VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10"

Transkript

1 VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 ová adresa: INFORMACE VEDENÍ FAKULTY Vážení zaměstnanci a studenti, dovolujeme si vám oznámit, že byly firmou MAO předány fakultě stavební akce, které od loňského léta probíhaly v budově děkanátu zateplení pláště budovy, výměna oken a rekonstrukce přízemí. Víme o řadě nedodělků a závad, které budou v průběhu následujících dnů a týdnů odstraňovány. V krátké době budou do skříněk namontovány zámky, nainstalovány nástěnky, doopraveny lavice v posluchárnách, apod. Bufet bude zprovozněn po podpisu smlouvy podléhající schvalovacímu procesu, na jejímž základě provozovatel dodá stravovací technologii. Pokud víte o nějaké vadě nebo nedostatku stavby v neveřejném prostoru (např. o špatné funkci otevírání okna), žádáme vás o písemné upozornění, nejlépe em na adresu Děkujeme za trpělivost a toleranci, se kterou jste dlouhodobě ztížené podmínky stavby přijímali a doufáme, že se v novém prostředí budete cítit dobře. Ing. Jana Mužíková tajemnice fakulty Ing. Marie Ohnesorgová technický dozor stavby Ing. Jaroslav Šnajdr vedoucí provozně technického oddělení PŘÍKAZY DĚ KANA PŘÍKAZ DĚKANA č. 3/ 2007 Zrušení výuky dne 23. února 2007 od 7.00 do hod. V pátek dne 23. února 2007 ruším výuku ve všech ročnících všech studijních oborů 3. LF UK od 7.30 do hod. bez náhrady. Výuka ve výše uvedený den bude zahájena v hod. a proběhne dle rozvrhu platného pro tento den. Tento příkaz : je platný dne 23. února 2007 zpracoval sekretariát děkana 3. LF UK - Ouzká PŘÍKAZ DĚKANA č. 5/2007 Závazný pokyn pro autory publikovaných odborných a vědeckých prací z 3. lékařské fakulty UK. Čl. 1 Předmět úpravy. Tento příkaz stanoví pokyny pro autory publikovaných odborných a vědeckých prací na 3.LF UK. Tyto pokyny se vztahují na postup při publikování odborných a vědeckých prací 3.LF UK v českých i mezinárodních časopisech a upravuje zejména: a) závazný způsob zápisu jednotného textu adresy autorského kolektivu, b) uvádění poděkování institucím, které podpořily vznik publikace, c) uvádění spolupracujících institucí, d) uvádění povinné dedikace ke grantovým projektům či výzkumným záměrům, pokud k nim publikace přísluší. Čl. 2. Text adresy autorského kolektivu z 3.LF UK. 1

2 Tento příkaz stanoví, aby autoři vědeckých sdělení z 3.LF UK, kteří publikují v českých i mezinárodních odborných časopisech nadále uváděli vždy: a) následující označení fakulty 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (v jazyce českém) 3rd Faculty of Medicine, Charles University Prague (v jazyce anglickém) b) názvy pracovišť 3.LF dle platného organizačního řádu a dle vydané anglické terminologie pracovišť (uvedené na domácí webové stránce) Příklad : Low cholesterol levels in septic trauma patients Josef Slama,Petr Dittert, Pavel Hroch and Martin Silber Departement of Surgery and Departement of Anesthesiology and Critical Care, 3rd Faculty of Medicine, Charles University Prague and University Hospital Kralovske Vinohrady Prague, Czech republic. Čl. 3. Text poděkování. Autoři odborných a vědeckých sdělení z 3.LF uvedou poděkování institucím neb osobám, které podpořily vznik článku, a to zpravidla před uvedením literatury (česky i anglicky). Příklad: Our work was suported from the research programme of Ministry of Education of Czech Republic MSM and from the Research Grant of Ministry of Health of Czech Republic Nr.JPG We express our thanks to Mrs. Maria Bednářová for excellent technical support. Čl. 4. Uvádění spolupracujících institucí. Autoři uvedou v záhlaví práce 3.LF UK i spolupracující instituce (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Psychiatrické centrum Praha i další). Uvedení fakulty v záhlaví práce je nutné i tehdy, kdy práce, na které se podílel pracovník 3.LF UK měla prvního autora z jiné instituce. Čl. 5. Uvádění dedikace ke grantovým projektům či výzkumným záměrům. Autoři vždy uvedou ve svých publikovaných výsledcích dedikaci ke grantovým projektům i výzkumným záměrům, pokud je publikace spojena s jejich řešením. Čl. 6. Ustanovení přechodná a závěrečná. 