SPEKTRUM Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů"

Transkript

1 SPEKTRUM časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Valná hromada SP ČR v Mostě Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů

2 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Je nezávislá organizace sdružující rozhodující část podnikatelů a zaměstnavatelů v ČR. Usilujeme o zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a o zvyšování konkurenceschopnosti podniků v ČR při zachování principů etiky podnikání. Na národní i mezinárodní úrovni podporujeme a prosazujeme zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem: BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) 1600 subjektů 113 členských firem 30 svazů a asociací: Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání České republiky Asociace leteckých výrobců ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Česká plynárenská unie Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice ICT UNIE, o. s. Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy České republiky Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna České republiky Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner Spektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v České republice. Vydavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, V. Smrčka, šéfredaktor: R. Hejná, zástupce šéfredaktora M. Mostýn Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel.: Grafická úprava a sazba: studio pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a. s., RWE Transgas, a. s., ŠKODA AUTO a. s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Czech Coal a. s., OKD, a. s.; VÍTKOVICE, a. s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 Průmysl v postmoderní době obrazů a dojmů Parlamentem schválený nový návrh zákona o ovzduší, především jeho část o poplatcích za vypouštěné emise, opět rozpoutal vášnivou diskusi. Větší než jakou dokáže vyvolat Strategie konkurenceschopnosti nebo Exportní strategie, případně jiná regulační či stimulační legislativní norma týkající se podnikatelského sektoru. Fascinuje mě, jak lidé, kteří nechtějí či neumí efektivně řídit cokoliv, ani nenesou odpovědnost za zajištění obživy lidí ve skutečně tržním prostředí, případně tuto zodpovědnost odmítají, si uzurpují nárok diktovat podnikatelskému sektoru podmínky, za kterých bude smět působit. Asi jim nedochází jedna věc: výroba a podnikání jsou v dnešním postmoderním světě obecně respektovány ne proto, že by si šéfové firem potřebovali leštit ego a bankovní konta, ale protože umožňují každodenní, udržitelný chod celého společenství. Firma vyrábí, prodává, trží peníze, dává výplaty zaměstnancům, ti je utrácejí dle svých potřeb a všichni dohromady platí státu hromadu daní. Mimochodem, bez tohoto koloběhu by nebylo peněz ani na chod ekologických organizací, z nichž mnohé rezignovaly na jakoukoliv jinou než (sebe)propagační činnost, na dříve nepředstavitelný milión státních, krajských a municipálních úředníků a na další vymoženosti moderní doby při zachování slušné životní úrovně. Právě proto je existence průmyslu zvlášť důležitá v České republice. Průmysl neodmítá odpovědnost za to, jak a jakým způsobem ovlivňuje životní prostředí. Na jednotném trhu Evropské unie jsou ekologické povinnosti průmyslových firem zakotveny mimo jiné v směrnici o průmyslových emisích, v směrnici o chemických látkách REACH a v systému emisních povolenek. Podle odborných odhadů zaplatí naše závody v letech mnoho desítek miliard korun v investicích a různých poplatcích státu za ekologii. Nezvýší si tím odbyt, nezajistí nové produkty, nezlepší produktivita. Ve většině veřejnosti však panuje přesvědčení, že se jedná hlavně o velké firmy, tlusté kocoury, které si miliardy přehazují vidlemi. Jenže to je další omyl naší v sebeklamu žijící současnosti. Každá koruna je v průmyslu těžce vydělaná a vydá-li se nerozumným směrem, citelně chybí jinde. Globální konkurence vyspělého euroatlantického průmyslu a levného Dálného východu je neúprosná. Pokud bude stát vysávat průmyslové společnosti, kterým zbude méně peněz na investice do nových produktů, nových trhů a zlepšení produktivity, důsledky dopadnou nejen na ně, ale i na střední a malé firmy a živnostníky. Nemluvě o faktu, že se tím ničí jedno z mála odvětví lidské činnosti schopné skutečně a setrvale uživit podstatnou část společnosti a nikoliv jen hrstku a načas, případně s mnohaletými dotacemi a stále odkládaným termínem vlastní životaschopnosti, jako je tomu u většiny tzv. nové ekonomiky. Skutečná ekonomika je propojený živý organismus a jakákoli nákaza se v něm šíří do ostatních částí. Většinu ekologických povinností musí plnit velké a střední závody průmyslu, ale ty dávají zakázky obrovskému množství firem zaměřených na služby. Stovky tisíc zaměstnanců průmyslových podniků utrácejí své peníze opět za služby. Jádrem české ekonomiky není turismus ani zemědělství, ale už od konce 19. století je to průmysl. Máme nadprůměrný podíl průmyslu a exportu průmyslových výrobků v ekonomice. Ano, může to být i slabina a i mnozí v podnikatelském sektoru si to myslí. O to spíše, pokud jsou jako nejúspěšnější veřejností vnímáni ti, za jejichž ziskem není konkrétní produkt či inovace. Na druhou stranu to může být výhoda, kterou lze dále rozvíjet a budovat. Vždyť zachování zaměstnanosti a relativní celospolečenské ekonomické soudržnosti v posledních dvou letech je jednoznačně zásluhou průmyslu, na němž může být prosperita této země založena i v budoucnu. Právě proto stále vášnivější a častější, leč vesměs bezobsažné, diskuse typu poplatků za vypouštěné emise začínám vnímat jako probíhající zásadní diskusi o dalším směřování našeho státu i ekonomiky. Česká republika si musí rozmyslet a jasně říci investorům a podnikům, jestli chce dál mít průmysl jako jedno z klíčových odvětví hospodářství, nebo ne. Podniky - bohužel nebo bohudík - mají kam jít, protože jiné země se totiž k podpoře udržitelné ekonomiky staví úplně jinak. Hlas Svazu průmyslu a dopravy ČR by v této naprosto zásadní diskusi měl znít obzvláště silně. Jan Rafaj viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských regulací Úvodní slovo

