ve školním roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve školním roce 2010-2011"

Transkript

1 Základní škola Nový Rychnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Schválila pedagogická rada dne: Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Schválila školská rada dne: Mgr. Martina Hlaváčková, předsedkyně školské rady

2 Obsah Úvod strana 3 a) Základní údaje o škole Identifikační údaje Školní areál 6 3. Počty ţáků na škole... 7 b) Personální zabezpečení činnosti školy Funkce na škole Organizace tříd, třídnictví Školní druţina 9 4. Školní jídelna Provozní zaměstnanci 9 6. Náboţenství 9 7. Integrovaní ţáci Ţáci zdravotně znevýhodnění tabulka Údaje o pracovnících školy 11 c) Projekty, programy na škole Tajemství planety Mobidius PATRON 12 d) Přehled učebních plánů e) Údaje o přijímacím řízení 13 f) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch a chování Talent školy Výsledky olympiád Účast v okresních kolech soutěţí Výtvarné soutěţe Účast v okresních kolech sportovních soutěţí g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.. 17 h) Údaje o výsledcích inspekce, provedených kontrolách. 18 i) Údaje o mimoškolních aktivitách Krouţky Výuka hry na hudební nástroj Spolupráce se SRDPŠ Sponzorství Mimořádné události Školní výlety 20 j) Prevence sociálně patologických jevů 20 k) Zhodnocení práce školy 21 2

3 Úvod Ve školním roce 2010/2011 si Základní škola Nový Rychnov stanovila dva prioritní cíle: 1. Zahájit realizaci projektu Brána vzdělání otevřená v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 2. Do výchovně vzdělávacího procesu a mimoškolní činnosti zařazovat aktivity podporující rozvoj čtenářské gramotnosti. Ad 1) Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám. Název projektu: Brána vzdělání otevřená Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přidělená částka: ,00 Kč Období realizace: od maximálně 30 měsíců Zvolené klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti II/1 Individualizace výuky cizích jazyků III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pro vyuţívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a profesním ţivotě IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti ţáků základních škol IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti ţáků základních škol V/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti ţáků základních škol a pro posilování empirických činností ţáků ve výuce přírodovědných předmětů VI/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti 3

4 Cílem projektu je: uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod, tvorba výukových materiálů, širší vyuţití ICT, podpora výuky cizích jazyků, modernizace vybavení ICT a jazykové učebny, vytvoření podmínek pro rozvoj individuálních schopností všech ţáků včetně ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných, zefektivnění a individualizace vzdělávání na škole, další vzdělávání pedagogických pracovníků Projekt je určen všem ţákům školy. Další podrobné dokumenty o realizaci projektu jsou uloţeny na škole. Zmodernizovaná jazyková učebna Zmodernizovaná multimediální učebna Ad 2) Na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti škola uskutečnila tyto aktivity: registrace vyučujících na Virtuální knihovna, kde mohou učitelé vyuţívat široké nabídky výukových materiálů v jednotlivých předmětech. vyuţívání DUM beseda se spisovatelkou a malířkou Terezou Říčanovou určená ţákům I.stupně T. Říčanová byla nominována na cenu Magnesia Litera za knihu Noemova archa v kategorii Kniha pro děti a mládeţ. 4

5 spaní s paní Knihou spaní ve škole 9. třída spaní spojené s ústní prezentací oblíbené knihy záţitkové spaní ve škole Proč být ve škole záţitkové spaní 8. třídy spojené s ústní prezentací oblíbené knihy spaní ve škole 7. třída zapojení ţáků třídy do projektu záţitkový den PUTOVÁNÍ S KOCOURKEM MODROOČKEM v rámci projektu PATRON V. pracovní listy k přečtené knize 5

6 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 a) Základní údaje o škole 1. Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Nový Rychnov 170, okres Pelhřimov Adresa: Nový Rychnov 170 IČO: Telefon: Telefon školní jídelny: Statutární zástupce: Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Zřizovatel: Obec Nový Rychnov 2. Školní areál Základní škola v Novém Rychnově je škola venkovského typu plně organizovaná s ročníkem na I. stupni, ročníkem na II. stupni a dvěma odděleními školní druţiny. Zřizovatelem školy je Obec Nový Rychnov. Škola se nachází v klidném místě na okraji městyse, v jejím okolí je dostatek zeleně. Stav školní budovy je sice vyhovující, ale ve špatné stavu je střecha školy, takţe při tání sněhu a prudším dešti do školy zatéká. Vybavení školy je na dobré úrovni. Starší část školní budovy byla otevřena v roce 1961, v roce 1985 byla dokončena přístavba. Součástí školního areálu je také sportovní hala otevřená v roce Ve školní budově je 12 učeben, z toho 4 odborné (třída pro výuku F-Ch, HV-VV, jazyková učebna, učebna informatiky). Pro praktické činnosti je zřízena a vybavena školní cvičná kuchyně a dílny. V přístavbě je umístěna školní druţina a jídelna. Jiţ patnáctým rokem je v provozu jazyková učebna vyuţívaná v průměru 3-4 hodiny denně především pro výuku cizích jazyků a českého jazyka. Čtrnáctým rokem se vyuţívá odborná počítačová učebna vybavená šestnácti počítači, která slouţí především pro výuku informatiky. Výukové programy, vhodné k výkladu i procvičování učiva, jsou vyuţívány i v ostatních předmětech, zejména při výuce cizích jazyků, českého jazyka a literatury, v hodinách matematiky, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, rodinné výchovy, výchovy k občanství apod. PC jsou umístěné také v ředitelně, v kabinetu výchovného poradce a v kanceláři zástupce ředitele. K těmto počítačům jsou připojeny tiskárny (jedna laserová, jedna černobílá, jedna barevná), ve výchovném poradenství je také skener. Jednotliví učitelé mají na PC vytvořené vlastní profily, přístup na profil je zabezpečen osobním heslem. 6

