Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR"

Transkript

1 Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR Sociální ekonomika chápe sociální podnikání v širším smyslu tedy jako souhrn ekonomických aktivit se znaky podnikání, jejichž cíle jsou obecně prospěšné, občanům, organizacím, obcím i regionům. Autoři této analýzy chápou sociální podnik jako skutečný podnik, samostatný subjekt s převažující podnikatelskou činností, jejímž základem je produkt v podobě výrobku, služby nebo jejich kombinace uplatnitelné na trhu. Poměrně velká energie je dosud věnována vymezení definice sociálního podniku a šíření osvěty mainstreamingu tuzemských i zahraničních zkušeností. Zájem a poptávka po informacích o podmínkách a relevantních zkušenostech je v ČR v počátku, pořadí hodnot a priority cílů se dají jen těžko vymezit administrativně technickými výklady a nástroji. Sociální kapitál a přidaná hodnota sociálního podniku často splývají se sociální odpovědností podnikání u pokrokovější části podnikatelů. Inovativnost a kreativita zakladatelů sociálních podniků jako nesporná silná stránka se stává nevýhodou, pokud chceme sociální podnikání vymezit, zarámovat nebo dokonce definovat. Poptávka po informacích, znalostech a kompetencích pro skutečné sociální podnikání však roste úměrně množství zahraničních zkušeností, počtu vzniklých nových tuzemských sociálních podniků i v důsledku ekonomické krize, která zvyšuje motivaci jednotlivců, jejich skupin i organizací stát se nezávislými. Potřeba vzdělávání jde ruku v ruce s potřebou praktické podpory, poradenství před vznikem i pomoci v jeho průběhu a začátku podnikání, a to včetně pomoci finanční. Až na pár výjimek zatím není mnoho příležitostí a programů vzdělání specializovaných na tuto oblast. Na rozdíl od velmi rozvinuté a propracované sítě vzdělávání profesionálů pro oblast sociální politiky, péče a služeb, obchodně podnikatelské obory vychovávají odborníky v duchu klasického podnikání za účelem zisku dle obchodního zákoníku. První vlaštovkou specializované podpory sociálního podnikání je synergická dvojice grantů OPLZZ a IOP na podporu vzniku a rozvoje sociálního podnikání (grantové schéma otevřené max. do roku 2013). Kdo jsou v ČR sociální podnikatelé, resp. potenciální zakladatelé sociálních podniků? Z jakého okruhu lidí se rekrutují jejich manažeři či potenciální manažeři? Proč se zakladatelé současně stávají i manažery soc. podniků? Co je Typické a určující pro úspěšný vznik a stabilizaci sociálních podniků? Proč je u nás nejčastěji spojováno sociální podnikání s integrací zdravotně nebo jinak znevýhodněných osob?

2 Do jaké míry je nutno tyto tendence reflektovat v potřebách vzdělávání a podpory a do jaké míry využít vzdělávání jako nástroje a cesty k převzetí širšího pohledu na sociální podnikání v Evropě i v našem prostředí. Souhrn podpory v oblasti vzdělávání Úvod Je nesporné, že kompetence sociálního podnikatele nebo manažera sociálního podniku se od odborných kompetencí pro běžné podnikání liší jen menším dílem jejich profilu. V souladu s obsahem definic je klíčem k jejich pochopení jiné pořadí hodnot, obecně prospěšných cílů, které se formálně i neformálně projevují ve všech oblastech jeho činnosti, aniž by tím výrazně zhoršovaly jeho konkurenceschopnost. Liší se firemní kultura a vnitřní i vnější vztahy ne základní principy řízení podniku. Pokud sociální podnik plní také integrační funkci ve prospěch znevýhodněných členů nebo zaměstnanců podniku nebo dotčené komunity, je nezbytná duální kvalifikace alespoň části manažerů. Následující přehled obsahuje všechny zachycené vzdělávací programy v ČR, které jsou přímo nebo částečně využitelné ve prospěch stávajících nebo budoucích sociálních podnikatelů a manažerů. Typ programu, aktivity Nositel, realizátor Obsahový cíl a dopad Komu určeno, cílová skupina Časové vymezení, platnost Zdroj, odkaz

3 Ekonomika neziskových organizací se učí v bakalářském studiu studijního programu Ekonomika a management, obor Podnik. ekonomika, Finanční management a ve studijním oboru Regionální rozvoj v rámci programu Hospodářská politika a správa Sociální ekonomika a družstevnictví se učí v oboru Finanční management Typ programu, aktivity Financování a účetnictví NNO ve stud. programu Ekonomika a management UJEP Ústí n/l, M. Hunčová, katedra UJEP Ústí n/l, M. Hunčová, katedra Nositel, realizátor UJEP Ústí n/l, M. Hunčová, katedra Poskytování manažerských kompetencí pro sociální podnikání zástupcům neziskového sektoru i podnikatelského sektoru Doplňující charakter ke standardním oborům Doplňující charakter ke standardním oborům Obsahový cíl a dopad Doplňující charakter ke standardním oborům: podnik. ekonomika a finanční management Bakalářské studium pro bakalářské studium Komu určeno, cílová skupina magisterské studium Časové vymezení, platnost (sylaby) (sylaby) Zdroj, odkaz (sylaby)

