PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010"

Transkript

1 PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘEŠENÍ PROJEKTU OBJEDNATEL Ministerstvo ţivotního prostředí ZHOTOVITEL Ascend s.r.o. srpen 2010

2 Název projektu Podklady pro sledování a hodnocení prioritní osy 2 Operačního programu Ţivotní prostředí Zadavatel Ministerstvo ţivotního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Kontaktní osoba: Mgr. Jana Šestáková, Mgr. Monika Mrozková Zpracovatel Ascend s.r.o., Korunní 859/18, Praha 2 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Morávek, tel.: , Číslo smlouvy zadavatele 58378/ENV/08 Číslo smlouvy zpracovatele ASC/2008/SM/14/MŢP Řešitelský tým (v abecedním pořadí) Mgr. Petra Borůvková Ing. Anna Lehká Ing. Jiří Morávek RNDr. Lubomír Paroha Olga Vonková

3 ZHODNOCENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU V ROCE 2010 Řešení projektu Podklady pro sledování a hodnocení prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí bylo, v souladu s podanou nabídkou a následně schválenou smlouvou rozděleno do let 2008, 2009 a Tato souhrnná zpráva obsahuje 3 různé výstupy projektu (viz přehled pod tímto odstavcem), jednak periodické zprávy zpracovávané v kaţdém roce řešení projektu (body 1. a 2) a dále obsahuje i dílčí zprávu zpracovanou v roce 2010 (bod 4): 1. Zhodnocení průběžných plnění cílů prioritní osy 2 OPŽP 2. Zpracování analýz absorpční kapacity pro prioritní osu 2 OPŽP 3. Zpracování analýzy nových legislativních požadavků v oblasti ochrany ovzduší a jejich vlivu na prioritní osu 2 OPŽP (včetně hodnocení shody cílů a indikátorů) 4. Posouzení potřebnosti změn v OPŽP i legislativním rámci fondu soudržnosti ve vztahu k prioritní ose 2 a navržení a zdůvodnění případných změn Tato souhrnná zpráva je rozdělena do tří samostatně strukturovaných částí. První se zabývá výstupy 1. a 2., druhá část obsahuje výstup č. 4. a v třetí části je zpracováno manaţerské shrnutí k celému řešení projektu v letech 2008 aţ Řešení projektu v roce 2010 zahrnuje zpracování údajů za čtyři roky implementace OPŢP, tzn. za roky 2007 aţ 2010 (do srpna). V roce 2007 nebyl schválen (a tedy ani realizován) ţádný projekt v rámci prioritní osy 2. V letech 2008 a 2009 bylo řídícím výborem schváleno 54 individuálních projektů. Dodatečně bylo schváleno 7 projektů z podoblasti podpory 2.2.c) zaměřených na VOC a 2 projekty na rekonstrukci spalovacích zdrojů z podoblasti podpory 2.2.a) (u těchto projektů byla řešena problematika veřejné podpory). V roce 2010 byla zatím vyhlášena jedna výzva pro individuální projekty v období 1. března aţ 30. dubna 2010 (výzva byla o několik dní prodlouţena). Ţádosti předloţené v rámci této výzvy nebyly doposud schváleny řídícím výborem. Dále byla vyhlášena 14. února 2010 výzva pro velké projekty (pokračování předchozí 4. výzvy). Tato výzva trvá do 30. června Dále do 30. června 2011 trvá výzva pro překládání projektů z prioritní osy 2 v kombinaci s prioritní osou 4 zaměřené na energetické vyuţívání odpadů. Tato výzva byla vyhlášena 4. ledna V letech nebyl předloţen ţádný tzv. velký projekt a s ohledem na navýšení hranice velkého projektu na 50 mil. a zbývající čas pro realizaci projektu se dá předpokládat, ţe předloţení velkého projektu v prioritní ose 2 bude spíše výjimečné. A to i s ohledem na omezení výše podpory na 300 mil. Kč. Minimálně 3 velké projekty byly

