Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, Brno Školní rok 2014/

2 ČÁST I. Základní charakteristika školy Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost školy: Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa Fügnerova 7, Brno Zřizovatel školy: Slovo života Brno,o.s. Nové sady 37, Brno Ředitelka školy: Mgr. Hana Kličková Fügnerova 7, Brno Kontakty: telefony: ředitelství: , sborovna: fax: - ředitelka: základní škola: mateřská škola: http: Místo výkonu činnosti ZŠ: Pronajímané prostory v ZŠ Masarova 11, Brno. I.1 Druh školy včetně školského zařízení: Základní škola je úplná, výkon činnosti byl zahájen s I. třídou, v níž byl spojen 1. a 2. ročník ZŠ. Letos probíhala výuka již v 8. ročníku. Na 1. stupni musí být z provozních důvodů spojena výuka ve dvou ročnících a vyučuje se v nich podle pravidel výuky malotřídní. 2

3 Na druhém stupni byla z týchž důvodů v některých předmětech zařazena výuka formou skupinového vyučování, se žáky 1. stupně 5. ročníku byly vytvořeny skupiny hochů a dívek na výuku tělesné výchovy. Od školního roku provozujeme také obor Základní škola speciální a pro třídu, do níž byl žák ZŠS integrován, jsme zřídili funkci asistenta pedagoga. Již druhým rokem působí také druhá asistentka pedagoga v nynější třetí třídě, do níž byla integrována žákyně s autismem. Škola provozuje dvě oddělení školní družiny - pro mladší a starší žáky. Od provozujeme též mateřskou školu v prostorách, které umožňují předškolní vzdělávání 15 dětem. V letošním školním roce byl do MŠ integrován chlapec s Downovým syndromem, proto byla zřízena funkce třetí asistentky pedagoga. V ranních hodinách bývá propojen provoz ŠD a MŠ. I.1.1 Základní škola Školní rok Počet tříd Počet Počet žáků Průměrný počet Kapacita 2013/2014 ročníků žáků na třídu 1. stupeň ,33-2. stupeň ,0 - Celkem V tabulce je uveden stav žactva na konci školního roku - v druhém pololetí k nám přestoupily 2 žákyně se změnou bydliště. Uvedené počty zahrnují 1 žáka integrovaného (vzdělávaného podle ŠVP ZŠS), 4 žáky, kteří plní základní vzdělávání v cizině (Švýcarsko, Švédsko a Skotsko) a 2 žáky vzdělávané formou individuálního studia (dříve domácí vzdělávání ). I.1.2 Školní družina - součást základní školy počet oddělení počet žáků počet vychovatelů kapacita Celkem I.1.3 Mateřská škola počet oddělení počet ročníků počet dětí počet učitelek kapacita Celkem asistentka pedagoga 15 3

4 I.2 Datum zařazení do sítě škol: Škola byla zařazena do sítě škol na dobu neurčitou. I.3 Rada školy ( 132 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění): Datum zřízení: , dle zřizovací listiny má 6 členů. Předseda: Michal Vaněk předseda Členové: Ing. Miroslav Makovička Rostislav Komosný Jaroslav Tesař Svatopluk Kouřil Jiří Němec I.4 Školní vzdělávací program V základní škole se žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a integrovaný žák podle individuálního plánu vypracovaného podle 2. dílu Rámcového vzdělávacího programu pro obor Základní škola speciální (pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami). Školní družina pracuje podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Obsah vzdělávání základní školy je doplněn o dva předměty, které pomáhají specifikovat činnost křesťanské školy: povinný předmět - etickou výchovu a nepovinný předmět - biblickou nauku, který dosud navštěvovali všichni žáci. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - Barevné kostičky, který je svým obsahem v souladu s výchovně vzdělávacími cíli základní školy. I.5 Školní stravování Při naší základní škole zařízení školního stravování nebylo zřízeno. Žáci se stravují ve Školní jídelně Brno, Masarova 11. Při mateřské škole byla zřízena jídelna výdejna, do níž přivážíme obědy pro děti z výše uvedené jídelny. 4

