ČÍSLO 12 / ROČNÍK X PROSINEC 2008 Cena 7 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 12 / ROČNÍK X PROSINEC 2008 Cena 7 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 12 / ROČNÍK X PROSINEC 2008 Cena 7 Kč První sněhová nadílka přišla letos už 21. listopadu a takto to vypadalo v zámeckém parku. Foto: Blanka Prudilová Vážení a milí spoluobčané, v těchto dnech nastal čas adventní, kdy jsme v čase očekávání a s rychle se blížícím koncem roku 2008 se také přibližuje krásná doba Vánoc. O nich se staletí traduje, že otevírají lidská srdce, kdy i dospělí si vzájemně projevují lásku, více ji dávají najevo a nestydí se za ni. Tento čas dává ojedinělou příležitost k odpuštění a usmíření všude tam, kde mohlo dojít během roku k lidskému nedorozumění. Připomeňme si při krásných vánočních radostech i starostech, že křesťané na celém světě slaví v tuto dobu narození Ježíše Krista. Máme před sebou rok 2009 a přemýšlíme, jaký asi bude. Lepší nebo horší? Nevíme, ale bude to hodně záležet jen na nás. Dovolte, abych Vám ze srdce popřál do Nového roku 2009 hodně štěstí, zdraví, pohody v osobním i pracovním životě a našemu krásnému městu Lipník nad Bečvou jen to nejlepší. Miloslav Přikryl, starosta města

2 STRANA 2 Významný pozitivní dopad na dopravní situaci na Moravě bude mít nový úsek dálnice D1, který slavnostně ŘSD otevřelo 25. listopadu. Dokončením tohoto 16 km dlouhého úseku je již více než polovina projektu D47 v provozu a je to další důležitý krok ke spojení mezi Ostravou, Brnem a Prahou. Dálnice D47 bude od okamžiku uvedení do provozu označena jako dálnice D1. Ta bude v budoucnu mezi Prahou, Brnem, Ostravou a polskou dálnicí A1 u Bohumína dosahovat délky 377 kilometrů. Otevřením uvedeného úseku se celá dálnice D47 dostává za polovinu celkové výstavby, protože v provozu je již 44 km z celkových 80. Jde o předposlední krok před napojením samotné Ostravy. Nicméně už nyní výrazně pomůže především v celkové rychlosti jízdy, neboť se řidiči vyhnou městu Hranice a dalším místům, kde docházelo ke zbytečným zdržením provozu, vysvětluje generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík. Ve smyslu koncepce dálniční sítě České republiky bude úsek Lipník nad Bečvou Bělotín tvořit souběh dálnice D1 (od Brna) a rychlostní silnice R35 (od Olomouce) na jedné straně a dálnice D1/D47 (na Ostravu) a rychlostní silnice R48 (na Frýdek-Místek) na straně druhé. Vedle ekonomického a dopravního přínosu je úsek zajímavý také svým technickým provedením. Jde o šestipruhovou dálnici, která řidičům poskytne maximální komfort při cestování. Na úseku je realizován zahloubený a přesypaný tunel, jenž převádí místní komunikaci, plynovod a KRÁTCE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU MĚSTSKÝ ÚŘAD OTEVŘEN NOVÝ ŠESTIPRUHOVÝ ÚSEK DÁLNICE D1 MEZI LIPNÍKEM NAD BEČVOU A BĚLOTÍNEM Přestřihnutí pásky uvedení dálnice do provozu Novináři měli zájem o názor starostů, zde odpovídá na otázky TV Nova starosta Lipníka n. B. M. Přikryl Rada města svým rozpočtovým opatřením přesunula finanční prostředky na rekonstrukci veřejného osvětlení v zámeckém parku pět svítidel bude uvedeno do funkčního stavu ještě do konce tohoto roku. Investorem jsou Technické služby města Lipníka nad Bečvou. Na webových stránkách města (www.mesto-lipnik.cz) se v sekci občan objevil seznam válečných hrobů a pietních míst v Lipníku nad Bečvou a okolí. Zde jsou umístěny základní informace o těchto pietních místech včetně fotografií. V letošním roce byly dokončeny tyto velké investiční akce: restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, restaurování křížku v Trnávce, rekonstrukce východního křídla zámku na spisovnu městského úřadu, vybudování víceúčelového hřiště v Komenského sadech, vybudování infrastruktury pro rodinné domy v ulici Tyršova. Stále ještě probíhá oprava MŠ Na Zelince. m Drahotušský potok. Počet mostů dosáhl počtu 25. Stavba zahrnuje čtyři mimoúrovňové křižovatky (výjezdy) Lipník nad Bečvou, Hranice, dálniční křižovatku Bělotín a Bělotín. Součástí stavby je také cca 2 km dlouhý přivaděč Bělotín, kterým je D1 napojena na rychlostní silnici R48 od Frýdku-Místku. Tím tedy rovněž vznikl nový začátek této zatím ne ve všech úsecích dokončené rychlostní silnice končící na polských hranicích u Českého Těšína. V úsecích přilehlých k zástavbě jsou navržena protihluková opatření, která dosahují celkové délky téměř sedmi kilometrů. Na ně navazuje oplocení dálnice ve většině její délky. Hlavní trasa dálnice je opatřena cementobetonovým krytem, úseky přiléhající k mostním konstrukcím a přivaděč Bělotín krytem živičným. Poloha dálnice v úseku Lipník n. B. Bělotín byla určena na základě procesu výběru koridorů dálnice D47 v celé délce trasy této dálnice, tedy od Vyškova do Ostravy. Hlavní trasa úseku prochází v blízkosti měst Lipník n. B., Hranice a Bělotín. Na severu je vymezena úpatím Oderských vrchů a na jihu železniční tratí Přerov Hranice Studénka. ŘSD TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo se sejde v roce 2009: 10. února, 7. dubna, 16. června, 22. září, 3. listopadu a 15. prosince. Rada města má svá jednání častěji, v roce 2009 to bude: 5. a 26. ledna, 16. února, 9. a 23. března, 20. dubna, 11. května, 1. a 29. června, 24. srpna, 7. září, 5. a 19. října, 9. a 30. listopadu. m

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY V souvislosti se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů se od roku 2007 pořizují územně analytické podklady (ÚAP) obcí a krajů jako nový nástroj územního plánování na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů. Město získalo dotaci na projekt Územně analytické podklady obcí ORP Lipník nad Bečvou ve výši Kč. Projekt je realizován v rámci: Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast podpory 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Zahrnuje zpracování územně analytických podkladů, vytvoření databáze informací o území, analýzy a rozpracování poskytnutých dat, vypracování rozboru udržitelného rozvoje území a obsahuje zjištění nerovnoměrných stavů z hlediska udržitelného rozvoje území a vydefinování problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Územně analytické podklady budou slou - žit k trvalému zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití a záměrů na provedení změn v území. Tyto informace se budou využívat mimo jiné i při zpracování územních plánů obcí ve správním území Lipníku n. Bečvou. Žádosti o přidělení grantů se přijí - mají jednou ročně, a to vždy v termínu od 2. ledna do 31. ledna daného kalendářního roku. Uzávěrka přijímání žádostí na rok 2009 je 31. ledna Granty jsou účelové dotace přidělené městem Lipník n. B. na projekty, schválené Zastupitelstvem města Lipník n. B. Přidělují se za účelem obohacení a zpestření kulturního a společenského života města, aktivit v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti, dále za účelem podpory a rozvoje sportu ve městě, se zvláštním zřetelem na vyplnění volného času dětí a mládeže. Cílem je také podpora akcí cestovního ruchu na území města a aktivit, které vhodným způsobem a za účasti občanů města reprezentují město nebo které zdůrazňují kulturní a historické tradice města. Předkladateli žádosti o grant mohou být fyzické osoby a právnické osoby charakteru neziskových organizací (spolky, soubory, občanská sdružení, nadace a další organizace nekomerčního charakteru) a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky. Jedna organizace může předložit i více žádostí na různé projekty. Formuláře najdete na webových stránkách města, v sekci Žádosti a formuláře (úvodní strana sloupec vpravo). Žádosti o granty v sociální oblasti přijímá odbor sociálních věcí a zdravotnictví, v oblastech kultura, sportu a zájmové činnosti pak odbor školství a kultury. V roce 2009 je možné žádat o grant v následujících oblastech: 1) Kultura a) podpora kulturních tradic města b) činnost kulturních spolků a souborů, zejména se zapojením dětí a mládeže c) kulturně vzdělávací činnost (výstavy, expozice, semináře, vzdělávací akce, celoživotní vzdělávání) d) publikační a vydavatelská činnost zaměřená na Lipník nad Bečvou e) přehlídky, festivaly, významné umělecké a kulturní počiny na území města INFO-KANÁL Jde o informace o dění ve vybraných oblastech života v Lipníku n. B. (např. informace o termínech jednání zastupitelstva města, konání významných kulturních, sportovních a společenských akcí, změnách ve výši místních poplatků, o nových obecně závazných vyhláškách apod.) a současně s důrazem na okamžité informování při vzniku negativních jevů a mimořádných událostí (např. přerušení dodávek vody, plynu, elektrické energie, ekologické havárie a živelní pohromy apod.). Formát u umožňuje zaslání rozsáhlejší informace než SMS. Nová moderní služba umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrované ové adresy formou výstižných zpráv. Takto rozesílané zprávy si adresáty najdou prakticky kdekoliv, kde existuje možnost připojení k internetu. V dnešní době, kdy internet používá zvyšující se počet lidí, město nabízí efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých informací. Včasná informovanost se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci. Služba funguje již od listopadu 2006 a dnes už je jejím prostřednictvím pravidelně informováno několik stovek občanů přidejte se k nim! Je možné se přihlásit do systému i pomocí interaktivního formuláře na webových stránkách města. Stačí, když zájemce vyplní přihlašovací formulář na (sloupec vpravo na úvodní straně info-kanál ) a kliknutím na příslušné políčko ho odešle. Město zaregistruje zájemce do databáze příjemců a pošle mu ověřovací zprávu. Po jejím potvrzení už bude dostávat ové zprávy i na svůj stůl. KT ŽÁDOSTI O GRANTY SE PODÁVAJÍ JIŽ V LEDNU 2) Sport a tělovýchova a) činnost aktivit pro volný čas dětí a mládeže v oblasti sportu b) dlouhodobé (celosezónní) soutěže jednotlivců a družstev c) turnaje jednotlivců a družstev d) sportovní akce 3) Zájmová činnost a) činnost aktivit pro volný čas dětí a mládeže v oblasti zájmových činností b) soutěže jednotlivců a družstev v zájmových činnostech c) prezentace, výstavy 4) Sociální oblast a) činnosti v oblasti sociálních a zdravotnických služeb b) projekty a činnosti v oblasti protidrogové prevence c) projekty a činnosti v oblasti péče o staré a zdravotně postižené občany d) činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality m