4 V rámci bakalářského oboru Veřejná správa je součástí studijního plánu předmět Sociální ekonomika. Metropolitní univerzita Praha Doplňující charakter ke standardním oborům Na uvedené téma se píší bakalářské práce. Denní studium??? Akreditace do roku Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedra studií občanské společnosti: v rámci navaz. mag. oboru Studia obč. sektoru jsou částí studijního plánu předměty: Sociální ekonomika, Sociální marketing Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Obch. podnikání, Typ programu, aktivity FHS UK Praha M.Dohnalová JČU Č.Budějovice, K.Pícha Nositel, realizátor Doplňující charakter ke standardním oborům Na uvedená témata se píší diplomové práce. Doplňující charakter ke stand. oborům součástí oboru družstevnictví je i sociální ekonomika model soc.družstva Obsahový cíl a dopad Magisterské, Denní i kombinované studium bakalářské studium Na uvedené téma se píší bakalářské práce. Komu určeno, cílová skupina Akreditace do roku Akreditace do roku 2011 Časové vymezení, platnost zajemci_o_studium/nabizene_obory/opbc Zdroj, odkaz

5 Technická univerzita v Liberci, ekonomická fakulta, ekonomika a management, podniková ekonomika Technická univerzita v Liberci, ekonomická fakulta, Povinně volitelný předmět 2.-3.roč. sociální ekonomika Zkouška ve 3.roč. Bakalářské studium, prezenční Projekt v rámci OP VK MŠMT, Akademie sociálního podnikání ve spolupráci s VŠFS Praha a ZČU Plzeň Nabídka vzdělávání zájemcům o sociální podnikání Nabídka kurzu Akademie SP Nadace VIA VŠP Ostrava a.s. Doc. Krajčík ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě Nadace VIA, H.Vosmíková PPSD Brno Návrh, vytvoření a pilotní ověření 6-9 specializovaných modulů jako doplněk standard. manažerského vzdělávání Vzdělávání lídrů NNO a nositelů SE projektů k rozvoji sociálního podnikání v rámci NNO Otevřená nabídka pro skupiny VŠ pedagogům obou škol s perspektivou akreditace Specifický kurz spojený s asistenčními službami akcelerátor Individuální moduly spojené s full servisem NEZISKOVKY CZ Jednorázový kurz Vedeno profesion. kouči z prostředí NNO Roční perioda projekt grantového typu individuálně Individuálně

6 Z oslovených (cca 30 40) dalších VŠ a VOŠ reagovali jen jednotlivci spíše projevem zájmu o informace a vstřícným postojem k tématu. Přislíbena pomoc vytipovanou kontaktní osobou na MŠMT, avšak možnosti ministerstva vzhledem k decentralizaci a právní subjektivitě škol jsou spíše omezeny na metodickou oblast. Nebyly dosud zachyceny stopy podobného zaměření ve veřejné správě. Pokud se jedná o vzdělávací část projektů (GLE, adaptabilita, KAZUIST, SČMVD, After care MS, event. dalších), zjevně není těžiště těchto projektů v samotném vzdělávání, je to dáno i zaměřením výzev (EQUAL, OPLZZ ESF a dalších). V ČR je zatím prostředí polarizováno, co do objektivní potřeby i poptávky v praxi. Na jedné straně nepříliš podnikatelsky přesvědčivé podnikatelské projekty, jejichž nositeli jsou zejména NNO, kterým chybí skutečný podnikatelský drive a profesionalita - zpravidla bez grantů, dotací těžko udržitelné (až na výjimky, samozřejmě). Cítí potřebu profesionalizace, ale neumí se odpoutat od neziskového stereotypu myšlení (na vině je i sám výraz neziskový, chápaný u nás jinak než ve vyspělých zemích). Tyto subjekty mají často problém nalézt manažery, schopné vést sociální podnik k udržitelnosti, mají objektivní potřebu vzdělávání k podnikatelskému chování. Na straně druhé čistě podnikatelské projekty, zpravidla integrační (nejčastěji vázané na zaměstnávání OZP), ty často mají udržitelný podnikatelský základ, avšak jejich nositelé málo využívají systematického budování sociálního kapitálu, zpravidla spoléhají na sebe, nebo jen na podporu úřadů práce. Sociální aspekty podnikání jsou paradoxně často nejslabší stránkou. Pragmatici, zpravidla nespolupracující v sítích, silné osobnosti nebo skupiny, často se ani výrazně a otevřeně nehlásí k principům sociálního podnikání. Oni prostě dělají, co cítí jako potřebné a nedělají to pro svůj osobní prospěch, spíš pro svůj dobrý pocit. Naopak řada sociálně odpovědných CSR běžných ziskových podnikatelů se má tendenci hlásit ke značce sociální podnik, aniž by vnímala tento pojem v jeho plném obsahu. Zkušenost ukazuje, že těžištěm specifického vzdělávání nejsou obory technicko - administrativní (sociální práce, management, ekonomika, finance, právo, marketing a obchod, personalistika a další), ale nadstavba, zaměřená na vysvětlení odlišného chápání a pořadí hodnot, než je u klasického kapitálového podniku. Obor sociální podnikání si nelze podle prvních zkušeností představit jako rovnocenný plnohodnotný obsah komplexního bakalářského nebo magisterského studijního programu, vždy bude vycházet ze standardních znalostí, kompetencí manažerských, podnikatelských a ekonomických nepůjde o to co a jak manažer (absolvent) dělá, ale v jakém kontextu a s jakým cílem jaké hodnoty jsou pro něj primární. Jakých specifických nástrojů a dovedností využívá mimo standardních manažerských forem práce. V příloze analýzy je pracovní návrh okruhu kompetencí sociálního podnikatele (1)

