PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010"

Transkript

1 PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘEŠENÍ PROJEKTU OBJEDNATEL Ministerstvo ţivotního prostředí ZHOTOVITEL Ascend s.r.o. srpen 2010

2 Název projektu Podklady pro sledování a hodnocení prioritní osy 2 Operačního programu Ţivotní prostředí Zadavatel Ministerstvo ţivotního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Kontaktní osoba: Mgr. Jana Šestáková, Mgr. Monika Mrozková Zpracovatel Ascend s.r.o., Korunní 859/18, Praha 2 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Morávek, tel.: , Číslo smlouvy zadavatele 58378/ENV/08 Číslo smlouvy zpracovatele ASC/2008/SM/14/MŢP Řešitelský tým (v abecedním pořadí) Mgr. Petra Borůvková Ing. Anna Lehká Ing. Jiří Morávek RNDr. Lubomír Paroha Olga Vonková

3 ZHODNOCENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU V ROCE 2010 Řešení projektu Podklady pro sledování a hodnocení prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí bylo, v souladu s podanou nabídkou a následně schválenou smlouvou rozděleno do let 2008, 2009 a Tato souhrnná zpráva obsahuje 3 různé výstupy projektu (viz přehled pod tímto odstavcem), jednak periodické zprávy zpracovávané v kaţdém roce řešení projektu (body 1. a 2) a dále obsahuje i dílčí zprávu zpracovanou v roce 2010 (bod 4): 1. Zhodnocení průběžných plnění cílů prioritní osy 2 OPŽP 2. Zpracování analýz absorpční kapacity pro prioritní osu 2 OPŽP 3. Zpracování analýzy nových legislativních požadavků v oblasti ochrany ovzduší a jejich vlivu na prioritní osu 2 OPŽP (včetně hodnocení shody cílů a indikátorů) 4. Posouzení potřebnosti změn v OPŽP i legislativním rámci fondu soudržnosti ve vztahu k prioritní ose 2 a navržení a zdůvodnění případných změn Tato souhrnná zpráva je rozdělena do tří samostatně strukturovaných částí. První se zabývá výstupy 1. a 2., druhá část obsahuje výstup č. 4. a v třetí části je zpracováno manaţerské shrnutí k celému řešení projektu v letech 2008 aţ Řešení projektu v roce 2010 zahrnuje zpracování údajů za čtyři roky implementace OPŢP, tzn. za roky 2007 aţ 2010 (do srpna). V roce 2007 nebyl schválen (a tedy ani realizován) ţádný projekt v rámci prioritní osy 2. V letech 2008 a 2009 bylo řídícím výborem schváleno 54 individuálních projektů. Dodatečně bylo schváleno 7 projektů z podoblasti podpory 2.2.c) zaměřených na VOC a 2 projekty na rekonstrukci spalovacích zdrojů z podoblasti podpory 2.2.a) (u těchto projektů byla řešena problematika veřejné podpory). V roce 2010 byla zatím vyhlášena jedna výzva pro individuální projekty v období 1. března aţ 30. dubna 2010 (výzva byla o několik dní prodlouţena). Ţádosti předloţené v rámci této výzvy nebyly doposud schváleny řídícím výborem. Dále byla vyhlášena 14. února 2010 výzva pro velké projekty (pokračování předchozí 4. výzvy). Tato výzva trvá do 30. června Dále do 30. června 2011 trvá výzva pro překládání projektů z prioritní osy 2 v kombinaci s prioritní osou 4 zaměřené na energetické vyuţívání odpadů. Tato výzva byla vyhlášena 4. ledna V letech nebyl předloţen ţádný tzv. velký projekt a s ohledem na navýšení hranice velkého projektu na 50 mil. a zbývající čas pro realizaci projektu se dá předpokládat, ţe předloţení velkého projektu v prioritní ose 2 bude spíše výjimečné. A to i s ohledem na omezení výše podpory na 300 mil. Kč. Minimálně 3 velké projekty byly

