Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Pavlína Pejlová Marketingová strategie Domova pro seniory Burešov Bakalářská práce vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková 2014

2 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. Dne

3 Chtěla bych tímto poděkovat vedoucí své bakalářské práce Ing. Ester Danihelkové za odborné vedení, trpělivost a podporu při zpracovávání této práce. Také děkuji rodině i přátelům, kteří mě při psaní bakalářské práce i při studiu podporovali.

4 Obsah Úvod... 1 TEORETICKÁ ČÁST Základní pojmy Marketingové charakteristiky Marketingový plán Fundraising Institut příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov Péče o seniory ve Zlíně Charakteristika Domova pro seniory Burešov Poslání organizace Popis služby Financování Domova pro seniory Burešov PRAKTICKÁ ČÁST Metodika práce Marketing Domova pro seniory Burešov Marketingové charakteristiky Fundraising SWOT analýza současných marketingových aktivit Návrh marketingové strategie Domova pro seniory Burešov Cíle marketingové strategie a jejich realizace Časový harmonogram činností Náklady na realizaci marketingové strategie Způsob hodnocení výsledků Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam příloh... 54

5 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Marketingová strategie Domova pro seniory Burešov. Toto téma jsem si vybrala, protože jsou mi blízké obě zdánlivě vzdálené oblasti, a to jsou sociální služby a marketing. Protože pracuji jako koordinátor v dobrovolnickém centru, které vysílá dobrovolníky do Domova pro seniory Burešov a mým druhým zaměstnáním je tvorba grafických podkladů pro velkou neziskovou organizaci, mám vztah k oběma oblastem, které se v této práci prolínají. V posledních letech pozoruji, že se marketing a sociální služby stále více potkávají a poskytování sociálních služeb a řízení neziskových organizací se již neobejde bez využívání principů marketingu, které mohou pomoci informovat zájemce o službu nebo oslovit potenciální sponzory a dárce. Dalším specifikem mé bakalářské práce je to, že se jedná o navržení marketingové strategie pro příspěvkovou organizaci. Příspěvkové organizace mají svého zřizovatele, který na provoz organizace přispívá různou mírou. Současný trend předznamenává, že příspěvkové organizace budou muset při svém financování přestat spoléhat na svého zřizovatele a budou si muset finanční prostředky, které budou potřebovat pro vlastní rozvoj, zajistit od dárců prostřednictvím fundraisingu. Proto si myslím, že má smysl se zabývat marketingovou strategií právě příspěvkové organizace. Tento typ organizace bude muset při svém řízení začít využívat marketingové strategie, přičemž není neobvyklé, že zaměstnanci na vedoucích pozicích často nemají s činnostmi, jako jsou propagace nebo fundraising, téměř žádné zkušenosti na rozdíl od jiných zařízení, které se nemohou spolehnout na podporu svého zřizovatele. Podobně tomu je i v Domově pro seniory Burešov ve Zlíně. Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit současný stav marketingové komunikace Domova pro seniory Burešov a navrhnout marketingový plán, který by mohl pomoci při zviditelnění této organizace nejen pro potenciální klienty a jejich rodiny, ale také pro získávání finančních prostředků. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části vysvětluji základní pojmy, které se týkají marketingu a fundraisingu a zabývám se zde také popisem institutu příspěvkové organizace a jejím hospodařením. Do teoretické části patří také charakteristika Domova pro seniory Burešov, jeho historie, organizační struktura a popis služeb, které tento domov poskytuje svým klientům. V praktické části 1

6 hodnotím marketingové charakteristiky domova a v její druhé části navrhuji marketingový plán, jeho cíle a konkrétní kroky a doporučení k jeho realizaci. Cílem tohoto plánu je otevřít Domov pro seniory Burešov veřejnosti a podpořit tak například získávání nových dobrovolníků nebo dárců. Při psaní práce využívám zejména následující metody: v první řadě je to analýza dokumentů, například při hodnocení tiskovin, které domov využívá pro svoji propagaci. Dále to je SWOT analýza, pro zhodnocení silných a slabých stránek organizace a také příležitostí a hrozeb. A nakonec pro návrh marketingové strategie využívám metodu projektu konkrétně návrh marketingového plánu. 2

7 TEORETICKÁ ČÁST 3

8 1 Základní pojmy Ve své práci se budu zabývat zejména marketingovým mixem a fundraisingem pro Domov pro seniory Burešov, proto bych chtěla tyto pojmy nejdříve definovat a vysvětlit. Tyto pojmy budu využívat v praktické části práce, ve které bych chtěla navrhnout marketingovou strategii této organizace. Podle definice Chartered Institute of Marketing je marketing součástí procesu řízení, zaměřenou na identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka s cílem vytvořit zisk. (Chartered Institut of Marketing, 2013, [on-line]). Hannagan ale doporučuje tuto definici ukončit už před slovy uspokojování požadavků zákazníka, protože neziskové organizace nejsou motivovány ziskem. Neziskové organizace se zaměřují na poskytování veřejných služeb. (Hannagan, 1996, s. 12) 1.1 MARKETINGOVÉ CHARAKTERISTIKY V neziskových organizacích nepatří marketing mezi základní činnosti, ale vzhledem ke změnám způsobů financování a v důsledku větší konkurence je nutné, aby se neziskové organizace této problematice více věnovaly a rozvíjely svoji marketingovou strategii. (Hannagan, 1996, s. 12) Základní marketingové proměnné, které musí management organizace kombinovat a optimalizovat, jsou následující: produkt (služba), jeho cena, jakým způsobem je propagován a místo, kde je dostupný zákazníkovi. Tyto proměnné tvoří tzv. marketingový mix, také zvaný 4P (product, price, promotion, place). Organizace by si měla umět odpovědět na tyto otázky: 1) Jaký by měl být rozsah služby? 2) Jaká je nejlepší cenová politika? 3) Jak by měla být služba distribuována? 4) Jak by měla být služba prodávána? Cílem úspěšné marketingové strategie neziskové organizace je taková kombinace těchto proměnných, aby uspokojila zákazníka. Neziskové organizace kladou největší důraz na produkt, tj. službu, a menší důraz na ostatní složky marketingového mixu. (Hannagan, 1996, s ) Neziskové organizace jsou ale svým zaměřením specifické a klasický marketingový mix není pro ně dostačující. Proto se k základním 4P přidávají další tři komponenty, 4

