VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10"

Transkript

1 VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 ová adresa: INFORMACE VEDENÍ FAKULTY Vážení zaměstnanci a studenti, dovolujeme si vám oznámit, že byly firmou MAO předány fakultě stavební akce, které od loňského léta probíhaly v budově děkanátu zateplení pláště budovy, výměna oken a rekonstrukce přízemí. Víme o řadě nedodělků a závad, které budou v průběhu následujících dnů a týdnů odstraňovány. V krátké době budou do skříněk namontovány zámky, nainstalovány nástěnky, doopraveny lavice v posluchárnách, apod. Bufet bude zprovozněn po podpisu smlouvy podléhající schvalovacímu procesu, na jejímž základě provozovatel dodá stravovací technologii. Pokud víte o nějaké vadě nebo nedostatku stavby v neveřejném prostoru (např. o špatné funkci otevírání okna), žádáme vás o písemné upozornění, nejlépe em na adresu Děkujeme za trpělivost a toleranci, se kterou jste dlouhodobě ztížené podmínky stavby přijímali a doufáme, že se v novém prostředí budete cítit dobře. Ing. Jana Mužíková tajemnice fakulty Ing. Marie Ohnesorgová technický dozor stavby Ing. Jaroslav Šnajdr vedoucí provozně technického oddělení PŘÍKAZY DĚ KANA PŘÍKAZ DĚKANA č. 3/ 2007 Zrušení výuky dne 23. února 2007 od 7.00 do hod. V pátek dne 23. února 2007 ruším výuku ve všech ročnících všech studijních oborů 3. LF UK od 7.30 do hod. bez náhrady. Výuka ve výše uvedený den bude zahájena v hod. a proběhne dle rozvrhu platného pro tento den. Tento příkaz : je platný dne 23. února 2007 zpracoval sekretariát děkana 3. LF UK - Ouzká PŘÍKAZ DĚKANA č. 5/2007 Závazný pokyn pro autory publikovaných odborných a vědeckých prací z 3. lékařské fakulty UK. Čl. 1 Předmět úpravy. Tento příkaz stanoví pokyny pro autory publikovaných odborných a vědeckých prací na 3.LF UK. Tyto pokyny se vztahují na postup při publikování odborných a vědeckých prací 3.LF UK v českých i mezinárodních časopisech a upravuje zejména: a) závazný způsob zápisu jednotného textu adresy autorského kolektivu, b) uvádění poděkování institucím, které podpořily vznik publikace, c) uvádění spolupracujících institucí, d) uvádění povinné dedikace ke grantovým projektům či výzkumným záměrům, pokud k nim publikace přísluší. Čl. 2. Text adresy autorského kolektivu z 3.LF UK. 1

2 Tento příkaz stanoví, aby autoři vědeckých sdělení z 3.LF UK, kteří publikují v českých i mezinárodních odborných časopisech nadále uváděli vždy: a) následující označení fakulty 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (v jazyce českém) 3rd Faculty of Medicine, Charles University Prague (v jazyce anglickém) b) názvy pracovišť 3.LF dle platného organizačního řádu a dle vydané anglické terminologie pracovišť (uvedené na domácí webové stránce) Příklad : Low cholesterol levels in septic trauma patients Josef Slama,Petr Dittert, Pavel Hroch and Martin Silber Departement of Surgery and Departement of Anesthesiology and Critical Care, 3rd Faculty of Medicine, Charles University Prague and University Hospital Kralovske Vinohrady Prague, Czech republic. Čl. 3. Text poděkování. Autoři odborných a vědeckých sdělení z 3.LF uvedou poděkování institucím neb osobám, které podpořily vznik článku, a to zpravidla před uvedením literatury (česky i anglicky). Příklad: Our work was suported from the research programme of Ministry of Education of Czech Republic MSM and from the Research Grant of Ministry of Health of Czech Republic Nr.JPG We express our thanks to Mrs. Maria Bednářová for excellent technical support. Čl. 4. Uvádění spolupracujících institucí. Autoři uvedou v záhlaví práce 3.LF UK i spolupracující instituce (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Psychiatrické centrum Praha i další). Uvedení fakulty v záhlaví práce je nutné i tehdy, kdy práce, na které se podílel pracovník 3.LF UK měla prvního autora z jiné instituce. Čl. 5. Uvádění dedikace ke grantovým projektům či výzkumným záměrům. Autoři vždy uvedou ve svých publikovaných výsledcích dedikaci ke grantovým projektům i výzkumným záměrům, pokud je publikace spojena s jejich řešením. Čl. 6. Ustanovení přechodná a závěrečná. 1) Tento příkaz neruší žádnou vnitřní normu. 2) Tento příkaz je účinný dnem 1.února Zpracoval: prof. MUDr. M.Anděl V Praze dne 31.ledna 2007 PŘÍKAZ DĚKANA č. 7/ o termínech státních zkoušek v akademickém roce 2006/2007 MAGISTERSKÉ STUDIUM: VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ Část státní rigorózní zkoušky z oborů preventivního lékařství Místo konání: děkanát, I. patro, místnost č. 224 a č. 223 Max. počet zkoušených na 1 den : 10 Termíny konání :

