ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve školním roce 2010-2011"

Transkript

1 Základní škola Nový Rychnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Schválila pedagogická rada dne: Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Schválila školská rada dne: Mgr. Martina Hlaváčková, předsedkyně školské rady

2 Obsah Úvod strana 3 a) Základní údaje o škole Identifikační údaje Školní areál 6 3. Počty ţáků na škole... 7 b) Personální zabezpečení činnosti školy Funkce na škole Organizace tříd, třídnictví Školní druţina 9 4. Školní jídelna Provozní zaměstnanci 9 6. Náboţenství 9 7. Integrovaní ţáci Ţáci zdravotně znevýhodnění tabulka Údaje o pracovnících školy 11 c) Projekty, programy na škole Tajemství planety Mobidius PATRON 12 d) Přehled učebních plánů e) Údaje o přijímacím řízení 13 f) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch a chování Talent školy Výsledky olympiád Účast v okresních kolech soutěţí Výtvarné soutěţe Účast v okresních kolech sportovních soutěţí g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.. 17 h) Údaje o výsledcích inspekce, provedených kontrolách. 18 i) Údaje o mimoškolních aktivitách Krouţky Výuka hry na hudební nástroj Spolupráce se SRDPŠ Sponzorství Mimořádné události Školní výlety 20 j) Prevence sociálně patologických jevů 20 k) Zhodnocení práce školy 21 2

3 Úvod Ve školním roce 2010/2011 si Základní škola Nový Rychnov stanovila dva prioritní cíle: 1. Zahájit realizaci projektu Brána vzdělání otevřená v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 2. Do výchovně vzdělávacího procesu a mimoškolní činnosti zařazovat aktivity podporující rozvoj čtenářské gramotnosti. Ad 1) Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám. Název projektu: Brána vzdělání otevřená Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přidělená částka: ,00 Kč Období realizace: od maximálně 30 měsíců Zvolené klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti II/1 Individualizace výuky cizích jazyků III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pro vyuţívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a profesním ţivotě IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti ţáků základních škol IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti ţáků základních škol V/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti ţáků základních škol a pro posilování empirických činností ţáků ve výuce přírodovědných předmětů VI/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti 3

4 Cílem projektu je: uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod, tvorba výukových materiálů, širší vyuţití ICT, podpora výuky cizích jazyků, modernizace vybavení ICT a jazykové učebny, vytvoření podmínek pro rozvoj individuálních schopností všech ţáků včetně ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných, zefektivnění a individualizace vzdělávání na škole, další vzdělávání pedagogických pracovníků Projekt je určen všem ţákům školy. Další podrobné dokumenty o realizaci projektu jsou uloţeny na škole. Zmodernizovaná jazyková učebna Zmodernizovaná multimediální učebna Ad 2) Na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti škola uskutečnila tyto aktivity: registrace vyučujících na Virtuální knihovna, kde mohou učitelé vyuţívat široké nabídky výukových materiálů v jednotlivých předmětech. vyuţívání DUM beseda se spisovatelkou a malířkou Terezou Říčanovou určená ţákům I.stupně T. Říčanová byla nominována na cenu Magnesia Litera za knihu Noemova archa v kategorii Kniha pro děti a mládeţ. 4

5 spaní s paní Knihou spaní ve škole 9. třída spaní spojené s ústní prezentací oblíbené knihy záţitkové spaní ve škole Proč být ve škole záţitkové spaní 8. třídy spojené s ústní prezentací oblíbené knihy spaní ve škole 7. třída zapojení ţáků třídy do projektu záţitkový den PUTOVÁNÍ S KOCOURKEM MODROOČKEM v rámci projektu PATRON V. pracovní listy k přečtené knize 5

