Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně"

Transkript

1 Kronika Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Rok 2007

2 Kronika Fakulty stavební Rok 2007 Záznam roku 2007 obsahuje v úvodní části základní údaje o fakultě a dále potom chronologický záznam událostí roku. Zapsala: PhDr. Marie Davidová Základní údaje o fakultě Vedení fakulty (funkční období od do ) děkan: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. proděkani: tajemník: doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc. doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Ing. Tibor Horoščák, CSc. předseda Akademického senátu: předseda Studentské komory Akademického senátu: předseda Výboru Fakultní odborové organizace: Ing. Aleš Krejčí, CSc. Martin Kotol Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Vedoucí oborů E Management ve stavebnictví G Geodézie a kartografie K Konstrukce a dopravní stavby M Stavebně materiálové inženýrství S Pozemní stavby V Vodní hospodářství a vodní stavby A Architektura pozemních staveb Teoretický a společensko vědní doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. doc. Ing. Josef Weigel, CSc. doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. doc. Ing. Rudolf Hela, CSc. doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

3 Děkanát FAST a vedoucí oddělení Pedagogicko-vědecké oddělení Ekonomické oddělení Zaměstnanecké oddělení Oddělení vnitřních a vnějších vztahů Ing. Světlana Popelová Ing. Zdeněk Svoboda Ing. Tibor Horoščák, CSc. Eva Macháňová Ústavy FAST a jejich vedoucí Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Ústav fyziky Ústav chemie Ústav stavební mechaniky Ústav geodézie Ústav geotechniky Ústav pozemního stavitelství Ústav architektury Ústav technologie stavebních hmot a dílců Ústav betonových a zděných konstrukcí Ústav pozemních komunikací Ústav železničních konstrukcí a staveb Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ústav vodního hospodářství obcí Ústav vodních staveb Ústav vodního hospodářství krajiny Ústav technických zařízení budov Ústav automatizace inženýrských úloh Ústav stavební ekonomiky a řízení Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Ústav stavebního zkušebnictví Ústav společenských věd prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. doc. Ing. Josef Weigel, CSc. doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc. prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. prof. Ing. Jan Šulc, CSc. prof. Ing. Miloš Starý, CSc. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. PhDr. Darja Daňková Ostatní pracoviště a jejich vedoucí Knihovnické informační centrum Správa technické infrastruktury Správa areálu PhDr. Marie Davidová Ing. Miloslav Zimmermann Ing. Jiří Fiala Další součásti FAST a jejich vedoucí Centrum integrovaného navrhování progresivních prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. stavebních konstrukcí Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

4 Programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě Pracoviště pro modernizaci výuky na FAST VUT prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. Vzdělávací činnost V roce 2007 bylo na Fakultě stavební akreditováno celkem devět studijních programů, z toho čtyři bakalářské, dva magisterské a tři doktorské studijní programy. Bakalářské studijní programy: Stavitelství, Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie, Architektura pozemních staveb. Magisterské navazující a dobíhající studijní programy: Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie. Doktorské studijní programy: Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie, Soudní inženýrství. Počty studentů a absolventů Na fakultě studovalo celkem studentů. Z tohoto počtu studovalo studentů bakalářský studijní program, 893 studentů magisterský studijní program a 524 studentů doktorský studijní program. Studium ukončilo celkem 667 absolventů, z toho 44 studentů ukončilo bakalářský studijní program, 583 studentů ukončilo magisterský studijní program a 40 studentů doktorský studijní program. Dosažení pedagogických a vědeckých hodností Habilitační řízení pro jmenování docentem úspěšně dokončili dva akademičtí pracovníci. Jmenovací řízení ke jmenování profesorem úspěšně dokončila jedna docentka. Jmenováni byli dva noví docenti (viz zápis chronologických událostí dne ) a jedna profesorka (viz zápis chronologických událostí dne 5.11.).