3 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ Část státní závěrečné zkoušky z preventivního lékařství Místo konání : děkanát, I. patro, místnost č. 224 a č. 223 Max. počet zkoušených na 1 den : 10 Termíny konání : Tento příkaz : je účinný dnem vydání neruší žádnou vnitřní normu zpracovalo studijní oddělení L. Zamrazilová Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 3. LF UK POJIŠTĚ NÍ STUDENTŮ DŮ VODOVÁ ZPRÁVA k Příkazu děkana č. 8/2007 (http://www.lf3.cuni.cz/predpisy/p_08_07.doc) o pojištění studentů Uvedený příkaz děkana vychází ze smluvních závazků 3. LF UK. Pro každou praxi studentů je uzavírána smlouva mezi 3. LF UK a příslušnou nemocnicí. Tato zdravotnická zařízení však trvají na tom, aby kterýkoli student, jenž k nim nastoupí na praxi (resp. výuku a popř. praxi) byl pojištěn pro případ úrazu a pro případ vzniku škody. Pokud bychom k tomuto požadavku nepřistoupili, nemohla by se praxe studentů ani jejich výuka v těchto zdravotnických zařízeních vůbec uskutečnit. Otázka jednotlivých druhů pojištění: pokud jde o případ úrazu, požaduje se tzv. úrazové pojištění. Je možné, že toto již má student sjednáno v rámci jiného druhu pojištění. Tato skutečnost není překážkou ve věci a po předložení takovéto pojistné smlouvy bude studentovi uznána jako vyhovující požadavku plynoucího z Příkazu děkana.při vzniku škody se požaduje uzavření pojistné smlouvy odpovědnosti v občanském životě (pojištění odpovědnosti za škodu občanů). Některé pojišťovny nemají tento druh pojištění veden jako samostatný a nabízejí jej v rámci pojištění domácnosti. I toto bude uznáváno jako vyhovující. V případě, že student nemá dané typy pojištění sjednány, nebude mu pro praktickou část výuky v budovách smluvních zdravotnických zařízení umožněn vstup jako studentovi 3. LF UK a tímto tak nenaplní studijní povinnosti se všemi důsledky z toho plynoucími. Nadto lze uvést, že Příkaz děkana je pro studenta zavazující a jeho nesplnění je považováno za disciplinární přestupek. Jakékoli další dotazy v otázkách pojištění směřujte prosím na DOVOLENÁ za rok 2007 JUDr. Petr Šustek, fakultní právník Příkazem děkana č. 6/2007 (http://www.lf3.cuni.cz/predpisy/p_06_07.pdf) jsou stanoveny podmínky pro čerpání dovolené pro rok 2007 zaměstnanců 3. LF UK. V čl. 2 je stanoveno děkanem, cituji: Určuji všem vedoucím pracovišť 3. LF UK, aby svým podřízeným zaměstnancům: - kteří mají zůstatek dovolené z roku 2006 určili čerpání této dovolené nejpozději do 31.května 2007, - jejichž pracovní poměr k 3. LF UK trvá celý kalendářní rok, určili čerpání dovolené tak, aby ke dni 31. prosince 2007 činil zůstatek dovolené maximálně 1 týden, 3

