Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Pavlína Pejlová Marketingová strategie Domova pro seniory Burešov Bakalářská práce vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková 2014

2 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. Dne

3 Chtěla bych tímto poděkovat vedoucí své bakalářské práce Ing. Ester Danihelkové za odborné vedení, trpělivost a podporu při zpracovávání této práce. Také děkuji rodině i přátelům, kteří mě při psaní bakalářské práce i při studiu podporovali.

4 Obsah Úvod... 1 TEORETICKÁ ČÁST Základní pojmy Marketingové charakteristiky Marketingový plán Fundraising Institut příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov Péče o seniory ve Zlíně Charakteristika Domova pro seniory Burešov Poslání organizace Popis služby Financování Domova pro seniory Burešov PRAKTICKÁ ČÁST Metodika práce Marketing Domova pro seniory Burešov Marketingové charakteristiky Fundraising SWOT analýza současných marketingových aktivit Návrh marketingové strategie Domova pro seniory Burešov Cíle marketingové strategie a jejich realizace Časový harmonogram činností Náklady na realizaci marketingové strategie Způsob hodnocení výsledků Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam příloh... 54

5 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Marketingová strategie Domova pro seniory Burešov. Toto téma jsem si vybrala, protože jsou mi blízké obě zdánlivě vzdálené oblasti, a to jsou sociální služby a marketing. Protože pracuji jako koordinátor v dobrovolnickém centru, které vysílá dobrovolníky do Domova pro seniory Burešov a mým druhým zaměstnáním je tvorba grafických podkladů pro velkou neziskovou organizaci, mám vztah k oběma oblastem, které se v této práci prolínají. V posledních letech pozoruji, že se marketing a sociální služby stále více potkávají a poskytování sociálních služeb a řízení neziskových organizací se již neobejde bez využívání principů marketingu, které mohou pomoci informovat zájemce o službu nebo oslovit potenciální sponzory a dárce. Dalším specifikem mé bakalářské práce je to, že se jedná o navržení marketingové strategie pro příspěvkovou organizaci. Příspěvkové organizace mají svého zřizovatele, který na provoz organizace přispívá různou mírou. Současný trend předznamenává, že příspěvkové organizace budou muset při svém financování přestat spoléhat na svého zřizovatele a budou si muset finanční prostředky, které budou potřebovat pro vlastní rozvoj, zajistit od dárců prostřednictvím fundraisingu. Proto si myslím, že má smysl se zabývat marketingovou strategií právě příspěvkové organizace. Tento typ organizace bude muset při svém řízení začít využívat marketingové strategie, přičemž není neobvyklé, že zaměstnanci na vedoucích pozicích často nemají s činnostmi, jako jsou propagace nebo fundraising, téměř žádné zkušenosti na rozdíl od jiných zařízení, které se nemohou spolehnout na podporu svého zřizovatele. Podobně tomu je i v Domově pro seniory Burešov ve Zlíně. Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit současný stav marketingové komunikace Domova pro seniory Burešov a navrhnout marketingový plán, který by mohl pomoci při zviditelnění této organizace nejen pro potenciální klienty a jejich rodiny, ale také pro získávání finančních prostředků. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části vysvětluji základní pojmy, které se týkají marketingu a fundraisingu a zabývám se zde také popisem institutu příspěvkové organizace a jejím hospodařením. Do teoretické části patří také charakteristika Domova pro seniory Burešov, jeho historie, organizační struktura a popis služeb, které tento domov poskytuje svým klientům. V praktické části 1

6 hodnotím marketingové charakteristiky domova a v její druhé části navrhuji marketingový plán, jeho cíle a konkrétní kroky a doporučení k jeho realizaci. Cílem tohoto plánu je otevřít Domov pro seniory Burešov veřejnosti a podpořit tak například získávání nových dobrovolníků nebo dárců. Při psaní práce využívám zejména následující metody: v první řadě je to analýza dokumentů, například při hodnocení tiskovin, které domov využívá pro svoji propagaci. Dále to je SWOT analýza, pro zhodnocení silných a slabých stránek organizace a také příležitostí a hrozeb. A nakonec pro návrh marketingové strategie využívám metodu projektu konkrétně návrh marketingového plánu. 2

7 TEORETICKÁ ČÁST 3

8 1 Základní pojmy Ve své práci se budu zabývat zejména marketingovým mixem a fundraisingem pro Domov pro seniory Burešov, proto bych chtěla tyto pojmy nejdříve definovat a vysvětlit. Tyto pojmy budu využívat v praktické části práce, ve které bych chtěla navrhnout marketingovou strategii této organizace. Podle definice Chartered Institute of Marketing je marketing součástí procesu řízení, zaměřenou na identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka s cílem vytvořit zisk. (Chartered Institut of Marketing, 2013, [on-line]). Hannagan ale doporučuje tuto definici ukončit už před slovy uspokojování požadavků zákazníka, protože neziskové organizace nejsou motivovány ziskem. Neziskové organizace se zaměřují na poskytování veřejných služeb. (Hannagan, 1996, s. 12) 1.1 MARKETINGOVÉ CHARAKTERISTIKY V neziskových organizacích nepatří marketing mezi základní činnosti, ale vzhledem ke změnám způsobů financování a v důsledku větší konkurence je nutné, aby se neziskové organizace této problematice více věnovaly a rozvíjely svoji marketingovou strategii. (Hannagan, 1996, s. 12) Základní marketingové proměnné, které musí management organizace kombinovat a optimalizovat, jsou následující: produkt (služba), jeho cena, jakým způsobem je propagován a místo, kde je dostupný zákazníkovi. Tyto proměnné tvoří tzv. marketingový mix, také zvaný 4P (product, price, promotion, place). Organizace by si měla umět odpovědět na tyto otázky: 1) Jaký by měl být rozsah služby? 2) Jaká je nejlepší cenová politika? 3) Jak by měla být služba distribuována? 4) Jak by měla být služba prodávána? Cílem úspěšné marketingové strategie neziskové organizace je taková kombinace těchto proměnných, aby uspokojila zákazníka. Neziskové organizace kladou největší důraz na produkt, tj. službu, a menší důraz na ostatní složky marketingového mixu. (Hannagan, 1996, s ) Neziskové organizace jsou ale svým zaměřením specifické a klasický marketingový mix není pro ně dostačující. Proto se k základním 4P přidávají další tři komponenty, 4