4 předběţně konzultovány s řídícím a zprostředkujícím subjektem. Pro rok 2010 se dále počítá (podle platného harmonogramu výzev) se dvěma výzvami pro předkládání ţádostí, které by měly být ohlášeny pro podzim roku Pro větší srozumitelnost textu této zprávy jsou dále v textu, podle potřeby pouţity zkratky, resp. zkrácené pojmy, které vyjadřují jednotlivé oblasti podpory a podporované aktivity. Přehled těchto zkratek a odpovídajících termínů je uveden v následující tabulce. Termín (oblast podpory, podporovaná aktivita) Oblast podpory Zlepšování kvality ovzduší Oblast podpory Omezování emisí Sníţení imisní zátěţe ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT Sníţení příspěvku k imisní zátěţi obyvatel omezením emisí prostřednictvím nových energetických systémů Zkratka imise emise lokální zdroje a úspory CZT a plynofikace Sníţení imisní zátěţe omezením prašnosti z plošných zdrojů izolační zeleň Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěţe na území ČR 2.2.a) rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším neţ 5 MW za účelem sníţení emisí NOx a prachových částic 2.2.b) rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem sníţení emisí NOx nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů 2.2.c) záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či sníţení emisí VOC do ovzduší 2.2.d) technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či sníţení emisí NH 3 do ovzduší 2.2.e) rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů za účelem sníţení emisí zejména NOx, SO2 a prachových částic a současně vytvoření nových kapacit na spoluspalování odpadu (např. náhrada původního kotle novým, rekonstrukce spalovací komory, úpravy dopravních cest apod.), 2.2.f) rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích a ostatních stacionárních zdrojů za účelem sníţení emisí NOx, SO2 nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx, SO2 nebo prachových částic u velkých stacionárních nespalovacích a ostatních zdrojů a současně vytvoření nových kapacit (včetně zvýšení stávajících kapacit) na spoluspalování odpadu. monitoring LCP technologie sníţení VOC sníţení NH 3 spoluspalování odpadu

5 PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ANALÝZA ABSORPČNÍ KAPACITY A HODNOCENÍ PRŮBĚŢNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ PO 2 OPŢP OBJEDNATEL Ministerstvo ţivotního prostředí ZHOTOVITEL Ascend s.r.o. srpen 2010

6 Název projektu Podklady pro sledování a hodnocení prioritní osy 2 Operačního programu Ţivotní prostředí Zadavatel Ministerstvo ţivotního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Kontaktní osoba: Mgr. Jana Šestáková, Mgr. Monika Mrozková Zpracovatel Ascend s.r.o., Korunní 859/18, Praha 2 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Morávek, tel.: , Číslo smlouvy zadavatele 58378/ENV/08 Číslo smlouvy zpracovatele ASC/2008/SM/14/MŢP Řešitelský tým (v abecedním pořadí) Mgr. Petra Borůvková Ing. Anna Lehká Ing. Jiří Morávek RNDr. Lubomír Paroha Olga Vonková

7 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ ÚVOD PODPOROVANÉ AKTIVITY VELKÉ PROJEKTY PŘÍJEMCI PODPORY KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI ANALÝZA ABSORPČNÍ KAPACITY PRO PO 2 OPŢP DISKUSE PŘÍJEMCŮ PODPORY ZVEŘEJNĚNÉ VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ SHRNUTÍ PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ SROVNÁNÍ PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ S PROJEKTY IDENTIFIKOVANÝMI V PROGRAMECH KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V JEDNOTLIVÝCH ZÓNÁCH IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍCH PŘÍČIN SNIŢOVÁNÍ ABSORPČNÍ KAPACITY OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ POČTU PROJEKTŮ PODKLADOVÁ ZPRÁVA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚŢNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IDENTIFIKACE DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA VĚCNÝ POKROK PRIORITNÍ OSY 2 OPŢP FINANČNÍ POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍ OSY 2 OPŢP OKOLNOSTI PROVÁDĚNÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPŢP MONITOROVACÍ A HODNOTÍCÍ OPATŘENÍ PŘEHLED ZÁVAŢNÝCH OBTÍŢÍ VYUŢITÍ TECHNICKÉ POMOCI VE VZTAHU K PRIORITNÍ OSE PROPAGACE POKROK A FINANCOVÁNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ SHRNUTÍ HLAVNÍCH PROBLÉMŮ A ZKUŠENOSTÍ DOPORUČENÍ Příloha č. 1 - Přehled ţádostí v rámci 17. výzvy Příloha č. 2 - Ekologické přínosy podpořených ţádostí v rámci 17. výzvy

