Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem za rok

2 Výroční zpráva schválena Akademickým senátem PF UJEP dne

3 1. Úvod Struktura a orgány fakulty Úplný název, zkratka názvu, adresa Organizační schéma Akademický senát PF Vědecká rada PF Disciplinární komise Zastoupení VVŠ v reprezentaci českých VŠ, v mezinárodních organizacích a profesních organizacích Zastoupení žen v akademických orgánech Studium Seznam akreditovaných SP a SO a oborů habilitačního a jmenovacího řízení Studijní programy realizované mimo sídlo PF UJEP Programy celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku Výsledky přijímacího řízení Počty studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia Počty zahraničních studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia Studenti v akreditovaných studijních programech Počty absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia Nové studijní programy nově zahájené a akreditované Studijní neúspěšnost, opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Využívání kreditního systému, udělování dodatku k diplomu Absolventi PF, uplatnění absolventů na trhu práce - hodnocení nabídky studijních programů/oborů z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce PF s jejími absolventy Kvalita akademického života Řízení a integrace Údaje o finanční kontrole Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Sociální záležitosti zaměstnanců Kvalifikační a věková struktura zaměstnanců PF (AP) (tab. 4a) Celkový a přepočtený počet AP a NAP k (tab. 4d) Počet pracovníků v hlavním a vedlejším pracovním poměru (tab. 4b) Vzdělávání akademických pracovníků Habilitační a jmenovací řízení Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů na PF Mimořádně nadaní studenti Ubytovací a stravovací služby Partnerství a spolupráce Odborná spolupráce PF s regionem Propojení teorie a praxe na PF Internacionalizace Strategie v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Zapojení PF do mezinárodních aktivit (výjezdy/příjezdy studentů a pedagogů)

4 5.3 Nabídka cizojazyčné výuky Členství akademických pracovníků fakulty v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích Věda, výzkum a umělecká činnost Zaměření vědecké, výzkumné a umělecké činnosti Organizační, personální a materiální stránka Mezinárodní spolupráce ve vědecké, výzkumné a umělecké činnosti Spolupráce ve vědecké, výzkumné a umělecké činnosti s organizacemi v ČR Řešené projekty část CEP, ostatní a FRVŠ Umělecká činnost na PF Hudební činnost Výtvarná činnost Stimulace vědecké, výzkumné a umělecké činnosti Plnění hlavních záměrů v oblasti v oblasti vědecké, výzkumné a umělecké činnosti v roce Hlavní záměry v oblasti vědecké, výzkumné a umělecké činnosti pro rok Rozvoj fakulty Rozvojové a investiční aktivity, které mají celouniverzitní dosah Univerzitní Kampus v Ústí nad Labem Zapojení do Rozvojových programů MŠMT Zapojení do projektů ze Strukturálních fondů EU Informatizace Infrastruktura, dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury Elektronické služby na PF Knihovnicko-informační zdroje a služby Další činnost Ediční činnost Vydané tituly na PF UJEP v roce 2007: Vydávané publikace Významné konference, semináře, čestné doktoráty Kvalita vzdělávání Systém hodnocení kvality vzdělávání na PF UJEP vnější a vnitřní hodnocení Vnitřní hodnocení Závěr Shrnutí podstatných skutečností Silné stránky PF UJEP, její hlavní problémy a zásadní představy o jejich řešení (SWOT analýza)

5 1. Úvod Rok 2007 byl pro Pedagogickou fakultu charakteristický přechodem na tzv. strukturovaná studia, jejichţ akreditace byla úspěšně ukončena v roce To znamená, ţe veškerá učitelská studia pro základní a střední školy (vyjma oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a anglický jazyk, které zůstaly nestrukturované se standardní dobou studia 5 let) byla v přijímacím řízení 2007 nabízena jako strukturovaná bakalářský stupeň se zaměřením na vzdělávání i bez něj a navazující magisterský stupeň učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství pro SŠ. Tento víceméně vynucený přechod byl ve znamení očekávání niţšího počtu přihlášených uchazečů v rámci přijímacího řízení nakonec se však ukázalo, ţe počet přihlášených uchazečů poklesl o necelých 400, coţ však bylo způsobeno částečně i tím, ţe některé obory a kombinace oborů jiţ otevírala PřF a FF. Dalším faktem je, ţe část nabízených kombinací oborů vytvořila PF s obory akreditovanými na FF a PřF, na druhou stranu byly některé kombinace s obory PF nabízeny na PřF, kam se také studenti zapisovali. Pozitivní rovněţ bylo, ţe se podařilo prolomit magickou hranici 1000 zapsaných studentů do 1. roku studia zapsáno bylo Přijímací řízení v roce 2007 také ukázalo jeden zajímavý aspekt. Kromě dlouhodobě vzrůstajícího zájmu o studia v kombinované formě se významně projevil pokles zájmu uchazečů o dvouoborové kombinace v bakalářských studijních programech. Preferována byla zejména jednooborová studia a dále profesně orientovaná studia připravující pedagogické pracovníky pro různé oblasti (především obory Sociálně pedagogická asistence, Pedagogika volného času a Sociální pedagogika). Za velmi významné povaţujeme, ţe se PF podařilo v letošním roce reakreditovat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika a dále pak nově získat akreditaci pro stejná řízení v oboru Výtvarná výchova teorie a tvorba. Dalším významným krokem bylo rozšíření akreditace doktorského studijního programu Specializace v pedagogice o nový studijní obor Teorie vzdělávání v bohemistice, a to v prezenční i v kombinované formě. Největším problémem, který v roce 2007 ohroţoval reakreditaci zejména učitelských navazujících programů nejen na PF, ale téţ na PřF a FF bylo přetrvávající nedostatečné personální zabezpečení na Katedře psychologie. Akreditační komise přerušila na svém zářijovém zasedání projednávání prodlouţení platnosti akreditace 27 učitelských oborů akreditovaných na PF, FF a PřF a důsledně poţadovala zabezpečit výuku v těchto oborech habilitovanými psychology v produktivním věku s dostatečnou publikační a výzkumnou činností. Vedení PF si tuto závaţnou situaci jiţ delší dobu uvědomovalo, neúspěšně se ji snaţilo řešit v minulých letech a tak tentokráte ve spolupráci s vedením univerzity a v koordinaci s dalšími dvěma součástmi udělalo maximum (získání 1 docenta na 100% a 1 docenta na 50% úvazek), aby se podařilo tuto situaci vyřešit a prodlouţení platnosti akreditací pro navazující magisterské programy získat. (AK ČR na svém zasedání rozhodla o úspěšné reakreditaci všech navazujících programů učitelského studia na PF.) Vědecká, výzkumná a vývojová a umělecká činnost na fakultě byla v roce 2007 realizována především v oblastech definovaných Aktualizací Dlouhodobého záměru PF UJEP na rok Prioritou jako v uplynulých letech bylo zejména získávání projektů evidovaných v tzv. Centrální evidenci projektů (CEP). V roce 2007 byly však na PF řešeny pouze 4 takovéto projekty. Získávání těchto projektů je vzhledem k oborovému zaměření pracovišť Pedagogické fakulty značně problematické, neboť priority podpory vědy a výzkumu v ČR jsou směřovány do zcela jiných oborů, neţ které jsou nyní rozvíjeny na fakultě. Přesto patří snahy o získávání tohoto typu grantových projektů mezi zásadní priority vedení PF UJEP, které v průběhu roku uvedlo do praxe soubor motivačních opatření v souvislosti s podporou této činnosti na fakultě. Na tradičně velmi vysoké úrovni byla v roce 2007 umělecká, 5

6 uměnovědní a pedagogická činnost umělecky zaměřených kateder PF UJEP. O excelenci těchto činností svědčí jiţ zmíněné mimořádné úspěchy v akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Výsledky umělecké a sportovní činnosti významným způsobem reprezentují nejen Pedagogickou fakultu, ale celou UJEP. Pedagogická fakulta byla v letošním rovněţ zapojena do pěti programů, podporujících mezinárodní spolupráci a zejména pak mobilitu studentů a akademických pracovníků. Jednalo se o 2 projekty v programu Socrates, 1 projekt v programu Erasmus, 1 projekt v programu Grundtwig a 1 projekt v programu Comenius. 2. Struktura a orgány fakulty 2.1 Úplný název, zkratka názvu, adresa Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně PF České mládeţe 8, Ústí nad Labem 6

7 2.2 Organizační schéma DĚKAN proděkan pro studium centrum pedagogické praxe proděkan pro rozvoj a informatizaci proděkan pro vědu a zahraniční vztahy studijní oddělení centrum interkulturního vzdělávání centrum celoživotního vzdělávání oddělení pro vědu a zahraniční vztahy Ústřední knihovna PF katedry, centrum jazykové přípravy tajemník sekretariát děkana ekonomické oddělení oddělení služeb oddělení multimediálních prostředků 7