9 které je vhodným způsobem doplňují. Jsou to: lidé (people), procesy (processes) a služba zákazníkovi (physical evidence). Je to tzv. rozšířený marketingový mix. (Majdúchová, 2009, s. 154) Následující řádky popisují jednotlivé prvky rozšířeného marketingového mixu ve vztahu k neziskovým organizacím. Produkt Výrobek (produkt) je vše, co může trh nabídnout za účelem získání pozornosti, nabytí, používání nebo spotřeby, tzn. vše, co by mohlo uspokojit nějaké přání nebo potřebu. Patří sem hmotné předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky. (Kotler in Hannagan, 1996, s. 111). Produkty lze klasifikovat podle délky spotřeby na zboží krátkodobé spotřeby, zboží dlouhodobé spotřeby a služby. Neziskových organizací se týkají zejména služby, které mají základní charakteristické vlastnosti: nehmotnost (nelze vidět, ani ochutnat, zákazník musí poskytovateli věřit), neoddělitelnost (služba nemůže existovat odděleně od svého poskytovatele), proměnlivost (služba závisí na tom, kdo ji poskytuje) a pomíjivost (službu nelze skladovat). (Hannagan, 1996, s ) Cena Cena nehraje v marketingové strategii organizace příliš velkou roli, protože většina služeb je poskytována zdarma, ale poskytování bezplatné nebo subvencované ceny vyžaduje stejná rozhodnutí jako poskytování služby za účelem zisku. (Hannagan, 1996, s ) V případě, že si cenu stanovuje nezisková organizace sama, jsou rozhodnutí o ceně ovlivňována čtyřmi druhy faktorů: faktory pod kontrolou samotné organizace jsou určené zejména marketingovými cíli organizace, životním cyklem a náklady faktory působící na trhu, na němž organizace operuje jsou určovány cenami konkurence a charakterem trhu, na kterém organizace působí faktory ovlivněné potřebami zákazníků cena by měla odrážet hodnotu služby tak, jak ji vnímá spotřebitel faktory určené marketingovým prostředím jsou to například ekonomické, politické a sociální faktory (Majdúchová, 2009, s. 160) 5

10 Místo Místo znamená v marketingu prostor, kde bude uskutečněna konečná směna a také se týká distribučních kanálů, tj, jakým způsobem se produkt nebo služba dostane k zákazníkům. V neziskovém sektoru jsou za distribuční kanály považovány firmy nebo jednotlivci, kteří zboží nebo vlastnosti určitého zboží přenáší od výrobce ke spotřebiteli. Distribuce výrobku má několik aspektů. Může se týkat například časového rozvržení (kdy je služba poskytována), počtu míst (kde službu poskytujeme), okolního prostředí (kde službu nabízíme). (Hannagan, 1996, s ) Propagace Propagace je soubor metod a prostředků, kterými organizace informuje zákazníka. Cílem propagace je informovat zákazníky o existenci výrobku a jeho užitku, který zákazníkovi přinese. Je to proces efektivní komunikace s veřejností, organizacemi a potenciálními zákazníky. U neziskových organizací je minimálním cílem poskytnout informaci, že existují a poskytují určité produkty a služby. Cílem sdělení neziskové organizace může být například vytvořit pozitivní obraz organizace v očích veřejnosti v zájmu zvýšení poptávky po službách, které poskytuje. Prostředky, kterými lze dobré informovanosti a správné komunikace s veřejností dosáhnout, lze rozdělit do několika kategorií: reklama: je to forma neosobní placené prezentace výrobků nebo služeb, jejímž cílem je informovat zákazníka stávajícího nebo budoucího. V neziskových organizacích je cílem reklamy připoutat pozornost k výrobku nebo službě, vyvolat přání, vnuknout přesvědčení o užitečnosti výrobku a vyzvat zákazníky k jednání. Reklamním médiem může být například televize, rozhlas, tisk nebo internet. Využití reklamy je samozřejmě spjato s finančními náklady, které bývají pro neziskové organizace klíčové při rozhodování, zda reklamu pro komunikaci s veřejností využít. vztahy s veřejností (public relations, zkráceně PR): často bývají spojovány s reklamou, ale základní rozdíl je v tom, že vztahy s veřejností jsou obvykle bezplatné. Vztahy s veřejností lze chápat jako úmyslné, plánované a trvalé úsilí organizace o zajištění porozumění mezi organizací a veřejností, aby se zlepšila její image. Do této činnosti spadá například práce tiskového mluvčího, informo- 6

