Komplexní program pro realizování klíčových kompetencí v oblasti EVVO a zdravého životního stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní program pro realizování klíčových kompetencí v oblasti EVVO a zdravého životního stylu"

Transkript

1 Komplexní program pro realizování klíčových kompetencí v oblasti EVVO a zdravého životního stylu Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Metody EVVO... 5 Zdroje EVVO u nás ve škole: Rizika EVVO ve škole Integrativní koncept environmentální výchovy waldorfských škol I. Úvod II. Kompozice vzdělávacího programu waldorfské školy III. Klíčové prvky environmentální výchovy waldorfské pedagogiky III.1. Předškolní výchova III.2. Raný školní věk III.3. Epochy třetí třídy jako předobraz harmonického vztahu člověka k prostředí III. 4. První epochy přírodopisu jako zaloţení vztahu k přírodnímu světu III.5. Geologie a mineralogie v šesté třídě - od celku k částem III.6. Biologie člověka jako průvodce dospíváním III.7. Biologie jako věda o ţivotě V. Pěstitelství VI. Projekty a praktika VII. Ţivé pojmy VIII. Závěr Ţivé a mrtvé pojmy Působení pedagogiky na zdraví Mrtvé a ţivé pojmy Rostlina jako organismus proměňující se v čase Od byliny ke stromu Most od rostlin k člověku Přehled produktů a jejich návaznost na ŠVP Produkt č. 2 - Výroba fléten Produkt č. 3 - Zahrada a její organizace Produkt č. 4 - Pozorování přírody - Botanika, astronomie, geologie Produkt č. 5 - Pozorování přírody - Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Produkt č. 6 - Od zrna ke chlebu Produkt č. 7 - Zpracování přírodních materiálů Produkt č O půdě, vodě a energii Roční plán EVVO

3 1.0 Úvodní informace Obecná část obecné principy, zařazení do ŠVP Cíle, prioritní oblasti EVVO Personální podmínky Finanční podmínky Zvláštní část

4 Úvod V současné době mají školy díky reformě pro svoji výchovnou a vzdělávací práci široké mantinely, vymezené Rámcovým programem pro základní vzdělávání. Tyto hranice poskytují velkou příleţitost pro vytvoření školního vzdělávacího programu, který je šitý na míru konkrétním skupinám dětí v konkrétní lokalitě a téţ pro konkrétní učitele. Toto přináší obrovské výhody pro realizaci waldorfské pedagogiky - tím je dána moţnost kaţdému učiteli, kaţdému kolegiu učitelů prakticky podporovat skutečný individuální přístup k dítěti, respektovat jeho jedinečnost, moţnost výběrem tématu řešit aktuálně problémy, které se v dětské skupině vyskytnou, moţnost poznat pečlivě blízké i vzdálenější okolí, vytvořit pocit sounáleţitosti s komunitou - obcí, poznávat tradice, ale téţ smysluplně a tvořivě proměňovat svět kolem nás Avšak to má i své riziko. Rozsah realizované výchovně vzdělávací práce je dán osobností učitelky učitele - učitelů, jejich přístupem k ţivotu, ochotou vzdělávat se a ponořit se do základů waldorfské pedagogiky, ochotou a nadšením připravovat nejrůznější projekty, schopností smysluplně a ekonomicky (ve smyslu časovém) propojovat různé předměty, jejich koníčky a koneckonců téţ jejich všeobecným rozhledem. Nárok na roli učitele školy rok od roku stoupá. Mění se i děti, které do školy přicházejí. Můţeme sáhodlouze uvaţovat o příčinách (změna hodnotové orientace, výchova v rodině, ). Toto však není předmětem této práce a bude ponecháno na aktuálním kolegiu učitelů, aby si hledalo vţdy nové a nové cesty a přístupy, které budou reagovat na konkrétní danou situaci. Motto: To nejkrásnější, co můžeme zažít, je tajemství, to je základní pocit, který stojí u kolébky umění a vědy. Kdo se již neumí divit, kdo neumí žasnout, ten je jako mrtvý. Kdyţ delší dobu sledujeme proměnu pedagogické teorie i praxe, vidíme, jak jsou jednotlivé výchovné sloţky v určitou dobu in. Jednou to jsou matematické představy, potom dopravní výchova, sexuální výchova, etická výchova, výchova ke zdraví, čtenářská gramotnost, dnes environmentální výchova apod. Myslím si, ţe v kaţdém věku je nesmyslné jednoduše přidat další sloţku nějakého vzdělávání, vytvořit jakýsi apendix, bez souvislostí a propojení se ţivotem. Jakoukoli další výchovu je důleţité organicky začlenit (integrovaná témata, mezipředmětové propojení) a poctivě si zodpovědět otázku, co a proč a kdy děti potřebují, co a proč a kdy se mají z nové výchovy naučit. Environmentální výchova je jen tehdy autentická, pomáhá-li dětem pozorovat, objevovat, nalézat, smysluplně proměňovat sebe sama a svět

