ČÍSLO 12 / ROČNÍK X PROSINEC 2008 Cena 7 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 12 / ROČNÍK X PROSINEC 2008 Cena 7 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 12 / ROČNÍK X PROSINEC 2008 Cena 7 Kč První sněhová nadílka přišla letos už 21. listopadu a takto to vypadalo v zámeckém parku. Foto: Blanka Prudilová Vážení a milí spoluobčané, v těchto dnech nastal čas adventní, kdy jsme v čase očekávání a s rychle se blížícím koncem roku 2008 se také přibližuje krásná doba Vánoc. O nich se staletí traduje, že otevírají lidská srdce, kdy i dospělí si vzájemně projevují lásku, více ji dávají najevo a nestydí se za ni. Tento čas dává ojedinělou příležitost k odpuštění a usmíření všude tam, kde mohlo dojít během roku k lidskému nedorozumění. Připomeňme si při krásných vánočních radostech i starostech, že křesťané na celém světě slaví v tuto dobu narození Ježíše Krista. Máme před sebou rok 2009 a přemýšlíme, jaký asi bude. Lepší nebo horší? Nevíme, ale bude to hodně záležet jen na nás. Dovolte, abych Vám ze srdce popřál do Nového roku 2009 hodně štěstí, zdraví, pohody v osobním i pracovním životě a našemu krásnému městu Lipník nad Bečvou jen to nejlepší. Miloslav Přikryl, starosta města

2 STRANA 2 Významný pozitivní dopad na dopravní situaci na Moravě bude mít nový úsek dálnice D1, který slavnostně ŘSD otevřelo 25. listopadu. Dokončením tohoto 16 km dlouhého úseku je již více než polovina projektu D47 v provozu a je to další důležitý krok ke spojení mezi Ostravou, Brnem a Prahou. Dálnice D47 bude od okamžiku uvedení do provozu označena jako dálnice D1. Ta bude v budoucnu mezi Prahou, Brnem, Ostravou a polskou dálnicí A1 u Bohumína dosahovat délky 377 kilometrů. Otevřením uvedeného úseku se celá dálnice D47 dostává za polovinu celkové výstavby, protože v provozu je již 44 km z celkových 80. Jde o předposlední krok před napojením samotné Ostravy. Nicméně už nyní výrazně pomůže především v celkové rychlosti jízdy, neboť se řidiči vyhnou městu Hranice a dalším místům, kde docházelo ke zbytečným zdržením provozu, vysvětluje generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík. Ve smyslu koncepce dálniční sítě České republiky bude úsek Lipník nad Bečvou Bělotín tvořit souběh dálnice D1 (od Brna) a rychlostní silnice R35 (od Olomouce) na jedné straně a dálnice D1/D47 (na Ostravu) a rychlostní silnice R48 (na Frýdek-Místek) na straně druhé. Vedle ekonomického a dopravního přínosu je úsek zajímavý také svým technickým provedením. Jde o šestipruhovou dálnici, která řidičům poskytne maximální komfort při cestování. Na úseku je realizován zahloubený a přesypaný tunel, jenž převádí místní komunikaci, plynovod a KRÁTCE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU MĚSTSKÝ ÚŘAD OTEVŘEN NOVÝ ŠESTIPRUHOVÝ ÚSEK DÁLNICE D1 MEZI LIPNÍKEM NAD BEČVOU A BĚLOTÍNEM Přestřihnutí pásky uvedení dálnice do provozu Novináři měli zájem o názor starostů, zde odpovídá na otázky TV Nova starosta Lipníka n. B. M. Přikryl Rada města svým rozpočtovým opatřením přesunula finanční prostředky na rekonstrukci veřejného osvětlení v zámeckém parku pět svítidel bude uvedeno do funkčního stavu ještě do konce tohoto roku. Investorem jsou Technické služby města Lipníka nad Bečvou. Na webových stránkách města (www.mesto-lipnik.cz) se v sekci občan objevil seznam válečných hrobů a pietních míst v Lipníku nad Bečvou a okolí. Zde jsou umístěny základní informace o těchto pietních místech včetně fotografií. V letošním roce byly dokončeny tyto velké investiční akce: restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, restaurování křížku v Trnávce, rekonstrukce východního křídla zámku na spisovnu městského úřadu, vybudování víceúčelového hřiště v Komenského sadech, vybudování infrastruktury pro rodinné domy v ulici Tyršova. Stále ještě probíhá oprava MŠ Na Zelince. m Drahotušský potok. Počet mostů dosáhl počtu 25. Stavba zahrnuje čtyři mimoúrovňové křižovatky (výjezdy) Lipník nad Bečvou, Hranice, dálniční křižovatku Bělotín a Bělotín. Součástí stavby je také cca 2 km dlouhý přivaděč Bělotín, kterým je D1 napojena na rychlostní silnici R48 od Frýdku-Místku. Tím tedy rovněž vznikl nový začátek této zatím ne ve všech úsecích dokončené rychlostní silnice končící na polských hranicích u