Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika. Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně"

Transkript

1 Kronika Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Rok 2007

2 Kronika Fakulty stavební Rok 2007 Záznam roku 2007 obsahuje v úvodní části základní údaje o fakultě a dále potom chronologický záznam událostí roku. Zapsala: PhDr. Marie Davidová Základní údaje o fakultě Vedení fakulty (funkční období od do ) děkan: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. proděkani: tajemník: doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc. doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Ing. Tibor Horoščák, CSc. předseda Akademického senátu: předseda Studentské komory Akademického senátu: předseda Výboru Fakultní odborové organizace: Ing. Aleš Krejčí, CSc. Martin Kotol Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Vedoucí oborů E Management ve stavebnictví G Geodézie a kartografie K Konstrukce a dopravní stavby M Stavebně materiálové inženýrství S Pozemní stavby V Vodní hospodářství a vodní stavby A Architektura pozemních staveb Teoretický a společensko vědní doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. doc. Ing. Josef Weigel, CSc. doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. doc. Ing. Rudolf Hela, CSc. doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

3 Děkanát FAST a vedoucí oddělení Pedagogicko-vědecké oddělení Ekonomické oddělení Zaměstnanecké oddělení Oddělení vnitřních a vnějších vztahů Ing. Světlana Popelová Ing. Zdeněk Svoboda Ing. Tibor Horoščák, CSc. Eva Macháňová Ústavy FAST a jejich vedoucí Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Ústav fyziky Ústav chemie Ústav stavební mechaniky Ústav geodézie Ústav geotechniky Ústav pozemního stavitelství Ústav architektury Ústav technologie stavebních hmot a dílců Ústav betonových a zděných konstrukcí Ústav pozemních komunikací Ústav železničních konstrukcí a staveb Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ústav vodního hospodářství obcí Ústav vodních staveb Ústav vodního hospodářství krajiny Ústav technických zařízení budov Ústav automatizace inženýrských úloh Ústav stavební ekonomiky a řízení Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Ústav stavebního zkušebnictví Ústav společenských věd prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. doc. Ing. Josef Weigel, CSc. doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc. prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. prof. Ing. Jan Šulc, CSc. prof. Ing. Miloš Starý, CSc. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. PhDr. Darja Daňková Ostatní pracoviště a jejich vedoucí Knihovnické informační centrum Správa technické infrastruktury Správa areálu PhDr. Marie Davidová Ing. Miloslav Zimmermann Ing. Jiří Fiala Další součásti FAST a jejich vedoucí Centrum integrovaného navrhování progresivních prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. stavebních konstrukcí Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

4 Programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě Pracoviště pro modernizaci výuky na FAST VUT prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. Vzdělávací činnost V roce 2007 bylo na Fakultě stavební akreditováno celkem devět studijních programů, z toho čtyři bakalářské, dva magisterské a tři doktorské studijní programy. Bakalářské studijní programy: Stavitelství, Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie, Architektura pozemních staveb. Magisterské navazující a dobíhající studijní programy: Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie. Doktorské studijní programy: Stavební inženýrství (výuka v českém a v anglickém jazyce), Geodézie a kartografie, Soudní inženýrství. Počty studentů a absolventů Na fakultě studovalo celkem studentů. Z tohoto počtu studovalo studentů bakalářský studijní program, 893 studentů magisterský studijní program a 524 studentů doktorský studijní program. Studium ukončilo celkem 667 absolventů, z toho 44 studentů ukončilo bakalářský studijní program, 583 studentů ukončilo magisterský studijní program a 40 studentů doktorský studijní program. Dosažení pedagogických a vědeckých hodností Habilitační řízení pro jmenování docentem úspěšně dokončili dva akademičtí pracovníci. Jmenovací řízení ke jmenování profesorem úspěšně dokončila jedna docentka. Jmenováni byli dva noví docenti (viz zápis chronologických událostí dne ) a jedna profesorka (viz zápis chronologických událostí dne 5.11.).

