Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR"

Transkript

1 Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR Sociální ekonomika chápe sociální podnikání v širším smyslu tedy jako souhrn ekonomických aktivit se znaky podnikání, jejichž cíle jsou obecně prospěšné, občanům, organizacím, obcím i regionům. Autoři této analýzy chápou sociální podnik jako skutečný podnik, samostatný subjekt s převažující podnikatelskou činností, jejímž základem je produkt v podobě výrobku, služby nebo jejich kombinace uplatnitelné na trhu. Poměrně velká energie je dosud věnována vymezení definice sociálního podniku a šíření osvěty mainstreamingu tuzemských i zahraničních zkušeností. Zájem a poptávka po informacích o podmínkách a relevantních zkušenostech je v ČR v počátku, pořadí hodnot a priority cílů se dají jen těžko vymezit administrativně technickými výklady a nástroji. Sociální kapitál a přidaná hodnota sociálního podniku často splývají se sociální odpovědností podnikání u pokrokovější části podnikatelů. Inovativnost a kreativita zakladatelů sociálních podniků jako nesporná silná stránka se stává nevýhodou, pokud chceme sociální podnikání vymezit, zarámovat nebo dokonce definovat. Poptávka po informacích, znalostech a kompetencích pro skutečné sociální podnikání však roste úměrně množství zahraničních zkušeností, počtu vzniklých nových tuzemských sociálních podniků i v důsledku ekonomické krize, která zvyšuje motivaci jednotlivců, jejich skupin i organizací stát se nezávislými. Potřeba vzdělávání jde ruku v ruce s potřebou praktické podpory, poradenství před vznikem i pomoci v jeho průběhu a začátku podnikání, a to včetně pomoci finanční. Až na pár výjimek zatím není mnoho příležitostí a programů vzdělání specializovaných na tuto oblast. Na rozdíl od velmi rozvinuté a propracované sítě vzdělávání profesionálů pro oblast sociální politiky, péče a služeb, obchodně podnikatelské obory vychovávají odborníky v duchu klasického podnikání za účelem zisku dle obchodního zákoníku. První vlaštovkou specializované podpory sociálního podnikání je synergická dvojice grantů OPLZZ a IOP na podporu vzniku a rozvoje sociálního podnikání (grantové schéma otevřené max. do roku 2013). Kdo jsou v ČR sociální podnikatelé, resp. potenciální zakladatelé sociálních podniků? Z jakého okruhu lidí se rekrutují jejich manažeři či potenciální manažeři? Proč se zakladatelé současně stávají i manažery soc. podniků? Co je Typické a určující pro úspěšný vznik a stabilizaci sociálních podniků? Proč je u nás nejčastěji spojováno sociální podnikání s integrací zdravotně nebo jinak znevýhodněných osob?

2 Do jaké míry je nutno tyto tendence reflektovat v potřebách vzdělávání a podpory a do jaké míry využít vzdělávání jako nástroje a cesty k převzetí širšího pohledu na sociální podnikání v Evropě i v našem prostředí. Souhrn podpory v oblasti vzdělávání Úvod Je nesporné, že kompetence sociálního podnikatele nebo manažera sociálního podniku se od odborných kompetencí pro běžné podnikání liší jen menším dílem jejich profilu. V souladu s obsahem definic je klíčem k jejich pochopení jiné pořadí hodnot, obecně prospěšných cílů, které se formálně i neformálně projevují ve všech oblastech jeho činnosti, aniž by tím výrazně zhoršovaly jeho konkurenceschopnost. Liší se firemní kultura a vnitřní i vnější vztahy ne základní principy řízení podniku. Pokud sociální podnik plní také integrační funkci ve prospěch znevýhodněných členů nebo zaměstnanců podniku nebo dotčené komunity, je nezbytná duální kvalifikace alespoň části manažerů. Následující přehled obsahuje všechny zachycené vzdělávací programy v ČR, které jsou přímo nebo částečně využitelné ve prospěch stávajících nebo budoucích sociálních podnikatelů a manažerů. Typ programu, aktivity Nositel, realizátor Obsahový cíl a dopad Komu určeno, cílová skupina Časové vymezení, platnost Zdroj, odkaz

3 Ekonomika neziskových organizací se učí v bakalářském studiu studijního programu Ekonomika a management, obor Podnik. ekonomika, Finanční management a ve studijním oboru Regionální rozvoj v rámci programu Hospodářská politika a správa Sociální ekonomika a družstevnictví se učí v oboru Finanční management Typ programu, aktivity Financování a účetnictví NNO ve stud. programu Ekonomika a management UJEP Ústí n/l, M. Hunčová, katedra UJEP Ústí n/l, M. Hunčová, katedra Nositel, realizátor UJEP Ústí n/l, M. Hunčová, katedra Poskytování manažerských kompetencí pro sociální podnikání zástupcům neziskového sektoru i podnikatelského sektoru Doplňující charakter ke standardním oborům Doplňující charakter ke standardním oborům Obsahový cíl a dopad Doplňující charakter ke standardním oborům: podnik. ekonomika a finanční management Bakalářské studium pro bakalářské studium Komu určeno, cílová skupina magisterské studium Časové vymezení, platnost (sylaby) (sylaby) Zdroj, odkaz (sylaby)