5 Metody EVVO a) pozorování(spontánní nebo záměrné). Patří mezi základní metody environmentální výchovy. Umět dobře pozorovat je důleţité pro kaţdého člověka. Naučit se dobře dívat kolem sebe a pozorovat, je nanejvýš důleţité pro vývoj správného úsudku a pozdější vědecké poznávání. Schopnost dobře a přesně vidět a popsat, co vidím, musíme cvičit. Vyvarujme se však formulování vědoucích závěrů z pozice dospělého (vidím toto a to je proto, ţe.). Výborným materiálem pro záměrná dětská pozorování je srovnání dvou předmětů - hledání podobností a rozdílů (javorový a lipový list, rašící pupeny kaštanu a lísky, dva různé kameny, dva kousky kůry různých stromů. Můţete si s dětmi zkusit zajímavý experiment. Kdyţ rostou houby, nasbírejte několik různých holubinek. Děti si je mohou nakreslit barevně. Potom vezměte kelímek nebo skleničku, dejte do ní trochu vody a nahoru na okraj sklenky poloţte papír. Ten nastřihněte a uprostřed vystřihněte otvor, kterým vsuňte třeň holubinky do skleničky, tak, aby byl ponořen asi 1cm ve vodě. Klobouk houby zůstane rozprostřený nad papírem. Nechte do druhého dne na klidném teplém místě. Kdyţ ráno klobouk zvednete, objeví se na papíru barevné výtrusy hub. To jsou vlastně malá houbová semínka, která v příhodných podmínkách vytvoří podhoubí, z kterého opět vyrostou plodnice hub. A výtrusy u různých druhů holubinek mají různou barvu (od bílé, přes smetanovou, krémovou aţ po ţlutou). Abyste nemuseli čekat do příštího léta, zkuste takto naaranţovat koupený ţampión. Jakou barvu má jeho výtrusný prach? Zkuste jej zafixovat přestříknutím lakem na vlasy. Potom můţete lísteček s výtrusným prachem přiřadit ke kresbě houby. Je nutné děti poučit, ţe houby mohou sbírat jen se souhlasem dospělého! Dětská pozorování můţeme podpořit dalšími pomůckami. Děti obvykle mají problém, soustředit se na detail. Můţeme si velmi snadno vyrobit jednoduché kukátko z papírové roličky, která nám zůstane na konci toaletního papíru. Můţeme si ji vyzdobit třeba vystřiţenými ornamenty. Venku potom s dětmi sledujeme třeba broučka v trávě. Nebo se prostě zeptáme, co vidí svým kouzelným kukátkem? Další dobrou pomůckou jsou lupy. Výhodou těchto nápaditých zařízení je, ţe do nich můţete vloţit hmyz, který potom děti mohou pozorovat, aniţ by mu ublíţily. Na dně kelímku je nakreslená jednoduchá mříţka, takţe děti mohou určit přibliţnou velikost broučka (jeden čtvereček, dva ). Můţeme dát kaţdému dítěti na pozorování jiného drobného ţivočicha a mohou si je vzájemně porovnávat. Mnoho radosti přinese i dalekohled, zejména zjara, kdyţ slyšíme zpěv ptáků a snaţíme se zpěváčky vypátrat

