Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR"

Transkript

1 Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR Sociální ekonomika chápe sociální podnikání v širším smyslu tedy jako souhrn ekonomických aktivit se znaky podnikání, jejichž cíle jsou obecně prospěšné, občanům, organizacím, obcím i regionům. Autoři této analýzy chápou sociální podnik jako skutečný podnik, samostatný subjekt s převažující podnikatelskou činností, jejímž základem je produkt v podobě výrobku, služby nebo jejich kombinace uplatnitelné na trhu. Poměrně velká energie je dosud věnována vymezení definice sociálního podniku a šíření osvěty mainstreamingu tuzemských i zahraničních zkušeností. Zájem a poptávka po informacích o podmínkách a relevantních zkušenostech je v ČR v počátku, pořadí hodnot a priority cílů se dají jen těžko vymezit administrativně technickými výklady a nástroji. Sociální kapitál a přidaná hodnota sociálního podniku často splývají se sociální odpovědností podnikání u pokrokovější části podnikatelů. Inovativnost a kreativita zakladatelů sociálních podniků jako nesporná silná stránka se stává nevýhodou, pokud chceme sociální podnikání vymezit, zarámovat nebo dokonce definovat. Poptávka po informacích, znalostech a kompetencích pro skutečné sociální podnikání však roste úměrně množství zahraničních zkušeností, počtu vzniklých nových tuzemských sociálních podniků i v důsledku ekonomické krize, která zvyšuje motivaci jednotlivců, jejich skupin i organizací stát se nezávislými. Potřeba vzdělávání jde ruku v ruce s potřebou praktické podpory, poradenství před vznikem i pomoci v jeho průběhu a začátku podnikání, a to včetně pomoci finanční. Až na pár výjimek zatím není mnoho příležitostí a programů vzdělání specializovaných na tuto oblast. Na rozdíl od velmi rozvinuté a propracované sítě vzdělávání profesionálů pro oblast sociální politiky, péče a služeb, obchodně podnikatelské obory vychovávají odborníky v duchu klasického podnikání za účelem zisku dle obchodního zákoníku. První vlaštovkou specializované podpory sociálního podnikání je synergická dvojice grantů OPLZZ a IOP na podporu vzniku a rozvoje sociálního podnikání (grantové schéma otevřené max. do roku 2013). Kdo jsou v ČR sociální podnikatelé, resp. potenciální zakladatelé sociálních podniků? Z jakého okruhu lidí se rekrutují jejich manažeři či potenciální manažeři? Proč se zakladatelé současně stávají i manažery soc. podniků? Co je Typické a určující pro úspěšný vznik a stabilizaci sociálních podniků? Proč je u nás nejčastěji spojováno sociální podnikání s integrací zdravotně nebo jinak znevýhodněných osob?

2 Do jaké míry je nutno tyto tendence reflektovat v potřebách vzdělávání a podpory a do jaké míry využít vzdělávání jako nástroje a cesty k převzetí širšího pohledu na sociální podnikání v Evropě i v našem prostředí. Souhrn podpory v oblasti vzdělávání Úvod Je nesporné, že kompetence sociálního podnikatele nebo manažera sociálního podniku se od odborných kompetencí pro běžné podnikání liší jen menším dílem jejich profilu. V souladu s obsahem definic je klíčem k jejich pochopení jiné pořadí hodnot, obecně prospěšných cílů, které se formálně i neformálně projevují ve všech oblastech jeho činnosti, aniž by tím výrazně zhoršovaly jeho konkurenceschopnost. Liší se firemní kultura a vnitřní i vnější vztahy ne základní principy řízení podniku. Pokud sociální podnik plní také integrační funkci ve prospěch znevýhodněných členů nebo zaměstnanců podniku nebo dotčené komunity, je nezbytná duální kvalifikace alespoň části manažerů. Následující přehled obsahuje všechny zachycené vzdělávací programy v ČR, které jsou přímo nebo částečně využitelné ve prospěch stávajících nebo budoucích sociálních podnikatelů a manažerů. Typ programu, aktivity Nositel, realizátor Obsahový cíl a dopad Komu určeno, cílová skupina Časové vymezení, platnost Zdroj, odkaz