4 - jejichž pracovní poměr ke 3. LF UK vznikne v průběhu roku 2007 a z toho důvodu jim vznikne nárok na poměrnou část dovolené, určili čerpání dovolené tak, aby celou poměrnou část dovolené vyčerpali do konce roku 2007, - kteří mají nárok na dodatkovou dovolenou podle 215, odst. 1) a 2) zákoníku práce, určili čerpání dodatkové dovolené přednostně konec citace. Při určení dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části, dovolené za odpracované dny a dodatkové dovolené se používá tato tabulka, která určuje poměrnou část dovolené, která je převedena na pracovní dny, při celkové délce dovolené, která je zásadně stanovena v týdnech takto: Jednotlivé měsíce v roce Počet celých kalendářních měsíců Dodatková dovolená jeden týden 1) (5 pracovních dnů) 4 Dovolená pět týdnů 2) (25 pracovních dnů) Dovolená osm týdnů 3) (40 pracovních dnů) Leden 1 0,5 2 3,5 Únor ,5 Březen Duben 4 1,5 8,5 13,5 Květen ,5 16,5 Červen 6 2,5 12,5 20 Červenec ,5 23,5 Srpen 8 3,5 16,5 26,5 Září 9 3,5 18,5 30 Říjen ,5 Listopad 11 4, ,5 Prosinec Odkazy v textu tabulky: 1) Jeden týden dodatkové dovolené příslušní zaměstnanci za splnění podmínek stanovených v 215, odst. 1) a 2), zákoníku práce. 2) Výměra dovolené činí pět týdnů v kalendářním roce pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně-provozní pracovníky apod. 3) Výměra dovolené činí osm týdnů v kalendářním roce pro akademické pracovníky ve smyslu ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů Zaměstnanci kteří mají uzavřený pracovní poměr na dobu určitou a jeho doba uplyne v průběhu roku 2007 mají stanovený nárok na dovolenou dle výše uvedené tabulky tj. např. akademický pracovník s uzavřeným pracovním poměrem do má nárok na 30 pracovních dnů. Při prodloužení pracovního bude zaměstnanci nárok upraven. Jaromír Chlapec, pověřený vedením personálního a mzdového oddělení GAČ R vyhlášení veř ejné soutě že Dovoluji si Vás informovat, že na internetové adrese bylo zveřejněno vyhlášení GAČR veřejné soutěže na podporu standardních grantových projektů, tj. tj. projektů základního výzkumu, postdoktorských grantových projektů, tj. projektů základního výzkumu, jejichž budoucí řešitel (navrhovatel) dokončil doktorské studium dosažením titulu Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu v zahraničí), přičemž doba od ukončení studia nesmí být delší než 4 roky a doktorských grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem 2. dubna Hodnotící lhůta začíná dnem 3. dubna 2007 a končí dnem 26. listopadu Žádáme případné zájemce o předložení přihlášek do oddělení administrativy vědy a výzkumu do 21. března 2007 do konce pracovní doby. Při podávání přihlášek je třeba dodržovat Příkaz děkana 3.LF UK č. 8/2005, kterým se stanoví některé náležitosti při podávání projektů, který naleznete na internetových stránkách 3. LF UK. Dovoluji si Vás informovat, že na internetové adrese bylo zveřejněno vyhlášení GAČR veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů EUROCORES European Collaborative Research Project in the Social Sciences (ECRP) s

5 předpokládaným zahájením řešení od 1. června Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem 15. května Hodnotící lhůta začíná dnem 16. května 2007 a končí dnem 15. ledna Žádáme případné zájemce o předložení přihlášek do oddělení administrativy vědy a výzkumu do 30. dubna 2007 do konce pracovní doby. Při podávání přihlášek je třeba dodržovat Příkaz děkana 3.LF UK č. 8/2005, kterým se stanoví některé náležitosti při podávání projektů, který naleznete na internetových stránkách 3. LF UK. KURZY PRO ZAMĚ STNANCE PRÁCE S PC Jaromír Chlapec, ved.odd.adm.vědy a výzkumu V pátek od 13:00 do 14:30 hod. proběhne další kolo nekončících kurzů pro zaměstnance fakulty, zaměřených na zdokonalení práce s PC. Kurzu se může zúčastnit 20 lidí, probíhat bude v místnosti 626. Zájemci se mohou přihlásit na - Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK. RNDr. E.Kvašńák, Ústav lékařské biofyziky NABÍDKA REKTORÁTU Při Univerzitě Regensburg funguje Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST/Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa), které bylo založeno všemi bavorskými vysokými školami. Radí v otázkách spolupráce ve výzkumu a vzdělání, nabízí podporu akademické mobility, podporuje výměnu studentů a vědců mezi bavorskými univerzitami a univerzitami ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Nabízí možnosti získání finanční podpory na vědecké pobyty, roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy pro pokročilé studenty a doktorandy a také na multilaterální akademické projekty. Aktuální termín pro podání žádosti je Více se zájemci o podporu pobytu na bavorských univerzitách dozví na Pracovníci BAYHOSTu rádi zodpoví jakékoliv případné dotazy. Růžena Hrušková-referát pro zahraniční styky Studienstiftung des deutschen Volkes v Bonnu - stipendijní možnosti v Německu pro české studenty a doktorandy na návrh vysokoškolského pedagoga Studienstiftung je největší a nejstarší německá organizace, která podporuje nadané studenty a doktorandy formou stipendií. Pomocí stipendijních programů ve spolupráci s německými nadacemi se snaží o podporu dorostu ve vědě, ekonomice, veřejné správě a umění. Podporuje zejména německé studenty, ale na doporučení vysokoškolských pedagogů též studenty z evropských univerzit. Přivítala by více nominací z České republiky. Podrobné informace na : Vážení, dovolujeme si vás informovat o stipendijní nabídce do SRN. Podrobné informace na: Odevzdání přihlášek: do 1.dubna 2007 na adresu: Studienstiftung des deutschen Volkem, Studienkolleg zu Berlin, Jägerstr.22/23, Berlin, GERMANY 5

