány konkrétní právní případy, popř. účastníci vytváří vlastní dokumenty (pracovní smlouvu, výpověď, atd ). Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit základní právní pojmy českého právního řádu - právní normy, právo, právní vědomí, prameny práva, právní systémy, b) popsat jednotlivé prameny pracovního práva, c) odlišit od sebe základní prvky právního vztahu, d) vysvětlit problematiku pracovněprávních vztahů vznikajících na základě pracovní smlouvy - vzniku, změny a zániku pracovní smlouvy, porovnat konkrétní podobu pracovní smlouvy s právní normou, získané znalosti pak aplikovat při tvorbě vlastní pracovní smlouvy, e) odlišit od sebe běžného zaměstnance a zaměstnance se specifickými potřebami a posoudit právní důsledky, které z toho vyplývají, f) interpretovat základní ustanovení týkající se úpravy pracovní doby a dovolené, tyto znalosti aplikovat v demonstrovaných případech, odlišit od sebe jednotlivé složky mzdy a platu, g) určit, v jakém případě se jedná o jednotlivé typy prací konaných mimo pracovní poměr, posoudit jejich výhody a nevýhody, h) orientovat se v oblasti práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Učivo / obsah výuky právo, právní vědomí, prameny práva a právní systémy právní norma - druhy, vznik, změna a zánik p. norem v ČR právní vztahy - prvky právního vztahu (subjekt, objekt, obsah) pracovní právo - prameny, subjekty pp vztahů pracovní smlouva - vznik, změny, ukončení mladiství zaměstnanci a zaměstnanci se specifickými potřebami pracovní doba, dovolená mzda (plat), náhrada mzdy (platu) práce konané mimo pracovní poměr práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, BOZP odbory a kolektivní vyjednávání Doporučené postupy výuky Základní metoda výkladu je doplněna o individuální práci s právní normou, popřípadě o skupinovou práci s konkrétními ustanoveními právní normy. Součástí výuky je práce s internetovými zdroji, seznámení se základními stránkami z oblasti 17

18 veřejné správy (viz doporučená literatura a inf. zdroje), vyhledávání konkrétních ustanovení příslušného zákona a práce se statistickými daty. Účastníci vypracovávají písemnosti podané individuálně zaměstnancem i zaměstnavatelem v oblasti pracovního práva, např. pracovní smlouvu, výpověď, dohodu o ukončení pracovního poměru. Způsob ukončení modulu Vypracování závěrečné práce, kde aplikuje znalosti a dovednosti získané v modulu na konkrétních případech (rozsah 2-3 strany A4), a její následná konzultace s lektorem (cca 30 minut), který rozhodne na základě splnění požadovaných kritérií o absolvování modulu. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) kritéria hodnocení Na základě příkladů odliší jednotlivé právní systémy. Orientuje se v základních ustanoveních občanského zákoníku. Správně seřadí jednotlivé prameny pracovního práva na základě jejich místa v právním řádu ČR. V konkrétním právním vztahu odliší jeho jednotlivé části, posoudí právní subjektivitu účastníků, určí, jaké důsledky by mělo nesprávné posouzení právní subjektivity. Vyhledá konkrétní ustanovení týkající se pracovní smlouvy v zákoníku práce. Získané znalosti aplikuje při rozboru předložené pracovní smlouvy, zejména od sebe odliší informace nutné pro vznik pracovněprávního vztahu od informací ostatních. Ve spolupráci se zákoníkem práce doplní do připravené tabulky základní informace z oblasti ukončení pracovního vztahu. Vypracuje jednoduché dokumenty - pracovní smlouvu, jednostranné ukončení pracovního poměru. Na základě příkladů z právní praxe správně vysvětlí rozdíl mezi běžným a mladistvým zaměstnancem. Pracuje s ustanoveními zákoníku práce, které upravují pracovní dobu a dovolenou. V konkrétních případech určí způsob úpravy pracovní doby, správně posoudí nárok na dovolenou. Dobře vysvětlí rozdíl mezi mzdou a platem. Na jednoduchém příkladu odliší jednotlivé složky mzdy (platu) a ve spolupráci s právní normou vypočítá výši příplatku. Do předdefinované tabulky správně zpracuje informace o pracích konaných mimo pracovní poměr. Posoudí právní případ. Na základě příkladu posoudí konkrétní míru zodpovědnosti jednotlivých subjektů pracovněprávních vztahů. Doporučená literatura a informační zdroje 1. Pracovní listy a podklady, které jsou z větší části vytvořeny lektorem. 2. Odborná literatura: Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010 Spirit, M. a kol. Základy práva pro neprávníky, 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008 Tomancová, J. a kol. Základy práva (nejen) pro školy, 2. vyd. Boskovice: ALBERT, Zákony: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Jakoubka, J. a kol. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související 18