5 Věda a výzkum Výzkumná a vědecká činnost byla podporována z programů MŠMT, z výzkumných záměrů, výzkumných center a z center základního výzkumu. Řešeny byly také Rozvojové programy MŠMT pro veřejné vysoké školy, projekty Grantové agentury ČR, projekty z Fondu rozvoje vysokých škol a projekty financované ze Strukturálních fondů. Do této činnosti byli zapojování i studenti doktorského studia. Fakulta stavební byla řešitelem výzkumného záměru Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné konstrukce (řešitel prof. Štěpánek, doba řešení ). Pokračovalo řešení výzkumného záměru z roku 2005 Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí (řešitel prof. Drochytka, doba řešení do roku 2010). Zahraniční mobility Fakulta stavební udržuje kontakty s více než 82 zahraničními vědeckými a pedagogickými institucemi. V roce 2007 bylo uskutečněno celkem 513 zahraničních cest, které byly hrazeny většinou z přidělených grantů, výzkumných záměrů a z mobilitních fondů (Action, CEEPUS, Sokrates/Erasmus). V rámci studentských mobilit bylo realizováno 59 zahraničních pobytů a v rámci učitelských mobilit bylo realizováno 57 pobytů p v zahraničí. Fakultu stavební navštívilo 144 zahraničních pedagogů, doktorandů a studentů. Spolupráce s praxí Odborná spolupráce s praxí probíhala v oblasti vědecko-výzkumné i v oblasti dalšího vzdělávání. Pokračovalo řešení projektu Evropského sociálního fondu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů TETRAEDR. V Programech dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě probíhala spolupráce s deseti středními školami

6 Jihomoravského kraje a s firmami Skanska, a.s., Českomoravský cement, a.s., OHL ŽS, a.s. a Firesta, a.s. Pokračovalo rovněž řešení projektu Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství. Nadále se rozvíjela spolupráce se stavebními firmami OHL ŽS Brno, Metrostav, a.s., Skanska CZ, Svaz výroby cementů, ČEZ Praha, ČSB, ČKAIT, ČSSI. Celoživotní vzdělávání (CŽV) Kurzy Celoživotního vzdělávání jsou zaměřeny na vzdělávání dospělých v rámci jejich produkčního cyklu (podle Zákona o vysokých školách č. 111/1998 a v duchu Lisabonské úmluvy Evropské unie). V roce 2006 bylo uspořádáno 56 kurzů, které probíhaly ve třech oblastech: - v rámci akreditovaných studijních programů - komplexní vzdělávání pro veřejnou správu podle Zákona č. 312/2002 Sb. - individuální kurzy v oblasti stavebnictví a veřejné správy.

7 Chronologický ologický záznam událostí Dne 20. ledna se uskutečnil Den otevřených dveří pro zájemce o studium na Fakultě stavební v akademickém roce Členové vedení fakulty, oborových rad a vedoucí ústavů zde podali zájemcům o studium základní informace o fakultě, otevíraných studijních programech, jejich oborech, přijímacích zkouškách apod. Zodpovídali také na otázky z řad uchazečů. Dále následovaly oborově zaměřené prohlídky jednotlivých pracovišť fakulty. Zájemcům byly poskytnuty tištěné materiály s informacemi o fakultě a studijních programech. Mohli si zakoupit také sbírky příkladů z matematiky a fyziky pro přípravu na přijímací zkoušky. Den otevřených dveří Dne 24. ledna se konala v aule Fakulty stavební 9. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV Záštitu nad konferencí převzali rektor VUT v Brně, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, a děkan FAST, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Značný zájem o tuto akci projevily firmy působící v různých oblastech stavebnictví, které konferenci také finančně podpořily. Organizace se ujali studenti doktorského studia z Ústavu betonových a zděných konstrukcí, Ústavu stavebního zkušebnictví a Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí. Konference se setkala s velkým zájmem studentů technických univerzit nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Rumunska, Japonska, Velké Británie. Do dvaceti vyhlášených odborných sekcí se přihlásilo téměř 400 přispěvovatelů. konference JUNIORSTAV

