Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem za rok

2 Výroční zpráva schválena Akademickým senátem PF UJEP dne

3 1. Úvod Struktura a orgány fakulty Úplný název, zkratka názvu, adresa Organizační schéma Akademický senát PF Vědecká rada PF Disciplinární komise Zastoupení VVŠ v reprezentaci českých VŠ, v mezinárodních organizacích a profesních organizacích Zastoupení žen v akademických orgánech Studium Seznam akreditovaných SP a SO a oborů habilitačního a jmenovacího řízení Studijní programy realizované mimo sídlo PF UJEP Programy celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku Výsledky přijímacího řízení Počty studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia Počty zahraničních studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia Studenti v akreditovaných studijních programech Počty absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia Nové studijní programy nově zahájené a akreditované Studijní neúspěšnost, opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Využívání kreditního systému, udělování dodatku k diplomu Absolventi PF, uplatnění absolventů na trhu práce - hodnocení nabídky studijních programů/oborů z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce PF s jejími absolventy Kvalita akademického života Řízení a integrace Údaje o finanční kontrole Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Sociální záležitosti zaměstnanců Kvalifikační a věková struktura zaměstnanců PF (AP) (tab. 4a) Celkový a přepočtený počet AP a NAP k (tab. 4d) Počet pracovníků v hlavním a vedlejším pracovním poměru (tab. 4b) Vzdělávání akademických pracovníků Habilitační a jmenovací řízení Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů na PF Mimořádně nadaní studenti Ubytovací a stravovací služby Partnerství a spolupráce Odborná spolupráce PF s regionem Propojení teorie a praxe na PF Internacionalizace Strategie v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Zapojení PF do mezinárodních aktivit (výjezdy/příjezdy studentů a pedagogů)

4 5.3 Nabídka cizojazyčné výuky Členství akademických pracovníků fakulty v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích Věda, výzkum a umělecká činnost Zaměření vědecké, výzkumné a umělecké činnosti Organizační, personální a materiální stránka Mezinárodní spolupráce ve vědecké, výzkumné a umělecké činnosti Spolupráce ve vědecké, výzkumné a umělecké činnosti s organizacemi v ČR Řešené projekty část CEP, ostatní a FRVŠ Umělecká činnost na PF Hudební činnost Výtvarná činnost Stimulace vědecké, výzkumné a umělecké činnosti Plnění hlavních záměrů v oblasti v oblasti vědecké, výzkumné a umělecké činnosti v roce Hlavní záměry v oblasti vědecké, výzkumné a umělecké činnosti pro rok Rozvoj fakulty Rozvojové a investiční aktivity, které mají celouniverzitní dosah Univerzitní Kampus v Ústí nad Labem Zapojení do Rozvojových programů MŠMT Zapojení do projektů ze Strukturálních fondů EU Informatizace Infrastruktura, dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury Elektronické služby na PF Knihovnicko-informační zdroje a služby Další činnost Ediční činnost Vydané tituly na PF UJEP v roce 2007: Vydávané publikace Významné konference, semináře, čestné doktoráty Kvalita vzdělávání Systém hodnocení kvality vzdělávání na PF UJEP vnější a vnitřní hodnocení Vnitřní hodnocení Závěr Shrnutí podstatných skutečností Silné stránky PF UJEP, její hlavní problémy a zásadní představy o jejich řešení (SWOT analýza)

