RACIONÁLNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU POJISTNÝCH PRODUKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RACIONÁLNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU POJISTNÝCH PRODUKTŮ"

Transkript

1 NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII RACIONÁLNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU POJISTNÝCH PRODUKTŮ Josef DRAHOKOUPIL, Petra MAREŠOVÁ Katedra ekonomie Univerzita Hradec Králové Abstrakt Cílem článku je seznámení s probíhajícím specifickým výzkumným záměrem, jehož cílem je zmapovat iracionální chování spotřebitele při výběru produktů v oblasti pojištění. Projekt je realizován za podpory ČSOB pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která poskytuje datové zdroje, potřebné ke zkoumání dané problematiky. Při specifikaci chování spotřebitelů je zohledňováno i jejich zařazení do určitých skupin, které mohou ovlivňovat možné iracionální prvky chování a pomohou více objasnit zkoumanou problematiku (např. příjmové skupiny, věk, či jiné demografické údaje). Výsledky přispějí k obohacení teorie rozhodování v daném specifickém segmentu. Z hlediska praxe budou využity ve spolupracující instituci s cílem lepšího porozumění klientům, optimalizace produktu, a tím předcházení úbytku smluv a rozšíření stálé klientely. 1 ÚVOD Analýza potřeb jednotlivých subjektů při rozhodování o výběru produktu přináší cenné informace, které kaţdá organizace potřebuje. Uplatní je při vývoji nových produktů, zdokonalování jejich vlastností, způsobu propagace a distribuce produktů ke spotřebitelům. Jedním z faktorů, který můţe ovlivnit poptávku nabízeného produktu, je tzv. neracionální chování spotřebitele, se kterým nabízející organizace nemusí počítat. Racionální lidé jednají efektivně v zájmu cíle, který sledují v okamţiku volby, coţ konkrétně znamená, ţe spotřebitelé chtějí maximalizovat svůj prospěch, resp. uţitek plynoucí jim ze spotřeby zboţí a sluţeb [6]. Racionalita člověka nespočívá v tom, ţe je neomylný, ale v tom, ţe systematicky neopakuje chyby, nýbrţ se učí z nich a napravuje je [5]. Předpoklad racionality však můţe být napaden z mnoha důvodů, např.:

2 RACIONÁLNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU POJISTNÝCH PRODUKTŮ spotřebitelé nemají všechny informace, volba prostředků k dosaţení cíle člověka můţe být ovlivněna reklamou či referenční skupinou anebo kulturním vlivem apod. Cílem výzkumného záměru je zmapovat iracionální chování spotřebitele při výběru produktu se zaměřením na bankovní sektor (konkrétně je zkoumáno flexibilní investiční ţivotní pojištění a zejména pak nabízené pojištění pro případ smrti), a přispět tím lepšímu porozumění jejich rozhodování. Projekt je realizován za podpory ČSOB pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB (dále jen ČSOB pojišťovna), která poskytne přístup k potřebným datům. Významnou roli při rozhodování spotřebitele mají i určité kulturní, společenské, osobní a psychologické faktory [3]. Na základě literární rešerše budou v analýze uvaţovány ty, které výrazně ovlivňuji rozhodování v oblasti pojištění. Výsledky přispějí k obohacení teorie rozhodování. Z hlediska praxe budou vyuţity ve spolupracující instituci k lepšímu porozumění klientům a optimalizaci produktu. 2 AKTUÁLNÍ STAV NA POJISTNÉM TRHU V rámci výzkumného záměru bude řešeno rozhodování spotřebitele na pojistném trhu, z tohoto důvodu je nutné zároveň analyzovat situaci na pojistném trhu jako celku. Zejména pak se výzkum zaměřil na oblast ţivotního pojištění. Pojistný trh kaţdým rokem roste a ani rok 2010 není výjimkou. Ve druhém čtvrtletí roku 2009 v porovnání s druhým čtvrtletím roku 2008 došlo ke značnému zpomalení tempa růstu celkového předepsaného pojistného, a to na 1,88 % ze 7,78 %. Zajímavější čísla lze sledovat v oblasti ţivotního pojištění, kde došlo ke zpomalení z 10,82 % na pouhé jedno 1 % růstu. Tento pokles lze bezpochyby přisuzovat celosvětové krizi a ochlazení ekonomiky jako celku. Ve druhém čtvrtletí roku 2010 pojistný trh zaznamenal oţivení, které dokazuje více jak osmiprocentní růst celkového předepsaného pojistného. Předpis pojistného v oblasti ţivotního pojištění vzrostl dokonce o 21,46 %. V roce 2009 bylo předepsáno pojistné za téměř 140 miliard korun [1]. Nejvýznamnějším hráčem na trhu je stále Česká pojišťovna s 27,2% podílem na celkovém předepsaném pojistném, následována Kooperativou s 22,1% podílem. Společnost Allianz zaujímá 7,3 %, Generali 6,9 % a ČSOB pojišťovna 6,4 % pojistného trhu. Součet podílu na předepsaném pojistném prvních pěti pojišťoven dosahuje téměř 70 %. Ovšem v porovnání s rokem 2008 se jedná o sníţení téměř o 2,4 % [2]. V oblasti ţivotního pojištění působí 19 společností, přičemţ prvních sedm pojišťoven zaujímá více jak 75 % trhu. Pojišťovny se snaţí dosáhnout co nevyššího trţního podílu. Tyto cíle jsou realizovány buď sloučením společností nebo cenovým bojem. Sice dochází k inovacím pojistných produktů, ale nedochází k revolučním

