Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. C"

Transkript

1 SOPRD/RDGB/0/078/00/02 Účinnost od: Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D., 2236 Po vytištění je dokument platný jen po označení razítkem správce dokumentů Kopie platná do:, jinak se jedná o neřízený dokument. Obsah 1. Pojmy a zkratky Pojmy Zkratky Související externí a interní dokumenty Základní informace Indikace Příprava vyšetření Provedení vyšetření Požadavky na personál Požadavky na technické vybavení pracoviště Nastavení projekce Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky Expoziční faktory Návod ke snížení radiační zátěže vyšetřovaného a personálu Zvláštní podmínky, které mohou komplikovat vyšetření Hodnocení kvality zobrazení při výkonu diagnostického ozáření Radiační diagnostické referenční úrovně Stanovení dávky pacienta při lékařském ozáření v radiodiagnostice Potvrzení provedení praktické části ozáření Záznamy a archivace Odpovědnost Zpracovatelský tým standardu Rozdělovník Klíčová slova... 8 Strana 1 (celkem 8)

2 1. Pojmy a zkratky 1.1. Pojmy Pojmy pro účely tohoto standardu: Skiagrafie Skiagrafie je technika statického zobrazení lidských tkání, využívající rozdílnou hodnotu pohlcení procházejícího svazku rentgenového záření v různých tkáních. Jejím výsledkem je trvalý záznam tzv. rentgenový snímek (skiagram) Zkratky AEC AP CR CT Cu DICOM DR FN Hz KAP KIS kv kva kw ma mas MDRÚ MZ NRS ORF PA PACS Pb RA RTG SID SIS SÚJB THP W WM expoziční automatika anteroposteriorní computed radiography computed tomography měď Digital Imaging and Communications in Medicine je standard pro zobrazování, distribuci, skladování a tisk medicínských dat pořízených snímacími metodami direct radiography fakultní nemocnice hertz kerma area product klinický informační systém kilovolt kilovoltampér kilowatt miliampér miliampérsekunda místní diagnostické referenční úrovně Ministerstvo zdravotnictví národní radiologické standardy oddělení radiologické fyziky posteroanteriorní Picture archiving and communication systém je systém pro zpracování, přenos a archivování obrazové a textové informace olovo radiologický asistent rentgenový source image distance správa informační sítě Státní úřad pro jadernou bezpečnost technicko hospodářský pracovník watt klinický informační systém WinMedicalc 2. Související externí a interní dokumenty Zákon č. 18/1997, Atomový zákon Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, HLAVA V Lékařské ozáření a klinické audity, v platném znění, a související předpisy, zejména: Vyhl. č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření Vyhl. č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Věstník MZ ČR částka 9/2011 Národní radiologické standardy Věstník MZ ČR částka 11/2011 Indikační kritéria pro zobrazovací metody ORR/02 Organizační řád PRR/03 Pracovní řád VR/01 Vnitřní řád FN Plzeň SME/3/008 Hygienický plán SME/3/001 Jednotný postup při vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací v rámci FN Plzeň SME/5/001 Organizace požární ochrany Strana 2 (celkem 8)

3 SME/5/002 Zabezpečení BOZP SME/9/001 Poskytování zdravotních služeb s využitím zdrojů ionizujícího záření SME/9/002 Program zabezpečování jakosti při nakládání se zdroji ionizujícího záření v oboru radiodiagnostiky SME/9/003 Program monitorování pro obor radiodiagnostika SME/9/004 Vnitřní havarijní plán pro obor radiodiagnostika SME/9/005 Vymezení kontrolovaných a sledovaných pásem v oboru radiodiagnostiky SLN/002 Identifikační náramky pro hospitalizované pacienty 3. Základní informace Identifikace pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň Radiodiagnostické oddělení Edvarda Beneše 1128/ Plzeň-Bory Identifikace vybavení Pracoviště C Pavilon 59 POLYDOROS MULTIX T.O.P a Vertix PRO fy Siemens nepřímá digitalizace inv. č AGFA CR 85X čtecí zařízení inv. č Radiologické vyšetření prováděné v ambulantních i lůžkových zařízeních, indikované i jako akutní. Skiagrafický zobrazovací systém je určen pro statické dvourozměrné zobrazení absorpce RTG záření v trojrozměrné anatomické struktuře. Ke vzniku obrazu je třeba: a) zdroje RTG záření b) vyšetřovaného objektu a c) záznamového zařízení, na které se obraz promítne a poté se zviditelní. Dochází k sumaci absorpce záření ve vrstvách tkání ve směru ohnisko receptor obrazu. Výsledné zobrazení pak přináší pro lidské oko zřetelnou informaci především o rozdílech v absorpci mezi oblastmi s výrazným rozdílem pohltivosti rentgenového záření, kterými jsou především kostní struktury, ale též plyn, měkké tkáně a tuk. Skiagrafický zobrazovací systém umožňuje dosáhnout velkého rozlišení ve vysokém kontrastu (prostorového rozlišení), a poněkud horšího rozlišení v nízkém kontrastu, ve srovnání s CT vyšetřením. To vše při relativně nízké radiační zátěže pacienta, jednoduchosti metodiky a relativní láci Indikace Indikaci provádí lékař klinického pracoviště. Ten oprávněnost indikace potvrdí svým podpisem na žádance k vyšetření. Indikující lékař si vyhledá, je-li to možné, předchozí diagnostické informace, a posoudí tato data tak, aby vyloučil zbytečné ozáření. Indikující lékař odůvodní požadavek písemně na žádance k vyšetření a postoupí jej aplikujícímu odborníkovi. Nemůže-li být ozáření předem odůvodněno, nesmí být indikováno ani provedeno. Indikující lékař vychází z části Věstníku MZ ČR částka 11/2011 Indikační kritéria pro zobrazovací metody. Klinickou odpovědnost za lékařské diagnostické ozáření nese v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy aplikující odborník Příprava vyšetření Zjištění důležitých skutečností: převzetí a ověření správnosti a kompletnosti klinické žádanky k vyšetření. Ověření technické způsobilosti pracoviště ke snímkování. Provádí se průběžně, minimálně však každý všední den od 6:30 do 7:00 hod. (RA o tom provede záznam do provozního deníku pracoviště). THP a RA provede identifikaci pacienta (v případě hospitalizovaného pacienta ověří podle identifikačního náramku dle vnitřního předpisu SLN/02 Identifikační náramky pro hospitalizované pacienty a u ambulantního pacienta si vyžádá kartu pojištěnce, popřípadě druhý identifikační doklad). Následuje zavedení identifikačních údajů do KIS a worklistu RTG zařízení. Ověření indikace a oblasti požadovaného vyšetření. Při diskrepanci mezi požadovaným vyšetřením a klinickým nálezem kontaktovat indikujícího lékaře. Zjištění klinického stavu nemocného ve vztahu k proveditelnosti vyšetření. Při rozporu konzultován indikující lékař event. radiolog. Případné těhotenství u žen fertilního věku ověří aplikující odborník dotazem a provede o této skutečnosti záznam. Strana 3 (celkem 8)