5 I.6 Zájmové aktivity Letos jsme otevřeli opět jeden kroužek angličtiny, který vedla naše učitelka Mgr. Jana Makovičková a do výuky 2. ročníku byla zařazena nepovinná angličtina. Většina žáků však rozvíjela svoje zájmové aktivity v různých brněnských sportovních organizacích, základních uměleckých školách, kroužcích při ZŠ Masarova, v salesiánském centru nebo v místě svého bydliště (Komín, Modřice, Rajhrad, Rousínov, Kuřim, Blansko, Vojkovice). Celkově lze konstatovat, že 82 % našich žáků investuje svůj volný čas do zájmových kroužků, sportovních nebo uměleckých činností v rámci ZUŠ, což znamená, že ze 56 žáků, kteří navštěvují běžnou formou naši školu, pouze 12 neprovozuje žádnou z organizovaných zájmových aktivit. Jedná se zejména o žáky, kteří bydlí mimo území města Brna. I.7 Záměry a cíle školy Naše záměry a cíle směřují ke školní vizi: Mladí lidé, kteří jsou připraveni po duchovní, vědomostní, praktické i sociální stránce být Božími spolupracovníky při reformaci v našem, i jiných národech. Škola si také klade za cíl být otevřená a nápomocná rodinám i církvím v kvalitní křesťanské výchově a vzdělávání jejich dětí. Tato dlouhodobá perspektiva školy je kodifikována v Koncepčních záměrech a cílech školy a z tohoto dokumentu vychází roční plán práce základní i mateřské školy. Naše škola postupně naplňuje nejen vlastní specifické cíle křesťanské školy, ale zároveň i Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Jihomoravského kraje. Ze záměrů vlády a MŠMT také vycházejí další programy, jejichž úkoly škola každoročně úspěšně plní. V základní škole se jedná o tyto prioritní oblasti: EVVO dle Školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, prevence proti negativním jevům v chování žáků podle Minimálního preventivního programu sociálně-patologických jevů u dětí a žáků a Programu proti šikaně výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu spojená s výchovou k ochraně člověka za mimořádných událostí a dopravní výchovou, které jsou zahrnuty do Školního programu OČMU a rozvoj funkčních gramotností. 5

6 Školní družina i mateřská škola má tyto priority zakomponované do celoročního plánu a výchovné cíle naplňuje v rámci jednotlivých bloků. Naším trvalým záměrem zůstává soustavné posilování osobnostní a sociální výchovy, abychom eliminovali stále složitější mezilidské vztahy v dnešní společnosti a zpochybňování základních lidských hodnot. V socializaci vidíme základ pro úspěšný život. Tato práce se nám daří díky propojení činnosti základní školy a mateřské školy: - jednou za měsíc na krátkých celoškolních setkáních - bohoslužbách, - ranní provoz ŠD od 7.00 do 7.45 hod. je spojen s provozem MŠ, - v odpoledních hodinách bývají dle situace spojeny předškolní i školní děti ke společným hrám, - některé další školní a mimoškolní akce jsou společné. Vzájemný kontakt a spolupráce dětí různého věku je na naší škole velmi přirozená, neboť k nám chodí často 3-4 sourozenci, a to od MŠ po nejvyšší ročníky ZŠ. Průběžně také využíváme všech možnosti, které umožňují zapojení dvou mentálně postižených dětí (MŠ a 4. ročník) do běžného provozu školy. Při osobnostní výchově nám velmi pomáhají pravidelná sebehodnocení žáků během výuky i v rámci třídnických hodin. Ve čtvrtletí jsou tato sebehodnocení písemná a jsou následně konzultována s třídními učiteli. Na konci školního roku píší zase třídní učitelé zprávu svým žákům formou dopisu, jak hodnotí jejich práci i chování ve škole. Dopis je povzbuzením a zároveň návodem na to, jak a co mají zlepšit. Dopis přikládáme k vysvědčení. I.8 Trendy vývoje Pozitivní vliv na rozvoj školy má dlouhodobý pronájem na stejném místě a přirozené zapojování rodičů do potřeb školy v oblasti financí a materiálního zabezpečení provozu. Škola se už také stává známější na veřejnosti především díky její propagaci rodiči našich žáků a vysíláním rádia TWR. Do povědomí veřejnosti se naše škola dostává také pravidelnými návštěvami v bohunickém stacionáři, domově důchodců v Maloměřicích a v Domě Naděje na Vinohradech. Mezi ostatními školami máme výjimečné postavení svým křesťanským výchovně vzdělávacím zaměřením a také možností přijmout žáka k individuálnímu plnění školní docházky nebo integraci žáků se zdravotním postižením. Někteří žáci k nám přecházejí z jiných škol, kde je jim v kolektivu ubližováno, nebo též žáci s výukovými problémy, jež v početnějších třídách jiných škol nelze úspěšně řešit. 6

