ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2009 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dlouhodobá a správná funkce každé nemovitosti, vyžaduje dodržování obecných zákonitostí stavební fyziky. Program státní podpory oprav panelových domů Panel v roce 2009 OTIS působí celosvětově ve 197 zemích. a vyváží do všech zemí Evropské Unie. strana 2 strana 3 stana 4 PŘEDSTAVENSTVO Na 49. zasedání dne představenstvo -- vzalo na vědomí závěrečné souhrnné zprávy předsedů všech komisí představenstva o jejich činnosti za rok schválilo plán práce představenstva pro první pololetí roku 2009 a úkoly z výhledového plánu OSBD Česká Lípa do jarního SD schválilo bytové záležitosti podle návrhu bytové komise -- stanovilo poplatky za úklid dle domovního řádu článku 6. odst. 3 na částku 150,- Kč za malý úklid a 250,- Kč za velký úklid. Částky jsou platné pro rok schválilo darování pozemků parc. čísla: 712/7 (81m2), 712/8 (323 m2), 712/10 (313 m2) a 712/11 (143 m2) vše v k.ú. Volfartice obci Volfartice a pozemku parc. číslo 272 o výměře 17 m2 v k.ú. Horní Libchava a stavbu bývalé vodárny na tomto pozemku obci Horní Libchava. V obou případech se jednalo o pozemky, které OSBD obdrželo bezplatně od státu v souvislosti s pozemky pod družstevními domy, ale tyto pozemky družstvo neužívá. OSBD Česká Lípa nabízí menším firmám možnost evidence. Ta spočívá ve vyplnění dotazníku, který je umístěn na našich internetových stránkách (www. osbd.cz), nebo je k dispozici v kanceláři bytových techniků na našem družstvu. Účelem je vytvořit seznam firem, které bychom v celém okrese chtěli oslovovat při zadávání zakázek na opravy (voda, plyn,topení, elektrika,zednické práce, natěračské práce, zámečnické práce, truhlářské práce, pokládky lina, opravy střech, klempířské práce, deratizace, kanalizace). Na 50. zasedání dne představenstvo -- vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany na bytových domech OSBD Česká Lípa za rok schválilo návrh likvidační komise na likvidaci majetku dle zápisu komise pro výpočetní techniku ze dne a zápisu z jednání likvidační komise ze dne Majetek bude zlikvidován odvozem na sběrný dvůr města. -- schválilo poskytnutí vnitrodružstevní půjčky samosprávě 483, Skalice č.p. 512 na zateplení domu -- schválilo poskytnutí vnitrodružstevní půjčky samosprávě 473, Pihel č.p. 234, Nový Bor na generální opravu střechy -- schválilo poskytnutí vnitrodružstevní půjčky samosprávě 460, Družstevní 174-5, Cvikov na generální opravu střechy -- schválilo poplatky za úkony spojené s ustavením společenství vlastníků jednotek a jeho zápisem do rejstříku takto: Úkon Částka Kč s DPH Ustavení SVJ 1600,- Zápis do rejstříku pokud SVJ zůstává ve správě OSBD 1600, Zápis do rejstříku pokud SVJ nezůstává ve správě OSBD 3200,- ÚVODNÍK Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o zahájení rádiových odečtů tepla v našich bytech. Nepočítali jsme však s tím, že firma Termi při odečtech kapalinových měřidel na konci listopadu již nedoplní měřidla na další období a ani je nezaplombuje. Takto postižené byty pak zůstaly až 2 měsíce bez měření a navíc v období, kdy se nejvíce topilo. Výměna měřidel za nová rádiová by měla být ukončena v měsíci lednu a neměřené období bude vyúčtováno zvlášť. Právě dvojímu vyúčtování jsme se chtěli vyhnout a proto jsme výměnu naplánovali na přelom roku. To se zjevně nepodařilo. Všichni uživatelé by měli k novým měřidlům dostat návody. Na konci ledna obdrželo OSBD Česká Lípa zbylé dotace Panel pro domy, pro které jsme podali žádosti již v roce 2008 ale pro nedostatek prostředků nebyly vyřízeny. Jedná se o samosprávy 191, 235, 238, 251, 256, 405 a 620. Na všech těchto domech byly v loňském roce dokončeny komplexní opravy domů. Přidělená dotace činí 2% z bankovního úvěru, což je celkem ,- Kč. V letošním roce je ve Státním fondu rozvoje bydlení na tuto dotaci k dispozici 3,5 miliardy korun (oproti 1,5 miliardy v roce 2008). Přestože z této částky budou dodatečně uspokojeny loňské nevyřízené žádosti (tak jako naše), je k dispozici daleko více prostředků. Mám ale obavy, že ve zhoršující se ekonomické situaci v našem okrese nebude v našich domech tak velká vůle k velkým investicím, jako tomu bylo v uplynulých čtyřech letech. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 2 Dlouhodobá a správná funkce každé nemovitosti, to znamená i bytu, vyžaduje dodržování obecných zákonitostí stavební fyziky, tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti a jistě i dalších disciplín. Včasná údržba, opravy a správné užívání vede k prodloužení životnosti jednotlivých konstrukčních prvků a dosažení lepší kvality bydlení. Která jsou ta slabá místa vedoucí k postupnému zhoršování bydlení a znehodnocování bytu? Vlhkost a její vliv na pohodu bydlení Při větší vlhkosti v bytech může docházet ke vzniku plísní na místech tepelných mostů. K omezení vlhkosti je třeba intenzivní větrání po krátkou dobu. Rozhodně účinnější je opakované krátkodobé intenzivní větrání, než dlouhodobé větrání s malou štěrbinou. Nehledě na tepelné ztráty a cenu energií. Je třeba vyloučit sušení prádla na radiátorech ústředního topení a omezit sušení prádla v prostorách bytu. Elektřina v bytech Elektřina nejen pomáhá, ale může způsobit úraz, požár, havárii. V domech postavených do roku 1990 byla elektroinstalace přednostně řešena hliníkovými vodiči s celoplastovou izolací. Ve vztahu ke skladbě elektrických spotřebičů používaných v této době, to provedení bylo vyhovující. V bytech přibyla Nedávno jsem si přečetl zápis ze schůze samosprávy 272, protože mě na něj někdo upozornil. A musel jsem uznat, že je na něm něco zarážejícího. Ne snad, že by byl špatně napsán, po formální stránce bylo všechno v pořádku, ale ze zápisu a přiložené prezenční listiny vyplývá, že na schůzi bylo přítomno 14 členů samosprávy z celkových 138. To je 10 procent! Přitom program schůze nabízel mimo jiné dost závažný bod: Projednání a schválení investic pro rok A skutečně, na schůzi LEGISLATIVA Obecné zásady užívání bytu řada nových energeticky náročných spotřebičů (automatické pračky, myčky nádobí, varné konvice apod). Rozvody elektřiny bohužel zůstaly původní. Umístění zásuvek uprostřed stěny místnosti znamenalo, že se často používají prodlužovací kabely, neboť zásuvka je mnohdy zastavěna nábytkem. Pozor na situace, kdy vodiče za skříní mohou být enormně zkrouceny. Problematické je, když prodlužovací šňůry vedou pod kobercem. U vícenásobných zásuvek je třeba respektovat největší dovolené zatížení. Před uvedením nového spotřebiče do provozu je třeba se seznámit s návodem na obsluhu a pravidly zde uvedenými. Každý uživatel bytu je sám kontrolorem bytových elektrických rozvodů. Ve společných, veřejně přístupných částech domů je nařízeno legislativou provádět pravidelné revize. Okna a balkónové dveře Prakticky ve třech čtvrtinách domů máme již nová plastová okna a balkonové dveře. Kvalita oken z hlediska tepelně izolačních vlastností je výrazně lepší. Plastové rámy oken nevyžadují závažnější údržbu kromě běžného čištění. Při čištění je třeba dbát, aby nebyly plastové prvky mechanicky poškozeny. K čištění stačí běžné čistící prostředky a vlažná voda. Nepoužívejte pískové, brusné a jiné hrubé mechanické prostředky. Pohyblivé části kování je třeba jednou za rok promazat nebo nechat seřídit odbornou firmou. Záruční servis na seřizování je smluvně zajištěn na dobu 6 let. Malování, tapetování a vnitřní nátěry Při nákupu malířských potřeb, lepidel a laků si zjistěte zda nejsou zdrojem plísní a jsou dostatečně paropropustné. Zvolené nátěrové materiály musí být netečné k matriálům a plochám, na které je budeme aplikovat. Tepelné dilatace a smršťování materiálu U některých stavebních materiálů dochází vlivem nabývání pevnosti po vyrobení a po ustálení vlhkosti, ke smršťování. Vzniklé dilatační spáry nemají vliv na statickou bezpečnost díla. Jejich odstranění z důvodů estetických je možno použitím elastických akrylátových hmot. Klasické materiály jako sádra, cement nejsou pro tento účel vhodné. Nebaví nás už chodit na členské schůze? byly schváleny různé opravy v celkové odhadované částce přes ,- Kč. Tohle vážně skoro nikoho v domě nezajímá? Samozřejmě, že samospráva 272 není jediná, kde se členské schůze odehrávají bez naprostého