4 V rámci bakalářského oboru Veřejná správa je součástí studijního plánu předmět Sociální ekonomika. Metropolitní univerzita Praha Doplňující charakter ke standardním oborům Na uvedené téma se píší bakalářské práce. Denní studium??? Akreditace do roku Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedra studií občanské společnosti: v rámci navaz. mag. oboru Studia obč. sektoru jsou částí studijního plánu předměty: Sociální ekonomika, Sociální marketing Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Obch. podnikání, Typ programu, aktivity FHS UK Praha M.Dohnalová JČU Č.Budějovice, K.Pícha Nositel, realizátor Doplňující charakter ke standardním oborům Na uvedená témata se píší diplomové práce. Doplňující charakter ke stand. oborům součástí oboru družstevnictví je i sociální ekonomika model soc.družstva Obsahový cíl a dopad Magisterské, Denní i kombinované studium bakalářské studium Na uvedené téma se píší bakalářské práce. Komu určeno, cílová skupina Akreditace do roku Akreditace do roku 2011 Časové vymezení, platnost zajemci_o_studium/nabizene_obory/opbc Zdroj, odkaz

5 Technická univerzita v Liberci, ekonomická fakulta, ekonomika a management, podniková ekonomika Technická univerzita v Liberci, ekonomická fakulta, Povinně volitelný předmět 2.-3.roč. sociální ekonomika Zkouška ve 3.roč. Bakalářské studium, prezenční Projekt v rámci OP VK MŠMT, Akademie sociálního podnikání ve spolupráci s VŠFS Praha a ZČU Plzeň Nabídka vzdělávání zájemcům o sociální podnikání Nabídka kurzu Akademie SP Nadace VIA VŠP Ostrava a.s. Doc. Krajčík ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě Nadace VIA, H.Vosmíková PPSD Brno Návrh, vytvoření a pilotní ověření 6-9 specializovaných modulů jako doplněk standard. manažerského vzdělávání Vzdělávání lídrů NNO a nositelů SE projektů k rozvoji sociálního podnikání v rámci NNO Otevřená nabídka pro skupiny VŠ pedagogům obou škol s perspektivou akreditace Specifický kurz spojený s asistenčními službami akcelerátor Individuální moduly spojené s full servisem NEZISKOVKY CZ Jednorázový kurz Vedeno profesion. kouči z prostředí NNO Roční perioda projekt grantového typu individuálně Individuálně

6 Z oslovených (cca 30 40) dalších VŠ a VOŠ reagovali jen jednotlivci spíše projevem zájmu o informace a vstřícným postojem k tématu. Přislíbena pomoc vytipovanou kontaktní osobou na MŠMT, avšak možnosti ministerstva vzhledem k decentralizaci a právní subjektivitě škol jsou spíše omezeny na metodickou oblast. Nebyly dosud zachyceny stopy podobného zaměření ve veřejné správě. Pokud se jedná o vzdělávací část projektů (GLE, adaptabilita, KAZUIST, SČMVD, After care MS, event. dalších), zjevně není těžiště těchto projektů v samotném vzdělávání, je to dáno i zaměřením výzev (EQUAL, OPLZZ ESF a dalších). V ČR je zatím prostředí polarizováno, co do objektivní potřeby i poptávky v praxi. Na jedné straně nepříliš podnikatelsky přesvědčivé podnikatelské projekty, jejichž nositeli jsou zejména NNO, kterým chybí skutečný podnikatelský drive a profesionalita - zpravidla bez grantů, dotací těžko udržitelné (až na výjimky, samozřejmě). Cítí potřebu profesionalizace, ale neumí se odpoutat od neziskového stereotypu myšlení (na vině je i sám výraz neziskový, chápaný u nás jinak než ve vyspělých zemích). Tyto subjekty mají často problém nalézt manažery, schopné vést sociální podnik k udržitelnosti, mají objektivní potřebu vzdělávání k podnikatelskému chování. Na straně druhé čistě podnikatelské projekty, zpravidla integrační (nejčastěji vázané na zaměstnávání OZP), ty často mají udržitelný podnikatelský základ, avšak jejich nositelé málo využívají systematického budování sociálního kapitálu, zpravidla spoléhají na sebe, nebo jen na podporu úřadů práce. Sociální aspekty podnikání jsou paradoxně často nejslabší stránkou. Pragmatici, zpravidla nespolupracující v sítích, silné osobnosti nebo skupiny, často se ani výrazně a otevřeně nehlásí k principům sociálního podnikání. Oni prostě dělají, co cítí jako potřebné a nedělají to pro svůj osobní prospěch, spíš pro svůj dobrý pocit. Naopak řada sociálně odpovědných CSR běžných ziskových podnikatelů se má tendenci hlásit ke značce sociální podnik, aniž by vnímala tento pojem v jeho plném obsahu. Zkušenost ukazuje, že těžištěm specifického vzdělávání nejsou obory technicko - administrativní (sociální práce, management, ekonomika, finance, právo, marketing a obchod, personalistika a další), ale nadstavba, zaměřená na vysvětlení odlišného chápání a pořadí hodnot, než je u klasického kapitálového podniku. Obor sociální podnikání si nelze podle prvních zkušeností představit jako rovnocenný plnohodnotný obsah komplexního bakalářského nebo magisterského studijního programu, vždy bude vycházet ze standardních znalostí, kompetencí manažerských, podnikatelských a ekonomických nepůjde o to co a jak manažer (absolvent) dělá, ale v jakém kontextu a s jakým cílem jaké hodnoty jsou pro něj primární. Jakých specifických nástrojů a dovedností využívá mimo standardních manažerských forem práce. V příloze analýzy je pracovní návrh okruhu kompetencí sociálního podnikatele (1)

