KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005"

Transkript

1 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Kulturní akce měsíce září Hankův dům - zahájení kurzů tance a společenské výchovy. - Utěšování s Janem Kanyzou a Richardem Pogodou - špejchar Mě-muzea. - Jan Kanyza obrazy. - Den královny Žofie historická slavnost u příležitosti 735 let od první písemné zmínky o městě a 605 let od doby, kdy Žofii Bavorské bylo dáno naše město věnem Náměstí Odboje. - Hrajeme si s kamarády pohádkový pořad pro děti. - Jára Beneš Na tý louce zelený klasická opereta Járy Beneše. - Taneční revue studia Oliver z Vrchlabí - pro školy. - Všechno jen do putyk a ženskými komorní hra Francoise Villona Hankův dům koncert Klubu přátel hudby Universitní komorní orchestr Hradec Králové. Knihovna Slavoj - Balíme školní učebnice - dílna pro školáky. - O nej... vydání Babičky Boženy Němcové výstava. - Slavnost KLÍČOVÁNÍ aneb Teta to plete pohádkový pořad. - Knížka jako malovaná úvod k celoročnímu projektu věnovanému knižním ilustracím. Městské muzeum - Cesta do pravěku výstavní síň Špejcharu. Prvňáčkové ve školách V našem městě nastoupily děti do škol prvního září. Šest základních škol přivítalo celkem 169 žáků prvních tříd. Nejvíce jich přivítala škola Schulzovy sady, kde jich nastoupilo čtyřicet, v Podharti to bylo 27 školáčků. Pěkného uvítání se dostalo dětem ve škole Komenského, kde je uvítala také třídní učitelka Jana Vepřeková, která je novou Mistryní světa v bezmotorovém létání. První třída ZŠ Podharť se zaplnila dětmi. Jsou již v novém a třída plná sluníčka se jim líbí. Zlato pro ANGELES Tato trutnovsko-dvorská taneční skupina, která nacvičuje a účinkuje pod hlavičkou Sokol Dvůr Králové, Základní učňovská škola Dvůr Králové, DDM Trutnov a Loko Trutnov se zúčastnila letošního Mistrovství Evropy v tanečním show. Konalo se v Bělehradě v největším sportovním komplexu Belgrade Arena a kongresovém centru Sava Centar, které patří v hlavním městě Srbska a Černé Hory k jejhonosnějším. Na programu byla Show produkce, která musí mít více jak 25 tanečníků a délka vystoupení až 12 minut. 36 tanečnic a tanečníků předvedlo kaskádovité postupky, vyhazované akrobatické figury a sklízelo bouřlivý potlesk. Právem se stali ANGELES Dance Group stali držiteli poháru a zlatých medailí a zazněla Česká hymna. 267

2 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Vzácná návštěva z USA Dne 4. července t. r. se uskutečnila návštěva rabína Normana R. Patze a jeho manželky z New Jersey ze Spojených států amerických. Přátelské setkání se konalo za přítomnosti starosty města Ing. Jiřího Raina a jeho manželky v budově Městského úřadu. Rabín Patz je prezidentem Společnosti pro historii československých Židů a v jedné osobě také duchovním představitelem Židovské obce Západního Essexu v USA. Schůzka byla předem ohlášena a konala se z podnětu zahraničního hosta. Hlavním smyslem návštěvy bylo předání pamětní knihy přítomných autorů, manželů Patzových, Městu Dvůr Králové nad Labem. V roce 1975 se židovská obec v Západním Essexu (Temple Sholom of West Essex) stala opatrovníkem svitku tzv. Tóry ze zničené synagogy ve Dvoře Králové nad Labem. V publikaci manželů Patzových se uvádí, že během války bylo zachráněno a shromážděno 1564 Tór, svitků z násilně vyklizených a opuštěných synagog. Tyto symboly duchovní síly a života židovských obcí byly uloženy v Michelské synagoze v Praze. Tyto svitky zůstaly utajeny i během II. světové války v nacisty kontrolovaném Muzeu Pražského Ghetta a dále ještě po dvacet let v komunisty spravovaném Státním židovském muzeu. Až v roce 1963 londýnský umělecký znalec a zástupce Westminsterské synagogy projednal s naší vládou odkoupení svitků za částku liber. Prostředky na nákup byly získány z grantu Ralpha Yablona, příslušníka anglické židovské obce. Svitky byly v Praze s řádnou péčí zabaleny a dopraveny lodí do Velké Británie s cílem uložení v synagoze ve Westmunsteru v Londýně. O jejich dalším osudu měl rozhodnout ustanovený výbor (Memorial Scrolls Committee). Následně byly svitky rozbaleny a opatřeny identifikačními štítky. Důsledně byl katalogizován stav i obsah jednotlivých exponátů, a to dle individuálních možností závisejících na původu a stáří každého svitku, ale i fysickém stavu a na nejdůležitější části textu. Když byla písmena čitelná nebo opravitelná. byla Tóra považována za použitelnou (tzv. košer ) při židovských obřadech. Příliš zničené svitky (potrhané, nekompletní a pod.) slouží jako památka. Necelých 600 svitků bylo uznáno jako použitelné, některé samozřejmě za předpokladu oprav a podrobení se restaurátorské práci. Činnost zmíněného výboru byla od počátku jeho ustavení orientována na přerozdělení Tór, z již neexistujících synagog a židovských obcí, mezi stávající a vznikající židovské obce na celém světě, formou tzv. trvalého propůjčení těchto duchovních symbolů. Svitek Tóry z královédvorské synagogy byl označen číslem 194. Tato Tóra byla napsána v roce Za neobvyklé lze považovat skutečnost, že je psána hnědým inkoustem. Jedná se relativně o malý svitek, vysoký cca 35 cm, který mohou nést při židovských obřadech děti a pro které je určen. Rabín Patz v knize dále uvádí, že jako výraz porozumění historii a symboličnosti Tóry, byla tato opatřena korunou a opláštěním od slavného umělce a designéra Moshe Zabariho z Židovského muzea v New Yorku. Zabari zde ztvárnil dva stříbrné sloupce, z nichž jeden je přelomený v půli, stejně jako dřevěná tyč, na kterou se svitek namotával a její torzo je uloženo ve sloupci. Sloupec je symbolem tragické ztráty v minulosti. Druhý sloupec je celý a je na vrchu osazen krystalem symbolizujícím nové a obnovené světlo života. Oba sloupce jsou spojeny stříbrným drátem, jako pojítko mezi tím co bylo násilně odříznuto a tím, co je nově budováno. Toto je tedy historie, tak, jak ji v předané knize předal městu pan rabín Patz, Tóry z naší zbořené synagogy. Na vysvětlenou ještě tolik, že Tóra znamená učení, pokyny, v nejužším smyslu, jde o první část Tanachu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible. Jednání mezi rabínem s chotí a starostou našeho města s jeho manželkou byl přítomen pan Ing. Martin Rudolf, vedoucí pracovník Odboru výstavby Městského úřadu, který byl zároveň překladatelem. Jeho laskavostí se také tento text stal součástí kroniky města. Kronika města se ještě k otázce židovské komunity města vrátí, aby byly upřesněny některé, dosud málo kronikami podchycené věci. Rabín Patz s chotí. 268