5 1. Úvod Rok 2007 byl pro Pedagogickou fakultu charakteristický přechodem na tzv. strukturovaná studia, jejichţ akreditace byla úspěšně ukončena v roce To znamená, ţe veškerá učitelská studia pro základní a střední školy (vyjma oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a anglický jazyk, které zůstaly nestrukturované se standardní dobou studia 5 let) byla v přijímacím řízení 2007 nabízena jako strukturovaná bakalářský stupeň se zaměřením na vzdělávání i bez něj a navazující magisterský stupeň učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství pro SŠ. Tento víceméně vynucený přechod byl ve znamení očekávání niţšího počtu přihlášených uchazečů v rámci přijímacího řízení nakonec se však ukázalo, ţe počet přihlášených uchazečů poklesl o necelých 400, coţ však bylo způsobeno částečně i tím, ţe některé obory a kombinace oborů jiţ otevírala PřF a FF. Dalším faktem je, ţe část nabízených kombinací oborů vytvořila PF s obory akreditovanými na FF a PřF, na druhou stranu byly některé kombinace s obory PF nabízeny na PřF, kam se také studenti zapisovali. Pozitivní rovněţ bylo, ţe se podařilo prolomit magickou hranici 1000 zapsaných studentů do 1. roku studia zapsáno bylo Přijímací řízení v roce 2007 také ukázalo jeden zajímavý aspekt. Kromě dlouhodobě vzrůstajícího zájmu o studia v kombinované formě se významně projevil pokles zájmu uchazečů o dvouoborové kombinace v bakalářských studijních programech. Preferována byla zejména jednooborová studia a dále profesně orientovaná studia připravující pedagogické pracovníky pro různé oblasti (především obory Sociálně pedagogická asistence, Pedagogika volného času a Sociální pedagogika). Za velmi významné povaţujeme, ţe se PF podařilo v letošním roce reakreditovat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika a dále pak nově získat akreditaci pro stejná řízení v oboru Výtvarná výchova teorie a tvorba. Dalším významným krokem bylo rozšíření akreditace doktorského studijního programu Specializace v pedagogice o nový studijní obor Teorie vzdělávání v bohemistice, a to v prezenční i v kombinované formě. Největším problémem, který v roce 2007 ohroţoval reakreditaci zejména učitelských navazujících programů nejen na PF, ale téţ na PřF a FF bylo přetrvávající nedostatečné personální zabezpečení na Katedře psychologie. Akreditační komise přerušila na svém zářijovém zasedání projednávání prodlouţení platnosti akreditace 27 učitelských oborů akreditovaných na PF, FF a PřF a důsledně poţadovala zabezpečit výuku v těchto oborech habilitovanými psychology v produktivním věku s dostatečnou publikační a výzkumnou činností. Vedení PF si tuto závaţnou situaci jiţ delší dobu uvědomovalo, neúspěšně se ji snaţilo řešit v minulých letech a tak tentokráte ve spolupráci s vedením univerzity a v koordinaci s dalšími dvěma součástmi udělalo maximum (získání 1 docenta na 100% a 1 docenta na 50% úvazek), aby se podařilo tuto situaci vyřešit a prodlouţení platnosti akreditací pro navazující magisterské programy získat. (AK ČR na svém zasedání rozhodla o úspěšné reakreditaci všech navazujících programů učitelského studia na PF.) Vědecká, výzkumná a vývojová a umělecká činnost na fakultě byla v roce 2007 realizována především v oblastech definovaných Aktualizací Dlouhodobého záměru PF UJEP na rok Prioritou jako v uplynulých letech bylo zejména získávání projektů evidovaných v tzv. Centrální evidenci projektů (CEP). V roce 2007 byly však na PF řešeny pouze 4 takovéto projekty. Získávání těchto projektů je vzhledem k oborovému zaměření pracovišť Pedagogické fakulty značně problematické, neboť priority podpory vědy a výzkumu v ČR jsou směřovány do zcela jiných oborů, neţ které jsou nyní rozvíjeny na fakultě. Přesto patří snahy o získávání tohoto typu grantových projektů mezi zásadní priority vedení PF UJEP, které v průběhu roku uvedlo do praxe soubor motivačních opatření v souvislosti s podporou této činnosti na fakultě. Na tradičně velmi vysoké úrovni byla v roce 2007 umělecká, 5

6 uměnovědní a pedagogická činnost umělecky zaměřených kateder PF UJEP. O excelenci těchto činností svědčí jiţ zmíněné mimořádné úspěchy v akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Výsledky umělecké a sportovní činnosti významným způsobem reprezentují nejen Pedagogickou fakultu, ale celou UJEP. Pedagogická fakulta byla v letošním rovněţ zapojena do pěti programů, podporujících mezinárodní spolupráci a zejména pak mobilitu studentů a akademických pracovníků. Jednalo se o 2 projekty v programu Socrates, 1 projekt v programu Erasmus, 1 projekt v programu Grundtwig a 1 projekt v programu Comenius. 2. Struktura a orgány fakulty 2.1 Úplný název, zkratka názvu, adresa Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně PF České mládeţe 8, Ústí nad Labem 6

7 2.2 Organizační schéma DĚKAN proděkan pro studium centrum pedagogické praxe proděkan pro rozvoj a informatizaci proděkan pro vědu a zahraniční vztahy studijní oddělení centrum interkulturního vzdělávání centrum celoživotního vzdělávání oddělení pro vědu a zahraniční vztahy Ústřední knihovna PF katedry, centrum jazykové přípravy tajemník sekretariát děkana ekonomické oddělení oddělení služeb oddělení multimediálních prostředků 7

