KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9"

Transkript

1 2007 KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9

2 1 Znak Mìstské èásti Praha 9 Znak tvoøi kolmo rozpoltìný a v levé pùli napøíè rozdìlený štít (heraldici popisují znaky z pohledu štítu). V pravé èestné polovici štítu èervené barvy je støíbrný dvojocasý lev se zlatou korunkou, symbolizující Èeské království. V horním modrém poli levé polovice štítu stojí kolmo èernì obalená homole cukru, pøipomínající cukrovar, zøízený rodinou Freyù, kteøí se podstatnì zasloužili o rozvoj Vysoèan a jejich povýšení na mìsto. Na homoli je položeno støíbrnéozubenékolo-symbolvýznamnýchstrojírenskýchtováren sídlícíchvevysoèanech, zejménapakjednéznejvìtšíchrakousko-uherskýchfirem-èeskomoravskéstrojírny.znohy dolníhostøíbrnéhopolelevépoloviceštítusevypínajítøipahorkyporostlétrávníkem,znichž každý nese vinnou révu a hrozny, èímž se pøipomíná, že Vysoèany byly pùvodnì zemìdìlská osadasvinicemi.naokrajihlavyštítuspoèívástøíbrnázdìnákorunaspìtivýbìžky. (MiloslavSlabina,KnihaoPraze9,MILPO1997)

3 LEDEN Výbìr významných událostí roku 2007 v ÈR V novoroènímprojevuprezidentváclavklaus vyzval k"vnitøní jednotì". Pøirovnal situaci v zemi ke studené obèanské válce. Konkrétní kroky, které by napomohly vyøešit patovou situaci vznikloupovolbách,všaknenastínil. Vstoupil v platnost nový zákoník práce, který nahradil právní úpravuzroku1966anìkolikdalšíchzákonùapøedpisù. Dùchody se zvýšily v prùmìru o 6,2 procenta. Rodièovský pøíspìvek vzrostl na 7582 korun mìsíènì. Zvedla se nemocenská. ÈeskootevøelosvùjpracovnítrhBulharùmaRumunùm. Zvýšilysecenyelektøiny(vprùmìruo7,9procenta),tepla,vody a regulovaného nájemného, naopak zlevnil plyn (pro domácnostivprùmìruo4,2procenta.). Prezident Klaus jmenoval druhou, koalièní vládu Mirka Topolánka(ODS).Kesloženíi chybìjící vìtšinové podpoøe ve snìmovnì mìl výhrady. Vládu utvoøilo devìt obèanských demokratù, pìt lidovcù a ètyøi zelení. Zasedly v ní ètyøiženy(zatímnejvícv historii Èeska) a poprvé se ženastalaministremobrany- Vlasta Parkanová (KDU- ÈSL). Vytìžením posledního vozíku uhlí oficiálnì skonèila tìžba na šachtì Dukla v Havíøovì nakarvinsku. Druhá vláda Mirka Topolánka Anonym hrozil církevním školám v Praze výbuchem. Policie výbušninu nenašla. Zvýšený dohled nad školami trval nìkolik dnù. Podobnou hrozbu zažily školy ještì v kvìtnu. Topolánkùvkabinetschválilprogramovéprohlášení.Trojkoalicese zavázalakesníženíschodkuveøejnýchfinancínatøiprocentahdpv roce2008a2,6procentaorokpozdìji EvropskýsoudnídvùrodsoudilÈeskokvùliporušeníunijníhopráva vevìciuznávánídiplomùlékaøùazubaøù.jetoprvnírozsudeknad Èeskourepublikouanadnovouèlenskouzemí Orkán Kyrill v noci z 18. na 19. ledna nièil majetek, zpùsobil øadu škod a komplikacív dopravìa energeticea vyžádal si ètyøi obìti na životech. V lesích vichøice ponièila témìø deset milionù metrù krychlových døeva. Pojiš ovny odhadly škody za 2,14 miliardy korun. Premiér Mirek Topolánek, pøedseda ODS Topolánkovavláda získala dùvìru snìmovny.bývalí èlenové klubu ÈSSDMichalPohankaaMilošMelèáksehlasovánínezúèastniliavládìstaèilo 100hlasùODS,lidovcùazelených Snìhová kalamita - problémy v dopravì, pražské ruzyòské letištì bylo bezmála30hodinmimoprovoz. Ministrynì kultury Helena Tøeštíková (za KDU-ÈSL) po šestnácti dnech rezignovala na funkci. Dùvodem byl podle ní politický tlak na obsazení míst Prezident Èeské republiky Václav Klaus 2

4 VJevanechsezastøelilhudebnískladatelKarelSvoboda(68let) Nejvyšší soud zrušil døívìjší rozsudky, které pøisuzovaly katedrálu svatého Víta církvi. Ètrnáctiletý spor státu a církve se tak vrátil na zaèátek. Novým verdiktemsouduz27.záøípøipadlakatedrálaznovustátu. ÚNOR Senát tìsnou vìtšinou zbavil imunity vicepremiéra a šéfa KDU-ÈSL Jiøího Èunka,abybylomožnéprošetøit,zdapøedpìtiletyjakovsetínskýstarostapøijal pùlmilionový úplatek. Policie Èunka obvinila 9. února. Poprvé byl èlen vlády obvinìnztrestnéhoèinuvdobì,kdybylvefunkci Vìtšina praktikù a pediatrù ve Zlínském kraji, na jižní Moravì, v Olomouckém kraji,na Vysoèinìa v okreseplzeò-severuzavøelaordinace.lékaøiprotestovali protitomu,žejimvšeobecnázdravotnípojiš ovnaplatíménì,nežbychtìli Jitka Seitlová se ujala na šest let funkce zástupkynì ombudsmana. Souèasnì pøestalabýtsenátorkou RuzyòskémuletištihrozilpodleministravnitraIvanaLangrateroristickýútok. Bylazavedenabezpeènostníopatøení Na sjezdu Strany zelených v Praze obhájil funkci pøedsedy Martin Bursík. Zelení podmínili zbudování americké základny v BrdechjejímzaèlenìnímdoobrannéhosystémuNATO Zaèalo pracovat nové støediskoøízení letového provozu(ølp) v JenèiuPrahy Reportáž švédské televize naznaèila, že jednání o nákupu stíhaèekgripenbyloprovázenopokusyokorupci.bývalýministr obrany Jaroslav Tvrdík i expremiér Miloš Zeman (oba ÈSSD) k tomu pak prohlásili, že se v souvislosti s jednáním o gripenech nesetkali s korupèním jednáním. Ve vyšetøování pokraèovala i èeskáprotikorupènípolicie Policejní prezidium oznámilo, že øeditel Útvaru pro odhalování organizovanéhozloèinu(úooz)jankubiceajehodvapodøízení nebudou kázeòsky potrestáni za loòské pøedání takzvané Kubiceho zprávy poslancùm. Podle ÈSSD rozhodnutí budilo BØEZEN podezøení,žeodsdržínaddùstojníkyútvaruochrannouruku. Prezident Václav Klaus oficiálnì oznámil, že hodlá znovu kandidovat na úøad hlavystátu. Novým náèelníkem generálního štábu se stal Vlastimil Picek. Ve funkci šéfa armádyvystøídalpavlaštefku. V soutìži na novou budovu Národní knihovny zvítìzil projekt architekta Jana Kaplického. Regulérnost soutìže byla však zpochybòována. Proti Kaplického "blobu" naletnéseposlézevysloviliprezidentklaus a øada politikù, vèetnì primátora Pavla Béma,kterýnávrhpùvodnìpodpoøil.Zatím není jisté, zda vùbec bude na pražské Letné knihovnastát. ÈSÚ oznámil, že prùmìrná hrubá mìsíèní mzda v ÈR v roce 2006 pøekroèila Kè,kdyžse zvýšilao6,5procentana korun;reálnámzdastouplao3,9procenta. Jako první v referendu odmítli americkou radarovou základnu nedaleko své obce obyvatelétrokavcenarokycansku. Pøedseda Strany zelených Martin Bursík VizualizacenovostavbyNárodní knihovny vprazenaletné 3