11 vání tisku o novinkách v organizaci formou tiskových zpráv nebo pořádání tiskových konferencí. Vztahy s veřejností jsou pro neziskové organizace základním typem propagace. (Hanaggan, 1996, s ) V oblasti public relations mohou neziskové organizace využívat prostředky individuálního nebo masového působení. K individuálním patří například osobní rozhovory nebo dopisy, mezi skupinové prostředky řadíme corporate identity (jednotný vizuální styl), tištěné materiály (letáky, plakáty, brožury, výroční zpráva, bulletiny atd.), prvky elektronické komunikace ( , webové stránky, využívání sociálních sítí atd.) nebo veřejné akce (např. den otevřených dveří, kurzy, workshopy atd.). (Bačuvčík, 2011, s ) osobní prodej: je to prezentace informace o službě budoucím zákazníkům. Tento typ propagace není obvykle neziskovými organizacemi příliš využíván, protože neziskové organizace považují svůj produkt (službu) za dostatečně žádoucí a potřebný pro budoucí zákazníky. Osobní prodej v případě neziskových organizací může prakticky znamenat výběr vhodných zaměstnanců pro komunikaci s veřejností (tj. každý, kdo přichází do kontaktu s potenciálními zákazníky), kteří budou organizaci náležitě prezentovat a svým přístupem ovlivní další jednání zákazníka a jeho případné využití dané služby neziskové organizace. podpora prodeje: tato forma propagace zahrnuje společnou reklamu, bezplatné zboží nebo předvádění ukázek. (Hanaggan, 1996, s ) Propagace neziskových organizací probíhá směrem k těmto základním cílovým skupinám: vnitřní veřejnost (zaměstnanci, dobrovolníci), vnější veřejnost, donátoři, legislativci (volení veřejností) a média. (Bačuvčík, 2011, s. 96) Služba zákazníkovi Služba zákazníkovi je základní charakteristikou práce neziskových organizací. Cílem služby je budování dlouhodobé a vzájemné spolupráce. Tento prvek je důležitý, protože se stále mění očekávání zákazníka (zvyšuje se náročnost na kvalitu) a služba zákazníkovi je také nástrojem diferenciace mezi jednotlivými neziskovými organizacemi. (Majdúchová, 2009, s ) 7

12 Lidské zdroje Úspěch marketingu v neziskových organizacích závisí z velké míry na výběru, přípravě a motivaci zaměstnanců. Všichni zaměstnanci by měli pracovat v souladu s posláním organizace a jejími cíli. Zvláštní postavení mezi lidskými zdroji mají dobrovolníci. Základní zásady, které je potřeba dodržovat při práci se zaměstnanci nebo dobrovolníky, jsou následující: - stavět na silných stránkách lidí - sladit rozvoj pracovníka s jeho životní kariérou a jeho plány - prioritou je vzájemná pomoc a podpora mezi pracovníky - důležitá je pravidelná kontrola a vyhodnocování vykonané práce (Majdúchová, 2009, s. 164) Procesy Procesy, které zajišťují tvorbu a dodání produktu, jsou hlavním faktorem marketingového mixu. Zahrnují postupy, mechanismy a časové rozvrhy, pomocí kterých jsou zákazníkovi služby poskytovány. (Majdúchová, 2009, s. 166) Základní marketingový mix tvoří 4P (product, price, place, promotion). Neziskové organizace jsou ale svým zaměřením specifické (nenabízí klasický výrobek, ale službu), a proto je vhodné doplnit marketingový mix o další složky, jako jsou lidé, procesy a služba zákazníkovi, které vystihují charakteristiku a zaměření neziskových organizací. 1.2 MARKETINGOVÝ PLÁN Termín marketingové plánování se používá v případě, že chceme objasnit využití marketingových nástrojů k dosažení marketingových cílů. (Westwood, 1999, s. 13) Sestavení marketingového plánu má pro organizace řadu výhod. Plánování například umožňuje koordinovat činnosti, které pomáhají dosáhnout cílů v určitém čase, nutí také přemýšlet organizaci systematicky o budoucnosti, umožňuje objevovat lepší příležitosti na trhu a zajišťuje lepší připravenost na změny. (Majaro, 1996, s. 219) Marketingový plán obsahuje následující kroky: analýzu současné situace je to podrobné zkoumání marketingového prostředí. Jedním z nástrojů, jak marketingové prostředí hodnotit, je SWOT analýza. určení cílů cíle vymezují stav, k jakému chce organizace dospět 8

13 stanovení postupu postupy určují, jakým způsobem dosáhnout vytyčených cílů uvedení do praxe popis toho, jakým způsobem budou cíle realizovány sestavení rozpočtu tj. nákladů na realizaci marketingové strategie (Rektořík, 2001, s. 85) Specifikem sestavování marketingového plánu u neziskových organizací je zejména to, že by plán měl navazovat na vize a poslání dané organizace, přičemž vize obsahuje představu organizace o výsledném stavu, kterého by chtěla dosáhnout. Poslání organizace je dáno veřejným zájmem. Úskalí sestavování marketingového plánu u neziskových organizací tvoří stanovení měřitelných cílů. Cílem působení neziskové organizace totiž může být spíše kvalita, která je těžko měřitelná. (Bačuvčík, 2006, s. 54) 1.3 FUNDRAISING Fundraising je možné definovat jako komunikaci s dárci. Často je fundraising vnímán jako získávání finančních prostředků, ale na stejné úrovni stojí také získávání hmotných darů, služeb, lidské aktivity (např. dobrovolnictví), prostoru, jména nebo značky (např. podpora významné osobnosti). Dárce můžeme rozdělit do několika skupin: 1. individuální dárcovství Individuální dárcovství není v České republice příliš rozšířeno. Základní nevýhodou je to, že dárci - jednotlivci věnují pouze malý příspěvek a je potřeba oslovit velkou skupinu lidí, aby se tento způsob fundraisingu vrátil. Tato forma dárcovství může být pro neziskové organizace zajímavá v případě, že se jedná o pravidelné příspěvky. Specifickou formou individuálního dárcovství je dobrovolnictví jedná se o dar práce, schopností a dovedností nebo času. Individuální dárcovství může mít podobu i členství a členských příspěvků. 2. firemní dárcovství Firemní dárcovství je v některých prvcích podobné individuálnímu. O poskytnutí daru zde také rozhodují konkrétní lidé jednotlivci (manažer) nebo kolektiv zaměstnanců. Motivací firem je často tzv. společenská odpovědnost (corporate social responsibility), která může být také součástí PR organizace. Firemní dárcovství může mít mnoho podob nejen 9