6 FUBRIGHTOVO STIPENDIUM PRO DOKTORSKÉ STUDIUM VĚ DY A TECHNIKY Stipendium je určeno pro studium na úrovni Ph.D. ve Spojených státech v následujících oborech přírodních věd a technických oborů: biologie, chemie a chemické inženýrství, elektrotechnika, informatika a informační technologie, letectví a kosmonautika, geologie, fyzika a astronomie, matematika, neurověda, oceánografie, stavebnictví, strojírenství, životní prostředí, případně obory příbuzné. Cílem pobytu je absolvování celého studijního doktorského programu na americké univerzitě a získání titulu Ph.D. Obsah grantu Stipendium se uděluje na dobu tří let, poté americké univerzita převezme financování do doby získání titulu PhD. Stipendium pokrývá školné, životní náklady, zdravotní pojištění, dále obsahuje příspěvky na studijní materiály, výzkum, odborné konference, cestovné a případně další odborné aktivity. Požadavky Dokončená vysoká škola, minimálně bakalářský program, v době uzávěrky přihlášek. Vynikající studijní výsledky během vysokoškolského studia. Složení jazykového testu TOEFL minimálně na 93 (ibt) resp. 237 (CBT) nebo 580 (PBT) bodů. Výsledek musí být k dispozici do uzávěrky přihlášky. Složení zkoušky GRE General Test minimálně na 700 v matematické sekci Quantitative Reasoning. Výsledek zkoušky není vyžadován v době uzávěrky přihlášky, ale vybraní uchazeči musí výpis skóre dodat do 1. srpna. Dodatečné složení GRE Subject Test bude od kandidátů vyžadováno pouze v určitých oborech. Pokud nesplňujete předpoklady pro tento stipendijní program nebo Vám nevyhovují podmínky stipendia, kontaktujte prosím naše poradenské centrum, kde najdete další nabídky stipendií, grantů a finanční pomoci i mimo naše programy. Přihláška Zájemcům o tento program doporučujeme co nejdříve kontaktovat koordinátorku programu. Přihlášku pro toto stipendium je třeba podat ONLINE! Na stránce https://apply.embark.com/student/fulbright/international/ si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Detailní instrukce k přihlášce lze stáhnout zde. Věnujte jim prosím důkladnou pozornost! Přihlašování probíhá ve dvou fázích. 1. Registrace do programu V této fázi je nutno kontaktovat Fulbrightovu komisi a založit si osobní účet v online přihlášce. Dále je třeba dodat: Životopis (lze zaslat elektronicky). Rámcový návrh textu Study Objectives, viz formulář přihlášky (lze zaslat elektronicky). Výpis studijních výsledků (lze zaslat poštou). 2. Podání přihlášky S přihláškou je třeba dodat: Kopii diplomu a vysvědčení spolu s oficiálním výpisem studijních výsledků (lze zaslat poštou). Student musí získat minimálně bakalářský titul k 1. srpnu Vyplněný formulář "Report on Proficiency in English" (viz oddíl "Supplemental Forms" v elektronické přihlášce). Lze zaslat poštou. Podepsaný formulář "Signature Form" (viz oddíl "Supplemental Forms" v elektronické přihlášce). Lze zaslat poštou. Strukturovaný životopis s uvedenou kontaktní adresou, telefonem a em. Životopis můžete zaslat do Fulbrightovy komise elektronickou poštou. 6