9 které je vhodným způsobem doplňují. Jsou to: lidé (people), procesy (processes) a služba zákazníkovi (physical evidence). Je to tzv. rozšířený marketingový mix. (Majdúchová, 2009, s. 154) Následující řádky popisují jednotlivé prvky rozšířeného marketingového mixu ve vztahu k neziskovým organizacím. Produkt Výrobek (produkt) je vše, co může trh nabídnout za účelem získání pozornosti, nabytí, používání nebo spotřeby, tzn. vše, co by mohlo uspokojit nějaké přání nebo potřebu. Patří sem hmotné předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky. (Kotler in Hannagan, 1996, s. 111). Produkty lze klasifikovat podle délky spotřeby na zboží krátkodobé spotřeby, zboží dlouhodobé spotřeby a služby. Neziskových organizací se týkají zejména služby, které mají základní charakteristické vlastnosti: nehmotnost (nelze vidět, ani ochutnat, zákazník musí poskytovateli věřit), neoddělitelnost (služba nemůže existovat odděleně od svého poskytovatele), proměnlivost (služba závisí na tom, kdo ji poskytuje) a pomíjivost (službu nelze skladovat). (Hannagan, 1996, s ) Cena Cena nehraje v marketingové strategii organizace příliš velkou roli, protože většina služeb je poskytována zdarma, ale poskytování bezplatné nebo subvencované ceny vyžaduje stejná rozhodnutí jako poskytování služby za účelem zisku. (Hannagan, 1996, s ) V případě, že si cenu stanovuje nezisková organizace sama, jsou rozhodnutí o ceně ovlivňována čtyřmi druhy faktorů: faktory pod kontrolou samotné organizace jsou určené zejména marketingovými cíli organizace, životním cyklem a náklady faktory působící na trhu, na němž organizace operuje jsou určovány cenami konkurence a charakterem trhu, na kterém organizace působí faktory ovlivněné potřebami zákazníků cena by měla odrážet hodnotu služby tak, jak ji vnímá spotřebitel faktory určené marketingovým prostředím jsou to například ekonomické, politické a sociální faktory (Majdúchová, 2009, s. 160) 5

10 Místo Místo znamená v marketingu prostor, kde bude uskutečněna konečná směna a také se týká distribučních kanálů, tj, jakým způsobem se produkt nebo služba dostane k zákazníkům. V neziskovém sektoru jsou za distribuční kanály považovány firmy nebo jednotlivci, kteří zboží nebo vlastnosti určitého zboží přenáší od výrobce ke spotřebiteli. Distribuce výrobku má několik aspektů. Může se týkat například časového rozvržení (kdy je služba poskytována), počtu míst (kde službu poskytujeme), okolního prostředí (kde službu nabízíme). (Hannagan, 1996, s ) Propagace Propagace je soubor metod a prostředků, kterými organizace informuje zákazníka. Cílem propagace je informovat zákazníky o existenci výrobku a jeho užitku, který zákazníkovi přinese. Je to proces efektivní komunikace s veřejností, organizacemi a potenciálními zákazníky. U neziskových organizací je minimálním cílem poskytnout informaci, že existují a poskytují určité produkty a služby. Cílem sdělení neziskové organizace může být například vytvořit pozitivní obraz organizace v očích veřejnosti v zájmu zvýšení poptávky po službách, které poskytuje. Prostředky, kterými lze dobré informovanosti a správné komunikace s veřejností dosáhnout, lze rozdělit do několika kategorií: reklama: je to forma neosobní placené prezentace výrobků nebo služeb, jejímž cílem je informovat zákazníka stávajícího nebo budoucího. V neziskových organizacích je cílem reklamy připoutat pozornost k výrobku nebo službě, vyvolat přání, vnuknout přesvědčení o užitečnosti výrobku a vyzvat zákazníky k jednání. Reklamním médiem může být například televize, rozhlas, tisk nebo internet. Využití reklamy je samozřejmě spjato s finančními náklady, které bývají pro neziskové organizace klíčové při rozhodování, zda reklamu pro komunikaci s veřejností využít. vztahy s veřejností (public relations, zkráceně PR): často bývají spojovány s reklamou, ale základní rozdíl je v tom, že vztahy s veřejností jsou obvykle bezplatné. Vztahy s veřejností lze chápat jako úmyslné, plánované a trvalé úsilí organizace o zajištění porozumění mezi organizací a veřejností, aby se zlepšila její image. Do této činnosti spadá například práce tiskového mluvčího, informo- 6