19 předpisy s komentářem k , 2. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, Internetové odkazy:

20 Název modulu Obchodní korespondence Kód OBK Délka modulu 20 hodin Platnost leden 2012 Typ modulu volitelný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené střední vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul je zaměřen na kvalifikované psaní obchodních dopisů dle ČSN Výstupem bude znalost psaní dopisů fyzických osob, motivačních dopisů a životopisů, správná struktura žádostí o místo. Dále bude zaměřen na vytváření písemností v obchodním a úředním styku. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) upravit písemnosti zpracované textovými editory dle ČSN , b) zformulovat a napsat dopisy fyzických osob, c) vytvořit obchodní dopisy, které vznikají při nákupu a prodeji, d) vypracovat obchodní dopisy při porušení obchodních smluv a navrhnout řešení vzniklých situací. Učivo / obsah výuky úprava písemností zpracovaných textovými editory dle ČSN psaní značek, znamének, zkratek, číslic pravopis a stylistika nácvik psaní adres žádost o místo, motivační dopis životopis strukturovaný, evropský, profesní dopisy občanů žádosti, stížnosti, přihlášky, objednávky stylizace obchodní dopisů předtisk obchodního dopisu, náležitosti poptávka, dotaz nabídka, odpověď na nabídku objednávka, potvrzení objednávky dodací list, návěští, přepravní doklady, faktura, úhrada faktury reklamace, odpověď na reklamaci urgence, odpověď na urgenci upomínky, odpovědi na upomínky Doporučené postupy výuky Úvodní informace probírané problematiky jsou podány prostřednictvím výkladu s praktickými ukázkami. Po seznámení s novými znalostmi a dovednostmi následuje jejich praktické procvičení na dílčích úlohách (Pracovní listy a podklady, viz příloha č. 5). Účastník tak aplikuje nové znalosti a bude rozvíjet své praktické dovednosti. Po ukončení lekce následuje zadání samostatné práce dle pokynů lektora, která je zaměřena na tvořivé činnosti, v nichž účastník uplatní získané vědomosti a dovednosti. Způsob ukončení modulu Vypracování závěrečné práce, vytvoření pěti druhů písemností na základě zadaných dispozic (celkový rozsah 5 stran A4), a jejich následná konzultace s lektorem, který rozhodne na základě splnění požadovaných kritérií (zda odpovídají normě ČSN a 20

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH TEORETICKÁ PUBLIKACE 1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE

MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Miroslava Heczková Karviná 2006 Autor textu, Název modulu 2 Autor textu, Název modulu 3 OBSAH MODULU MARKETINGOVÁ

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

Obchodní korespondence

Obchodní korespondence Variace 1 Obchodní korespondence Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz K vytvoření tohoto výukového materiálu

Více

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI M I NISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ C H VĚCÍ Č ESKÉ REPUBLIKY PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI 15. 10. 2014 verze s označenými změnami Obsah A. Úvod... 1 B. Organizační pokyny... 1 C. Akreditační

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 OBČANSKÁ VÝCHOVA...4 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Adam

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více