4 Průmysl v postmoderní době obrazů a dojmů...03 Téma Jsme tu a chceme být slyšeni...05 Usnesení...10 Uhelné safari aneb Návrat do třetihor k novodobým dinosaurům Pohled médií Svaz vládu mediálně nešetřil...24 Otázky pro Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové?...26 Globální a evropský rozměr Vysílat či nevysílat pracovníky?...28 Podniky dostanou pomoc při selhání trhu...30 Balíček k zaměstnanosti narostl...31 Dobrá zpráva Slévárna Beneš a Lát vyznává netradiční řešení...36 Inzerce: ČEZ, a. s.; Czech Coal, a. s. Události, dokumenty, stanoviska, lobby Jaká je aktuální nálada v podnicích...12 Sklářské svítání Novinky v zákoně o zaměstnanosti v roce Strojní inženýři mají šanci na medaili..15 Co nového v české legislativě?...16 Vyšly další Právní novinky Většinu energie z uhlí vyhodíme...18 Manažer roku Velké finále manažerů určilo v Praze vítěze Výsledky Manažera roku 2011 TOP Podpora exportu Němci odmítají utrácet...20 Co Vás může zajímat Nejlepší podnikoví právníci...34 Seminář k zemědělství, venkovu a potravinám...34 Nadace OKD pomáhá získávat evropské peníze...35 Průmyslové svazy v Německu a Rakousku a tamní firmy nejsou proti dostavbě Temelína...38 Markus Kerbr: Evropa potřebuje více průmyslu Súdán nabízí obchodní spolupráci Malajsie hledá zelené technologie

5 Jsme tu a chceme být slyšeni Delegáti Svazu průmyslu a dopravy ČR se po roce jeho vnitřních organizačních změn sešli na valné hromadě, aby se ohlédli zpět, co se podařilo prosadit. Ten, kdo vytváří hodnoty a živí tuto zemi, má právo být slyšen při jejím řízení. Má dokonce povinnost vyjádřit svůj názor za situace, kdy by mohlo dojít k ohrožení těchto hodnot. S tímto vědomím se sjeli 24. dubna do Mostu představitelé českého průmyslu k valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jako hlavní řečník na ní vystoupil jeho prezident Jaroslav Hanák. Návrh na ministerstvo hospodářství Požadujeme vytvoření ministerstva hospodářství, které by novými přístupy a zpracováním nové strategie mělo přispět k řešení současné ekonomické situace, vyjádřil potřebu Svazu jeho šéf Jaroslav Hanák. Požadujeme také zpracovat celkovou hospodářskou strategii země. Při jejím vytváření přikládáme ministerstvu hospodářství klíčovou roli, zdůvodnil vznik této instituce. Současná politika se podle něj příliš zaměřuje na škrty, což je nekoncepční. Česká ekonomika si přitom stojí v situaci hospodářské recese poměrně dobře. To by nás nemělo vést k sebeuspokojení, potřebujeme nové přístupy. Chybí nám efektivní hospodářská politika s akcentem na nadrezortní řešení problémů země, dodal. Právě tato myšlenka se stala jedním ze stěžejních výstupů valné hromady, obráceném vůči politikům, vládě a Parlamentu ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 05

