Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně"

Transkript

1 Kronika Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Rok 2007

2 Kronika Fakulty stavební Rok 2007 Záznam roku 2007 obsahuje v úvodní části základní údaje o fakultě a dále potom chronologický záznam událostí roku. Zapsala: PhDr. Marie Davidová Základní údaje o fakultě Vedení fakulty (funkční období od do ) děkan: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. proděkani: tajemník: doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc. doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Ing. Tibor Horoščák, CSc. předseda Akademického senátu: předseda Studentské komory Akademického senátu: předseda Výboru Fakultní odborové organizace: Ing. Aleš Krejčí, CSc. Martin Kotol Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Vedoucí oborů E Management ve stavebnictví G Geodézie a kartografie K Konstrukce a dopravní stavby M Stavebně materiálové inženýrství S Pozemní stavby V Vodní hospodářství a vodní stavby A Architektura pozemních staveb Teoretický a společensko vědní doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. doc. Ing. Josef Weigel, CSc. doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. doc. Ing. Rudolf Hela, CSc. doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

3 Děkanát FAST a vedoucí oddělení Pedagogicko-vědecké oddělení Ekonomické oddělení Zaměstnanecké oddělení Oddělení vnitřních a vnějších vztahů Ing. Světlana Popelová Ing. Zdeněk Svoboda Ing. Tibor Horoščák, CSc. Eva Macháňová Ústavy FAST a jejich vedoucí Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Ústav fyziky Ústav chemie Ústav stavební mechaniky Ústav geodézie Ústav geotechniky Ústav pozemního stavitelství Ústav architektury Ústav technologie stavebních hmot a dílců Ústav betonových a zděných konstrukcí Ústav pozemních komunikací Ústav železničních konstrukcí a staveb Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ústav vodního hospodářství obcí Ústav vodních staveb Ústav vodního hospodářství krajiny Ústav technických zařízení budov Ústav automatizace inženýrských úloh Ústav stavební ekonomiky a řízení Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Ústav stavebního zkušebnictví Ústav společenských věd prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. doc. Ing. Josef Weigel, CSc. doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc. prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. prof. Ing. Jan Šulc, CSc. prof. Ing. Miloš Starý, CSc. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. PhDr. Darja Daňková Ostatní pracoviště a jejich vedoucí Knihovnické informační centrum Správa technické infrastruktury Správa areálu PhDr. Marie Davidová Ing. Miloslav Zimmermann Ing. Jiří Fiala Další součásti FAST a jejich vedoucí Centrum integrovaného navrhování progresivních prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. stavebních konstrukcí Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

4 Programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě Pracoviště pro modernizaci výuky na FAST VUT prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. Vzdělávací činnost V roce 2007 bylo na Fakultě stavební akreditováno celkem devět studijních programů, z toho čtyři bakalářské, dva magisterské a tři doktorské studijní programy. Bakalářské studijní programy: Stavitelství, Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie, Architektura pozemních staveb. Magisterské navazující a dobíhající studijní programy: Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie. Doktorské studijní programy: Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie, Soudní inženýrství. Počty studentů a absolventů Na fakultě studovalo celkem studentů. Z tohoto počtu studovalo studentů bakalářský studijní program, 893 studentů magisterský studijní program a 524 studentů doktorský studijní program. Studium ukončilo celkem 667 absolventů, z toho 44 studentů ukončilo bakalářský studijní program, 583 studentů ukončilo magisterský studijní program a 40 studentů doktorský studijní program. Dosažení pedagogických a vědeckých hodností Habilitační řízení pro jmenování docentem úspěšně dokončili dva akademičtí pracovníci. Jmenovací řízení ke jmenování profesorem úspěšně dokončila jedna docentka. Jmenováni byli dva noví docenti (viz zápis chronologických událostí dne ) a jedna profesorka (viz zápis chronologických událostí dne 5.11.).