1) Tento příkaz neruší žádnou vnitřní normu. 2) Tento příkaz je účinný dnem 1.února Zpracoval: prof. MUDr. M.Anděl V Praze dne 31.ledna 2007 PŘÍKAZ DĚKANA č. 7/ o termínech státních zkoušek v akademickém roce 2006/2007 MAGISTERSKÉ STUDIUM: VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ Část státní rigorózní zkoušky z oborů preventivního lékařství Místo konání: děkanát, I. patro, místnost č. 224 a č. 223 Max. počet zkoušených na 1 den : 10 Termíny konání :

3 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ Část státní závěrečné zkoušky z preventivního lékařství Místo konání : děkanát, I. patro, místnost č. 224 a č. 223 Max. počet zkoušených na 1 den : 10 Termíny konání : Tento příkaz : je účinný dnem vydání neruší žádnou vnitřní normu zpracovalo studijní oddělení L. Zamrazilová Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 3. LF UK POJIŠTĚ NÍ STUDENTŮ DŮ VODOVÁ ZPRÁVA k Příkazu děkana č. 8/2007 (http://www.lf3.cuni.cz/predpisy/p_08_07.doc) o pojištění studentů Uvedený příkaz děkana vychází ze smluvních závazků 3. LF UK. Pro každou praxi studentů je uzavírána smlouva mezi 3. LF UK a příslušnou nemocnicí. Tato zdravotnická zařízení však trvají na tom, aby kterýkoli student, jenž k nim nastoupí na praxi (resp. výuku a popř. praxi) byl pojištěn pro případ úrazu a pro případ vzniku škody. Pokud bychom k tomuto požadavku nepřistoupili, nemohla by se praxe studentů ani jejich výuka v těchto zdravotnických zařízeních vůbec uskutečnit. Otázka jednotlivých druhů pojištění: pokud jde o případ úrazu, požaduje se tzv. úrazové pojištění. Je možné, že toto již má student sjednáno v rámci jiného druhu pojištění. Tato skutečnost není překážkou ve věci a po předložení takovéto pojistné smlouvy bude studentovi uznána jako vyhovující požadavku plynoucího z Příkazu děkana.při vzniku škody se požaduje uzavření pojistné smlouvy odpovědnosti v občanském životě (pojištění odpovědnosti za škodu občanů). Některé pojišťovny nemají tento druh pojištění veden jako samostatný a nabízejí jej v rámci pojištění domácnosti. I toto bude uznáváno jako vyhovující. V případě, že student nemá dané typy pojištění sjednány, nebude mu pro praktickou část výuky v budovách smluvních zdravotnických zařízení umožněn vstup jako studentovi 3. LF UK a tímto tak nenaplní studijní povinnosti se všemi důsledky z toho plynoucími. Nadto lze uvést, že Příkaz děkana je pro studenta zavazující a jeho nesplnění je považováno za disciplinární přestupek. Jakékoli další dotazy v otázkách pojištění směřujte prosím na DOVOLENÁ za rok 2007 JUDr. Petr Šustek, fakultní právník Příkazem děkana č. 6/2007 (http://www.lf3.cuni.cz/predpisy/p_06_07.pdf) jsou stanoveny podmínky pro čerpání dovolené pro rok 2007 zaměstnanců 3. LF UK. V čl. 2 je stanoveno děkanem, cituji: Určuji všem vedoucím pracovišť 3. LF UK, aby svým podřízeným zaměstnancům: - kteří mají zůstatek dovolené z roku 2006 určili čerpání této dovolené nejpozději do 31.května 2007, - jejichž pracovní poměr k 3. LF UK trvá celý kalendářní rok, určili čerpání dovolené tak, aby ke dni 31. prosince 2007 činil zůstatek dovolené maximálně 1 týden, 3

