VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10"

Transkript

1 VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 ová adresa: INFORMACE VEDENÍ FAKULTY Vážení zaměstnanci a studenti, dovolujeme si vám oznámit, že byly firmou MAO předány fakultě stavební akce, které od loňského léta probíhaly v budově děkanátu zateplení pláště budovy, výměna oken a rekonstrukce přízemí. Víme o řadě nedodělků a závad, které budou v průběhu následujících dnů a týdnů odstraňovány. V krátké době budou do skříněk namontovány zámky, nainstalovány nástěnky, doopraveny lavice v posluchárnách, apod. Bufet bude zprovozněn po podpisu smlouvy podléhající schvalovacímu procesu, na jejímž základě provozovatel dodá stravovací technologii. Pokud víte o nějaké vadě nebo nedostatku stavby v neveřejném prostoru (např. o špatné funkci otevírání okna), žádáme vás o písemné upozornění, nejlépe em na adresu Děkujeme za trpělivost a toleranci, se kterou jste dlouhodobě ztížené podmínky stavby přijímali a doufáme, že se v novém prostředí budete cítit dobře. Ing. Jana Mužíková tajemnice fakulty Ing. Marie Ohnesorgová technický dozor stavby Ing. Jaroslav Šnajdr vedoucí provozně technického oddělení PŘÍKAZY DĚ KANA PŘÍKAZ DĚKANA č. 3/ 2007 Zrušení výuky dne 23. února 2007 od 7.00 do hod. V pátek dne 23. února 2007 ruším výuku ve všech ročnících všech studijních oborů 3. LF UK od 7.30 do hod. bez náhrady. Výuka ve výše uvedený den bude zahájena v hod. a proběhne dle rozvrhu platného pro tento den. Tento příkaz : je platný dne 23. února 2007 zpracoval sekretariát děkana 3. LF UK - Ouzká PŘÍKAZ DĚKANA č. 5/2007 Závazný pokyn pro autory publikovaných odborných a vědeckých prací z 3. lékařské fakulty UK. Čl. 1 Předmět úpravy. Tento příkaz stanoví pokyny pro autory publikovaných odborných a vědeckých prací na 3.LF UK. Tyto pokyny se vztahují na postup při publikování odborných a vědeckých prací 3.LF UK v českých i mezinárodních časopisech a upravuje zejména: a) závazný způsob zápisu jednotného textu adresy autorského kolektivu, b) uvádění poděkování institucím, které podpořily vznik publikace, c) uvádění spolupracujících institucí, d) uvádění povinné dedikace ke grantovým projektům či výzkumným záměrům, pokud k nim publikace přísluší. Čl. 2. Text adresy autorského kolektivu z 3.LF UK. 1

2 Tento příkaz stanoví, aby autoři vědeckých sdělení z 3.LF UK, kteří publikují v českých i mezinárodních odborných časopisech nadále uváděli vždy: a) následující označení fakulty 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (v jazyce českém) 3rd Faculty of Medicine, Charles University Prague (v jazyce anglickém) b) názvy pracovišť 3.LF dle platného organizačního řádu a dle vydané anglické terminologie pracovišť (uvedené na domácí webové stránce) Příklad : Low cholesterol levels in septic trauma patients Josef Slama,Petr Dittert, Pavel Hroch and Martin Silber Departement of Surgery and Departement of Anesthesiology and Critical Care, 3rd Faculty of Medicine, Charles University Prague and University Hospital Kralovske Vinohrady Prague, Czech republic. Čl. 3. Text poděkování. Autoři odborných a vědeckých sdělení z 3.LF uvedou poděkování institucím neb osobám, které podpořily vznik článku, a to zpravidla před uvedením literatury (česky i anglicky). Příklad: Our work was suported from the research programme of Ministry of Education of Czech Republic MSM and from the Research Grant of Ministry of Health of Czech Republic Nr.JPG We express our thanks to Mrs. Maria Bednářová for excellent technical support. Čl. 4. Uvádění spolupracujících institucí. Autoři uvedou v záhlaví práce 3.LF UK i spolupracující instituce (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Psychiatrické centrum Praha i další). Uvedení fakulty v záhlaví práce je nutné i tehdy, kdy práce, na které se podílel pracovník 3.LF UK měla prvního autora z jiné instituce. Čl. 5. Uvádění dedikace ke grantovým projektům či výzkumným záměrům. Autoři vždy uvedou ve svých publikovaných výsledcích dedikaci ke grantovým projektům i výzkumným záměrům, pokud je publikace spojena s jejich řešením. Čl. 6. Ustanovení přechodná a závěrečná. 1) Tento příkaz neruší žádnou vnitřní normu. 2) Tento příkaz je účinný dnem 1.února Zpracoval: prof. MUDr. M.Anděl V Praze dne 31.ledna 2007 PŘÍKAZ DĚKANA č. 7/ o termínech státních zkoušek v akademickém roce 2006/2007 MAGISTERSKÉ STUDIUM: VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ Část státní rigorózní zkoušky z oborů preventivního lékařství Místo konání: děkanát, I. patro, místnost č. 224 a č. 223 Max. počet zkoušených na 1 den : 10 Termíny konání :