7 Mezerou v indikovaných doplňkových studijních programech v ČR se zdá být téma vícezdrojového financování. Blíže k tomuto tématu má prostředí vyspělých NNO. Zcela nepředstavitelné se zatím až na výjimky zdá téma vícezdrojového financování v případě většiny sociálních podniků WISE zpravidla zaměstnavatelů více než 50% OZP v ČR. Zčásti je to dáno tradicí státního paternalismu před rokem 1990, zčásti odtržeností podpory zaměstnanosti znevýhodněných od místních a regionálních politik a kompetencí. Dalším prostorem nevyužitou příležitostí je doplnění oboru psychologie a sociologie ekonomiky a trhu zaměřená na využití sociálního kapitálu. Bude zajímavé porovnat to se zahraničními zkušenostmi podle odborných prací a studií se zřejmě i zde zaměřuje většina na organizační, právní a hodnotové aspekty, než na technologii sociálního podnikání. Z prvních zkušeností se jeví jako efektivnější vyhledávat talenty a přirozené tvůrce a nositele projektů sociálního podnikání a jim věnovat podporu především v oblasti vzdělávání (skupinově nebo individuálně), než rozvíjet plošné obory na většině vysokých nebo vyšších odborných škol relevantního zaměření. Zde je na zvážení, zda informativní a hodnotový základ postupně nedostat do nižší úrovně (II. stupeň ZŠ nebo střední školy). Je to jakási nadstavba občanské výchovy, přehnaně řečeno. Zajímavý a inspirativní je čerrstvý příklad Slovenska, kde leží na stole návrh na zavedení elementární přípravy k podnikání nejen plošně na středních školách, ale i na II. stupni základní školy. Jako nejschůdnější varianta se jeví seznámení již žáků II. stupně ZŠ využitím průřezových témat. Každá škola má na základě rámcového vzdělávacího plánu (RVP) vytvořen školní vzdělávací plán (ŠVP). V RVP jsou zavedena průřezová témata (něco jako mezioborová disciplína), která se přímo nabízí. Nejblíže jsou asi témata výchova demokratického občana, vzdělávací oblast člověk a společnost, člověk a jeho svět. Tato témata se mohou v praxi učit různými způsoby. Klasickým způsobem, projekty či kombinací předchozího. Abychom se dostali k hmatatelným výsledkům, jsme přesvědčeni, že ideální by bylo vytvořit vzdělávací materiály (náročnější, ale lákavější jsou podklady pro projektové vyučování), které by se pilotně vyzkoušely na nějaké škole. Poté se mohou nabídnout školám, které je užijí či nikoliv. Velmi těžké je odhadovat poptávku po vzdělávání zaměřeném na sociální podnikání málokdy dochází k rozhodnutí o této orientaci již u nastupujícího nebo začínajícího studenta vysoké nebo střední školy. Dosavadní zkušenosti spíše vedou k přesvědčení, že účelnější bude vymezit pojmově a obsahově sociální podnikání studentům prezenčního a kombinovaného studia středních a vysokých škol zaměřených na podnikatelské směry a seznámit je se základními rysy a hodnotami. Pro vlastní specializované vzdělávání se bude zřejmě spíš jednat o další