5 Věda a výzkum Výzkumná a vědecká činnost byla podporována z programů MŠMT, z výzkumných záměrů, výzkumných center a z center základního výzkumu. Řešeny byly také Rozvojové programy MŠMT pro veřejné vysoké školy, projekty Grantové agentury ČR, projekty z Fondu rozvoje vysokých škol a projekty financované ze Strukturálních fondů. Do této činnosti byli zapojování i studenti doktorského studia. Fakulta stavební byla řešitelem výzkumného záměru Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné konstrukce (řešitel prof. Štěpánek, doba řešení ). Pokračovalo řešení výzkumného záměru z roku 2005 Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí (řešitel prof. Drochytka, doba řešení do roku 2010). Zahraniční mobility Fakulta stavební udržuje kontakty s více než 82 zahraničními vědeckými a pedagogickými institucemi. V roce 2007 bylo uskutečněno celkem 513 zahraničních cest, které byly hrazeny většinou z přidělených grantů, výzkumných záměrů a z mobilitních fondů (Action, CEEPUS, Sokrates/Erasmus). V rámci studentských mobilit bylo realizováno 59 zahraničních pobytů a v rámci učitelských mobilit bylo realizováno 57 pobytů p v zahraničí. Fakultu stavební navštívilo 144 zahraničních pedagogů, doktorandů a studentů. Spolupráce s praxí Odborná spolupráce s praxí probíhala v oblasti vědecko-výzkumné i v oblasti dalšího vzdělávání. Pokračovalo řešení projektu Evropského sociálního fondu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů TETRAEDR. V Programech dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě probíhala spolupráce s deseti středními školami

6 Jihomoravského kraje a s firmami Skanska, a.s., Českomoravský cement, a.s., OHL ŽS, a.s. a Firesta, a.s. Pokračovalo rovněž řešení projektu Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství. Nadále se rozvíjela spolupráce se stavebními firmami OHL ŽS Brno, Metrostav, a.s., Skanska CZ, Svaz výroby cementů, ČEZ Praha, ČSB, ČKAIT, ČSSI. Celoživotní vzdělávání (CŽV) Kurzy Celoživotního vzdělávání jsou zaměřeny na vzdělávání dospělých v rámci jejich produkčního cyklu (podle Zákona o vysokých školách č. 111/1998 a v duchu Lisabonské úmluvy Evropské unie). V roce 2006 bylo uspořádáno 56 kurzů, které probíhaly ve třech oblastech: - v rámci akreditovaných studijních programů - komplexní vzdělávání pro veřejnou správu podle Zákona č. 312/2002 Sb. - individuální kurzy v oblasti stavebnictví a veřejné správy.

7 Chronologický ologický záznam událostí Dne 20. ledna se uskutečnil Den otevřených dveří pro zájemce o studium na Fakultě stavební v akademickém roce Členové vedení fakulty, oborových rad a vedoucí ústavů zde podali zájemcům o studium základní informace o fakultě, otevíraných studijních programech, jejich oborech, přijímacích zkouškách apod. Zodpovídali také na otázky z řad uchazečů. Dále následovaly oborově zaměřené prohlídky jednotlivých pracovišť fakulty. Zájemcům byly poskytnuty tištěné materiály s informacemi o fakultě a studijních programech. Mohli si zakoupit také sbírky příkladů z matematiky a fyziky pro přípravu na přijímací zkoušky. Den otevřených dveří Dne 24. ledna se konala v aule Fakulty stavební 9. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV Záštitu nad konferencí převzali rektor VUT v Brně, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, a děkan FAST, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Značný zájem o tuto akci projevily firmy působící v různých oblastech stavebnictví, které konferenci také finančně podpořily. Organizace se ujali studenti doktorského studia z Ústavu betonových a zděných konstrukcí, Ústavu stavebního zkušebnictví a Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí. Konference se setkala s velkým zájmem studentů technických univerzit nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Rumunska, Japonska, Velké Británie. Do dvaceti vyhlášených odborných sekcí se přihlásilo téměř 400 přispěvovatelů. konference JUNIORSTAV