3 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ Část státní závěrečné zkoušky z preventivního lékařství Místo konání : děkanát, I. patro, místnost č. 224 a č. 223 Max. počet zkoušených na 1 den : 10 Termíny konání : Tento příkaz : je účinný dnem vydání neruší žádnou vnitřní normu zpracovalo studijní oddělení L. Zamrazilová Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 3. LF UK POJIŠTĚ NÍ STUDENTŮ DŮ VODOVÁ ZPRÁVA k Příkazu děkana č. 8/2007 (http://www.lf3.cuni.cz/predpisy/p_08_07.doc) o pojištění studentů Uvedený příkaz děkana vychází ze smluvních závazků 3. LF UK. Pro každou praxi studentů je uzavírána smlouva mezi 3. LF UK a příslušnou nemocnicí. Tato zdravotnická zařízení však trvají na tom, aby kterýkoli student, jenž k nim nastoupí na praxi (resp. výuku a popř. praxi) byl pojištěn pro případ úrazu a pro případ vzniku škody. Pokud bychom k tomuto požadavku nepřistoupili, nemohla by se praxe studentů ani jejich výuka v těchto zdravotnických zařízeních vůbec uskutečnit. Otázka jednotlivých druhů pojištění: pokud jde o případ úrazu, požaduje se tzv. úrazové pojištění. Je možné, že toto již má student sjednáno v rámci jiného druhu pojištění. Tato skutečnost není překážkou ve věci a po předložení takovéto pojistné smlouvy bude studentovi uznána jako vyhovující požadavku plynoucího z Příkazu děkana.při vzniku škody se požaduje uzavření pojistné smlouvy odpovědnosti v občanském životě (pojištění odpovědnosti za škodu občanů). Některé pojišťovny nemají tento druh pojištění veden jako samostatný a nabízejí jej v rámci pojištění domácnosti. I toto bude uznáváno jako vyhovující. V případě, že student nemá dané typy pojištění sjednány, nebude mu pro praktickou část výuky v budovách smluvních zdravotnických zařízení umožněn vstup jako studentovi 3. LF UK a tímto tak nenaplní studijní povinnosti se všemi důsledky z toho plynoucími. Nadto lze uvést, že Příkaz děkana je pro studenta zavazující a jeho nesplnění je považováno za disciplinární přestupek. Jakékoli další dotazy v otázkách pojištění směřujte prosím na DOVOLENÁ za rok 2007 JUDr. Petr Šustek, fakultní právník Příkazem děkana č. 6/2007 (http://www.lf3.cuni.cz/predpisy/p_06_07.pdf) jsou stanoveny podmínky pro čerpání dovolené pro rok 2007 zaměstnanců 3. LF UK. V čl. 2 je stanoveno děkanem, cituji: Určuji všem vedoucím pracovišť 3. LF UK, aby svým podřízeným zaměstnancům: - kteří mají zůstatek dovolené z roku 2006 určili čerpání této dovolené nejpozději do 31.května 2007, - jejichž pracovní poměr k 3. LF UK trvá celý kalendářní rok, určili čerpání dovolené tak, aby ke dni 31. prosince 2007 činil zůstatek dovolené maximálně 1 týden, 3