3 NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII změnám, které by znamenaly zásadní diferenci v trţních podílech jednotlivých společností. Běţně se lze setkat s produkty pouze rizikovými, tedy s produkty bez moţnosti tvorby kapitálové hodnoty nebo produkty s moţností pojistného krytí a zhodnocení nerizikového pojistného, a to buď technickou úrokovou mírou, v takovém případě mluvíme o kapitálovém ţivotním pojištění (universal life) nebo prostřednictvím otevřených podílových fondů, pak hovoříme o investičním ţivotním pojištění (unite link). Produktová oddělení jednotlivých společností se zaměřují na tvorbu a zdokonalování tzv. flexibilního investičního ţivotního pojištění. Jsou to produktu, který se v kaţdém věku mají přizpůsobit poţadavkům klienta, a to ve smyslu pojistného krytí a volby investiční strategie. Cílem je, aby takovíto produkt nabízel co nejširší škálu rizik a investičních příleţitostí, aby uspokojil klienta v kaţdém věku. V rámci výzkumného záměru byla provedena analýza právě flexibilního pojištění s cílem zjistit, zda jsou nabízeny rizika a sluţby, které se diferencují a nesou prvky inovace. Tabulka 1 Zkoumané společnosti společnost produkt Kooperativa Perspektiva ING TOP LIFE Generali Life Plus, Generali FUTURE Pojišťovna České spořitelny FLEXI Allianz PRO ŢIVOT, RYTMUS AXA Komfort plus Uniqa Finance life Česká podnikatelská Maximum Komerční pojišťovna Vital Invest Aviva Easylife Aegon Aegon Global ČSOB poj. Forte Zdroj: vlastní zpracování