Českého Těšína. V úsecích přilehlých k zástavbě jsou navržena protihluková opatření, která dosahují celkové délky téměř sedmi kilometrů. Na ně navazuje oplocení dálnice ve většině její délky. Hlavní trasa dálnice je opatřena cementobetonovým krytem, úseky přiléhající k mostním konstrukcím a přivaděč Bělotín krytem živičným. Poloha dálnice v úseku Lipník n. B. Bělotín byla určena na základě procesu výběru koridorů dálnice D47 v celé délce trasy této dálnice, tedy od Vyškova do Ostravy. Hlavní trasa úseku prochází v blízkosti měst Lipník n. B., Hranice a Bělotín. Na severu je vymezena úpatím Oderských vrchů a na jihu železniční tratí Přerov Hranice Studénka. ŘSD TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo se sejde v roce 2009: 10. února, 7. dubna, 16. června, 22. září, 3. listopadu a 15. prosince. Rada města má svá jednání častěji, v roce 2009 to bude: 5. a 26. ledna, 16. února, 9. a 23. března, 20. dubna, 11. května, 1. a 29. června, 24. srpna, 7. září, 5. a 19. října, 9. a 30. listopadu. m

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY V souvislosti se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů se od roku 2007 pořizují územně analytické podklady (ÚAP) obcí a krajů jako nový nástroj územního plánování na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů. Město získalo dotaci na projekt Územně analytické podklady obcí ORP Lipník nad Bečvou ve výši Kč. Projekt je realizován v rámci: Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast podpory 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Zahrnuje zpracování územně analytických podkladů, vytvoření databáze informací o území, analýzy a rozpracování poskytnutých dat, vypracování rozboru udržitelného rozvoje území a obsahuje zjištění nerovnoměrných stavů z hlediska udržitelného rozvoje území a vydefinování problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Územně analytické podklady budou slou - žit k trvalému zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití a záměrů na provedení změn v území. Tyto informace se budou využívat mimo jiné i při zpracování územních plánů obcí ve správním území Lipníku n. Bečvou. Žádosti o přidělení grantů se přijí - mají jednou ročně, a to vždy v termínu od 2. ledna do 31. ledna daného kalendářního roku. Uzávěrka přijímání žádostí na rok 2009 je 31. ledna Granty jsou účelové dotace přidělené městem Lipník n. B. na projekty, schválené Zastupitelstvem města Lipník n. B. Přidělují se za účelem obohacení a zpestření kulturního a společenského života města, aktivit v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti, dále za účelem podpory a rozvoje sportu ve městě, se zvláštním zřetelem na vyplnění volného času dětí a mládeže. Cílem je také podpora akcí cestovního ruchu na území města a aktivit, které vhodným způsobem a za účasti občanů města reprezentují město nebo které zdůrazňují kulturní a historické tradice města. Předkladateli žádosti o grant mohou být fyzické osoby a právnické osoby charakteru neziskových organizací (spolky, soubory, občanská sdružení, nadace a další organizace nekomerčního charakteru) a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky. Jedna organizace může předložit i více žádostí na různé projekty. Formuláře najdete na webových stránkách města, v sekci Žádosti a formuláře (úvodní strana sloupec vpravo). Žádosti o granty v sociální oblasti přijímá odbor sociálních věcí a zdravotnictví, v oblastech kultura, sportu a zájmové činnosti pak odbor školství a kultury. V roce 2009 je možné žádat o grant v následujících oblastech: 1) Kultura a) podpora kulturních tradic města b) činnost kulturních spolků a souborů, zejména se zapojením dětí a mládeže c) kulturně vzdělávací činnost (výstavy, expozice, semináře, vzdělávací akce, celoživotní vzdělávání) d) publikační a vydavatelská činnost zaměřená na Lipník nad Bečvou e) přehlídky, festivaly, významné umělecké a kulturní počiny na území města INFO-KANÁL Jde o informace o dění ve vybraných oblastech života v Lipníku n. B. (např. informace o termínech jednání zastupitelstva města, konání významných kulturních, sportovních a společenských akcí, změnách ve výši místních poplatků, o nových obecně závazných vyhláškách apod.) a současně s důrazem na okamžité informování