7 Tři doporučující dopisy (viz opět oddíl Supplemental Forms v elekronické přihlášce). Doporučení musí přijít do Fulbrightovy komise v zalepené obálce přímo od posuzovatelů nebo jako součást elektronické přihlášky. Výsledek standardizované jazykové zkoušky TOEFL. Formulář "Transcript Release Form" vyplňují pouze uchazeči, kteří již studovali v USA na vysoké škole. Formulář "Medical History" není třeba dodávat při přihlašování. Tento formulář vyplňují uchazeči úspěšní ve výběrovém řízení. Uzávěrky Registrace: 25. dubna Online přihlášku, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je třeba podat do 1. června pro studium začínající o rok později. Výběrové řízení Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které nevyhovují náročným kritériím tohoto programu. Ostatní projekty posuzuje výběrová komise, jejíž složení každoročně stanovuje správní rada Fulbrightovy komise. Toto kolo probíhá formou výběrového řízení (interview). Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise. Fulbrightova komise může nominovat 2 kandidáty. Finální výběr probíhá v USA. O konečném výsledku bude rozhodnuto do 15. října. Pro získání stipendia jsou nejdůležitější studijní výsledky, odborné aktivity, kvalita předloženého záměru a výsledky požadovaných testů. Umisťování na univerzity Vlastní umisťování na americké univerzity zajišťuje Institute of International Education, s nímž Fulbrightova komise spolupracuje. IIE bude úzce spolupracovat s Fulbrightovou komisí, a stipendistou, aby bylo zajištěno optimální umístění na americkou univerzitu. Jedná se o poměrně dlouhý proces. Vybraní uchazeči absolvují v červnu orientaci a zpravidla v srpnu odjíždějí na své univerzity. Koordinátorka programu: Andrea Semanova - Program Office The J. William Fulbright Commission, Taboritska 23, Prague 3, Czech Republic Tel.: , ext. 21, Fax: , KLINICKÁ STÁŽ V BIRMINGHAMU (UK) I v letošním ak. roce se koná osmitýdenní stážový pobyt pro jednoho našeho studenta/studentku na University of Birmingham Medical School. Stáž je dotována sumou 500 GBP z Arthur Thompson Trust a její náplní je klinická výuka na pracovišti zvoleném stážistou. Termín je věcí dohody mezi stážistou a britskou stranou. Podmínky: konverzační znalost angličtiny, dobrý prospěch, absolvování min. 3 ročníků fakulty. Zájemci o účast kontaktujte laskavě MUDr. D. Marxe na a to NEJPOZDĚJI do 15. března Výběr ze zájemců bude proveden dne 19. března 2007 od 18 hodin při osobním pohovoru. POSTGRADUÁLNÍ KURZ MUDr. D. Marx, PhD, pediatrická klinika Francouzsko-český institut řízení (IFTG) při VŠE v Praze otevírá ve školním roce 2007/2008 již 16.ročník postgraduálního kurzu Podnikového řízení (francouzská obdoba MBA) pro frankofonní studenty a absolventy vysokých škol. Tento kurz je určen zejména posluchačům vysokých škol, jež nejsou zaměřeny na vzdělávání v oblasti managementu. Absolventi obdrží francouzský státní diplom "Master en Adminstration de Affaiares". Podrobné informace naleznete na adrese: Růžena Hrušková-referát pro zahraniční styky 7

8 SEMINÁŘE VELKÉ SEMINÁŘE INTERNÍCH OBORŮ 3. LF UK A FNKV 2006/2007 (letní semestr) Velké semináře interních oborů se konají vždy ve čtvrtek v hod. (vč. diskuse) v Syllabově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 VŠICHNI JSOU CO NEJSRDEČNĚJI ZVÁNI. 15. února Epidurální a subarachnoidální anestesie Jiří Málek 1. března Pulmorenální syndromy Ivan Rychlík 15. března Současná problematika léčby antituberkulotiky Petr Zatloukal 29. března Ascites Marie Brodanová 12. dubna Prevence kolorektálního karcinomu Milan Kment 26. dubna Telomerázy a kolorektální karcinom Jiří Švec 10. května Chemoterapie kolorektálního karcinomu Markéta Šejdová 24. května Překryvné syndromy v hepatologii Jiří Horák 7. června Melanom léčba a prognoza Jitka Vrtišková Prof. MUDr. Jiří Horák přednosta I. Interní kliniky Prof. MUDr. Michal Anděl přednosta II. interní kliniky Prof. MUDr. Petr Widimský přednosta III. Interní kliniky Kontakt: tel., fax, záznamník: , Dataprojektor a diaprojektor jsou k disposici. SEMINÁŘE METABOLICKÉ SKUPINY, PORADY DIABETOLOGICKÉHO A NUTRIČNÍHO CENTRA, VÝZKUMNÉ TÝMY Letní semestr 2006/2007 Datum cca II. JOURNAL nebo KASUISTIKA PGS PRÁCE MUDr. Magda Bajzová MUDr. Eva Plíšková 27.II. Seminář: BIOIMPEDANCE Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 6.III. Seminář: OXIDAČNÍ STRES UPDATE MUDr. Martin Vejražka 13.III. JOURNAL nebo KASUISTIKA PGS PRÁCE MUDr. Jan Polák MUDr. David Macharáček 20.III. JOURNAL nebo KASUISTIKA PGS PRÁCE MUDr. Marcela Hašpicová MUDr. Peter Cabánik 27.III. JOURNAL nebo KASUISTIKA JOURNAL MUDr. Adam Jirka Mgr. Tereza Kopská 3.IV. JOURNAL PGS PRÁCE Mgr. Vlasta Fürstová MUDr. Ilona Roušalová 10.IV. Seminář: PRESENTACE PŘÍSPĚVKŮ NA DIABETOLOGICKÉ DNY Diskuze, připomínky 17.IV. Seminář: ÚVOD DO MITOCHONDRIÁLNÍ MEDICÍNY MUDr. Jan Pláteník 24.IV. Seminář: GLP-1 AGONISTÉ MUDr. Jan Brož 1.V. STÁTNÍ SVÁTEK 8.V. STÁTNÍ SVÁTEK Seminář: TERAPIE T1DM V EXPERIMENTÁLNÍM MODELU A V PRAXI - 15.V. OČEKÁVÁNÍ A REALITA MUDr. Jan Novák 8