4 - jejichž pracovní poměr ke 3. LF UK vznikne v průběhu roku 2007 a z toho důvodu jim vznikne nárok na poměrnou část dovolené, určili čerpání dovolené tak, aby celou poměrnou část dovolené vyčerpali do konce roku 2007, - kteří mají nárok na dodatkovou dovolenou podle 215, odst. 1) a 2) zákoníku práce, určili čerpání dodatkové dovolené přednostně konec citace. Při určení dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části, dovolené za odpracované dny a dodatkové dovolené se používá tato tabulka, která určuje poměrnou část dovolené, která je převedena na pracovní dny, při celkové délce dovolené, která je zásadně stanovena v týdnech takto: Jednotlivé měsíce v roce Počet celých kalendářních měsíců Dodatková dovolená jeden týden 1) (5 pracovních dnů) 4 Dovolená pět týdnů 2) (25 pracovních dnů) Dovolená osm týdnů 3) (40 pracovních dnů) Leden 1 0,5 2 3,5 Únor ,5 Březen Duben 4 1,5 8,5 13,5 Květen ,5 16,5 Červen 6 2,5 12,5 20 Červenec ,5 23,5 Srpen 8 3,5 16,5 26,5 Září 9 3,5 18,5 30 Říjen ,5 Listopad 11 4, ,5 Prosinec Odkazy v textu tabulky: 1) Jeden týden dodatkové dovolené příslušní zaměstnanci za splnění podmínek stanovených v 215, odst. 1) a 2), zákoníku práce. 2) Výměra dovolené činí pět týdnů v kalendářním roce pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně-provozní pracovníky apod. 3) Výměra dovolené činí osm týdnů v kalendářním roce pro akademické pracovníky ve smyslu ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů Zaměstnanci kteří mají uzavřený pracovní poměr na dobu určitou a jeho doba uplyne v průběhu roku 2007 mají stanovený nárok na dovolenou dle výše uvedené tabulky tj. např. akademický pracovník s uzavřeným pracovním poměrem do má nárok na 30 pracovních dnů. Při prodloužení pracovního bude zaměstnanci nárok upraven. Jaromír Chlapec, pověřený vedením personálního a mzdového oddělení GAČ R vyhlášení veř ejné soutě že Dovoluji si Vás informovat, že na internetové adrese bylo zveřejněno vyhlášení GAČR veřejné soutěže na podporu standardních grantových projektů, tj. tj. projektů základního výzkumu, postdoktorských grantových projektů, tj. projektů základního výzkumu, jejichž budoucí řešitel (navrhovatel) dokončil doktorské studium dosažením titulu Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu v zahraničí), přičemž doba od ukončení studia nesmí být delší než 4 roky a doktorských grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem 2. dubna Hodnotící lhůta začíná dnem 3. dubna 2007 a končí dnem 26. listopadu Žádáme případné zájemce o předložení přihlášek do oddělení administrativy vědy a výzkumu do 21. března 2007 do konce pracovní doby. Při podávání přihlášek je třeba dodržovat Příkaz děkana 3.LF UK č. 8/2005, kterým se stanoví některé náležitosti při podávání projektů, který naleznete na internetových stránkách 3. LF UK. Dovoluji si Vás informovat, že na internetové adrese bylo zveřejněno vyhlášení GAČR veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů EUROCORES European Collaborative Research Project in the Social Sciences (ECRP) s

5 předpokládaným zahájením řešení od 1. června Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem 15. května Hodnotící lhůta začíná dnem 16. května 2007 a končí dnem 15. ledna Žádáme případné zájemce o předložení přihlášek do oddělení administrativy vědy a výzkumu do 30. dubna 2007 do konce pracovní doby. Při podávání přihlášek je třeba dodržovat Příkaz děkana 3.LF UK č. 8/2005, kterým se stanoví některé náležitosti při podávání projektů, který naleznete na internetových stránkách 3. LF UK. KURZY PRO ZAMĚ STNANCE PRÁCE S PC Jaromír Chlapec, ved.odd.adm.vědy a