zájmu většiny členů samosprávy. Použil jsem jí jen jako příklad. Co s tím? Mají předsedové samospráv chodit po domě, tahat lidi za rukáv a říkat jim: Pojďte na schůzi? Kdybychom neměli ve stanovách čl. 81 odstavec 2 o náhradní schůzi, proběhne na našem družstvu regulérně 20 schůzí za rok. Údržba systému ústředního vytápění Základní údržbu systému musí provádět uživatel bytu. Kontroluje odvzdušnění jednotlivých radiátorů, pokud zjistí že netopí. Opakovaně za topnou sezonu si zkontroluje funkčnost termostatických ventilů jejich uzavřením a otevřením. Vizuální kontrolou hodnotí stav případných drobných úkapů. V případě závad kontaktuje přes funkcionáře samosprávy správu družstva. Při haváriích se obrátí na smluvně zajištěnou havarijní službu (voda, topení). Hlavní uzávěry, vypínače, měřidla Každý byt je opatřen na vstupu hlavním uzávěrem vody, hlavním uzávěrem plynu a hlavním vypínačem el. energie v bytě. Jsou zde dále měřidla spotřeby vody, plynu, případně indikátory topných nákladů. Na těchto zařízeních uživatel bytu nemá právo provádět žádné zásahy. Pro udržení správné funkce zavíracích ventilů vody se doporučuje alespoň jednou za rok je naplno zavřít a otevřít. U ostatních přístrojů není třeba žádná údržba, stačí vizuální kontrola. V případě jakékoliv závady, či poškození je nutné kontaktovat správu družstva. Vstupní dveře do bytu Tyto dveře oddělují mimo jiné i samostatné požární úseky, jsou vyrobeny jako dveře s protipožární odolností. Z důvodu jsou také opatřeny těsnícím profilem. Není možné provádět na nich jakékoliv úpravy, či vyměnit je za jiné, které by neplnily protipožární funkci. Společné prostory a části domu Tvoří je všechny místnosti přístupné v domě (např. kočárkárny, kolárny, sušárny), chodby, výtahy, schodiště, střechy, společné balkony a další. O jejich správě a využívání rozhoduje členská schůze samosprávy nebo shromáždění vlastníků. Jakékoliv individuální zásahy do jejich vybavení, ale například i kouření ve společných prostorách je zasahování do práv jiných uživatelů. Protiprávní jednání lze spatřovat i v individuálním obsazení prostor bez souhlasu orgánů samosprávy. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Občas se ozývají hlasy, že družstvo působí autoritářsky a plánuje různé akce takzvaně shora a nedbá na vůli členů. Ale kdybychom čekali na vůli většiny členů, budou se nám domy pomalu rozpadat. A pak bychom asi zase naopak slyšeli: Proč s tím nic neděláte. Bylo by dobré, kdyby si všichni uvědomili, že na schůzi se vždycky rozhoduje o jejich penězích a fakticky i o jejich majetku. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva

3 TECHNICKÉ INFORMACE Program státní podpory oprav panelových domů Panel v roce 2009 Pokud se panelový dům rozhodne pro komplexní opravu domu, tj. zateplení pláště, výměnu oken, případně zateplenou střechu, má šanci získat státní dotaci úroků bankovního úvěru. Tato dotace se jmenuje (překvapivě) Panel. Přes tento nenápaditý název to je však dnes jediný opravdu fungující program, který poskytuje státní prostředky formou snížení úroků úvěru. V souvislosti s letošní tuhou zimou a nedostatkem plynu v Evropě se opět rozbíhá diskuse na téma úspor energií v bytových domech. Ještě v prosinci 2008 vyjednali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 4% pro ekologické investice do bytového fondu. Představuje to sumu 13 miliard korun, které lze použít na zateplování i nepanelových domů. Je samozřejmě otázku roku, možná dvou, než se tyto peníze dostanou až k jednotlivým investorům, v každém případě jde o dobrou zprávu. Družstvo má zatím zatepleno kolem 22% domů, takže jakékoliv dotace v budoucnu budou velmi vítanou pomocí při financování těchto oprav. S vyjímkou několika mála domů nejnovějších panelových soustav a možná pár domů z kvalitních zdících materiálů budou všechny naše domy zateplení postupně určitě potřebovat. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD Základními podmínkami pro jeho získání jsou: panelový dům vyjmenované soustavy na území ČR, financování opravy prostřednictvím bankovního úvěru, komplexnost oprav z hlediska statiky a šetření energiemi, realizace prostřednictvím držitele osvědčení kvality EN ISO Přes rozpačitý začátek v roce 2000, kdy nebylo téměř možné dotaci získat, se z něj díky zmírnění podmínek stal nejoblíbenější dotační titul. Využívání programu proto začalo prakticky až od roku Naše družstvo začalo čerpat dotace v roce 2004, do dneška jsme získali či spíše získáme 27,2 mil. Kč. Dotace je totiž vyplácena formou pololetních splátek na základě potvrzení o splácení bankovního úvěru. Oněch 27,2 mil. Kč představuje 16 domů. Dotace snižuje měsíční splátku úvěru všem uživatelům bez ohledu na členství v družstvu či vlastnictví bytu. Jak to však v Čechách bývá zvykem, pokud něco funguje, je třeba to pokazit. Pro velkou úspěšnost žadatelů začaly docházet státu peníze a tak od roku 2008 snížil dotaci ze 4 na 2 procentní body a vyplácení žádostí dočasně pozastavil. Našemu družstvu takto uvízlo ve frontě sedm domů. Pro rok 2009 se snad blýská na lepší časy, protože jednak je ze státního rozpočtu pro tuto dotaci uvolněno 3,5 miliardy korun (loni to bylo pouze 1,5), jednak se zase rozběhlo uzavírání dotačních smluv. 3

4 4 Prosím, abyste se na úvod stručně představil a řekl nám, jak dlouho již v oboru transportních strojů pracujete. Já již pomalu rekapituluji, protože letos v OTISu končím a odcházím do důchodu. Pracuji v něm od samého začátku, tj. od roku 1991, kdy OTIS vstoupil do společného podniku se státní akciovou společností TRANZA a.s.. V předchozí firmě což byla Transporta Břeclav a později TRANZA a.s., jsem působil od roku V OTISu jsem pracoval nejprve ve funkci finančního ředitele a od roku 2003 jsem statutárním zástupcem a generálním ředitelem. Můžete nám také představit firmu OTIS a.s.? Původní TRANSPORTA Břeclav v nějaké podobě existovala již od roku 1915 a původně vyráběla snad zemědělské stroje, výtahy až později. V roce 1989 byla Břeclavská TRANS- PORTA s tehdejším Brněnským závodem transformována na akciovou společnost TRANZA Břeclav. V roce 1991 vytvořila s americkou firmou OTIS společný podnik, do kterého Břeclavská TRANZA vložila část zabývající se výrobou výtahů a OTIS ve výši 51% vložil hotovost. To přineslo zásadní změny ve vývoji nové firmy a velmi rychle jsme ji s pomocí know-how od firmy OTIS dostali na evropskou ROZHOVOR s generálním ředitelem firmy OTIS a.s. Ing. Ladislavem Janouškem a v některých aspektech snad i světovou úroveň. ale zodpovědnost tím ze sebe samozřejmě nesejmou. Zahraniční majitelé budov jsou v tomto V Břeclavi byla časem zastavena výroba výtahů a bylo vybudováno modernizační centrum ohledu mnohem dále, ale i u nás se právní vědomí za posledních 10 let hodně změnilo. výtahů pro celou Evropu. Je pro čtenáře možná zajímavost, že my jsme vlastně pokračovatelé Na schůzi v sušárně nebo prádelně domu rozumí výtahům úplně všichni a křičí na nás, že firmy, která dodala většinu výtahů do panelových domů a proto jejich problémy velmi dobře je strašíme zodpovědností jen proto, abychom známe. Firma OTIS oslavila před dvěma roky na nich vydělali. Nechápou ale jednu věc, i v jejich panelovém domě může bydlet nebo se jen 150 let od svého založení a nese jméno po panu Otisovi, který je autorem zachycovačů, které svézt výtahem manažer zahraniční firmy s vysokým měsíčním platem. Pokud se ve výtahu zraní zabraňují spadnutí výtahu. Od té doby se vlastně v širším měřítku mohly stavět výškové budovy, protože bezpečná vertikální doprava byla družstvo platit celoživotní rentu ve výši stano- a dokonce s trvalými následky, bude mu muset dostupná. V tomto směru patří firmě OTIS první vené soudem. Menší bytové družstvo to pak místo a se jménem OTIS je nejvíce spojována může klidně finančně úplně zruinovat a z majitelů bytů se přes noc mohou stát nájemníci. snaha o zvyšování bezpečnosti výtahů. Kde všude dnes OTIS působí? Dělá firma OTIS takhle rozsáhlou modernizaci i v jiných lokalitách, případně přímo na ji- OTIS působí celosvětově ve 197 zemích. My díky modernizačnímu centru v Břeclavi své působení neomezujeme jen na Českou republiku, Ano, ale vy v České Lípě jste byli první. ných bytových družstvech? ale vyvážíme do všech zemí Evropské Unie. Nemohu