9 22.V. 29.V. 5.VI. ANALOGIE A ROZDÍLY MEZI SVALOVOU A TUKOVOU BUŇKOU Řízená diskuse: Prof. Anděl, Doc. Štich, Dr. Kraml, Dr. Polák Seminář: INTERAKCE LÉKŮ A POTRAVIN MUDr. Ludmila Brunerová, Vladimíra Šmejkalová SKLADBA A ZÁKL. CHAR. PAC. PGS PRÁCE S T2DM NA 2IK Mgr. Marianna Romžová MUDr. Jan Brož Účast je povinná pro lékaře, učitele a doktorandy oboru intensivní péče, diabetologie, endokrinologie, metabolismu a umělé výživy a pro lékaře sloužící na JIMP. Vítáni jsou všichni ostatní zájemci, vč. mediků. Pro přednášející jsou témata příspěvků závazná. Ve výjimečných případech je možné si termín recipročně vyměnit mezi sebou. Změnu je potřeba předem nahlásit dr. Kramlovi. Semináře se konají vždy v úterý od do v posluchárně II.interní kliniky 3.LF UK a FNKV. Prof. MUDr. Michal Anděl as. MUDr. Pavel Kraml přednosta II. interní kliniky, vedoucí VZ1 koordinátor metabolických seminářů vedoucí skupiny pro diabetes, metabolismus, endokrinologii a klinickou výživu l. 2759, 3683 SEMINÁŘE ÚSTAVU NORMÁLNÍ, PATOLOGICKÉ A KLINICKÉ FYZIOLOGIE v letním semestru 2006/ EEG - do duše okno Prof. MUDr. S. Reiniš, DrSc, ÚNPKF, 3. LF UK Využití Morrisova vodního bludiště MUDr. K. Deykun, ÚNPKF, 3. LF UK Vývoj motoriky a jeho ovlivnění MUDr. M. Pometlová, CSc, ÚNPKF 3. LF UK Hematoencefalická bariéra a cytokiny PharmDr. M. Škurlová, ÚNPKF 3. LF UK Význam leptinu, grelinu a adipocytokinů v adiuvantní artritidě PharmDr. A. Štofková, ÚNPKF 3. LF UK Periferní reinervace MUDr. O. Raška, ÚNPKF 3. LF UK Fototromboticky vyvolané leze mozkové kůry MUDr. I.Matějovská, CSc, ÚNPKF 3. LF UK Odpověď mozku na ischemii MUDr. K. Bernášková, CSc, ÚNPKF 3. LF UK Animální modely viscerální a neuropatické bolesti MUDr. Š. Vaculín, PhD, ÚNPKF 3. LF UK Semináře se konají od 15,30 hod. v posluchárně č. 7 v Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK, Ke Karlovu 4, Praha 2. MUDr. K. Bernášková, CSc., organizátor seminářů 9