4 - jejichž pracovní poměr ke 3. LF UK vznikne v průběhu roku 2007 a z toho důvodu jim vznikne nárok na poměrnou část dovolené, určili čerpání dovolené tak, aby celou poměrnou část dovolené vyčerpali do konce roku 2007, - kteří mají nárok na dodatkovou dovolenou podle 215, odst. 1) a 2) zákoníku práce, určili čerpání dodatkové dovolené přednostně konec citace. Při určení dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části, dovolené za odpracované dny a dodatkové dovolené se používá tato tabulka, která určuje poměrnou část dovolené, která je převedena na pracovní dny, při celkové délce dovolené, která je zásadně stanovena v týdnech takto: Jednotlivé měsíce v roce Počet celých kalendářních měsíců Dodatková dovolená jeden týden 1) (5 pracovních dnů) 4 Dovolená pět týdnů 2) (25 pracovních dnů) Dovolená osm týdnů 3) (40 pracovních dnů) Leden 1 0,5 2 3,5 Únor ,5 Březen Duben 4 1,5 8,5 13,5 Květen ,5 16,5 Červen 6 2,5 12,5 20 Červenec ,5 23,5 Srpen 8 3,5 16,5 26,5 Září 9 3,5 18,5 30 Říjen ,5 Listopad 11 4, ,5 Prosinec Odkazy v textu tabulky: 1) Jeden týden dodatkové dovolené příslušní zaměstnanci za splnění podmínek stanovených v 215, odst. 1) a 2), zákoníku práce. 2) Výměra dovolené činí pět týdnů v kalendářním roce pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně-provozní pracovníky apod. 3) Výměra dovolené činí osm týdnů v kalendářním roce pro akademické pracovníky ve smyslu ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů Zaměstnanci kteří mají uzavřený pracovní poměr na dobu určitou a jeho doba uplyne v průběhu roku 2007 mají stanovený nárok na dovolenou dle výše uvedené tabulky tj. např. akademický pracovník s uzavřeným pracovním poměrem do má nárok na 30 pracovních dnů. Při prodloužení pracovního bude zaměstnanci nárok upraven. Jaromír Chlapec, pověřený vedením personálního a mzdového oddělení GAČ R vyhlášení veř ejné soutě že Dovoluji si Vás informovat, že na internetové adrese bylo zveřejněno vyhlášení GAČR veřejné soutěže na podporu standardních grantových projektů, tj. tj. projektů základního výzkumu, postdoktorských grantových projektů, tj. projektů základního výzkumu, jejichž budoucí řešitel (navrhovatel) dokončil doktorské studium dosažením titulu Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu v zahraničí), přičemž doba od ukončení studia nesmí být delší než 4 roky a doktorských grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem 2. dubna Hodnotící lhůta začíná dnem 3. dubna 2007 a končí dnem 26. listopadu Žádáme případné zájemce o předložení přihlášek do oddělení administrativy vědy a výzkumu do 21. března 2007 do konce pracovní doby. Při podávání přihlášek je třeba dodržovat Příkaz děkana 3.LF UK č. 8/2005, kterým se stanoví některé náležitosti při podávání projektů, který naleznete na internetových stránkách 3. LF UK. Dovoluji si Vás informovat, že na internetové adrese bylo zveřejněno vyhlášení GAČR veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů EUROCORES European Collaborative Research Project in the Social Sciences (ECRP) s

5 předpokládaným zahájením řešení od 1. června Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem 15. května Hodnotící lhůta začíná dnem 16. května 2007 a končí dnem 15. ledna Žádáme případné zájemce o předložení přihlášek do oddělení administrativy vědy a výzkumu do 30. dubna 2007 do konce pracovní doby. Při podávání přihlášek je třeba dodržovat Příkaz děkana 3.LF UK č. 8/2005, kterým se stanoví některé náležitosti při podávání projektů, který naleznete na internetových stránkách 3. LF UK. KURZY PRO ZAMĚ STNANCE PRÁCE S PC Jaromír Chlapec, ved.odd.adm.vědy a výzkumu V pátek od 13:00 do 14:30 hod. proběhne další kolo nekončících kurzů pro zaměstnance fakulty, zaměřených na zdokonalení práce s PC. Kurzu se může zúčastnit 20 lidí, probíhat bude v místnosti 626. Zájemci se mohou přihlásit na - Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK. RNDr. E.Kvašńák, Ústav lékařské biofyziky NABÍDKA REKTORÁTU Při Univerzitě Regensburg funguje Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST/Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa), které bylo založeno všemi bavorskými vysokými školami. Radí v otázkách spolupráce ve výzkumu a vzdělání, nabízí podporu akademické mobility, podporuje výměnu studentů a vědců mezi bavorskými univerzitami a univerzitami ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Nabízí možnosti získání finanční podpory na vědecké pobyty, roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy pro pokročilé studenty a doktorandy a také na multilaterální akademické projekty. Aktuální termín pro podání žádosti je Více se zájemci o podporu pobytu na bavorských univerzitách dozví na Pracovníci BAYHOSTu rádi zodpoví jakékoliv případné dotazy. Růžena Hrušková-referát pro zahraniční styky Studienstiftung des deutschen Volkes v Bonnu - stipendijní možnosti v Německu pro české studenty a doktorandy na návrh vysokoškolského pedagoga Studienstiftung je největší a nejstarší německá organizace, která podporuje nadané studenty a doktorandy formou stipendií. Pomocí stipendijních programů ve spolupráci s německými nadacemi se snaží o podporu dorostu ve vědě, ekonomice, veřejné správě a umění. Podporuje zejména německé studenty, ale na doporučení vysokoškolských pedagogů též studenty z evropských univerzit. Přivítala by více nominací z České republiky. Podrobné informace na : Vážení, dovolujeme si vás informovat o stipendijní nabídce do SRN. Podrobné informace na: Odevzdání přihlášek: do 1.dubna 2007 na adresu: Studienstiftung des deutschen Volkem, Studienkolleg zu Berlin, Jägerstr.22/23, Berlin, GERMANY 5