8 1. PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ ÚVOD Operační program Ţivotní prostředí pro období (OPŢP) je druhým největším operačním programem připraveným pro období let v České republice. Cílem OPŢP je chránit a zlepšovat kvalitu ţivotního prostředí se zaměřením na plnění poţadavků právních předpisů Evropských společenství v oblasti ţivotního prostředí. OPŢP byl schválen Evropskou komisí dne 20. prosince OPŢP se dělí na osm prioritních os, která se kaţdá zabývá jinou sloţkou ţivotního prostředí, resp. jinou problematikou. Tato zpráva se věnuje prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí. Tato prioritní osa má úzkou vazbu ještě zejména na prioritní osu 3 - Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie. Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí je dále členěna na dvě oblasti podpory: oblast podpory Zlepšení kvality ovzduší a oblast podpory Omezování emisí. Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší je zaměřena na sníţení úrovně znečištění ovzduší, zejména pak úrovní znečištění ovzduší částicemi (PM 10 a PM 2,5 ) a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAHs). Vedle toho je zaměřena také na sníţení prašnosti obecně a inovaci prostředků pro sledování úrovně znečištění. V rámci této oblasti podpory jsou podporovány zejména projekty, jejichţ cílem je sníţení úrovní znečištění ovzduší způsobených emisemi z lokálních spalovacích zdrojů a zdrojů centrálního zásobování teplem a projekty na výsadbu izolační zeleně. Oblast podpory 2.2 Omezování emisí se zaměřuje obecně na sníţení emisí znečišťujících látek, zejména těch, jejichţ měrné emise jsou v České republice stále vysoké a kvůli tomu se tyto látky podílejí na pokračující acidifikaci a eutrofizaci ekosystémů. Oxidy dusíku, síry i amoniak se navíc podílejí na vzniku sekundárních částic a tím významně přispívají k vysokým úrovním znečištění ovzduší částicemi. Vzhledem ke skladbě zdrojů emisí oxidů dusíku a oxidu siřičitého se tato oblast podpory zaměřuje zejména na zvláště velké a velké spalovací zdroje a ostatní velké stacionární zdroje, tzv. technologické. Na OPŢP bylo celkem alokováno EUR, přičemţ na prioritní osu 2 OPŢP bylo alokováno EUR. Indikativní členění finanční alokace pro prioritní osu 2 OPŢP na jednotlivé oblasti podpory uvádí tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Indikativní rozdělení finanční alokace v rámci prioritní osy 2 do oblastí podpory Oblast podpory Název oblasti podpory mil. EUR 2.1 Zlepšování kvality ovzduší 348, Omezování emisí 285,714 CELKEM PO 2 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 634,146 2

9 1.2. PODPOROVANÉ AKTIVITY Prioritní osa 2 se dělí na dvě oblasti podpory: Zlepšování kvality ovzduší a oblast podpory Omezování emisí. Tyto oblasti podpory pak jsou být členěny na podoblasti podpory. Oblast podpory Zlepšování kvality ovzduší je členěna na tyto čtyři podoblasti: Sníţení imisní zátěţe ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT, Sníţení příspěvku k imisní zátěţi obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT, Sníţení imisní zátěţe omezením prašnosti z plošných zdrojů, Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěţe na území ČR. Vhodné aktivity (podporované typy projektů) specifikuje jak programový dokument OPŢP, tak Implementační dokument k OPŢP. Vhodné aktivity uvedené v Implementačním dokumentu k OPŢP jsou specifikovány následovně: Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT: pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov. Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu a propan butanu Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí prostřednictvím nových energetických systémů: výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu; rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů: výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci; pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy) Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů; 3