14 finanční příspěvek, ale také hmotný dar (poskytnutí zboží nebo služeb), poskytnutí prostor, vybavení nebo vlastních zaměstnanců. Existují dva způsoby, jakým mohou firmy neziskové organizaci přispět je to dárcovství a sponzoring. Dárcovství je motivované altruismem, sponzoring se naopak dá charakterizovat jako dar s protiplněním, tj. firma za svůj dar očekává protislužbu, např. v podobě prezentace. 3. nadace a nadační fondy Nadace a nadační fondy jsou účelová sdružení majetku zřízená za účelem podpory dobročinných aktivit. Zaměřují se na různé oblasti společnosti, např. ochrana lidských práv, ekologické aktivity, ochrana kulturních památek, vzdělávání, charitativní a sociální projekty atd. Podpora nadací z grantů má obvykle podobu finančního příspěvku, ale může být také hmotným darem neziskové organizaci. Nadace a nadační fondy se zaměřují zejména na podporu projektů (inovativních), ne na podporu běžné činnosti organizace. Granty nadací jsou vypisovány obvykle pravidelně ročně, půlročně nebo i častěji. 4. veřejná správa Podpora neziskových organizací od orgánů veřejné správy má nejčastěji formu finančního příspěvku. Na úrovni obcí nebo krajů může mít podpora formu bezplatného pronájmu prostor, poskytnutí zázemí nebo hmotného daru. Dotační řízení bývají zpravidla vypisována jednou za rok. (Bačuvčík, 2011, s ) Získávání finančních prostředků prostřednictvím fundraisingu je dlouhodobý proces a při plánování by se měl dodržet následující postup: 1. definovat poslání organizace 2. určit konkrétní cíle 3. vypracovat plán aktivit, na jehož základě se zpracuje rozpočet 4. vybrat vhodné fundraisingové metody 5. oslovit dárce 6. komunikovat s dárcem ohledně využití daru, případně o obnovení daru (Rektořík, 2001, s. 91) 10

15 Způsoby fundraisingu: direct mail (tzv. přímý poštovní styk), veřejné sbírky, benefiční akce, osobní dopis nebo telefonický rozhovor, písemná žádost o grant nebo přímé oslovování dárců v místě bydliště nebo na ulici. (Rektořík, 2001, s. 92) V této kapitole jsem shrnula základní marketingové charakteristiky, marketingový plán a také popisuji, co je to fundraising a jeho základní typy. Základní proměnné marketingu tvoří produkt, cena, místo a propagace. V případě neziskových organizací, kde je produktem služba, je tato skupina proměnných rozšířena o další tři charakteristiky, a to službu zákazníkovi, lidské zdroje a procesy, pomocí kterých jsou zákazníkovi poskytovány služby. Marketingový plán obsahuje tyto kroky: analýzu situace, určení cílů, stanovení postupu, realizaci a sestavení rozpočtu. Fundraising je komunikace s dárci, kteří mohou věnovat svůj čas, finanční prostředky nebo věcné dary. Dárci se dělí do několika skupina na individuální dárce, firemní dárce, nadace a nadační fondy a finanční prostředky získané od veřejné správy. 11

16 2 Institut příspěvkové organizace Příspěvková organice je právnická osoba, která může být zřízena dvěma způsoby. Jsou to příspěvkové organizace zřizované územně správním celkem podle zákona 250/2000 Sb. (Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a příspěvkové organizace zřizované státem podle zákona 218/2000 Sb. (Zákon o rozpočtových pravidlech). Činnost příspěvkové organizace je určená zřizovatelem. Územní samosprávný celek (kraj nebo obec) zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah a struktura vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: úplný název zřizovatele, název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo, vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena; okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel a vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. (Zákon 250/2000 Sb., 27) Do svého vlastnictví může příspěvková organizace získat pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to těmito způsoby: bezúplatným převodem od svého zřizovatele, darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, děděním nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. (Zákon 250/2000 Sb., 27) Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů (rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb, investiční fond, fond odměn) a s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. Příspěvková organizace dále hospodaří s dotacemi na úhradu provozních výdajů. (Zákon 250/2000 Sb., 28) Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. (Zákon 250/2000 Sb., 28) 12

17 Bačuvčík (2006, s. 27) řadí příspěvkové organizace na pomezí a označuje je jako hraniční typ ekonomického subjektu. Jsou povahou veřejné, ale mohou být financovány ze soukromých zdrojů. Domov pro seniory Burešov byl zřízen a v roce 2000 se stal příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Předmět činnosti je v obchodním rejstříku od roku 2007 vymezen konkrétními zákony: zákonem o sociálním zabezpečení, zákonem o sociálních službách a zákonem o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. (Úplný výpis z obchodního rejstříku, 2014, [on-line]) 13