7 Jazyková učebna slouţí zároveň jako školní knihovna, která je doplňována aktuálními kniţními tituly a časopisy. Škola má čtyři kabinety, jejich stav je vyhovující. Ve školním areálu se dále nachází pozemek pro výuku pěstitelských prací. Pro výuku tělesné výchovy a pobyt ţáků venku o velké přestávce slouţí sportovní hřiště nad školou. Je moţné také vyuţívat hřiště určené na pláţový volejbal. 3. Počty ţáků. Ke bylo na škole evidováno 115 ţáků. (63 na I. stupni, 52 na II. stupni) byli ze školy odhlášeni ţáci Metoděj Kopecký (3. tř.) a Max Kopecký (7. tř.) důvodem bylo přestěhování rodiny přestoupil na ZŠ do Jihlavy ţák 4.ročníku L. Janáček. Celkem přišli 0 ţáků Celkem odešli 3 ţáci Stav k je 112 ţáků. Ţáci dojíţdějící z okolních obcí: Těšenov 3 ţáci Řeţenčice 1 ţák Rohozná 12 ţáků Vyskytná 2 ţáci Chrástov 4 ţáci Opatov 1 ţák Čejkov 8 ţáků Chaloupky 1 ţák Sázava 3 ţáci Putimov 1 ţák Jankov 2 ţáci Dopravní obsluţnost je vyhovující. Pro ţáky dojíţdějící ze Sázavy, Řeţenčic a Čejkova je zaveden školní autobus (linku zajišťuje soukromý dopravce J. Herna), který zajíţdí také pro děti do Rohozné, pro ţáky z Vyskytné byl zaveden odpolední autobusový spoj v hodin. Během školního roku nebyla nepřítomnost ţáků způsobena pozdním příjezdem autobusů. Ranní spoj z Řeţenčic příjezd v 6.45 hodin z Čejkova v 7.00 hodin ze Sázavy v 7.10 hodin z Vyskytné v 7.05 hodin z Rohozné v 7.25 hodin Polední spoj do Řeţenčic odjezd v hodin do Vyskytné v hodin do Čejkova v hodin do Rohozné v hodin do Vyskytné v hodin 7

8 Odpolední spoj do Čejkova odjezd v hodin do Řeţenčic v hodin do Vyskytné v hodin (i Jankov a Opatov) do Sázavy v hodin do Vyskytné v hodin b) Personální zabezpečení činnosti školy 1. Funkce na škole ředitelka školy výchovný poradce koordinátor EVVO metodik prevence Mgr. Marie Charvátová Mgr. Růţena Matějů Mgr. Zdeňka Knězů Mgr. Růţena Matějů 2. Organizace tříd, třídnictví ke Třída třídní učitel(ka) počet ţáků chlapci dívky I. Mgr. Martina Hlaváčková II. Mgr. Michaela Martínková III. Mgr. Ivana Vosecká IV. Mgr. Michaela Martínková V. Mgr. Dagmar Pohanová, dlouhodobě nemocná, zastupuje ji Eva Keroušová Celkem na I. stupni VI. Mgr. Pavlína Červená VII. Mgr. Vladimír Srb VIII. Mgr. Marcela Šimanová IX. Mgr. Zdeňka Knězů Celkem na II. stupni Celkem ţáků k Změny v pedagogickém sboru Od jsou členy pedagogického sboru Mgr. Martina Dvořáková, absolventka UK, Husitská teologická fakulta, učitelství pro SŠ náboţenství, etika, filozofie, během školního roku si dálkově dodělává aprobaci dějepis, a Bc. Eva Keroušová, nekvalifikovaná, absolventka VŠ polytechnické Jihlava Ekonomika a management v oblasti cestovního ruchu, zastupuje dlouhodobě nemocnou Mgr. Dagmar Pohanovou v 5. třídě. Ve 2. třídě pracuje od jako asistentka pedagoga Ivana Vlasáková, v průběhu školního roku získala osvědčení asistenta pedagoga od Vysočina Education a při zaměstnání studuje pedagogiku volného času na Východočeské univerzitě Hradec Králové. Na 0,35 úvazku pracovala jako vychovatelka neškolní druţině. 8