při vzniku negativních jevů a mimořádných událostí (např. přerušení dodávek vody, plynu, elektrické energie, ekologické havárie a živelní pohromy apod.). Formát u umožňuje zaslání rozsáhlejší informace než SMS. Nová moderní služba umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrované ové adresy formou výstižných zpráv. Takto rozesílané zprávy si adresáty najdou prakticky kdekoliv, kde existuje možnost připojení k internetu. V dnešní době, kdy internet používá zvyšující se počet lidí, město nabízí efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých informací. Včasná informovanost se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci. Služba funguje již od listopadu 2006 a dnes už je jejím prostřednictvím pravidelně informováno několik stovek občanů přidejte se k nim! Je možné se přihlásit do systému i pomocí interaktivního formuláře na webových stránkách města. Stačí, když zájemce vyplní přihlašovací formulář na (sloupec vpravo na úvodní straně info-kanál ) a kliknutím na příslušné políčko ho odešle. Město zaregistruje zájemce do databáze příjemců a pošle mu ověřovací zprávu. Po jejím potvrzení už bude dostávat ové zprávy i na svůj stůl. KT ŽÁDOSTI O GRANTY SE PODÁVAJÍ JIŽ V LEDNU 2) Sport a tělovýchova a) činnost aktivit pro volný čas dětí a mládeže v oblasti sportu b) dlouhodobé (celosezónní) soutěže jednotlivců a družstev c) turnaje jednotlivců a družstev d) sportovní akce 3) Zájmová činnost a) činnost aktivit pro volný čas dětí a mládeže v oblasti zájmových činností b) soutěže jednotlivců a družstev v zájmových činnostech c) prezentace, výstavy 4) Sociální oblast a) činnosti v oblasti sociálních a zdravotnických služeb b) projekty a činnosti v oblasti protidrogové prevence c) projekty a činnosti v oblasti péče o staré a zdravotně postižené občany d) činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality m

4 STRANA 4 TITUL TALENT ROKU 2008 Blíží se konec roku a s ním přichází opět období bilancování a hodnocení. Komise pro využití volného času Města Lipníka nad Bečvou již popáté připravuje ocenění zajímavých kulturních a uměleckých počinů dětí, mládeže i dospělých, reprezentujících naše město, region i zemi. Jde o autorské i interpretační úspěchy v oblasti hudby, tance, literatury, filmu, výtvarného umění, dramatického umění, multimédií ap., dosažené v průběhu roku Nominace je vyhlašována pro 3 kategorie: 1. DĚTI a mládež do 19 let, a to jak jednotlivci, tak kolektivy 2. SENIOŘI za celoživotní zásluhy na poli kulturním 3. OSTATNÍ za mimořádné zásluhy o rozvoj kulturního života našeho města, do které může být nominován jednotlivec či kolektiv i mimo věkový rozsah dětí do 19 let a seniorů. TITUL SPORTOVEC ROKU 2008 Již posedmé připravuje komise ocenění sportovců, kteří svými výkony vzorně reprezentují své město. Komise vyzývá veřejnost, rodiče, všechny školy, sportovní kluby, zájmové organizace a další subjekty, zajišťující sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých na území našeho města, k nominaci těch nejlepších, nejúspěšnějších a nejvýraznějších sportovních osobností, které v kalendářním roce 2008 dosáhly největších sportovních úspěchů. Nominace je vyhlašována pro 3 kategorie: 1. DĚTI a mládež do 19 let, a to jak jednotlivci, tak kolektivy 2. SENIOŘI za celoživotní přínos rozvoji sportu v našem městě 3. OSTATNÍ za mimořádně kvalitní reprezentaci našeho města a propagaci sportu v Lipníku n. B., do které může být nominován jednotlivec či kolektiv i mimo věkový rozsah dětí do 19 let a seniorů. Nominovat mohou jak organizace: školy, zájmové kroužky a soubory, instituce, spolky a sdružení, tak jednotlivci: rodiče nebo příbuzní a přátelé, fanoušci a příznivci. Všechny nominace musí obsahovat: jméno a příjmení nominovaného MĚSTSKÝ ÚŘAD VÝZVA K NOMINACÍM NA TITUL TALENT ROKU 2008 A SPORTOVEC ROKU 2008 Možná, že i vy jste si v posledních dnech všimli nově přistavěných E-boxů (malých, sotva metr vysokých čtyřhranných nádob) u vchodu do Městské knihovny Lipník a ve vestibulu zámku. Tyto E-boxy byly Městu Lipník nad Bečvou nabídnuty kolektivním systémem ASEKOL, který spolu s dalšími kolektivními systémy (ELEKTROWIN, EKOLAMP a další) zajišťuje pro prodejce elektrospotřebičů zpětný odběr. Město Lipník nad Bečvou usiluje o dostupnější