7 Rodiče vítají naši ochotu pracovat se žáky, kteří se vzdělávají souběžně v zahraničí. Těm škola poskytuje české učebnice a umožňuje jim vykonávat postupové zkoušky ve smyslu 38 školského zákona. Letos se jednalo o čtyři žáky, kteří plní povinnou školní docházku souběžně v cizině (Velká Británie Skotsko, Švédsko a sourozenci ze Švýcarska). Letos jsme zapsali do 1. ročníku 7 žáků a již koncem školního roku se k nám přihlásilo několik žáků, kteří nastoupí od S rostoucím zájmem o vzdělávání na naší škole však již musíme zvažovat přijetí do některých tříd, neboť učebny mají kapacitu 18 a 19 žáků. ČÁST II. Údaje o pracovnících školy II.1 Rámcový popis personálního zabezpečení Ve školním roce 2014/15 ve škole pracovalo 23 zaměstnanců; 4 provozní zaměstnanci na plný úvazek a 1 sekretářka s částečným úvazkem, 2 učitelky v MŠ, 3 asistentky pedagoga a 13 pedagogů, z nichž pouze 6 mělo plný úvazek. II.1.1 Vedení školy Ředitelka školy Mgr. Hana Kličková, kromě úkolů plynoucích z funkce vykonávala pedagogickou činnost v ŠD 1 hodinu týdně a prováděla část kancelářských prací. Ve funkci statutární zástupkyně pracovala Marie Komosná. Zastupovala ředitelku v době její nepřítomnosti a podílela se na každodenním chodu školy. Plně převzala oblast hygieny a BOZP školy, částečně zajišťovala materiální oblast a řídila provozní zaměstnance a školní družinu. Funkci zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu plní Adéla Staňková, absolventka SPŠ a studující na VŠ obor speciální pedagogiky předškolního věku. 7

8 II.1.2 Vyučující v základní škole Na 1. stupni vyučovali: 1. ročník: Mgr. Jana Makovičková, spojený 2. a 3. ročník: Mgr. Iveta Rašovská + asistentka pedagoga Marcela Mikalová (integrace žákyně s diagnózou autismu) spojený 4. a 5. ročník: Mgr. Jana Báčová + asistentka pedagoga Veronika Kašparová, v 2. pololetí as. ped. Mgr. Martina Horčicová (integrace žáka s ŠVP ZŠS). Dále se na výuce od 1. do 5. ročníku podíleli: Mgr. Dana Fryšarová - biblická nauka, Mgr. Stanislav Cikalo - informatika, etická výchova a biblická nauka, Rostislav Komosný ve skupině hochů na Tv byli i žáci z 5. ročníku, Mgr. Zora Spurná - ve skupině dívek na Tv byly i dívky z 5. ročníku, Mgr. Věra Benkovičová - Aj ve 4. a 5. ročník Mgr. Zdeňka Řezníčková vyučovala na 1. stupni vlastivědu (4. ročník) a etickou výchovu (3. ročník). Do vyučovali na 1. stupni neaprobovaně: Marie Komosná Hv ve 2. a 3. ročníku Martina Větvičková - etická výchova v 1., 2., 3. a 5. roč. a biblická nauka ve 2. a 3. roč., pracovní činnosti ve 2. a 3. ročníku. Na 2. stupni, letos tvořený 6. až 8. ročníkem, vyučovali: Mgr. Zora Spurná, třídní učitelka v 6. ročníku, - český jazyk a občanskou výchovu v 6. a 8. roč., tělesná výchova ročník dívky, Mgr. Zdeňka Řezníčková, třídní učitelka v 7. ročníku, - přírodopis a chemie na 2. stup. výchova ke zdraví v 8. roč.; od 2. pololetí: pracovní činnosti ve 2. a 3. ročníku, etická výchova ve 4. roč. a výtvarná výchova v 6. ročníku, Mgr. Stanislav Cikalo, třídní učitel v 8. ročníku, - matematika v 7. a 8. roč., informatika v roč., etická výchova a biblická nauka na 2. stup., občanská výchova v 7. ročníku. Netřídní učitelé: Mgr. Věra Benkovičová angličtina a konverzace v anglickém jazyce, Mgr. Olga Schwarzerová český jazyk v 7. ročníku a od 2. pol. též pracovní činnosti a výtvarnou výchovu v 7. ročníku, Mgr. Lucie Sedláčková Fy 6. až 8. ročník, Rostislav Komosný hudební výchova a dějepis na 2. stupni, tělesná výchova v ročník hoši, Mgr. Aleš Truksa matematika v 6. roč. a Z - 6. až 8. ročník. 8

