KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005"

Transkript

1 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Kulturní akce měsíce září Hankův dům - zahájení kurzů tance a společenské výchovy. - Utěšování s Janem Kanyzou a Richardem Pogodou - špejchar Mě-muzea. - Jan Kanyza obrazy. - Den královny Žofie historická slavnost u příležitosti 735 let od první písemné zmínky o městě a 605 let od doby, kdy Žofii Bavorské bylo dáno naše město věnem Náměstí Odboje. - Hrajeme si s kamarády pohádkový pořad pro děti. - Jára Beneš Na tý louce zelený klasická opereta Járy Beneše. - Taneční revue studia Oliver z Vrchlabí - pro školy. - Všechno jen do putyk a ženskými komorní hra Francoise Villona Hankův dům koncert Klubu přátel hudby Universitní komorní orchestr Hradec Králové. Knihovna Slavoj - Balíme školní učebnice - dílna pro školáky. - O nej... vydání Babičky Boženy Němcové výstava. - Slavnost KLÍČOVÁNÍ aneb Teta to plete pohádkový pořad. - Knížka jako malovaná úvod k celoročnímu projektu věnovanému knižním ilustracím. Městské muzeum - Cesta do pravěku výstavní síň Špejcharu. Prvňáčkové ve školách V našem městě nastoupily děti do škol prvního září. Šest základních škol přivítalo celkem 169 žáků prvních tříd. Nejvíce jich přivítala škola Schulzovy sady, kde jich nastoupilo čtyřicet, v Podharti to bylo 27 školáčků. Pěkného uvítání se dostalo dětem ve škole Komenského, kde je uvítala také třídní učitelka Jana Vepřeková, která je novou Mistryní světa v bezmotorovém létání. První třída ZŠ Podharť se zaplnila dětmi. Jsou již v novém a třída plná sluníčka se jim líbí. Zlato pro ANGELES Tato trutnovsko-dvorská taneční skupina, která nacvičuje a účinkuje pod hlavičkou Sokol Dvůr Králové, Základní učňovská škola Dvůr Králové, DDM Trutnov a Loko Trutnov se zúčastnila letošního Mistrovství Evropy v tanečním show. Konalo se v Bělehradě v největším sportovním komplexu Belgrade Arena a kongresovém centru Sava Centar, které patří v hlavním městě Srbska a Černé Hory k jejhonosnějším. Na programu byla Show produkce, která musí mít více jak 25 tanečníků a délka vystoupení až 12 minut. 36 tanečnic a tanečníků předvedlo kaskádovité postupky, vyhazované akrobatické figury a sklízelo bouřlivý potlesk. Právem se stali ANGELES Dance Group stali držiteli poháru a zlatých medailí a zazněla Česká hymna. 267

2 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Vzácná návštěva z USA Dne 4. července t. r. se uskutečnila návštěva rabína Normana R. Patze a jeho manželky z New Jersey ze Spojených států amerických. Přátelské setkání se konalo za přítomnosti starosty města Ing. Jiřího Raina a jeho manželky v budově Městského úřadu. Rabín Patz je prezidentem Společnosti pro historii československých Židů a v jedné osobě také duchovním představitelem Židovské obce Západního Essexu v USA. Schůzka byla předem ohlášena a konala se z podnětu zahraničního hosta. Hlavním smyslem návštěvy bylo předání pamětní knihy přítomných autorů, manželů Patzových, Městu Dvůr Králové nad Labem. V roce 1975 se židovská obec v Západním Essexu (Temple Sholom of West Essex) stala opatrovníkem svitku tzv. Tóry ze zničené synagogy ve Dvoře Králové nad Labem. V publikaci manželů Patzových se uvádí, že během války bylo zachráněno a shromážděno 1564 Tór, svitků z násilně vyklizených a opuštěných synagog. Tyto symboly duchovní síly a života židovských obcí byly uloženy v Michelské synagoze v Praze. Tyto svitky zůstaly utajeny i během II. světové války v nacisty kontrolovaném Muzeu Pražského Ghetta a dále ještě po dvacet let v komunisty spravovaném Státním židovském muzeu. Až v roce 1963 londýnský umělecký znalec a zástupce Westminsterské synagogy projednal s naší vládou odkoupení svitků za částku liber. Prostředky na nákup byly získány z grantu Ralpha Yablona, příslušníka anglické židovské obce. Svitky byly v Praze s řádnou péčí zabaleny a dopraveny lodí do Velké Británie s cílem uložení v synagoze ve Westmunsteru v Londýně. O jejich dalším osudu měl rozhodnout ustanovený výbor (Memorial Scrolls Committee). Následně byly svitky rozbaleny a opatřeny identifikačními štítky. Důsledně byl katalogizován stav i obsah jednotlivých exponátů, a to dle individuálních možností závisejících na původu a stáří každého svitku, ale i fysickém stavu a na nejdůležitější části textu. Když byla písmena čitelná nebo opravitelná. byla Tóra považována za použitelnou (tzv. košer ) při židovských obřadech. Příliš zničené svitky (potrhané, nekompletní a pod.) slouží jako památka. Necelých 600 svitků bylo uznáno jako použitelné, některé samozřejmě za předpokladu oprav a podrobení se restaurátorské práci. Činnost zmíněného výboru byla od počátku jeho ustavení orientována na přerozdělení Tór, z již neexistujících synagog a židovských obcí, mezi stávající a vznikající židovské obce na celém světě, formou tzv. trvalého propůjčení těchto duchovních symbolů. Svitek Tóry z královédvorské synagogy byl označen číslem 194. Tato Tóra byla napsána v roce Za neobvyklé lze považovat skutečnost, že je psána hnědým inkoustem. Jedná se relativně o malý svitek, vysoký cca 35 cm, který mohou nést při židovských obřadech děti a pro které je určen. Rabín Patz v knize dále uvádí, že jako výraz porozumění historii a symboličnosti Tóry, byla tato opatřena korunou a opláštěním od slavného umělce a designéra Moshe Zabariho z Židovského muzea v New Yorku. Zabari zde ztvárnil dva stříbrné sloupce, z nichž jeden je přelomený v půli, stejně jako dřevěná tyč, na kterou se svitek namotával a její torzo je uloženo ve sloupci. Sloupec je symbolem tragické ztráty v minulosti. Druhý sloupec je celý a je na vrchu osazen krystalem symbolizujícím nové a obnovené světlo života. Oba sloupce jsou spojeny stříbrným drátem, jako pojítko mezi tím co bylo násilně odříznuto a tím, co je nově budováno. Toto je tedy historie, tak, jak ji v předané knize předal městu pan rabín Patz, Tóry z naší zbořené synagogy. Na vysvětlenou ještě tolik, že Tóra znamená učení, pokyny, v nejužším smyslu, jde o první část Tanachu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible. Jednání mezi rabínem s chotí a starostou našeho města s jeho manželkou byl přítomen pan Ing. Martin Rudolf, vedoucí pracovník Odboru výstavby Městského úřadu, který byl zároveň překladatelem. Jeho laskavostí se také tento text stal součástí kroniky města. Kronika města se ještě k otázce židovské komunity města vrátí, aby byly upřesněny některé, dosud málo kronikami podchycené věci. Rabín Patz s chotí. 268