18 3 Domov pro seniory Burešov Domov pro seniory Burešov má sídlo ve Zlíně a na úvod této kapitoly bych chtěla popsat organizace sociální služby, které také sídlí v tomto městě a mohou tak být konkurencí pro domov pro seniory Burešov při získávání finančních prostředků zejména od firem, které sídlí v tomto regionu, ale také od podnikatelů a obyvatel Zlína. 3.1 PÉČE O SENIORY VE ZLÍNĚ Podle údajů z roku 2012 se péči o seniory (tj. pobytové služby) ve Zlíně věnují další tři organizace. Jsou to NADĚJE Dům pokojného stáří, Hvězda občanské sdružení a Domov pro seniory EFATA. V blízkém okolí Zlína jsou další organizace, které nabízí služby pro seniory například SENIOR Otrokovice, Dotek Vizovice, Domov pro seniory Lukov atd. Domovy pro seniory se sídlem ve Zlíně poskytují tyto služby: Dům pokojného stáří Naděje Dům pokojného stáří zajišťuje celoroční péči o seniory, převážně se sníženou soběstačností. Poskytuje komplexní sociální služby, ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, aktivní program trávení volného času. Součástí Domu pokojného stáří je i domov se zvláštním režimem, který poskytuje péči osobám postiženým Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence. Poskytuje služby zaměřené na specifické potřeby těchto osob. Kapacita Domu pokojného stáří je 65 klientů. (Katalog poskytovatelů sociálních služeb Zlín, 2012) Hvězda občanské sdružení Domovy se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální služby a zdravotní péči osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s jiným zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením v lůžkovém zařízení formou trvalých pobytů. Kapacita domovů je 95 lůžek. Cílovou skupinou jsou dospělí, mladší a starší senioři (od 27 let do neomezeně). (Sdružení Hvězda, 2014, [on-line]) Domov pro seniory EFATA Zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením od 65 let věku. Zajišťuje komplexní celoroční péči. Zřizovatelem a provozovatelem je Moravskoslezské sdružení 14

19 Církve adventistů sedmého dne. Kapacita domova je 19 lůžek. (Katalog poskytovatelů sociálních služeb Zlín, 2012) Z uvedených informací vyplývá, že Domov pro seniory Burešov je jedinou příspěvkovou organizací ve Zlíně a také co do kapacity poskytovaných služeb největší organizací. To může být výhoda i nevýhoda při sestavování marketingové strategie. Výhodou je například dominantní postavení této organizace na trhu služeb poskytovaných pro seniory ve Zlíně a také dostatek zkušeností díky dlouhodobé a souvislé práci. Nevýhodou se stává těžkopádnost velké organizace, pomalé změny a dlouhé trvání schvalovacího procesu změn. Nevýhodou může být také samotný status organizace, díky němuž nemá vedení této organizace téměř žádné zkušenosti s propagací, marketingem svých služeb nebo fundraisingem a získáváním finančních prostředků na rozdíl od ostatních organizací ve Zlíně, které poskytují stejné služby. 3.2 CHARAKTERISTIKA DOMOVA PRO SENIORY BUREŠOV Domov pro seniory byl otevřen 11. prosince 1984, od října roku 2000 je toto zařízení příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Od roku 2011 poskytuje dvě sociální služby, a to domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. (Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line]) Domov pro seniory Burešov měl pro rok 2012 celkem 105 zaměstnanců a organizační struktura služeb domov pro seniory i domov se zvláštním režimem byla následující: ŘEDITEL DOMOVA o personalista /mzdová účetní o zdravotní úsek ošetřovatelská péče, nutriční terapeut, úklid o sociální úsek přímá obslužná péče, odborná péče o ekonomicko-provozní úsek údržba, kuchyně, prádelna, krejčí/zásobovač/skladník (Domov pro seniory Burešov, 2012, [on-line]) 15

20 3.3 POSLÁNÍ ORGANIZACE Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory Burešov, p. o. je poskytovat uživatelům potřebnou péči a zároveň je podporovat v zachování jejich soběstačnosti. Kapacita domova je 108 míst. Domov pro seniory poskytuje podle 49 zákona o sociálních službách tyto základní činnosti: poskytování ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (Domov pro seniory Burešov, 2013, [online]) Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem poskytuje podle 50 zákona o sociálních službách tyto základní činnosti: poskytování ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílovou skupinou služby domov se zvláštním režimem jsou senioři od 60 let nemocní Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence a kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita je 64 míst. (Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line]) 3.4 POPIS SLUŽBY Sociální služby v Domově pro seniory Burešov, p. o. jsou poskytovány v souladu s 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a poskytují tyto základní činnosti: a) Ubytování: Ubytování je poskytováno uživatelům v pokojích o rozloze 15m 2. Součástí pokojů je sociální zařízení. 16

21 b) Poskytnutí stravy: Stravování je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav a přání uživatelů. Strava je uživatelům vydávána 3x až 5x denně dle diety, kterou si uživatel vybere. c) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Kvalifikovaný personál zajišťuje uživatelům podle jejich individuálních potřeb pomoc a podporu při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání nebo změny poloh, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru zařízení. d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Uživatelé jsou podporováni k využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení. Snahou je uživatele co nejvíce podporovat v udržování kontaktů se svým přirozeným sociálním prostředím. e) Sociálně terapeutické činnosti: Uživatelům jsou poskytovány sociálně terapeutické činnosti, které směřují k rozvoji nebo udržení jejich osobních nebo sociálních schopností podporujících sociální začleňování. f) Aktivizační činnosti: Uživatelům jsou nabízeny aktivizační činnosti, pomocí kterých mohou rozvíjet a upevňovat své motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti. g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Uživatelům pracovníci pomáhají podle jejich individuálních potřeb při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line]) 3.5 FINANCOVÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY BUREŠOV Náklady Domova pro seniory Burešov jsou tvořeny třemi základními položkami: mzdovými náklady, odvody (sociální a zdravotní pojištění, Fond kulturních a sociálních potřeb) a provozními náklady. Provozní náklady zahrnují například spotřebu materiálu (pohonné hmoty, potraviny, léky, ochranné pomůcky atd.), spotřebu energie, opravy, cestovné, ostatní služby (telefon, internet atd.), odpisy dlouhodobého majetku nebo ostatní náklady (např. pojištění). O výši jednotlivých položek vypovídá Tabulka 1. 17

