ASSET VÍNO A INVESTICE ŠPANĚLSKO. Co se děje. na kapitálových trzích MANAGEMENT. Rozhovor s architektem PLESKOTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASSET VÍNO A INVESTICE ŠPANĚLSKO. Co se děje. na kapitálových trzích MANAGEMENT. Rozhovor s architektem PLESKOTEM"

Transkript

1 2/2008 časopis společnosti BH Securities ASSET MANAGEMENT Co se děje na kapitálových trzích Rozhovor s architektem PLESKOTEM VÍNO A INVESTICE ŠPANĚLSKO

2 obsah editorial editorial 03 strategie Asset Management 04 Rozhovor s portfoliomanagerem 05 Situace na kapitálovém trhu - aktuální 06 Hledání dna amerického akciového trhu 08 Krátké ohlédnutí za obchodováním s certifikáty 09 odborné termíny 10 nadace Věry a vladimíra janouškových 11 rozhovor s Ing. arch. Josefem Pleskotem 12 Investice do vína 14 ŠPANĚLSKO Země krásných kontrastů 15 Santiago de Compostela 17 Španělská vína 18 adrenalinový přejezd Aljaškou na kole 19 kam jít 22 fotoreportáž z F1 v singapuru 23 Vážení čtenáři, zdá se, že nové číslo časopisu Béháčko nevychází v tu správnou dobu. Přesto věříme, že v něm najdete spoustu zajímavých informací i odlehčení v době krize, která zatřásla všemi pilíři finančních trhů. Bohužel pro celý finanční svět až poslední měsíc ukázal, s jakými obrovskými problémy se potýkaly největší americké banky, a že tato krize, zaměstnávající naplno snad všechna média, dosahuje daleko větších rozměrů, než ještě počátkem letošního roku předpokládali odborníci. Pro jednoduchou ilustraci připomeňme, že z pěti největších amerických investičních bank zůstaly pouze dvě a že ani v jejich případě není situace vůbec jednoduchá. Světové finanční trhy se otřásají v základech a Wall Street, finanční srdce celého světa, již nikdy nebude takové jako dříve. Svět se ptá, co bude dál. V současné době je velmi těžké předvídat budoucí vývoj. Každopádně je jasné, že vládám nejvyspělejších zemí v čele s USA není situace lhostejná a snaží se vzniklou situaci řešit opatřeními, která od 30. let minulého století nemají obdoby. Nezbývá než doufat, že se podaří situaci v krátké době uklidnit a najít takové nástroje, které by vrátily zpět ztracenou důvěru ve finanční instituce jako základ každé vyspělé ekonomiky. Přes to všechno se domníváme, že není nutné mít obavy z opakování už vzpomenuté krize ze 30. let, kdy akciové trhy propadly o téměř 90 procent. Ano, jistě lze předpokládat, že činnost nyní ukončí ještě i některé další finanční ústavy či hedgové fondy. Přesto tato situace může možná poněkud paradoxně pomoci k vyčištění celého systému a možnosti připravit se na stabilizaci finančních institucí, která povede k navrácení důvěry a k opětovnému růstu akciových trhů, který je s ní spojen. V posledních týdnech se však ukazuje a potvrzují to i události posledních dnů, že více než fundamentálními ukazateli jsme ohroženi panikou, která v některých případech dosahuje až absurdních rozměrů. Dříve totiž nebylo zvykem, aby si trh jako jeden muž stál za svým. Ovšem dnes, v době globalizace a vyspělých informačních technologií, se katastrofické zprávy přenášejí rychlostí, o jaké se nám ještě poměrně nedávno ani nesnilo, a panika tak ještě rychleji zaplavuje svět. Katastrofická nálada v současnosti funguje jako téměř jediný faktor určující vývoj trhu. Navzdory tomu si myslíme, že zatracovat investice na akciových trzích by byla velká škoda. Pamětníci a velcí hráči, kteří se na finančních trzích pohybují řadu let, tvrdí, že nejvíce lze vydělat právě během největší deprese. V době jako tato je nutné zachovat klid a pevné nervy. Je třeba pečlivě zvážit svoji finanční situaci a rozhodnete-li se k investování, tak postupovat velmi disciplinovaně bez ohledu na emoce. Když nakupovat, tak si určitě rozvrhnout investování do několika kroků a rozhodně vybírat tituly, které jsou vzhledem k jejich fundamentální hodnotě a současné ceně na trhu velmi podhodnocené. Za současné situace však bohužel musíme počítat spíše s investičním horizontem 1 až 3 roky, i když krátkodobé výrazné pohyby kurzů přímo vybízejí ke spekulacím. Ale finální rozhodnutí je vždy na investorovi, byť obchodování na denní bázi lze doporučit pouze opravdu velmi zkušeným obchodníkům. Období neklidu na kapitálových trzích bývá psychicky i finančně náročné pro všechny jeho účastníky, ať jde o investora, obchodníka, či o makléře. Proto věříme, že připravované kroky, které mají přispět k řešení krize na finančních trzích, budou realizovány co nejdříve a povedou k následnému uklidňování celé situace. Závěrem je však nutné poznamenat, že obnovení důvěry ve finanční instituce tak, jak jsme ji znali ještě v polovině minulého roku, bude proces, který nebude trvat měsíce, ale spíše roky. Chtěli bychom Vám proto prostřednictvím Béhačka popřát v následujícím období především pevné nervy, chladnou hlavu a klid při investování na finančních trzích, pokud o této možnosti jako alternativě uložení peněz uvažujete. Zdeněk Lepka Béháčko - časopis společnosti BH Securities a.s., Vychází dvakrát ročně pro klienty BH Securities a.s.; podzim 2008 Vydavatel: BH Securities a.s., Na Příkopě 15, Praha 1 Redakce : Iveta Kmochová Editor: Ivan Ryšavý Grafická úprava: AWB advertising, Bratislava,, Redakční uzávěrka