8 2.3 Akademický senát PF Akademičtí pracovníci: Mgr. Zdeněk Svoboda, PhD. Mgr. Lukáš Círus PhDr. Slavomil Fischer, PhD., MBA PaedDr.Ivo Harák, PhD. PhDr. Jiří Kirchner, PhD. PaedDr.Václav Miller PhDr. Jiří Škoda, PhD. PhDr. Iva Wedlichová, PhD. PhDr. Petr Zeman, PhD. PaedDr. Marcel Ţák Studenti: Eliška Čtvrtníková Jitka Faktorová Klára Janošková Ivana Koutná Alţběta Krbcová Lenka Millerová PhDr. Ivo Broţek Katedra pedagogiky předseda Katedra matematiky Do Katedra pedagogiky Od Katedra bohemistiky a slavistiky Katedra tělesné výchovy Od Katedra bohemistiky a slavistiky Do Katedra pedagogiky Do Katedra psychologie Od Katedra výchov uměním Katedra tělesné výchovy Od místopředsedkyně Do místopředsedkyně Sekretář AS 2.4 Vědecká rada PF Interní členové: Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. Prof. Jiří Bartůněk Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. Doc. PhDr. Ing. Lenka Hajer-Müllerová, PhD. Prof. PaedDr. Miloš Hons, PhD. Doc. Mgr. Vladimír Horkel, CSc. Prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc. Prof. RNDr. Jan Melichar, CSc. Prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. Prof. PhDr. Josef Říha Děkan PF UJEP Katedra výtvarné kultury Katedra matematiky Proděkan pro studium Katedra pedagogiky Katedra hudební výchovy Katedra tělesné výchovy Katedra primární jazykové výchovy Katedra matematiky Katedra bohemistiky a slavistiky Katedra tělesné výchovy Katedra hudební výchovy 8

9 Doc. Vladimír Šavel PhDr. Jiří Škoda, PhD. Externí členové: Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. Ing. Štěpán Harašta Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. Doc. PhDr. Zbyněk Janáček, CSc. PaedDr. Mgr. Jan Kobliha Doc. PaedDr. Jana Miňhová, CSc. Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. Katedra výchov uměním Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Děkanka FP ZU Plzeň KÚ Ústí n. L. vedoucí odboru školství, mládeţe a tělovýchovy Proděkan pro vědu a kvalifikační růst pracovníků PdF TU Liberec Prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů Ostravské univerzity KÚ Ústí n. L. odbor školství, mládeţe a tělovýchovy proděkanka pro kvalifikační růst pracovníků, propagaci a styk s veřejností FP ZU Plzeň Katedra hudební výchovy PdF UK Praha 2.5 Disciplinární komise Sloţení do Akademičtí pracovníci: PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. proděkan pro studium Mgr. Alois Kračmar katedra výchov uměním Mgr. Bohumila Roubalová centrum jazykové přípravy Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. katedra pedagogiky, předseda Studenti: Michaela Horejsková biologie chemie pro střední školy Markéta Pavlovičová Vychovatelství pro speciální zařízení Radek Rybář německý jazyk a literatura dějepis pro střední školy Jaromír Ondráček Vychovatelství pro speciální zařízení Sloţení od Akademičtí pracovníci: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. katedra pedagogiky, předseda PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. proděkan pro studium Mgr. Lukáš Círus proděkan pro studium a informatizaci Studenti: Markéta Pavlovičová Vychovatelství pro speciální zařízení Jaromír Ondráček Vychovatelství pro speciální zařízení Jan Musil dějepis zeměpis pro SŠ 9

10 2.6 Zastoupení VVŠ v reprezentaci českých VŠ, v mezinárodních organizacích a profesních organizacích Tabulka 1 Přehled členství akademických pracovníků PF v organizacích sdruţujících VŠ, v mezinárodních a profesních organizacích Organizace Stát Status Rada vysokých škol ČR Člen (Doc. PhDr. Petr Jeţil, PhD.) Fond rozvoje vysokých škol ČR Člen komise A (PaedDr. Zdeněk Pejsar, PhD.) Asociace knihoven vysokých škol ČR Člen výkonného výboru (PhDr. Ivo Broţek) Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Pozn: Statut - postavení VVŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod. Předseda dozorčí komise (PhDr. Ivo Broţek) 2.7 Zastoupení žen v akademických orgánech Akademický senát 7 pedagogů celkem - 1 ţena 6 studentů celkem - 6 ţen Vědecká rada 21 členů celkem - 4 ţeny 10