výzkumu V pátek od 13:00 do 14:30 hod. proběhne další kolo nekončících kurzů pro zaměstnance fakulty, zaměřených na zdokonalení práce s PC. Kurzu se může zúčastnit 20 lidí, probíhat bude v místnosti 626. Zájemci se mohou přihlásit na - Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK. RNDr. E.Kvašńák, Ústav lékařské biofyziky NABÍDKA REKTORÁTU Při Univerzitě Regensburg funguje Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST/Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa), které bylo založeno všemi bavorskými vysokými školami. Radí v otázkách spolupráce ve výzkumu a vzdělání, nabízí podporu akademické mobility, podporuje výměnu studentů a vědců mezi bavorskými univerzitami a univerzitami ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Nabízí možnosti získání finanční podpory na vědecké pobyty, roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy pro pokročilé studenty a doktorandy a také na multilaterální akademické projekty. Aktuální termín pro podání žádosti je Více se zájemci o podporu pobytu na bavorských univerzitách dozví na Pracovníci BAYHOSTu rádi zodpoví jakékoliv případné dotazy. Růžena Hrušková-referát pro zahraniční styky Studienstiftung des deutschen Volkes v Bonnu - stipendijní možnosti v Německu pro české studenty a doktorandy na návrh vysokoškolského pedagoga Studienstiftung je největší a nejstarší německá organizace, která podporuje nadané studenty a doktorandy formou stipendií. Pomocí stipendijních programů ve spolupráci s německými nadacemi se snaží o podporu dorostu ve vědě, ekonomice, veřejné správě a umění. Podporuje zejména německé studenty, ale na doporučení vysokoškolských pedagogů též studenty z evropských univerzit. Přivítala by více nominací z České republiky. Podrobné informace na : Vážení, dovolujeme si vás informovat o stipendijní nabídce do SRN. Podrobné informace na: Odevzdání přihlášek: do 1.dubna 2007 na adresu: Studienstiftung des deutschen Volkem, Studienkolleg zu Berlin, Jägerstr.22/23, Berlin, GERMANY 5

6 FUBRIGHTOVO STIPENDIUM PRO DOKTORSKÉ STUDIUM VĚ DY A TECHNIKY Stipendium je určeno pro studium na úrovni Ph.D. ve Spojených státech v následujících oborech přírodních věd a technických oborů: biologie, chemie a chemické inženýrství, elektrotechnika, informatika a informační technologie, letectví a kosmonautika, geologie, fyzika a astronomie, matematika, neurověda, oceánografie, stavebnictví, strojírenství, životní prostředí, případně obory příbuzné. Cílem pobytu je absolvování celého studijního doktorského programu na americké univerzitě a získání titulu Ph.D. Obsah grantu Stipendium se uděluje na dobu tří let, poté americké univerzita převezme financování do doby získání titulu PhD. Stipendium pokrývá školné, životní náklady, zdravotní pojištění, dále obsahuje příspěvky na studijní materiály, výzkum, odborné konference, cestovné a případně další odborné aktivity. Požadavky Dokončená vysoká škola, minimálně bakalářský program, v době uzávěrky přihlášek. Vynikající studijní výsledky během vysokoškolského studia. Složení jazykového testu TOEFL minimálně na 93 (ibt) resp. 237 (CBT) nebo 580 (PBT) bodů. Výsledek musí být k dispozici do uzávěrky přihlášky. Složení zkoušky GRE General Test minimálně na 700 v matematické sekci Quantitative Reasoning. Výsledek zkoušky není vyžadován v době uzávěrky přihlášky, ale vybraní uchazeči musí výpis skóre dodat do 1. srpna. Dodatečné složení GRE Subject Test bude od kandidátů vyžadováno pouze v určitých oborech. Pokud nesplňujete předpoklady pro tento stipendijní program nebo Vám nevyhovují podmínky stipendia, kontaktujte prosím naše poradenské centrum, kde najdete další nabídky stipendií, grantů a finanční pomoci i mimo naše programy. Přihláška Zájemcům o tento program doporučujeme co nejdříve kontaktovat koordinátorku programu. Přihlášku pro toto stipendium je třeba podat ONLINE! Na stránce https://apply.embark.com/student/fulbright/international/ si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Detailní instrukce k přihlášce lze stáhnout zde. Věnujte jim prosím důkladnou pozornost! Přihlašování probíhá ve dvou fázích. 