6 Přemýšlejte, jak dětem nabídnout, co nejvíc příleţitostí k pozorování, podněcujte je. Kdyţ děti samy něco vidí či objeví, neodmítejte je ( teď nemáme čas ), radujte se s nimi a objevujte společně! Zkuste třeba zasít do tří jednotlivých skleniček fazole, hrách, cizrnu. Děti mohou pozorovat klíčení, růst kořínků, děloţní lístky a porovnávat. Skleničky přistavte ke stěně a za kaţdou skleničku nalepte list papíru. A kaţdý den udělejte znaménko, kam rostlinka dorostla, v pátek udělejte barevnou čárku. A hlavně si s dětmi povídejte o tom, co vidí. Velkou příleţitostí k pozorování jsou zvířátka. Je mnoho důvodů proč je ve škole nemít (hygiena, alergie dětí, péče přes víkend a o prázdninách, ). Ale je úţasné je mít (alespoň občas, alespoň rybičky v akváriu). Nebo je moţné se domluvit se s nějakým ekocentrem apod. a přijet na návštěvu. V našem regionu se můţeme obrátit na Ekocentrum Paleta, občanské sdruţení Boii o. s. b) smyslové podněty (v dostatečném mnoţství, rozmanitosti a kvalitě) - procvičování všech smyslů je velmi důleţité (viz nauka o 12 smyslech R. Steinera). Věnujte se péči o smysly co nejpoctivěji, vyplatí se to! - hmatová krabice (do krabice umístíme 10 předmětů - 5 z přírody a 5 lidských výrobků. Děti mají po hmatu určit, co je co. Zkuste si např. dát do hmatové krabice česnek - celou palici a potom třeba jen jeden strouţek. Děti česnek většinou dobře znají, ale poznat strouţek česneku pouze hmatem není snadné. Jakmile jim řeknete, aby si přičichly k ruce, v které předmět drţely, obličej jim zazáří poznáním. Zaţijtesi legraci při poznávání ovoce, různých druhů ořechů apod. Dětem klademe otázky. Jaké je to, co máš právě v ruce? Děti odpovídají hladké, drsné, velké, malé, hranaté špičaté Rozvíjíme tedy zároveň slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, myšlení Hmat si můţete procvičit např. i společně s rodiči na nějakém setkání, slavnosti apod. Posadíme pět maminek/tatínků do řady vedle sebe. Dítěti zaváţeme šátkem oči a podle hmatu má najít ruku své maminky/tatínka. Potom také zaváţeme oči mamince/tatínkovi a ona má zase podle ručky najít svoji ratolest. - čichové dózičky - původně je najdeme mezi smyslovým materiálem MarieMontessori. Ale velmi jednoduše si je připravíme sami. Stačí shromáţdit malé krabičky od filmů s víčkem. Dovnitř dáme vţdy do dvou krabiček materiál stejné vůně. Vhodné jsou přírodní charakteristické vůně - skořice, hřebíček, levandule, máta, citronová kůra, kůra z mandarinky, vanilka - vanilkový cukr. Děti hledají vţdy dvě stejné vůně. Pro kontrolu označíme zespodu stejné vůně stejným barevným puntíkem. Tuto hru můţete podle své fantazie obměňovat. Udělejte si vycházku do lesa. Prozkoumávejte s dětmi les a popisujte, co vidíte. Po návratu do školy dejte do dóziček kousky mechu, jehličí, kousek kůry, hlínu, list, kousek kapradí - a ve škole se dětí zeptejte Jak voní les?