9 Do vyučovali na 2. stupni neaprobovaně: Marie Komosná výtvarná výchova v 6. a 8. ročníku, Martina Větvičková pracovní činnosti v 6. ročníku. II.1.3 Školní družina Provoz školní družiny zůstal stejný jako vloni: 3 vychovatelky: Mgr. Věra Benkovičová, Mgr. Zdeňka Řezníčková a vedoucí vychovatelka Martina Větvičková. V úterý zajišťovala ranní družinu, spojenou s MŠ, Mgr. Hana Kličková. II.1.4 Zaměstnanci mateřské školy V MŠ stejně jako vloni pracovaly: zástupkyně ředitelky pro MŠ Adéla Staňková učitelka Jitka Severová, absolventka pedagogického lycea, rozšiřuje si vzdělání na PdF MU na učitelství 1. stupně ZŠ. Letos byla přiřazena asistentka pedagoga Mgr. Dana Truksová, a to v souvislosti s integrací dítěte s Downovým syndromem. Mgr. Hana Ševčíková, která několik let pomáhala ve škole jako psycholožka, nastoupila po mateřské dovolené do zaměstnání, čímž se její časové možnosti silně omezily. Prohloubili jsme spolupráci s pobočkami PPP a častěji jsme se na ně obraceli s prosbou o odbornou konzultaci. II.1.5. Provozní zaměstnanci Od září 2014 jsme zaměstnávali tyto provozní zaměstnance: pomocnou kuchařku v jídelně výdejně MŠ: Ivetu Tenorovou, která se také podílela na úklidu prostor školy a úklidové práce prováděla převážně Zdeňka Žílová. Hospodářkou na plný úvazek se stala Milada Kroupová, zajišťovala v plné míře ekonomiku školy s firmou SSŠ Brno (ředitelka školy prováděla již pouze zákonem dané úkony) a některé administrativní práce. Byla též pověřena vedením provozu školy. Sekretářkou školy byla jmenována Martina Větvičková. 9

10 Některé údržbářské práce zajišťoval dle smlouvy o pronájmu školník ZŠ Masarova, drobné opravy v naší kompetenci jsme prováděli dle možností sami, nebo s pomocí rodičů. Na náročnější opravy zveme odborníky a firmy. II.1.2 Věkové složení zaměstnanců školy ve šk. r. 2013/2014 Věk učitelé ZŠ učitelé MŠ vychovatelky + as.ped. provozní zam. muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy do 35 let let a více Pracující důchodci 3 2 as.ped as.ped. 4 Celkem Průměrný věk 40,66 47,20 28,00 36,66 43,00 II.2 Přehled pedagogických pracovníků II.2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) ( od ) Celkový počet ped. pracovníků ZŠ (vč.asist. ped.) 16 z toho odborně kvalifikovaných 16 Celkový počet ped. pracovníků ŠD 3 z toho odborně kvalifikovaných 3 Celkový počet učitelek MŠ 2 z toho odborně kvalifikovaných 2 Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy, nebo ji v průběhu školního roku získali (uč. Schwarzerová, as.ped. Truksová a Horčicová): 3 Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odcházejí ze školy: 2 (uč. Báčová, as.ped. Horčicová) 10

11 II.2.2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ vzdělávání, kurzů Počet zúčastněných pracovníků Typ vzdělávání Speciální pedagogika předškolního věku 1 Univ. Palackého v Olomouci, PdF bakalářské studium Učitelství 1. stupně ZŠ 1 PdF MU - magisterské stud. Učitelství 2. stupně ZŠ 1 PdF MU - magisterské stud. Učitelství všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů ZŠ a SŠ 1 Univ. Palackého v Olomouci, PdF Školení vedoucích pracovníků PO a BOZP 3 J.K.marketing s.r.o. Konference k environmentální výchově 1 Lipka, Brno Křesťan za katedrou 6 Školení křesťanských vedoucích pracovníků 4 Konference poř. ZŠ Třinec a Beskydské gymnázium Gymnázium Mountain Academy, Frýdlant n./ostr. ACSI Maďarsko - Budapešť Výuka Aj s podporou ICT 1 MŠMT 38581/ Výuka Aj ve skupinách 2 MŠMT 15499/ Průřezové téma EVVO 1 MŠMT 21673/ Emoční inteligence 1 MŠMT 29716/ Studium pro asistenty pedagoga 1 SSŠ Brno; Možnosti MŠ pro podporu dětí z jazykově odlišného prostředí 1 MŠMT 1904/ Alternativní práce se třídou 1 MŠMT 19840/ Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování 1 MŠMT 5529/ Biblická škola Brno církve Slovo života 3 Církev Slovo života Brno Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP 1 CELKEM účast na vzdělávacích akcích 31 CZ.1.07/1.2.00/ /3200/2015-CCV 11