1. Registrace do programu V této fázi je nutno kontaktovat Fulbrightovu komisi a založit si osobní účet v online přihlášce. Dále je třeba dodat: Životopis (lze zaslat elektronicky). Rámcový návrh textu Study Objectives, viz formulář přihlášky (lze zaslat elektronicky). Výpis studijních výsledků (lze zaslat poštou). 2. Podání přihlášky S přihláškou je třeba dodat: Kopii diplomu a vysvědčení spolu s oficiálním výpisem studijních výsledků (lze zaslat poštou). Student musí získat minimálně bakalářský titul k 1. srpnu Vyplněný formulář "Report on Proficiency in English" (viz oddíl "Supplemental Forms" v elektronické přihlášce). Lze zaslat poštou. Podepsaný formulář "Signature Form" (viz oddíl "Supplemental Forms" v elektronické přihlášce). Lze zaslat poštou. Strukturovaný životopis s uvedenou kontaktní adresou, telefonem a em. Životopis můžete zaslat do Fulbrightovy komise elektronickou poštou. 6

7 Tři doporučující dopisy (viz opět oddíl Supplemental Forms v elekronické přihlášce). Doporučení musí přijít do Fulbrightovy komise v zalepené obálce přímo od posuzovatelů nebo jako součást elektronické přihlášky. Výsledek standardizované jazykové zkoušky TOEFL. Formulář "Transcript Release Form" vyplňují pouze uchazeči, kteří již studovali v USA na vysoké škole. Formulář "Medical History" není třeba dodávat při přihlašování. Tento formulář vyplňují uchazeči úspěšní ve výběrovém řízení. Uzávěrky Registrace: 25. dubna Online přihlášku, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je třeba podat do 1. června pro studium začínající o rok později. Výběrové řízení Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které nevyhovují náročným kritériím tohoto programu. Ostatní projekty posuzuje výběrová komise, jejíž složení každoročně stanovuje správní rada Fulbrightovy komise. Toto kolo probíhá formou výběrového řízení (interview). Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise. Fulbrightova komise může nominovat 2 kandidáty. Finální výběr probíhá v USA. O konečném výsledku bude rozhodnuto do 15. října. Pro získání stipendia jsou nejdůležitější studijní výsledky, odborné aktivity, kvalita předloženého záměru a výsledky požadovaných testů. Umisťování na univerzity Vlastní umisťování na americké univerzity zajišťuje Institute of International Education, s nímž Fulbrightova komise spolupracuje. IIE bude úzce spolupracovat s Fulbrightovou komisí, a stipendistou, aby bylo zajištěno optimální umístění na americkou univerzitu. Jedná se o poměrně dlouhý proces. Vybraní uchazeči absolvují v červnu orientaci a zpravidla v srpnu odjíždějí na své univerzity. Koordinátorka programu: Andrea Semanova - Program Office The J. William Fulbright Commission, Taboritska 23, Prague 3, Czech Republic Tel.: , ext. 21, Fax: , KLINICKÁ STÁŽ V BIRMINGHAMU (UK) I v letošním ak. roce se koná osmitýdenní stážový pobyt pro jednoho našeho studenta/studentku na University of Birmingham Medical School. Stáž je dotována sumou 500 GBP z Arthur Thompson Trust a její náplní je klinická výuka na pracovišti zvoleném stážistou. Termín je věcí dohody mezi stážistou a britskou stranou. Podmínky: konverzační