6 Valná hromada SP ČR duben Téma

7 Zpráva a její nová forma Klíčovým dokumentem, předneseném na valné hromadě, se stala Zpráva představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu, hodnotící období od dubna loňského roku do března Jaroslav Hanák upozornil, že je nově koncipovaná, přehlednější a rozdělená do tří kapitol. Delegáti valné hromady ji obdrželi s předstihem, aby v případě potřeby mohli na její obsah reagovat. Ve svém zhodnocení uplynulého období Jaroslav Hanák nekomentoval tyto kapitoly a nerozebíral jednotlivé části, ale zaměřil se na filosofii fungování Svazu, celkově zhodnotil plnění úkolů a zároveň načrtnul potřebu hledání podnětů pro práci v dalším období. Je to nová forma, řekl prezident Svazu k pojetí výroční zprávy, když hodnotil její členění a obsah. Zároveň poděkoval řediteli Sekce komunikace Milanu Mostýnovi a dalším členům sekretariátu za její přípravu. Nová organizace se osvědčila Jaroslav Hanák připomněl, že před rokem došlo k zásadní organizační přeměně Svazu. Kromě nového prezidenta bylo zvoleno šest viceprezidentů. Máme fungující vnitřní strukturu, složenou z generálního ředitele a čtyř ředitelů jednotlivých sekcí. Nová organizace práce Svazu se osvědčila, uvedl. První patrné změny nastaly při přípravě jednání tripartity. Od letošního ledna se tak vedení Svazu před ní pravidelně a kvalitněji připravuje, s předstihem se schází s ostatními zaměstnavatelskými svazy na pracovních schůzkách, kde se projednává každý bod. Nehledě na ne vždy harmonické postoje se daří najít společná pozice a ke každému tématu je určen odpovědný člověk, který pak prezentuje jednotný názor strany zaměstnavatelů. Šéf Svazu odmítl současně přístup odborových bossů, kteří se rozhodli opustit vrcholnou úroveň sociálního dialogu. Ekonomická situace České republiky není tragická. Nedělejme, že tato země je spáleniště, že je zde všechno v nepořádku, uvedl Jaroslav Hanák v hodnocení přístupu Svazu k tripartitě. Připomněl, že u nás je jedna z nejnižších nezaměstnaností ve výši 8,9 procent. Jsme pátá členská země s nejnižší nezaměstnaností. Máme nízkou zadluženost. Jsme země, která v parametrech chudoby je na tom v Evropské unii nejlépe. To bychom měli říkat nahlas, protože je to zásluha byznysu, našeho umění jednat s lidmi, platit lidi, zaměstnávat lidi, na tom máme klíčový podíl, zdůraznil zásadní roli průmyslu na fungování společnosti. Nelze pouze škrtat Ve svém vystoupení poukázal na potřebu nejen škrtat, ale také se soustředit na prorůstová opatření. Jako byznys tvrdíme, že nelze pořád škrtat, upozornil Jaroslav Hanák s tím, že toto stanovisko Svazu sdělil také premiérovi Petrovi Nečasovi letos v dubnu při bipartitní schůzce. Škrty mají být promyšlené, musí to být prováno se strategii země. Neproškrtejme se k chudobě, dodal Jaroslav Hanák. Podle jeho názoru této zemi chybí prorůstová opatření. Byla přitom vypracována Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, kde jsou obsažena mnohá tato opatření. Na přípravě tohoto rozsáhlého materiálu se do značné míry podíleli i zástupci Svazu. Jak poznamenal šéf Svazu, v prorůstových opatřeních je potřeba zabezpečit tzv. tři i, to znamená rozvíjet inovace, instituce a infrastrukturu. Proexportní strategie Jaroslav Hanák připomněl, že s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou se dohodl na hlavních konturách podpory exportu. Svaz se zúčastnil práce na přípravě této Exportní strategie ČR V materiálu bylo vytipováno Svaz průmyslu a dopravy ČR 07