22 Zmiňované náklady jsou pokryty třemi skupinami zdrojů. První skupinou jsou tzv. vlastní zdroje. Tyto zdroje zahrnují platby uživatelů služby, příspěvky na péči o uživatele a sponzorské dary od firem nebo osob. Druhou část zdrojů tvoří dotace získané od Ministerstva práce a sociálních věcí a třetí skupinou jsou finanční prostředky získané ze zdravotního pojištění (viz Tabulka 2). Tabulka 1: Roční náklady Domova pro seniory Burešov (v tis. Kč) Mzdové náklady Odvody Provozní náklady Celkem Zdroj: Vnitřní dokumenty Domova pro seniory Burešov, 2012 Tabulka 2: Zdroje financování Domova pro seniory Burešov (v tis. Kč) Příspěvek zřizovatele Vlastní zdroje Dotace MPSV Zdravotní pojištění Celkem Mzdové náklady Odvody Provozní náklady Celkem Zdroj: Vnitřní dokumenty Domova pro seniory Burešov, 2012 Z uvedených tabulek vyplývá, že náklady Domova pro seniory Burešov pokrývají z největší části tzv. vlastní zdroje (ze 72 %) a také dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Na druhou stranu zřizovatel, tj. Zlínský kraj, žádným způsobem na pokrytí nákladů organizace nepřispívá. Náklady uvedené v rozpočtu organizace pokrývají základní potřeby organizace pro plynulý chod dané služby. Organizace a zejména sociální služby mají však další potřeby, které v přehledu nejsou zohledněny. Jsou to investiční i neinvestiční náklady, které by výrazně zvýšily kvalitu služby, a na které momentálně nejsou finanční prostředky ani zdroje, ze kterých by bylo možné tyto prostředky získat. 18

23 Z investičních nákladů, které by byly potřeba pro další rozvoj služby, jsou to například: rekonstrukce koupelen, rekonstrukce vstupních dveří, zastřešení terasy nebo vybudování klimatizace. Z neinvestičních nákladů jsou to například nákup polohovacích lůžek, ohřívacích vozíků pro převoz jídla, evakuačních plachet a dalších pomůcek, které by zvýšily kvalitu služby. Tyto náklady jsou v řádech statisíců (v případě neinvestičních nákladů) až milionů korun (v případě investičních nákladů) a zdroje na tyto náklady a jejich pokrytí v současné době nikdo neřeší. Zároveň je nutné dodat, že v roce 2013 proběhla velká investiční akce - zateplení budovy a výměna oken, financovaná z investičního fondu. To má za následek mimo jiné to, že až do roku 2016 není plánovaná žádná další investiční akce. 19

24 PRAKTICKÁ ČÁST 20

25 4 Metodika práce Cílem mé bakalářské práce je navrhnout marketingový plán Domova pro seniory Burešov. Mé návrhy vychází z analýzy zdrojů a dokumentů, které v současné době Domov pro seniory využívá nebo má k dispozici. Analýza dokumentů nebo studium dokumentů, jak ji nazývá Disman (2002, s. 166) spočívá ve zkoumání hmotného záznamu lidské činnosti, který nevznikl za účelem výzkumu. V praxi to znamená, že analyzuji dokumenty, které zaměstnanci Domova pro seniory Burešov využívají, zejména ty, které jsou určeny pro kontakt s veřejností (vnitřní nebo vnější). Jsou to například plakáty, letáky, žádosti o přijetí, časopis, výroční zprávy, domácí řád nebo také elektronická forma prezentace domova, například webové stránky. Pro zhodnocení dokumentů a aktuální situace, možností a příležitostí Domova pro seniory Burešov bych chtěla využít metody zvané SWOT analýza. SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts - silné stránky, Weaknesses - slabé stránky, Opportunities - příležitosti, Threats - hrozby. SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace. (Grasseová 2006, [online]) Rektořík (2001, s. 75) uvádí, že silné a slabé stránky určují vnitřní faktory efektivnosti organizace a příležitosti a hrozby vymezují vnější prostředí, tj. vnější prostředí efektivnosti organizace. Vnějšími hrozbami mohou být například konkurenční prostředí nebo ohrožení financování projektu. Pomocí SWOT analýzy bych chtěla posoudit všechny prvky marketingového mixu aplikovaného na Domov pro seniory Burešov. Ze SWOT analýzy vyplynou problémové oblasti, proto bude dalším krokem určení konkrétních cílů marketingové strategie domova. Všechny určené cíle rozpracuji do návrhu marketingové strategie Domova pro seniory Burešov (formou projektu) tj. reálných aktivit a doporučení, které bude moci vedení domova využít pro další rozvoj organizace. Marketingový plán bude obsahovat cíle, aktivity, časový harmonogram a rozpočet plánovaný pro několik následujících měsíců. 21

26 5 Marketing Domova pro seniory Burešov V této kapitole bych chtěla zhodnotit současné aktivity týkající se marketingového mixu a fundraisingu tak, jak byl definován v základních pojmech v první části této práce. Jednotlivé prvky marketingového mixu i fundraisingu zhodnotím ve vztahu k zákazníkovi, tj. klientovi využívajícího daný produkt sociální službu, případně veřejnosti v závislosti na daném prvku marketingového mixu. 5.1 MARKETINGOVÉ CHARAKTERISTIKY Marketingový mix zahrnuje 4 základní oblasti (výrobek, cena, místo, propagace) a v případě neziskových organizací je rozšířen o další prvky, jako jsou lidé, procesy a služby zákazníkovi. Tyto prvky a jejich vzájemné vztahy jsou naznačeny v Grafu 1. Graf 1: Rozšířený marketingový mix aplikovaný na Domov pro seniory Burešov KOMUNIKACE vztahy s veřejností MÍSTO lokalita domova PRODUKT domov pro seniory SLUŽBA ZÁKAZNÍKOVI sociální služby PROCESY postupy, mechanismy CENA poplatky za službu LIDÉ zaměstnanci, dobrovolníci Zdroj: Majdúchová, 2009, s. 155 (vlastní zpracování) 22