7 Mezerou v indikovaných doplňkových studijních programech v ČR se zdá být téma vícezdrojového financování. Blíže k tomuto tématu má prostředí vyspělých NNO. Zcela nepředstavitelné se zatím až na výjimky zdá téma vícezdrojového financování v případě většiny sociálních podniků WISE zpravidla zaměstnavatelů více než 50% OZP v ČR. Zčásti je to dáno tradicí státního paternalismu před rokem 1990, zčásti odtržeností podpory zaměstnanosti znevýhodněných od místních a regionálních politik a kompetencí. Dalším prostorem nevyužitou příležitostí je doplnění oboru psychologie a sociologie ekonomiky a trhu zaměřená na využití sociálního kapitálu. Bude zajímavé porovnat to se zahraničními zkušenostmi podle odborných prací a studií se zřejmě i zde zaměřuje většina na organizační, právní a hodnotové aspekty, než na technologii sociálního podnikání. Z prvních zkušeností se jeví jako efektivnější vyhledávat talenty a přirozené tvůrce a nositele projektů sociálního podnikání a jim věnovat podporu především v oblasti vzdělávání (skupinově nebo individuálně), než rozvíjet plošné obory na většině vysokých nebo vyšších odborných škol relevantního zaměření. Zde je na zvážení, zda informativní a hodnotový základ postupně nedostat do nižší úrovně (II. stupeň ZŠ nebo střední školy). Je to jakási nadstavba občanské výchovy, přehnaně řečeno. Zajímavý a inspirativní je čerrstvý příklad Slovenska, kde leží na stole návrh na zavedení elementární přípravy k podnikání nejen plošně na středních školách, ale i na II. stupni základní školy. Jako nejschůdnější varianta se jeví seznámení již žáků II. stupně ZŠ využitím průřezových témat. Každá škola má na základě rámcového vzdělávacího plánu (RVP) vytvořen školní vzdělávací plán (ŠVP). V RVP jsou zavedena průřezová témata (něco jako mezioborová disciplína), která se přímo nabízí. Nejblíže jsou asi témata výchova demokratického občana, vzdělávací oblast člověk a společnost, člověk a jeho svět. Tato témata se mohou v praxi učit různými způsoby. Klasickým způsobem, projekty či kombinací předchozího. Abychom se dostali k hmatatelným výsledkům, jsme přesvědčeni, že ideální by bylo vytvořit vzdělávací materiály (náročnější, ale lákavější jsou podklady pro projektové vyučování), které by se pilotně vyzkoušely na nějaké škole. Poté se mohou nabídnout školám, které je užijí či nikoliv. Velmi těžké je odhadovat poptávku po vzdělávání zaměřeném na sociální podnikání málokdy dochází k rozhodnutí o této orientaci již u nastupujícího nebo začínajícího studenta vysoké nebo střední školy. Dosavadní zkušenosti spíše vedou k přesvědčení, že účelnější bude vymezit pojmově a obsahově sociální podnikání studentům prezenčního a kombinovaného studia středních a vysokých škol zaměřených na podnikatelské směry a seznámit je se základními rysy a hodnotami. Pro vlastní specializované vzdělávání se bude zřejmě spíš jednat o další