7 - zvukové krabičky - podobně naplňte dvě stejné dózičky od filmu podobným materiálem - hrách, kamínky, písek, dřevěné korálky, kovové matky atd. Děti budou krabičkami třást a hledat dvě, které vydávají stejné zvuky. - procvičování chuti - slaná, sladká, kyselá, hořká. Připravíme čtyři hrnečky s vodou. V jednom vodu mírně osladíme cukrem, v jednom lehce osolíme, do další kápneme citron a do posledního hrnečku dáme hořký bylinný čaj. Děti si lţičkou naberou tekutinu a označí její chuť. Variací je ochutnávka bylinkových čajů s výraznou jednodruhovou chutí. Vděčným námětem je poznávání ovoce. Na stolek poloţíme různé druhy ovoce. Nejprve je s dětmi důkladně prozkoumáme. Na talíři připravíme ovoce nakrájené na kousky. Dítě si jeden vybere a ukáţe, na stolku ovoce, ke kterému kousek patří. Zábavnější obměna je ovocný salát. Děti dostanou vidličku, po řadě kaţdé z nich na chvilku zavře oči a napíchne si kousek ovoce z misky a podle chuti hádá, o jaké ovoce jde. - procvičování zraku - jakýkoli přírodní materiál (různé druhy šišek, prázdné ulity, kamínky). Dobré jsou pracovní listy, kde děti porovnávají např. motýly se stejnou kresbou křídel, dokreslují druhou polovinu listu, hledají rozdíly mezi dvěma obrázky. c)experimenty - dávají dětem jedinečnou moţnost poznání na základě vlastní zkušenosti. Nebojte se experimentů a začněte jednoduchými. Vezměte dvě borové šišky. Jednu dejte do tepla, druhou nechte ve vlhku a chladnu. Jedna se otevře a druhá zůstane zavřená. Do otevřené šišky jsme zastrkali drobná kvítka a trávy a dali jsme ji do chladu a vlhka. Šiška se zavřela a děti obdivovaly krásný kytičkový košíček ze šišky. Rozvíjejte dětské myšlení dalšími otázkami - pozorujte semínka, která vypadají ze šišek. Jak se dostanou do půdy? Pozorujte v lese stromy, pod kterými je hodně malých stromečků. Semínka zasejte a pozorujte, co bude dál. d) narativní metoda - vyprávění příběhůmá své jedinečné místo u dětí nejen v předškolním věku, ale téţ pro školní děti všech ročníků. Obsah příběhů, styl vyprávění i práce navazující na vyprávění se samozřejmě v jednotlivých fázích vývoje liší. Nicméně je nutné na tomto místě zdůraznit, ţe tzv. vyprávěcí část hodiny či dne by měl učitel přísně střeţit a neměl by ji nevynechávat (z časových či jakýchkoli jiných důleţitých důvodů). I kdyţ příběhy, které vyprávíme ve waldorfské škole nejčastěji na konci hlavního vyučování mají prvotně jinou úlohu neţ být metodou EVVO, můţeme je tak směle označit. O příbězích a vyprávění z přírody viz dále

8 e) práce s knihou V české literatuře najdeme mnoho půvabných dětských próz. Např. laskavé příběhy z české přírody z pera Františka Nepila (např. Polní ţínka Evelínka), Veverka Zrzečka, Pátrejte téţ po próze, která se váţe na místa, kde ţijete. Mohou to být i historické povídky. A hezky je s dětmi proţívejte. V přílohách tohoto produktu naleznete také mnoho přeloţených příběhů, které psali různí waldorfští učitelé pro své ţáky a tyto budiţ pro vás inspirací a pobídkou pro vaši vlastní tvorbu v aktuálním kontextu vaší třídy, vašich společných záţitků a místa, kde ţijete. f) práce s verši Např. viz produkt č. 4 - Pozorování přírody - astronomie. g) exkurze Ve spolupráci s rodiči zjistěte, zda je moţné přiblíţit dětem ţivot na farmě, práci řemeslníka - truhláře, kameníka, pekaře, keramika, zedníka. Navštivte mlýn, pekárnu. Návštěvy dětem umoţní poznávat celek, nikoli skutečnost rozdrobenou na fragmenty. Vnímejte dynamiku třídy, potřeby v daném období a v souvislosti s učebním programem WŠ (který důsledně navazuje na potřeby dětí v daném vývojovém období) vyuţijte kaţdou moţnost smysluplné exkurze. h) škola v přírodě, řemeslné či jiné pobyty Významný prvek, který je v naší škole realizován v kaţdém ročníku zpravidla v délce jednoho týdne, témata jsou vybírána ve vztahu k vývojovým potřebám dětí. i) beseda Pozvěte zajímavé lidi. Pilota (jak vypadá svět z výšky), paní, která pomáhá přezimovat jeţkům; chovatele, který cvičí psy pro pomoc lidem, včelaře. Kaţdý člověk, který něco dělá se zaujetím a s láskou můţe předat dětem navíc právě své nadšení a předmět svého zájmu dobře zná. h) dramatická výchova Dnes jiţ rozšířená metoda, pro kterou jsou učitelky mateřských škol připravovány jiţ v době svého studia. Dítě má moţnost se plně zapojit do výuky, podle svých individuálních moţností a předpokladů. Např. při tématu semínka můţeme s dětmi ve třídě naznačit hrabání záhonku, uděláme rýhu, zasejeme semínka a čekáme na déšť. Děti sedí na bobku a paní učitelka vezme nádobku na rosení květin a jemně děti postupně porosí. Ta semínka, která vláha zasáhla, začnou růst. Do země zapouštějí kořínek a nahoru vyhánějí lístečky. Potřebují ţiviny - ty, co měla rostlinka v semínku, uţ spotřebovala. Dáme kaţdému dítěti do úst kousek - 8 -