4 STRANA 4 TITUL TALENT ROKU 2008 Blíží se konec roku a s ním přichází opět období bilancování a hodnocení. Komise pro využití volného času Města Lipníka nad Bečvou již popáté připravuje ocenění zajímavých kulturních a uměleckých počinů dětí, mládeže i dospělých, reprezentujících naše město, region i zemi. Jde o autorské i interpretační úspěchy v oblasti hudby, tance, literatury, filmu, výtvarného umění, dramatického umění, multimédií ap., dosažené v průběhu roku Nominace je vyhlašována pro 3 kategorie: 1. DĚTI a mládež do 19 let, a to jak jednotlivci, tak kolektivy 2. SENIOŘI za celoživotní zásluhy na poli kulturním 3. OSTATNÍ za mimořádné zásluhy o rozvoj kulturního života našeho města, do které může být nominován jednotlivec či kolektiv i mimo věkový rozsah dětí do 19 let a seniorů. TITUL SPORTOVEC ROKU 2008 Již posedmé připravuje komise ocenění sportovců, kteří svými výkony vzorně reprezentují své město. Komise vyzývá veřejnost, rodiče, všechny školy, sportovní kluby, zájmové organizace a další subjekty, zajišťující sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých na území našeho města, k nominaci těch nejlepších, nejúspěšnějších a nejvýraznějších sportovních osobností, které v kalendářním roce 2008 dosáhly největších sportovních úspěchů. Nominace je vyhlašována pro 3 kategorie: 1. DĚTI a mládež do 19 let, a to jak jednotlivci, tak kolektivy 2. SENIOŘI za celoživotní přínos rozvoji sportu v našem městě 3. OSTATNÍ za mimořádně kvalitní reprezentaci našeho města a propagaci sportu v Lipníku n. B., do které může být nominován jednotlivec či kolektiv i mimo věkový rozsah dětí do 19 let a seniorů. Nominovat mohou jak organizace: školy, zájmové kroužky a soubory, instituce, spolky a sdružení, tak jednotlivci: rodiče nebo příbuzní a přátelé, fanoušci a příznivci. Všechny nominace musí obsahovat: jméno a příjmení nominovaného MĚSTSKÝ ÚŘAD VÝZVA K NOMINACÍM NA TITUL TALENT ROKU 2008 A SPORTOVEC ROKU 2008 Možná, že i vy jste si v posledních dnech všimli nově přistavěných E-boxů (malých, sotva metr vysokých čtyřhranných nádob) u vchodu do Městské knihovny Lipník a ve vestibulu zámku. Tyto E-boxy byly Městu Lipník nad Bečvou nabídnuty kolektivním systémem ASEKOL, který spolu s dalšími kolektivními systémy (ELEKTROWIN, EKOLAMP a další) zajišťuje pro prodejce elektrospotřebičů zpětný odběr. Město Lipník nad Bečvou usiluje o dostupnější přístup pro zpětný odběr, tedy možnost odevzdání starých a vysloužilých elektrospotřebičů tam, kde začnou svoji další cestu k recyklaci. V horším případě by totiž mohly skončit v kontejnerech či popelnicích na směsný komunální odpad, s kterým by byly uloženy na skládce odpadů. Nyní se proto předměty jako staré nebo rozbité fény, fotoaparáty, diskmany, MP3, holicí strojky, kulmy a další mohou odevzdat do malých E-boxů, které jsou umístěny pro veřejnost na více dostupném místě. I nadále platí, že vysloužilé spotřebiče můžete odevzdat ve sběrném dvoře, kam můžete přivézt i větší spotřebiče jako lednice, televize, PC či pračky. Pravdou je, že po měsíci osazení E-boxů se zatím lidé nenaučili tyto boxy využívat, ale věříme, že důvodem není neukázněnost nebo pohodlnost občanů, nýbrž nevědomost o této možnosti zpětného odběru. Tímto článkem chceme apelovat na všechny, kteří takový vyřazený drobný elektrospotřebič doma mají a chystají se jej odstranit: Použijte E-box, přispějete další kapkou k ochraně životního prostředí. CO JE VLASTNĚ NÁPLNÍ KOLEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ? Novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili Elektro win, a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. rok narození adresa bydliště důvod k nominaci: výčet ocenění, umístění v soutěžích atd. ve sledovaném období roku 2008 kontakt na nominujícího (tel. či , případně adresa) Nominace na titul Talent roku 2008 musí obsahovat: v jaké oblasti kultury a umění dosáhl mimořádných úspěchů Nominace na titul Sportovec roku 2008 musí obsahovat: v jakém odvětví sportu dosáhl mimořádných úspěchů Slavnostní vyhlášení výsledků s kulturním programem připravuje Komise pro využití volného času na začátek února Své nominace talentů i sportovců zasílejte na městský úřad buď elektronickou poštou na adresu nebo poštou na adresu: MĚSTSKÝ ÚŘAD, náměstí T.G.M. 89, Lipník n. Beč , případně osobně na podatelnu městského úřadu nejpozději do středy E-BOX NA VYŘAZENÉ ELEKROSPOTŘEBIČE JE LIDEM BLÍŽE! O VÝSLEDCÍCH HOVOŘÍ ČÍSLA Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je recyklace elektrospotřebičů a perfektně fungující systém zajišťující sběr a následné materiálové využití surovin získaných z vysloužilých elektrospotřebičů. Objektivně o výsledcích práce každého kolektivního systému v České republice je jich zapsáno celkem šest vypovídají čísla. Konkrétně ta, která uvádějí, jaké množství elektrospotřebičů je zpětně odebráno a předáno k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se toto množství uvádí v kilogramech odebraných spotřebičů na občana a rok. V době, kdy společnost Elektrowin započala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Za první rok činnosti kolektivních systémů již toto množství přesahuje 2 kg, z toho Elektrowin ve svém systému sebral více než 1 kg na obyvatele velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů. V celkovém objemu to znamená zvýšení sběru elektrozařízení více než o kg za jeden rok. Do konce roku 2008 se ale současné hodnoty musejí zdvojnásobit. Ukládá nám to evropská směrnice, která stanovila členským zemím zajistit už do konce roku 2006 plnění kvóty 4 kg na obyvatele a rok. Novým členským státům, Irské republice a Řecku umožnila směrnice požádat o prodloužení lhůty k dosažení těchto cílů nejvýše o dva roky. Česko o dvouletý odklad požádalo a získalo jej. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JSOU INFORMACE Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo jak je systém financován. Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách:

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 SENIOŘI OPĚT SPOLEČNĚ V sobotu 22. listopadu se v kulturním domě v Loučce již potřetí společně sešli senioři z Loučky a Podhoří. Úloha hlavního organizátora setkání připadla stejně jako loni a předloni p. Suchánkovi z Osadního výboru Loučka a p. Ovískovi, který zastupoval Osadní výbor Podhoří. A právě oba tito pánové společně přivítali všechny přítomné seniory úvodním přípitkem. Poté následovalo téměř hodinové vystoupení žáků z mateřské a základní školy v Loučce. Paní učitelky si speciálně pro tuto příležitost s dětmi připravily program, který jistě potěšil přítomné seniory, ale i rodiče, kteří své děti ochotně přivezli z Bohuslávek a Podhoří. Děti ze školy a školky měly totiž ten den ještě jedno vystoupení, a to v Bohuslávkách. K poslechu a tanci hrálo již tradičně hudební seskupení Foltýnek a syn. Zatímco se v loňském roce na tanečním parketu objevovali jenom ti odvážnější, letos bylo tanečních párů mnohem více. I když venku mrzlo a padal sníh, byl kulturní dům zcela zaplněn. To byla ta nejlepší odměna pro všechny, kteří se organizačně spolupodíleli na letošním setkání. Takže již dnes víme, že se příští rok společně sejdeme v Loučce opět. Za osadní výbor v Loučce Martin Drietomský NABÍZÍ Základní sociální poradenství, které je bezplatné a nabízí pomoc: radu a podání informací při vyřízení příspěvku na péči pomoc při vyplňování žádostí pomoc při zprostředkování kontaktu s odborníky pomoc při řešení tíživé životní situace pomoc při jednání s orgány veřejné moci Poskytování služby sociální péče pečovatelské služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se spol. prostředím K poskytování pečovatelské služby získala organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace registraci na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje dne Prohlédnout si také můžete internetové stránky organizace na adrese: Kontakt em: Telefonicky: , , SŇATKOVÉ DNY V ROCE 2009 Na rok 2009 stanovila rada města následující dny, určené pro sňatky v obřadní místnosti v budově radnice na nám. TGM 89, v době od 9 do 14 hodin v níže uvedené termíny: 17. ledna, 14. února, 14. března, 18. dubna, 16. května, 20. června, 18. července, 15. srp - na,12. září, 17. října, 14. listopadu, 12. prosince. Bližší informace ke sňatkům je možné zjistit u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 (budova zámku), odbor vnitřních věcí, 1. patro, kancelář č. 206 matrika. Pavel Šik, ved. odb. vnitřních věcí HASIČI Z PODHOŘÍ OPĚT AKCESCHOPNÍ V minulém čísle jsme vás informovali o radosti hasičů z Loučky ze získání automobilu bezúplatným převodem od MVČR a jsme o to více rádi, že netrvalo dlouho a mohli jsme splnit i dlouhodobou potřebu hasičů z Podhoří a obnovit tak jejich akceschopnost zakoupením ojetého automobilu typu ARO, které už v republice dobře slouží u některých dobrovolných jednotek. Vozidlo pro JSDH města Lipník nad Bečvou V-Podhoří bylo zakoupeno z prostředků poskytnutých z rozpočtu města Lipník nad Bečvou a dále z investičního příspěvku Olomouckého kraje a nahradilo tak 28 let staré vozidlo typu Avia. Hasiči teď mají před sebou na vozidle ještě hodně práce. Musejí v něm uložit materiál a prostředky potřebné k výjezdu a doladit drobné detaily, aby vozidlo bylo zcela podle jejich představ, ale čas, který touto prací stráví, bude jistě vynaložen s radostí. Nezbývá než popřát členům jednotky i nám, ať nová technika dobře slouží. Lenka Buryánková, DiS. KT TANEČNÍ PRO STARŠÍ A VĚKEM POKROČILÉ Od 1. října probíhala v sále Kina Svět akce, která byla v našem městě první svého druhu Taneční lekce pro starší a věkem pokročilé. Cílem kurzu pro tuto věkovou kategorii bylo zopakování základních tanečních kroků a další výuka nových kroků, jak standardních, tak latinskoamerických tanců. Kurzy probíhaly pod pomyslnou taktovkou tanečního mistra pana ing. Tumpacha. Taneční nadšenci se scházeli pravidelně každý týden v sále Kina Svět, celkem proběhlo šest lekcí včetně tzv. prodloužené, spolu se studenty středních škol z našeho města. Celý taneční kurz bude završen závěrečnou kolonou, která se uskuteční 19. prosince. (soc.sl.) OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ÚŘADU Městský úřad Lipník n. B. upozorňuje občany, že dne 31. prosince 2008 bude Městský úřad budova radnice i budova zámku z provozních důvodů UZAVŘEN. Děkujeme za pochopení. Ing. Jitka Suchánková, tajemnice MěÚ