3 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Synagoga v našem městě Synagoga (z řeckého synagógé. tzn. shromáždění) slouží jako bohoslužebný prostor židovského náboženského obřadu, v širším pojetí jako středisko náboženského a duchovního života, vzdělávání a místo rozhodování o veřejných záležitostech obce. Nejpočetněji jsou u nás zastoupeny synagogy v novorománském stylu, dále pak v tzv. maurském stylu s orientálními prvky, v secesním stylu a konečně můžeme na našem území nalézt stavby postavené v moderních slohových směrech 20. a 30. let (funkcionalismus, kubismus). Doznívání novorománského slohu ovlivnilo výstavbu synagogy pro nově ustavenou (1890) Židovskou náboženskou obec ve Dvoře Králové nad Labem. Výstavbu řídil architekt Stanislav Franzen z Prahy, který stavbu dokončil v roce Synagoga byla postavena v novorománském stylu, s členitým půdorysem, jako bazilika s kopulí. Synagogy v diaspoře bývají běžně orientovány ve směru, kde leží Jeruzalém, v našich zemích byly běžně orientovány k východu. Královédvorská synagoga se ale řadila k těm, které byly nuceny kvůli terénu a stavebnímu místu, svou orientaci odchýlit k jihovýchodu. Synagoga sloužila, pro početnou židovskou obec k náboženským účelům, až do nacistické okupace. Období nacistické okupace a působení fašistické, protižidovské propagandy, znamenalo ohrožení pro všechny synagogy na našem území. Také královédvorská synagoga byla během válečných let vystavena tlaku německých nacistů a českých sympatizantů s novým režimem, kteří se jí snažili získat nebo dokonce zbourat. Již 15. ledna 1940 byl předvolán představený Židovské obce Rudolf Kohn před obecní radu, která ho seznámila se zamýšleným majetkoprávním převodem pozemku se synagogou do majetku města, aby tak mohla sloužit veřejnosti. Městská rada předpokládala, že v synagoze vybuduje městskou obrazárnu. Jednání se protáhla až do dubna 1940, k převodu majetku ale nedošlo. Nařízením zastupujícího Říšského protektora byly v říjnu 1941 uzavřeny všechny židovské synagogy a modlitebny v Čechách a na Moravě. N. S. Turngemeinde (Německý turnerský spolek) v březnu 1942 vyhrožoval, že budovu zboří. Nakonec zůstalo jen u výhrůžek a synagoga ve Dvoře Králové zůstala před fašistickým běsněním uchráněna. Synagoga ve Dvoře Králové nad Labem po válce již náboženským účelům nesloužila. V roce 1950 projevil o budovu zájem národní podnik JUTA Dvůr Králové nad Labem, který v ní chtěl uložit svůj podnikový archiv. Židovská obec v Hradci Králové dopisem z podniku Juta oznamuje, že se o synagogu již přihlásil MNV (Městský národní výbor) ve Dvoře Králové, který ji chce kvůli výstavbě komunikace do Trutnova zbourat. JUTA se dohodla s MNV přistoupit k asanaci. Nájemní poměr mezi podnikem JUTA a Židovskou náboženskou obcí začal 1. května 1950 a trval až do 14. října V Městské kronice bylo roku 1965 v kapitole o výstavbě města zapsáno: Koncem roku došlo ke zbourání synagogy. Podle asanačních plánů měla být ale zachována jako výrazná dominanta města. Po přestěhování archivu JUTY, koncem srpna 1965, byl objekt předán MNV. Tato záležitost byla projednána v technické komisi pro výstavbu s tím, aby byla opravena v co nejkratší době, nákladem asi korun a zároveň aby byl dořešen účel dalšího využití. Rada toto opatření schválila a národní podnik JUTA byl požádán, aby rozpracoval dokumentaci na nejnutnější opravy. S náklady na tuto opravu bylo počítáno i v plánu generálních oprav Městského národního výboru. Konečné řešení nalezeno 269

4 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 nebylo a o osudu synagogy bylo rozhodnuto v souvislosti se spojovací komunikací od Švermova mostu do ulice Rooseweltovy. Tento návrh si vyžadoval zboření synagogy a objektů č.p. 411 Bajerova trafika, č.p Ervová, Provazník a č.p. 453 Poláková. Stavoprojekt v Trutnově vypracoval na tuto stavbu investiční úkol, schválený odborem dopravy Okresního národního výboru (ONV). Městská rada se k tomuto řešení vyslovila kladně a odvolala u podniku JUTA vypracování dokumentace na opravu synagogy. Tím byl osud synagogy rozhodnut. Ukončení bouracích prací bylo vzato na vědomí 28. ledna Náklady na bourání činily přes korun, tedy skoro tolik, jako náklady na opravu objektu. Osudové řešení zda synagogu zbourat či opravit, padlo na jednání Městské rady dne 18. srpna Královédvorská synagoga, která přečkala dobu nacistických pogromů, i přes protesty občanů, nakonec ustoupila moderní komunikaci. Zbouráním synagogy přišel Dvůr Králové nad Labem o výraznou dominantu města, kterou synagoga tvořila více jak sedmdesát let. Použitá literatura k této stati kroniky byla převzata: Státní okresní archiv Trutnov, sign. 64/5, E. Keilová: Židovský textilní průmysl a Židovská obec ve Dvoře Králové nad Labem, Olomouc Rabbi N. Patz and Mrs. N. Patz: Thus We Remember, New Jersey Televize a Reality show - odezva občanů Komerční televize Prima a Nova vyrukovaly s těmito novými programy: VyVolené a Velký Bratr, které mnoho občanů doslova šokují svým nevkusem a uvedené televize je vsunuly do hlavního večerního programu. Skutečné záběry z jedné či druhé vily dávají nahlédnout do reality hraničící s nevkusem (zatím pití alkoholu a následné zvracení). Je snad jen otázkou doby, kdy dojde i ke zveřejnění sexu? Všemu napomáhá vidina možného získání milionů a tomu je také program podřízen i náročným výběrem. U jednoho z aktérů už došlo k zatčení, přímo v jedné z vil, pro trestní stíhání! Soudní občané to hodnotí přinejmenším jako hroznou blbost, mladší se k tomuto názoru přiklánějí, ale nenechají si to ujít. Co je na těchto programech tedy pozoruhodné? Vždyť tu o nic nejde, cílem je nasytit diváka něčím, co zaplavuje západní svět a k nám se to nyní dostalo (k obohacení či škodě?) se zpožděním, ale přece. Občané hned v úvodu viděli, mimo jiné, učitele tělocviku ze Štítů zvracejícího do vířivky. Asi právem se ptají, jestli je to vůbec hodné názvu kulturního programu televize. Jak na to mohou reagovat rodiče dětí, které jsou (nejenom) na uvedené škole? Už zase jsme blíže Evropě, tam se prý tyto programy přímo hltají. Dříve se podobnému konání říkalo špehování nebo šmírování a bylo to pokládáno za kus úchyláctví. Toto je asi v krátkosti názor občanů. Pro názornost ještě tiskem zveřejněný názor hudebníka, režiséra, malíře a divadelního principála Františka Ringo Čecha: Zahájení hned dvou reality show najednou považuji za kulturní úpadek. Neumím si vůbec představit, co na televizní obrazovku přijde příště. Je to tak otřesné, že na řadě potom bude už snad jen zabíjení, škrcení a mučení v přímém přenosu. Tak jako SuperStar obohatila naši hudební scénu, tak VyVolení a Big Brother naopak naší kulturu a společnost nebývalým způsobem degradují. Co je to za lidi, kteří v přímém přenosu ukazují svoje intimní partie a nechají se sledovat při konání tělesných potřeb? Slušní lidé se na to podívají jednou, dvakrát, pak je to přestane zajímat. Bojím se spíš toho, že to zřejmě pokřiví jednu generaci našich dětí. Budou z nich chorobní exhibicionisté. Co je reality show proti takovému Křemílkovi s Vochomůrkou, proti Rumcajsovi s Mankou? Jsem rád, že jsem prožil většinu svého života v minulém století, byť v totalitním režimu, a že už tady dlouho mezi vámi nebudu. Protože někdy začínám mít obavy z toho, kam se celá společnost řítí. (K.N příloha) Proti VyVoleným začali brojit na Slovensku příslušníci a sympatizující Katolíci. Ti uskutečnili petici proti konání reality show, kterou vysílá televize JOJ a podepsalo jí na sto tisíc občanů. V petici se uvádí, že jim reality show jako taková nevadí, ale brojí proti nemorálnosti soutěže, kdy dochází ke sprchování před kamerami, otevřeně se hovoří o sexu a aktéři sprostě nadávají. Slovenští katolíci se rozhodli, že nebudou nakupovat zboží od firem, které mají ve VyVolených reklamy. Televize JOJ se brání, že ukazuje jen pouhý život soutěžících. 270