6 FUBRIGHTOVO STIPENDIUM PRO DOKTORSKÉ STUDIUM VĚ DY A TECHNIKY Stipendium je určeno pro studium na úrovni Ph.D. ve Spojených státech v následujících oborech přírodních věd a technických oborů: biologie, chemie a chemické inženýrství, elektrotechnika, informatika a informační technologie, letectví a kosmonautika, geologie, fyzika a astronomie, matematika, neurověda, oceánografie, stavebnictví, strojírenství, životní prostředí, případně obory příbuzné. Cílem pobytu je absolvování celého studijního doktorského programu na americké univerzitě a získání titulu Ph.D. Obsah grantu Stipendium se uděluje na dobu tří let, poté americké univerzita převezme financování do doby získání titulu PhD. Stipendium pokrývá školné, životní náklady, zdravotní pojištění, dále obsahuje příspěvky na studijní materiály, výzkum, odborné konference, cestovné a případně další odborné aktivity. Požadavky Dokončená vysoká škola, minimálně bakalářský program, v době uzávěrky přihlášek. Vynikající studijní výsledky během vysokoškolského studia. Složení jazykového testu TOEFL minimálně na 93 (ibt) resp. 237 (CBT) nebo 580 (PBT) bodů. Výsledek musí být k dispozici do uzávěrky přihlášky. Složení zkoušky GRE General Test minimálně na 700 v matematické sekci Quantitative Reasoning. Výsledek zkoušky není vyžadován v době uzávěrky přihlášky, ale vybraní uchazeči musí výpis skóre dodat do 1. srpna. Dodatečné složení GRE Subject Test bude od kandidátů vyžadováno pouze v určitých oborech. Pokud nesplňujete předpoklady pro tento stipendijní program nebo Vám nevyhovují podmínky stipendia, kontaktujte prosím naše poradenské centrum, kde najdete další nabídky stipendií, grantů a finanční pomoci i mimo naše programy. Přihláška Zájemcům o tento program doporučujeme co nejdříve kontaktovat koordinátorku programu. Přihlášku pro toto stipendium je třeba podat ONLINE! Na stránce https://apply.embark.com/student/fulbright/international/ si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Detailní instrukce k přihlášce lze stáhnout zde. Věnujte jim prosím důkladnou pozornost! Přihlašování probíhá ve dvou fázích. 1. Registrace do programu V této fázi je nutno kontaktovat Fulbrightovu komisi a založit si osobní účet v online přihlášce. Dále je třeba dodat: Životopis (lze zaslat elektronicky). Rámcový návrh textu Study Objectives, viz formulář přihlášky (lze zaslat elektronicky). Výpis studijních výsledků (lze zaslat poštou). 2. Podání přihlášky S přihláškou je třeba dodat: Kopii diplomu a vysvědčení spolu s oficiálním výpisem studijních výsledků (lze zaslat poštou). Student musí získat minimálně bakalářský titul k 1. srpnu Vyplněný formulář "Report on Proficiency in English" (viz oddíl "Supplemental Forms" v elektronické přihlášce). Lze zaslat poštou. Podepsaný formulář "Signature Form" (viz oddíl "Supplemental Forms" v elektronické přihlášce). Lze zaslat poštou. Strukturovaný životopis s uvedenou kontaktní adresou, telefonem a em. Životopis můžete zaslat do Fulbrightovy komise elektronickou poštou. 6