12 ČÁST III. Výsledky výchovy a vzdělávání III.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuje Průměr , *) 5 1 1, *) 8 1, *) **) 9 1, ,21 Celkem za I. stupeň *) , , , ,67 9. Celkem za II. stupeň ,67 Celkem za školu *) ,40 *) Do počtu žáků i do průměrů nejsou zahrnuti 4 žáci, kteří plní povinnou školní docházku v cizině a jsou hodnoceni pouze z některých předmětů: 1 žák z 2. roč., 1 žák z 3. roč. a 2 žákyně ze 4. roč. **) Do počtu není zahrnut integrovaný žák ze ZŠ speciální, neboť je hodnocen z jiných předmětů než v běžné ZŠ. Na víceletá gymnázia od září přecházejí: Zusanna Slováková - 5. ročník Abigail Dovala 5. ročník David Dovala 7. ročník. III.2 Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 3, III.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 46 průměr na jednoho žáka: 0,71 12

13 III.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.4.1 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných I v letošním školním roce jsme věnovali zvýšenou individuální péči žáku 2. ročníku nadanému na matematiku - Marku Šťovíčkovi, který se vzdělával podle IVP. III.4.2 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2014/2015 jsme na počátku školního roku zaevidovali v běžné ZŠ 28 žáků s vývojovými poruchami a se specifickými vzdělávacími potřebami. Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovala žákyně s autismem a do třídy byla přidělena asistentka pedagoga. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci, či práce dle materiálů doporučených PPP. Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky a je upřednostněn jejich mluvený projev. V zadávání individuálních úkolů je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné slovní hodnocení i klasifikace známkou. Podle individuálního vzdělávacího plánu vypracovaného podle školního ŠVP se vzdělávala jedna žákyně s autismem a do třídy byla přidělena asistentka pedagoga. Podle individuálního plánu vypracovaného podle RVP ZSŠ se ve škole vzdělával jeden žák zařazený do ZŠ speciální (dříve označované jako zvláštní). Má diagnostikováno těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami. Žák je zařazen do běžné třídy ZŠ, předměty stanovené pro ZSŠ zhruba odpovídají rozvrhu třídy, jeho vyučovací hodiny jsou však podle potřeby kratší a má navíc zdravotní Tv jako povinný předmět. Mateřské škole se vzdělával podle IVP chlapec s diagnózou Downova syndromu, s pomocí asistentky pedagoga. III.4.3 Vzdělávání žáků se speciálními výchovnými potřebami Žádnému žákovi nebyl doporučen individuální výchovný plán (IVýP). 13

14 III.5 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1 dívka (přestoupila na školu v místě bydliště, dojížděla z Bohunic a byla pouze v péči babičky). Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 1 chlapec (ve snaze o zlepšení prospěchu a lepšího přijetí v kolektivu). ČÁST IV. Údaje o výsledcích inspekční činnosti Ve školním roce nebyla na naší škole provedena na žádném úseku školy inspekční činnost. ČÁST V. Další údaje o škole V.1 Aktivity školy Aktivity školy vycházejí z priorit školy, které jsou zakotveny v našem školním vzdělávacím programu. Základ vidíme ve vytváření kvalitního dětského kolektivu napříč ZŠ, ŠD i MŠ. Vytváření povědomí pospolitosti nám pomáhá ve výchově ve všech jejích aspektech a rozvoj socializace dětí a základních kompetencí, zejména však kompetence občanské, sociální a personální, komunikativní, ale též kompetence k řešení problému, ale i kompetence pracovní a činnostní. K tomuto cíli máme velmi dobré podmínky, protože mnoho žáků má mladší sourozence buď v nižším ročníku, nebo v mateřské škole, takže do vytváření kolektivu pozitivně vstupují i rodinná pouta. Většina dětí se též zná z aktivit církví, odkud přicházejí. Všechny tyto aspekty využíváme a rozvíjíme i tím, že se snažíme co nejvíce propojovat 14