9 jablíčka. Dále potřebujeme pro kaţdé semínko zahradníka. Aby svou rostlinku zaléval, okopával, obíral škůdce Postupně můţeme zinscenovat hezkou krajinu - označíme ji na zemi provazem. Postupně tam vysadíme kytičky - vystřiţené z papíru, poloţíme kamínky a dáme dětem moţnost, aby si svoji krajinu zdobily přírodními materiály dle vlastní volby. Potom postavíme děti před problém. Vezmeme lopatu a můţeme dětem říci, ţe přijel buldozer a ţe v naší krásné krajině má vyhloubit jámu, kde bude stát dům. Co budeme dělat? Děti začnou hledat jiné řešení (ne uprostřed, jenom tady na kraji, kde je málo kytiček a kde nerostou stromy; zkusíme kytičky přestěhovat, hledáme jinou krajinu pro stavbu domu.) Navozujte podobné situace, které v sobě obsahují problémy, a vyzvěte děti k hledání různých řešení. i) práce Jistě mě napomenete, ţe hlavní metodou učení je v předškolním a mladším školním věku hra. Souhlasím. Ale děti velmi touţí napodobovat práci dospělých a rády mluví o tom, ţe pracují. Hra je vlastně základní dětská aktivita - podobně jako je u dospělého základní aktivitou práce. Ale zatímco hra má přinášet zábavu a poučení, práce spěje k určitému cíli - výsledku, má cíl a smysl. A často musím překonat i něco, co pro mě není zábavné. Navrhuji, abychom se v environmentální výchově nebáli pouţívat termín práce pro zlepšení našeho okolí.např. můţeme na podzim upravit zahrádku a vysázet cibule tulipánů, narcisů, krokusů. Náměty pro dětské úsilí: práce na zahradě, osazování truhlíků květinami, zalévání květin, hrabání listí, praktické činnosti - úklid, třídění odpadků, úklid lesa. Doma jsem jako dítě velmi ráda rovnala polínka. A moje milá maminka mi při mytí nádobí říkala, ţe je skvělé, kdyţ se práci, kterou budeme muset celý ţivot dělat, naučíme dělat rádi a dobře. Pochopila jsem, ţe nádobí a prádlo znamená práci, kdy ze špinavého děláme čisté. j)slavnost Děti mají rády slavnosti a rituály. Co je cílem slavností? Pomáhají nám vnímat řád roku, očekáváme je, připravujeme se na ně, zdobíme prostory, tvoříme, zpíváme, radujeme se, můţeme navodit pocit vděčnosti (vůči někomu, za něco..), společně jíme, můţeme se obléci jinak - vzhledem k typu slavnosti, dostáváme či dáváme dárky

