Celkem povinně hodin: Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118. Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet"

Transkript

1 1. UČEBNÍ PLÁN Tabulka učebního plánu pro I. stupeň, ročník Oblasti: Celkem povinně hodin: Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace ormační a kom. tech. Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Počet hodin 47 Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet Český jazyk Anglický jazyk Matematika ormatika ouka astivěda odověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova 3 ramatická výchova 2 Praktická matematika 2 Konverzace v AJ 2 Etická výchova Celkem

2 Tabulka učebního plánu pro II. stupeň, ročník Oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace orm. a kom. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Počet hodin 34 Předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník součet ČJ a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika ormatika ějepis Občanská výchova Fyzika emie odopis eměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti dravý životní styl Seminář z M Seminář z ČJ Celkem

3 PONÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 1. V učebním plánu pro I. a II. stupeň jsou začleněny všechny vzdělávací oblasti a obory dané dokumentem RVP V. 2. Celková povinná dotace na I. stupni je 118 hodin. isponibilní dotace 14 hodin byla využita k posílání předmětů Český jazyk (3 hodiny), Matematika (2 hodiny). Vyučovací předměty ramatická výchova (3 hodiny, je tvořen částí obsahu vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace), Praktická matematika (2 hodiny, tvořena částí vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace), Konverzace v anglickém jazyce (2 hodiny, tvořena částí obsahu vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace) a Etická výchova (2 hodiny, tvořena částí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět). Průřezová témata se realizují integrací do jednotlivých předmětů. 3. Celková povinná dotace na II. stupni je 122 hodin. isponibilní dotace 24 hodin byla využita k posílení předmětů Český jazyk (1 hodina), Matematika (1 hodina), odopis (3 hodiny), ějepis (1 hodina), eměpis (2 hodiny), Pracovní činnosti (1 hodina). Vyučovací předměty Německý jazyk (6 hodin, je tvořen částí obsahu vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace), Výchova ke zdraví (2 hodiny, tvořena částí vzdělávacího oboru Člověk a zdraví), dravý životní styl (4 hodiny, je tvořen částí vzdělávacího oboru Člověk a zdraví), Seminář z matematiky (2 hodiny, tvořen částí vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) a Seminář z českého jazyka (1 hodina, je tvořen částí vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace). Průřezová témata se realizují integrací do jednotlivých předmětů. 4. Minimální časová dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti je dodržena. Týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky je také dodržena. 5. ákladní škola nabízí druhý cizí jazyk Německý jazyk v rozsahu 3 hodiny týdně v 8. ročníku a 3 hodiny týdně v 9. ročníku.

4 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy OSOBNOSTNÍ ROVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita SOCIÁLNÍ ROVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace v v v v v 1. stupeň 2. stupeň Př v v v v v M AJ M Fy Pří Vk ŽS M Fy Vk ŽS M Fy M Fy ŽS Hv Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika v v v v ŽS Hv Tk Vkz Vk Tk Vk ČJ Vk Vk

5 2. VÝCHOVA EMOKRATICKÉHO OBČANA Tematické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování v v 1. stupeň 2. stupeň ŽS VKz ŽS Vk v v AJ 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy ropa a svět nás zajímá Objevujeme ropu a svět v 1. stupeň 2. stupeň v K Jsme ropané K ČJ K K Hv Hv F

6 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Kulturní diference Lidské vztahy v 1. stupeň 2. stupeň v Hv Hv HV v v Vk ŽS TV Hv Vk ŽS Hv Etnický původ PRV Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy Pří ákladní podmínky života F Cch F Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí v ČJ F F

7 6. MEIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti orba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1. stupeň 2. stupeň v v v Vk ŽS Vk ŽS Vk Vk S ČJ S ŽS ŽS S K Vk Vk ĆJ Hv S