3 Ekonomika neziskových organizací se učí v bakalářském studiu studijního programu Ekonomika a management, obor Podnik. ekonomika, Finanční management a ve studijním oboru Regionální rozvoj v rámci programu Hospodářská politika a správa Sociální ekonomika a družstevnictví se učí v oboru Finanční management Typ programu, aktivity Financování a účetnictví NNO ve stud. programu Ekonomika a management UJEP Ústí n/l, M. Hunčová, katedra UJEP Ústí n/l, M. Hunčová, katedra Nositel, realizátor UJEP Ústí n/l, M. Hunčová, katedra Poskytování manažerských kompetencí pro sociální podnikání zástupcům neziskového sektoru i podnikatelského sektoru Doplňující charakter ke standardním oborům Doplňující charakter ke standardním oborům Obsahový cíl a dopad Doplňující charakter ke standardním oborům: podnik. ekonomika a finanční management Bakalářské studium pro bakalářské studium Komu určeno, cílová skupina magisterské studium Časové vymezení, platnost (sylaby) (sylaby) Zdroj, odkaz (sylaby)

4 V rámci bakalářského oboru Veřejná správa je součástí studijního plánu předmět Sociální ekonomika. Metropolitní univerzita Praha Doplňující charakter ke standardním oborům Na uvedené téma se píší bakalářské práce. Denní studium??? Akreditace do roku Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedra studií občanské společnosti: v rámci navaz. mag. oboru Studia obč. sektoru jsou částí studijního plánu předměty: Sociální ekonomika, Sociální marketing Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Obch. podnikání, Typ programu, aktivity FHS UK Praha M.Dohnalová JČU Č.Budějovice, K.Pícha Nositel, realizátor Doplňující charakter ke standardním oborům Na uvedená témata se píší diplomové práce. Doplňující charakter ke stand. oborům součástí oboru družstevnictví je i sociální ekonomika model soc.družstva Obsahový cíl a dopad Magisterské, Denní i kombinované studium bakalářské studium Na uvedené téma se píší bakalářské práce. Komu určeno, cílová skupina Akreditace do roku Akreditace do roku 2011 Časové vymezení, platnost zajemci_o_studium/nabizene_obory/opbc Zdroj, odkaz

5 Technická univerzita v Liberci, ekonomická fakulta, ekonomika a management, podniková ekonomika Technická univerzita v Liberci, ekonomická fakulta, Povinně volitelný předmět 2.-3.roč. sociální ekonomika Zkouška ve 3.roč. Bakalářské studium, prezenční Projekt v rámci OP VK MŠMT, Akademie sociálního podnikání ve spolupráci s VŠFS Praha a ZČU Plzeň Nabídka vzdělávání zájemcům o sociální podnikání Nabídka kurzu Akademie SP Nadace VIA VŠP Ostrava a.s. Doc. Krajčík ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě Nadace VIA, H.Vosmíková PPSD Brno Návrh, vytvoření a pilotní ověření 6-9 specializovaných modulů jako doplněk standard. manažerského vzdělávání Vzdělávání lídrů NNO a nositelů SE projektů k rozvoji sociálního podnikání v rámci NNO Otevřená nabídka pro skupiny VŠ pedagogům obou škol s perspektivou akreditace Specifický kurz spojený s asistenčními službami akcelerátor Individuální moduly spojené s full servisem NEZISKOVKY CZ Jednorázový kurz Vedeno profesion. kouči z prostředí NNO Roční perioda projekt grantového typu individuálně Individuálně