5 Věda a výzkum Výzkumná a vědecká činnost byla podporována z programů MŠMT, z výzkumných záměrů, výzkumných center a z center základního výzkumu. Řešeny byly také Rozvojové programy MŠMT pro veřejné vysoké školy, projekty Grantové agentury ČR, projekty z Fondu rozvoje vysokých škol a projekty financované ze Strukturálních fondů. Do této činnosti byli zapojování i studenti doktorského studia. Fakulta stavební byla řešitelem výzkumného záměru Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné konstrukce (řešitel prof. Štěpánek, doba řešení ). Pokračovalo řešení výzkumného záměru z roku 2005 Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí (řešitel prof. Drochytka, doba řešení do roku 2010). Zahraniční mobility Fakulta stavební udržuje kontakty s více než 82 zahraničními vědeckými a pedagogickými institucemi. V roce 2007 bylo uskutečněno celkem 513 zahraničních cest, které byly hrazeny většinou z přidělených grantů, výzkumných záměrů a z mobilitních fondů (Action, CEEPUS, Sokrates/Erasmus). V rámci studentských mobilit bylo realizováno 59 zahraničních pobytů a v rámci učitelských mobilit bylo realizováno 57 pobytů p v zahraničí. Fakultu stavební navštívilo 144 zahraničních pedagogů, doktorandů a studentů. Spolupráce s praxí Odborná spolupráce s praxí probíhala v oblasti vědecko-výzkumné i v oblasti dalšího vzdělávání. Pokračovalo řešení projektu Evropského sociálního fondu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů TETRAEDR. V Programech dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě probíhala spolupráce s deseti středními školami

6 Jihomoravského kraje a s firmami Skanska, a.s., Českomoravský cement, a.s., OHL ŽS, a.s. a Firesta, a.s. Pokračovalo rovněž řešení projektu Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství. Nadále se rozvíjela spolupráce se stavebními firmami OHL ŽS Brno, Metrostav, a.s., Skanska CZ, Svaz výroby cementů, ČEZ Praha, ČSB, ČKAIT, ČSSI. Celoživotní vzdělávání (CŽV) Kurzy Celoživotního vzdělávání jsou zaměřeny na vzdělávání dospělých v rámci jejich produkčního cyklu (podle Zákona o vysokých školách č. 111/1998 a v duchu Lisabonské úmluvy Evropské unie). V roce 2006 bylo uspořádáno 56 kurzů, které probíhaly ve třech oblastech: - v rámci akreditovaných studijních programů - komplexní vzdělávání pro veřejnou správu podle Zákona č. 312/2002 Sb. - individuální kurzy v oblasti stavebnictví a veřejné správy.

7 Chronologický ologický záznam událostí Dne 20. ledna se uskutečnil Den otevřených dveří pro zájemce o studium na Fakultě stavební v akademickém roce Členové vedení fakulty, oborových rad a vedoucí ústavů zde podali zájemcům o studium základní informace o fakultě, otevíraných studijních programech, jejich oborech, přijímacích zkouškách apod. Zodpovídali také na otázky z řad uchazečů. Dále následovaly oborově zaměřené prohlídky jednotlivých pracovišť fakulty. Zájemcům byly poskytnuty tištěné materiály s informacemi o fakultě a studijních programech. Mohli si zakoupit také sbírky příkladů z matematiky a fyziky pro přípravu na přijímací zkoušky. Den otevřených dveří Dne 24. ledna se konala v aule Fakulty stavební 9. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV Záštitu nad konferencí převzali rektor VUT v Brně, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, a děkan FAST, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Značný zájem o tuto akci projevily firmy působící v různých oblastech stavebnictví, které konferenci také finančně podpořily. Organizace se ujali studenti doktorského studia z Ústavu betonových a zděných konstrukcí, Ústavu stavebního zkušebnictví a Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí. Konference se setkala s velkým zájmem studentů technických univerzit nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Rumunska, Japonska, Velké Británie. Do dvaceti vyhlášených odborných sekcí se přihlásilo téměř 400 přispěvovatelů. konference JUNIORSTAV

8 V rámci konference získali studenti příležitost pro publikaci a prezentaci výsledků své vědecko výzkumné činnosti. Měli možnost také diskutovat s dalšími účastníky o daných problémech a navázat kontakt s praxí. Hlavním nosným tématem byla např. spolehlivost nosných stavebních konstrukcí, progresivní konstrukční materiály a jejich aplikace v inženýrském stavitelství, modernizace silniční a železniční sítě, rozvoj metod ve stavebním zkušebnictví, nízkoenergetické domy. Ve dnech ledna uspořádal Ústav geotechniky v rámci celoživotního vzdělávání kurz Geotechnika pro praxi (metody výstavby, návrhu a posouzení stavebních jam, výpočetní postupy, normy, využití softwarů pro řešení geotechnických úloh). Cílem kurzu bylo, aby účastníci získali nejnovější poznatky z oblasti speciálního zakládání staveb. Přednášky byly zaměřeny především na problematiku stavebních jam a odvodňování základové půdy. Kurz byl součástí vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT ČR a byl zařazen v akreditovaných programech celoživotního vzdělávání ČKAIT. Garantem kurzu byla doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., vedoucí Ústavu geotechniky. Účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu. kurz CŽV o geotechnice v praxi