4 Příprava pacienta: sejmutí kovových předmětů v oblasti zobrazení pokud je to možné (pokud toto nelze, provedeme o tom záznam do zdravotnické dokumentace), odložení oděvu, který by bránil kvalitnímu zobrazení. Zajištění pohodlné stabilní polohy pacienta při snímkování a nastavení požadované projekce (viz níže). Poučení pacienta, jak se chovat při expozici. Doporučení postupu v problematice radiační ochrany žen v reprodukčním věku jsou uvedena na ploše monitoru počítače na pracovišti. Ochranné prostředky: použít stínících ochranných prostředků pro ochranu radiosenzitivních orgánů a tkání, pokud se nacházejí v užitečném svazku, nebo v jeho blízkosti (do 5cm) a pokud ochrana nebrání správnému zobrazení. Stínicí schopnost: 0,5mmPb (ochranná zástěra gonád pro šourek), 1mmPb (ochranná zástěra gonád pro vaječníky) Velikost, typ, počet ochranných prostředků se řídí zejména prováděnými výkony (skiaskopie, skiagrafie), skladbou pacientů (dospělí, děti) a variabilitou prováděných vyšetření různých části těla. Ochrana personálu a jiných osob: V případě, že aplikující odborník a jiné osoby (pacienti, doprovázející osoby) v místě expozice nejsou při expozici chráněni stíněním, aplikující odborník zajistí vzdálenost jiných osob v místě expozice co nejdále od zdroje ionizujícího záření. Radiační ochrana osob, které vědomě a z vlastní vůle pomáhají osobám podstupujícím lékařské ozářeni, musí být optimalizována podle 4 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., přičemž ozáření těchto osob se omezuje v souladu s požadavky stanovenými v 23 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb. Tyto osoby musí být starší 18 let a prokazatelně poučeny o rizicích plynoucích z ozáření, přičemž svůj souhlas s takovým ozářením musí písemně potvrdit. U žen, které jsou nebo mohou být těhotné, bude použito speciálně nastavených expozičních hodnot a filtrace záření (viz dokumentace ORF) Provedení vyšetření RTG snímky se zhotovují ve standardních projekcích. Neumožňuje-li klinický stav pacienta zhotovení snímku ve standardní projekci, radiologický asistent tuto skutečnost zaznamená na průvodku k vyšetření, současně pak tuto skutečnost oznámí radiologovi. Ten následně rozhodne o dalším postupu Požadavky na personál Kvalifikace a minimální počty odborníků na pracovišti: Radiolog: popis provádí lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiodiagnostika nebo lékař neatestovaný s kontrolou lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru radiodiagnostika Radiologický asistent: nejméně 1 radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu na pracovišti Klinický radiologický fyzik pro radiodiagnostiku: v rozsahu stanoveném programem zabezpečování jakosti schváleném SÚJB Seznam obsluhy založen v dokumentaci o zdravotnickém prostředku Požadavky na technické vybavení pracoviště RTG zařízení POLYDOROS - výr. č. 4400, inv. č Rok výroby 2007 MULTIX TOP výr. č. 4400, 2492 Všechny údaje hodnot, pokud nejsou uvedeny specifické tolerance, vykazují typické hodnoty. Síťová připojení: 400 V +-10%, 50/60 Hz třífázový proud (IT65/80) Příkon dlouhodobě 0,6 kva krátkodobě pro akumulátor energie: 2,3 kva, 120 kva IT 65/80 Tepelný výkon asi 220 W Průměrná spotřeba 2,0 kw Provozní podmínky: Teplota +10 C až +40 C Relativní vlhkost vzduchu 30 % až 75 % Tlak vzduchu 70 kpa až 106 kpa Maximální konfigurace cca 220 kg Ovládací pult cca 3,5 kg Druh vysokého napětí multipulsní Strana 4 (celkem 8)