6 Z oslovených (cca 30 40) dalších VŠ a VOŠ reagovali jen jednotlivci spíše projevem zájmu o informace a vstřícným postojem k tématu. Přislíbena pomoc vytipovanou kontaktní osobou na MŠMT, avšak možnosti ministerstva vzhledem k decentralizaci a právní subjektivitě škol jsou spíše omezeny na metodickou oblast. Nebyly dosud zachyceny stopy podobného zaměření ve veřejné správě. Pokud se jedná o vzdělávací část projektů (GLE, adaptabilita, KAZUIST, SČMVD, After care MS, event. dalších), zjevně není těžiště těchto projektů v samotném vzdělávání, je to dáno i zaměřením výzev (EQUAL, OPLZZ ESF a dalších). V ČR je zatím prostředí polarizováno, co do objektivní potřeby i poptávky v praxi. Na jedné straně nepříliš podnikatelsky přesvědčivé podnikatelské projekty, jejichž nositeli jsou zejména NNO, kterým chybí skutečný podnikatelský drive a profesionalita - zpravidla bez grantů, dotací těžko udržitelné (až na výjimky, samozřejmě). Cítí potřebu profesionalizace, ale neumí se odpoutat od neziskového stereotypu myšlení (na vině je i sám výraz neziskový, chápaný u nás jinak než ve vyspělých zemích). Tyto subjekty mají často problém nalézt manažery, schopné vést sociální podnik k udržitelnosti, mají objektivní potřebu vzdělávání k podnikatelskému chování. Na straně druhé čistě podnikatelské projekty, zpravidla integrační (nejčastěji vázané na zaměstnávání OZP), ty často mají udržitelný podnikatelský základ, avšak jejich nositelé málo využívají systematického budování sociálního kapitálu, zpravidla spoléhají na sebe, nebo jen na podporu úřadů práce. Sociální aspekty podnikání jsou paradoxně často nejslabší stránkou. Pragmatici, zpravidla nespolupracující v sítích, silné osobnosti nebo skupiny, často se ani výrazně a otevřeně nehlásí k principům sociálního podnikání. Oni prostě dělají, co cítí jako potřebné a nedělají to pro svůj osobní prospěch, spíš pro svůj dobrý pocit. Naopak řada sociálně odpovědných CSR běžných ziskových podnikatelů se má tendenci hlásit ke značce sociální podnik, aniž by vnímala tento pojem v jeho plném obsahu. Zkušenost ukazuje, že těžištěm specifického vzdělávání nejsou obory technicko - administrativní (sociální práce, management, ekonomika, finance, právo, marketing a obchod, personalistika a další), ale nadstavba, zaměřená na vysvětlení odlišného chápání a pořadí hodnot, než je u klasického kapitálového podniku. Obor sociální podnikání si nelze podle prvních zkušeností představit jako rovnocenný plnohodnotný obsah komplexního bakalářského nebo magisterského studijního programu, vždy bude vycházet ze standardních znalostí, kompetencí manažerských, podnikatelských a ekonomických nepůjde o to co a jak manažer (absolvent) dělá, ale v jakém kontextu a s jakým cílem jaké hodnoty jsou pro něj primární. Jakých specifických nástrojů a dovedností využívá mimo standardních manažerských forem práce. V příloze analýzy je pracovní návrh okruhu kompetencí sociálního podnikatele (1)

7 Mezerou v indikovaných doplňkových studijních programech v ČR se zdá být téma vícezdrojového financování. Blíže k tomuto tématu má prostředí vyspělých NNO. Zcela nepředstavitelné se zatím až na výjimky zdá téma vícezdrojového financování v případě většiny sociálních podniků WISE zpravidla zaměstnavatelů více než 50% OZP v ČR. Zčásti je to dáno tradicí státního paternalismu před rokem 1990, zčásti odtržeností podpory zaměstnanosti znevýhodněných od místních a regionálních politik a kompetencí. Dalším prostorem nevyužitou příležitostí je doplnění oboru psychologie a sociologie ekonomiky a trhu zaměřená na využití sociálního kapitálu. Bude zajímavé porovnat to se zahraničními zkušenostmi podle odborných prací a studií se zřejmě i zde zaměřuje většina na organizační, právní a hodnotové aspekty, než na technologii sociálního podnikání. Z prvních zkušeností se jeví jako efektivnější vyhledávat talenty a přirozené tvůrce a nositele projektů sociálního podnikání a jim věnovat podporu především v oblasti vzdělávání (skupinově nebo individuálně), než rozvíjet plošné obory na většině vysokých nebo vyšších odborných škol relevantního zaměření. Zde je na zvážení, zda informativní a hodnotový základ postupně nedostat do nižší úrovně (II. stupeň ZŠ nebo střední školy). Je to jakási nadstavba občanské výchovy, přehnaně řečeno. Zajímavý a inspirativní je čerrstvý příklad Slovenska, kde leží na stole návrh na zavedení elementární přípravy k podnikání nejen plošně na středních školách, ale i na II. stupni základní školy. Jako nejschůdnější varianta se jeví seznámení již žáků II. stupně ZŠ využitím průřezových témat. Každá škola má na základě rámcového vzdělávacího plánu (RVP) vytvořen školní vzdělávací plán (ŠVP). V RVP jsou zavedena průřezová témata (něco jako mezioborová disciplína), která se přímo nabízí. Nejblíže jsou asi témata výchova demokratického občana, vzdělávací oblast člověk a společnost, člověk a jeho svět. Tato témata se mohou v praxi učit různými způsoby. Klasickým způsobem, projekty či kombinací předchozího. Abychom se dostali k hmatatelným výsledkům, jsme přesvědčeni, že ideální by bylo vytvořit vzdělávací materiály (náročnější, ale lákavější jsou podklady pro projektové vyučování), které by se pilotně vyzkoušely na nějaké škole. Poté se mohou nabídnout školám, které je užijí či nikoliv. Velmi těžké je odhadovat poptávku po vzdělávání zaměřeném na sociální podnikání málokdy dochází k rozhodnutí o této orientaci již u nastupujícího nebo začínajícího studenta vysoké nebo střední školy. Dosavadní zkušenosti spíše vedou k přesvědčení, že účelnější bude vymezit pojmově a obsahově sociální podnikání studentům prezenčního a kombinovaného studia středních a vysokých škol zaměřených na podnikatelské směry a seznámit je se základními rysy a hodnotami. Pro vlastní specializované vzdělávání se bude zřejmě spíš jednat o další