přístup pro zpětný odběr, tedy možnost odevzdání starých a vysloužilých elektrospotřebičů tam, kde začnou svoji další cestu k recyklaci. V horším případě by totiž mohly skončit v kontejnerech či popelnicích na směsný komunální odpad, s kterým by byly uloženy na skládce odpadů. Nyní se proto předměty jako staré nebo rozbité fény, fotoaparáty, diskmany, MP3, holicí strojky, kulmy a další mohou odevzdat do malých E-boxů, které jsou umístěny pro veřejnost na více dostupném místě. I nadále platí, že vysloužilé spotřebiče můžete odevzdat ve sběrném dvoře, kam můžete přivézt i větší spotřebiče jako lednice, televize, PC či pračky. Pravdou je, že po měsíci osazení E-boxů se zatím lidé nenaučili tyto boxy využívat, ale věříme, že důvodem není neukázněnost nebo pohodlnost občanů, nýbrž nevědomost o této možnosti zpětného odběru. Tímto článkem chceme apelovat na všechny, kteří takový vyřazený drobný elektrospotřebič doma mají a chystají se jej odstranit: Použijte E-box, přispějete další kapkou k ochraně životního prostředí. CO JE VLASTNĚ NÁPLNÍ KOLEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ? Novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili Elektro win, a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. rok narození adresa bydliště důvod k nominaci: výčet ocenění, umístění v soutěžích atd. ve sledovaném období roku 2008 kontakt na nominujícího (tel. či , případně adresa) Nominace na titul Talent roku 2008 musí obsahovat: v jaké oblasti kultury a umění dosáhl mimořádných úspěchů Nominace na titul Sportovec roku 2008 musí obsahovat: v jakém odvětví sportu dosáhl mimořádných úspěchů Slavnostní vyhlášení výsledků s kulturním programem připravuje Komise pro využití volného času na začátek února Své nominace talentů i sportovců zasílejte na městský úřad buď elektronickou poštou na adresu nebo poštou na adresu: MĚSTSKÝ ÚŘAD, náměstí T.G.M. 89, Lipník n. Beč , případně osobně na podatelnu městského úřadu nejpozději do středy E-BOX NA VYŘAZENÉ ELEKROSPOTŘEBIČE JE LIDEM BLÍŽE! O VÝSLEDCÍCH HOVOŘÍ ČÍSLA Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je recyklace elektrospotřebičů a perfektně fungující systém zajišťující sběr a následné materiálové využití surovin získaných z vysloužilých elektrospotřebičů. Objektivně o výsledcích práce každého kolektivního systému v České republice je jich zapsáno celkem šest vypovídají čísla. Konkrétně ta, která uvádějí, jaké množství elektrospotřebičů je zpětně odebráno a předáno k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se toto množství uvádí v kilogramech odebraných spotřebičů na občana a rok. V době, kdy společnost Elektrowin započala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Za první rok činnosti kolektivních systémů již toto množství přesahuje 2 kg, z toho Elektrowin ve svém systému sebral více než 1 kg na obyvatele velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů. V celkovém objemu to znamená zvýšení sběru elektrozařízení více než o kg za jeden rok. Do konce roku 2008 se ale současné hodnoty musejí zdvojnásobit. Ukládá nám to evropská směrnice, která stanovila členským zemím zajistit už do konce roku 2006 plnění kvóty 4 kg na obyvatele a rok. Novým členským státům, Irské republice a Řecku umožnila směrnice požádat o prodloužení lhůty k dosažení těchto cílů nejvýše o dva roky. Česko o dvouletý odklad požádalo a získalo jej. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JSOU INFORMACE Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo jak je systém financován. Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách:

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 SENIOŘI OPĚT SPOLEČNĚ V sobotu 22. listopadu se v kulturním domě v Loučce již potřetí společně sešli senioři z Loučky a Podhoří. Úloha hlavního organizátora setkání připadla stejně jako loni a předloni p. Suchánkovi z Osadního výboru Loučka a p. Ovískovi, který zastupoval Osadní výbor Podhoří. A právě oba tito pánové společně přivítali všechny přítomné seniory úvodním přípitkem. Poté následovalo téměř hodinové vystoupení žáků z mateřské a základní školy v Loučce. Paní učitelky si speciálně pro tuto příležitost s dětmi připravily program, který jistě potěšil přítomné seniory, ale i rodiče, kteří své děti ochotně