SPEKTRUM Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů"

Transkript

1 SPEKTRUM časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Valná hromada SP ČR v Mostě Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů

2 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Je nezávislá organizace sdružující rozhodující část podnikatelů a zaměstnavatelů v ČR. Usilujeme o zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a o zvyšování konkurenceschopnosti podniků v ČR při zachování principů etiky podnikání. Na národní i mezinárodní úrovni podporujeme a prosazujeme zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem: BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) 1600 subjektů 113 členských firem 30 svazů a asociací: Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání České republiky Asociace leteckých výrobců ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Česká plynárenská unie Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice ICT UNIE, o. s. Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy České republiky Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna České republiky Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner Spektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v České republice. Vydavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, V. Smrčka, šéfredaktor: R. Hejná, zástupce šéfredaktora M. Mostýn Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel.: Grafická úprava a sazba: studio pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a. s., RWE Transgas, a. s., ŠKODA AUTO a. s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Czech Coal a. s., OKD, a. s.; VÍTKOVICE, a. s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 Průmysl v postmoderní době obrazů a dojmů Parlamentem schválený nový návrh zákona o ovzduší, především jeho část o poplatcích za vypouštěné emise, opět rozpoutal vášnivou diskusi. Větší než jakou dokáže vyvolat Strategie konkurenceschopnosti nebo Exportní strategie, případně jiná regulační či stimulační legislativní norma týkající se podnikatelského sektoru. Fascinuje mě, jak lidé, kteří nechtějí či neumí efektivně řídit cokoliv, ani nenesou odpovědnost za zajištění obživy lidí ve skutečně tržním prostředí, případně tuto zodpovědnost odmítají, si uzurpují nárok diktovat podnikatelskému sektoru podmínky, za kterých bude smět působit. Asi jim nedochází jedna věc: výroba a podnikání jsou v dnešním postmoderním světě obecně respektovány ne proto, že by si šéfové firem potřebovali leštit ego a bankovní konta, ale protože umožňují každodenní, udržitelný chod celého společenství. Firma vyrábí, prodává, trží peníze, dává výplaty zaměstnancům, ti je utrácejí dle svých potřeb a všichni dohromady platí státu hromadu daní. Mimochodem, bez tohoto koloběhu by nebylo peněz ani na chod ekologických organizací, z nichž mnohé rezignovaly na jakoukoliv jinou než (sebe)propagační činnost, na dříve nepředstavitelný milión státních, krajských a municipálních úředníků a na další vymoženosti moderní doby při zachování slušné životní úrovně. Právě proto je existence průmyslu zvlášť důležitá v České republice. Průmysl neodmítá odpovědnost za to, jak a jakým způsobem ovlivňuje životní prostředí. Na jednotném trhu Evropské unie jsou ekologické povinnosti průmyslových firem zakotveny mimo jiné v směrnici o průmyslových emisích, v směrnici o chemických látkách REACH a v systému emisních povolenek. Podle odborných odhadů zaplatí naše závody v letech mnoho desítek miliard korun v investicích a různých poplatcích státu za ekologii. Nezvýší si tím odbyt, nezajistí nové produkty, nezlepší produktivita. Ve většině veřejnosti však panuje přesvědčení, že se jedná hlavně o velké firmy, tlusté kocoury, které si miliardy přehazují vidlemi. Jenže to je další omyl naší v sebeklamu žijící současnosti. Každá koruna je v průmyslu těžce vydělaná a vydá-li se nerozumným směrem, citelně chybí jinde. Globální konkurence vyspělého euroatlantického průmyslu a levného Dálného východu je neúprosná. Pokud bude stát vysávat průmyslové společnosti, kterým zbude méně peněz na investice do nových produktů, nových trhů a zlepšení produktivity, důsledky dopadnou nejen na ně, ale i na střední a malé firmy a živnostníky. Nemluvě o faktu, že se tím ničí jedno z mála odvětví lidské činnosti schopné skutečně a setrvale uživit podstatnou část společnosti a nikoliv jen hrstku a načas, případně s mnohaletými dotacemi a stále odkládaným termínem vlastní životaschopnosti, jako je tomu u většiny tzv. nové ekonomiky. Skutečná ekonomika je propojený živý organismus a jakákoli nákaza se v něm šíří do ostatních částí. Většinu ekologických povinností musí plnit velké a střední závody průmyslu, ale ty dávají zakázky obrovskému množství firem zaměřených na služby. Stovky tisíc zaměstnanců průmyslových podniků utrácejí své peníze opět za služby. Jádrem české ekonomiky není turismus ani zemědělství, ale už od konce 19. století je to průmysl. Máme nadprůměrný podíl průmyslu a exportu průmyslových výrobků v ekonomice. Ano, může to být i slabina a i mnozí v podnikatelském sektoru si to myslí. O to spíše, pokud jsou jako nejúspěšnější veřejností vnímáni ti, za jejichž ziskem není konkrétní produkt či inovace. Na druhou stranu to může být výhoda, kterou lze dále rozvíjet a budovat. Vždyť zachování zaměstnanosti a relativní celospolečenské ekonomické soudržnosti v posledních dvou letech je jednoznačně zásluhou průmyslu, na němž může být prosperita této země založena i v budoucnu. Právě proto stále vášnivější a častější, leč vesměs bezobsažné, diskuse typu poplatků za vypouštěné emise začínám vnímat jako probíhající zásadní diskusi o dalším směřování našeho státu i ekonomiky. Česká republika si musí rozmyslet a jasně říci investorům a podnikům, jestli chce dál mít průmysl jako jedno z klíčových odvětví hospodářství, nebo ne. Podniky - bohužel nebo bohudík - mají kam jít, protože jiné země se totiž k podpoře udržitelné ekonomiky staví úplně jinak. Hlas Svazu průmyslu a dopravy ČR by v této naprosto zásadní diskusi měl znít obzvláště silně. Jan Rafaj viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských regulací Úvodní slovo

4 Průmysl v postmoderní době obrazů a dojmů...03 Téma Jsme tu a chceme být slyšeni...05 Usnesení...10 Uhelné safari aneb Návrat do třetihor k novodobým dinosaurům Pohled médií Svaz vládu mediálně nešetřil...24 Otázky pro Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové?...26 Globální a evropský rozměr Vysílat či nevysílat pracovníky?...28 Podniky dostanou pomoc při selhání trhu...30 Balíček k zaměstnanosti narostl...31 Dobrá zpráva Slévárna Beneš a Lát vyznává netradiční řešení...36 Inzerce: ČEZ, a. s.; Czech Coal, a. s. Události, dokumenty, stanoviska, lobby Jaká je aktuální nálada v podnicích...12 Sklářské svítání Novinky v zákoně o zaměstnanosti v roce Strojní inženýři mají šanci na medaili..15 Co nového v české legislativě?...16 Vyšly další Právní novinky Většinu energie z uhlí vyhodíme...18 Manažer roku Velké finále manažerů určilo v Praze vítěze Výsledky Manažera roku 2011 TOP Podpora exportu Němci odmítají utrácet...20 Co Vás může zajímat Nejlepší podnikoví právníci...34 Seminář k zemědělství, venkovu a potravinám...34 Nadace OKD pomáhá získávat evropské peníze...35 Průmyslové svazy v Německu a Rakousku a tamní firmy nejsou proti dostavbě Temelína...38 Markus Kerbr: Evropa potřebuje více průmyslu Súdán nabízí obchodní spolupráci Malajsie hledá zelené technologie