10 investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Oblast podpory Omezování emisí zahrnuje tyto typy přijatelných projektů: a) rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO 2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým); b) rekonstrukce nespalovacích a ostatních zdrojů za účelem snížení emisí NOx, SO 2 nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx, SO2 nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích a ostatních zdrojů; c) záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek); d) technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH 3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení NH 3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu); e) rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí zejména NOx, SO 2 a prachových částic a současně vytvoření nových kapacit na spoluspalování odpadu (např. náhrada původního kotle novým, rekonstrukce spalovací komory, úpravy dopravních cest apod.); f) rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích a ostatních stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí NOx, SO 2 nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx, SO 2 nebo prachových částic u velkých stacionárních nespalovacích a ostatních zdrojů a současně vytvoření nových kapacit (včetně zvýšení stávajících kapacit) na spoluspalování odpadu. Při srovnání vhodných aktivit uvedených v Implementačním dokumentu k OPŢP a vhodných aktivit uvedených v programovém dokumentu OPŢP lze dojít k závěru, ţe při tvorbě Implementačního dokumentu k OPŢP došlo k významnému omezení podporovaných aktivit v oblasti podpory 2.1. Programový dokument OPŢP totiţ tyto aktivity specifikuje následovně (v oblasti podpory 2.1): - snížení emisí a energetické úspory u budov, vyjma budov určených k bydlení: - pořízení nízkoemisního zdroje, - pořízení nízkoemisního zdroje a současná realizace energetických úspor, - snížení emisí prostřednictvím nových energetických systémů: - nově budované rozvody tepla včetně centrálního zdroje v nových lokalitách a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků. Za výstavbu nových rozvodů jsou považovány i projekty, kdy dochází k celkové 4

11 rekonstrukci zdroje včetně rozvodů, například z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém, - rozšíření stávající středotlaké plynovodní sítě, - snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů: - výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci. K významnému omezení došlo doplněním poţadavku "Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu a propan butanu" a dále pak doplnění aktivity rozšíření středotlaké plynovodní dítě o "při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů". Podporované aktivity v oblasti podpory 2.2 jiţ implementační dokument nezuţuje a omezení, která baly zavedena předchozími verzemi implementačního dokumentu byla odstraněna. Tato uvedená omezení se významně promítají do sníţení absorpční kapacity (zejména ve vztahu k počtu projektů), neboť při přípravě Operačního programu Ţivotní prostředí a přípravě programů ke zlepšení kvality ovzduší pro jednotlivé kraje byla evidentní poptávka po obnově malých spalovacích zdrojů (kotlů) na pevná paliva. naopak nad rámec stávajícího znění OPŢP jdou podporované aktivity zaměřené na sledování úrovně znečištění ovzduší VELKÉ PROJEKTY Obě výše uvedené oblasti podpory mohou být realizovány prostřednictvím individuálních projektů i tzv. velkých projektů, tzn. projektů s investičními náklady nad 50 mil. EUR. K navýšení hranice z 25 na 50 mil. došlo prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti, pokud jde o zjednodušení určitých poţadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení. Indikativní seznam velkých projektů je součástí programového dokumentu OPŢP. Na tomto seznamu je těchto 9 projektů: Sokolovská uhelná, a.s. - zpracovatelská část Dalkia Česká republika - Elektrárna Třebovice Dalkia Česká republika - Teplárna Přerov MITTAL STEEL Ostrava, a.s. - závod 4 Elektrárna Opatovice - EOP 5

12 Glaverbel Czech a.s. - závod Řetenice Náhrada kotle K3 - KLADNO ENERGY BUSINESSES Teplárna Ústí nad Labem a.s. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. - Sníţení primárních emisí TZL na aglomeraci V první vyhlášené výzvě pro předkládání velkých projektů došlo k omezení, které vylučuje předloţení projektů na technologických zdrojích. Z výše uvedeného seznamu byla tedy vyloučena třetina projektů. U druhé výzvy pro předkládání velkých projektů pak zůstává finanční omezení dotace 300 mil. Kč, které v kontextu se zvýšenou hranicí pro velký projekt na 50 mil. EUR (cca 1,25 mld. Kč) nečiní tuto výzvu příliš atraktivní a vyvolává tlak spíše na zmenšení rozsahu projektu a jeho ceny s tím, ţe to povede k vyšší dotaci neţ 300 mil. Kč. Dle informací zpracovatele došlo z různých důvodů k odloţení přípravy těchto velkých projektů: projekt Elektrárna Opatovice - EOP byl, dle informace provozovatele, odloţen na základě sdělení SFŢP ČR, ţe projekt je nezbytné realizovat dle Pokynů ke státní podpoře na ochranu ţivotního prostředí (2008/C 82/01) - to se v praxi rovná nemoţnosti realizace projektu, v současné době provozovatel zdroje opět uvaţuje o předloţení ţádosti; projekt Dalkia Česká republika - Teplárna Přerov byl s ohledem na ekonomické podmínky technicky přehodnocen a podán jako standardní individuální projekt; projekt Glaverbel Czech a.s. - závod Řetenice není schopen naplnit pravidla pro poskytování veřejné podpory, neboť se jedná o rekonstrukci a současně o zařízení spadají pod integrovanou prevenci. V současné době, dle informací Zhotovitele, stále probíhají úvahy o předloţení několika ţádostí o dotaci na velké projekty, především v oblasti podpory 2.2. Je ale zřejmé, ţe časová prodleva a navýšení finanční hranice významně ovlivní počet velkých projektů. Tato problematika je detailněji diskutována v dalších částech této zprávy v kapitole

