KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9"

Transkript

1 2007 KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9

2 1 Znak Mìstské èásti Praha 9 Znak tvoøi kolmo rozpoltìný a v levé pùli napøíè rozdìlený štít (heraldici popisují znaky z pohledu štítu). V pravé èestné polovici štítu èervené barvy je støíbrný dvojocasý lev se zlatou korunkou, symbolizující Èeské království. V horním modrém poli levé polovice štítu stojí kolmo èernì obalená homole cukru, pøipomínající cukrovar, zøízený rodinou Freyù, kteøí se podstatnì zasloužili o rozvoj Vysoèan a jejich povýšení na mìsto. Na homoli je položeno støíbrnéozubenékolo-symbolvýznamnýchstrojírenskýchtováren sídlícíchvevysoèanech, zejménapakjednéznejvìtšíchrakousko-uherskýchfirem-èeskomoravskéstrojírny.znohy dolníhostøíbrnéhopolelevépoloviceštítusevypínajítøipahorkyporostlétrávníkem,znichž každý nese vinnou révu a hrozny, èímž se pøipomíná, že Vysoèany byly pùvodnì zemìdìlská osadasvinicemi.naokrajihlavyštítuspoèívástøíbrnázdìnákorunaspìtivýbìžky. (MiloslavSlabina,KnihaoPraze9,MILPO1997)

3 LEDEN Výbìr významných událostí roku 2007 v ÈR V novoroènímprojevuprezidentváclavklaus vyzval k"vnitøní jednotì". Pøirovnal situaci v zemi ke studené obèanské válce. Konkrétní kroky, které by napomohly vyøešit patovou situaci vznikloupovolbách,všaknenastínil. Vstoupil v platnost nový zákoník práce, který nahradil právní úpravuzroku1966anìkolikdalšíchzákonùapøedpisù. Dùchody se zvýšily v prùmìru o 6,2 procenta. Rodièovský pøíspìvek vzrostl na 7582 korun mìsíènì. Zvedla se nemocenská. ÈeskootevøelosvùjpracovnítrhBulharùmaRumunùm. Zvýšilysecenyelektøiny(vprùmìruo7,9procenta),tepla,vody a regulovaného nájemného, naopak zlevnil plyn (pro domácnostivprùmìruo4,2procenta.). Prezident Klaus jmenoval druhou, koalièní vládu Mirka Topolánka(ODS).Kesloženíi chybìjící vìtšinové podpoøe ve snìmovnì mìl výhrady. Vládu utvoøilo devìt obèanských demokratù, pìt lidovcù a ètyøi zelení. Zasedly v ní ètyøiženy(zatímnejvícv historii Èeska) a poprvé se ženastalaministremobrany- Vlasta Parkanová (KDU- ÈSL). Vytìžením posledního vozíku uhlí oficiálnì skonèila tìžba na šachtì Dukla v Havíøovì nakarvinsku. Druhá vláda Mirka Topolánka Anonym hrozil církevním školám v Praze výbuchem. Policie výbušninu nenašla. Zvýšený dohled nad školami trval nìkolik dnù. Podobnou hrozbu zažily školy ještì v kvìtnu. Topolánkùvkabinetschválilprogramovéprohlášení.Trojkoalicese zavázalakesníženíschodkuveøejnýchfinancínatøiprocentahdpv roce2008a2,6procentaorokpozdìji EvropskýsoudnídvùrodsoudilÈeskokvùliporušeníunijníhopráva vevìciuznávánídiplomùlékaøùazubaøù.jetoprvnírozsudeknad Èeskourepublikouanadnovouèlenskouzemí Orkán Kyrill v noci z 18. na 19. ledna nièil majetek, zpùsobil øadu škod a komplikacív dopravìa energeticea vyžádal si ètyøi obìti na životech. V lesích vichøice ponièila témìø deset milionù metrù krychlových døeva. Pojiš ovny odhadly škody za 2,14 miliardy korun. Premiér Mirek Topolánek, pøedseda ODS Topolánkovavláda získala dùvìru snìmovny.bývalí èlenové klubu ÈSSDMichalPohankaaMilošMelèáksehlasovánínezúèastniliavládìstaèilo 100hlasùODS,lidovcùazelených Snìhová kalamita - problémy v dopravì, pražské ruzyòské letištì bylo bezmála30hodinmimoprovoz. Ministrynì kultury Helena Tøeštíková (za KDU-ÈSL) po šestnácti dnech rezignovala na funkci. Dùvodem byl podle ní politický tlak na obsazení míst Prezident Èeské republiky Václav Klaus 2

4 VJevanechsezastøelilhudebnískladatelKarelSvoboda(68let) Nejvyšší soud zrušil døívìjší rozsudky, které pøisuzovaly katedrálu svatého Víta církvi. Ètrnáctiletý spor státu a církve se tak vrátil na zaèátek. Novým verdiktemsouduz27.záøípøipadlakatedrálaznovustátu. ÚNOR Senát tìsnou vìtšinou zbavil imunity vicepremiéra a šéfa KDU-ÈSL Jiøího Èunka,abybylomožnéprošetøit,zdapøedpìtiletyjakovsetínskýstarostapøijal pùlmilionový úplatek. Policie Èunka obvinila 9. února. Poprvé byl èlen vlády obvinìnztrestnéhoèinuvdobì,kdybylvefunkci Vìtšina praktikù a pediatrù ve Zlínském kraji, na jižní Moravì, v Olomouckém kraji,na Vysoèinìa v okreseplzeò-severuzavøelaordinace.lékaøiprotestovali protitomu,žejimvšeobecnázdravotnípojiš ovnaplatíménì,nežbychtìli Jitka Seitlová se ujala na šest let funkce zástupkynì ombudsmana. Souèasnì pøestalabýtsenátorkou RuzyòskémuletištihrozilpodleministravnitraIvanaLangrateroristickýútok. Bylazavedenabezpeènostníopatøení Na sjezdu Strany zelených v Praze obhájil funkci pøedsedy Martin Bursík. Zelení podmínili zbudování americké základny v BrdechjejímzaèlenìnímdoobrannéhosystémuNATO Zaèalo pracovat nové støediskoøízení letového provozu(ølp) v JenèiuPrahy Reportáž švédské televize naznaèila, že jednání o nákupu stíhaèekgripenbyloprovázenopokusyokorupci.bývalýministr obrany Jaroslav Tvrdík i expremiér Miloš Zeman (oba ÈSSD) k tomu pak prohlásili, že se v souvislosti s jednáním o gripenech nesetkali s korupèním jednáním. Ve vyšetøování pokraèovala i èeskáprotikorupènípolicie Policejní prezidium oznámilo, že øeditel Útvaru pro odhalování organizovanéhozloèinu(úooz)jankubiceajehodvapodøízení nebudou kázeòsky potrestáni za loòské pøedání takzvané Kubiceho zprávy poslancùm. Podle ÈSSD rozhodnutí budilo BØEZEN podezøení,žeodsdržínaddùstojníkyútvaruochrannouruku. Prezident Václav Klaus oficiálnì oznámil, že hodlá znovu kandidovat na úøad hlavystátu. Novým náèelníkem generálního štábu se stal Vlastimil Picek. Ve funkci šéfa armádyvystøídalpavlaštefku. V soutìži na novou budovu Národní knihovny zvítìzil projekt architekta Jana Kaplického. Regulérnost soutìže byla však zpochybòována. Proti Kaplického "blobu" naletnéseposlézevysloviliprezidentklaus a øada politikù, vèetnì primátora Pavla Béma,kterýnávrhpùvodnìpodpoøil.Zatím není jisté, zda vùbec bude na pražské Letné knihovnastát. ÈSÚ oznámil, že prùmìrná hrubá mìsíèní mzda v ÈR v roce 2006 pøekroèila Kè,kdyžse zvýšilao6,5procentana korun;reálnámzdastouplao3,9procenta. Jako první v referendu odmítli americkou radarovou základnu nedaleko své obce obyvatelétrokavcenarokycansku. Pøedseda Strany zelených Martin Bursík VizualizacenovostavbyNárodní knihovny vprazenaletné 3

5 DUBEN Tøídennímezinárodní konferencevprazepøipomnìla30.výroèícharty77. KorejskáautomobilkaHyundaizahájilavnošovicképrùmyslovézónìvýstavbu novéhozávodu. Snìmovnaschválilazrušeníministerstvainformatiky. Sjezd ÈSSD v Brnì znovu zvolil Jiøího Paroubka do èela strany. Prvním místopøedsedou zùstal Bohuslav Sobotka. Sjezd vyzval své poslance a senátory, aby pøi prezidentské volbì nepodpoøili VáclavaKlause. ÈeskooficiálnìzahájilosUSAjednáníoradarovézákladnì.Vláda kladnì odpovìdìla na americkou lednovou výzvu a žádost o instalaciradaruvbrdech. Praktiètílékaøiopìtneordinovalikvùlivýšiplatebodzdravotních pojiš oven. Zapojilo se asi 70 procent dìtských lékaøù a asi 25 procentpraktikùprodospìlé. MinistrLanger(ODS)zveøejnilzprávuInspekceministravnitrao tom, že kvùli úniku takzvané Kubiceho zprávy bylo odposloucháváno46telefonníchèísel,mezikterýmibyliiadvokátiadìti. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiøí Èunek (KDU-ÈSL) Jiøí Paroubek vzbudilkritikuromskýchorganizací,vládníchiopozièníchstrani pøedseda ÈSSD prezidenta Klause svými výroky v deníku Blesk na adresu Romù. Oznaèil je za "opálené lidi, kteøí dìlají binec a pálí ohnì na námìstích". Èunek se vzápìtí v televiziomluvil. Nové komunální volby v 28 obcích, kde se zvolená zastupitelstva rozpadla. Hlasovalovprùmìru73procentlidí. ZemøelfilmovýrežisérLadislavRychman(84let). Vláda pøedstavila reformu veøejných financí a sociální reformu, které mají zastavitzadlužovánízemì. EvropskákomisedalaÈRpokututémìø12,3milionueur(asi350milionùKè)za nadbyteèné zásoby zemìdìlských produktù; v èervenci ÈR podala v Lucemburkuprotiudìlenípokutyžalobu. Odbory ve Škodì Auto vstoupily po osmi neúspìšných kolech kolektivního vyjednáváníomzdáchdostávkovépohotovosti. Funkci místopøedsedy lidoveckého klubu poslancù složil Pavel Severa. Reagovalnato,žestrananevyzvalapøedseduÈunkakodchoduzvládyzajehovýrokyk Romùm. Parlamentschválilodkladúèinnostiinsolvenèníhozákona. Plán reformy zdravotnictví pøedstavil ministr Tomáš Julínek(ODS). Jedním z krokù je zavedení poplatkù. Pacienti zaplatí za návštìvu u lékaøe a za každý pøedepsanýlék na receptu30 korun,za den v nemocnici60 korun,za návštìvu pohotovosti90korun. StávkaveŠkodìAuto;skonèila18.dubnaránodohodouonárùstumezd. Parlamentem pøijatá novela zákona o péèi o zdraví lidu dala pacientùm právo nahlížet do zdravotní dokumentace a poøizovat si z ní kopie. Srovnala také s evropskýmipøedpisypodmínkypùsobenílékaøùzostatníchzemíeuvèesku Po11mìsícíchprovìøováníanalytickáskupinaVrchníhostátníhozastupitelství konstatovala,že se nepotvrdila tvrzení takzvané Kubiceho zprávy o prorùstání organizovaného zloèinu do státní správy a propojení s nìkterými politiky. V èervencibylotakézastavenostíháníobvinìnýchvezdezmínìnékauzebiolíh Státdefinitivnìpøevzalzpìtodcírkvekatedrálusv.Víta Prezident Klaus na první státní návštìvì Ruské federace nepøesvìdèil prezidentavladimíraputinaokladechamerickéhoradaru.putinbudovánísys- 4

6 KVÌTEN témudokoncepøirovnalkamerickémurozmis ováníraket Pershing v Evropì za dob studené války. Pøesto oba konstatovali, že záležitost radaru by nemìla ovlivnit dobrouúroveòvzájemnýchvztahù. Vevìku89letzemøelvPrazeherecSvatoplukBeneš. PremiérTopolánekhodnotilstodnísvévládyjakoobdobí úspìšné koalièní spolupráce, která pøispìla ke zlepšení politické kultury v zemi a nastartovala potøebné zmìny. ŠéfÈSSDParoubekjehovláduoznaèilzavládu"skandálù, omylù a pøehmatù, vulgarity, èistek, neprofesionality a tmáøství". Policie rozehnala v Brnì zakázaný pochod neonacistù centrem mìsta. V Praze zasahovala proti anarchistùm, kteøí se snažili zabránit ohlášenému prùvodu pøíznivcùultrapravice. VmateriáluCestarùstuživotníúrovnìÈSSDmístobalíkuvládníchreformních zmìnnavrhla"permanentníreformu". TisícestøedoškolákùprotestovalyvPrazeprotispuštìnístátníchmaturitvroce Pøed budovou ministerstva školství létaly lahve, rajèata a vejce, z nichž jednotrefiloiministrynidanukuchtovou(sz). Celé území státu zasáhl silný vítr, který nièil majetek a vyžádal si jeden lidský život. KardinálMiloslavVlk,kterémubylo17.kvìtna75let,zùstalnadalšídvarokyv èele katolické církve v Èesku a v úøadu pražského arcibiskupa. Papež nepøijal jehorezignaci. Vláda schválila návrh první etapy reformy veøejných financí a prodloužení tìžbyuranuvdolerožnánažïársku Brno hostilo summit 15 hlav státù støední a jihovýchodní Evropy. Státníci diskutovali o rozšíøení Evropské unie a také o budoucnosti jihosrbské provincie Kosovo Nìkolik tisíc odpùrcù americké radarové základny v Èesku demonstrovalo na VáclavskémnámìstíapochodovalonaPražský hrad. Úèastnili se také zástupci Zelených, ÈSSDaKSÈM Protikorupèní policie zatkla polského lobbistujackaspyruaobvinilajejzpokusu o podvod. Podle policie chtìl z majitele Spoleèné foto pøed hotelem Internacional:v první øadì Agrofertu Andreje Babiše vylákat deset zleva polský prezidecnt Lech Kaczynski, Georgi Parvanov z Bulharska, Stjepan Mesiæ z Chorvatskaa Václav milionù korun za to, že ovlivní vyšetøování Klaus. privatizace Unipetrolu v Polsku. Z vazby byl Spyra propuštìn v øíjnu. S ním stíhaný lobbista Tomáš Kejla v listopadu zemøel Tchajwanská spoleènost Foxconn potvrdila, že v Kutné Hoøe postaví továrnu na výrobu LCD monitorù a poèítaèových komponentù, investuje zhruba 3,1 mldkèazamìstná5000lidí Ministr vnitra Langer (ODS) vymìnil celé vedení èeské policie. Novým policejnímprezidentemsestaloldøichmartinù Legenda èeského divadla a filmu, herec Svatopluk Beneš EvropskákomisekritizovalaÈeskozastavveøejnýchfinancí.ÈRsezavázala,že letosschodekrozpoètunepøekroèí3,3procentahdp,podleodhadùvšakbude asivìtší. 5

7 ÈERVEN Èinnost ukonèilo ministerstvo informatiky. Parlament jeho zrušení schválil 19.dubna Americký prezident George Bush v Praze mimo jiné uvedl, že se bude zasazovat o zrušení vízové povinnosti pro Èechy a že vyvine maximální úsilí, aby vysvìtlil Rusku zámìrprotiraketovéhoštítu.ocenilzpùsob, jakým Èeši plní své spojenecké závazky. Proti pøípadnému umístìní amerického radaruabushovìnávštìvìdemonstrovalov Prazena2000lidí Parlament schválil zákon o vzniku Ústavu pro studium totalitních režimù a o Archivu bezpeènostních složek, který bude zkoumat éru komunismu a nacistické okupace Èeskoslovenska Investièní firma Benson Oak Capital Mirek Topolánek,George Walker Bush a Václav koupila stoprocentní akciový podíl ve Klaus pøi návštìve presidenta USA v Praze výrobcielektrospotøebièùetaajejídceøiné firmìplastkov NizozemskýHeinekenoznámil,žekoupípivovarKrušovice Vláda odmítla výhrady nóty rakouského kabinetu, podle níž nebyly splnìny bezpeènostní cíle, které by opravòovaly ke spuštìní komerèního provozu Temelína. Podle èeské strany ale cíle vyplývající z melkských dohod byly naplnìny. Od zaèátku roku poznamenaly èesko-rakouské vztahy pøedevším protestníblokádyhranièníchpøechodùrakouskýmiaktivisty ÈSSD poté, co neprosadila snìmovní diskusi o Èunkovì pøípadu, vyvolala hlasování o dùvìøe vládì. Topolánkùv kabinet pøežil, opozici scházely k jeho odvoláníètyøihlasy Šéf snìmovního klubu ODS Vlastimil Tlustý založil stranickou platformu s cílemnávratukprogramovýmzákladùmods Poprvé se objevil virus ptaèí chøipky H5N1 v chovu drùbeže, na farmì krùt v Tisové na Orlickoústecku. V èervnu a èervenci byl virus v chovech objeven celkem ètyøikrát. Kvùli riziku šíøení bylo na Orlickoústecku utraceno kusùdrùbeže.bylovybitotaké1868kusùdomácídrùbeže Na odboráøù demonstrovalo v Praze na Václavském námìstí proti vládní reformì veøejných financí, která podle nich ohrožuje lidi nízkými výdìlky, rodiny s dìtmi a dùchodce Pøedstavenstvo ÈEZ rozhodlo, že se firma slouèí s regionálními spoleènostmi Støedoèeská energetická, Severomoravská energetika,severoèeskáenergetika, Východoèeská energetika a Západoèeská energetika. Demonstraceodboráøù proti vládní reformì veøejných financí Režisér Bøetislav Pojar pøevzalnakarlovarskémfestivalukøiš álovýglobuszamimoøádnýpøínos svìtovému filmu. 6

8 ÈERVENEC SRPEN ZÁØÍ Cenyplynustouplyvprùmìruo2až2,2procenta. Pro pøípadné umístìní radaru americké protiraketové obrany vybrala vláda lokalituuobcemíšovnaplzeòsku. VirusH5N1zjištìnnafarmìvNetøebechuÈeskýchHeømanicivhospodáøství uobcekosoøínnaorlickoústecku. Energetickáburzazahájilaobchodováníselektøinou. Spoleènosti E.ON a MUS oznámily, že postaví v ÈR hnìdouhelnou elektrárnuzadvìmiliardy eur(56,5miliardykè). Parlament schválil odložení spoleèných státních maturit. Poprvé budoustudentyèekatažvroce2010. Ministerstvo financí zažalovalo ÈSOB u arbitrážního soudu v Paøíži otémìø27miliardkorun.penízežádájakokompenzacivsouvislosti s oèištìním IPB, kterou ÈSOB pøevzala v èervnu 2000 za symbolickou korunu. Ministerstvo zároveò odmítlo u soudu požadavekèsobnazaplacení1,7miliardykorunjakodlužnéèástky zatransakcesouvisejícíspøevodemipb. BruselschválilèeskýplánnaèerpánípenìzzEvropskéunieproroky 2007až2013. Bylozveøejnìno,žeexministrobranyJiøíŠedivýsenapodzimstane námìstkem generálního tajemníka NATO. Je tak prvním èeským zástupcemvnejužšímvedenínato. Reformu veøejných financí schválila snìmovna hlasy 101 z 200 pøítomných poslancù. Vláda tak prosadila nejdùležitìjší balík zákonù od doby, kdy se ujalaúøadu Zaèala platit dílèí novela silnièního zákona,kterázmírnilapostihyøidièùza nìkteréprohøešky Zástupci asi 30 obcí ze sousedství vojenského újezdu Brdy založili Ligu starostù nesouhlasících s umístìním americkéradarovézákladnyvèesku EK informovala, že hoøické trubièky a lomnické suchary získaly oficiálnì ochrannéznámkyevropskéunie. Školská reforma pøinesla zmìny výuky v základních školách pro první a šesté roèníky.pøestalyplatitcentrálníosnovy. Praha oficiálnì deklarovala svùj zájem uspoøádat letní olympijské hry v roce Pojednánísestarostybrdskýchobcírozhodlavládaovznikukomiseprorozvoj Brdska. Do regionu mají jít stovky milionù korun bez ohledu na to, zda se tu radarpostaví. Korunapoprvévesvéhistoriiposílilapod20,00Kè/USD. První pozitivní pøípad tzv. nemoci šílených krav (BSE) v roce 2007 zjištìn u krávyzezdzálšíslatinanapardubicku. Na400školskýchodboráøùdemonstrovalopøedúøademvládyprotiúdajnému snižovánívýdajùnaškolství.zazvýšenírozpoètuvystoupiliznovuvøíjnupøed snìmovnou. Exministr obrany Jiøí Šedivý Jedna z demonstracíproti umístìní americkéhoradaru v brdských lesích(strašice) 7

9 ØÍJEN V Praze demonstrovali policisté a další pøíslušníci bezpeènostních sborùprotidopadùmnovéhoslužebníhozákona. Místopøedseda Senátu Petr Pithart (KDU-ÈSL) se rozhodl nekandidovat na prezidenta. Volební zápolení by podle nìj bylo pøedemprohranýmbojem. ZemøelèlenNárodníhodivadlaJosefVinkláø(76let). Vládaschválilanávrhstátníhorozpoètunarok2008seschodkem70,8 miliardy korun a harmonogram výstavby dopravní infrastruktury do roku2013. Vìtšina praktických lékaøù a pediatrù uzavøela ordinace na protest protinavrhovanýmplatbámzaléèbuodvzp. Èeská republika, Francie a Švédsko v Praze oficiálnì zahájily pøípravy na pøedsednictví v Evropské unii, v nìmž se tyto zemì vystøídají po šestimìsícíchmeziléty2008a2009. NejvìtšírukopisnasvìtìCodexgigas,známýjakoÏáblovabible,který Švédové ukoøistili za tøicetileté války, byl zpøístupnìn návštìvníkùm pražskéhoklementinaaždoledna2008. Vládazvýšilaod ledna2008dùchodyv prùmìruo 346korunmìsíènì. Prùmìrnástarobnípenzedosáhne9111korun. Vládaschválilazdraženídálnièníchznámek. RWE Transgas zvýšila ceny plynu pro domácnosti v prùmìru o 4,8 procenta. Ministrynì školství Dana Kuchtová (SZ) podala demisi. Z resortu odešla po devíti mìsících kvùli sporùm o øízení evropských fondù. Prezidentjejídemisipøijal4.øíjna Svoboda a odpovìdnost bylo téma mezinárodní konference Forum 2000, které se zúèastnil i osmadevadesátiletý zachránce èeskoslovenskýchžidovskýchdìtínicholaswinton Po neúspìšných dvou kolech voleb se Èesko vzdalo kandidatury do Rady bezpeènosti OSN ve prospìch Chorvatska. Èeskou kandidaturu vedle prezidentaklause podpoøiliv New Yorku i premiér Topoláneka vicepremiérbursík ÈeskopodepsalosEvropskoukomisítøiz24operaèníchprogramùpro léta 2007 až Lidské zdroje a zamìstnanost, Vzdìlání pro konkurence-schopnostapraha adaptabilita Na budovu Bezpeènostní informaèní služby (BIS) kdosi støílel. V té dobìtamjednalasnìmovníkomiseprokontrolubisoztrátìdatztéto služby, která se provalila v médiích. Šéf BIS Jiøí Lang potvrdil únik tajnýchinformacízekonomickéhoodborukontrarozvìdky. Korunapøekonalahranici19korunzadolar. LaureátemcenyÈeskáhlavasestalvìdecAntonínHolý, kterýsepodílelnavývojilékùnavirovénemociaaids. Vláda rozhodla, že nákladní doprava Èeských drah se oddìlí do samostatné dceøiné spoleènosti ÈD Cargo k 1. prosinci Americký ministr obrany Robert Gates v Praze hovoøil o možné pøítomnosti Rusù na amerických základnách v ÈeskuaPolsku Vevìku78letzemøelhudebnískladatelPetrEben. Petr Pithart Josef Vinkláø Dana Kuchtová RNDr. Antonín Holý, Hudební skladatel Petr Eben 8

10 LISTOPAD Spisovatel Milan Kundera obdržel státní cenu za literaturu. Státní cenu za pøekladdostalantonínpøidal. Snìmovna odmítla zákon o referendu k radarové základnì. Neprošel ani návrhèssdnaobecnéreferendum. V den státního svátku vyznamenal prezident Klaus pøes dvì desítky osobností, mezi nimi skladatele Ilju Hurníka, flétnistu Jiøího Stivína èi fyzioterapeutapavlakoláøe. Premiér Topolánek pøedstavil pìt priorit vlády: zdravé veøejné finance, moderní a efektivní stát, bezpeèný obèan v bezpeèném státì, odstranìní bariérapodporavìdyavzdìlanosti. Poslanci schválili novelu zákoníku práce, která má odstranit nejvìtší chyby nynìjší úpravy a napomoci liberalizaci pracovního trhu. Schválená novela zákona o rozpoètovém urèení daní má obcím pøinést až 4,6 miliardy korun navíc. Šéf lidovcù Jiøí Èunek oznámil, že odstoupí z funkce prvního místopøedsedy vlády a ministra pro místní rozvoj. Jeho demisi pøijal prezident13.listopadu.èunekodešelstím,ženechceovlivòovatznovu zahájené vyšetøování údajné korupce. Jihlavský státní zástupce Arif Salichov pak 20. listopadu již podruhé jeho stíhání zastavil (poprvé v srpnu). Nejvyšší státní zastupitelství rozhodnutí potvrdilo a Èunkova korupèníkauzatímskonèila. Kanadazrušilavízaproèeskéturisty. Bývalou prokurátorku Ludmilu Brožovou-Polednovou (86 let) ze zinscenovaného procesu s Miladou Horákovou poslal soud na osm let do vìzení. Jde o první pøípad, kdy úèastník procesu s Horákovou skonèilusoudu. Parlament schválil novelu, která umožní v Èesku rozjezd digitálního televizníhovysílání. Doèasným øízením ministerstva školství byl povìøen šéf Strany zelených a vicepremiérmartinbursík. Jiøí Èunek zùstal i po odchodu z vládních funkcí pøedsedou KDU-ÈSL. Jeho vysvìtlenínejasnostíkolem rodinnýchfinancí z konce 90. let èlenové širšího vedenístranypøijali. Zahájenastavbaposledního úseku dálnice D8 na Ústecku. V den výroèí takzvané Køiš- álové noci, protižidovského pogromu nacistickém Nìmecku, se v Praze støetly stovky pravicových i levicových radikálù. Zamýšlený pochod neonacistù Židovským Mìstem se díky poli- Zaèala stavba posledníhoúseku dálnice D8 cejnímopatøenímalenekonal. Pražští radní rozhodli, že jízdné v pražské hromadné dopravì od ledna 2008 podraží. V Praze na Václavském námìstí protestovalo na 2000 demonstrantù proti zamýšlenévýstavbìamerickéhoradaru. Vláda pøedstavila své priority pro oblast soudnictví a hlavní body reformy èeskéjustice. Na žofínském kongresu šéf ODS Topolánek adresoval dovnitø své strany otevøenoukritikuzamediálnípøestøelky,naopakpochválilprácisvévlády. Jiøí Èunek 9

11 PROSINEC PrezidentVáclav Klaus se stal prvním oficiálnímkandidátempro volbu hlavy státu v pøíštím roce. Zákonodárci ODS jeho nominaci pøedali parlamentní volebníkomisi. V Ostravì byla otevøena první èást dálnice D47 mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku dlouhá 17,2 kilometru. Celá trasa mezi Lipníkem nad Beèvou a èesko-polskouhranicíbymìlabýtdokonèenavroce2010. Zamìstnanec pražské bezpeènostní agentury František Procházka zøejmì firmìodcizilzhruba560milionùkorun.policiehozkrádeže"století"obvinila 6.prosince. Asi128tisícuèitelùvšechstupòùškolstávkovalozazvýšenípenìzdoškolství. Požadované tøi miliardy navíc na platy a pomùcky pro pøíští rok však nevymùžou.školskéodborystávkuvyhlásilypoté,coneuspìlyvjednání o navýšení rozpoètu pro školství, pro které zákonodárci na rok 2008 vymezilièástku118,3miliardykorun. PrezidentVáclavKlausdnesjmenovalOndøejeLiškunovýmministrem školství. Tøicetiletý poslanec a místopøedseda Strany zelených pøevzal úøad v den, kdy zhruba polovina škol v zemi stávkuje kvùli rozpoètu Ondøej Liška školstvínapøíštírok. Vláda Mirka Topolánka (ODS) v parlamentním hlasování o nedùvìøe odolala opozici, která ji chtìla sesadit. Potom kabinetprotivùlièssdaksèmprosadili návrh státního rozpoètu na pøíští rok. Rozpoèet pøedpokládá celkové výdaje 1,107 bilionu korun. Pøíjmy mají èinit 1,037 bilionu, výsledný schodek by mìl pøedstavovattémìø71miliardkorun. Øidièùm, kteøí se dopustili ménì závažných dopravních pøestupkù, by mohly obecní úøady jednou za rok èást pøidìlenýchtrestnýchbodùumazat.požádatby o to mohli jen øidièi, kteøí mimo jiné úspìšnì absolvovali školení bezpeèné Skupina Kabát vznikla v roce 1984 v Teplicích jízdy. Umožòuje to novela zákona, kterou schválilsenát. Zpìvák Karel Gott, jeho kolegynì Lucie Bílá a kapela KabátletoszískalicenuÈeskýslavíkpronejpopulárnìjší zástupce domácí hudební scény. Objevem roku se stal JosefVágner. Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto oficiálnì zveøejnila první snímek nové Škody Superb. Vùz pøedstaví v pøíštím roce na bøeznovém autosalonu v Ženevì.VÈeskubysemìlzaèítprodávatvlétì. Nová øada Škody Superb ÈR podepsala s EK devìt operaèních programù, z nichž Èesko mùže získat v pøíštích letech 14 miliard eur (pøibližnì 365 miliardkorun).jdezhrubaopolovinucelkovéèástky,kteroumùže ÈeskozBruseluzískatvletech2007až2013. EkonomJanŠvejnaroznámil,žebudekandidovatnaprezidenta.O funkciseutkávúnoru2008sváclavemklausem. Èeská republika vstupuje do schengenského systému, tedy mezi vybranou skupinu èlenských zemí EU bez kontrol na vnitøních hranicích. Jan Švejnar 10

12 Výbìr událostí roku 2007 v Praze 9 Leden 1. ledna 2007 nabývá úèinnosti zákon o sociálních službách. Hlavním cílem zákona je vytvoøenípodmínekprouspokojovánípøirozenýchpotøeblidí,atoformoupodporyapomoci pøizvládánípéèeovlastníosobu,vsobìstaènostinezbytnéproplno-hodnotnýživot. Radaschválilaprogramovéprohlášení.Nasvémposlednímlednovémzasedáníschválilarada mìstskéèástipraha9svéprogramovéprohlášeníprovolebníobdobí a14.ledna seutkalivrámciprvníhoroèníkuhalovéhoturnajefortunavíkendšampionùv Pražské SazkaArenìnejlepšíètyøimužstvaaktuálnítabulky1.fotbalovéligy. Od 15. lednado 1 5. únorapotrvajízápisydìtí do prvníchtøíd základníchškol. Bìhemtohoto mìsícesepøijdezapsat112tisícdìtípoceléèeskérepublice. KoncemlednaschválilaradamìstskéèástiPrahy9návrhnapojmenovánínovýchulic. Únor Radnice Prahy 9 zveøejnila programové prohlášení na ètyøleté volební období. Ve vedení radnice zasedla koalice Obèanské demokratické strany a Strany zelených. Z programových cílùoboustranipodnìtùveøejnostizprahy9vycházíiprogramovéprohlášenínanásledující volebníobdobí. Dne 12. února 2007 bylo otevøeno poradenské centrum Na Zaèátku. V jeho rámci bude provozovánaobèanskáporadnaproobèanyprahy9. Veètvrtek15.únorasenaledovéplošeSazkaArenykonaloklánímezizákladnímiškolamiMÈ Praha 9. Soutìžilo se v individuálních i týmových bruslaøských dovednostech, udržení rovnováhyinájezdechnabrankáøe. V únoru byl v Praze 9 spuštìn zkušební provoz projektu Regionálního komunikaèního servisu internetuzdarma.mìstskáèástprahy9jezatímètvrtoumìstskouèástíprahy,která tutoslužbuposkytuje.cílemmábýtpodlevysoèanskéradnicesnadnìjšíkomunikaceobèanùs úøady. Bøezen 1.bøeznanapozicitajemníkaÚøaduMìstskéèástiPraha9nastoupiling.LeošToman. 9. bøezna ve 20 hodin se konal v Sazka Arenì koncert amerického skladatele a zpìváka LionelaRichie. TrasapražskéhometraCzLádvídoLetòanjeprùjezdnáaprobíhánanízkušebníprovoz. Schválen rozpoèet na rok Zastupitelstvo MÈ Prahy 9 na svém 3. zasedání pøijalo zaèátkemúnorarozpoèetprorok a 21. bøezna 2007 zaèaly zápisy do mateøských škol. Rodièe si vyzvedávali pøihlášky v mateøských školách. Za ètrnáct dní vyplnìné pøihlášky budou ve školách, které si vybrali odevzdávat se uskuteènil v Obøadní síni radnice koncert Èeského kytarového dua - Jana + Petr BierhanzloviProgram:G.Sanz,A.Soler,A.Vivaldi,E.Granados,N.Paganini,flamengo. Duben Dne 25. dubna 2007 byl Støedisku sociálních služeb Prahy 9 pøedán automobil Renault Kangoo. Finanèní prostøedky byly získány díky firmám, které jsou uvedeny na jeho karoserii. Klíèe pøevzal starosta MÈ Praha 9 Jan Jarolím a putovaly pøímo do rukou øeditele Støediska soc. služeb Karla Lukáèe. Odpoledne 18. dubna 2007 probìhlo v zasedací síni radnice Prahy 9 již druhé setkání radnice s obèany. V popøedí pozornosti všech byla dìtská høištì. 20.dubna2007žáciastudentiPrahy9oslaviliDenZemìzhlédnutímfilmùzEkofilmuvKD Gong a krátkou bojovou výpravou Podél Rokytky, kde se mimo jiné seznámili s ochranou zelenìvprazeapracímìøicístaniceèhmú probìhlavgaleriidion,praha9,vernisážobrazùmalíøe,grafikaadesignéraradomíra Lesczynského (nar.1945), který je veøejnosti znám z pøehlídkových výstav èeské grafiky. Expozice je výbìrem z díla posledních deseti let pøedstavuje umìlce, zároveò však dává nahlédnoutinanovéexperimentálnípostupyautora. 11

13 Kvìten 3.5.navštívilPrahu9prezidentVáclavKlausschotíLivií.NapozvánístarostyJanaJarolíma strávil celý den v deváté mìstské èásti a vysoèanská radnice prezidentovi pøipravila pestrý program.klaussmanželkoubylidlouholetíobyvateléprosekaaprezidentbylnaslavnostním zasedání zastupitelstva jmenován èestným obèanem. Program zahrnoval tøeba prohlídku tiskárny Reproprint, bytového projektu Nová Harfa, ÈKD Nové Energo, parku Podviní, bobovédráhyprosek,gymnázialitomìøickávèetnìsportovníexhibicetaekwon-doastanice metrastøížkov byl zahájen na radnici Mìstské èásti Praha 9 zkušební provoz projektu Czech Point. Obèané,podnikateléicizincidíkysítiCzechPointbudoumocizískatovìøenélistinyatakéjim budeumožnìnopøevedenídokumentùdoelektronickéformy. 18. kvìtna RC Pragapod záštitoumè Praha9 uspoøádalv pátekmezinárodníturnajžákù do 15letnahøištiuRokytky.TurnajeseúèastnímužstvaRielleuxlaPap,mužstvofrancouzského LyceavPrazeamužstvaSpartyaRCPrag. V pondìlí od 16:30 se v zahradì Pavana uskuteènil tradièní koncert s názvem Prosecké máje. V programu se støídaly skupiny BBP, PÙVODNÍ BUREŠ, SDRUŽENÍ RODIÈÙ A PØÁTELROPY,JANOTA1935aNEZAPOMEÒKOÈKU! Koncem kvìtna byl proveden první výkop nového obchodnì-administrativního centra Prosek Point, které vznikne naproti prosecké Bille. Pøi té pøíležitosti pøedala spoleènost ProsekPointmístostarostoviJaroslavuTomšùšekna 100tisíckorun.Ty by mìlybýtpoužity na výsadbu zelenì v okolí vznikajícího Prosek Pointu. Dokonèení hrubé stavby prvního objektu se pøedpokládá na prosinec letošního roku, dokonèení celého projektu je naplánovánonaèerven2009. Èerven Vpátek1.èervnasekonalvparkuPodviníjižtradièníDìtskýden.Dìtisizdemohlyzblízka prohlédnout hasièskou záchrannou techniku, vyzkoušet si netradièní hry i sporty, zatanèit si nebosidocelaobyèejnìpohrát v areálu pøírodního parku Podviní se konal 4. roèník folkového festivalu Prahy 9 FOLKOVÉ PODVINÍ je festivalem, který za dobu své existence je už jistou zárukou více než pøíjemnì stráveného odpoledne a veèera. Program: IMPERIAL ŠANTRÉ, Václav KOUBEK, PepaLÁBUSaSpol.,SAMSONAJEHOPARTA,HOPTROP. Dne 10. èervna zastøelili policisté na pražském Proseku muže, který zde pøepadl sedmadvacetiletouženu.podezøelýještìpøedtímstaèilzranitdvastrážníkymìstsképolicie,z nichžjednohoodzbrojil. Dne 14. èervna se v prostorách stadionu TJ Sokol Královské Vinohrady v Praze 2 konaly 2. sportovní hry dìtí mateøských škol hlavního mìsta Prahy. Zúèastnilo se jich 220 dìtí z dvaadvacetipražskýchmìstskýchèástí.mìstskouèástpraha9reprezentovalamateøskáškola UVysoèanskéhopivovaru,kteránakonecvybojovalaprvnímísto. RadniceschválilakoncepciprodejebytùPøivýpoètucenysevycházízcenyza1m²plochy.Ta bylazastupitelstvemstanovenana9800kè/m². Ve støedu 27. èervna byl pro zájemce otevøen vzorový byt v nové architektonicky odvážném bytovém stavbì L Ocelot, kde si návštìvníci mohou prohlédnout interiér domu a jeho vybavení. Nový dùm stojí na místì pùvodního prùmyslového areálu, bývalého ÈKD v Oceláøské ulici, se dnes staví nový moderní polyfunkèní dùm, který bude mít fasádu z velké èástipokrytoukontrolovanìrezavìjícíocelí. Pro obyvateleprosekaa okolí vzniklynové internetovéstránky.jedná se o stránkyzamìøené na seznam rùzných aktivit, kroužkù, úøadù, ale také firem pùsobících v Praze 9, a to zejména na Proseku a v jeho okolí. Adresa je cz. Na stránkách se mohou podíletisamiobyvatelé.budouzdezveøejòoványjejichèlánkyapodnìtykmìstskéèásti. Dne 23. èervna 2007 uspoøádalo Centrum volného èasu (CVÈ) ve spolupráci s dalšími partnery zábavné odpoledne pro všechny z okolí s názvem Den Afriky aneb Afrika, kolébka lidstva. Srpen MìstskáèástPraha9jakokaždoroènìpoøádáposlednítýdenvsrpnuprožákyzákladníchškol Prahy 9 Prázdniny ve Sportcentru Duo. Akce je vhodná pro dìti ve vìku od 9 do 15 let. K dispozici zde bude dvanáct drah na bowling a ricochet a bazén, který bude dìtem otevøen tøi hodinydennì. 12

KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9

KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9 2008 KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9 OBSAH Výbìr z významných událostí roku 2008 v Èeské republice 1-9 Roky s osmièkou na konci v dìjinách Prahy 9 10-12 Slovo starosty 13 Událost roku 14-21 Zprávy z radnice

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami Titulní foto zrekonstruovaný interiér Mìstské knihovny v Náchodì. Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodští kouzelníci... str. 5 Knížka J. Škvoreckého...

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Nová cesta pro Evropu

Nová cesta pro Evropu 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. dubna 2014 CENA: 6 KÈ 2 6 Starobní 7 8 VI. sjezd ÈMKOS Delegáti vyberou nového pøedsedu konfederace dùchod V jakém pøípadì lze penzi ještì navýšit

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více