8 vzdělávání rozhodnutých a hodnotově orientovaných sociálních podnikatelů a manažerů. Může mít charakter kurzů, soustavného nebo postgraduálního studia, případně kombinovaného se zvyšováním nebo doplněním odborné kvalifikace v některém z relevantních oborů. Územně i oborově dostupných, pravděpodobně v síti existujících škol doplněné kurzy a ad hoc školeními v režii specializovaných a projektových organizací a jejich sítí. S ohledem na specifika nejčastěji se vyskytující cílové skupiny v sociálních podnicích WISE (osob se zdravotním, případně psychickým a duševním postižením) je na zvážení, zda nevytvořit určité specializační moduly dalšího vzdělávání pro tuto skupinu. Samostatnou kapitolou je možnost výchovy a vzdělávání ke klíčovým hodnotám sociální ekonomiky, jejich identifikaci, chápání a pořadí. Základní osobnostní profil člověka tvoří samozřejmě sociální a materiální prostředí, v němž vyrůstá, rodina, vzory a také okolí, včetně školy. Lze předpokládat, že tuto rozlišovací schopnost již má dítě na II. stupni základní školy. Stejně jako výchova k rodině, sociální a finanční odpovědnosti, mezilidským vztahům se nabízí možnost položit zde základy podnikatelského myšlení, včetně podnikání sociálně odpovědného nebo dokonce sociálního s obecně prospěšnými cíli. Je lhostejné, zda takový dospívající člověk se stane v dospělém věku řadovým zaměstnancem, více nebo méně kvalifikovaným a specializovaným. Podstatné je že (obecně) asi 20% populace má potenciál podnikatelského chování, a že určitá část těchto lidí bude osobním nebo sociálním prostředím později motivována k solidárnímu, kolektivnímu nebo jinak obecně prospěšnému cíli svého podnikání. Sám fakt, že se již ve škole setkal s pojmem a podstatou obsahu sociálního podnikání, může významně stimulovat jeho rozhodnutí a orientaci v takovém okamžiku. Zkušenosti v zahraničí nejen ve vyspělých zemích EU 15, ale i např. na Slovensku, ukazují, že taková ranná výchova k podnikatelskému myšlení může výrazně přispět ke společenskému klimatu, obecnému chápání pozitivních stránek a přínosu podnikání o to víc v případě podnikání sociálního. Příkladem možností a přístupu k takovému rannému vzdělávání názornou formou může být model VALNALON (www.valnalon.com) projekt realizovaný regionálně podporovaným grantem ve Španělsku. Modely, strukturou a podmínkami pro trénink učitelů se zabývá systematicky například projekt ECE realizovaný v Belgii v letech (www.ond.vlaanderen.be/dbo).

9 Souhrn v oblasti podpory sociálního podnikání Úvod V České republice je stále ještě poměrně zužován obsah podpory na podporu finanční, případně navazující poradenství. Plošné aktuálně dostupné zdroje podpory V současné době existuje plošná podpora podnikání jako takového v poměrně velkém rozsahu a to zejména v závislosti na vyhlášených výzvách operačních programů Evropského sociálního fondu na roky Od roku 2009 existují dvě výzvy, přímo určené na podporu sociálního podnikání. Jedná se o výzvu č.30 z OP LZZ Sociální ekonomika a o výzvu č.1 ( upgrade od je výzva č. 8) z IOP Investiční podpora sociální ekonomiky. Obě výzvy jsou zaměřeny na podporu vzniku nových podnikatelských subjektů, které se přihlásí k plnění principů sociální ekonomiky, nebo k podpoře stávajících subjektů s novým podnikatelským záměrem s principy a prvky sociální ekonomiky, s finanční spoluúčastí nejméně 20% nákladů projektu. Hlavní podmínkou pro přidělení dotace je závazek zaměstnat minimálně 40% osob z příslušníků cílové skupiny. Do cílové skupiny jsou zařazeny osoby sociálně vyloučené, nebo ohrožené sociálním vyloučením a to: osoby se zdravotním postižením, děti, mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, cizinci občané jiného státu než ČR, kteří jsou dlouhodobě legálně usazení v ČR, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby pečující o osobu blízkou z různých příčin ohroženou sociálním vyloučením, osoby s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách. Oprávněnými žadateli mohou být fyzické osoby (OSVČ), patří-li současně do cílové skupiny, podnikatelské právnické osoby společnost s ručením omezeným,akciová společnost, komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost a právnické osoby podnikající podle zvláštních předpisů. Podporu lze získat v režimu de minimis a to do výše 100% způsobilých výdajů u výzvy 30. a do výše 80% u výzvy č.1, resp. 8.