8 V rámci konference získali studenti příležitost pro publikaci a prezentaci výsledků své vědecko výzkumné činnosti. Měli možnost také diskutovat s dalšími účastníky o daných problémech a navázat kontakt s praxí. Hlavním nosným tématem byla např. spolehlivost nosných stavebních konstrukcí, progresivní konstrukční materiály a jejich aplikace v inženýrském stavitelství, modernizace silniční a železniční sítě, rozvoj metod ve stavebním zkušebnictví, nízkoenergetické domy. Ve dnech ledna uspořádal Ústav geotechniky v rámci celoživotního vzdělávání kurz Geotechnika pro praxi (metody výstavby, návrhu a posouzení stavebních jam, výpočetní postupy, normy, využití softwarů pro řešení geotechnických úloh). Cílem kurzu bylo, aby účastníci získali nejnovější poznatky z oblasti speciálního zakládání staveb. Přednášky byly zaměřeny především na problematiku stavebních jam a odvodňování základové půdy. Kurz byl součástí vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT ČR a byl zařazen v akreditovaných programech celoživotního vzdělávání ČKAIT. Garantem kurzu byla doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., vedoucí Ústavu geotechniky. Účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu. kurz CŽV o geotechnice v praxi

9 Dne 26. ledna uspořádal Ústav technologie stavebních hmot a dílců pod záštitou vedoucího prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., moravskou zabíjačku ku,, která v tomto roce dosáhla již své dvanáctileté tradice. V posledních letech je uskutečňována pod názvem CONCRETE PIG. Akce se účastní nejen hosté z Fakulty stavební, VUT, ale i ze spřátelených univerzit českých i zahraničních (např. z Rakouska, Německa, Norska, Slovenska, Řecka), i hosté pozvaní ze spolupracujících stavebních firem. Na programu bylo, jako každoročně, přijímání nových doktorandů do Cechu hmotařského. CONCRETE PIG V tomto roce byla také předána ocenění Řádem cechu hmotařského významným osobnostem z oboru stavebních hmot, kteří dlouhodobě spolupracují s Ústavem technologie stavebních hmot a dílců. Po oficiální části programu následovala volná zábava, k poslechu i tanci hrála živá hudba. A přitom se konzumovaly výborně připravené zabíjačkové pochoutky: pečené maso, ovar, řízky, jitrnice, škvarky. Celá akce byla dobrou příležitostí k neformálnímu setkání s kolegy a přáteli.

10 Ve dnech ledna uspořádal Ústav soudního inženýrství VUT v Brně ve spolupráci s Asociací znalců a odhadů ČR a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod 16. Mezinárodní konferenci absolventů studia technického znalectví. Záštitu nad akcí převzal rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA. V úvodní části byla řešena problematika výkonu znalecké činnosti ve vztahu k soudním orgánům. Poté byla konference rozdělena do dvou sekcí, a to Stavebnictví, odhady nemovitostí a Silniční nehody, oceňování motorových vozidel. V sekci Stavebnictví a oceňování nemovitostí bylo předneseno 19 odborných příspěvků, které byly věnovány problematice oceňování nemovitostí, technickým otázkám spojeným se znaleckou činností, haváriím střech v zimním období, posuzováním jedno a dvouplášťových střech, navrhováním konstrukcí s kompozitní výztuží. Konference se zúčastnilo téměř 300 odborníků, mezi nimiž nechyběli ani odborníci z Fakulty stavební. Přednesené příspěvky byly postupně publikovány v časopise Soudní inženýrství. Společenský večer soudních znalců se konal ve stylové vinárně U královny Elišky. konference soudních znalců

11 Dne ledna l odcestoval doc. RNDr. Josef Dalík, CSc. z Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie na tříměsíční pobyt do Národní univerzity v Irsku (National University of Ireland ). V rámci programu Erasmus zde vyučoval na Ústavu matematiky v univerzitním městečku Maynooth. Jednalo se již o druhý dlouhodobý pobyt doc. Dalíka na irské univerzitě. V rámci mobility programu Socrates Erasmus zde vyučoval již v roce zahraniční mobility doc. Dalík Dne 31. ledna uspořádal Ústav chemie n a Fakultě stavební seminář Metakaolin Seminář byl zaměřen na výzkum a vývoj výroby metakaolinu, studia jeho vlastností a uplatnění ve stavebních pojivech. Zúčastnilo se ho 45 odborníků. Předneseno bylo 12 příspěvků, které byly publikovány ve sborníku (ISBN ). Odborným garantem semináře byla prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. seminář Metakaolin Dne 31. ledna byla oceněna vědecká práce prof. RNDr. Tomáše Fickera, DrSc., z Ústavu fyziky. Jednalo se o publikaci článku Charging by walking, která byla zveřejněna v renomovaném časopise Journal of Physics: Applied Physics D, 39,2006. Publikace byla oceněna redakcí tohoto časopisu jako jedna ze třiceti nejúspěšnějších vědeckých prací roku Článek se zabýval problematikou elektrizace osob následkem chůze po nevodivém povrchu podlah. ocenění práce prof. Fickera