8 foto J. Hanzálek a B. Steinz 08 Téma

9 12 prioritních zemí a k tomu další téměř tři desítky států hlavního zájmu. Proexportní strategie má však zásadní problém, a tím je podle prezidenta Svazu málo kooperativní vztah Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Druhý problém spočívá v malém počtu obchodních cest členů vlády do zahraničí. Premiér byl společně se Svazem pouze v Iráku, jinak neopustil Evropu. Jaroslav Hanák přitom ocenil zahraniční cesty prezidenta republiky. Do Turecka se například letělo dvěma letadly. Úspěch byl mimořádný, zdůraznil Jaroslav Hanák. Václav Klaus umí reprezentovat Českou republiku, ocenil přístup prezidenta země k potřebám českého byznysu v zahraničí. S ministrem Martinem Kubou se nyní připravují tři velké obchodní cesty. Současně poukázal na příliš časté personální obměny v ministerských křeslech, což má mimo jiné i dopady na organizaci zahraničních cest. Nový ministr dopravy jezdit nemůže, protože je šestý za posledních 26 měsíců. Někteří ministři ani neví, že by do zahraničí jezdit měli, poznamenal Jaroslav Hanák. Temelínem to nekončí Svazu se vedle řady legislativních úprav podařilo prosadit, že vláda přistoupila k aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK), která je sice osm let stará, ale už potřebuje změny. Právě energetická koncepce je jednou z priorit, která český byznys výsostně zajímá. Svaz v ní prosazuje některé své požadavky. Na prvním místě je to soběstačná, částečně přebytková energetická politika. Energie by měla být také cenově dostupná. V neposlední řadě upřednostňuje rozvoj udržitelné energetiky, ale bez extrémních postupů, jako se jím stala fotovoltaika. Svaz má také své zástupce v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii. Státní energetická koncepce musí úzce souviset se surovinovou politikou a musí mít vazbu na životní prostředí. Jsou to strategické provázanosti, upozornil Jaroslav Hanák na priority průmyslu, které Svaz prosazuje při tvorbě energetické koncepce. V ní se Svaz zaměřuje na rychlejší povolování energetických staveb, včetně elektrizační soustavy. Kartou číslo jedna pro budoucí léta je Temelín. Je to pro průmysl naprosto zásadní věc, zdůraznil Jaroslav Hanák význam nejméně 200 miliardové zakázky na dostavbu jaderné elektrárny. Měla by to být pozlacená zakázka pro domácní firmy. Máme však strach z evropských předpisů, připomněl, že se domácí firmy těžko prosazují do týmů, které sestavují účastníci tendru, což jsou velké zahraniční společnosti. Evropská legislativa sice neumožňuje zvýhodňovat domácí firmy při podobných investicích, ale všude v EU se to přesto děje. Hrozí, že domácí firmy budou mít na této státní zakázce realizované přes ČEZ minimální podíl. Zároveň se nedostanou k servisu, který by jim mohl stabilizovat tržby po dobu činnosti elektrárny. Svaz také prosazuje, aby budoucí vítěz tendru zapojil své subdodavatele také do svých dalších zakázek v zahraničí. Média mají o Svaz zájem Výroční zpráva ve vztahu k posilování image Svazu konstatovala, že mediálnímu prodeji se v uplynulém období dařilo. Pro hlavní média se Svaz stal prvním kontaktním místem při zjišťování postojů byznysu k nejrůznějším aktuálním otázkám ekonomického a politického života společnosti. K udržení zájmu médií pomohla výrazná mediální angažovanost prezidenta Svazu Jaroslava Hanáka a viceprezidentů Radka Špicara, Pavla Juříčka a Jana Rafaje. Dostávali se na stránky hlavních ekonomických listů i do nejdůležitějších diskusních televizních pořadů, kde tlumočili názory zaměstnavatelů na ekonomické dění v ČR. Svaz také dokázal lépe využít poptávku médií o dění kolem tripartity. Změnil se styl práce s novináři. Posílen byl aktivní přístup, daří se přecházet od poskytování plošných informací k cílenému oslovování vybraných médií. Svaz je nepolitický Jestliže Svaz průmyslu a dopravy ČR chce být jedničkou při zastupování českého byznysu, měl by si udržet svou nepolitičnost, připomněl Jaroslav Hanák jednu ze zásad, která by měla provázet činnost této zaměstnavatelské organizace i v dalším období. V diskusi na valné hromadě vystoupili s konkrétními poznatky viceprezidenti Pavel Juříček, Radek Špicar, ředitel SAP Antonín Šípek a někteří další delegáti. Valná hromada schválila zásadní dokumenty, a to Zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti, Zprávu o hospodaření a Usnesení. Prezident Svazu poděkoval sponzorovi valné hromady, společnosti Czech Coal. Její generální ředitel Luboš Pavlas účastníky valné hromady seznámil s činností těžební firmy. Ta uhlí nejen těží, ale také se snaží o návrat vytěžených prostor do krajiny a rekultivaci bývalých lomů v jezera nebo zelené plochy. Samotný areál Hipodromu, kde se valná hromada konala, patřil dříve k těžebním prostorám a byla zde výsypka lomu. V současnosti slouží zájemcům o jezdecké sporty, nabízí příjemné restaurační zázemí, jsou zde klidové plochy pro odpočinek. Po skončení valné hromady si někteří její účastníci prohlédli Uhelné safari, kde zájemci mají možnost se seznámit s historií i současností těžby uhlí na Mostecku. Vít Smrčka manažer Sekce komunikace Svaz průmyslu a dopravy ČR 09