7 Tři doporučující dopisy (viz opět oddíl Supplemental Forms v elekronické přihlášce). Doporučení musí přijít do Fulbrightovy komise v zalepené obálce přímo od posuzovatelů nebo jako součást elektronické přihlášky. Výsledek standardizované jazykové zkoušky TOEFL. Formulář "Transcript Release Form" vyplňují pouze uchazeči, kteří již studovali v USA na vysoké škole. Formulář "Medical History" není třeba dodávat při přihlašování. Tento formulář vyplňují uchazeči úspěšní ve výběrovém řízení. Uzávěrky Registrace: 25. dubna Online přihlášku, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je třeba podat do 1. června pro studium začínající o rok později. Výběrové řízení Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které nevyhovují náročným kritériím tohoto programu. Ostatní projekty posuzuje výběrová komise, jejíž složení každoročně stanovuje správní rada Fulbrightovy komise. Toto kolo probíhá formou výběrového řízení (interview). Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise. Fulbrightova komise může nominovat 2 kandidáty. Finální výběr probíhá v USA. O konečném výsledku bude rozhodnuto do 15. října. Pro získání stipendia jsou nejdůležitější studijní výsledky, odborné aktivity, kvalita předloženého záměru a výsledky požadovaných testů. Umisťování na univerzity Vlastní umisťování na americké univerzity zajišťuje Institute of International Education, s nímž Fulbrightova komise spolupracuje. IIE bude úzce spolupracovat s Fulbrightovou komisí, a stipendistou, aby bylo zajištěno optimální umístění na americkou univerzitu. Jedná se o poměrně dlouhý proces. Vybraní uchazeči absolvují v červnu orientaci a zpravidla v srpnu odjíždějí na své univerzity. Koordinátorka programu: Andrea Semanova - Program Office The J. William Fulbright Commission, Taboritska 23, Prague 3, Czech Republic Tel.: , ext. 21, Fax: , KLINICKÁ STÁŽ V BIRMINGHAMU (UK) I v letošním ak. roce se koná osmitýdenní stážový pobyt pro jednoho našeho studenta/studentku na University of Birmingham Medical School. Stáž je dotována sumou 500 GBP z Arthur Thompson Trust a její náplní je klinická výuka na pracovišti zvoleném stážistou. Termín je věcí dohody mezi stážistou a britskou stranou. Podmínky: konverzační znalost angličtiny, dobrý prospěch, absolvování min. 3 ročníků fakulty. Zájemci o účast kontaktujte laskavě MUDr. D. Marxe na a to NEJPOZDĚJI do 15. března Výběr ze zájemců bude proveden dne 19. března 2007 od 18 hodin při osobním pohovoru. POSTGRADUÁLNÍ KURZ MUDr. D. Marx, PhD, pediatrická klinika Francouzsko-český institut řízení (IFTG) při VŠE v Praze otevírá ve školním roce 2007/2008 již 16.ročník postgraduálního kurzu Podnikového řízení (francouzská obdoba MBA) pro frankofonní studenty a absolventy vysokých škol. Tento kurz je určen zejména posluchačům vysokých škol, jež nejsou zaměřeny na vzdělávání v oblasti managementu. Absolventi obdrží francouzský státní diplom "Master en Adminstration de Affaiares". Podrobné informace naleznete na adrese: Růžena Hrušková-referát pro zahraniční styky 7