10 Zdroje EVVO u nás ve škole: 1. rodina Chceme-li se věnovat environmentální výchově, pokusme se pro to získat rodiče. Zkusme napřít síly ve společném směru. Pravdou je, ţe děti mohou své rodiče výrazně ovlivnit. 2. učitel - učitelka Jedna ze základních pedagogických pravd je, ţe nejúčinnějším výchovným prostředkem je dobrý příklad. Vychovaný vychovatel, jehoţ cílem je sebevýchova. Je velká výhoda, jestliţe jste sama nadšená pro poznávání přírody, chodíte ráda do lesa, pozorujete zvířata, snaţíte se rozeznat ptáky podle zpěvu nebo dokonce pracujete v SOP. Ale stačí, pokud máte do environmentálních aktivit chuť. Najdete mnoho zařízení, která Vám jsou ochotná pomoci při sestavení environmentálního programu, můţete do nich zavítat na přednášky a konference nebo přímo s dětmi na programy. 3. okolí školy Chcete-li začít s EVVO, udělejte si dvě důkladné analýzy. Analýzu své skupiny dětí (jejich moţnosti, speciální potřeby, zájmy, obavy a strachy, moţnosti jejich rodiny - časové, personální ). Pokud se vyskytnou váţnější problémy, ptejte se, zda se dají řešit a hledejte cesty jak. Za druhé důkladně prozkoumejte moţnosti, které vám poskytuje lokalita, v níţ se nalézáte. Projděte ji a zaznamenejte si stromy, cesty, vodní plochy a plošky, les, louku, hřiště a přemýšlejte, jak je do svého programu zařadit. Hledejte i zajímavé kontakty a organizace. Všímejte si hnízd ptáků apod. 4. připravené prostředí Podle Gardnerovy teorie rozmanitých inteligencí se kaţdé dítě učí jiným způsobem, podle toho, který typ inteligence u něj převaţuje. Je tedy důleţité, aby děti, u kterých převaţuje přírodovědná inteligence, měly dostatek podnětů pro její rozvíjení. Také je dobré, kdyţ všechny mají děti příleţitost s materiálem manipulovat, experimentovat, mají moţnost pozorovat. Tím, ţe obohatíme prostředí školy o určité předměty, navodíme určité typy her. Kaţdé dítě je v určitém stupni vývoje citlivé na různé podněty, které ve svém okolí vyhledává. Doporučujeme vyhradit ve třídě prostor (minimálně stolek s ţidličkami, polička, malá skříňka na knihy, nástěnka) pro objevy, pozorování a experimenty

11 Rizika EVVO ve škole 1. nedostatek kontaktu s živou přírodou Hrozí zejména u městských škol, které nemají vlastní zahradu. Pravidelný kontakt s ţivou přírodou je nenahraditelný. 2. nedostatek podnětů pro EVVO v prostředí školy Pokud není prostředí ve škole vybaveno základními pomůckami, materiály, knihami - dítě nemá dostatek podnětů pro rozvíjení svých her, činností a nabývání zkušeností. Řešením je inspirační návštěva v Ekocentru. 3. učitel, který má málo informací a zkušeností Ne kaţdý pedagog se zaměřuje na EVVO. Na školách vzniká role školního koordinátora EVVO. Podstatné je, aby dítě dostávalo odpovědi na otázky, které klade. Otázky můţeme zodpovědět hned, později - aţ zjistíme odpověď, můţeme také hledat odpověď společně s dětmi, někdy přiznáme, ţe odpověď neznáme. Děti, které na své otázky nedostávají odpověď, se přestávají ptát. 4. riziko zprostředkovaného poznání Virtuální realita můţe vést ke lhostejnosti ke skutečným potřebám okolí. Největší nebezpečí virtuální reality tkví v tom, ţe vstoupila do reálného světa lidí a hranice mezi skutečným a ne plně skutečným se zastřela a je obtíţné jí hledat. Hlavním nebezpečím virtuální reality je její manipulativnost. Virtuální partner je zcela ovladatelný partner. Proto začleňujme činnosti, které podporují odpovědné jednání dítěte v reálné situaci - pěstování rostlin, péče o ně, chov drobných zvířat. 5. riziko fragmentárnosti Fragmentárnost světa přináší nekonkrétnost, rozštěpenost. Člověk ve fragmentárním světě nemůţe být zdravý, protoţe mu chybí celistvost. Trpí tím, ţe mu chybí souvislosti, smysl, hodnota. Svět existuje jako celek, proto je důleţité, ţe pracujeme v integrovaných tematických blocích a zpracováváme témata formou projektů (Od ovečky ke svetru, Od zrníčka k chlebu, Od semínka ke květině, Jak krtek ke kalhotkám přišel ) 6. riziko instantnosti Dnes se stále něco dohání a nestíhá. A tak se objevily instantní výrobky - zejména potraviny, které zkracují dobu přípravy na pár sekund, neţ ohřejete horkou vodu a vzápětí máte, kaši, polévku, kakao Ale v přírodě má všechno svůj čas, příroda má svůj řád. Sledujeme jak jahodník, kvete a čekáme, aţ zčervenají plody. Čekáme na housenku, aţ se