6 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 a) Základní údaje o škole 1. Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Nový Rychnov 170, okres Pelhřimov Adresa: Nový Rychnov 170 IČO: Telefon: Telefon školní jídelny: Statutární zástupce: Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Zřizovatel: Obec Nový Rychnov 2. Školní areál Základní škola v Novém Rychnově je škola venkovského typu plně organizovaná s ročníkem na I. stupni, ročníkem na II. stupni a dvěma odděleními školní druţiny. Zřizovatelem školy je Obec Nový Rychnov. Škola se nachází v klidném místě na okraji městyse, v jejím okolí je dostatek zeleně. Stav školní budovy je sice vyhovující, ale ve špatné stavu je střecha školy, takţe při tání sněhu a prudším dešti do školy zatéká. Vybavení školy je na dobré úrovni. Starší část školní budovy byla otevřena v roce 1961, v roce 1985 byla dokončena přístavba. Součástí školního areálu je také sportovní hala otevřená v roce Ve školní budově je 12 učeben, z toho 4 odborné (třída pro výuku F-Ch, HV-VV, jazyková učebna, učebna informatiky). Pro praktické činnosti je zřízena a vybavena školní cvičná kuchyně a dílny. V přístavbě je umístěna školní druţina a jídelna. Jiţ patnáctým rokem je v provozu jazyková učebna vyuţívaná v průměru 3-4 hodiny denně především pro výuku cizích jazyků a českého jazyka. Čtrnáctým rokem se vyuţívá odborná počítačová učebna vybavená šestnácti počítači, která slouţí především pro výuku informatiky. Výukové programy, vhodné k výkladu i procvičování učiva, jsou vyuţívány i v ostatních předmětech, zejména při výuce cizích jazyků, českého jazyka a literatury, v hodinách matematiky, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, rodinné výchovy, výchovy k občanství apod. PC jsou umístěné také v ředitelně, v kabinetu výchovného poradce a v kanceláři zástupce ředitele. K těmto počítačům jsou připojeny tiskárny (jedna laserová, jedna černobílá, jedna barevná), ve výchovném poradenství je také skener. Jednotliví učitelé mají na PC vytvořené vlastní profily, přístup na profil je zabezpečen osobním heslem. 6

7 Jazyková učebna slouţí zároveň jako školní knihovna, která je doplňována aktuálními kniţními tituly a časopisy. Škola má čtyři kabinety, jejich stav je vyhovující. Ve školním areálu se dále nachází pozemek pro výuku pěstitelských prací. Pro výuku tělesné výchovy a pobyt ţáků venku o velké přestávce slouţí sportovní hřiště nad školou. Je moţné také vyuţívat hřiště určené na pláţový volejbal. 3. Počty ţáků. Ke bylo na škole evidováno 115 ţáků. (63 na I. stupni, 52 na II. stupni) byli ze školy odhlášeni ţáci Metoděj Kopecký (3. tř.) a Max Kopecký (7. tř.) důvodem bylo přestěhování rodiny přestoupil na ZŠ do Jihlavy ţák 4.ročníku L. Janáček. Celkem přišli 0 ţáků Celkem odešli 3 ţáci Stav k je 112 ţáků. Ţáci dojíţdějící z okolních obcí: Těšenov 3 ţáci Řeţenčice 1 ţák Rohozná 12 ţáků Vyskytná 2 ţáci Chrástov 4 ţáci Opatov 1 ţák Čejkov 8 ţáků Chaloupky 1 ţák Sázava 3 ţáci Putimov 1 ţák Jankov 2 ţáci Dopravní obsluţnost je vyhovující. Pro ţáky dojíţdějící ze Sázavy, Řeţenčic a Čejkova je zaveden školní autobus (linku zajišťuje soukromý dopravce J. Herna), který zajíţdí také pro děti do Rohozné, pro ţáky z Vyskytné byl zaveden odpolední autobusový spoj v hodin. Během školního roku nebyla nepřítomnost ţáků způsobena pozdním příjezdem autobusů. Ranní spoj z Řeţenčic příjezd v 6.45 hodin z Čejkova v 7.00 hodin ze Sázavy v 7.10 hodin z Vyskytné v 7.05 hodin z Rohozné v 7.25 hodin Polední spoj do Řeţenčic odjezd v hodin do Vyskytné v hodin do Čejkova v hodin do Rohozné v hodin do Vyskytné v hodin 7

8 Odpolední spoj do Čejkova odjezd v hodin do Řeţenčic v hodin do Vyskytné v hodin (i Jankov a Opatov) do Sázavy v hodin do Vyskytné v hodin b) Personální zabezpečení činnosti školy 1. Funkce na škole ředitelka školy výchovný poradce koordinátor EVVO metodik prevence Mgr. Marie Charvátová Mgr. Růţena Matějů Mgr. Zdeňka Knězů Mgr. Růţena Matějů 2. Organizace tříd, třídnictví ke Třída třídní učitel(ka) počet ţáků chlapci dívky I. Mgr. Martina Hlaváčková II. Mgr. Michaela Martínková III. Mgr. Ivana Vosecká IV. Mgr. Michaela Martínková V. Mgr. Dagmar Pohanová, dlouhodobě nemocná, zastupuje ji Eva Keroušová Celkem na I. stupni VI. Mgr. Pavlína Červená VII. Mgr. Vladimír Srb VIII. Mgr. Marcela Šimanová IX. Mgr. Zdeňka Knězů Celkem na II. stupni Celkem ţáků k Změny v pedagogickém sboru Od jsou členy pedagogického sboru Mgr. Martina Dvořáková, absolventka UK, Husitská teologická fakulta, učitelství pro SŠ náboţenství, etika, filozofie, během školního roku si dálkově dodělává aprobaci dějepis, a Bc. Eva Keroušová, nekvalifikovaná, absolventka VŠ polytechnické Jihlava Ekonomika a management v oblasti cestovního ruchu, zastupuje dlouhodobě nemocnou Mgr. Dagmar Pohanovou v 5. třídě. Ve 2. třídě pracuje od jako asistentka pedagoga Ivana Vlasáková, v průběhu školního roku získala osvědčení asistenta pedagoga od Vysočina Education a při zaměstnání studuje pedagogiku volného času na Východočeské univerzitě Hradec Králové. Na 0,35 úvazku pracovala jako vychovatelka neškolní druţině. 8