10 SEMINÁŘE NEUROLOGICKÉ KLINIKY 3.LF UK A FNKV letní semestr 2007, úterky *As. MUDr. Jiří Piťha 13,30 15,00 hod. Praktické zkušenosti s diagnostikou a terapií Syllabova posluchárna myastenia gravis, nové trendy v léčbě * Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. 13,30 15,00 hod. Okluze v karotickém povodí. neurolog. klinika * Prim. MUDr. Jaroslav Elis, CSc. 13,30 15,00 hod. Přínos perfuzních vyšetření k akutní diagnostice a léčbě iktů Burianova posluchárna As. MUDr. Libor Musil 13,30 15,00 hod. Vertebrogenní bolesti hlavy neurolog. klinika ** Prof. MUDr. Max Hilz, Erlangen, New York 14,00 15,45 hod. pondělí! Autonomic Nervous System Disorders Jonášova posluchárna As. MUDr. Jolana Křivohlávková 13,30 15,00 hod. Kavernomy neurologická klinika As. PhDr. Kamila Řasová, PhD. 13,30 15,00 hod. Neurorehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou Burianova posluchárna (včetně praktických ukázek) * semináře povinně volitelné pro studenty 5. ročníku ** seminar recommended to English speaking students (také pro ostatní studenty 5. ročníku) Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc., tel , fax Nabídky témat pro příští semestry vítány. S pozdravem MUDr Tomáš Sereghy, přednosta neurologické kliniky 3. LFUK a FNKV HISTORICKÉ NOTICKY 25. února 1942 (65 let): Jan BEČKA umučen v koncentračním táboře Mauthausen Narodil se 28. února 1889 v Praze; v rodném městě vystudoval gymnázium v Truhlářské ulici (maturita ), na české univerzitě přírodní vědy (PhDr ) a lékařství (MUDr ); po první promoci krátce pracoval v ústavu pro léčbu lékařskou české univerzity a jako náhradní asistent v chemickém ústavu zemědělského odboru ČVUT, pak jako chemik ( ) a asistent ( ) v hygienickém ústavu české lékařské univerzity, mezitím za války v salubritní komisi v Albánii ( ) a po ní vojenský bakteriolog a hygienik v Košicích (1919); všechna následující léta věnoval moravské metropoli a jejímu rozvíjejícímu se vysokému školství: nejprve jako adjunkt a historicky první přednosta ústavu lékařské chemie Vysoké školy zvěrolékařské v Brně (od ), po habilitaci z lékařské a potravinářské chemie ( ) na téže škole mimořádný profesor ( ) a posléze řádný profesor ( ) lékařské a potravinářské chemie (během mimořádné profesury podnikl několik studijních cest po Evropě i Severní Americe); ve školních letech 1927/28 a 1928/29 byl rektorem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Zde si zasloužil trvalou památku jako zakladatel a budovatel chemického ústavu VŠZ; ve svém oboru přispěl hodnotnými pracemi k pokroku analytické chemie (zejména mikroanalytické metodiky koagulace bílkovin v kapkách), k pokroku metodiky výroby inzulínu, k prohloubení poznání biochemie hořčíku a metabolismu minerálů v souvislosti s některými chorobami; proslul vlastním preparátem ve formě pasty (gelatum magnesii hydroxidi), který nazval Polysan a nechal vyrábět v Kolíně (Teorie účinku Polysanu, Kolín 1934); dodnes je toto mírné antiflogistikum a adstringens vyráběno a užíváno k ošetřování lehkých popálenin, kožních projevů ozáření sluncem nebo bodnutí hmyzem, při aplikaci na rozsáhlejší plochy v magistraliter připravené směsi se slunečnicovým olejem, s omezením indikace u (zvláště mokvajících) ekzémů. Hlavním literárním dílem Bečkovým je Repetitorium chemie lékařské (Brno 1921). Patří k předním osobnostem domácího protinacistického odboje i k nejznámějším jeho obětem v řadách lékařů; byl zatčen gestapem, uvězněn v koncentračním táboře v rakouském Mauthausenu a tam po třech měsících 25. února 1942 tři dny před svými 53. narozeninami umučen. Pavel Čech, Kabinet dějin lékařství 10