přivezli z Bohuslávek a Podhoří. Děti ze školy a školky měly totiž ten den ještě jedno vystoupení, a to v Bohuslávkách. K poslechu a tanci hrálo již tradičně hudební seskupení Foltýnek a syn. Zatímco se v loňském roce na tanečním parketu objevovali jenom ti odvážnější, letos bylo tanečních párů mnohem více. I když venku mrzlo a padal sníh, byl kulturní dům zcela zaplněn. To byla ta nejlepší odměna pro všechny, kteří se organizačně spolupodíleli na letošním setkání. Takže již dnes víme, že se příští rok společně sejdeme v Loučce opět. Za osadní výbor v Loučce Martin Drietomský NABÍZÍ Základní sociální poradenství, které je bezplatné a nabízí pomoc: radu a podání informací při vyřízení příspěvku na péči pomoc při vyplňování žádostí pomoc při zprostředkování kontaktu s odborníky pomoc při řešení tíživé životní situace pomoc při jednání s orgány veřejné moci Poskytování služby sociální péče pečovatelské služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se spol. prostředím K poskytování pečovatelské služby získala organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace registraci na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje dne Prohlédnout si také můžete internetové stránky organizace na adrese: Kontakt em: Telefonicky: , , SŇATKOVÉ DNY V ROCE 2009 Na rok 2009 stanovila rada města následující dny, určené pro sňatky v obřadní místnosti v budově radnice na nám. TGM 89, v době od 9 do 14 hodin v níže uvedené termíny: 17. ledna, 14. února, 14. března, 18. dubna, 16. května, 20. června, 18. července, 15. srp - na,12. září, 17. října, 14. listopadu, 12. prosince. Bližší informace ke sňatkům je možné zjistit u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 (budova zámku), odbor vnitřních věcí, 1. patro, kancelář č. 206 matrika. Pavel Šik, ved. odb. vnitřních věcí HASIČI Z PODHOŘÍ OPĚT AKCESCHOPNÍ V minulém čísle jsme vás informovali o radosti hasičů z Loučky ze získání automobilu bezúplatným převodem od MVČR a jsme o to více rádi, že netrvalo dlouho a mohli jsme splnit i dlouhodobou potřebu hasičů z Podhoří a obnovit tak jejich akceschopnost zakoupením ojetého automobilu typu ARO, které už v republice dobře slouží u některých dobrovolných jednotek. Vozidlo pro JSDH města Lipník nad Bečvou V-Podhoří bylo zakoupeno z prostředků poskytnutých z rozpočtu města Lipník nad Bečvou a dále z investičního příspěvku Olomouckého kraje a nahradilo tak 28 let staré vozidlo typu Avia. Hasiči teď mají před sebou na vozidle ještě hodně práce. Musejí v něm uložit materiál a prostředky potřebné k výjezdu a doladit drobné detaily, aby vozidlo bylo zcela podle jejich představ, ale čas, který touto prací stráví, bude jistě vynaložen s radostí. Nezbývá než popřát členům jednotky i nám, ať nová technika dobře slouží. Lenka Buryánková, DiS. KT TANEČNÍ PRO STARŠÍ A VĚKEM POKROČILÉ Od 1. října probíhala v sále Kina Svět akce, která byla v našem městě první svého druhu Taneční lekce pro starší a věkem pokročilé. Cílem kurzu pro tuto věkovou kategorii bylo zopakování základních tanečních kroků a další výuka nových kroků, jak standardních, tak latinskoamerických tanců. Kurzy probíhaly pod pomyslnou taktovkou tanečního mistra pana ing. Tumpacha. Taneční nadšenci se scházeli pravidelně každý týden v sále Kina Svět, celkem proběhlo šest lekcí včetně tzv. prodloužené, spolu se studenty středních škol z našeho města. Celý taneční kurz bude završen závěrečnou kolonou, která se uskuteční 19. prosince. (soc.sl.) OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ÚŘADU Městský úřad Lipník n. B. upozorňuje občany, že dne 31. prosince 2008 bude Městský úřad budova radnice i budova zámku z provozních důvodů UZAVŘEN. Děkujeme za pochopení. Ing. Jitka Suchánková, tajemnice MěÚ