11 vání tisku o novinkách v organizaci formou tiskových zpráv nebo pořádání tiskových konferencí. Vztahy s veřejností jsou pro neziskové organizace základním typem propagace. (Hanaggan, 1996, s ) V oblasti public relations mohou neziskové organizace využívat prostředky individuálního nebo masového působení. K individuálním patří například osobní rozhovory nebo dopisy, mezi skupinové prostředky řadíme corporate identity (jednotný vizuální styl), tištěné materiály (letáky, plakáty, brožury, výroční zpráva, bulletiny atd.), prvky elektronické komunikace ( , webové stránky, využívání sociálních sítí atd.) nebo veřejné akce (např. den otevřených dveří, kurzy, workshopy atd.). (Bačuvčík, 2011, s ) osobní prodej: je to prezentace informace o službě budoucím zákazníkům. Tento typ propagace není obvykle neziskovými organizacemi příliš využíván, protože neziskové organizace považují svůj produkt (službu) za dostatečně žádoucí a potřebný pro budoucí zákazníky. Osobní prodej v případě neziskových organizací může prakticky znamenat výběr vhodných zaměstnanců pro komunikaci s veřejností (tj. každý, kdo přichází do kontaktu s potenciálními zákazníky), kteří budou organizaci náležitě prezentovat a svým přístupem ovlivní další jednání zákazníka a jeho případné využití dané služby neziskové organizace. podpora prodeje: tato forma propagace zahrnuje společnou reklamu, bezplatné zboží nebo předvádění ukázek. (Hanaggan, 1996, s ) Propagace neziskových organizací probíhá směrem k těmto základním cílovým skupinám: vnitřní veřejnost (zaměstnanci, dobrovolníci), vnější veřejnost, donátoři, legislativci (volení veřejností) a média. (Bačuvčík, 2011, s. 96) Služba zákazníkovi Služba zákazníkovi je základní charakteristikou práce neziskových organizací. Cílem služby je budování dlouhodobé a vzájemné spolupráce. Tento prvek je důležitý, protože se stále mění očekávání zákazníka (zvyšuje se náročnost na kvalitu) a služba zákazníkovi je také nástrojem diferenciace mezi jednotlivými neziskovými organizacemi. (Majdúchová, 2009, s ) 7

12 Lidské zdroje Úspěch marketingu v neziskových organizacích závisí z velké míry na výběru, přípravě a motivaci zaměstnanců. Všichni zaměstnanci by měli pracovat v souladu s posláním organizace a jejími cíli. Zvláštní postavení mezi lidskými zdroji mají dobrovolníci. Základní zásady, které je potřeba dodržovat při práci se zaměstnanci nebo dobrovolníky, jsou následující: - stavět na silných stránkách lidí - sladit rozvoj pracovníka s jeho životní kariérou a jeho plány - prioritou je vzájemná pomoc a podpora mezi pracovníky - důležitá je pravidelná kontrola a vyhodnocování vykonané práce (Majdúchová, 2009, s. 164) Procesy Procesy, které zajišťují tvorbu a dodání produktu, jsou hlavním faktorem marketingového mixu. Zahrnují postupy, mechanismy a časové rozvrhy, pomocí kterých jsou zákazníkovi služby poskytovány. (Majdúchová, 2009, s. 166) Základní marketingový mix tvoří 4P (product, price, place, promotion). Neziskové organizace jsou ale svým zaměřením specifické (nenabízí klasický výrobek, ale službu), a proto je vhodné doplnit marketingový mix o další složky, jako jsou lidé, procesy a služba zákazníkovi, které vystihují charakteristiku a zaměření neziskových organizací. 1.2 MARKETINGOVÝ PLÁN Termín marketingové plánování se používá v případě, že chceme objasnit využití marketingových nástrojů k dosažení marketingových cílů. (Westwood, 1999, s. 13) Sestavení marketingového plánu má pro organizace řadu výhod. Plánování například umožňuje koordinovat činnosti, které pomáhají dosáhnout cílů v určitém čase, nutí také přemýšlet organizaci systematicky o budoucnosti, umožňuje objevovat lepší příležitosti na trhu a zajišťuje lepší připravenost na změny. (Majaro, 1996, s. 219) Marketingový plán obsahuje následující kroky: analýzu současné situace je to podrobné zkoumání marketingového prostředí. Jedním z nástrojů, jak marketingové prostředí hodnotit, je SWOT analýza. určení cílů cíle vymezují stav, k jakému chce organizace dospět 8

13 stanovení postupu postupy určují, jakým způsobem dosáhnout vytyčených cílů uvedení do praxe popis toho, jakým způsobem budou cíle realizovány sestavení rozpočtu tj. nákladů na realizaci marketingové strategie (Rektořík, 2001, s. 85) Specifikem sestavování marketingového plánu u neziskových organizací je zejména to, že by plán měl navazovat na vize a poslání dané organizace, přičemž vize obsahuje představu organizace o výsledném stavu, kterého by chtěla dosáhnout. Poslání organizace je dáno veřejným zájmem. Úskalí sestavování marketingového plánu u neziskových organizací tvoří stanovení měřitelných cílů. Cílem působení neziskové organizace totiž může být spíše kvalita, která je těžko měřitelná. (Bačuvčík, 2006, s. 54) 1.3 FUNDRAISING Fundraising je možné definovat jako komunikaci s dárci. Často je fundraising vnímán jako získávání finančních prostředků, ale na stejné úrovni stojí také získávání hmotných darů, služeb, lidské aktivity (např. dobrovolnictví), prostoru, jména nebo značky (např. podpora významné osobnosti). Dárce můžeme rozdělit do několika skupin: 1. individuální dárcovství Individuální dárcovství není v České republice příliš rozšířeno. Základní nevýhodou je to, že dárci - jednotlivci věnují pouze malý příspěvek a je potřeba oslovit velkou skupinu lidí, aby se tento způsob fundraisingu vrátil. Tato forma dárcovství může být pro neziskové organizace zajímavá v případě, že se jedná o pravidelné příspěvky. Specifickou formou individuálního dárcovství je dobrovolnictví jedná se o dar práce, schopností a dovedností nebo času. Individuální dárcovství může mít podobu i členství a členských příspěvků. 2. firemní dárcovství Firemní dárcovství je v některých prvcích podobné individuálnímu. O poskytnutí daru zde také rozhodují konkrétní lidé jednotlivci (manažer) nebo kolektiv zaměstnanců. Motivací firem je často tzv. společenská odpovědnost (corporate social responsibility), která může být také součástí PR organizace. Firemní dárcovství může mít mnoho podob nejen 9