9 3. Školní druţina Ve školní druţině jsou zřízena dvě oddělení, v nichţ bylo ke zapsáno 69 ţáků. Ve školní druţině pracuje jako vychovatelka Dana Dvořáková na 1,0 úvazku a Ivana Vlasáková na 0,5 úvazku. Podle rozhodnutí zřizovatele školy (projednané a schválené obecním zastupitelstvem ) zaplatili ţáci ve školním roce 2010/2011 při zápisu do školní druţiny finanční poplatek ve výši 200,- Kč na celý školní rok. Školní druţina má zpracovaný ŠVP. 4. Školní jídelna Ve školním roce 2010/2011 byly ve školní jídelně zaměstnány tyto pracovnice: vedoucí školní jídelny Jaroslava Loskotová vedoucí kuchařka Jana Pechová pomocná kuchařka Zuzana Chadimová pomocná kuchařka Eva Havelková Paní Zuzana Chadimová je od zaměstnána na 0,75 úvazku jako pomocná kuchařka a na 0,25 úvazku jako uklízečka ve školní jídelně. 5. Provozní zaměstnanci Na škole pracují tito provozní zaměstnanci: uklízečka Marta Jandová Jiřina Kadlecová 6. Náboţenství Ve školním roce 2010/2011 vyučovala náboţenství Mgr. Marie Hunalová. Na výuku docházelo 14 dětí, výuka probíhala na ZŠ vţdy ve čtvrtek. 7. Integrovaní ţáci K byli na škole integrováni 4 ţáci se specifickou poruchou učení (SPU) a jeden nadaný ţák. 9

10 8. Ţáci zdravotně znevýhodnění k Tř. Jméno SPU KV Konzultant IŢ/Ú 1. Kateřina P. Kombinace zdravotního postiţení Mgr. Naděţda Grznárová IŢ 2. Kateřina F. Kombinace zdravotního postiţení Martina Křivková IŢ Michal B. Nadaný ţák Mgr. Ludmila Semorádová IŢ 3. Václav F. Ţák se speciálními vzdělávacími potřebami Ú pro znevýhodnění nerovnoměrným vývojem obecných intelektových předpokladů a lehkou ADHD 5. Jan P. DL porucha, DOG a DG obtíţe 9/10 Mgr. Ludmila Semorádová Ú 6. Lukáš Š stupeň DL, niţší grafomotorická obratnost, DK a lehké DOG obtíţe 12/10 Mgr. Marie Vyhnalová (PPP JI) IŢ Eliška Š. DL 1. stupně, lehké DOG obtíţe 12/10 Mgr. Jana Ţivná (PPP JI) IŢ Michal R. Dyslektické obtíţe integrativního charakteru, výrazné DG obtíţe a obtíţe dysgrafické motorického charakteru, oslabená CNS 10/10 Mgr. Iveta Křikavová (Havlová?) Ú Libor F. DL obtíţe, SPT DOG a DG na ţádost R PaedDr. Zdeněk Martínek Ú Lukáš K. Mírné DOG a výrazné DG obtíţe pravděpodobně na základě narušení CNS, výrazné narušení pozornosti na ţádost R Iveta Křikavová Ú 8. Jan P. DL obtíţe spojené se SPT DG a DOG na ţádost R PaeDdr. Zdeněk Martínek Ú Celkem 5 IŢ 6Ú Upozornění: Zohledňovat M. Jelínka (6. tř.), D.Kamaráda (8. tř.), D.Karpíška (8. tř.) 10