9 3. Školní druţina Ve školní druţině jsou zřízena dvě oddělení, v nichţ bylo ke zapsáno 69 ţáků. Ve školní druţině pracuje jako vychovatelka Dana Dvořáková na 1,0 úvazku a Ivana Vlasáková na 0,5 úvazku. Podle rozhodnutí zřizovatele školy (projednané a schválené obecním zastupitelstvem ) zaplatili ţáci ve školním roce 2010/2011 při zápisu do školní druţiny finanční poplatek ve výši 200,- Kč na celý školní rok. Školní druţina má zpracovaný ŠVP. 4. Školní jídelna Ve školním roce 2010/2011 byly ve školní jídelně zaměstnány tyto pracovnice: vedoucí školní jídelny Jaroslava Loskotová vedoucí kuchařka Jana Pechová pomocná kuchařka Zuzana Chadimová pomocná kuchařka Eva Havelková Paní Zuzana Chadimová je od zaměstnána na 0,75 úvazku jako pomocná kuchařka a na 0,25 úvazku jako uklízečka ve školní jídelně. 5. Provozní zaměstnanci Na škole pracují tito provozní zaměstnanci: uklízečka Marta Jandová Jiřina Kadlecová 6. Náboţenství Ve školním roce 2010/2011 vyučovala náboţenství Mgr. Marie Hunalová. Na výuku docházelo 14 dětí, výuka probíhala na ZŠ vţdy ve čtvrtek. 7. Integrovaní ţáci K byli na škole integrováni 4 ţáci se specifickou poruchou učení (SPU) a jeden nadaný ţák. 9

10 8. Ţáci zdravotně znevýhodnění k Tř. Jméno SPU KV Konzultant IŢ/Ú 1. Kateřina P. Kombinace zdravotního postiţení Mgr. Naděţda Grznárová IŢ 2. Kateřina F. Kombinace zdravotního postiţení Martina Křivková IŢ Michal B. Nadaný ţák Mgr. Ludmila Semorádová IŢ 3. Václav F. Ţák se speciálními vzdělávacími potřebami Ú pro znevýhodnění nerovnoměrným vývojem obecných intelektových předpokladů a lehkou ADHD 5. Jan P. DL porucha, DOG a DG obtíţe 9/10 Mgr. Ludmila Semorádová Ú 6. Lukáš Š stupeň DL, niţší grafomotorická obratnost, DK a lehké DOG obtíţe 12/10 Mgr. Marie Vyhnalová (PPP JI) IŢ Eliška Š. DL 1. stupně, lehké DOG obtíţe 12/10 Mgr. Jana Ţivná (PPP JI) IŢ Michal R. Dyslektické obtíţe integrativního charakteru, výrazné DG obtíţe a obtíţe dysgrafické motorického charakteru, oslabená CNS 10/10 Mgr. Iveta Křikavová (Havlová?) Ú Libor F. DL obtíţe, SPT DOG a DG na ţádost R PaedDr. Zdeněk Martínek Ú Lukáš K. Mírné DOG a výrazné DG obtíţe pravděpodobně na základě narušení CNS, výrazné narušení pozornosti na ţádost R Iveta Křikavová Ú 8. Jan P. DL obtíţe spojené se SPT DG a DOG na ţádost R PaeDdr. Zdeněk Martínek Ú Celkem 5 IŢ 6Ú Upozornění: Zohledňovat M. Jelínka (6. tř.), D.Kamaráda (8. tř.), D.Karpíška (8. tř.) 10