12 Dne 31. ledna byla v kampusu VUT Pod Palackého vrchem slavnostně otevřena moderní víceúčeloví sportovní hala. Jedná se o největší halu pro sálové sporty v ČR. Je možno zde provozovat florbal, futsal, tenis i házenou. Ke komfortu sportovců přispívá speciální povrch podlahy a podlahové vytápění. Náklady na výstavbu dosáhly 110 milionů korun, z nichž 65 milionů poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 45 milionů uhradilo VUT z vlastních zdrojů. Na jaře byla dokončena také výstavba objektu šaten, klubovny, kanceláří, rehabilitačního centra i šaten a sociálního zařízení pro venkovní sportoviště. V červenci pak byly uvedeny do provozu ještě tři nové venkovní tenisové kurty s umělým povrchem. Generálním projektantem stavby byl Hexaplan International, s.r.o., autory projektu byli prof. Ing. arch. Ivan Ruller a Ing. arch. Martin Borák. Stavbu zhotovila firma MiTTaG, s.r.o., pozemní a průmyslové stavitelství. Celé sportoviště spravuje Centrum sportovních aktivit VUT (CESA), jehož ředitelem je PaeDr. Jaroslav Bogdálek. Sportoviště mohou využívat studenti a zaměstnanci všech fakult VUT, tedy i Fakulty stavební. otevření sportovní haly Dne 1. února uspořádal Ústav geodézie jubilejní 10. seminář s mezinárodní účastí Aplikace družicových měření v geodézii. Cílem semináře bylo přispět k informovanosti odborníků o současném stavu a vývoji v oblasti družicových systémů, aplikací družicových měření i o stavu geodetických a kartografických prací. Seminář byl doplněn firemní výstavou geodetických přístrojů včetně jejich softwarového vybavení. Akce se zúčastnilo 131 odborníků z České republiky, ze Slovenské republiky a z Polska. Prezentované příspěvky byly publikovány ve sborníku. seminář o družicovém měření v geodézii

13 Dne 2. února uspořádal Ústav technických zařízení budov (ÚTZB) na Fakultě stavební seminář Vzdělávání v oboru TZB a přínos technické praxi. Seminář byl uspořádán k 25. výročí založení ÚTZB a zúčastnili se ho představitelé, zaměstnanci a absolventi stavebních fakult z Brna, Prahy, Bratislavy, Košic, i zástupci firem a další hosté, v celkovém počtu 150 účastníků. V úvodní části proběhly prezentace o historii, současnosti, vědě a výzkumu ÚTZB. Významní pracovníci ústavu, včetně jeho zakladatele doc. Ing. Jiřího Cihláře, CSc., získali ocenění za zásluhy o rozvoj ústavu. Slavnostní seminář byl zakončen rautem a plesem. seminář o vzdělávání TZB Dne 26. února byla v přízemí levého křídla hlavní budovy A Fakulty stavební otevřena nová Pizzerie Presto. Pizzerie nabízí několik druhů pizz, steaky, těstoviny, saláty a nápoje, dokonce i pivo značky Bernard. Je provozována Kolejemi a menzami VUT v Brně, které ji také vybudovaly. Má 72 míst a otevírací dobu 10 21,30 hod. Toto moderně vybavené stravovací zařízení má rozšířit kapacitu stravovacích možností na fakultě. otevření pizzerie