8 V rámci konference získali studenti příležitost pro publikaci a prezentaci výsledků své vědecko výzkumné činnosti. Měli možnost také diskutovat s dalšími účastníky o daných problémech a navázat kontakt s praxí. Hlavním nosným tématem byla např. spolehlivost nosných stavebních konstrukcí, progresivní konstrukční materiály a jejich aplikace v inženýrském stavitelství, modernizace silniční a železniční sítě, rozvoj metod ve stavebním zkušebnictví, nízkoenergetické domy. Ve dnech ledna uspořádal Ústav geotechniky v rámci celoživotního vzdělávání kurz Geotechnika pro praxi (metody výstavby, návrhu a posouzení stavebních jam, výpočetní postupy, normy, využití softwarů pro řešení geotechnických úloh). Cílem kurzu bylo, aby účastníci získali nejnovější poznatky z oblasti speciálního zakládání staveb. Přednášky byly zaměřeny především na problematiku stavebních jam a odvodňování základové půdy. Kurz byl součástí vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT ČR a byl zařazen v akreditovaných programech celoživotního vzdělávání ČKAIT. Garantem kurzu byla doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., vedoucí Ústavu geotechniky. Účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu. kurz CŽV o geotechnice v praxi

9 Dne 26. ledna uspořádal Ústav technologie stavebních hmot a dílců pod záštitou vedoucího prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., moravskou zabíjačku ku,, která v tomto roce dosáhla již své dvanáctileté tradice. V posledních letech je uskutečňována pod názvem CONCRETE PIG. Akce se účastní nejen hosté z Fakulty stavební, VUT, ale i ze spřátelených univerzit českých i zahraničních (např. z Rakouska, Německa, Norska, Slovenska, Řecka), i hosté pozvaní ze spolupracujících stavebních firem. Na programu bylo, jako každoročně, přijímání nových doktorandů do Cechu hmotařského. CONCRETE PIG V tomto roce byla také předána ocenění Řádem cechu hmotařského významným osobnostem z oboru stavebních hmot, kteří dlouhodobě spolupracují s Ústavem technologie stavebních hmot a dílců. Po oficiální části programu následovala volná zábava, k poslechu i tanci hrála živá hudba. A přitom se konzumovaly výborně připravené zabíjačkové pochoutky: pečené maso, ovar, řízky, jitrnice, škvarky. Celá akce byla dobrou příležitostí k neformálnímu setkání s kolegy a přáteli.

10 Ve dnech ledna uspořádal Ústav soudního inženýrství VUT v Brně ve spolupráci s Asociací znalců a odhadů ČR a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod 16. Mezinárodní konferenci absolventů studia technického znalectví. Záštitu nad akcí převzal rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA. V úvodní části byla řešena problematika výkonu znalecké činnosti ve vztahu k soudním orgánům. Poté byla konference rozdělena do dvou sekcí, a to Stavebnictví, odhady nemovitostí a Silniční nehody, oceňování motorových vozidel. V sekci Stavebnictví a oceňování nemovitostí bylo předneseno 19 odborných příspěvků, které byly věnovány problematice oceňování nemovitostí, technickým otázkám spojeným se znaleckou činností, haváriím střech v zimním období, posuzováním jedno a dvouplášťových střech, navrhováním konstrukcí s kompozitní výztuží. Konference se zúčastnilo téměř 300 odborníků, mezi nimiž nechyběli ani odborníci z Fakulty stavební. Přednesené příspěvky byly postupně publikovány v časopise Soudní inženýrství. Společenský večer soudních znalců se konal ve stylové vinárně U královny Elišky. konference soudních znalců

11 Dne ledna l odcestoval doc. RNDr. Josef Dalík, CSc. z Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie na tříměsíční pobyt do Národní univerzity v Irsku (National University of Ireland ). V rámci programu Erasmus zde vyučoval na Ústavu matematiky v univerzitním městečku Maynooth. Jednalo se již o druhý dlouhodobý pobyt doc. Dalíka na irské univerzitě. V rámci mobility programu Socrates Erasmus zde vyučoval již v roce zahraniční mobility doc. Dalík Dne 31. ledna uspořádal Ústav chemie n a Fakultě stavební seminář Metakaolin Seminář byl zaměřen na výzkum a vývoj výroby metakaolinu, studia jeho vlastností a uplatnění ve stavebních pojivech. Zúčastnilo se ho 45 odborníků. Předneseno bylo 12 příspěvků, které byly publikovány ve sborníku (ISBN ). Odborným garantem semináře byla prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. seminář Metakaolin Dne 31. ledna byla oceněna vědecká práce prof. RNDr. Tomáše Fickera, DrSc., z Ústavu fyziky. Jednalo se o publikaci článku Charging by walking, která byla zveřejněna v renomovaném časopise Journal of Physics: Applied Physics D, 39,2006. Publikace byla oceněna redakcí tohoto časopisu jako jedna ze třiceti nejúspěšnějších vědeckých prací roku Článek se zabýval problematikou elektrizace osob následkem chůze po nevodivém povrchu podlah. ocenění práce prof. Fickera