znalost angličtiny, dobrý prospěch, absolvování min. 3 ročníků fakulty. Zájemci o účast kontaktujte laskavě MUDr. D. Marxe na a to NEJPOZDĚJI do 15. března Výběr ze zájemců bude proveden dne 19. března 2007 od 18 hodin při osobním pohovoru. POSTGRADUÁLNÍ KURZ MUDr. D. Marx, PhD, pediatrická klinika Francouzsko-český institut řízení (IFTG) při VŠE v Praze otevírá ve školním roce 2007/2008 již 16.ročník postgraduálního kurzu Podnikového řízení (francouzská obdoba MBA) pro frankofonní studenty a absolventy vysokých škol. Tento kurz je určen zejména posluchačům vysokých škol, jež nejsou zaměřeny na vzdělávání v oblasti managementu. Absolventi obdrží francouzský státní diplom "Master en Adminstration de Affaiares". Podrobné informace naleznete na adrese: Růžena Hrušková-referát pro zahraniční styky 7

8 SEMINÁŘE VELKÉ SEMINÁŘE INTERNÍCH OBORŮ 3. LF UK A FNKV 2006/2007 (letní semestr) Velké semináře interních oborů se konají vždy ve čtvrtek v hod. (vč. diskuse) v Syllabově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 VŠICHNI JSOU CO NEJSRDEČNĚJI ZVÁNI. 15. února Epidurální a subarachnoidální anestesie Jiří Málek 1. března Pulmorenální syndromy Ivan Rychlík 15. března Současná problematika léčby antituberkulotiky Petr Zatloukal 29. března Ascites Marie Brodanová 12. dubna Prevence kolorektálního karcinomu Milan Kment 26. dubna Telomerázy a kolorektální karcinom Jiří Švec 10. května Chemoterapie kolorektálního karcinomu Markéta Šejdová 24. května Překryvné syndromy v hepatologii Jiří Horák 7. června Melanom léčba a prognoza Jitka Vrtišková Prof. MUDr. Jiří Horák přednosta I. Interní kliniky Prof. MUDr. Michal Anděl přednosta II. interní kliniky Prof. MUDr. Petr Widimský přednosta III. Interní kliniky Kontakt: tel., fax, záznamník: , Dataprojektor a diaprojektor jsou k disposici. SEMINÁŘE METABOLICKÉ SKUPINY, PORADY DIABETOLOGICKÉHO A NUTRIČNÍHO CENTRA, VÝZKUMNÉ TÝMY Letní semestr 2006/2007 Datum cca II. JOURNAL nebo KASUISTIKA PGS PRÁCE MUDr. Magda Bajzová MUDr. Eva Plíšková 27.II. Seminář: BIOIMPEDANCE Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 6.III. Seminář: OXIDAČNÍ STRES UPDATE MUDr. Martin Vejražka 13.III. JOURNAL nebo KASUISTIKA PGS PRÁCE MUDr. Jan Polák MUDr. David Macharáček 20.III. JOURNAL nebo KASUISTIKA PGS PRÁCE MUDr. Marcela Hašpicová MUDr. Peter Cabánik 27.III. JOURNAL nebo KASUISTIKA JOURNAL MUDr. Adam Jirka Mgr. Tereza Kopská 3.IV. JOURNAL PGS PRÁCE Mgr. Vlasta Fürstová MUDr. Ilona Roušalová 10.IV. Seminář: PRESENTACE PŘÍSPĚVKŮ NA DIABETOLOGICKÉ DNY Diskuze, připomínky 17.IV. Seminář: ÚVOD DO MITOCHONDRIÁLNÍ MEDICÍNY MUDr. Jan Pláteník 24.IV. Seminář: GLP-1 AGONISTÉ MUDr. Jan Brož 1.V. STÁTNÍ SVÁTEK 8.V. STÁTNÍ SVÁTEK Seminář: TERAPIE T1DM V EXPERIMENTÁLNÍM MODELU A V PRAXI - 15.V. OČEKÁVÁNÍ A REALITA MUDr. Jan Novák 8

9 22.V. 29.V. 5.VI. ANALOGIE A ROZDÍLY MEZI SVALOVOU A TUKOVOU BUŇKOU Řízená diskuse: Prof. Anděl, Doc. Štich, Dr. Kraml, Dr. Polák Seminář: INTERAKCE LÉKŮ A POTRAVIN MUDr. Ludmila Brunerová, Vladimíra Šmejkalová SKLADBA A ZÁKL. CHAR. PAC. PGS PRÁCE S T2DM NA 2IK Mgr. Marianna Romžová MUDr. Jan Brož Účast je povinná pro lékaře, učitele a doktorandy oboru intensivní péče, diabetologie, endokrinologie, metabolismu a umělé výživy a pro lékaře sloužící na JIMP. Vítáni jsou všichni ostatní zájemci, vč. mediků. Pro přednášející jsou témata příspěvků závazná. Ve výjimečných případech je možné si termín recipročně vyměnit mezi sebou. Změnu je potřeba předem nahlásit dr. Kramlovi. Semináře se konají vždy v úterý od do v posluchárně II.interní kliniky 3.LF UK a FNKV. Prof. MUDr. Michal Anděl as. MUDr. Pavel