6 STRANA 6 V termínu od 25. října do 1. listopadu 2008 jsem se zúčastnil studijního pobytu v Bulharsku v rámci SVES 1, což jsou aktivity organizované a financované EU. Na tuto návštěvu byl gymnáziu udělen grant. Cílem této studijního obytu pro vedoucí pracovníky škol a dalších institucí v rámci EU bylo porovnat aktivity a vzájemně se informovat o možnostech spolupráce v oblasti environmentální výchovy a trvale udržitelného rozvoje. Významným bodem programu bylo také seznámení všech účastníků s aktivitami pořadatelské země. Navštívili jsme několik škol různých stupňů vzdělávání a několik institucí zabývajících se environmentální výchovou v Bulharsku. Na všech navštívených místech jsme byli přijati velmi srdečně a v neformálních diskuzích s žáky nebo pracovníky škol a jiných institucí jsme získali mnoho zajímavých poznatků. Studijní návštěvy se zúčastnili vedoucí pracovníci z Velké Británie, Francie, Švédska, Německa, Polska, Itálie a Slovenska. Z jejich prezentací jednoznačně vyplývá, že ve všech zúčastněných státech se environmentální výchova stále výrazněji promítá do školních vzdělávacích programů. Také účast škol z těchto zemí v různých mezinárodních projektech s touto tematikou je velmi vysoká. Všemi účastníky studijní návštěvy byla vysoce oceňována existence středisek ekologické výchovy fungujících v rámci krajů na území České republiky. Střediska ekologické výchovy u nás poskytují velmi široký servis v oblasti environmen - ŠKOLY RUMUNSKÁ ŠKOLA TAKÉ PLNÁ REFOREM Jako ředitel ZŠ Sluníčko z Lipníka nad Bečvou jsem se zúčastnil projektové schůzky projektu Euroschools On-line běžícího v evropském programu Comenius v rumunském hlavním městě Bukurešť. Naše škola je členem projektového týmu šesti vzdělávacích institucí z Portugalska, Španělska, Francie, Itálie, ČR a Rumunska. Měl jsem tedy dobrou příležitost porovnat, jak reforma probíhá v Rumunsku a u nás. Hlavním mottem té rumunské změny je snaha o změnu myšlení učitelů. Učitelé by měli používat tzv. nové myšlení, nové přístupy, využívat aktivizační metody v práci, pozitivně motivovat žáky k učení, vyučovat činnostně. Všechny vyjmenované činnosti jsou zcela žádoucí i v české škole a učitelé, kterým jde hlavně o jejich žáky, ať už jsou z Rumunska nebo Česka, je aktivně využívají ve svých hodinách. O hodně dál jsme však ve vybavení a vzhledu škol. Přesto je i u nás stále na co si stěžovat a stav není dostatečný, sám neustále bojuji s obnovou a rozvojem vybavení a učebních pomůcek. Rumunské školy však bohužel zamrzly v éře socialismu a stav budov je hodně neutěšený. Rumunsko opravdu patří k nejchudším členům Evropské unie a na infrastruktuře, vybavení škol a na zázemí pro vzdělávací službu bude ještě dlouho pracovat. V čem je však naopak rumunská škola o kus dál před mnohými českými, je vztah veřejnosti ke škole a naopak. Nám v ZŠ Sluníčko se dobře daří spolupracovat s rodiči, máme fungující Klub rodičů, pořádáme setkání a různé tématické oslavy, kterých se většina rodičů aktivně účastní, za což jsem velice vděčný a jsem tomu velmi rád. Ve vztahu k veřejnosti máme ale také slabší stránky, na kterých pracujeme. Proto jsem byl příjemně překvapený, jakému velkému zájmu se naše projektové setkání i škola jako taková těšili. Na setkání s námi přišli nejen rodiče žáků, ale také představitelé radnice, školní inspekce a dokonce poslanec parlamentu za místní obvod. Schůzky se zúčastnila také řada novinářů a krátký šot se objevil hned ten den v televizi, dokonce na státním okruhu. Takovou spolupráci a zájem, ze strany politické reprezentace, rodičů a médií, může leckterý ředitel české školy svému rumunskému kolegovi jen závidět. Zvlášť tehdy, když se jedná o zprávy opravdu pozitivní. Ing. Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ Sluníčko VYUČOVÁNÍ S VYUŽÍVÁNÍM MULTI-INTELIGENCE V PRAXI Základní škola Sluníčko s. r. o. z Lipníku nad Bečvou si už před mnoha lety vytkla jako svou strategii dlouhodobě se zapojovat do mezinárodní rozvojových projektů a projektů partnerství škol. A daří se jí to. Velmi úspěšně pracuje zejména v programu EU Comenius, který se zaměřuje na budování partnerských sítí škol, na sdílení praktických zkušeností a řešení konkrétních problémů, které mohou mít školy po celé Evropě podobné. V současné chvíli je Sluníčko zapojeno do projektu, který se zaměřuje na využití dětské multi-inteligence ve vyučování. Projekt je už ve svém třetím roce a kromě Sluníčka se ho účastní základní školy z Portugalska (z města Braga), Itálie (z městečka Stigliano), Španělska (z města ), Rumunska (z hlavního města Bukurešti) a koordinátorem projektu je škola ze severu Francie z městečka Tourcoing. Co je to vlastně multi-inteligence a jak ji využít pro efektivnější učení? To je právě otázka, na kterou si školy společně chtějí odpovědět. Každý z nás si jistě vzpomene, že ve škole za svého mládí seděl v lavici, většinou poslouchal výklad a zapisoval učivo. Ale takovýto model je nedostatečný. Mozek mladého člověka pracuje na několika úrovních inteligence, můžeme je pojmenovat např. jako zraková, verbální, matematická, muzikální, pohybová, interpersonální a intrapersonální, systematická. Každý žák pak více nebo méně tíhne k té či oné, to znamená, že se mu lépe učí, když využívá právě tu svou nejsilnější inteligenci. Z toho vyplývá, že nelze učit pouze výkladem nebo pouhým ukazováním schémat. Je potřeba zapojit všechny žáky a všechny vlohy jejich mozku, je třeba střídat metody a postupy ve vyučování s ohledem na různé zaměření žáků. K tomu, aby vše výše popsané bylo efektivní, musí být splněny dvě základní podmínky. Za prvé: učitel musí své žáky dobře znát. A za druhé: musí mít zásobu vhodných postupů a příprav pro své hodiny. Splnění těchto dvou podmínek a aplikace teorie multi-inteligence do praxe výuky anglického jazyka je právě cílem společného snažení zmiňovaných škol. Poslední setkání v Bukurešti, které se konalo listopadu, potvrdilo, že cíle jsou dobře naplňovány a práce přináší své ovoce. Výsledným produktem je totiž jednoduše použitelný balíček pro efektivní výuku angličtiny. Balíček učitelům nabízí nejprve řadu analytických nástrojů a testů, podle kterých blíže pozná zaměření jednotlivých žáků. Ve své druhé části společný produkt ve formě CD-ROMu obsahuje pestrou paletu různých v praxi ověřených činností pro výuku. Aktivity jsou rozděleny do kapitol podle toho, kterou inteligenci zdůrazňují. Také ukázkové hodiny, které pro účastníky setkání připravila hostitelská bukurešťská škola, potvrdily, že žáci učivo lépe a snadněji vstřebávají a že je samotný proces učení více baví. Kromě pravidelných projektových schůzek, výměn učitelů a vý - měn žáků, probíhá velice intenzivní sdílení reálných zkušeností s vyučování na společné webové stránce a při videokonferencích. Získané poznatky tak velice snadno a rychle přenášíme do našeho každodenního vyučování. Ing. Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ Sluníčko STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE GYMNÁZIA V BULHARSKU tální výchovy. Všichni účastníci se velmi pochvalně vyjadřovali především k nabídce pobytových aktivit těchto ekologických center. Také program a aktivity naší školy v oblasti environmentální výchovy byly hodnoceny vysoce pozitivně. Dalším velmi významným cílem mé účasti na tomto studijním pobytu bylo získat kontakty pro mezinárodní spolupráci a výměnu studentů naší školy. Tato část návštěvy také splnila mé očekávání. Získané kontakty s vedoucími pracovníky z výše jmenovaných zemí budou určitě naší školou využity. Závěrem mohu konstatovat, že podobné aktivity určitě přispějí k lepšímu vzájemnému poznání zemí v rámci EU. Mgr. Jiří Kočí ředitel Gymnázia Lipník nad Bečvou