11 3. Studium 3.1 Seznam akreditovaných SP a SO a oborů habilitačního a jmenovacího řízení Tabulka 3 Seznam akreditovaných SP a SO na PF UJEP k Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Forma studia B M, N P FS B 7310 Filologie 7310R117 Obchodní ruština 3 P 7310R040 Čeština pro cizince 3 P 7310R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P 7504R268 Anglický jazyk a literatura se zaměřením 3 P na vzdělávání 7310R248 Bohemistika se slavistickým zaměřením 3 P B 7401 Tělesná výchova a sport 7401R005 Tělesná výchova a sport 3 P,K 7401R013 Tělesná výchova (dvouoborové) 3 P 7401R014 Tělesná výchova se zaměřením na 3 P vzdělávání 7401R017 Aktivity v přírodě 3 P B 7505 Vychovatelství 7505R004 Pedagogika volného času 3 P,K B 7507 Specializace v pedagogice 6208R102 Školský management 3 K 7531R001 Učitelství pro mateřské školy 3 P,K 7507R035 Sociálně pedagogická asistence 3 P,K 7502R011 Sociální pedagogika 3 P 7504R238 Hudební výchova (dvouoborové) 3 P 7504R238 Hudební výchova (jednooborové) 3 P 7504R233 Hudební výchova se zaměřením na 3 P vzdělávání 7504R168 Sbormistrovství (dvouoborové) 3 P 7507R053 Popularizace hudby a organizace 3 P hudebního života 7310R033 Český jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P 7504R269 Český jazyk a literatura se zaměřením 3 P na vzdělávání 7310R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P 7507R054 Výtvarná výchova (jednooborové) 3 P 7310R009 Anglický jazyk a literatura 3 P (jednooborové) N 7503 Učitelství pro základní 7503T147 Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň 2 P školy základních škol 7503T143 Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 2 P základních škol 7503T144 Hudební výchova pro 2. stupeň 2 P základních škol 7503T145 Tělesná výchova pro 2. stupeň 2 P základních škol 7503T146 Výtvarná výchova pro 2. stupeň 2 P základních škol 7503T014 Učitelství cizích jazyků pro základní 2 P školy anglický jazyk N 7401 Tělesná výchova a sport 7504T129 Učitelství tělesné výchovy pro střední 2 P školy N 7504 Učitelství pro SŠ 7504T039 Učitelství českého jazyka a literatury 2 P 11

12 pro střední školy 7504T038 Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň 2 P základních škol a střední školy (jednooborové) 7504T072 Učitelství hudební výchovy pro střední 2 P školy 7504T297 Učitelství hudební výchovy pro základní 2 P školy, střední školy a základní umělecké školy 7504T292 Sbormistrovství pro střední školy 2 P 7504T162 Učitelství výtvarné výchovy pro střední 2 P školy 7504T296 Výtvarně edukativní studia 2 P M 1701 Fyzika 7503T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ * 4 P 7504T054 Učitelství fyziky pro SŠ * 5 P M 7503 Učitelství pro základní 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P,K školy 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol * 4 P,K 7503T048 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P a anglický jazyk 7503T060 Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální školy * 5 P,K M 7504 Učitelství pro střední školy 7503T132 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P a speciální pedagogika 7503T015 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ 4 P anglický jazyk * 7503T017 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ 4 P,K německý jazyk * 7503T007 Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T011 Biologie pro 2. stupeň základních škol * 4 P 7503T019 Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T023 Dějepis pro 2. stupeň základních 4 P škol * 7503T030 Geografie pro 2. stupeň základních škol * 4 P 4 P 7503T034 Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol * 7503T036 Chemie pro 2. stupeň základních škol * 4 P 7503T039 Matematika pro 2. stupeň základních 4 P škol * 7503T041 Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T045 Občanská výchova pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T098 Technická výchova pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T100 Tělesná výchova pro 2. stupeň 4 P základních škol * 7503T111 Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol * 4 P 7504T028 Biologie * 5 P 7504T039 Český jazyk a literatura * 5 P 7504T042 Dějepis * 5 P 7504T058 Geografie * 5 P 12