5 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Stomatologie se změnila ZÁŘÍ Jít k zubnímu lékaři je dnes, jak se říká, o něčem jiném. Zatímco ještě před dvaceti lety tu byla, na poliklinice, ordinace o jedné velké místnosti a jednotliví lékaři pracovali v boxech oddělených látkovou zástěnou, tak se to s dnešními soukromými lékaři nenechá srovnat. Nikde také nedochází k ošetření od dentistů, všude jsou jen lékaři. Tím však není možné odsoudit jejich výkony. Vždyť dobrý dentista by si v dnešní době jistě nezadal se současnými doktory. Matka a dcera Černých z Hřibojed si sjednávají své ošetření v útulné a veselé čekárně a kartotéce. Vybavení dnešních zubních ordinací je už na docela jiné úrovni. Jiná technika zubařského křesla, jiné prostředky na zjištění příčin, snímkování a následné vyhodnocení na monitoru, jiné přípravky (na vysoké úrovni) určené k provedení zásahu do chrupu, to je jen část velkých změn. K výrazným změnám dochází i ve vybavení čekárny a kartotéky. Kronika dokumentuje nově zařízenou ordinací manželů MUDr. Prouzových, kteří s možností toto vložit do kroniky města souhlasili. Otec je mezitím ošetřován MUDr. Zdenkou Prouzovou. Záboj a dno nádrže Do kašny je na provedenou izolaci dna pokládána vrstva původních kamenů. Pojízdný jeřáb pokládá kámen po kameni na dno kašny. Bez lešení je Záboj jistě hezčí. 271

6 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Návštěvnost v ZOO o prázdninách Více jak čtvrt milionu lidí přišlo do ZOO během letošních prázdnin. 26. července to bylo dokonce návštěvníků. Z cizinců tu byli již tradičně dost Poláků, Holanďanů a začínají přijíždět i Rusové. Sedm a půl tisíce občanů navštívilo Večerní ZOO, kdy safaribusy projíždí nejen safari, ale také kolem výběhů pro kopytníky a nosorožce. Mimo prázdniny nabízí projížďky jen o víkendech, ale zákazníci, kterých bude nejméně dvanáct, si mohou jízdu objednat předem i mimo víkend. Velkým lákadlem je mladá tygřice Nela a pralesní žirafy okapi, které chová zahrada jako jediná ve Východní Evropě. Krajský úřad v Hradci Králové, který je v současné době zřizovatelem, hodlá změnit statut příspěvkové organizace na akciovou společnost. Co nabízí muzeum našeho města? Zkráceně by se nechalo napsat, že to je stálá expozice o historii města, výstavní sál a galerie plastik a obrazů. Podrobněji však k vlastní historii. Návštěvníkům se tu představuje doba husitská, barokní, i renezanční. Skutečně hezká je selská jizba, která ukazuje docela obyčejný život našich předků na vsích našeho regionu. Naše město si také mapuje bitvu Prusko Rakouské války roku Jsou tu nejen zbraně a stejnokroje vojáků, ale také ukázka bojového pole, znázorněná za pomoci cínových vojáčků. Významnou expozicí je Královédvorský rukopis, který přibližuje osobnost Václava Hanky jako nálezce Rukopisu, který probudil tolik vášní a sporů, ale především národní cítění. Z osobností doby před sto lety je tu také část, věnována významnému rodákovi, hudebnímu skladateli, Rudolfu Antonínovi, který je znám široké veřejnosti jako Rudolf Antonín Dvorský. Dosud poměrně neznámou je expozice věnovaná podnikateli Josefu Sochorovi. Jako jediný český podnikatel v textilu se významně zapsal do historie města svou modernizací textilního podnikání. Býval ve své době roven Tomáši Baťovi, ne rozsahem a velikostí podnikání, ale skutečně světovým náhledem na textilní výrobu, včetně koncepce odbytu na světových trzích. Firma Sochor, později TIBA závod Zálabí, je tu v pozměněné formě dodnes, i když skomírá pod tlakem zahraniční konkurence asijského zboží. Jednou z částí galerií je Křížová cesta tvůrce Jana Bergla, významného barokního malíře českého původu. Tato významná a rozměrná plátna byla restaurována v devadesátých letech minulého století. Druhá galerie se nachází ve sklepení a zde jsou k vidění nejvýznamnější plastiky z třicátých let minulého století, zapůjčené z Národní galerie v Praze. Předně rodáka našeho města Otto Guttfreunda, dále Bohumila Kafky a Jana Štursy. Tuto sbírku doplnila díla zdejšího sochaře Josefa Wagnera (pro naše město vytvořil poprsí Václava Hanky a sochu Záboje, která je nyní zpět na náměstí). Ta nejkrásnější díla však zdobí Prahu, ale především Vídeň, kde musel pracovat z existenčních důvodů. Tolik jenom ve zkratce, jak bohaté jsou sbírky Městského muzea našeho města. Ještě něco o Židovské obci našeho města V souvislosti s návštěvou rabbi Patze se kronikáři nabídla možnost rozšířit stránky kroniky o stať pojednávající o historii Židovské obce a její synagogy po období, kdy zde úřadovali její vůdčí osobnosti. O překlad textu se zasloužila paní Milica Nálevková (vyučující angličtinu na Střední průmyslové škole). Rabín Emanuel (Emil) Pollak - měl na starosti kongregaci v období před rokem 1892 do roku 1918, možná i déle, a působil také po většinu těchto let jako hlavní zpěvák synagogy. M. Rübenstein hlavní zpěvák. Isak Nettl - září hlavní zpěvák. Členové správní rady Židovské obce v době výstavby synagogy: Julius Bauer 1885, Heinrich Jung, Ignaz Kohn, Heinrich Mayer ( ), Dr. Heinrich Wessely Předsedové: Adolf Kohn, 1896 ( ), Hermann Nettel ( ), Dr. Ernst (Arnošt) Back ( ), Ludwig (Ludvík) Krug ( ). 272