14 Dne 14. března 2007 byla v Knihovnickém informačním centru uspořádána přednáška Co nového v oblasti e-books. e Přednášku uspořádala společnost Albertina Icome Praha, která se zabývá zpřístupňováním elektronických informačních zdrojů, jako např. odborných bází dat a oborových kolekcí vědecké literatury. Odbornou přednášku přednesl PhDr. Filip Vojtášek z uvedené společnosti. Hovořil také o podmínkách nákupu elektronických knih u jednotlivých nakladatelství a předvedl možnosti přístupu k elektronickým knihám. Akce se zúčastnilo okolo 35 zájemců zejména z vysokoškolských knihoven. Ing. Dalibor Hanžl z Masarykovy univerzity v Brně zajistil internetové vysílání celé přednášky. Organizací akce bylo pověřeno Knihovnické informační centrum FAST. přednáška o přístupu k elektronickým knihám

15 Dne 14. března uspořádal Studentský svaz a Studentská komora Akademického senátu pod záštitou děkana fakulty Reprezentační ples Fakulty stavební. Ples se konal v brněnském Boby centru, kde k tanci hrály skupiny Hulíňané, Fofrovanka, Cimbálová muzika J.Marečka a s programem vystoupily skupiny Magic Free Group a Honkytonk kankán. Hlavními sponzory večera byly Stavební veletrhy Brno, TONDACH a INFRAM. Reprezentační ples Ve dnech dubna se konala na Fakultě stavební VUT v Brně mezinárodní konference KoStaF Brno Konference byla určena pro zástupce studentů v akademických senátech stavebních fakult v České republice a Slovenské republice. Organizací akce je každým rokem pověřena jedna z šesti stavebních fakult (Brno, Praha, Ostrava, Bratislava, Košice, Žilina). Letošní organizace tedy patřila Brnu. Hlavními nosnými tématy byly otázky členství ve studentských organizacích, kompetence studentských komor, studentské mobility, systémy zkoušení, financování studentských komor i možnosti sportovního využití a stravování. Studenti se zúčastnili také výletu na hrad Veveří. Podnikli rovněž exkurzi do nové sportovní haly VUT, kde se utkali ve volejbalovém turnaji. konference KoStaf Dne 18. dubna bylo uspořádáno Společenské setkání zaměstnanců fakulty. Setkání bylo zahájeno děkanem fakulty a předsedou Výboru odborové organizace ve fakultní aule. Zde zazněl také koncert Musica Felix Octies.. V reprezentativních prostorách fakulty potom pokračovala volná zábava s možností občerstvení i tance. společenské setkání zaměstnanců

16 Ve dnech dubna se konaly na brněnském výstavišti Mezinárodní stavební veletrhy IBF, SHK a Elektro. V rámci stavebních veletrhů byla vyhlášena Stavba Jihomoravského kraje za rok Soutěžilo se v šesti kategoriích, do kterých bylo nominováno třicet projektů. Předsedou hodnotitelské poroty byl děkan Fakulty stavební VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. stavba roku JMK V kategorii rekonstrukcí udělila porota cenu budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně na Božetěchově ulici a rekonstruovanému náměstí Svobody v Brně. V kategorii bytových staveb byl oceněn bytový dům na Podbělově ulici, v kategorii staveb občanské vybavenosti zvítězila logopedická škola v Jundrově. Městské golfové hřiště v Jinačovicích získalo cenu v kategorii ekologických staveb, most na ulici Tuřanka zvítězil v kategorii dopravních staveb. Letištní terminál v Tuřanech byl oceněn v kategorii průmyslových a technologických staveb.

17 Dne 23. dubna se uskutečnil na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců ve spolupráci se společností EKO-KOM KOM druhý ročník soutěže EKOPROJEKT EKOPROJEKT. soutěž EKOPROJEKT Studenti 5. ročníku oboru Stavebně materiálového inženýrství měli za úkol v rámci předmětu Ekologie ve stavebnictví vytvořit návrh a prakticky ověřit možnosti zpracování a využití vybraných odpadních látek (skelného recyklátu, drceného polystyrenu a odřezků při výrobě laminátových prvků). Při využití odpadů vznikly stavební výrobky jako např. teracová dlažba, betonové tvárnice s polystyrenovou výplní, spárovací nebo injektážní hmota. Vypracované projekty byly hodnoceny komisí odborníků z oblasti materiálového inženýrství. Ze 14 projektů byly vyhodnoceny tři nejlepší. Dne 26. dubna uspořádal Ústav pozemního stavitelství konferenci Zastřešení budov. Účastníci konference prezentovali 36 odborných příspěvků, z toho dva příspěvky prezentovali účastníci ze zahraničí. Všechny příspěvky jsou obsahem sborníku vydaného pod ISBN konference o zastřešení budov