8 vzdělávání rozhodnutých a hodnotově orientovaných sociálních podnikatelů a manažerů. Může mít charakter kurzů, soustavného nebo postgraduálního studia, případně kombinovaného se zvyšováním nebo doplněním odborné kvalifikace v některém z relevantních oborů. Územně i oborově dostupných, pravděpodobně v síti existujících škol doplněné kurzy a ad hoc školeními v režii specializovaných a projektových organizací a jejich sítí. S ohledem na specifika nejčastěji se vyskytující cílové skupiny v sociálních podnicích WISE (osob se zdravotním, případně psychickým a duševním postižením) je na zvážení, zda nevytvořit určité specializační moduly dalšího vzdělávání pro tuto skupinu. Samostatnou kapitolou je možnost výchovy a vzdělávání ke klíčovým hodnotám sociální ekonomiky, jejich identifikaci, chápání a pořadí. Základní osobnostní profil člověka tvoří samozřejmě sociální a materiální prostředí, v němž vyrůstá, rodina, vzory a také okolí, včetně školy. Lze předpokládat, že tuto rozlišovací schopnost již má dítě na II. stupni základní školy. Stejně jako výchova k rodině, sociální a finanční odpovědnosti, mezilidským vztahům se nabízí možnost položit zde základy podnikatelského myšlení, včetně podnikání sociálně odpovědného nebo dokonce sociálního s obecně prospěšnými cíli. Je lhostejné, zda takový dospívající člověk se stane v dospělém věku řadovým zaměstnancem, více nebo méně kvalifikovaným a specializovaným. Podstatné je že (obecně) asi 20% populace má potenciál podnikatelského chování, a že určitá část těchto lidí bude osobním nebo sociálním prostředím později motivována k solidárnímu, kolektivnímu nebo jinak obecně prospěšnému cíli svého podnikání. Sám fakt, že se již ve škole setkal s pojmem a podstatou obsahu sociálního podnikání, může významně stimulovat jeho rozhodnutí a orientaci v takovém okamžiku. Zkušenosti v zahraničí nejen ve vyspělých zemích EU 15, ale i např. na Slovensku, ukazují, že taková ranná výchova k podnikatelskému myšlení může výrazně přispět ke společenskému klimatu, obecnému chápání pozitivních stránek a přínosu podnikání o to víc v případě podnikání sociálního. Příkladem možností a přístupu k takovému rannému vzdělávání názornou formou může být model VALNALON (www.valnalon.com) projekt realizovaný regionálně podporovaným grantem ve Španělsku. Modely, strukturou a podmínkami pro trénink učitelů se zabývá systematicky například projekt ECE realizovaný v Belgii v letech (www.ond.vlaanderen.be/dbo).