10 Způsobilé výdaje u výzvy č.30 jsou výdaje na mzdové náklady managementu a osoby z cílových skupin a další výdaje nutné k zajištění provozu nové podnikatelské aktivity. Způsobilé výdaje u výzvy č.8 jsou investiční výdaje, spojené s pořízením nemovitostí a pozemků a jejich opravou a rekonstrukcí, dále výdaje na pořízení vybavení, strojů a zařízení. V rámci jednoho podnikatelského záměru je možné podat jednu, nebo obě výzvy do celkové částky přidělené dotace ve výši EUR. Obě výzvy jsou vyhlášeny kontinuálně do roku 2012 a jejich realizace může probíhat na celém území ČR, mimo hlavní město Prahu. Tyto výzvy představují momentálně hlavní nástroj podpory rozvoje sociálního podnikání u nás. Jejich hlavní předností je možnost získání finančních prostředků na novou podnikatelskou aktivitu a vysoký procentní podíl dotace na celkové potřebě finančních prostředků. Spolu s průběžným způsobem financování vytváří dobré předpoklady pro úspěšné zahájení projektu sociálního podniku. K jeho nevýhodám patří typická vysoká náročnost na zpracování projektů, financovaných z fondů Evropské unie, obecně malá povědomost o standardech sociálního podnikání a určitá nehomogenita ve schvalovacím procesu. 2) V roce 2008 byl vyhlášen magistrátem hlavního města v rámci programu Praha adaptabilita, prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce, program řešený jednotlivými výzvami na pomoc při začleňování znevýhodněných osob. Mezi podporovanými aktivitami lze nalézt podporu a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky a podporu znevýhodněným osobám na trhu práce, včetně aktivit na podporu rozvoje aktivit stávajících menších a nových organizací působících v oblasti sociálního začleňování. Cílovou skupinou v této oblasti mohou být znevýhodněné osoby, pracovníci organizací sociálních služeb, zaměstnavatelé. Oprávnění příjemci podpory mohou být NNO, veřejné instituce a podnikatelské subjekty. Bližší podmínky pro přidělení dotací obsahují až jednotlivé výzvy. To je současně největší nevýhoda tohoto programu, protože podnikatel, nebo budoucí podnikatel se nemůže včas a s předstihem připravit svůj podnikatelský záměr, protože nezná dopředu jeho podmínky. 3) Programy Ministerstva průmyslu a obchodu, realizované přes ČMZRB jsou programy zaměřené na podporu podnikání jako takového a lze je za splnění daných podmínek využít i pro podporu sociálního podnikání. Program start podporuje začínající podnikatele a jejich projekty, které navazují na úspěšně realizované projekty v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Forma podpory je zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem a podporované jsou podnikateldké aktivity realizované ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných CZ NACE. Program je realizován pomocí jednotlivých výzev. Jeho využití pro start záměru v sociálním podnikání je možný, ale málo pravděpodobný. Další programy v rámci OPPI jedná se o programy: Potenciál, Inovace, ICT v podnicích, ICT a strategické služby, Prosperita, Rozvoj, Školicí střediska, Marketing, Nemovitosti, Poradenství, Ekoenergie, Spolupráce. Programy jsou realizované pomocí jednotlivých výzev a jsou

11 v omezeném rozsahu využitelné i pro sociální podnikatele. 4) Erasmus podpora mladých podnikatelům dává novým podnikatelům příležitost přiučit se u zkušeného podnikatele, který řídí malý nebo střední podnik (MSP) v některé jiné zemi EU,umožňuje výměnu zkušeností mezi začínajícími a zkušenými podnikateli,usnadňuje přístup na nové trhy a vyhledávání potenciálních obchodních partnerů,podporuje vytváření sítí složených z podnikatelů a malých a středních podniků,dává zkušeným podnikatelům možnost rozvíjet nové obchodní vztahy a nacházet nové obchodní příležitosti v jiné zemi EU. Při splnění daných podmínek je možné jeho využití pro sociální podnikatele. 5) Mikropůjčky pro malé podniky a nezaměstnané v současné době tato forma podpory není ještě legislativně schválena v jednotlivých státech EU. Jedná se o perspektivní program pro podporu sociálních podnikatelů. 6) Program rozvoje venkova, osa III.- tato část programu je zaměřena na podporu rozvoje životních podmínek na venkově a diverzifikaci ekonomických aktivit. Mezi nejvhodnější části programu pro podporu sociálního podnikání na vesnici patří: III.1.2 Podpora zakládání podniků jejich rozvoje Oblastí podpory je drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a obyvatelstvo. Dále je podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty nejmenší velikosti - mikropodniky. III.1.3 Podpora cestovního ruchu Podpora je určena na vybudování ubytovacích zařízení včetně stravování, sportovních zařízení, půjčoven sportovních potřeb a další turistické infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel.příjemcem podpory může být zemědělský podnikatel, nezemědělský podnikatel s kratší než dvouletou historií podnikání v oblasti cestovního ruchu, nestátní nezisková organizace a zájmové sdružení právnických osob. Podpora programů je vyhlašována jednotlivými koly výzev. 7) Pilotní program České spořitelny a.s. je inovativním projektem prvním svého druhu v ČR ze strany bankovního sektoru. Od 1. srpna 2011 umožňujeme v pilotním provozu sociálním podnikatelům a podnikům v ČR získat výhodný bankovní úvěr. Bude jej nabízet v rámci projektu

12 Financování sociálních podniků (Social Enterprise Finance - SEF). O úvěr mohou žádat od 1. srpna září 2011 podniky, jejichž prvotní snahou je řešení sociálních problémů a které splňují principy sociálního podniku. Všechny potřebné informace včetně uvedených principů a formuláře žádosti najdete na našich webových stránkách v sekci O nás/ Česká spořitelna/společenská odpovědnost: Čerpání prostředků předpokládáme na počátku roku ) Nadační fond DALKIA a.s. není speciálně zaměřen na projekty splňující znaky sociálního podniku, ale je drobným průběžným zdrojem financování zejména živnostníků a mikropodniků v některých případech využitelným i začínajícími sociálními podnikateli Typ programu, aktivity OPLZZ ESF sociální ekonomika výzva č. 30 IOP sociální ekonomika, VÝZVA Č. 1 Nositel, realizátor MPSV ČR, odbor 22 MPSV ČR odbor 22, ŘO = MMR ČR Obsahový cíl a dopad Komu určeno, cílová skupina Časové vymezení, platnost Podpora vzniku a rozvoje nových subjektů nebo nových podnikatelských činností se znaky soc. podnikání (neinvestiční) Dtto (investiční) o.p.s., obchodní společnosti a družstva, resp. osoby, které mohou takové PZ vytvářet ve prospěch posílení aktivit NNO a) znevýhodněné osoby na trhu práce b) příjemci sociálních služeb Zdroj, odkaz dtto ?source=rss