14 finanční příspěvek, ale také hmotný dar (poskytnutí zboží nebo služeb), poskytnutí prostor, vybavení nebo vlastních zaměstnanců. Existují dva způsoby, jakým mohou firmy neziskové organizaci přispět je to dárcovství a sponzoring. Dárcovství je motivované altruismem, sponzoring se naopak dá charakterizovat jako dar s protiplněním, tj. firma za svůj dar očekává protislužbu, např. v podobě prezentace. 3. nadace a nadační fondy Nadace a nadační fondy jsou účelová sdružení majetku zřízená za účelem podpory dobročinných aktivit. Zaměřují se na různé oblasti společnosti, např. ochrana lidských práv, ekologické aktivity, ochrana kulturních památek, vzdělávání, charitativní a sociální projekty atd. Podpora nadací z grantů má obvykle podobu finančního příspěvku, ale může být také hmotným darem neziskové organizaci. Nadace a nadační fondy se zaměřují zejména na podporu projektů (inovativních), ne na podporu běžné činnosti organizace. Granty nadací jsou vypisovány obvykle pravidelně ročně, půlročně nebo i častěji. 4. veřejná správa Podpora neziskových organizací od orgánů veřejné správy má nejčastěji formu finančního příspěvku. Na úrovni obcí nebo krajů může mít podpora formu bezplatného pronájmu prostor, poskytnutí zázemí nebo hmotného daru. Dotační řízení bývají zpravidla vypisována jednou za rok. (Bačuvčík, 2011, s ) Získávání finančních prostředků prostřednictvím fundraisingu je dlouhodobý proces a při plánování by se měl dodržet následující postup: 1. definovat poslání organizace 2. určit konkrétní cíle 3. vypracovat plán aktivit, na jehož základě se zpracuje rozpočet 4. vybrat vhodné fundraisingové metody 5. oslovit dárce 6. komunikovat s dárcem ohledně využití daru, případně o obnovení daru (Rektořík, 2001, s. 91) 10

15 Způsoby fundraisingu: direct mail (tzv. přímý poštovní styk), veřejné sbírky, benefiční akce, osobní dopis nebo telefonický rozhovor, písemná žádost o grant nebo přímé oslovování dárců v místě bydliště nebo na ulici. (Rektořík, 2001, s. 92) V této kapitole jsem shrnula základní marketingové charakteristiky, marketingový plán a také popisuji, co je to fundraising a jeho základní typy. Základní proměnné marketingu tvoří produkt, cena, místo a propagace. V případě neziskových organizací, kde je produktem služba, je tato skupina proměnných rozšířena o další tři charakteristiky, a to službu zákazníkovi, lidské zdroje a procesy, pomocí kterých jsou zákazníkovi poskytovány služby. Marketingový plán obsahuje tyto kroky: analýzu situace, určení cílů, stanovení postupu, realizaci a sestavení rozpočtu. Fundraising je komunikace s dárci, kteří mohou věnovat svůj čas, finanční prostředky nebo věcné dary. Dárci se dělí do několika skupina na individuální dárce, firemní dárce, nadace a nadační fondy a finanční prostředky získané od veřejné správy. 11

16 2 Institut příspěvkové organizace Příspěvková organice je právnická osoba, která může být zřízena dvěma způsoby. Jsou to příspěvkové organizace zřizované územně správním celkem podle zákona 250/2000 Sb. (Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a příspěvkové organizace zřizované státem podle zákona 218/2000 Sb. (Zákon o rozpočtových pravidlech). Činnost příspěvkové organizace je určená zřizovatelem. Územní samosprávný celek (kraj nebo obec) zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah a struktura vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: úplný název zřizovatele, název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo, vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena; okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel a vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. (Zákon 250/2000 Sb., 27) Do svého vlastnictví může příspěvková organizace získat pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to těmito způsoby: bezúplatným převodem od svého zřizovatele, darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, děděním nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. (Zákon 250/2000 Sb., 27) Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů (rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb, investiční fond, fond odměn) a s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. Příspěvková organizace dále hospodaří s dotacemi na úhradu provozních výdajů. (Zákon 250/2000 Sb., 28) Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. (Zákon 250/2000 Sb., 28) 12

17 Bačuvčík (2006, s. 27) řadí příspěvkové organizace na pomezí a označuje je jako hraniční typ ekonomického subjektu. Jsou povahou veřejné, ale mohou být financovány ze soukromých zdrojů. Domov pro seniory Burešov byl zřízen a v roce 2000 se stal příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Předmět činnosti je v obchodním rejstříku od roku 2007 vymezen konkrétními zákony: zákonem o sociálním zabezpečení, zákonem o sociálních službách a zákonem o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. (Úplný výpis z obchodního rejstříku, 2014, [on-line]) 13

18 3 Domov pro seniory Burešov Domov pro seniory Burešov má sídlo ve Zlíně a na úvod této kapitoly bych chtěla popsat organizace sociální služby, které také sídlí v tomto městě a mohou tak být konkurencí pro domov pro seniory Burešov při získávání finančních prostředků zejména od firem, které sídlí v tomto regionu, ale také od podnikatelů a obyvatel Zlína. 3.1 PÉČE O SENIORY VE ZLÍNĚ Podle údajů z roku 2012 se péči o seniory (tj. pobytové služby) ve Zlíně věnují další tři organizace. Jsou to NADĚJE Dům pokojného stáří, Hvězda občanské sdružení a Domov pro seniory EFATA. V blízkém okolí Zlína jsou další organizace, které nabízí služby pro seniory například SENIOR Otrokovice, Dotek Vizovice, Domov pro seniory Lukov atd. Domovy pro seniory se sídlem ve Zlíně poskytují tyto služby: Dům pokojného stáří Naděje Dům pokojného stáří zajišťuje celoroční péči o seniory, převážně se sníženou soběstačností. Poskytuje komplexní sociální služby, ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, aktivní program trávení volného času. Součástí Domu pokojného stáří je i domov se zvláštním režimem, který poskytuje péči osobám postiženým Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence. Poskytuje služby zaměřené na specifické potřeby těchto osob. Kapacita Domu pokojného stáří je 65 klientů. (Katalog poskytovatelů sociálních služeb Zlín, 2012) Hvězda občanské sdružení Domovy se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální služby a zdravotní péči osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s jiným zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením v lůžkovém zařízení formou trvalých pobytů. Kapacita domovů je 95 lůžek. Cílovou skupinou jsou dospělí, mladší a starší senioři (od 27 let do neomezeně). (Sdružení Hvězda, 2014, [on-line]) Domov pro seniory EFATA Zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením od 65 let věku. Zajišťuje komplexní celoroční péči. Zřizovatelem a provozovatelem je Moravskoslezské sdružení 14