5 DUBEN Tøídennímezinárodní konferencevprazepøipomnìla30.výroèícharty77. KorejskáautomobilkaHyundaizahájilavnošovicképrùmyslovézónìvýstavbu novéhozávodu. Snìmovnaschválilazrušeníministerstvainformatiky. Sjezd ÈSSD v Brnì znovu zvolil Jiøího Paroubka do èela strany. Prvním místopøedsedou zùstal Bohuslav Sobotka. Sjezd vyzval své poslance a senátory, aby pøi prezidentské volbì nepodpoøili VáclavaKlause. ÈeskooficiálnìzahájilosUSAjednáníoradarovézákladnì.Vláda kladnì odpovìdìla na americkou lednovou výzvu a žádost o instalaciradaruvbrdech. Praktiètílékaøiopìtneordinovalikvùlivýšiplatebodzdravotních pojiš oven. Zapojilo se asi 70 procent dìtských lékaøù a asi 25 procentpraktikùprodospìlé. MinistrLanger(ODS)zveøejnilzprávuInspekceministravnitrao tom, že kvùli úniku takzvané Kubiceho zprávy bylo odposloucháváno46telefonníchèísel,mezikterýmibyliiadvokátiadìti. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiøí Èunek (KDU-ÈSL) Jiøí Paroubek vzbudilkritikuromskýchorganizací,vládníchiopozièníchstrani pøedseda ÈSSD prezidenta Klause svými výroky v deníku Blesk na adresu Romù. Oznaèil je za "opálené lidi, kteøí dìlají binec a pálí ohnì na námìstích". Èunek se vzápìtí v televiziomluvil. Nové komunální volby v 28 obcích, kde se zvolená zastupitelstva rozpadla. Hlasovalovprùmìru73procentlidí. ZemøelfilmovýrežisérLadislavRychman(84let). Vláda pøedstavila reformu veøejných financí a sociální reformu, které mají zastavitzadlužovánízemì. EvropskákomisedalaÈRpokututémìø12,3milionueur(asi350milionùKè)za nadbyteèné zásoby zemìdìlských produktù; v èervenci ÈR podala v Lucemburkuprotiudìlenípokutyžalobu. Odbory ve Škodì Auto vstoupily po osmi neúspìšných kolech kolektivního vyjednáváníomzdáchdostávkovépohotovosti. Funkci místopøedsedy lidoveckého klubu poslancù složil Pavel Severa. Reagovalnato,žestrananevyzvalapøedseduÈunkakodchoduzvládyzajehovýrokyk Romùm. Parlamentschválilodkladúèinnostiinsolvenèníhozákona. Plán reformy zdravotnictví pøedstavil ministr Tomáš Julínek(ODS). Jedním z krokù je zavedení poplatkù. Pacienti zaplatí za návštìvu u lékaøe a za každý pøedepsanýlék na receptu30 korun,za den v nemocnici60 korun,za návštìvu pohotovosti90korun. StávkaveŠkodìAuto;skonèila18.dubnaránodohodouonárùstumezd. Parlamentem pøijatá novela zákona o péèi o zdraví lidu dala pacientùm právo nahlížet do zdravotní dokumentace a poøizovat si z ní kopie. Srovnala také s evropskýmipøedpisypodmínkypùsobenílékaøùzostatníchzemíeuvèesku Po11mìsícíchprovìøováníanalytickáskupinaVrchníhostátníhozastupitelství konstatovala,že se nepotvrdila tvrzení takzvané Kubiceho zprávy o prorùstání organizovaného zloèinu do státní správy a propojení s nìkterými politiky. V èervencibylotakézastavenostíháníobvinìnýchvezdezmínìnékauzebiolíh Státdefinitivnìpøevzalzpìtodcírkvekatedrálusv.Víta Prezident Klaus na první státní návštìvì Ruské federace nepøesvìdèil prezidentavladimíraputinaokladechamerickéhoradaru.putinbudovánísys- 4

6 KVÌTEN témudokoncepøirovnalkamerickémurozmis ováníraket Pershing v Evropì za dob studené války. Pøesto oba konstatovali, že záležitost radaru by nemìla ovlivnit dobrouúroveòvzájemnýchvztahù. Vevìku89letzemøelvPrazeherecSvatoplukBeneš. PremiérTopolánekhodnotilstodnísvévládyjakoobdobí úspìšné koalièní spolupráce, která pøispìla ke zlepšení politické kultury v zemi a nastartovala potøebné zmìny. ŠéfÈSSDParoubekjehovláduoznaèilzavládu"skandálù, omylù a pøehmatù, vulgarity, èistek, neprofesionality a tmáøství". Policie rozehnala v Brnì zakázaný pochod neonacistù centrem mìsta. V Praze zasahovala proti anarchistùm, kteøí se snažili zabránit ohlášenému prùvodu pøíznivcùultrapravice. VmateriáluCestarùstuživotníúrovnìÈSSDmístobalíkuvládníchreformních zmìnnavrhla"permanentníreformu". TisícestøedoškolákùprotestovalyvPrazeprotispuštìnístátníchmaturitvroce Pøed budovou ministerstva školství létaly lahve, rajèata a vejce, z nichž jednotrefiloiministrynidanukuchtovou(sz). Celé území státu zasáhl silný vítr, který nièil majetek a vyžádal si jeden lidský život. KardinálMiloslavVlk,kterémubylo17.kvìtna75let,zùstalnadalšídvarokyv èele katolické církve v Èesku a v úøadu pražského arcibiskupa. Papež nepøijal jehorezignaci. Vláda schválila návrh první etapy reformy veøejných financí a prodloužení tìžbyuranuvdolerožnánažïársku Brno hostilo summit 15 hlav státù støední a jihovýchodní Evropy. Státníci diskutovali o rozšíøení Evropské unie a také o budoucnosti jihosrbské provincie Kosovo Nìkolik tisíc odpùrcù americké radarové základny v Èesku demonstrovalo na VáclavskémnámìstíapochodovalonaPražský hrad. Úèastnili se také zástupci Zelených, ÈSSDaKSÈM Protikorupèní policie zatkla polského lobbistujackaspyruaobvinilajejzpokusu o podvod. Podle policie chtìl z majitele Spoleèné foto pøed hotelem Internacional:v první øadì Agrofertu Andreje Babiše vylákat deset zleva polský prezidecnt Lech Kaczynski, Georgi Parvanov z Bulharska, Stjepan Mesiæ z Chorvatskaa Václav milionù korun za to, že ovlivní vyšetøování Klaus. privatizace Unipetrolu v Polsku. Z vazby byl Spyra propuštìn v øíjnu. S ním stíhaný lobbista Tomáš Kejla v listopadu zemøel Tchajwanská spoleènost Foxconn potvrdila, že v Kutné Hoøe postaví továrnu na výrobu LCD monitorù a poèítaèových komponentù, investuje zhruba 3,1 mldkèazamìstná5000lidí Ministr vnitra Langer (ODS) vymìnil celé vedení èeské policie. Novým policejnímprezidentemsestaloldøichmartinù Legenda èeského divadla a filmu, herec Svatopluk Beneš EvropskákomisekritizovalaÈeskozastavveøejnýchfinancí.ÈRsezavázala,že letosschodekrozpoètunepøekroèí3,3procentahdp,podleodhadùvšakbude asivìtší. 5

7 ÈERVEN Èinnost ukonèilo ministerstvo informatiky. Parlament jeho zrušení schválil 19.dubna Americký prezident George Bush v Praze mimo jiné uvedl, že se bude zasazovat o zrušení vízové povinnosti pro Èechy a že vyvine maximální úsilí, aby vysvìtlil Rusku zámìrprotiraketovéhoštítu.ocenilzpùsob, jakým Èeši plní své spojenecké závazky. Proti pøípadnému umístìní amerického radaruabushovìnávštìvìdemonstrovalov Prazena2000lidí Parlament schválil zákon o vzniku Ústavu pro studium totalitních režimù a o Archivu bezpeènostních složek, který bude zkoumat éru komunismu a nacistické okupace Èeskoslovenska Investièní firma Benson Oak Capital Mirek Topolánek,George Walker Bush a Václav koupila stoprocentní akciový podíl ve Klaus pøi návštìve presidenta USA v Praze výrobcielektrospotøebièùetaajejídceøiné firmìplastkov NizozemskýHeinekenoznámil,žekoupípivovarKrušovice Vláda odmítla výhrady nóty rakouského kabinetu, podle níž nebyly splnìny bezpeènostní cíle, které by opravòovaly ke spuštìní komerèního provozu Temelína. Podle èeské strany ale cíle vyplývající z melkských dohod byly naplnìny. Od zaèátku roku poznamenaly èesko-rakouské vztahy pøedevším protestníblokádyhranièníchpøechodùrakouskýmiaktivisty ÈSSD poté, co neprosadila snìmovní diskusi o Èunkovì pøípadu, vyvolala hlasování o dùvìøe vládì. Topolánkùv kabinet pøežil, opozici scházely k jeho odvoláníètyøihlasy Šéf snìmovního klubu ODS Vlastimil Tlustý založil stranickou platformu s cílemnávratukprogramovýmzákladùmods Poprvé se objevil virus ptaèí chøipky H5N1 v chovu drùbeže, na farmì krùt v Tisové na Orlickoústecku. V èervnu a èervenci byl virus v chovech objeven celkem ètyøikrát. Kvùli riziku šíøení bylo na Orlickoústecku utraceno kusùdrùbeže.bylovybitotaké1868kusùdomácídrùbeže Na odboráøù demonstrovalo v Praze na Václavském námìstí proti vládní reformì veøejných financí, která podle nich ohrožuje lidi nízkými výdìlky, rodiny s dìtmi a dùchodce Pøedstavenstvo ÈEZ rozhodlo, že se firma slouèí s regionálními spoleènostmi Støedoèeská energetická, Severomoravská energetika,severoèeskáenergetika, Východoèeská energetika a Západoèeská energetika. Demonstraceodboráøù proti vládní reformì veøejných financí Režisér Bøetislav Pojar pøevzalnakarlovarskémfestivalukøiš álovýglobuszamimoøádnýpøínos svìtovému filmu. 6