9 Souhrn v oblasti podpory sociálního podnikání Úvod V České republice je stále ještě poměrně zužován obsah podpory na podporu finanční, případně navazující poradenství. Plošné aktuálně dostupné zdroje podpory V současné době existuje plošná podpora podnikání jako takového v poměrně velkém rozsahu a to zejména v závislosti na vyhlášených výzvách operačních programů Evropského sociálního fondu na roky Od roku 2009 existují dvě výzvy, přímo určené na podporu sociálního podnikání. Jedná se o výzvu č.30 z OP LZZ Sociální ekonomika a o výzvu č.1 ( upgrade od je výzva č. 8) z IOP Investiční podpora sociální ekonomiky. Obě výzvy jsou zaměřeny na podporu vzniku nových podnikatelských subjektů, které se přihlásí k plnění principů sociální ekonomiky, nebo k podpoře stávajících subjektů s novým podnikatelským záměrem s principy a prvky sociální ekonomiky, s finanční spoluúčastí nejméně 20% nákladů projektu. Hlavní podmínkou pro přidělení dotace je závazek zaměstnat minimálně 40% osob z příslušníků cílové skupiny. Do cílové skupiny jsou zařazeny osoby sociálně vyloučené, nebo ohrožené sociálním vyloučením a to: osoby se zdravotním postižením, děti, mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, cizinci občané jiného státu než ČR, kteří jsou dlouhodobě legálně usazení v ČR, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby pečující o osobu blízkou z různých příčin ohroženou sociálním vyloučením, osoby s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách. Oprávněnými žadateli mohou být fyzické osoby (OSVČ), patří-li současně do cílové skupiny, podnikatelské právnické osoby společnost s ručením omezeným,akciová společnost, komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost a právnické osoby podnikající podle zvláštních předpisů. Podporu lze získat v režimu de minimis a to do výše 100% způsobilých výdajů u výzvy 30. a do výše 80% u výzvy č.1, resp. 8.

10 Způsobilé výdaje u výzvy č.30 jsou výdaje na mzdové náklady managementu a osoby z cílových skupin a další výdaje nutné k zajištění provozu nové podnikatelské aktivity. Způsobilé výdaje u výzvy č.8 jsou investiční výdaje, spojené s pořízením nemovitostí a pozemků a jejich opravou a rekonstrukcí, dále výdaje na pořízení vybavení, strojů a zařízení. V rámci jednoho podnikatelského záměru je možné podat jednu, nebo obě výzvy do celkové částky přidělené dotace ve výši EUR. Obě výzvy jsou vyhlášeny kontinuálně do roku 2012 a jejich realizace může probíhat na celém území ČR, mimo hlavní město Prahu. Tyto výzvy představují momentálně hlavní nástroj podpory rozvoje sociálního podnikání u nás. Jejich hlavní předností je možnost získání finančních prostředků na novou podnikatelskou aktivitu a vysoký procentní podíl dotace na celkové potřebě finančních prostředků. Spolu s průběžným způsobem financování vytváří dobré předpoklady pro úspěšné zahájení projektu sociálního podniku. K jeho nevýhodám patří typická vysoká náročnost na zpracování projektů, financovaných z fondů Evropské unie, obecně malá povědomost o standardech sociálního podnikání a určitá nehomogenita ve schvalovacím procesu. 2) V roce 2008 byl vyhlášen magistrátem hlavního města v rámci programu Praha adaptabilita, prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce, program řešený jednotlivými výzvami na pomoc při začleňování znevýhodněných osob. Mezi podporovanými aktivitami lze nalézt podporu a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky a podporu znevýhodněným osobám na trhu práce, včetně aktivit na podporu rozvoje aktivit stávajících menších a nových organizací působících v oblasti sociálního začleňování. Cílovou skupinou v této oblasti mohou být znevýhodněné osoby, pracovníci organizací sociálních služeb, zaměstnavatelé. Oprávnění příjemci podpory mohou být NNO, veřejné instituce a podnikatelské subjekty. Bližší podmínky pro přidělení dotací obsahují až jednotlivé výzvy. To je současně největší nevýhoda tohoto programu, protože podnikatel, nebo budoucí podnikatel se nemůže včas a s předstihem připravit svůj podnikatelský záměr, protože nezná dopředu jeho podmínky. 3) Programy Ministerstva průmyslu a obchodu, realizované přes ČMZRB jsou programy zaměřené na podporu podnikání jako takového a lze je za splnění daných podmínek využít i pro podporu sociálního podnikání. Program start podporuje začínající podnikatele a jejich projekty, které navazují na úspěšně realizované projekty v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Forma podpory je zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem a podporované jsou podnikateldké aktivity realizované ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných CZ NACE. Program je realizován pomocí jednotlivých výzev. Jeho využití pro start záměru v sociálním podnikání je možný, ale málo pravděpodobný. Další programy v rámci OPPI jedná se o programy: Potenciál, Inovace, ICT v podnicích, ICT a strategické služby, Prosperita, Rozvoj, Školicí střediska, Marketing, Nemovitosti, Poradenství, Ekoenergie, Spolupráce. Programy jsou realizované pomocí jednotlivých výzev a jsou