4 předběţně konzultovány s řídícím a zprostředkujícím subjektem. Pro rok 2010 se dále počítá (podle platného harmonogramu výzev) se dvěma výzvami pro předkládání ţádostí, které by měly být ohlášeny pro podzim roku Pro větší srozumitelnost textu této zprávy jsou dále v textu, podle potřeby pouţity zkratky, resp. zkrácené pojmy, které vyjadřují jednotlivé oblasti podpory a podporované aktivity. Přehled těchto zkratek a odpovídajících termínů je uveden v následující tabulce. Termín (oblast podpory, podporovaná aktivita) Oblast podpory Zlepšování kvality ovzduší Oblast podpory Omezování emisí Sníţení imisní zátěţe ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT Sníţení příspěvku k imisní zátěţi obyvatel omezením emisí prostřednictvím nových energetických systémů Zkratka imise emise lokální zdroje a úspory CZT a plynofikace Sníţení imisní zátěţe omezením prašnosti z plošných zdrojů izolační zeleň Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěţe na území ČR 2.2.a) rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším neţ 5 MW za účelem sníţení emisí NOx a prachových částic 2.2.b) rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem sníţení emisí NOx nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů 2.2.c) záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či sníţení emisí VOC do ovzduší 2.2.d) technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či sníţení emisí NH 3 do ovzduší 2.2.e) rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů za účelem sníţení emisí zejména NOx, SO2 a prachových částic a současně vytvoření nových kapacit na spoluspalování odpadu (např. náhrada původního kotle novým, rekonstrukce spalovací komory, úpravy dopravních cest apod.), 2.2.f) rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích a ostatních stacionárních zdrojů za účelem sníţení emisí NOx, SO2 nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx, SO2 nebo prachových částic u velkých stacionárních nespalovacích a ostatních zdrojů a současně vytvoření nových kapacit (včetně zvýšení stávajících kapacit) na spoluspalování odpadu. monitoring LCP technologie sníţení VOC sníţení NH 3 spoluspalování odpadu

5 PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ANALÝZA ABSORPČNÍ KAPACITY A HODNOCENÍ PRŮBĚŢNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ PO 2 OPŢP OBJEDNATEL Ministerstvo ţivotního prostředí ZHOTOVITEL Ascend s.r.o. srpen 2010

6 Název projektu Podklady pro sledování a hodnocení prioritní osy 2 Operačního programu Ţivotní prostředí Zadavatel Ministerstvo ţivotního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Kontaktní osoba: Mgr. Jana Šestáková, Mgr. Monika Mrozková Zpracovatel Ascend s.r.o., Korunní 859/18, Praha 2 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Morávek, tel.: , Číslo smlouvy zadavatele 58378/ENV/08 Číslo smlouvy zpracovatele ASC/2008/SM/14/MŢP Řešitelský tým (v abecedním pořadí) Mgr. Petra Borůvková Ing. Anna Lehká Ing. Jiří Morávek RNDr. Lubomír Paroha Olga Vonková

7 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ ÚVOD PODPOROVANÉ AKTIVITY VELKÉ PROJEKTY PŘÍJEMCI PODPORY KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI ANALÝZA ABSORPČNÍ KAPACITY PRO PO 2 OPŢP DISKUSE PŘÍJEMCŮ PODPORY ZVEŘEJNĚNÉ VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ SHRNUTÍ PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ SROVNÁNÍ PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ S PROJEKTY IDENTIFIKOVANÝMI V PROGRAMECH KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V JEDNOTLIVÝCH ZÓNÁCH IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍCH PŘÍČIN SNIŢOVÁNÍ ABSORPČNÍ KAPACITY OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ POČTU PROJEKTŮ PODKLADOVÁ ZPRÁVA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚŢNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IDENTIFIKACE DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA VĚCNÝ POKROK PRIORITNÍ OSY 2 OPŢP FINANČNÍ POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍ OSY 2 OPŢP OKOLNOSTI PROVÁDĚNÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPŢP MONITOROVACÍ A HODNOTÍCÍ OPATŘENÍ PŘEHLED ZÁVAŢNÝCH OBTÍŢÍ VYUŢITÍ TECHNICKÉ POMOCI VE VZTAHU K PRIORITNÍ OSE PROPAGACE POKROK A FINANCOVÁNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ SHRNUTÍ HLAVNÍCH PROBLÉMŮ A ZKUŠENOSTÍ DOPORUČENÍ Příloha č. 1 - Přehled ţádostí v rámci 17. výzvy Příloha č. 2 - Ekologické přínosy podpořených ţádostí v rámci 17. výzvy