19 Církve adventistů sedmého dne. Kapacita domova je 19 lůžek. (Katalog poskytovatelů sociálních služeb Zlín, 2012) Z uvedených informací vyplývá, že Domov pro seniory Burešov je jedinou příspěvkovou organizací ve Zlíně a také co do kapacity poskytovaných služeb největší organizací. To může být výhoda i nevýhoda při sestavování marketingové strategie. Výhodou je například dominantní postavení této organizace na trhu služeb poskytovaných pro seniory ve Zlíně a také dostatek zkušeností díky dlouhodobé a souvislé práci. Nevýhodou se stává těžkopádnost velké organizace, pomalé změny a dlouhé trvání schvalovacího procesu změn. Nevýhodou může být také samotný status organizace, díky němuž nemá vedení této organizace téměř žádné zkušenosti s propagací, marketingem svých služeb nebo fundraisingem a získáváním finančních prostředků na rozdíl od ostatních organizací ve Zlíně, které poskytují stejné služby. 3.2 CHARAKTERISTIKA DOMOVA PRO SENIORY BUREŠOV Domov pro seniory byl otevřen 11. prosince 1984, od října roku 2000 je toto zařízení příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Od roku 2011 poskytuje dvě sociální služby, a to domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. (Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line]) Domov pro seniory Burešov měl pro rok 2012 celkem 105 zaměstnanců a organizační struktura služeb domov pro seniory i domov se zvláštním režimem byla následující: ŘEDITEL DOMOVA o personalista /mzdová účetní o zdravotní úsek ošetřovatelská péče, nutriční terapeut, úklid o sociální úsek přímá obslužná péče, odborná péče o ekonomicko-provozní úsek údržba, kuchyně, prádelna, krejčí/zásobovač/skladník (Domov pro seniory Burešov, 2012, [on-line]) 15

20 3.3 POSLÁNÍ ORGANIZACE Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory Burešov, p. o. je poskytovat uživatelům potřebnou péči a zároveň je podporovat v zachování jejich soběstačnosti. Kapacita domova je 108 míst. Domov pro seniory poskytuje podle 49 zákona o sociálních službách tyto základní činnosti: poskytování ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (Domov pro seniory Burešov, 2013, [online]) Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem poskytuje podle 50 zákona o sociálních službách tyto základní činnosti: poskytování ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílovou skupinou služby domov se zvláštním režimem jsou senioři od 60 let nemocní Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence a kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita je 64 míst. (Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line]) 3.4 POPIS SLUŽBY Sociální služby v Domově pro seniory Burešov, p. o. jsou poskytovány v souladu s 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a poskytují tyto základní činnosti: a) Ubytování: Ubytování je poskytováno uživatelům v pokojích o rozloze 15m 2. Součástí pokojů je sociální zařízení. 16

21 b) Poskytnutí stravy: Stravování je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav a přání uživatelů. Strava je uživatelům vydávána 3x až 5x denně dle diety, kterou si uživatel vybere. c) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Kvalifikovaný personál zajišťuje uživatelům podle jejich individuálních potřeb pomoc a podporu při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání nebo změny poloh, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru zařízení. d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Uživatelé jsou podporováni k využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení. Snahou je uživatele co nejvíce podporovat v udržování kontaktů se svým přirozeným sociálním prostředím. e) Sociálně terapeutické činnosti: Uživatelům jsou poskytovány sociálně terapeutické činnosti, které směřují k rozvoji nebo udržení jejich osobních nebo sociálních schopností podporujících sociální začleňování. f) Aktivizační činnosti: Uživatelům jsou nabízeny aktivizační činnosti, pomocí kterých mohou rozvíjet a upevňovat své motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti. g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Uživatelům pracovníci pomáhají podle jejich individuálních potřeb při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line]) 3.5 FINANCOVÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY BUREŠOV Náklady Domova pro seniory Burešov jsou tvořeny třemi základními položkami: mzdovými náklady, odvody (sociální a zdravotní pojištění, Fond kulturních a sociálních potřeb) a provozními náklady. Provozní náklady zahrnují například spotřebu materiálu (pohonné hmoty, potraviny, léky, ochranné pomůcky atd.), spotřebu energie, opravy, cestovné, ostatní služby (telefon, internet atd.), odpisy dlouhodobého majetku nebo ostatní náklady (např. pojištění). O výši jednotlivých položek vypovídá Tabulka 1. 17