11 v omezeném rozsahu využitelné i pro sociální podnikatele. 4) Erasmus podpora mladých podnikatelům dává novým podnikatelům příležitost přiučit se u zkušeného podnikatele, který řídí malý nebo střední podnik (MSP) v některé jiné zemi EU,umožňuje výměnu zkušeností mezi začínajícími a zkušenými podnikateli,usnadňuje přístup na nové trhy a vyhledávání potenciálních obchodních partnerů,podporuje vytváření sítí složených z podnikatelů a malých a středních podniků,dává zkušeným podnikatelům možnost rozvíjet nové obchodní vztahy a nacházet nové obchodní příležitosti v jiné zemi EU. Při splnění daných podmínek je možné jeho využití pro sociální podnikatele. 5) Mikropůjčky pro malé podniky a nezaměstnané v současné době tato forma podpory není ještě legislativně schválena v jednotlivých státech EU. Jedná se o perspektivní program pro podporu sociálních podnikatelů. 6) Program rozvoje venkova, osa III.- tato část programu je zaměřena na podporu rozvoje životních podmínek na venkově a diverzifikaci ekonomických aktivit. Mezi nejvhodnější části programu pro podporu sociálního podnikání na vesnici patří: III.1.2 Podpora zakládání podniků jejich rozvoje Oblastí podpory je drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a obyvatelstvo. Dále je podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty nejmenší velikosti - mikropodniky. III.1.3 Podpora cestovního ruchu Podpora je určena na vybudování ubytovacích zařízení včetně stravování, sportovních zařízení, půjčoven sportovních potřeb a další turistické infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel.příjemcem podpory může být zemědělský podnikatel, nezemědělský podnikatel s kratší než dvouletou historií podnikání v oblasti cestovního ruchu, nestátní nezisková organizace a zájmové sdružení právnických osob. Podpora programů je vyhlašována jednotlivými koly výzev. 7) Pilotní program České spořitelny a.s. je inovativním projektem prvním svého druhu v ČR ze strany bankovního sektoru. Od 1. srpna 2011 umožňujeme v pilotním provozu sociálním podnikatelům a podnikům v ČR získat výhodný bankovní úvěr. Bude jej nabízet v rámci projektu

12 Financování sociálních podniků (Social Enterprise Finance - SEF). O úvěr mohou žádat od 1. srpna září 2011 podniky, jejichž prvotní snahou je řešení sociálních problémů a které splňují principy sociálního podniku. Všechny potřebné informace včetně uvedených principů a formuláře žádosti najdete na našich webových stránkách v sekci O nás/ Česká spořitelna/společenská odpovědnost: Čerpání prostředků předpokládáme na počátku roku ) Nadační fond DALKIA a.s. není speciálně zaměřen na projekty splňující znaky sociálního podniku, ale je drobným průběžným zdrojem financování zejména živnostníků a mikropodniků v některých případech využitelným i začínajícími sociálními podnikateli Typ programu, aktivity OPLZZ ESF sociální ekonomika výzva č. 30 IOP sociální ekonomika, VÝZVA Č. 1 Nositel, realizátor MPSV ČR, odbor 22 MPSV ČR odbor 22, ŘO = MMR ČR Obsahový cíl a dopad Komu určeno, cílová skupina Časové vymezení, platnost Podpora vzniku a rozvoje nových subjektů nebo nových podnikatelských činností se znaky soc. podnikání (neinvestiční) Dtto (investiční) o.p.s., obchodní společnosti a družstva, resp. osoby, které mohou takové PZ vytvářet ve prospěch posílení aktivit NNO a) znevýhodněné osoby na trhu práce b) příjemci sociálních služeb Zdroj, odkaz dtto ?source=rss