4 RACIONÁLNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU POJISTNÝCH PRODUKTŮ Tabulka 2 Nabízená rizika Pojištění pro případ smrti Pojištění pro případ váţné choroby Pojištění pro případ invalidity následkem nemoci nebo úrazu (výplata sjednané pojistné částky) Pojištění pro případ invalidity následkem úrazu (výplata sjednané pojistné částky) Pojištění pro případ smrti následkem úrazu Trvalé následky úrazu Pojištění pro případ léčení úrazu Hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu Hospitalizace následkem úrazu Pracovní neschopnost následkem nemoci Zproštění od placení pojistného Pojištění váţných chorob - děti Trvalé následky úrazu - děti Pojištění pro případ léčení úrazu - děti Hospitalizace pro případ následkem nemoci nebo úrazu - děti Zdroj: vlastní zpracování Lze sledovat, ţe rizika jsou prodávána, jako kompletní balíčky potenciálních rizik specifické oblasti viz tabulka č. 2. Jisté náznaky opravdového produktového vývoje jsou patrné u společnosti AVIVA, která nabízí riziko pro případ náhlé smrti a mrtvice, ČSOB pojišťovna naopak přišla s pojištěním pro případ smrti úrazem s dvojnásobným plněním v případě autonehody. Společnost Generali přidala asistenční sluţbu jako bonus zdarma k vybraným pojišťovaným rizikům. Přičemţ nebyl nalezen produkt, který by nabízel pojištění kombinující více oblastí rizik. Například pojištění pro případ smrti úrazem a pojištění pro případ infarktu a mrtvice. Dle naší hypotézy je právě kombinace vybraných rizik cesta k vyššímu trţnímu podílu. 3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPOTŘEBNÍHO CHOVÁNÍ Spotřební chování představuje jednu z rovin lidského chování. Zahrnuje jak důvody, které vedou spotřebitele k uţívání určitého zboţí, tak způsoby, kterými to provádějí, včetně vlivů, které tento proces provázejí. Racionální modely Na spotřebitele nahlíţejí tyto modely především jako na racionálně uvaţující bytost, jednající na základě ekonomické výhodnosti. Spotřební chování se vykládá jako výsledek racionálních úvah spotřebitele. Vychází se přitom z naplnění řady předpokladů, např.:

5 NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII spotřebitel je plně informován o všech parametrech všech variant, dokáţe si vytvořit algoritmus rozhodováni, který také vědomě dodrţuje. Sleduji se vazby mezi příjmem, cenami, vybavenosti, rozpočtovými omezeními, marginálními uţitky, kříţovou pruţnosti, křivkami indiference apod. Vytvoření racionálního modelu spotřebního chování z výsledků dotazníkového šetření se zaměřením na indiferenční křivky je i cílem specifického výzkumu. Pro analýzu rozhodování spotřebitele není měřitelnost uţitku nevyhnutelná. Dostačujícím předpokladem je schopnost spotřebitele porovnávat uţitek různých kombinací statků. V takovém případě je vyuţívána k odvození poptávkové křivky indiferenční analýza. Spotřebitel volí mezi různými kombinacemi spotřebovávaných statků a je schopen porovnat uţitek těchto kombinací. Východiskem indiferenční analýzy je indiferenční soubor. Indiferenční soubor je soubor spotřebitelských kombinací, z nichţ kaţdá přináší stejný uţitek a ţádný prvek souboru proto není preferován před ostatními. Vše lze graficky znázornit pomocí indiferenční křivky. Pro kaţdou dvojici statků lze zakreslit celou řadu indiferenčních křivek. Jednotlivé indiferenční křivky se od sebe liší tím, ţe kombinace obou statků přinášejí spotřebiteli jiný uţitek. Indiferenční křivky se s rostoucím uţitkem vzdalují směrem od počátku os a neprotínají se [4]. Psychologické modely Sleduje se především psychická podmíněnost spotřebního chováni. Například jak spotřebitel: vnímá vnější podněty, učí se spotřebnímu chováni, promítají se v jeho spotřebních projevech hlouběji ukryté motivy apod. Poznávaní spotřebitelova jednáni je zaloţeno na vlivu hlubších motivačních struktur, tedy toho, jak se ve spotřebním chováni promítají např. neuvědomované motivy (S. Freud, C. G.)[4]. Sociologické modely Sociologické přístupy ke spotřebnímu chováni zkoumají, jak je spotřební chováni ovlivněno sociálními okolnostmi a sociálními skupinami. Jedna z ústředních myšlenek, kterou jiţ na počátku dvacátého století vyjádřil sociolog a ekonom T. Velen: Lide, mají za normálních podmínek silné tendence dodrţovat sociální normy. Působeni módy je velice zřetelným příkladem. Rámcový pohled na spotřební chování Konkrétní podoba kupního rozhodovacího procesu je podmíněná individualitou kaţdého spotřebitele, jeho spotřebními predispozicemi. Vazba predispozic a rozhodování se odehrává uvnitř jedince, jde o vnitřní procesy a do určité míry tedy vyjadřuje černou skříňku spotřebitele. Černá skříňka spotřebitele je víceméně určitou interakcí predispozic spotřebitele k určitému jednáni a kupního rozhodování [4].