8 ÈERVENEC SRPEN ZÁØÍ Cenyplynustouplyvprùmìruo2až2,2procenta. Pro pøípadné umístìní radaru americké protiraketové obrany vybrala vláda lokalituuobcemíšovnaplzeòsku. VirusH5N1zjištìnnafarmìvNetøebechuÈeskýchHeømanicivhospodáøství uobcekosoøínnaorlickoústecku. Energetickáburzazahájilaobchodováníselektøinou. Spoleènosti E.ON a MUS oznámily, že postaví v ÈR hnìdouhelnou elektrárnuzadvìmiliardy eur(56,5miliardykè). Parlament schválil odložení spoleèných státních maturit. Poprvé budoustudentyèekatažvroce2010. Ministerstvo financí zažalovalo ÈSOB u arbitrážního soudu v Paøíži otémìø27miliardkorun.penízežádájakokompenzacivsouvislosti s oèištìním IPB, kterou ÈSOB pøevzala v èervnu 2000 za symbolickou korunu. Ministerstvo zároveò odmítlo u soudu požadavekèsobnazaplacení1,7miliardykorunjakodlužnéèástky zatransakcesouvisejícíspøevodemipb. BruselschválilèeskýplánnaèerpánípenìzzEvropskéunieproroky 2007až2013. Bylozveøejnìno,žeexministrobranyJiøíŠedivýsenapodzimstane námìstkem generálního tajemníka NATO. Je tak prvním èeským zástupcemvnejužšímvedenínato. Reformu veøejných financí schválila snìmovna hlasy 101 z 200 pøítomných poslancù. Vláda tak prosadila nejdùležitìjší balík zákonù od doby, kdy se ujalaúøadu Zaèala platit dílèí novela silnièního zákona,kterázmírnilapostihyøidièùza nìkteréprohøešky Zástupci asi 30 obcí ze sousedství vojenského újezdu Brdy založili Ligu starostù nesouhlasících s umístìním americkéradarovézákladnyvèesku EK informovala, že hoøické trubièky a lomnické suchary získaly oficiálnì ochrannéznámkyevropskéunie. Školská reforma pøinesla zmìny výuky v základních školách pro první a šesté roèníky.pøestalyplatitcentrálníosnovy. Praha oficiálnì deklarovala svùj zájem uspoøádat letní olympijské hry v roce Pojednánísestarostybrdskýchobcírozhodlavládaovznikukomiseprorozvoj Brdska. Do regionu mají jít stovky milionù korun bez ohledu na to, zda se tu radarpostaví. Korunapoprvévesvéhistoriiposílilapod20,00Kè/USD. První pozitivní pøípad tzv. nemoci šílených krav (BSE) v roce 2007 zjištìn u krávyzezdzálšíslatinanapardubicku. Na400školskýchodboráøùdemonstrovalopøedúøademvládyprotiúdajnému snižovánívýdajùnaškolství.zazvýšenírozpoètuvystoupiliznovuvøíjnupøed snìmovnou. Exministr obrany Jiøí Šedivý Jedna z demonstracíproti umístìní americkéhoradaru v brdských lesích(strašice) 7

9 ØÍJEN V Praze demonstrovali policisté a další pøíslušníci bezpeènostních sborùprotidopadùmnovéhoslužebníhozákona. Místopøedseda Senátu Petr Pithart (KDU-ÈSL) se rozhodl nekandidovat na prezidenta. Volební zápolení by podle nìj bylo pøedemprohranýmbojem. ZemøelèlenNárodníhodivadlaJosefVinkláø(76let). Vládaschválilanávrhstátníhorozpoètunarok2008seschodkem70,8 miliardy korun a harmonogram výstavby dopravní infrastruktury do roku2013. Vìtšina praktických lékaøù a pediatrù uzavøela ordinace na protest protinavrhovanýmplatbámzaléèbuodvzp. Èeská republika, Francie a Švédsko v Praze oficiálnì zahájily pøípravy na pøedsednictví v Evropské unii, v nìmž se tyto zemì vystøídají po šestimìsícíchmeziléty2008a2009. NejvìtšírukopisnasvìtìCodexgigas,známýjakoÏáblovabible,který Švédové ukoøistili za tøicetileté války, byl zpøístupnìn návštìvníkùm pražskéhoklementinaaždoledna2008. Vládazvýšilaod ledna2008dùchodyv prùmìruo 346korunmìsíènì. Prùmìrnástarobnípenzedosáhne9111korun. Vládaschválilazdraženídálnièníchznámek. RWE Transgas zvýšila ceny plynu pro domácnosti v prùmìru o 4,8 procenta. Ministrynì školství Dana Kuchtová (SZ) podala demisi. Z resortu odešla po devíti mìsících kvùli sporùm o øízení evropských fondù. Prezidentjejídemisipøijal4.øíjna Svoboda a odpovìdnost bylo téma mezinárodní konference Forum 2000, které se zúèastnil i osmadevadesátiletý zachránce èeskoslovenskýchžidovskýchdìtínicholaswinton Po neúspìšných dvou kolech voleb se Èesko vzdalo kandidatury do Rady bezpeènosti OSN ve prospìch Chorvatska. Èeskou kandidaturu vedle prezidentaklause podpoøiliv New Yorku i premiér Topoláneka vicepremiérbursík ÈeskopodepsalosEvropskoukomisítøiz24operaèníchprogramùpro léta 2007 až Lidské zdroje a zamìstnanost, Vzdìlání pro konkurence-schopnostapraha adaptabilita Na budovu Bezpeènostní informaèní služby (BIS) kdosi støílel. V té dobìtamjednalasnìmovníkomiseprokontrolubisoztrátìdatztéto služby, která se provalila v médiích. Šéf BIS Jiøí Lang potvrdil únik tajnýchinformacízekonomickéhoodborukontrarozvìdky. Korunapøekonalahranici19korunzadolar. LaureátemcenyÈeskáhlavasestalvìdecAntonínHolý, kterýsepodílelnavývojilékùnavirovénemociaaids. Vláda rozhodla, že nákladní doprava Èeských drah se oddìlí do samostatné dceøiné spoleènosti ÈD Cargo k 1. prosinci Americký ministr obrany Robert Gates v Praze hovoøil o možné pøítomnosti Rusù na amerických základnách v ÈeskuaPolsku Vevìku78letzemøelhudebnískladatelPetrEben. Petr Pithart Josef Vinkláø Dana Kuchtová RNDr. Antonín Holý, Hudební skladatel Petr Eben 8