27 Produkt Z výše uvedených informací vyplývá, že produktem, v případě Domova pro seniory Burešov, je sociální služba, kterou poskytují svým klientům tj. domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Pravidla této služby jsou dána zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pozitivně ohledně výrobku služby hodnotím dlouhodobost, s jakou je služba v tomto domově vykonávána (již od roku 1985) a také kvalitu sociální služby. Tuto kvalitu můžeme posoudit například podle výsledků inspekce, která proběhla v prosinci 2013 na službě domov se zvláštním režimem a dopadla velmi dobře. Předmětem inspekce byla kontrola plnění povinností poskytovatele sociálních služeb stanovených zákonem o sociálních službách a kvality poskytované sociální služby na základě plnění Standardů kvality sociálních služeb. V aktualitě na webových stránkách organizace se uvádí, že inspekční tým neshledal žádné porušení právních předpisů. U kontrolovaných kritérií standardů kvality vždy služba obdržela plný počet bodů (3 body), s výjimkou pouze dvou kritérií, které byly hodnoceny dvěma body. (Domov pro seniory Burešov, 2014,[on-line]). Dalším ukazatelem, který může svědčit o kvalitě této služby je počet žadatelů o službu. K evidovali v Domově pro seniory Burešov 866 zájemců o službu domov pro seniory a 156 zájemců o službu domov se zvláštním režimem. Čekací doba u služby domov pro seniory je max. 3 měsíce, u služby domov se zvláštním režimem je to obvykle rok a půl. (interní dokumenty DS Burešov, 2013) Jako výrobek lze nazvat také samotnou budovu domova pro seniory. Budova byla postavena v roce 1984 podle návrhu architekta Ludvíka Jungwirtha. Rekonstrukce budovy proběhla v roce (Architektura Zlín, 2013, [on-line]) Obrázek 1: Budova Domova pro seniory Burešov Zdroj: Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line] 23

28 Na počátku svého vzniku budova dobře plnila svoji úlohu domova důchodců, protože v 80. a 90. letech byli obyvateli domova převážně soběstační a mobilní klienti, kteří stěhováním do domova řešili svoji bytovou situaci. Situace se začala měnit na konci 90. let, kdy se začal zvyšovat počet klientů, kteří byli stále méně soběstační a potřebovali celodenní péči. V současné době počet klientů upoutaných na lůžko převažuje a původní řešení interiéru domova a zejména pokojů klientů přestává být vyhovující. Problémem jsou zejména úzké dveře do pokojů, které nejsou přizpůsobeny pro šířku invalidních vozíků, nebo také prostorové řešení koupelen, nízké stropy atd. Prostory celkově působí stísněně a spolu s velikostí domova (a jeho kapacitou) nepřináší úplně příznivý dojem a nepůsobí jako vhodné prostředí pro poskytování sociální služby pro seniory. Cena Cenu, kterou organizace požaduje za své služby, si určuje samotná organizace. Maximální výše poplatků, kterou nesmí poskytovatel překročit je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. S touto částí marketingového mixu tedy nemůže organizace sama pracovat. Organizace si sama určuje pouze ceny fakultativních služeb, jejichž výše ale také musí odpovídat reálným nákladům na vykonání této služby. (Lovětínský, Mylková, 2011, s. 2-4 ) Místo Místem, kde je poskytován výrobek sociální služba je lokalita domova pro seniory. Domov pro seniory Burešov leží na okraji města Zlína, v jeho severovýchodní části, nedaleko čtvrti Zálešná. Obrázek 2: Poloha Domova pro seniory Burešov Zdroj: Mapy.cz, 2014, (vlastní zpracování) 24

29 Polohu domova vnímám jako velmi nevýhodnou. Budova domova je umístěna ve svahu Štákova vršku (325 m n. m.) a v jeho bezprostřední blízkosti se nachází pouze chatová oblast, les a garáže. Vzhledem k této poloze jsou obyvatelé domova odsunuti na okraj Zlína a mimo veškeré dění kontakt s okolím. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemají klienti možnost bez pomoci ani například navštívit nedaleký supermarket, zajít si do lesa na procházku nebo se jen projít mezi domy a být v kontaktu s každodenním životem ve městě. Také zahrada domova, která je rozlehlá a jinak příjemně členěná a dobře udržovaná, neposkytuje vhodné prostředí pro trávení volného času, protože cestičky jsou velmi prudké a klienti (zvláště ti, kteří využívají invalidní vozíky) se po nich mohou pohybovat pouze s pomocí další osoby. Výhodou tohoto místa je relativně klidné prostředí. Relativně proto, že se v blízkosti nachází velmi rušná silnice č. 490, která spojuje Zlín s okolními vesnicemi Kostelcem, Štípou a Fryštákem. Dalším kladem je parkoviště umístěné pod budovou, které slouží pro rodiny klientů a další návštěvy. Propagace Propagace je soubor prostředků, kterými organizace komunikuje se zákazníkem. V případě Domova pro seniory Burešov jsou v užším slova smyslu přímými zákazníky klienti využívající službu, a v širším pojetí jsou to příbuzní a blízcí klientů, obyvatelé stejné čtvrti a celá zlínská veřejnost. Propagace je realizována různými prostředky, jako je například reklama, osobní prodej nebo podpora prodeje. Tyto prostředky jsou obvykle neziskovými organizacemi využívány pouze okrajově a největší pozornost je věnována tzv. public relations, tj. vztahy s veřejností, na které bych se také chtěla zaměřit v této kapitole. Komunikace s vnější veřejností A) JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Jednotný vizuální styl (corporate design) patří k základním prvkům public relations. Zahrnuje logo, manuál pro používání loga a využití jednotného grafického stylu na dalších tiskovinách, jako jsou například vizitky, hlavičkové papíry nebo letáky. Z uvedených prvků jednotného vizuálního stylu je dominantní zejména logo. Prvním logem Domova pro seniory Burešov byl čtyřlístek. V roce 2009 vzniklo na zakázku 25