3 noviny bh securities noviny bh securities Asset Management aneb Svěřit se do rukou profesionálů Snad téměř každý se dnes při řízení svých firemních, rodinných či osobních financí zamýšlí nad možnostmi, jak je co nejlépe zhodnotit. Finanční a kapitálový trh nabízí nepřeberné možnosti investic od dluhových cenných papírů, akcií, měn po deriváty. Pro rozhodování, kdy investiční instrumenty ze svého portfolia včas prodat, a naopak které v nejvhodnějším okamžiku nakoupit, je nutné sledovat a vyhodnocovat řadu informací. Nejlepší podmínky pro takové efektivní rozhodování má obchodník s cennými papíry. Dokáže totiž optimálně využít synergických efektů plynoucích z jeho postavení na kapitálovém trhu, okamžitého přístupu na finanční trhy, kvalifikovaných zaměstnanců, sofistikovaných analýz a rozvětvených obchodních kontaktů. Asset Management neboli správa aktiv se jako standardní služba investičního bankovnictví rozvinula ve druhé polovině minulého desetiletí i v podmínkách českého finančního trhu. Na tuzemském trhu nabízejí tuto službu všechny velké banky a řada brokerských společností. Správa aktiv je v užším slova smyslu zhodnocování dočasně volných finančních prostředků pomocí investičních instrumentů finančního a kapitálového trhu. Jejím základním stavebním kamenem je individuální přístup k zákazníkovi a respektování jeho požadavků vymezujících okruh možných investic. Tři základní typy portfolia Rozhodne-li se zákazník využít služeb profesionála, má obvykle možnost si v rámci aktivní správy vybrat některé z předem definovaných investičních portfolií. Ta se obecně dělí podle rizika na tři základní typy: konzervativní, balancované a růstové. Každé z nich má samozřejmě svá specifika. Konzervativní portfolio volí zákazník, který si vytváří finanční rezervu na nějakou budoucí událost, a proto zpravidla chová větší averzi k riziku. Strategie konzervativního portfolia klade důraz na minimalizování výkyvů hodnoty investice. Základním instrumentem takového porfolia jsou zejména dluhopisy a investiční nástroje peněžního trhu 04 typu depozitních směnek, certifikátů apod. Nepatrná část prostředků konzervativního portfolia může být směřována také do akcií. Portfolio balancované je určeno zákazníkům, kteří požadují možnost vyššího zhodnocení svých volných finančních prostředků. Za možnost dosažení vyššího výnosu však musí zaplatit ochotou akceptovat částečné riziko v podobě možného poklesu hodnoty portfolia. Investice v balancovaném portfoliu jsou rozděleny mezi akcie a dluhopisy, přičemž poměr může být až 60:40 ve prospěch akcií. Investiční horizont takového portfolia se pohybuje kolem tří let. Růstové portfolio je vytvářeno pro zákazníky zaměřené na maximalizaci výnosů, a to i za cenu vysokého rizika. Tento typ portfolia si klade za cíl dosáhnout nadstandardního zhodnocení investicemi především do akcií, cizích měn či derivátů. Investiční horizont růstového portfolia je dlouhodobý, obvykle delší než pět let. O volbě správného mixu portfolia rozhodují především dva základní parametry: investiční horizont a vztah k riziku. Nejlépe vyhovující typ portfolia a investiční strategii navrhne portfolio manager na základě vyhodnocení investičního profilu zákazníka. Kromě toho musí portfolio manager při výběru investiční strategie vzít v úvahu také individuální požadavky na likviditu, daňové a právní postavení zákazníka a další specifické požadavky. Aktivní i pasivní správa Finanční prostředky pak zákazník svěřuje portfolio manažerovi do aktivní správy, což znamená, že správce samostatně vyhodnocuje investiční příležitosti a také je realizuje. Portfolio manager se při nákupech a prodejích řídí smluvními limity stanovenými pro jednotlivé typy investičních nástrojů. Tyto limity lze na základě oboustranné dohody změnit. Lze rovněž využít pasivní správu, při níž portfolio manažer za úplatu pouze informuje o vhodnosti nákupů a prodejů určitých emisí. Klient si tak vlastně kupuje analýzu investičních příležitostí a poradenství. Při výběru správce portfolia je důležité přihlédnout i k dalším aspektům. Mezi ty nejdůležitější patří postavení společnosti na