3 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Synagoga v našem městě Synagoga (z řeckého synagógé. tzn. shromáždění) slouží jako bohoslužebný prostor židovského náboženského obřadu, v širším pojetí jako středisko náboženského a duchovního života, vzdělávání a místo rozhodování o veřejných záležitostech obce. Nejpočetněji jsou u nás zastoupeny synagogy v novorománském stylu, dále pak v tzv. maurském stylu s orientálními prvky, v secesním stylu a konečně můžeme na našem území nalézt stavby postavené v moderních slohových směrech 20. a 30. let (funkcionalismus, kubismus). Doznívání novorománského slohu ovlivnilo výstavbu synagogy pro nově ustavenou (1890) Židovskou náboženskou obec ve Dvoře Králové nad Labem. Výstavbu řídil architekt Stanislav Franzen z Prahy, který stavbu dokončil v roce Synagoga byla postavena v novorománském stylu, s členitým půdorysem, jako bazilika s kopulí. Synagogy v diaspoře bývají běžně orientovány ve směru, kde leží Jeruzalém, v našich zemích byly běžně orientovány k východu. Královédvorská synagoga se ale řadila k těm, které byly nuceny kvůli terénu a stavebnímu místu, svou orientaci odchýlit k jihovýchodu. Synagoga sloužila, pro početnou židovskou obec k náboženským účelům, až do nacistické okupace. Období nacistické okupace a působení fašistické, protižidovské propagandy, znamenalo ohrožení pro všechny synagogy na našem území. Také královédvorská synagoga byla během válečných let vystavena tlaku německých nacistů a českých sympatizantů s novým režimem, kteří se jí snažili získat nebo dokonce zbourat. Již 15. ledna 1940 byl předvolán představený Židovské obce Rudolf Kohn před obecní radu, která ho seznámila se zamýšleným majetkoprávním převodem pozemku se synagogou do majetku města, aby tak mohla sloužit veřejnosti. Městská rada předpokládala, že v synagoze vybuduje městskou obrazárnu. Jednání se protáhla až do dubna 1940, k převodu majetku ale nedošlo. Nařízením zastupujícího Říšského protektora byly v říjnu 1941 uzavřeny všechny židovské synagogy a modlitebny v Čechách a na Moravě. N. S. Turngemeinde (Německý turnerský spolek) v březnu 1942 vyhrožoval, že budovu zboří. Nakonec zůstalo jen u výhrůžek a synagoga ve Dvoře Králové zůstala před fašistickým běsněním uchráněna. Synagoga ve Dvoře Králové nad Labem po válce již náboženským účelům nesloužila. V roce 1950 projevil o budovu zájem národní podnik JUTA Dvůr Králové nad Labem, který v ní chtěl uložit svůj podnikový archiv. Židovská obec v Hradci Králové dopisem z podniku Juta oznamuje, že se o synagogu již přihlásil MNV (Městský národní výbor) ve Dvoře Králové, který ji chce kvůli výstavbě komunikace do Trutnova zbourat. JUTA se dohodla s MNV přistoupit k asanaci. Nájemní poměr mezi podnikem JUTA a Židovskou náboženskou obcí začal 1. května 1950 a trval až do 14. října V Městské kronice bylo roku 1965 v kapitole o výstavbě města zapsáno: Koncem roku došlo ke zbourání synagogy. Podle asanačních plánů měla být ale zachována jako výrazná dominanta města. Po přestěhování archivu JUTY, koncem srpna 1965, byl objekt předán MNV. Tato záležitost byla projednána v technické komisi pro výstavbu s tím, aby byla opravena v co nejkratší době, nákladem asi korun a zároveň aby byl dořešen účel dalšího využití. Rada toto opatření schválila a národní podnik JUTA byl požádán, aby rozpracoval dokumentaci na nejnutnější opravy. S náklady na tuto opravu bylo počítáno i v plánu generálních oprav Městského národního výboru. Konečné řešení nalezeno 269

4 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 nebylo a o osudu synagogy bylo rozhodnuto v souvislosti se spojovací komunikací od Švermova mostu do ulice Rooseweltovy. Tento návrh si vyžadoval zboření synagogy a objektů č.p. 411 Bajerova trafika, č.p Ervová, Provazník a č.p. 453 Poláková. Stavoprojekt v Trutnově vypracoval na tuto stavbu investiční úkol, schválený odborem dopravy Okresního národního výboru (ONV). Městská rada se k tomuto řešení vyslovila kladně a odvolala u podniku JUTA vypracování dokumentace na opravu synagogy. Tím byl osud synagogy rozhodnut. Ukončení bouracích prací bylo vzato na vědomí 28. ledna Náklady na bourání činily přes korun, tedy skoro tolik, jako náklady na opravu objektu. Osudové řešení zda synagogu zbourat či opravit, padlo na jednání Městské rady dne 18. srpna Královédvorská synagoga, která přečkala dobu nacistických pogromů, i přes protesty občanů, nakonec ustoupila moderní komunikaci. Zbouráním synagogy přišel Dvůr Králové nad Labem o výraznou dominantu města, kterou synagoga tvořila více jak sedmdesát let. Použitá literatura k této stati kroniky byla převzata: Státní okresní archiv Trutnov, sign. 64/5, E. Keilová: Židovský textilní průmysl a Židovská obec ve Dvoře Králové nad Labem, Olomouc Rabbi N. Patz and Mrs. N. Patz: Thus We Remember, New Jersey Televize a Reality show - odezva občanů Komerční televize Prima a Nova vyrukovaly s těmito novými programy: VyVolené a Velký Bratr, které mnoho občanů doslova šokují svým nevkusem a uvedené televize je vsunuly do hlavního večerního programu. Skutečné záběry z jedné či druhé vily dávají nahlédnout do reality hraničící s nevkusem (zatím pití alkoholu a následné zvracení). Je snad jen otázkou doby, kdy dojde i ke zveřejnění sexu? Všemu napomáhá vidina možného získání milionů a tomu je také program podřízen i náročným výběrem. U jednoho z aktérů už došlo k zatčení, přímo v jedné z vil, pro trestní stíhání! Soudní občané to hodnotí přinejmenším jako hroznou blbost, mladší se k tomuto názoru přiklánějí, ale nenechají si to ujít. Co je na těchto programech tedy pozoruhodné? Vždyť tu o nic nejde, cílem je nasytit diváka něčím, co zaplavuje západní svět a k nám se to nyní dostalo (k obohacení či škodě?) se zpožděním, ale přece. Občané hned v úvodu viděli, mimo jiné, učitele tělocviku ze Štítů zvracejícího do vířivky. Asi právem se ptají, jestli je to vůbec hodné názvu kulturního programu televize. Jak na to mohou reagovat rodiče dětí, které jsou (nejenom) na uvedené škole? Už zase jsme blíže Evropě, tam se prý tyto programy přímo hltají. Dříve se podobnému konání říkalo špehování nebo šmírování a bylo to pokládáno za kus úchyláctví. Toto je asi v krátkosti názor občanů. Pro názornost ještě tiskem zveřejněný názor hudebníka, režiséra, malíře a divadelního principála Františka Ringo Čecha: Zahájení hned dvou reality show najednou považuji za kulturní úpadek. Neumím si vůbec představit, co na televizní obrazovku přijde příště. Je to tak otřesné, že na řadě potom bude už snad jen zabíjení, škrcení a mučení v přímém přenosu. Tak jako SuperStar obohatila naši hudební scénu, tak VyVolení a Big Brother naopak naší kulturu a společnost nebývalým způsobem degradují. Co je to za lidi, kteří v přímém přenosu ukazují svoje intimní partie a nechají se sledovat při konání tělesných potřeb? Slušní lidé se na to podívají jednou, dvakrát, pak je to přestane zajímat. Bojím se spíš toho, že to zřejmě pokřiví jednu generaci našich dětí. Budou z nich chorobní exhibicionisté. Co je reality show proti takovému Křemílkovi s Vochomůrkou, proti Rumcajsovi s Mankou? Jsem rád, že jsem prožil většinu svého života v minulém století, byť v totalitním režimu, a že už tady dlouho mezi vámi nebudu. Protože někdy začínám mít obavy z toho, kam se celá společnost řítí. (K.N příloha) Proti VyVoleným začali brojit na Slovensku příslušníci a sympatizující Katolíci. Ti uskutečnili petici proti konání reality show, kterou vysílá televize JOJ a podepsalo jí na sto tisíc občanů. V petici se uvádí, že jim reality show jako taková nevadí, ale brojí proti nemorálnosti soutěže, kdy dochází ke sprchování před kamerami, otevřeně se hovoří o sexu a aktéři sprostě nadávají. Slovenští katolíci se rozhodli, že nebudou nakupovat zboží od firem, které mají ve VyVolených reklamy. Televize JOJ se brání, že ukazuje jen pouhý život soutěžících. 270