18 Dne 3. května se uskutečnila fakultní soutěž Studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ Soutěžilo se v jedenácti odborných sekcích (Pozemní stavby a architektura, Vodní hospodářství a vodní stavby, Dopravní stavby, Stavební mechanika, Materiálové inženýrství, Inženýrské konstrukce a mosty, Geotechnika, Geodézie a kartografie, Technická zařízení a energie budov, Ekonomika a řízení ve stavebnictví, Společenské vědy). Do soutěže bylo přihlášeno 220 prací. Fakultnímu kolu předcházela v jednotlivých sekcích oborová kola, z nichž postoupily nejlepší studentské práce. SVOČ Ve dnech května uspořádal Ústav geotechniky kurz Zakládání násypových těles ve složitých základových podmínkách (sanace neúnosného podlaží, zlepšování a vyztužování zemin, návrhy, provádění a kontrola). Dvoudenní kurz pořádaný v rámci celoživotního vzdělávání byl určen pro projektanty dopravních staveb, pracovníky stavebních firem a investorských organizací, i pro geotechnické specialisty a projektanty zabývajícími se zlepšováním podloží. Kurz byl součástí vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT ČR a byl zařazen v akreditovaných programech celoživotního vzdělávání ČKAIT. Garantem kurzu byla doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. Účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu. kurz CŽV o zakládání násypových těles Ve dnech května uspořádal Ústav architektury zahraniční exkurzi do Rakouska. Cílem exkurze bylo seznámit studenty s významnými historickými památkami i se současnou architekturou Dolního Rakouska a Vídně. Na programu, připraveném PhDr. Martinem Horáčkem, Ph.D., byla např. návštěva vládní čtvrti St. Pölten, kláštera v Melku, muzea karikatur a haly umění v Kremsu, muzea současného umění v Klosterneurburgu a shlédnutí památek ve Vídni. exkurze do Rakouska Ústav architektury

19 Dne 15. května předal rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, řediteli Ústavu soudního inženýrství prof. Ing. Albertu Bradáčovi, DrSc., dekret, kterým se tento ústav stal prvním samostatným vysokoškolským ústavem v dějinách VUT. Změnu postavení schválil Akademický senát VUT v Brně vzhledem k úspěchům dosaženým ve výuce i ve znalecké a tvůrčí činnosti ústavu. Ústav soudního inženýrství s celoškolským působením (součást rektorátu) byl založen v roce O založení se velkou měrou zasloužil Ing. Jiří Smrček, významný odborník v oblasti znalectví. Ústav může díky získané samostatnosti, obdobně jako fakulty, pořádat bakalářské, magisterské a doktorské studium v daném oboru. Ústav soudního inženýrství Ve dnech května se konala v Třeboni konference nce Vytápění Na konferenci proběhlo také vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže o cenu prof. Pulkrábka, vypsanou redakční radou časopisu VVI - Vytápění, Větrání, Instalace. Soutěžilo se o nejlepší článek mladého autora publikovaného v časopise STP - Společnost pro techniku prostředí. Cílem soutěže bylo vytvořit prostor pro seznámení širší veřejnosti s výzkumnými a vývojovými pracemi mladých techniků (nejčastěji studentů či absolventů doktorského studia), nebo s jejich zkušenostmi z projekční a dodavatelské činnosti. konference o vytápění