10 LISTOPAD Spisovatel Milan Kundera obdržel státní cenu za literaturu. Státní cenu za pøekladdostalantonínpøidal. Snìmovna odmítla zákon o referendu k radarové základnì. Neprošel ani návrhèssdnaobecnéreferendum. V den státního svátku vyznamenal prezident Klaus pøes dvì desítky osobností, mezi nimi skladatele Ilju Hurníka, flétnistu Jiøího Stivína èi fyzioterapeutapavlakoláøe. Premiér Topolánek pøedstavil pìt priorit vlády: zdravé veøejné finance, moderní a efektivní stát, bezpeèný obèan v bezpeèném státì, odstranìní bariérapodporavìdyavzdìlanosti. Poslanci schválili novelu zákoníku práce, která má odstranit nejvìtší chyby nynìjší úpravy a napomoci liberalizaci pracovního trhu. Schválená novela zákona o rozpoètovém urèení daní má obcím pøinést až 4,6 miliardy korun navíc. Šéf lidovcù Jiøí Èunek oznámil, že odstoupí z funkce prvního místopøedsedy vlády a ministra pro místní rozvoj. Jeho demisi pøijal prezident13.listopadu.èunekodešelstím,ženechceovlivòovatznovu zahájené vyšetøování údajné korupce. Jihlavský státní zástupce Arif Salichov pak 20. listopadu již podruhé jeho stíhání zastavil (poprvé v srpnu). Nejvyšší státní zastupitelství rozhodnutí potvrdilo a Èunkova korupèníkauzatímskonèila. Kanadazrušilavízaproèeskéturisty. Bývalou prokurátorku Ludmilu Brožovou-Polednovou (86 let) ze zinscenovaného procesu s Miladou Horákovou poslal soud na osm let do vìzení. Jde o první pøípad, kdy úèastník procesu s Horákovou skonèilusoudu. Parlament schválil novelu, která umožní v Èesku rozjezd digitálního televizníhovysílání. Doèasným øízením ministerstva školství byl povìøen šéf Strany zelených a vicepremiérmartinbursík. Jiøí Èunek zùstal i po odchodu z vládních funkcí pøedsedou KDU-ÈSL. Jeho vysvìtlenínejasnostíkolem rodinnýchfinancí z konce 90. let èlenové širšího vedenístranypøijali. Zahájenastavbaposledního úseku dálnice D8 na Ústecku. V den výroèí takzvané Køiš- álové noci, protižidovského pogromu nacistickém Nìmecku, se v Praze støetly stovky pravicových i levicových radikálù. Zamýšlený pochod neonacistù Židovským Mìstem se díky poli- Zaèala stavba posledníhoúseku dálnice D8 cejnímopatøenímalenekonal. Pražští radní rozhodli, že jízdné v pražské hromadné dopravì od ledna 2008 podraží. V Praze na Václavském námìstí protestovalo na 2000 demonstrantù proti zamýšlenévýstavbìamerickéhoradaru. Vláda pøedstavila své priority pro oblast soudnictví a hlavní body reformy èeskéjustice. Na žofínském kongresu šéf ODS Topolánek adresoval dovnitø své strany otevøenoukritikuzamediálnípøestøelky,naopakpochválilprácisvévlády. Jiøí Èunek 9

11 PROSINEC PrezidentVáclav Klaus se stal prvním oficiálnímkandidátempro volbu hlavy státu v pøíštím roce. Zákonodárci ODS jeho nominaci pøedali parlamentní volebníkomisi. V Ostravì byla otevøena první èást dálnice D47 mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku dlouhá 17,2 kilometru. Celá trasa mezi Lipníkem nad Beèvou a èesko-polskouhranicíbymìlabýtdokonèenavroce2010. Zamìstnanec pražské bezpeènostní agentury František Procházka zøejmì firmìodcizilzhruba560milionùkorun.policiehozkrádeže"století"obvinila 6.prosince. Asi128tisícuèitelùvšechstupòùškolstávkovalozazvýšenípenìzdoškolství. Požadované tøi miliardy navíc na platy a pomùcky pro pøíští rok však nevymùžou.školskéodborystávkuvyhlásilypoté,coneuspìlyvjednání o navýšení rozpoètu pro školství, pro které zákonodárci na rok 2008 vymezilièástku118,3miliardykorun. PrezidentVáclavKlausdnesjmenovalOndøejeLiškunovýmministrem školství. Tøicetiletý poslanec a místopøedseda Strany zelených pøevzal úøad v den, kdy zhruba polovina škol v zemi stávkuje kvùli rozpoètu Ondøej Liška školstvínapøíštírok. Vláda Mirka Topolánka (ODS) v parlamentním hlasování o nedùvìøe odolala opozici, která ji chtìla sesadit. Potom kabinetprotivùlièssdaksèmprosadili návrh státního rozpoètu na pøíští rok. Rozpoèet pøedpokládá celkové výdaje 1,107 bilionu korun. Pøíjmy mají èinit 1,037 bilionu, výsledný schodek by mìl pøedstavovattémìø71miliardkorun. Øidièùm, kteøí se dopustili ménì závažných dopravních pøestupkù, by mohly obecní úøady jednou za rok èást pøidìlenýchtrestnýchbodùumazat.požádatby o to mohli jen øidièi, kteøí mimo jiné úspìšnì absolvovali školení bezpeèné Skupina Kabát vznikla v roce 1984 v Teplicích jízdy. Umožòuje to novela zákona, kterou schválilsenát. Zpìvák Karel Gott, jeho kolegynì Lucie Bílá a kapela KabátletoszískalicenuÈeskýslavíkpronejpopulárnìjší zástupce domácí hudební scény. Objevem roku se stal JosefVágner. Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto oficiálnì zveøejnila první snímek nové Škody Superb. Vùz pøedstaví v pøíštím roce na bøeznovém autosalonu v Ženevì.VÈeskubysemìlzaèítprodávatvlétì. Nová øada Škody Superb ÈR podepsala s EK devìt operaèních programù, z nichž Èesko mùže získat v pøíštích letech 14 miliard eur (pøibližnì 365 miliardkorun).jdezhrubaopolovinucelkovéèástky,kteroumùže ÈeskozBruseluzískatvletech2007až2013. EkonomJanŠvejnaroznámil,žebudekandidovatnaprezidenta.O funkciseutkávúnoru2008sváclavemklausem. Èeská republika vstupuje do schengenského systému, tedy mezi vybranou skupinu èlenských zemí EU bez kontrol na vnitøních hranicích. Jan Švejnar 10

12 Výbìr událostí roku 2007 v Praze 9 Leden 1. ledna 2007 nabývá úèinnosti zákon o sociálních službách. Hlavním cílem zákona je vytvoøenípodmínekprouspokojovánípøirozenýchpotøeblidí,atoformoupodporyapomoci pøizvládánípéèeovlastníosobu,vsobìstaènostinezbytnéproplno-hodnotnýživot. Radaschválilaprogramovéprohlášení.Nasvémposlednímlednovémzasedáníschválilarada mìstskéèástipraha9svéprogramovéprohlášeníprovolebníobdobí a14.ledna seutkalivrámciprvníhoroèníkuhalovéhoturnajefortunavíkendšampionùv Pražské SazkaArenìnejlepšíètyøimužstvaaktuálnítabulky1.fotbalovéligy. Od 15. lednado 1 5. únorapotrvajízápisydìtí do prvníchtøíd základníchškol. Bìhemtohoto mìsícesepøijdezapsat112tisícdìtípoceléèeskérepublice. KoncemlednaschválilaradamìstskéèástiPrahy9návrhnapojmenovánínovýchulic. Únor Radnice Prahy 9 zveøejnila programové prohlášení na ètyøleté volební období. Ve vedení radnice zasedla koalice Obèanské demokratické strany a Strany zelených. Z programových cílùoboustranipodnìtùveøejnostizprahy9vycházíiprogramovéprohlášenínanásledující volebníobdobí. Dne 12. února 2007 bylo otevøeno poradenské centrum Na Zaèátku. V jeho rámci bude provozovánaobèanskáporadnaproobèanyprahy9. Veètvrtek15.únorasenaledovéplošeSazkaArenykonaloklánímezizákladnímiškolamiMÈ Praha 9. Soutìžilo se v individuálních i týmových bruslaøských dovednostech, udržení rovnováhyinájezdechnabrankáøe. V únoru byl v Praze 9 spuštìn zkušební provoz projektu Regionálního komunikaèního servisu internetuzdarma.mìstskáèástprahy9jezatímètvrtoumìstskouèástíprahy,která tutoslužbuposkytuje.cílemmábýtpodlevysoèanskéradnicesnadnìjšíkomunikaceobèanùs úøady. Bøezen 1.bøeznanapozicitajemníkaÚøaduMìstskéèástiPraha9nastoupiling.LeošToman. 9. bøezna ve 20 hodin se konal v Sazka Arenì koncert amerického skladatele a zpìváka LionelaRichie. TrasapražskéhometraCzLádvídoLetòanjeprùjezdnáaprobíhánanízkušebníprovoz. Schválen rozpoèet na rok Zastupitelstvo MÈ Prahy 9 na svém 3. zasedání pøijalo zaèátkemúnorarozpoèetprorok a 21. bøezna 2007 zaèaly zápisy do mateøských škol. Rodièe si vyzvedávali pøihlášky v mateøských školách. Za ètrnáct dní vyplnìné pøihlášky budou ve školách, které si vybrali odevzdávat se uskuteènil v Obøadní síni radnice koncert Èeského kytarového dua - Jana + Petr BierhanzloviProgram:G.Sanz,A.Soler,A.Vivaldi,E.Granados,N.Paganini,flamengo. Duben Dne 25. dubna 2007 byl Støedisku sociálních služeb Prahy 9 pøedán automobil Renault Kangoo. Finanèní prostøedky byly získány díky firmám, které jsou uvedeny na jeho karoserii. Klíèe pøevzal starosta MÈ Praha 9 Jan Jarolím a putovaly pøímo do rukou øeditele Støediska soc. služeb Karla Lukáèe. Odpoledne 18. dubna 2007 probìhlo v zasedací síni radnice Prahy 9 již druhé setkání radnice s obèany. V popøedí pozornosti všech byla dìtská høištì. 20.dubna2007žáciastudentiPrahy9oslaviliDenZemìzhlédnutímfilmùzEkofilmuvKD Gong a krátkou bojovou výpravou Podél Rokytky, kde se mimo jiné seznámili s ochranou zelenìvprazeapracímìøicístaniceèhmú probìhlavgaleriidion,praha9,vernisážobrazùmalíøe,grafikaadesignéraradomíra Lesczynského (nar.1945), který je veøejnosti znám z pøehlídkových výstav èeské grafiky. Expozice je výbìrem z díla posledních deseti let pøedstavuje umìlce, zároveò však dává nahlédnoutinanovéexperimentálnípostupyautora. 11

