Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně"

Transkript

1 Kronika Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Rok 2007

2 Kronika Fakulty stavební Rok 2007 Záznam roku 2007 obsahuje v úvodní části základní údaje o fakultě a dále potom chronologický záznam událostí roku. Zapsala: PhDr. Marie Davidová Základní údaje o fakultě Vedení fakulty (funkční období od do ) děkan: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. proděkani: tajemník: doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc. doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Ing. Tibor Horoščák, CSc. předseda Akademického senátu: předseda Studentské komory Akademického senátu: předseda Výboru Fakultní odborové organizace: Ing. Aleš Krejčí, CSc. Martin Kotol Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Vedoucí oborů E Management ve stavebnictví G Geodézie a kartografie K Konstrukce a dopravní stavby M Stavebně materiálové inženýrství S Pozemní stavby V Vodní hospodářství a vodní stavby A Architektura pozemních staveb Teoretický a společensko vědní doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. doc. Ing. Josef Weigel, CSc. doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. doc. Ing. Rudolf Hela, CSc. doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

3 Děkanát FAST a vedoucí oddělení Pedagogicko-vědecké oddělení Ekonomické oddělení Zaměstnanecké oddělení Oddělení vnitřních a vnějších vztahů Ing. Světlana Popelová Ing. Zdeněk Svoboda Ing. Tibor Horoščák, CSc. Eva Macháňová Ústavy FAST a jejich vedoucí Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Ústav fyziky Ústav chemie Ústav stavební mechaniky Ústav geodézie Ústav geotechniky Ústav pozemního stavitelství Ústav architektury Ústav technologie stavebních hmot a dílců Ústav betonových a zděných konstrukcí Ústav pozemních komunikací Ústav železničních konstrukcí a staveb Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ústav vodního hospodářství obcí Ústav vodních staveb Ústav vodního hospodářství krajiny Ústav technických zařízení budov Ústav automatizace inženýrských úloh Ústav stavební ekonomiky a řízení Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Ústav stavebního zkušebnictví Ústav společenských věd prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. doc. Ing. Josef Weigel, CSc. doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc. prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. prof. Ing. Jan Šulc, CSc. prof. Ing. Miloš Starý, CSc. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. PhDr. Darja Daňková Ostatní pracoviště a jejich vedoucí Knihovnické informační centrum Správa technické infrastruktury Správa areálu PhDr. Marie Davidová Ing. Miloslav Zimmermann Ing. Jiří Fiala Další součásti FAST a jejich vedoucí Centrum integrovaného navrhování progresivních prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. stavebních konstrukcí Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

4 Programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě Pracoviště pro modernizaci výuky na FAST VUT prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. Vzdělávací činnost V roce 2007 bylo na Fakultě stavební akreditováno celkem devět studijních programů, z toho čtyři bakalářské, dva magisterské a tři doktorské studijní programy. Bakalářské studijní programy: Stavitelství, Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie, Architektura pozemních staveb. Magisterské navazující a dobíhající studijní programy: Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie. Doktorské studijní programy: Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie, Soudní inženýrství. Počty studentů a absolventů Na fakultě studovalo celkem studentů. Z tohoto počtu studovalo studentů bakalářský studijní program, 893 studentů magisterský studijní program a 524 studentů doktorský studijní program. Studium ukončilo celkem 667 absolventů, z toho 44 studentů ukončilo bakalářský studijní program, 583 studentů ukončilo magisterský studijní program a 40 studentů doktorský studijní program. Dosažení pedagogických a vědeckých hodností Habilitační řízení pro jmenování docentem úspěšně dokončili dva akademičtí pracovníci. Jmenovací řízení ke jmenování profesorem úspěšně dokončila jedna docentka. Jmenováni byli dva noví docenti (viz zápis chronologických událostí dne ) a jedna profesorka (viz zápis chronologických událostí dne 5.11.).

