Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace Educa Výroční zpráva 2008"

Transkript

1 Nadace Educa Výroční zpráva 2008

2 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008

3 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční část 13 Zpráva auditora pro správní radu Nadace Educa 14 Účetní závěrka k Příloha účetní závěrky 22

4 Orgány Nadace Educa Správní rada Renáta Kellnerová, předsedkyně Ing. Petr Kellner, člen Ing. Ladislav Chvátal, člen Ing. Aleš Minx, člen Evžen Hart, člen JUDr. Marcela Vilímková, členka Dozorčí rada Ing. Ondřej Tyrpekl, předseda Mgr. Lubomír Král, člen Ing. David Kyjovský, člen Zřizovatelé Renáta Kellnerová Ing. Petr Kellner Ředitelka PhDr. Hana Halfarová Orgány Nadace Educa 5

5 Základní údaje o Nadaci Educa Datum zřízení 16. prosince 2002 Smlouvou o zřízení Nadace Educa Forma Nadace Datum vzniku 30. prosince 2002, nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 471 Nadační jmění k 31. prosinci tis. Kč Sídlo Nadace Educa, Babice 5, Říčany Web: Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Auditor KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 44222/5500 Základní údaje o Nadaci Educa 7

6 Projekty Nadace Educa Projekty Nadace Educa Nadace Educa se ve své činnosti soustřeďuje na dva stěžejní projekty OPEN GATE Boarding School, na kterém se začalo pracovat již od počátku založení Nadace v roce 2002, a projekt UNIVERZITY, který se začal rozvíjet v průběhu roku Open Gate Boarding School hlavní projekt Nadace Educa, jedná se o osmileté kolejní gymnázium (první svého druhu v ČR) pro sociálně, nebo finančně znevýhodněné děti, pro děti mimořádně studijně nadané. Škola získala pevné místo v povědomí veřejnosti a v mozaice českého školství. Pro řadu inovativních vzdělávacích projektů pak nastavila laťku a slouží inspirací i příkladem. Nadace podporuje 90 procent studentů Open Gate a také provoz školy. Univerzity projekt s cílem finačně podporovat absolventy Open Gate a jiné nadané studenty při studiu na prestižních vysokých školách v ČR i v zahraničí. V průběhu necelého roku trvání nového projektu Univerzity získala Educa pozitivní zkušenosti, když podpořila dva nadané české studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí ve studiu na univerzitách v Británii. Nadace plánuje i nadále rozvíjet spolupráci s prestižními vysokými školami ve světě. Další projekty, které Nadace Educa podpořila v roce 2008 Počítače pro úsměv v rámci tohoto projektu věnuje Nadace každým rokem několik počítačů do dětských domovů nebo dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pražský model OSN Nadace je čtvrtým rokem generálním partnerem této vzdělávací a společenské akce pro studenty, která dává studentům českých středních a vysokých škol možnost nahlédnout do světa diplomacie a mezinárodních vztahů. Časopis Zámeček na financování časopisu o dětských domovech a pro dětské domovy se Nadace podílí čtvrtým rokem. Tento časopis je určen pro děti žijící v ústavní péči. Knihy a výtvarné potřeby pro ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Nadace poskytla finanční příspěvek na pořízení zvukových knih, výtvarných potřeb a zřízení knihovny pro vzdělávání zdravotně postižených dětí. Příspěvek pro žáka se specifickými poruchami učení již třetí rok finančně podporujeme chlapce pocházejícího z rodiny, která je v tíživé finanční situaci. Ten je díky této pomoci schopen fungovat v malém školním kolektivu bez stresů a komplikací a téměř vyrovnal své nedostatky za pomoci speciálního pedagoga, školního logopeda a psychologa. Při studiu využívá své nadání a volní vlastnosti do té míry, že dosahuje nejlepších možných výsledků a na vysvědčení bude mít samé jedničky. London International Model United Nation Nadace finančně podpořila účast 3 studentů Open Gate gymnázia na mezinárodní akci Model Organizace Spojených Národů, která jim umožní poznat prostředí mezinárodních vztahů a získat zkušenosti z diskuze o globálních problémech. Podpora profesionálního rozvoje mladého nadějného houslisty. Nadace mu zakoupila hudební nástroj pro studium hry a poskytla mu finanční příspěvek na studium a úhradu nákladů spojených s účastí na soutěžích a kurzech ve hře na housle doma i v zahraničí a podporu jeho studia angličtiny, která souvisí s jeho schopností obstát v mezinárodním měřítku. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů META o.s. získalo od Nadace Educa finanční prostředky na úhradu nákladů na pořádání bezplatného intenzivního kurzu českého jazyka pro děti a mládež z rodin migrantů. Nadace Educa poskytla individuální podporu i dalším nadaným studentům v rámci jejich studia. Projekty nadace Educa 9