5 Generátor: POLYDOROS IT ma při 100 kv/80 kw (podle IEC 60601) Akviziční napětí 53 hodnot od 40 do 150 kv, přesnost +/- 5 % Integrátor mas 0,5 mas až 800 mas v 33 pevných hodnotách, přesnost +/- 5 % nebo 0,5 mas, +/- 10 % ma Spínací doba technika 1 bodu 1 ms až 5 s technika 2 bodů 2 ms až 5 s technika 3 bodů 20 ms až 5 s Automatika technika 1 bodu se spojitě klesající zátěží se systémem IONTOMAT Rentgenka: Dvojohnisková OPTITOP 150/40/80HC Ohnisko malé 0,6mm, velké 1,0 mm Tepelná kapacita anody 580 kj Stropní 3D stativ: Hmotnost min. 310 kg, max. 345 kg Posun podélně 345 cm ± 1 cm, příčně 222 cm ± 1 cm svisle 150 cm ± 1 cm Otáčení svislá osa +154, -182 vodorovně ± 120 Vzdálenost zdroj-obraz 70 cm až 115 cm Vyšetřovací stůl: Hmotnost 360 kg Rozměry 80 cm x 240 cm Vzdálenost stůl-film 55mm ± 2mm Nosnost max. hmotnost pacienta 150 kg neomezeně max. hmotnost pacienta 227 kg deska stolu v centrální poloze Vysunutí podélně +/- 48 cm Posunutí příčně ± 14 cm Výška od 59 cm do 89 cm Bucky zásobník: Mřížka Pb 12/40, Fo = 115 cm Expoziční automat: Kolimátor ACSS Ionizační komora IONTOMAT se třemi políčky Vzdálenost stůl-film 55mm ± 2mm Automatické nastavování formátu kolimátoru Maximální velikost pole 43 cm x 43 cm Nejmenší velikost pole 2,5 cm x 2,5 cm Úhel otáčení ± 45 okolo osy centrálního svazku Komora CAREMAX měřicí komora pro měření KAP Filtrace: Vlastní (celková) 4,0 mm Al Přídavné filtry 0,1 mm/0,2 mm/0,3 mm Cu (manuální volba filtru) Formáty kazety: 13 cm x 18 cm // 5 palců x 7 palců 18 cm x 24 cm // 6,5 palců x 8,5 palců 18 cm x 43 cm // 7 palců x 17 palců 20 cm x 40 cm // 8 palců x 10 palců 24 cm x 24 cm // 9,5 palců x 9,5 palců 24 cm x 30 cm // 10 palců x 12 palců 30 cm x 30 cm // 11 palců x 14 palců 30 cm x 40 cm // 14 palců x 14 palců 35 cm x 35 cm // 14 palců x 17 palců 35 cm x 43 cm // 40 cm x 40 cm // VERTIX TOP výr. č. 4400, 7179 Celková hmotnost: přibližně 205 kg Strana 5 (celkem 8)

6 Bucky zásobník Expoziční automat: Výškové nastavování (podlaha-film) 38 cm až 190 cm Spojitě nastavitelné od polohy 152 cm Naklápění 90 (vodorovně) přes 0 (svisle) až do -20 Mřížka Pb 13/70, Fo = 150 cm Ionizační komora IONTOMAT se třemi políčky Vzdálenost objekt-film 42 mm Al ekvivalent < 0,55 mm hliníku Digitizér CR 85-X výr. č. 2003, inv. č Rok výroby 2007 Toto zařízení slouží pro skenování kazet exponovaných rentgenovými paprsky, které obsahují přepisovatelnou paměťovou fólii. Zařízení je součástí systému, který se skládá z rentgenových kazet s přepisovatelnými fosforovými paměťovými fóliemi, identifikační stanice kazet a pracovní stanice, kde jsou dále zpracovávány výsledné informace digitálního snímku a odkud jsou tyto informace pak přenášeny dále. Síťová připojení: 220 V +-10%, 50/60 Hz Příkon cca 300W Provozní podmínky: Teplota +20 C až +30 C Relativní vlhkost 10 % až 80 % Kapacita zásobníku kazet: Kapacita: 10 kazet různých velikostí ve vstupním i výstupním zásobníku 112 fólií/hod Nastavení projekce Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky Rentgenové snímky kloubů (nejčastěji hlezenných, méně často kolenních), které jsou během expozice páčeny v různých směrech k posouzení abnormální pohyblivosti. Páčení rukou nebo aparaturou. Většinou speciální projekce na přání indikujícího lékaře (ortopeda, traumatologa), který u těchto projekcí asistuje s použitím příslušných ochranných pomůcek. Cloníme na oblast zájmu Expoziční faktory RTG zařízení používaná ke skiagrafickému vyšetřování mají vypracovanou a při vyšetření dostupnou expoziční tabulku (ve formě přednastavených protokolů). Expoziční tabulka je sestavena tak, aby u RTG zařízení umožňovala dosažení požadované kvality zobrazení podle kriterií kvality stanovených v místním radiologickém standardu při minimalizaci radiační zátěže pacienta. Nastavené hodnoty v expoziční tabulce zajišťují, že nebudou překročeny diagnostické referenční úrovně stanovené pro pracoviště radiologickým fyzikem. Ten rovněž zodpovídá ve své působnosti za tuto skutečnost. Protokol KOLENO stůl, volně HLEZNO stůl, volně SID (cm) Napětí (kv) Elektrické množství (mas) AEC Ohnisko Filtrace (mm Cu) ,1 ne velké 0 ne ,2 ne velké 0 ne Sekundární mřížka 3.8. Návod ke snížení radiační zátěže vyšetřovaného a personálu Změny níže uvedených parametrů musí být vždy v optimálním rozmezí s ohledem na ovlivnění výsledné kvality zobrazení (kontrast, šum). Zvýšení napětí rentgenky při současném snížení mas (zvýšení kv o 15% umožní snížení mas o 50 %) Zvýšení celkové filtrace Snížení velikosti radiačního pole Snížení elektrického množství (mas) Strana 6 (celkem 8)