10 USNESENÍ z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 24. dubna 2012 v Mostě Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém řádném zasedání dne 24. dubna 2012 v Mostě I. Schválila: výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR, zprávu o hospodaření Svazu a řádnou účetní závěrku za rok 2011, přeúčtování vykázaného zisku po zdanění, v souladu s platnými účetními předpisy pro neziskové organizace, na účet nerozděleného zisku a jeho ponechaní jako rezervu na další období, doc. Ing. Karla Šperlinka, CSc. FEng. a Ing. Josefa Zbořila za čestné členy Svazu průmyslu a dopravy ČR, vyloučení následujících členů pro neplnění povinností dle Stanov Svazu: ALTRON, a. s., C.S. Cargo Group N.V. II. Vzala na vědomí: zprávu dozorčí rady Svazu. III. Uložila: 1) členům představenstva využít náměty z diskuse dnešní valné hromady pro jednání s vládou, 2) členům, kteří doposud neuzavřeli smlouvu o způsobu úhrady členského příspěvku v roce 2012, aby tak učinili nejpozději do Za správnost návrhová komise: Ing. Boris Dlouhý, CSc. Ing. Pavel Kafka Radek Špicar, M. Phil. Svaz průmyslu a dopravy si Vás ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners dovoluje pozvat na konferenci s tématem ARBITRÁŽ V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ Konference se uskuteční v hotelu Kings Court, U obecního domu 3, Praha 1, dne od 9:00 do 12:00 hodin. Program konference: 9:00 9:15 Registrace 9:15 9:30 Přivítání a úvodní slovo Mgr. Jan Holásek, LL.M. 9:30 10:15 Mezinárodní arbitráž v českém kontextu Mgr. Dušan Sedláček 10:15 10:45 Přestávka na občerstvení 10:45 11:30 Strategie a plánování v mezinárodní arbitráži JUDr. Vít Makarius, Ph.D. 11:30 12:00 Dotazy a diskuze Těšíme se na setkání s Vámi. Účast je bezplatná, registrujte se prosím do na adrese https://im.spcr.cz/regform/regform.php?actionid=835&lang=cz Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR vh_120424/zprava pdf 10 Téma