7 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky Přijaté dary Poskytnuté příspěvky * * tis. Kč 2008 tis. Kč 2008 Dárce PPF banka a.s Obdarovaný Studenti OPEN GATE Boarding school, osmileté gymnázium v Babicích, s.r.o. školné IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 56 Studenti OPEN GATE Boarding school, osmileté gymnázium v Babicích, s.r.o. ostatní 167 FICE 2008 Youth Congress 28 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 20 Fyzické osoby 352 Okresní ústav soc. služeb v Sokolově 80 Celkem Prague College s.r.o. 40 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené 14 * Výše uvedený přehled byl zveřejněn v souladu s 25, odstavec 2, písmeno b) zákona o nadacích DUHA Zámeček 50 (žádost dárců o zachování anonymity). META Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 18 Děti z dětských domovů 625 Celkem * Výše uvedený přehled byl zveřejněn v souladu s 25, odstavec 2, písmeno d) zákona o nadacích (žádost obdarovaných o zachování anonymity). Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 11

8 Finanční část

9 Zpráva auditora pro správní radu Nadace Educa Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 19. května 2009 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Educa, tj. rozvahy k 31. prosinci 2008, výkazu zisku a ztráty za rok 2008 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o Nadaci Educa jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost správní rady za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá správní rada Nadace Educa. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Nadace Educa k 31. prosinci 2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy. Výroční zpráva Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědná správní rada nadace. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze, dne 30. června 2009 Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol nadace je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky. KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Osvědčení číslo 71 Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Ing. Pavel Závitkovský, Partner, Osvědčení číslo 69 Zpráva auditora pro správní radu Nadace Educa 15

10 Rozvaha k (v tisících kč) Účetní závěrka k AKTIVA číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 003 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 009 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 011 až Pozemky (031) Umělecká díla, předměty a sbírky (032) Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stáda a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 020 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř. 022 až Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 028 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 030 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje ( ) (072) Oprávky k softwaru ( ) (073) Oprávky k ocenitelným právům ( ) (074) Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ( ) (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku ( ) (079) Oprávky ke stavbám ( ) (081) Oprávky k samost. movitým věcem a souborům mov.věcem ( ) (082) Oprávky k pěstitelským celků trvatých porostů ( ) (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům ( ) (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ( ) (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku ( ) (089) 040 Účetní závěrka k

11 AKTIVA číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem Součet ř. 043 až Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 051 II. Pohledávky celkem Součet ř. 053 až Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (z účtu 314 mimo ř.050) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeč. a veř. zdrav. pojištění (336) Daň z příjmu (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp.orgánů územ.samostr.celků (348) Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných termínovaných operací (373) Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám ( ) (391) 071 III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 073 až Pokladna (211) Ceniny (213) Účty v bankách (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhobé cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) Peníze na cestě (+/ ) (261) 080 IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 082 až Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kurzové rozdíly aktivní (386) 084 AKTIVA CELKEM ř PASIVA číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem Součet ř. 088 až Vlastní jmění (901) Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 092 až Účet výsledku hospodaření (+/ ) (963) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/ ) (931) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/ ) (932) B. Cizí zdroje ř I. Rezervy Součet ř Rezervy (941) 097 II. Dlouhodobé závazky celkem Součet ř. 099 až Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Emitované dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (z účtu 389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105 III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř.zdravot.pojištění (336) Daň z příjmu (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv.celků (348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (951) Eskontní úvěry (232) Emitované krátkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy ( ) (255) Dohadné účty pasivní (z účtu 389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 129 IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Kurzové rozdíly pasivní (387) 133 PASIVA CELKEM ř Účetní závěrka k Účetní závěrka k