9 Dne 26. ledna uspořádal Ústav technologie stavebních hmot a dílců pod záštitou vedoucího prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., moravskou zabíjačku ku,, která v tomto roce dosáhla již své dvanáctileté tradice. V posledních letech je uskutečňována pod názvem CONCRETE PIG. Akce se účastní nejen hosté z Fakulty stavební, VUT, ale i ze spřátelených univerzit českých i zahraničních (např. z Rakouska, Německa, Norska, Slovenska, Řecka), i hosté pozvaní ze spolupracujících stavebních firem. Na programu bylo, jako každoročně, přijímání nových doktorandů do Cechu hmotařského. CONCRETE PIG V tomto roce byla také předána ocenění Řádem cechu hmotařského významným osobnostem z oboru stavebních hmot, kteří dlouhodobě spolupracují s Ústavem technologie stavebních hmot a dílců. Po oficiální části programu následovala volná zábava, k poslechu i tanci hrála živá hudba. A přitom se konzumovaly výborně připravené zabíjačkové pochoutky: pečené maso, ovar, řízky, jitrnice, škvarky. Celá akce byla dobrou příležitostí k neformálnímu setkání s kolegy a přáteli.

10 Ve dnech ledna uspořádal Ústav soudního inženýrství VUT v Brně ve spolupráci s Asociací znalců a odhadů ČR a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod 16. Mezinárodní konferenci absolventů studia technického znalectví. Záštitu nad akcí převzal rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA. V úvodní části byla řešena problematika výkonu znalecké činnosti ve vztahu k soudním orgánům. Poté byla konference rozdělena do dvou sekcí, a to Stavebnictví, odhady nemovitostí a Silniční nehody, oceňování motorových vozidel. V sekci Stavebnictví a oceňování nemovitostí bylo předneseno 19 odborných příspěvků, které byly věnovány problematice oceňování nemovitostí, technickým otázkám spojeným se znaleckou činností, haváriím střech v zimním období, posuzováním jedno a dvouplášťových střech, navrhováním konstrukcí s kompozitní výztuží. Konference se zúčastnilo téměř 300 odborníků, mezi nimiž nechyběli ani odborníci z Fakulty stavební. Přednesené příspěvky byly postupně publikovány v časopise Soudní inženýrství. Společenský večer soudních znalců se konal ve stylové vinárně U královny Elišky. konference soudních znalců

11 Dne ledna l odcestoval doc. RNDr. Josef Dalík, CSc. z Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie na tříměsíční pobyt do Národní univerzity v Irsku (National University of Ireland ). V rámci programu Erasmus zde vyučoval na Ústavu matematiky v univerzitním městečku Maynooth. Jednalo se již o druhý dlouhodobý pobyt doc. Dalíka na irské univerzitě. V rámci mobility programu Socrates Erasmus zde vyučoval již v roce zahraniční mobility doc. Dalík Dne 31. ledna uspořádal Ústav chemie n a Fakultě stavební seminář Metakaolin Seminář byl zaměřen na výzkum a vývoj výroby metakaolinu, studia jeho vlastností a uplatnění ve stavebních pojivech. Zúčastnilo se ho 45 odborníků. Předneseno bylo 12 příspěvků, které byly publikovány ve sborníku (ISBN ). Odborným garantem semináře byla prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. seminář Metakaolin Dne 31. ledna byla oceněna vědecká práce prof. RNDr. Tomáše Fickera, DrSc., z Ústavu fyziky. Jednalo se o publikaci článku Charging by walking, která byla zveřejněna v renomovaném časopise Journal of Physics: Applied Physics D, 39,2006. Publikace byla oceněna redakcí tohoto časopisu jako jedna ze třiceti nejúspěšnějších vědeckých prací roku Článek se zabýval problematikou elektrizace osob následkem chůze po nevodivém povrchu podlah. ocenění práce prof. Fickera