11 Uhelné safari aneb Návrat do třetihor k novodobým dinosaurům O prohlídky hnědouhelných povrchových dolů na mostecku mají turisté, a to i zahraniční, stále větší zájem. Pokud se zeptáte, co mají společného turisté a stádo muflonů, tak odpověď zní ČSA. Tedy povrchový mostecký hnědouhelný důl ČSA, patřící skupině Czech Coal, kam se po skončení dubnové valné hromady SP ČR vydali někteří její účastníci. Vzpomínaní mufloni se mihli jen kdesi v dáli, za to si účastníci exkurze s názvem Uhelné safari v povinných bílých helmách užili pomyslného návratu do třetihor. Od léta 2009, kdy se Uhelné safari rozběhlo, je o něj rok co rok stále větší zájem a užily si ho již stovky a stovky turistů. Vlastně se tahle třetihorní příkopová propadlina plná jezer a močálů miliony let vyplňovala sedimenty. V době před 22 až 17 miliony let se zde nahromadila silná vrstva jílů a písků. Pod ní leží organická hmota, která se složitými procesy změnila na uhelné sloje. Aby k nim lidé pronikli, začali v 19. století špikovat krajinu chodbičkami, z nichž vynášeli výhřevné topivo. Ve druhé polovině zmíněného století tu pak vznikaly jámy, které nesly různá mužská jména jako Karel, František, Jan, Jindřich. Teď tu pochodují úžasné výtvory lidského umu v podobě skrývkových rypadel jako je KU800, kterým asistují jejich menší sourozenci, uhelná rypadla KU300. Ale i tenhle tři a půl tisícový drobeček dokáže za hodinu vykousat tisíc tun uhlí za hodinu. Moderní povrchové dobývání má stoprocentní úspěšnost, zatímco hlubinná těžba dosáhla i v nejlepší době asi 30 procentní. Vzhledem k současné rychlosti těžby jsou tu zásoby uhlí tak do roku Bylo by potřeba využít domácích surovin a pokračovat v těžbě i při prolomení limitů, domnívá se Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu. Samozřejmě je třeba věc řešit rozumně. Ale kvůli rostoucím cenám energií je pokračování těžby v zájmu nejen firem, ale i občanů, říká Zdeněk Liška, jeden z účastníků Uhelné safari. Odpůrci těžby poukazují ovšem na to, že oceloví dinosauři vykusující z těla země jeho nerostné vnitřnosti a tím drsně mění vzhled krajiny. Přijeďte a seznamte se s technologií těžby hnědého uhlí v plném provozu. Zároveň si můžete prohlédnout současnou podobu a způsoby využití řady dokončených rekultivací na Mostecku, oponuje Gabriela Benešová, mluvčí společnosti CzechCoal. Součástí safari je proto i Rekultivační trasa. Propojena je s hornickým muzeem i s činností Ekologického centra Most při Výzkumném ústavu hnědého uhlí Most a jeho projektem výukových seminářů pro školní mládež. Důlní společnosti provádějí rekultivaci a snaží se chovat k přírodě v rámci možností co nejšetrněji, říká Zdeněk Liška. Jeho slova potvrzuje zavodňování bývalých dolů a vytváření umělých jezer a oživení fauny a flóry. I díky tomu pobíhá v okolí stádo muflonů. Zvykli si na všudypřítomný ruch gigantických důlních strojů i zvědavých turistů. Milan Mostýn ředitel Sekce komunikace a tiskový mluvčí SP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

12 Jaká je aktuální nálada v podnicích Zajímavé výsledky přineslo další šetření ve firmách, které Svaz průmyslu a dopravy ČR opět uskutečnil ve spolupráci s ČNB. Svaz průmyslu a dopravy ČR již po páté v řadě ve spolupráci s ČNB provedl čtvrtletní statistické šetření v nefinančních podnicích. Zúčastnilo se ho 197 respondentů. Podívejme se nyní na některé výsledky za 1. čtvrtletí 2012, platné k Ceny tlačí na pokles zisků firem Respondenti očekávají, že meziroční změna ceny hlavních výrobních vstupů za rok bude 3,4 %. Jedná se o hodnotu mírně nižší oproti očekávání v prosinci. To naznačuje, že obecně ceny vstupů by tak v následujících 12 měsících nemusely růst, a s vysokou pravděpodobností neporostou tempy jako v roce Tehdy dosahoval index cen průmyslových výrobců meziročních temp růstu i kolem 6 %. Přesto se jedná o hodnotu relativně vysokou, do které se může promítat i obezřetnost podniků ohledně vývoje cen hlavních vstupů. Přetrvává navíc očekávání kladné mezery mezi růstem cen hlavních výrobních vstupů (3,4 %) a hlavních výrobních výstupů (2,62 %). Potvrzuje se tak známá skutečnost, že vysoká míra konkurence a utlumená poptávka nedávají podnikům přílišný manévrovací prostor pro odražení nárůstu cen vstupů do cen finálních. V posledních měsících dochází k poklesu růstu indexu cen průmyslových výrobců. V březnu 2012 zejména díky vyššímu, než trhem očekávanému, neustálému nárůstu cen ropy došlo k 3% meziročnímu růstu indexu cen průmyslových výrobců. Celkově ale pokračoval trend poklesů temp růstu PPI. Ceny materiálů i surovin a ceny energií patří dle šetření dlouhodobě mezi nejdůležitější faktory omezující růst firmy. Z pohledu většiny respondentů došlo ve srovnání s předchozím rokem ke zhoršení. To je logické, podíváme-li se na vývoj cen energetických surovin, tedy surovin klíčových pro průmysl. Ne všechny vlivy jsou ale dány pouze světovou nabídkou a poptávkou či nejistými geopolitickými konflikty. K nárůstu cen v oblasti energetiky a přeneseně i všech dalších meziproduktech, k jejichž výrobě je potřeba energie, dochází i díky regulaci v environmentální oblasti, podpoře obnovitelných zdrojů a zdanění, což snižuje mezinárodní konkurenceschopnost domácích producentů. Firmy hledají nové trhy Již minulé průzkumy ukázaly, že snižování nákladů je hlavním restrukturalizačním opatřením většiny dotazovaných nefinančních podniků, kde i v prvním čtvrtletí tohoto roku 146 firem ze 189 uvedlo, že do balíčku chystaných opatření patří snižování nákladů. Firmy také chtějí proniknout na nové trhy (108 firem ze 189), kde mohou konkurovat cenou, kvalitou či kombinací obou těchto faktorů. Vysoké ceny vstupů a míra zdanění ale snižují vlastní prostředky pro investice do inovací, i proto jedním z požadavků průmyslu je podpora inovací a obecně podpora stability ze strany státu. Například časté změny daní rozhodně nejsou pro investory lákadlem a sestavování dlouhodobých podnikatelských plánů se také stává obtížnější. Navíc dle žebříčku Světové banky a PWC skončila ČR z hlediska jednoduchosti daní na 117. místě. Faktorů, které ovlivňují růst cen vstupů je více od vývoje světové poptávky, stability v eurozóně, geopolitických konfliktů v zemích těžících ropu, až po kurz koruny, domácí poptávku či mzdové náklady. Průzkum ukázal, že v oblasti růstu průměrných mezd se neočekávají 12 Události, dokumenty, stanoviska, lobby