8 1. PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ ÚVOD Operační program Ţivotní prostředí pro období (OPŢP) je druhým největším operačním programem připraveným pro období let v České republice. Cílem OPŢP je chránit a zlepšovat kvalitu ţivotního prostředí se zaměřením na plnění poţadavků právních předpisů Evropských společenství v oblasti ţivotního prostředí. OPŢP byl schválen Evropskou komisí dne 20. prosince OPŢP se dělí na osm prioritních os, která se kaţdá zabývá jinou sloţkou ţivotního prostředí, resp. jinou problematikou. Tato zpráva se věnuje prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí. Tato prioritní osa má úzkou vazbu ještě zejména na prioritní osu 3 - Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie. Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí je dále členěna na dvě oblasti podpory: oblast podpory Zlepšení kvality ovzduší a oblast podpory Omezování emisí. Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší je zaměřena na sníţení úrovně znečištění ovzduší, zejména pak úrovní znečištění ovzduší částicemi (PM 10 a PM 2,5 ) a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAHs). Vedle toho je zaměřena také na sníţení prašnosti obecně a inovaci prostředků pro sledování úrovně znečištění. V rámci této oblasti podpory jsou podporovány zejména projekty, jejichţ cílem je sníţení úrovní znečištění ovzduší způsobených emisemi z lokálních spalovacích zdrojů a zdrojů centrálního zásobování teplem a projekty na výsadbu izolační zeleně. Oblast podpory 2.2 Omezování emisí se zaměřuje obecně na sníţení emisí znečišťujících látek, zejména těch, jejichţ měrné emise jsou v České republice stále vysoké a kvůli tomu se tyto látky podílejí na pokračující acidifikaci a eutrofizaci ekosystémů. Oxidy dusíku, síry i amoniak se navíc podílejí na vzniku sekundárních částic a tím významně přispívají k vysokým úrovním znečištění ovzduší částicemi. Vzhledem ke skladbě zdrojů emisí oxidů dusíku a oxidu siřičitého se tato oblast podpory zaměřuje zejména na zvláště velké a velké spalovací zdroje a ostatní velké stacionární zdroje, tzv. technologické. Na OPŢP bylo celkem alokováno EUR, přičemţ na prioritní osu 2 OPŢP bylo alokováno EUR. Indikativní členění finanční alokace pro prioritní osu 2 OPŢP na jednotlivé oblasti podpory uvádí tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Indikativní rozdělení finanční alokace v rámci prioritní osy 2 do oblastí podpory Oblast podpory Název oblasti podpory mil. EUR 2.1 Zlepšování kvality ovzduší 348, Omezování emisí 285,714 CELKEM PO 2 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 634,146 2

9 1.2. PODPOROVANÉ AKTIVITY Prioritní osa 2 se dělí na dvě oblasti podpory: Zlepšování kvality ovzduší a oblast podpory Omezování emisí. Tyto oblasti podpory pak jsou být členěny na podoblasti podpory. Oblast podpory Zlepšování kvality ovzduší je členěna na tyto čtyři podoblasti: Sníţení imisní zátěţe ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT, Sníţení příspěvku k imisní zátěţi obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT, Sníţení imisní zátěţe omezením prašnosti z plošných zdrojů, Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěţe na území ČR. Vhodné aktivity (podporované typy projektů) specifikuje jak programový dokument OPŢP, tak Implementační dokument k OPŢP. Vhodné aktivity uvedené v Implementačním dokumentu k OPŢP jsou specifikovány následovně: Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT: pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov. Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu a propan butanu Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí prostřednictvím nových energetických systémů: výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu; rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů: výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci; pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy) Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů; 3

10 investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Oblast podpory Omezování emisí zahrnuje tyto typy přijatelných projektů: a) rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO 2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým); b) rekonstrukce nespalovacích a ostatních zdrojů za účelem snížení emisí NOx, SO 2 nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx, SO2 nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích a ostatních zdrojů; c) záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek); d) technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH 3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení NH 3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu); e) rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí zejména NOx, SO 2 a prachových částic a současně vytvoření nových kapacit na spoluspalování odpadu (např. náhrada původního kotle novým, rekonstrukce spalovací komory, úpravy dopravních cest apod.); f) rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích a ostatních stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí NOx, SO 2 nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx, SO 2 nebo prachových částic u velkých stacionárních nespalovacích a ostatních zdrojů a současně vytvoření nových kapacit (včetně zvýšení stávajících kapacit) na spoluspalování odpadu. Při srovnání vhodných aktivit uvedených v Implementačním dokumentu k OPŢP a vhodných aktivit uvedených v programovém dokumentu OPŢP lze dojít k závěru, ţe při tvorbě Implementačního dokumentu k OPŢP došlo k významnému omezení podporovaných aktivit v oblasti podpory 2.1. Programový dokument OPŢP totiţ tyto aktivity specifikuje následovně (v oblasti podpory 2.1): - snížení emisí a energetické úspory u budov, vyjma budov určených k bydlení: - pořízení nízkoemisního zdroje, - pořízení nízkoemisního zdroje a současná realizace energetických úspor, - snížení emisí prostřednictvím nových energetických systémů: - nově budované rozvody tepla včetně centrálního zdroje v nových lokalitách a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků. Za výstavbu nových rozvodů jsou považovány i projekty, kdy dochází k celkové 4