11 Na začátku roku byly zpracovány individuální programy pro ţáky s SPU, pro ostatní ţáky zdravotně znevýhodněné byly zpracovány plány úlev v jednotlivých předmětech, se kterými byli seznámeni jednotliví učitelé. Pro ţákyni 2. třídy s kombinovaným postiţením zpracovala třídní učitelka IVP, ţákyně pracuje s asistentkou pedagoga. Nadaný ţák 2.třídy docházel na matematiku do 3. třídy, pro tento předmět mu byl sestaven IVP. Náprava SPU byla vedena v úterý od 12:15 hod. do 13:00 hod. Individuální práce se ţáky byla sledována v hospitační činnosti. O práci se ţáky s SPU byli učitelé informováni na pedagogických radách. Kontrolní vyšetření prováděla OPPP Pelhřimov a SPC Jihlava, zprávy o závěrech z vyšetření jsou uloţeny na škole. Pracovnice SPC Jihlava Mgr. Křivková dvakrát navštívila školu poprvé ohledně zpracování individuálního plánu pro integrovanou ţákyni 2. třídy s kombinovaným postiţením, podruhé k projednání podmínek pro poskytnutí asistenta pro integrovanou ţákyni současné 1. třídy. 9. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Učitelský sbor byl ve školním roce 2010/2011 tvořen 14 fyzickými osobami (1 pracovník dlouhodobě nemocný). Na škole chybějí učitelé s aprobací dějepis, Pč, Aj, Informatika, Rodinná výchova. Věkové sloţení pedagogického sboru do 30 let do 40 let do 50 let nad 50 let 2 pracovníci 4 pracovníci 4 pracovníci 4 pracovníci Údaje o praxi pedagogických pracovníků k Jméno aprobace délka pedagog. praxe Mgr. Michaela Martínková učitelství I. stupně 22 roků Mgr. Martina Hlaváčková učitelství I. stupně 15 roků Mgr. Ivana Vosecká učitelství I. stupně 36 roků Mgr. Dagmar Pohanová učitelství I. stupně + Hv 22 roků Mgr. Pavlína Červená aprobace M-F 14 roků Mgr. Vladimír Srb aprobace M-Tv 4 roky Mgr. Zdeňka Knězů aprobace Ch-Př 34 roků Mgr. Marcela Šimanová aprobace Rj Nj 2 roky Mgr. Růţena Matějů aprobace Čj-On 30 roků Mgr. Marie Charvátová aprobace M-Z 36 roků Dana Dvořáková vychovatelka 2 roky Mgr. Martina Dvořáková náboţenství, etika, filozofie 1 rok Bc. Eva Keroušová nekvalifikovaná, zástup 1 rok Ivana Vlasáková asistentka pedagoga 1 rok 11

12 c) Programy, projekty na škole 1. Tajemství planety Mobidius Na škole je zpracován minimální protidrogový program KŘIŢOVATKY (školní preventivní strategie). V rámci plnění MPP byl vypracován projekt s názvem PRIMA ŠKOLA aneb TAJEMSTVÍ PLANETY MOBIDIUS IX.. aneb MOBI JE NAŠE HOBBY. Cílem projektu je zlepšit psychosociální klima na škole, prohloubit spolupráci s rodiči a zvýšit jejich zájem o dění ve škole. Na projekt nebyla poţadována finanční dotace. 2. Patron Ve školním roce 2010/2011 pokračoval miniprojekt PATRON V., který spočívá ve spolupráci ţáků 1. a 9. ročníku. Se ţáky stávajícího 8. ročníku byl zahájen PATRON VI. (ţáci byli přítomni při zápise dětí do 1. třídy, uskutečnili návštěvu MŠ a společné malování kolem školy). Projekt nevyţaduje finanční dotaci. Na škole pracují asistentky protidrogové koordinátory (2 ţákyně 8. třídy), které se dne zúčastnily semináře v Hříběcí pořádaného OPPP Pelhřimov. Asistentky provedly na škole několik peer programů. Školení školních preventistů (protidrogových koordinátorů) se účastní Mgr. Růţena Matějů. Škola má k dispozici videokazety pro pedagogy i rodiče s problematikou zneuţívání návykových látek, CD-ROM Sám sebou, CD-ROM Sexuální výchova, CD-ROM Malá policejní akademie, DVD + pracovní listy Jeden svět na školách (Člověk v tísni o. p. s.), metodické materiály, odborné publikace, letáky a kontaktní adresy, ţákům jsou předávány materiály MEDIAKULTUR. Ţákům byly na začátku školního roku předány publikace o kyberšikaně, v průběhu roku jsou jim předávány další publikace a materiály zasílané na školu. d) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v ročníku a v ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání Prima škola. V 5. ročníku vyučovali učitelé podle projektu Základní škola. Učební plán Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka ve všech ročnících kromě 5. ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání Prima škola. Předmět ročník Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Prvouka Vlastivěda 3 2 Přírodověda 2 Fyzika

13 Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Dějepis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výchova k občanství Rodinná výchova Etická výchova 1 ICT Celkem e) Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Ve školním roce 2010/2011 vychází z 9. ročníku 9 ţáků., 2 ţáci vycházejí z 8. ročníku, jeden ţák 5. ročníku byl přijat na víceleté gymnázium v Pelhřimově. Všichni ţáci byli přijati na zvolené střední školy a učební obory. Ţáci byli přijati na tato školská zařízení: Farmeko -VOŠ zdr. laboratorní asistent Jihlava 1 ţák Gymnázium Ji Gymnázium Jihlava 1ţák Stř. odb. šk. sociální sociální činnost Jihlava 1 ţák SŠ obchodu a sluţeb kadeřník Jihlava 1 ţák Stř. prům. škola informační technologie Jihlava 1 ţák Stř. prům. škola strojírenství Jihlava 1 ţák operátor dřev. a náb. SPŠ a SOU výroby Pelhřimov 2 ţák Gymnázium PE VG Pelhřimov 1 ţák Gymnázium PE Gymnázium Pelhřimov 1 ţák VOŠ a SŠ hotel. kuchař - číšník Pelhřimov 1 ţák OU a Prakt. škola malířské a natěračské práce Černovice 1 ţák Na základě zápisu do 1. třídy konaného dne ředitelka školy rozhodla o zařazení 12 dětí do 1. třídy. Na základě doporučení dětského lékaře a vyšetření školní zralosti OPPP byly povoleny 3 odklady školní docházky. 13