být konkrétní ale vím, že řada velkých družstev se zajímala o váš postup řešení Nejvíce výrobků továrny prodáme na našem trhu a potom je to dle pořadí pravidelných dodávek v Rakousku, Finsku, Slovensku, zbývající dět. V současné době běží dvě akce takového a nezbylo jim někdy nic jiného než tiše závi- země EU nakupují dle individuálních požadavků. Málo jsme se zatím prosadili v Německu, bytová družstva neměla takovou odvahu a vy- rozsahu v Čechách a dvě na Moravě. Ostatní protože tam je na trhu velké množství menších měňují jednotlivé výtahy postupně. Při takové lokálních firem, ale pracujeme na tom. Segment akci je důležité, aby majitel výtahů měl dostatek modernizací se hodně rozvíjí, protože majitelé informací a mohl se kvalifikovaně rozhodnout. domů si stále více uvědomují svojí zodpovědnost za provoz výtahů a jejich bezpečnost. Dnes ve vedení družstev nejsou ve většině případů Je to těžké, protože ani v představenstvech ani děláme více jak 500 modernizací za rok. profesionální manageři na problematiku výtahů. Ano, v poslední době se hodně mluví o bezpečnosti a také o zanedbanosti výtahů. Na druností si majitel často udělá ze všech rizik, které Na základě informací a podle finančních možhou stranu i na našem družstvu často slyšíme, na výtazích jsou určitý žebříček a odstraní třeba že modernizací jen vytahujeme lidem peníze jen ta nejzávažnější. Je škoda, že v ČR se modernizaci výtahů nevěnuje více stát a nepřispívá z kapes. Dovolte mi tuto otázku pojmout trochu jinak. na ní. Například ve Španělsku přispěl stát všem Výtah, dle našich zkušeností obrovským způsobem ovlivňuje psychiku a náladu člověka. ří. Jejich absence je vůbec nejčastějším zdrojem majitelům výtahů na doplnění kabinových dve- Dá se dokonce říci, že ovlivňuje spokojenost úrazů. národa. Lidé ráno vyjdou z bytu a na cestu ven z vyššího domu použijí výtah. Dopraví se do práce a většinou zase jdou do výtahu než se dostanou na pracoviště. Výtahy tak každý den doslova svezou co do počtu celý národ, protože u nás každý den použije výtah asi 10 mil. lidí. Výtah vám může zkazit náladu hned ráno, když nefunguje. Je spočítáno, že člověk je ochoten čekat na výtah, aniž by se stresoval asi 40 vteřin. Pak propadá nejistotě, znervózní a nejčastěji začne nadávat. Ale teď k bezpečnosti. Právníci přirovnávají výtah k dopravnímu prostředku a z tohoto srovnání se odvozuje i zodpovědnost za jeho provoz. Neštěstí ve výtazích se statisticky na rozdíl od těch silničních nijak nesledují. Únie výtahového průmyslu má k dispozici data od soudních znalců. Počet úmrtí ve výtahu za rok nepřesáhne číslo 5, počet úrazů dosahuje několik desítek. Mohl bych říct, že majitelé domů se dělí na 2 tábory. Jedni modernizaci řeší, protože si svojí zodpovědnost uvědomují a druzí ji absolutně neakceptují. Jsou dokonce ochotni dát na výtah ceduli s nápisem: Jízda na vlastní nebezpečí,

5 Výměna výtahů u nás na družstvu bude probíhat 3 roky. Před tím se minimálně rok ve spolupráci s vašimi techniky a obchodníky připravovala. Zaznamenáme za toto období nějaké technické novinky, které by se případně do našich nových výtahů mohly promítnout. Největší novinkou je náš nový pohon výtahu označovaný jako GEN2 MOD. Je to zcela nový revoluční pohon, kdy se díky miniaturizaci prakticky vše stěhuje u nových výtahů ze strojovny přímo do šachty. Základem je kompaktní bezpřevodový stroj velmi malých rozměrů, s motorem s permanentními magnety. Místo ocelového lana se používají ploché pásy s polyuretanovým povrchem. Znamená to snížení spotřeby elektrické energie (až o 30%), prodloužení životnosti a výrazné snížení hlučnosti. Tento pohon nám dodává naše továrna v Břeclavi. Máme vyzkoušeno jeho napojení na rozvaděče, které jsme v první etapě montovali do vašich strojoven. Jsme připraveni ho do vašich nových výtahů montovat. Druhou novinkou je diodové osvětlení kabin namísto obyčejných žárovek nebo zářivek. To se v současné době prověřuje v našich zkušebnách a od března letošního roku bude rovněž k dispozici. I to by mělo přinést velké snížení spotřeby. A ve výtahu se svítit musí česká norma říká, že kabina musí být osvětlena