6 STRANA 6 V termínu od 25. října do 1. listopadu 2008 jsem se zúčastnil studijního pobytu v Bulharsku v rámci SVES 1, což jsou aktivity organizované a financované EU. Na tuto návštěvu byl gymnáziu udělen grant. Cílem této studijního obytu pro vedoucí pracovníky škol a dalších institucí v rámci EU bylo porovnat aktivity a vzájemně se informovat o možnostech spolupráce v oblasti environmentální výchovy a trvale udržitelného rozvoje. Významným bodem programu bylo také seznámení všech účastníků s aktivitami pořadatelské země. Navštívili jsme několik škol různých stupňů vzdělávání a několik institucí zabývajících se environmentální výchovou v Bulharsku. Na všech navštívených místech jsme byli přijati velmi srdečně a v neformálních diskuzích s žáky nebo pracovníky škol a jiných institucí jsme získali mnoho zajímavých poznatků. Studijní návštěvy se zúčastnili vedoucí pracovníci z Velké Británie, Francie, Švédska, Německa, Polska, Itálie a Slovenska. Z jejich prezentací jednoznačně vyplývá, že ve všech zúčastněných státech se environmentální výchova stále výrazněji promítá do školních vzdělávacích programů. Také účast škol z těchto zemí v různých mezinárodních projektech s touto tematikou je velmi vysoká. Všemi účastníky studijní návštěvy byla vysoce oceňována existence středisek ekologické výchovy fungujících v rámci krajů na území České republiky. Střediska ekologické výchovy u nás poskytují velmi široký servis v oblasti environmen - ŠKOLY RUMUNSKÁ ŠKOLA TAKÉ PLNÁ REFOREM Jako ředitel ZŠ Sluníčko z Lipníka nad Bečvou jsem se zúčastnil projektové schůzky projektu Euroschools On-line běžícího v evropském programu Comenius v rumunském hlavním městě Bukurešť. Naše škola je členem projektového týmu šesti vzdělávacích institucí z Portugalska, Španělska, Francie, Itálie, ČR a Rumunska. Měl jsem tedy dobrou příležitost porovnat, jak reforma probíhá v Rumunsku a u nás. Hlavním mottem té rumunské změny je snaha o změnu myšlení učitelů. Učitelé by měli používat tzv. nové myšlení, nové přístupy, využívat aktivizační metody v práci, pozitivně motivovat žáky k učení, vyučovat činnostně. Všechny vyjmenované činnosti jsou zcela žádoucí i v české škole a učitelé, kterým jde hlavně o jejich žáky, ať už jsou z Rumunska nebo Česka, je aktivně využívají ve svých hodinách. O hodně dál jsme však ve vybavení a vzhledu škol. Přesto je i u nás stále na co si stěžovat a stav není dostatečný, sám neustále bojuji s obnovou a rozvojem vybavení a učebních pomůcek. Rumunské školy však bohužel zamrzly v éře socialismu a stav budov je hodně neutěšený. Rumunsko opravdu patří k nejchudším členům Evropské unie a na infrastruktuře, vybavení škol a na zázemí pro vzdělávací službu bude ještě dlouho pracovat. V čem je však naopak rumunská škola o kus dál před mnohými českými, je vztah veřejnosti ke škole a naopak. Nám v ZŠ Sluníčko se dobře daří spolupracovat s rodiči, máme fungující Klub rodičů, pořádáme setkání a různé tématické oslavy, kterých se většina rodičů aktivně účastní, za což jsem velice vděčný a jsem tomu velmi rád. Ve vztahu k veřejnosti máme ale také slabší stránky, na kterých pracujeme. Proto jsem byl příjemně překvapený, jakému velkému zájmu se naše projektové setkání i škola jako taková těšili. Na setkání s námi přišli nejen rodiče žáků, ale také představitelé radnice, školní inspekce a dokonce poslanec parlamentu za místní obvod. Schůzky se zúčastnila také řada novinářů a krátký šot se objevil hned ten den v televizi, dokonce na státním okruhu. Takovou spolupráci a zájem, ze strany politické reprezentace, rodičů a médií, může leckterý ředitel české školy svému rumunskému kolegovi jen závidět. Zvlášť tehdy, když se jedná o zprávy opravdu pozitivní. Ing. Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ Sluníčko VYUČOVÁNÍ S VYUŽÍVÁNÍM MULTI-INTELIGENCE V PRAXI Základní škola Sluníčko s. r. o. z Lipníku nad Bečvou si už před mnoha lety vytkla jako svou strategii dlouhodobě se zapojovat do mezinárodní rozvojových projektů a projektů partnerství škol. A daří se jí to. Velmi úspěšně pracuje zejména v programu EU Comenius, který se zaměřuje na budování partnerských sítí škol, na sdílení praktických zkušeností a řešení konkrétních problémů, které mohou mít školy po celé Evropě podobné. V současné chvíli je Sluníčko zapojeno do projektu, který se zaměřuje na využití dětské multi-inteligence ve vyučování. Projekt je už ve svém třetím roce a kromě Sluníčka se ho účastní základní školy z Portugalska (z města Braga), Itálie (z městečka Stigliano), Španělska (z města ), Rumunska (z hlavního města Bukurešti) a koordinátorem projektu je škola ze severu Francie z městečka Tourcoing. Co je to vlastně multi-inteligence a jak ji využít pro efektivnější učení? To je právě otázka, na kterou si školy společně chtějí