14 f) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. Prospěch a chování ţáků I. pololetí vyznamenání samé 1 dostatečné nedostatečné NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 1. stupeň stupeň II. pololetí vyznamenání samé 1 dostatečné nedostatečné NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 1. stupeň stupeň Neprospěl 1 ţák na I. stupni, který opakuje ročník. Na II. stupni prospěli všichni ţáci. Pochvala s kniţní odměnou na konci školního roku: I. stupeň 9 II. stupeň 8 14

15 2. Vyhodnocení soutěţe Talent školy Ve školním roce 2010/2011 probíhal na škole 13. ročník celoroční soutěţe Talent školy. Ţáci byli hodnoceni podle stanovených kritérií. Hodnocení prováděli třídní učitelé. Výsledky: 1. místo Lukáš Kahoun 6. třída 55 bodů 2. místo Martin Klouda 8. třída 46 bodů 3. místo Alena Jelínková 9. třída 45 bodů 4. místo Tereza Homolková 8. třída 41 bodů 5. místo Daniel Římal 8. třída 39 bodů Ţákům na místě věnoval Úřad městyse v Novém Rychnově věcné ceny. 3. Výsledky olympiád Ve školním roce 2010/2011 se na škole uskutečnila školní kola těchto olympiád a soutěţí: Pythagoriáda, OČJ, DěO, BiO, ZO. Sportovní soutěţe: stolní tenis, házená, volejbal, florbal, lehkoatletické soutěţe, sálová kopaná, dopravní olympiáda. Recitační soutěţ 15. února proběhlo na ZŠ školní kolo recitační soutěţe. Zúčastnilo se ho 20 ţáků všech kategorií. Porota ve sloţení M. Hlaváčková, E. Keroušová a R. Matějů soutěţ vyhodnotila s těmito výsledky: I. kategorie (2., 3. tř.) : Jonáš Lis 1. místo postup do obl. kola Aneta Bezděkovská 2. místo postup do obl. kola II. kategorie (4., 5. tř.) Simona Červená 1. místo postup do obl. kola Jana Plátová 2. místo postup do obl. kola Jáchym Lis 3.místo III. kategorie (6., 7. tř.) nebylo uděleno 1. místo nebylo uděleno 2. místo Anna Jírová 3. místo Eleonora Guteva 3. místo Miloslav Čech 3. místo IV. kategorie (8., 9. tř.) nebylo uděleno 1. místo Eliška Kříţková 2. místo postup do obl. kola Mirka Slavíčková 2. místo postup do obl.kola nebylo uděleno 3. místo 15

16 4. Účast v okresních kolech olympiád a soutěţí DěO A. Jelínková, 9. tř. 6. místo CHO A Jelínková, 9. tř. 7. místo K. Havelková, 9. tř. 8. místo J. Pohan, 9. tř. 9. místo D. Zikmund, 9. tř. 11. místo ZO L. Kahoun, 6. tř. 2. místo v kat. A D. Římal, 8. tř. 3. místo v kat. C OČJ A. Jelínková, 9. tř. 2. místo Pythagoriáda L. Kahoun, 6. tř. 1. místo J. Klouda, 6. tř. úspěš. řešitel M. Nádeníček, 6. tř. úspěš. řešitel Recitační soutěţ J. Lis, 3. tř.. 3. místo v I. kat BiO H. Horká, 7. tř. 1. místo B. Horká, 7. tř. 6. místo V krajských kolech školu reprezentovali: L. Kahoun, 7. tř. ZO, Pythagoriáda A. Jelínková, 9. tř. - OČJ 5. Výtvarné soutěţe O nejkrásnější vánoční pohlednici L. Havlíková, 7. tř. 1. místo (kat tř.) T. Homolková, 8. tř. 2. místo (kat tř.) O nejkrásnější velikonoční pohlednici J. Šímová, 6. tř. 4. místo (kat tř.) T. Homolková, 8. tř. 3. místo (kat tř.) O nej čarodějnici ţáci 9. třídy Okresní kolo malování na PC Š. Krňa, 9. tř. 3. místo Okresní kolo dopravní olympiády Mladší ţáci (M. Marešová, M. Nováková, M. Jelínek, J. Klouda všichni 6. tř.) Starší ţáci (D. Římal, M. Vytiska, 8. tř., A. Vopálenská, T. Hašková, 7.tř.) 2. místo 4. místo 6. Účast v okresních kolech sportovních soutěţí Přespolní běh ml. ţáci 6. místo (Florian L., Kopecký M., Chalupa M., Čech M., Janů L.) Přespolní běh st. ţáci 3. místo (Kamarád D., Karpíšek D., Klouda M., Římal D., Mareš V.) 16