12 Dne 31. ledna byla v kampusu VUT Pod Palackého vrchem slavnostně otevřena moderní víceúčeloví sportovní hala. Jedná se o největší halu pro sálové sporty v ČR. Je možno zde provozovat florbal, futsal, tenis i házenou. Ke komfortu sportovců přispívá speciální povrch podlahy a podlahové vytápění. Náklady na výstavbu dosáhly 110 milionů korun, z nichž 65 milionů poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 45 milionů uhradilo VUT z vlastních zdrojů. Na jaře byla dokončena také výstavba objektu šaten, klubovny, kanceláří, rehabilitačního centra i šaten a sociálního zařízení pro venkovní sportoviště. V červenci pak byly uvedeny do provozu ještě tři nové venkovní tenisové kurty s umělým povrchem. Generálním projektantem stavby byl Hexaplan International, s.r.o., autory projektu byli prof. Ing. arch. Ivan Ruller a Ing. arch. Martin Borák. Stavbu zhotovila firma MiTTaG, s.r.o., pozemní a průmyslové stavitelství. Celé sportoviště spravuje Centrum sportovních aktivit VUT (CESA), jehož ředitelem je PaeDr. Jaroslav Bogdálek. Sportoviště mohou využívat studenti a zaměstnanci všech fakult VUT, tedy i Fakulty stavební. otevření sportovní haly Dne 1. února uspořádal Ústav geodézie jubilejní 10. seminář s mezinárodní účastí Aplikace družicových měření v geodézii. Cílem semináře bylo přispět k informovanosti odborníků o současném stavu a vývoji v oblasti družicových systémů, aplikací družicových měření i o stavu geodetických a kartografických prací. Seminář byl doplněn firemní výstavou geodetických přístrojů včetně jejich softwarového vybavení. Akce se zúčastnilo 131 odborníků z České republiky, ze Slovenské republiky a z Polska. Prezentované příspěvky byly publikovány ve sborníku. seminář o družicovém měření v geodézii

13 Dne 2. února uspořádal Ústav technických zařízení budov (ÚTZB) na Fakultě stavební seminář Vzdělávání v oboru TZB a přínos technické praxi. Seminář byl uspořádán k 25. výročí založení ÚTZB a zúčastnili se ho představitelé, zaměstnanci a absolventi stavebních fakult z Brna, Prahy, Bratislavy, Košic, i zástupci firem a další hosté, v celkovém počtu 150 účastníků. V úvodní části proběhly prezentace o historii, současnosti, vědě a výzkumu ÚTZB. Významní pracovníci ústavu, včetně jeho zakladatele doc. Ing. Jiřího Cihláře, CSc., získali ocenění za zásluhy o rozvoj ústavu. Slavnostní seminář byl zakončen rautem a plesem. seminář o vzdělávání TZB Dne 26. února byla v přízemí levého křídla hlavní budovy A Fakulty stavební otevřena nová Pizzerie Presto. Pizzerie nabízí několik druhů pizz, steaky, těstoviny, saláty a nápoje, dokonce i pivo značky Bernard. Je provozována Kolejemi a menzami VUT v Brně, které ji také vybudovaly. Má 72 míst a otevírací dobu 10 21,30 hod. Toto moderně vybavené stravovací zařízení má rozšířit kapacitu stravovacích možností na fakultě. otevření pizzerie