7 ŠKOLY STRANA 7 STRAŠIDELNÝ VEČÍREK Asi 14 dnů před svátkem Halloweenu se děti naší školy začaly do školy těšit. Mohly si totiž vyzdobit třídu zcela podle svého vkusu. Jednotícím prvkem byl blížící se keltský svátek. Třídy se proměnily v ráj duchů, netopýrů a strašidel. Někde byla třída doplněna vyřezanými dýněmi s podzimní výzdobou, někde převládly hroby a parte odešlých duchů. V pátek vše vyvrcholilo krásnými převleky a anglickou konverzační soutěží. Skupinky strašidel a nejrůznějších hororových příšerek prokazovaly Projektovému vyučování v oblasti prevence negativních jevů se na Základní škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301 věnujeme již sedm let. Za tuto dobu jsme od besed a komponovaných pořadů přešli na zážitkové formy práce a postupy řešení situací v rámci vrstevnické podpory. Vytvořili jsme systém prevence, který je zaměřen na děti od šesti do sedmnácti let a je založen na pravidelném a opakujícím se působení na žáky v rámci jednotlivých vyučovacích hodin, projektových dnů a několikadenních pobytů, a hlavně na postupně se měnícím sociálním klimatu ve škole, na kterém se podílejí jak děti, tak dospělí. Podzimní výzdoba, dýně s rozšklebenými úsměvy a strašidelné motivy ovládly 31. října školní zahradu Základní a mateřské školy Sluníčko v Lipníku nad Bečvou. Škola a školka tradičně na podzim pořádají zahradní slavnost pro žáky a jejich rodiče. Motivem letošního setkání byli tentokrát čarodějové, čarodějnice, kostlivci, upíři, duchové, divoženky a vůbec strašidla všeho druhu. Všichni se výborně bavili a nejvíc si rej masek a hry užívaly samozřejmě děti. Malá strašidla musela ukázkově zabalit mumii, zkoušela svou rychlost při zacházení s létajícím koštětem, prověřila zručnost svých čarovných prstů při výrobě strašidýlek, musela zodpovědět strašidelný test a dokázat svou odvahu při stezce hlubokou tmou školní zahrady. Nenudili se však ani rodiče. Mohli ochutnávat omamné lektvary z čarodějného baru připraveného Klubem rodičů a přátel školy, který věnuje výnos z kouzelných dryáků na obnovu vybavení školní zahrady, nebo zakousnout něco z připravených dobrot. Atmosféru pak ještě umocnil soumrak a zahrada se rozzářila desítkami lampionů a dýňových lampiček. Vynikající počasí a té měř intimní prostředí přímo nabádalo k diskuzím rodičů s učiteli a umocňovalo rodinnou atmosféru a otevřenost školy. Přesto se možná někteří zeptají, proč slavíme Halloween. Pohanský svátek mrtvých se slavil dávno před příchodem křesťanství do Evropy (a dávno před objevením Ameriky). Šlo o to, že keltské, germánské a poté i slovanské pohanské národy věřily, že na přelomu října a listopadu se vracejí zlí mrtví ze svých hrobů, aby škodili. Aby se lidé bránili strachu, který ze záhrobí měli, snažili se dělat si z něho legraci, a tak se sami převlékali za nejrůznější strašidelné masky. Po příchodu křesťanství do našich zemí v 10. století n. l. byl zvyk přeměněn na Svátek všech svatých se svým důrazem na úctu k mrtvým předkům. HALLOWEEN NA ZŠ HRANICKÁ své znalosti angličtiny v krátkých scénkách. Získané body proměňovaly na zvláštní halloweenskou měnu spidříky. Za ně si (opět anglicky) mohli nakoupit drobné sladkosti. Tajuplná noc z na proměnila prostory školy Hranická ve strašidelnou pevnost. Žáci páté třídy si četli anglické i české strašidelné pohádky, sami je domýšleli a dramatizovali. Pak museli projít stezkou hrůzy, kde na několika stanovištích plnili různé úkoly. Strašidla tentokrát zastoupili žáci 9.A, kteří si vše připravili Naše důvody, proč uspořádat strašidelný večírek, byly však mnohem prozaičtější. Vždy nám jde hlavně o zábavu a o děti. Samozřejmě děti tím, že poznávají zvyky a kulturu jiných zemí, získávají přehled i nadhled v multikulturním prostředí, kterým se Evropa stala. Hlavním účelem strašidelného večírku byla potřeba společně se pobavit. Zásluhu na tom má nejen škola a učitelé, ale zejména rodiče našich žáků. Děkuji jim za příjemný večer a těším se na naše další setkání třeba v jiném duchu, ale se stejným nadšením. Ing. Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ Sluníčko a vyrobili převleky. Celý večer byl završen poslechem horroru, písničkou a spaním ve škole. ZŠ Hranická PROJEKT KAMARÁD KOUČ OCHRÁNCE 2008 Od přímého vedení dospělými pracovníky na prvním stupni postupně děti získávají více samostatnosti, naučí se řešit problémové situace a touží se stát ochránci (patrony, kouči) mladších spolužáků. Tyto ochránce si vychováváme místo dřívějších peerů a stávají se jimi žáci 8. a 9. tříd, kteří v preventivních aktivitách uspěli nejlépe, mají vybudovány základy právního vědomí, zodpovědnosti a empatie, jsou dobrými vůdci skupiny s přirozenou autoritou a dokáží komunikovat. Tito jedinci pomáhají vyučujícím, vedou jednotlivé skupiny mladších žáků, vysvětlují jim postupy a činnosti, pomáhají organizovat projektové dny i pobytovky. V 9. ročníku však školu opouštějí a my pak na jejich místo každoročně vybíráme nové. V lednu a únoru jsme vytvořili tým pracovníků a koncepci projektových dnů. V listopadu 2008 ochránci sklízejí plody své práce a se svým týmem realizují závěrečné prezentace, kterými pak vyzdobí prostory školy a připravují své kamarády na projektový den Vánoce v zemích EU a světa, který v letošním roce proběhne již podruhé. S koncem kalendářního roku však práce ochránců nekončí. I v dalších letech se s nimi počítá. Celý projekt se snažíme financovat s pomocí dotačních řízení. V roce 2008 nám prostředky poskytl zřizovatel Olomoucký kraj a město Lipník nad Bečvou, kterým tímto děkujeme. Mgr. Hana Odstrčilová, metodik prevence ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301

8 STRANA 8 ÚSPĚCHY STUDENTŮ GYMNÁZIA VE FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽI Téma Volně žijící živočichové Olomouckého kraje bylo stanoveno pro ekologickou výtvarně-fotografickou soutěž pořádanou Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje. Naše gymnázium v rámci EVVO s velkým úspěchem reprezentovali Andrea Skácelová (sexta) a David Rychtar (sekunda). Do soutěže se zapojily děti a žáci ze 45 mateřských škol, základních škol a středních škol Olomouckého kraje. Výběrová komise složená ze zástupců Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje a Domu dětí a mládeže Olomouc vybrala 24 nejzdařilejších soutěžních prací. Andrea se umístila na skvělém 2. místě se snímky bzučivky zlaté a housenky otakárka fenyklového a David na 3. místě nafotil kobylku tmavou a krtka obecného. Oba studenti byli slavnostně oceněni 20. listopadu 2008 v úvodní části Krajské konference EVVO 2008, konané ve středisku ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou. Ráda bych jim touto cestou poděkovala za vzornou reprezentaci školy a popřála jim mnoho úspěchů do dalších soutěží. Mgr. H. Opluštilová HELPLANET: ZAHÁJILI JSME DRUHÝ POLOČAS Čas pádí, čas letí a žáci spolu s pedagogy ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315 se opět ujali role hostitelů, tentokrát již čtvrtého setkání mezinárodního projektu Helplanet, který spolu s novým školním rokem vstoupil do své druhé poloviny. Oproti prvnímu setkání, které se v naší škole konalo téměř na den přesně před rokem, jsme na půdě školy ve dnech 20. až 24. října 2008 přivítali nejen zástupce škol z Francie a Turecka, ale rovněž ze školy německé konkrétně z bavorského městečka Bad Wiessee. Že to byl týden nabitý zážitky, o tom by mohli vyprávět všichni účastníci. Oficiální jednání nad tématy, která jsou předmětem projektu, se konala hned v prvních dnech. Všechny zúčastněné školy se mohly pochlubit spoustou prací, ať už formou powerpointových prezentací, obrázků či videozáznamů, které vytvořili pedagogové jednotlivých škol spolu se svými žáky, na téma Voda a Globální oteplování. Zhodnocení dosavadní práce proběhlo na výbornou a nezbylo, než stanovit úkoly do další etapy projektu. Tentokrát se budou žáci zabývat stanovením Charty práv přírody a rovněž se budou zabývat ekosymboly, které jsou v jejich té které zemi užívány. Účastníci projektu se s radostí pochlubili výsledky rovněž na jednání se starostou města Ing. M. Přikrylem i se starostou obce Týn nad Bečvou panem J. Vaculinem. Nejen oficialitami je ovšem člověk živ, a tak jsme využili příležitosti k tomu, abychom se mohli pochlubit, v jak krásném kraji žijeme. Učitelé ze spřátelených škol nešetřili obdivem nad krásami Punkevních jeskyní v Moravském krasu, bohatou historií města Olomouce, s velkým zájmem si prohlédli místo bitvy tří císařů ve Slavkově u Brna a byli uchváceni výkonem Radky Fišarové v muzikálovém představení Edith Piaf. Týden utekl jako voda a v závěru kromě pochvalných slov z řad našich hostů zaznělo i přání dál úspěšně pokračovat v obohacující spolupráci. Tu zhodnotíme v únoru na pátém setkání projektu Helplanet, tentokrát v Německu. Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315 EDIE CENA VÉVODY Z EDINBURGHU V SVČ v Lipníku n. B. se od listopadu objevila nová aktivita pro mladé. Programu Edie se může zúčastnit kdokoliv ve věku mezi lety. Jeho podstatou je pravidelně po určitou dobu vykonávat tři obory (sport, dovednost a služba). Jejich cílem je sebezdokonalování, osobnostní rozvoj a získávání nových schopností a dovedností. Projekt trvá minimálně 3 měsíce a na závěr je společná expedice, kterou si mladí sami připraví. Výhodou je získání možností výjezdu do zahraničí a také slavnostní předání diplomů. Postupně lze získat bronzový, stříbrný a zlatý stupeň. Celý program založil v roce 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu. Od té doby se do něj zapojilo na 5 miliónů mladých lidí ze 100 zemí světa. Naše skupinka se schází každé úterý na SVČ, v ulici Komenského sady od 16:00 hodin. Podrobné informace můžete najít na SVČ ŠKOLY BESEDA NA GYMNÁZIU V úterý 11. listopadu 2008 se konala na Gymnáziu v Lipníku nad Bečvou dvouhodinová beseda určená žákům septimy a oktávy zaštítěná společností Člověk v tísni a zaměřená především na hrdinské činy Josefa Brykse v rámci projektu Příběhy bezpráví. V rámci této besedy ochotně přijala pozvání paní Jana Pytlíčková, pamětnice žijící v Olomouci, která neváhala podělit se se studenty naší školy o své zážitky z dob minulých. Ještě před samotným besedováním byl ovšem žákům promítnut hodinový film o Josefu Bryksovi, českém vojáku, letci, hrdinovi československého protinacistického odboje a oběti komunistického teroru. Bryks však proslul především svými četnými útěky z věznic po celé Evropě a zcela zaslouženě se mu in memoriam dostalo nejen pocty udělení Řádu bílého lva, ale Velká Británie o něm rovněž natočila celovečerní film Srdce v zajetí. Krátce po projekci se uskutečnila samotná beseda s paní Pytlíčkovou, která byla jakožto pří - telkyně vdovy po Josefu Bryksovi schopna detailně popsat situaci tehdejší doby a zodpovědět četné dotazy žáků. Rád bych za všechny zúčastněné poděkoval jak paní Pytlíčkové za přijetí pozvání, tak i všem učitelům našeho Gymnázia za umožnění této besedy a nezbývá než doufat, že bude na naší škole podobných besed v budoucnosti uspořádáno více. Jiří Lutka ÚSPĚCH STUDENTEK V PĚVECKÉ SOUTĚŽI Dne 24. října se v budově SVČ v Přerově konala pěvecká soutěž Slavíci z Přerova, ve které byly opět studentky lipenského gymnázia velmi úspěšné. Letošního ročníku se neobvykle zúčastnil velký počet soutěžících (přes 60) z okolních základních škol a tří gymnázií, proto byli zpěváci rozděleni do dvou kategorií a v obou získaly naše studentky první místa. Podmínky soutěže byly poměrně náročné zúčastnit se mohli pouze sóloví zpěváci, zpívalo se bez hudebního doprovodu s maximální délkou skladby 3 minuty. Hodnotila se nejen čistota intonace a rytmická přesnost, ale také výběr písně a celkový dojem. Umístění studentek našeho gymnázia bylo následující: Monika Rytířová 1. místo Michaela Matušková zlaté pásmo Kieu Nquijenová 1. místo Hana Kubíková 3. místo Monika Boháčová zlaté pásmo Anežka Pořízková stříbrné pásmo Všem dívkám blahopřejeme. Mgr. Simona Janáčková