13 1.4. PŘÍJEMCI PODPORY Prioritní osa 2 OPŢP má poměrně široce definovány přijatelné příjemce podpory (moţné ţadatele o poskytnutí dotace). Tito příjemci podpory jsou obecně definovány přímo dokumentem OPŢP a dále pak specifikovány Implementačním dokumentem k OPŢP. Přijatelní příjemci podpory uvedení v OPŢP jsou tito: - územní samosprávné celky a jejich svazky, - obecně prospěšné společnosti, - právnické osoby, - veřejné výzkumné instituce, - nadace a nadační fondy, - příspěvkové organizace, - občanská sdruţení a církve, - malé a střední podniky, průmyslové podniky, - organizace zřízené na základě zvláštního zákona, - organizační sloţky státu a jejich přímo řízené organizace. Přijatelní příjemci podpory uvedení v Implementačním dokumentu OPŢP a specifikováni podle jednotlivých podporovaných aktivit jsou uvedeni v tabulce č. 2. Porovnáním přijatelných příjemců podpory uvedených v dokumentu OPŢP a v Implementačním dokumentu k OPŢP lze dojít k závěru, ţe v Implementačním dokumentu k OPŢP nejsou uvedeny, jako přijatelní příjemci podpory veřejné výzkumné instituce a nadace a nadační fondy. Tyto skupiny ţadatelů však nemohou významně ovlivnit absorpční kapacitu v prioritní ose 2 OPŢP. 7

14 Tabulka č. 2 Přijatelní příjemci podpory podle Implementačního dokumentu OPŢP Oblasti podpory IMISE EMISE Příjemci podpory lokální zdroje a úspory CZT Plyn. izolační zeleň čištění měření LCP technologie sníţení VOC sníţení NH 3 Obce a města X X X X X X X X Příspěvkové organizace a organizační sloţky obcí a měst X X --- X X --- X X Svazky obcí X X X X X X Příspěvkové organizace a organizační sloţky krajů X X --- X X --- X X X --- Kraje X X X X X X X X Státní podniky X X --- X X X X Státní organizace X X X --- X X Česká republika prostřednictvím organizačních sloţek státu X X X X Příspěvkové organizace - stát X X --- X --- X X X X --- Občanská sdruţení X X X Církve a náboţenské společnosti X Obecně prospěšné společnosti X Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více neţ 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty Obchodní společnosti vlastněné z více neţ 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty Obchodní společnosti vlastněné z méně neţ 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty X X X --- X X X X X X X X X X X X X Druţstva X X X X X X Fyzické osoby podnikající X X X X 8