14 Dne 14. března 2007 byla v Knihovnickém informačním centru uspořádána přednáška Co nového v oblasti e-books. e Přednášku uspořádala společnost Albertina Icome Praha, která se zabývá zpřístupňováním elektronických informačních zdrojů, jako např. odborných bází dat a oborových kolekcí vědecké literatury. Odbornou přednášku přednesl PhDr. Filip Vojtášek z uvedené společnosti. Hovořil také o podmínkách nákupu elektronických knih u jednotlivých nakladatelství a předvedl možnosti přístupu k elektronickým knihám. Akce se zúčastnilo okolo 35 zájemců zejména z vysokoškolských knihoven. Ing. Dalibor Hanžl z Masarykovy univerzity v Brně zajistil internetové vysílání celé přednášky. Organizací akce bylo pověřeno Knihovnické informační centrum FAST. přednáška o přístupu k elektronickým knihám

15 Dne 14. března uspořádal Studentský svaz a Studentská komora Akademického senátu pod záštitou děkana fakulty Reprezentační ples Fakulty stavební. Ples se konal v brněnském Boby centru, kde k tanci hrály skupiny Hulíňané, Fofrovanka, Cimbálová muzika J.Marečka a s programem vystoupily skupiny Magic Free Group a Honkytonk kankán. Hlavními sponzory večera byly Stavební veletrhy Brno, TONDACH a INFRAM. Reprezentační ples Ve dnech dubna se konala na Fakultě stavební VUT v Brně mezinárodní konference KoStaF Brno Konference byla určena pro zástupce studentů v akademických senátech stavebních fakult v České republice a Slovenské republice. Organizací akce je každým rokem pověřena jedna z šesti stavebních fakult (Brno, Praha, Ostrava, Bratislava, Košice, Žilina). Letošní organizace tedy patřila Brnu. Hlavními nosnými tématy byly otázky členství ve studentských organizacích, kompetence studentských komor, studentské mobility, systémy zkoušení, financování studentských komor i možnosti sportovního využití a stravování. Studenti se zúčastnili také výletu na hrad Veveří. Podnikli rovněž exkurzi do nové sportovní haly VUT, kde se utkali ve volejbalovém turnaji. konference KoStaf Dne 18. dubna bylo uspořádáno Společenské setkání zaměstnanců fakulty. Setkání bylo zahájeno děkanem fakulty a předsedou Výboru odborové organizace ve fakultní aule. Zde zazněl také koncert Musica Felix Octies.. V reprezentativních prostorách fakulty potom pokračovala volná zábava s možností občerstvení i tance. společenské setkání zaměstnanců

16 Ve dnech dubna se konaly na brněnském výstavišti Mezinárodní stavební veletrhy IBF, SHK a Elektro. V rámci stavebních veletrhů byla vyhlášena Stavba Jihomoravského kraje za rok Soutěžilo se v šesti kategoriích, do kterých bylo nominováno třicet projektů. Předsedou hodnotitelské poroty byl děkan Fakulty stavební VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. stavba roku JMK V kategorii rekonstrukcí udělila porota cenu budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně na Božetěchově ulici a rekonstruovanému náměstí Svobody v Brně. V kategorii bytových staveb byl oceněn bytový dům na Podbělově ulici, v kategorii staveb občanské vybavenosti zvítězila logopedická škola v Jundrově. Městské golfové hřiště v Jinačovicích získalo cenu v kategorii ekologických staveb, most na ulici Tuřanka zvítězil v kategorii dopravních staveb. Letištní terminál v Tuřanech byl oceněn v kategorii průmyslových a technologických staveb.

17 Dne 23. dubna se uskutečnil na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců ve spolupráci se společností EKO-KOM KOM druhý ročník soutěže EKOPROJEKT EKOPROJEKT. soutěž EKOPROJEKT Studenti 5. ročníku oboru Stavebně materiálového inženýrství měli za úkol v rámci předmětu Ekologie ve stavebnictví vytvořit návrh a prakticky ověřit možnosti zpracování a využití vybraných odpadních látek (skelného recyklátu, drceného polystyrenu a odřezků při výrobě laminátových prvků). Při využití odpadů vznikly stavební výrobky jako např. teracová dlažba, betonové tvárnice s polystyrenovou výplní, spárovací nebo injektážní hmota. Vypracované projekty byly hodnoceny komisí odborníků z oblasti materiálového inženýrství. Ze 14 projektů byly vyhodnoceny tři nejlepší. Dne 26. dubna uspořádal Ústav pozemního stavitelství konferenci Zastřešení budov. Účastníci konference prezentovali 36 odborných příspěvků, z toho dva příspěvky prezentovali účastníci ze zahraničí. Všechny příspěvky jsou obsahem sborníku vydaného pod ISBN konference o zastřešení budov