12 zakuklí a vylíhne se motýl. Těšíme se na zimní sníh a letní koupání. Tak nám je souţití s přírodou dobrou obranou instantnosti. 7. riziko imitace Děti by měly dostat do rukou pravé věci, ne nápodoby. Měly by poznat vlastnosti původních látek a předmětů.vše, co v přírodě nacházíme je původní, jedinečné. 8. riziko špatného příkladu EVVO klade velký nárok na náš osobní příklad. Dítě příliš nevnímá, co říkáme, ale velmi dobře si pamatuje, co děláme, všímá si, co jíme, zda kouříme Přemýšlejme o svém ţivotě a nepředvádějme dětem zlozvyky, nezdravý ţivotní styl, neodpovědnost, neekologické postoje. 9. riziko bohatě prostřeného stolu Jedním z velkých rizik je současný vysoký standard našeho ţivota. Představa, ţe mám nárok na dobré jídlo (hvězdy šoubyznysu se předhánějí v líčení svého gurmánství, herečky vydávají kuchařky), na poslední model auta, na bydlení podle toho co vidím v barevném magazínu o bydlení, kde je konec mého chtění, mých nároků? Je třeba děti vést k proţitkům radosti, úţasu, vděčnosti a mluvit o tom, kdy se cítí šťastné. A vést je k dobrovolné skromnosti, ochotě se rozdělit (ne o přebytky), radosti ze společného sdílení. Patří k tomu vyuţívání věcí, obnovování jejich funkčnosti, recyklace odpadů. Podporujme v dětech nejen samotné jednání, ale vzbuďme i úmysl jednat. Žijeme uprostřed nádherného do detailu promyšleně stvořeného světa. Uvědomujete si to? Víte to? Učte to vidět i své děti!

13 Integrativní koncept environmentální výchovy waldorfských škol Předmluva Oproti běţným základním školám a i školám s různými alternativními či rozvíjejícími a obohacujícími prvky je waldorfská škola výjimečná v tom, ţe se dívá na osobnost dítěte komplexně. Z tohoto také vychází i samotná odlišnost environmentálního vzdělávání na waldorfské škole. Následující text se věnuje ucelené koncepci environmentálního vzdělávání dětí a mládeţe od předškolního věku po střední školu. Je to koncept ucelený, shrnující všechny základní principy, kterých je nutné dbát při realizaci environmentálního vzdělávání na waldorfské škole. Pro pedagogy působící ve waldorfské škole i pro pedagogy do waldorfské školy nově příchozí je znalost a porozumění tomuto konceptu nezbytným a nutným předpokladem pro práci nejen jako odborného či oborového učitele přírodovědných předmětů, ale zcela určitě pro práci třídního učitele či učitelů uměleckých a řemeslných předmětů. Všichni pedagogové se ve waldorfské škole účastní environmentálního vzdělávání, všichni mají tedy osobní povinnost se se základním konceptem seznámit a vytyčené metody, cíle a prostředky vyuţívat ku prospěchu dětí, které jim jako vychovatelům byly svěřeny. Tento koncept stejně jako produkt č. 1 je integrální součástí ŠVP a po ověření v dalších letech bude plně zahrnut i do samotného textu ŠVP. Je tedy pro pedagogické pracovníky závazným. I. Úvod Slovo ekologie a ekologický je dnes v nejrůznějších souvislostech skloňované ve všech pádech. Děje se tomu v takové míře, ţe to mnozí vědci, kteří se dnes věnují ekologii, vědě zkoumající vzájemné vztahy mezi organismy a vztahy mezi organismy a prostředím, jiţ delší dobu s nelibostí sledují. Někteří by nejraději svou vědu přejmenovali. Ekologická výchova by se tedy neměla plést s ekologií, a proto se dnes nazývá spíše environmentální výchovou 1. Jiţ samotné slovo výchova v názvu dnes tolik prosazovaného předmětu nebo spíše pedagogické oblasti napovídá, ţe se bude zaměřovat zejména na rozvíjení smyslu pro hodnoty, na vytváření postojů, zkrátka na rozvoj osobnosti, podobně jako výtvarná nebo hudební výchova. Nebude patřit k předmětům orientovaným na výkon. V tradiční škole to pak většinou přináší to, ţe environmentální výchova není ţáky i rodiči vnímána jako nezbytná součást školy. Jak je tomu ale na waldorfské škole? 1 Environment je anglickýekvivalentčeskéhoslovaživotníprostředíneboněmeckého Umwelt