7 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Předsedové náboženské obce: Gustav Deutsch ( ), Gutfreund (není datováno). Pokladník: Vilém (Wilhelm Schlein ( ). Shamasch: Arnošt Feldscharek ( ), Rudolf Kohn ( ). Správce synagogy a kostela: Karel Kohn ( ). Předsedové Hevre Kadisha: Leopold Schick ( ), Gustav Deutsch ( ), Eduard Münz ( ). Charitativní sdružení (Armenverein): organizace existuje bez předsedy, dále předsedové Heinrich Jung (1902), Josef Fischer (1903). Ženský spolek: Fanny Pick předsedkyně (1925). Gustav Deutsch - továrník. 273

8 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Počínaje říjnem 1942 bylo posláno 111 Židů Dvora Králové nad Labem do Terezína. Většina z nich zemřela v plynových komorách Osvětimi. Po 2. světové válce nebyla židovská komunita ve Dvoře Králové nad Labem obnovena. Poznámka: Židovská kongregace byla znovu obnovena v Trutnově v roce 1945, přestože většina členů nebyli čeští Židé, ale přišli jako přistěhovalci z Podkarpatské Rusi, Polska, Maďarska a Rumunska. Mnoho z nich, počínaje rokem 1948, opustilo Československo a odešlo do Izraele, Německa, USA a dalších zemí. V roce 1960 bylo v Trutnově 23 Židů, a v roce 1987 už zde žili pouze dva Židé. Dále ještě překlad, který také uskutečnila paní Milica Nálevková: Jiří Fiedler nám poskytl jména Židů ze Dvora Králové, kteří byli zachráněni ještě před Holokaustem a jejich poslední známá místa pobytu: Fritz Breth (USA), Ernst Deutsch a Paul Deutsch, kteří si změnili příjmení na Dayton (USA), Fritz Deutsch a jeho rodina (Jižní Amerika), Friedrich Hellmann (Lichtensteinsko), Walter Pick a ředitel Sinek, Karel Štrégl Povšimněte si reklamního štítu na obchodě, který vlastník Karel Kohn, správce židovské synagogy a židovského hřbitova ve Dvoře Králové od roku 1910 až do prosince 1942, kdy byl společně s většinou královédvorských Židů zatčen a poslán do Terezína. (který sloužil jako britský voják za 2. světové války) a Ernst Weiss (všichni Anglie), Erwin Kische, inženýr László a Ernst Weissovi (Severní Irsko), Ernst Mautner se svojí ženou Irmou rozenou Deutsch (Kanada), Dr. Slava Morch (Itálie), Otta Reinisch (USA), Lisa Weigl (Jugoslavie). Fiedlerův zdroj těchto informací je publikace Zur Geschichte der Juden in Nordostböhmen (K dějinám Židů v severovýchodních Čechách), vydaná v roce 1987, stejná knížka uvádí, že řada Židů se po válce vrátila do Dvora Králové buď z koncentračních táborů nebo z exilu : Jana Eisnerová, Daisa Hellmann, inženýr Wilhelm Hellmann, Franz Kohn, Walter Pick, Fritz Weigl a Robert Weiss a jeho žena Valerie a dcera Eva. Žádný z nich zde však zjevně nezůstal dlouho, s výjimkou Roberta Weisse, který se později pokusil zachránit synagogu před demolicí. V roce 1975, když jsme začali s výzkumem svitků Tóra, které získala naše synagoga, nám bylo řečeno, že existují ještě čtyři přeživší osoby. Nebyli jsme však úspěšní v našich pokusech zkontaktovat se s nimi, nebo v pozdější době, navázat kontakt se židovskou rodinou v Zimbabwe, která měla vazbu na Dvůr Králové. Dovětek kronikáře: Na snímku jsou kresbičky Petra Hellmanna z doby, kdy byl jako chlapec v Terezíně. Uvedený chlapec se narodil dne 9. srpna 1933 v našem městě (České Podharti), byl zde zapsán roku 1939 do prvé třídy zdejší obecné školy a byl do internování také spolužákem kronikáře Pavla Janouška. On a jeho o tři roky mladší bratr Robert byli fašisty zavražděni v Osvětimi Birkenau roku Kresby Petra Hellmanna z Terezína. 274

9 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Osobnosti z řad Židů, narozených v našem městě: Karl Freund, který se narodil v židovské rodině ve Dvoře Králové nad Labem dne 16. ledna 1890, se stal vynikajícím kameramanem a režisérem hororových filmů a na svém vrcholu i televizním kameramanem revue I love Lucy (Miluji Lucii). Freundova filmová kariéra začala v roce 1906, kdy byl najat jako učeň promítač. V roce 1908 se stal kameramanem Pathéova filmového týdeníku ve Vídni, odtud se rychle dostal k filmu a v roce 1912 se stal hlavním kameramanem společnosti Union Tempelhof Studio. O dva roky začal experimentovat se zvukovou projekcí a vytvořil několik neumělých zvukových filmů s Enricem Carusem. Na počátku I. světové války vstoupil Freund do rakouské armády, ale byl téměř okamžitě propuštěn, protože byl silně obézní. Válečná léta strávil jako kameraman filmového týdeníku. Po válce pracoval s Robertem Wienerem, který později režíroval The Cabinet of Dr. Caligari (Pokojík doktora Caligariho) a poté s F.W. Murnauem, který mimo jiné hororové filmy režíroval (Nostferatu). V roce 1919 začal pracovat s velkým německým režisérem Fritzem Langem. V roce 1920 pracoval jako kameraman pro film Paula Wegenera The Golem. Podle filmových poznámek pro promítání v Bew Yurk State Writers Institute (Institut spisovatelů státu New York), byl Feund největší hvězdou ze všech hlavních kameramanů expresionistického kina. Freund úzce spolupracoval s Wegenerem a filmovým architektem Hansem Poelzingem na výrazu Golema tím, že spojoval evokující osvětlení a vynalézavý úhel kamery při snímání scény a gest herců, aby vytvořil integrovanou představu děsu. Obzvláště osvětlení bylo Freundovou silnou stránkou. Především svojí prací na Golemovi ukazuje Freund, proč je znám jako Giotto filmového plátna. (Poznámka kronikáře: laskavostí překladatelky paní Milici Nálevkové, byl osvětlen pojem Giotto, jedná se o významného italského renezančního malíře a architekta ). V roce 1924 Freund položil mnoho stylistických inovací, jako například plynulý pohyb kamery a tlumené osvětlení při snímání velkého filmu The Last Laugh (Poslední zasmání), který režíroval Murnau a ve kterém hrál Emil Jannings. V roce 1925 pracoval na mistrovském filmu Fritze Langa Metropolis. V roce 1919 přijel do USA, aby pracoval na exprimentálním způsobu barevného zpracování pro Technicolor. V roce 1930 se přestěhoval do Hollywoodu a téměř okamžitě ho koupilo studio Universal Studios, pro které toho roku natočil šest filmů, včetně filmu Drákula a o rok později Vraždy v ulici Morgue. Režíroval řadu filmů, z nichž nejlepší byl Mad Love (Bláznivá láska) v roce, kde se poprvé v americkém filmu objevil Peter Lorre. V roce 1937 získal Cenu filmové akademie za film The Good Earth (Dobrá země) a nominaci na další dvě. Byl kameramanem filmu Key Largo v roce Freund byl chválen za obrovskou mnohostrannost své práce a oslnivost nejenom v kinematografii, ale také v inovačních technikách a vybavení. Na počátku padesátých let 20. století začal novou kariéru jako televizní kameraman a získal řadu ocenění za svou práci na Our Miss Brooks (Naše slečna Brooksová) a I Love Lucy (Miluji Lucii), pro které vytvořil inovační způsob filmování živého programu se simultánním použitím tří 35 milimetrových kamer, což je technika, která se používá dodnes. Z televize odešel v roce 1959 do důchodu a o deset let později zemřel. 275