20 Do soutěže bylo zařazeno patnáct článků mladých autorů. Cenu prof. Pulkrábka za druhé místo v soutěži získal Ing. Vít Koverdynský z Ústavu technického zařízení budov za článek Tepelná izolace s kapilárně aktivní tkaninou pro rozvody chladu. V článku jsou shrnuty výsledky autorova ročního experimentálního výzkumu prováděného v rámci výměnného programu Sokrates Erasmus na Technické univerzitě v Dánsku. Dne 24. května proběhl na Stavební fakultě Žilinské univerzity 8. ročník mezinárodní soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ Soutěže o nejlepší odbornou publikaci se zúčastnili studenti stavebních fakult z České republiky a ze Slovenské republiky (TU Košice, STU Bratislava, Žilinská univerzita, ČVUT Praha, VŠB TU Ostrava, VUT Brno). Soutěžilo se v deseti odborných sekcích. Studenti naší fakulty získali čtyři první místa, pět druhých míst a tři třetí místa. Oceněné práce byly slavnostně vyhlášeny na začátku společenského setkání zástupců jednotlivých fakult a soutěžících studentů. SVOČ Ve dnech května uspořádala fakultní pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti odborný zájezd Města na Dunaji voda, města a technika. odborný zájezd města na Dunaji vodní dílo Johenstein Řezno kamenný most

21 Účastníci zájezdu, odborníci z fakulty i další zájemci, si prohlédli např. město Řezno, památník Walhalla, vodní cestu u Straubingu, město Pasov, kde se stékají řeky Dunaj, Inn a Ilzu. Při plavbě lodí shlédli plavební stupně Jochenstein a Aschach. Dále navštívili město Linec, vodní dílo Abwinden Asten, památník druhé světové války Mauthausen, města Freistadt a Gmőnd a přehradu Landštejn. Zájezd se již tradičně vydařil. Byl totiž uskutečněn pod vedením zkušeného organizátora a průvodce Ing. Otty Podsedníka, CSc. Dne 5. června podlehl po dlouhém statečném boji zákeřné chorobě ve věku 57 let doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. Docent Puchrík byl odborníkem v oboru konstrukce a dopravní stavby. Působil na Ústavu železničních konstrukcí, kde vyučoval, publikoval a věnoval se i vědeckému výzkumu. Byl dlouholetým členem Akademického senátu FAST, členem Vědecké rady FAST a VUT. V letech zastával na fakultě funkci proděkana, v letech potom funkci děkana. Docent Puchrík vynikal také svým lidským a přátelským přístupem ke všem zaměstnancům a kolegům, kteří při smutečním rozloučení dne 11. června zcela zaplnili obřadní síň brněnského krematoria. osobnosti, úmrtí doc. Puchrík Dne 6. června uplynulo sto let od narození jednoho z našich nejvýznamnějších vodohospodářských odborníků profesora Ing. Dr. techn. Stanislava Kratochvila, DrSc. Prof. Kratochvil byl již ve svých 38 letech jmenován vysokoškolským profesorem pro obory hydraulika, přehrady a využití vodní energie na Slovenské technické vysoké škole v Bratislavě. Na této škole zastával také funkci proděkana a děkana. V roce 1952 se po odchodu prof. Jana Bažanta osobnosti, výročí prof.s.kratochvil

22 do důchodu vrátil do Brna, kde působil jako vedoucí katedry hydrotechniky na tehdejší Vysoké škole stavitelské a zastával i funkci proděkana Stavební fakulty. Všestrannost prof. Kratochvila spočívala v jeho dlouholeté pedagogické činnosti, v publikační a výzkumné činnosti. Působil také na zahraničních univerzitách, účastnil se mezinárodních kongresů, zahraničních studijních a pracovních pobytů. V praxi se významně podílel na projektu a stavbě řady přehrad, např. Vranovské, Kníničské, Vírské, Lipník, Dalešice. Dne 14. června uspořádal Ústav stavební mechaniky FAST a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR seminář Problémy lomové mechaniky VII komplexní modelování lomu pokročilých kompozitů. Seminář probíhal na Ústavu stavební mechaniky a zúčastnili se ho odborníci z dané oblasti. Předneseno bylo osm příspěvků. seminář o problémech lomové mechaniky Ve dnech června se konaly v aule fakulty slavnostní promoce studentů magisterského studijního programu. Promováno bylo celkem 583 studentů, kterým byl udělen titul Ing. promoce inženýrů Dne 3. července proběhly v aule e fakulty slavnostní promoce studentů bakalářského studijního programu. Titul Bc. byl udělen 44 studentům. promoce bakalářů