11 rekonstrukci zdroje včetně rozvodů, například z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém, - rozšíření stávající středotlaké plynovodní sítě, - snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů: - výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci. K významnému omezení došlo doplněním poţadavku "Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu a propan butanu" a dále pak doplnění aktivity rozšíření středotlaké plynovodní dítě o "při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů". Podporované aktivity v oblasti podpory 2.2 jiţ implementační dokument nezuţuje a omezení, která baly zavedena předchozími verzemi implementačního dokumentu byla odstraněna. Tato uvedená omezení se významně promítají do sníţení absorpční kapacity (zejména ve vztahu k počtu projektů), neboť při přípravě Operačního programu Ţivotní prostředí a přípravě programů ke zlepšení kvality ovzduší pro jednotlivé kraje byla evidentní poptávka po obnově malých spalovacích zdrojů (kotlů) na pevná paliva. naopak nad rámec stávajícího znění OPŢP jdou podporované aktivity zaměřené na sledování úrovně znečištění ovzduší VELKÉ PROJEKTY Obě výše uvedené oblasti podpory mohou být realizovány prostřednictvím individuálních projektů i tzv. velkých projektů, tzn. projektů s investičními náklady nad 50 mil. EUR. K navýšení hranice z 25 na 50 mil. došlo prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti, pokud jde o zjednodušení určitých poţadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení. Indikativní seznam velkých projektů je součástí programového dokumentu OPŢP. Na tomto seznamu je těchto 9 projektů: Sokolovská uhelná, a.s. - zpracovatelská část Dalkia Česká republika - Elektrárna Třebovice Dalkia Česká republika - Teplárna Přerov MITTAL STEEL Ostrava, a.s. - závod 4 Elektrárna Opatovice - EOP 5

12 Glaverbel Czech a.s. - závod Řetenice Náhrada kotle K3 - KLADNO ENERGY BUSINESSES Teplárna Ústí nad Labem a.s. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. - Sníţení primárních emisí TZL na aglomeraci V první vyhlášené výzvě pro předkládání velkých projektů došlo k omezení, které vylučuje předloţení projektů na technologických zdrojích. Z výše uvedeného seznamu byla tedy vyloučena třetina projektů. U druhé výzvy pro předkládání velkých projektů pak zůstává finanční omezení dotace 300 mil. Kč, které v kontextu se zvýšenou hranicí pro velký projekt na 50 mil. EUR (cca 1,25 mld. Kč) nečiní tuto výzvu příliš atraktivní a vyvolává tlak spíše na zmenšení rozsahu projektu a jeho ceny s tím, ţe to povede k vyšší dotaci neţ 300 mil. Kč. Dle informací zpracovatele došlo z různých důvodů k odloţení přípravy těchto velkých projektů: projekt Elektrárna Opatovice - EOP byl, dle informace provozovatele, odloţen na základě sdělení SFŢP ČR, ţe projekt je nezbytné realizovat dle Pokynů ke státní podpoře na ochranu ţivotního prostředí (2008/C 82/01) - to se v praxi rovná nemoţnosti realizace projektu, v současné době provozovatel zdroje opět uvaţuje o předloţení ţádosti; projekt Dalkia Česká republika - Teplárna Přerov byl s ohledem na ekonomické podmínky technicky přehodnocen a podán jako standardní individuální projekt; projekt Glaverbel Czech a.s. - závod Řetenice není schopen naplnit pravidla pro poskytování veřejné podpory, neboť se jedná o rekonstrukci a současně o zařízení spadají pod integrovanou prevenci. V současné době, dle informací Zhotovitele, stále probíhají úvahy o předloţení několika ţádostí o dotaci na velké projekty, především v oblasti podpory 2.2. Je ale zřejmé, ţe časová prodleva a navýšení finanční hranice významně ovlivní počet velkých projektů. Tato problematika je detailněji diskutována v dalších částech této zprávy v kapitole