12 Výkaz zisku a ztráty k (v tisících kč) A. NÁKLADY číslo řádku činnost hlavní činnost hospodářská/výnosy ke zdanění a b 1 I. Spotřebované nákupy celkem Součet ř. 002 až Spotřeba materiálu (501) Spotřeba energie (502) Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) Prodané zboží (504) 005 II. Služby celkem Součet ř. 007 až Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Součet ř. 012 až Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Ostatní sociální pojištění (525) Zákonné sociální náklady (527) Ostatní sociální náklady (528) 016 IV. Daně a poplatky celkem Součet ř. 018 až Daň silniční (531) Daň z nemovitostí (532) Ostatní daně a poplatky (538) V. Ostatní náklady celkem Součet ř. 022 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) Ostatní pokuty a penále (542) Odpis nedobytné pohledávky (543) Úroky (544) Kursové ztráty (545) Dary (546) Manka a škody (548) Jiné a ostatní náklady (549) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Součet ř. 031 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (552) Prodané cenné papíry a podíly (553) Prodaný materiál (554) Tvorba rezerv (556) Tvorba opravných položek (559) 036 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet ř. 038 až Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581) Poskytnuté členské příspěvky (582) 039 VIII. Daň z příjmů celkem Součet ř Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 041 Náklady celkem ř B. VÝNOSY číslo řádku činnost hlavní činnost hospodářská/výnosy ke zdanění a b I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Součet ř. 044 až Tržby za vlastní výrobky (601) Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) 046 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet ř. 048 až Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) Změna stavu zásob polotovarů (612) Změna stavu zásob výrobků (613) Změna stavu zvířat (614) 051 III. Aktivace celkem Součet ř. 053 až Aktivace materiálu a zboží (621) Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 056 IV. Ostatní výnosy celkem Součet ř. 058 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) Ostatní pokuty a penále (642) Platby za odepsané pohledávky (643) Úroky (644) Kursové zisky (645) Zúčtování fondů (648) Jiné ostatní výnosy (649) V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet ř. 066 až Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) Tržby z prodeje materiálu (654) Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) Zúčtování rezerv (656) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) Zúčtování opravných položek (659) 072 VI. Přijaté příspěvky celkem Součet ř. 074 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) Přijaté příspěvky (dary) (682) Přijaté členské příspěvky (684) 076 VII. Provozní dotace celkem Součet ř Provozní dotace (691) 078 Výnosy celkem ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/ ) ř Daň z příjmů (591) D. Výsledek hospodaření po zdanění (+/ ) ř Účetní závěrka k Účetní závěrka k