odpovědět. Každý z nás si jistě vzpomene, že ve škole za svého mládí seděl v lavici, většinou poslouchal výklad a zapisoval učivo. Ale takovýto model je nedostatečný. Mozek mladého člověka pracuje na několika úrovních inteligence, můžeme je pojmenovat např. jako zraková, verbální, matematická, muzikální, pohybová, interpersonální a intrapersonální, systematická. Každý žák pak více nebo méně tíhne k té či oné, to znamená, že se mu lépe učí, když využívá právě tu svou nejsilnější inteligenci. Z toho vyplývá, že nelze učit pouze výkladem nebo pouhým ukazováním schémat. Je potřeba zapojit všechny žáky a všechny vlohy jejich mozku, je třeba střídat metody a postupy ve vyučování s ohledem na různé zaměření žáků. K tomu, aby vše výše popsané bylo efektivní, musí být splněny dvě základní podmínky. Za prvé: učitel musí své žáky dobře znát. A za druhé: musí mít zásobu vhodných postupů a příprav pro své hodiny. Splnění těchto dvou podmínek a aplikace teorie multi-inteligence do praxe výuky anglického jazyka je právě cílem společného snažení zmiňovaných škol. Poslední setkání v Bukurešti, které se konalo listopadu, potvrdilo, že cíle jsou dobře naplňovány a práce přináší své ovoce. Výsledným produktem je totiž jednoduše použitelný balíček pro efektivní výuku angličtiny. Balíček učitelům nabízí nejprve řadu analytických nástrojů a testů, podle kterých blíže pozná zaměření jednotlivých žáků. Ve své druhé části společný produkt ve formě CD-ROMu obsahuje pestrou paletu různých v praxi ověřených činností pro výuku. Aktivity jsou rozděleny do kapitol podle toho, kterou inteligenci zdůrazňují. Také ukázkové hodiny, které pro účastníky setkání připravila hostitelská bukurešťská škola, potvrdily, že žáci učivo lépe a snadněji vstřebávají a že je samotný proces učení více baví. Kromě pravidelných projektových schůzek, výměn učitelů a vý - měn žáků, probíhá velice intenzivní sdílení reálných zkušeností s vyučování na společné webové stránce a při videokonferencích. Získané poznatky tak velice snadno a rychle přenášíme do našeho každodenního vyučování. Ing. Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ Sluníčko STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE GYMNÁZIA V BULHARSKU tální výchovy. Všichni účastníci se velmi pochvalně vyjadřovali především k nabídce pobytových aktivit těchto ekologických center. Také program a aktivity naší školy v oblasti environmentální výchovy byly hodnoceny vysoce pozitivně. Dalším velmi významným cílem mé účasti na tomto studijním pobytu bylo získat kontakty pro mezinárodní spolupráci a výměnu studentů naší školy. Tato část návštěvy také splnila mé očekávání. Získané kontakty s vedoucími pracovníky z výše jmenovaných zemí budou určitě naší školou využity. Závěrem mohu konstatovat, že podobné aktivity určitě přispějí k lepšímu vzájemnému poznání zemí v rámci EU. Mgr. Jiří Kočí ředitel Gymnázia Lipník nad Bečvou

7 ŠKOLY STRANA 7 STRAŠIDELNÝ VEČÍREK Asi 14 dnů před svátkem Halloweenu se děti naší školy začaly do školy těšit. Mohly si totiž vyzdobit třídu zcela podle svého vkusu. Jednotícím prvkem byl blížící se keltský svátek. Třídy se proměnily v ráj duchů, netopýrů a strašidel. Někde byla třída doplněna vyřezanými dýněmi s podzimní výzdobou, někde převládly hroby a parte odešlých duchů. V pátek vše vyvrcholilo krásnými převleky a anglickou konverzační soutěží. Skupinky strašidel a nejrůznějších hororových příšerek prokazovaly Projektovému vyučování v oblasti prevence negativních jevů se na Základní škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301 věnujeme již sedm let. Za tuto dobu jsme od besed a komponovaných pořadů přešli na zážitkové formy práce a postupy řešení situací v rámci vrstevnické podpory. Vytvořili jsme systém prevence, který je zaměřen na děti od šesti do sedmnácti let a je založen na pravidelném a opakujícím se působení na žáky v rámci jednotlivých vyučovacích hodin, projektových dnů a několikadenních pobytů, a hlavně na postupně se měnícím sociálním klimatu ve škole, na kterém se podílejí jak děti, tak dospělí. Podzimní výzdoba, dýně s rozšklebenými úsměvy a strašidelné motivy ovládly 31. října školní zahradu Základní a mateřské školy Sluníčko v Lipníku nad Bečvou. Škola a školka tradičně na podzim pořádají zahradní slavnost