11 KONCERT KOMORNÍ ORCHESTR BERG srdečně zve na zahajovací koncert cyklu BergArt07 Sál Martinů Lichtenštejnského paláce pondělí 5. března 2007 v 19.30h Miroslav Táborský - průvodce koncertem a vypravěč Program: John Cage 4'33" Sergej Prokofjev: Péťa a vlk Jana Vöröšová: Gulliverovy cesty (česká premiéra) Petr Valášek - basklarinet Zbyněk Matějů: Gooseberry concerto Dirigent: Peter Vrábel Již sedmým rokem pořádá Komorní orchestr Berg originální cyklus koncertů. V průběhu roku 2007 se publikum v rámci 8 koncertů podívá nejen do tradičních koncertních sálů ale i do prostor pro koncerty méně obvyklých do galerie, kavárny, kina nebo do bývalé čistírny odpadních vod. Jednotlivé večery mají svá témata a pro každý z nich jsme objednali premiéru. Mladí autoři, ale i dvě autorky, nakonec změří síly v soutěži o nejlepší premiéru celého cyklu. Hlas budou mít i posluchači kdo si získá jejich přízeň? Zahajovací koncert bude doslova pohádkový. Vedle novinky od mladé autorky Jany Vöröšové (26) na témata Gulliverových cest uvedeme pohádku Péťa a vlk s Miroslavem Táborským v roli vypravěče. Ten se také ujme role moderátora celého večera a zprostředkuje krátké rozhovory s přítomnými autory uváděných skladeb. Mimo jiné se Zbyňkem Matějů, jehož Gooseberry concerto zahraje vynikající basklarinetista Petr Valášek. Celý cyklus symbolicky uvede ticho - skladba Johna Cage V rámci koncertu také vylosujeme z řad abonentů výherce dvou vstupenek na představení baletu Národního divadla Zlatovláska, ve kterém Komorní orchestr Berg účinkuje. Komu nestačí ponořit se do světa pohádek, může pomoci těm, kterým jsou pohádky obvykle určeny. V předsálí budou vystaveny obrázky dětských malířů, jejichž prodej podpoří akci Linky bezpečí Děti dětem. * rezervace, objednávky, informace em: na telefonu: * předprodej: Via Musica na Malostranském a Staroměstském náměstí * ceny vstupenek: 180 Kč / 90 Kč pro seniory, studenty a držitele průkazek ZTP a ZTP-P Koncert se koná za podpory společnosti Podzemní vody, AQH s.r.o., Hudební fakulty AMU a tiskárny Tiskap. VITA NOSTRA SERVIS - Informační týdeník Univerzity Karlovy v Praze - 3. lékařské fakulty. Určeno pro akademickou obec. Interní tisk. Vydává SVI 3. LF, Ruská 87, Praha 10. Vedoucí redaktor: PhDr.M. Hábová, technická redakce a distribuce: I. Ježková. Příspěvky zasílejte pouze na adresu:. Vychází v nákladu 150 ks. Distribuce zdarma. Plnotextově vystaveno na www stránkách 3. LF (http://www.lf3.cuni.cz). Uzávěrka čísla vždy ve čtvrtek, tiskem vychází v úterý. 11

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Fulbrightova stipendia VŠCHT 24. června 2017

Fulbrightova stipendia VŠCHT 24. června 2017 Fulbrightova stipendia VŠCHT 24. června 2017 Fulbrightův program Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký senátor J. William Fulbright

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightova stipendia Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightův program Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký senátor J.

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 4. Program na podporu otevřenosti vysokých škol a) Podprogram

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Smluvní

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Čj. MO 178617/2017-2994 Počet listů: 7 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., v. r.,

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015 Podmínky pro přijetí na VŠFS 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu v českém jazyce a způsob jejich ověřování pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí: ukončené úplné

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci > Studovat ve Francii [stipendium na stáž] Podmínky žádosti rok 2012 stáž Prezentace Francouzské velvyslanectví

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Strana 1. Zasedání KD -

Strana 1. Zasedání KD - Informace z porady pro ZS nabídky spoluprací, stáží, stipendií na zahr. universitách konkrétní/aktuální rozesílány na katedry, obecnější materiály k dispozici na odd. VaV ČVUT+spolupráce českých technických

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016)

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016) KURZY OBOROVÉ RADY FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE ČLOVĚKA Semináře pro postgraduální studenty 3. lékařská fakulta opět pořádá kurz Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů. Kurz probíhá každé

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro výuku

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-11/3-SR SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/3-SR Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia.

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia. Hlavním cílem Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty, který vyhlašuje Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund - REF), je skrze stipendia přispět ke zvýšení vzdělanostní úrovně Romů

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Pravidla pro závěrečné práce

Pravidla pro závěrečné práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ruská 87, Praha 10 V Praze dne 24. září 2010 Č. j. 9-27/2010 3LF Počet listů: 5 Počet příloh: -- PŘÍKAZ DĚKANA č. 27/2010, kterým se vydává toto Opatření

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 4/2007 ze zasedání grémia děkana FD konaného dne

Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 4/2007 ze zasedání grémia děkana FD konaného dne Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 4/2007 ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 14.5.2007 Přítomni: Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, Dr. Kaliková, prof. Vlček, prof. Z. Votruba, prof. Kovanda

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ Článek 1 Základní ustanovení 1) Knihovna FA VUT v Brně poskytuje základní informační a knihovní služby zdarma. 2) Poplatky jsou vybírány za registraci, upomínky a reprografické

Více

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm.

Více

Stipendia DAAD 2016/17

Stipendia DAAD 2016/17 Stipendia DAAD 2016/17 Přednášející: Christof Heinz, Informační centrum DAAD v Praze 18.10.2016, Centrum jazykového vzdělávání Univerzita Palackého v Olomouci www.daad.cz www.facebook.com/daadceskarepublika

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SK/2/2012 Druh: SMĚRNICE KVESTORA Název: Cestovní výdaje hrazené studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů Univerzity třetího věku (doplněná o dodatek č. 1

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 5/2016 Změna opatření děkana č. 23/2015, Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více