18 Dne 3. května se uskutečnila fakultní soutěž Studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ Soutěžilo se v jedenácti odborných sekcích (Pozemní stavby a architektura, Vodní hospodářství a vodní stavby, Dopravní stavby, Stavební mechanika, Materiálové inženýrství, Inženýrské konstrukce a mosty, Geotechnika, Geodézie a kartografie, Technická zařízení a energie budov, Ekonomika a řízení ve stavebnictví, Společenské vědy). Do soutěže bylo přihlášeno 220 prací. Fakultnímu kolu předcházela v jednotlivých sekcích oborová kola, z nichž postoupily nejlepší studentské práce. SVOČ Ve dnech května uspořádal Ústav geotechniky kurz Zakládání násypových těles ve složitých základových podmínkách (sanace neúnosného podlaží, zlepšování a vyztužování zemin, návrhy, provádění a kontrola). Dvoudenní kurz pořádaný v rámci celoživotního vzdělávání byl určen pro projektanty dopravních staveb, pracovníky stavebních firem a investorských organizací, i pro geotechnické specialisty a projektanty zabývajícími se zlepšováním podloží. Kurz byl součástí vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT ČR a byl zařazen v akreditovaných programech celoživotního vzdělávání ČKAIT. Garantem kurzu byla doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. Účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu. kurz CŽV o zakládání násypových těles Ve dnech května uspořádal Ústav architektury zahraniční exkurzi do Rakouska. Cílem exkurze bylo seznámit studenty s významnými historickými památkami i se současnou architekturou Dolního Rakouska a Vídně. Na programu, připraveném PhDr. Martinem Horáčkem, Ph.D., byla např. návštěva vládní čtvrti St. Pölten, kláštera v Melku, muzea karikatur a haly umění v Kremsu, muzea současného umění v Klosterneurburgu a shlédnutí památek ve Vídni. exkurze do Rakouska Ústav architektury

19 Dne 15. května předal rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, řediteli Ústavu soudního inženýrství prof. Ing. Albertu Bradáčovi, DrSc., dekret, kterým se tento ústav stal prvním samostatným vysokoškolským ústavem v dějinách VUT. Změnu postavení schválil Akademický senát VUT v Brně vzhledem k úspěchům dosaženým ve výuce i ve znalecké a tvůrčí činnosti ústavu. Ústav soudního inženýrství s celoškolským působením (součást rektorátu) byl založen v roce O založení se velkou měrou zasloužil Ing. Jiří Smrček, významný odborník v oblasti znalectví. Ústav může díky získané samostatnosti, obdobně jako fakulty, pořádat bakalářské, magisterské a doktorské studium v daném oboru. Ústav soudního inženýrství Ve dnech května se konala v Třeboni konference nce Vytápění Na konferenci proběhlo také vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže o cenu prof. Pulkrábka, vypsanou redakční radou časopisu VVI - Vytápění, Větrání, Instalace. Soutěžilo se o nejlepší článek mladého autora publikovaného v časopise STP - Společnost pro techniku prostředí. Cílem soutěže bylo vytvořit prostor pro seznámení širší veřejnosti s výzkumnými a vývojovými pracemi mladých techniků (nejčastěji studentů či absolventů doktorského studia), nebo s jejich zkušenostmi z projekční a dodavatelské činnosti. konference o vytápění