5 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Stomatologie se změnila ZÁŘÍ Jít k zubnímu lékaři je dnes, jak se říká, o něčem jiném. Zatímco ještě před dvaceti lety tu byla, na poliklinice, ordinace o jedné velké místnosti a jednotliví lékaři pracovali v boxech oddělených látkovou zástěnou, tak se to s dnešními soukromými lékaři nenechá srovnat. Nikde také nedochází k ošetření od dentistů, všude jsou jen lékaři. Tím však není možné odsoudit jejich výkony. Vždyť dobrý dentista by si v dnešní době jistě nezadal se současnými doktory. Matka a dcera Černých z Hřibojed si sjednávají své ošetření v útulné a veselé čekárně a kartotéce. Vybavení dnešních zubních ordinací je už na docela jiné úrovni. Jiná technika zubařského křesla, jiné prostředky na zjištění příčin, snímkování a následné vyhodnocení na monitoru, jiné přípravky (na vysoké úrovni) určené k provedení zásahu do chrupu, to je jen část velkých změn. K výrazným změnám dochází i ve vybavení čekárny a kartotéky. Kronika dokumentuje nově zařízenou ordinací manželů MUDr. Prouzových, kteří s možností toto vložit do kroniky města souhlasili. Otec je mezitím ošetřován MUDr. Zdenkou Prouzovou. Záboj a dno nádrže Do kašny je na provedenou izolaci dna pokládána vrstva původních kamenů. Pojízdný jeřáb pokládá kámen po kameni na dno kašny. Bez lešení je Záboj jistě hezčí. 271

6 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Návštěvnost v ZOO o prázdninách Více jak čtvrt milionu lidí přišlo do ZOO během letošních prázdnin. 26. července to bylo dokonce návštěvníků. Z cizinců tu byli již tradičně dost Poláků, Holanďanů a začínají přijíždět i Rusové. Sedm a půl tisíce občanů navštívilo Večerní ZOO, kdy safaribusy projíždí nejen safari, ale také kolem výběhů pro kopytníky a nosorožce. Mimo prázdniny nabízí projížďky jen o víkendech, ale zákazníci, kterých bude nejméně dvanáct, si mohou jízdu objednat předem i mimo víkend. Velkým lákadlem je mladá tygřice Nela a pralesní žirafy okapi, které chová zahrada jako jediná ve Východní Evropě. Krajský úřad v Hradci Králové, který je v současné době zřizovatelem, hodlá změnit statut příspěvkové organizace na akciovou společnost. Co nabízí muzeum našeho města? Zkráceně by se nechalo napsat, že to je stálá expozice o historii města, výstavní sál a galerie plastik a obrazů. Podrobněji však k vlastní historii. Návštěvníkům se tu představuje doba husitská, barokní, i renezanční. Skutečně hezká je selská jizba, která ukazuje docela obyčejný život našich předků na vsích našeho regionu. Naše město si také mapuje bitvu Prusko Rakouské války roku Jsou tu nejen zbraně a stejnokroje vojáků, ale také ukázka bojového pole, znázorněná za pomoci cínových vojáčků. Významnou expozicí je Královédvorský rukopis, který přibližuje osobnost Václava Hanky jako nálezce Rukopisu, který probudil tolik vášní a sporů, ale především národní cítění. Z osobností doby před sto lety je tu také část, věnována významnému rodákovi, hudebnímu skladateli, Rudolfu Antonínovi, který je znám široké veřejnosti jako Rudolf Antonín Dvorský. Dosud poměrně neznámou je expozice věnovaná podnikateli Josefu Sochorovi. Jako jediný český podnikatel v textilu se významně zapsal do historie města svou modernizací textilního podnikání. Býval ve své době roven Tomáši Baťovi, ne rozsahem a velikostí podnikání, ale skutečně světovým náhledem na textilní výrobu, včetně koncepce odbytu na světových trzích. Firma Sochor, později TIBA závod Zálabí, je tu v pozměněné formě dodnes, i když skomírá pod tlakem zahraniční konkurence asijského zboží. Jednou z částí galerií je Křížová cesta tvůrce Jana Bergla, významného barokního malíře českého původu. Tato významná a rozměrná plátna byla restaurována v devadesátých letech minulého století. Druhá galerie se nachází ve sklepení a zde jsou k vidění nejvýznamnější plastiky z třicátých let minulého století, zapůjčené z Národní galerie v Praze. Předně rodáka našeho města Otto Guttfreunda, dále Bohumila Kafky a Jana Štursy. Tuto sbírku doplnila díla zdejšího sochaře Josefa Wagnera (pro naše město vytvořil poprsí Václava Hanky a sochu Záboje, která je nyní zpět na náměstí). Ta nejkrásnější díla však zdobí Prahu, ale především Vídeň, kde musel pracovat z existenčních důvodů. Tolik jenom ve zkratce, jak bohaté jsou sbírky Městského muzea našeho města. Ještě něco o Židovské obci našeho města V souvislosti s návštěvou rabbi Patze se kronikáři nabídla možnost rozšířit stránky kroniky o stať pojednávající o historii Židovské obce a její synagogy po období, kdy zde úřadovali její vůdčí osobnosti. O překlad textu se zasloužila paní Milica Nálevková (vyučující angličtinu na Střední průmyslové škole). Rabín Emanuel (Emil) Pollak - měl na starosti kongregaci v období před rokem 1892 do roku 1918, možná i déle, a působil také po většinu těchto let jako hlavní zpěvák synagogy. M. Rübenstein hlavní zpěvák. Isak Nettl - září hlavní zpěvák. Členové správní rady Židovské obce v době výstavby synagogy: Julius Bauer 1885, Heinrich Jung, Ignaz Kohn, Heinrich Mayer ( ), Dr. Heinrich Wessely Předsedové: Adolf Kohn, 1896 ( ), Hermann Nettel ( ), Dr. Ernst (Arnošt) Back ( ), Ludwig (Ludvík) Krug ( ). 272