7 Relativní zesílení signálu zobrazení Použití stínících prostředků Použití fixačních pomůcek Optimalizace nastavení diagnostického monitoru (jas, kontrast) Nepoužívat sekundární clonu, kde to není nutné Strana 7 (celkem 8) SOPRD/RDGB/0/078/00/VERZE Zvláštní podmínky, které mohou komplikovat vyšetření Komplikace na straně pacienta: Řešení komplikací: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta během expozice, věk pacienta, habitus pacienta Uložení pacienta do pohodlnější polohy je-li toto možné, zklidnění pacienta ve spolupráci s indikujícím lékařem, fixace, přidržení způsobilou doprovázející osobou, dosažení co nejkratší expozice vhodnou volbou expozičních hodnot Hodnocení kvality zobrazení při výkonu diagnostického ozáření Splnění ukazatelů kvality z pohledu technického provedení hodnotí radiologický asistent, který praktickou část postupu vyšetření provedl. Musí být dosaženo shody následujícího minimálního rozsahu ukazatelů a) shoda indikované oblasti s oblastí zobrazenou na radiogramu b) ostrost zobrazení c) kontrast zobrazení d) absence artefaktů e) viditelnost anatomických struktur V případě, že radiologický asistent zjistí technicky nesprávné provedení radiogramu, může maximálně dvakrát rozhodnout o opakování expozice pro získání technicky správného provedení radiogramu. Poté rozhodne o dalším postupu lékař. Popisující lékař zodpovídá za definitivní podobu snímkové dokumentace, za její diagnostickou výtěžnost a hodnotitelnost, a za detekci a řešení zjistitelných závad. Splnění ukazatelů z pohledu diagnostické výtěžnosti pro danou indikaci hodnotí popisující radiolog, který dále rozhodne a) o případném doplnění dalších obrazů b) o ukončení vyšetření Radiolog hodnotí digitální snímek výhradně na certifikovaném diagnostickém monitoru, starší analogový snímek na negatoskopu Radiační diagnostické referenční úrovně Aplikující odborník porovná nebo sleduje výsledek porovnání (v případě automatického porovnání příslušným programovým vybavením) zjištěnou hodnotu příslušné veličiny radiační zátěže pacienta s referenční diagnostickou úrovní v tabulce místních diagnostických referenčních úrovní stanovených radiologickým fyzikem a umístěných na webové adrese \\helena\orf_dokumenty\0-fnp-rd\1-fnb_rd-provozní dokumentace\mdrú. Součástí tohoto místního radiologického standardu je stanovení místních diagnostických radiologických úrovní (MDRÚ), které spadá do kompetence Oddělení radiologické fyziky FN Plzeň. Pro jednotlivé přístroje jsou hodnoty MDRÚ uvedeny na webové adrese \\fnpm\fnzok\orf_dokumenty\3-fnp-orf\2-mdrú RD Bory a metodika jejich stanovení na webové adrese \\inesa\orf Stanovení dávky pacienta při lékařském ozáření v radiodiagnostice Místní radiologický fyzik určí konkrétní postup pro konkrétní místní standard pro stanovení a hodnocení dávky pacienta pomocí MDRÚ a postup pro účely posuzování rizika nežádoucích účinku ionizujícího záření v souladu s příslušným národním radiologickým standardem pro radiologickou fyziku. V detailech odkazujeme na dokumentaci Oddělení radiologické fyziky na webové adrese \\helena\orf_dokumenty Potvrzení provedení praktické části ozáření Aplikující odborník, který provedl nebo se podílel, na provedení praktické části ozáření podle tohoto standardu, potvrdí tuto skutečnost svým podpisem na žádanku a je uveden v KIS. Na žádance zaznamená i expozice, které nevedly ke vzniku použitelné snímkové dokumentace Záznamy a archivace Informovaný souhlas k vyšetření: se s ohledem na nízké radiační i jiná rizika vyšetření nevyžaduje, předpokládá se přitom dostatečná úroveň společenského vědomí o možných škodlivých účincích radiace v České republice. U gravidních žen, dětí a mládeže se předpokládá, že indikující lékař jednoznačně uvážil naléhavou potřebu zhotovení skiagramů a dal toto najevo písemnou indikací na žádance k vyšetření.