13 7504T238 Hudební výchova * 5 P 7504T067 Hra na nástroj * 5 P 7504T168 Sbormistrovství * 5 P 7504T122 Zpěv-sólo * 5 P 7504T074 Chemie * 5 P 7504T088 Matematika * 5 P 7504T092 Německý jazyk a literatura * 5 P 7504T054 Fyzika * 5 P 7504T129 Tělesná výchova * 5 P 7504T158 Výpočetní technika * 5 P 7504T240 Výtvarná výchova * 5 P 7504T241 Základy společenských věd * 5 P 7504T020 Učitelské studium hudební výchovy pro 5 P ZŠ, SŠ, ZUŠ * 7504T022 Učitelské studium výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ, ZUŠ * 5 P 7504T019 Učitelské studium českého jazyka a 5 P literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ * M 7505 Vychovatelství 7505T011 Vychovatelství se speciální pedagogikou * 4 P,K P 7507 Specializace v pedagogice Obor habilitačního a jmenovacího řízení: Hudební teorie a pedagogika Výtvarná výchova teorie a tvorba 7505T014 Vychovatelství pro speciální zařízení * 4 P,K 7501V005 Hudební teorie a pedagogika 3 P,K 7501V014 Teorie výtvarné výchovy 3 P,K 7501V029 Teorie vzdělávání v bohemistice 3 P,K Vysvětlivky: studijní program - M magisterský studijní program, N magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program, P doktorský studijní program. forma studia - P prezenční forma studia, K kombinovaná forma studia. *) dobíhající studium, akreditace na dostudování obor, ve kterém univerzita získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. Tabulka 3a Přehled akreditovaných studijních programů PF UJEP Skupiny studijních programů Studijní programy Celkem bak. mag. mag. nav. dokt. st. prog./oborů P K P K P K P K přírodní vědy a nauky 1 1/2 společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče / /72 Celkem /84 Pozn: P - prezenční forma, K - kombinovaná forma Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : Přírodní vědy a nauky 11 až 18; technické vědy a nauky 21 až 39; zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43; zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53; společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74; ekonomice 62; právo, právní a veřejnosprávní činnost 68; pedagogika, učitelství a sociální péče 75; obory z oblasti psychologie 77; vědy a nauky o kultuře a umění 81 a

14 PF UJEP nabízí pestrou škálu studijních programů a oborů (a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia), které odpovídají odbornému zaměření kateder PF (viz tabulky 3 a 3a). PF v roce 2007 dokončila proces strukturace studijních programů a oborů, přičemţ akreditovala i další studijní obory (zejména bakalářské) vycházející z potřeb regionu a praxe. PF také rozšířila nabídku kurzů v rámci Centra celoţivotního vzdělávání, programy související se získáním kvalifikace pedagogického pracovníka byly akreditovány MŠMT. U vybraných programů CCV je umoţněn vstup (přes přijímací řízení) do bakalářského nebo magisterského studia v souladu s 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 3.2 Studijní programy realizované mimo sídlo PF UJEP Pedagogická fakulta UJEP neměla v roce 2007 akreditovaný ţádný studijní program a studijní obor mimo své sídlo (Ústí nad Labem), a proto nerealizovala ţádný studijní program mimo Ústí nad Labem 3.3 Programy celoživotního vzdělávání Programy a kurzy celoţivotního vzdělávání akreditované a realizované na PF UJEP, včetně počtu účastníků těchto kurzů shrnují tabulky 3b a 3c. Celoţivotní vzdělávání na PF UJEP zajišťovalo v roce 2007 Centrum celoţivotního vzdělávání. Došlo k akreditaci významných programů a kurzů celoţivotního vzdělávání a také k rozšíření nabídky centra v souladu s potřebami praxe a regionu (některé programy a kurzy celoţivotního vzdělávání byly realizovány v souvislosti s řešením projektů ESF). Nadále se rozvíjela spolupráce CCV s pobočkami v Mostě a v Karlových Varech, nově byla dojednána spolupráce s pobočkou ve Varnsdorfu. Tabulka 3b Přehled počtu kurzů celoţivotního vzdělávání PF UJEP Skupiny studijních programů do 15 hod. Kurzy orientované na výkon povolání do 100 hod. více do 15 hod. Kurzy zájmové do 100 hod. více U3V Celkem pedagogika, učitelství a sociál. péče Celkem Tabulka 3c Přehled účastníků kurzů celoţivotního vzdělávání Skupiny studijních programů do 15 hod. Kurzy orientované na výkon povolání do 100 hod. více do 15 hod. Kurzy zájmové do 100 hod. více U3V Celkem pedagogika, učitelství a sociál. péče Celkem