13 Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2008 Název a sídlo účetní jednotky Nadace Educa Babice Říčany IČO: právní forma: nadace Charakteristika a hlavní aktivity Zřízení a charakteristika nadace Nadace Educa (dále jen nadace) byla zapsána do nadačního rejstříku dne 30. prosince 2002 vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 471. Ke dni vzniku se zřizovatelem nadace stali Renáta Kellnerová a Ing. Petr Kellner. Nadační jmění ve výši 500 tis. Kč bylo zapsáno do nadačního rejstříku dne 30. prosince 2002 a uloženo na zvláštní účet vedený u Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale, organizační složka, č /7910. Je tvořeno peněžitými vklady zřizovatelů, přičemž výše vkladu každého ze zřizovatelů činí částku 250 tis. Kč. Účelem nadace je vytvoření finančních, materiálních a organizačních podmínek pro výstavbu a provozování školského zařízení typu gymnázia, určeného zejména pro vzdělávání dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin, dále pak výstavba a provozování zemědělského a chovatelského hospodářského zařízení souvisejícího se shora uvedeným zařízením, provozování sportovních zařízení určených pro tělesný a duševní rozvoj dětí a mládeže, všestranná podpora včetně finanční podpory dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin a poskytování zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení. Členové správní a dozorčí rady k 31. prosinci 2008 Složení správní rady k 31. prosinci 2008: předseda správní rady: Renáta Kellnerová člen správní rady: Ing. Petr Kellner člen správní rady: JUDr. Marcela Vilímková člen správní rady: Ing. Ladislav Chvátal člen správní rady: Evžen Hart člen správní rady: Ing. Aleš Minx Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2008: předseda dozorčí rady: Ing. Ondřej Tyrpekl člen dozorčí rady: Mgr. Lubomír Král člen dozorčí rady: Ing. David Kyjovský Dne 31. prosince 2008 zaniklo členství ve správní radě Renátě Kellnerové a Ing. Alešovi Minxovi. Na základě rozhodnutí správní rady nadace ze dne 12. prosince 2008 byli Renáta Kellnerová a Ing. Aleš Minx znovu zvoleni do funkce členů správní rady. Tato změna byla zapsaná do nadačního rejstříku dne 5. března Dne 31. prosince 2008 zaniklo členství v dozorčí radě Ing. Ondřejovi Tyrpeklovi, Mgr. Lubomíru Králi a Ing. Davidovi Kyjovskému. Na základě rozhodnutí správní rady nadace ze dne 12. prosince 2008 byli Ing. Ondřej Tyrpekl, Mgr. Lubomír Král a Ing. David Kyjovský znovu zvoleni do funkce členů dozorčí rady. Tato změna byla zapsaná do nadačního rejstříku dne 5. března Příloha účetní závěrky 23

14 Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok a dlouhodobý nehmotný majetek Výnosy z tohoto krátkodobého finančního majetku jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého (d) Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok, je vykazován finančního majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok Rozvahovým dnem dle 19 odst. 1 ZoÚ je 31. prosinec Zásadní účetní postupy používané nadací (a) Postupy účtování Nadace vede podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví a podle účtové osnovy a vyhlášky č 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Přijaté peněžní dary a nepeněžní dary ve formě dlouhodobého hmotného majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze. na účtech dlouhodobého majetku a účetně je odepisován na základě odpisového plánu. Ostatní hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis. Kč je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Stroje a přístroje rovnoměrné 4 roky Ocenitelná práva rovnoměrné 4 roky Software rovnoměrné 3 roky (e) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek představuje dluhové cenné papíry držené do splatnosti a je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky Prodej cenných papírů se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 65 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek. Úbytek cenných papírů se účtuje na příslušném účtu účtové skupiny 55 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek. (g) Deriváty Deriváty k obchodování Finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky (ztráty) ze změny reálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce Jiné ostatní výnosy respektive Jiné ostatní náklady. Doplňující informace k rozvaze (a) Finanční majetek Software Ocenitelná práva Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Přeúčtování Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota (b) Nadační jmění a provize makléřům, poradcům a burzám. Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v českých korunách a v eurech a v pokladně Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých vkladů zapsaných v nadačním rejstříku. Dlužné cenné papíry držené do splatnosti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou v českých korunách. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2008 činí tis. Kč (2007: Dlouhodobý hmotný majetek Hodnota nadačního jmění činí 500 tis. Kč. Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní účet u banky nebo je může použít na nákup cenných papírů vydaných státem nebo za jejichž splacení se stát zaručil. Tyto prostředky není možno půjčovat. (c) Náklady související se správou nadace Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace. Celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit 22 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. (d) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, v ceně uvedené v darovací smlouvě nebo na základě znaleckého posudku. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady. Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku. (f) Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří dluhové cenné papíry, které má účetní jednotka v držení převážně za účelem obchodování s nimi. Krátkodobý finanční majetek je oceněn pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. Dlužné cenné papíry určené k obchodování jsou k rozvahovému dni přeceňovány reálnou hodnotou. Změna reálné hodnoty cenných papírů určených k obchodování se zaúčtuje na příslušný účet účtové skupiny 54 Ostatní náklady nebo 64 Ostatní výnosy souvztažně s účtem účtové skupiny 92 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků tis. Kč). Zůstatek v pokladně k 31. prosinci 2008 činí 90 tis. Kč (2007: 58 tis. Kč). (b) Pohledávky K 31. prosinci 2008 jsou vykázány pohledávky ve výši 9 tis. Kč (2007: 8 tis. Kč). (c) Závazky Závazky za dodavateli k 31. prosinci 2008 činí celkem 546 tis. Kč (2007: 376 tis. Kč), z toho závazky v hodnotě 446 tis. Kč jsou po lhůtě splatnosti z důvodu opožděného doručení ( tis. Kč). Veškeré závazky byly uhrazeny v lednu a březnu Stroje a zařízení Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Přeúčtování Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky 25