8 SEMINÁŘE VELKÉ SEMINÁŘE INTERNÍCH OBORŮ 3. LF UK A FNKV 2006/2007 (letní semestr) Velké semináře interních oborů se konají vždy ve čtvrtek v hod. (vč. diskuse) v Syllabově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 VŠICHNI JSOU CO NEJSRDEČNĚJI ZVÁNI. 15. února Epidurální a subarachnoidální anestesie Jiří Málek 1. března Pulmorenální syndromy Ivan Rychlík 15. března Současná problematika léčby antituberkulotiky Petr Zatloukal 29. března Ascites Marie Brodanová 12. dubna Prevence kolorektálního karcinomu Milan Kment 26. dubna Telomerázy a kolorektální karcinom Jiří Švec 10. května Chemoterapie kolorektálního karcinomu Markéta Šejdová 24. května Překryvné syndromy v hepatologii Jiří Horák 7. června Melanom léčba a prognoza Jitka Vrtišková Prof. MUDr. Jiří Horák přednosta I. Interní kliniky Prof. MUDr. Michal Anděl přednosta II. interní kliniky Prof. MUDr. Petr Widimský přednosta III. Interní kliniky Kontakt: tel., fax, záznamník: , Dataprojektor a diaprojektor jsou k disposici. SEMINÁŘE METABOLICKÉ SKUPINY, PORADY DIABETOLOGICKÉHO A NUTRIČNÍHO CENTRA, VÝZKUMNÉ TÝMY Letní semestr 2006/2007 Datum cca II. JOURNAL nebo KASUISTIKA PGS PRÁCE MUDr. Magda Bajzová MUDr. Eva Plíšková 27.II. Seminář: BIOIMPEDANCE Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 6.III. Seminář: OXIDAČNÍ STRES UPDATE MUDr. Martin Vejražka 13.III. JOURNAL nebo KASUISTIKA PGS PRÁCE MUDr. Jan Polák MUDr. David Macharáček 20.III. JOURNAL nebo KASUISTIKA PGS PRÁCE MUDr. Marcela Hašpicová MUDr. Peter Cabánik 27.III. JOURNAL nebo KASUISTIKA JOURNAL MUDr. Adam Jirka Mgr. Tereza Kopská 3.IV. JOURNAL PGS PRÁCE Mgr. Vlasta Fürstová MUDr. Ilona Roušalová 10.IV. Seminář: PRESENTACE PŘÍSPĚVKŮ NA DIABETOLOGICKÉ DNY Diskuze, připomínky 17.IV. Seminář: ÚVOD DO MITOCHONDRIÁLNÍ MEDICÍNY MUDr. Jan Pláteník 24.IV. Seminář: GLP-1 AGONISTÉ MUDr. Jan Brož 1.V. STÁTNÍ SVÁTEK 8.V. STÁTNÍ SVÁTEK Seminář: TERAPIE T1DM V EXPERIMENTÁLNÍM MODELU A V PRAXI - 15.V. OČEKÁVÁNÍ A REALITA MUDr. Jan Novák 8

9 22.V. 29.V. 5.VI. ANALOGIE A ROZDÍLY MEZI SVALOVOU A TUKOVOU BUŇKOU Řízená diskuse: Prof. Anděl, Doc. Štich, Dr. Kraml, Dr. Polák Seminář: INTERAKCE LÉKŮ A POTRAVIN MUDr. Ludmila Brunerová, Vladimíra Šmejkalová SKLADBA A ZÁKL. CHAR. PAC. PGS PRÁCE S T2DM NA 2IK Mgr. Marianna Romžová MUDr. Jan Brož Účast je povinná pro lékaře, učitele a doktorandy oboru intensivní péče, diabetologie, endokrinologie, metabolismu a umělé výživy a pro lékaře sloužící na JIMP. Vítáni jsou všichni ostatní zájemci, vč. mediků. Pro přednášející jsou témata příspěvků závazná. Ve výjimečných případech je možné si termín recipročně vyměnit mezi sebou. Změnu je potřeba předem nahlásit dr. Kramlovi. Semináře se konají vždy v úterý od do v posluchárně II.interní kliniky 3.LF UK a FNKV. Prof. MUDr. Michal Anděl as. MUDr. Pavel Kraml přednosta II. interní kliniky, vedoucí VZ1 koordinátor metabolických seminářů vedoucí skupiny pro diabetes, metabolismus, endokrinologii a klinickou výživu l. 2759, 3683 SEMINÁŘE ÚSTAVU NORMÁLNÍ, PATOLOGICKÉ A KLINICKÉ FYZIOLOGIE v letním semestru 2006/ EEG - do duše okno Prof. MUDr. S. Reiniš, DrSc, ÚNPKF, 3. LF UK Využití Morrisova vodního bludiště MUDr. K. Deykun, ÚNPKF, 3. LF UK Vývoj motoriky a jeho ovlivnění MUDr. M. Pometlová, CSc, ÚNPKF 3. LF UK Hematoencefalická bariéra a cytokiny PharmDr. M. Škurlová, ÚNPKF 3. LF UK Význam leptinu, grelinu a adipocytokinů v adiuvantní artritidě PharmDr. A. Štofková, ÚNPKF 3. LF UK Periferní reinervace MUDr. O. Raška, ÚNPKF 3. LF UK Fototromboticky vyvolané leze mozkové kůry MUDr. I.Matějovská, CSc, ÚNPKF 3. LF UK Odpověď mozku na ischemii MUDr. K. Bernášková, CSc, ÚNPKF 3. LF UK Animální modely viscerální a neuropatické bolesti MUDr. Š. Vaculín, PhD, ÚNPKF 3. LF UK Semináře se konají od 15,30 hod. v posluchárně č. 7 v Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK, Ke Karlovu 4, Praha 2. MUDr. K. Bernášková, CSc., organizátor seminářů 9