13 ESF Adaptabilita Praha sociální ekonomika START OPPI podpora MsP Magistrát hl.m.prahy ČMZRB (MPO ČR) podpora a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života Záruka za zvýhodněné úvěry, pořízení hmotného majetku a oběžných prostředků Znevýhodněné osoby Pracovníci organizací sociálních služeb zaměstnavatelé Podnikatelé zahajující udržitelnou podnikatelskou činnost Sociální aspekt není zdůrazněn Podle výzev Opakované výzvy - průběžná výzva v roce prijemce/337_zamereni-prioritni-osy-2--- podpora-vstupu-na-trh-prace.html Typ programu, aktivity Erasmus podpora mladých podnikatelů Nositel, realizátor Eurochambers Podpořeny mohou být pouze úvěrovatelné projekty. Obsahový cíl a dopad Komu určeno, cílová skupina Časové vymezení, platnost Vzdělávání, pomoc a Mladí podnikatelé se finanční podpora zkušenostmi max. 3 let od (v ČR max. 610 EUR zahájení podnikání měsíčně ) Zdroj, odkaz Mikropůjčky s podporou vzdělávací i finanční V ČR zatím neurčeno Podpora individuálních a mikropodnikatelů vč. nezaměstnaných do výše EUR Nezaměstnaní, odvážní k založení mikropodniků do 10 osob

14 Další programy OPPI využitelné i soc.podnikateli (omezené využití) Program rozvoje venkova, osa III. ČMZRB, Czechinvest, (MPO ČR) Ministerstvo zemědělství Sada nástrojů zaměřená spíše na zvyšování konkurenceschopnosti, inovace, kvalitu a marketing, Podpora zakládání podniků s nezemědělskou činností, podpora cestovního ruchu Podle jednotlivých výzev, sociální aspekt není zdůrazněn Mikropodniky,NNO,zájmová sdružení práv. osob, sociální aspekt hraje podpůrnou roli nikoli hlavní Podle jednotlivých výzev až do roku m-rozvoje-venkova-na-obdobi- 2007/opatreni-osy-iii/ NESST filantropický investiční fond, který podporuje sociální podniky provozované organizacemi občanské společnosti ve střední Evropě a Latinské Americe. Regionální nebo jinak omezené Jedná se o podporu, kterou vyhlašují v rámci svých rozvojových záměrů jednotlivé kraje a regiony. Většinou se jedná o podporu rozvoje malých a středních podniků s inovačním potenciálem. Tuto podporu je možné využít i u sociálních podniků, za podmínek splnění vyhlášených kriterií. V tabulce je uveden odkaz na podporu, kterou vyhlásil Zlínský kraj. Typ programu, aktivity Regionální programy podpory Nositel, realizátor Jednotlivé kraje a regiony Obsahový cíl a dopad Poskytování zvýhodněných úvěrů a mikroúvěrů Komu určeno, cílová skupina Malé inovativní podniky Časové vymezení, platnost Zdroj, odkaz výzvy zpravidla krátkodobé, finančně omezené, např.: Nástroje podpory zaměstnanosti, využitelné sociálními podniky, zejména podniky typu WISE

15 Typ nástroje Nositel, realizátor Obsahový cíl a dopad zákona MPSV ČR a úřady vznik a rozvoj 435/2004Sb. o práce chrán. pracovních zaměstnanosti dílen a míst, nenárokový příspěvek nákladů, 78 MPSV ČR a úřady práce zákona 435/2004Sb. o zaměstnanosti 35 zákona 586/95Sb. o dani z příjmu práv.osob MPSV ČR a úřady práce MF ČR stanoven limit Nárokový příspěvek kompenzující nižší ekonomickou výk. zaměstnavatelů s více než 50% OZP Nástroje akt.politiky zaměstnanosti v podobě nenárokových účel. příspěvků Sleva na dani za zaměstnance se ZP Komu určeno, cílová skupina Zaměstnavatelům, podnikatelům i jiným organizacím Zaměstnavatelům podnikatelům i nepodnikatelům, kteří zaměstnávají více než 50% OZP Zaměstnavatelům podnikatelům i nepodnikatelům Všem zaměstnavatelům, daň.poplatníkům Časové vymezení, platnost Trvale dle platnosti zákona, v limitech přidělených jednotlivých ÚP ze státního rozpočtu Trvale dle platnosti zákona Trvale dle platnosti zákona, priority a výše dány rozhodnutím úřadu práce Trvale dle platnosti zákona, daňové přiznání Zdroj, odkaz, výzvy zpravidla krátkodobé, finančně omezené, např.: Sbírka zákonů Webové stránky např. v odkazu legislativa ASPI Pozn.: očekává se změna od roku 2012 Sbírka zákonů Webové stránky např. v odkazu legislativa ASPI Sbírka zákonů Webové stránky MPSV ČR ASPI Sbírka zákonů Webové stránky např. v odkazu legislativa, ASPI Nástroje obchodní podpory Velmi omezené, prakticky opět vázané na podporu zaměstnanosti OZP, v zásadě dva nástroje Kvóta systém povinný podíl zaměstnaných OZP dle 81 zákona 435/2004Sb. o zaměstnanosti - může být využit sociálním podnikem, který je současně zaměstnavatelem více než 50% OZP