8 2.3 Akademický senát PF Akademičtí pracovníci: Mgr. Zdeněk Svoboda, PhD. Mgr. Lukáš Círus PhDr. Slavomil Fischer, PhD., MBA PaedDr.Ivo Harák, PhD. PhDr. Jiří Kirchner, PhD. PaedDr.Václav Miller PhDr. Jiří Škoda, PhD. PhDr. Iva Wedlichová, PhD. PhDr. Petr Zeman, PhD. PaedDr. Marcel Ţák Studenti: Eliška Čtvrtníková Jitka Faktorová Klára Janošková Ivana Koutná Alţběta Krbcová Lenka Millerová PhDr. Ivo Broţek Katedra pedagogiky předseda Katedra matematiky Do Katedra pedagogiky Od Katedra bohemistiky a slavistiky Katedra tělesné výchovy Od Katedra bohemistiky a slavistiky Do Katedra pedagogiky Do Katedra psychologie Od Katedra výchov uměním Katedra tělesné výchovy Od místopředsedkyně Do místopředsedkyně Sekretář AS 2.4 Vědecká rada PF Interní členové: Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. Prof. Jiří Bartůněk Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. Doc. PhDr. Ing. Lenka Hajer-Müllerová, PhD. Prof. PaedDr. Miloš Hons, PhD. Doc. Mgr. Vladimír Horkel, CSc. Prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc. Prof. RNDr. Jan Melichar, CSc. Prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. Prof. PhDr. Josef Říha Děkan PF UJEP Katedra výtvarné kultury Katedra matematiky Proděkan pro studium Katedra pedagogiky Katedra hudební výchovy Katedra tělesné výchovy Katedra primární jazykové výchovy Katedra matematiky Katedra bohemistiky a slavistiky Katedra tělesné výchovy Katedra hudební výchovy 8

9 Doc. Vladimír Šavel PhDr. Jiří Škoda, PhD. Externí členové: Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. Ing. Štěpán Harašta Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. Doc. PhDr. Zbyněk Janáček, CSc. PaedDr. Mgr. Jan Kobliha Doc. PaedDr. Jana Miňhová, CSc. Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. Katedra výchov uměním Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Děkanka FP ZU Plzeň KÚ Ústí n. L. vedoucí odboru školství, mládeţe a tělovýchovy Proděkan pro vědu a kvalifikační růst pracovníků PdF TU Liberec Prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů Ostravské univerzity KÚ Ústí n. L. odbor školství, mládeţe a tělovýchovy proděkanka pro kvalifikační růst pracovníků, propagaci a styk s veřejností FP ZU Plzeň Katedra hudební výchovy PdF UK Praha 2.5 Disciplinární komise Sloţení do Akademičtí pracovníci: PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. proděkan pro studium Mgr. Alois Kračmar katedra výchov uměním Mgr. Bohumila Roubalová centrum jazykové přípravy Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. katedra pedagogiky, předseda Studenti: Michaela Horejsková biologie chemie pro střední školy Markéta Pavlovičová Vychovatelství pro speciální zařízení Radek Rybář německý jazyk a literatura dějepis pro střední školy Jaromír Ondráček Vychovatelství pro speciální zařízení Sloţení od Akademičtí pracovníci: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. katedra pedagogiky, předseda PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. proděkan pro studium Mgr. Lukáš Círus proděkan pro studium a informatizaci Studenti: Markéta Pavlovičová Vychovatelství pro speciální zařízení Jaromír Ondráček Vychovatelství pro speciální zařízení Jan Musil dějepis zeměpis pro SŠ 9

10 2.6 Zastoupení VVŠ v reprezentaci českých VŠ, v mezinárodních organizacích a profesních organizacích Tabulka 1 Přehled členství akademických pracovníků PF v organizacích sdruţujících VŠ, v mezinárodních a profesních organizacích Organizace Stát Status Rada vysokých škol ČR Člen (Doc. PhDr. Petr Jeţil, PhD.) Fond rozvoje vysokých škol ČR Člen komise A (PaedDr. Zdeněk Pejsar, PhD.) Asociace knihoven vysokých škol ČR Člen výkonného výboru (PhDr. Ivo Broţek) Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Pozn: Statut - postavení VVŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod. Předseda dozorčí komise (PhDr. Ivo Broţek) 2.7 Zastoupení žen v akademických orgánech Akademický senát 7 pedagogů celkem - 1 ţena 6 studentů celkem - 6 ţen Vědecká rada 21 členů celkem - 4 ţeny 10