15 (e) Finanční majetek Dlouhodobý Nadace neeviduje žádný dlouhodobý finanční majetek k 31. prosinci Krátkodobý 2008 Cenné papíry Počet v ks Pořizovací hodnota za jednotku v Kč Dluhopisy Alikvotní úrokový výnos (AÚV) v tis. Kč Pořizovací cena v tis. Kč Pořizovací cena celkem v tis Kč. Oceňovací rozdíl v tis. Kč Reálná hodnota vč. AÚV v tis. Kč Škoda (3) VAR/ ČEZ (6) 9,22 26/01/ EURASIA Class A-2 Float 5/ HOME CREDIT BV 21/6/ Dluhopisy celkem Cenné papíry Počet v ks Pořizovací hodnota za jednotku v Kč Dluhopisy Alikvotní úrokový výnos (AÚV) v tis. Kč Pořizovací cena v tis. Kč Pořizovací cena celkem v tis Kč. Oceňovací rozdíl v tis. Kč Reálná hodnota vč. AÚV v tis. Kč Škoda (3) VAR/ Dalkia Morava 11,375/ ČEZ (6) 9,22 26/01/ Goldman Sachs VAR 31/1/ EURASIA Class A-2 Float 5/ PPF CO2 B.V.ZERO 30/4/ Dluhopisy celkem Podrozvahové finanční nástroje Smluvní částky Smluvní částky tis. Kč Nástroje k obchodování Termínové měnové operace (nákup) Termínové měnové operace (prodej) Veškeré výše uvedené finanční nástroje byly sjednány na mezibankovním trhu (OTC). Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Registrované nadační jmění Fondy organizace Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk, neuhrazená Výsledek hospodaření Celkem ztráta minulých období běžného období Zůstatek k Přijaté peněžní dary Přijaté nepeněžní dary 56 Poskytnuté nepeněžní dary 306 Poskytnuté peněžní příspěvky Oceňovací rozdíly k CP Převod zisku za rok Výsledek hospodaření roku Zůstatek k Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky 27