20 Do soutěže bylo zařazeno patnáct článků mladých autorů. Cenu prof. Pulkrábka za druhé místo v soutěži získal Ing. Vít Koverdynský z Ústavu technického zařízení budov za článek Tepelná izolace s kapilárně aktivní tkaninou pro rozvody chladu. V článku jsou shrnuty výsledky autorova ročního experimentálního výzkumu prováděného v rámci výměnného programu Sokrates Erasmus na Technické univerzitě v Dánsku. Dne 24. května proběhl na Stavební fakultě Žilinské univerzity 8. ročník mezinárodní soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ Soutěže o nejlepší odbornou publikaci se zúčastnili studenti stavebních fakult z České republiky a ze Slovenské republiky (TU Košice, STU Bratislava, Žilinská univerzita, ČVUT Praha, VŠB TU Ostrava, VUT Brno). Soutěžilo se v deseti odborných sekcích. Studenti naší fakulty získali čtyři první místa, pět druhých míst a tři třetí místa. Oceněné práce byly slavnostně vyhlášeny na začátku společenského setkání zástupců jednotlivých fakult a soutěžících studentů. SVOČ Ve dnech května uspořádala fakultní pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti odborný zájezd Města na Dunaji voda, města a technika. odborný zájezd města na Dunaji vodní dílo Johenstein Řezno kamenný most

21 Účastníci zájezdu, odborníci z fakulty i další zájemci, si prohlédli např. město Řezno, památník Walhalla, vodní cestu u Straubingu, město Pasov, kde se stékají řeky Dunaj, Inn a Ilzu. Při plavbě lodí shlédli plavební stupně Jochenstein a Aschach. Dále navštívili město Linec, vodní dílo Abwinden Asten, památník druhé světové války Mauthausen, města Freistadt a Gmőnd a přehradu Landštejn. Zájezd se již tradičně vydařil. Byl totiž uskutečněn pod vedením zkušeného organizátora a průvodce Ing. Otty Podsedníka, CSc. Dne 5. června podlehl po dlouhém statečném boji zákeřné chorobě ve věku 57 let doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. Docent Puchrík byl odborníkem v oboru konstrukce a dopravní stavby. Působil na Ústavu železničních konstrukcí, kde vyučoval, publikoval a věnoval se i vědeckému výzkumu. Byl dlouholetým členem Akademického senátu FAST, členem Vědecké rady FAST a VUT. V letech zastával na fakultě funkci proděkana, v letech potom funkci děkana. Docent Puchrík vynikal také svým lidským a přátelským přístupem ke všem zaměstnancům a kolegům, kteří při smutečním rozloučení dne 11. června zcela zaplnili obřadní síň brněnského krematoria. osobnosti, úmrtí doc. Puchrík Dne 6. června uplynulo sto let od narození jednoho z našich nejvýznamnějších vodohospodářských odborníků profesora Ing. Dr. techn. Stanislava Kratochvila, DrSc. Prof. Kratochvil byl již ve svých 38 letech jmenován vysokoškolským profesorem pro obory hydraulika, přehrady a využití vodní energie na Slovenské technické vysoké škole v Bratislavě. Na této škole zastával také funkci proděkana a děkana. V roce 1952 se po odchodu prof. Jana Bažanta osobnosti, výročí prof.s.kratochvil

22 do důchodu vrátil do Brna, kde působil jako vedoucí katedry hydrotechniky na tehdejší Vysoké škole stavitelské a zastával i funkci proděkana Stavební fakulty. Všestrannost prof. Kratochvila spočívala v jeho dlouholeté pedagogické činnosti, v publikační a výzkumné činnosti. Působil také na zahraničních univerzitách, účastnil se mezinárodních kongresů, zahraničních studijních a pracovních pobytů. V praxi se významně podílel na projektu a stavbě řady přehrad, např. Vranovské, Kníničské, Vírské, Lipník, Dalešice. Dne 14. června uspořádal Ústav stavební mechaniky FAST a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR seminář Problémy lomové mechaniky VII komplexní modelování lomu pokročilých kompozitů. Seminář probíhal na Ústavu stavební mechaniky a zúčastnili se ho odborníci z dané oblasti. Předneseno bylo osm příspěvků. seminář o problémech lomové mechaniky Ve dnech června se konaly v aule fakulty slavnostní promoce studentů magisterského studijního programu. Promováno bylo celkem 583 studentů, kterým byl udělen titul Ing. promoce inženýrů Dne 3. července proběhly v aule e fakulty slavnostní promoce studentů bakalářského studijního programu. Titul Bc. byl udělen 44 studentům. promoce bakalářů