11 3. Studium 3.1 Seznam akreditovaných SP a SO a oborů habilitačního a jmenovacího řízení Tabulka 3 Seznam akreditovaných SP a SO na PF UJEP k Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Forma studia B M, N P FS B 7310 Filologie 7310R117 Obchodní ruština 3 P 7310R040 Čeština pro cizince 3 P 7310R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P 7504R268 Anglický jazyk a literatura se zaměřením 3 P na vzdělávání 7310R248 Bohemistika se slavistickým zaměřením 3 P B 7401 Tělesná výchova a sport 7401R005 Tělesná výchova a sport 3 P,K 7401R013 Tělesná výchova (dvouoborové) 3 P 7401R014 Tělesná výchova se zaměřením na 3 P vzdělávání 7401R017 Aktivity v přírodě 3 P B 7505 Vychovatelství 7505R004 Pedagogika volného času 3 P,K B 7507 Specializace v pedagogice 6208R102 Školský management 3 K 7531R001 Učitelství pro mateřské školy 3 P,K 7507R035 Sociálně pedagogická asistence 3 P,K 7502R011 Sociální pedagogika 3 P 7504R238 Hudební výchova (dvouoborové) 3 P 7504R238 Hudební výchova (jednooborové) 3 P 7504R233 Hudební výchova se zaměřením na 3 P vzdělávání 7504R168 Sbormistrovství (dvouoborové) 3 P 7507R053 Popularizace hudby a organizace 3 P hudebního života 7310R033 Český jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P 7504R269 Český jazyk a literatura se zaměřením 3 P na vzdělávání 7310R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P 7507R054 Výtvarná výchova (jednooborové) 3 P 7310R009 Anglický jazyk a literatura 3 P (jednooborové) N 7503 Učitelství pro základní 7503T147 Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň 2 P školy základních škol 7503T143 Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 2 P základních škol 7503T144 Hudební výchova pro 2. stupeň 2 P základních škol 7503T145 Tělesná výchova pro 2. stupeň 2 P základních škol 7503T146 Výtvarná výchova pro 2. stupeň 2 P základních škol 7503T014 Učitelství cizích jazyků pro základní 2 P školy anglický jazyk N 7401 Tělesná výchova a sport 7504T129 Učitelství tělesné výchovy pro střední 2 P školy N 7504 Učitelství pro SŠ 7504T039 Učitelství českého jazyka a literatury 2 P 11

12 pro střední školy 7504T038 Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň 2 P základních škol a střední školy (jednooborové) 7504T072 Učitelství hudební výchovy pro střední 2 P školy 7504T297 Učitelství hudební výchovy pro základní 2 P školy, střední školy a základní umělecké školy 7504T292 Sbormistrovství pro střední školy 2 P 7504T162 Učitelství výtvarné výchovy pro střední 2 P školy 7504T296 Výtvarně edukativní studia 2 P M 1701 Fyzika 7503T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ * 4 P 7504T054 Učitelství fyziky pro SŠ * 5 P M 7503 Učitelství pro základní 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P,K školy 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol * 4 P,K 7503T048 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P a anglický jazyk 7503T060 Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální školy * 5 P,K M 7504 Učitelství pro střední školy 7503T132 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P a speciální pedagogika 7503T015 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ 4 P anglický jazyk * 7503T017 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ 4 P,K německý jazyk * 7503T007 Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T011 Biologie pro 2. stupeň základních škol * 4 P 7503T019 Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T023 Dějepis pro 2. stupeň základních 4 P škol * 7503T030 Geografie pro 2. stupeň základních škol * 4 P 4 P 7503T034 Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol * 7503T036 Chemie pro 2. stupeň základních škol * 4 P 7503T039 Matematika pro 2. stupeň základních 4 P škol * 7503T041 Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T045 Občanská výchova pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T098 Technická výchova pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T100 Tělesná výchova pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T111 Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol * 4 P 7504T028 Biologie * 5 P 7504T039 Český jazyk a literatura * 5 P 7504T042 Dějepis * 5 P 7504T058 Geografie * 5 P 12