10 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Zdenek Elias (česky Eliáš), , se narodil ve Dvoře Králové 28. května Dostalo se mu klasického českého vzdělání, ale jeho studia na Karlově univerzitě v Praze byla zkrácena II. světovou válkou. Válečná léta strávil v Terezíně, Osvětimi a Schwarzheide. Po válce se vrátil do Prahy, ale v roce 1948 utekl znovu, když převzali moc komunisté. Po příchodu do USA v roce 1949 začal pracovat v Radiu Svobodná Evropa, v jeho počátcích, a po dalších třicet let byl zpravodajem v New Yorku a Mnichově, kde neúnavně pracoval na osvobození svého milovaného Československa. Pohár Kiduš ze synagogy Velký pohár Kiduš na fotografickém snímku, vyrobený koncem 18. století ve Vídni, byl 22. července 1899 věnován manželi Heirichem a Maria Jung u příležitosti, kdy se jejich syn Ernst stal bar mitzvah. Poznámka kronikáře: laskavostí paní Milici Nálevkové doplněno vysvětlení, které nebylo v textu knihy, v tomto znění: (Kiduš tradiční požehnání a modlitba přednášená nad pohárem vína a chlebem o Sabatu nebo o svátcích). Dále Bar mitzvah slavnostní ceremoniál a oslava, kdy se třináctiletý židovský chlapec přijímá mezi dospělé, stává se dospělým a je tudíž zodpovědný za své morální a náboženské povinnosti.) Další pohár Kiduš je dar od Julia a Amalie Bauer. Ve sbírce Židovského muzea je také koruna Tory ze Dvora Králové. Byla vyrobena z mincovního stříbra (875), a pozlacena (se značkou výrobce LJ), a věnována Marií a Arnoštěm Gerber na počest jejich synů Karla a Bernarda, kteří se stali b nei miztvah. Koruna má standardní vídeňský vzor se zvonečky, květinami a hrozny vína. Zvonky v této koruně zvoní čistým hudebním tónem. Pohár Kiduš (větší) ze židovského muzea v Praze. Děti a zájmové kroužky v ZOO V loňském roce se přihlásilo do zájmových kroužků, pořádaných zoologickou zahradou v Darwinově stanici, jen šest dětí. To vedlo pracovníky propagace k tomu, že dle Tomáše Hajnyše: Navštěvují místní školy a vysvětlují, co všechno mohou děti zažít, a najednou byly tři naplněné třídy. Navštěvují zdejší školy vždy spolu s nějakým zvířátkem a tak se děti mohly seznámit s ochočenou fretkou, tropickou krajtou a to se jim velmi líbilo. Signal Dentibus v ZOO V areálu zoologické zahrady byla pojízdná zubní ordinace Signal Dentibus, která nabídla dětem bezplatnou prohlídku zoubků. Navíc byly děti obdarovány malými plyšovými myškami, kartáčky na zuby a zubní pastou. Před touto ambulancí se jednu chvíli vytvořila i fronta, ve které byli i malí půlroční prckové a desetiletá děvčata. V ambulanci pracovala lékařka Lenka Tůmová. Tento nápad jistě zasluhuje ocenění. Nikdy však nemůže nahradit to, co bylo v dřívější době samozřejmostí, když byly na školách povinné preventivní prohlídky. Důchodci a kynologický klub Pěkné slunečné počasí umožnilo uskutečnit kynologickému klubu č. 138 zajímavé setkání, kterému byli přítomni senioři. Asi padesát seniorů z Domova důchodců, Diakonie na Benešově nábřeží a Domova svatého Josefa v Žirči zde vidělo výcvik psů, ale také módní přehlídku v kombinézách, svetrech a dokonce i společenských úborech. 276

11 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Byl to takový Dětský den, ale naruby. Pro děti se toho dělá mnoho a pro seniory program naopak chybí. Vždyť mezi seniory byla řada těch, kteří dříve doma pejsky měli a teď je v ústavech chovat nemohou. Tady měli možnost si je alespoň pohladit, vysvětlila organizátorka Jitka Šenkýřová. Jan Kanyza výstava jeho obrazů Ve výstavním sále Staré radnice se představil herec a malíř Jan Kanyza. Tvoří je v Praze, Francii a Horní Sytové. Jeho obrazy hledají inspiraci v denním životě i duši autora. Výstavu doprovázel na klavír Richard Pogoda. Sám autor výstavy se vyjádřil k výstavě slovy: Chci Vám poděkovat za pozvání, které mne potěšilo. Zleva Richard Pogoda a autor výstavy Jan Kanyza. Muzeum - výstava Cesta do pravěku Zdařilá je další z výstav, kde si mohou mladí návštěvníci názorně dokázat jak žili naši prapředkové ve pravěku. Téměř všechny vystavené exponáty jsou dětem přístupné a mohou si na nich i zapracovat. Není snadné vykřesat oheň a nebo drtit obilná zrnka. Vymodelovat hrníček je také kus zručnosti a mladé ručky měly co dělat. 277

12 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Dům pro historická vozidla? Dům poblíž Městského muzea se rozhodlo město prodat veteránistům, aby zde mohli vystavit svá vozidla. Uvádí se, že stavba je ve špatném stavu a navrhovaná cena je 200 tisíc korun. Zda k tomu dojde, bude kronika dále sledovat. Slavnostní odhalení kašny se sochou Záboje Konalo se v pátek dne 9. září 2005 v 18,00 hodin na náměstí z podnětu Města a Občanského sdružení za záchranu sochy Záboje. Náměstí se začalo pomalu plnit, aby vyslechlo krátké projevy starosty města Ing. Raina, ředitelky Městského kulturního zařízení Zuzany Čermákové a Ing. Holubcové z MěÚ. Zajímavý snímek z odhalení ukazuje budovu Městského úřadu, která se zrcadlí v hladině kašny pod Zábojem. Naplněná kašna a sluncem zalitý Záboj v očekávání odhalení. Zahalený Záboj obklopený skautíky u jednotlivých pruhů látky, komorní sdružení Záboje a občané očekávají okamžik odhalení. V době, kdy slunce svítilo na domy východní strany náměstí a náměstí se zaplnilo občany, došlo k odhalení. 278