13 ESF Adaptabilita Praha sociální ekonomika START OPPI podpora MsP Magistrát hl.m.prahy ČMZRB (MPO ČR) podpora a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života Záruka za zvýhodněné úvěry, pořízení hmotného majetku a oběžných prostředků Znevýhodněné osoby Pracovníci organizací sociálních služeb zaměstnavatelé Podnikatelé zahajující udržitelnou podnikatelskou činnost Sociální aspekt není zdůrazněn Podle výzev Opakované výzvy - průběžná výzva v roce prijemce/337_zamereni-prioritni-osy-2--- podpora-vstupu-na-trh-prace.html Typ programu, aktivity Erasmus podpora mladých podnikatelů Nositel, realizátor Eurochambers Podpořeny mohou být pouze úvěrovatelné projekty. Obsahový cíl a dopad Komu určeno, cílová skupina Časové vymezení, platnost Vzdělávání, pomoc a Mladí podnikatelé se finanční podpora zkušenostmi max. 3 let od (v ČR max. 610 EUR zahájení podnikání měsíčně ) Zdroj, odkaz Mikropůjčky s podporou vzdělávací i finanční V ČR zatím neurčeno Podpora individuálních a mikropodnikatelů vč. nezaměstnaných do výše EUR Nezaměstnaní, odvážní k založení mikropodniků do 10 osob

14 Další programy OPPI využitelné i soc.podnikateli (omezené využití) Program rozvoje venkova, osa III. ČMZRB, Czechinvest, (MPO ČR) Ministerstvo zemědělství Sada nástrojů zaměřená spíše na zvyšování konkurenceschopnosti, inovace, kvalitu a marketing, Podpora zakládání podniků s nezemědělskou činností, podpora cestovního ruchu Podle jednotlivých výzev, sociální aspekt není zdůrazněn Mikropodniky,NNO,zájmová sdružení práv. osob, sociální aspekt hraje podpůrnou roli nikoli hlavní Podle jednotlivých výzev až do roku m-rozvoje-venkova-na-obdobi- 2007/opatreni-osy-iii/ NESST filantropický investiční fond, který podporuje sociální podniky provozované organizacemi občanské společnosti ve střední Evropě a Latinské Americe. Regionální nebo jinak omezené Jedná se o podporu, kterou vyhlašují v rámci svých rozvojových záměrů jednotlivé kraje a regiony. Většinou se jedná o podporu rozvoje malých a středních podniků s inovačním potenciálem. Tuto podporu je možné využít i u sociálních podniků, za podmínek splnění vyhlášených kriterií. V tabulce je uveden odkaz na podporu, kterou vyhlásil Zlínský kraj. Typ programu, aktivity Regionální programy podpory Nositel, realizátor Jednotlivé kraje a regiony Obsahový cíl a dopad Poskytování zvýhodněných úvěrů a mikroúvěrů Komu určeno, cílová skupina Malé inovativní podniky Časové vymezení, platnost Zdroj, odkaz výzvy zpravidla krátkodobé, finančně omezené, např.: Nástroje podpory zaměstnanosti, využitelné sociálními podniky, zejména podniky typu WISE