11 Na začátku roku byly zpracovány individuální programy pro ţáky s SPU, pro ostatní ţáky zdravotně znevýhodněné byly zpracovány plány úlev v jednotlivých předmětech, se kterými byli seznámeni jednotliví učitelé. Pro ţákyni 2. třídy s kombinovaným postiţením zpracovala třídní učitelka IVP, ţákyně pracuje s asistentkou pedagoga. Nadaný ţák 2.třídy docházel na matematiku do 3. třídy, pro tento předmět mu byl sestaven IVP. Náprava SPU byla vedena v úterý od 12:15 hod. do 13:00 hod. Individuální práce se ţáky byla sledována v hospitační činnosti. O práci se ţáky s SPU byli učitelé informováni na pedagogických radách. Kontrolní vyšetření prováděla OPPP Pelhřimov a SPC Jihlava, zprávy o závěrech z vyšetření jsou uloţeny na škole. Pracovnice SPC Jihlava Mgr. Křivková dvakrát navštívila školu poprvé ohledně zpracování individuálního plánu pro integrovanou ţákyni 2. třídy s kombinovaným postiţením, podruhé k projednání podmínek pro poskytnutí asistenta pro integrovanou ţákyni současné 1. třídy. 9. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Učitelský sbor byl ve školním roce 2010/2011 tvořen 14 fyzickými osobami (1 pracovník dlouhodobě nemocný). Na škole chybějí učitelé s aprobací dějepis, Pč, Aj, Informatika, Rodinná výchova. Věkové sloţení pedagogického sboru do 30 let do 40 let do 50 let nad 50 let 2 pracovníci 4 pracovníci 4 pracovníci 4 pracovníci Údaje o praxi pedagogických pracovníků k Jméno aprobace délka pedagog. praxe Mgr. Michaela Martínková učitelství I. stupně 22 roků Mgr. Martina Hlaváčková učitelství I. stupně 15 roků Mgr. Ivana Vosecká učitelství I. stupně 36 roků Mgr. Dagmar Pohanová učitelství I. stupně + Hv 22 roků Mgr. Pavlína Červená aprobace M-F 14 roků Mgr. Vladimír Srb aprobace M-Tv 4 roky Mgr. Zdeňka Knězů aprobace Ch-Př 34 roků Mgr. Marcela Šimanová aprobace Rj Nj 2 roky Mgr. Růţena Matějů aprobace Čj-On 30 roků Mgr. Marie Charvátová aprobace M-Z 36 roků Dana Dvořáková vychovatelka 2 roky Mgr. Martina Dvořáková náboţenství, etika, filozofie 1 rok Bc. Eva Keroušová nekvalifikovaná, zástup 1 rok Ivana Vlasáková asistentka pedagoga 1 rok 11

12 c) Programy, projekty na škole 1. Tajemství planety Mobidius Na škole je zpracován minimální protidrogový program KŘIŢOVATKY (školní preventivní strategie). V rámci plnění MPP byl vypracován projekt s názvem PRIMA ŠKOLA aneb TAJEMSTVÍ PLANETY MOBIDIUS IX.. aneb MOBI JE NAŠE HOBBY. Cílem projektu je zlepšit psychosociální klima na škole, prohloubit spolupráci s rodiči a zvýšit jejich zájem o dění ve škole. Na projekt nebyla poţadována finanční dotace. 2. Patron Ve školním roce 2010/2011 pokračoval miniprojekt PATRON V., který spočívá ve spolupráci ţáků 1. a 9. ročníku. Se ţáky stávajícího 8. ročníku byl zahájen PATRON VI. (ţáci byli přítomni při zápise dětí do 1. třídy, uskutečnili návštěvu MŠ a společné malování kolem školy). Projekt nevyţaduje finanční dotaci. Na škole pracují asistentky protidrogové koordinátory (2 ţákyně 8. třídy), které se dne zúčastnily semináře v Hříběcí pořádaného OPPP Pelhřimov. Asistentky provedly na škole několik peer programů. Školení školních preventistů (protidrogových koordinátorů) se účastní Mgr. Růţena Matějů. Škola má k dispozici videokazety pro pedagogy i rodiče s problematikou zneuţívání návykových látek, CD-ROM Sám sebou, CD-ROM Sexuální výchova, CD-ROM Malá policejní akademie, DVD + pracovní listy Jeden svět na školách (Člověk v tísni o. p. s.), metodické materiály, odborné publikace, letáky a kontaktní adresy, ţákům jsou předávány materiály MEDIAKULTUR. Ţákům byly na začátku školního roku předány publikace o kyberšikaně, v průběhu roku jsou jim předávány další publikace a materiály zasílané na školu. d) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v ročníku a v ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání Prima škola. V 5. ročníku vyučovali učitelé podle projektu Základní škola. Učební plán Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka ve všech ročnících kromě 5. ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání Prima škola. Předmět ročník Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Prvouka Vlastivěda 3 2 Přírodověda 2 Fyzika