5 Věda a výzkum Výzkumná a vědecká činnost byla podporována z programů MŠMT, z výzkumných záměrů, výzkumných center a z center základního výzkumu. Řešeny byly také Rozvojové programy MŠMT pro veřejné vysoké školy, projekty Grantové agentury ČR, projekty z Fondu rozvoje vysokých škol a projekty financované ze Strukturálních fondů. Do této činnosti byli zapojování i studenti doktorského studia. Fakulta stavební byla řešitelem výzkumného záměru Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné konstrukce (řešitel prof. Štěpánek, doba řešení ). Pokračovalo řešení výzkumného záměru z roku 2005 Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí (řešitel prof. Drochytka, doba řešení do roku 2010). Zahraniční mobility Fakulta stavební udržuje kontakty s více než 82 zahraničními vědeckými a pedagogickými institucemi. V roce 2007 bylo uskutečněno celkem 513 zahraničních cest, které byly hrazeny většinou z přidělených grantů, výzkumných záměrů a z mobilitních fondů (Action, CEEPUS, Sokrates/Erasmus). V rámci studentských mobilit bylo realizováno 59 zahraničních pobytů a v rámci učitelských mobilit bylo realizováno 57 pobytů p v zahraničí. Fakultu stavební navštívilo 144 zahraničních pedagogů, doktorandů a studentů. Spolupráce s praxí Odborná spolupráce s praxí probíhala v oblasti vědecko-výzkumné i v oblasti dalšího vzdělávání. Pokračovalo řešení projektu Evropského sociálního fondu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů TETRAEDR. V Programech dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě probíhala spolupráce s deseti středními školami

6 Jihomoravského kraje a s firmami Skanska, a.s., Českomoravský cement, a.s., OHL ŽS, a.s. a Firesta, a.s. Pokračovalo rovněž řešení projektu Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství. Nadále se rozvíjela spolupráce se stavebními firmami OHL ŽS Brno, Metrostav, a.s., Skanska CZ, Svaz výroby cementů, ČEZ Praha, ČSB, ČKAIT, ČSSI. Celoživotní vzdělávání (CŽV) Kurzy Celoživotního vzdělávání jsou zaměřeny na vzdělávání dospělých v rámci jejich produkčního cyklu (podle Zákona o vysokých školách č. 111/1998 a v duchu Lisabonské úmluvy Evropské unie). V roce 2006 bylo uspořádáno 56 kurzů, které probíhaly ve třech oblastech: - v rámci akreditovaných studijních programů - komplexní vzdělávání pro veřejnou správu podle Zákona č. 312/2002 Sb. - individuální kurzy v oblasti stavebnictví a veřejné správy.

7 Chronologický ologický záznam událostí Dne 20. ledna se uskutečnil Den otevřených dveří pro zájemce o studium na Fakultě stavební v akademickém roce Členové vedení fakulty, oborových rad a vedoucí ústavů zde podali zájemcům o studium základní informace o fakultě, otevíraných studijních programech, jejich oborech, přijímacích zkouškách apod. Zodpovídali také na otázky z řad uchazečů. Dále následovaly oborově zaměřené prohlídky jednotlivých pracovišť fakulty. Zájemcům byly poskytnuty tištěné materiály s informacemi o fakultě a studijních programech. Mohli si zakoupit také sbírky příkladů z matematiky a fyziky pro přípravu na přijímací zkoušky. Den otevřených dveří Dne 24. ledna se konala v aule Fakulty stavební 9. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV Záštitu nad konferencí převzali rektor VUT v Brně, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, a děkan FAST, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Značný zájem o tuto akci projevily firmy působící v různých oblastech stavebnictví, které konferenci také finančně podpořily. Organizace se ujali studenti doktorského studia z Ústavu betonových a zděných konstrukcí, Ústavu stavebního zkušebnictví a Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí. Konference se setkala s velkým zájmem studentů technických univerzit nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Rumunska, Japonska, Velké Británie. Do dvaceti vyhlášených odborných sekcí se přihlásilo téměř 400 přispěvovatelů. konference JUNIORSTAV

8 V rámci konference získali studenti příležitost pro publikaci a prezentaci výsledků své vědecko výzkumné činnosti. Měli možnost také diskutovat s dalšími účastníky o daných problémech a navázat kontakt s praxí. Hlavním nosným tématem byla např. spolehlivost nosných stavebních konstrukcí, progresivní konstrukční materiály a jejich aplikace v inženýrském stavitelství, modernizace silniční a železniční sítě, rozvoj metod ve stavebním zkušebnictví, nízkoenergetické domy. Ve dnech ledna uspořádal Ústav geotechniky v rámci celoživotního vzdělávání kurz Geotechnika pro praxi (metody výstavby, návrhu a posouzení stavebních jam, výpočetní postupy, normy, využití softwarů pro řešení geotechnických úloh). Cílem kurzu bylo, aby účastníci získali nejnovější poznatky z oblasti speciálního zakládání staveb. Přednášky byly zaměřeny především na problematiku stavebních jam a odvodňování základové půdy. Kurz byl součástí vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT ČR a byl zařazen v akreditovaných programech celoživotního vzdělávání ČKAIT. Garantem kurzu byla doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., vedoucí Ústavu geotechniky. Účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu. kurz CŽV o geotechnice v praxi