15 činnost ZŠ, ŠD a MŠ, například ve společné ranní hodině od 7.00 hod. v herně mateřské školy nebo též v případě organizačních důvodů při spojení provozu ŠD a MŠ v odpoledních koncových hodinách nebo při společných bohoslužbách celé školy. Žáci základní školy se setkávají při společných činnostech v rámci projektových dnů i týdnů, ale též při mimoškolních aktivitách. Rozvoji kolektivu přispívají tradice školy, které se již od založení školy snažíme vytvářet. Osvědčily se nám zejména: oslavy Dne dětí, projektové dny pořádané napříč 1. i 2. stupněm (např. otvírání studánek, besedy k holocaustu a hladovějících dětech v Africe, čtenářské dílny apod., letos byl velmi úspěšný projektový den věnovaný osobnosti J.Husa). Pro vytváření dětského kolektivu na základní škole jsme jako každým rokem zorganizovali týdenní pobyt na škole v přírodě, letos opět ve Všemině a na konc i školního roku jsme podnikli společný autobusový výlet, za účasti všech žáků od 1. po 8. ročník. Navštívili jsme Vranov nad Dyjí a jeho zámek, součástí programu byla i projížďka lodí. Socializační příležitosti v rámci Evropy posilujeme i nadále rozvíjením vztahů se školou Lužických Srbů v Chrósčicy Německu. Pro všestranný rozvoj osobnosti žáků pokračujeme v osvědčených školních i mimoškolních aktivitách, které jsme vyhodnotili jako funkční a přínosné. Z výchovného hlediska je lze rozdělit do několika oblastí. V.1.1 Výchova k toleranci, spolupráci, empatii a pomoci potřebným lidem Tato výchova tvoří základ činnosti školy, základní i mateřské, a prolíná všemi výchovně vzdělávacími činnostmi. K výrazným a každoročním akcím naší školy pro posílení této oblasti výchovy patří: - návštěva stacionáře v Bohunicích (vánoční kulturní program i předání dárečků a evangelia seniorům jsme uskutečnili již pátý rok) - spolupráce s Domem Naděje na Vinohradech, kam žáci docházejí v rámci školní družiny s kulturním programem pravidelně 1x za dva měsíce. Letos byla naše spolupráce o to zajímavější, že žáky ŠD doprovázel kromě vychovatelky také učitel hudební výchovy a doprovázel jejich písně hrou na kytaru. Letos poprvé také uspořádali senioři pro naše žáky společný táborák. Do této oblasti lze zařadit naši pravidelnou besedu o životě dětí v Africe, spojenou s finanční sbírkou, v rámci aktivit české pobočky Feet the Hungry a žáci školní družiny spolupracují s nadací Pomozte dětem: sbírají víčka ke zpeněžení pro potřebné, čehož je také plně výchovně využíváno. 15

16 V.1.2 Multikulturní výchova je další naší prioritou. Jednotlivé výchovné záměry a realizace jsou úzce spjaty a propojeny s prevencí proti rasismu, xenofobii i antisemitismu (viz str. 33). V.1.3 EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) Letos jsme vytvořili Školní program EVVO, který monitoruje možnosti využití příležitostí, které během roku skýtá příroda, národní i mezinárodní dny věnované této tématice i možnosti, které nabízejí různé organizace pro přiblížení problematiky žákům různými akcemi, výstavami, semináři apod. jako přílohy slouží různé metodické listy a návrhy činností ve školním i mimoškolním prostředí. EVVO prostupuje napříč veškerou výukou i výchovou a je zapracováno do školního vzdělávacího programu. Zasahuje do estetiky, výchovy ke zdraví a do všeho, co nás obklopuje. Mezi pravidelné školní akce patří: - vycházky spojené s poznáváním přírody, ale také akce ve škole i mimo školu, organizované našimi pedagogy i Domem ekologické výchovy Lipkou nebo DDM Fantázie (semináře, přednášky, tematické programy) - akce v Týdnu pro zdraví (viz str ) zaměřený na problematiku přírody s vlivem na zdraví člověka jako součásti přírody, Letos se jednotlivé ročníky (mimo probíranou látku ve škole) i oddělení školní družiny zúčastnily těchto akcí v rámci EVVO: - tradiční výlety do Mariánského údolí a oblíbené zejména staršími žáky výlety do Bílovic nad Svitavou - programy Lipky: Cesta do Ekvádoru (o pěstování kávy), Zvířata v zimě, - čištění studánek v Mariánském údolí i v lesích okolo Brna, zejména mezi Velkou Klajdovkou a Bílovicemi, - návštěvy zoo, - k pravidelným akcím patří též návštěvy planetária, jejichž výchovně vzdělávací programy jsou pro žáky velmi poutavé a atraktivní, - byla promítána různá videa a DVD s touto tematikou, například o globalizaci apod., Naši žáci druhého stupně v rámci v pracovních činností pokračovali ve výsadbě jedlého sadu a pečovali o vloni zasazené stromy. 16