9 ZAJÍMAVOSTI STRANA 9 RESTAUROVÁNÍ V KOSTELE SV. FR. SERAFINSKÉHO Milí přátelé kostela sv. Františka. S radostí mohu oznámit, že restaurování kaple sv. Josefa Kalasánského se přiblížilo ke zdárnému konci. Kaple sv. Josefa Kalasánského přiléhá ve středové části k hlavní lodi kostela, z levé strany. Své jméno dostala po zakladateli piaristického řádu, řádu který se věnoval výchově a vzdělávání mládeže. Uvědomuji si, jak pracné je zachraňovat v dnešní době historické památky. Je to běh na dlouhou trať a někdy poněkud sisyfovská práce. Pracujeme nyní na obnově interiéru kostela, který doznal díky zanedbání údržby před rokem 1989 značného poškození. Nabízím přehled nákladů mimo jiné i proto, abych ukázal, že farnost sv. Jakuba nedostává žádné příspěvky z Vatikánu ani od nějaké pomyslné bohaté církve, ale pouze od dárců a sponzorů, kteří dobrovolně přispějí svým darem, od věřících, z grantů a dotací, o které je třeba každoročně pracně usilovat. RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB Rok Kč proinvestováno Od města Lipník nad Bečvou to bylo Kč a Kč z Programu regenerace městských památkových zón. Významně se na financování podíleli také drobní dárci. Realizoval se restaurátorský průzkum, upevnění maleb, sej - mutí povrchových nečistot a upevnění omítek. Rok Kč proinvestováno Z Programu regenerace městských památkových zón Kč, Kč vstřícný podíl města Lipník nad Bečvou, podíl farnosti činil Kč. Realizovaly se práce v lucerně kaple upevnění maleb, hloubkové upevnění omítek, sejmutí povrchových nečistot, vytmelení defektů, retuše, rekonstrukce a závěrečná fixáž Rok Kč proinvestováno (finanční příspěvek Kč Města Lipník n. B., podíl farnosti Kč) Realizovaly se práce od římsy po podlahu kaple definitivní upevnění maleb zpevnění uvolněné zpráškovatěné barevné vrstvy, hloubkové upevnění omítek v podkladových vrstvách, sejmutí povrchových nečistot, vytmelení defektů, retuše, rekonstrukce a závěrečná fixáž. RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE V KAPLI SV. JOSEFA KALASÁNSKÉHO movité kulturní památky V roce Kč proinvestováno ( Kč bylo uvolněno z prostředků Ministerstva kultury) Tyto prostředky byly použity na restaurování pozlacených vyřezávaných prvků, včetně povrchové úpravy. Dále byl proveden restaurátorský průzkum na polychromii soch a restaurování olejomalby obrazu sv. Josefa Kalasánského. Na obraze byla ztenčena laková vrstva, odstraněny povrchové nečistoty, provedeno vytmelení a retuš defektů a nanesen ochranný závěrečný lak. Rok Kč proinvestováno ( , Kč z příspěvku Ministerstva kultury a podíl farnosti Kč) Po konzultaci s Národním památkovým ústavem a paní restaurátorkou jsme zvolili další etapy restaurování. Bylo provedeno snímání nepůvodních vrstev na sochách sv. Jáchyma a sv. Anny a na sochách čtyř andělů v horní části oltáře. Také snímání nepůvodních vrstev na ostatních součástech, konstrukčních prvcích a plastických ozdobách. Rok Kč proinvestováno ( Kč z příspěvku Ministerstva kultury a podíl farnosti Kč) Proběhlo restaurování soch sv. Jáchyma a Anny a spodní části oltáře. Pro rok 2009 se plánuje dokončení prací na oltáři, a to v jeho spodní části. Rozpočet počítá s částkou okolo Kč a dílo bude uzavřené. Děkuji všem dárcům a nelhostejným lidem za pomoc a podporu. Mgr. Josef Pelc, farář UPOZORNĚNÍ Pozor, Íčko otevřeno mimořádně i 3. ledna 2009! Turistické informační centrum bude v sobotu 3. ledna 2009 otevřeno při příležitosti Novoročního výstupu na Helfštýn od 8.00 do PODĚKOVÁNÍ CHARITĚ Děkujeme Charitě v Lipníku n. B. v čele s ředitelkou Naděždou Vrbíkovou za veškerou péči, kterou věnovaly vrchní sestra Bc. Blanka Babáčková, Mgr. Terezie Vlčková, Eva Šidlíková, Jarmila Vacková a Jarmila Ferencová naší nemocné 88leté mamince p. Jaromíře Vidličkové od srpna r. 2007, za jejich laskavý přístup a velkou trpělivost. Touto cestou bychom rádi poděkovali i paní Růžence Krejčí, která pečovala o naši maminku v pracovní dny ráno v místě jejího bydliště. Bez jejich veliké pomoci by to nešlo. Upřímně děkuje rodina Vidličkova

10 STRANA 10 ZAJÍMAVOSTI OBLASTNÍ CHARITA LIPNÍK NAD BEČVOU, 28. října č. p. 36 Renesanční zvonice v Lipníku n. B. je stavbou typickou pro naše město. Je to mohutná, pozdně renesanční stavba, která je završena atikou. Stylizovaná zvonice se objevuje v logu města, bez zvonice se neobejde žádný propagační materiál o městě, největším lákadlem při prohlídkách města je právě návštěva zvonice. Zvonice byla postavena v r. 1609, v roce 2009 tedy uplyne rovných 400 let od jejího dokončení. Prosinec je pro nás měsíc, kdy hodnotíme a ohlížíme se za uplynulým rokem, dovolte nám udělat takovou drobnou celoroční rekapitulaci. Jsme rádi, že jsme vám mohli být nápomocni v pečovatelské službě. Nejčastější požadavky, které vykonáváme, jsou kompletní hygienická péče na lůžku i v koupelně, pomoc při zajištění chodu domácnosti úklid, praní, malé a velké nákupy, pochůzky a donáška léků, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dovoz a doprovod k lékaři na vyšetření, na úřady a dovoz oběda. V ošetřovatelské službě jsme převážně vykonávali převazy ran, bercových vředů, dekubitů. Prováděli jsme přípravu a podávání léků, aplikaci inzulínů a zaučení aplikace inzulínů. Aplikovali jsme intramuskulární injekce (injekce do svalů) a infúzní terapii. Odebírali krev a biologický materiál, měřili krevní tlak a glykémie. Podávali jsme klysmata, cévkovali ženy a ošetřovali stomie. Prováděli jsme aktivizaci se zaměřením na zachování stávající hybnosti a ošetřovatelskou rehabilitaci s nácvikem soběstačnosti v sebeobsluze. V květnu jsme Vás pozvali na Cimbálové hraní v zámeckém parku, kde se i prodávaly lipenské koláčky. Jejichž výtěžek sloužil na nákup MOTOmedu. Jako každoročně v měsíci květnu vyjíždíme osobními auty se seniory na pouť na Svatý Hostýn a je uspořádána velká sbírka ošacení na faře. V červenci byl uspořádán benefiční koncert MŮŽU POMŮŽU, zdvojnásobený výtěžek Nadací Divoké husy je určen na nákup MOTOmedu. Také jsme se sešli na Svatojakubských hodech na jarmarku ve stánku. V září opět vyjíždíme osobními auty na pouť na Svatý Hostýn. V listopadu byla uspořádána výstava Čtyřboká věž je vystavěná na způsob vlašských kampanil. Je mistrovským dílem svého tvůrce, italského mistra Jana Mario Vlacha. Okolnosti vzniku zvonice jsou svázány neodmyslitelně se zvonem sv. Michalem. V roce 1604 totiž nechalo město pořídit nový velký zvon Michal, který dodnes svými rozměry a hmotností (přes 5 tisíc kg) patří mezi deset největších zvonů v České republice. Při zavěšení na kostelní HUMANITÁRNÍ PROJEK- TY ARCIDIECÉZNÍ CHA- RITY OLOMOUC a na závěr byla uspořádána beseda se studentkou, která měla možnost strávit svou zahraniční praxi na Haity. V listopadu proběhla další velká sbírka ošacení na faře. V prosinci se s námi máte možnost setkat u našeho prodejního stánku na Vánočním jarmarku. Chtěli bychom Vám všem PODĚKO- VAT. Děkujeme za finanční dary, modlitby a důvěru. Do nového roku přejeme všem hodně lásky. PF 2009: Láska je jediný poklad, který se násobí sdílením. Je to jediný dar, který se zvětšuje, čím víc se rozdává. (Bruno Ferrero) Těšíme se na Vás při návštěvě tříkrálových koledníčků. Naďa Vrbíková, t.: , ROK 2009 BUDE ROKEM ZVONICE věž ale nastaly potíže, zvon rozechvíval kostelní věž a nastala obava, aby se věž i se zvonem nezřítila. Proto se obec rozhodla postavit zvonici. Kamenná pamětní deska udává, že zvonice byla založena 4. dubna nákladem obce a dokončena 12. listopadu, byla tedy postavena ve velice krátké době 222 dní. Na zvonici jsou umístěny sluneční hodiny a znak města. Věž sama má půdorys 10x10 metrů. m V letošním roce byly opraveny dvě památky kamenný kříž v Trnávce u něj se náklady na rekonstrukci vyšplhaly na 134 tisíc korun, u sochy Jana Nepomuckého u mostu přes Bečvu v Lipníku nad Bečvou to byly náklady více než 202 tisíc korun, zde ale vypomohla dotace z Ministerstva kultury ČR.