13 Kvìten 3.5.navštívilPrahu9prezidentVáclavKlausschotíLivií.NapozvánístarostyJanaJarolíma strávil celý den v deváté mìstské èásti a vysoèanská radnice prezidentovi pøipravila pestrý program.klaussmanželkoubylidlouholetíobyvateléprosekaaprezidentbylnaslavnostním zasedání zastupitelstva jmenován èestným obèanem. Program zahrnoval tøeba prohlídku tiskárny Reproprint, bytového projektu Nová Harfa, ÈKD Nové Energo, parku Podviní, bobovédráhyprosek,gymnázialitomìøickávèetnìsportovníexhibicetaekwon-doastanice metrastøížkov byl zahájen na radnici Mìstské èásti Praha 9 zkušební provoz projektu Czech Point. Obèané,podnikateléicizincidíkysítiCzechPointbudoumocizískatovìøenélistinyatakéjim budeumožnìnopøevedenídokumentùdoelektronickéformy. 18. kvìtna RC Pragapod záštitoumè Praha9 uspoøádalv pátekmezinárodníturnajžákù do 15letnahøištiuRokytky.TurnajeseúèastnímužstvaRielleuxlaPap,mužstvofrancouzského LyceavPrazeamužstvaSpartyaRCPrag. V pondìlí od 16:30 se v zahradì Pavana uskuteènil tradièní koncert s názvem Prosecké máje. V programu se støídaly skupiny BBP, PÙVODNÍ BUREŠ, SDRUŽENÍ RODIÈÙ A PØÁTELROPY,JANOTA1935aNEZAPOMEÒKOÈKU! Koncem kvìtna byl proveden první výkop nového obchodnì-administrativního centra Prosek Point, které vznikne naproti prosecké Bille. Pøi té pøíležitosti pøedala spoleènost ProsekPointmístostarostoviJaroslavuTomšùšekna 100tisíckorun.Ty by mìlybýtpoužity na výsadbu zelenì v okolí vznikajícího Prosek Pointu. Dokonèení hrubé stavby prvního objektu se pøedpokládá na prosinec letošního roku, dokonèení celého projektu je naplánovánonaèerven2009. Èerven Vpátek1.èervnasekonalvparkuPodviníjižtradièníDìtskýden.Dìtisizdemohlyzblízka prohlédnout hasièskou záchrannou techniku, vyzkoušet si netradièní hry i sporty, zatanèit si nebosidocelaobyèejnìpohrát v areálu pøírodního parku Podviní se konal 4. roèník folkového festivalu Prahy 9 FOLKOVÉ PODVINÍ je festivalem, který za dobu své existence je už jistou zárukou více než pøíjemnì stráveného odpoledne a veèera. Program: IMPERIAL ŠANTRÉ, Václav KOUBEK, PepaLÁBUSaSpol.,SAMSONAJEHOPARTA,HOPTROP. Dne 10. èervna zastøelili policisté na pražském Proseku muže, který zde pøepadl sedmadvacetiletouženu.podezøelýještìpøedtímstaèilzranitdvastrážníkymìstsképolicie,z nichžjednohoodzbrojil. Dne 14. èervna se v prostorách stadionu TJ Sokol Královské Vinohrady v Praze 2 konaly 2. sportovní hry dìtí mateøských škol hlavního mìsta Prahy. Zúèastnilo se jich 220 dìtí z dvaadvacetipražskýchmìstskýchèástí.mìstskouèástpraha9reprezentovalamateøskáškola UVysoèanskéhopivovaru,kteránakonecvybojovalaprvnímísto. RadniceschválilakoncepciprodejebytùPøivýpoètucenysevycházízcenyza1m²plochy.Ta bylazastupitelstvemstanovenana9800kè/m². Ve støedu 27. èervna byl pro zájemce otevøen vzorový byt v nové architektonicky odvážném bytovém stavbì L Ocelot, kde si návštìvníci mohou prohlédnout interiér domu a jeho vybavení. Nový dùm stojí na místì pùvodního prùmyslového areálu, bývalého ÈKD v Oceláøské ulici, se dnes staví nový moderní polyfunkèní dùm, který bude mít fasádu z velké èástipokrytoukontrolovanìrezavìjícíocelí. Pro obyvateleprosekaa okolí vzniklynové internetovéstránky.jedná se o stránkyzamìøené na seznam rùzných aktivit, kroužkù, úøadù, ale také firem pùsobících v Praze 9, a to zejména na Proseku a v jeho okolí. Adresa je cz. Na stránkách se mohou podíletisamiobyvatelé.budouzdezveøejòoványjejichèlánkyapodnìtykmìstskéèásti. Dne 23. èervna 2007 uspoøádalo Centrum volného èasu (CVÈ) ve spolupráci s dalšími partnery zábavné odpoledne pro všechny z okolí s názvem Den Afriky aneb Afrika, kolébka lidstva. Srpen MìstskáèástPraha9jakokaždoroènìpoøádáposlednítýdenvsrpnuprožákyzákladníchškol Prahy 9 Prázdniny ve Sportcentru Duo. Akce je vhodná pro dìti ve vìku od 9 do 15 let. K dispozici zde bude dvanáct drah na bowling a ricochet a bazén, který bude dìtem otevøen tøi hodinydennì. 12

14 22.srpna2007probìhlvTJÈKDKompresoryfotbalovýturnajOpohárstarostyPrahy RadaMÈPraha9na13.jednánírozhodlaoJednostrannémzvýšenínájemnéhov r podle zák. è. 107/2006Sb. v bytechsvìøenýchmè Praha 9. Zvýšenínájemnéhobude sociálnìslabýmkompenzovánoslevou.výšeslevyazpùsobposkytováníøešípøedpis,kterýje pøedloženkeschválenízastupitelstvumè. Záøí v parku Podviní se konal 3. roèník ETHNOPFESTU, který pøedstavuje kulturu menšin žijícíchvnašízemi,jejichhudbu,tanec,zvyky,ukázkytradic,ochutnávkukuchynìapod.celý festival zahájil náš radní Adam Vážanský, který pøivítal i vzácného hosta - velvyslance Moldavské republiky pana Valeriana Cristea. Celým odpolednem a veèerem provázela Eva Èerešòáková-prvníÈeskávicemiss se konal v parku Podviní ROCKFEST, na programu byly skupiny BOBR CHUTNÁ DVAKRÁT,MILO,CHAMELEON,GARAGEaTONYDUCHÁÈEK 3.záøíprobìhlprvníze7.roèníkukoncertùvážnéhudbynaúzemíMÈPraha9podzáštitou starosty ing. Jana Jarolíma. Koncert se konal v pøírodním parku Podviní. 7. roèník má na programu devìt koncertù na rùzných místech mìstské èásti: v kostele sv.václava (24. a 26. záøí), ve SvatyniKrista Krále (10. a 19. záøí), v obøadnísíni Vysoèanskéradnice(12. záøí a 1. øíjna), pod širým nebem v pøírodním parku Podviní(3.a 17. záøí), na námìstí Na Proseku(5. záøí).všechnykoncertyzaèínajív18hodinavstupnéjedobrovolné v Galerii Trafaèka probìhla kulturní akce v rámci 4. bienále Industriální stopy 2007 mezinárodníkonferenceprùmyslovédìdictvíkulturnímpotenciálemudržitelnéhorozvoje VEkotechnickémmuzeu,Papírenská6,P6bylaotevøenavýstavaSTOPYZMIZELÉ AMIZEJÍCÍ...oPrùmyslovýchareálechPrahy a U kostela sv Václava na Proseku se uskuteènil XVII. roèník tradièní Svatováclavské pouti, spojené s vysoèanským vinobraním (VIII. vinobraní na vinici sv. VáclavaNaMáchalce). RekonstrukceParkuPøátelství VminulýchdnechdošlokvypuštìníumìlénádrževParkuPøátelstvínaProseku.Dùvodemje pøipravovanárekonstrukceparkuvpøíštímroce.jejímvýsledkembyvpolovinìpøíštíhoroku mìlabýtifunkènívodoteè.vypuštìnírybníkasseboupøinesloiøaduúkolù,jakonutnýodchyt ryb,pøemístìníleknínùaodtìženísedimentuzedna. Prosek: I. etapa- Jablonecká dokonèenapìšízónajabloneckájeprojekt,kterýsikladezacíl výraznýmzpùsobemzkvalitnitazkulturnitživotobyvatelproseka RadaMÈPraha9na14.jednáníschválilakoncepciprevencekriminalityMÈP9na období Rozsáhlý materiál byl zpracovaný ve spolupráci MÈ a obou policií. Øeší základní problémy v této oblasti a vytyèuje smìr, kterým se bude prevence kriminality v mìstskéèástipraha9ubírat Rada MÈ Praha 9 na 14. jednání vyslovila souhlas se zapojením MÈ Praha 9 do programucommunitypolicing.programnabízíspolupráci,poradenstvíaslužbysouvisejícís omezovánímkriminalitynaúzemímèpraha Rada MÈ Praha 9 na 14. jednání schválila pravidla pro pøijímání žadatelù do Domovaseniorù.Jednáseoharmonizacipravidelseznìnímzákona108/2006Sb. Øíjen 8. øíjna 2007 byly slavnostnìotevøeny v budovì Uèòovská1 na Jarovì uèebny a kolej Vysoké školyveøejnésprávyamezinárodníchvztahùvpraze(všvsmv). Vúterý sevprogramukomunitníplánováníkonalyvolbydoøídícískupiny 15. øíjna byla na Vysoèanské radnici otevøena rekonstruovaná restaurace Nový nájemce MartinOudaveškeréprostoryzgruntupromìnilarestauracistylovìupravildoprvníètvrtiny 20.století. Prosinec MìstskáèástPraha9poskytlasponzorskýdarvevýši15000KènadaciCentrumParaplena podporuzdravotnìhandicapovanýchspoluobèanù. 13