9 Dne 26. ledna uspořádal Ústav technologie stavebních hmot a dílců pod záštitou vedoucího prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., moravskou zabíjačku ku,, která v tomto roce dosáhla již své dvanáctileté tradice. V posledních letech je uskutečňována pod názvem CONCRETE PIG. Akce se účastní nejen hosté z Fakulty stavební, VUT, ale i ze spřátelených univerzit českých i zahraničních (např. z Rakouska, Německa, Norska, Slovenska, Řecka), i hosté pozvaní ze spolupracujících stavebních firem. Na programu bylo, jako každoročně, přijímání nových doktorandů do Cechu hmotařského. CONCRETE PIG V tomto roce byla také předána ocenění Řádem cechu hmotařského významným osobnostem z oboru stavebních hmot, kteří dlouhodobě spolupracují s Ústavem technologie stavebních hmot a dílců. Po oficiální části programu následovala volná zábava, k poslechu i tanci hrála živá hudba. A přitom se konzumovaly výborně připravené zabíjačkové pochoutky: pečené maso, ovar, řízky, jitrnice, škvarky. Celá akce byla dobrou příležitostí k neformálnímu setkání s kolegy a přáteli.

10 Ve dnech ledna uspořádal Ústav soudního inženýrství VUT v Brně ve spolupráci s Asociací znalců a odhadů ČR a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod 16. Mezinárodní konferenci absolventů studia technického znalectví. Záštitu nad akcí převzal rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA. V úvodní části byla řešena problematika výkonu znalecké činnosti ve vztahu k soudním orgánům. Poté byla konference rozdělena do dvou sekcí, a to Stavebnictví, odhady nemovitostí a Silniční nehody, oceňování motorových vozidel. V sekci Stavebnictví a oceňování nemovitostí bylo předneseno 19 odborných příspěvků, které byly věnovány problematice oceňování nemovitostí, technickým otázkám spojeným se znaleckou činností, haváriím střech v zimním období, posuzováním jedno a dvouplášťových střech, navrhováním konstrukcí s kompozitní výztuží. Konference se zúčastnilo téměř 300 odborníků, mezi nimiž nechyběli ani odborníci z Fakulty stavební. Přednesené příspěvky byly postupně publikovány v časopise Soudní inženýrství. Společenský večer soudních znalců se konal ve stylové vinárně U královny Elišky. konference soudních znalců

11 Dne ledna l odcestoval doc. RNDr. Josef Dalík, CSc. z Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie na tříměsíční pobyt do Národní univerzity v Irsku (National University of Ireland ). V rámci programu Erasmus zde vyučoval na Ústavu matematiky v univerzitním městečku Maynooth. Jednalo se již o druhý dlouhodobý pobyt doc. Dalíka na irské univerzitě. V rámci mobility programu Socrates Erasmus zde vyučoval již v roce zahraniční mobility doc. Dalík Dne 31. ledna uspořádal Ústav chemie n a Fakultě stavební seminář Metakaolin Seminář byl zaměřen na výzkum a vývoj výroby metakaolinu, studia jeho vlastností a uplatnění ve stavebních pojivech. Zúčastnilo se ho 45 odborníků. Předneseno bylo 12 příspěvků, které byly publikovány ve sborníku (ISBN ). Odborným garantem semináře byla prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. seminář Metakaolin Dne 31. ledna byla oceněna vědecká práce prof. RNDr. Tomáše Fickera, DrSc., z Ústavu fyziky. Jednalo se o publikaci článku Charging by walking, která byla zveřejněna v renomovaném časopise Journal of Physics: Applied Physics D, 39,2006. Publikace byla oceněna redakcí tohoto časopisu jako jedna ze třiceti nejúspěšnějších vědeckých prací roku Článek se zabýval problematikou elektrizace osob následkem chůze po nevodivém povrchu podlah. ocenění práce prof. Fickera