13 1.4. PŘÍJEMCI PODPORY Prioritní osa 2 OPŢP má poměrně široce definovány přijatelné příjemce podpory (moţné ţadatele o poskytnutí dotace). Tito příjemci podpory jsou obecně definovány přímo dokumentem OPŢP a dále pak specifikovány Implementačním dokumentem k OPŢP. Přijatelní příjemci podpory uvedení v OPŢP jsou tito: - územní samosprávné celky a jejich svazky, - obecně prospěšné společnosti, - právnické osoby, - veřejné výzkumné instituce, - nadace a nadační fondy, - příspěvkové organizace, - občanská sdruţení a církve, - malé a střední podniky, průmyslové podniky, - organizace zřízené na základě zvláštního zákona, - organizační sloţky státu a jejich přímo řízené organizace. Přijatelní příjemci podpory uvedení v Implementačním dokumentu OPŢP a specifikováni podle jednotlivých podporovaných aktivit jsou uvedeni v tabulce č. 2. Porovnáním přijatelných příjemců podpory uvedených v dokumentu OPŢP a v Implementačním dokumentu k OPŢP lze dojít k závěru, ţe v Implementačním dokumentu k OPŢP nejsou uvedeny, jako přijatelní příjemci podpory veřejné výzkumné instituce a nadace a nadační fondy. Tyto skupiny ţadatelů však nemohou významně ovlivnit absorpční kapacitu v prioritní ose 2 OPŢP. 7

14 Tabulka č. 2 Přijatelní příjemci podpory podle Implementačního dokumentu OPŢP Oblasti podpory IMISE EMISE Příjemci podpory lokální zdroje a úspory CZT Plyn. izolační zeleň čištění měření LCP technologie sníţení VOC sníţení NH 3 Obce a města X X X X X X X X Příspěvkové organizace a organizační sloţky obcí a měst X X --- X X --- X X Svazky obcí X X X X X X Příspěvkové organizace a organizační sloţky krajů X X --- X X --- X X X --- Kraje X X X X X X X X Státní podniky X X --- X X X X Státní organizace X X X --- X X Česká republika prostřednictvím organizačních sloţek státu X X X X Příspěvkové organizace - stát X X --- X --- X X X X --- Občanská sdruţení X X X Církve a náboţenské společnosti X Obecně prospěšné společnosti X Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více neţ 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty Obchodní společnosti vlastněné z více neţ 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty Obchodní společnosti vlastněné z méně neţ 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty X X X --- X X X X X X X X X X X X X Druţstva X X X X X X Fyzické osoby podnikající X X X X 8

15 1.5. KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI Aby bylo moţné podpořit projekt (ţádost) v rámci OPŢP je nezbytné, aby tento projekt (ţádost) prošel, s kladným výsledkem, hodnocením z pohledu obecných kritérií přijatelnosti a specifických kritérií přijatelnosti OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI Obecným kritériem přijatelnosti projektu je soulad projektových záměrů s OPŢP, konkrétně prioritní osou 2. Kaţdý projekt musí být v souladu s cíli prioritní osy 2 a musí být v souladu s podporovanými aktivitami/typovými projekty uvedenými v OPŢP. Obecná kritéria přijatelnosti nepředstavují pro ţadatele ţádnou bariéru a doposud nebyl identifikován ţádný typ projektu, který směřuje k výraznému zlepšení kvality ovzduší (nebo sníţení emisí) a nebylo jej moţné podpořit z některého operačního programu SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI Kromě obecných kritérií přijatelnosti jsou pro kaţdou oblast podpory stanoveny Implementačním dokumentem k OPŢP také specifická kritéria přijatelnosti projektu. Pro oblast podpory Zlepšení kvality ovzduší jsou stanovena tato relevantní specifická kritéria přijatelnosti: Soulad žádosti s aktuální výzvou OP ŽP. Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti (zejména energetický audit a projektová dokumentace). Soulad projektu se zpracovaným programovým dodatkem programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zón a aglomerací popř. místním programem ke zlepšení kvality ovzduší. V oblasti podpory zlepšení kvality ovzduší nebudou přijatelné projekty, u nichž dochází k náhradě stávajícího plynového zdroje za nový plynový zdroj nebo k pořízení zdroje spalujícího fosilní paliva, s výjimkou zemního plynu. V případě pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje pro vytápění budov/y, je podmínkou, aby budova po realizaci projektu splňovala požadavky platné normy na energetickou náročnost budov. Tato podmínka bude dodržena v případě, že budova splňuje minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou v odst. 9.1 normy ČSN (znění duben 2007). Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu včetně samostatně stojících kotelen, dále pak budovy, kde slouží zdroj pouze pro ohřev teplé vody. V případě současného pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy, je podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora, po realizaci splňovaly minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN (znění duben 2007) a současně budova splňovala minimálně požadovanou hodnotu 9