už když se do ní vstupuje. Tak velká akce, jako se odehrává na vašem družstvu od nás vyžadovala se mnohému naučit. Museli jsme promýšlet každý krok a tím zvýšit rentabilitu a produktivitu a díky tomu můžeme také zkracovat termíny při současné výměně kabin. Naší výhodou je, že se na to můžeme připravit ve své vlastní továrně v Břeclavi a nemusíme tudíž improvizovat. Jsme jedna z mála firem, která provádí všechno na klíč včetně stavebních úprav a máme na to příslušné certifikáty. Děkujeme za rozhovor Od platí nový dodatek k Rámcové pojistné smlouvě č , prostřednictvím které mají naše družstvo a některá SVJ pro která provádíme správu, pojištěni svůj majetek u Kooperativy a.s. Tento dodatek mění některé základní parametry smlouvy. Došlo k navýšení deklarovaných cen nemovitostí o 20% a tak celkový majetek, který je pojištěn touto smlouvou dosahuje 11 miliard korun. Aby nedošlo k razantnímu navýšení ceny pojištění, došlo ke snížení sazeb pojistného a to v rozmezí 13 až 30 %. Tím je celkově pojištění nákladnější pouze nepatrně. V našem případě se jedná o navýšení ceny o 1%. Další významnou změnou je rozšíření rozsahu na riziko kouř, tedy o škody způsobené kouřem a jeho účinky. V oblasti pojištění odpovědnosti za škodu je vítaná změna, kdy je nově zavedena možnost využít místo spoluúčasti franšízu 1000 Kč, což přinese finanční i administrativní úsporu při jejím vyplácení. Z hlediska rozsahu pojištění bylo zvýrazněno i pojištění o krytí čistých finančních škod, tedy újmy vyjadřitelné v penězích, aniž by muselo dojít k současné újmě na majetku, životě a zdraví. Ve smluvně nepovinné části bylo sníženo pojistné u hasicích přístrojů a doplněna byla možnost pojištění strojních technologií výtahů a vzduchotechniky. Pro všechny, kteří bydlí v našich pojištěných domech je možné získat u nové smlouvy na pojištění domácnosti slevu 30%. V ostatních ustanoveních je nově začleněno ujednání o nenamítnutí podpojištění v průběhu trvání rámcové smlouvy. Smlouva je pro družstvo i pro SVJ, která ji využívají, velmi výhodná. V posledních EKONOMIKA Nové pojištění majetku OSBD Česká Lípa letech je však možné sledovat mírný nárůst počtu pojistných událostí a s tím je spojen velmi značný nárůst administrativy. Tu se nám zatím daří zvládat, a to i tehdy, když je dokladová složka pojistné události velmi složitá a rozsáhlá. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Pravidla proplácení individuálně měněných oken a lodžiových stěn Před pěti lety v lednu 2004 přijalo družstvo směrnici o hrazení oprav společných částí domu, realizovaných uživateli. Konkrétně se jedná o známé kompenzace za individuálně měněná okna, výměnu lodžiových stěn či zateplení lodžií. Smyslem předpisu je navrácení ušetřených prostředků zpět lidem, kteří si v předstihu tuto výměnu či opravu již zaplatili ze svého. Výše náhrady není závislá na tom, kolik peněz vydal jednotlivý uživatel, ale kolik peněz ušetřil dům tím, že nemusel tuto opravu či výměnu hradit. Podmínkou proplacení je samozřejmě dodržení všech technických parametrů opravy či výměny a splnění administrativních kroků písemná žádost o povolení a následně o proplacení. K proplacení dojde nejdřív po dokončení akce v domě a zaplacení konečné faktury realizační firmě. Největším kamenem úrazu je vždy rozúčtovací klíč. Na rozdíl od individuálně financovaných oprav, kdy náklad je samozřejmě závislý např. na počtu oken či velikosti lodžie, je oprava společných částí domu proplácena dle velikosti bytu, což vyplývá z platné legislativy. Je samozřejmé, že při nepoměru velikostí bytů a počtu oken neodpovídá kompenzace vynaloženým nákladům. Dalším nepříjemným překvapením pro žadatele je skutečnost, že se musí podílet na financování např. výměny chodbových či sklepních oknech nebo vstupních dveří. A pokud máte malý byt, může být účast na společných oknech vyšší než výše vrácených prostředků za bytová okna, takže místo kompenzace vás čeká ještě další platba. Nově zavedeným pravidlem v proplácení je zohlednění stáří oken. Čím jsou okna starší, tím je pochopitelně krácení výraznější a kompenzace tedy nižší. První krácení je po pěti letech stáří, nulová kompenzace bude v případě stáří oken 30 let, což nepředpokládáme, že by kdy nastalo. Může samozřejmě nastat i případ, že si někdo nechá namonotvat okna natolik nekvalitní, že je neuznáme. Chráníme tím samozřejmě ostatní uživatele v domě, aby nemuseli platit někomu za nekvalitní práci a materiál. V takovém případě má postižený uživatel jedinou možnost nechat si okna vyměnit znovu s celým domem. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD 5