trhu. Dlouholeté a stabilní postavení společnosti mezi nejvýznamnějšími hráči je předpokladem pro kvalitní služby. K analýze správce poslouží nejen veřejně dostupné informace, ale také reference jeho klientů. Právě klienti, kteří mají dlouhodobou zkušenost s konkrétním správcem finančních aktiv, mohou podat cenné informace o způsobu investování v různých vývojových fázích kapitálového trhu. I když zákazník svěří správu svého portfolia do rukou profesionála, měl by pravidelně kontrolovat, zda se investice neodchyluje od dohodnuté strategie. Kontakt mezi správcem portfolia a zákazníkem by tedy měl být neustálý. V pravidelných, nejčastěji měsíčních intervalech pak zákazník dostává interview Je rozdíl mezi tím být osobním makléřem a portfolio manažerem? Zatímco makléř během denní obchodní seance zejména vyřizuje pokyny klientů a neustále bedlivě sleduje každý pohyb na trhu, aby byl klientům schopen dát správné obchodní informace, portfolio manažer se více zabývá koncepčním vyhodnocováním dění na trhu a vymýšlí, jak co nejlépe zhodnotit prostředky, které nám klienti svěřují. Nicméně jedno mají obě pozice společné: Tato práce je totiž neustále o penězích, neboť tu nakládáme s poměrně významnými majetky. Tomu musí odpovídat vědomí vysoké odpovědnosti, ať už jde o portfolio manažera nebo o osobního makléře. S tím se pojí i vysoká míra stresu. Proto tuto práci asi opravdu nejde dělat až do důchodu. Ještě loni jste měli šest typizovaných zprávu o stavu portfolia. V dnešní době nabízejí někteří správci také možnost on-line sledování vývoje portfolia na zabezpečených internetových stránkách. Úspěšnost kritériem odměny Stejně jako v případě jiných služeb i za správu portfolia náleží obhospodařovateli odměna. Odměna je obvykle složena ze dvou částí. První je tzv. management fee neboli poplatek za obhospodařování, který se počítá jako jisté procento z průměrné hodnoty spravovaných prostředků. Druhou složku odměny, poplatek za úspěšnost, tvoří podíl na dosažených výnosech jím spravovaného portfolia. Marek Bilík Portfolio manažer: Současný pokles trhů není trvalý Už jedenáctým rokem pracuje v naší společnosti Ing. Jiří Jaroš. Za tu dobu si vyzkoušel jak pozici osobního makléře, tak následně práci portfolio manažera. Nyní stojí v čele týmu, který se zabývá službou správy aktiv, a rovněž je členem představenstva. V rámci služby BHS Asset Management společnost obhospodařuje zákaznická portfolia. Ve standardní nabídce společnosti je v současné době deset typizovaných investičních strategií ve třech různých měnách (CZK, EUR a USD). portfolií, teď už deset. Proč? Protože touto službou chceme oslovit co nejširší okruh klientů a vyjít vstříc jejich požadavkům. Více typizovaných portfolií různě profilovaných podle míry rizika a skladby investičních nástrojů rozšiřuje škálu možností volit buď konzervativní, či agresivnější strategii investování. U konzervativnějších portfolií se sleduje menší riziko s minimalizací výkyvů hodnoty investice a jistější výnos takové portfolio je orientováno hlavně na investice do dluhopisů, instrumentů peněžního trhu a případně investičních certifikátů. Nebo lze zvolit agresivnější, ovšem rizikovější strategii, ale zase s nadějí na podstatně vyšší zhodnocení investice. Portfolia tohoto druhého typu se opírají především o akcie. Více typizovaných portfolií klientům navíc dává lepší příležitost zvolit si sobě na míru mix konzervativnějších a agresivnějších typů portfolií, a optimálně tak vyvážit podstupované riziko. Dávají klienti přednost konzervativní, nebo agresivní investiční strategii? Zájem o tu či onu strategii se v čase spíše přelévá, přičemž hodně záleží na sentimentu trhu. To znamená, že když v nedávné minulosti akciové trhy v podstatě neustále rostly, měl mnohý z klientů, který by jinak do agresivnější strategie nešel, tendenci do nich část investic přesměrovat a sázet na pokračování růstu. Odhlédnu-li však od sentimentu na trhu, hodně záleží na osobních preferencích klienta. Třeba zájemce o asset management v předdůchodovém věku zpravidla volí konzervativnější typ produktu. Většinou k nám přicházejí klienti už s vlast- 05