13 7504T238 Hudební výchova * 5 P 7504T067 Hra na nástroj * 5 P 7504T168 Sbormistrovství * 5 P 7504T122 Zpěv-sólo * 5 P 7504T074 Chemie * 5 P 7504T088 Matematika * 5 P 7504T092 Německý jazyk a literatura * 5 P 7504T054 Fyzika * 5 P 7504T129 Tělesná výchova * 5 P 7504T158 Výpočetní technika * 5 P 7504T240 Výtvarná výchova * 5 P 7504T241 Základy společenských věd * 5 P 7504T020 Učitelské studium hudební výchovy pro 5 P ZŠ, SŠ, ZUŠ * 7504T022 Učitelské studium výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ, ZUŠ * 5 P 7504T019 Učitelské studium českého jazyka a 5 P literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ * M 7505 Vychovatelství 7505T011 Vychovatelství se speciální pedagogikou * 4 P,K P 7507 Specializace v pedagogice Obor habilitačního a jmenovacího řízení: Hudební teorie a pedagogika Výtvarná výchova teorie a tvorba 7505T014 Vychovatelství pro speciální zařízení * 4 P,K 7501V005 Hudební teorie a pedagogika 3 P,K 7501V014 Teorie výtvarné výchovy 3 P,K 7501V029 Teorie vzdělávání v bohemistice 3 P,K Vysvětlivky: studijní program - M magisterský studijní program, N magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program, P doktorský studijní program. forma studia - P prezenční forma studia, K kombinovaná forma studia. *) dobíhající studium, akreditace na dostudování obor, ve kterém univerzita získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. Tabulka 3a Přehled akreditovaných studijních programů PF UJEP Skupiny studijních programů Studijní programy Celkem bak. mag. mag. nav. dokt. st. prog./oborů P K P K P K P K přírodní vědy a nauky 1 1/2 společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče / /72 Celkem /84 Pozn: P - prezenční forma, K - kombinovaná forma Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : Přírodní vědy a nauky 11 až 18; technické vědy a nauky 21 až 39; zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43; zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53; společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74; ekonomice 62; právo, právní a veřejnosprávní činnost 68; pedagogika, učitelství a sociální péče 75; obory z oblasti psychologie 77; vědy a nauky o kultuře a umění 81 a

14 PF UJEP nabízí pestrou škálu studijních programů a oborů (a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia), které odpovídají odbornému zaměření kateder PF (viz tabulky 3 a 3a). PF v roce 2007 dokončila proces strukturace studijních programů a oborů, přičemţ akreditovala i další studijní obory (zejména bakalářské) vycházející z potřeb regionu a praxe. PF také rozšířila nabídku kurzů v rámci Centra celoţivotního vzdělávání, programy související se získáním kvalifikace pedagogického pracovníka byly akreditovány MŠMT. U vybraných programů CCV je umoţněn vstup (přes přijímací řízení) do bakalářského nebo magisterského studia v souladu s 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 3.2 Studijní programy realizované mimo sídlo PF UJEP Pedagogická fakulta UJEP neměla v roce 2007 akreditovaný ţádný studijní program a studijní obor mimo své sídlo (Ústí nad Labem), a proto nerealizovala ţádný studijní program mimo Ústí nad Labem 3.3 Programy celoživotního vzdělávání Programy a kurzy celoţivotního vzdělávání akreditované a realizované na PF UJEP, včetně počtu účastníků těchto kurzů shrnují tabulky 3b a 3c. Celoţivotní vzdělávání na PF UJEP zajišťovalo v roce 2007 Centrum celoţivotního vzdělávání. Došlo k akreditaci významných programů a kurzů celoţivotního vzdělávání a také k rozšíření nabídky centra v souladu s potřebami praxe a regionu (některé programy a kurzy celoţivotního vzdělávání byly realizovány v souvislosti s řešením projektů ESF). Nadále se rozvíjela spolupráce CCV s pobočkami v Mostě a v Karlových Varech, nově byla dojednána spolupráce s pobočkou ve Varnsdorfu. Tabulka 3b Přehled počtu kurzů celoţivotního vzdělávání PF UJEP Skupiny studijních programů do 15 hod. Kurzy orientované na výkon povolání do 100 hod. více do 15 hod. Kurzy zájmové do 100 hod. více U3V Celkem pedagogika, učitelství a sociál. péče Celkem Tabulka 3c Přehled účastníků kurzů celoţivotního vzdělávání Skupiny studijních programů do 15 hod. Kurzy orientované na výkon povolání do 100 hod. více do 15 hod. Kurzy zájmové do 100 hod. více U3V Celkem pedagogika, učitelství a sociál. péče Celkem