12 Dne 31. ledna byla v kampusu VUT Pod Palackého vrchem slavnostně otevřena moderní víceúčeloví sportovní hala. Jedná se o největší halu pro sálové sporty v ČR. Je možno zde provozovat florbal, futsal, tenis i házenou. Ke komfortu sportovců přispívá speciální povrch podlahy a podlahové vytápění. Náklady na výstavbu dosáhly 110 milionů korun, z nichž 65 milionů poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 45 milionů uhradilo VUT z vlastních zdrojů. Na jaře byla dokončena také výstavba objektu šaten, klubovny, kanceláří, rehabilitačního centra i šaten a sociálního zařízení pro venkovní sportoviště. V červenci pak byly uvedeny do provozu ještě tři nové venkovní tenisové kurty s umělým povrchem. Generálním projektantem stavby byl Hexaplan International, s.r.o., autory projektu byli prof. Ing. arch. Ivan Ruller a Ing. arch. Martin Borák. Stavbu zhotovila firma MiTTaG, s.r.o., pozemní a průmyslové stavitelství. Celé sportoviště spravuje Centrum sportovních aktivit VUT (CESA), jehož ředitelem je PaeDr. Jaroslav Bogdálek. Sportoviště mohou využívat studenti a zaměstnanci všech fakult VUT, tedy i Fakulty stavební. otevření sportovní haly Dne 1. února uspořádal Ústav geodézie jubilejní 10. seminář s mezinárodní účastí Aplikace družicových měření v geodézii. Cílem semináře bylo přispět k informovanosti odborníků o současném stavu a vývoji v oblasti družicových systémů, aplikací družicových měření i o stavu geodetických a kartografických prací. Seminář byl doplněn firemní výstavou geodetických přístrojů včetně jejich softwarového vybavení. Akce se zúčastnilo 131 odborníků z České republiky, ze Slovenské republiky a z Polska. Prezentované příspěvky byly publikovány ve sborníku. seminář o družicovém měření v geodézii

13 Dne 2. února uspořádal Ústav technických zařízení budov (ÚTZB) na Fakultě stavební seminář Vzdělávání v oboru TZB a přínos technické praxi. Seminář byl uspořádán k 25. výročí založení ÚTZB a zúčastnili se ho představitelé, zaměstnanci a absolventi stavebních fakult z Brna, Prahy, Bratislavy, Košic, i zástupci firem a další hosté, v celkovém počtu 150 účastníků. V úvodní části proběhly prezentace o historii, současnosti, vědě a výzkumu ÚTZB. Významní pracovníci ústavu, včetně jeho zakladatele doc. Ing. Jiřího Cihláře, CSc., získali ocenění za zásluhy o rozvoj ústavu. Slavnostní seminář byl zakončen rautem a plesem. seminář o vzdělávání TZB Dne 26. února byla v přízemí levého křídla hlavní budovy A Fakulty stavební otevřena nová Pizzerie Presto. Pizzerie nabízí několik druhů pizz, steaky, těstoviny, saláty a nápoje, dokonce i pivo značky Bernard. Je provozována Kolejemi a menzami VUT v Brně, které ji také vybudovaly. Má 72 míst a otevírací dobu 10 21,30 hod. Toto moderně vybavené stravovací zařízení má rozšířit kapacitu stravovacích možností na fakultě. otevření pizzerie

14 Dne 14. března 2007 byla v Knihovnickém informačním centru uspořádána přednáška Co nového v oblasti e-books. e Přednášku uspořádala společnost Albertina Icome Praha, která se zabývá zpřístupňováním elektronických informačních zdrojů, jako např. odborných bází dat a oborových kolekcí vědecké literatury. Odbornou přednášku přednesl PhDr. Filip Vojtášek z uvedené společnosti. Hovořil také o podmínkách nákupu elektronických knih u jednotlivých nakladatelství a předvedl možnosti přístupu k elektronickým knihám. Akce se zúčastnilo okolo 35 zájemců zejména z vysokoškolských knihoven. Ing. Dalibor Hanžl z Masarykovy univerzity v Brně zajistil internetové vysílání celé přednášky. Organizací akce bylo pověřeno Knihovnické informační centrum FAST. přednáška o přístupu k elektronickým knihám

15 Dne 14. března uspořádal Studentský svaz a Studentská komora Akademického senátu pod záštitou děkana fakulty Reprezentační ples Fakulty stavební. Ples se konal v brněnském Boby centru, kde k tanci hrály skupiny Hulíňané, Fofrovanka, Cimbálová muzika J.Marečka a s programem vystoupily skupiny Magic Free Group a Honkytonk kankán. Hlavními sponzory večera byly Stavební veletrhy Brno, TONDACH a INFRAM. Reprezentační ples Ve dnech dubna se konala na Fakultě stavební VUT v Brně mezinárodní konference KoStaF Brno Konference byla určena pro zástupce studentů v akademických senátech stavebních fakult v České republice a Slovenské republice. Organizací akce je každým rokem pověřena jedna z šesti stavebních fakult (Brno, Praha, Ostrava, Bratislava, Košice, Žilina). Letošní organizace tedy patřila Brnu. Hlavními nosnými tématy byly otázky členství ve studentských organizacích, kompetence studentských komor, studentské mobility, systémy zkoušení, financování studentských komor i možnosti sportovního využití a stravování. Studenti se zúčastnili také výletu na hrad Veveří. Podnikli rovněž exkurzi do nové sportovní haly VUT, kde se utkali ve volejbalovém turnaji. konference KoStaf Dne 18. dubna bylo uspořádáno Společenské setkání zaměstnanců fakulty. Setkání bylo zahájeno děkanem fakulty a předsedou Výboru odborové organizace ve fakultní aule. Zde zazněl také koncert Musica Felix Octies.. V reprezentativních prostorách fakulty potom pokračovala volná zábava s možností občerstvení i tance. společenské setkání zaměstnanců