Kraml přednosta II. interní kliniky, vedoucí VZ1 koordinátor metabolických seminářů vedoucí skupiny pro diabetes, metabolismus, endokrinologii a klinickou výživu l. 2759, 3683 SEMINÁŘE ÚSTAVU NORMÁLNÍ, PATOLOGICKÉ A KLINICKÉ FYZIOLOGIE v letním semestru 2006/ EEG - do duše okno Prof. MUDr. S. Reiniš, DrSc, ÚNPKF, 3. LF UK Využití Morrisova vodního bludiště MUDr. K. Deykun, ÚNPKF, 3. LF UK Vývoj motoriky a jeho ovlivnění MUDr. M. Pometlová, CSc, ÚNPKF 3. LF UK Hematoencefalická bariéra a cytokiny PharmDr. M. Škurlová, ÚNPKF 3. LF UK Význam leptinu, grelinu a adipocytokinů v adiuvantní artritidě PharmDr. A. Štofková, ÚNPKF 3. LF UK Periferní reinervace MUDr. O. Raška, ÚNPKF 3. LF UK Fototromboticky vyvolané leze mozkové kůry MUDr. I.Matějovská, CSc, ÚNPKF 3. LF UK Odpověď mozku na ischemii MUDr. K. Bernášková, CSc, ÚNPKF 3. LF UK Animální modely viscerální a neuropatické bolesti MUDr. Š. Vaculín, PhD, ÚNPKF 3. LF UK Semináře se konají od 15,30 hod. v posluchárně č. 7 v Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK, Ke Karlovu 4, Praha 2. MUDr. K. Bernášková, CSc., organizátor seminářů 9

10 SEMINÁŘE NEUROLOGICKÉ KLINIKY 3.LF UK A FNKV letní semestr 2007, úterky *As. MUDr. Jiří Piťha 13,30 15,00 hod. Praktické zkušenosti s diagnostikou a terapií Syllabova posluchárna myastenia gravis, nové trendy v léčbě * Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. 13,30 15,00 hod. Okluze v karotickém povodí. neurolog. klinika * Prim. MUDr. Jaroslav Elis, CSc. 13,30 15,00 hod. Přínos perfuzních vyšetření k akutní diagnostice a léčbě iktů Burianova posluchárna As. MUDr. Libor Musil 13,30 15,00 hod. Vertebrogenní bolesti hlavy neurolog. klinika ** Prof. MUDr. Max Hilz, Erlangen, New York 14,00 15,45 hod. pondělí! Autonomic Nervous System Disorders Jonášova posluchárna As. MUDr. Jolana Křivohlávková 13,30 15,00 hod. Kavernomy neurologická klinika As. PhDr. Kamila Řasová, PhD. 13,30 15,00 hod. Neurorehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou Burianova posluchárna (včetně praktických ukázek) * semináře povinně volitelné pro studenty 5. ročníku ** seminar recommended to English speaking students (také pro ostatní studenty 5. ročníku) Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc., tel , fax Nabídky témat pro příští semestry vítány. S pozdravem MUDr Tomáš Sereghy, přednosta neurologické kliniky 3. LFUK a FNKV HISTORICKÉ NOTICKY 25. února 1942 (65 let): Jan BEČKA umučen v koncentračním táboře Mauthausen Narodil se 28. února 1889 v Praze; v rodném městě vystudoval gymnázium v Truhlářské ulici (maturita ), na české univerzitě přírodní vědy (PhDr ) a lékařství (MUDr ); po první promoci krátce pracoval v ústavu pro léčbu lékařskou české univerzity a jako náhradní asistent v chemickém ústavu zemědělského odboru ČVUT, pak jako chemik ( ) a asistent ( ) v hygienickém ústavu české lékařské univerzity, mezitím za války v salubritní komisi v Albánii ( ) a po ní vojenský bakteriolog a hygienik v Košicích (1919); všechna následující léta věnoval moravské metropoli a jejímu rozvíjejícímu se vysokému školství: nejprve jako adjunkt a historicky první přednosta ústavu lékařské chemie Vysoké školy zvěrolékařské v Brně (od ), po habilitaci z lékařské a potravinářské chemie ( ) na téže škole mimořádný profesor ( ) a posléze řádný profesor ( ) lékařské a potravinářské chemie (během mimořádné profesury podnikl několik studijních cest po Evropě i Severní Americe); ve školních letech 1927/28 a 1928/29 byl rektorem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Zde si zasloužil trvalou památku jako zakladatel a budovatel chemického ústavu VŠZ; ve svém