11 ZAJÍMAVOSTI STRANA 11 ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY V MÍSTĚ STAVBY PRODEJNY LIDL V OSECKÉ ULICI V současné době je dokončována výstavba nové prodejní haly společnosti Lidl vedle nově zbudovaného kruhového objezdu na Osecké ulici. V místech novostavby se původně nacházel objekt lipenské MTZ Polygrafie, který byl letos asanován. Vznik Osecké ulice souvisí s osazováním západního předměstí okolo poloviny 15. století. Intenzivní růst lipenských předměstí nastal za pánů z Perštejna, kdy došlo k všeobecnému rozkvětu města. Současná Osecká ulice změnila za pos - lední století výrazně svoji podobu kvůli stavebním zásahům či nevhodným umístěním novostaveb. Její funkce je však dob od středověku neměnná, neboť představuje součást důležité dopravní tepny, procházející od východu k západu napříč městem. Tam kde dnes čile proudí autodoprava, projížděly ve středověku kupecké karavany s atraktivním zbožím přiváženým z velkých dálek. Není se ostatně čemu divit, neboť Lipník nad Bečvou se nachází ve strategické poloze přímo na prastaré obchodní trase. Ta vedla z Polska (Krakowa) skrze Moravskou bránu, dále Pobečvím a Pomoravím na jih do Rakouska a Uher, či na západ přes Přerov a Olomouc až do hlavního města českého království Prahy. První archeologické nálezy shromážděné Jidřichem Tomášem v 70. letech 20. století v prostoru ulice Osecká pochází z výkopu základů bývalé MTZ Polygrafie. V zahradě tiskárny pak v roce 2001 nalezl Petr Tomáš další soubor archeologických nálezů. V obou případech se jednalo o soubory pozdně středověké keramiky a kachlů, které byly předány do Muzea Komenského v Přerově. Jak prokázal letošní záchranný archeologický výzkum prováděný společností Archaia Olomouc, historie tohoto místa, situovaného západně od městských hradeb, sahá hluboko do minulosti. Výzkumem byly odkryty zahloubené objekty z 15. století. K nejzajímavějším patří suterény pozdně středověkých dřevohlinitých domů, obdélného půdorysu o rozměrech 5 x 4 m (foto 1). V zásypech těchto zahloubených částí se archeologům podařilo objevit velké množství keramiky z pol. 15. stol. a dále zvířecí kosti, které dokládají, jakou skladbu měla strava lipenského měšťana na předměstí před 500 lety. Nejčastěji byly zastoupeny kosti prasete domácího a hovězího dobytka. Za obytnou středověkou zástavbou se nacházela také hluboká odpadní jímka zahloubená do místního jílovitého podloží, kde končila nejen rozbitá kuchyňská keramika té doby, ale zároveň veškeré splašky z domácností. Na dně této jámy se podařilo najít celou trojnožku, což je mísa s třemi nožkami opatřená držadlem, typická pro časový horizont 15. století (Foto 2). Tento keramický tvar sloužil na ohřev pokrmů a byl umísťován přímo do ohniště. Archeologický výzkum dále odkryl části středověkých pecí. Zda se jednalo o chlebové či přímo hrnčířské pece není úplně jasné, neboť byly stavebními zásahy z velké části narušeny. V čase předvánočního shonu, kdy se nejeden lipenský občan zastaví na parkovišti nové prodejní haly, si málokdo z nás uvědomí, že nehluboko pod koly zaparkovaných vozidel jen pár desítek centimetrů hlíny dělí naši současnost od minulostí. Vzhledem k historickému významu města Lipníka n. Bečvou lze do budoucna očekávat, že budou díky archeologickým výzkumům, prováděným v místě zemních či stavebních zásahů, odhalena další doposud skrytá tajemství časů dávno minulých. Tam kde mlčí prameny archivní povahy, tam nám podávají svědectví té či oné doby archeologické nálezy, které jsou nedílnou součástí našeho kulturního dědictví. Zdeněk Schenk, Jan Mikulík PŘEDNÁŠKA Ing. MIROSLAVA HRABICY známý autor knih o zdraví a lidském hledání LÉČBA NEMOCÍ JATER, ŽLUČNÍKU A VELKÝCH KLOUBŮ (RAMEN, KOLEN, LOKTŮ A KYČLÍ) Nejen jídlo, ale též naše chování oslabuje játra a žlučník. Udržuj, ale příliš neživ oheň v sobě. Jsi trpělivý a spokojný s tím, co Ti život přináší? Na svých ramenech nes jedině to, co skutečně nést a vyřešit máš. Jak zlepšit zdravotní stav kolen, kyčlí a loktů. Žij srdcem a také moudře využívej svůj rozum. Ukázky léčení. Výstavní sál Domeček Městské knihovny, nám. T. G. Masaryka 11, Lipník nad Bečvou, čtvrtek 15. ledna :30 19:00 hod., vstupné: 60 Kč. BLIŽŠÍ INFORMACE: mobil, pořádáno za spoluúčasti Městské knihovny Lipník n. B.

12 STRANA 12 ADVENTNÍ KONCERT Začátek adventu se blíží. Adventní koncert v Lipníku nad Bečvou, který se koná v pátek 5. prosince od 18 hodin v kostele sv. Františka Serafinského, slibuje zajímavý kulturní zážitek. V programu zazní pětihlasá mše Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic Missa Quinis Vocibus. Původně sborová pětihlasá mše Quinis Vocibus náleží k pozdějšímu období Harantova života. Missa Quinis Vocibus vyšla poprvé tiskem roku 1612 v Magdeburgu. Kryštofa Haranta k jejímu napsání inspiroval madrigal Dolorosi martir, fieri tormenti Itala Luca Marenzia. Uslyšíme také klasický vícehlasý kánon J. S. Bacha Psalite deo nostro in letitia a spirituály v podání a capella. Inspirující je již samo prostředí chrámu piaristy na konci 17. století přestavěného ve stylu raného baroka, podle projektu vídeňského císařského architekta Giovanniho Pietro Tencally, z jehož dílny pochází i řada významných olomouckých památek (například klášter Hradisko, Arcibiskupský palác, bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku). Kostel sv. Františka Serafinského v Lipníku nad Bečvou patří k dochovaným skvostům raného baroka na střední Moravě a je proslulý výbornou akustikou. Adventní koncert je jednou z mála možností, jak tento zajímavý kostel navštívit. DOBRÝ VEČER QUINTET vznikl speciálně pro festival Vokalíza 86. V současné sestavě pěti profesionálně vyškolených zpěváků působí Šárka Frančová (soprán), Jana Kozlíková (alt), Jaromír Holub (tenor), Richard Horký (bas) a uznávaný hlasový pedagog, muzikant, zpěvák, herec a leadr DVQ Edward Tomas (baryton). DVQ je acappellový, tedy ryze vokální soubor, který účinkuje bez použití hudebních nástrojů. Repertoár DVQ se skládá z velmi rozdílných hudebních žánrů: od spirituálů, jazzu, swingu, bigbeatu přes písně Osvobozeného divadla až po vážnou hudbu. Díky tomuto bohatému, žánrově rozličnému repertoáru a především svému exkluzivnímu pojetí hudby vystupuje DVQ na svých samostatných koncertech, je častým hostem různých televizních a rozhlasových pořadů (např. Pan Werich, Evergreen show a další), kde vystupuje po boku významných českých hvězd jako je Karel Gott, Helena Vondráčková, Lucie Bílá a další. Za 22 let své úspěšné existence účinkoval DVQ například ve Francii, ve Švýcarsku, Holandsku, Německu, Švédsku, Rakousku, Rusku, Belgii, účastní se mezinárodních hudebních festivalů, hrál na setkání Rotary Clubu, na festivalu Mezi Ploty, před dvěma lety DVQ zpíval na živém koncertu na Pražském Hradě pod patronací prezidenta České republiky Václava Klause ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka. m VÁNOČNÍ JARMARK Vánoční jarmark se stal nedílnou součástí života našeho města. I letos se bude odehrávat doprovodný program v pátek odpoledne, aby jej mohlo sledovat co nejvíce návštěvníků, jeho součástí bude stejně jako loni vystoupení dětí z lipenských škol, Maleníčku, mažoretek, ZUŠ (Leopardi), také letos se odehraje divadelní představení pro děti (oblíbené divadlo Komedianti na káře, které znáte z hodového programu), zazpívá vokální seskupení Camperra z Hranic. Závěrečný ohňostroj opět tradičně začne v 18 hodin, aby měli všichni návštěvníci dost času si v klidu nakoupit, potěšit se programem, popovídat si s přáteli. Letos přibudou další příjemné změny: program bude probíhat na novém zastřešeném pódiu, stánků s občerstvením bude o něco víc a v prostoru náměstí budou instalovány čtyři ohřívací koše, ve kterých bude udržován oheň pro zahřátí okolostojících. Prodejní část Vánočního jarmarku bude zahájena 12. prosince již v v 10.00, od hodin začne na pódiu u stromečku kulturní program, který bude v hodin zakončen tradičním ohňostrojem. ŠK KULTURA VÁNOČNÍ VÝSTAVA Městská knihovna Lipník n. B. pořádá ve výstavním sále Domeček vánoční výstavu, která bude pro veřejnost otevřena ve dnech prosince 2008 ve všední dny od 10 do 16 hodin, ve středu 10. prosince pouze do 12 hodin. Knihovna připravila výstavu ve spolupráci s veřejností, vystavené exponáty jsou dílem amatérských výtvarníků, šikovných žen a dívek i firem zabývajících se prodejem bytových doplňků. Představeno bude tradiční i moderní pojetí vánoční výzdoby. K vidění budou adventní věnce z živých materiálů i suché vazby, vánoční dekorace, svícny, svíčky, adventní kalendáře, keramika a originální zdobení vánočních stromečků. Všichni návštěvníci výstavy zde určitě najdou přinejmenším inspiraci pro výzdobu svého domova a pokud jim nebudou síly, nápady či čas stačit, vystavené exponáty mohou koupit v místních obchůdcích či na vánočním jarmarku 12. prosince. Miroslava Střelcová PRODEJNÍ MINIVÝSTAVA KNIH Hledáte námět na vánoční dárek? Chcete získat pozornost pro své příbuzné a známé v zahraničí? Navštivte v informačním centru v Lipníku naši prodejní knižní minivýstavu. V uplynulých osmi letech vyšly nejrůznější zajímavé publikace, které se nějakým způsobem dotýkají Lipníka nad Bečvou a okolí. Většinou jsou žádané chvíli po vydání a pak upadnou v zapomnění. Většina z nich je ale nadčasová proto jsme se rozhodli jejich slávu opět oživit a představit je veřejnosti uceleně. V době adventu, tj. od 1. prosince, budou publikace vystaveny v Turistickém informačním centru, kde si je můžete i zakoupit. Najdete zde shrnující knihy jako je výpravná publikace Klíč k Moravské bráně nebo Záhorské tance, pro milovníky historie Putování dějinami, Židovské památky Lipníku n. B., Lipenské zvony či velikostí útlé, ale informacemi bohaté brožurky o hradech Drahotuš a Helfštýn. Pro děti (a nejen pro ně) by mohly být pěkným dárkem jak Helfštýnské pověsti, tak sebrané pověsti Jaroslava Pol - ky (Smích a pláč moravského městečka). Nabídku doplňují básně Leony Zezulové nebo kalendáře (na rok 2008 kalendář-brožurka Osobnosti Lipníka n. B. a okolí a na rok 2009 Kováři). Z okolí se v nabídce objeví například almanach školy v Týně nad Bečvou či publikace o Jezernici. Úplnou novinkou je pak brožurka vydaná při příležitosti oprav varhan v Hlinsku. Íčko tak částečně supluje chybějící knihkupectví v našem městě, alespoň co se týká regionální literatury. m