15 Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaní 5) 3.4 Univerzita třetího věku Univerzitu třetího věku na UJEP zabezpečuje rektorátní Univerzitní poradenské centrum. V roce 2007 se PF podílela na přípravě některých kurzů pro účastníky univerzity třetího věku, a to zejména kurzů z oblasti psychologie, matematiky a výtvarného umění. 3.5 Výsledky přijímacího řízení Tabulka č. 3f Výsledky přijímacího řízení na PF UJEP Počet Skupiny oborů Celkem společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče Celkem Vysvětlivky: 1) Počet všech podaných přihlášek. 2) Počet uchazečů o studium. Vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuty vícenásobné přihlášky. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu. V roce 2007 byla děkanem fakulty vyhlášena dvě kola přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008. Podmínky 1. kola přijímacího řízení byly zveřejněny v říjnu 2006, 2. kolo přijímacího řízení bylo vypsáno na základě vyhodnocení aktuálního zájmu uchazečů o jednotlivé obory v dubnu V rámci 2. kola bylo mimo jiné vyhlášeno přijímací řízení pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice s novým studijním oborem Anglický jazyk a literatura (jednooborové) v prezenční formě. Akreditaci oboru získala fakulta v průběhu roku. Pro kaţdé kolo přijímacího řízení byly stanoveny podmínky dle vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejňování průběhu přijímacího řízení na vysokých školách. 1. kolo Termíny konání přijímacích zkoušek: praktické zkoušky z hudební, výtvarné a tělesné výchovy s výjimkou oborů Učitelství pro 1. st. ZŠ, Pedagogika volného času dětí, mládeţe a dospělých a Učitelství pro MŠ v kombinované formě praktické přijímací zkoušky pro všechny obory Učitelství pro 1. st. ZŠ, Pedagogika volného času dětí, mládeţe a dospělých a Učitelství pro MŠ v kombinované formě 15

16 písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní obory bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Náhradní termín nebyl s výjimkou praktických přijímacích zkoušek z hudební a tělesné výchovy vypsán. Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: Vydání rozhodnutí k ţádosti o přezkum: kolo Termíny konání přijímacích zkoušek: praktické, písemné a ústní zkoušky ve všech otevíraných oborech Náhradní termín přijímacích zkoušek nebyl ve 2. kole vypsán. Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: Vydání rozhodnutí k ţádosti o přezkum: Tyto i všechny ostatní poţadované informace k průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 jsou zveřejněny na internetové adrese Zájem uchazečů o studium - shrnutí V přijímacím řízení pro akademický rok 2007/08, kdy se na Pedagogické fakultě poprvé otevíralo strukturované studium učitelství (včetně kombinace vybraných oborů s obory FF a PřF UJEP), se na PF přihlásilo celkem 3431 uchazečů (přihlášených osob 2945), přičemţ k přijímacím zkouškám se dostavilo 2514 uchazečů (73,2%), 129 uchazečů bylo přijato bez přijímacích zkoušek. Podmínky pro přijetí splnilo 2216 uchazečů, naopak podmínky nesplnilo 1215 uchazečů. Ke studiu bylo přijato 1369 studentů (1276 v 1. kole, 93 ve 2. kole) a do 1. ročníku se jich zapsalo Celkem bylo podáno v 1. a ve 2. kole 425 ţádostí o přezkum, přičemţ po přezkumním řízení bylo 117 uchazečů přijato děkanem. Rektorovi UJEP bylo postoupeno 308 ţádostí o přezkum, nebylo vyhověno ţádné z nich. Přijímací řízení na PF UJEP probíhalo ve dvou kolech. První kolo se uskutečnilo v dubnu (praktické zkoušky) a červnu (hlavní část) 2007, druhé kolo pak proběhlo a jeho cílem bylo doplnit počty studentů v těch oborech, které se nenaplnily v prvním kole. Nabídnuty byly také dva nové studijní obory bakalářský studijní obor Anglický jazyk a literatura (jednooborové) v prezenční formě studia a doktorský studijní obor Teorie vzdělávání v bohemistice v prezenční a kombinované formě studia. Celkově proběhlo přijímací řízení ve 4 bakalářských, 3 navazujících a 1 nenavazujícím magisterském a 1 doktorském studijním programu, kde bylo nabízeno 77 různých studijních oborů, resp. kombinací těchto oborů, 8 z nich bylo nabízeno v kombinované formě studia. Počet přihlášených, přijatých i zapsaných studentů oproti roku 2006 mírně poklesl, coţ byl ale očekávaný předpoklad. Nově vzniklá součásti (PřF a FF) jiţ otevíraly samostatně obory, které byly dříve akreditovány na PF. PF se také podílí na kombinaci některých oborů, které byly otevírány pod PřF. Úbytek v počtu nabízených oborů byl kompenzován nabídkou dalších studijních oborů, které jsou v převáţné většině připraveny na získání kvalifikace různých pedagogických pracovníků. Zejména nově akreditované obory nabízené ve 2. kole přijímací řízení se jeví jako velmi atraktivní. 16