15 Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaní 5) 3.4 Univerzita třetího věku Univerzitu třetího věku na UJEP zabezpečuje rektorátní Univerzitní poradenské centrum. V roce 2007 se PF podílela na přípravě některých kurzů pro účastníky univerzity třetího věku, a to zejména kurzů z oblasti psychologie, matematiky a výtvarného umění. 3.5 Výsledky přijímacího řízení Tabulka č. 3f Výsledky přijímacího řízení na PF UJEP Počet Skupiny oborů Celkem společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče Celkem Vysvětlivky: 1) Počet všech podaných přihlášek. 2) Počet uchazečů o studium. Vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuty vícenásobné přihlášky. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu. V roce 2007 byla děkanem fakulty vyhlášena dvě kola přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008. Podmínky 1. kola přijímacího řízení byly zveřejněny v říjnu 2006, 2. kolo přijímacího řízení bylo vypsáno na základě vyhodnocení aktuálního zájmu uchazečů o jednotlivé obory v dubnu V rámci 2. kola bylo mimo jiné vyhlášeno přijímací řízení pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice s novým studijním oborem Anglický jazyk a literatura (jednooborové) v prezenční formě. Akreditaci oboru získala fakulta v průběhu roku. Pro kaţdé kolo přijímacího řízení byly stanoveny podmínky dle vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejňování průběhu přijímacího řízení na vysokých školách. 1. kolo Termíny konání přijímacích zkoušek: praktické zkoušky z hudební, výtvarné a tělesné výchovy s výjimkou oborů Učitelství pro 1. st. ZŠ, Pedagogika volného času dětí, mládeţe a dospělých a Učitelství pro MŠ v kombinované formě praktické přijímací zkoušky pro všechny obory Učitelství pro 1. st. ZŠ, Pedagogika volného času dětí, mládeţe a dospělých a Učitelství pro MŠ v kombinované formě 15

16 písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní obory bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Náhradní termín nebyl s výjimkou praktických přijímacích zkoušek z hudební a tělesné výchovy vypsán. Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: Vydání rozhodnutí k ţádosti o přezkum: kolo Termíny konání přijímacích zkoušek: praktické, písemné a ústní zkoušky ve všech otevíraných oborech Náhradní termín přijímacích zkoušek nebyl ve 2. kole vypsán. Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: Vydání rozhodnutí k ţádosti o přezkum: Tyto i všechny ostatní poţadované informace k průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 jsou zveřejněny na internetové adrese Zájem uchazečů o studium - shrnutí V přijímacím řízení pro akademický rok 2007/08, kdy se na Pedagogické fakultě poprvé otevíralo strukturované studium učitelství (včetně kombinace vybraných oborů s obory FF a PřF UJEP), se na PF přihlásilo celkem 3431 uchazečů (přihlášených osob 2945), přičemţ k přijímacím zkouškám se dostavilo 2514 uchazečů (73,2%), 129 uchazečů bylo přijato bez přijímacích zkoušek. Podmínky pro přijetí splnilo 2216 uchazečů, naopak podmínky nesplnilo 1215 uchazečů. Ke studiu bylo přijato 1369 studentů (1276 v 1. kole, 93 ve 2. kole) a do 1. ročníku se jich zapsalo Celkem bylo podáno v 1. a ve 2. kole 425 ţádostí o přezkum, přičemţ po přezkumním řízení bylo 117 uchazečů přijato děkanem. Rektorovi UJEP bylo postoupeno 308 ţádostí o přezkum, nebylo vyhověno ţádné z nich. Přijímací řízení na PF UJEP probíhalo ve dvou kolech. První kolo se uskutečnilo v dubnu (praktické zkoušky) a červnu (hlavní část) 2007, druhé kolo pak proběhlo a jeho cílem bylo doplnit počty studentů v těch oborech, které se nenaplnily v prvním kole. Nabídnuty byly také dva nové studijní obory bakalářský studijní obor Anglický jazyk a literatura (jednooborové) v prezenční formě studia a doktorský studijní obor Teorie vzdělávání v bohemistice v prezenční a kombinované formě studia. Celkově proběhlo přijímací řízení ve 4 bakalářských, 3 navazujících a 1 nenavazujícím magisterském a 1 doktorském studijním programu, kde bylo nabízeno 77 různých studijních oborů, resp. kombinací těchto oborů, 8 z nich bylo nabízeno v kombinované formě studia. Počet přihlášených, přijatých i zapsaných studentů oproti roku 2006 mírně poklesl, coţ byl ale očekávaný předpoklad. Nově vzniklá součásti (PřF a FF) jiţ otevíraly samostatně obory, které byly dříve akreditovány na PF. PF se také podílí na kombinaci některých oborů, které byly otevírány pod PřF. Úbytek v počtu nabízených oborů byl kompenzován nabídkou dalších studijních oborů, které jsou v převáţné většině připraveny na získání kvalifikace různých pedagogických pracovníků. Zejména nově akreditované obory nabízené ve 2. kole přijímací řízení se jeví jako velmi atraktivní. 16