17 V rámci etické a občanské výchovy se věnovali ochraně přírodního bohatství a významu ekologie. Letos žáci 1. stupně po delší době navštívili také botanickou zahradu, kde výstavu kaktusů doplnily sbírky exotických motýlů, což bylo pro žáky velmi atraktivní. a Ekocentrum (program: Není bašta jako bašta v rámci týdne pro zdraví. Viz následující kapitola.) Pěstitelství v praxi si mohli vyzkoušet žáci 6. ročníku v propůjčené soukromé zahradě v Žabovřeskách. Školní družina zase při svých vycházkách má možnost pozorovat v přírodě vše, o čem se žáci učí v jednotlivých předmětech a v realitě či na modelových situacích vše praktikovat, zejména třídění a recyklaci obalového materiálu. Environmentální výchova a vzdělávání v mateřské škole je založená zejména pozorování změn přírody v jednotlivých ročních obdobích, určování typických znaků, počasí, fauny a flóry. Tradiční vycházky do okolí školy i do vzdálenější přírody, zejména do Mariánského údolí, slouží k pozorování toho, co děti znají z obrázků. Kromě pojmenování drobných živočichů, brouků a rostlin se učí, jak pečovat o vše živé, co je obklopuje. Červen bývá zaměřený na ekologickou výchovu v širším pojetí, včetně třídění odpadků. V.1.4 Výchova ke zdraví a bezpečnému chování prostupuje veškerou každodenní činnost školy základní i mateřské, ve výuce i o přestávkách, s využitím sportovního a herního vybavení na 25 m dlouhé chodbě. Kromě skákacích míčů, které mají žáci stále k dispozici, je zde umístěn koš a dva míče pro basketbal, dvoje žebřiny se žíněnkami a lezecká stěna. Pro menší děti je zde připevněn terč pro střelbu míčky a šipkami na suché zipy. Naši žáci tedy mohou volit dle zájmu z více možností pohybových aktivit zejména o velké přestávce a také toho plně využívají (skákací míče, vybavení pro basketbal, dvoje žebřiny se žíněnkami a lezecká stěna). Výchova ke zdraví prostupuje veškeré vyučovací předměty, proto žáci získávají bohatou představu, jak o své zdraví pečovat. Pomocí nám v tom jsou metodické listy k požární ochraně a Školní program OČMU s bohatou nabídkou témat a činností. Žáci 2. a 3. ročníku měli v rámci tělesné výchovy zařazený plavecký výcvik, letos ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora. V zimních měsících chodily všechny ročníky bruslit do areálu Salesko. V rámci posílení výchovy ke zdraví jsme opět zařadili do programu školy Týden pro zdraví v souvislosti s veřejnými akcemi v rámci Brněnských dnů pro zdraví. 17