5 Jsme tu a chceme být slyšeni Delegáti Svazu průmyslu a dopravy ČR se po roce jeho vnitřních organizačních změn sešli na valné hromadě, aby se ohlédli zpět, co se podařilo prosadit. Ten, kdo vytváří hodnoty a živí tuto zemi, má právo být slyšen při jejím řízení. Má dokonce povinnost vyjádřit svůj názor za situace, kdy by mohlo dojít k ohrožení těchto hodnot. S tímto vědomím se sjeli 24. dubna do Mostu představitelé českého průmyslu k valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jako hlavní řečník na ní vystoupil jeho prezident Jaroslav Hanák. Návrh na ministerstvo hospodářství Požadujeme vytvoření ministerstva hospodářství, které by novými přístupy a zpracováním nové strategie mělo přispět k řešení současné ekonomické situace, vyjádřil potřebu Svazu jeho šéf Jaroslav Hanák. Požadujeme také zpracovat celkovou hospodářskou strategii země. Při jejím vytváření přikládáme ministerstvu hospodářství klíčovou roli, zdůvodnil vznik této instituce. Současná politika se podle něj příliš zaměřuje na škrty, což je nekoncepční. Česká ekonomika si přitom stojí v situaci hospodářské recese poměrně dobře. To by nás nemělo vést k sebeuspokojení, potřebujeme nové přístupy. Chybí nám efektivní hospodářská politika s akcentem na nadrezortní řešení problémů země, dodal. Právě tato myšlenka se stala jedním ze stěžejních výstupů valné hromady, obráceném vůči politikům, vládě a Parlamentu ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 05

6 Valná hromada SP ČR duben Téma

7 Zpráva a její nová forma Klíčovým dokumentem, předneseném na valné hromadě, se stala Zpráva představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu, hodnotící období od dubna loňského roku do března Jaroslav Hanák upozornil, že je nově koncipovaná, přehlednější a rozdělená do tří kapitol. Delegáti valné hromady ji obdrželi s předstihem, aby v případě potřeby mohli na její obsah reagovat. Ve svém zhodnocení uplynulého období Jaroslav Hanák nekomentoval tyto kapitoly a nerozebíral jednotlivé části, ale zaměřil se na filosofii fungování Svazu, celkově zhodnotil plnění úkolů a zároveň načrtnul potřebu hledání podnětů pro práci v dalším období. Je to nová forma, řekl prezident Svazu k pojetí výroční zprávy, když hodnotil její členění a obsah. Zároveň poděkoval řediteli Sekce komunikace Milanu Mostýnovi a dalším členům sekretariátu za její přípravu. Nová organizace se osvědčila Jaroslav Hanák připomněl, že před rokem došlo k zásadní organizační přeměně Svazu. Kromě nového prezidenta bylo zvoleno šest viceprezidentů. Máme fungující vnitřní strukturu, složenou z generálního ředitele a čtyř ředitelů jednotlivých sekcí. Nová organizace práce Svazu se osvědčila, uvedl. První patrné změny nastaly při přípravě jednání tripartity. Od letošního ledna se tak vedení Svazu před ní pravidelně a kvalitněji připravuje, s předstihem se schází s ostatními zaměstnavatelskými svazy na pracovních schůzkách, kde se projednává každý bod. Nehledě na ne vždy harmonické postoje se daří najít společná pozice a ke každému tématu je určen odpovědný člověk, který pak prezentuje jednotný názor strany zaměstnavatelů. Šéf Svazu odmítl současně přístup odborových bossů, kteří se rozhodli opustit vrcholnou úroveň sociálního dialogu. Ekonomická situace České republiky není tragická. Nedělejme, že tato země je spáleniště, že je zde všechno v nepořádku, uvedl Jaroslav Hanák v hodnocení přístupu Svazu k tripartitě. Připomněl, že u nás je jedna z nejnižších nezaměstnaností ve výši 8,9 procent. Jsme pátá členská země s nejnižší nezaměstnaností. Máme nízkou zadluženost. Jsme země, která v parametrech chudoby je na tom v Evropské unii nejlépe. To bychom měli říkat nahlas, protože je to zásluha byznysu, našeho umění jednat s lidmi, platit lidi, zaměstnávat lidi, na tom máme klíčový podíl, zdůraznil zásadní roli průmyslu na fungování společnosti. Nelze pouze škrtat Ve svém vystoupení poukázal na potřebu nejen škrtat, ale také se soustředit na prorůstová opatření. Jako byznys tvrdíme, že nelze pořád škrtat, upozornil Jaroslav Hanák s tím, že toto stanovisko Svazu sdělil také premiérovi Petrovi Nečasovi letos v dubnu při bipartitní schůzce. Škrty mají být promyšlené, musí to být prováno se strategii země. Neproškrtejme se k chudobě, dodal Jaroslav Hanák. Podle jeho názoru této zemi chybí prorůstová opatření. Byla přitom vypracována Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, kde jsou obsažena mnohá tato opatření. Na přípravě tohoto rozsáhlého materiálu se do značné míry podíleli i zástupci Svazu. Jak poznamenal šéf Svazu, v prorůstových opatřeních je potřeba zabezpečit tzv. tři i, to znamená rozvíjet inovace, instituce a infrastrukturu. Proexportní strategie Jaroslav Hanák připomněl, že s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou se dohodl na hlavních konturách podpory exportu. Svaz se zúčastnil práce na přípravě této Exportní strategie ČR V materiálu bylo vytipováno Svaz průmyslu a dopravy ČR 07

8 foto J. Hanzálek a B. Steinz 08 Téma

9 12 prioritních zemí a k tomu další téměř tři desítky států hlavního zájmu. Proexportní strategie má však zásadní problém, a tím je podle prezidenta Svazu málo kooperativní vztah Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Druhý problém spočívá v malém počtu obchodních cest členů vlády do zahraničí. Premiér byl společně se Svazem pouze v Iráku, jinak neopustil Evropu. Jaroslav Hanák přitom ocenil zahraniční cesty prezidenta republiky. Do Turecka se například letělo dvěma letadly. Úspěch byl mimořádný, zdůraznil Jaroslav Hanák. Václav Klaus umí reprezentovat Českou republiku, ocenil přístup prezidenta země k potřebám českého byznysu v zahraničí. S ministrem Martinem Kubou se nyní připravují tři velké obchodní cesty. Současně poukázal na příliš časté personální obměny v ministerských křeslech, což má mimo jiné i dopady na organizaci zahraničních cest. Nový ministr dopravy jezdit nemůže, protože je šestý za posledních 26 měsíců. Někteří ministři ani neví, že by do zahraničí jezdit měli, poznamenal Jaroslav Hanák. Temelínem to nekončí Svazu se vedle řady legislativních úprav podařilo prosadit, že vláda přistoupila k aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK), která je sice osm let stará, ale už potřebuje změny. Právě energetická koncepce je jednou z priorit, která český byznys výsostně zajímá. Svaz v ní prosazuje některé své požadavky. Na prvním místě je to soběstačná, částečně přebytková energetická politika. Energie by měla být také cenově dostupná. V neposlední řadě upřednostňuje rozvoj udržitelné energetiky, ale bez extrémních postupů, jako se jím stala fotovoltaika. Svaz má také své zástupce v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii. Státní energetická koncepce musí úzce souviset se surovinovou politikou a musí mít vazbu na životní prostředí. Jsou to strategické provázanosti, upozornil Jaroslav Hanák na priority průmyslu, které Svaz prosazuje při tvorbě energetické koncepce. V ní se Svaz zaměřuje na rychlejší povolování energetických staveb, včetně elektrizační soustavy. Kartou číslo jedna pro budoucí léta je Temelín. Je to pro průmysl naprosto zásadní věc, zdůraznil Jaroslav Hanák význam nejméně 200 miliardové zakázky na dostavbu jaderné elektrárny. Měla by to být pozlacená zakázka pro domácní firmy. Máme však strach z evropských předpisů, připomněl, že se domácí firmy těžko prosazují do týmů, které sestavují účastníci tendru, což jsou velké zahraniční společnosti. Evropská legislativa sice neumožňuje zvýhodňovat domácí firmy při podobných investicích, ale všude v EU se to přesto děje. Hrozí, že domácí firmy budou mít na této státní zakázce realizované přes ČEZ minimální podíl. Zároveň se nedostanou k servisu, který by jim mohl stabilizovat tržby po dobu činnosti elektrárny. Svaz také prosazuje, aby budoucí vítěz tendru zapojil své subdodavatele také do svých dalších zakázek v zahraničí. Média mají o Svaz zájem Výroční zpráva ve vztahu k posilování image Svazu konstatovala, že mediálnímu prodeji se v uplynulém období dařilo. Pro hlavní média se Svaz stal prvním kontaktním místem při zjišťování postojů byznysu k nejrůznějším aktuálním otázkám ekonomického a politického života společnosti. K udržení zájmu médií pomohla výrazná mediální angažovanost prezidenta Svazu Jaroslava Hanáka a viceprezidentů Radka Špicara, Pavla Juříčka a Jana Rafaje. Dostávali se na stránky hlavních ekonomických listů i do nejdůležitějších diskusních televizních pořadů, kde tlumočili názory zaměstnavatelů na ekonomické dění v ČR. Svaz také dokázal lépe využít poptávku médií o dění kolem tripartity. Změnil se styl práce s novináři. Posílen byl aktivní přístup, daří se přecházet od poskytování plošných informací k cílenému oslovování vybraných médií. Svaz je nepolitický Jestliže Svaz průmyslu a dopravy ČR chce být jedničkou při zastupování českého byznysu, měl by si udržet svou nepolitičnost, připomněl Jaroslav Hanák jednu ze zásad, která by měla provázet činnost této zaměstnavatelské organizace i v dalším období. V diskusi na valné hromadě vystoupili s konkrétními poznatky viceprezidenti Pavel Juříček, Radek Špicar, ředitel SAP Antonín Šípek a někteří další delegáti. Valná hromada schválila zásadní dokumenty, a to Zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti, Zprávu o hospodaření a Usnesení. Prezident Svazu poděkoval sponzorovi valné hromady, společnosti Czech Coal. Její generální ředitel Luboš Pavlas účastníky valné hromady seznámil s činností těžební firmy. Ta uhlí nejen těží, ale také se snaží o návrat vytěžených prostor do krajiny a rekultivaci bývalých lomů v jezera nebo zelené plochy. Samotný areál Hipodromu, kde se valná hromada konala, patřil dříve k těžebním prostorám a byla zde výsypka lomu. V současnosti slouží zájemcům o jezdecké sporty, nabízí příjemné restaurační zázemí, jsou zde klidové plochy pro odpočinek. Po skončení valné hromady si někteří její účastníci prohlédli Uhelné safari, kde zájemci mají možnost se seznámit s historií i současností těžby uhlí na Mostecku. Vít Smrčka manažer Sekce komunikace Svaz průmyslu a dopravy ČR 09

10 USNESENÍ z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 24. dubna 2012 v Mostě Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém řádném zasedání dne 24. dubna 2012 v Mostě I. Schválila: výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR, zprávu o hospodaření Svazu a řádnou účetní závěrku za rok 2011, přeúčtování vykázaného zisku po zdanění, v souladu s platnými účetními předpisy pro neziskové organizace, na účet nerozděleného zisku a jeho ponechaní jako rezervu na další období, doc. Ing. Karla Šperlinka, CSc. FEng. a Ing. Josefa Zbořila za čestné členy Svazu průmyslu a dopravy ČR, vyloučení následujících členů pro neplnění povinností dle Stanov Svazu: ALTRON, a. s., C.S. Cargo Group N.V. II. Vzala na vědomí: zprávu dozorčí rady Svazu. III. Uložila: 1) členům představenstva využít náměty z diskuse dnešní valné hromady pro jednání s vládou, 2) členům, kteří doposud neuzavřeli smlouvu o způsobu úhrady členského příspěvku v roce 2012, aby tak učinili nejpozději do Za správnost návrhová komise: Ing. Boris Dlouhý, CSc. Ing. Pavel Kafka Radek Špicar, M. Phil. Svaz průmyslu a dopravy si Vás ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners dovoluje pozvat na konferenci s tématem ARBITRÁŽ V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ Konference se uskuteční v hotelu Kings Court, U obecního domu 3, Praha 1, dne od 9:00 do 12:00 hodin. Program konference: 9:00 9:15 Registrace 9:15 9:30 Přivítání a úvodní slovo Mgr. Jan Holásek, LL.M. 9:30 10:15 Mezinárodní arbitráž v českém kontextu Mgr. Dušan Sedláček 10:15 10:45 Přestávka na občerstvení 10:45 11:30 Strategie a plánování v mezinárodní arbitráži JUDr. Vít Makarius, Ph.D. 11:30 12:00 Dotazy a diskuze Těšíme se na setkání s Vámi. Účast je bezplatná, registrujte se prosím do na adrese https://im.spcr.cz/regform/regform.php?actionid=835&lang=cz Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR vh_120424/zprava pdf 10 Téma

11 Uhelné safari aneb Návrat do třetihor k novodobým dinosaurům O prohlídky hnědouhelných povrchových dolů na mostecku mají turisté, a to i zahraniční, stále větší zájem. Pokud se zeptáte, co mají společného turisté a stádo muflonů, tak odpověď zní ČSA. Tedy povrchový mostecký hnědouhelný důl ČSA, patřící skupině Czech Coal, kam se po skončení dubnové valné hromady SP ČR vydali někteří její účastníci. Vzpomínaní mufloni se mihli jen kdesi v dáli, za to si účastníci exkurze s názvem Uhelné safari v povinných bílých helmách užili pomyslného návratu do třetihor. Od léta 2009, kdy se Uhelné safari rozběhlo, je o něj rok co rok stále větší zájem a užily si ho již stovky a stovky turistů. Vlastně se tahle třetihorní příkopová propadlina plná jezer a močálů miliony let vyplňovala sedimenty. V době před 22 až 17 miliony let se zde nahromadila silná vrstva jílů a písků. Pod ní leží organická hmota, která se složitými procesy změnila na uhelné sloje. Aby k nim lidé pronikli, začali v 19. století špikovat krajinu chodbičkami, z nichž vynášeli výhřevné topivo. Ve druhé polovině zmíněného století tu pak vznikaly jámy, které nesly různá mužská jména jako Karel, František, Jan, Jindřich. Teď tu pochodují úžasné výtvory lidského umu v podobě skrývkových rypadel jako je KU800, kterým asistují jejich menší sourozenci, uhelná rypadla KU300. Ale i tenhle tři a půl tisícový drobeček dokáže za hodinu vykousat tisíc tun uhlí za hodinu. Moderní povrchové dobývání má stoprocentní úspěšnost, zatímco hlubinná těžba dosáhla i v nejlepší době asi 30 procentní. Vzhledem k současné rychlosti těžby jsou tu zásoby uhlí tak do roku Bylo by potřeba využít domácích surovin a pokračovat v těžbě i při prolomení limitů, domnívá se Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu. Samozřejmě je třeba věc řešit rozumně. Ale kvůli rostoucím cenám energií je pokračování těžby v zájmu nejen firem, ale i občanů, říká Zdeněk Liška, jeden z účastníků Uhelné safari. Odpůrci těžby poukazují ovšem na to, že oceloví dinosauři vykusující z těla země jeho nerostné vnitřnosti a tím drsně mění vzhled krajiny. Přijeďte a seznamte se s technologií těžby hnědého uhlí v plném provozu. Zároveň si můžete prohlédnout současnou podobu a způsoby využití řady dokončených rekultivací na Mostecku, oponuje Gabriela Benešová, mluvčí společnosti CzechCoal. Součástí safari je proto i Rekultivační trasa. Propojena je s hornickým muzeem i s činností Ekologického centra Most při Výzkumném ústavu hnědého uhlí Most a jeho projektem výukových seminářů pro školní mládež. Důlní společnosti provádějí rekultivaci a snaží se chovat k přírodě v rámci možností co nejšetrněji, říká Zdeněk Liška. Jeho slova potvrzuje zavodňování bývalých dolů a vytváření umělých jezer a oživení fauny a flóry. I díky tomu pobíhá v okolí stádo muflonů. Zvykli si na všudypřítomný ruch gigantických důlních strojů i zvědavých turistů. Milan Mostýn ředitel Sekce komunikace a tiskový mluvčí SP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

12 Jaká je aktuální nálada v podnicích Zajímavé výsledky přineslo další šetření ve firmách, které Svaz průmyslu a dopravy ČR opět uskutečnil ve spolupráci s ČNB. Svaz průmyslu a dopravy ČR již po páté v řadě ve spolupráci s ČNB provedl čtvrtletní statistické šetření v nefinančních podnicích. Zúčastnilo se ho 197 respondentů. Podívejme se nyní na některé výsledky za 1. čtvrtletí 2012, platné k Ceny tlačí na pokles zisků firem Respondenti očekávají, že meziroční změna ceny hlavních výrobních vstupů za rok bude 3,4 %. Jedná se o hodnotu mírně nižší oproti očekávání v prosinci. To naznačuje, že obecně ceny vstupů by tak v následujících 12 měsících nemusely růst, a s vysokou pravděpodobností neporostou tempy jako v roce Tehdy dosahoval index cen průmyslových výrobců meziročních temp růstu i kolem 6 %. Přesto se jedná o hodnotu relativně vysokou, do které se může promítat i obezřetnost podniků ohledně vývoje cen hlavních vstupů. Přetrvává navíc očekávání kladné mezery mezi růstem cen hlavních výrobních vstupů (3,4 %) a hlavních výrobních výstupů (2,62 %). Potvrzuje se tak známá skutečnost, že vysoká míra konkurence a utlumená poptávka nedávají podnikům přílišný manévrovací prostor pro odražení nárůstu cen vstupů do cen finálních. V posledních měsících dochází k poklesu růstu indexu cen průmyslových výrobců. V březnu 2012 zejména díky vyššímu, než trhem očekávanému, neustálému nárůstu cen ropy došlo k 3% meziročnímu růstu indexu cen průmyslových výrobců. Celkově ale pokračoval trend poklesů temp růstu PPI. Ceny materiálů i surovin a ceny energií patří dle šetření dlouhodobě mezi nejdůležitější faktory omezující růst firmy. Z pohledu většiny respondentů došlo ve srovnání s předchozím rokem ke zhoršení. To je logické, podíváme-li se na vývoj cen energetických surovin, tedy surovin klíčových pro průmysl. Ne všechny vlivy jsou ale dány pouze světovou nabídkou a poptávkou či nejistými geopolitickými konflikty. K nárůstu cen v oblasti energetiky a přeneseně i všech dalších meziproduktech, k jejichž výrobě je potřeba energie, dochází i díky regulaci v environmentální oblasti, podpoře obnovitelných zdrojů a zdanění, což snižuje mezinárodní konkurenceschopnost domácích producentů. Firmy hledají nové trhy Již minulé průzkumy ukázaly, že snižování nákladů je hlavním restrukturalizačním opatřením většiny dotazovaných nefinančních podniků, kde i v prvním čtvrtletí tohoto roku 146 firem ze 189 uvedlo, že do balíčku chystaných opatření patří snižování nákladů. Firmy také chtějí proniknout na nové trhy (108 firem ze 189), kde mohou konkurovat cenou, kvalitou či kombinací obou těchto faktorů. Vysoké ceny vstupů a míra zdanění ale snižují vlastní prostředky pro investice do inovací, i proto jedním z požadavků průmyslu je podpora inovací a obecně podpora stability ze strany státu. Například časté změny daní rozhodně nejsou pro investory lákadlem a sestavování dlouhodobých podnikatelských plánů se také stává obtížnější. Navíc dle žebříčku Světové banky a PWC skončila ČR z hlediska jednoduchosti daní na 117. místě. Faktorů, které ovlivňují růst cen vstupů je více od vývoje světové poptávky, stability v eurozóně, geopolitických konfliktů v zemích těžících ropu, až po kurz koruny, domácí poptávku či mzdové náklady. Průzkum ukázal, že v oblasti růstu průměrných mezd se neočekávají 12 Události, dokumenty, stanoviska, lobby

13 výrazné inflační tlaky, kdy pro rok 2012 je očekávána meziroční změna průměrných mezd 1,54 % a v roce ,35 %. Náznaky stabilizace a mírného optimismu V prvním čtvrtletí jsme mohli z některých ekonomických indikátorů pozorovat jisté náznaky stabilizace v podobě uklidnění situace na trhu státních dluhopisů zemí periferie, pozitivních makroekonomických dat z USA či dvojciferného nárůstu zahraničních zakázek domácího průmyslu. Na druhou stranu zůstává řada rizik, kde se jedná o otázky spojené se stabilitou veřejných financí zemí jako Portugalsko či Španělsko. Dále se jedná o dopady fiskálně konsolidačních opatření, rizika spojená s cenami akcií, pomalejším růstem Číny, reálnou podložeností dočasného poklesu výnosů některých evropských vládních dluhopisů či se snížením průmyslové výroby a zakázek v Německu na počátku roku. Šetření přináší několik mírně pozitivních signálů. Nelze z nich, jak bylo řečeno v úvodu, ale v současné situaci činit kategorické závěry. Jedním z takových náznaků je v porovnání s koncem roku větší počet firem (39%, v prosinci 33 %) očekávající meziroční zvýšení investičních výdajů v následujících 12 měsících (snížení očekává 32 %). Z dat lze usuzovat, že lze počítat s vyšší investiční aktivitou zejména v roce Jedná se přesto o výrazně nižší hodnoty očekávaného zvýšení investic ve srovnání s polovinou loňského roku. Z šetření vychází i mírně pozitivnější hodnocení vývoje zahraniční poptávky proti konci minulého roku. Naopak optimismu nepřidává neměnící se nedostatečná tuzemská poptávka. Co se týká vývoje zakázek v následujících měsících, tak v druhém čtvrtletí očekává zvýšení 33 % respondentů, snížení 21 % a zbylých 46 % změnu nečeká. V horizontu šesti měsíců však zakázky budou v průměru spíše stagnovat, z výsledků lze usuzovat, že s určitým zhoršením v polovině roku. Měla by růst zaměstnanost Další mírný optimismus přichází v očekávaném růstu zaměstnanosti, kdy pro letošek je v oslovených podnicích očekáván meziroční nárůst 0,34 % a pro rok ,05 %. Podíváme-li se na výsledky vývoje zaměstnanosti v prvních třech měsících a očekávání respondentů pro druhé čtvrtletí (-0,84 %), dojdeme k závěru, že předpokládaný růst zaměstnanosti roku 2012 je spojen s druhou polovinou tohoto roku. Ačkoliv najdeme v šetření určité pozitivní signály oproti konci minulého roku, tak zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom se letos vrátili na úroveň kondice z poloviny minulého roku. Letošní rok tak bude pro ekonomiku i pro průmysl zřejmě v dynamice rokem slabším. Připomeňme si ale, že loni se průmyslu, co se týká hrubé přidané hodnoty, v reálných hodnotách podařilo dostat nad úroven před krizí, na rozdíl od HDP ČR. Bohuslav Čížek manažer Sekce hospodářské politiky Pojďte se setkat se zajímavými osobnostmi, přesvědčte se sami o tom, že sklářský a bižuterní průmysl má v naší zemi stále své perspektivní místo, stejně jako jej má v našich srdcích. Sklářské svítání Podpořit tradičně skvělé jméno a reputaci českých sklářů a připomenout zavedené výrobce skla a bižuterie si vetklo za cíl diskusní setkání, které uspořádá 30. května 2012 od 10:00 v Jablonci nad Nisou v klubu Na Rampě regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které, což není pro muzeum zcela typické, nežije minulostí, ale je i zázemím pro současnost a perspektivou pro budoucnost sklářského a bižuterního průmyslu. Záměrem organizátorů je ukázat veřejnosti budoucnost oborů, které v poslední době procházejí velmi těžkými zkouškami zachování existence, a i přesto si udržují vysokou úroveň. Bude se mluvit nejen o efektivnější a účinnější podpoře státu průmyslovým oborům, které mají v Čechách jednu z nejdelších tradic, ale i o jejich budoucnosti. V diskuzi pak budou moci účastníci položit dotazy nejen přímo zástupcům sklářských firem, ale i představitelům profesních asociací, jakými jsou Česká sklářská společnost, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR či přímo zástupcům politické reprezentace. Podrobné informace o setkání: Markéta Heroutová, regionální manažerka SP ČR pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, tel.: , Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

14 Novinky v zákoně o zaměstnanosti v roce 2012 Dvě významné novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (dále jen ZOZ) nabyly účinnosti dne , resp V tomto článku se pokusíme upozornit na ty hlavní změny zákona o zaměstnanosti, které se týkají zaměstnavatelů. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v zákoně už není dosavadní taxativní výčet skupin osob, které požívaly zvýšenou ochranu na trhu práce, ale zůstalo pouze obecné ustanovení o ochraně ohrožených skupin ( 4 ZOZ). Nelegální práce nová definice, kdy za nelegální práci se považuje výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah (tzv. švarcsystém) nebo výkon práce cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení nebo bez platného povolení k pobytu ( 5 písm. e) body 1 až 3 ZOZ). Závislou práci definuje ZP ( 2 odst. 1) jako práci, která je vykonávána: ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů a zaměstnanec ji vykonává osobně (musí být naplněny všechny tyto znaky současně). Kromě těchto hlavních znaků závislé práce jsou definovány podmínky, za kterých je závislá práce vykonávána: za mzdu, plat nebo odměnu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele, resp. na jiném dohodnutém místě. Pro posouzení výkonu závislé práce má význam skutečnost, zda u objednatele díla pracují na totožných pozicích vedle osob pracujících na základě obchodní smlouvy i zaměstnanci s pracovními smlouvami nebo dohodami mimo pracovní poměr. Závislou práci taky evokuje např. skutečnost, že ve smlouvě o dílo je určena pracovní doba nebo dovolená nebo osoba pracuje na strojích a v prostorách zaměstnavatele, ledaže by měla stroje a prostory od zaměstnavatele pronajaty. Krajský Úřad práce vede evidenci zaměstnavatelů, kterým byla uložena pokuta za umožnění nelegální práce, a údaje předává do centrální evidence MPSV ( 8a odst. 1 písm. l ZOZ). Zaměstnavatel nově může, nikoli musí oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa ( 35 ZOZ). Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením je poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na pracovních místech vymezených nebo zřízených na základě dohody s Úřadem práce jako chráněná pracovní místa a jeho výše činí 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů, max Kč. Vynaložené mzdové náklady se mohou snižovat např. o srážky ze mzdy určené k uspokojení plnění zaměstnavatele. Po 12 měsících provozování chráněných pracovních míst je možno tento příspěvek navýšit o částku odpovídající vynaloženým dalším nákladům spojeným se zaměstnáváním OZP, max. o Kč měsíčně na jednoho zaměstnance ( 78 ZOZ). Sjednocuje se institut chráněné pracovní dílny a chráněného pracovního místa. Max. výše příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo se stanoví na Kč ročně ( 76 ZOZ). Nadále je zachováno tzv. náhradní plnění, ale objem výrobků nebo služeb poskytnutých pro účely plnění povinného podílu se omezuje částkou 36násobku průměrné mzdy za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením ( 81 ZOZ). Zaměstnavatel je povinen zaměstnání cizince oznámit úřadu práce včetně jakékoli následné změny. Stejnou informační povinnost má i u osob vysílaných do ČR na základě smlouvy, kterou uzavřel se zahraničním zaměstnavatelem ( 87 ZOZ). Cizinec, který musí mít pracovní povolení, smí pracovat jen, pokud jeho pracovní povolení platí. Může požádat o prodloužení povolení, ale k tomu vyšel dne Metodický pokyn 14 Události, dokumenty, stanoviska, lobby

15 MPSV, který stanoví, že při vydávání nových pracovních povolení a při jejich prodlužování, budou úřady práce zohledňovat aktuální sezónní i dlouhodobé ekonomické potřeby jednotlivých zaměstnavatelů v závislosti na typu jejich ekonomické činnosti. Doba platnosti povolení se bude prodlužovat podle stupně kvalifikace. Obecně platí, že úřad práce pracovní povolení vydá pouze, pokud není v databázi vhodný tuzemský uchazeč, který by mohl místo zastávat. V zákoně již není ustanovení, že zaměstnanec-cizinec je oprávněn konat pracovní cesty. Striktní výklad pracovní povolení je vystaveno na místo výkonu práce, legální práce je práce konaná v souladu s pracovním povolením, cizince tedy nelze vysílat na pracovní cesty. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnaných cizinců ( 102 ZOZ). 136 ZOZ zaměstnavatel je povinen mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky. Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti i dohoda o provedení práce musí být uzavřeny písemně, proto i jejich neexistence, resp. nepředložení kontrole, bude posuzováno jako důkaz o existenci nelegální práce. Kopie dokladů je povinen mít u sebe i zaměstnanec. K tomu vyšel dne Metodický pokyn Státního úřadu inspekce práce (viz podle kterého není možné žádné dodatečné prokazování legálnosti zaměstnání a přihlíží se jen k dokladům, které je zaměstnavatel schopen předložit na místě (pracovišti) v okamžiku kontroly. Lze předložit i kopie v elektronické podobě na paměťových médiích s možností vytisknutí pro potřeby doložení výsledků kontroly. Za umožnění nelegální práce hrozí zaměstnavateli pokuta až 10 miliónů Kč, přičemž je nově stanovena minimální výše, a to 250 tisíc Kč ( 140 odst. 4 písm. f) ZOZ). Za nesplnění oznamovací povinnosti týkající se zaměstnávání cizinců hrozí zaměstnavateli pokuta až 100 tisíc Kč ( 140 odst. 4 písm. d) ZOZ). Velmi nepříjemný dopad má pak ustanovení 141a ZOZ, které stanoví, že za uloženou pokutu ručí firma, která je v obchodněprávním vztahu se zaměstnavatelem, který se správního deliktu dopustil za předpokladu, že firma věděla nebo při vynaložení náležité péče měla a mohla vědět o nelegálním zaměstnávání dodavatele. Zjednodušeně řečeno tedy platí, že společnost ručí i za nelegální práci u svého subdodavatele. Jitka Hlaváčková Sekce zaměstnavatelská Strojní inženýři mají šanci na medaili U příležitosti dvacátého výročí založení Asociace strojních inženýrů ČR ASI byli její významní členové oceněni medailí Leonarda da Vinci. Senát Asociace rozhodl, že čestná medaile a certifikát budou udělovány dalším zasloužilým odborníkům z oblasti strojního inženýrství a mladým strojním inženýrům za přínos v oblasti strojírenství. Asociace žádá průmyslové podniky, školy a další organizace, aby využily příležitosti k ocenění svých pracovníků z oblasti strojírenství a navrhly kandidáty na ocenění medailí Leonarda da Vinci. Medaile s certifikátem bude předána oceněným po dohodě s navrhovatelem. Ocenění je prestižní záležitost a pro organizaci je zpoplatněno částkou 10 tis. Kč určenou na náklady s ražbou a distribucí medaile a certifikátu. Držitelé tohoto ocenění by měli být předními odborníky, nositeli pokroku a inovací v oblasti strojírenství. Projevený zájem o nominaci k udělení ocenění sdělte prosím Asociaci strojních inženýrů ČR ASI (www.asicr.cz) spolu se zdůvodněním a charakteristikou navrženého. Asociace strojních inženýrů ČR ASI vznikla v roce Navázala na slavnou tradici Spolku inženýrů a architektů SIA. Václav Daněk Asociace strojních inženýrů ČR ASI Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

16 Co nového v české legislativě? Nabízíme opět přehled aktuálních změn v našem zákonodárství, které mohou ovlivnit chod firem. by měli podstoupit nejpozději do roku 2016 pod hrozbou pokuty až 20 tisíc korun. Zákon má rovněž umožnit obcím vymezit nízkoemisní zónu a zakázat do nich vjezd zastaralým automobilům pod podmínkou zajištění objízdné trasy. Zákony v prvním čtení: Návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/4/ vrácený Senátem byl schválen ve znění Senátním. Původně Sněmovna poslala do Senátu návrh, podle něhož by se od roku 2016 neplatily poplatky za vypouštění oxidu siřičitého, oxidu dusíku a těkavých organických látek a do deseti let měly být zrušeny i poplatky za tuhé znečišťující látky. Senát však tento návrh vrátil a Sněmovna senátní předlohu schválila. Pokud ji podepíše prezident Václav Klaus, budou se firmám poplatky za znečišťování ovzduší do roku 2021 zvyšovat. Od poplatků budou osvobozeny firmy, pokud by na nich měly zaplatit méně než Kč. Podle sněmovní verze měl být tento limit desetinásobně nižší; nyní je to 500 korun. Platit tak přestane asi 90 procent hlavně malých nebo středně velkých firem. Výnos z poplatků se přitom po zvýšení limitu podle ministra Chalupy sníží maximálně o osm procent. Velcí znečišťovatelé mají za emise prachu platit od příštího roku Kč za tunu do roku 2016, poté by se měly poplatky zvyšovat až do roku 2021 na výsledných korun. Mírněji se mají zvýšit poplatky za vypouštění oxidu siřičitého, oxidů dusíku a za emise těkavých organických látek. Norma zavádí i povinné revize kotlů na tuhá paliva, které lidé budou muset podstoupit každé dva roky. První revize Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 601/ - prvé čtení Navrhuje se změnit institut umožňující výkon práce, resp. služby přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce, za kterou nenáleží odpovídající mzda či plat, resp. příplatek za práci přesčas nebo náhradní volno. Sjednat mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas by mělo být možné pouze s vedoucím zaměstnancem, a to tehdy, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas bude s vedoucím zaměstnancem možné sjednat v mezích celkového rozsahu práce přesčas podle 93 odst. 4 zákoníku práce. Úprava možnosti využití tohoto institutu u zaměstnanců odměňovaných mzdou tak bude obdobná jako u zaměstnanců odměňovaných platem v obou případech se bude moci uplatnit pouze u vedoucích zaměstnanců (srov. 127 odst. 3 zákoníku práce a 10 odst. 2 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech). Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 618/ prvé čtení Hlavním principem navrhované úpravy je zamezení smluvního ujednání rozhodčí doložky mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Takové ujednání je mnohdy sjednáváno pod nátlakem zaměstnavatele a často je už součástí pracovní smlouvy. Zaměstnanec, který se o zaměstnání uchází, není zpravidla v takovém postavení, aby mohl o obsahu smlouvy jednat. Přitom se zaměstnanec uzavřením takové rozhodčí doložky může zbavit veškeré ochrany, kterou mu poskytuje jak zákoník práce, tak i procesní normy, kterými se řídí soud. 16 Události, dokumenty, stanoviska, lobby

17 Návrh poslanců Milana Urbana, Josefa Smýkala, Jaroslava Krákory, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 631/ prvé čtení Navrhuje se snížení spotřební daně z motorové nafty o 2,50 Kč za litr. Snížení spotřební daně je adekvátní reakcí na růst cen motorové nafty a s tím související pokles prodeje této komodity. Snížení spotřební daně u nafty o 2,50 Kč za litr udržuje daňovou sazbu v dostatečné míře nad minimální úrovní zdanění uplatnitelného na pohonné hmoty (nafta 330 Euro na 1000 litrů) podle čl. 7 a přílohy I Směrnice Rady č. 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Současně se navrhuje snížení spotřební daně z benzínu s obsahem olova do 0,013 g/l a spotřební daně z benzínu s obsahem olova přesahujícím 0,013g/l o 1,50 Kč za litr. Snížení spotřební daně by shora uvedeným negativním důsledkům alespoň zčásti čelilo. Změna zákona o spotřebních daních se omezuje na změnu daňových sazeb v 48. Ačkoli je předkládaný návrh zákona koncipován jako trvalé snížení příslušné sazby daně z minerálních olejů, navrhovatelé připouštějí, že toto opatření může být jen dočasné, po dobu přetrvávání citelného rozdílu cen pohonných hmot mezi Českou republikou a sousedními zeměmi. Pokud se situace na trhu opět uklidní a stabilizuje, mohou se změnou zákona sazby daně opět zvýšit. Ludmila Nutilová poradkyně generálního ředitele pro legislativní proces Vyšly další Právní novinky Další vydání publikace Právní noviny připravené advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners informuje o významných změnách v českém zákonodárství. Přinášíme zkrácený výtah jednotlivých článků, další informace lze nalézt na webové adrese: legal_news_cz_2012_03.pdf. Obsah čísla: Omezení odpovědnosti za škodu Od 1. ledna je možno ve smlouvách řídících se obchodním zákoníkem sjednat omezení odpovědnosti za škodu. Omezení odpovědnosti za škodu je běžně vyžadováno ve smlouvách mezi podnikateli, judikatura Nejvyššího soudu nicméně přípustnost takového omezení výrazně zpochybnila. Novela obchodního zákoníku, která sjednání limitace odpovědnosti za škodu nově umožňuje a která je navíc velmi liberálně formulovaná, je tak významnou a pozitivní změnou. Zvyšuje právní jistotu i flexibilitu obchodních vztahů. Rozhodčí řízení Větší ochranu pro spotřebitele při uzavírání rozhodčích doložek zajišťuje novela zákona o rozhodčím řízení účinná od Počínaje 1. dubnem tohoto roku již nebude možné uzavírat se spotřebiteli rozhodčí doložku, která by byla součástí podmínek, kterými se řídí hlavní smlouva. Podle 3 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení bude rozhodčí doložka pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv muset být sjednána samostatně. Novela zákona o rozhodčím řízení pak přináší i další změny, které posilují ochranu spotřebitele v rozhodčím řízení. Novela Obchodního zákoníku Novela 196a Obchodního zákoníku zavádí ochranu osob, které v dobré víře nabydou majetek zcizený v rozporu s tímto ustanovením. 196a je bezesporu jedním z nejméně oblíbených a nejčastěji diskutovaných ustanovení obchodního zákoníku. K nabyla účinnosti jeho novela, která mimo jiné zvyšuje ochranu třetích osob, které v dobré víře nabydou majetek, s nímž bylo disponováno v rozporu s omezeními stanovenými v 196a. Článek přináší podrobné informace o této novele, jakož i o aktuální judikatuře Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu týkající se tohoto ustanovení, včetně daňových dopadů jeho nerespektování. Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách nabyla účinnosti Dne byla ve Sbírce zákonů České republiky pod číslem 55/2012 zveřejněna očekávaná novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V článku diskutujeme nejdůležitější změny, které k nastaly v právní úpravě při zadávání veřejných zakázek. Jan Topinka Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

18 Většinu energie z uhlí vyhodíme Průmysl chce rozdělit Státní energetickou koncepci na dvě části. Plánovat podrobně energetiku na desetiletí dopředu podle Svazu průmyslu a dopravy nelze. Česká energetika hledá cesty dalšího vývoje. Potvrdily to nedávné dva semináře pořádané deníkem E15 s odbornou garancí Svazu průmyslu a dopravy. První seminář se uskutečnil pod názvem Komu se vyplatí nový Temelín? a byl věnován zejména problematice jaderné energetiky. Druhý byl zaměřen na teplárenství. Diskuse o energetice je aktuální zejména kvůli připravované Státní energetické koncepci (ASEK). Tu by mělo během několika týdnů předložit Ministerstvo průmyslu a obchodu. SP ČR přispívá do diskuse novými podněty, které vycházejí z potřeb českého průmyslu. Podle svého viceprezidenta Stanislava Kázeckého, chce Svaz průmyslu a dopravy ČR především rozdělit Státní energetickou koncepci na dvě části. Na podrobnou část věnovanou vývoji oboru do roku 2025 a druhou část věnovanou výhledům po tomto datu. Svazu se nelíbí podrobně plánovat vývoj energetiky až do poloviny století. Svaz dále žádá propojit SEK se surovinovou strategií České republiky a se záměry v ochraně životního prostředí. Jádro má podporu Podporujeme jadernou energetiku, vyjádřil se Stanislav Kázecký k záměrům státu postavit v Česku nové jaderné zdroje. Za přehnané ale považuje Svaz představy z varianty SEK, která plánovala postavit na území republiky asi 18 jaderných elektráren. Tím by podíl elektřiny z jádra dosáhl 80 procent. Nyní se v jaderných elektrárnách vyrábí asi třetina proudu. Svaz průmyslu a dopravy podle Stanislava Kázeckého dlouhodobě podporuje dostavbu Jaderné elektrárny v Temelíně a modernizaci Jaderné elektrárny v Dukovanech. Případně uvítá výstavbu pátého jaderného bloku v této lokalitě. Souhlasí také s vyhledáním vhodného místa pro uvažovaný nový jaderný zdroj na území Česka. S výstavbou nového jaderného zdroje mimo areály současných jaderných elektráren se v nejbližších letech ale nepočítá. Nejčastěji se hovoří v této souvislosti o Blahutovicích na Novojičínsku. O výstavbě v této lokalitě se uvažuje až po roce Postavit by se zde měla jaderná elektrárna tzv. čtvrté generace, založena na nových technologiích. Měla by také dodávat teplo pro Ostravsko, kde v té době dojdou již zdroje černého uhlí. Stanislav Kázecký odmítl názor, že by Česká republika měla po dostavbě Temelína přebytek elektřiny a neměla kam proud prodávat. Připomněl, že poslední tepelná elektrárna byla postavena před 25 lety v Mělníku. Po ní byl zprovozněn pouze Temelín. Jiné velké zdroje v Česku nebyly v posledních desetiletích postaveny. Fungující energetika 18 Události, dokumenty, stanoviska, lobby

19 není samozřejmostí, upozornil Stanislav Kázecký na osobní zkušenost s rozsáhlým výpadkem elektřiny, který zažil před 15 lety při svém pobytu v USA. Bylo to nepříjemné, poznamenal s tím, že kdyby došlo k neplánovanému výpadku na našem území, mělo by to dalekosáhlé negativní následky. Na semináři vystoupili také velvyslanec ČR pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška, náměstek ministra životního prostředí ČR Ivo Hlaváč a zástupce Sdružení pro záchranu prostředí Calla Edvard Sequens. Energie z uhlí přichází nazmar S hnědým uhlím se v České republice plýtvá. Dvě třetiny vytěženého paliva přijde nazmar, nevyužije se pro výrobu elektřiny ani tepla. Vadí to i těžařům. To je jeden z hlavních závěrů druhého semináře deníku E 15, věnovaného teplárenství. Téma bylo dáno již jeho názvem Kdo bude v roce 2020 zásobovat české domácnosti teplem?. Důvody plýtvání s uhlím spočívají zejména v zastaralých technologiích tuzemských elektráren, ale také některých tepláren. Většina tzv. kondenzačních elektráren má účinnost pouze 30 procent. Z množství dodaného paliva dokáží využít pouze třetinu. Je to jako by se dvě třetiny vytěženého uhlí vysypaly bez užitku do Labe, upozornil na situaci s nakládáním vytěženého paliva spolumajitel společnosti Czech Coal Jan Dienstl. Většina tepláren má vyšší účinnost vzhledem k souběžné výrobě elektřiny a tepla v kogeneračním režimu. Teplárenství volá ale po dalším uhlí. Teplárníci se obávají, že v nejbližších letech budou mít nedostatek paliva. Zásoby hnědého uhlí před ekologickými limity docházejí. V lomu ČSA, který patří Czech Coal se uhlí před limity má těžit již jen několik let. Proto se také intenzivně vede diskuse, jak dále jít ve využívaní uhlí, jakou má mít pozici v energetickém mixu připravované Státní energetické koncepce. Těžaři chtějí ceny uhlí přiblížit Teplárny chtějí mít předem dané jistoty v množství a cenách uhlí. Jinak by se systém centrálního zásobování teplem mohl v České republice rozpadnout. Česká republika má pouze několik strategických výhod, jednou z nich jsou zásoby uhlí, vyjádřil se Jan Dienstl k úvahám, kam dále českou energetiku směřovat. Diskuse se nyní vede také o ceně hnědého uhlí, která by se podle Czech Coalu měla odvíjet od černého uhlí a dosahovat 80 procent jeho ceny. Cena černého uhlí se dá snadno zjistit, je obhajitelná, upozornil Jan Dienstl, že s černým uhlím se obchoduje na světovém trhu. Proto se jeho cena dá snadno určit. Chceme o dvacet procent méně než je černé uhlí. Tato cena umožní obcím dlouhodobě plánovat. Hnědé uhlí bude přitom vždy nejlevnějším palivem, dodal. Dále upozornil na skutečnost, že náklady na palivo se v ceně tepla od tepláren pohybují kolem 15 procent. Nelze proto spojovat zvyšující se ceny za teplo pro domácnosti a průmysl jen se zvýšenými cenami za uhlí. S cenou hnědého uhlí odvozovaného od černého uhlí nesouhlasí bývalý premiér a nyní předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. To je lepší odvozovat cenu uhlí od pomerančového džusu, vyjádřil se k návrhu na odvozování cen tepla od černého uhlí. Podle jeho názoru jde o dvě neporovnatelné věci, těžba černého a hnědého uhlí je jiná, odlišnost je dána již tím, že černé uhlí se v České republice těží v hlubinných dolech. Přítomní odborníci se shodli na výhodnosti tepláren a na ně navázaného centrálního zásobování teplem. Přibližně 50 milionů tun uhlí spalovaného ve velkých energetických zdrojích vytváří jen 11 procent emisí v ČR. Naproti tomu lokální topení v domácnostech, která spalují ročně dohromady pouze dva miliony tun hnědého uhlí, se podílí na celkových emisích téměř z poloviny. Domácnosti tak zatěžují ovzduší podstatně více než velké teplárny. Teplárenství potřebuje nové technologie Nesouhlas s rozšiřováním těžby hnědého uhlí na severu Čech vyjádřil zástupce Greenpeace ČR Jan Rovenský. Podle jeho názorů při úvahách o prolomení limitů na těžbu hnědého uhlí se nehledí na problém externalit. Podle Greenpeace se negativní dopady spojené s rozšiřováním těžby mohou dostat na 1,5 bilionu korun, což výrazně převýší hodnotu vytěženého paliva. Předseda představenstva teplárenské společnosti Dalkia ČR Zdeněk Duba upozornil, že v nejbližších letech musí české teplárenství investovat 50 až 60 miliard korun do modernizace svých provozů. Dalkia, která působí především na severní Moravě spaluje ve svých kotlích zejména černé uhlí. Snaží se ale jít cestou záměny uhelného paliva za biomasu. V nemalé míře také využívá dalších místních zdrojů jako je koksárenský nebo důlní plyn. Perspektivní je také spalování komunálního odpadu, které v České republice stále ve velké míře směřuje na skládky. K uhlí se můžeme dostat také až za osm let po případném otevření limitů, upozornil ve svém vystoupení ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Otázka případného využití uhelných zásob se proto musí řešit s předstihem. Státní energetická koncepce musí popsat, jaké alternativy v energetice máme. Musí popsat výhledy, ne říkat takto to bude, uvedl Martin Kuba k charakteristice chystaného dokumentu. Ten by měl být připraven k 30. červnu. Vít Smrčka manažer Sekce komunikace SP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 19

20 Němci odmítají utrácet Český a německý průmysl má mnoho společných témat. Ukázala to návštěva představitelů Německého svazu průmyslu v Praze. Kulatý stůl se točil kolem energetiky Z jednání představitelů Německého průmyslového svazu a Svazu průmyslu a dopravy ČR. (foto J Hanzálek) Navázat kontakty mezi představiteli německého a českého průmyslu pomohla návštěva představitelů Německého svazu průmyslu (BDI - Bundesverband der Industrie) v Praze. Uskutečnila se ve dnech 12. a 13. dubna Do Prahy přijeli generální ředitel BDI Markus Kerber a ředitel odboru evropské politiky tohoto svazu Bernd Dittmann. BDI patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelským svazům v Evropě, významně se podílí nejen na koncipování hospodářské politiky Spolkové republiky Německo, ale i na tvorbě celoevropské ekonomické politiky a strategie. Hraje vedoucí roli v řadě mezinárodních organizací a zejména pak v BUSINESSEUROPE. Cesta vedla také na ministerstva Cílem cesty představitelů BDI bylo navázání osobních kontaktů s představiteli SP ČR, vzájemná výměna názorů na základní ekonomické problémy a prohloubení spolupráce mezi oběma svazy. Součástí cesty byly rovněž konzultace na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu financí ČR, Velvyslanectví SRN v Praze a Česko-německé obchodní a průmyslové komoře. Z výše uvedeného je patrné, že program návštěvy byl velmi rozsáhlý a nebylo záměrem řešit problémy, ale spíše se vzájemně seznámit s názory na jednotlivé oblasti společného zájmu. Hrozí nedostatek kvalifikovaných pracovníků Program pobytu pánů Kerbera a Dittmanna byl zahájen společnou večeří s prezidentem SP ČR Jaroslavem Hanákem a členem představenstva SP ČR Pavlem Kafkou. V rámci tohoto neformálního setkání byla diskutována zejména svazová problematika, pozice svazů v rámci ekonomických struktur a jejich vliv na formulaci ekonomické politiky. Hlubší debata se rozproudila kolem oblasti vzdělávání, učňovského školství. Bylo konstatováno, že bez zásadních změn v systému vzdělávání se v nejbližších letech projeví výrazný nedostatek kvalifikovaných pracovníků, což bude mít silně negativní dopad na konkurenceschopnost Evropy. Další den se na Svazu průmyslu a dopravy ČR uskutečnil kulatý stůl s vedoucími pracovníky sekretariátu SP ČR, který řídil viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký. Předmětem diskuze byla, kromě informací o struktuře svazů a jejich fungování, problematika energetiky včetně energetické bezpečnosti a podílu obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny a tepla, vzájemná propojenost ekonomik ČR a SRN, konkurenceschopnost Evropy v horizontu příštích desetiletí a dále pak vzájemná spolupráce obou svazů v rámci mezinárodních struktur. Bylo konstatováno, že názory i problematiky obou svazů jsou velice blízké a zdůrazněna nezbytnost koordinace postupů na národní i celoevropské scéně. Na závěr poskytl pan Markus Kerber řediteli Sekce komunikace Milanu Mostýnovi interwiev. Další jednání představitelů BDI se uskutečnilo na MPO ČR za účasti náměstků ministra Milana Hovorky a Františka Pazdery a dále ředitele odboru koordinace EU Jana Havlíka. Nejrozsáhlejší diskuze se na MPO rozproudila kolem energetiky a energetické bezpečnosti. Z německé strany zazněl zdrženlivý nesouhlas s rozhodnutím vlády SRN ohledně útlumu jaderné energetiky a naopak byla zdůrazněna nezbytnost dobudovávání a posilování přenosových sítí. Představitelé BDI několikrát opakovali, že s dobudováním nových bloků JE Temelín nemají problém. Německé banky prodělaly kvůli krizi miliardy EUR Na Ministerstvu financí ČR přijal předsta- vitele BDI náměstek ministra Tomáš 20 Podpora exportu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

UHLÍ včera, dnes a zítra

UHLÍ včera, dnes a zítra Sev.en EC, a.s. UHLÍ včera, dnes a zítra Seminář: Mariánské Lázně 4. 9. 2015 Kdy je včera? Uhelná ložiska se tvořila v karbonu a permu (ČU) a jury a křídy (HU), tj. před cca 360 mil. lety Mostecká pánev

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství. Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství. Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014 Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014 Limitující faktory: Osvědčené motory růstu: inovace a obchod Energetická strategie

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Místo konání: Kulturní dům TRISIA, Třinec Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 452908 /2010 Doubrava / 4314 24. 5. 2010

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012

únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012 únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012 TÉMA MĚSÍCE Přímá volba prezidenta Dne 8.2.2012 schválil Senát ČR nejdůležitější novelu Ústavy ČR v naší novodobé historii. Jedná se o zavedení přímé volby prezidenta.

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 24. dubna 2012 od 11.00 hodin v Mostě

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 24. dubna 2012 od 11.00 hodin v Mostě Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 24. dubna 2012 od 11.00 hodin v Mostě Místo konání: Hipodrom Most Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční listiny Jednání valné

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Budoucnost českého teplárenství

Budoucnost českého teplárenství Pavlas Luboš Budoucnost českého teplárenství S uhlím nebo bez? Mělník, Euroenergy, 20. 21. 6. 2013 Tři hlavní otázky 1. Potřebuje nebo chce ČR udržet systém dálkového zásobování teplem? 2. Chtějí vůbec

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 257/2014 Sb. ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 373/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Pracovněprávní aktuality

Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 3. 2014 2. 4. 2014) JUDr. Nataša Randlová/Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Právnická firma roku 2012 v kategorii Pracovní

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více