17 3.6 Počty studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia Tabulka 3d Počty studentů PF UJEP podle skupin kmenových oborů k Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Studijní programy obory bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem přírodní vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče 61, 65, 67, Celkem 11 až Tabulka 3e Počty studentů PF UJEP k Součást UJEP Celkem bak. Podle typu programu mag. mag navaz. Podle formy studia dokt. prezenční kombin. PF Počty zahraničních studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia Tabulka 3d Počty studentů PF UJEP podle skupin kmenových oborů k Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Studijní programy obory bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem přírodní vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče 61, 65, 67, Celkem 11 až Tabulka 3e Počty studentů PF UJEP k Součást UJEP Celkem bak. Podle typu programu mag. mag navaz. Podle formy studia dokt. prezenční kombin. PF

18 3.8 Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka č. 3g Přehled počtu studentů v akreditovaných SP k Skupiny studijních programů Studenti ve studijním programu bak. mag. mag. nav. dokt. P K P K P K P K Celkem studentů přírodní vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče Celkem Počty absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia Tabulka 3d Počty absolventů PF UJEP podle skupin kmenových oborů k Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Studijní programy obory bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem přírodní vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče 61, 65, 67, Celkem 11 až Tabulka 3e Počty absolventů PF UJEP k souhrn Součást UJEP Celkem bak. Podle typu programu mag. mag navaz. Podle formy studia dokt. prezenční kombin. PF Nové studijní programy nově zahájené a akreditované Po završení strukturování studijních programů v roce 2006 byly v roce 2007 rozšířeny některé studijní programy o studijní obory, které vycházely z potřeb praxe, nebo rozšiřovaly nabídku a atraktivitu oborů na PF. Jednalo se konkrétně o následující studijní obory, jimţ byla v roce 2007 udělena akreditace: 18

19 Studijní program Studijní obor Stupeň/st. doba Forma studia B 7401 Tělesná výchova a sport 7401R017 Aktivity v přírodě Bc./3 roky prezenční B 7507 Specializace v pedagogice 7310R009 Anglický jazyk a Bc./3 roky prezenční literatura (jednooborové) P 7507 Specializace v pedagogice 7501V029 Teorie vzdělávání Ph.D./3 roky prezenční v bohemistice kombinovaná Největším úspěchem bylo rozšíření doktorského studijního programu P 7507 Specializace v pedagogice o studijní obor Teorie vzdělávání v bohemistice. Po oborech Hudební teorie a pedagogika a Teorie výtvarné výchovy tak PF nabízí jiţ třetí doktorské studium (všechny obory v prezenční i kombinované formě studia). Na poţadavek praxe reagovalo i rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B 7507 Specializace v pedagogice o studijní obor Anglický jazyk a literatura (jednooborové). Tento obor tvoří první stupeň vysokoškolské přípravy učitelů anglického jazyka pro základní školy. Přestoţe byl tento obor nabízen aţ ve 2. kole přijímacího řízení, byl o něj dvojnásobný zájem uchazečů, neţ bylo moţné přijmout. Z hlediska uchazečů se jako atraktivní jeví i třetí z uvedených oborů Aktivity v přírodě. Tento obor je na PF nový a měl by přitáhnout uchazeče i z jiných oblastí, neţ je tomu zatím běţné. Jak jiţ bylo uvedeno výše, PF v roce 2007 poprvé uchazečům nabízela strukturovaná studia zaměřená na přípravu učitelů. Proto bylo v roce 2007 nově zahájeno velké mnoţství studijních oborů, a to zejména bakalářských. Jednalo se celkem o 17 bakalářských studijních oborů (většinou nabízeny jako dvouoborové v kombinaci) ve 3 studijních programech, o 2 navazující magisterské obory ve 2 studijních programech (celkem bylo v přijímacím řízení nabídnuto 14 studijních oborů, ovšem uchazeči o ně nejevili zájem, proto nebyly zahájeny), 3 studijní obory v 1 magisterském studijním programu a 1 studijní obor v doktorském studijním programu. Přehledně zachycuje studijní obory nově zahájené v roce 2007 následující tabulka: Standardní doba studia Kód Kód Název studijního v akademických rocích studijního studijního Název studijního oboru programu Forma studia programu oboru B M, N P FS B 7310 Filologie 7310R040 Čeština pro cizince 3 P 7310R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P 7504R268 Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 3 P B 7401 B 7507 Tělesná výchova a sport Specializace v pedagogice 7310R248 Bohemistika se slavistickým zaměřením 3 P 7401R013 Tělesná výchova (dvouoborové) 3 P 7401R014 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P 7502R011 Sociální pedagogika 3 P 7504R238 Hudební výchova (dvouborové) 3 P 7504R238 Hudební výchova (jednooborové) 3 P 7504R233 Hudební výchova se zaměřením na 3 P vzdělávání 7504R168 Sbormistrovství (dvouoborové) 3 P 7507R053 Popularizace hudby a organizace 3 P hudebního života 7310R033 Český jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P 7504R269 Český jazyk a literatura se zaměřením 3 P na vzdělávání 7310R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P 7507R054 Výtvarná výchova (jednooborové) 3 P 19