8 vzdělávání rozhodnutých a hodnotově orientovaných sociálních podnikatelů a manažerů. Může mít charakter kurzů, soustavného nebo postgraduálního studia, případně kombinovaného se zvyšováním nebo doplněním odborné kvalifikace v některém z relevantních oborů. Územně i oborově dostupných, pravděpodobně v síti existujících škol doplněné kurzy a ad hoc školeními v režii specializovaných a projektových organizací a jejich sítí. S ohledem na specifika nejčastěji se vyskytující cílové skupiny v sociálních podnicích WISE (osob se zdravotním, případně psychickým a duševním postižením) je na zvážení, zda nevytvořit určité specializační moduly dalšího vzdělávání pro tuto skupinu. Samostatnou kapitolou je možnost výchovy a vzdělávání ke klíčovým hodnotám sociální ekonomiky, jejich identifikaci, chápání a pořadí. Základní osobnostní profil člověka tvoří samozřejmě sociální a materiální prostředí, v němž vyrůstá, rodina, vzory a také okolí, včetně školy. Lze předpokládat, že tuto rozlišovací schopnost již má dítě na II. stupni základní školy. Stejně jako výchova k rodině, sociální a finanční odpovědnosti, mezilidským vztahům se nabízí možnost položit zde základy podnikatelského myšlení, včetně podnikání sociálně odpovědného nebo dokonce sociálního s obecně prospěšnými cíli. Je lhostejné, zda takový dospívající člověk se stane v dospělém věku řadovým zaměstnancem, více nebo méně kvalifikovaným a specializovaným. Podstatné je že (obecně) asi 20% populace má potenciál podnikatelského chování, a že určitá část těchto lidí bude osobním nebo sociálním prostředím později motivována k solidárnímu, kolektivnímu nebo jinak obecně prospěšnému cíli svého podnikání. Sám fakt, že se již ve škole setkal s pojmem a podstatou obsahu sociálního podnikání, může významně stimulovat jeho rozhodnutí a orientaci v takovém okamžiku. Zkušenosti v zahraničí nejen ve vyspělých zemích EU 15, ale i např. na Slovensku, ukazují, že taková ranná výchova k podnikatelskému myšlení může výrazně přispět ke společenskému klimatu, obecnému chápání pozitivních stránek a přínosu podnikání o to víc v případě podnikání sociálního. Příkladem možností a přístupu k takovému rannému vzdělávání názornou formou může být model VALNALON (www.valnalon.com) projekt realizovaný regionálně podporovaným grantem ve Španělsku. Modely, strukturou a podmínkami pro trénink učitelů se zabývá systematicky například projekt ECE realizovaný v Belgii v letech (www.ond.vlaanderen.be/dbo).

9 Souhrn v oblasti podpory sociálního podnikání Úvod V České republice je stále ještě poměrně zužován obsah podpory na podporu finanční, případně navazující poradenství. Plošné aktuálně dostupné zdroje podpory V současné době existuje plošná podpora podnikání jako takového v poměrně velkém rozsahu a to zejména v závislosti na vyhlášených výzvách operačních programů Evropského sociálního fondu na roky Od roku 2009 existují dvě výzvy, přímo určené na podporu sociálního podnikání. Jedná se o výzvu č.30 z OP LZZ Sociální ekonomika a o výzvu č.1 ( upgrade od je výzva č. 8) z IOP Investiční podpora sociální ekonomiky. Obě výzvy jsou zaměřeny na podporu vzniku nových podnikatelských subjektů, které se přihlásí k plnění principů sociální ekonomiky, nebo k podpoře stávajících subjektů s novým podnikatelským záměrem s principy a prvky sociální ekonomiky, s finanční spoluúčastí nejméně 20% nákladů projektu. Hlavní podmínkou pro přidělení dotace je závazek zaměstnat minimálně 40% osob z příslušníků cílové skupiny. Do cílové skupiny jsou zařazeny osoby sociálně vyloučené, nebo ohrožené sociálním vyloučením a to: osoby se zdravotním postižením, děti, mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, cizinci občané jiného státu než ČR, kteří jsou dlouhodobě legálně usazení v ČR, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby pečující o osobu blízkou z různých příčin ohroženou sociálním vyloučením, osoby s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách. Oprávněnými žadateli mohou být fyzické osoby (OSVČ), patří-li současně do cílové skupiny, podnikatelské právnické osoby společnost s ručením omezeným,akciová společnost, komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost a právnické osoby podnikající podle zvláštních předpisů. Podporu lze získat v režimu de minimis a to do výše 100% způsobilých výdajů u výzvy 30. a do výše 80% u výzvy č.1, resp. 8.