16 Ve dnech dubna se konaly na brněnském výstavišti Mezinárodní stavební veletrhy IBF, SHK a Elektro. V rámci stavebních veletrhů byla vyhlášena Stavba Jihomoravského kraje za rok Soutěžilo se v šesti kategoriích, do kterých bylo nominováno třicet projektů. Předsedou hodnotitelské poroty byl děkan Fakulty stavební VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. stavba roku JMK V kategorii rekonstrukcí udělila porota cenu budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně na Božetěchově ulici a rekonstruovanému náměstí Svobody v Brně. V kategorii bytových staveb byl oceněn bytový dům na Podbělově ulici, v kategorii staveb občanské vybavenosti zvítězila logopedická škola v Jundrově. Městské golfové hřiště v Jinačovicích získalo cenu v kategorii ekologických staveb, most na ulici Tuřanka zvítězil v kategorii dopravních staveb. Letištní terminál v Tuřanech byl oceněn v kategorii průmyslových a technologických staveb.

17 Dne 23. dubna se uskutečnil na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců ve spolupráci se společností EKO-KOM KOM druhý ročník soutěže EKOPROJEKT EKOPROJEKT. soutěž EKOPROJEKT Studenti 5. ročníku oboru Stavebně materiálového inženýrství měli za úkol v rámci předmětu Ekologie ve stavebnictví vytvořit návrh a prakticky ověřit možnosti zpracování a využití vybraných odpadních látek (skelného recyklátu, drceného polystyrenu a odřezků při výrobě laminátových prvků). Při využití odpadů vznikly stavební výrobky jako např. teracová dlažba, betonové tvárnice s polystyrenovou výplní, spárovací nebo injektážní hmota. Vypracované projekty byly hodnoceny komisí odborníků z oblasti materiálového inženýrství. Ze 14 projektů byly vyhodnoceny tři nejlepší. Dne 26. dubna uspořádal Ústav pozemního stavitelství konferenci Zastřešení budov. Účastníci konference prezentovali 36 odborných příspěvků, z toho dva příspěvky prezentovali účastníci ze zahraničí. Všechny příspěvky jsou obsahem sborníku vydaného pod ISBN konference o zastřešení budov

18 Dne 3. května se uskutečnila fakultní soutěž Studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ Soutěžilo se v jedenácti odborných sekcích (Pozemní stavby a architektura, Vodní hospodářství a vodní stavby, Dopravní stavby, Stavební mechanika, Materiálové inženýrství, Inženýrské konstrukce a mosty, Geotechnika, Geodézie a kartografie, Technická zařízení a energie budov, Ekonomika a řízení ve stavebnictví, Společenské vědy). Do soutěže bylo přihlášeno 220 prací. Fakultnímu kolu předcházela v jednotlivých sekcích oborová kola, z nichž postoupily nejlepší studentské práce. SVOČ Ve dnech května uspořádal Ústav geotechniky kurz Zakládání násypových těles ve složitých základových podmínkách (sanace neúnosného podlaží, zlepšování a vyztužování zemin, návrhy, provádění a kontrola). Dvoudenní kurz pořádaný v rámci celoživotního vzdělávání byl určen pro projektanty dopravních staveb, pracovníky stavebních firem a investorských organizací, i pro geotechnické specialisty a projektanty zabývajícími se zlepšováním podloží. Kurz byl součástí vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT ČR a byl zařazen v akreditovaných programech celoživotního vzdělávání ČKAIT. Garantem kurzu byla doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. Účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu. kurz CŽV o zakládání násypových těles Ve dnech května uspořádal Ústav architektury zahraniční exkurzi do Rakouska. Cílem exkurze bylo seznámit studenty s významnými historickými památkami i se současnou architekturou Dolního Rakouska a Vídně. Na programu, připraveném PhDr. Martinem Horáčkem, Ph.D., byla např. návštěva vládní čtvrti St. Pölten, kláštera v Melku, muzea karikatur a haly umění v Kremsu, muzea současného umění v Klosterneurburgu a shlédnutí památek ve Vídni. exkurze do Rakouska Ústav architektury