15 Typ nástroje Nositel, realizátor Obsahový cíl a dopad zákona MPSV ČR a úřady vznik a rozvoj 435/2004Sb. o práce chrán. pracovních zaměstnanosti dílen a míst, nenárokový příspěvek nákladů, 78 MPSV ČR a úřady práce zákona 435/2004Sb. o zaměstnanosti 35 zákona 586/95Sb. o dani z příjmu práv.osob MPSV ČR a úřady práce MF ČR stanoven limit Nárokový příspěvek kompenzující nižší ekonomickou výk. zaměstnavatelů s více než 50% OZP Nástroje akt.politiky zaměstnanosti v podobě nenárokových účel. příspěvků Sleva na dani za zaměstnance se ZP Komu určeno, cílová skupina Zaměstnavatelům, podnikatelům i jiným organizacím Zaměstnavatelům podnikatelům i nepodnikatelům, kteří zaměstnávají více než 50% OZP Zaměstnavatelům podnikatelům i nepodnikatelům Všem zaměstnavatelům, daň.poplatníkům Časové vymezení, platnost Trvale dle platnosti zákona, v limitech přidělených jednotlivých ÚP ze státního rozpočtu Trvale dle platnosti zákona Trvale dle platnosti zákona, priority a výše dány rozhodnutím úřadu práce Trvale dle platnosti zákona, daňové přiznání Zdroj, odkaz, výzvy zpravidla krátkodobé, finančně omezené, např.: Sbírka zákonů Webové stránky např. v odkazu legislativa ASPI Pozn.: očekává se změna od roku 2012 Sbírka zákonů Webové stránky např. v odkazu legislativa ASPI Sbírka zákonů Webové stránky MPSV ČR ASPI Sbírka zákonů Webové stránky např. v odkazu legislativa, ASPI Nástroje obchodní podpory Velmi omezené, prakticky opět vázané na podporu zaměstnanosti OZP, v zásadě dva nástroje Kvóta systém povinný podíl zaměstnaných OZP dle 81 zákona 435/2004Sb. o zaměstnanosti - může být využit sociálním podnikem, který je současně zaměstnavatelem více než 50% OZP

16 101 zákona 137/2006Sb. o veřejných zakázkách, kontroverzní úprava umožňující zvýhodnění zakázek v pásmu podlimitu (u klasických výrobků a služeb od 2 mil. Kč do cca 5 mil. Kč), pokud se jedná o uchazeče, který je zaměstnavatelem více než 50% OZP. Úprava zvýhodnění v pásmu nižších očekávaných cen (pod 2 mil.kč) a nadlimitních zakázek neexistuje. Vedle programové, grantové podpory, finanční a obchodní podpory zaměstnanosti znevýhodněných, existují další jiné formy podpory, formálního i neformálního typu. Zajímavou inspirací je model AWARD (oceňování a vyzdvihování vynikajících příkladů) - v postupných krocích identifikace nadějných adeptů, vzdělávání a postupná (stupňovaná)podpora včetně vzdělávání v průběhu vzniku a rozvoje podniku motivací je soutěž ocenění sociální podnikatelé získávají kombinaci morálního i finančního ocenění jejich výsledků a pokroku. Takových ocenění je v ČR celá řada, jejich zaměření je však poplatné typu organizátora a vyhlašovatele počínaje projevy sociální ekonomiky NNO, kde se jedná spíše o přidruženou ekonomickou aktivitu vzdálenou od podnikání až po ocenění například vynikajících zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením (Cena MPO, určená výhradně podnikatelům typu WISE, Ochranná známka Práce postižených a několik dalších) Jako účelná se ukazuje neformální výměna zkušeností, pravidelné neformální setkávání nositelů a sympatizantů sociálního podnikání ve městech nebo regionech (viz sociální kapitál, sociální auditing a role stakeholderů sociálních podniků). Dny otevřených dveří, kluby přátel SP a podobné periodické akce. Průměrný starosta nebo zastupitel vnímá sociální podnik ve svém městě nebo obci jako něco, co má pozitivní vliv, ale do čeho nemá právo ani povinnost mluvit a zasahovat. Pokud existují vztahy a spolupráce, jsou motivovány obchodními, častěji osobními vztahy konkrétních lidí. Mezi řadou sociálních podnikatelů zpravidla typu WISE hrají nezanedbatelnou roli také konkurenční vztahy, pokud se jedná např. o subdodávky větším podnikům nebo montážní kooperace, případně o konkurující si služby. V těchto situacích je obtížnější nacházet formy spolupráce. Sem patří i role Tematické sítě SE (TESSEA) a jejích aktivit a výstupů. Vzdělávání na podporu sociálního podnikání návrh opatření SYSTÉMOVĚ je nutno rozdělit na pět úrovní - stupňů

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR 1. Úvod Tato publikace vznikala v době bouřlivých debat o potřebě úspor ve veřejných rozpočtech, v době škrtů státních výdajů, v době, kdy ekonomové varovali

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Plná verze

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Plná verze Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR Plná verze Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR plná verze Text zpracovaly: Ing. Daniela Bednáriková a PhDr. Ing. Petra Francová Dílčí analýzy zpracovali:

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Bc. Alena Peňázová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním diplomové práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více