oboru přispěl hodnotnými pracemi k pokroku analytické chemie (zejména mikroanalytické metodiky koagulace bílkovin v kapkách), k pokroku metodiky výroby inzulínu, k prohloubení poznání biochemie hořčíku a metabolismu minerálů v souvislosti s některými chorobami; proslul vlastním preparátem ve formě pasty (gelatum magnesii hydroxidi), který nazval Polysan a nechal vyrábět v Kolíně (Teorie účinku Polysanu, Kolín 1934); dodnes je toto mírné antiflogistikum a adstringens vyráběno a užíváno k ošetřování lehkých popálenin, kožních projevů ozáření sluncem nebo bodnutí hmyzem, při aplikaci na rozsáhlejší plochy v magistraliter připravené směsi se slunečnicovým olejem, s omezením indikace u (zvláště mokvajících) ekzémů. Hlavním literárním dílem Bečkovým je Repetitorium chemie lékařské (Brno 1921). Patří k předním osobnostem domácího protinacistického odboje i k nejznámějším jeho obětem v řadách lékařů; byl zatčen gestapem, uvězněn v koncentračním táboře v rakouském Mauthausenu a tam po třech měsících 25. února 1942 tři dny před svými 53. narozeninami umučen. Pavel Čech, Kabinet dějin lékařství 10

11 KONCERT KOMORNÍ ORCHESTR BERG srdečně zve na zahajovací koncert cyklu BergArt07 Sál Martinů Lichtenštejnského paláce pondělí 5. března 2007 v 19.30h Miroslav Táborský - průvodce koncertem a vypravěč Program: John Cage 4'33" Sergej Prokofjev: Péťa a vlk Jana Vöröšová: Gulliverovy cesty (česká premiéra) Petr Valášek - basklarinet Zbyněk Matějů: Gooseberry concerto Dirigent: Peter Vrábel Již sedmým rokem pořádá Komorní orchestr Berg originální cyklus koncertů. V průběhu roku 2007 se publikum v rámci 8 koncertů podívá nejen do tradičních koncertních sálů ale i do prostor pro koncerty méně obvyklých do galerie, kavárny, kina nebo do bývalé čistírny odpadních vod. Jednotlivé večery mají svá témata a pro každý z nich jsme objednali premiéru. Mladí autoři, ale i dvě autorky, nakonec změří síly v soutěži o nejlepší premiéru celého cyklu. Hlas budou mít i posluchači kdo si získá jejich přízeň? Zahajovací koncert bude doslova pohádkový. Vedle novinky od mladé autorky Jany Vöröšové (26) na témata Gulliverových cest uvedeme pohádku Péťa a vlk s Miroslavem Táborským v roli vypravěče. Ten se také ujme role moderátora celého večera a zprostředkuje krátké rozhovory s přítomnými autory uváděných skladeb. Mimo jiné se Zbyňkem Matějů, jehož Gooseberry concerto zahraje vynikající basklarinetista Petr Valášek. Celý cyklus symbolicky uvede ticho - skladba Johna Cage V rámci koncertu také vylosujeme z řad abonentů výherce dvou vstupenek na představení baletu Národního divadla Zlatovláska, ve kterém Komorní orchestr Berg účinkuje. Komu nestačí ponořit se do světa pohádek, může pomoci těm, kterým jsou pohádky obvykle určeny. V předsálí budou vystaveny obrázky dětských malířů, jejichž prodej podpoří akci Linky bezpečí Děti dětem. * rezervace, objednávky, informace em: na telefonu: * předprodej: Via Musica na Malostranském a Staroměstském náměstí * ceny vstupenek: 180 Kč / 90 Kč pro seniory, studenty a držitele průkazek ZTP a ZTP-P Koncert se koná za podpory společnosti Podzemní vody, AQH s.r.o., Hudební fakulty AMU a tiskárny Tiskap. VITA NOSTRA SERVIS - Informační týdeník Univerzity Karlovy v Praze - 3. lékařské fakulty. Určeno pro akademickou obec. Interní tisk. Vydává SVI 3. LF, Ruská 87, Praha 10. Vedoucí redaktor: PhDr.M. Hábová, technická redakce a distribuce: I. Ježková. Příspěvky zasílejte pouze na adresu:. Vychází v nákladu 150 ks. Distribuce zdarma. Plnotextově vystaveno na www stránkách 3. LF (http://www.lf3.cuni.cz). Uzávěrka čísla vždy ve čtvrtek, tiskem vychází v úterý. 11