16 101 zákona 137/2006Sb. o veřejných zakázkách, kontroverzní úprava umožňující zvýhodnění zakázek v pásmu podlimitu (u klasických výrobků a služeb od 2 mil. Kč do cca 5 mil. Kč), pokud se jedná o uchazeče, který je zaměstnavatelem více než 50% OZP. Úprava zvýhodnění v pásmu nižších očekávaných cen (pod 2 mil.kč) a nadlimitních zakázek neexistuje. Vedle programové, grantové podpory, finanční a obchodní podpory zaměstnanosti znevýhodněných, existují další jiné formy podpory, formálního i neformálního typu. Zajímavou inspirací je model AWARD (oceňování a vyzdvihování vynikajících příkladů) - v postupných krocích identifikace nadějných adeptů, vzdělávání a postupná (stupňovaná)podpora včetně vzdělávání v průběhu vzniku a rozvoje podniku motivací je soutěž ocenění sociální podnikatelé získávají kombinaci morálního i finančního ocenění jejich výsledků a pokroku. Takových ocenění je v ČR celá řada, jejich zaměření je však poplatné typu organizátora a vyhlašovatele počínaje projevy sociální ekonomiky NNO, kde se jedná spíše o přidruženou ekonomickou aktivitu vzdálenou od podnikání až po ocenění například vynikajících zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením (Cena MPO, určená výhradně podnikatelům typu WISE, Ochranná známka Práce postižených a několik dalších) Jako účelná se ukazuje neformální výměna zkušeností, pravidelné neformální setkávání nositelů a sympatizantů sociálního podnikání ve městech nebo regionech (viz sociální kapitál, sociální auditing a role stakeholderů sociálních podniků). Dny otevřených dveří, kluby přátel SP a podobné periodické akce. Průměrný starosta nebo zastupitel vnímá sociální podnik ve svém městě nebo obci jako něco, co má pozitivní vliv, ale do čeho nemá právo ani povinnost mluvit a zasahovat. Pokud existují vztahy a spolupráce, jsou motivovány obchodními, častěji osobními vztahy konkrétních lidí. Mezi řadou sociálních podnikatelů zpravidla typu WISE hrají nezanedbatelnou roli také konkurenční vztahy, pokud se jedná např. o subdodávky větším podnikům nebo montážní kooperace, případně o konkurující si služby. V těchto situacích je obtížnější nacházet formy spolupráce. Sem patří i role Tematické sítě SE (TESSEA) a jejích aktivit a výstupů. Vzdělávání na podporu sociálního podnikání návrh opatření SYSTÉMOVĚ je nutno rozdělit na pět úrovní - stupňů

17 I. oblast hodnotové, elementární orientace získání osobních postojů a pořadí hodnot nezbytných pro pochopení principů SE/SP II. oblast sociálně ekonomické orientace. Pochopení základních principů - tripple botom line - nezávislost na vlivu a financích, - udržitelného rozvoje, - demokratické spoluúčasti a participace, - integrační funkce SP - inovativnosti a kreativity III. oblast sociálně-podnikatelské orientace - rovnováha podnikatelské a sociální role SP - integrační typ soc. podnikání - vztah k trhu, prostředí a ke stakeholderům - uchopení a využití sociální přidané hodnoty a soc. kapitálu IV. Vzdělávání a trénink k sociálnímu podnikání v reálném prostředí dovednosti, uplatnění teorie v praxi, skloubení podnikatelské praxe s plněním sociální mise, specifika, řešení krizí, zdroje financí V. Vzdělávání k poradenství a tréninku (koučingu) - projektový management - zdroje podpory a financí

18 - práce s cílovými skupinami u integrační formy SP - krizový management - využití soc. přidané hodnoty a PR Toto členění považujeme za základ přístupu ZACÍLENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 1. Základní orientace v pojmech a hodnotách v předproduktivním věku (žáci ZŠ) 2. Pochopení podstaty a hodnot, vztahů a principů (studenti VŠ,VOŠ, případně SŠ) 3. Začínající sociální podnikatelé lidé s hodnotovou orientací na rozcestí, inklinující k soc. podnikání 4. Vzdělávání a trénink aktivních sociálních podnikatelů 5. Vzdělávání poradců, koučů k podpoře sociálních podnikatelů 6. Orientace k hodnotám a vzdělávání zaměstnanců státní správy a samospráv (municipalit)