10 Způsobilé výdaje u výzvy č.30 jsou výdaje na mzdové náklady managementu a osoby z cílových skupin a další výdaje nutné k zajištění provozu nové podnikatelské aktivity. Způsobilé výdaje u výzvy č.8 jsou investiční výdaje, spojené s pořízením nemovitostí a pozemků a jejich opravou a rekonstrukcí, dále výdaje na pořízení vybavení, strojů a zařízení. V rámci jednoho podnikatelského záměru je možné podat jednu, nebo obě výzvy do celkové částky přidělené dotace ve výši EUR. Obě výzvy jsou vyhlášeny kontinuálně do roku 2012 a jejich realizace může probíhat na celém území ČR, mimo hlavní město Prahu. Tyto výzvy představují momentálně hlavní nástroj podpory rozvoje sociálního podnikání u nás. Jejich hlavní předností je možnost získání finančních prostředků na novou podnikatelskou aktivitu a vysoký procentní podíl dotace na celkové potřebě finančních prostředků. Spolu s průběžným způsobem financování vytváří dobré předpoklady pro úspěšné zahájení projektu sociálního podniku. K jeho nevýhodám patří typická vysoká náročnost na zpracování projektů, financovaných z fondů Evropské unie, obecně malá povědomost o standardech sociálního podnikání a určitá nehomogenita ve schvalovacím procesu. 2) V roce 2008 byl vyhlášen magistrátem hlavního města v rámci programu Praha adaptabilita, prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce, program řešený jednotlivými výzvami na pomoc při začleňování znevýhodněných osob. Mezi podporovanými aktivitami lze nalézt podporu a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky a podporu znevýhodněným osobám na trhu práce, včetně aktivit na podporu rozvoje aktivit stávajících menších a nových organizací působících v oblasti sociálního začleňování. Cílovou skupinou v této oblasti mohou být znevýhodněné osoby, pracovníci organizací sociálních služeb, zaměstnavatelé. Oprávnění příjemci podpory mohou být NNO, veřejné instituce a podnikatelské subjekty. Bližší podmínky pro přidělení dotací obsahují až jednotlivé výzvy. To je současně největší nevýhoda tohoto programu, protože podnikatel, nebo budoucí podnikatel se nemůže včas a s předstihem připravit svůj podnikatelský záměr, protože nezná dopředu jeho podmínky. 3) Programy Ministerstva průmyslu a obchodu, realizované přes ČMZRB jsou programy zaměřené na podporu podnikání jako takového a lze je za splnění daných podmínek využít i pro podporu sociálního podnikání. Program start podporuje začínající podnikatele a jejich projekty, které navazují na úspěšně realizované projekty v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Forma podpory je zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem a podporované jsou podnikateldké aktivity realizované ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných CZ NACE. Program je realizován pomocí jednotlivých výzev. Jeho využití pro start záměru v sociálním podnikání je možný, ale málo pravděpodobný. Další programy v rámci OPPI jedná se o programy: Potenciál, Inovace, ICT v podnicích, ICT a strategické služby, Prosperita, Rozvoj, Školicí střediska, Marketing, Nemovitosti, Poradenství, Ekoenergie, Spolupráce. Programy jsou realizované pomocí jednotlivých výzev a jsou

11 v omezeném rozsahu využitelné i pro sociální podnikatele. 4) Erasmus podpora mladých podnikatelům dává novým podnikatelům příležitost přiučit se u zkušeného podnikatele, který řídí malý nebo střední podnik (MSP) v některé jiné zemi EU,umožňuje výměnu zkušeností mezi začínajícími a zkušenými podnikateli,usnadňuje přístup na nové trhy a vyhledávání potenciálních obchodních partnerů,podporuje vytváření sítí složených z podnikatelů a malých a středních podniků,dává zkušeným podnikatelům možnost rozvíjet nové obchodní vztahy a nacházet nové obchodní příležitosti v jiné zemi EU. Při splnění daných podmínek je možné jeho využití pro sociální podnikatele. 5) Mikropůjčky pro malé podniky a nezaměstnané v současné době tato forma podpory není ještě legislativně schválena v jednotlivých státech EU. Jedná se o perspektivní program pro podporu sociálních podnikatelů. 6) Program rozvoje venkova, osa III.- tato část programu je zaměřena na podporu rozvoje životních podmínek na venkově a diverzifikaci ekonomických aktivit. Mezi nejvhodnější části programu pro podporu sociálního podnikání na vesnici patří: III.1.2 Podpora zakládání podniků jejich rozvoje Oblastí podpory je drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a obyvatelstvo. Dále je podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty nejmenší velikosti - mikropodniky. III.1.3 Podpora cestovního ruchu Podpora je určena na vybudování ubytovacích zařízení včetně stravování, sportovních zařízení, půjčoven sportovních potřeb a další turistické infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel.příjemcem podpory může být zemědělský podnikatel, nezemědělský podnikatel s kratší než dvouletou historií podnikání v oblasti cestovního ruchu, nestátní nezisková organizace a zájmové sdružení právnických osob. Podpora programů je vyhlašována jednotlivými koly výzev. 7) Pilotní program České spořitelny a.s. je inovativním projektem prvním svého druhu v ČR ze strany bankovního sektoru. Od 1. srpna 2011 umožňujeme v pilotním provozu sociálním podnikatelům a podnikům v ČR získat výhodný bankovní úvěr. Bude jej nabízet v rámci projektu