13 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Projev starosty města Ing. Jiřího Raina k odhalení sochy: Dámy a pánové, vážení hosté. Dnes oficiálně vracíme sochu Záboje po 55 letech na naše náměstí. Na centimetr přesně na místo, kde 98 let stála. Město tak plní přání svých občanů, prezentované zejména občanským sdružením Za záchranu sochy Záboje. Plní také požadavek institucí národní památkové péče a plní i vlastní Program regenerace Městské památkové zóny. Instalací kašny se sochou Záboje je splněn dílčí krok regenerace tohoto náměstí, která má zajistit obnovu veškerých jeho kulturních a historických hodnot. Další etapy budou postupně následovat. Předpokládáme obnovu mobiliáře náměstí, nové řešení Projev starosty města Ing. Raina. zeleně, obnovu budov. Vraťme se ale k soše Záboje. Ta je dílem našich slavných rodáků, sochařů, bratrů Františka a Antonína Wagnerových. Ti ji vytvořili na podnět a objednávku místních občanů k chystaným oslavám výročí nalezení Rukopisu královédvorského. Dnes si proto připomínáme datum 29. září 1857, kdy v rámci oslav 40. výročí nalezení Rukopisu, byla socha Záboje poprvé odhalena. Před 148 lety byl poctěn odhalením sochy samotný nálezce Rukopisu, bibliotekář Zemského muzea v Praze, Václav Hanka. Dnes víme, že postavy v nalezených básních, mezi něž patří i Záboj jsou bájné. Jeden a půl století trvající zápas o pravost rukopisů byl vyřešen. Současně si však uvědomujeme, jak veliký měly Rukopisy vliv pro české národní obrození. Byly doslova živou vodou pro tvorbu českých umělců devatenáctého století a bez Rukopisů by nám mnoho děl vysoké umělecké hodnoty určitě chybělo. Rukopisy měly i svůj politický význam. Podpořily v 19. století sny českých vlastenců o vybudování českého národa, národa rovného s ostatními národy. Jejich český sen se stával v průběhu jednoho století reálnou skutečností. Odkaz vlastenců a národních obrozenců 19. století je pro nás inspirující i v dnešním globalizovaném světě počátku 21. století, kdy realizujeme své nové sny, zejména sen o našem pevném zakotvení v jednotné, prosperující Evropě mírumilovné, přátelské a spravedlivé pro její národy a její občany. Očekáváme, že užitek z investic do obnovy kulturních hodnot minulosti budou mít i samotní občané města. Pohled na upravené a pečlivě ošetřované okolí a čisté prostředí určitě patří k důležitým estetickým hodnotám života našich lidí. Vytvoření ještě příznivějších podmínek pro turistický ruch ocení řada našich podnikatelů. Dámy a pánové, dovolte mi ještě malou poznámku. V období, kdy jsme připravovali stěhování kašny se sochou Záboje a stanovili si i dnešní termín jeho odhalení, pozvali jsme k nám do Dvora Králové nad Labem i bývalého ministra kultury Pavla Dostála a předběžně obdrželi příslib jeho účasti. Přeji si proto, ať je toto dnešní shromáždění i uctěním památky jeho osoby. Na závěr chci ještě poděkovat všem, kteří se na akci záchrany sochy Záboje podíleli, kteří stěhování a obnovu provedli a vám všem přítomným děkuji za účast. Několik hodin po tomto slavnostním odhalení však došlo ještě k tomu, co bylo předtím tak odsuzováno za dobu, kdy byl Záboj na Starém hřbitově. Skupina nadšenců se v nočních hodinách oddala zábavě v kašně, kdy jim ke skokům posloužila i socha oslavence. Nabízí se tedy srovnání o úctě k památkám. Kdyby se tak stalo v době kdy byl Záboj poprvé na náměstí postaven, tehdy by to občané, ale i úřad, přijali s roztrpčením a rozhodně by to odsoudili. Jednak pro úctu k uvedené soše, ale hlavně proto, že se to vztahuje k Hankovu Rukopisu královédvorskému a z toho vyplývajícího národního nadšení. Toto se stalo přímo před budovou Městské policie a pod bdělýma očima jejich kamer. Skryje tma tuto ostudnou událost? Kronika k tomuto mlčet rozhodně nechce a nebude. Několik dní poté, z 11. na 12. září došlo k dalšímu poškození sochy. Odlomena byla část topůrka sekerky u nohou Záboje. Tolik proklamované tvrzení, že Záboj nebude na náměstí vystaven vanda- 279

14 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 lům, jako tomu bylo na Starém hřbitově, se ukázalo lichým. Po celou dobu, kdy stál mimo náměstí, tedy celé půlstoletí, se tam nic tak závažného nestalo. O pár dní později ( ) došlo opět ke znevážení kašny a sochy, když další plavec, o desáté hodině dopolední a za velkého jeho křiku, dílo znesvětil. O kulturní úrovni to jistě nesvědčí, a přihlížející to odsuzovali s poukazem na to, že se tak stává před zraky kamer městské policie. Dětem se kašna líbí asi nejvíce, zvlášť, když tam byly dány neznámým dárcem rybičky. Horší je to, že k jejich krmení si děti vybírají rohlíky. které plavou v kašně. Objeví se tam také, sem tam, nějaká drobná mince. Při této příležitosti je třeba si připomenout část veršování z Rukopisu královédvorského Záboj : Raduj se a plesej Dvore dávný! Radujte se vůkol dědiny! Dnem památným jestiť nám den slavný, Den to šedých věkův hrdiny, Jenž vypudil vrahy z naší země, A vítězstvím oslavil své plémě: Silou a vlídností vykonaným, Vítězstvím v ty časy neslýchaným. Je velkou škodou, že ozvučení prostranství kolem kašny bylo velmi špatné a odpovědná pracovnice nezajistila navrhované lepší. Také v Novinách radnice se objevila závažná chyba, když byl uveden tento text Ing. Ivany Holubcové v tomto změní: Největší zásluhu o tuto stavbu měl mydlář Knapp a František Lukeš. Přítomným bylo jasné, že se jedná o měšťana jménem Kopp, což bylo a je možné přečíst dokonce na desce oslavencova památníku. Podobné chyby jsou na podobných shromážděních jaksi velmi trapné a v Novinách radnice by se objevit neměly, za články přece odpovídají zodpovědní pracovníci, kteří je předávají ke zveřejnění. Takto si počínal vandal dne o desáté hodině dopolední, před zraky kolemjdoucích. 280 Topůrko u nohy Záboje při slavnostním odhalením sochy Záboje. Topůrko již po řádění vandalů.

15 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Den královny Žofie Konal se v sobotu již od desáté hodiny dopolední, kdy vrátil návštěvníky svými hudebními i tanečními vystoupeními do středověku. Pořádalo jej: Město, Městské kulturní zařízení Hankův dům a Městské muzeum. Záštitu převzal Ing. Pavel Bradík, hejtman královéhradeckého kraje a Ing. Jiří Rain, starosta našeho města. Bylo zde i středověké tržiště. Program na náměstí: Slavnostní zahájení programu královským rychtářem Středověké muzicírování Historický šerm Přibík Husita Gotické tance dvorské Ze života Mistra kata Fakírské vystoupení Vystoupení sokolníků Kejklířské vystoupení Příjezd královny s doprovodem na náměstí Ceremonie Uvítání královny a Předání klíče od městských bran Historický šerm Lichtenburgové Rustikální tance Antické tance Večerní ceremonie, ohňová show, loučení královny Program na parkovišti před Hankovým domem: Rytířské turnaje na koních Ukázky klasických turnajových disciplín: Vyrážení ze sedla, střelba z luku, kvintána, hod oštěpem, sbírání kroužků a další, vše propojené příběhem boje dobra i zla. Nedělní program ukončila slavnostní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Hejtman Bradík v chodbě Městského úřadu si hladí pohádkového Soptíka. A zde máme přítomnost v osobě hejtmana Ing. Bradíka a minulost s královnou Žofií a zbrojnoši. 281

16 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Dopolední program již od časného rána patřil řemeslům z dob minulých. Na několika snímcích si je prohlédneme: Mistrovská práce se nikde nezapře, ani ta s dlátem a kusem dřeva. Mistr kovář při svém díle. Sličná děva se věnuje šperkům hodných středověku. Nejmladší ruce patří dívce při zhotovení svíček. Občané města byli s touto ukázkou a případným prodejem velmi spokojeni, měli co obdivovat před samotným zahájením vlastního programu. Vystoupením přihlížel hejtman Ing. Bradík (v tmavém obleku) a další řada pozvaných hostí místních i z družebních měst ciziny. 282