7 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Předsedové náboženské obce: Gustav Deutsch ( ), Gutfreund (není datováno). Pokladník: Vilém (Wilhelm Schlein ( ). Shamasch: Arnošt Feldscharek ( ), Rudolf Kohn ( ). Správce synagogy a kostela: Karel Kohn ( ). Předsedové Hevre Kadisha: Leopold Schick ( ), Gustav Deutsch ( ), Eduard Münz ( ). Charitativní sdružení (Armenverein): organizace existuje bez předsedy, dále předsedové Heinrich Jung (1902), Josef Fischer (1903). Ženský spolek: Fanny Pick předsedkyně (1925). Gustav Deutsch - továrník. 273

8 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Počínaje říjnem 1942 bylo posláno 111 Židů Dvora Králové nad Labem do Terezína. Většina z nich zemřela v plynových komorách Osvětimi. Po 2. světové válce nebyla židovská komunita ve Dvoře Králové nad Labem obnovena. Poznámka: Židovská kongregace byla znovu obnovena v Trutnově v roce 1945, přestože většina členů nebyli čeští Židé, ale přišli jako přistěhovalci z Podkarpatské Rusi, Polska, Maďarska a Rumunska. Mnoho z nich, počínaje rokem 1948, opustilo Československo a odešlo do Izraele, Německa, USA a dalších zemí. V roce 1960 bylo v Trutnově 23 Židů, a v roce 1987 už zde žili pouze dva Židé. Dále ještě překlad, který také uskutečnila paní Milica Nálevková: Jiří Fiedler nám poskytl jména Židů ze Dvora Králové, kteří byli zachráněni ještě před Holokaustem a jejich poslední známá místa pobytu: Fritz Breth (USA), Ernst Deutsch a Paul Deutsch, kteří si změnili příjmení na Dayton (USA), Fritz Deutsch a jeho rodina (Jižní Amerika), Friedrich Hellmann (Lichtensteinsko), Walter Pick a ředitel Sinek, Karel Štrégl Povšimněte si reklamního štítu na obchodě, který vlastník Karel Kohn, správce židovské synagogy a židovského hřbitova ve Dvoře Králové od roku 1910 až do prosince 1942, kdy byl společně s většinou královédvorských Židů zatčen a poslán do Terezína. (který sloužil jako britský voják za 2. světové války) a Ernst Weiss (všichni Anglie), Erwin Kische, inženýr László a Ernst Weissovi (Severní Irsko), Ernst Mautner se svojí ženou Irmou rozenou Deutsch (Kanada), Dr. Slava Morch (Itálie), Otta Reinisch (USA), Lisa Weigl (Jugoslavie). Fiedlerův zdroj těchto informací je publikace Zur Geschichte der Juden in Nordostböhmen (K dějinám Židů v severovýchodních Čechách), vydaná v roce 1987, stejná knížka uvádí, že řada Židů se po válce vrátila do Dvora Králové buď z koncentračních táborů nebo z exilu : Jana Eisnerová, Daisa Hellmann, inženýr Wilhelm Hellmann, Franz Kohn, Walter Pick, Fritz Weigl a Robert Weiss a jeho žena Valerie a dcera Eva. Žádný z nich zde však zjevně nezůstal dlouho, s výjimkou Roberta Weisse, který se později pokusil zachránit synagogu před demolicí. V roce 1975, když jsme začali s výzkumem svitků Tóra, které získala naše synagoga, nám bylo řečeno, že existují ještě čtyři přeživší osoby. Nebyli jsme však úspěšní v našich pokusech zkontaktovat se s nimi, nebo v pozdější době, navázat kontakt se židovskou rodinou v Zimbabwe, která měla vazbu na Dvůr Králové. Dovětek kronikáře: Na snímku jsou kresbičky Petra Hellmanna z doby, kdy byl jako chlapec v Terezíně. Uvedený chlapec se narodil dne 9. srpna 1933 v našem městě (České Podharti), byl zde zapsán roku 1939 do prvé třídy zdejší obecné školy a byl do internování také spolužákem kronikáře Pavla Janouška. On a jeho o tři roky mladší bratr Robert byli fašisty zavražděni v Osvětimi Birkenau roku Kresby Petra Hellmanna z Terezína. 274

9 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Osobnosti z řad Židů, narozených v našem městě: Karl Freund, který se narodil v židovské rodině ve Dvoře Králové nad Labem dne 16. ledna 1890, se stal vynikajícím kameramanem a režisérem hororových filmů a na svém vrcholu i televizním kameramanem revue I love Lucy (Miluji Lucii). Freundova filmová kariéra začala v roce 1906, kdy byl najat jako učeň promítač. V roce 1908 se stal kameramanem Pathéova filmového týdeníku ve Vídni, odtud se rychle dostal k filmu a v roce 1912 se stal hlavním kameramanem společnosti Union Tempelhof Studio. O dva roky začal experimentovat se zvukovou projekcí a vytvořil několik neumělých zvukových filmů s Enricem Carusem. Na počátku I. světové války vstoupil Freund do rakouské armády, ale byl téměř okamžitě propuštěn, protože byl silně obézní. Válečná léta strávil jako kameraman filmového týdeníku. Po válce pracoval s Robertem Wienerem, který později režíroval The Cabinet of Dr. Caligari (Pokojík doktora Caligariho) a poté s F.W. Murnauem, který mimo jiné hororové filmy režíroval (Nostferatu). V roce 1919 začal pracovat s velkým německým režisérem Fritzem Langem. V roce 1920 pracoval jako kameraman pro film Paula Wegenera The Golem. Podle filmových poznámek pro promítání v Bew Yurk State Writers Institute (Institut spisovatelů státu New York), byl Feund největší hvězdou ze všech hlavních kameramanů expresionistického kina. Freund úzce spolupracoval s Wegenerem a filmovým architektem Hansem Poelzingem na výrazu Golema tím, že spojoval evokující osvětlení a vynalézavý úhel kamery při snímání scény a gest herců, aby vytvořil integrovanou představu děsu. Obzvláště osvětlení bylo Freundovou silnou stránkou. Především svojí prací na Golemovi ukazuje Freund, proč je znám jako Giotto filmového plátna. (Poznámka kronikáře: laskavostí překladatelky paní Milici Nálevkové, byl osvětlen pojem Giotto, jedná se o významného italského renezančního malíře a architekta ). V roce 1924 Freund položil mnoho stylistických inovací, jako například plynulý pohyb kamery a tlumené osvětlení při snímání velkého filmu The Last Laugh (Poslední zasmání), který režíroval Murnau a ve kterém hrál Emil Jannings. V roce 1925 pracoval na mistrovském filmu Fritze Langa Metropolis. V roce 1919 přijel do USA, aby pracoval na exprimentálním způsobu barevného zpracování pro Technicolor. V roce 1930 se přestěhoval do Hollywoodu a téměř okamžitě ho koupilo studio Universal Studios, pro které toho roku natočil šest filmů, včetně filmu Drákula a o rok později Vraždy v ulici Morgue. Režíroval řadu filmů, z nichž nejlepší byl Mad Love (Bláznivá láska) v roce, kde se poprvé v americkém filmu objevil Peter Lorre. V roce 1937 získal Cenu filmové akademie za film The Good Earth (Dobrá země) a nominaci na další dvě. Byl kameramanem filmu Key Largo v roce Freund byl chválen za obrovskou mnohostrannost své práce a oslnivost nejenom v kinematografii, ale také v inovačních technikách a vybavení. Na počátku padesátých let 20. století začal novou kariéru jako televizní kameraman a získal řadu ocenění za svou práci na Our Miss Brooks (Naše slečna Brooksová) a I Love Lucy (Miluji Lucii), pro které vytvořil inovační způsob filmování živého programu se simultánním použitím tří 35 milimetrových kamer, což je technika, která se používá dodnes. Z televize odešel v roce 1959 do důchodu a o deset let později zemřel. 275