17 3.6 Počty studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia Tabulka 3d Počty studentů PF UJEP podle skupin kmenových oborů k Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Studijní programy obory bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem přírodní vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče 61, 65, 67, Celkem 11 až Tabulka 3e Počty studentů PF UJEP k Součást UJEP Celkem bak. Podle typu programu mag. mag navaz. Podle formy studia dokt. prezenční kombin. PF Počty zahraničních studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia Tabulka 3d Počty studentů PF UJEP podle skupin kmenových oborů k Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Studijní programy obory bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem přírodní vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče 61, 65, 67, Celkem 11 až Tabulka 3e Počty studentů PF UJEP k Součást UJEP Celkem bak. Podle typu programu mag. mag navaz. Podle formy studia dokt. prezenční kombin. PF

18 3.8 Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka č. 3g Přehled počtu studentů v akreditovaných SP k Skupiny studijních programů Studenti ve studijním programu bak. mag. mag. nav. dokt. P K P K P K P K Celkem studentů přírodní vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče Celkem Počty absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia Tabulka 3d Počty absolventů PF UJEP podle skupin kmenových oborů k Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Studijní programy obory bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem přírodní vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče 61, 65, 67, Celkem 11 až Tabulka 3e Počty absolventů PF UJEP k souhrn Součást UJEP Celkem bak. Podle typu programu mag. mag navaz. Podle formy studia dokt. prezenční kombin. PF Nové studijní programy nově zahájené a akreditované Po završení strukturování studijních programů v roce 2006 byly v roce 2007 rozšířeny některé studijní programy o studijní obory, které vycházely z potřeb praxe, nebo rozšiřovaly nabídku a atraktivitu oborů na PF. Jednalo se konkrétně o následující studijní obory, jimţ byla v roce 2007 udělena akreditace: 18

19 Studijní program Studijní obor Stupeň/st. doba Forma studia B 7401 Tělesná výchova a sport 7401R017 Aktivity v přírodě Bc./3 roky prezenční B 7507 Specializace v pedagogice 7310R009 Anglický jazyk a Bc./3 roky prezenční literatura (jednooborové) P 7507 Specializace v pedagogice 7501V029 Teorie vzdělávání Ph.D./3 roky prezenční v bohemistice kombinovaná Největším úspěchem bylo rozšíření doktorského studijního programu P 7507 Specializace v pedagogice o studijní obor Teorie vzdělávání v bohemistice. Po oborech Hudební teorie a pedagogika a Teorie výtvarné výchovy tak PF nabízí jiţ třetí doktorské studium (všechny obory v prezenční i kombinované formě studia). Na poţadavek praxe reagovalo i rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B 7507 Specializace v pedagogice o studijní obor Anglický jazyk a literatura (jednooborové). Tento obor tvoří první stupeň vysokoškolské přípravy učitelů anglického jazyka pro základní školy. Přestoţe byl tento obor nabízen aţ ve 2. kole přijímacího řízení, byl o něj dvojnásobný zájem uchazečů, neţ bylo moţné přijmout. Z hlediska uchazečů se jako atraktivní jeví i třetí z uvedených oborů Aktivity v přírodě. Tento obor je na PF nový a měl by přitáhnout uchazeče i z jiných oblastí, neţ je tomu zatím běţné. Jak jiţ bylo uvedeno výše, PF v roce 2007 poprvé uchazečům nabízela strukturovaná studia zaměřená na přípravu učitelů. Proto bylo v roce 2007 nově zahájeno velké mnoţství studijních oborů, a to zejména bakalářských. Jednalo se celkem o 17 bakalářských studijních oborů (většinou nabízeny jako dvouoborové v kombinaci) ve 3 studijních programech, o 2 navazující magisterské obory ve 2 studijních programech (celkem bylo v přijímacím řízení nabídnuto 14 studijních oborů, ovšem uchazeči o ně nejevili zájem, proto nebyly zahájeny), 3 studijní obory v 1 magisterském studijním programu a 1 studijní obor v doktorském studijním programu. Přehledně zachycuje studijní obory nově zahájené v roce 2007 následující tabulka: Standardní doba studia Kód Kód Název studijního v akademických rocích studijního studijního Název studijního oboru programu Forma studia programu oboru B M, N P FS B 7310 Filologie 7310R040 Čeština pro cizince 3 P 7310R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P 7504R268 Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 3 P B 7401 B 7507 Tělesná výchova a sport Specializace v pedagogice 7310R248 Bohemistika se slavistickým zaměřením 3 P 7401R013 Tělesná výchova (dvouoborové) 3 P 7401R014 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P 7502R011 Sociální pedagogika 3 P 7504R238 Hudební výchova (dvouborové) 3 P 7504R238 Hudební výchova (jednooborové) 3 P 7504R233 Hudební výchova se zaměřením na 3 P vzdělávání 7504R168 Sbormistrovství (dvouoborové) 3 P 7507R053 Popularizace hudby a organizace 3 P hudebního života 7310R033 Český jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P 7504R269 Český jazyk a literatura se zaměřením 3 P na vzdělávání 7310R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P 7507R054 Výtvarná výchova (jednooborové) 3 P 19