4 interview noviny bh securities ní jasnější představou, jaké jsou ochotni podstoupit riziko a co od své investice očekávají. Nemůže sentiment na trhu vést k tomu, že klient naskakuje do vlaku, který už pouze dojíždí do cílové stanice? Občas to tak bývá, ale neplatí to absolutně. Často ten doběh ještě může být relativně dlouhý. Například vloni na jaře se mluvilo o tom, jak jsou komodity vysoko, a ještě před pár měsíci tento trh rostl neuvěřitelným způsobem. Naproti tomu ještě vloni na podzim se mnoho lidí zajímalo o to, kolik lze vydělat na raketovém růstu Číny nebo Indie. Letos přišel zlom a čínské akciové indexy ztrácejí více jak polovinu hodnoty proti svým maximům. Lze nynější nepříznivý vývoj na kapitálových trzích z pohledu investora využít a obrátit jej při volbě odpovídající strategie ve výhodu? Ano, zcela určitě. Výrazný neklid na trzích spojený s poklesem cen akcií, který je pro někoho hrozbou, se pro jiného stává příležitostí. To se týká zejména nových prostředků investovaných do akcií v této době. Byť nelze vyloučit, že akciové trhy mohou ještě klesnout, je tato situace pro trpělivého 06 a realisticky uvažujícího investora jedinečnou příležitostí k vytvoření akciového portfolia složeného z kvalitních titulů za nízké ceny. Současný výkyv na trzích směrem dolů rozhodně neznamená trvalý stav. Čím se BH Securities při správě aktiv vymezuje vůči konkurenci? Nespornou předností je, že umožňujeme využívat výhod přímého investování i těm, kdo disponují menšími objemy finančních prostředků. Konkrétně pro investice do našich typizovaných portfolií zpravidla akceptujeme vklad už od půl milionu korun. Klientům však nenabízíme nějaké podílové fondy, které by si ostatně mohli sami koupit v každé bance, ale nakupujeme pro ně přímo konkrétní cenné papíry konkrétních společností. Určitě musím zmínit i naše internetové klientské rozhraní, díky němuž si klient může denně kontrolovat strukturu svých aktiv a jejich pohyb. Klienti asset managementu tam mimo jiné naleznou údaje o aktuálním výnosu své investice. Mimochodem, už chystáme i platformu pro elektronické obchodování, takže klienti to se týká hlavně obchodování na základě komisionářské smlouvy, budou moci zadávat své pokyny komfortně přes počítač z domova. Jako každý obchodník s cennými papíry i společnost BH Securities musí dodržovat platné předpisy v oblasti kapitálového trhu. Navíc je členem České asociace obchodníků s cennými papíry, která mimo jiné dbá na etické chování svých členů vůči klientům. V čem jdete v tomto směru dál, než požaduje legislativa? Soustřeďujeme se hlavně na kvalitní komunikaci s klientem už ve fázi jeho zájmu o naše služby. Cílem je, aby klient byl seriózně informován o všech přednostech i možných rizicích produktu. Důsledně také do portfolií pořizujeme zejména investiční instrumenty, které se běžně obchodují na veřejných trzích, takže je získáváme za adekvátní a průkaznou cenu a vylučujeme případnou manipulaci s ní. Rovněž zásadně nakupujeme instrumenty zvenku, nikoliv z naší finanční skupiny, protože se chceme vyvarovat možného rizika střetu zájmů. Také máme striktnější vnitřní pravidla pro obchodování zaměstnanců, aby nedocházelo k jejich kolizi s obchody klientů. Ivan Ryšavý KAPITÁLOVÉ TRHY Z POHLEDU BH SECURITIES 1. Aktuální vývoj v zahraničí i tuzemsku Situace na kapitálových trzích nás nyní zastihuje v době, kdy překotný vývoj posledních několika málo týdnů v mnohém překryl předchozí dění. Uveďme hlavní faktory, které podle našeho mínění charakterizují to, co prožíváme: Bilancujeme roční výročí hypoteční krize v USA. Větší počet klientů, kteří nebyli schopni splácet své hypotéky, se poprvé objevil v kalifornském městečku Stockton nedaleko Los Angeles loni v létě. Rok od této události ukázal, že americké banky poskytovaly hypotéky na velmi pochybném základě a takovou měrou, že ani čtyři kvartály nestačily k odkrytí všech způsobených škod. Tři zářijové týdny změnily mapu finančního světa, když z pěti investičních bank v USA (Bearn Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merill Lynch a Morgan Stanley) zbyly jen dvě: Goldman Sachs a Morgan Stanley. Ani ty však nemají ještě vyhráno. Například Morgan Stanley se předběžně noviny bh securities dohodla na kapitálovém vstupu, aby posílila svoji finanční pozici. Americká vláda v obraně před pádem trhu převzala největší americké zprostředkovatele hypotečních úvěrů Fannie Mae a Fredie Mac. Největší americká i světová pojišťovna AIG se stala státní společností, když od americké centrální banky (FED) zároveň přijala záchranný úvěr (85 mld. USD). Zkrachovala největší americká spořitelna Washington Mutual a její bankovní aktiva byla prodána skupině JPMorgan Chase. Wachovia Corp. musela hledat mezi konkurencí svého zachránce a nakonec prodala svá bankovní aktiva bance Citigroup. Atd. Společným jmenovatelem těchto změn jsou velké expozice finančních institucí na trhu (rizikových) hypoték (přímo či nepřímo prostřednictvím druhotných instrumentů), nebo následné problémy nastalé úvěrové krize, tj. nedostatek likvidity na mezibankovním trhu. FED a americká vláda již podnikly mnoho kroků a vynaložily značnou sumu peněz na záchranu či převzetí těch největších finančních institucí, které se dostaly do problémů, a na podporu likvidity bankovního systému. Nyní spolu se zákonodárci stojí před zásadním rozhodnutím o podobě zákona, který má finanční sektor zbavit zátěže nesplácených úvěrů. Uvedený zákon rozdělil veřejnost i účastníky na akciovém trhu na dva tábory: Na straně jedné totiž nabízí relativně rychlý pocit cesty z krize a obrany proti dalšímu zadrhnutí bankovního systému, na straně druhé však představuje silný zásah státu a zátěž klade především na bedra daňových poplatníků. Zda bude řešení nabízené v podobě agentury, která by měla pochybné (hypoteční) úvěry odkoupit, dostatečně účinné, nelze v tuto chvíli ani zdaleka odhadnout. Finanční krize se přelévá do Evropy. Po Velké Británii se i v dalších státech západní Evropy množí případy krachu, převzetí nebo zestátnění bank. Evropská centrální banka (ECB) mění pohled na budoucí vývoj sazeb. ECB doposud opakovaně odkládala nezřídka deklarované záměry zvýšení sazeb (s cílem chránit evropskou ekonomiku před přílišnou inflací), na posledním PX index jednání však již připustila možnost budoucího snížení úrokových sazeb; hrozba výrazného zpomalení ekonomiky násobeného hrozbou expanze úvěrové krize změnila náhled banky. Není divu, že akciové trhy rychle propadají depresi, která je střídána nadějemi, což vede k velmi vysoké volatilitě, rychlým a velkým změnám akciových indexů. Do hry vstupují i některé technické prvky, například stop lossy, které prohlubují ztráty při rychlém poklesu kurzu akcií. V zájmu snížení násobného účinku spekulativních obchodů americká Komise pro cenné papíry (SEC) dočasně omezila short selling. Dramatický vývoj amerických akciových trhů se odráží na trzích v Evropě, které jsou navíc samy zneklidněny vlastními obavami o evropský bankovní sektor. Na pozadí těchto pohybů se obchoduje na pražské burze a nervozita a medvědí trh se Praze nevyhýbají. Při velikosti pražského trhu a při významu zahraničních investorů v obchodování a růstu jejich averze k riziku nemohla a nemůže jít Praha (zatím) opačným směrem. 2. Výhled do konce roku 2008 Na pražskou burzu budou pravděpodobně opět působit zejména zahraniční vlivy; pořadí podle významu lze očekávat následující: * (-/0) vývoj zahraničních akciových trhů vývoj ve finančním sektoru USA a Evropy, výhledy americké ekonomiky a ekonomik EU; (0/+) vývoj ekonomik střední a východní Evropy (CEE) a lokálních měn; například trend dlouhodobého posilování CZK podporuje atraktivnost (českých akcií) pro zahraniční investory a může nastoupit v okamžiku určitého zklidnění trhů (menší averze k riziku); (+/-) výsledky lokálních firem (v průběhu výsledkových sezon). S velkou pravděpodobností můžeme předpokládat pokračování velkých pohybů kurzů akcií, klidnější může být samotný konec roku. Překotný vývoj ve finančním sektoru bude přinášet dále četná překvapení volatilitu, určité zklidnění v USA vystřídají turbulence v Evropě. Dlouhodobější zásadní otázky, týkající se rizik vývoje ekonomik, sektorů (zejména finančního) atd., nejsou vyřešeny a zatím představují důvod pro klesajícího trend (na jehož pozadí bude trhy vystřelovat oběma směry). Určitý pokles četnosti ekonomických zpráv, pozitivnější atmosféra blížících se Vánoc a vyšší aktivita v portfoliích velkých investorů snad přinesou zklidnění a mírné posílení v závěru roku. Kromě toho není vyloučeno, že ČEZ stihne v prosinci začít s 2. etapou nákupu vlastních akcií. Pokud dojde ke konci roku ke zklidněn a posílení, může trh v průběhu Q opět i výrazněji klesat Na masivní nákupy ještě není vhodná doba. K těm by mělo v případě dlouhodobých a konzervativnějších investorů docházet až v okamžiku, kdy se prokáže obrat trendu k býčímu trhu. Ale náhlé propady (například kolem 10 % v průběhu 2 dnů) mohou být vhodnou spekulací na krátkodobé zisky, či zlepšení průměrných pořizovacích cen v portfoliu. Za tímto účelem a také jako určitá prevence je v očekávání náhlých propadů vhodné udržovat stále poměrně velký podíl investic v podobě hotovosti. Petr Hlinomaz Den 07

5 finance finance Hledání dna amerického akciového trhu KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA OBCHODOVÁNÍM S CERTIFIKÁTY V říjnu loňského roku dosáhly americké akciové trhy (měřeno indexem S&P 500) svého historického maxima. Následně pod tíhou dlouho ignorovaných problémů ve finančním sektoru a vlivem zpomalení ekonomiky zamířily dolů. Nyní se tak pohybují více než 20 % od svého maxima. Nálada na trzích je napjatá, analytici vidí budoucí výhled nejistě (byl snad však výhled někdy dříve jistý?), finanční periodika se předhánějí v tom, který z nich přinese negativnější předpověď budoucího vývoje akciových trhů. Přirozeně tak vyvstávají otázky: Je skutečně třeba být negativní? Nastává skutečně čas odvrátit se od akcií? Historií prověřenou pravdou je, že obchodníci jsou nejpozitivnější v obdobích, kdy ceny akcií razí na nová maxima. Naopak největší skepsi a nedůvěře propadají v období cenových poklesů. Nic nového Historie se opakuje. Chování trhů se v posledním období změnilo, což si mnoho účastníků odmítá připustit. Jejich myšlení je tak stále zamrzlé do období , kdy jsme byli svědky stabilního vzestupného trendu a obchodníky prověřila maximálně 8 až 10% korekce. Současná situace tak nové obchodníky učí a těm starým připomíná to, co již zapomněli. Historie se totiž opakuje a vývoj posledních dvanácti měsíců to jen potvrzuje. Za posledních sto let proběhlo na akciových trzích 24 medvědích trhů, tedy období, kdy se majoritní indexy propadly od svého maxima o alespoň dvacet procent. V průměru jsme tedy svědky medvědího trendu jednou za 4,1 roku. Kdo si byl této statistiky vědom, mohl s přihlédnutím k předchozímu vývoji příchod výraznější korekce předpovídat a připravit se na ni. Po dlouhém pozitivním růstu akciových trhů, které šly vzhůru téměř jednotně a kdy zjednodušeně řečeno platilo, že stačilo kdykoliv cokoliv nakoupit a později se ziskem prodat, nás nynější situace nutí navrátit se k samotným kořenům investování. Z krátkodobějšího hlediska totiž sice hraje na trzích hlavní roli sentiment, z dlouhodobého hlediska jsou však rozhodujícími a stěžejními fundamentální data, skutečná vnitřní hodnota jednotlivých akciových společností a její vývoj a výhled, hledání rovnováhy mezi hodnotou a fair cenou. 08 Jsme již blízko dna? Množí se otázky, kdy už aktuálně negativní období skončí a zda jsme již blízko obratu zpět vzhůru. Tento stav paradoxně není příznivý k tomu, aby k obratu skutečně došlo. Historie předchozích medvědích trendů totiž ukazuje, že jejich konec nastal často právě v době, kdy většina obchodníků hodila ručník do ringu a jakoby rezignovala na další vývoj v přesvědčení, že nic pozitivního již akcie nemohou přinést. K této rezignaci, jakožto poslední vlně směrem dolů, zdá se ještě nyní nedošlo. Nepříliš dobře vyznívá také skutečnost, že i přes znatelný pokles kurzů nejsme u amerického akciového trhu jako celku svědky lepšících se fundamentů. Ještě na začátku letošního roku se ukazatel P/E (poměr ceny akcie k ziskům) indexu S&P 500 nacházel okolo hodnoty 19. Po následném významném poklesu trhů se však P/E zvýšil nad hodnotu 23. To jen dokazuje, že zisky firem zastoupených v indexu poklesly více, než jejich tržní ceny. Aby se index P/E pouze vrátil na úroveň z počátku roku, musíme být svědky buď opětovného zvýšení zisků firem, případně se musíme připravit na další cenový pokles. Z pohledu do historie je navíc zřejmé, že nový a zdravý vzestupný trend akciových trhů byl vždy odstartován z podstatně nižších úrovní P/E, než je tomu nyní. K výraznějšímu zlepšení nedošlo ani u dividendového výnosu celého trhu, kde se navíc ještě můžeme dočkat především ze strany finančních společností nemilých překvapení. Nastává čas pro dlouhodobé investory I přesto se však nelze na aktuální situaci dívat pouze negativně. Většina špatných zpráv totiž přichází z finančního sektoru a negativní nálada u něj se následně přenáší dále. Vždyť z devíti hlavních sektorů indexu S&P 500 hlásí v letošním roce pokles zisků pouze dva z nich právě finanční sektor a pak ještě sektor zbytného zboží. U ostatních sektorů či dále odvětví se řada společností dostává pod tlakem celkové nálady na trzích na velmi zajímavé cenové úrovně. A právě této aktuální napjaté situace, a nervozity tak lze využít k postupnému budování stabilního dlouhodobého portfolia. Nejbližší série dat o hospodaření jednotlivých společností dorazí k obchodníkům na začátku druhého říjnového týdne, kdy startuje ve Spojených státech čtvrtletní výsledková sezóna. V průběhu října by mělo zveřejnit výsledky svého hospodaření 365 společností indexu S&P 500. Jimi poskytnutý obrázek pak může ustanovit náladu na trzích na zbytek letošního roku. Kamil Bednář Dění na trzích během léta prohloubilo zájem části investorů i o jiné investice než jenom o akcie. Z nejistoty akciových trhů částečně těžily investiční certifikáty, a to hned ze dvou protichůdných pohledů. Vyšší volatilita akciových i komoditních trhů přilákala spekulanty k pákovým produktům nabízejícím rychlé a vysoké výnosy. Tyto investice však byly provázeny vyšším rizikem. Druhá část investorů proto dala přednost bezpečnějším investicím v podobě garantovaných produktů, které nabízejí vyšší ochranu před turbulencemi na trzích. Po spolupráci na emisi certifikátu Elektrická energie Garant II BH Securities, a. s., úspěšně pokračovalo další emisí komoditního garantovaného certifikátu TOP 5 Energy Garant. Šlo o privátní emisi certifikátu navázaného na koš pěti komodit (ropa, zemní plyn, uhlí, benzin, topná nafta), pro který se BHS stalo na pražské burze specialistou. Jde o 3letý produkt s nominálem 100 CZK, jehož aktuální Vývoj DAX Reverse bonus v 2008 (zdroj: BCPP, BHS) tržní cena se však kvůli vývoji podkladových aktiv a vývoji sazeb pohybuje pod úrovní nominálu. To v současnosti představuje relativně bezrizikový výnos (riziko emitenta) do splatnosti, přičemž certifikát nadále nabízí možnost zhodnocení během platnosti na základě možného růstu podkladových aktiv. Z aktuální nabídky certifikátů pražské burzy představuje zajímavou příležitost také DAX Reverse bonus certifikát, který díky své konstrukci těží z poklesu trhů, konkrétně poklesu indexu DAX, a proto nabízí možnost určitého zajištění, ale i spekulace na pokračující nejistotu na trzích a další pokles. Do blízké budoucnosti věříme, že se nám podaří rozšířit nabídku produktů o další zajímavé možnosti investování. Peter Čaputa Vývoj indexu DAXv 2008 (zdroj: BCPP, BHS) 09