6 Porovnání ceny tepla mezi jednotlivými dodavateli v okrese Česká Lípa NOVÝ BOR TEPLO Nový Bor 358,15 Kč 450,00 Kč 476,72 Kč ČESKÁ LÍPA Českolipská teplárenská a.s. výměník domovní předávací stanice 436,79 Kč 446,10 Kč 501,40 Kč 508,30 Kč 497,12 Kč 508,11 Kč v době uzávěrky vydání Zpravodaje ( ) ještě nebyla skutečná cena roku 2008 od všech dodavatelů známa přeběžná cena od ,00 Kč 637,43 Kč 647,24 Kč STRÁŽ POD RALSKEM Energetické centrum Stráž a.s. 428,13 Kč 511,19 Kč 506,11 Kč 571,41 Kč MIMOŇ Energie Holding a.s. Praha 381,23 Kč 388,86 Kč 425,34 Kč 503,58 Kč ZÁKUPY RK Kouba Česká Lípa 354,54 Kč 409,50 Kč 406,72 Kč 626,72 Kč DUBÁ Českolipská teplárenská a.s. 322,00 Kč 398,80 Kč 515,97 Kč 616,29 Kč CVIKOV Služby města Cvikova s.r.o. Cvikov kotelna K2 kotelna K9 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Jablonec nad Nisou 427,48 Kč 414,51 Kč 538,51 Kč 517,34 Kč 541,16 Kč 499,70 Kč 449,59 Kč 510,22 Kč 574,35 Kč 686,70 Kč DOKSY Lenoxa a.s. Liberec 482,13 Kč 579,84 Kč 647,78 Kč 772,13 Kč KAMENICKÝ ŠENOV PRECIOSA - LUSTRY, a.s. Kamenický Šenov 371,84 Kč 419,38 Kč 398,30 Kč V minulém vydání byla použita pracovní tabulka, ke které si tiskařský šotek přidal i klamavý komentář. Po vyhodnocení roku 2008 a dodání cen od všech dodavatelů bude otištěn kompletní přehled. Jana Kubátová, energetik OSBD 6

7 TELEVIZE PO INTERNETU TELEVIZE Připravili jsme pro Vás novou službu digitální televize IPTV. Díky této službě můžete přijímat digitálně televizní vysílání na vašem televizoru v mnohem vyšší kvalitě. Ke službě připravujeme také službu Video on Demand (online digitální videopůjčovnu). clnet.cz Tématické programové balíčky FILM HBO FILM Ceny balíčků Hlavní programové balíčky BASIC STANDARD 199Kč 399Kč Tématické programové balíčky FILM 149Kč HBO FILM 299Kč DOKUMENT 99Kč SPORT 99Kč MUSIC 99Kč DĚTSKÉ 99Kč EROTIC 149Kč EROTIC2 149Kč EROTIC MAX 249Kč Pro výběr tématických balíčků je nutné mít objednaný jeden z hlavních balíčků. Hlavní programové balíčky DOKUMENT SPORT MUSIC DĚTSKÉ EROTIC BASIC EROTIC2 STANDARD EROTIC MAX Změna programů vyhrazena. SPECIÁLNÍ NABÍDKA pokud si objednáte internet, televizi i telefon, platíte pouze 690,- Kč s DPH měsíčně. INTERNET Připojení k internetu nabízí naše společnost již několik let a v současné době je připojeno k naší síti již více jak 7500 domácností a firem na českolipsku. Pokud se chcete připojit i Vy, není nic jednoduššího. Stačí zavolat na tel. čísla , , , anebo napsat na mailovou adresu a domluvíme si vše potřebné. PAUŠÁLY NA OPTICE PAUŠÁLY MIMO OPTIKU 3072 kbit/s 490,- Kč 6144 kbit/s 770,- Kč kbit/s 1290,- Kč 1024 kbit/s 490,- Kč 2048 kbit/s 770,- Kč 4096 kbit/s 1290,- Kč TELEFON VOIP clnet.cz Telefonovani pres internet (VOIP) Nabízíme Vám možnost telefonování přes Vaši internetovou přípojku (VOIP) bez nutnosti vlastnit pevnou tel. linku a za velmi nízký měsíční paušální poplatek. Obdržíte vlastní telefoní číslo! Navštivte nás na adrese: Mariánská 212, Česká Lípa nebo nám napište na: nebo nám zavolejte na tel.: , ,

8 Deset kilometrů samoty slibuje naše dnešní procházka z Hradčan do Provodína. Podle neposkvrněného sněhu to vypadá, že zelenou trasu za celou zimu nikdo neprošlápl. Kdo jste ještě neviděli Psí kostely a Skalní bránu pod sněhovou peřinou, neváhejte. A pokud je zrovna obleva, pak vězte, že v pískovcích zase takové mokro nebývá. Hradčany jsou turistickým cílem především pro cyklisty a teď v zimě je trochu problém se do nich dostat, ale jde to. Ve všední dny a v sobotu následovně: vlakem z České Lípy do Doks a pak autobusem, který staví u hotelu Sport, až do Mimoně. Restaurace Osamělá hvězda sice přes zimu nefunguje, ale zoologická