16 průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou v odst. 9.1 normy ČSN (znění duben 2007), nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rc uvedenou v odst. 9.1 téže technické normy. Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu včetně samostatně stojících kotelen. Aktivity podporované v rámci podoblasti Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR musí splňovat podmínky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší a směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. K poslednímu specifickému kritériu přijatelnosti je vhodné uvést, ţe zákon o ochraně ovzduší nestanovuje ţádné uplatnitelné podmínky na systémy sledování a hodnocení imisní zátěţe na území ČR a ţe poţadavky směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu jsou jiţ de facto transponovány výše uvedeným nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Mimo jiné na základě řešení tohoto projektu byla odstraněna tato 2 zbytečně přísná kritéria přijatelnosti: Měrná finanční náročnost u projektů v oblasti podpory zlepšení kvality ovzduší nepřesáhne hodnotu tis. Kč/tunu odstraněných emisí primárních a prekurzorů sekundárních částic. Projekty v rámci podoblasti "2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů" budou podporovány pouze v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášených ve smyslu 7 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší dle imisních dat za rok Seznam stavebních úřadů, na jejichž území došlo k vyhlášení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší je uveden v příloze Implementačního dokumentu. Předpokládá se, že seznam bude aktualizován pro druhou polovinu plánovacího období Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 2.2 jsou: Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP. Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti (zejména energetický audit a projektová dokumentace). Projekty zaměřené na omezování emisí NOx (rekonstrukce spalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOx a prachových částic) mohou být podpořeny pouze u zvláště velkých a velkých zdrojů ve smyslu definice ze zákona o ochraně ovzduší. U projektů zaměřených na omezování emisí NH 3 nepřesáhne měrná finanční náročnost odstranění ročních emisí 1000 tis. Kč bez DPH/t NH 3. 10

17 Oproti předchozím verzím implementačního dokumentu bylo odstraněno toto kritérium přijatelnosti: U projektů zaměřených na omezování emisí VOC nepřesáhne měrná finanční náročnost odstranění ročních emisí 1000 tis. Kč bez DPH/t VOC. 11

18 2. ANALÝZA ABSORPČNÍ KAPACITY PRO PRIORITNÍ OSU 2 OPŢP 2.1. DISKUSE PŘÍJEMCŮ PODPORY Absorpční kapacita je zásadním způsobem ovlivněna rozsahem přijatelných příjemců podpory. Tato problematika je podrobně diskutována v kapitole 1.4 této zprávy. Z této kapitoly vyplývá, ţe přijatelní příjemci podpory jsou nastaveni dostatečně široce a ţe ţádné významnější skupiny potencionálních ţadatelů nejsou z definice vyloučeny ZVEŘEJNĚNÉ VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY První výzva pro předkládání ţádostí byla vyhlášena na konci června Tato výzva byla pro ţadatele výrazně omezena nepřijímáním projektů v rámci veřejné podpory. Další výzva pro individuální projekty (8. výzva OPŢP) byla otevřena od do V roce 2010 byla vyhlášena doposud jedna výzva pro individuální projekty v období 1. března aţ 30. dubna 2010 (výzva byla o několik dní prodlouţena). Ţádosti předloţené v rámci této výzvy nebyly doposud schváleny řídícím výborem. Dále do 30. června 2011 trvá výzva pro překládání projektů z prioritní osy 2 v kombinaci s prioritní osou 4 zaměřené na energetické vyuţívání odpadů. Tato výzva byla vyhlášena 4. ledna Vyhlášení dalších výzev pro předkládání projektů v rámci prioritní osy 2 se předpokládá na podzim roku Očekává se vyhlášení 2 výzev, z nichţ jedna bude územně omezena na území Moravskoslezského kraje. VELKÉ PROJEKTY byla zveřejněna výzva pro předkládání velkých projektů v rámci prioritní osy 2 (a v rámci prioritní osy 3). Ţádosti o podporu velkých projektů bylo moţné předkládat od 1. srpna 2008 do 18. prosince Tato výzva poté byla prodlouţena (byla vyhlášena nová výzva výzva OPŢP) 14. února Tato výzva trvá do 30. června výzva byla vyhlášena pro tyto projekty: výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu, rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů. 12

19 Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším neţ 5 MW za účelem sníţení emisí NOx, SO 2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým. Rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem sníţení emisí NOx nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů. Doposud nebyla předloţena ţádná ţádost pro velký projekt. V první výzvě byly důvodem především omezení výzvy pouze na projekty u energetických zdrojů, nepřesná interpretace podmínek výzvy a nevyřešená interpretace pravidel pro veřejnou podporu. V současně době došlo k navýšení hranice pro velké projekty z 25 mil. EUR na 50 mil. EUR. Také z tohoto důvodu je reálné očekávat, ţe počet velkých projektů, pokud vůbec budou předloţeny, nedosáhne 5. Dle dostupných informací jsou v současné době uvaţovány 3-4 projekty v oblasti rekonstrukce spalovacích zdrojů a 1-2 projekty na rekonstrukci technologických zdrojů. S ohledem na omezení podpory na 300 mil. Kč, je ale finančně výhodnější předloţit individuální projekt, kde je moţné získat dotaci aţ cca 400 mil. Kč SHRNUTÍ PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ V rámci 17. výzvy (v pořadí třetí pro individuální projekty do prioritní osy 2) bylo předloţeno celkem 66 ţádostí. V oblasti podpory Zlepšování kvality ovzduší bylo předloţeno 44 ţádostí, z toho bylo akceptováno 35 ţádostí, nebylo akceptováno 8 ţádostí, 1 ţádost byla zrušena ţadatelem. V oblasti podpory Omezování emisí bylo předloţeno 22 ţádostí, z toho bylo akceptováno 20 ţádostí, nebyly akceptovány 2 ţádosti. Souhrnný přehled je uveden v tabulce č. 3. Tab. č. 3 Celkový přehled podaných ţádostí v rámci 17. výzvy Oblast podpory Celkem ţádostí Akceptované ţádosti Neakceptované ţádosti imise emise celkem Pozn.: Jedna žádost z podoblasti podpory byla zrušena žadatelem. Celková cena předloţených projektů činí cca 893 mil. Kč. Poţadovaná výše dotace na všechny ţádosti činí cca 500 mil. Kč (z Fondu soudrţnosti i státního rozpočtu). 13

20 Hodnocení ţádostí z výzvy č. 17 doposud nebylo dokončeno a ţádné projekty nebyly doporučeny řídícím výborem ke schválení. Přehled všech projektů v členění na akceptované a neakceptované podle podoblastí podpory je uveden v příloze č. 1 k této části zprávy. Předloţené ţádosti jsou dále členěny podle regionu, kde bude projekt realizován a podle typu ţadatele. Přehled regionálního členění je uveden v tabulce č. 4. Z tabulky je patrné, ţe v rámci sedmnácté výzvy byly předkládány projekty jak v regionech zatíţených tak méně zatíţených. Výjimkou je Hlavní město Praha, které patří mezi nejvíce zatíţené území, ale počet předloţených projektů byl opět (stejně jako v předchozí výzvy) nejniţší (opět pouze 1 ţádost o dotaci). 14

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013 Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013, Konzultant KAZUIST, spol. s r.o. Husova 401, 739 61 Třinec IČ: 44743432 Zpracovala: Ilona Ostruszková

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje Příloha č. 1 k Nařízení Jihočeského kraje č. 4 /2005, kterým se vydává Program snižování emisí Jihočeského kraje a Program ke zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje Obsah: Program 1 snižování emisí

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídící orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 23. června 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha

ZÁPIS z 20. zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 23. června 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha ZÁPIS z 20. zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 23. června 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídila předsedkyně Řídicího

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí

6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí 6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci HODNOCENÍ VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ V OBLASTI ENERGETIKY

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci HODNOCENÍ VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ V OBLASTI ENERGETIKY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci HODNOCENÍ VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ V OBLASTI ENERGETIKY BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

7. VÝZVA. Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí

7. VÝZVA. Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí 7. VÝZVA Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem Programu

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. Stránka 1 SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšová kvality ovzduší a omezová

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více