6 Co je co aneb Důležité pojmy Odborné termíny Asset class (třída aktiv) je určitá forma majetku. Rozlišujeme čtyři třídy aktiv: akcie, pevně úročené cenné papíry, hotovost a nemovitosti. Asset allocation (rozdělení aktiv) rozdělení majetku mezi hlavní kategorie aktiv, jako jsou domácí akcie, mezinárodní akcie, obligace, nemovitosti a hotovost, do kterých je možné investovat. Benchmark srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investice. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia, se kterým investor obchoduje na pražské burze, s vývojem oficiálního burzovního indexu PX. Tento index je potom benchmarkem referenční úrovní pro vyhodnocování úspěšnosti investičních záměrů. Bonita úvěruschopnost, kredibilita banky, obchodní pověst. Velmi intenzivně prověřovaná v souvislosti se snahou minimalizovat úvěrové riziko. Bonita hraje velmi důležitou roli při emisi cenných papírů. Cyklické akcie akcie, které klesají a stoupají v závislosti na ekonomickém cyklu. Deflace dlouhodobější pokles většiny cen v ekonomice. Nejde tedy o zápornou inflaci způsobenou vývojem jen v některých cenových segmentech, ani o jednorázový či krátkodobý pokles cenové hladiny. Derivát instrument, který je odvozen od podkladového aktiva (v nejužším pojetí opce, financial futures a swapy). Slangové výrazy Bottom fishing (hledání dna) po velkém výprodeji a poklesu, nákupy extrémně předprodaných akcií. Blue chips akcie nejkvalitnějších společností na daném kapitálovém trhu. Dead cat bounce po velké propadu mírný, nepřesvědčivý vzestup. High flyers akciové tituly s nadměrnými kurzovými vzestupy. Laggards akcie, které jsou v rámci sektoru jedny z nejslabších. Range (rozpětí) nejvyšší a nejnižší kurzový záznam v určitém časovém úseku. 10 co znamená Diverzifikace rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot (aktiv). Hedging přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků, přičemž cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně. Going public přeměna soukromé firmy na veřejnou akciovou společnost. Účelem je navršit kapitál prodejem svých vlastních akcií pro další rozvoj firmy. Portfolio mezinárodně používaný výraz pro soubor různých investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu. Rating hodnocení bonity emitentů dluhových cenných papírů; ratingové stupnice se obvykle dělí na investiční stupnice a spekulativní stupeň. Split štěpení akcií (dělení emise). Výnosnost ekonomický ukazatel efektivnosti hospodaření, relativní vyjádření výsledku hospodaření (například zisku) k určitému základu (například vlastnímu kapitálu). Volatilita měřítko pro kurzové kolísání základní hodnoty. Rotation burzovní situace, kdy doposud vedoucí sektory začínají klesat vlivem odtoku původně investovaných peněz a naopak zaostávající sektory začínají růst vlivem nové poptávky. Scalpers obchodníci, kteří obchodují během jednoho dne a uskuteční v každém obchodním dnu stovky obchodů. Summer doldrums období pomalejších obchodních seancí v letních měsících, kdy se na burzách uskutečňují menší objemy obchodů, většinou z důvodu dovolených. Whipsaw výraz pro velmi volatilní trh, na kterém je ostrý vzestup cen rychle následován stejně prudkým propadem. podporujeme Na počátku činnost spočívala hlavně ve zmapování, inventarizaci a zaevidování uměleckých předmětů, které byly vloženy do nadačního majetku. Nyní se Nadace Věry a Vladimíra Janouškových zodpovědně soustřeďuje na zachování a ochranu uměleckých děl a údržbu domu manželů Janouškových. Nadace současně pracuje na záchraně a restaurování poškozených uměleckých objektů, dále vytváří komplexní soupis díla obou sochařů a rozsáhlý archiv informací o jejich tvorbě a životě. V budoucnu se bude věnovat i provozování stálé expozice uměleckých děl manželů Janouškových. Nadace od svého počátku spolupracuje i na výstavních projektech. Například nyní se až do letošního 2. listopadu v Královském letohrádku na Pražském hradě koná výstava Tři sochařky Věra Janoušková, Eva Kmentová, Alina Szapocznikow. Nadace Věry a Vladimíra Janouškových tak plní základní činnosti v oblasti práce se svými sbírkami: zpracovává, ukládá a eviduje sbírkové předměty, současně odborně a šetrně restauruje časem i lidskou rukou poškozená díla, jejichž potřeba restaurování je skutečně akutní. S postupným restaurováním venkovních plastik a realizací vzniká na zahradě sousedící s ateliérem ojedinělé sochařské lapidárium obou umělců. Veřejnost si je může prohlédnout dvakrát do roka, případně kdykoliv po dohodě se zástupci Nadace. Nadace Věry a Vladimíra Janouškových již restaurátorsky zachránila a v zahradě ateliéru instalovala venkovní plastiky Vladimíra Janouška: Kováci (původně instalovaná v areálu SONP Kladno), Křídlo (původně umístěná na Kajetánských terasách Pražského hradu) Oheň (dříve na sídlišti Novodvorská v Praze 4). Budování stálé expozice a sochařského lapidária lze zařadit mezi další aktivity, které Nadace vykonává, po práci se sbírkami je to práce pro veřejnost. Nadace aktivity v této oblasti NADACE Věry a Vladimíra Janouškových zdárně rozvíjí, což dokládá spolupráce na výstavních projektech: Věra Janoušková Sochy a koláže ( ) Kulturní dům Střelnice, Vrchlabí, Galerie Na půdě Věra Janoušková Nové koláže ( ) Galerie Klatovy/Klenová, Galerie u Bílého jednorožce Věra Janoušková Anděl, Nové Koláže ( ) Galerie umění Karlovy Vary, pobočka Letohrádek Ostrov Věra Janoušková Barevná zastavení ( ) Galerie moderního umění v Hradci Králové Věra Janoušková Rozmanitá zastavení ( ) Regionální muzeum a galerie v Jičíně Nadace Věry a Vladimíra Janouškových je čistě neziskovou organizací, která veškeré aktivity realizuje jen pomocí příspěvků svých podporovatelů. Veškeré informace se dozvíte na mobilním čísle: (Jan Šašek, tajemník Nadace Věry a Vladimíra Janouškových). Číslo bankovního spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú /

FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete:

FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete: Proč a jak investovat do fondů str. 2 PODÍLOVÉ Přílohu připravila www.medialni.cz UNIS ČR hlásí: Příliv investic pokračuje Na rozdíl od loňského roku zažívají v současné době české podílové fondy dobré

Více

KAPITÁLOVÝ TRH TOMÁŠ JEŽEK. MAOROVÉ a NOVÝ ZÉLAND. a BCPP AKTUÁLNĚ INVESTICE DO ZLATA

KAPITÁLOVÝ TRH TOMÁŠ JEŽEK. MAOROVÉ a NOVÝ ZÉLAND. a BCPP AKTUÁLNĚ INVESTICE DO ZLATA 1/2009 časopis společnosti BH Securities KAPITÁLOVÝ TRH AKTUÁLNĚ TOMÁŠ JEŽEK a BCPP INVESTICE DO ZLATA MAOROVÉ a NOVÝ ZÉLAND Vážení čtenáři, opět se Vám po určité době dostává do rukou časopis Béháčko.

Více

Než se pustíme do výběru

Než se pustíme do výběru Jak sestavit osobní finanční portfolio (2) Dividendové akciové tituly (4) Komodity investování nejen do zlata u nás a ve světě (6) Obchodování s měnami pro začátečníky (8) Úvod do investování s deriváty

Více

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních...

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních... Květen 2014 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 04/2014 0,20 % 0,00 % HDP 1Q/2014 1,20 % 0,00 % Nezaměstnanost 03/2014 8,30 %

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu. Bc. Michal Slivečka

Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu. Bc. Michal Slivečka Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu Bc. Michal Slivečka Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je jasně definovat kapitálový trh, jeho možnosti a bariéry pro

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční):

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Září 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 07/2013 1,4 % 0,2 % HDP 2Q/2013 1,3 % 1,1 % Nezaměstnanost 07/2013 7, 0,2 % Základní

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora.

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora. Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora Radim Plaček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářské práce si dává za

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

Bude evropská krize následovat Japonsko?

Bude evropská krize následovat Japonsko? Sever proti Jihu ekonomické rozdíly Magazín investičních příležitostí 2 2012 www.iks-kb.cz Oracle a sen Larryho Ellisona Vydělejte na zájmu bohatých lidí v luxusu, radí manažerka fondu Amundi Luxury and

Více

7/2012 investiční. Speciál: . magazin. Nejpůvabnější ekonomická moderátorka v Česku. Pět kroků, jimiž se na burze vyhnete hlubokým ztrátám

7/2012 investiční. Speciál: . magazin. Nejpůvabnější ekonomická moderátorka v Česku. Pět kroků, jimiž se na burze vyhnete hlubokým ztrátám Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává agentura Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I vychází v nákladu 50 000 ks I elektronická distribuce 135 000

Více

BUDE EVROPSKÁ KRIZE NÁSLEDOVAT JAPONSKO? Vydělejte na zájmu bohatých lidí v luxusu, radí manažerka fondu Amundi Luxury and Lifestyle Anne Leborgne

BUDE EVROPSKÁ KRIZE NÁSLEDOVAT JAPONSKO? Vydělejte na zájmu bohatých lidí v luxusu, radí manažerka fondu Amundi Luxury and Lifestyle Anne Leborgne Sever proti Jihu ekonomické rozdíly MAGAZÍN INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 2 2012 WWW.IKS-KB.CZ Vydělejte na zájmu bohatých lidí v luxusu, radí manažerka fondu Amundi Luxury and Lifestyle Anne Leborgne ORACLE

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

Naučte se správně investovat

Naučte se správně investovat Naučte se správně investovat NAUČTE SE SPRÁVNĚ INVESTOVAT INVESTICE WWW.INGBANK.CZ 800 159 159 2 Rok vydání: 2011 3 Obsah Úvod 4 Jak vstoupit do velkého světa financí? 6 Jak investovat s 500 Kč měsíčně?

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních několik týdnů pro nás bylo nesmírně náročných, zejména z pohledu našich

Více

Značka Německo táhne INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ SLUŽBA JAKO KAŽDÁ JINÁ DIVIDENDOVÉ AKCIE JSOU V KURZU: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D 1 15 WWW.IKS-KB.

Značka Německo táhne INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ SLUŽBA JAKO KAŽDÁ JINÁ DIVIDENDOVÉ AKCIE JSOU V KURZU: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D 1 15 WWW.IKS-KB. WWW.IKSMAGAZIN.CZ 1 15 WWW.IKS-KB.CZ Značka Německo táhne DIVIDENDOVÉ AKCIE JSOU V KURZU: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ SLUŽBA JAKO KAŽDÁ JINÁ Magazín investičních příležitostí snadno

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Desatero úspěšného investora

Desatero úspěšného investora investiční průvodce II/III obsah Pro koho jsou vhodné fondy? IV Do čeho investují milionáři V Je krize? Vsaďte na zlato VI VIII Uložit peníze do umění je módním hitem IX XI Alternativní investice mají

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Adam Kopal ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market Bakalářská práce Ing. Petr Bačík, Ph.D Olomouc 2010 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou

Více

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s.

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. 1 Hypoteční ročenka V říjnu 2011 byla provedena oprava informace na straně 98 v odstavci Základní kapitál. 02 Kdo jsme 05 Hypoteční trh je

Více