6 RACIONÁLNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU POJISTNÝCH PRODUKTŮ Spotřební predispozice Kaţdý člověk je do určité míry a v jistém smyslu předurčen, pre-disponován k určitému spotřebnímu chováni. Kulturní predispozice Nejširší rovinu tohoto předurčení představuje kulturní prostředí. Kultura vytváří základní rámce pro spotřební rozhodování v určitém kulturním prostoru. Sociální predispozice V rámci daného kulturního prostoru působí na spotřebitele jeho vazby a vztahy k různým sociálním skupinám. Nejsilněji působí skupiny, které jsou spotřebiteli nejbliţší zejména rodina. Do spotřebního chováni se promítají také velké sekundární sociální skupiny (např. sociální třídy). Záleţí rovněţ na tom, jakou referenční roli sociální skupiny při rozhodováni spotřebitele hraji (v tomto smyslu se mluví o referenčních skupinách), jaká je role jedince v těchto skupinách, jaký je ţivotni styl jedince. Osobní predispozice Vliv vnějšího okolí na spotřební chování jedince je výrazně podmaněn jeho vlastni individualitou. Tato jedinečnost kaţdého spotřebitele je spojena se třemi rovinami: (1) Pro kaţdého spotřebitele je charakteristická kombinace sociálnědemografických rysů. Jde o takové charakteristiky jako věk, pohlaví, velikost rodiny, vzděláni, povolaní, příjem, majetek, bydliště apod. (2) Individualitu spotřebitele tvoří také jeho fyzice já. Jak vypadá, zda je zdravy apod. Některé sloţky fyzického já můţeme pozorovat, jiné nikoliv. (3) Třetí polohou jedinečnosti kaţdého spotřebitele jsou jeho dispozice psychické, pozorovatele zprostředkovaně. Rozmanitost psychických dispozic se projevuje v průniku vzájemně se podmiňujících forem, rysů vnímaní, učeni, postojů, motivace, osobnosti. Kupní rozhodování Predispozice pak vstupuji v té či oné míře do kaţdého konkrétního kupního rozhodováni. Většinou se kupní rozhodovací proces spotřebitele členi do pěti fázi. První tři fáze se odehrávají víceméně v rámci černě skříňky. Začínají tím, ţe se v ţivotě spotřebitele objeví problém, který je řešitelný s pomoci určitého spotřebního produktu. Následuje hledáni informaci potřebných k rozhodnuti (fáze II.), spotřebitel informace určitým způsobem vyhodnotí a vybírá z moţných alternativ (fáze III.). Poslední dvě fáze jsou naplněním vlastni reakce spotřebitele: Své rozhodnuti uskutečňuje (nákupem, ale i jeho odmítnutím fáze IV.). Kdyţ výrobek koupil, pouţije jej k uspokojení dané potřeby. Je s ním pak do určité míry spokojen nebo nespokojen (ponákupní chováni fáze V.).

7 NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII Výsledek kupního rozhodovacího procesu pak vchází do spotřebitelových predispozic a promítá se tak do budoucího kupního rozhodováni (ponákupni chováni je důleţitým zdrojem spotřebního učení). Podstatné přitom je, ţe predispozice spotřebitele zasahují do kaţdé fáze rozhodovacího procesu. Celkově je výzkumný záměr orientován na racionální a sociologický model. Cílem je zjistit, zad se spotřebitel v oblasti pojištění při dodrţení předpokladů modelů opravdu chová racionálně. 4 METODY V REALIZOVANÉM VÝZKUMU V rámci specifického výzkumu je realizován kvantitativní výzkum za účelem analýzy spotřebního chování na trhu s pojistnými produkty, se zaměřením na pojištění pro případ smrti. ČSOB pojišťovna poskytuje datové zdroje potřebné ke zkoumání dané problematiky. Výzkum je realizován pomocí dotazníkových šetření realizovaného telefonickým kontaktováním klienta. Oslovena je populace v rozmezí let. V současné době je jiţ k dispozici 180 vyplněných dotazníků s tím, ţe dotazníkové šetření ještě stále pokračuje. Cílem kvantitativního výzkumu je testování hypotéz specifikovaných níţe. K tomu, aby bylo moţno potvrdit nebo vyvrátit platnost hypotéz, budou nejprve data z dotazníkového šetření utříděna a převedena do přehledných tabulek a následně do grafů. Záznamy budou rozděleny podle kvalifikačních vlastností a četnosti výskytu [Antoch, 2003]. Pro ověření těchto dat z kontingenční tabulky se pouţije 2 test, který je zobecněním 2 testu pro asociační tabulku. Testovací kritérium se spočítá dle vzorce: (1.1) 2 r s 2 n aib j a b i 1 j 1 i j n kde r je počet řádků, s je počet sloupců.