8 4.1.5 Seminář českého jazyka arakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět Seminář českého jazyka vychází ze vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj komunikativních dovedností žáků, rozvíjí dovednosti získané v předmětu český jazyk, vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Časové vymezení Ročník Počet hodin Organizační vymezení Žáci pracují ve třídě, počítačové učebně nebo ve třídě, kde je nainstalována interaktivní tabule. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné pomůcky. Obsahové vymezení - Vrstvy jazyka - orba slov - Práce s jazykovými příručkami - Slovní druhy - jazyková norma Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení sebekriticky hodnotit vlastní práci rozvíjet a upevňovat techniku práce s hlasem a dechem samostatně vyhledávat informace ze všech dostupných zdrojů, rozpoznávat serióznost zdrojů, odlišovat podstatné od podružného klást důraz na čtení s porozuměním 2. Kompetence k řešení problému hledat různá řešení problému a obhájit své stanovisko řešit netradiční úlohy (Kalibro, Scio, Cermat) vědomě užívat mluvnická pravidla v písemné i mluvené formě českého jazyka 3. Kompetence komunikativní komunikovat s vrstevníky i dospělými přiměřeně komunikační situaci naslouchat názorům druhých, asertivně obhájit vlastní názory 4. Kompetence sociální a personální respektovat dohodnutá pravidla chování pracovat ve skupině, rozdělit a střídat role spolupracovat, vzájemně si pomáhat 5. Kompetence občanské vzájemně respektovat odlišnosti intelektové, sociální, etnické vědomě dodržovat pravidla společenského chování v každé situaci formulovat návrhy a připomínky k jednání žákovského parlamentu rozvíjet kladný vztah k našim lidovým tradicím, umění, kultuře, historii

9 6. Kompetence pracovní v hodinách pracovat aktivně, samostatně se připravovat na výuku účelně si uspořádat pracovní místo, organizovat čas účelně využívat učebnice, pomůcky informační zdroje vyučovací hodina v počítačové učebně Vzdělávací obsah volitelného předmětu Seminář českého jazyka Obsah tohoto předmětu vychází z obsahu předmětu Český jazyk respektive z jeho složky Jazyková výchova. Méně nadaným žákům umožňuje volnějším tempem a střídáním různých typů cvičení upevňovat a procvičovat základní učivo. Nadaným žákům rozvíjí logické myšlení a vyjadřovací schopnosti na vyšší úrovni prostřednictvím náročnějších a netradičních typů úkolů.

10 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka 9. ročník Výstup Učivo Průřezová témata Poznámky rozlišuje vrstvy národního jazyka a zdůvodní jejich užití samostatně se orientuje v Pravidlech českého pravopisu a dalších dostupných jazykových příručkách spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova rozlišuje a příklady v textu dokládá způsoby obohacování slovní zásoby, rozpozná přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech zná způsoby tvoření českých slov v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné obecná poučení o jazyce: jazykověda, skupiny jazyků (slovenština), český jazyk (národní, mateřský), jazykové příručky zvuková stránka jazyka: hlásky, zvuková stránka slova a věty slovní zásoba: význam slov a slovních spojení, obohacování slovní zásoby stavba slova: části slova, dělení slov, zdvojené hlásky, střídání hlásek, pravopis bě/bje, vě/vje, mě/mně, ú/ů, předpony -s, -z, -vz, pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov tvarosloví: slovní druhy ohebné a neohebné, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů skladba: věta jednoduchá větné členy, skladební dvojice, grafické znázornění věty jednoduché, shoda přísudku s OSV - osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj MKV - kulturní diference, multikulturalita MV - receptivní činnosti - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení Mezipředmětové vztahy vzdělávací obsah předmětu Seminář českého jazyka prolíná do všech ostatních orientace v odborné literatuře, zkratky pracovní listy

11 tvary slov a vědomě jich užívá ve vhodné komunikační situaci rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a v souvětí v písemném projevu zvládá syntaktický pravopis podmětem, věta jednočlenná (bezpodmětová), větný ekvivalent, souvětí druhy vedlejších vět, souřadně poměry mezi větami, grafické znázornění souvětí, zásady psaní čárky v souvětí, věty podle postoje mluvčího, přímá a nepřímá řeč jazykové rozbory předmětů Skupinová práce, nácvik řešení situací využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů dle komunikační situace Pomůcky: pracovní listy vytvořené vyučujícími, výukové programy na PC