12 Financování sociálních podniků (Social Enterprise Finance - SEF). O úvěr mohou žádat od 1. srpna září 2011 podniky, jejichž prvotní snahou je řešení sociálních problémů a které splňují principy sociálního podniku. Všechny potřebné informace včetně uvedených principů a formuláře žádosti najdete na našich webových stránkách v sekci O nás/ Česká spořitelna/společenská odpovědnost: Čerpání prostředků předpokládáme na počátku roku ) Nadační fond DALKIA a.s. není speciálně zaměřen na projekty splňující znaky sociálního podniku, ale je drobným průběžným zdrojem financování zejména živnostníků a mikropodniků v některých případech využitelným i začínajícími sociálními podnikateli Typ programu, aktivity OPLZZ ESF sociální ekonomika výzva č. 30 IOP sociální ekonomika, VÝZVA Č. 1 Nositel, realizátor MPSV ČR, odbor 22 MPSV ČR odbor 22, ŘO = MMR ČR Obsahový cíl a dopad Komu určeno, cílová skupina Časové vymezení, platnost Podpora vzniku a rozvoje nových subjektů nebo nových podnikatelských činností se znaky soc. podnikání (neinvestiční) Dtto (investiční) o.p.s., obchodní společnosti a družstva, resp. osoby, které mohou takové PZ vytvářet ve prospěch posílení aktivit NNO a) znevýhodněné osoby na trhu práce b) příjemci sociálních služeb Zdroj, odkaz dtto ?source=rss

13 ESF Adaptabilita Praha sociální ekonomika START OPPI podpora MsP Magistrát hl.m.prahy ČMZRB (MPO ČR) podpora a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života Záruka za zvýhodněné úvěry, pořízení hmotného majetku a oběžných prostředků Znevýhodněné osoby Pracovníci organizací sociálních služeb zaměstnavatelé Podnikatelé zahajující udržitelnou podnikatelskou činnost Sociální aspekt není zdůrazněn Podle výzev Opakované výzvy - průběžná výzva v roce prijemce/337_zamereni-prioritni-osy-2--- podpora-vstupu-na-trh-prace.html Typ programu, aktivity Erasmus podpora mladých podnikatelů Nositel, realizátor Eurochambers Podpořeny mohou být pouze úvěrovatelné projekty. Obsahový cíl a dopad Komu určeno, cílová skupina Časové vymezení, platnost Vzdělávání, pomoc a Mladí podnikatelé se finanční podpora zkušenostmi max. 3 let od (v ČR max. 610 EUR zahájení podnikání měsíčně ) Zdroj, odkaz Mikropůjčky s podporou vzdělávací i finanční V ČR zatím neurčeno Podpora individuálních a mikropodnikatelů vč. nezaměstnaných do výše EUR Nezaměstnaní, odvážní k založení mikropodniků do 10 osob

14 Další programy OPPI využitelné i soc.podnikateli (omezené využití) Program rozvoje venkova, osa III. ČMZRB, Czechinvest, (MPO ČR) Ministerstvo zemědělství Sada nástrojů zaměřená spíše na zvyšování konkurenceschopnosti, inovace, kvalitu a marketing, Podpora zakládání podniků s nezemědělskou činností, podpora cestovního ruchu Podle jednotlivých výzev, sociální aspekt není zdůrazněn Mikropodniky,NNO,zájmová sdružení práv. osob, sociální aspekt hraje podpůrnou roli nikoli hlavní Podle jednotlivých výzev až do roku m-rozvoje-venkova-na-obdobi- 2007/opatreni-osy-iii/ NESST filantropický investiční fond, který podporuje sociální podniky provozované organizacemi občanské společnosti ve střední Evropě a Latinské Americe. Regionální nebo jinak omezené Jedná se o podporu, kterou vyhlašují v rámci svých rozvojových záměrů jednotlivé kraje a regiony. Většinou se jedná o podporu rozvoje malých a středních podniků s inovačním potenciálem. Tuto podporu je možné využít i u sociálních podniků, za podmínek splnění vyhlášených kriterií. V tabulce je uveden odkaz na podporu, kterou vyhlásil Zlínský kraj. Typ programu, aktivity Regionální programy podpory Nositel, realizátor Jednotlivé kraje a regiony Obsahový cíl a dopad Poskytování zvýhodněných úvěrů a mikroúvěrů Komu určeno, cílová skupina Malé inovativní podniky Časové vymezení, platnost Zdroj, odkaz výzvy zpravidla krátkodobé, finančně omezené, např.: Nástroje podpory zaměstnanosti, využitelné sociálními podniky, zejména podniky typu WISE