12 Dne 31. ledna byla v kampusu VUT Pod Palackého vrchem slavnostně otevřena moderní víceúčeloví sportovní hala. Jedná se o největší halu pro sálové sporty v ČR. Je možno zde provozovat florbal, futsal, tenis i házenou. Ke komfortu sportovců přispívá speciální povrch podlahy a podlahové vytápění. Náklady na výstavbu dosáhly 110 milionů korun, z nichž 65 milionů poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 45 milionů uhradilo VUT z vlastních zdrojů. Na jaře byla dokončena také výstavba objektu šaten, klubovny, kanceláří, rehabilitačního centra i šaten a sociálního zařízení pro venkovní sportoviště. V červenci pak byly uvedeny do provozu ještě tři nové venkovní tenisové kurty s umělým povrchem. Generálním projektantem stavby byl Hexaplan International, s.r.o., autory projektu byli prof. Ing. arch. Ivan Ruller a Ing. arch. Martin Borák. Stavbu zhotovila firma MiTTaG, s.r.o., pozemní a průmyslové stavitelství. Celé sportoviště spravuje Centrum sportovních aktivit VUT (CESA), jehož ředitelem je PaeDr. Jaroslav Bogdálek. Sportoviště mohou využívat studenti a zaměstnanci všech fakult VUT, tedy i Fakulty stavební. otevření sportovní haly Dne 1. února uspořádal Ústav geodézie jubilejní 10. seminář s mezinárodní účastí Aplikace družicových měření v geodézii. Cílem semináře bylo přispět k informovanosti odborníků o současném stavu a vývoji v oblasti družicových systémů, aplikací družicových měření i o stavu geodetických a kartografických prací. Seminář byl doplněn firemní výstavou geodetických přístrojů včetně jejich softwarového vybavení. Akce se zúčastnilo 131 odborníků z České republiky, ze Slovenské republiky a z Polska. Prezentované příspěvky byly publikovány ve sborníku. seminář o družicovém měření v geodézii

13 Dne 2. února uspořádal Ústav technických zařízení budov (ÚTZB) na Fakultě stavební seminář Vzdělávání v oboru TZB a přínos technické praxi. Seminář byl uspořádán k 25. výročí založení ÚTZB a zúčastnili se ho představitelé, zaměstnanci a absolventi stavebních fakult z Brna, Prahy, Bratislavy, Košic, i zástupci firem a další hosté, v celkovém počtu 150 účastníků. V úvodní části proběhly prezentace o historii, současnosti, vědě a výzkumu ÚTZB. Významní pracovníci ústavu, včetně jeho zakladatele doc. Ing. Jiřího Cihláře, CSc., získali ocenění za zásluhy o rozvoj ústavu. Slavnostní seminář byl zakončen rautem a plesem. seminář o vzdělávání TZB Dne 26. února byla v přízemí levého křídla hlavní budovy A Fakulty stavební otevřena nová Pizzerie Presto. Pizzerie nabízí několik druhů pizz, steaky, těstoviny, saláty a nápoje, dokonce i pivo značky Bernard. Je provozována Kolejemi a menzami VUT v Brně, které ji také vybudovaly. Má 72 míst a otevírací dobu 10 21,30 hod. Toto moderně vybavené stravovací zařízení má rozšířit kapacitu stravovacích možností na fakultě. otevření pizzerie

14 Dne 14. března 2007 byla v Knihovnickém informačním centru uspořádána přednáška Co nového v oblasti e-books. e Přednášku uspořádala společnost Albertina Icome Praha, která se zabývá zpřístupňováním elektronických informačních zdrojů, jako např. odborných bází dat a oborových kolekcí vědecké literatury. Odbornou přednášku přednesl PhDr. Filip Vojtášek z uvedené společnosti. Hovořil také o podmínkách nákupu elektronických knih u jednotlivých nakladatelství a předvedl možnosti přístupu k elektronickým knihám. Akce se zúčastnilo okolo 35 zájemců zejména z vysokoškolských knihoven. Ing. Dalibor Hanžl z Masarykovy univerzity v Brně zajistil internetové vysílání celé přednášky. Organizací akce bylo pověřeno Knihovnické informační centrum FAST. přednáška o přístupu k elektronickým knihám