17 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Na náměstí přivedl honosný průvod královnu Žofii Bavorskou (Eva Kvasničková první královna věnných měst z našeho Králové Dvora ) na koni. Ta potom převzala od purkmistra klíč od brány města, a zástupci cechů ji předali nejlepší výrobky svých mistrů. Prostranství před Hankovým domem bylo doménou rytířů, kteří statečně bojovali na zemi i na koních. Celou řadu vystoupení zahájilo středověké muzicírování. A večer byl program zakončen ohňovými scénami a ohňostrojem. Opraví se nové kruhové objezdy? Stává se totiž často, že na středovém kruhu objezdu, který je z žulových kostek, nákladní auta tyto doslova vylomí. Uvolněné znamenají nebezpečí odmrštěním do okolí. Proto by se kostky měly nahradit zámkovou dlažbou. To platí pro kruhové objezdy U lázní i na Denisově náměstí. Souběžně s tím by se měly opravit objízdné trasy v ulicích Raisova, Heydukova a Klazarova, které náročnou dopravou utrpěly nejvíc. Netradiční zahájení v ZŠ Podharť Žáci z osmého a devátého ročníku si totiž vyjeli na kolech do kempu sv. Kateřiny, kde jim byl nabídnut bohatý program. Patřilo sem slaňování na Slučích kamenech, zdolávání obtížného terénu na vrchu Bradlo, orientační běh, střelba ze vzduchovky a dokonce i kanoistika. Podvečery byly věnovány stolnímu tenisu, volejbalu, petangu a táboráčku. Jak se k tomuto vyjádřil Mgr. Petr Novotný: Protože se škole podařilo získat na tuto akci grant, nezatížila rodinný rozpočet. Proto byly osloveny především děti ze sociálně slabších rodin a teprve potom do počtu ostatní. Kronika se poprvé setkala s odlišením sociálních poměrů dětí, a to je opravdu chválihodné. Tato škola v tomto směru měla, před necelým stoletím a přičiněním Cvrndorfu, bohatou tradici, a také dnes je řada rodin, kde nemají děti na růžích ustláno. Klub českých turistů Safari Zvičina K uvedenému se vyjádřil p. Jiří Babovák: Vynikající počasí přilákalo na letošní pochod Safari Zvičina účastníky z celé republiky, Polska, Německa, kterých přijelo celkem 112. Turisté putovali pěšky a nebo na kole. Někteří plnili turistický odznak Kamenné kříže (smírčí) na Královédvorsku a okolí a také 283

18 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Městskou trasu IVV Za pamětihodnostmi Dvora Králové nad Labem a příměstské trasy IVV Královédvorský čert a Pojďte s námi do Betléma. Start, ubytování a cíl byly v Muzic baru Baracuda. Sdružení za záchranu Záboje končí Toto sdružení se chystá ukončit svoji činnost. Ve svých stanovách má uvedeno, že skončí přemístěním Záboje na náměstí, ale musí o tom rozhodnout valná hromada. Konec tohoto seskupení byl občanům sdělen při slavnostním odhalení na náměstí. Nyní je však neoficielně uvažováno o tom, že by se mělo přejmenovat i Masarykovo náměstí zpět na Zábojovo. Vyvstal názor, že Masarykovo náměstí je v mnoha městech, ale Zábojovo nikde. Také o tom by měla rozhodnout valná hromada. Není to však zdaleka tak jednoduché. Vždyť tato zamýšlená změna by znamenala také výměnu dokladů, počínaje občanem a konče firmami (razítka, hlavičkové papíry a další). Co jsou biopotraviny? Předpona BIO by měla zaručovat skutečně něco, co je dáno na trh od ekologických zemědělců, tedy pro naše zdraví naprosto nezávadné. To by měl zaručit projekt, který je koordinován svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a podporován Ministerstvem zemědělství. Biopotraviny jsou (nebo by měly být) vyráběny způsobem, který klade velký důraz na opatření chránící půdu a přírodu, je podmíněn šetrným zacházením s hospodářskými zvířaty a s naprostým vyloučením umělých hnojiv a pesticidů. Biopotraviny by se neměly stát majetkem makrobiotiků, vegetariánů a módou majetnějších, kteří nemusí hledět na vyšší cenu, ale postupně i všech ostatních občanů. LIDL zde nebude Zaplněný sál Hankova domu čekal čtyři hodiny na rozhodnutí, jak to bude s marketem LIDL, aby se nakonec dozvěděli slovy právničky Mgr. Aleny Petirové: Společnost LIDL se rozhodla stáhnout svoji žádost o změnu územního plánu, protože nedodala kompletní materiály a zastupitelé se tak nemohli správně rozhodovat. Zastupitelé potom na zásah JUDr. Josefa Pojezdného zrušili své rozhodnutí o změně územního plánu slovy: Zastupitelstvo trvá na využití plochy pro autobusovou dopravu, což bylo přijato s potleskem. Dům na náměstí Regina Jedná se o historickou budovu s číslem popisným 83, která sloužila dlouhá léta jako prodejna. Nyní o tuto budovu projevila zájem Základní umělecká škola, která sídlí v ZŠ R.A. Dvorského a které už stávající místnosti nestačí. Projekt minulých let však uvažoval o tom, že zde bude průchod do Valové uličky a na stadiony, s umístěním informačního centra. Bývalé Uhelné sklady mění majitele Již podruhé se jedná o přidělení posledních volných pozemků ve středu města. Na jednání zastupitelstva se dostaly čtyři subjekty a došlo k druhému rozhodování. Na tom zůstaly dva subjekty BaK a Protivítr (společnost, za kterou stojí dříve vybraní holanďané). Finanční krytí bylo u obou subjektů téměř stejné, na výši kolem 5,5 milionů korun. Protivítr zde míní stavět tři čtyřpatrové domy se sedlovou střechou, BaK navrhuje nízké stavby s plochou střechou. K tomuto se vyjádřil zastupitel Ing. Petr Mrázek: Projekt čtyřpatrových domů neodpovídá územnímu plánu, stavby se mají začlenit do stávající zástavby. Projekt neřešili ani památkáři. Těsnou většinou byl pozemek za pískotu v sále prodán a získal jej Protivítr. Jednička začíná registrovat mládež do kroužků Dům dětí a mládeže nabízí na čtyřicet aktivit, blízkých mládeži. S jednotlivými kroužky jsou seznamovány na letáčcích děti ve školách. Některé kroužky mají už svoji tradici, nové jsou břišní tance, digitální fotografování a košíkářství. Znovu se objevuje výuka ruštiny. Podmínkou otevření kroužku je dosáhnout alespoň sedm zájemců. 284