22 Zmiňované náklady jsou pokryty třemi skupinami zdrojů. První skupinou jsou tzv. vlastní zdroje. Tyto zdroje zahrnují platby uživatelů služby, příspěvky na péči o uživatele a sponzorské dary od firem nebo osob. Druhou část zdrojů tvoří dotace získané od Ministerstva práce a sociálních věcí a třetí skupinou jsou finanční prostředky získané ze zdravotního pojištění (viz Tabulka 2). Tabulka 1: Roční náklady Domova pro seniory Burešov (v tis. Kč) Mzdové náklady Odvody Provozní náklady Celkem Zdroj: Vnitřní dokumenty Domova pro seniory Burešov, 2012 Tabulka 2: Zdroje financování Domova pro seniory Burešov (v tis. Kč) Příspěvek zřizovatele Vlastní zdroje Dotace MPSV Zdravotní pojištění Celkem Mzdové náklady Odvody Provozní náklady Celkem Zdroj: Vnitřní dokumenty Domova pro seniory Burešov, 2012 Z uvedených tabulek vyplývá, že náklady Domova pro seniory Burešov pokrývají z největší části tzv. vlastní zdroje (ze 72 %) a také dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Na druhou stranu zřizovatel, tj. Zlínský kraj, žádným způsobem na pokrytí nákladů organizace nepřispívá. Náklady uvedené v rozpočtu organizace pokrývají základní potřeby organizace pro plynulý chod dané služby. Organizace a zejména sociální služby mají však další potřeby, které v přehledu nejsou zohledněny. Jsou to investiční i neinvestiční náklady, které by výrazně zvýšily kvalitu služby, a na které momentálně nejsou finanční prostředky ani zdroje, ze kterých by bylo možné tyto prostředky získat. 18

23 Z investičních nákladů, které by byly potřeba pro další rozvoj služby, jsou to například: rekonstrukce koupelen, rekonstrukce vstupních dveří, zastřešení terasy nebo vybudování klimatizace. Z neinvestičních nákladů jsou to například nákup polohovacích lůžek, ohřívacích vozíků pro převoz jídla, evakuačních plachet a dalších pomůcek, které by zvýšily kvalitu služby. Tyto náklady jsou v řádech statisíců (v případě neinvestičních nákladů) až milionů korun (v případě investičních nákladů) a zdroje na tyto náklady a jejich pokrytí v současné době nikdo neřeší. Zároveň je nutné dodat, že v roce 2013 proběhla velká investiční akce - zateplení budovy a výměna oken, financovaná z investičního fondu. To má za následek mimo jiné to, že až do roku 2016 není plánovaná žádná další investiční akce. 19

24 PRAKTICKÁ ČÁST 20

25 4 Metodika práce Cílem mé bakalářské práce je navrhnout marketingový plán Domova pro seniory Burešov. Mé návrhy vychází z analýzy zdrojů a dokumentů, které v současné době Domov pro seniory využívá nebo má k dispozici. Analýza dokumentů nebo studium dokumentů, jak ji nazývá Disman (2002, s. 166) spočívá ve zkoumání hmotného záznamu lidské činnosti, který nevznikl za účelem výzkumu. V praxi to znamená, že analyzuji dokumenty, které zaměstnanci Domova pro seniory Burešov využívají, zejména ty, které jsou určeny pro kontakt s veřejností (vnitřní nebo vnější). Jsou to například plakáty, letáky, žádosti o přijetí, časopis, výroční zprávy, domácí řád nebo také elektronická forma prezentace domova, například webové stránky. Pro zhodnocení dokumentů a aktuální situace, možností a příležitostí Domova pro seniory Burešov bych chtěla využít metody zvané SWOT analýza. SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts - silné stránky, Weaknesses - slabé stránky, Opportunities - příležitosti, Threats - hrozby. SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace. (Grasseová 2006, [online]) Rektořík (2001, s. 75) uvádí, že silné a slabé stránky určují vnitřní faktory efektivnosti organizace a příležitosti a hrozby vymezují vnější prostředí, tj. vnější prostředí efektivnosti organizace. Vnějšími hrozbami mohou být například konkurenční prostředí nebo ohrožení financování projektu. Pomocí SWOT analýzy bych chtěla posoudit všechny prvky marketingového mixu aplikovaného na Domov pro seniory Burešov. Ze SWOT analýzy vyplynou problémové oblasti, proto bude dalším krokem určení konkrétních cílů marketingové strategie domova. Všechny určené cíle rozpracuji do návrhu marketingové strategie Domova pro seniory Burešov (formou projektu) tj. reálných aktivit a doporučení, které bude moci vedení domova využít pro další rozvoj organizace. Marketingový plán bude obsahovat cíle, aktivity, časový harmonogram a rozpočet plánovaný pro několik následujících měsíců. 21

26 5 Marketing Domova pro seniory Burešov V této kapitole bych chtěla zhodnotit současné aktivity týkající se marketingového mixu a fundraisingu tak, jak byl definován v základních pojmech v první části této práce. Jednotlivé prvky marketingového mixu i fundraisingu zhodnotím ve vztahu k zákazníkovi, tj. klientovi využívajícího daný produkt sociální službu, případně veřejnosti v závislosti na daném prvku marketingového mixu. 5.1 MARKETINGOVÉ CHARAKTERISTIKY Marketingový mix zahrnuje 4 základní oblasti (výrobek, cena, místo, propagace) a v případě neziskových organizací je rozšířen o další prvky, jako jsou lidé, procesy a služby zákazníkovi. Tyto prvky a jejich vzájemné vztahy jsou naznačeny v Grafu 1. Graf 1: Rozšířený marketingový mix aplikovaný na Domov pro seniory Burešov KOMUNIKACE vztahy s veřejností MÍSTO lokalita domova PRODUKT domov pro seniory SLUŽBA ZÁKAZNÍKOVI sociální služby PROCESY postupy, mechanismy CENA poplatky za službu LIDÉ zaměstnanci, dobrovolníci Zdroj: Majdúchová, 2009, s. 155 (vlastní zpracování) 22