15 Dne 14. března uspořádal Studentský svaz a Studentská komora Akademického senátu pod záštitou děkana fakulty Reprezentační ples Fakulty stavební. Ples se konal v brněnském Boby centru, kde k tanci hrály skupiny Hulíňané, Fofrovanka, Cimbálová muzika J.Marečka a s programem vystoupily skupiny Magic Free Group a Honkytonk kankán. Hlavními sponzory večera byly Stavební veletrhy Brno, TONDACH a INFRAM. Reprezentační ples Ve dnech dubna se konala na Fakultě stavební VUT v Brně mezinárodní konference KoStaF Brno Konference byla určena pro zástupce studentů v akademických senátech stavebních fakult v České republice a Slovenské republice. Organizací akce je každým rokem pověřena jedna z šesti stavebních fakult (Brno, Praha, Ostrava, Bratislava, Košice, Žilina). Letošní organizace tedy patřila Brnu. Hlavními nosnými tématy byly otázky členství ve studentských organizacích, kompetence studentských komor, studentské mobility, systémy zkoušení, financování studentských komor i možnosti sportovního využití a stravování. Studenti se zúčastnili také výletu na hrad Veveří. Podnikli rovněž exkurzi do nové sportovní haly VUT, kde se utkali ve volejbalovém turnaji. konference KoStaf Dne 18. dubna bylo uspořádáno Společenské setkání zaměstnanců fakulty. Setkání bylo zahájeno děkanem fakulty a předsedou Výboru odborové organizace ve fakultní aule. Zde zazněl také koncert Musica Felix Octies.. V reprezentativních prostorách fakulty potom pokračovala volná zábava s možností občerstvení i tance. společenské setkání zaměstnanců

16 Ve dnech dubna se konaly na brněnském výstavišti Mezinárodní stavební veletrhy IBF, SHK a Elektro. V rámci stavebních veletrhů byla vyhlášena Stavba Jihomoravského kraje za rok Soutěžilo se v šesti kategoriích, do kterých bylo nominováno třicet projektů. Předsedou hodnotitelské poroty byl děkan Fakulty stavební VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. stavba roku JMK V kategorii rekonstrukcí udělila porota cenu budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně na Božetěchově ulici a rekonstruovanému náměstí Svobody v Brně. V kategorii bytových staveb byl oceněn bytový dům na Podbělově ulici, v kategorii staveb občanské vybavenosti zvítězila logopedická škola v Jundrově. Městské golfové hřiště v Jinačovicích získalo cenu v kategorii ekologických staveb, most na ulici Tuřanka zvítězil v kategorii dopravních staveb. Letištní terminál v Tuřanech byl oceněn v kategorii průmyslových a technologických staveb.

17 Dne 23. dubna se uskutečnil na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců ve spolupráci se společností EKO-KOM KOM druhý ročník soutěže EKOPROJEKT EKOPROJEKT. soutěž EKOPROJEKT Studenti 5. ročníku oboru Stavebně materiálového inženýrství měli za úkol v rámci předmětu Ekologie ve stavebnictví vytvořit návrh a prakticky ověřit možnosti zpracování a využití vybraných odpadních látek (skelného recyklátu, drceného polystyrenu a odřezků při výrobě laminátových prvků). Při využití odpadů vznikly stavební výrobky jako např. teracová dlažba, betonové tvárnice s polystyrenovou výplní, spárovací nebo injektážní hmota. Vypracované projekty byly hodnoceny komisí odborníků z oblasti materiálového inženýrství. Ze 14 projektů byly vyhodnoceny tři nejlepší. Dne 26. dubna uspořádal Ústav pozemního stavitelství konferenci Zastřešení budov. Účastníci konference prezentovali 36 odborných příspěvků, z toho dva příspěvky prezentovali účastníci ze zahraničí. Všechny příspěvky jsou obsahem sborníku vydaného pod ISBN konference o zastřešení budov

18 Dne 3. května se uskutečnila fakultní soutěž Studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ Soutěžilo se v jedenácti odborných sekcích (Pozemní stavby a architektura, Vodní hospodářství a vodní stavby, Dopravní stavby, Stavební mechanika, Materiálové inženýrství, Inženýrské konstrukce a mosty, Geotechnika, Geodézie a kartografie, Technická zařízení a energie budov, Ekonomika a řízení ve stavebnictví, Společenské vědy). Do soutěže bylo přihlášeno 220 prací. Fakultnímu kolu předcházela v jednotlivých sekcích oborová kola, z nichž postoupily nejlepší studentské práce. SVOČ Ve dnech května uspořádal Ústav geotechniky kurz Zakládání násypových těles ve složitých základových podmínkách (sanace neúnosného podlaží, zlepšování a vyztužování zemin, návrhy, provádění a kontrola). Dvoudenní kurz pořádaný v rámci celoživotního vzdělávání byl určen pro projektanty dopravních staveb, pracovníky stavebních firem a investorských organizací, i pro geotechnické specialisty a projektanty zabývajícími se zlepšováním podloží. Kurz byl součástí vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT ČR a byl zařazen v akreditovaných programech celoživotního vzdělávání ČKAIT. Garantem kurzu byla doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. Účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu. kurz CŽV o zakládání násypových těles Ve dnech května uspořádal Ústav architektury zahraniční exkurzi do Rakouska. Cílem exkurze bylo seznámit studenty s významnými historickými památkami i se současnou architekturou Dolního Rakouska a Vídně. Na programu, připraveném PhDr. Martinem Horáčkem, Ph.D., byla např. návštěva vládní čtvrti St. Pölten, kláštera v Melku, muzea karikatur a haly umění v Kremsu, muzea současného umění v Klosterneurburgu a shlédnutí památek ve Vídni. exkurze do Rakouska Ústav architektury