17 Okresní kolo stolního tenisu 3. místo ve sk Sálová kopaná ml. ţáci 3. místo ve sk Sálová kopaná st. ţáci Orion florbal cup ţáci 8. a 9. tř. 2. místo ve sk Orion florbal cup ţáci 6. a 7. tř. 4. místo ve sk Vybíjená ţákyně 6., 7. tř. 3. místo ve sk Vybíjená 4., 5. tř. Preventan cup 5. místo ve sk Okrskové kolo Mcdon místo ve sk LAO II. běh 60 m ml. CH M.Moravec, 7. tř. 5. místo v rozběhu 5.místo v meziběhu běh 60 m ml. D M. Marešová, 6..tř. 2. místo ve finále J. Šímová, 6. tř. 3. místo v rozběhu 2.místo v meziběhu 6. místo ve finále běh 600 m D (6., 7. tř.) J. Šímová, 6.tř. 3. místo LAO I. běh 50 m CH J. Pelikán, 3. tř. 5.místo v meziběhu běh 400 m CH J. Pelikán, 3. tř. 8. místo běh 50 m D 2., 3. tř. P. Karpíšková, 3. tř. 1. místo v rozběhu 1.místo v meziběhu 2. místo ve finále D 4., 5. tř. K. Kříţková, 5. tř. 2.místo v rozběhu 6.místo v meziběhu skok daleký D 2., 3. tř. P. Karpíšková, 3. tř. 21. místo D 4., 5. tř. K. Kříţková, 5. tř. 26. místo J. Plátová, 5. tř. 29. místo hod míčkem D 4., 5. tř. J. Plátová, 5. tř. 14. místo g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Z. Knězů Výtvarné proměny z odpadových materiálů 450,- Kč M. Charvátová, V. Srb, R. Matějů Peníze EU školám V. Srb Peníze EU školám D. Dvořáková ČČK školení zdravotníků 450,- Kč D. Dvořáková ČČK školení zdravotníků 450,- Kč Ostatní akce byly pro nedostatek účastníků zrušeny, přestoţe na ně byli učitelé naší ZŠ přihlášeni. 17

18 h) Údaje o výsledcích inspekce, o provedených kontrolách Ve školním roce 2010/2011 nebyla na škole provedena ţádná inspekce. Rovněţ nebyla provedena ţádná hygienická kontrola. Pravidelně jsou prováděny revize hasicích přístrojů (p. Wastl), revize sportovního nářadí a elektroinstalace. BSBV provádí kontroly zabezpečovacího zařízení byla provedena kontrola na VZP za přítomnosti ředitelky školy. Kontrola proběhla bez závad. Protokoly o provedených kontrolách jsou uloţeny u ředitelky školy. i) Údaje o mimoškolních aktivitách 1. Krouţky Ve školním roce 2010/2011 pracovaly na škole tyto krouţky: výtvarný I. stupeň vedoucí pí uč. Červená Star Dance vedoucí pí uč. Vosecká pěvecký vedoucí pí uč. M. Martínková anglický jazyk 1.,2. tř. vedoucí pí uč. M. Dvořáková sportovní hry 1., 2. tř. vedoucí pí uč. M. Hlaváčková sportovní hry II. stupeň vedoucí p. uč. V. Srb 2. Výuka hry na hudební nástroje Od pokračovala výuka hry na hudební nástroje, kterou zajišťovaly Mgr. J. Hanušová keyboard I. Karašová klavír, flétny Ţáci hudebních tříd nacvičili pod vedením učitelek 2 koncerty pro rodiče (vánoční, závěrečný). ZŠ poskytovala pro zajištění výuky učebny a klavír. Pěvecký krouţek pod vedením pí uč. Martínkové zajistil kulturní vystoupení při sázení lip, při rozsvěcování obecního vánočního stromu, na vánočním vystoupení v Rohozné, na vánoční besídce Mobivánoce, na adventním koncerte v kostele, na Novorychnovských trzích a kulturní vystoupení ke Dni matek. Krouţek Star Dance připravil před Vánoci soutěţ Star Dance aneb kdyţ ţáci tančí. 3. Spolupráce se SRDPŠ byla zvolena tříčlenná rada školy v tomto sloţení: Pavlína Florianová zástupce rodičů Milan Vopálenský člen obecního zastupitelstva Mgr. Martina Hlaváčková předsedkyně, zástupce pedagogického sboru Příspěvek na SRDPŠ činil 150,- Kč na jedno dítě. 18

19 4. Sponzorství Ve školním roce 2010/2011 školu sponzorovali: p. Petrák, pí H. Vítková, pí P. Florianová Sponzoři věnovali věcné ceny na dětskou pouť ke Dni dětí. 5. Mimořádné události Fotografování v 1. třídě Setkání s prezidentem Klausem na Křemešníku Beseda s kosmetičkou 6., 7. tř Vysazování nových lip u kostela IQ park v Jihlavě 2., 4. tř.) Baroko varhany výchovný pořad EVVO výchovný pořad pana Vlčka Rozsvěcování obecního adventního stromu Rozsvěcování vánočního stromu v Rohozné Vánoční koncert HLŠ pro rodiče Mobivánoční besídka, Mobivánoce Star Dance aneb kdyţ ţáci tančí Vystoupení pěveckého krouţku na adventním koncertě v kostele Zápis do 1. třídy Školní kolo recitační soutěţe Hořákova exotická zvířátka výchovný pořad Seminář v Hříběcí pro asistentky protidrog. koordinátora Projektový Den Země I. stupeň Exkurze Dukovany třída Projektový den 5. třídy Beseda s katechetkou Červený kříţ pro 8. třídu Záchranný systém pro 8. třídu Záchranný systém pro 8. třídu Spaní s paní Knihou 9. třída Besídka ke Dni matek Beseda se spisovatelkou T. Římanovou Spaní ve škole aneb Proč být ve škole 8. třída Poznej svého psa výchovný pořad Novorychnovské trhy vystoupení ţáků Dětská pouť ke Dni dětí Spaní ve škole 6. třída PATRON V. Putování s kocourkem Modroočkám - záţitkový den Koncert HLŠ pro rodiče Slavnostní předání vysvědčení ţáků 9. třídy na úřadu městyse Ukončení školního roku 2009/

20 6. Školní výlety: , 6., 8. třída Kutná Hora třída Vanov třída Blaník třída cyklovýlet Řásná třída Praha j) Prevence sociálně patologických jevů Na škole nebyl dosud šetřen případ poţívání drog, v některých případech je registrováno kouření ţáků, rodiče byli upozorněni a při podezření, ţe ţák kouřil, je postupováno podle školního řádu. Ve vyučování získávají ţáci základní informace o návykových látkách v hodinách VO, EV, Rv, chemie, přírodopisu, prvouky, dále na besedách a v peer programech realizovaných asistentkami metodika prevence (ţákyně). Asistentky rovněţ sledují aktuální informace ve sdělovacích prostředcích a na internetu. Byly předvedeny modelové situace na zvládnutí odmítání drog.. Jiţ osmým rokem se na škole realizuje projekt Prima škola aneb Tajemství planety Mobidius. V červnu 2011 byl zahájen miniprojekt PATRON VI., který spočívá ve spolupráci ţáků 1. a 9. ročníku. Ţáci jsou průběţně informováni o dalších druzích závislosti (gamblink, sekty) a dalších sociálně patologických jevech, zejména o šikaně. K dispozici jsou informace o střediscích, kde je moţné hledat pomoc v nouzi ( HELP linky, PPP, SPC, KC, telefonní čísla). I nadále jsou vyuţívány videokazety (Pocity, Protidrogová závislost - MEDIA KULTUR, Drogy - video pro pedagogy, CD-ROM Sám sebou a CD-ROM Protidrogová prevence na ZŠ - SOLUTION, a. s.), dále videokazety určené pro výchovu k ochraně zdraví, dopravní výchově (nadace Malina), kniţní metodické publikace, časopis Prevence apod. Schůzek školních metodiků prevence se účastní R. Matějů. Získané informace jsou předávány ostatním pedagogům na pedagog. radách, schůzkách MS a PK. Jako asistentky školního metodika prevence byly ve školním roce 2010/2011 stanoveny ţákyně 8. ročníku Tereza Homolková a Eliška Kříţková. Asistentky se zúčastnily akce DDM v Hříběcí. Na škole je zpracován minimální protidrogový program Křiţovatky, kde jsou uvedeny podrobné údaje k problematice sociálně patologických jevů. Na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení č. j / s platností od ledna 2009 byl školní preventivní program doplněn o program proti šikanování. k) Zhodnocení práce školy 20

21 Práce školy ve školním roce 2010/2011 probíhala podle schválených dokumentů a projektů. V souladu s MPP probíhaly peer programy,. na škole pracovaly 2 asistentky protidrogové koordinátorky. Pokračoval projekt PATRON. Ţáci 9. třídy přivítali ţáky 1. třídy dopisem, docházeli za prvňáčky o přestávkách, pomáhali jim s přípravou na hodinu apod. Proběhlo několik společných hodin společná hodina hudební výchovy, předvánoční posezení, čarodějnická hodina, závěrečné setkání obou tříd. Byl zrealizován i patronátní den Putoání s kocourkem Modroočkem, který ţáci 1. a 9. třídy společně s třídními učiteli ( Mgr. M. Hlaváčkovou a Mgr. Z. Knězů) a pí uč. Matějů strávili na základně DDM v Chaloupkách. Projekt této akce je uloţen u školního preventisty. Ţáci 1. třídy předali na konci školního roku ţákům 9. třídy dopis na rozloučenou, ţáci 9. třídy věnovali prvňáčkům DVD s prezentací ze společných akcí. Pro kalendářní rok 2011 byl zpracován projekt Prima škola aneb Tajemství planety Mobidius IX. nazvaný Mobi je naše hobby. Cílem projektu je zlepšení psychosociálního klimatu na škole a zkvalitnění spolupráce s rodiči. O mobiaktivitách je pořízena fotodokumentace. Některé aktivity byly medializovány (tisk). Na projekt nebyla v tomto roce poskytnuta dotace. Ve spolupráci s redakční radou místního občasníku POUTNÍK uveřejnili ţáci několik svých příspěvků v místním tisku, některé akce byly medializované v okresních novinách. Ţáci 8. třídy zahájili projekt PATRON VI., kdyţ byli přítomni zápisu dětí do 1. třídy. Jako pohádkoví skřítkové si s nimi hráli v čekací době a doprovázeli je do třídy. Uskutečnili návštěvu MŠ a společné hraní s budoucími prvňáčky a společné malování kolem školky o velké přestávce. Ke Dni dětí byla připravena dětská pouť pro ţáky I. stupně a sportovní dopoledne pro ţáky 2. stupně. Přestupky ţáků proti školnímu řádu jsou řešeny třídními učiteli ve spolupráci s vedením školy, jsou kontaktováni rodiče (telefonicky, písemně). Oblast zdravotní Pitný reţim je na škole zajištěn tak, ţe ţáci mají ve škole k dispozici čaj, na který přispívají částkou 10,- Kč měsíčně. I v letošním roce byla škola o září zapojena do akce Mléko do škol. Ţákům je umoţněn pobyt na čerstvém vzduchu o přestávkách, o hodinách Tv, Vv, přírodovědy, vlastivědy, ŠD. Škola je od zapojena do projektu Ovoce do škol (dotované ovoce). Oblast materiální O prázdninách před zahájením školního roku 2010/2011 byla ve 2., 3., 9. třídě a ve školní druţině provedena výměna lina v celkové částce ,- Kč. Byly předělány dívčí WC v celkové částce ,- Kč.Obě akce byly placeno městysem. Během školního roku byla na škole prováděna běţná údrţba. Do školy byly pořízeny elektronické varhany v ceně 3 000,- Kč a skartovačka za 800,- Kč. Jako věcnou cenu v soutěţi EKOZOO (zvířátka sestavená z víček od PET lahví) získala škola fotoaparát. Environmentální vzdělávání Koordinátora EVVO pí uč. Z. Knězů zpracovala kalendář dní zaměřených na environmentální vzdělávání. Jednotlivé dny připomněli vyučující ve vyučovacích a třídnických hodinách. Koordinátora EVVO spolu s dalšími vyučujícími byla přítomna na přednášce p. Vlčka o jaderných elektrárnách, společně s třídními učiteli II. stupně zorganizovala exkurzi do jaderné 21

Základní škola Nový Rychnov, 394 04 Nový Rychnov

Základní škola Nový Rychnov, 394 04 Nový Rychnov Základní škola Nový Rychnov, 394 04 Nový Rychnov Schválila pedagogická rada dne: 29.8.2008... Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Schválila školská rada dne: 29.8.2008... Mgr. Martina Hlaváčková, předsedkyně

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Nový Rychnov,394 04 Nový Rychnov

Základní škola Nový Rychnov,394 04 Nový Rychnov Základní škola Nový Rychnov,394 04 Nový Rychnov Růžena Matějů školní metodik prevence Marie Charvátová ředitelka ZŠ Žádost o poskytnutí grantu Název projektu: TAJEMSTVÍ PLANETY MOBIDIUS X. aneb MOBIPRAXE

Více

Základní škola Nový Rychnov

Základní škola Nový Rychnov Základní škola Nový Rychnov Schválila pedagogická rada dne:... 29. 8. 2014 Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Schválila školská rada dne:... 29. 8. 2014 Mgr. Martina Hlaváčková, předsedkyně školské

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Nový Rychnov,394 04 Nový Rychnov

Základní škola Nový Rychnov,394 04 Nový Rychnov Základní škola Nový Rychnov,394 04 Nový Rychnov Na stejné zemi co my žijí tu s námi stromy.... (J. Uhlíř) Růžena Matějů školní metodik prevence Marie Charvátová ředitelka ZŠ Název projektu: Zaměření projektů:

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více