13 Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Dějepis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výchova k občanství Rodinná výchova Etická výchova 1 ICT Celkem e) Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Ve školním roce 2010/2011 vychází z 9. ročníku 9 ţáků., 2 ţáci vycházejí z 8. ročníku, jeden ţák 5. ročníku byl přijat na víceleté gymnázium v Pelhřimově. Všichni ţáci byli přijati na zvolené střední školy a učební obory. Ţáci byli přijati na tato školská zařízení: Farmeko -VOŠ zdr. laboratorní asistent Jihlava 1 ţák Gymnázium Ji Gymnázium Jihlava 1ţák Stř. odb. šk. sociální sociální činnost Jihlava 1 ţák SŠ obchodu a sluţeb kadeřník Jihlava 1 ţák Stř. prům. škola informační technologie Jihlava 1 ţák Stř. prům. škola strojírenství Jihlava 1 ţák operátor dřev. a náb. SPŠ a SOU výroby Pelhřimov 2 ţák Gymnázium PE VG Pelhřimov 1 ţák Gymnázium PE Gymnázium Pelhřimov 1 ţák VOŠ a SŠ hotel. kuchař - číšník Pelhřimov 1 ţák OU a Prakt. škola malířské a natěračské práce Černovice 1 ţák Na základě zápisu do 1. třídy konaného dne ředitelka školy rozhodla o zařazení 12 dětí do 1. třídy. Na základě doporučení dětského lékaře a vyšetření školní zralosti OPPP byly povoleny 3 odklady školní docházky. 13

14 f) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. Prospěch a chování ţáků I. pololetí vyznamenání samé 1 dostatečné nedostatečné NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 1. stupeň stupeň II. pololetí vyznamenání samé 1 dostatečné nedostatečné NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 1. stupeň stupeň Neprospěl 1 ţák na I. stupni, který opakuje ročník. Na II. stupni prospěli všichni ţáci. Pochvala s kniţní odměnou na konci školního roku: I. stupeň 9 II. stupeň 8 14

15 2. Vyhodnocení soutěţe Talent školy Ve školním roce 2010/2011 probíhal na škole 13. ročník celoroční soutěţe Talent školy. Ţáci byli hodnoceni podle stanovených kritérií. Hodnocení prováděli třídní učitelé. Výsledky: 1. místo Lukáš Kahoun 6. třída 55 bodů 2. místo Martin Klouda 8. třída 46 bodů 3. místo Alena Jelínková 9. třída 45 bodů 4. místo Tereza Homolková 8. třída 41 bodů 5. místo Daniel Římal 8. třída 39 bodů Ţákům na místě věnoval Úřad městyse v Novém Rychnově věcné ceny. 3. Výsledky olympiád Ve školním roce 2010/2011 se na škole uskutečnila školní kola těchto olympiád a soutěţí: Pythagoriáda, OČJ, DěO, BiO, ZO. Sportovní soutěţe: stolní tenis, házená, volejbal, florbal, lehkoatletické soutěţe, sálová kopaná, dopravní olympiáda. Recitační soutěţ 15. února proběhlo na ZŠ školní kolo recitační soutěţe. Zúčastnilo se ho 20 ţáků všech kategorií. Porota ve sloţení M. Hlaváčková, E. Keroušová a R. Matějů soutěţ vyhodnotila s těmito výsledky: I. kategorie (2., 3. tř.) : Jonáš Lis 1. místo postup do obl. kola Aneta Bezděkovská 2. místo postup do obl. kola II. kategorie (4., 5. tř.) Simona Červená 1. místo postup do obl. kola Jana Plátová 2. místo postup do obl. kola Jáchym Lis 3.místo III. kategorie (6., 7. tř.) nebylo uděleno 1. místo nebylo uděleno 2. místo Anna Jírová 3. místo Eleonora Guteva 3. místo Miloslav Čech 3. místo IV. kategorie (8., 9. tř.) nebylo uděleno 1. místo Eliška Kříţková 2. místo postup do obl. kola Mirka Slavíčková 2. místo postup do obl.kola nebylo uděleno 3. místo 15