15 1. MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 9 Trocha historie na úvod Na zaèátku kroniky Mìstské èásti Praha 9 si pøipomeòme alespoò nìkolik podstatných historickýchmomentùanìkolikdat,kterámìlapromìstkouèástvíceménìsprávnívýznam. Na konci 19. století byly obce, z kterých se dnes skládá správní území naší mìstské èásti (Vysoèany, Prosek, Hrdloøezy, Hloubìtín) samostatnými obcemi, vìtšinou zemìdìlského charakteru. Tvoøilo je nìkolik velkých usedlostí, které daly jméno místním názvùm, dodnes používaným. (Kolèavka, Jetelka, Podvinný mlýn, Flajšnerka, Balabenka, Palmovka a další.) Pìstovalo se tu hlavnì obilí a víno, bramboryapícniny. V té dobì ve Vysoèanech a v Libni se zøetelnìji projevila i prùmyslová výroba, zejména Vysoèany na konci 19. století strojírenská, pomineme-li Odkolkovu pekárnu, která dodávala peèivo i do blízké Prahy, a Freyovu parní mlékárnu a cukrovar, jejichž výrobky se bìžnì prodávaly i za hranicemi Vysoèan. Libeòská Rustonka (Pražská akciová strojírna založena 1832) vyrábìla parní stroje, kotle a mostní konstrukce, První èeskomoravská továrna na stroje ve Vysoèanech vyrábìla v druhé polovinì 19. století cukrovarnické stroje, první elektromotory(s pøíchodem Emila Kolbena) a železné konstrukce (kopule Národního muzea, Petøínská rozhledna, Prùmyslový palác). V souvislosti s rostoucím poètem továrních dìlníkù, kteøí už nemohli být samozásobiteli, vyvinula se poèetná skupina živnostníkù, a obchodníkù s potravinami a zeleninou èi poskytovatelù služeb, napøíklad holièù, obuvníkù, truhláøù, hospodských apod. Když byly Vysoèany spojeny s Prahou elektrickou dráhou (1896 první tramvaj Praha-Libeò-Vysoèany), objevily se pøed vysoèanskými obyvateli nové možnosti zejména podnikatelské a spoleèenské.(v roce 1902 císaø František Josef I. povýšilobecvysoèanynamìstoaudìlilvysoèanùmmìstskýznak.) PrùmyslovémuvývojivelkoumìroupøispívalopropojeníVysoèan, Libnì a Prahy tøemi železnièními tratìmi a tøemi nádražími, které poskytovalyvýhodnéspojenísostatnímsvìtem. Vývoj Proseka, Hloubìtína a Hrdloøez postupoval ponìkud jinými cestami,protoževtìchtoobcíchnevzniklavìtšíprùmyslovácentra a pøechod od zemìdìlství k øemeslným a obchodním Mìstský znak Vysoèan živnostemprobíhalponìkudpomaleji. Stavební vývoj se urbanisticky dotkl nejvíce katastrálního území Proseku, na nìmž v druhé polovinì šedesátých let 20. století vyrostlo Severní Mìsto - panelovésídlištìpro30tisíclidí. Vsedmdesátýchletechnastalèilýstavebníruchtakéve Vysoèanech,odkudzmizelystaréazchátralédomy,ale izbytkyzemìdìlskýchusedlostí.pùvodnízástavbabyla a stále ještì je postupnì promìòována do nové moderní podoby: vznikají moderní sídla úøadù i rozsáhlábytovávýstavba. V roce 1922 bylo k hlavnímu mìstu Praze správnì pøipojeno37obcí,mezikterépatøilyvysoèany,prosek, Libeò, Hloubìtín a Hrdloøezy. O rok pozdìji byla tzv. VelkáPraharozdìlenana 16 èástí(prahai. - XVI.)az výšejmenovanýchobcívznikladevátápražskáètvr - 14

16 15MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 9 PrahaIX pøipojenaèáststøížkova(praha9-øímskouèíslicinahradilaarabská) 1968 pøipojeníobcímakovice,tøeboradice,miškovice,kyje,hostovice,kbelyaletòany 1994 Praha 9 rozdìlena na Mìstskou èást Praha 9(katastrální území Vysoèany, èást Libnì, Prosek, èást Støížkova, Hloubìtín, Hrdloøezy a velmi malá èást Malešic) a na Mìstskou èást Praha14svlastnísamosprávou. DnesmáMìstskáèástPraha9rozlohu1386haa50867obyvatel(údajk ).Poèet obyvatel v jednotlivých katastrálních územích: Prosek , Støížkov , Libeò 9 089, Vysoèany11110,Hrdloøezy530,Malešice26,Hloubìtín500. Výøez z historické mapy zhruba ukazuje dnešní území MÈ Praha 9 ÚzemíMÈPraha9ležínavýchododStaromìstskéhonámìstí.Vzdálenostvzdušnouèarouod Staromìstské radnice k radnici MÈ Praha 9 je zhruba 2300 m. Sousedí s katastrálními územíminaseverusestøížkovemaletòanami,naseveroseverovýchodìsekbely,navýchodì skyji,najihusmalešicemi,najihojihozápadìsežižkovemanazápadìslibní.odvýchoduna západprotínáúzemímèpraha9øíèkarokytka,kterápramenívøíèanskémlese(vokolíobcí TehovaTehovec)aústívestarémlibeòskémpøístavu.