10 SEMINÁŘE NEUROLOGICKÉ KLINIKY 3.LF UK A FNKV letní semestr 2007, úterky *As. MUDr. Jiří Piťha 13,30 15,00 hod. Praktické zkušenosti s diagnostikou a terapií Syllabova posluchárna myastenia gravis, nové trendy v léčbě * Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. 13,30 15,00 hod. Okluze v karotickém povodí. neurolog. klinika * Prim. MUDr. Jaroslav Elis, CSc. 13,30 15,00 hod. Přínos perfuzních vyšetření k akutní diagnostice a léčbě iktů Burianova posluchárna As. MUDr. Libor Musil 13,30 15,00 hod. Vertebrogenní bolesti hlavy neurolog. klinika ** Prof. MUDr. Max Hilz, Erlangen, New York 14,00 15,45 hod. pondělí! Autonomic Nervous System Disorders Jonášova posluchárna As. MUDr. Jolana Křivohlávková 13,30 15,00 hod. Kavernomy neurologická klinika As. PhDr. Kamila Řasová, PhD. 13,30 15,00 hod. Neurorehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou Burianova posluchárna (včetně praktických ukázek) * semináře povinně volitelné pro studenty 5. ročníku ** seminar recommended to English speaking students (také pro ostatní studenty 5. ročníku) Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc., tel , fax Nabídky témat pro příští semestry vítány. S pozdravem MUDr Tomáš Sereghy, přednosta neurologické kliniky 3. LFUK a FNKV HISTORICKÉ NOTICKY 25. února 1942 (65 let): Jan BEČKA umučen v koncentračním táboře Mauthausen Narodil se 28. února 1889 v Praze; v rodném městě vystudoval gymnázium v Truhlářské ulici (maturita ), na české univerzitě přírodní vědy (PhDr ) a lékařství (MUDr ); po první promoci krátce pracoval v ústavu pro léčbu lékařskou české univerzity a jako náhradní asistent v chemickém ústavu zemědělského odboru ČVUT, pak jako chemik ( ) a asistent ( ) v hygienickém ústavu české lékařské univerzity, mezitím za války v salubritní komisi v Albánii ( ) a po ní vojenský bakteriolog a hygienik v Košicích (1919); všechna následující léta věnoval moravské metropoli a jejímu rozvíjejícímu se vysokému školství: nejprve jako adjunkt a historicky první přednosta ústavu lékařské chemie Vysoké školy zvěrolékařské v Brně (od ), po habilitaci z lékařské a potravinářské chemie ( ) na téže škole mimořádný profesor ( ) a posléze řádný profesor ( ) lékařské a potravinářské chemie (během mimořádné profesury podnikl několik studijních cest po Evropě i Severní Americe); ve školních letech 1927/28 a 1928/29 byl rektorem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Zde si zasloužil trvalou památku jako zakladatel a budovatel chemického ústavu VŠZ; ve svém oboru přispěl hodnotnými pracemi k pokroku analytické chemie (zejména mikroanalytické metodiky koagulace bílkovin v kapkách), k pokroku metodiky výroby inzulínu, k prohloubení poznání biochemie hořčíku a metabolismu minerálů v souvislosti s některými chorobami; proslul vlastním preparátem ve formě pasty (gelatum magnesii hydroxidi), který nazval Polysan a nechal vyrábět v Kolíně (Teorie účinku Polysanu, Kolín 1934); dodnes je toto mírné antiflogistikum a adstringens vyráběno a užíváno k ošetřování lehkých popálenin, kožních projevů ozáření sluncem nebo bodnutí hmyzem, při aplikaci na rozsáhlejší plochy v magistraliter připravené směsi se slunečnicovým olejem, s omezením indikace u (zvláště mokvajících) ekzémů. Hlavním literárním dílem Bečkovým je Repetitorium chemie lékařské (Brno 1921). Patří k předním osobnostem domácího protinacistického odboje i k nejznámějším jeho obětem v řadách lékařů; byl zatčen gestapem, uvězněn v koncentračním táboře v rakouském Mauthausenu a tam po třech měsících 25. února 1942 tři dny před svými 53. narozeninami umučen. Pavel Čech, Kabinet dějin lékařství 10