19 KONKRÉTNÍ NÁVRHY a) elementární materiál pomůcka - pro II. stupeň ZŠ - začlenění mezi volitelná témata v rámci rámcového vzdělávacího programu (Každá škola má na základě rámcového vzdělávacího plánu (RVP) vytvořen školní vzdělávací plán (ŠVP). V RVP jsou zavedena průřezová témata (něco jako mezioborová disciplína), která se přímo nabízí. Nejblíže je asi výchova demokratického občana, vzdělávací oblast člověk a společnost, člověk a jeho svět, člověk a svět práce). Tato témata se mohou učit různými způsoby. Klasickým způsobem, projekty či kombinací předchozího. Abychom se dostali k hmatatelným výsledkům, ideální by bylo vytvořit vzdělávací materiály (náročnější, ale lákavější jsou podklady pro projektové vyučování), které by se vyzkoušely na nějaké škole. Poté se mohou nabídnout školám, které je užijí či nikoliv. - Základní osnova pro systematickou tvorbu individuálních vzdělávacích programů (minimum pro orientaci v hodnotách a pojmech SE/SP, typech subjektů vč. praktických příkladů, případových studií) - manuál pro další vzdělávání pedagogů II. st. ZŠ (ev. využitelný pro SŠ) - podpora mimoškolních aktivit tohoto zaměření např. letní tábor, škola v přírodě nebo teambuilding, do jejichž programu lze hodnotovou orientaci vhodně začlenit (exkurze, beseda se SP a podobně, již existují živé příklady) Odůvodnění: Podle poznatků z více zdrojů jsou studenti VŠ nebo VOŠ již hotové osobnosti s hodnotovou orientací. Je tedy pozdě jim rovnat žebříčky hodnot. Podle zahraničních zkušeností je nejvhodnějším obdobím věk let (některé projekty jdou až do předškolního věku). Téma pro dílčí projekt s někým ze školství, spíše několik osvícených učitelů než přímo MŠMT ČR.

20 b) databáze zdrojů a informací (informační portál) pro učitele VŠ a VOŠ zaměřené na obory podnikatelsky orientované, sociální, veřejnou správu a samosprávu - přehled škol a jejich vzdělávacích programů využitelných pro jednotlivé typy - přehled tuzemských a zahraničních studijních materiálů - databáze kontaktů na učitele, doktorandy a studenty a jejich zaměření v oblasti SP/SE (jejich publikační činnost, vč. bakalářských a dipl. prací) - alt.: něco jako WIKIPEDIE soc. podnikání (otevřený web pro vytříbení pojmů a jejich obsahu svépomocí zainteresovaných) Odůvodnění: z praxe je zřejmé, že ani školy, ani učitelé spolu pravidelně nekomunikují, nevyměňují si zkušenosti s výjimkou příležitostné účasti na seminářích, konferencích a projektech. Roli hraje i určitá rivalita. Přesto roste počet individuálních zájemců o informace, kontakty, počet bakalářů a diplomantů, kteří volí relevantní témata. c) Pravidelné konání odborných kolokvií za účasti zainteresovaných osob (ad b) s účastí zahraničních expertů pod záštitou některé z aktivních VŠ s podporou tématické sítě a záštitou vhodné státní instituce (výbor, stálá pracovní skupina) Kombinace dvou námětů: Téma stálé pracovní skupiny, ad hoc výboru např. při úřadu vlády, se objeví v souhrnných návrzích a výstupech TESSEA a mezinárodního projektu. Kolokvia na téma vzdělávání by se mohla stát jejich pravidelnou aktivitou (např. ve vhodném období na jaře a v září, kdy jsou schopni se učitelé VŠ snadněji uvolnit).

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ příležitost pro rozvoj regionu

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ příležitost pro rozvoj regionu SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ příležitost pro rozvoj regionu Tachov 16. 1. 2015 Ing. Vojtěch Miler PPSD Personální a poradenské družstvo, Brno Program Co je to sociální podnikání? ISÚ MAS Zlatá cesta, o.p.s. - souvislosti

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Sociální podnikání v JMK a KV. Katedra Enviromentálních studií

Sociální podnikání v JMK a KV. Katedra Enviromentálních studií Sociální podnikání v JMK a KV Katedra Enviromentálních studií 15.4.2014 Hlavní poslání společnosti 3P Koncept trojího prospěchu principy SP P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období 2014-2020 Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 27. 4. 2016 O čem budeme hovořit? Definice sociálního podnikání Statistické údaje

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Praha, 23. října 2007

Praha, 23. října 2007 Praha, 23. října 2007 Alokace na obyvatele a rok 2004-2006 ČR bez Prahy Praha 47 + 27 33 + 27 Alokace na obyvatele a rok 2007-2013 ČR bez Prahy Praha 269 + 123 51 + 123 Rozdělen lení ESF : ERDF ERDF 68,5%

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO PODNIKATELE 2. - 3. 10. 2008, VŠB-TUO Ostrava GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více