10 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Zdenek Elias (česky Eliáš), , se narodil ve Dvoře Králové 28. května Dostalo se mu klasického českého vzdělání, ale jeho studia na Karlově univerzitě v Praze byla zkrácena II. světovou válkou. Válečná léta strávil v Terezíně, Osvětimi a Schwarzheide. Po válce se vrátil do Prahy, ale v roce 1948 utekl znovu, když převzali moc komunisté. Po příchodu do USA v roce 1949 začal pracovat v Radiu Svobodná Evropa, v jeho počátcích, a po dalších třicet let byl zpravodajem v New Yorku a Mnichově, kde neúnavně pracoval na osvobození svého milovaného Československa. Pohár Kiduš ze synagogy Velký pohár Kiduš na fotografickém snímku, vyrobený koncem 18. století ve Vídni, byl 22. července 1899 věnován manželi Heirichem a Maria Jung u příležitosti, kdy se jejich syn Ernst stal bar mitzvah. Poznámka kronikáře: laskavostí paní Milici Nálevkové doplněno vysvětlení, které nebylo v textu knihy, v tomto znění: (Kiduš tradiční požehnání a modlitba přednášená nad pohárem vína a chlebem o Sabatu nebo o svátcích). Dále Bar mitzvah slavnostní ceremoniál a oslava, kdy se třináctiletý židovský chlapec přijímá mezi dospělé, stává se dospělým a je tudíž zodpovědný za své morální a náboženské povinnosti.) Další pohár Kiduš je dar od Julia a Amalie Bauer. Ve sbírce Židovského muzea je také koruna Tory ze Dvora Králové. Byla vyrobena z mincovního stříbra (875), a pozlacena (se značkou výrobce LJ), a věnována Marií a Arnoštěm Gerber na počest jejich synů Karla a Bernarda, kteří se stali b nei miztvah. Koruna má standardní vídeňský vzor se zvonečky, květinami a hrozny vína. Zvonky v této koruně zvoní čistým hudebním tónem. Pohár Kiduš (větší) ze židovského muzea v Praze. Děti a zájmové kroužky v ZOO V loňském roce se přihlásilo do zájmových kroužků, pořádaných zoologickou zahradou v Darwinově stanici, jen šest dětí. To vedlo pracovníky propagace k tomu, že dle Tomáše Hajnyše: Navštěvují místní školy a vysvětlují, co všechno mohou děti zažít, a najednou byly tři naplněné třídy. Navštěvují zdejší školy vždy spolu s nějakým zvířátkem a tak se děti mohly seznámit s ochočenou fretkou, tropickou krajtou a to se jim velmi líbilo. Signal Dentibus v ZOO V areálu zoologické zahrady byla pojízdná zubní ordinace Signal Dentibus, která nabídla dětem bezplatnou prohlídku zoubků. Navíc byly děti obdarovány malými plyšovými myškami, kartáčky na zuby a zubní pastou. Před touto ambulancí se jednu chvíli vytvořila i fronta, ve které byli i malí půlroční prckové a desetiletá děvčata. V ambulanci pracovala lékařka Lenka Tůmová. Tento nápad jistě zasluhuje ocenění. Nikdy však nemůže nahradit to, co bylo v dřívější době samozřejmostí, když byly na školách povinné preventivní prohlídky. Důchodci a kynologický klub Pěkné slunečné počasí umožnilo uskutečnit kynologickému klubu č. 138 zajímavé setkání, kterému byli přítomni senioři. Asi padesát seniorů z Domova důchodců, Diakonie na Benešově nábřeží a Domova svatého Josefa v Žirči zde vidělo výcvik psů, ale také módní přehlídku v kombinézách, svetrech a dokonce i společenských úborech. 276

11 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Byl to takový Dětský den, ale naruby. Pro děti se toho dělá mnoho a pro seniory program naopak chybí. Vždyť mezi seniory byla řada těch, kteří dříve doma pejsky měli a teď je v ústavech chovat nemohou. Tady měli možnost si je alespoň pohladit, vysvětlila organizátorka Jitka Šenkýřová. Jan Kanyza výstava jeho obrazů Ve výstavním sále Staré radnice se představil herec a malíř Jan Kanyza. Tvoří je v Praze, Francii a Horní Sytové. Jeho obrazy hledají inspiraci v denním životě i duši autora. Výstavu doprovázel na klavír Richard Pogoda. Sám autor výstavy se vyjádřil k výstavě slovy: Chci Vám poděkovat za pozvání, které mne potěšilo. Zleva Richard Pogoda a autor výstavy Jan Kanyza. Muzeum - výstava Cesta do pravěku Zdařilá je další z výstav, kde si mohou mladí návštěvníci názorně dokázat jak žili naši prapředkové ve pravěku. Téměř všechny vystavené exponáty jsou dětem přístupné a mohou si na nich i zapracovat. Není snadné vykřesat oheň a nebo drtit obilná zrnka. Vymodelovat hrníček je také kus zručnosti a mladé ručky měly co dělat. 277

12 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Dům pro historická vozidla? Dům poblíž Městského muzea se rozhodlo město prodat veteránistům, aby zde mohli vystavit svá vozidla. Uvádí se, že stavba je ve špatném stavu a navrhovaná cena je 200 tisíc korun. Zda k tomu dojde, bude kronika dále sledovat. Slavnostní odhalení kašny se sochou Záboje Konalo se v pátek dne 9. září 2005 v 18,00 hodin na náměstí z podnětu Města a Občanského sdružení za záchranu sochy Záboje. Náměstí se začalo pomalu plnit, aby vyslechlo krátké projevy starosty města Ing. Raina, ředitelky Městského kulturního zařízení Zuzany Čermákové a Ing. Holubcové z MěÚ. Zajímavý snímek z odhalení ukazuje budovu Městského úřadu, která se zrcadlí v hladině kašny pod Zábojem. Naplněná kašna a sluncem zalitý Záboj v očekávání odhalení. Zahalený Záboj obklopený skautíky u jednotlivých pruhů látky, komorní sdružení Záboje a občané očekávají okamžik odhalení. V době, kdy slunce svítilo na domy východní strany náměstí a náměstí se zaplnilo občany, došlo k odhalení. 278