16 4. Účast v okresních kolech olympiád a soutěţí DěO A. Jelínková, 9. tř. 6. místo CHO A Jelínková, 9. tř. 7. místo K. Havelková, 9. tř. 8. místo J. Pohan, 9. tř. 9. místo D. Zikmund, 9. tř. 11. místo ZO L. Kahoun, 6. tř. 2. místo v kat. A D. Římal, 8. tř. 3. místo v kat. C OČJ A. Jelínková, 9. tř. 2. místo Pythagoriáda L. Kahoun, 6. tř. 1. místo J. Klouda, 6. tř. úspěš. řešitel M. Nádeníček, 6. tř. úspěš. řešitel Recitační soutěţ J. Lis, 3. tř.. 3. místo v I. kat BiO H. Horká, 7. tř. 1. místo B. Horká, 7. tř. 6. místo V krajských kolech školu reprezentovali: L. Kahoun, 7. tř. ZO, Pythagoriáda A. Jelínková, 9. tř. - OČJ 5. Výtvarné soutěţe O nejkrásnější vánoční pohlednici L. Havlíková, 7. tř. 1. místo (kat tř.) T. Homolková, 8. tř. 2. místo (kat tř.) O nejkrásnější velikonoční pohlednici J. Šímová, 6. tř. 4. místo (kat tř.) T. Homolková, 8. tř. 3. místo (kat tř.) O nej čarodějnici ţáci 9. třídy Okresní kolo malování na PC Š. Krňa, 9. tř. 3. místo Okresní kolo dopravní olympiády Mladší ţáci (M. Marešová, M. Nováková, M. Jelínek, J. Klouda všichni 6. tř.) Starší ţáci (D. Římal, M. Vytiska, 8. tř., A. Vopálenská, T. Hašková, 7.tř.) 2. místo 4. místo 6. Účast v okresních kolech sportovních soutěţí Přespolní běh ml. ţáci 6. místo (Florian L., Kopecký M., Chalupa M., Čech M., Janů L.) Přespolní běh st. ţáci 3. místo (Kamarád D., Karpíšek D., Klouda M., Římal D., Mareš V.) 16

17 Okresní kolo stolního tenisu 3. místo ve sk Sálová kopaná ml. ţáci 3. místo ve sk Sálová kopaná st. ţáci Orion florbal cup ţáci 8. a 9. tř. 2. místo ve sk Orion florbal cup ţáci 6. a 7. tř. 4. místo ve sk Vybíjená ţákyně 6., 7. tř. 3. místo ve sk Vybíjená 4., 5. tř. Preventan cup 5. místo ve sk Okrskové kolo Mcdon místo ve sk LAO II. běh 60 m ml. CH M.Moravec, 7. tř. 5. místo v rozběhu 5.místo v meziběhu běh 60 m ml. D M. Marešová, 6..tř. 2. místo ve finále J. Šímová, 6. tř. 3. místo v rozběhu 2.místo v meziběhu 6. místo ve finále běh 600 m D (6., 7. tř.) J. Šímová, 6.tř. 3. místo LAO I. běh 50 m CH J. Pelikán, 3. tř. 5.místo v meziběhu běh 400 m CH J. Pelikán, 3. tř. 8. místo běh 50 m D 2., 3. tř. P. Karpíšková, 3. tř. 1. místo v rozběhu 1.místo v meziběhu 2. místo ve finále D 4., 5. tř. K. Kříţková, 5. tř. 2.místo v rozběhu 6.místo v meziběhu skok daleký D 2., 3. tř. P. Karpíšková, 3. tř. 21. místo D 4., 5. tř. K. Kříţková, 5. tř. 26. místo J. Plátová, 5. tř. 29. místo hod míčkem D 4., 5. tř. J. Plátová, 5. tř. 14. místo g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Z. Knězů Výtvarné proměny z odpadových materiálů 450,- Kč M. Charvátová, V. Srb, R. Matějů Peníze EU školám V. Srb Peníze EU školám D. Dvořáková ČČK školení zdravotníků 450,- Kč D. Dvořáková ČČK školení zdravotníků 450,- Kč Ostatní akce byly pro nedostatek účastníků zrušeny, přestoţe na ně byli učitelé naší ZŠ přihlášeni. 17

18 h) Údaje o výsledcích inspekce, o provedených kontrolách Ve školním roce 2010/2011 nebyla na škole provedena ţádná inspekce. Rovněţ nebyla provedena ţádná hygienická kontrola. Pravidelně jsou prováděny revize hasicích přístrojů (p. Wastl), revize sportovního nářadí a elektroinstalace. BSBV provádí kontroly zabezpečovacího zařízení byla provedena kontrola na VZP za přítomnosti ředitelky školy. Kontrola proběhla bez závad. Protokoly o provedených kontrolách jsou uloţeny u ředitelky školy. i) Údaje o mimoškolních aktivitách 1. Krouţky Ve školním roce 2010/2011 pracovaly na škole tyto krouţky: výtvarný I. stupeň vedoucí pí uč. Červená Star Dance vedoucí pí uč. Vosecká pěvecký vedoucí pí uč. M. Martínková anglický jazyk 1.,2. tř. vedoucí pí uč. M. Dvořáková sportovní hry 1., 2. tř. vedoucí pí uč. M. Hlaváčková sportovní hry II. stupeň vedoucí p. uč. V. Srb 2. Výuka hry na hudební nástroje Od pokračovala výuka hry na hudební nástroje, kterou zajišťovaly Mgr. J. Hanušová keyboard I. Karašová klavír, flétny Ţáci hudebních tříd nacvičili pod vedením učitelek 2 koncerty pro rodiče (vánoční, závěrečný). ZŠ poskytovala pro zajištění výuky učebny a klavír. Pěvecký krouţek pod vedením pí uč. Martínkové zajistil kulturní vystoupení při sázení lip, při rozsvěcování obecního vánočního stromu, na vánočním vystoupení v Rohozné, na vánoční besídce Mobivánoce, na adventním koncerte v kostele, na Novorychnovských trzích a kulturní vystoupení ke Dni matek. Krouţek Star Dance připravil před Vánoci soutěţ Star Dance aneb kdyţ ţáci tančí. 3. Spolupráce se SRDPŠ byla zvolena tříčlenná rada školy v tomto sloţení: Pavlína Florianová zástupce rodičů Milan Vopálenský člen obecního zastupitelstva Mgr. Martina Hlaváčková předsedkyně, zástupce pedagogického sboru Příspěvek na SRDPŠ činil 150,- Kč na jedno dítě. 18

19 4. Sponzorství Ve školním roce 2010/2011 školu sponzorovali: p. Petrák, pí H. Vítková, pí P. Florianová Sponzoři věnovali věcné ceny na dětskou pouť ke Dni dětí. 5. Mimořádné události Fotografování v 1. třídě Setkání s prezidentem Klausem na Křemešníku Beseda s kosmetičkou 6., 7. tř Vysazování nových lip u kostela IQ park v Jihlavě 2., 4. tř.) Baroko varhany výchovný pořad EVVO výchovný pořad pana Vlčka Rozsvěcování obecního adventního stromu Rozsvěcování vánočního stromu v Rohozné Vánoční koncert HLŠ pro rodiče Mobivánoční besídka, Mobivánoce Star Dance aneb kdyţ ţáci tančí Vystoupení pěveckého krouţku na adventním koncertě v kostele Zápis do 1. třídy Školní kolo recitační soutěţe Hořákova exotická zvířátka výchovný pořad Seminář v Hříběcí pro asistentky protidrog. koordinátora Projektový Den Země I. stupeň Exkurze Dukovany třída Projektový den 5. třídy Beseda s katechetkou Červený kříţ pro 8. třídu Záchranný systém pro 8. třídu Záchranný systém pro 8. třídu Spaní s paní Knihou 9. třída Besídka ke Dni matek Beseda se spisovatelkou T. Římanovou Spaní ve škole aneb Proč být ve škole 8. třída Poznej svého psa výchovný pořad Novorychnovské trhy vystoupení ţáků Dětská pouť ke Dni dětí Spaní ve škole 6. třída PATRON V. Putování s kocourkem Modroočkám - záţitkový den Koncert HLŠ pro rodiče Slavnostní předání vysvědčení ţáků 9. třídy na úřadu městyse Ukončení školního roku 2009/

20 6. Školní výlety: , 6., 8. třída Kutná Hora třída Vanov třída Blaník třída cyklovýlet Řásná třída Praha j) Prevence sociálně patologických jevů Na škole nebyl dosud šetřen případ poţívání drog, v některých případech je registrováno kouření ţáků, rodiče byli upozorněni a při podezření, ţe ţák kouřil, je postupováno podle školního řádu. Ve vyučování získávají ţáci základní informace o návykových látkách v hodinách VO, EV, Rv, chemie, přírodopisu, prvouky, dále na besedách a v peer programech realizovaných asistentkami metodika prevence (ţákyně). Asistentky rovněţ sledují aktuální informace ve sdělovacích prostředcích a na internetu. Byly předvedeny modelové situace na zvládnutí odmítání drog.. Jiţ osmým rokem se na škole realizuje projekt Prima škola aneb Tajemství planety Mobidius. V červnu 2011 byl zahájen miniprojekt PATRON VI., který spočívá ve spolupráci ţáků 1. a 9. ročníku. Ţáci jsou průběţně informováni o dalších druzích závislosti (gamblink, sekty) a dalších sociálně patologických jevech, zejména o šikaně. K dispozici jsou informace o střediscích, kde je moţné hledat pomoc v nouzi ( HELP linky, PPP, SPC, KC, telefonní čísla). I nadále jsou vyuţívány videokazety (Pocity, Protidrogová závislost - MEDIA KULTUR, Drogy - video pro pedagogy, CD-ROM Sám sebou a CD-ROM Protidrogová prevence na ZŠ - SOLUTION, a. s.), dále videokazety určené pro výchovu k ochraně zdraví, dopravní výchově (nadace Malina), kniţní metodické publikace, časopis Prevence apod. Schůzek školních metodiků prevence se účastní R. Matějů. Získané informace jsou předávány ostatním pedagogům na pedagog. radách, schůzkách MS a PK. Jako asistentky školního metodika prevence byly ve školním roce 2010/2011 stanoveny ţákyně 8. ročníku Tereza Homolková a Eliška Kříţková. Asistentky se zúčastnily akce DDM v Hříběcí. Na škole je zpracován minimální protidrogový program Křiţovatky, kde jsou uvedeny podrobné údaje k problematice sociálně patologických jevů. Na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení č. j / s platností od ledna 2009 byl školní preventivní program doplněn o program proti šikanování. k) Zhodnocení práce školy 20

21 Práce školy ve školním roce 2010/2011 probíhala podle schválených dokumentů a projektů. V souladu s MPP probíhaly peer programy,. na škole pracovaly 2 asistentky protidrogové koordinátorky. Pokračoval projekt PATRON. Ţáci 9. třídy přivítali ţáky 1. třídy dopisem, docházeli za prvňáčky o přestávkách, pomáhali jim s přípravou na hodinu apod. Proběhlo několik společných hodin společná hodina hudební výchovy, předvánoční posezení, čarodějnická hodina, závěrečné setkání obou tříd. Byl zrealizován i patronátní den Putoání s kocourkem Modroočkem, který ţáci 1. a 9. třídy společně s třídními učiteli ( Mgr. M. Hlaváčkovou a Mgr. Z. Knězů) a pí uč. Matějů strávili na základně DDM v Chaloupkách. Projekt této akce je uloţen u školního preventisty. Ţáci 1. třídy předali na konci školního roku ţákům 9. třídy dopis na rozloučenou, ţáci 9. třídy věnovali prvňáčkům DVD s prezentací ze společných akcí. Pro kalendářní rok 2011 byl zpracován projekt Prima škola aneb Tajemství planety Mobidius IX. nazvaný Mobi je naše hobby. Cílem projektu je zlepšení psychosociálního klimatu na škole a zkvalitnění spolupráce s rodiči. O mobiaktivitách je pořízena fotodokumentace. Některé aktivity byly medializovány (tisk). Na projekt nebyla v tomto roce poskytnuta dotace. Ve spolupráci s redakční radou místního občasníku POUTNÍK uveřejnili ţáci několik svých příspěvků v místním tisku, některé akce byly medializované v okresních novinách. Ţáci 8. třídy zahájili projekt PATRON VI., kdyţ byli přítomni zápisu dětí do 1. třídy. Jako pohádkoví skřítkové si s nimi hráli v čekací době a doprovázeli je do třídy. Uskutečnili návštěvu MŠ a společné hraní s budoucími prvňáčky a společné malování kolem školky o velké přestávce. Ke Dni dětí byla připravena dětská pouť pro ţáky I. stupně a sportovní dopoledne pro ţáky 2. stupně. Přestupky ţáků proti školnímu řádu jsou řešeny třídními učiteli ve spolupráci s vedením školy, jsou kontaktováni rodiče (telefonicky, písemně). Oblast zdravotní Pitný reţim je na škole zajištěn tak, ţe ţáci mají ve škole k dispozici čaj, na který přispívají částkou 10,- Kč měsíčně. I v letošním roce byla škola o září zapojena do akce Mléko do škol. Ţákům je umoţněn pobyt na čerstvém vzduchu o přestávkách, o hodinách Tv, Vv, přírodovědy, vlastivědy, ŠD. Škola je od zapojena do projektu Ovoce do škol (dotované ovoce). Oblast materiální O prázdninách před zahájením školního roku 2010/2011 byla ve 2., 3., 9. třídě a ve školní druţině provedena výměna lina v celkové částce ,- Kč. Byly předělány dívčí WC v celkové částce ,- Kč.Obě akce byly placeno městysem. Během školního roku byla na škole prováděna běţná údrţba. Do školy byly pořízeny elektronické varhany v ceně 3 000,- Kč a skartovačka za 800,- Kč. Jako věcnou cenu v soutěţi EKOZOO (zvířátka sestavená z víček od PET lahví) získala škola fotoaparát. Environmentální vzdělávání Koordinátora EVVO pí uč. Z. Knězů zpracovala kalendář dní zaměřených na environmentální vzdělávání. Jednotlivé dny připomněli vyučující ve vyučovacích a třídnických hodinách. Koordinátora EVVO spolu s dalšími vyučujícími byla přítomna na přednášce p. Vlčka o jaderných elektrárnách, společně s třídními učiteli II. stupně zorganizovala exkurzi do jaderné 21