8 RACIONÁLNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU POJISTNÝCH PRODUKTŮ 5 VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA ROZHODOVÁNÍ SPOTŘEBITELE O POJISTNÉM PRODUKTU V rámci výzkumného záměru budou brány v úvahu proměnné: pohlaví, věk, vzdělání, povolání, děti v domácnosti, příjmová skupina a fakt, zda je osoba pojištěna pro případ smrti úrazem či ne. V první části dotazníku respondent specifikuje výše zmíněné proměnné a následně odpovídá na čtyři otázky týkající se úrazového pojištění. Tabulka 3 Otázky z dotazníkového šetření Otázka č. 1: Představte si, ţe se pojišťujete pro případ Vaší smrti. Máte moţnost si vybrat ze tří moţných variant, které se ovšem liší rozsahem pojistného krytí, pojistnou částkou a výší ceny, kterou je třeba za pojištění měsíčně platit. a) pojištění pro případ smrti úrazem za cenu (cena je vypočítána pro každého klienta individuálně)/ měsíc. Informace pojistném plnění V případě, že pojistná událost (smrt) nastane následkem úrazu pojistitel vyplatí pojistné plnění Kč. b) pojištění pro případ smrti úrazem s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody a pojištění pro případ náhlého úmrtí (infarkt, mrtvice) za cenu (cena je vypočítána pro každého klienta individuálně) / měsíc. Informace o pojistném plnění V případě, že pojistná událost (smrt) nastane následkem úrazu pojistitel vyplatí pojistné plnění Kč, pokud pojistná událost (smrt) nastane při dopravní nehodě pojistitel vyplatí Kč; V případě, že pojistná událost (smrt) nastane na základě nejčastějších příčin úmrtí = infarktem a mozkovou mrtvicí pojistitel vyplatí Kč. c) pojištění pro případ smrti za cenu (cena je vypočítána pro každého klienta individuálně)/ měsíc. Informace o pojistném plnění V případě, že pojistná událost (smrt) nastane z jakékoliv příčiny (nejširší rozsah pojištění), pojistitel vyplatí Kč. Otázka č. 2: Co pro vás bylo rozhodující při výběru varianty pojištění? a) cena a) rozsah pojištění b) výše pojistného krytí Otázka č. 3: V případě, ţe by varianta b) tj. pojištění pro případ smrti úrazem s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody a pojištění pro případ náhlého úmrtí (infarkt, mrtvice) byla rozšířeno o rakovinu tj. pojištění pro případ náhlého úmrtí by bylo (infarkt, mrtvice, rakovina)