15 Typ nástroje Nositel, realizátor Obsahový cíl a dopad zákona MPSV ČR a úřady vznik a rozvoj 435/2004Sb. o práce chrán. pracovních zaměstnanosti dílen a míst, nenárokový příspěvek nákladů, 78 MPSV ČR a úřady práce zákona 435/2004Sb. o zaměstnanosti 35 zákona 586/95Sb. o dani z příjmu práv.osob MPSV ČR a úřady práce MF ČR stanoven limit Nárokový příspěvek kompenzující nižší ekonomickou výk. zaměstnavatelů s více než 50% OZP Nástroje akt.politiky zaměstnanosti v podobě nenárokových účel. příspěvků Sleva na dani za zaměstnance se ZP Komu určeno, cílová skupina Zaměstnavatelům, podnikatelům i jiným organizacím Zaměstnavatelům podnikatelům i nepodnikatelům, kteří zaměstnávají více než 50% OZP Zaměstnavatelům podnikatelům i nepodnikatelům Všem zaměstnavatelům, daň.poplatníkům Časové vymezení, platnost Trvale dle platnosti zákona, v limitech přidělených jednotlivých ÚP ze státního rozpočtu Trvale dle platnosti zákona Trvale dle platnosti zákona, priority a výše dány rozhodnutím úřadu práce Trvale dle platnosti zákona, daňové přiznání Zdroj, odkaz, výzvy zpravidla krátkodobé, finančně omezené, např.: Sbírka zákonů Webové stránky např. v odkazu legislativa ASPI Pozn.: očekává se změna od roku 2012 Sbírka zákonů Webové stránky např. v odkazu legislativa ASPI Sbírka zákonů Webové stránky MPSV ČR ASPI Sbírka zákonů Webové stránky např. v odkazu legislativa, ASPI Nástroje obchodní podpory Velmi omezené, prakticky opět vázané na podporu zaměstnanosti OZP, v zásadě dva nástroje Kvóta systém povinný podíl zaměstnaných OZP dle 81 zákona 435/2004Sb. o zaměstnanosti - může být využit sociálním podnikem, který je současně zaměstnavatelem více než 50% OZP

16 101 zákona 137/2006Sb. o veřejných zakázkách, kontroverzní úprava umožňující zvýhodnění zakázek v pásmu podlimitu (u klasických výrobků a služeb od 2 mil. Kč do cca 5 mil. Kč), pokud se jedná o uchazeče, který je zaměstnavatelem více než 50% OZP. Úprava zvýhodnění v pásmu nižších očekávaných cen (pod 2 mil.kč) a nadlimitních zakázek neexistuje. Vedle programové, grantové podpory, finanční a obchodní podpory zaměstnanosti znevýhodněných, existují další jiné formy podpory, formálního i neformálního typu. Zajímavou inspirací je model AWARD (oceňování a vyzdvihování vynikajících příkladů) - v postupných krocích identifikace nadějných adeptů, vzdělávání a postupná (stupňovaná)podpora včetně vzdělávání v průběhu vzniku a rozvoje podniku motivací je soutěž ocenění sociální podnikatelé získávají kombinaci morálního i finančního ocenění jejich výsledků a pokroku. Takových ocenění je v ČR celá řada, jejich zaměření je však poplatné typu organizátora a vyhlašovatele počínaje projevy sociální ekonomiky NNO, kde se jedná spíše o přidruženou ekonomickou aktivitu vzdálenou od podnikání až po ocenění například vynikajících zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením (Cena MPO, určená výhradně podnikatelům typu WISE, Ochranná známka Práce postižených a několik dalších) Jako účelná se ukazuje neformální výměna zkušeností, pravidelné neformální setkávání nositelů a sympatizantů sociálního podnikání ve městech nebo regionech (viz sociální kapitál, sociální auditing a role stakeholderů sociálních podniků). Dny otevřených dveří, kluby přátel SP a podobné periodické akce. Průměrný starosta nebo zastupitel vnímá sociální podnik ve svém městě nebo obci jako něco, co má pozitivní vliv, ale do čeho nemá právo ani povinnost mluvit a zasahovat. Pokud existují vztahy a spolupráce, jsou motivovány obchodními, častěji osobními vztahy konkrétních lidí. Mezi řadou sociálních podnikatelů zpravidla typu WISE hrají nezanedbatelnou roli také konkurenční vztahy, pokud se jedná např. o subdodávky větším podnikům nebo montážní kooperace, případně o konkurující si služby. V těchto situacích je obtížnější nacházet formy spolupráce. Sem patří i role Tematické sítě SE (TESSEA) a jejích aktivit a výstupů. Vzdělávání na podporu sociálního podnikání návrh opatření SYSTÉMOVĚ je nutno rozdělit na pět úrovní - stupňů

17 I. oblast hodnotové, elementární orientace získání osobních postojů a pořadí hodnot nezbytných pro pochopení principů SE/SP II. oblast sociálně ekonomické orientace. Pochopení základních principů - tripple botom line - nezávislost na vlivu a financích, - udržitelného rozvoje, - demokratické spoluúčasti a participace, - integrační funkce SP - inovativnosti a kreativity III. oblast sociálně-podnikatelské orientace - rovnováha podnikatelské a sociální role SP - integrační typ soc. podnikání - vztah k trhu, prostředí a ke stakeholderům - uchopení a využití sociální přidané hodnoty a soc. kapitálu IV. Vzdělávání a trénink k sociálnímu podnikání v reálném prostředí dovednosti, uplatnění teorie v praxi, skloubení podnikatelské praxe s plněním sociální mise, specifika, řešení krizí, zdroje financí V. Vzdělávání k poradenství a tréninku (koučingu) - projektový management - zdroje podpory a financí