19 Dne 15. května předal rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, řediteli Ústavu soudního inženýrství prof. Ing. Albertu Bradáčovi, DrSc., dekret, kterým se tento ústav stal prvním samostatným vysokoškolským ústavem v dějinách VUT. Změnu postavení schválil Akademický senát VUT v Brně vzhledem k úspěchům dosaženým ve výuce i ve znalecké a tvůrčí činnosti ústavu. Ústav soudního inženýrství s celoškolským působením (součást rektorátu) byl založen v roce O založení se velkou měrou zasloužil Ing. Jiří Smrček, významný odborník v oblasti znalectví. Ústav může díky získané samostatnosti, obdobně jako fakulty, pořádat bakalářské, magisterské a doktorské studium v daném oboru. Ústav soudního inženýrství Ve dnech května se konala v Třeboni konference nce Vytápění Na konferenci proběhlo také vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže o cenu prof. Pulkrábka, vypsanou redakční radou časopisu VVI - Vytápění, Větrání, Instalace. Soutěžilo se o nejlepší článek mladého autora publikovaného v časopise STP - Společnost pro techniku prostředí. Cílem soutěže bylo vytvořit prostor pro seznámení širší veřejnosti s výzkumnými a vývojovými pracemi mladých techniků (nejčastěji studentů či absolventů doktorského studia), nebo s jejich zkušenostmi z projekční a dodavatelské činnosti. konference o vytápění

20 Do soutěže bylo zařazeno patnáct článků mladých autorů. Cenu prof. Pulkrábka za druhé místo v soutěži získal Ing. Vít Koverdynský z Ústavu technického zařízení budov za článek Tepelná izolace s kapilárně aktivní tkaninou pro rozvody chladu. V článku jsou shrnuty výsledky autorova ročního experimentálního výzkumu prováděného v rámci výměnného programu Sokrates Erasmus na Technické univerzitě v Dánsku. Dne 24. května proběhl na Stavební fakultě Žilinské univerzity 8. ročník mezinárodní soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ Soutěže o nejlepší odbornou publikaci se zúčastnili studenti stavebních fakult z České republiky a ze Slovenské republiky (TU Košice, STU Bratislava, Žilinská univerzita, ČVUT Praha, VŠB TU Ostrava, VUT Brno). Soutěžilo se v deseti odborných sekcích. Studenti naší fakulty získali čtyři první místa, pět druhých míst a tři třetí místa. Oceněné práce byly slavnostně vyhlášeny na začátku společenského setkání zástupců jednotlivých fakult a soutěžících studentů. SVOČ Ve dnech května uspořádala fakultní pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti odborný zájezd Města na Dunaji voda, města a technika. odborný zájezd města na Dunaji vodní dílo Johenstein Řezno kamenný most

21 Účastníci zájezdu, odborníci z fakulty i další zájemci, si prohlédli např. město Řezno, památník Walhalla, vodní cestu u Straubingu, město Pasov, kde se stékají řeky Dunaj, Inn a Ilzu. Při plavbě lodí shlédli plavební stupně Jochenstein a Aschach. Dále navštívili město Linec, vodní dílo Abwinden Asten, památník druhé světové války Mauthausen, města Freistadt a Gmőnd a přehradu Landštejn. Zájezd se již tradičně vydařil. Byl totiž uskutečněn pod vedením zkušeného organizátora a průvodce Ing. Otty Podsedníka, CSc. Dne 5. června podlehl po dlouhém statečném boji zákeřné chorobě ve věku 57 let doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. Docent Puchrík byl odborníkem v oboru konstrukce a dopravní stavby. Působil na Ústavu železničních konstrukcí, kde vyučoval, publikoval a věnoval se i vědeckému výzkumu. Byl dlouholetým členem Akademického senátu FAST, členem Vědecké rady FAST a VUT. V letech zastával na fakultě funkci proděkana, v letech potom funkci děkana. Docent Puchrík vynikal také svým lidským a přátelským přístupem ke všem zaměstnancům a kolegům, kteří při smutečním rozloučení dne 11. června zcela zaplnili obřadní síň brněnského krematoria. osobnosti, úmrtí doc. Puchrík Dne 6. června uplynulo sto let od narození jednoho z našich nejvýznamnějších vodohospodářských odborníků profesora Ing. Dr. techn. Stanislava Kratochvila, DrSc. Prof. Kratochvil byl již ve svých 38 letech jmenován vysokoškolským profesorem pro obory hydraulika, přehrady a využití vodní energie na Slovenské technické vysoké škole v Bratislavě. Na této škole zastával také funkci proděkana a děkana. V roce 1952 se po odchodu prof. Jana Bažanta osobnosti, výročí prof.s.kratochvil

22 do důchodu vrátil do Brna, kde působil jako vedoucí katedry hydrotechniky na tehdejší Vysoké škole stavitelské a zastával i funkci proděkana Stavební fakulty. Všestrannost prof. Kratochvila spočívala v jeho dlouholeté pedagogické činnosti, v publikační a výzkumné činnosti. Působil také na zahraničních univerzitách, účastnil se mezinárodních kongresů, zahraničních studijních a pracovních pobytů. V praxi se významně podílel na projektu a stavbě řady přehrad, např. Vranovské, Kníničské, Vírské, Lipník, Dalešice. Dne 14. června uspořádal Ústav stavební mechaniky FAST a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR seminář Problémy lomové mechaniky VII komplexní modelování lomu pokročilých kompozitů. Seminář probíhal na Ústavu stavební mechaniky a zúčastnili se ho odborníci z dané oblasti. Předneseno bylo osm příspěvků. seminář o problémech lomové mechaniky Ve dnech června se konaly v aule fakulty slavnostní promoce studentů magisterského studijního programu. Promováno bylo celkem 583 studentů, kterým byl udělen titul Ing. promoce inženýrů Dne 3. července proběhly v aule e fakulty slavnostní promoce studentů bakalářského studijního programu. Titul Bc. byl udělen 44 studentům. promoce bakalářů

23 Ve dnech srpna uspořádala fakultní pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti odborný zájezd z Hanzovní města města a architektura. Organizací akce, kterou naplnili odborníci i další zájemci z fakulty či z praxe, se ujal Ing. Otto Podsedník, CSc. Účastníci navštívili a prohlédli si architektonické pamětihodnosti např. ve městech Wismar, Lőbeck, Hamburg, Brémy, Osnabrőck Mőnster, Hannover, Lipsko a Chemnitz. odborný zájezd hanzovní města Ve dnech září uspořádal Ústav fyziky tradiční mezinárodní workshop Physical and Material Engineering Workshop byl určený pro výměnu poznatků získaných v oblasti výzkumu na pracovištích kateder fyziky stavebních fakult. Akce se konala ve Velkých Losinách a zúčastnili se jí pracovníci ze Slovenské university v Bratislavě, ČVUT v Praze a VUT v Brně. Byl vydán sborník obsahující 53 odborných příspěvků. mezinárodní worshop

24 Ve dnech září se konala 27. Konference o geometrii a počítačové grafice Konference byla uspořádána v Nedvědicích a zúčastnilo se jí 71 odborníků. Předneseno bylo 53 příspěvků na téma geometrické modelování, výpočtová geometrie a její aplikace, výuka geometrie na středních a vysokých školách, proměny geometrického kurikula a doktorské studium. Organizačně byla akce zajištěna ve spolupráci České společnosti pro geometrii a počítačovou grafiku Jednoty českých matematiků a fyziků, Fakulty stavební a Fakulty strojní VUT v Brně. konference o geometrii a počítačové grafice Dne 12. září byl v Třebíči slavnostně ukončen největší regionální projekt kanalizací a čistíren odpadních vod Ochrana vod povodí řeky Dyje. Slavnostního ukončení se účastnila řada významných hostů. Byli mezi nimi prezident Václav Klaus, ministr životního prostředí Martin Bursík a ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek. Na přípravě i realizaci projektu se podíleli také pracovníci Ústavu Vodního hospodářství obcí a Ústavu vodních staveb pod vedením doc. Ing. Petra Hlavínka, CSc. Projekt byl realizován ve čtyřech regionech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Na Blanensku byla zprovozněna čistírna odpadních vod a kanalizace, ve Šlapanicích byla zprovozněna kanalizace, na Třebíčsku a na Žďársku čistírna a kanalizace. ukončení projektu Ochrana vod povodí Dyje

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice číslo 20, PROSINEC 1999 Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice Akademický senát Univerzity Pardubice na svém zasedání v úterý 26. října 1999 provedl v druhé části jednání volbu kandidáta

Více

číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám všem v úvodu popřál jménem vedení Univerzity Pardubice mnoho úspěchů v novém akademickém roce 1998/99, do něhož

Více

Zpravodaj Univerzity Pardubice

Zpravodaj Univerzity Pardubice Zpravodaj Univerzity Pardubice číslo 48 / prosinec 2006 Denbojestudentůzasvoboduademokracii univerzita Středa 15. listopadu 2006 18:00 hodin salonek menzy katedra tělovýchovy a sportu a Univerzitní sportovní

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Počet studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 1 28 % bakal. progr. 2 52 % magister. progr. 3 9 % magister.