12 5. 4 Seminář matematiky Volitelný předmět Seminář z matematiky vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Rozvíjí logické a abstraktní myšlení žáku, vede je k myšlenkové samostatnosti a přispívá k jejich celkovému intelektuálnímu rozvoji. Žáci samostatně nebo ve skupinách, manipulují s názornými učebními pomůckami, řeší úlohy s využitím kapesního kalkulátoru a výpočetní techniky. Používají nestandardní metody a postupy při řešení matematických úloh a problému z praxe. Časové vymezení Ročník Počet hodin Organizační vymezení Žáci pracují především v kmenové učebně nebo v učebně s nainstalovanou interaktivní tabulí a využívají k učení různé formy a metody práce. Používají všechny dostupné pomůcky. V hodinách jsou využívány také kvízy, matematické hádanky, počtářské soutěže. Obsahové vymezení - čtení grafů a tabulek, práce s grafy - řešení náročnějších slovních úloh - mocnina se záporným mocnitelem - číslo iracionální a reálné - kruhová výseč a úseč - konstrukční úlohy Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení podporovat a rozvíjet u žáka schopnost logického i abstraktního myšlení pomocí logických úloh z běžného života, matematických hádanek, kvízů a rébusů učit žáka vytvářet a uplatňovat početní operace, algoritmy a metody řešení úloh vycházejících z praktických situací 2. Kompetence k řešení problému učit žáka vyhledávat potřebné informace vedoucí k řešení úlohy naučit pracovat samostatně ale i ve skupinách učit vnímat problémovou situaci, tuto analyzovat a dojít ke správnému rozhodnutí, umět toto rozhodnutí vysvětlit a své řešení obhájit 3. Kompetence komunikativní vést žáka k tomu, aby vyjadřoval svoje myšlenky a názory systematicky, logicky a úplně to zlepšuje jeho schopnost komunikace s okolím používat matematické znaky a symboly orientovat se v matematicko-statistických tabulkách 4. Kompetence sociální a personální účastnit se různých způsobů a forem práce spolupracovat se spolužáky, ale také vhodně, ohleduplně a s úctou jednat se svým okolím čerpat poučení ze svých omylů, kterých se eventuelně může dopustit přijímat zkušenosti, návody a rady druhých

13 5. Kompetence občanské chápat a dodržovat základní společenské normy a zákony, ale také znát svá práva ve škole i mimo školu respektovat názor druhých plnit si své povinnosti 6. Kompetence pracovní pracovat na projektech, které vhodně doplňují učivo (eventuelně ulehčují jeho zvládnutí) podporují

14 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: Seminář z matematiky 8. ročník Výstup Učivo Průřezová témata Poznámky seznamuje se s pojmy iracionální číslo a číslo reálné zapisuje reálná čísla na číselnou osu porovnává reálná čísla seznamuje se s mocninou se záporným mocnitelem určuje třetí a vyšší mocniny pomocí kapesního kalkulátoru dělí mnohočlen jedno a dvojčlenem řeší náročnější slovní úlohy pomocí rovnic čte tabulky a grafy seznamuje se s pojmy medián a modus zapisuje výsledky šetření do tabulek čte a zaznamenává hodnoty ve sloupkovém popř. kruhovém diagramu Číslo a proměnná mocniny a odmocniny výrazy ávislosti, vztahy a práce s daty závislosti a data Geometrie v rovině a prostoru metrické vlastnosti konstrukční úlohy OSV - rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje a praktická etika Mezipředmětové vztahy - Fyzika, emie, ějepis, Výtvarná výchova Práce s tabulkami Čtení grafů tisk, TV řeší úlohy s výpočty oblouku kružnice a jeho délky kruhová výseč a její

15 velikost kruhová úseč provádí složitější konstrukční úlohy, v nichž dokazuje správnost řešení a diskutuje nad možnostmi řešení Pomůcky: rýsovací pomůcky, tabulky, kapesní kalkulátory, modely těles, nástěnné obrazy, šablony funkcí