19 Dne 15. května předal rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, řediteli Ústavu soudního inženýrství prof. Ing. Albertu Bradáčovi, DrSc., dekret, kterým se tento ústav stal prvním samostatným vysokoškolským ústavem v dějinách VUT. Změnu postavení schválil Akademický senát VUT v Brně vzhledem k úspěchům dosaženým ve výuce i ve znalecké a tvůrčí činnosti ústavu. Ústav soudního inženýrství s celoškolským působením (součást rektorátu) byl založen v roce O založení se velkou měrou zasloužil Ing. Jiří Smrček, významný odborník v oblasti znalectví. Ústav může díky získané samostatnosti, obdobně jako fakulty, pořádat bakalářské, magisterské a doktorské studium v daném oboru. Ústav soudního inženýrství Ve dnech května se konala v Třeboni konference nce Vytápění Na konferenci proběhlo také vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže o cenu prof. Pulkrábka, vypsanou redakční radou časopisu VVI - Vytápění, Větrání, Instalace. Soutěžilo se o nejlepší článek mladého autora publikovaného v časopise STP - Společnost pro techniku prostředí. Cílem soutěže bylo vytvořit prostor pro seznámení širší veřejnosti s výzkumnými a vývojovými pracemi mladých techniků (nejčastěji studentů či absolventů doktorského studia), nebo s jejich zkušenostmi z projekční a dodavatelské činnosti. konference o vytápění

20 Do soutěže bylo zařazeno patnáct článků mladých autorů. Cenu prof. Pulkrábka za druhé místo v soutěži získal Ing. Vít Koverdynský z Ústavu technického zařízení budov za článek Tepelná izolace s kapilárně aktivní tkaninou pro rozvody chladu. V článku jsou shrnuty výsledky autorova ročního experimentálního výzkumu prováděného v rámci výměnného programu Sokrates Erasmus na Technické univerzitě v Dánsku. Dne 24. května proběhl na Stavební fakultě Žilinské univerzity 8. ročník mezinárodní soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ Soutěže o nejlepší odbornou publikaci se zúčastnili studenti stavebních fakult z České republiky a ze Slovenské republiky (TU Košice, STU Bratislava, Žilinská univerzita, ČVUT Praha, VŠB TU Ostrava, VUT Brno). Soutěžilo se v deseti odborných sekcích. Studenti naší fakulty získali čtyři první místa, pět druhých míst a tři třetí místa. Oceněné práce byly slavnostně vyhlášeny na začátku společenského setkání zástupců jednotlivých fakult a soutěžících studentů. SVOČ Ve dnech května uspořádala fakultní pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti odborný zájezd Města na Dunaji voda, města a technika. odborný zájezd města na Dunaji vodní dílo Johenstein Řezno kamenný most

21 Účastníci zájezdu, odborníci z fakulty i další zájemci, si prohlédli např. město Řezno, památník Walhalla, vodní cestu u Straubingu, město Pasov, kde se stékají řeky Dunaj, Inn a Ilzu. Při plavbě lodí shlédli plavební stupně Jochenstein a Aschach. Dále navštívili město Linec, vodní dílo Abwinden Asten, památník druhé světové války Mauthausen, města Freistadt a Gmőnd a přehradu Landštejn. Zájezd se již tradičně vydařil. Byl totiž uskutečněn pod vedením zkušeného organizátora a průvodce Ing. Otty Podsedníka, CSc. Dne 5. června podlehl po dlouhém statečném boji zákeřné chorobě ve věku 57 let doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. Docent Puchrík byl odborníkem v oboru konstrukce a dopravní stavby. Působil na Ústavu železničních konstrukcí, kde vyučoval, publikoval a věnoval se i vědeckému výzkumu. Byl dlouholetým členem Akademického senátu FAST, členem Vědecké rady FAST a VUT. V letech zastával na fakultě funkci proděkana, v letech potom funkci děkana. Docent Puchrík vynikal také svým lidským a přátelským přístupem ke všem zaměstnancům a kolegům, kteří při smutečním rozloučení dne 11. června zcela zaplnili obřadní síň brněnského krematoria. osobnosti, úmrtí doc. Puchrík Dne 6. června uplynulo sto let od narození jednoho z našich nejvýznamnějších vodohospodářských odborníků profesora Ing. Dr. techn. Stanislava Kratochvila, DrSc. Prof. Kratochvil byl již ve svých 38 letech jmenován vysokoškolským profesorem pro obory hydraulika, přehrady a využití vodní energie na Slovenské technické vysoké škole v Bratislavě. Na této škole zastával také funkci proděkana a děkana. V roce 1952 se po odchodu prof. Jana Bažanta osobnosti, výročí prof.s.kratochvil