Více

Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol Rektor udělil dva čestné doktoráty

Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol Rektor udělil dva čestné doktoráty číslo 76 / červenec prosinec 2013 Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol Rektor udělil dva čestné doktoráty V pondělí 30. září v 10 hodin proběhlo na univerzitě v Aule Arnošta

Více

UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ

UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ OBOR EBF MÁ PRVNÍ ABSOLVENTY 2 / 2010 / 20. ROČNÍK ARCHITEKT PETR UHLÍŘ DOSTAL CENU MĚSTA BRNA BUSINESS POINT 2010 OBSAH 2 / 2010 / 20. ROČNÍK / UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ 03 NÁŠ ROZHOVOR:

Více

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy...

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Obsah Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory...

Více

Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory

Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory číslo 68 / červenec 2011 Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory Ve dnech 18. až 28. dubna připravila Univerzita Pardubice Zážitkový supertýden. V rámci celého týdne proběhla

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE 2008... 4

Více

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 4 2009 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Oblasti zvou na valné hromady ČKAIT je aktivní v evropských inženýrských organizacích Celoživotní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007 O ZO ČSOP VERONICA Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody

Více

Kdo chce kopat první ligu, musí mít k tomu schopné hráče Rozhovor s profesorem karlem Matějkou

Kdo chce kopat první ligu, musí mít k tomu schopné hráče Rozhovor s profesorem karlem Matějkou tecnicall Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze II 2007 Kdo chce kopat první ligu, musí mít k tomu schopné hráče Rozhovor s profesorem karlem Matějkou STRANA 4 něco jiného je stavět parlament

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Výroční zpráva o činnosti 2014 www.fs.tul.cz Obsah 1 Úvod 1 2 Struktura fakulty 3 2.1 Orgány fakulty 2.2 Struktura fakulty 2.3 Personální struktura fakulty

Více

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Stalo se na UHK 24. května 2007 navštívil Univerzitu Hradec Králové předseda vlády České republiky Ing. Mirek Topolánek.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ KVĚTEN 2014 1) kolegium rektora projednalo dne 2. 4. 2014, 2) Akademický senát UHK podle 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých

Více

LISTOPAD 2006, 9. číslo, ročník 14

LISTOPAD 2006, 9. číslo, ročník 14 LISTOPAD 2006, 9. číslo, ročník 14 ZSF OU má novou učebnu Co nového na Filozofické fakultě OU? Slavnostní inaugurace děkanky FF OU Den mexické kultury Studijní cesta do Ostravy Sportovní reprezentace Ostravské

Více

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA ROČNÍK XIV. 2010 Akademik ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA číslo3 Uč se jazyky! Na VŠB-TUO víme, jak na to! / Ústřední knihovna po roce opět otevřena / Studenti oboru Eurospráva na návštěvě v institucích Evropské

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová

ÚVODNÍ SLOVO. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová Ekonomická fakulta / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta Teologická fakulta / Zdravotně sociální fakulta / Zemědělská fakulta / Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech

Více

Konference EUA v Brně XVI. Z workshopu studentů designu v Košicích. Veletrh vzdělávání Gaudeamus. Soutěž architektů na přestavbu Údolní

Konference EUA v Brně XVI. Z workshopu studentů designu v Košicích. Veletrh vzdělávání Gaudeamus. Soutěž architektů na přestavbu Údolní 2006 Konference EUA v Brně 10 XVI Veletrh vzdělávání Gaudeamus Soutěž architektů na přestavbu Údolní Z workshopu studentů designu v Košicích Obsah 3... BRNO PŘIVÍTALO KONFERENCI EVROPSKÉ ASOCIACE UNIVERZIT

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

O naši expozici byl v Brně značný zájem

O naši expozici byl v Brně značný zájem Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

XVII. Nové šatny u sportovní haly. Studentka VUT uspěla v soutěži krásy. Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři

XVII. Nové šatny u sportovní haly. Studentka VUT uspěla v soutěži krásy. Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři XVII 2007 8 Nové šatny u sportovní haly Studentka VUT uspěla v soutěži krásy Solární elektromobil přijel na VUT Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři Obsah 3... NÁŠ ROZHOVOR: ING. ZBYNĚK KADLEC

Více

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 4 Rektor ocenil nejlepší vědce a vědecko-výzkumné týmy / Mezinárodní festival v Buenos Aires Argentina 2010 / Unikátní studentská mobilní televize na VŠB-TUO / Nová dimenze 30 astronomických let Hvězdárny

Více

Listopad po 65 a 15 letech

Listopad po 65 a 15 letech Listopad po 65 a 15 letech 17. listopad v Praze Václavské náměstí u sochy sv. Václava v 15:00 hodin studenti s transparenty a podpis petice proti existenci komunistické strany Národní třída v 15:30 hodin

Více