13 KULTURA STRANA 13 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU Malé adventní zastavení s vánočním zpíváním a horkým punčem ve středu 3. prosince od 16:30 hodin na náměstí TGM v Lipníku nad Bečvou. V krátkém programu pod městským vánočním stromem vystoupí děti z DFS Maleníček, zazní také premiéra písní Vánoční hvězda a Vánoční shon v podání Michaely Matuškové, Davida Moštěka a Blanky Prudilové. Podávat se bude horký punč a sváteční nálada! V 17 hodin se náměstí na chvíli ponoří do tmy, aby se vzápětí rozzářilo vánoční výzdobou. Městský vánoční strom stejně jako loni rozsvítí a krásný advent všem popřeje starosta města Ing. Miloslav Přikryl. Mgr. Blanka Prudilová Přijměte pozvání na degustaci vín Vinařství Petr Bíza ve středu 10. prosince 2008 v hodin sál domova mládeže SŠE u Sokolovny v Lipníku n. B. Ing. Petr Bíza svými víny a odborným komentářem zpříjemní prosincový večer Počet míst omezen. Vstupenky v prodeji ve Vinotéce František. Srdečně zvou Šaňkovi Tel: VÝZVA KE SPOLUPRÁCI Městská knihovna Lipník n. B. připravuje na rok 2009 výstavu na téma Sběratelské zajímavosti a kuriozity. Pokud máte doma sbírku, kterou chcete a můžete vystavit ve výstavním sále knihovny Domečku, prosím navštivte nás v knihovně, kontaktujte na tel nebo na Více informací Vám podá Simona Ryšavá nebo Miroslava Střelcová. POZVÁNKA DO KNIHOVNY Pro všechny děti, rodiče i prarodiče! POHÁDKOVÉ ÚTERÝ aneb Podvečerní čtení v dětském oddělení KDY? úterý 2. prosince 2008 od 17:00 hodin do 18:00 hodin KDE? v dětském odd. městské knihovny TÉMA? Vánoce, Vánoce přicházejí VÁNOČNÍ KULTURNÍ PROGRAM V LIPNÍKU středa 3. prosince SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Program na nám. TGM od 16:30 hodin čtvrtek pondělí prosince VÁNOČNÍ VÝSTAVA Ve spolupráci s veřejností v Domečku Městské knihovny v Lipníku n. B. čtvrtek 4. prosince MIKULÁŠOVÁNÍ Pestrý program olomoucké agentury Gong, spojený s mikulášskou nadílkou, začátek v 17:00 hod. v sále kina Svět pátek 5. prosince ADVENTNÍ KONCERT: DOBRÝ VEČER QUINTET Pod záštitou starosty města Lipník n. B. v kostele sv. Františka Serafinského od hodin. Místenkový předprodej! sobota 6. prosince MIKULÁŠSKÝ LIPFEST s country kapelou LH Western Účinkují skupiny Leopardi, Gem Band, Pupkáči, Blue Stones. Začátek v 19:00 hodin v sále kina Svět pátek 12. prosince VÁNOČNÍ JARMARK Stánky, občerstvení, bohatý program od 14:30, ohňostroj od 18:00 hodin pátek 19. prosince Adventní koncert ZUŠ A. Dvořáka kostel sv. Františka účinkují učitelé, žáci a soubory ZUŠ A. Dvořáka, v 16:30 hodin středa 24. prosince POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE Vánoční koledy v podání trubačů z věže kostela sv. Jakuba od 16:00 hodin pod patronátem RNDr. J. Seitlové čtvrtek 25. prosince ŽIVÝ BETLÉM Náměstí TGM od 16:00 hodin, zvonice, kostel sv. Jakuba pátek 26. prosince VÁNOČNÍ KONCERT Přerovský komorní orchestr ve farním kostele sv. Jakuba Většího od 16:00 AKCE ZUŠ A. Dvořáka 19. prosince Adventní koncert v 16:30 hod. kostel sv. Františka účinkují učitelé, žáci a soubory ZUŠ A. Dvořáka Od 8. do 19. prosince Vánoční výstava žáků VO sál ZUŠ A. Dvořáka, Havlíčkova ulice, otevřeno ve všední dny v odpoledních hodinách

14 STRANA 14 KULTURNÍ SERVIS Ve dnech 1., 2. a 3. prosince KINO NEHRAJE Čtvrtek 4. prosince v 19:30 hodin Pátek 5. prosince v 17:30 hodin JUNO Premiéra komedie USA Komedie o dospívání a jeho nečekaných nástrahách. Film, který vám zežmoulá srdce do kuličky, aniž by přitom urazil vaši inteligenci, a který vás rozesměje bez toho, aby vás či hrdiny ponižoval. Mládeži přístupný od 12 let, české titulky, 96 minut V sobotu 6. prosince KINO NEHRAJE Neděle 7. prosince v 17:30 a 19:30 hodin MAMMA MIA! Komedie VB/USA/Německo ABBA ŽIJE! Meryl Streepová a spol. excelují v muzikálu podle ABBY. Mládeži přístupný, české titulky, širokoúhlý, 109 min. Ve dnech 8., 9. a 10. prosince KINO NEHRAJE Čtvrtek 11. prosince v 17:30 hodin ROLLING STONES Premiéra filmu USA/VB Dvě legendy v jednom dokumentu: Scorsese a Stouni. Martin Scorsese s desítkou elitních kameramanů natočil záznam koncertu Roling Stones v new yorském KINO SVĚT Beacom Theatre a výsledkem je jeden z nejpozoruhodnějších hudebních dokumentů vůbec. Ml. přístupný, české titulky, 108 minut, vstupné 65 Kč Čtvrtek 11. prosince v 19:30 hodin Pátek 12. prosince v 19:30 hodin Sobota 13. prosince v 17:30 hodin Neděle 14. prosince v 17:30 hodin QUANTUM OF SOLACE Premiéra dobrodr. filmu USA Pokračování vysokooktanového dobrodružství Jamese Bonda. Tělo Vesper Lyndové ještě nevychladlo a agent 007 vyráží za pomstou Podvaadvacáté, tentokrát v režii Marca Foerstera. Mládeži přístupný od 12 let, české titulky ZA MIMOŘÁDNÉ VSTUPNÉ 50 Kč Pondělí 15. prosince v 17:30 hodin Úterý 16. prosince v 17:30 hodin NOCI V RODANTHE Premiéra romantického filmu USA Film natočený podle bestselleru Nicholase Sparkse. V titulních rolích Diane Lane a Richard Gere. Mládeži přístupný od 12 let, české titulky, širokoúhlý, 97 minut, vstupné 65 Kč Ve dnech prosince KINO NEHRAJE Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný rok BB FACTORY prosince Líbímseti párty Start: 22:00 hod. 13. prosince Program: Becherovka Lemon Start: 22:00 hod. 20. prosince Jägermeister + dárky Start: 22:00 hod. 22. prosince Program: Diskotéka pro děti a mládež Start: 18:00 hod. 24. prosince Program: Libor 45 Start: 23:00 hod prosince Program: Puschkin + dárky Start: 22:00 hod. 29. prosince Diskotéka pro děti a mládež Start: 18:00 hod. 31. prosince Program: Silvestr Start: 22:00 hod. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 2. prosince VÝCHOVNÝ POŘAD BRAZÍLIE AMAZONKA V RYTMU SAMBY Výchovný pořad k prohloubení učiva zeměpisu, ve spolupráci s agenturou Media Pro Náchod. Začátek v 10 hodin v sále kina Svět. Vstupné: 50 Kč. 4. prosince MIKULÁŠOVÁNÍ ve spolupráci s VÚ 6165 Lipník nad Bečvou. Pestrý program olomoucké agentury Gong, spojený s mikulášskou nadílkou. Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče. Začátek v 17 hodin v sále kina Svět. Balíčky pro děti pečlivě zavažte a podepište celým jménem. Vstup zdarma. 5. prosince ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Františka Serafínského v podání hudebního tělesa Dobrý večer Quintet. Předprodej vstupenek od v kanceláři kina Svět PO, ST od 8 do 17 hodin, ÚT, ČT, PÁ od 8 do 15 hodin. Telefon , TIC Lipník Začátek v 18 hodin, vstupné 150 Kč. Pořádá město Lipník n. B. ve spolupráci se SVČ Lipník n. B. 6. prosince MIKULÁŠSKÝ LIPFEST s country kapelou LH Western. Účinkují skupiny Leopardi, Gem Band, Pupkáči, Blue Stones. Začátek v 19 hodin v sále kina Svět. Předpokládané ukončení ve 24 hodin. Občerstvení zajištěno. Vstupné: 50 Kč. 8. prosince AKADEMIE III. VĚKU KURZ VÝROBY KERAMIC- KÝCH OZDOB pod vedením Růženy Pešanové. Zájemci z řad veřejnosti se musí přihlásit do 4. prosince na telefon Začátek v 16:30 hodin v jídelně Penzionu soc. služeb na Zahradní. Vstupné: členové zdarma, ostatní 30 Kč. 12. prosince VÁNOČNÍ JARMARK Představí se v něm žáci a studenti lipenských škol, členové ZÚ SVČ, žáci ZUŠ a hosté. Začátek jarmarku v 10 hodin. Začátek programu ve 14:30 hodin. Na závěr se můžete těšit na tradiční ohňostroj, který se uskuteční v 18 hodin. Město Lipník n. B. ve spolupráci se SVČ a VÚ prosince POHÁDKA VÁNOČNÍČEK v podání herců a loutek z divadla Paravánek Brno. Srdečně zveme malé i velké diváky. Prosíme přihlášené MŠ a ZŠ o upřesnění počtu diváků na telefon do 10. prosince. Začátek jen v 8:30 hodin, vstupné 30 Kč. 15. prosince VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ V programu vystoupí Mažoretky a Maleníček, cimbálová muzika ZUŠ A. Dvořáka, Doprovodná záhorská muzika a Tupá šídla. Začátek ve velké jídelně v Penziónu soc. služeb na Zahradní v 16 hodin. Vstup zdarma. SVČ ve spolupráci s Penzionem sociálních služeb 19. prosince ZÁVĚREČNÁ KOLONA KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ K tanci a poslechu hraje hudební skupina Sun Set. Autobusy odjíždí od Metalplastu v 18:45 hodin. Zpět z Dolního Újezda ve 23:15 a ve 23:45 hodin. Vstup pouze ve společenském oděvu! Začátek v 19 hodin v sále kulturního domu v Dolním Újezdě. Vstupné: 50 Kč. PŘIPRAVUJEME: LEDEN ÚNOR ledna 2009 AKADEMIE III. VĚKU POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKU S DIAPROJEKCÍ ÚZEMÍM NĚKDEJŠÍCH SLOVANŮ Přednáší pan Ing. Zdeněk Kadlus. Začátek v 16:30 hodin v jídelně Penziónu soc. služeb na Zahradní. Vstupné: členové zdarma, ostatní 10 Kč. LYŽAŘSKÉ A BĚŽKAŘSKÉ ZÁJEZDY února 2009 BĚŽKAŘSKÝ A LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO OKOLÍ KRALICKÉHO SNĚŽNÍKU Cena: 900 Kč V ceně: doprava autobusem, ubytování ve 2 6 lůžkových pokojích v chatě Návrší, polopenze, běžkařský průvodce. 28. února 5. března 2009 LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD ROHÁČE SPÁLENÁ Cena: 2870 Kč dospělý 2500 Kč dítě do 6 let V ceně: doprava autobusem, ubytování v ubytovně ZŠ Zuberec ve 4 6 lůžkových pokojích, polopenze, každodenní doprava na sjezdovku do Spálené doliny, doprava do termálů Oravice. Součástí ubytovny je malá kuchyňka s možností vlastního vaření. Bližší informace k zimním zájezdům na SVČ, telefon www. svc.hyperlinx.cz