27 Produkt Z výše uvedených informací vyplývá, že produktem, v případě Domova pro seniory Burešov, je sociální služba, kterou poskytují svým klientům tj. domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Pravidla této služby jsou dána zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pozitivně ohledně výrobku služby hodnotím dlouhodobost, s jakou je služba v tomto domově vykonávána (již od roku 1985) a také kvalitu sociální služby. Tuto kvalitu můžeme posoudit například podle výsledků inspekce, která proběhla v prosinci 2013 na službě domov se zvláštním režimem a dopadla velmi dobře. Předmětem inspekce byla kontrola plnění povinností poskytovatele sociálních služeb stanovených zákonem o sociálních službách a kvality poskytované sociální služby na základě plnění Standardů kvality sociálních služeb. V aktualitě na webových stránkách organizace se uvádí, že inspekční tým neshledal žádné porušení právních předpisů. U kontrolovaných kritérií standardů kvality vždy služba obdržela plný počet bodů (3 body), s výjimkou pouze dvou kritérií, které byly hodnoceny dvěma body. (Domov pro seniory Burešov, 2014,[on-line]). Dalším ukazatelem, který může svědčit o kvalitě této služby je počet žadatelů o službu. K evidovali v Domově pro seniory Burešov 866 zájemců o službu domov pro seniory a 156 zájemců o službu domov se zvláštním režimem. Čekací doba u služby domov pro seniory je max. 3 měsíce, u služby domov se zvláštním režimem je to obvykle rok a půl. (interní dokumenty DS Burešov, 2013) Jako výrobek lze nazvat také samotnou budovu domova pro seniory. Budova byla postavena v roce 1984 podle návrhu architekta Ludvíka Jungwirtha. Rekonstrukce budovy proběhla v roce (Architektura Zlín, 2013, [on-line]) Obrázek 1: Budova Domova pro seniory Burešov Zdroj: Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line] 23

28 Na počátku svého vzniku budova dobře plnila svoji úlohu domova důchodců, protože v 80. a 90. letech byli obyvateli domova převážně soběstační a mobilní klienti, kteří stěhováním do domova řešili svoji bytovou situaci. Situace se začala měnit na konci 90. let, kdy se začal zvyšovat počet klientů, kteří byli stále méně soběstační a potřebovali celodenní péči. V současné době počet klientů upoutaných na lůžko převažuje a původní řešení interiéru domova a zejména pokojů klientů přestává být vyhovující. Problémem jsou zejména úzké dveře do pokojů, které nejsou přizpůsobeny pro šířku invalidních vozíků, nebo také prostorové řešení koupelen, nízké stropy atd. Prostory celkově působí stísněně a spolu s velikostí domova (a jeho kapacitou) nepřináší úplně příznivý dojem a nepůsobí jako vhodné prostředí pro poskytování sociální služby pro seniory. Cena Cenu, kterou organizace požaduje za své služby, si určuje samotná organizace. Maximální výše poplatků, kterou nesmí poskytovatel překročit je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. S touto částí marketingového mixu tedy nemůže organizace sama pracovat. Organizace si sama určuje pouze ceny fakultativních služeb, jejichž výše ale také musí odpovídat reálným nákladům na vykonání této služby. (Lovětínský, Mylková, 2011, s. 2-4 ) Místo Místem, kde je poskytován výrobek sociální služba je lokalita domova pro seniory. Domov pro seniory Burešov leží na okraji města Zlína, v jeho severovýchodní části, nedaleko čtvrti Zálešná. Obrázek 2: Poloha Domova pro seniory Burešov Zdroj: Mapy.cz, 2014, (vlastní zpracování) 24

29 Polohu domova vnímám jako velmi nevýhodnou. Budova domova je umístěna ve svahu Štákova vršku (325 m n. m.) a v jeho bezprostřední blízkosti se nachází pouze chatová oblast, les a garáže. Vzhledem k této poloze jsou obyvatelé domova odsunuti na okraj Zlína a mimo veškeré dění kontakt s okolím. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemají klienti možnost bez pomoci ani například navštívit nedaleký supermarket, zajít si do lesa na procházku nebo se jen projít mezi domy a být v kontaktu s každodenním životem ve městě. Také zahrada domova, která je rozlehlá a jinak příjemně členěná a dobře udržovaná, neposkytuje vhodné prostředí pro trávení volného času, protože cestičky jsou velmi prudké a klienti (zvláště ti, kteří využívají invalidní vozíky) se po nich mohou pohybovat pouze s pomocí další osoby. Výhodou tohoto místa je relativně klidné prostředí. Relativně proto, že se v blízkosti nachází velmi rušná silnice č. 490, která spojuje Zlín s okolními vesnicemi Kostelcem, Štípou a Fryštákem. Dalším kladem je parkoviště umístěné pod budovou, které slouží pro rodiny klientů a další návštěvy. Propagace Propagace je soubor prostředků, kterými organizace komunikuje se zákazníkem. V případě Domova pro seniory Burešov jsou v užším slova smyslu přímými zákazníky klienti využívající službu, a v širším pojetí jsou to příbuzní a blízcí klientů, obyvatelé stejné čtvrti a celá zlínská veřejnost. Propagace je realizována různými prostředky, jako je například reklama, osobní prodej nebo podpora prodeje. Tyto prostředky jsou obvykle neziskovými organizacemi využívány pouze okrajově a největší pozornost je věnována tzv. public relations, tj. vztahy s veřejností, na které bych se také chtěla zaměřit v této kapitole. Komunikace s vnější veřejností A) JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Jednotný vizuální styl (corporate design) patří k základním prvkům public relations. Zahrnuje logo, manuál pro používání loga a využití jednotného grafického stylu na dalších tiskovinách, jako jsou například vizitky, hlavičkové papíry nebo letáky. Z uvedených prvků jednotného vizuálního stylu je dominantní zejména logo. Prvním logem Domova pro seniory Burešov byl čtyřlístek. V roce 2009 vzniklo na zakázku 25