13 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Projev starosty města Ing. Jiřího Raina k odhalení sochy: Dámy a pánové, vážení hosté. Dnes oficiálně vracíme sochu Záboje po 55 letech na naše náměstí. Na centimetr přesně na místo, kde 98 let stála. Město tak plní přání svých občanů, prezentované zejména občanským sdružením Za záchranu sochy Záboje. Plní také požadavek institucí národní památkové péče a plní i vlastní Program regenerace Městské památkové zóny. Instalací kašny se sochou Záboje je splněn dílčí krok regenerace tohoto náměstí, která má zajistit obnovu veškerých jeho kulturních a historických hodnot. Další etapy budou postupně následovat. Předpokládáme obnovu mobiliáře náměstí, nové řešení Projev starosty města Ing. Raina. zeleně, obnovu budov. Vraťme se ale k soše Záboje. Ta je dílem našich slavných rodáků, sochařů, bratrů Františka a Antonína Wagnerových. Ti ji vytvořili na podnět a objednávku místních občanů k chystaným oslavám výročí nalezení Rukopisu královédvorského. Dnes si proto připomínáme datum 29. září 1857, kdy v rámci oslav 40. výročí nalezení Rukopisu, byla socha Záboje poprvé odhalena. Před 148 lety byl poctěn odhalením sochy samotný nálezce Rukopisu, bibliotekář Zemského muzea v Praze, Václav Hanka. Dnes víme, že postavy v nalezených básních, mezi něž patří i Záboj jsou bájné. Jeden a půl století trvající zápas o pravost rukopisů byl vyřešen. Současně si však uvědomujeme, jak veliký měly Rukopisy vliv pro české národní obrození. Byly doslova živou vodou pro tvorbu českých umělců devatenáctého století a bez Rukopisů by nám mnoho děl vysoké umělecké hodnoty určitě chybělo. Rukopisy měly i svůj politický význam. Podpořily v 19. století sny českých vlastenců o vybudování českého národa, národa rovného s ostatními národy. Jejich český sen se stával v průběhu jednoho století reálnou skutečností. Odkaz vlastenců a národních obrozenců 19. století je pro nás inspirující i v dnešním globalizovaném světě počátku 21. století, kdy realizujeme své nové sny, zejména sen o našem pevném zakotvení v jednotné, prosperující Evropě mírumilovné, přátelské a spravedlivé pro její národy a její občany. Očekáváme, že užitek z investic do obnovy kulturních hodnot minulosti budou mít i samotní občané města. Pohled na upravené a pečlivě ošetřované okolí a čisté prostředí určitě patří k důležitým estetickým hodnotám života našich lidí. Vytvoření ještě příznivějších podmínek pro turistický ruch ocení řada našich podnikatelů. Dámy a pánové, dovolte mi ještě malou poznámku. V období, kdy jsme připravovali stěhování kašny se sochou Záboje a stanovili si i dnešní termín jeho odhalení, pozvali jsme k nám do Dvora Králové nad Labem i bývalého ministra kultury Pavla Dostála a předběžně obdrželi příslib jeho účasti. Přeji si proto, ať je toto dnešní shromáždění i uctěním památky jeho osoby. Na závěr chci ještě poděkovat všem, kteří se na akci záchrany sochy Záboje podíleli, kteří stěhování a obnovu provedli a vám všem přítomným děkuji za účast. Několik hodin po tomto slavnostním odhalení však došlo ještě k tomu, co bylo předtím tak odsuzováno za dobu, kdy byl Záboj na Starém hřbitově. Skupina nadšenců se v nočních hodinách oddala zábavě v kašně, kdy jim ke skokům posloužila i socha oslavence. Nabízí se tedy srovnání o úctě k památkám. Kdyby se tak stalo v době kdy byl Záboj poprvé na náměstí postaven, tehdy by to občané, ale i úřad, přijali s roztrpčením a rozhodně by to odsoudili. Jednak pro úctu k uvedené soše, ale hlavně proto, že se to vztahuje k Hankovu Rukopisu královédvorskému a z toho vyplývajícího národního nadšení. Toto se stalo přímo před budovou Městské policie a pod bdělýma očima jejich kamer. Skryje tma tuto ostudnou událost? Kronika k tomuto mlčet rozhodně nechce a nebude. Několik dní poté, z 11. na 12. září došlo k dalšímu poškození sochy. Odlomena byla část topůrka sekerky u nohou Záboje. Tolik proklamované tvrzení, že Záboj nebude na náměstí vystaven vanda- 279

14 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 lům, jako tomu bylo na Starém hřbitově, se ukázalo lichým. Po celou dobu, kdy stál mimo náměstí, tedy celé půlstoletí, se tam nic tak závažného nestalo. O pár dní později ( ) došlo opět ke znevážení kašny a sochy, když další plavec, o desáté hodině dopolední a za velkého jeho křiku, dílo znesvětil. O kulturní úrovni to jistě nesvědčí, a přihlížející to odsuzovali s poukazem na to, že se tak stává před zraky kamer městské policie. Dětem se kašna líbí asi nejvíce, zvlášť, když tam byly dány neznámým dárcem rybičky. Horší je to, že k jejich krmení si děti vybírají rohlíky. které plavou v kašně. Objeví se tam také, sem tam, nějaká drobná mince. Při této příležitosti je třeba si připomenout část veršování z Rukopisu královédvorského Záboj : Raduj se a plesej Dvore dávný! Radujte se vůkol dědiny! Dnem památným jestiť nám den slavný, Den to šedých věkův hrdiny, Jenž vypudil vrahy z naší země, A vítězstvím oslavil své plémě: Silou a vlídností vykonaným, Vítězstvím v ty časy neslýchaným. Je velkou škodou, že ozvučení prostranství kolem kašny bylo velmi špatné a odpovědná pracovnice nezajistila navrhované lepší. Také v Novinách radnice se objevila závažná chyba, když byl uveden tento text Ing. Ivany Holubcové v tomto změní: Největší zásluhu o tuto stavbu měl mydlář Knapp a František Lukeš. Přítomným bylo jasné, že se jedná o měšťana jménem Kopp, což bylo a je možné přečíst dokonce na desce oslavencova památníku. Podobné chyby jsou na podobných shromážděních jaksi velmi trapné a v Novinách radnice by se objevit neměly, za články přece odpovídají zodpovědní pracovníci, kteří je předávají ke zveřejnění. Takto si počínal vandal dne o desáté hodině dopolední, před zraky kolemjdoucích. 280 Topůrko u nohy Záboje při slavnostním odhalením sochy Záboje. Topůrko již po řádění vandalů.

15 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Den královny Žofie Konal se v sobotu již od desáté hodiny dopolední, kdy vrátil návštěvníky svými hudebními i tanečními vystoupeními do středověku. Pořádalo jej: Město, Městské kulturní zařízení Hankův dům a Městské muzeum. Záštitu převzal Ing. Pavel Bradík, hejtman královéhradeckého kraje a Ing. Jiří Rain, starosta našeho města. Bylo zde i středověké tržiště. Program na náměstí: Slavnostní zahájení programu královským rychtářem Středověké muzicírování Historický šerm Přibík Husita Gotické tance dvorské Ze života Mistra kata Fakírské vystoupení Vystoupení sokolníků Kejklířské vystoupení Příjezd královny s doprovodem na náměstí Ceremonie Uvítání královny a Předání klíče od městských bran Historický šerm Lichtenburgové Rustikální tance Antické tance Večerní ceremonie, ohňová show, loučení královny Program na parkovišti před Hankovým domem: Rytířské turnaje na koních Ukázky klasických turnajových disciplín: Vyrážení ze sedla, střelba z luku, kvintána, hod oštěpem, sbírání kroužků a další, vše propojené příběhem boje dobra i zla. Nedělní program ukončila slavnostní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Hejtman Bradík v chodbě Městského úřadu si hladí pohádkového Soptíka. A zde máme přítomnost v osobě hejtmana Ing. Bradíka a minulost s královnou Žofií a zbrojnoši. 281

16 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Dopolední program již od časného rána patřil řemeslům z dob minulých. Na několika snímcích si je prohlédneme: Mistrovská práce se nikde nezapře, ani ta s dlátem a kusem dřeva. Mistr kovář při svém díle. Sličná děva se věnuje šperkům hodných středověku. Nejmladší ruce patří dívce při zhotovení svíček. Občané města byli s touto ukázkou a případným prodejem velmi spokojeni, měli co obdivovat před samotným zahájením vlastního programu. Vystoupením přihlížel hejtman Ing. Bradík (v tmavém obleku) a další řada pozvaných hostí místních i z družebních měst ciziny. 282