19 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Dřevěná stavba na Tyršově ulici ZÁŘÍ Takto pokročila tato zcela neobvyklá stavba, která je ze dřeva a dřevotřískových desek, kterou kronika obrázky sleduje. Zatím není kronice známo, jakému účelu bude sloužit. Komunisté a Miroslav Grebeníček Údajně pro problémy s orientací této strany odchází dlouholetý její předseda Miroslav Grebeníček. K tomuto se měl dle tisku vyjádřit slovy: Komunistická strana Čech a Moravy má velké šance uplatnit svůj vliv, ale hrozí jejich promrhání naplňováním osobních ambicí jednotlivců. Současný místopředseda Votěch Filip ale nevyloučil, že by mohl ústřední výbor po Grebeníčkovi chtít, aby stranu vedl až do sjezdu v roce Politolog Bohumil Doležal tvrdí, že Grebeníček odvedl pro komunisty dobrou práci, když: Nejenže straně zachránil život, ale komunisté se stali druhou nejsilnější politickou silou. A jak je tak u bolševiků dobrým zvykem, odchází, aby byl nahrazen elegantnějším Mefistofelem. Obávám se, že v této změně má ruce premiér Paroubek. Určitě bude po volbách potřebovat komunisty ke spolupráci, která půjde snadněji s novým, ulízanějším šéfem strany, než s ďábelským Grebeníčkem. Grebeníček, kterému je padesát osm let, vedl stranu více jak dvanáct let. Jeho předchůdci byli Milouš Jakeš, a polistopadoví: Karel Urbánek (generální tajemník, zvolený ), poté Jiří Machalík (zvolený a činnost ukončil po půl roce ), následoval známý režisér Svoboda (zvolený ), který svoji činnost ukončil po třech letech , kdy rezignoval a přišel Grebeníček. Ten je od samého začátku (dle politologů), zastáncem konservativního směru, ve kterém setrvává. Vojenský prapor Naděje Uvádí se, že tento prapor, z poloviny 18. století, je zřejmě nejstarším v našem kraji, možná i v republice. Kroniky uvádějí, že byl naposledy použit na balkónku Hankova domu starostou Holubem v době po vyhlášení Republiky Československé dne 29. října Tehdy jej starosta rozvinul a při zamávání došlo, pro jeho stáří, k jeho roztržení. Poté byl po třech letech opraven, ale i nyní je ve špatném stavu. Proto byl postoupen k rekonstrukci a jak uvedla ředitelka Mgr. Jiřičková: Před dvěma lety provedly laboratoře v Praze analýzu vzorků z praporu, aby byla stanovena možnost jeho opravy. Prapor Naděje nesměl v minulosti chybět na žádné z oslav či historické události a byl ve velké vážnosti. Kino Svět v rekonstrukci Rozsáhlá rekonstrukce si vyžádá nákladu necelých dvou milionů korun. V této částce bude provedena další část stavebních prací a výměna sedadel. Asi nejpodstatnější akcí bude nové ozvučení, které by mělo odpovídat současným moderním kinům. Městské kulturní zařízení si chce zajistit tímto zvýšenou návštěvnost. Jak k tomuto uvedla ředitelka MKZ Zuzana Čermáková: Rekonstrukce by měla být dokončena do prosince, potom by již mělo být kino v provozu. 285

20 ZÁŘÍ KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Už nyní uvádí kino, mimo běžné komerční filmy, každý měsíc dva až tři filmy pro náročnější diváky, v rámci filmového klubu. Pro upřesnění ještě tolik, že už před lety vznikl projekt, který zahrnoval celkovou přestavbu kina. Ten byl zastupiteli schválen a zahrnoval v sobě ještě rekonstrukci, kde měl vzniknout menší sálek, sloužící hudebním a divadelním představením, a klubovny pro zájmové organizace. Na to však zatím město nemá peníze. Cenová hladina v srpnu změny Potraviny v srpnu zlevnily asi 0,8 %. Dle statistiky tvoří ve spotřebním koši po bydlení nejvyšší položku, kdy na ně padne asi 20 % výdajů domácnosti. Očekává se však, že už od září vzroste inflace až na 2,5 %, kdy se zde promítne prudký vzestup cen nafty a benzinu, na říjen je avizován vzestup ceny plynu pro domácnosti, začne se projevovat i vyšší spotřební daň u cigaret, a na konci roku se očekává zdražení elektrické energie. Dojde k přilepšení v příštím roce? Podle sdělení v tisku by mělo dojít v příštím roce k výraznějším změnám ve vyplácení na několika úsecích. Pokud by se tak mělo stát, potom by opětovně došlo ke zvýšení platů státních zaměstnanců, kteří tvoří sedmkrát sto tisíc lidí, asi o 800 korun, důchodcům by měly vzrůst penze asi o 380 korun, a minimální mzda by se měla zvýšit ze současných korun na korun měsíčně. Vláda chce také snížit daně z příjmů zaměstnanců a živnostníků. Nabízí se otázka, zda to není v souvislosti s blížícími se volbami. Dojde k opravě ulic ve městě? Na schůzi zastupitelstva bylo také jednáno o možnosti dodavatelského úvěru, který by měl posloužit k opravě ulic města. Jsou takové ulice, kde je opravdu oprava nutná a místo tolik nutných oprav se jen slibuje. Zastupitelé byli nejednotní a došlo k rozporům. Zastupitel Ing. Petr Mrázek k tomu uvedl: Je to v rozporu s programem sdružení Dvoráci, za které jsme, bohužel, společně kandidovali. Je to další důkaz, že se pro vás stal jen cárem papíru. Mohli bychom se dostat do situace jako Rokytnice nad Jizerou (poznámka: zadluženost). Navíc jsou ceny za jednotlivé rekonstrukce jen odhadem. Starosta města Ing. Jiří Rain přítomným vysvětlil, že se jedná o dlouhodobou akci, kterou budou splácet až další vedení města a jedná se o deset až dvacet let. Zastupitelé poté třinácti hlasy rozhodli, že ulice budou, za pomoci spotřebitelského úvěru, opravovat. Komu patří čistička odpadních vod? Jak bylo kronikou již zaznamenáno, čistička, kterou vlastnila akciová společnost TIBA, byla nejprve pronajata firmě Waipahu a po kratší době jiné soukromé firmě. Město tedy platí společnosti Waipahu, i když nemá uzavřenu smlouvu. Jak však vysvětlila právnička Mgr. Alena Petirová: Služba je poskytována a proto se také musí platit. Zastupitel Kmínek se k tomu vyjádřil asi takto: Čističku i nadále využívá a.s. TIBA, která ale neplatí, proto také VaK, který vybírá poplatky za čistění, odevzdává městu mnohem menší částky. Tento rozdíl musí platit radnice z obecních peněz a uvedený zastupitel se domnívá, že se tu nehraje čistá hra. O tom všem by mělo poznovu jednat zastupitelstvo. Školství a školáci republiky Celosvětová studie dává možnost nahlédnout do školství, jak je na tom Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi. Ze studie vysvítá, že republika má málo vysokoškoláků, což je podmíněno nedostatkem peněz pro školy. Je celá řada zemí, které investují do škol daleko větší množství peněz. To také souvisí s nízkými platy učitelů, kteří odcházejí za výnosnějšími povoláními, nepovažují učitelství za něco přitažlivého. Jak studie ukazuje, povolání učitele zůstávají věrní nadšenci a nebo učitelé méně schopní. Ve výdajích na školství jsme na tom hůř než Maďarsko, když jsme z dvaceti pěti sledovaných zemí třetí od konce (Švýcarsko, jako první, vynakládá na jednoho studenta v dolarech přepočtených na paritu kupní síly roku dolarů, Itálie 7.708, Portugalsko 6.080, Řecko 4.136, Česká republika 3.449). 286

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Katana Matsuri 2014 - vyhodnocení

Katana Matsuri 2014 - vyhodnocení Katana Matsuri 2014 - vyhodnocení V sobotu 27. září 2014 proběhl v Muzeu Policie v Praze na Karlově již 3. ročník Slavnosti mečů - setkání milovníků chladných zbraní, šermu a japonské kultury. Pro návštěvníky

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více