30 logo domova, které vytvořil student Univerzity Tomáše Bati. Jeho odměna za práci činila 500 Kč. Logo svým tvarem připomínalo tvar budovy domova. Obrázek 3: Původní logo Domova pro seniory Burešov Zdroj: Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line] V roce 2013 vznikla nová podoba webových stránek organizace a spolu s ní bylo firmou, která webové stránky vytvářela, přetvořeno i logo domova tak, aby náznak budovy byl více symbolický. Součástí loga se stal i název domova. Obrázek 4: Nové logo Domova pro seniory Burešov Zdroj: Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line] Logo domova se jednoznačně vztahuje k budově, ve které domov sídlí. Tvar budovy je nezaměnitelný a pro zlínské obyvatele všeobecně známý, proto ho hodnotím spíše kladně. Velkou chybou ale je, že k logu neexistuje grafický manuál, který by používání loga upravoval. Zaměstnanci proto používají logo nejednotně a každý podle vlastního uvážení. Domov pro seniory Burešov nemá vytvořený jednotný vizuální styl. Kromě absence grafického manuálu k logu, chybí také jakákoli pravidla pro služební tiskoviny vizitky, hlavičkové papíry, prezentace, interní dokumenty atd. Na těchto dokumentech se mísí různé styly, používají se různé typy písem a dosud panuje nejednotnost i při využívání starší a nové verze loga. Dokumenty, které obsahují obě verze loga, můžeme najít například i na webových stránkách v záložce Dokumenty. 26

31 B) TIŠTĚNÉ MATERIÁLY Z tištěných materiálů, kterými se Domov pro seniory Burešov prezentuje veřejnosti (vnitřní nebo vnější), mohu zmínit zejména leták, Domácí řád, Zprávu o činnosti a časopis Burešovský občasník. Leták je vytištěný černobíle na obyčejném barevném (světle žlutém) papíře a obsahuje základní informace k sociálním službám (podle zákona), které domov poskytuje. Jeho celkový vzhled je spíše střídmý a jednoduchý, a kromě černobílé fotografie budovy na přední straně neobsahuje žádné další dokumentační fotografie. Podle mého názoru sice o službě podává základní informace, ale na druhou stranu nedostatečně reprezentuje organizaci. Je na něm také zobrazena původní verze loga. Distribuce letáku není zajištěna. Leták je k dispozici pouze návštěvníkům domova. Domácí řád domova je dokument, který je určený pro obyvatele domova. Je přehledný a dobře strukturovaný. Pravděpodobně pro lepší srozumitelnost a názornost obsahuje malé obrázky cliparty, které mají dokreslit obsah, ale působí spíše infantilně. Mohl by také být zpracován atraktivněji a srozumitelněji například pro klienty, kteří trpí Alzheimerovou chorobou. Zpráva o činnosti domova za uplynulý rok by mohla být reprezentativním dokumentem, který bude zájemce informovat o akcích a činnosti domova, stejně jako o finančních záležitostech. Tuto zprávu ale tvoří z velké části nepřehledné tabulky, které jsou srozumitelné pouze zasvěcenému čtenáři. Zpráva neobsahuje žádné fotografie a nabízí jen stručný přehled akcí, které se v domově uskutečnily. Tuto zprávu hodnotím negativně zejména proto, že nevyužívá potenciál, který zpráva o činnosti nebo výroční zpráva má. Burešovský občasník je časopis, který vychází nepravidelně a je určený zejména pro klienty domova. Občasník má 20 a více stran a obsahuje básně, gratulace k narozeninám, zprávy o proběhlých akcích, informace k danému ročnímu období a kvízy. Na první pohled je zřejmé, že tento časopis nevytvářel profesionál. Jsou v něm použity různé druhy písem, zarovnání i řádkování. Celkově působí neuspořádaně a je zbytečně rozsáhlý. Také v něm nejsou použity žádné fotografie z akcí domova, ale pouze ilustrační obrázky neznámého původu. 27

32 Obrázek 5: Obálka Burešovského občasníku Zdroj: Domov pro seniory Burešov, 2013, [on-line] Musím konstatovat, že kvalita tištěných materiálů není příliš velká. Jsou vytvářeny pracovníky domova, kteří nemají velké zkušenosti s tvorbou tiskovin a dodržováním alespoň některých prvků jednotného vizuálního stylu. Chybí mi tady také další tiskoviny, jako například plakáty, pozvánky na akce, časopis s informacemi pro vnější veřejnost atd. C) ELEKTRONICKÁ PREZENTACE K základním typům elektronické prezentace patří webové stránky organizace. Domov pro seniory Burešov si v uplynulém roce nechal na zakázku vytvořit nové webové stránky, dostupné na adrese Webové stránky jsou na první pohled příjemné, kladně hodnotím zejména využití kombinace barev hnědé, oranžové a žluté. Stránky jsou také přehledné a jasně strukturované a obsahují většinu informací, které by mohly veřejnost i potenciální klienty zajímat. Kladně hodnotím také možnost zvětšit si písmo na stránce a dokumenty ke stažení. Matoucí je pouze fotografie na úvodní straně, která zobrazuje altánek na zahradě a také chybí fotografie u kontaktů na pracovníky. 28

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí Bc. Zdeňka Pavelková Diplomová práce 2013/2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem zlepšení image Diakonie ČCE střediska ve Valašském

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY KULTURNÍ PROJEKTY NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZAMĚŘENÝCH NA KULTURNÍ ČINNOST BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tereza Benešová Specializace

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná Marketingové komunikace v sociálních službách Bc. Eva Krvačná Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi, vymezuje jejich jedinečnost a význam v sociálních sluţbách.

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Analýza marketingového mixu ve firmě ELEVEN SPORTSWEAR Jonáš Výbora Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Synot auto, a. s., která je importérem

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky Miroslava Žampachová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci Podnikatelský plán na založení restaurace je zpracován podnikatelský

Více

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová Propagace Sport-V-hotelu Vysočina Vendula Pelikánová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou propagace konkrétního subjektu, a to Sport-V-hotelu Vysočina, působícího

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport

Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bakalářská práce Jméno: Renata Plodíková Bankovní management, Bankovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos BAKALÁŘSKÁ

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podnikatelský plán vybraného podniku The business plan of the selected company Thu Trang Nguyen Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program

Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. Lukáš Novotný Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program Bakalářská práce Vedoucí práce Mgr. Bc. Irena Kovačičinová

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE

Více