30 logo domova, které vytvořil student Univerzity Tomáše Bati. Jeho odměna za práci činila 500 Kč. Logo svým tvarem připomínalo tvar budovy domova. Obrázek 3: Původní logo Domova pro seniory Burešov Zdroj: Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line] V roce 2013 vznikla nová podoba webových stránek organizace a spolu s ní bylo firmou, která webové stránky vytvářela, přetvořeno i logo domova tak, aby náznak budovy byl více symbolický. Součástí loga se stal i název domova. Obrázek 4: Nové logo Domova pro seniory Burešov Zdroj: Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line] Logo domova se jednoznačně vztahuje k budově, ve které domov sídlí. Tvar budovy je nezaměnitelný a pro zlínské obyvatele všeobecně známý, proto ho hodnotím spíše kladně. Velkou chybou ale je, že k logu neexistuje grafický manuál, který by používání loga upravoval. Zaměstnanci proto používají logo nejednotně a každý podle vlastního uvážení. Domov pro seniory Burešov nemá vytvořený jednotný vizuální styl. Kromě absence grafického manuálu k logu, chybí také jakákoli pravidla pro služební tiskoviny vizitky, hlavičkové papíry, prezentace, interní dokumenty atd. Na těchto dokumentech se mísí různé styly, používají se různé typy písem a dosud panuje nejednotnost i při využívání starší a nové verze loga. Dokumenty, které obsahují obě verze loga, můžeme najít například i na webových stránkách v záložce Dokumenty. 26

31 B) TIŠTĚNÉ MATERIÁLY Z tištěných materiálů, kterými se Domov pro seniory Burešov prezentuje veřejnosti (vnitřní nebo vnější), mohu zmínit zejména leták, Domácí řád, Zprávu o činnosti a časopis Burešovský občasník. Leták je vytištěný černobíle na obyčejném barevném (světle žlutém) papíře a obsahuje základní informace k sociálním službám (podle zákona), které domov poskytuje. Jeho celkový vzhled je spíše střídmý a jednoduchý, a kromě černobílé fotografie budovy na přední straně neobsahuje žádné další dokumentační fotografie. Podle mého názoru sice o službě podává základní informace, ale na druhou stranu nedostatečně reprezentuje organizaci. Je na něm také zobrazena původní verze loga. Distribuce letáku není zajištěna. Leták je k dispozici pouze návštěvníkům domova. Domácí řád domova je dokument, který je určený pro obyvatele domova. Je přehledný a dobře strukturovaný. Pravděpodobně pro lepší srozumitelnost a názornost obsahuje malé obrázky cliparty, které mají dokreslit obsah, ale působí spíše infantilně. Mohl by také být zpracován atraktivněji a srozumitelněji například pro klienty, kteří trpí Alzheimerovou chorobou. Zpráva o činnosti domova za uplynulý rok by mohla být reprezentativním dokumentem, který bude zájemce informovat o akcích a činnosti domova, stejně jako o finančních záležitostech. Tuto zprávu ale tvoří z velké části nepřehledné tabulky, které jsou srozumitelné pouze zasvěcenému čtenáři. Zpráva neobsahuje žádné fotografie a nabízí jen stručný přehled akcí, které se v domově uskutečnily. Tuto zprávu hodnotím negativně zejména proto, že nevyužívá potenciál, který zpráva o činnosti nebo výroční zpráva má. Burešovský občasník je časopis, který vychází nepravidelně a je určený zejména pro klienty domova. Občasník má 20 a více stran a obsahuje básně, gratulace k narozeninám, zprávy o proběhlých akcích, informace k danému ročnímu období a kvízy. Na první pohled je zřejmé, že tento časopis nevytvářel profesionál. Jsou v něm použity různé druhy písem, zarovnání i řádkování. Celkově působí neuspořádaně a je zbytečně rozsáhlý. Také v něm nejsou použity žádné fotografie z akcí domova, ale pouze ilustrační obrázky neznámého původu. 27

32 Obrázek 5: Obálka Burešovského občasníku Zdroj: Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line] Musím konstatovat, že kvalita tištěných materiálů není příliš velká. Jsou vytvářeny pracovníky domova, kteří nemají velké zkušenosti s tvorbou tiskovin a dodržováním alespoň některých prvků jednotného vizuálního stylu. Chybí mi tady také další tiskoviny, jako například plakáty, pozvánky na akce, časopis s informacemi pro vnější veřejnost atd. C) ELEKTRONICKÁ PREZENTACE K základním typům elektronické prezentace patří webové stránky organizace. Domov pro seniory Burešov si v uplynulém roce nechal na zakázku vytvořit nové webové stránky, dostupné na adrese Webové stránky jsou na první pohled příjemné, kladně hodnotím zejména využití kombinace barev hnědé, oranžové a žluté. Stránky jsou také přehledné a jasně strukturované a obsahují většinu informací, které by mohly veřejnost i potenciální klienty zajímat. Kladně hodnotím také možnost zvětšit si písmo na stránce a dokumenty ke stažení. Matoucí je pouze fotografie na úvodní straně, která zobrazuje altánek na zahradě a také chybí fotografie u kontaktů na pracovníky. 28

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject)

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Eva Perná Školní jídelna jako samostatný subjekt (School dining-room like independent legal subject) Bakalář ská práce

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. DEFINICE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZSAH ČINNOSTÍ Předmětná sociální

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více