15 1.5. KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI Aby bylo moţné podpořit projekt (ţádost) v rámci OPŢP je nezbytné, aby tento projekt (ţádost) prošel, s kladným výsledkem, hodnocením z pohledu obecných kritérií přijatelnosti a specifických kritérií přijatelnosti OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI Obecným kritériem přijatelnosti projektu je soulad projektových záměrů s OPŢP, konkrétně prioritní osou 2. Kaţdý projekt musí být v souladu s cíli prioritní osy 2 a musí být v souladu s podporovanými aktivitami/typovými projekty uvedenými v OPŢP. Obecná kritéria přijatelnosti nepředstavují pro ţadatele ţádnou bariéru a doposud nebyl identifikován ţádný typ projektu, který směřuje k výraznému zlepšení kvality ovzduší (nebo sníţení emisí) a nebylo jej moţné podpořit z některého operačního programu SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI Kromě obecných kritérií přijatelnosti jsou pro kaţdou oblast podpory stanoveny Implementačním dokumentem k OPŢP také specifická kritéria přijatelnosti projektu. Pro oblast podpory Zlepšení kvality ovzduší jsou stanovena tato relevantní specifická kritéria přijatelnosti: Soulad žádosti s aktuální výzvou OP ŽP. Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti (zejména energetický audit a projektová dokumentace). Soulad projektu se zpracovaným programovým dodatkem programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zón a aglomerací popř. místním programem ke zlepšení kvality ovzduší. V oblasti podpory zlepšení kvality ovzduší nebudou přijatelné projekty, u nichž dochází k náhradě stávajícího plynového zdroje za nový plynový zdroj nebo k pořízení zdroje spalujícího fosilní paliva, s výjimkou zemního plynu. V případě pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje pro vytápění budov/y, je podmínkou, aby budova po realizaci projektu splňovala požadavky platné normy na energetickou náročnost budov. Tato podmínka bude dodržena v případě, že budova splňuje minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou v odst. 9.1 normy ČSN (znění duben 2007). Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu včetně samostatně stojících kotelen, dále pak budovy, kde slouží zdroj pouze pro ohřev teplé vody. V případě současného pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy, je podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora, po realizaci splňovaly minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN (znění duben 2007) a současně budova splňovala minimálně požadovanou hodnotu 9

16 průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou v odst. 9.1 normy ČSN (znění duben 2007), nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rc uvedenou v odst. 9.1 téže technické normy. Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu včetně samostatně stojících kotelen. Aktivity podporované v rámci podoblasti Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR musí splňovat podmínky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší a směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. K poslednímu specifickému kritériu přijatelnosti je vhodné uvést, ţe zákon o ochraně ovzduší nestanovuje ţádné uplatnitelné podmínky na systémy sledování a hodnocení imisní zátěţe na území ČR a ţe poţadavky směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu jsou jiţ de facto transponovány výše uvedeným nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Mimo jiné na základě řešení tohoto projektu byla odstraněna tato 2 zbytečně přísná kritéria přijatelnosti: Měrná finanční náročnost u projektů v oblasti podpory zlepšení kvality ovzduší nepřesáhne hodnotu tis. Kč/tunu odstraněných emisí primárních a prekurzorů sekundárních částic. Projekty v rámci podoblasti "2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů" budou podporovány pouze v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášených ve smyslu 7 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší dle imisních dat za rok Seznam stavebních úřadů, na jejichž území došlo k vyhlášení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší je uveden v příloze Implementačního dokumentu. Předpokládá se, že seznam bude aktualizován pro druhou polovinu plánovacího období Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 2.2 jsou: Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP. Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti (zejména energetický audit a projektová dokumentace). Projekty zaměřené na omezování emisí NOx (rekonstrukce spalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOx a prachových částic) mohou být podpořeny pouze u zvláště velkých a velkých zdrojů ve smyslu definice ze zákona o ochraně ovzduší. U projektů zaměřených na omezování emisí NH 3 nepřesáhne měrná finanční náročnost odstranění ročních emisí 1000 tis. Kč bez DPH/t NH 3. 10

17 Oproti předchozím verzím implementačního dokumentu bylo odstraněno toto kritérium přijatelnosti: U projektů zaměřených na omezování emisí VOC nepřesáhne měrná finanční náročnost odstranění ročních emisí 1000 tis. Kč bez DPH/t VOC. 11