18 - práce s cílovými skupinami u integrační formy SP - krizový management - využití soc. přidané hodnoty a PR Toto členění považujeme za základ přístupu ZACÍLENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 1. Základní orientace v pojmech a hodnotách v předproduktivním věku (žáci ZŠ) 2. Pochopení podstaty a hodnot, vztahů a principů (studenti VŠ,VOŠ, případně SŠ) 3. Začínající sociální podnikatelé lidé s hodnotovou orientací na rozcestí, inklinující k soc. podnikání 4. Vzdělávání a trénink aktivních sociálních podnikatelů 5. Vzdělávání poradců, koučů k podpoře sociálních podnikatelů 6. Orientace k hodnotám a vzdělávání zaměstnanců státní správy a samospráv (municipalit)

19 KONKRÉTNÍ NÁVRHY a) elementární materiál pomůcka - pro II. stupeň ZŠ - začlenění mezi volitelná témata v rámci rámcového vzdělávacího programu (Každá škola má na základě rámcového vzdělávacího plánu (RVP) vytvořen školní vzdělávací plán (ŠVP). V RVP jsou zavedena průřezová témata (něco jako mezioborová disciplína), která se přímo nabízí. Nejblíže je asi výchova demokratického občana, vzdělávací oblast člověk a společnost, člověk a jeho svět, člověk a svět práce). Tato témata se mohou učit různými způsoby. Klasickým způsobem, projekty či kombinací předchozího. Abychom se dostali k hmatatelným výsledkům, ideální by bylo vytvořit vzdělávací materiály (náročnější, ale lákavější jsou podklady pro projektové vyučování), které by se vyzkoušely na nějaké škole. Poté se mohou nabídnout školám, které je užijí či nikoliv. - Základní osnova pro systematickou tvorbu individuálních vzdělávacích programů (minimum pro orientaci v hodnotách a pojmech SE/SP, typech subjektů vč. praktických příkladů, případových studií) - manuál pro další vzdělávání pedagogů II. st. ZŠ (ev. využitelný pro SŠ) - podpora mimoškolních aktivit tohoto zaměření např. letní tábor, škola v přírodě nebo teambuilding, do jejichž programu lze hodnotovou orientaci vhodně začlenit (exkurze, beseda se SP a podobně, již existují živé příklady) Odůvodnění: Podle poznatků z více zdrojů jsou studenti VŠ nebo VOŠ již hotové osobnosti s hodnotovou orientací. Je tedy pozdě jim rovnat žebříčky hodnot. Podle zahraničních zkušeností je nejvhodnějším obdobím věk let (některé projekty jdou až do předškolního věku). Téma pro dílčí projekt s někým ze školství, spíše několik osvícených učitelů než přímo MŠMT ČR.

20 b) databáze zdrojů a informací (informační portál) pro učitele VŠ a VOŠ zaměřené na obory podnikatelsky orientované, sociální, veřejnou správu a samosprávu - přehled škol a jejich vzdělávacích programů využitelných pro jednotlivé typy - přehled tuzemských a zahraničních studijních materiálů - databáze kontaktů na učitele, doktorandy a studenty a jejich zaměření v oblasti SP/SE (jejich publikační činnost, vč. bakalářských a dipl. prací) - alt.: něco jako WIKIPEDIE soc. podnikání (otevřený web pro vytříbení pojmů a jejich obsahu svépomocí zainteresovaných) Odůvodnění: z praxe je zřejmé, že ani školy, ani učitelé spolu pravidelně nekomunikují, nevyměňují si zkušenosti s výjimkou příležitostné účasti na seminářích, konferencích a projektech. Roli hraje i určitá rivalita. Přesto roste počet individuálních zájemců o informace, kontakty, počet bakalářů a diplomantů, kteří volí relevantní témata. c) Pravidelné konání odborných kolokvií za účasti zainteresovaných osob (ad b) s účastí zahraničních expertů pod záštitou některé z aktivních VŠ s podporou tématické sítě a záštitou vhodné státní instituce (výbor, stálá pracovní skupina) Kombinace dvou námětů: Téma stálé pracovní skupiny, ad hoc výboru např. při úřadu vlády, se objeví v souhrnných návrzích a výstupech TESSEA a mezinárodního projektu. Kolokvia na téma vzdělávání by se mohla stát jejich pravidelnou aktivitou (např. ve vhodném období na jaře a v září, kdy jsou schopni se učitelé VŠ snadněji uvolnit).

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Karel Rychtář (AZZP ČR) Ostrava, 15.9.2014 OP LZZ, CZ.1.04.5.1.01/77.00003 PPS pilotní kurz legislativa 1. Úvod 2. Osoba se zdravotním postižením

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.04/3.1.06/30.00128 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více