20 N 7503 Učitelství pro základní školy 7310R T014 Anglický jazyk a literatura (jednooborové) Učitelství cizích jazyků pro základní školy anglický jazyk 3 P 2 P N 7504 Učitelství pro SŠ 7504T038 Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň 2 P základních škol a střední školy (jednooborové) M 7503 Učitelství pro 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P,K základní školy 7503T048 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P a anglický jazyk 7503T132 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P P 7507 Specializace v pedagogice a speciální pedagogika 7501V029 Teorie vzdělávání v bohemistice 3 P,K 3.11 Studijní neúspěšnost, opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Tabulka č. 3i Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných SP od do Skupiny studijních programů Neúspěšní studenti ve studijním programu bak. mag. mag. nav. dokt. P K P K P K P K Celkem studentů přírodní vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče Celkem Pozn: Neúspěšný student - student, který neúspěšně ukončil studium a nepokračuje ve studiu nikde V roce 2007 bylo na PF UJEP celkově 547 neúspěšných studentů (ukončili studium jinak neţ absolvováním příslušného studijního programu). Studijní neúspěšnost tak tvořila 95,6% neúspěšnosti v roce 2006 (absolutní pokles o 25 neúspěšných studentů), coţ je vzhledem k předchozím rokům spíše stagnující jev, který je také podpořen sníţením celkového počtu studentů zapsaných na PF. Opatření pro další sníţení studijní neúspěšnosti lze rozdělit do následujících skupin: Striktní realizace strukturovaných studií (bakalářský a na něj navazující magisterský stupeň namísto dlouhých magisterských studií) všude tam, kde to umoţňuje charakter studovaného oboru (na PF tvoří výjimku pouze Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a anglický jazyk a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika). Student tak má moţnost dosáhnout alespoň bakalariátu a poté se rozhodne pro případné navazující magisterské studium a pokud bude přijat, můţe získat vyšší stupeň vysokoškolské kvalifikace. Důsledná implementace univerzitních předpisů, zejména pak Studijního a zkušebního řádu UJEP, který umoţňuje větší volnost studia, volbu vlastního studijního plánu (v souvislosti se systémem ECTS) a ruší některé podmiňující prvky ve studijních plánech. 20

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009 2009 Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti 2009 Výroční zpráva PF UJEP byla projednána Vědeckou radou PF UJEP dne 16. března 2010. Výroční zpráva

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 2014 Pedagogická fakulta 2014 Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 15. dubna 2015. 1. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Pedagogické

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx [Zadejte název dokumentu.] [Zadejte podtitul dokumentu.] cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq [Vyberte

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 013 Pedagogická fakulta 2013 Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 22. dubna 2014. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2003 Opava, květen 2004 Obsah: Výroční zpráva o čínnosti

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života...

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života... OBSAH Obsah... 2 Předmluva... 3 1 Úvod... 5 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11 3 Kvalita a kultura akademického života... 32 4 Internacionalizace... 37 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 za rok 2010 projednáno na zasedání kolegia rektorky 4. 5. 2011 projednáno a schváleno na jednání Akademické rady SVŠES 10.

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ KVĚTEN 2014 1) kolegium rektora projednalo dne 2. 4. 2014, 2) Akademický senát UHK podle 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více