18 2. ANALÝZA ABSORPČNÍ KAPACITY PRO PRIORITNÍ OSU 2 OPŢP 2.1. DISKUSE PŘÍJEMCŮ PODPORY Absorpční kapacita je zásadním způsobem ovlivněna rozsahem přijatelných příjemců podpory. Tato problematika je podrobně diskutována v kapitole 1.4 této zprávy. Z této kapitoly vyplývá, ţe přijatelní příjemci podpory jsou nastaveni dostatečně široce a ţe ţádné významnější skupiny potencionálních ţadatelů nejsou z definice vyloučeny ZVEŘEJNĚNÉ VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY První výzva pro předkládání ţádostí byla vyhlášena na konci června Tato výzva byla pro ţadatele výrazně omezena nepřijímáním projektů v rámci veřejné podpory. Další výzva pro individuální projekty (8. výzva OPŢP) byla otevřena od do V roce 2010 byla vyhlášena doposud jedna výzva pro individuální projekty v období 1. března aţ 30. dubna 2010 (výzva byla o několik dní prodlouţena). Ţádosti předloţené v rámci této výzvy nebyly doposud schváleny řídícím výborem. Dále do 30. června 2011 trvá výzva pro překládání projektů z prioritní osy 2 v kombinaci s prioritní osou 4 zaměřené na energetické vyuţívání odpadů. Tato výzva byla vyhlášena 4. ledna Vyhlášení dalších výzev pro předkládání projektů v rámci prioritní osy 2 se předpokládá na podzim roku Očekává se vyhlášení 2 výzev, z nichţ jedna bude územně omezena na území Moravskoslezského kraje. VELKÉ PROJEKTY byla zveřejněna výzva pro předkládání velkých projektů v rámci prioritní osy 2 (a v rámci prioritní osy 3). Ţádosti o podporu velkých projektů bylo moţné předkládat od 1. srpna 2008 do 18. prosince Tato výzva poté byla prodlouţena (byla vyhlášena nová výzva výzva OPŢP) 14. února Tato výzva trvá do 30. června výzva byla vyhlášena pro tyto projekty: výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu, rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů. 12

19 Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším neţ 5 MW za účelem sníţení emisí NOx, SO 2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým. Rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem sníţení emisí NOx nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů. Doposud nebyla předloţena ţádná ţádost pro velký projekt. V první výzvě byly důvodem především omezení výzvy pouze na projekty u energetických zdrojů, nepřesná interpretace podmínek výzvy a nevyřešená interpretace pravidel pro veřejnou podporu. V současně době došlo k navýšení hranice pro velké projekty z 25 mil. EUR na 50 mil. EUR. Také z tohoto důvodu je reálné očekávat, ţe počet velkých projektů, pokud vůbec budou předloţeny, nedosáhne 5. Dle dostupných informací jsou v současné době uvaţovány 3-4 projekty v oblasti rekonstrukce spalovacích zdrojů a 1-2 projekty na rekonstrukci technologických zdrojů. S ohledem na omezení podpory na 300 mil. Kč, je ale finančně výhodnější předloţit individuální projekt, kde je moţné získat dotaci aţ cca 400 mil. Kč SHRNUTÍ PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ V rámci 17. výzvy (v pořadí třetí pro individuální projekty do prioritní osy 2) bylo předloţeno celkem 66 ţádostí. V oblasti podpory Zlepšování kvality ovzduší bylo předloţeno 44 ţádostí, z toho bylo akceptováno 35 ţádostí, nebylo akceptováno 8 ţádostí, 1 ţádost byla zrušena ţadatelem. V oblasti podpory Omezování emisí bylo předloţeno 22 ţádostí, z toho bylo akceptováno 20 ţádostí, nebyly akceptovány 2 ţádosti. Souhrnný přehled je uveden v tabulce č. 3. Tab. č. 3 Celkový přehled podaných ţádostí v rámci 17. výzvy Oblast podpory Celkem ţádostí Akceptované ţádosti Neakceptované ţádosti imise emise celkem Pozn.: Jedna žádost z podoblasti podpory byla zrušena žadatelem. Celková cena předloţených projektů činí cca 893 mil. Kč. Poţadovaná výše dotace na všechny ţádosti činí cca 500 mil. Kč (z Fondu soudrţnosti i státního rozpočtu). 13

20 Hodnocení ţádostí z výzvy č. 17 doposud nebylo dokončeno a ţádné projekty nebyly doporučeny řídícím výborem ke schválení. Přehled všech projektů v členění na akceptované a neakceptované podle podoblastí podpory je uveden v příloze č. 1 k této části zprávy. Předloţené ţádosti jsou dále členěny podle regionu, kde bude projekt realizován a podle typu ţadatele. Přehled regionálního členění je uveden v tabulce č. 4. Z tabulky je patrné, ţe v rámci sedmnácté výzvy byly předkládány projekty jak v regionech zatíţených tak méně zatíţených. Výjimkou je Hlavní město Praha, které patří mezi nejvíce zatíţené území, ale počet předloţených projektů byl opět (stejně jako v předchozí výzvy) nejniţší (opět pouze 1 ţádost o dotaci). 14

Zaměření PO 2 OPŽP Základní principy hodnocení projektů

Zaměření PO 2 OPŽP Základní principy hodnocení projektů PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Globálním cílem prioritní osy 2 pro období 2007 2013 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU

OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů náhrada, rekonstrukce nebo pořízení

Více

Implementace prioritní osy 2 OPŽP

Implementace prioritní osy 2 OPŽP Implementace prioritní osy 2 OPŽP Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe 11. listopadu 2015, Hustopeče Obsah PO 2 OPŽP SC 2.1. SC 2.2. SC 2.3. Současný stav Střednědobá strategie (do roku 2020)

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Návrh úprav na efektivnější čerpání alokovaných prostředků OP. Životní prostředí včetně odůvodnění

Návrh úprav na efektivnější čerpání alokovaných prostředků OP. Životní prostředí včetně odůvodnění Návrh úprav na efektivnější čerpání alokovaných prostředků OP Životní prostředí včetně odůvodnění 1 Tento dokument byl zpracován v průběhu měsíců března a dubna 2010. Zpracování dokumentu je součástí projektu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Praha verze 13. 6. 2006 PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Výchozí stav Emise všech znečišťujících

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. XLV. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2.

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2. Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2.3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 2014 Výběrová (hodnoticí) kritéria

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Prioritní osa 2 OPŽP Chystané a provedené změny, připravované a probíhající výzvy, spoluspalování odpadu

Prioritní osa 2 OPŽP Chystané a provedené změny, připravované a probíhající výzvy, spoluspalování odpadu Prioritní osa 2 OPŽP Chystané a provedené změny, připravované a probíhající výzvy, spoluspalování odpadu Linda Vonásková Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí

Více

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální

Více

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 OBSAH Podporované projekty Projektový cyklus administrace žádosti o podporu (popis jednotlivých etap, rozbor nedostatků

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. XXXVIII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Operační program Ží OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SFŽP ČR Státní fond životního prostř ČR Od roku 1992 přispíváme zásadním způsobem na investice do ochrany a zlepšování životního prostř Poskytujeme

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

Evaluace, úpravy ID, hodnocení projektů

Evaluace, úpravy ID, hodnocení projektů Operační program Životní prostředí Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Evaluace, úpravy ID, hodnocení projektů Linda Barsová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 OPŽP Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 Tomáš Švelch Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 11. 2012 Č.j.: 93850/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU Strukturální fondy EU Programové období 2007 2013 24 OP pro ČR 750 mld Kč Kapitola/Slide 1 OP Podnikání a inovace Ekoenergie Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt ČEA (CzechInvest)

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010 XXII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Výzva č. 3/2016 PU. na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP

Výzva č. 3/2016 PU. na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP Výzva č. 3/2016 PU k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP podle Směrnice MŽP č. 5/2016 pro projekty v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 2020 2 specifický

Více

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing Jan Kříž Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů OPŽP 2014-2020 Základní přehled OPŽP 2014-2020 Základní

Více

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 OPŽP Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 Tomáš Švelch Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Základní informace Proces administrace Formulář žádosti a doklady Vyhodnocení

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

ZVEŘEJNĚNO DNE

ZVEŘEJNĚNO DNE Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2.1, podoblast podpory 2.1.5 ZVEŘEJNĚNO DNE 24. 1. 2014 Výběrová

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

EKONOMICKÉ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Ing. Jiří Morávek

EKONOMICKÉ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Ing. Jiří Morávek EKONOMICKÉ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Jiří Morávek Uvaţované ekonomické nástroje Ochrana ovzduší doposud na ekonomických nástrojích nestojí, počáteční ambicí při přípravě zákona bylo

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 2014 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Operační program Životní prostředí 2014-2020 Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství Strategický zastřešující

Více

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Program: Dočerpání OPŽP 2007 2013 Příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 Nová zelená úsporám

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Počet domácností v rodinných domech vytápějících pevnými palivy Kraj Vytápění uhlím Vytápění dřevem Vytápění pevnými palivy celkem Hlavní město Praha 2 456 1 474 3 930 Středočeský

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 %

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % 0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.1 Podoblast podpory 1.1.2 Snížení znečištění

Více

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu 1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3

Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3 Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Monika Špačková Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Konec financování v roce 2014 Finančně platební kalendáře nepovolování převodu finančních prostředků do roku 2015

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Seminář Ekomonitor, Praha, 21.2.2017 Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah Strategie Emisní a imisní analýza Scénáře vývoje

Více