15 INZERCE STRANA 15 UPOZORNĚNÍ prosince prosince 2008 od hod. Městská knihovna Lipník nad Bečvou a Turistické informační centrum budou z provozních důvodů pro veřejnost UZAVŘENY Přijmu pracovnice i důchodkyně do výroby na zpracování brambor. Ruční práce. tel KADEŘNICTVÍ POD POŠTOU Novosady NOVINKA: Horká břitva stříhání vlasů za pomoci tepelného efektu při kontaktu s vlasem dokonale zataví koneček a vlas dále nepodléhá třepení vlasů, lámání PROVOZNÍ DOBA: Po Pá Tel CHCETE RELAXOVAT A UDĚLAT NĚCO PRO SEBE? Navštivte kosmetické studio JANA Zahradní (zubní středisko), Lipník nad Bečvou Čeká vás individuální přístup profesionálního ošetření a respektování vašich dalších přání a potřeb. Nabízíme: Analýza diagnostika pleti * Laserové ošetření Základní a speciální ošetření podle typu pleti Přírodní léčebná aromaterapie * Dárkové poukázky Škola líčení * Přednášky * Prodej kosmetiky Otevřeno: Sudý týden dle objednávek Kontakt: Jana Bartoňková, mobil Vánoční provozní doba středa :00 16:00 20:30 23:00 čtvrtek :00 22:00 pátek :00 22:00 sobota :00 22:00 neděle :00 20:00 pondělí :30 20:00 úterý :30 20:00 středa :00 16:00 čtvrtek zavřeno pátek :30 20:00 Veselé Vánoce a šťastný Nový rok přeje kolektiv zaměstnanců

16 STRANA 16 INZERCE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY NEVÍTE SI RADY S VÁNOČNÍM ÚKLIDEM? OBRAŤTE SE NA NÁS! Bytové a nebytové prostory Pravidelný úklid společných prostor v panelových domech Mytí oken Čištění koberců Úklid po rekonstrukci a malování Kateřina Gajdošíková Tel Za Porážkou 984, Lipník nad Bečvou Daniel Gajdošík MALBY, NÁTĚRY DRÁSANÉ OMÍTKY DEKORATIVNÍ NÁSTŘIKY FASÁDY Za Porážkou 984, Lipník nad Bečvou Tel

17 INZERCE STRANA října 602 (vedle pošty) Lipník nad Bečvou tel.: fax: e.mail: Vážení klienti, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a i v roce 2009 spoustu cestovatelských zážitků Zahájen prodej na sezónu Léto 2009 se slevami za včasný nákup až 25% při koupi do nebo až 2 děti zdarma do Velká nabídka vánočních a silvestrovských pobytů v tuzemsku i zahraničí Lázně Jeseník 3 noci v libovolném termínu od do , cena Kč, v ceně 3x ubyt. s polopenzí, léčebný program, vánoční nebo silvestrovská večeře + kulturní program Kuba odlet z Prahy na 10 nocí, termín , hotel s all inclusive již za Kč + přípl. za štědrovečerní večeři Kč + taxy Kč Isla Margarita odlet z Prahy na 12 nocí, termín , hotel s all inclusive již za Kč + silvestrovský příplatek Kč + taxy Kč Last minute nabídka exotických zájezdů na rok 2009 El Salvador letecky z Prahy na 14 nocí, termín , 5* hotel s all inclusive již za Kč + taxy Kč Mexiko odlet z Prahy na 11 nocí, termín , 4* hotel s all inclusive již za Kč + taxy Kč Velká nabídka lyžařských zájezdů na rok 2009 do Rakouska, Itálie, Francie, Švýcarska aj. CK G TOUR autorizovaný prodejce všech CK tuzemských i zahraničních. Stejné ceny, slevy a podmínky. Kanceláře Wüstenrot stavební spořitelny a. s. Lipník nad Bečvou Přerov Hranice ul. 28. října 602 ul. Dr. Skaláka 1 Masarykovo nám. 74 (vedle pošty) (naproti Tančírny) (dvorní trakt za lékárnou) Naše kanceláře jsou Vám k dispozici PO PÁ vždy hod. Tel: , mobil: FINANCE PRO CELOU RODINU Smlouvy stavebního spoření s úrokem až 2,9 % pro každého i pro klienty jiných stavebních spořitelen Smlouvy pro děti zdarma Hypoteční úvěry do konce roku zdarma Pojištění domácnosti a domu či bytu se slevou 15 % Životní pojištění se slevou 5 % po celou dobu pojištění Velmi výhodné povinné ručení + havarijní poj. se slevou 10 % Do konce roku pro každého klienta dárek + sleva na zájezdy Přejeme všem krásné a spokojené prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů do nového roku!

18 STRANA 18 INZERCE AUTOŠKOLA LIVE Provádíme výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění pro skupiny: B opravňuje k řízení motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností do kg C opravňuje k řízení motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nad kg C+E opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg U nás si můžete objednat i výuku a výcvik k zdokonalení řidičské praxe v řízení motorového vozidla tzv. kondiční jízdy nebo možnost školení řidičů referentských vozidel. Adresa: Zahradní 1127, Lipník nad Bečvou Mobil: , fax: Všem naším klientům, ale i řidičům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a po celý nový rok 2009 bezpečnou jízdu na silnicích.

19 INZERCE STRANA 19 Nabízíme: pojištění osob, majetku a motorových vozidel cestovní připojištění penzijní připojištění individuální pojistnou ochranu komplexní klientský servis: hlášení a řešení škodních událostí změny, opravy, doplnění pojistných smluv Kontakt: Marek Šlosar, vedoucí agenturní kanceláře Adresa: Nerudova č. 82 (naproti bývalé tržnici), Lipník nad Bečvou, Tel: , ,

20 STRANA 20 INZERCE NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ VÍŠ, ŽE......nekompletní rozebraný spotřebič = poplatek! Velké spotřebiče Nářadí, hobby dílna vám radí Střední spotřebiče Malé spotřebiče Zahrada Chlazení...kompletní nerozebraný spotřebič = zadarmo! Chraňme společně životní prostředí! Semaf A4.indd :22:02

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice

Více

Zápis z 1. jednání ustavující schůze školské rady při Základní škole T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice

Zápis z 1. jednání ustavující schůze školské rady při Základní škole T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice Zápis z 1. jednání ustavující schůze školské rady při Základní škole T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice Datum a místo konání : 17.12.2015, Základní škola T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice,

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne

Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne 28.08.2013 OŠMTS: Pracovníci školství ORP: Moderoval: Bc. Tomáš Pokorný, Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

FORMULÁŘ registrace CinEd Školní rok :

FORMULÁŘ registrace CinEd Školní rok : Stát : Město : Příjmení, jméno: FORMULÁŘ registrace CinEd Školní rok : 201.. 201.. Milí budoucí uživatelé programu CinEd, právě jste podali žádost o registraci do programu na platformě cined.eu a o přístup

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více