13 výrazné inflační tlaky, kdy pro rok 2012 je očekávána meziroční změna průměrných mezd 1,54 % a v roce ,35 %. Náznaky stabilizace a mírného optimismu V prvním čtvrtletí jsme mohli z některých ekonomických indikátorů pozorovat jisté náznaky stabilizace v podobě uklidnění situace na trhu státních dluhopisů zemí periferie, pozitivních makroekonomických dat z USA či dvojciferného nárůstu zahraničních zakázek domácího průmyslu. Na druhou stranu zůstává řada rizik, kde se jedná o otázky spojené se stabilitou veřejných financí zemí jako Portugalsko či Španělsko. Dále se jedná o dopady fiskálně konsolidačních opatření, rizika spojená s cenami akcií, pomalejším růstem Číny, reálnou podložeností dočasného poklesu výnosů některých evropských vládních dluhopisů či se snížením průmyslové výroby a zakázek v Německu na počátku roku. Šetření přináší několik mírně pozitivních signálů. Nelze z nich, jak bylo řečeno v úvodu, ale v současné situaci činit kategorické závěry. Jedním z takových náznaků je v porovnání s koncem roku větší počet firem (39%, v prosinci 33 %) očekávající meziroční zvýšení investičních výdajů v následujících 12 měsících (snížení očekává 32 %). Z dat lze usuzovat, že lze počítat s vyšší investiční aktivitou zejména v roce Jedná se přesto o výrazně nižší hodnoty očekávaného zvýšení investic ve srovnání s polovinou loňského roku. Z šetření vychází i mírně pozitivnější hodnocení vývoje zahraniční poptávky proti konci minulého roku. Naopak optimismu nepřidává neměnící se nedostatečná tuzemská poptávka. Co se týká vývoje zakázek v následujících měsících, tak v druhém čtvrtletí očekává zvýšení 33 % respondentů, snížení 21 % a zbylých 46 % změnu nečeká. V horizontu šesti měsíců však zakázky budou v průměru spíše stagnovat, z výsledků lze usuzovat, že s určitým zhoršením v polovině roku. Měla by růst zaměstnanost Další mírný optimismus přichází v očekávaném růstu zaměstnanosti, kdy pro letošek je v oslovených podnicích očekáván meziroční nárůst 0,34 % a pro rok ,05 %. Podíváme-li se na výsledky vývoje zaměstnanosti v prvních třech měsících a očekávání respondentů pro druhé čtvrtletí (-0,84 %), dojdeme k závěru, že předpokládaný růst zaměstnanosti roku 2012 je spojen s druhou polovinou tohoto roku. Ačkoliv najdeme v šetření určité pozitivní signály oproti konci minulého roku, tak zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom se letos vrátili na úroveň kondice z poloviny minulého roku. Letošní rok tak bude pro ekonomiku i pro průmysl zřejmě v dynamice rokem slabším. Připomeňme si ale, že loni se průmyslu, co se týká hrubé přidané hodnoty, v reálných hodnotách podařilo dostat nad úroven před krizí, na rozdíl od HDP ČR. Bohuslav Čížek manažer Sekce hospodářské politiky Pojďte se setkat se zajímavými osobnostmi, přesvědčte se sami o tom, že sklářský a bižuterní průmysl má v naší zemi stále své perspektivní místo, stejně jako jej má v našich srdcích. Sklářské svítání Podpořit tradičně skvělé jméno a reputaci českých sklářů a připomenout zavedené výrobce skla a bižuterie si vetklo za cíl diskusní setkání, které uspořádá 30. května 2012 od 10:00 v Jablonci nad Nisou v klubu Na Rampě regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které, což není pro muzeum zcela typické, nežije minulostí, ale je i zázemím pro současnost a perspektivou pro budoucnost sklářského a bižuterního průmyslu. Záměrem organizátorů je ukázat veřejnosti budoucnost oborů, které v poslední době procházejí velmi těžkými zkouškami zachování existence, a i přesto si udržují vysokou úroveň. Bude se mluvit nejen o efektivnější a účinnější podpoře státu průmyslovým oborům, které mají v Čechách jednu z nejdelších tradic, ale i o jejich budoucnosti. V diskuzi pak budou moci účastníci položit dotazy nejen přímo zástupcům sklářských firem, ale i představitelům profesních asociací, jakými jsou Česká sklářská společnost, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR či přímo zástupcům politické reprezentace. Podrobné informace o setkání: Markéta Heroutová, regionální manažerka SP ČR pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, tel.: , Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012 Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet...................................................................................