8 Řádně vyplněná žádanka k vyšetření (údaje o nemocném, jasná indikace vyšetření, cíl a očekávaný přínos vyšetření, kontraindikace vyšetření). Žádanku vystavuje a podepisuje indikující lékař a provedení praktické části ozáření podpisem stvrzuje aplikující odborník, který praktickou část vyšetření provedl. Žádanka musí odpovídat vnitřní směrnici SME/3/001. Záznam o ozáření v provozním deníku pracoviště: obsahuje popis vyšetření (hodnoty parametrů pro stanovení a hodnocení dávek z vyšetření). Záznam provádí radiologický asistent, který praktickou část vyšetření provedl. U moderních zařízení probíhá ukládání potřebných dat automaticky a za data nese odpovědnost SIS. Provozuje se v digitální podobě a tiskne se na pracovišti do podoby písemné. Záznam diagnostického zobrazení a protokol o ozáření: jsou ukládány standardně do systému PACS/KIS FN Plzeň ve formátu DICOM3. Za kompletnost snímkové dokumentace vyšetření v tomto systému nese zodpovědnost provádějící RA a popisující lékař a to včetně záznamů případných postprocessingových rekonstrukcí. Do tzv. uzamčení události může lékař měnit obsah snímkové dokumentace. Poté pouze se souhlasem SIS. Správcem obrazové digitální dokumentace je SIS, která ji zabezpečuje proti ztrátě a zneužití. Po tzv. uzamčení události za ni zodpovídá v plném rozsahu. Záznam o nálezu: záznam o nálezu zhotovuje provádějící lékař, a nakládání s ním vychází z vnitřní směrnice SME/3/001 a dále z provozního řádu RDG oddělení. Lékař odpovídá za úplnost obsahu a formu nálezu, za administrativní zpracování včetně předání nálezu indikujícímu lékaři nesou plnou odpovědnost THP pracovnice podle rozpisu práce. Záznam s údaji určenými pro zúčtování a evidenci jednotlivých výkonů: je součástí systému PACS/KIS, do kterého se příslušné údaje ukládají a plnou odpovědnost za jejich správnost a úplnost má radiologický asistent provádějící vyšetření spolu s THP kodérkou provádějící přepis údajů do KIS. Forma záznamů musí být vždy písemná podle Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, současně je vedena i forma elektronická (digitální archiv spravovaný SIS). Záznamy z vyšetření musí být vedeny formou, která umožňuje statistické vyhodnocení radiační zátěže pacienta a její srovnání mezi pracovišti Odpovědnost Indikující lékař odpovídá za správné a řádné vyplnění všech údajů na žádance k vyšetření, a to s ohledem na správnou indikaci vyšetření na základě klinického nálezu. Dále odpovídá za řádnou informovanost pacienta o potřebě a riziku výkonu což potvrzuje písemně na žádance. Žádanka je podmínkou provedení výkonu a je dodána s pacientem na provádějící pracoviště. Zde je pak zpracována a v opisu archivována. Radiolog odpovídá za správné zhodnocení snímkové dokumentace, návrh doplňkových vyšetření a dodatečné zhodnocení diagnostické výtěžnosti a rizika výkonu pro pacienta. Na nedostatky upozorňuje dodatečně indikujícího lékaře. Dále zodpovídá za kompletnost a správnost obrazové dokumentace, a provádí vyhodnocení (popis) vyšetření. Určuje pořadí jednotlivých výkonů podle jejich klinické naléhavosti, je-li toto nutné. Radiologický asistent odpovídá za technicky správné provedení snímkové dokumentace podle standardů oddělení a ve speciálních případech dle pokynů lékaře. Dále odpovídá za uložení digitálních dat do systému PACS/KIS, za správné zpracování údajů nutných pro vyúčtování výkonu (spolu s THP kodérkou), za bezpečnost a pohodlí pacienta a doprovodu od převzetí pacienta po jeho odchod (odjezd) z pracoviště. Zajišťuje plynulé zásobení pracoviště potřebným zdravotnickým materiálem. Kontroluje technický stav pracoviště a hlásí i podezření na nesrovnalosti v tomto směru nadřízenému pracovníkovi. THP kodérka spolupracuje s radiologickým asistentem v rámci svých kompetencí, především se zabývá kompletací dat pro vyúčtování výkonu. Není oprávněna jednat přímo s pacientem. 4. Zpracovatelský tým standardu Bc. Dalibor Blecha Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D. 5. Rozdělovník všichni zaměstnanci RDGB 6. Klíčová slova skiagrafie rentgenový projekce centrální paprsek národní radiologické standardy Strana 8 (celkem 8)

SOPRD/RDGB/0/104/00/01

SOPRD/RDGB/0/104/00/01 SOPRD/RDGB/0/104/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. 2,3

Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. 2,3 SOPRD/RDGB/0/064/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/108/00/01

SOPRD/RDGB/0/108/00/01 SOPRD/RDGB/0/108/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/094/00/02

SOPRD/RDGB/0/094/00/02 SOPRD/RDGB/0/094/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/066/00/02

SOPRD/RDGB/0/066/00/02 SOPRD/RDGB/0/066/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG krku a krční páteře na prac. C

RTG krku a krční páteře na prac. C SOPRD/RDGB/0/070/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/103/00/01

SOPRD/RDGB/0/103/00/01 SOPRD/RDGB/0/103/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG krku a krční páteře na prac. 2.IK

RTG krku a krční páteře na prac. 2.IK SOPRD/RDGB/0/101/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG krku a krční páteře na prac. B

RTG krku a krční páteře na prac. B SOPRD/RDGB/0/044/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/071/00/02

SOPRD/RDGB/0/071/00/02 SOPRD/RDGB/0/071/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG krku a krční páteře na prac. 2,3

RTG krku a krční páteře na prac. 2,3 SOPRD/RDGB/0/058/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/045/00/02

SOPRD/RDGB/0/045/00/02 SOPRD/RDGB/0/045/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/059/00/02

SOPRD/RDGB/0/059/00/02 SOPRD/RDGB/0/059/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/097/00/01

SOPRD/RDGB/0/097/00/01 SOPRD/RDGB/0/097/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG hrudníku na prac. 2.IK

RTG hrudníku na prac. 2.IK SOPRD/RDGB/0/107/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/081/00/02

SOPRD/RDGB/0/081/00/02 SOPRD/RDGB/0/081/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/098/00/01

SOPRD/RDGB/0/098/00/01 SOPRD/RDGB/0/098/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG hrudníku na prac. B

RTG hrudníku na prac. B SOPRD/RDGB/0/050/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/041/00/02

SOPRD/RDGB/0/041/00/02 SOPRD/RDGB/0/041/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/068/00/02

SOPRD/RDGB/0/068/00/02 SOPRD/RDGB/0/068/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/130/00/01

SOPRD/RDGB/0/130/00/01 SOPRD/RDGB/0/130/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,2236

Více

SOPRD/RDGB/0/105/00/01

SOPRD/RDGB/0/105/00/01 SOPRD/RDGB/0/105/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/099/00/01

SOPRD/RDGB/0/099/00/01 SOPRD/RDGB/0/099/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/056/00/02

SOPRD/RDGB/0/056/00/02 SOPRD/RDGB/0/056/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů

CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů SOPRD/RDGB/0/003/00/03 kód výkonu: 89613 Účinnost od: 1.12.2015 Revize: 1x za 3 roky, příp. dle potřeby Kontaktní osoba: MUDr. Beneš Petr, kl. 2731 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim.

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

Mikční cystoradiografie

Mikční cystoradiografie SOPRD/RDGB/0/124/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky,

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky, Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie 1 1. vydání listopad

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

Rentgenové vyšetření jícnu

Rentgenové vyšetření jícnu SOPRD/RDGB/0/126/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/049/00/02

SOPRD/RDGB/0/049/00/02 SOPRD/RDGB/0/049/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

intravazálně, případně intrathékálně nebo intraventrilulárně

intravazálně, případně intrathékálně nebo intraventrilulárně SOPRD/RDGB/0/015/00/VERZE 03 SOPRD/RDGB/0/015/00/03 kód výkonu: 89617 Účinnost od: Revize: 1x za 3 roky, příp. dle potřeby Kontaktní osoba: MUDr. Beneš Petr, kl. 2731 Garant: Rozsah působnosti: Všichni

Více

SOPRD/RDGB/0/125/00/01

SOPRD/RDGB/0/125/00/01 SOPRD/RDGB/0/125/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Pravostranná srdeční katetrizace pav. 22, prac. angiografie

Pravostranná srdeční katetrizace pav. 22, prac. angiografie SOPRD/RDGB/0/024/00/03 Pravostranná srdeční katetrizace pav. 22, prac. angiografie Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: Rozsah působnosti: MUDr. Václav Havel, RDGB, 2731 Všichni zaměstnanci

Více

1. Kódy výkonů, které jsou popisovány v místním standardu 2. Identifikaci pracoviště, kde se výkony dle standardizovaného postupu provádějí 3. Identif

1. Kódy výkonů, které jsou popisovány v místním standardu 2. Identifikaci pracoviště, kde se výkony dle standardizovaného postupu provádějí 3. Identif VF, a.s. nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora tel: +420-516 428 611, e-mail: office@vf.cz, http://www.vf.cz Tvorba místního radiologického standardu (MRS) v radiodiagnostice a intervenční radiologii Autor:

Více

SOPRD/RDGB/0/095/00/02. Duktografie. kód výkonu: 89180

SOPRD/RDGB/0/095/00/02. Duktografie. kód výkonu: 89180 SOPRD/RDGB/0/095/00/02 kód výkonu: 89180 Účinnost od: 26.3.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: MUDr. Vicari Václava kl. 2731 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček,

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

SOPRD/RDGB/0/042/00/02

SOPRD/RDGB/0/042/00/02 SOPRD/RDGB/0/042/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti Antonín Koutský Mamografická rtg zařízení záznam obrazu na film digitální záznam obrazu nepřímá digitalizace (CR)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření Citace: 410/2012 Sb. Částka: 150/2012 Sb. Na straně (od-do): 5212-5215

Více

Rentgenové vyšetření žaludku a duodena

Rentgenové vyšetření žaludku a duodena SOPRD/RDGB/0/127/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru Přílohy Tabulka č. 1: Minimální rozsah a četnost zkoušek provozní stálosti Test Četnost Základní kontrolní parametry Vizuální kontrola negatoskopu Kontrola artefaktů obrazu Vizuální kontrola CR systému

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy 1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

Pravidla procesu hodnocení

Pravidla procesu hodnocení Pravidla procesu hodnocení Obsah Vysvětlení pojmů... 2 Seznam použitých zkratek... 2 1) Povinnost zajistit provedení externího klinického auditu... 3 2) Cíl externího klinického auditu... 3 3) Povolení

Více

Proč standardy? Požadavky legislativy Zákon č. 18/1997Sb. (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně: 63, odst. 1: " Pro všechn

Proč standardy? Požadavky legislativy Zákon č. 18/1997Sb. (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně: 63, odst. 1:  Pro všechn VF, a.s. nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora tel: +420-516 428 611, e-mail: office@vf.cz, http://www.vf.cz v radiodiagnostice a intervenční radiologii Autor: Mgr. Pavel Kratochvíl Mgr. Petr Borek Proč standardy?

Více

Diagnostická mamografie

Diagnostická mamografie SOPRD/RDGB//0/001/00/02 Účinnost od: 1.1.2016 Revize: 1 x za rok Kontaktní osoba: Rozsah působnosti: MUDr. Marcela Pěchotová, kl. 2701 Všichni zaměstnanci RDGB Garant: Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček,, 2236

Více

Pravidla procesu hodnocení. jednotlivých oblastí lékařského ozáření. Cíl externího klinického auditu (dále jen EKA):

Pravidla procesu hodnocení. jednotlivých oblastí lékařského ozáření. Cíl externího klinického auditu (dále jen EKA): Pravidla procesu hodnocení jednotlivých oblastí lékařského ozáření Oblasti lékařského ozáření: nukleární medicína (diagnostika včetně terapie) radiodiagnostika včetně intervenční radiologie a kardiologie

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1 Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Radiační zátěž novorozenců v ČR Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah (1) Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry

Více

Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření

Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření Název Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření Oblasti LO radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie,

Více

Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB

Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB SOPRD/RDGB/0/096/00/02 Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB kód výkonu: 89343 Účinnost od: 26.3.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: MUDr. Vicari Václava kl. 2731

Více

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Radiační zátěž novorozenců v ČR Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah () Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry

Více

Národní radiologické standardy v katetrizační laboratoři

Národní radiologické standardy v katetrizační laboratoři Národní radiologické standardy v katetrizační laboratoři L. Súkupová 1, J. Šťásek 2 1 IKEM Praha 2 FN Hradec Králové 8. Konference radiologické fyziky, 27. 4. 2018, Hrotovice Struktura standardu Úvodní

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

Externí klinické audity ve zdravotnictví. Mgr. Petr Borek Mgr. Radim Kříž Bc. Jiří Hlavička Ing. Denisa Holasová

Externí klinické audity ve zdravotnictví. Mgr. Petr Borek Mgr. Radim Kříž Bc. Jiří Hlavička Ing. Denisa Holasová Externí klinické audity ve zdravotnictví Mgr. Petr Borek Mgr. Radim Kříž Bc. Jiří Hlavička Ing. Denisa Holasová REALIZACE EKA V JEDNOTLIVÝCH LETECH Radiodiagnostika Nukleární medicína Radioterapie 2014

Více

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Konference ČSFM, Rožnov 2014 Zákon 373/2011 Sb. ukládá povinnost provádět interní klinický audit, jehož cílem je ověřit a zhodnotit, zda je

Více

Zákon o zdravotnických prostředcích v rutinní radiologii

Zákon o zdravotnických prostředcích v rutinní radiologii Zákon o zdravotnických prostředcích v rutinní radiologii Přehled dalších novelizací Ondřej Krahula SRLA z.s. Zákon 268/2014 Sb. 61 Instruktáž Výklad Právního oddělení ÚVN Především z ustanovení 61 odst.

Více

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Digitální mamografie Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Současný stav legislativy V Doporučení se klade důraz na účast místního radiologického fyzika. Při zkouškách moderních mamografických zařízení, hlavně

Více

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi Martin Homola Jaroslav Ptáček KAP kerma - area product kerma - area produkt, je používán v dozimetrii pacienta jednotky (Gy * m 2 ) kerma - area produkt = plošný integrál

Více

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení Antonín Koutský Historie Počátky mamografických rtg vyšetření - klasická skiagrafie na oboustranně polévané filmy se zesilujícími

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ

Více

Screeningová mamografie

Screeningová mamografie SOPRD/RDGB/0/002/00/02 Účinnost od: 1.1.2016 Revize: 1 x za rok Kontaktní osoba: Rozsah působnosti: MUDr. Marcela Pěchotová, kl. 2701 Všichni zaměstnanci RDGB Garant: Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček,, 2236

Více

Zákon č. 263/2016. Sb., atomový zákon, a prováděcí právní předpisy Zkoušky zdrojů Optimalizace lékařského ozáření Radiologické události

Zákon č. 263/2016. Sb., atomový zákon, a prováděcí právní předpisy Zkoušky zdrojů Optimalizace lékařského ozáření Radiologické události Zákon č. 263/2016. Sb., atomový zákon, a prováděcí právní předpisy Zkoušky zdrojů Optimalizace lékařského ozáření Radiologické události Seminář IR, 9.2.2017 Ing. J. Nožičková 1 Zákon č. 263/2016 Sb., atomový

Více

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i.

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i. Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i. Helena Žáčková Ivana Horáková 1 Předmět činnosti podle Zřizovací listiny z 20.10.2010 SÚRO v.v.i. - veřejně výzkumná

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření

Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření 1 Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření 6. Konference radiologické fyziky Bystřice nad Pernštejnem, 2016 Ing. Eva Zemanová, Ph.D. 2 Právní předpisy zákon č. 255/2012 Sb.,

Více

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY Dny radiační ochrany 2007 6.11.2007 Zdeněk Kopecký, Pavel Kratochvíl, Kateřina Bradáčová (Fakultní nemocnice Brno) Radiologiký fyzik v radiodiagnostice

Více

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU a MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Praktický průvodce novými Národními Standardy pro skiagrafická a CT vyšetření. Martin Homola Tomáš Tichý Výbor SRLA

Praktický průvodce novými Národními Standardy pro skiagrafická a CT vyšetření. Martin Homola Tomáš Tichý Výbor SRLA Praktický průvodce novými Národními Standardy pro skiagrafická a CT vyšetření Martin Homola Tomáš Tichý Výbor SRLA Spolupráce s Ministerstvem Zdravotnictví ČR Ustanovena stálá pracovní skupina pro oblast

Více

Ing. Radovan Pařízek Brno

Ing. Radovan Pařízek Brno Ing. Radovan Pařízek Brno 11.6.2016 Nová řada skiagrafií Top STROPNÍ ZÁVĚS - AUTOPOSITIONING, POKROČILÉ APLIKACE Střed STROPNÍ ZÁVĚS - AUTOTRACKING Levné Výhody 1. Různé konfigurace systému 2. Jednoduché

Více

Radiační ochrana při lékařském ozáření - role indikujícího lékaře. Libor Judas

Radiační ochrana při lékařském ozáření - role indikujícího lékaře. Libor Judas Radiační ochrana při lékařském ozáření - role indikujícího lékaře Libor Judas Státn tní ústav radiační ochrany, v.v.i. Radiační ochrana při lékařském ozáření - role indikujícího lékaře Týká se diagnostických

Více

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Datový audit mamografického screeningu 2016 ÚSKALÍ TVORBY DOPORUČENÉHO STANDARDU

Více

Technická specifikace: RTG s přímou digitalizací

Technická specifikace: RTG s přímou digitalizací Technická specifikace: RTG s přímou digitalizací Obecné zadání: RTG digitální skiagrafický systém musí zajišťovat vynikající kvalitu snímků, manipulaci se snímky, záznam dávky a údržbu systému. Systém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: OBNOVA

Více

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace v mamografii H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace jako fenomen posledních let Digitalizace v radiologii v ČR i na Slovensku představuje v posledních 5-6 letech jasnou volbu

Více

Automatizovaný systém výpočtu dávek pacientů obdržených při lékařském ozáření VF-SED

Automatizovaný systém výpočtu dávek pacientů obdržených při lékařském ozáření VF-SED Automatizovaný systém výpočtu dávek pacientů obdržených při lékařském ozáření VF-SED Kateřina Krkavcová, Martin Janota, Jan Křivonoska Skutečnost: radiační zátěž obyvatel z lékařského ozáření významně

Více

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V.

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V. Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti Bartoňková H., Polko V. Zdravotnický formát pro obrazovou dokumentaci DICOM 3 (Digital Imaging and Communication

Více

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE Vohrnová Ivana Operační sály Lochotín FN Plzeň OPERAČNÍ SÁLY LOCHOTÍN FN PLZEŇ OS Lochotín: 12 - operačních

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Změna: 236/2013 Sb. Změna: 364/2015 Sb. Změna: XXX/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o

Více

Nové NRS RF radiodiagnostika. Daníčková K.

Nové NRS RF radiodiagnostika. Daníčková K. Nové NRS RF radiodiagnostika Daníčková K. Věstník MZ 6/2015 Rok na úpravu (dosud platné z 2011) Zásadní změny: Ruší se výpočet efektivní dávky Stanovení orgánové dávky jen v definovaných případech Vyšetření

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Digitalizace rtg pracoviště na nestátním zdravotnickém zařízení HPC rentgeny radiologické oddělení Barrandov Zadavatel veřejné zakázky: HPC rentgeny, s.r.o.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 26. LEDNA 2016 Cena: 837 Kč OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE. SOUBOR

Více

Verze z 3.10.2005 (revize říjen 2007) Zpracování: SÚJB, BIOS, Ing. Olejár. str. č. 1, stran celkem 15

Verze z 3.10.2005 (revize říjen 2007) Zpracování: SÚJB, BIOS, Ing. Olejár. str. č. 1, stran celkem 15 Rozsah a zpracování záznamů o výsledcích přejímacích zkoušek (PZ) a zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) Jednotná forma pro přenos údajů do registru zdrojů Verze z 3.10.2005 (revize říjen 2007) Zpracování:

Více

Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB

Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB Eva Jursíková Brno, 26.11.2010 legislativa Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve

Více

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne

Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne Planmeca představuje nový Planmeca ProOne, univerzální, plně digitální rentgen. S jeho kompaktními rozměry, špičkovou technologií a jednoduchým

Více

CT vyšetření těla s podáním k. l. per os. event. per rectum

CT vyšetření těla s podáním k. l. per os. event. per rectum SOPRD/RDGB/0/007/00/03 CT vyšetření těla s podáním k. l. per os. event. per rectum SOPRD/RDGB/0/007/00/03 CT vyšetření těla s podáním k. l. per os. event. per rectum kód výkonu: 89619 Účinnost od: 1.12.2015

Více

Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout?

Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout? Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout? RH dny 2008 11.11. 2008 Petr Borek Proč tato prezentace vznikla Společnost VF, jako pravděpodobně největší poskytovatel této služby v ČR, by ráda při

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Extrakorporální

Více

MINDENT 70 DC provedení k zavěšení na stěnu

MINDENT 70 DC provedení k zavěšení na stěnu Dentální rentgen MINDENT 70 DC provedení k zavěšení na stěnu Article No.: K012443/1 Article No.: K012444/1 (otočné rameno 450 mm) (otočné rameno 750 mm) Návod k použití BMT a. s. Výrobce: Servisní partner:

Více

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Radiační ochrana 2002 Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Zubní rentgeny pro intraorální snímkování kontrolované komponenty a parametry pro řízení kvality provozu Radiační ochrana

Více

PTC/PTD pav. 59, prac. D (Perkutánní transhepatální cholangiografie/drenáž)

PTC/PTD pav. 59, prac. D (Perkutánní transhepatální cholangiografie/drenáž) SOPRD/RDGB/0/115/00/01 (Perkutánní transhepatální cholangiografie/drenáž) Účinnost od: 1.12.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: Rozsah působnosti: MUDr. Václav Havel, RDGB, 2731 Všichni zaměstnanci

Více

Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii

Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii 1. Úvod Účelem tohoto dokumentu je poskytnout držitelům povolení k činnostem podle atomového zákona (zákon

Více