20 N 7503 Učitelství pro základní školy 7310R T014 Anglický jazyk a literatura (jednooborové) Učitelství cizích jazyků pro základní školy anglický jazyk 3 P 2 P N 7504 Učitelství pro SŠ 7504T038 Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň 2 P základních škol a střední školy (jednooborové) M 7503 Učitelství pro 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P,K základní školy 7503T048 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P a anglický jazyk 7503T132 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 P P 7507 Specializace v pedagogice a speciální pedagogika 7501V029 Teorie vzdělávání v bohemistice 3 P,K 3.11 Studijní neúspěšnost, opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Tabulka č. 3i Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných SP od do Skupiny studijních programů Neúspěšní studenti ve studijním programu bak. mag. mag. nav. dokt. P K P K P K P K Celkem studentů přírodní vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče Celkem Pozn: Neúspěšný student - student, který neúspěšně ukončil studium a nepokračuje ve studiu nikde V roce 2007 bylo na PF UJEP celkově 547 neúspěšných studentů (ukončili studium jinak neţ absolvováním příslušného studijního programu). Studijní neúspěšnost tak tvořila 95,6% neúspěšnosti v roce 2006 (absolutní pokles o 25 neúspěšných studentů), coţ je vzhledem k předchozím rokům spíše stagnující jev, který je také podpořen sníţením celkového počtu studentů zapsaných na PF. Opatření pro další sníţení studijní neúspěšnosti lze rozdělit do následujících skupin: Striktní realizace strukturovaných studií (bakalářský a na něj navazující magisterský stupeň namísto dlouhých magisterských studií) všude tam, kde to umoţňuje charakter studovaného oboru (na PF tvoří výjimku pouze Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a anglický jazyk a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika). Student tak má moţnost dosáhnout alespoň bakalariátu a poté se rozhodne pro případné navazující magisterské studium a pokud bude přijat, můţe získat vyšší stupeň vysokoškolské kvalifikace. Důsledná implementace univerzitních předpisů, zejména pak Studijního a zkušebního řádu UJEP, který umoţňuje větší volnost studia, volbu vlastního studijního plánu (v souvislosti se systémem ECTS) a ruší některé podmiňující prvky ve studijních plánech. 20

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2005

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2005 Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem za rok 2005 1. Úvod... 6 2. Organizační schéma a vedení fakulty... 8 2.1 Struktura fakulty... 10 3. Složení orgánů

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010 Aktualizace na rok 2007 Projednáno Vědeckou radou PF UJEP 6. 2. 2007 Schváleno AS PF UJEP 21. 2. 2007 Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. děkan V Ústí

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP

POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7D/2010 POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 děkan doc. Doulík 1. Děkan podal aktuální informace týkající se 50baru momentálně jsou řešeny problémy (zatékání apod.) před

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Třebíč, květen 2009 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 9. 6. 2015

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 9. 6. 2015 Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 9. 6. 2015 děkan doc. Doulík 1. Děkan informoval o výsledcích jednání AS PF dne 20. 5. 2015 schválen byl rozpočet provozních prostředků

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více