Více

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky České firmy chtějí stavět Temelín.................................................. Co nového v legislativě i Parlamentu Svaz organizoval

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Rok 2010: Česká ekonomika na vzestupu........................................................................... Připravované změny v legislativě

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR 38 bodů k oživení ekonomiky Příprava Exportní strategie po roce 2010 Elektrotechnický a slévárenský

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Úvěry nejsou, krev hospodářství proto neteče Svaz předložil na jednání Tripartity požadavky na krátkodobá opatření Některá východiska pro řešení dopadů ekonomických

Více

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu 2009 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium

Více

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne www.heberger.cz Ročník Roãník 12 16 č. ã.3/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

SPEKTRUM 09 2014. TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce

SPEKTRUM 09 2014. TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce SPEKTRUM 09 2014 TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce Úvodní slovo...03 Trendy České firmy hlásí: trendy nás nezaskočily...04 Život Svazu Dagmar Kuchtová novou generální ředitelkou

Více

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami SPEKTRUM 09 2013 Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami Úvodní slovo... 03 MSV Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti... 04

Více

SPEKTRUM 09 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 09 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 09 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Co se zlatou medailí z Londýna a co ze strojírenského veletrhu?................................................. Sněm a India show na MSV

Více

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje Ročník Roãník 12 17 č. ã.7 8/2013 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový PrÛmysl

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Jan Světlík: Nový byznys vidíme v CNG,

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny www.abiaqr.cz Ročník Roãník 12 17 č. ã. 9 10/ 5/20082013 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

Na stárnutí populace se ČR připravuje nedostatečným tempem

Na stárnutí populace se ČR připravuje nedostatečným tempem Ročník 16 (12/2014) www.iprosperita.cz PF 2015 OVUS podnik živočišné výroby spol s. r. o. člen skupiny GASCONTROL GROUP přeje svým zaměstnancům, obchodním partnerům, konečným zákazníkům i přátelům a příznivcům

Více

Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE

Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE SPEKTRUM 03 2015 Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE Úvodní slovo...03 Transatlantické partnerství Transatlantické partnerství šance pro české firmy....04

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

OVUS překvapuje novinkami, jsou to i vejce původně od indiánských nosnic

OVUS překvapuje novinkami, jsou to i vejce původně od indiánských nosnic Ročník 16 (10/2014) www.iprosperita.cz Na zahraniční veletrhy i v roce 2015 Projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013 2014, jehož realizátorem je agentura CzechTrade,

Více

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta Letos přišla legislativní smršť Kdy po přešlapování

Více

Výsledky 95. mezinárodní konference práce

Výsledky 95. mezinárodní konference práce Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 7 06 Výsledky 95. mezinárodní konference práce Školení k Zákoníku práce Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ Rekordní počet citací Česká spořitelna

Více

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně Ročník Roãník 12 16 č. ã.4/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Konkurenceschopnost

Více