23 Ve dnech srpna uspořádala fakultní pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti odborný zájezd z Hanzovní města města a architektura. Organizací akce, kterou naplnili odborníci i další zájemci z fakulty či z praxe, se ujal Ing. Otto Podsedník, CSc. Účastníci navštívili a prohlédli si architektonické pamětihodnosti např. ve městech Wismar, Lőbeck, Hamburg, Brémy, Osnabrőck Mőnster, Hannover, Lipsko a Chemnitz. odborný zájezd hanzovní města Ve dnech září uspořádal Ústav fyziky tradiční mezinárodní workshop Physical and Material Engineering Workshop byl určený pro výměnu poznatků získaných v oblasti výzkumu na pracovištích kateder fyziky stavebních fakult. Akce se konala ve Velkých Losinách a zúčastnili se jí pracovníci ze Slovenské university v Bratislavě, ČVUT v Praze a VUT v Brně. Byl vydán sborník obsahující 53 odborných příspěvků. mezinárodní worshop

24 Ve dnech září se konala 27. Konference o geometrii a počítačové grafice Konference byla uspořádána v Nedvědicích a zúčastnilo se jí 71 odborníků. Předneseno bylo 53 příspěvků na téma geometrické modelování, výpočtová geometrie a její aplikace, výuka geometrie na středních a vysokých školách, proměny geometrického kurikula a doktorské studium. Organizačně byla akce zajištěna ve spolupráci České společnosti pro geometrii a počítačovou grafiku Jednoty českých matematiků a fyziků, Fakulty stavební a Fakulty strojní VUT v Brně. konference o geometrii a počítačové grafice Dne 12. září byl v Třebíči slavnostně ukončen největší regionální projekt kanalizací a čistíren odpadních vod Ochrana vod povodí řeky Dyje. Slavnostního ukončení se účastnila řada významných hostů. Byli mezi nimi prezident Václav Klaus, ministr životního prostředí Martin Bursík a ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek. Na přípravě i realizaci projektu se podíleli také pracovníci Ústavu Vodního hospodářství obcí a Ústavu vodních staveb pod vedením doc. Ing. Petra Hlavínka, CSc. Projekt byl realizován ve čtyřech regionech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Na Blanensku byla zprovozněna čistírna odpadních vod a kanalizace, ve Šlapanicích byla zprovozněna kanalizace, na Třebíčsku a na Žďársku čistírna a kanalizace. ukončení projektu Ochrana vod povodí Dyje

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Ing. Jiří Apeltauer Ing. Iva Krčmová Ing. Martin Všetečka apeltauer.t@fce.vutbr.cz krcmova.i@fce.vutbr.cz vsetecka.m@fce.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. (1934-1994) Inventář NAD č. 711 evidenční pomůcka č. 180 Šťovíček Jan Praha 1997 Prof. ing. dr. Ladislav

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Správa majetku v životním cyklu stavby

Správa majetku v životním cyklu stavby Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Správa majetku v životním cyklu stavby Úvod do předmětu Základy správy majetku doc. Ing. František Kuda,CSc. Konference Vzdělávání ve FM, 3.-.4. června

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Vás zve na: Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci - Na téma: 23. 24. 9. 2015 V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava, Fakulta stavební. Seminář s mezinárodní účastí POZVÁNKA A PROGRAM. 11. 10. 2012, Ostrava. www.rdit.

Vysoká škola báňská TU Ostrava, Fakulta stavební. Seminář s mezinárodní účastí POZVÁNKA A PROGRAM. 11. 10. 2012, Ostrava. www.rdit. Vysoká škola báňská TU Ostrava, Fakulta stavební Seminář s mezinárodní účastí POZVÁNKA A PROGRAM 11. 10. 2012, Ostrava www.rdit.cz Cíl semináře Výzkum a vývoj zaujímá stěžejní roli při formulování nových

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci Pondělník 20 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 20. číslem Pondělníku a přeji Vám úspěšný týden. Irena Smolová

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 13/2013 K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014 2015

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 13/2013 K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014 2015 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci mezi Smlouva o spolupráci Hochschule Zittau/Görlitz (FH) zastoupenou a Prof. Dr. Ing.- habil. Rainerem Hampelem Rektor Theodor-Körner-Allee 16 D-02763 Zittau dále jen Hochschule Zittau/Görlitz o Technickou

Více

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015 Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176 Termín realizace: 01. 04. 2013 30. 6.

Více