18 Do tohoto týdne jsme také zařadili vše, co jakkoli zdraví lidí ovlivňuje. Jednalo se o tyto akce: - vycházky do přírody spojené s pohybovými hrami zdravý životní styl, - beseda o zdravé výživě v Ekocentru, - beseda Zdravé zuby, - návštěva líšeňské hasičské zbrojnice, - turistické vytrvalostní pochody, spojené s překonáváním překážek a brannými prvky, Na 2. stupni byl během školního roku opět zařazen orientační běh a žáci se zúčastnili Ligy brněnských škol na Lesné. Mezi 232 závodníky byla, ve své kategorii, úspěšná především děvčata: Anna Paseková vybojovala 9. místo, Sára Kouřilová 13. místo a na 28. místě se umístila Elizabeth Gruberová. Všechny žáky bez rozdílu věku zaujala návštěva hmatové stezky, která byla letos zprovozněna; žáci chodili bez bot po stezce vysypané různými materiály. K posílení výchovy ke zdraví můžeme také přičíst Sportovní den, již podruhé uspořádaný koncem školního roku pro žáky ročníku v areálu Majáku na Lesné. Letos jsme po vzoru CVČ Lužánky uspořádali naše první, a dá se říct velmi kvalitní branné cvičení pro všechny naše žáky, a to během pobytu na škole v přírodě ve Všemině. Jednalo se o kompletní prověření schopností našich žáků v oblasti poskytování první pomoci i osobní ochraně v rizikových situacích, včetně probíhání kouřovou clonou. Požární poplach koncem školního roku prověřil naši připravenost. V letošním školním roce jsme se také poprvé zapojili do již 5. ročníku soutěže vyhlášené MŠMT SEPERE vědět jak žít. Ve školním kole obdrželi žáci od manažera soutěže COFET, a.s. krásné diplomy, v městském kole se však nikdo výrazně neumístil. Každým rokem věnujeme zvýšenou pozornost dopravní výchově a žáci navštěvují dopravní hřiště na ZŠ Horácké náměstí. Letos byli žáci 4. a 5. ročníku velmi i úspěšní. V soutěži Empík cyklista vybojovali krásné poháry za 1. a 2. místo a získali, jako nejúspěšnější škola putovní pohár. Naši výchovu k bezpečnému chování doplnily i přednášky a besedy s Policií ČR (1. stup. Bezpečné chování ) Na 2. stupni byly zařazovány besedy s protidrogovou tematikou a v Mahenově knihovně absolvovali přednášku Nebezpečný internet a Za obrazovkou. Školní družina má v této oblasti již své tradiční a oblíbené akce, mezi něž patří zejména návštěvy solné jeskyně. Nácvik bezpečnosti chování doprovází veškeré její akce vycházky do okolí školy jsou výbornou příležitostí k dopravní výchově. K prověření znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu slouží pak zábavné 18

19 i vážné soutěže. Dopravní výchovu doplňují též informace o povinné výbavě jízdních kol, neboť většina žáků v ZŠ se již věnuje cyklistice. K posílení povědomí OČMU slouží tematické bloky Poradíš si v každé situaci?. Pro tělesné i duševní zdraví slouží jak pohybové aktivity, tak relaxační chvilky. Žáci se tak učí uplatňovat zdravý životní styl. Výchovné možnosti v oblasti zdravé výživy skýtají také společné obědy ve školní jídelně a společně pak vytvářejí potravinovou pyramidu. Souhrnně je této problematice věnovaný podzimní Týden pro zdraví. V mateřské škole jsou děti vychovávány k péči o zdraví a k bezpečnému chování nenásilnou formou během situací, které se v průběhu roku vyskytnou. Během roku jsou zařazována témata jako například Jak chránit svoje zdraví, Co dělat, abychom nebyli nemocní. Zařazujeme též hry Na lékaře, které vycházejí ze zkušeností dětí. Děti seznamujeme s pravidly bezpečného chování při hrách, výtvarných a rukodělných či sportovních činnostech. Dopravní výchovu realizujeme při vycházkách i rámci cestování na vzdálenější místa nebo do divadla: učí se přecházet silnici, poznávat dopravní značky a dodržovat bezpečnost chování v MHD. Na podzim naši mateřskou školu navštívila členka městské policie a povídala si s dětmi o situacích, kdy jsou vyzýváni cizími lidmi, aby s nimi někam odešli nebo co dělat, když se ve městě ztratí. Dopravní výchova je v MŠ přirozeně realizována při vycházkách, výletech a přesunech v MHD. Dopravní situace řeší hlavně hoši též v herně při hře s autíčky na koberci s potiskem sítě silnic a chodníků. V.1.5 Další oblasti výchovy Naše škola podporuje i další oblasti výchovy dětí, které sice nejsou přímo prioritou stanovenou státem, ale z hlediska harmonického rozvoje osobnosti člověka je považujeme za nezbytné a věnujeme jim stejnou pozornost. Za takové považujeme výchovu estetickou, kulturní a vlasteneckou. Dále pak preferujeme výchovu etickou. jejíž náplň je shrnuta do obsahu povinného vyučovacího předmětu Etická výchova. Estetická a kulturní výchova Filmovému umění se žáci učí porozumět především v rámci relaxace v ŠD a MŠ. Letos se opět starší žáci ročníku účastnili Festivalu dokumentárních filmů s tématem Jeden svět v kině Art, s tematikou zaměřenou na život hendikepovaných lidí mezi námi. K pravidelným akcím patří též návštěvy divadla. 19