22 do důchodu vrátil do Brna, kde působil jako vedoucí katedry hydrotechniky na tehdejší Vysoké škole stavitelské a zastával i funkci proděkana Stavební fakulty. Všestrannost prof. Kratochvila spočívala v jeho dlouholeté pedagogické činnosti, v publikační a výzkumné činnosti. Působil také na zahraničních univerzitách, účastnil se mezinárodních kongresů, zahraničních studijních a pracovních pobytů. V praxi se významně podílel na projektu a stavbě řady přehrad, např. Vranovské, Kníničské, Vírské, Lipník, Dalešice. Dne 14. června uspořádal Ústav stavební mechaniky FAST a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR seminář Problémy lomové mechaniky VII komplexní modelování lomu pokročilých kompozitů. Seminář probíhal na Ústavu stavební mechaniky a zúčastnili se ho odborníci z dané oblasti. Předneseno bylo osm příspěvků. seminář o problémech lomové mechaniky Ve dnech června se konaly v aule fakulty slavnostní promoce studentů magisterského studijního programu. Promováno bylo celkem 583 studentů, kterým byl udělen titul Ing. promoce inženýrů Dne 3. července proběhly v aule e fakulty slavnostní promoce studentů bakalářského studijního programu. Titul Bc. byl udělen 44 studentům. promoce bakalářů

23 Ve dnech srpna uspořádala fakultní pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti odborný zájezd z Hanzovní města města a architektura. Organizací akce, kterou naplnili odborníci i další zájemci z fakulty či z praxe, se ujal Ing. Otto Podsedník, CSc. Účastníci navštívili a prohlédli si architektonické pamětihodnosti např. ve městech Wismar, Lőbeck, Hamburg, Brémy, Osnabrőck Mőnster, Hannover, Lipsko a Chemnitz. odborný zájezd hanzovní města Ve dnech září uspořádal Ústav fyziky tradiční mezinárodní workshop Physical and Material Engineering Workshop byl určený pro výměnu poznatků získaných v oblasti výzkumu na pracovištích kateder fyziky stavebních fakult. Akce se konala ve Velkých Losinách a zúčastnili se jí pracovníci ze Slovenské university v Bratislavě, ČVUT v Praze a VUT v Brně. Byl vydán sborník obsahující 53 odborných příspěvků. mezinárodní worshop

24 Ve dnech září se konala 27. Konference o geometrii a počítačové grafice Konference byla uspořádána v Nedvědicích a zúčastnilo se jí 71 odborníků. Předneseno bylo 53 příspěvků na téma geometrické modelování, výpočtová geometrie a její aplikace, výuka geometrie na středních a vysokých školách, proměny geometrického kurikula a doktorské studium. Organizačně byla akce zajištěna ve spolupráci České společnosti pro geometrii a počítačovou grafiku Jednoty českých matematiků a fyziků, Fakulty stavební a Fakulty strojní VUT v Brně. konference o geometrii a počítačové grafice Dne 12. září byl v Třebíči slavnostně ukončen největší regionální projekt kanalizací a čistíren odpadních vod Ochrana vod povodí řeky Dyje. Slavnostního ukončení se účastnila řada významných hostů. Byli mezi nimi prezident Václav Klaus, ministr životního prostředí Martin Bursík a ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek. Na přípravě i realizaci projektu se podíleli také pracovníci Ústavu Vodního hospodářství obcí a Ústavu vodních staveb pod vedením doc. Ing. Petra Hlavínka, CSc. Projekt byl realizován ve čtyřech regionech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Na Blanensku byla zprovozněna čistírna odpadních vod a kanalizace, ve Šlapanicích byla zprovozněna kanalizace, na Třebíčsku a na Žďársku čistírna a kanalizace. ukončení projektu Ochrana vod povodí Dyje