23 Ve dnech srpna uspořádala fakultní pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti odborný zájezd z Hanzovní města města a architektura. Organizací akce, kterou naplnili odborníci i další zájemci z fakulty či z praxe, se ujal Ing. Otto Podsedník, CSc. Účastníci navštívili a prohlédli si architektonické pamětihodnosti např. ve městech Wismar, Lőbeck, Hamburg, Brémy, Osnabrőck Mőnster, Hannover, Lipsko a Chemnitz. odborný zájezd hanzovní města Ve dnech září uspořádal Ústav fyziky tradiční mezinárodní workshop Physical and Material Engineering Workshop byl určený pro výměnu poznatků získaných v oblasti výzkumu na pracovištích kateder fyziky stavebních fakult. Akce se konala ve Velkých Losinách a zúčastnili se jí pracovníci ze Slovenské university v Bratislavě, ČVUT v Praze a VUT v Brně. Byl vydán sborník obsahující 53 odborných příspěvků. mezinárodní worshop

24 Ve dnech září se konala 27. Konference o geometrii a počítačové grafice Konference byla uspořádána v Nedvědicích a zúčastnilo se jí 71 odborníků. Předneseno bylo 53 příspěvků na téma geometrické modelování, výpočtová geometrie a její aplikace, výuka geometrie na středních a vysokých školách, proměny geometrického kurikula a doktorské studium. Organizačně byla akce zajištěna ve spolupráci České společnosti pro geometrii a počítačovou grafiku Jednoty českých matematiků a fyziků, Fakulty stavební a Fakulty strojní VUT v Brně. konference o geometrii a počítačové grafice Dne 12. září byl v Třebíči slavnostně ukončen největší regionální projekt kanalizací a čistíren odpadních vod Ochrana vod povodí řeky Dyje. Slavnostního ukončení se účastnila řada významných hostů. Byli mezi nimi prezident Václav Klaus, ministr životního prostředí Martin Bursík a ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek. Na přípravě i realizaci projektu se podíleli také pracovníci Ústavu Vodního hospodářství obcí a Ústavu vodních staveb pod vedením doc. Ing. Petra Hlavínka, CSc. Projekt byl realizován ve čtyřech regionech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Na Blanensku byla zprovozněna čistírna odpadních vod a kanalizace, ve Šlapanicích byla zprovozněna kanalizace, na Třebíčsku a na Žďársku čistírna a kanalizace. ukončení projektu Ochrana vod povodí Dyje

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Kronika Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Rok 2002 Kronika Fakulty stavební VUT v Brně Rok 2002 Záznam roku 2002 obsahuje v úvodní části základní údaje o fakultě a dále potom chronologický

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Pavla Rovnaníková Koordinační schůzka projektu Pla>orma pro památkovou péči, restaurování a obnovu 26. 1. 2011 v Litomyšli Vysoké učení technické v Brně Fakulta

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9. Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

O R G A N I Z A C E SZZ - PST OCENĚNÍ STUDENTŮ

O R G A N I Z A C E SZZ - PST OCENĚNÍ STUDENTŮ O R G A N I Z A C E SZZ - PST OCENĚNÍ STUDENTŮ Ocenění Uděluje Dokument Kritéria Termín návrhu Akademická pochvala listina Děkan FAST Statut FAST - příkladné plnění studijních či jiných povinností letní

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Ing. Jiří Apeltauer Ing. Iva Krčmová Ing. Martin Všetečka apeltauer.t@fce.vutbr.cz krcmova.i@fce.vutbr.cz vsetecka.m@fce.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Konference se účastnili zástupci všech fakult působících v oboru Pozemní stavitelství z České a Slovenské republiky.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Konference se účastnili zástupci všech fakult působících v oboru Pozemní stavitelství z České a Slovenské republiky. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název akce: 36. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE Datum: 19-21.9.2012 Místo: Brno V rámci projektu OKTAEDR byla částečně financována 36. Mezinárodní vědecká konference Brno 2012 v termínu

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Z á p i s z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ pořádá XIX. mezinárodní sympozium a odbornou výstavu SANACE 2009 13. kvìtna 2009 Slavnostní zahájení,

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov Operační program Rozvoj lidských zdrojů Program podpory: 15.A Zkvalitňov ování vzdělávání na vysokých školách Název projektu: Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více