16 Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty (a) Výnosy Výnosy nadace za rok 2008 jsou tvořeny výnosovými úroky v hodnotě 388 tis. Kč (2007: 434 tis. Kč). Z této částky jsou úrokové výnosy z termínovaných vkladů ve výši 368 tis. Kč (2007: 417 tis. Kč), které vstupují do základu daně z příjmů právnických osob. Dalšími zdaňovanými výnosy jsou tržby z prodeje dluhopisů ve výši tis. Kč (2007: tis. Kč). K tomu se dále váže výnos z dluhopisů ve výši tis. Kč (2007: tis. Kč). Jiné ostatní výnosy ve výši 319 tis. Kč (2007: tis. Kč) jsou tvořeny realizovaným výnosem ze SWAPu ve výši 281 tis. Kč (2007: tis. Kč), a přeceněním dluhopisu ČEZ (6) 9,22 26/01/2014 ve výši 38 tis. Kč (2007: 0 tis. Kč). Zbývající výnosy ve výši 364 tis. Kč (2007: 51 tis. Kč) představují zúčtování poskytnutých darů nadací v souladu s účetními postupy nadace ve výši 169 tis. Kč (2007: 51 tis. Kč) a kurzové zisky ve výši 195 tis. Kč (2007: 0 tis. Kč). (b) Náklady tis. Kč Náklady na vlastní provoz (správní činnost) Náklady na poskytnuté příspěvky Náklady na hospodářskou činnost Celkem Limit správních nákladů nebyl překročen (viz. bod 5 (c)). (c) Výsledek hospodaření v členění dle hlavní a vedlejší činnosti tis. Kč Výsledek hospodaření za hlavní činnost Výsledek hospodaření za vedlejší činnost Celkem (d) Vypořádání výsledku hospodaření z roku 2007 Výsledkem hospodaření za rok 2007 byl zisk ve výši 639 tis. Kč, který byl na základě rozhodnutí správní rady ze dne 20. června 2008 převeden do nerozdělených zisků minulých let. Přijaté dary a poskytnuté příspěvky (a) Přijaté dary tis. Kč Dárce Home Credit a.s PPF banka a.s ostatní Celkem (b) Poskytnuté příspěvky tis. Kč Obdarovaný Studenti na účet OPEN GATE Boarding school, osmileté gymnázium v Babicích, s.r.o OPEN GATE Boarding school, osmileté gymnázium v Babicích, s.r.o. vratka školného OPEN GATE Boarding School, osmileté gymnázium v Babicích, s.r.o. výstavba bytů Ostatní Celkem V roce 2008 byl v souladu s podmínkami darovací smlouvy vrácen poskytnutý nadační příspěvek na úhradu školného ve výši tis. Kč (2007: 235 tis. Kč) z důvodu předčasného ukončení studia příslušných obdarovaných studentů v OPEN GATE Boarding school, osmileté gymnázium v Babicích, s.r.o. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci V roce 2008 měla nadace 1 zaměstnance (2007: 1 zaměstnanec). Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2007: 2007 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Zaměstnanci Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v roce 2008 činí 32 tis. Kč (2007: 30 tis. Kč), ze kterých 23 tis. Kč (2007: 22 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 9 tis. Kč (2007: 8 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. Informace o odměnách statutárním auditorům Povinný audit 6 6 Jiné ověřovací služby Jiné neauditorské služby Celkem 6 6 Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2008: 2008 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Zaměstnanci Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky 29

17 Daň z příjmů právnických osob Významná následná událost (a) Zjištění základu daně Při výpočtu daně z příjmů právnických osob byla využita možnost zákona o daních z příjmů stanovená v 20 odst. 7, a to snížit základ daně až o 30 %. Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2008 činí 851 tis. Kč (2007: 577 tis. Kč). (b) Daňové úlevy z roku 2007 a jejich užití v roce 2008 Úspora daňové povinnosti z uplatněné daňové úlevy v roce 2007 ve výši tis. Kč (2006: 780 tis. Kč) byla v roce 2008 využita zejména v oblasti reklamy a propagace hlavní činnosti nadace. K datu účetní závěrky nedošlo k žádné významné následné události. Datum: 19. května 2009 Podpis odpovědné osoby: Renáta Kellnerová 30 Příloha účetní závěrky

18 Nadace Educa, Babice 5, Říčany, Česká republika Web: Tel.: Výroční zpráva Grafický design, produkce a výroba Ogilvy CID, s.r.o., 2009

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady............. 3 Profil Nadace................................... 4 Hlavní projekty...................................

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více