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH 2011 Ekonomická fakulta / Fakulta rybářství a ochrany vod / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta / Teologická

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Kronika Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Rok 2002 Kronika Fakulty stavební VUT v Brně Rok 2002 Záznam roku 2002 obsahuje v úvodní části základní údaje o fakultě a dále potom chronologický

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební Prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc. pořádá

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Strukturované studium bakalářské studium magisterské studium doktorské studium bakalářská práce státní závěrečná zkouška

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Pavla Rovnaníková Koordinační schůzka projektu Pla>orma pro památkovou péči, restaurování a obnovu 26. 1. 2011 v Litomyšli Vysoké učení technické v Brně Fakulta

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9. Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

univerzit na Zemi

univerzit na Zemi Proč studovat u nás? Fakulta stavební ČVUT v Praze - jediná technická fakulta v ČR nejlepší v TOP100 technická QS škola Rankings v ČR hodnocení univerzit pro stavebnictví ve stejné skupině jako například

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 24. 4. 2006, pondělí 18.00 22.00 hod OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2006 Pořadatel: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Organizátor: Svaz podnikatelů

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Konstrukce pozemních staveb Stavební inženýrství Staveb. inženýrství

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

O R G A N I Z A C E SZZ - PST OCENĚNÍ STUDENTŮ

O R G A N I Z A C E SZZ - PST OCENĚNÍ STUDENTŮ O R G A N I Z A C E SZZ - PST OCENĚNÍ STUDENTŮ Ocenění Uděluje Dokument Kritéria Termín návrhu Akademická pochvala listina Děkan FAST Statut FAST - příkladné plnění studijních či jiných povinností letní

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 14. 2. 2006 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Radim Janalík, CSc.), 8 členů studentské komory AS FS, hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan

Více

ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 22. 4. 2003 Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (nepřítomen Ing. Michal Richtář, omluven doc. Ing. Michael Lichý, CSc.) 7 členů studentské komory AS FS (nepřítomen

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc. Vyhodnocení ankety Kvalita výuky pro Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie a Navazující studijní program Geodézie a kartografie - školní rok 2010-11 včetně personálního hodnocení a se základním

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

SCHVÁLENÁ NA ZASEDÁNÍ AS FAST DNE

SCHVÁLENÁ NA ZASEDÁNÍ AS FAST DNE FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 SCHVÁLENÁ NA ZASEDÁNÍ AS FAST DNE 24. 11. 2010 strana 2 (61) OBSAH 1 Úvodní slovo děkana FAST... 4 2 Představitelé

Více

Novosuchdolská 120/15, , Praha 6 Suchdol. Podbabská 2582/30, Praha 6. Řízení a koordinace výzkumné a odborné činnosti

Novosuchdolská 120/15, , Praha 6 Suchdol. Podbabská 2582/30, Praha 6. Řízení a koordinace výzkumné a odborné činnosti PROFESNÍ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Příjmení, jméno Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město) RIEDER, Mark Novosuchdolská 120/15, 165 00, Praha 6 Suchdol Telefon +420 220 197 200, +420 602 959 217 E-mail

Více

Fakulta stavební. ČVUT v Praze

Fakulta stavební. ČVUT v Praze Fakulta stavební ČVUT v Praze Proč studovat u nás? FSv je moderní vysokoškolskou vzdělávací institucí, která neustále zdokonaluje nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů. Naši absolventi

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2010 2011 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její novely č. 276/2004

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Kronika Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Rok 2005 Kronika Fakulty stavební VUT v Brně Rok 2005 Záznam roku 2005 obsahuje v úvodní části základní údaje o fakultě a dále potom chronologický

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Konference se účastnili zástupci všech fakult působících v oboru Pozemní stavitelství z České a Slovenské republiky.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Konference se účastnili zástupci všech fakult působících v oboru Pozemní stavitelství z České a Slovenské republiky. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název akce: 36. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE Datum: 19-21.9.2012 Místo: Brno V rámci projektu OKTAEDR byla částečně financována 36. Mezinárodní vědecká konference Brno 2012 v termínu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Datum vydání: 19. 5. 2014 Účinnost od: 8. 9. 2014 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004084/2013

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ pořádá XIX. mezinárodní sympozium a odbornou výstavu SANACE 2009 13. kvìtna 2009 Slavnostní zahájení,

Více