9 NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII zvolil by jste tuto variantu? a) ano své rozhodnutí bych změnil b) mé rozhodnutí bych nezměnil Otázka č. 4: V případě, ţe by vám byla nabídnuta sleva 5 % při výběru varianty b) tj. pojištění pro případ smrti úrazem s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody + pojištění pro případ náhlého úmrtí (infarkt, mrtvice) zvolil byste tuto variantu? a) ano své rozhodnutí bych změnil b) mé rozhodnutí bych nezměnil Zdroj: vlastní zpracování Na základě zmíněných otázek, budou testovány následující hypotézy: H1: V případě dokonalé informace se spotřebitel rozhoduje racionálně H2: Na rozhodování spotřebitele má vliv jeho zařazení sociální skupiny H3: Na rozhodování spotřebitele má vliv: věk, pohlaví, vzdělání povolání, výše příjmu. H4: Na rozhodování spotřebitele má vliv změna ceny substitutu. H4: Na rozhodování spotřebitele má vliv změna ceny komplementu. Poslední dvě hypotézy budou testovány na základě odpovědí respondentů na dvě poslední otázky, kde je charakterizován substitut a komplement k úrazovému pojištění. 6 ZÁVĚR Cílem článku bylo seznámení s aktuálním stavem na trhu pojistných produktů a dále probíhajícím specifickým výzkumným záměrem, jehoţ cílem je zmapovat iracionální chování spotřebitele při výběru produktů v oblasti pojištění. Projekt je realizován za podpory ČSOB pojišťovny. Výsledky výzkumného záměru přispějí k obohacení teorie rozhodování v daném specifickém segmentu. Z hlediska praxe budou vyuţity ve spolupracující instituci s cílem lepšího porozumění klientům, optimalizace produktu a tím předcházení úbytku smluv a rozšíření stálé klientely. 7 POUŽITÁ LITERATURA [1] Česká asociace pojišťoven [online]. C2010, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.cap.cz/statistics.aspx>. [2] Česká pojišťovna výroční zpráva 2009 [online]. C2010, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <

10 RACIONÁLNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU POJISTNÝCH PRODUKTŮ [3] KOTLER, P., ARMSTRONG, G. :Principles of Marketing, 2004, New Jersey: Prentice Hall, ISBN-10: [4] KOUDELKA, J.: Spotřební chování a sementace trhu, VŠE, Praha, 2006, s. 225, ISBN [5] SIMON, H.A. (1986). Rationality in psychology and economics, The Journal of Business 59, 1986, The University of Chicago Press, ISBN [6] THALER, Richard H.: From Homo Economicus to Homo Sapiens, Journal of Economics Perspectives 14, 2000, s , ISBN: Příspěvek vznikl v rámci specifického výzkumu navazující na grantový projekt GAČR Rozhodovací procesy v autonomních systémech č. 402/09/0662.

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MARKETING SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ JAN KOUDELKA

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MARKETING SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ JAN KOUDELKA EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MARKETING SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ A S E G M E N T A C E T R H U JAN KOUDELKA V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Jan Koudelka Spotřební chování a segmentace trhu

Více

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy

Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy Diplomová práce Autor: Bc. Zuzana Bubeníková Studijní obor: Finance, Specializace: Pojišťovnictví

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Bc. Sandra Pleskotová Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Komerční zdravotní pojištění

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Komerční zdravotní pojištění Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komerční zdravotní pojištění Markéta Placáková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně, veškeré literární prameny a informace,

Více

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s.

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. Nikola Jankovičová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů. Bc. Jiřina Zelenková

Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů. Bc. Jiřina Zelenková Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů Bc. Jiřina Zelenková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Fair Trade, spravedlivý obchod, je na českém trhu novinkou. Od roku 1994 mají obyvatelé České republiky

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS MOŽNOSTI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO PRACOVNÍKY

Více

Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D.

Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D. Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D. Studijní opora pro studenty kombinované formy studia Studijní program: Mediální a komunikační studia Průvodce studiem předmětu Úvodní informace autora

Více

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU DIFFERENTIATION

Více

Analýza pojistného trhu

Analýza pojistného trhu Analýza pojistného trhu 2010 Projekt Technické university Liberec Ekonomická fakulta Katedra pojišťovnictví Řešitelský tým: Jan Jeţdík, Karina Muţáková, Andrea Valihorová, Irena Fujerová, Jan Öhm, Jan

Více

Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron

Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron Diplomová práce Bc. Aneta Vazačová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza konkurence firem nabízejících životní pojištění. Jana Minaříková

Analýza konkurence firem nabízejících životní pojištění. Jana Minaříková Analýza konkurence firem nabízejících životní pojištění Jana Minaříková Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově Bc. Eva Caklová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teoretické části jsou shromáţděny

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Adopce na dálku projekt výzkumu veřejného mínění

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Adopce na dálku projekt výzkumu veřejného mínění CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Adopce na dálku projekt výzkumu veřejného mínění Ing. Jaromír Fic Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2014 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE

PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Marketing a management PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Martina Sedláčková Společenská odpovědnost firem a její vliv na společnost Bakalářská práce Praha 2011 Autor práce: Martina

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více