ano, takže výlet můžeme začít zde. Jako první zaujme každého určitě kanec, který nedočkavě panáčkuje u ohrady. Ale své fanoušky má i krkavec či bezzubý lišák, který by se nechal rád podrbat za ušima jako jezevčík. Od autobusové zastávky až do Provodína půjdeme po zelené značce a podle ukazatelů by to mělo být skutečně těch slíbených deset kilometrů. Jen co Hradčany opustíme, můžeme odbočit na Havraní skálu, odkud je pěkný výhled na letiště či meandry Ploučnice (samozřejmě, když je solidní viditelnost, což mně se poslední dobou nestává). Od cesty, po níž přijíždějí do Hradčan cyklisté, odbočíme do lesů v Kraví rokli. Zdejší pískovcové útvary moc nezaostávají za těmi v Českém ráji. Mají navíc jednu přednost můžeme si je prohlédnout v klidu sami a nemusíme čekat, až se u nich udělá místo jako třeba na Hruboskalsku. Nad Kraví roklí se od nás odpojí modrá značka, která vede do krásných bukových lesů pod Pecí a Dělovou stezkou. My vystoupáme k Jelenímu vrchu, odkud je to již jen několik metrů do Psích kostelů. Jeskynní komplex se TIP NA VÝLET Psí kostely pod sněhem sedmi vchody je největší atrakcí naší cesty. Pět set metrů od Psích kostelů je další místní rarita Skalní brána, taková malá kopie brány Pravčické. A opět si budeme pochvalovat, jak tady nikdo není. Skoro bych řekl, že teď pod sněhem je pískovcový útvar fotogeničtější. Všichni mě přesvědčují, že zespodu vypadá jako velký lev. Nedaleko za bránou narazíme na oplocení obory Vojenských lesů, podél kterého půjdeme takřka až do Provodína. Při troše štěstí hned na jeho kraji, kde je krmelec, můžeme pozorovat daňčí zvěř. Nejpůsobivějším úsekem druhé poloviny výpravy je Hraniční důl, jímž sestoupíme až k železniční trati. Podél ní dojdeme na vlakové nádraží Jestřebí, odkud se pohodlně vrátíme do Lípy. Pokud zrovna nic nejede, nemusíme zoufat, na dohled jsou dvě hospody. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY PROSINEC - LEDEN * V českolipském kině Crystal jsou zcela nová sedadla, která nahradila původní sedačky z 80. let. Zamilované páry naleznou v poslední řadě speciální dvojsedačky. * Neznámý pachatel poničil památník obětem pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide v České Lípě vedle ZŠ Špičák. Vytrhal z něj 15 ze 17 plastových odlitků židovských hvězd a na ústřední desce chybějí dvě plastová písmena. * Vánočním překvapením na vodním hradě Lipý byl částečně opravený gotický most. Nejméně 250 let byl zasypán a v minulém roce ho památkáři odkryly a doplnily klenby, takže se po něm dá opět chodit. * Škody za 20 milionů korun napáchal noční požár na Štědrý den v České Lípě, který prakticky zničil soukromou autolakovnu a poškodil i vozy v sousedním autobazaru. * Crystalex Nový Bor kvůli nedostatku peněz zcela zastavil výrobu. O práci přišlo 1730, z toho takřka dvě stě z České Lípy. * Falešné tisícikoruny se dostávají mezi tržby v supermarketech na Českolipsku. Od loňského září do dneška jich policisté zaznamenali 15. Falzifikáty vypadají věrohodně. * Město Česká Lípa bude mít od počátku února nového ředitele KD Crystal - Petra Nováka. * Skupina MVV Energie CZ, která patří k největším dodavatelům tepla v Česku, dokončila v půlce ledna převzetí Českolipské teplárenské společnosti. * Útlum v automobilovém průmyslu má na Českolipsku první oběti i mezi cizinci. O práci přišla část mongolských pracovníků, které zaměstnává výrobce autosedaček Johnson Controls. * V úterý 20. ledna krátce před 18. hodinou došlo na pobočce České pošty v Okružní ulici na sídlišti Sever v České Lípě k loupežnému přepadení dvou pracovnic přepážky. Lupič si odnesl takřka dvě stě tisíc korun. 8 Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jedenkrát za dva měsíce v nákladu 10 tis. výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s regionálním zpravodajským serverem I-Noviny.cz a jeho redaktory. Veškerá práva vyhrazena. Výrobu, sazbu a inzerci zajišťuje vydavatelství Jindřich Hladík, tel.: , fax: Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomash Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku i KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320, tel.: , fax: