ve školním roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve školním roce 2010-2011"

Transkript

1 Základní škola Nový Rychnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Schválila pedagogická rada dne: Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Schválila školská rada dne: Mgr. Martina Hlaváčková, předsedkyně školské rady

2 Obsah Úvod strana 3 a) Základní údaje o škole Identifikační údaje Školní areál 6 3. Počty ţáků na škole... 7 b) Personální zabezpečení činnosti školy Funkce na škole Organizace tříd, třídnictví Školní druţina 9 4. Školní jídelna Provozní zaměstnanci 9 6. Náboţenství 9 7. Integrovaní ţáci Ţáci zdravotně znevýhodnění tabulka Údaje o pracovnících školy 11 c) Projekty, programy na škole Tajemství planety Mobidius PATRON 12 d) Přehled učebních plánů e) Údaje o přijímacím řízení 13 f) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch a chování Talent školy Výsledky olympiád Účast v okresních kolech soutěţí Výtvarné soutěţe Účast v okresních kolech sportovních soutěţí g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.. 17 h) Údaje o výsledcích inspekce, provedených kontrolách. 18 i) Údaje o mimoškolních aktivitách Krouţky Výuka hry na hudební nástroj Spolupráce se SRDPŠ Sponzorství Mimořádné události Školní výlety 20 j) Prevence sociálně patologických jevů 20 k) Zhodnocení práce školy 21 2

3 Úvod Ve školním roce 2010/2011 si Základní škola Nový Rychnov stanovila dva prioritní cíle: 1. Zahájit realizaci projektu Brána vzdělání otevřená v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 2. Do výchovně vzdělávacího procesu a mimoškolní činnosti zařazovat aktivity podporující rozvoj čtenářské gramotnosti. Ad 1) Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám. Název projektu: Brána vzdělání otevřená Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přidělená částka: ,00 Kč Období realizace: od maximálně 30 měsíců Zvolené klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti II/1 Individualizace výuky cizích jazyků III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pro vyuţívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a profesním ţivotě IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti ţáků základních škol IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti ţáků základních škol V/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti ţáků základních škol a pro posilování empirických činností ţáků ve výuce přírodovědných předmětů VI/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti 3

4 Cílem projektu je: uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod, tvorba výukových materiálů, širší vyuţití ICT, podpora výuky cizích jazyků, modernizace vybavení ICT a jazykové učebny, vytvoření podmínek pro rozvoj individuálních schopností všech ţáků včetně ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných, zefektivnění a individualizace vzdělávání na škole, další vzdělávání pedagogických pracovníků Projekt je určen všem ţákům školy. Další podrobné dokumenty o realizaci projektu jsou uloţeny na škole. Zmodernizovaná jazyková učebna Zmodernizovaná multimediální učebna Ad 2) Na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti škola uskutečnila tyto aktivity: registrace vyučujících na Virtuální knihovna, kde mohou učitelé vyuţívat široké nabídky výukových materiálů v jednotlivých předmětech. vyuţívání DUM beseda se spisovatelkou a malířkou Terezou Říčanovou určená ţákům I.stupně T. Říčanová byla nominována na cenu Magnesia Litera za knihu Noemova archa v kategorii Kniha pro děti a mládeţ. 4

5 spaní s paní Knihou spaní ve škole 9. třída spaní spojené s ústní prezentací oblíbené knihy záţitkové spaní ve škole Proč být ve škole záţitkové spaní 8. třídy spojené s ústní prezentací oblíbené knihy spaní ve škole 7. třída zapojení ţáků třídy do projektu záţitkový den PUTOVÁNÍ S KOCOURKEM MODROOČKEM v rámci projektu PATRON V. pracovní listy k přečtené knize 5

6 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 a) Základní údaje o škole 1. Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Nový Rychnov 170, okres Pelhřimov Adresa: Nový Rychnov 170 IČO: Telefon: Telefon školní jídelny: Statutární zástupce: Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Zřizovatel: Obec Nový Rychnov 2. Školní areál Základní škola v Novém Rychnově je škola venkovského typu plně organizovaná s ročníkem na I. stupni, ročníkem na II. stupni a dvěma odděleními školní druţiny. Zřizovatelem školy je Obec Nový Rychnov. Škola se nachází v klidném místě na okraji městyse, v jejím okolí je dostatek zeleně. Stav školní budovy je sice vyhovující, ale ve špatné stavu je střecha školy, takţe při tání sněhu a prudším dešti do školy zatéká. Vybavení školy je na dobré úrovni. Starší část školní budovy byla otevřena v roce 1961, v roce 1985 byla dokončena přístavba. Součástí školního areálu je také sportovní hala otevřená v roce Ve školní budově je 12 učeben, z toho 4 odborné (třída pro výuku F-Ch, HV-VV, jazyková učebna, učebna informatiky). Pro praktické činnosti je zřízena a vybavena školní cvičná kuchyně a dílny. V přístavbě je umístěna školní druţina a jídelna. Jiţ patnáctým rokem je v provozu jazyková učebna vyuţívaná v průměru 3-4 hodiny denně především pro výuku cizích jazyků a českého jazyka. Čtrnáctým rokem se vyuţívá odborná počítačová učebna vybavená šestnácti počítači, která slouţí především pro výuku informatiky. Výukové programy, vhodné k výkladu i procvičování učiva, jsou vyuţívány i v ostatních předmětech, zejména při výuce cizích jazyků, českého jazyka a literatury, v hodinách matematiky, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, rodinné výchovy, výchovy k občanství apod. PC jsou umístěné také v ředitelně, v kabinetu výchovného poradce a v kanceláři zástupce ředitele. K těmto počítačům jsou připojeny tiskárny (jedna laserová, jedna černobílá, jedna barevná), ve výchovném poradenství je také skener. Jednotliví učitelé mají na PC vytvořené vlastní profily, přístup na profil je zabezpečen osobním heslem. 6

7 Jazyková učebna slouţí zároveň jako školní knihovna, která je doplňována aktuálními kniţními tituly a časopisy. Škola má čtyři kabinety, jejich stav je vyhovující. Ve školním areálu se dále nachází pozemek pro výuku pěstitelských prací. Pro výuku tělesné výchovy a pobyt ţáků venku o velké přestávce slouţí sportovní hřiště nad školou. Je moţné také vyuţívat hřiště určené na pláţový volejbal. 3. Počty ţáků. Ke bylo na škole evidováno 115 ţáků. (63 na I. stupni, 52 na II. stupni) byli ze školy odhlášeni ţáci Metoděj Kopecký (3. tř.) a Max Kopecký (7. tř.) důvodem bylo přestěhování rodiny přestoupil na ZŠ do Jihlavy ţák 4.ročníku L. Janáček. Celkem přišli 0 ţáků Celkem odešli 3 ţáci Stav k je 112 ţáků. Ţáci dojíţdějící z okolních obcí: Těšenov 3 ţáci Řeţenčice 1 ţák Rohozná 12 ţáků Vyskytná 2 ţáci Chrástov 4 ţáci Opatov 1 ţák Čejkov 8 ţáků Chaloupky 1 ţák Sázava 3 ţáci Putimov 1 ţák Jankov 2 ţáci Dopravní obsluţnost je vyhovující. Pro ţáky dojíţdějící ze Sázavy, Řeţenčic a Čejkova je zaveden školní autobus (linku zajišťuje soukromý dopravce J. Herna), který zajíţdí také pro děti do Rohozné, pro ţáky z Vyskytné byl zaveden odpolední autobusový spoj v hodin. Během školního roku nebyla nepřítomnost ţáků způsobena pozdním příjezdem autobusů. Ranní spoj z Řeţenčic příjezd v 6.45 hodin z Čejkova v 7.00 hodin ze Sázavy v 7.10 hodin z Vyskytné v 7.05 hodin z Rohozné v 7.25 hodin Polední spoj do Řeţenčic odjezd v hodin do Vyskytné v hodin do Čejkova v hodin do Rohozné v hodin do Vyskytné v hodin 7

8 Odpolední spoj do Čejkova odjezd v hodin do Řeţenčic v hodin do Vyskytné v hodin (i Jankov a Opatov) do Sázavy v hodin do Vyskytné v hodin b) Personální zabezpečení činnosti školy 1. Funkce na škole ředitelka školy výchovný poradce koordinátor EVVO metodik prevence Mgr. Marie Charvátová Mgr. Růţena Matějů Mgr. Zdeňka Knězů Mgr. Růţena Matějů 2. Organizace tříd, třídnictví ke Třída třídní učitel(ka) počet ţáků chlapci dívky I. Mgr. Martina Hlaváčková II. Mgr. Michaela Martínková III. Mgr. Ivana Vosecká IV. Mgr. Michaela Martínková V. Mgr. Dagmar Pohanová, dlouhodobě nemocná, zastupuje ji Eva Keroušová Celkem na I. stupni VI. Mgr. Pavlína Červená VII. Mgr. Vladimír Srb VIII. Mgr. Marcela Šimanová IX. Mgr. Zdeňka Knězů Celkem na II. stupni Celkem ţáků k Změny v pedagogickém sboru Od jsou členy pedagogického sboru Mgr. Martina Dvořáková, absolventka UK, Husitská teologická fakulta, učitelství pro SŠ náboţenství, etika, filozofie, během školního roku si dálkově dodělává aprobaci dějepis, a Bc. Eva Keroušová, nekvalifikovaná, absolventka VŠ polytechnické Jihlava Ekonomika a management v oblasti cestovního ruchu, zastupuje dlouhodobě nemocnou Mgr. Dagmar Pohanovou v 5. třídě. Ve 2. třídě pracuje od jako asistentka pedagoga Ivana Vlasáková, v průběhu školního roku získala osvědčení asistenta pedagoga od Vysočina Education a při zaměstnání studuje pedagogiku volného času na Východočeské univerzitě Hradec Králové. Na 0,35 úvazku pracovala jako vychovatelka neškolní druţině. 8

9 3. Školní druţina Ve školní druţině jsou zřízena dvě oddělení, v nichţ bylo ke zapsáno 69 ţáků. Ve školní druţině pracuje jako vychovatelka Dana Dvořáková na 1,0 úvazku a Ivana Vlasáková na 0,5 úvazku. Podle rozhodnutí zřizovatele školy (projednané a schválené obecním zastupitelstvem ) zaplatili ţáci ve školním roce 2010/2011 při zápisu do školní druţiny finanční poplatek ve výši 200,- Kč na celý školní rok. Školní druţina má zpracovaný ŠVP. 4. Školní jídelna Ve školním roce 2010/2011 byly ve školní jídelně zaměstnány tyto pracovnice: vedoucí školní jídelny Jaroslava Loskotová vedoucí kuchařka Jana Pechová pomocná kuchařka Zuzana Chadimová pomocná kuchařka Eva Havelková Paní Zuzana Chadimová je od zaměstnána na 0,75 úvazku jako pomocná kuchařka a na 0,25 úvazku jako uklízečka ve školní jídelně. 5. Provozní zaměstnanci Na škole pracují tito provozní zaměstnanci: uklízečka Marta Jandová Jiřina Kadlecová 6. Náboţenství Ve školním roce 2010/2011 vyučovala náboţenství Mgr. Marie Hunalová. Na výuku docházelo 14 dětí, výuka probíhala na ZŠ vţdy ve čtvrtek. 7. Integrovaní ţáci K byli na škole integrováni 4 ţáci se specifickou poruchou učení (SPU) a jeden nadaný ţák. 9

10 8. Ţáci zdravotně znevýhodnění k Tř. Jméno SPU KV Konzultant IŢ/Ú 1. Kateřina P. Kombinace zdravotního postiţení Mgr. Naděţda Grznárová IŢ 2. Kateřina F. Kombinace zdravotního postiţení Martina Křivková IŢ Michal B. Nadaný ţák Mgr. Ludmila Semorádová IŢ 3. Václav F. Ţák se speciálními vzdělávacími potřebami Ú pro znevýhodnění nerovnoměrným vývojem obecných intelektových předpokladů a lehkou ADHD 5. Jan P. DL porucha, DOG a DG obtíţe 9/10 Mgr. Ludmila Semorádová Ú 6. Lukáš Š stupeň DL, niţší grafomotorická obratnost, DK a lehké DOG obtíţe 12/10 Mgr. Marie Vyhnalová (PPP JI) IŢ Eliška Š. DL 1. stupně, lehké DOG obtíţe 12/10 Mgr. Jana Ţivná (PPP JI) IŢ Michal R. Dyslektické obtíţe integrativního charakteru, výrazné DG obtíţe a obtíţe dysgrafické motorického charakteru, oslabená CNS 10/10 Mgr. Iveta Křikavová (Havlová?) Ú Libor F. DL obtíţe, SPT DOG a DG na ţádost R PaedDr. Zdeněk Martínek Ú Lukáš K. Mírné DOG a výrazné DG obtíţe pravděpodobně na základě narušení CNS, výrazné narušení pozornosti na ţádost R Iveta Křikavová Ú 8. Jan P. DL obtíţe spojené se SPT DG a DOG na ţádost R PaeDdr. Zdeněk Martínek Ú Celkem 5 IŢ 6Ú Upozornění: Zohledňovat M. Jelínka (6. tř.), D.Kamaráda (8. tř.), D.Karpíška (8. tř.) 10

11 Na začátku roku byly zpracovány individuální programy pro ţáky s SPU, pro ostatní ţáky zdravotně znevýhodněné byly zpracovány plány úlev v jednotlivých předmětech, se kterými byli seznámeni jednotliví učitelé. Pro ţákyni 2. třídy s kombinovaným postiţením zpracovala třídní učitelka IVP, ţákyně pracuje s asistentkou pedagoga. Nadaný ţák 2.třídy docházel na matematiku do 3. třídy, pro tento předmět mu byl sestaven IVP. Náprava SPU byla vedena v úterý od 12:15 hod. do 13:00 hod. Individuální práce se ţáky byla sledována v hospitační činnosti. O práci se ţáky s SPU byli učitelé informováni na pedagogických radách. Kontrolní vyšetření prováděla OPPP Pelhřimov a SPC Jihlava, zprávy o závěrech z vyšetření jsou uloţeny na škole. Pracovnice SPC Jihlava Mgr. Křivková dvakrát navštívila školu poprvé ohledně zpracování individuálního plánu pro integrovanou ţákyni 2. třídy s kombinovaným postiţením, podruhé k projednání podmínek pro poskytnutí asistenta pro integrovanou ţákyni současné 1. třídy. 9. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Učitelský sbor byl ve školním roce 2010/2011 tvořen 14 fyzickými osobami (1 pracovník dlouhodobě nemocný). Na škole chybějí učitelé s aprobací dějepis, Pč, Aj, Informatika, Rodinná výchova. Věkové sloţení pedagogického sboru do 30 let do 40 let do 50 let nad 50 let 2 pracovníci 4 pracovníci 4 pracovníci 4 pracovníci Údaje o praxi pedagogických pracovníků k Jméno aprobace délka pedagog. praxe Mgr. Michaela Martínková učitelství I. stupně 22 roků Mgr. Martina Hlaváčková učitelství I. stupně 15 roků Mgr. Ivana Vosecká učitelství I. stupně 36 roků Mgr. Dagmar Pohanová učitelství I. stupně + Hv 22 roků Mgr. Pavlína Červená aprobace M-F 14 roků Mgr. Vladimír Srb aprobace M-Tv 4 roky Mgr. Zdeňka Knězů aprobace Ch-Př 34 roků Mgr. Marcela Šimanová aprobace Rj Nj 2 roky Mgr. Růţena Matějů aprobace Čj-On 30 roků Mgr. Marie Charvátová aprobace M-Z 36 roků Dana Dvořáková vychovatelka 2 roky Mgr. Martina Dvořáková náboţenství, etika, filozofie 1 rok Bc. Eva Keroušová nekvalifikovaná, zástup 1 rok Ivana Vlasáková asistentka pedagoga 1 rok 11

12 c) Programy, projekty na škole 1. Tajemství planety Mobidius Na škole je zpracován minimální protidrogový program KŘIŢOVATKY (školní preventivní strategie). V rámci plnění MPP byl vypracován projekt s názvem PRIMA ŠKOLA aneb TAJEMSTVÍ PLANETY MOBIDIUS IX.. aneb MOBI JE NAŠE HOBBY. Cílem projektu je zlepšit psychosociální klima na škole, prohloubit spolupráci s rodiči a zvýšit jejich zájem o dění ve škole. Na projekt nebyla poţadována finanční dotace. 2. Patron Ve školním roce 2010/2011 pokračoval miniprojekt PATRON V., který spočívá ve spolupráci ţáků 1. a 9. ročníku. Se ţáky stávajícího 8. ročníku byl zahájen PATRON VI. (ţáci byli přítomni při zápise dětí do 1. třídy, uskutečnili návštěvu MŠ a společné malování kolem školy). Projekt nevyţaduje finanční dotaci. Na škole pracují asistentky protidrogové koordinátory (2 ţákyně 8. třídy), které se dne zúčastnily semináře v Hříběcí pořádaného OPPP Pelhřimov. Asistentky provedly na škole několik peer programů. Školení školních preventistů (protidrogových koordinátorů) se účastní Mgr. Růţena Matějů. Škola má k dispozici videokazety pro pedagogy i rodiče s problematikou zneuţívání návykových látek, CD-ROM Sám sebou, CD-ROM Sexuální výchova, CD-ROM Malá policejní akademie, DVD + pracovní listy Jeden svět na školách (Člověk v tísni o. p. s.), metodické materiály, odborné publikace, letáky a kontaktní adresy, ţákům jsou předávány materiály MEDIAKULTUR. Ţákům byly na začátku školního roku předány publikace o kyberšikaně, v průběhu roku jsou jim předávány další publikace a materiály zasílané na školu. d) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v ročníku a v ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání Prima škola. V 5. ročníku vyučovali učitelé podle projektu Základní škola. Učební plán Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka ve všech ročnících kromě 5. ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání Prima škola. Předmět ročník Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Prvouka Vlastivěda 3 2 Přírodověda 2 Fyzika

13 Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Dějepis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výchova k občanství Rodinná výchova Etická výchova 1 ICT Celkem e) Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Ve školním roce 2010/2011 vychází z 9. ročníku 9 ţáků., 2 ţáci vycházejí z 8. ročníku, jeden ţák 5. ročníku byl přijat na víceleté gymnázium v Pelhřimově. Všichni ţáci byli přijati na zvolené střední školy a učební obory. Ţáci byli přijati na tato školská zařízení: Farmeko -VOŠ zdr. laboratorní asistent Jihlava 1 ţák Gymnázium Ji Gymnázium Jihlava 1ţák Stř. odb. šk. sociální sociální činnost Jihlava 1 ţák SŠ obchodu a sluţeb kadeřník Jihlava 1 ţák Stř. prům. škola informační technologie Jihlava 1 ţák Stř. prům. škola strojírenství Jihlava 1 ţák operátor dřev. a náb. SPŠ a SOU výroby Pelhřimov 2 ţák Gymnázium PE VG Pelhřimov 1 ţák Gymnázium PE Gymnázium Pelhřimov 1 ţák VOŠ a SŠ hotel. kuchař - číšník Pelhřimov 1 ţák OU a Prakt. škola malířské a natěračské práce Černovice 1 ţák Na základě zápisu do 1. třídy konaného dne ředitelka školy rozhodla o zařazení 12 dětí do 1. třídy. Na základě doporučení dětského lékaře a vyšetření školní zralosti OPPP byly povoleny 3 odklady školní docházky. 13

14 f) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. Prospěch a chování ţáků I. pololetí vyznamenání samé 1 dostatečné nedostatečné NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 1. stupeň stupeň II. pololetí vyznamenání samé 1 dostatečné nedostatečné NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 1. stupeň stupeň Neprospěl 1 ţák na I. stupni, který opakuje ročník. Na II. stupni prospěli všichni ţáci. Pochvala s kniţní odměnou na konci školního roku: I. stupeň 9 II. stupeň 8 14

15 2. Vyhodnocení soutěţe Talent školy Ve školním roce 2010/2011 probíhal na škole 13. ročník celoroční soutěţe Talent školy. Ţáci byli hodnoceni podle stanovených kritérií. Hodnocení prováděli třídní učitelé. Výsledky: 1. místo Lukáš Kahoun 6. třída 55 bodů 2. místo Martin Klouda 8. třída 46 bodů 3. místo Alena Jelínková 9. třída 45 bodů 4. místo Tereza Homolková 8. třída 41 bodů 5. místo Daniel Římal 8. třída 39 bodů Ţákům na místě věnoval Úřad městyse v Novém Rychnově věcné ceny. 3. Výsledky olympiád Ve školním roce 2010/2011 se na škole uskutečnila školní kola těchto olympiád a soutěţí: Pythagoriáda, OČJ, DěO, BiO, ZO. Sportovní soutěţe: stolní tenis, házená, volejbal, florbal, lehkoatletické soutěţe, sálová kopaná, dopravní olympiáda. Recitační soutěţ 15. února proběhlo na ZŠ školní kolo recitační soutěţe. Zúčastnilo se ho 20 ţáků všech kategorií. Porota ve sloţení M. Hlaváčková, E. Keroušová a R. Matějů soutěţ vyhodnotila s těmito výsledky: I. kategorie (2., 3. tř.) : Jonáš Lis 1. místo postup do obl. kola Aneta Bezděkovská 2. místo postup do obl. kola II. kategorie (4., 5. tř.) Simona Červená 1. místo postup do obl. kola Jana Plátová 2. místo postup do obl. kola Jáchym Lis 3.místo III. kategorie (6., 7. tř.) nebylo uděleno 1. místo nebylo uděleno 2. místo Anna Jírová 3. místo Eleonora Guteva 3. místo Miloslav Čech 3. místo IV. kategorie (8., 9. tř.) nebylo uděleno 1. místo Eliška Kříţková 2. místo postup do obl. kola Mirka Slavíčková 2. místo postup do obl.kola nebylo uděleno 3. místo 15

16 4. Účast v okresních kolech olympiád a soutěţí DěO A. Jelínková, 9. tř. 6. místo CHO A Jelínková, 9. tř. 7. místo K. Havelková, 9. tř. 8. místo J. Pohan, 9. tř. 9. místo D. Zikmund, 9. tř. 11. místo ZO L. Kahoun, 6. tř. 2. místo v kat. A D. Římal, 8. tř. 3. místo v kat. C OČJ A. Jelínková, 9. tř. 2. místo Pythagoriáda L. Kahoun, 6. tř. 1. místo J. Klouda, 6. tř. úspěš. řešitel M. Nádeníček, 6. tř. úspěš. řešitel Recitační soutěţ J. Lis, 3. tř.. 3. místo v I. kat BiO H. Horká, 7. tř. 1. místo B. Horká, 7. tř. 6. místo V krajských kolech školu reprezentovali: L. Kahoun, 7. tř. ZO, Pythagoriáda A. Jelínková, 9. tř. - OČJ 5. Výtvarné soutěţe O nejkrásnější vánoční pohlednici L. Havlíková, 7. tř. 1. místo (kat tř.) T. Homolková, 8. tř. 2. místo (kat tř.) O nejkrásnější velikonoční pohlednici J. Šímová, 6. tř. 4. místo (kat tř.) T. Homolková, 8. tř. 3. místo (kat tř.) O nej čarodějnici ţáci 9. třídy Okresní kolo malování na PC Š. Krňa, 9. tř. 3. místo Okresní kolo dopravní olympiády Mladší ţáci (M. Marešová, M. Nováková, M. Jelínek, J. Klouda všichni 6. tř.) Starší ţáci (D. Římal, M. Vytiska, 8. tř., A. Vopálenská, T. Hašková, 7.tř.) 2. místo 4. místo 6. Účast v okresních kolech sportovních soutěţí Přespolní běh ml. ţáci 6. místo (Florian L., Kopecký M., Chalupa M., Čech M., Janů L.) Přespolní běh st. ţáci 3. místo (Kamarád D., Karpíšek D., Klouda M., Římal D., Mareš V.) 16

17 Okresní kolo stolního tenisu 3. místo ve sk Sálová kopaná ml. ţáci 3. místo ve sk Sálová kopaná st. ţáci Orion florbal cup ţáci 8. a 9. tř. 2. místo ve sk Orion florbal cup ţáci 6. a 7. tř. 4. místo ve sk Vybíjená ţákyně 6., 7. tř. 3. místo ve sk Vybíjená 4., 5. tř. Preventan cup 5. místo ve sk Okrskové kolo Mcdon místo ve sk LAO II. běh 60 m ml. CH M.Moravec, 7. tř. 5. místo v rozběhu 5.místo v meziběhu běh 60 m ml. D M. Marešová, 6..tř. 2. místo ve finále J. Šímová, 6. tř. 3. místo v rozběhu 2.místo v meziběhu 6. místo ve finále běh 600 m D (6., 7. tř.) J. Šímová, 6.tř. 3. místo LAO I. běh 50 m CH J. Pelikán, 3. tř. 5.místo v meziběhu běh 400 m CH J. Pelikán, 3. tř. 8. místo běh 50 m D 2., 3. tř. P. Karpíšková, 3. tř. 1. místo v rozběhu 1.místo v meziběhu 2. místo ve finále D 4., 5. tř. K. Kříţková, 5. tř. 2.místo v rozběhu 6.místo v meziběhu skok daleký D 2., 3. tř. P. Karpíšková, 3. tř. 21. místo D 4., 5. tř. K. Kříţková, 5. tř. 26. místo J. Plátová, 5. tř. 29. místo hod míčkem D 4., 5. tř. J. Plátová, 5. tř. 14. místo g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Z. Knězů Výtvarné proměny z odpadových materiálů 450,- Kč M. Charvátová, V. Srb, R. Matějů Peníze EU školám V. Srb Peníze EU školám D. Dvořáková ČČK školení zdravotníků 450,- Kč D. Dvořáková ČČK školení zdravotníků 450,- Kč Ostatní akce byly pro nedostatek účastníků zrušeny, přestoţe na ně byli učitelé naší ZŠ přihlášeni. 17

18 h) Údaje o výsledcích inspekce, o provedených kontrolách Ve školním roce 2010/2011 nebyla na škole provedena ţádná inspekce. Rovněţ nebyla provedena ţádná hygienická kontrola. Pravidelně jsou prováděny revize hasicích přístrojů (p. Wastl), revize sportovního nářadí a elektroinstalace. BSBV provádí kontroly zabezpečovacího zařízení byla provedena kontrola na VZP za přítomnosti ředitelky školy. Kontrola proběhla bez závad. Protokoly o provedených kontrolách jsou uloţeny u ředitelky školy. i) Údaje o mimoškolních aktivitách 1. Krouţky Ve školním roce 2010/2011 pracovaly na škole tyto krouţky: výtvarný I. stupeň vedoucí pí uč. Červená Star Dance vedoucí pí uč. Vosecká pěvecký vedoucí pí uč. M. Martínková anglický jazyk 1.,2. tř. vedoucí pí uč. M. Dvořáková sportovní hry 1., 2. tř. vedoucí pí uč. M. Hlaváčková sportovní hry II. stupeň vedoucí p. uč. V. Srb 2. Výuka hry na hudební nástroje Od pokračovala výuka hry na hudební nástroje, kterou zajišťovaly Mgr. J. Hanušová keyboard I. Karašová klavír, flétny Ţáci hudebních tříd nacvičili pod vedením učitelek 2 koncerty pro rodiče (vánoční, závěrečný). ZŠ poskytovala pro zajištění výuky učebny a klavír. Pěvecký krouţek pod vedením pí uč. Martínkové zajistil kulturní vystoupení při sázení lip, při rozsvěcování obecního vánočního stromu, na vánočním vystoupení v Rohozné, na vánoční besídce Mobivánoce, na adventním koncerte v kostele, na Novorychnovských trzích a kulturní vystoupení ke Dni matek. Krouţek Star Dance připravil před Vánoci soutěţ Star Dance aneb kdyţ ţáci tančí. 3. Spolupráce se SRDPŠ byla zvolena tříčlenná rada školy v tomto sloţení: Pavlína Florianová zástupce rodičů Milan Vopálenský člen obecního zastupitelstva Mgr. Martina Hlaváčková předsedkyně, zástupce pedagogického sboru Příspěvek na SRDPŠ činil 150,- Kč na jedno dítě. 18

19 4. Sponzorství Ve školním roce 2010/2011 školu sponzorovali: p. Petrák, pí H. Vítková, pí P. Florianová Sponzoři věnovali věcné ceny na dětskou pouť ke Dni dětí. 5. Mimořádné události Fotografování v 1. třídě Setkání s prezidentem Klausem na Křemešníku Beseda s kosmetičkou 6., 7. tř Vysazování nových lip u kostela IQ park v Jihlavě 2., 4. tř.) Baroko varhany výchovný pořad EVVO výchovný pořad pana Vlčka Rozsvěcování obecního adventního stromu Rozsvěcování vánočního stromu v Rohozné Vánoční koncert HLŠ pro rodiče Mobivánoční besídka, Mobivánoce Star Dance aneb kdyţ ţáci tančí Vystoupení pěveckého krouţku na adventním koncertě v kostele Zápis do 1. třídy Školní kolo recitační soutěţe Hořákova exotická zvířátka výchovný pořad Seminář v Hříběcí pro asistentky protidrog. koordinátora Projektový Den Země I. stupeň Exkurze Dukovany třída Projektový den 5. třídy Beseda s katechetkou Červený kříţ pro 8. třídu Záchranný systém pro 8. třídu Záchranný systém pro 8. třídu Spaní s paní Knihou 9. třída Besídka ke Dni matek Beseda se spisovatelkou T. Římanovou Spaní ve škole aneb Proč být ve škole 8. třída Poznej svého psa výchovný pořad Novorychnovské trhy vystoupení ţáků Dětská pouť ke Dni dětí Spaní ve škole 6. třída PATRON V. Putování s kocourkem Modroočkám - záţitkový den Koncert HLŠ pro rodiče Slavnostní předání vysvědčení ţáků 9. třídy na úřadu městyse Ukončení školního roku 2009/

20 6. Školní výlety: , 6., 8. třída Kutná Hora třída Vanov třída Blaník třída cyklovýlet Řásná třída Praha j) Prevence sociálně patologických jevů Na škole nebyl dosud šetřen případ poţívání drog, v některých případech je registrováno kouření ţáků, rodiče byli upozorněni a při podezření, ţe ţák kouřil, je postupováno podle školního řádu. Ve vyučování získávají ţáci základní informace o návykových látkách v hodinách VO, EV, Rv, chemie, přírodopisu, prvouky, dále na besedách a v peer programech realizovaných asistentkami metodika prevence (ţákyně). Asistentky rovněţ sledují aktuální informace ve sdělovacích prostředcích a na internetu. Byly předvedeny modelové situace na zvládnutí odmítání drog.. Jiţ osmým rokem se na škole realizuje projekt Prima škola aneb Tajemství planety Mobidius. V červnu 2011 byl zahájen miniprojekt PATRON VI., který spočívá ve spolupráci ţáků 1. a 9. ročníku. Ţáci jsou průběţně informováni o dalších druzích závislosti (gamblink, sekty) a dalších sociálně patologických jevech, zejména o šikaně. K dispozici jsou informace o střediscích, kde je moţné hledat pomoc v nouzi ( HELP linky, PPP, SPC, KC, telefonní čísla). I nadále jsou vyuţívány videokazety (Pocity, Protidrogová závislost - MEDIA KULTUR, Drogy - video pro pedagogy, CD-ROM Sám sebou a CD-ROM Protidrogová prevence na ZŠ - SOLUTION, a. s.), dále videokazety určené pro výchovu k ochraně zdraví, dopravní výchově (nadace Malina), kniţní metodické publikace, časopis Prevence apod. Schůzek školních metodiků prevence se účastní R. Matějů. Získané informace jsou předávány ostatním pedagogům na pedagog. radách, schůzkách MS a PK. Jako asistentky školního metodika prevence byly ve školním roce 2010/2011 stanoveny ţákyně 8. ročníku Tereza Homolková a Eliška Kříţková. Asistentky se zúčastnily akce DDM v Hříběcí. Na škole je zpracován minimální protidrogový program Křiţovatky, kde jsou uvedeny podrobné údaje k problematice sociálně patologických jevů. Na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení č. j / s platností od ledna 2009 byl školní preventivní program doplněn o program proti šikanování. k) Zhodnocení práce školy 20

21 Práce školy ve školním roce 2010/2011 probíhala podle schválených dokumentů a projektů. V souladu s MPP probíhaly peer programy,. na škole pracovaly 2 asistentky protidrogové koordinátorky. Pokračoval projekt PATRON. Ţáci 9. třídy přivítali ţáky 1. třídy dopisem, docházeli za prvňáčky o přestávkách, pomáhali jim s přípravou na hodinu apod. Proběhlo několik společných hodin společná hodina hudební výchovy, předvánoční posezení, čarodějnická hodina, závěrečné setkání obou tříd. Byl zrealizován i patronátní den Putoání s kocourkem Modroočkem, který ţáci 1. a 9. třídy společně s třídními učiteli ( Mgr. M. Hlaváčkovou a Mgr. Z. Knězů) a pí uč. Matějů strávili na základně DDM v Chaloupkách. Projekt této akce je uloţen u školního preventisty. Ţáci 1. třídy předali na konci školního roku ţákům 9. třídy dopis na rozloučenou, ţáci 9. třídy věnovali prvňáčkům DVD s prezentací ze společných akcí. Pro kalendářní rok 2011 byl zpracován projekt Prima škola aneb Tajemství planety Mobidius IX. nazvaný Mobi je naše hobby. Cílem projektu je zlepšení psychosociálního klimatu na škole a zkvalitnění spolupráce s rodiči. O mobiaktivitách je pořízena fotodokumentace. Některé aktivity byly medializovány (tisk). Na projekt nebyla v tomto roce poskytnuta dotace. Ve spolupráci s redakční radou místního občasníku POUTNÍK uveřejnili ţáci několik svých příspěvků v místním tisku, některé akce byly medializované v okresních novinách. Ţáci 8. třídy zahájili projekt PATRON VI., kdyţ byli přítomni zápisu dětí do 1. třídy. Jako pohádkoví skřítkové si s nimi hráli v čekací době a doprovázeli je do třídy. Uskutečnili návštěvu MŠ a společné hraní s budoucími prvňáčky a společné malování kolem školky o velké přestávce. Ke Dni dětí byla připravena dětská pouť pro ţáky I. stupně a sportovní dopoledne pro ţáky 2. stupně. Přestupky ţáků proti školnímu řádu jsou řešeny třídními učiteli ve spolupráci s vedením školy, jsou kontaktováni rodiče (telefonicky, písemně). Oblast zdravotní Pitný reţim je na škole zajištěn tak, ţe ţáci mají ve škole k dispozici čaj, na který přispívají částkou 10,- Kč měsíčně. I v letošním roce byla škola o září zapojena do akce Mléko do škol. Ţákům je umoţněn pobyt na čerstvém vzduchu o přestávkách, o hodinách Tv, Vv, přírodovědy, vlastivědy, ŠD. Škola je od zapojena do projektu Ovoce do škol (dotované ovoce). Oblast materiální O prázdninách před zahájením školního roku 2010/2011 byla ve 2., 3., 9. třídě a ve školní druţině provedena výměna lina v celkové částce ,- Kč. Byly předělány dívčí WC v celkové částce ,- Kč.Obě akce byly placeno městysem. Během školního roku byla na škole prováděna běţná údrţba. Do školy byly pořízeny elektronické varhany v ceně 3 000,- Kč a skartovačka za 800,- Kč. Jako věcnou cenu v soutěţi EKOZOO (zvířátka sestavená z víček od PET lahví) získala škola fotoaparát. Environmentální vzdělávání Koordinátora EVVO pí uč. Z. Knězů zpracovala kalendář dní zaměřených na environmentální vzdělávání. Jednotlivé dny připomněli vyučující ve vyučovacích a třídnických hodinách. Koordinátora EVVO spolu s dalšími vyučujícími byla přítomna na přednášce p. Vlčka o jaderných elektrárnách, společně s třídními učiteli II. stupně zorganizovala exkurzi do jaderné 21

Základní škola Nový Rychnov, Nový Rychnov

Základní škola Nový Rychnov, Nový Rychnov Základní škola Nový Rychnov, 394 04 Nový Rychnov Schválila pedagogická rada dne:... 31. 8. 2010 Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Schválila školská rada dne: 31. 8. 2010... Mgr. Martina Hlaváčková,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Nový Rychnov, 394 04 Nový Rychnov

Základní škola Nový Rychnov, 394 04 Nový Rychnov Základní škola Nový Rychnov, 394 04 Nový Rychnov Schválila pedagogická rada dne: 29.8.2008... Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Schválila školská rada dne: 29.8.2008... Mgr. Martina Hlaváčková, předsedkyně

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Nový Rychnov

Základní škola Nový Rychnov Základní škola Nový Rychnov Schválila pedagogická rada dne:... 29. 8. 2013 Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Schválila školská rada dne: 29. 8. 2013... Mgr. Martina Hlaváčková, předsedkyně školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Nový Rychnov,394 04 Nový Rychnov

Základní škola Nový Rychnov,394 04 Nový Rychnov Základní škola Nový Rychnov,394 04 Nový Rychnov Růžena Matějů školní metodik prevence Marie Charvátová ředitelka ZŠ Žádost o poskytnutí grantu Název projektu: TAJEMSTVÍ PLANETY MOBIDIUS X. aneb MOBIPRAXE

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Nový Rychnov

Základní škola Nový Rychnov Základní škola Nový Rychnov Schválila pedagogická rada dne:... 31.8.2015 Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Schválila školská rada dne:... 31.8.2015 Mgr. Martina Hlaváčková, předsedkyně školské rady

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Nový Rychnov

Základní škola Nový Rychnov Základní škola Nový Rychnov Schválila pedagogická rada dne:... 29. 8. 2014 Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Schválila školská rada dne:... 29. 8. 2014 Mgr. Martina Hlaváčková, předsedkyně školské

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice ze dne 26. 8. 2016 (1) Ředitelka školy vydává toto opatření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, 687 37 Organizační zabezpečení školy 2016/2017 Pedagogičtí pracovníci Ředitel Radim Pikner Zástupkyně ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více