17 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Na náměstí přivedl honosný průvod královnu Žofii Bavorskou (Eva Kvasničková první královna věnných měst z našeho Králové Dvora ) na koni. Ta potom převzala od purkmistra klíč od brány města, a zástupci cechů ji předali nejlepší výrobky svých mistrů. Prostranství před Hankovým domem bylo doménou rytířů, kteří statečně bojovali na zemi i na koních. Celou řadu vystoupení zahájilo středověké muzicírování. A večer byl program zakončen ohňovými scénami a ohňostrojem. Opraví se nové kruhové objezdy? Stává se totiž často, že na středovém kruhu objezdu, který je z žulových kostek, nákladní auta tyto doslova vylomí. Uvolněné znamenají nebezpečí odmrštěním do okolí. Proto by se kostky měly nahradit zámkovou dlažbou. To platí pro kruhové objezdy U lázní i na Denisově náměstí. Souběžně s tím by se měly opravit objízdné trasy v ulicích Raisova, Heydukova a Klazarova, které náročnou dopravou utrpěly nejvíc. Netradiční zahájení v ZŠ Podharť Žáci z osmého a devátého ročníku si totiž vyjeli na kolech do kempu sv. Kateřiny, kde jim byl nabídnut bohatý program. Patřilo sem slaňování na Slučích kamenech, zdolávání obtížného terénu na vrchu Bradlo, orientační běh, střelba ze vzduchovky a dokonce i kanoistika. Podvečery byly věnovány stolnímu tenisu, volejbalu, petangu a táboráčku. Jak se k tomuto vyjádřil Mgr. Petr Novotný: Protože se škole podařilo získat na tuto akci grant, nezatížila rodinný rozpočet. Proto byly osloveny především děti ze sociálně slabších rodin a teprve potom do počtu ostatní. Kronika se poprvé setkala s odlišením sociálních poměrů dětí, a to je opravdu chválihodné. Tato škola v tomto směru měla, před necelým stoletím a přičiněním Cvrndorfu, bohatou tradici, a také dnes je řada rodin, kde nemají děti na růžích ustláno. Klub českých turistů Safari Zvičina K uvedenému se vyjádřil p. Jiří Babovák: Vynikající počasí přilákalo na letošní pochod Safari Zvičina účastníky z celé republiky, Polska, Německa, kterých přijelo celkem 112. Turisté putovali pěšky a nebo na kole. Někteří plnili turistický odznak Kamenné kříže (smírčí) na Královédvorsku a okolí a také 283

18 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Městskou trasu IVV Za pamětihodnostmi Dvora Králové nad Labem a příměstské trasy IVV Královédvorský čert a Pojďte s námi do Betléma. Start, ubytování a cíl byly v Muzic baru Baracuda. Sdružení za záchranu Záboje končí Toto sdružení se chystá ukončit svoji činnost. Ve svých stanovách má uvedeno, že skončí přemístěním Záboje na náměstí, ale musí o tom rozhodnout valná hromada. Konec tohoto seskupení byl občanům sdělen při slavnostním odhalení na náměstí. Nyní je však neoficielně uvažováno o tom, že by se mělo přejmenovat i Masarykovo náměstí zpět na Zábojovo. Vyvstal názor, že Masarykovo náměstí je v mnoha městech, ale Zábojovo nikde. Také o tom by měla rozhodnout valná hromada. Není to však zdaleka tak jednoduché. Vždyť tato zamýšlená změna by znamenala také výměnu dokladů, počínaje občanem a konče firmami (razítka, hlavičkové papíry a další). Co jsou biopotraviny? Předpona BIO by měla zaručovat skutečně něco, co je dáno na trh od ekologických zemědělců, tedy pro naše zdraví naprosto nezávadné. To by měl zaručit projekt, který je koordinován svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a podporován Ministerstvem zemědělství. Biopotraviny jsou (nebo by měly být) vyráběny způsobem, který klade velký důraz na opatření chránící půdu a přírodu, je podmíněn šetrným zacházením s hospodářskými zvířaty a s naprostým vyloučením umělých hnojiv a pesticidů. Biopotraviny by se neměly stát majetkem makrobiotiků, vegetariánů a módou majetnějších, kteří nemusí hledět na vyšší cenu, ale postupně i všech ostatních občanů. LIDL zde nebude Zaplněný sál Hankova domu čekal čtyři hodiny na rozhodnutí, jak to bude s marketem LIDL, aby se nakonec dozvěděli slovy právničky Mgr. Aleny Petirové: Společnost LIDL se rozhodla stáhnout svoji žádost o změnu územního plánu, protože nedodala kompletní materiály a zastupitelé se tak nemohli správně rozhodovat. Zastupitelé potom na zásah JUDr. Josefa Pojezdného zrušili své rozhodnutí o změně územního plánu slovy: Zastupitelstvo trvá na využití plochy pro autobusovou dopravu, což bylo přijato s potleskem. Dům na náměstí Regina Jedná se o historickou budovu s číslem popisným 83, která sloužila dlouhá léta jako prodejna. Nyní o tuto budovu projevila zájem Základní umělecká škola, která sídlí v ZŠ R.A. Dvorského a které už stávající místnosti nestačí. Projekt minulých let však uvažoval o tom, že zde bude průchod do Valové uličky a na stadiony, s umístěním informačního centra. Bývalé Uhelné sklady mění majitele Již podruhé se jedná o přidělení posledních volných pozemků ve středu města. Na jednání zastupitelstva se dostaly čtyři subjekty a došlo k druhému rozhodování. Na tom zůstaly dva subjekty BaK a Protivítr (společnost, za kterou stojí dříve vybraní holanďané). Finanční krytí bylo u obou subjektů téměř stejné, na výši kolem 5,5 milionů korun. Protivítr zde míní stavět tři čtyřpatrové domy se sedlovou střechou, BaK navrhuje nízké stavby s plochou střechou. K tomuto se vyjádřil zastupitel Ing. Petr Mrázek: Projekt čtyřpatrových domů neodpovídá územnímu plánu, stavby se mají začlenit do stávající zástavby. Projekt neřešili ani památkáři. Těsnou většinou byl pozemek za pískotu v sále prodán a získal jej Protivítr. Jednička začíná registrovat mládež do kroužků Dům dětí a mládeže nabízí na čtyřicet aktivit, blízkých mládeži. S jednotlivými kroužky jsou seznamovány na letáčcích děti ve školách. Některé kroužky mají už svoji tradici, nové jsou břišní tance, digitální fotografování a košíkářství. Znovu se objevuje výuka ruštiny. Podmínkou otevření kroužku je dosáhnout alespoň sedm zájemců. 284

19 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Dřevěná stavba na Tyršově ulici ZÁŘÍ Takto pokročila tato zcela neobvyklá stavba, která je ze dřeva a dřevotřískových desek, kterou kronika obrázky sleduje. Zatím není kronice známo, jakému účelu bude sloužit. Komunisté a Miroslav Grebeníček Údajně pro problémy s orientací této strany odchází dlouholetý její předseda Miroslav Grebeníček. K tomuto se měl dle tisku vyjádřit slovy: Komunistická strana Čech a Moravy má velké šance uplatnit svůj vliv, ale hrozí jejich promrhání naplňováním osobních ambicí jednotlivců. Současný místopředseda Votěch Filip ale nevyloučil, že by mohl ústřední výbor po Grebeníčkovi chtít, aby stranu vedl až do sjezdu v roce Politolog Bohumil Doležal tvrdí, že Grebeníček odvedl pro komunisty dobrou práci, když: Nejenže straně zachránil život, ale komunisté se stali druhou nejsilnější politickou silou. A jak je tak u bolševiků dobrým zvykem, odchází, aby byl nahrazen elegantnějším Mefistofelem. Obávám se, že v této změně má ruce premiér Paroubek. Určitě bude po volbách potřebovat komunisty ke spolupráci, která půjde snadněji s novým, ulízanějším šéfem strany, než s ďábelským Grebeníčkem. Grebeníček, kterému je padesát osm let, vedl stranu více jak dvanáct let. Jeho předchůdci byli Milouš Jakeš, a polistopadoví: Karel Urbánek (generální tajemník, zvolený ), poté Jiří Machalík (zvolený a činnost ukončil po půl roce ), následoval známý režisér Svoboda (zvolený ), který svoji činnost ukončil po třech letech , kdy rezignoval a přišel Grebeníček. Ten je od samého začátku (dle politologů), zastáncem konservativního směru, ve kterém setrvává. Vojenský prapor Naděje Uvádí se, že tento prapor, z poloviny 18. století, je zřejmě nejstarším v našem kraji, možná i v republice. Kroniky uvádějí, že byl naposledy použit na balkónku Hankova domu starostou Holubem v době po vyhlášení Republiky Československé dne 29. října Tehdy jej starosta rozvinul a při zamávání došlo, pro jeho stáří, k jeho roztržení. Poté byl po třech letech opraven, ale i nyní je ve špatném stavu. Proto byl postoupen k rekonstrukci a jak uvedla ředitelka Mgr. Jiřičková: Před dvěma lety provedly laboratoře v Praze analýzu vzorků z praporu, aby byla stanovena možnost jeho opravy. Prapor Naděje nesměl v minulosti chybět na žádné z oslav či historické události a byl ve velké vážnosti. Kino Svět v rekonstrukci Rozsáhlá rekonstrukce si vyžádá nákladu necelých dvou milionů korun. V této částce bude provedena další část stavebních prací a výměna sedadel. Asi nejpodstatnější akcí bude nové ozvučení, které by mělo odpovídat současným moderním kinům. Městské kulturní zařízení si chce zajistit tímto zvýšenou návštěvnost. Jak k tomuto uvedla ředitelka MKZ Zuzana Čermáková: Rekonstrukce by měla být dokončena do prosince, potom by již mělo být kino v provozu. 285

20 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Už nyní uvádí kino, mimo běžné komerční filmy, každý měsíc dva až tři filmy pro náročnější diváky, v rámci filmového klubu. Pro upřesnění ještě tolik, že už před lety vznikl projekt, který zahrnoval celkovou přestavbu kina. Ten byl zastupiteli schválen a zahrnoval v sobě ještě rekonstrukci, kde měl vzniknout menší sálek, sloužící hudebním a divadelním představením, a klubovny pro zájmové organizace. Na to však zatím město nemá peníze. Cenová hladina v srpnu změny Potraviny v srpnu zlevnily asi 0,8 %. Dle statistiky tvoří ve spotřebním koši po bydlení nejvyšší položku, kdy na ně padne asi 20 % výdajů domácnosti. Očekává se však, že už od září vzroste inflace až na 2,5 %, kdy se zde promítne prudký vzestup cen nafty a benzinu, na říjen je avizován vzestup ceny plynu pro domácnosti, začne se projevovat i vyšší spotřební daň u cigaret, a na konci roku se očekává zdražení elektrické energie. Dojde k přilepšení v příštím roce? Podle sdělení v tisku by mělo dojít v příštím roce k výraznějším změnám ve vyplácení na několika úsecích. Pokud by se tak mělo stát, potom by opětovně došlo ke zvýšení platů státních zaměstnanců, kteří tvoří sedmkrát sto tisíc lidí, asi o 800 korun, důchodcům by měly vzrůst penze asi o 380 korun, a minimální mzda by se měla zvýšit ze současných korun na korun měsíčně. Vláda chce také snížit daně z příjmů zaměstnanců a živnostníků. Nabízí se otázka, zda to není v souvislosti s blížícími se volbami. Dojde k opravě ulic ve městě? Na schůzi zastupitelstva bylo také jednáno o možnosti dodavatelského úvěru, který by měl posloužit k opravě ulic města. Jsou takové ulice, kde je opravdu oprava nutná a místo tolik nutných oprav se jen slibuje. Zastupitelé byli nejednotní a došlo k rozporům. Zastupitel Ing. Petr Mrázek k tomu uvedl: Je to v rozporu s programem sdružení Dvoráci, za které jsme, bohužel, společně kandidovali. Je to další důkaz, že se pro vás stal jen cárem papíru. Mohli bychom se dostat do situace jako Rokytnice nad Jizerou (poznámka: zadluženost). Navíc jsou ceny za jednotlivé rekonstrukce jen odhadem. Starosta města Ing. Jiří Rain přítomným vysvětlil, že se jedná o dlouhodobou akci, kterou budou splácet až další vedení města a jedná se o deset až dvacet let. Zastupitelé poté třinácti hlasy rozhodli, že ulice budou, za pomoci spotřebitelského úvěru, opravovat. Komu patří čistička odpadních vod? Jak bylo kronikou již zaznamenáno, čistička, kterou vlastnila akciová společnost TIBA, byla nejprve pronajata firmě Waipahu a po kratší době jiné soukromé firmě. Město tedy platí společnosti Waipahu, i když nemá uzavřenu smlouvu. Jak však vysvětlila právnička Mgr. Alena Petirová: Služba je poskytována a proto se také musí platit. Zastupitel Kmínek se k tomu vyjádřil asi takto: Čističku i nadále využívá a.s. TIBA, která ale neplatí, proto také VaK, který vybírá poplatky za čistění, odevzdává městu mnohem menší částky. Tento rozdíl musí platit radnice z obecních peněz a uvedený zastupitel se domnívá, že se tu nehraje čistá hra. O tom všem by mělo poznovu jednat zastupitelstvo. Školství a školáci republiky Celosvětová studie dává možnost nahlédnout do školství, jak je na tom Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi. Ze studie vysvítá, že republika má málo vysokoškoláků, což je podmíněno nedostatkem peněz pro školy. Je celá řada zemí, které investují do škol daleko větší množství peněz. To také souvisí s nízkými platy učitelů, kteří odcházejí za výnosnějšími povoláními, nepovažují učitelství za něco přitažlivého. Jak studie ukazuje, povolání učitele zůstávají věrní nadšenci a nebo učitelé méně schopní. Ve výdajích na školství jsme na tom hůř než Maďarsko, když jsme z dvaceti pěti sledovaných zemí třetí od konce (Švýcarsko, jako první, vynakládá na jednoho studenta v dolarech přepočtených na paritu kupní síly roku dolarů, Itálie 7.708, Portugalsko 6.080, Řecko 4.136, Česká republika 3.449). 286

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Zadavatel: Obec Všechovice Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Ing. Marcela Tomášová Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581 626 202 e-mail: agentura@regionhranicko.cz

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více