pro žáky a jejich rodiče. Motivem letošního setkání byli tentokrát čarodějové, čarodějnice, kostlivci, upíři, duchové, divoženky a vůbec strašidla všeho druhu. Všichni se výborně bavili a nejvíc si rej masek a hry užívaly samozřejmě děti. Malá strašidla musela ukázkově zabalit mumii, zkoušela svou rychlost při zacházení s létajícím koštětem, prověřila zručnost svých čarovných prstů při výrobě strašidýlek, musela zodpovědět strašidelný test a dokázat svou odvahu při stezce hlubokou tmou školní zahrady. Nenudili se však ani rodiče. Mohli ochutnávat omamné lektvary z čarodějného baru připraveného Klubem rodičů a přátel školy, který věnuje výnos z kouzelných dryáků na obnovu vybavení školní zahrady, nebo zakousnout něco z připravených dobrot. Atmosféru pak ještě umocnil soumrak a zahrada se rozzářila desítkami lampionů a dýňových lampiček. Vynikající počasí a té měř intimní prostředí přímo nabádalo k diskuzím rodičů s učiteli a umocňovalo rodinnou atmosféru a otevřenost školy. Přesto se možná někteří zeptají, proč slavíme Halloween. Pohanský svátek mrtvých se slavil dávno před příchodem křesťanství do Evropy (a dávno před objevením Ameriky). Šlo o to, že keltské, germánské a poté i slovanské pohanské národy věřily, že na přelomu října a listopadu se vracejí zlí mrtví ze svých hrobů, aby škodili. Aby se lidé bránili strachu, který ze záhrobí měli, snažili se dělat si z něho legraci, a tak se sami převlékali za nejrůznější strašidelné masky. Po příchodu křesťanství do našich zemí v 10. století n. l. byl zvyk přeměněn na Svátek všech svatých se svým důrazem na úctu k mrtvým předkům. HALLOWEEN NA ZŠ HRANICKÁ své znalosti angličtiny v krátkých scénkách. Získané body proměňovaly na zvláštní halloweenskou měnu spidříky. Za ně si (opět anglicky) mohli nakoupit drobné sladkosti. Tajuplná noc z na proměnila prostory školy Hranická ve strašidelnou pevnost. Žáci páté třídy si četli anglické i české strašidelné pohádky, sami je domýšleli a dramatizovali. Pak museli projít stezkou hrůzy, kde na několika stanovištích plnili různé úkoly. Strašidla tentokrát zastoupili žáci 9.A, kteří si vše připravili Naše důvody, proč uspořádat strašidelný večírek, byly však mnohem prozaičtější. Vždy nám jde hlavně o zábavu a o děti. Samozřejmě děti tím, že poznávají zvyky a kulturu jiných zemí, získávají přehled i nadhled v multikulturním prostředí, kterým se Evropa stala. Hlavním účelem strašidelného večírku byla potřeba společně se pobavit. Zásluhu na tom má nejen škola a učitelé, ale zejména rodiče našich žáků. Děkuji jim za příjemný večer a těším se na naše další setkání třeba v jiném duchu, ale se stejným nadšením. Ing. Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ Sluníčko a vyrobili převleky. Celý večer byl završen poslechem horroru, písničkou a spaním ve škole. ZŠ Hranická PROJEKT KAMARÁD KOUČ OCHRÁNCE 2008 Od přímého vedení dospělými pracovníky na prvním stupni postupně děti získávají více samostatnosti, naučí se řešit problémové situace a touží se stát ochránci (patrony, kouči) mladších spolužáků. Tyto ochránce si vychováváme místo dřívějších peerů a stávají se jimi žáci 8. a 9. tříd, kteří v preventivních aktivitách uspěli nejlépe, mají vybudovány základy právního vědomí, zodpovědnosti a empatie, jsou dobrými vůdci skupiny s přirozenou autoritou a dokáží komunikovat. Tito jedinci pomáhají vyučujícím, vedou jednotlivé skupiny mladších žáků, vysvětlují jim postupy a činnosti, pomáhají organizovat projektové dny i pobytovky. V 9. ročníku však školu opouštějí a my pak na jejich místo každoročně vybíráme nové. V lednu a únoru jsme vytvořili tým pracovníků a koncepci projektových dnů. V listopadu 2008 ochránci sklízejí plody své práce a se svým týmem realizují závěrečné prezentace, kterými pak vyzdobí prostory školy a připravují své kamarády na projektový den Vánoce v zemích EU a světa, který v letošním roce proběhne již podruhé. S koncem kalendářního roku však práce ochránců nekončí. I v dalších letech se s nimi počítá. Celý projekt se snažíme financovat s pomocí dotačních řízení. V roce 2008 nám prostředky poskytl zřizovatel Olomoucký kraj a město Lipník nad Bečvou, kterým tímto děkujeme. Mgr. Hana Odstrčilová, metodik prevence ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301