17 16MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 9 Dopravní spojení Mìstská hromadná doprava Metro: trasa B (Zlièín - Èerný Most) stanice na území MÈ Praha 9: Èeskomoravská, Vysoèanská, Kolbenova, Hloubìtín První tramvaj spojila Vysoèany a Libeò v roce 1896 Tramvajové spojení: Linky: 3 Levského (P4-Modøany) - Lehovec zastávky na území MÈ Praha 9: Balabenka, Oceláøská, Sazka Arena, Nádraží Libeò, Podkováøská, Nademlejnská. 8 Podbaba - Nádraží Vysoèany zastávky na území MÈ Praha 9: Balabenka, U Svobodárny, Poliklinika Vysoèany, Nádraží Vysoèany 19 Kubánské námìstí - Lehovec zastávky na území MÈ Praha 9: Balabenka, U Svobodárny, Poliklinika Vysoèany, Nádraží Vysoèany, Vysoèanská, Špitálská, Poštovská, Kolbenova, Starý Hloubìtín, Kbelská, Hloubìtín, Sídlištì Hloubìtín, Lehovec. Autobusové spojení: (vzhledem k velkému množství zastávek na území MÈ Praha 9 uvádím pouze celou trasu jednotlivých linek. Významnìjšími autobusovými uzly jsou stanice Èeskomoravská a Vysoèanská.) Linky: 136 (Sídlištì Ïáblice - Koleje Jižní Mìsto) 145 (Ládví - Jesenická) 151 (Èeskomoravská - Poliklinika Prosek) 158 (Èeskomoravská - Miškovice) 166 (Èeskomoravská - Teplárna Tøeboradice) 177 (Poliklinika Mazurská - Chodov) 195 (Avia Letòany - Jesenická) 259 (Èeskomoravská - Vinoø) 280 (Èeskomoravská - Vinoø) Nádraží Praha Vysoèany leží na trati èíslo 231 Praha - Lysá nad Labem - Nymburk - Podìbrady - Kolín a na trati èíslo 070. Tra 070 Praha - Neratovice - Všetaty - Mladá Boleslav - Turnov je jednokolejná a neelektrifikovaná. Vìtšina zastávkových vlakù je z Vysoèan smìrem do centra mìsta vedena na Masarykovo nádraží. Poslední veèerní vlaky jsou ukonèeny na hlavním nádraží, odkud vyjíždìjí také první vlaky ranní. Stanièní budova s nástupišti je umístìna netradiènì ostrovnì v sevøení kolejištì (mezi tratìmi 231 a 070) a je proto pøístupná pouze podchodem. Ostrovní umístìní stanièní budovy žádná další železnièní stanice v Praze nemá. Železnièní doprava Nádraží Vysoèany na zaèátku 20.století

18 17MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 9firmy Železnièní stanice Praha-Libeò leží na významné železnièní trati èíslo 011 Praha - Èeský Brod - Kolín. Po této trati jsou vedeny kromì vlakù zastávkových i vlaky vyšších kategorií až do SuperCity. Velmi významná je zde také nákladní doprava. Èilý provoz na trati usnadòuje to, že je mezi Poøíèany a Prahou - Bìchovicemi trojkolejná, pøièemž prostøední kolej nemá v menších stanicích a zastávkách nástupištì a využívají ji pouze vlaky, které zde nestaví. V Libni zastavují na trati 011 všechny osobní (zastávkové) a spìšné vlaky a vìtšina rychlíkù. Vlaky kategorií expres, EuroCity a InterCity stanicí ve smìru od Prahy projíždìjí, ve smìru do Prahy vìtšinou zastavují. Vlaky SuperCity projíždìjí vždy. Vybrané firmy, instituce a úøady v MÈ Praha 9 Pokusil jsem se zøejmì o nemožné: vyjmenovat firmy, instituce, úøady, organizace, spolky, svazy, kluby apod. na území Prahy 9. Když jsem jich shromáždil víc než 500 a zjistil, že jich není možná ani polovina, zavzpomínal jsem nostalgicky na pana Miroslava Kurandu, historika a pøedsedu Vlastivìdného klubu Prahy 9. Ve své knize o Vysoèanech (Mìstská èást Praha 9, 1. díl, Vysoèany, Maroli 1999) vyjmenoval pomìrnì snadno zdejší prùmyslové podniky, živnosti, øemesla a obchody na poèátku 20. let 20. století, kterých se v archivech dopátral: bylo jich nìco pøes stovku vèetnì drožkáøù, holièù, hokynáøù, porodních babièek, zelináøù Jedním z kritérií tohoto mého nedokonalého výètu bylo zachytit aspoò ty podniky a instituce, s kterými se obèan Mìstské èásti Praha 9 dostává nebo mùže dostat nejèastìji do styku. AUTOMOBILY PRODEJNY A SERVISY 10 Auto, s.r.o., Ke Klíèovu 263/8, Praha-Vysoèany A - Auto Komplex, spol. s r.o., Podìbradská 193/28, Praha-Vysoèany AMERICAN MOTORS, s.r.o., Na výbìžku 688/11, Praha 9 Amodo, s.r.o., Èeskobrodská 3/17, Praha-Hrdloøezy Auto BMW Hašek spol. s r.o., Lovosická 778/2, Praha 9, AUTO BOHEMIA spol. s r.o.,prosecká 817, Praha 9 Auto Krásný, s.r.o., Èeskobrodská 7/34, Praha 9, AUTO TURMAN, s.r.o.. Ke Klíèovu 102/2, Praha-Vysoèany Auto Vašenda, s.r.o., Pod Harfou 3/3, Praha-Vysoèany AUTO ZEMAN s.r.o., Podìbradská 887/54, Praha 9 Auto, s.r.o., Kolbenova 159/5, Praha-Vysoèany Autocentrum Škoda HARFA, Èerpadlová 252/7, Praha-Vysoèany AUTODRUŽSTVO PRAHA, Spojovací 783/41, Praha 9 AUTO-EXNER s.r.o., Èeskobrodská 876/48, Praha 9 AUTO-EXNER s.r.o., Freyova 95E/10, Praha 9 AUTO-POLY s.r.o., Pod Harfou 1, Praha Autoservis Mika, s.r.o., U mateøské školy 436/8, Praha-Prosek Autosklo Express, s.r.o., Kolbenova 609/40, Praha 9 AUTOSKLO LAS, Spojovací 37, Praha 9 Autoslužby Perun, spol. s r.o., Èeskobrodská 7/34, Praha-Hrdloøezy Boris Tyšer Autotypa, Nad Kolèavkou 537/2, Praha-Libeò BP Autoservis, s.r.o., Kurta Konráda 500/6, Praha-Libeò ESOCAR spol. s r.o., Freyova 95E/10, Praha 9 František Kadleèek, Podìbradská 433/65, Praha-Hloubìtín Industrie Service HB, s.r.o., Pod Harfou 3/3, Praha-Vysoèany Jakub Tøíska, Ke Klíèovu 160/7, Praha-Vysoèany Jan Hipius, Podìbradská 339/20, Praha-Vysoèany Jan Vávra, Lovosická 442/36, Praha-Støížkov Jaroslav Èadil, Teplická 278/24, Praha-Støížkov Jiøí Bechynì autoservis, Podìbradská 348/20a, Praha-Vysoèany Jíša, s.r.o., Kolèavka 68/1, Praha-Libeò Josef Burian, Podìbradská 339/20, Praha-Vysoèany LL-Carpenter s.r.o., Oceláøská 2274/1, Praha 9 Martex Agency plus, s.r.o., Podvinný mlýn 2126/1, Praha-Libeò NEPTUN HARFA, Na Harfì ev.è. 106/, Praha-Vysoèany Nissan ÈR, spol. s r.o., Kolbenova 859/15, Praha 9 NoVa Car, Oceláøská 1018/3, Praha-Libeò Pavel Marek, Kolbenova 305/40, Praha-Vysoèany Pavel Novák, Kolbenova 305/40, Praha-Vysoèany

19 18MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 9firmy BANKY A POJIŠ OVNY Èeská spoøitelna, a.s., Sokolovská 1207/226, Praha-Libeò Èeská spoøitelna, a.s., Pod pekárnami 878/2, Praha-Vysoèany Èeská spoøitelna, a.s., Podìbradská 489, Praha 9 Èeskoslovenská obchodní banka, a.s., Krátkého 211/2, Praha-Vysoèany Komerèní banka, a.s., Podìbradská 489, Praha Komerèní banka, a.s., nám. Organizace spojených národù 844/1, Praha- Vysoèany Raiffeisenbank, a.s., Jandova 135/2, Praha-Vysoèany ebanka, a.s., Sokolovská 855/225, Praha-Vysoèany GE Money Bank, a.s., Jablonecká 423/70, Praha-Støížkov Èeská pojiš ovna, a.s., Podìbradská 489, Praha 9 Èeská pojiš ovna, a.s., Vysoèanská 382/20, Praha-Prosek Kooperativa pojiš ovna, Vienna Insurance Group, a.s., Èeskomoravská 1181/21, Praha-Libeò Generali Pojiš ovna, a.s., Na rozcestí 1434/6, Praha-Libeò Generali Pojiš ovna, a.s., Sokolovská 270/201, Praha 9 Èeská podnikatelská pojiš ovna, a.s., Na výbìžku 720/12, Praha-Vysoèany Èeská podnikatelská pojiš ovna, a.s., Drahobejlova 1894/52, Praha-Libeò Vojenská zdravotní pojiš ovna Èeské republiky, Drahobejlova 1404/4, P.O.Box 1, Praha-Libeò Halali, všeobecná pojiš ovna, a.s., Kolbenova 609/40, Praha-Vysoèany První americko - èeská pojiš ovna, a.s., Jandova 135/2, Praha-Vysoèany NADISi pojištìní, Krátkého 211/2, Praha-Vysoèany CÍRKVE Náboženská obec Církve èeskoslovenské husitské v Praze 9 - Vysoèany Vysoèanská 562/61, Praha 9 -Prosek Øímskokatolická farnost u kostela Krista Krále Praha 9 - Vysoèany Kolbenova 658/14, Praha 9 -Vysoèany Øímskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha 9 - Prosek U proseckého kostela 5/3, Praha 9 -Prosek Øímskokatolická farnost u kostela sv. Vojtìcha Praha 9 - Libeò Kolbenova 658/14, Praha 9 -Vysoèany Øímskokatolická farnost u kostela sv. Jiøí Praha 9 - Hloubìtín Podìbradská 19/106, Praha 9 -Hloubìtín Náboženská obec Církve èeskoslovenské husitské v Praze 9 - Hloubìtín Kbelská 250/30 Praha 9 -Hloubìtín Sbor Církve bratrské v Praze 3 Veltruská 529/5, Praha 9 -Prosek ÈERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT Agip Oil Èeská republika, s.r.o., Kolbenova, Praha 9 Benaz, a.s., Novovysoèanská 588/107, Praha 9, Benzina, Hloubìtín - Kolbenova, Praha 9 Benzina, Hloubìtín - Podìbradská, Praha 9 Benzina, Vysoèany - Balabenka, Praha 9 C I Linie, a.s., Teplická 492/19, Praha-Støížkov Esso, spol. s r.o., Kolbenova, Praha 9 OMV Èeská republika, s.r.o., Podìbradská 541/29, Praha 9 P Petrol, s.r.o., Kolbenova 616/34, Praha-Vysoèany Shel Service Praha, Èeskobrodská, Praha 9 Shell Czech Republic, a.s., Èuprova, Praha 9 Shell Czech Republic, a.s., Freyova 569/4, Praha-Vysoèany Shell Czech Republic, a.s., Podìbradská, Praha 9 Shell Czech Republic, a.s., Prosecká, Praha 9 Total Èeská republika, s.r.o., Kolbenova 882/5a, Praha 9 DØEVOVÝROBA - TRUHLÁØSTVÍ Michal Støížka, Pod strojírnami 767/8, Praha-Vysoèany Pavel Voženílek, Sokolovská 968/189, Praha-Libeò HV truhláøství, s.r.o., Novovysoèanská 281/50, Praha-Vysoèany Jiøí Èechovský,. K Žižkovu 97/5, Praha-Vysoèany

20 19MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 9firmy Luboš Michalièka Bomi, Podìbradská 576/152, Praha-Hloubìtín Petr Koudelák, K Žižkovu 381/1, Praha-Vysoèany Robert Novák, Podìbradská 193/28, Praha-Vysoèany Tomáš Cvikr, Mezitra ová 344/28, Praha-Hrdloøezy FAST Interier & Design, s.r.o., Èeskomoravská 1181/23, Praha-Libeò D.Z.P. Praha, s.r.o., Podìbradská 302/2, Praha-Vysoèany KaTe Trading, s.r.o., Podìbradská 520/24, Praha-Vysoèany Jiøí Øenè, Spojovací 765/25, Praha-Vysoèany Roman Dvoøák, Nad Kolèavkou 906/6, Praha-Libeò Ondøej Malý, Kolbenova 305/40, Praha-Vysoèany Roman Hnil, Podìbradská 520/24, Praha-Vysoèany FAST Interier & Design, s.r.o., Èeskomoravská 1181/23, Praha-Libeò A&A sedací soupravy, Na Harfì 203/1, Praha-Vysoèany D.Z.P. Praha, s.r.o., Podìbradská 302/2, Praha-Vysoèany Nábytek Triada, s.r.o., Drahobejlova 1142/34, Praha-Libeò SEKAR, K Žižkovu 97/5, Praha-Vysoèany Brick, realizace interiérù, spol. s r.o., Kolbenova 159/5, Praha-Vysoèany HOTELY A RESTAURACE HOTELY BB, spol. s r.o. - Jablonecká 353/35, Praha 9 -Støížkov Hotel Arlington - Kurta Konráda 22, Praha 9 - Vysoèany Hotel Bohemika, Na Bøehu 3/579, Praha 9 - Vysoèany Hotel Briliant - Prosecká 69/73, Praha 9 Hotel Carol - Kurta Konráda 12, Praha 9 Hotel Èeskomoravská - Oceláøská, Praha 9 Hotel Duo - Teplická, Praha 9 Hotel Esprit - Lihovarská 1094/8, Praha 9 Hotel Fortuna Klíèov - Èakovická 2, Praha 9 Hotel Ivka - Nad Klíèovem 81, Praha 9 Hotel Inturprag, Oceláøská 606, Praha 9-Vysoèany Hotel Jasmín - Sklonìná 515, Praha 9 Hotel Koral, Vysoèanská 484/87, Praha 9 - Prosek Hotel Pivovar - Freyova 12, Praha 9 Hotel Step - Vašátkova 1024, Praha 9 RESTAURACE Cortéz - Freyova 1/12, Praha 9 -Vysoèany Èínská restaurace Huang-He, Kolbenova 1, Praha 9 - Vysoèany Jie Qing, s.r.o. - Pod pekárnami 152/5, Praha 9 -Vysoèany Klika - Drahobejlova 1598/39, Praha 9 -Libeò Leon - Na vyhlídce 72/25, Praha 9 -Prosek Lyra - Krátkého 1, Praha 9 -Vysoèany McDonald's ÈR, spol. s r.o. - Vysoèanská 382/20, Praha 9 -Prosek Na Královce - Vysoèanská 556/65, Praha 9 -Prosek Na Podìbradské - U Harfy 229/14, Praha 9 -Vysoèany Na staré hospodì - Podìbradská 110, Praha 9 -Hloubìtín Pizzeria Pavaon, Lovosická 21, Praha 9 - Prosek Pizzerie Corleone - Vysoèanská 382/20, Praha 9 -Prosek Restaurace a Vinárna U Šebestiána - Kolbenova 760/10, Praha 9 -Vysoèany Restaurace Fialka - Sokolovská 282/250, Praha 9 -Libeò Restaurace Jakodoma - Èeskomoravská 1602/11, Praha 9 -Libeò Restaurace Maják - Krátkého 1, Praha 9 -Vysoèany Restaurace U Peckù - Staromlýnská 621/5, Praha 9 -Vysoèany Restaurace U Slunce - Sklonìná 551/12, Praha 9 -Vysoèany Restaurace U Zikmundù - Selský sklep - Pod pekárnami 152/5, Praha 9 - Vysoèany Ristorante Pizzeria Cerreto - Sokolovská 972/195, Praha 9 -Libeò Severka pizzerie - Jablonecká 712/4, Praha 9 -Prosek Sonno di Forno - Pod pekárnami 161/7, Praha 9 -Vysoèany Steak bar Levandule - Staromlýnská 493/3, Praha 9 -Vysoèany Švejk restaurant - U svobodárny 1511/18, Praha 9 -Libeò U Brabcù - Na vyhlídce 2/21, Praha 9 -Prosek

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Za nakladatelství Libri PhDr. František Honzák, šéfredaktor V Praze 21. srpna 2006

Za nakladatelství Libri PhDr. František Honzák, šéfredaktor V Praze 21. srpna 2006 Vážení čtenáři, od poslední aktualizace Dějin zemí Koruny české v datech docenta Františka Čapky z Masarykovy univerzity v Brně v roce 1999 uběhla řada let. Autor a nakladatelství vyhovělo četným žádostem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

2500 2000 1500 Zlínské kluby seniorù Jídelna pro o dùchodce 1000 500 Støedisko pro o sseniory a zdravotnì pos postižené 0 2009 2010 2011 2012 Množství sebraného BRKO na Podvesné 40 35 30

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406 V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne. listopadu č. Konečné dislokace u vybraných objektů Určení nemovitostí Obec/Ulice č.p./č.o. Katastrální Frýdek-Místek/ Komenského

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 PŘEHLED ZPRÁV Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2 D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 Opatrně na zúžené D1, do prázdnin je zavřený sjezd na Jihlavu... 3 Dálnice SRN: od roku

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2008 (v tis. Kè) Rok

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 40. schůze Poslanecké sněmovny 1. Rozhodnutí Poslanecké

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Ďáblova bible se vrací do rodného kraje. (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008)

Ďáblova bible se vrací do rodného kraje. (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008) Více najdete na www.nkp.cz a www.klementinum.cz 12. 6. 2008 Ďáblova bible se vrací do rodného kraje (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008) Výstava Codex gigas Ďáblova bible (Tajemství

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy.

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Výlet do Prahy Michal Žůrek ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov-Bludovice Kategorie A 2 Vý

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více