11 KONCERT KOMORNÍ ORCHESTR BERG srdečně zve na zahajovací koncert cyklu BergArt07 Sál Martinů Lichtenštejnského paláce pondělí 5. března 2007 v 19.30h Miroslav Táborský - průvodce koncertem a vypravěč Program: John Cage 4'33" Sergej Prokofjev: Péťa a vlk Jana Vöröšová: Gulliverovy cesty (česká premiéra) Petr Valášek - basklarinet Zbyněk Matějů: Gooseberry concerto Dirigent: Peter Vrábel Již sedmým rokem pořádá Komorní orchestr Berg originální cyklus koncertů. V průběhu roku 2007 se publikum v rámci 8 koncertů podívá nejen do tradičních koncertních sálů ale i do prostor pro koncerty méně obvyklých do galerie, kavárny, kina nebo do bývalé čistírny odpadních vod. Jednotlivé večery mají svá témata a pro každý z nich jsme objednali premiéru. Mladí autoři, ale i dvě autorky, nakonec změří síly v soutěži o nejlepší premiéru celého cyklu. Hlas budou mít i posluchači kdo si získá jejich přízeň? Zahajovací koncert bude doslova pohádkový. Vedle novinky od mladé autorky Jany Vöröšové (26) na témata Gulliverových cest uvedeme pohádku Péťa a vlk s Miroslavem Táborským v roli vypravěče. Ten se také ujme role moderátora celého večera a zprostředkuje krátké rozhovory s přítomnými autory uváděných skladeb. Mimo jiné se Zbyňkem Matějů, jehož Gooseberry concerto zahraje vynikající basklarinetista Petr Valášek. Celý cyklus symbolicky uvede ticho - skladba Johna Cage V rámci koncertu také vylosujeme z řad abonentů výherce dvou vstupenek na představení baletu Národního divadla Zlatovláska, ve kterém Komorní orchestr Berg účinkuje. Komu nestačí ponořit se do světa pohádek, může pomoci těm, kterým jsou pohádky obvykle určeny. V předsálí budou vystaveny obrázky dětských malířů, jejichž prodej podpoří akci Linky bezpečí Děti dětem. * rezervace, objednávky, informace em: na telefonu: * předprodej: Via Musica na Malostranském a Staroměstském náměstí * ceny vstupenek: 180 Kč / 90 Kč pro seniory, studenty a držitele průkazek ZTP a ZTP-P Koncert se koná za podpory společnosti Podzemní vody, AQH s.r.o., Hudební fakulty AMU a tiskárny Tiskap. VITA NOSTRA SERVIS - Informační týdeník Univerzity Karlovy v Praze - 3. lékařské fakulty. Určeno pro akademickou obec. Interní tisk. Vydává SVI 3. LF, Ruská 87, Praha 10. Vedoucí redaktor: PhDr.M. Hábová, technická redakce a distribuce: I. Ježková. Příspěvky zasílejte pouze na adresu:. Vychází v nákladu 150 ks. Distribuce zdarma. Plnotextově vystaveno na www stránkách 3. LF (http://www.lf3.cuni.cz). Uzávěrka čísla vždy ve čtvrtek, tiskem vychází v úterý. 11

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Katedra: 634 Ekonomiky a managementu v metalurgii Studium: Bakalářské Studijní obor: 6208R123 Ekonomika a management v průmyslu Zařazení předmětu: Letní semestr

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY konané ve dnech 15. - 17. června 2015 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ FYZIOTERAPIE DENTÁLNÍ HYGIENISTKA K přijímací zkoušce

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Rozhodnutí děkana č. 12/2009 Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Průběžná pedagogická praxe studentů prezenčního studia Zimní semestr Letní semestr

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Efektivní nemocnice 2012

Efektivní nemocnice 2012 Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Efektivní nemocnice 2012 Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven Dovolujeme si letos přivítat také vzácného hosta

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více