14 V osnovách waldorfských škol bychom předmět ekologická nebo environmentální výchova hledali většinou marně, odhlédneme-li od epochy ekologie, která bývá v deváté třídě součástí učebního plánu například skandinávských waldorfských škol. Paradoxně se však zdá, ţe naše waldorfské školy jsou ve srovnání s běţnými základními školami v environmentální výchově úspěšnější. Ukazuje se totiţ, ţe ţáci waldorfských škol jsou si více vědomi problémů ţivotního prostředí a vykazují větší aktivitu k jeho ochraně. Ve srovnávací studii v oblasti utváření vztahu k ţivotnímu prostředí, uskutečněné v roce 2006 na Fakultě ţivotního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v rámci bakalářské práce, dochází její autorka na základě svého výzkumu k závěru, ţe vztah ţáků základních waldorfských škol k ţivotnímu prostředí je zodpovědnější a hlubší. 2 Výsledky této drobné, ale velice zajímavé sondy do práce waldorfských škol naznačují plodnost jejich pedagogického úsilí. Ukazují totiţ jednak zostřené vědomí ţáků, které se projevuje v zájmu o svět, a také jejich větší ochotu zapojit svou vůli tam, kde je třeba pro ţivotní prostředí něco vykonat. Waldorfské škole se to nejspíše daří právě proto, ţe k zodpovědnému, pečujícímu vztahu k přírodnímu světu nevede děti a dospívající mladé lidi prostřednictvím jednoho předmětu nebo formálně zařazených ekologických průřezových témat, ale samotnou kompozicí svého učebního plánu, který odpovídá vývojovým potřebám jednotlivých věkových období. Koncept environmentální výchovy waldorfských škol je integrativní, jeho působnost spočívá teprve v souladu všech jeho prvků v průběhu celé školní docházky ţáků waldorfských škol. II. Kompozice vzdělávacího programu waldorfské školy První podněty výchovy k zodpovědnému vztahu k ţivotnímu prostředí přicházejí ve waldorfské pedagogice jiţ v předškolním období. Waldorfské mateřské a poté i základní školy jsou jiţ svým vybavením, denními rytmickými činnostmi a úzkým sepětím denního i ročního programu činností s koloběhem ročních dob zařízeními environmentální výchovy v nejhlubším smyslu. Je to zejména tím, ţe děti, které si v předškolním období vytvářejí neuvědomělé postoje vůči světu kolem napodobováním činností a chování dospělých, ţijí doslova v přirozeném prostředí a účastní se přirozených činností. V prvních školních letech, přibliţně v první a druhé třídě, má třídní učitel rovněţ moţnost mnoho udělat v oblasti rozvíjení vztahu k přírodnímu světu. V našich waldorfských školách je zcela běţné, ţe přijímají i děti, které neprošly waldorfskou mateřskou školkou. Téměř všechny děti jsou dnes navíc vystaveny intenzivnímu vlivu médií a vyrůstají často v doslova denaturovaném světě. Nelze se potom divit, ţe se učitelé stále ve větší míře setkávají s bezohledným a bezcitným chováním dětí vůči sobě navzájem i k přírodě. A právě 2 Janatová, A.: Utvářenívztahu k životnímuprostředí na waldorfskýchzákladníchškolách Českérepubliky, bakalářskápráce na FakultěživotníhoprostředíUniverzity J. E. Purkyně, ÚstínadLabem

15 v tomto raném čase školní docházky dává waldorfská pedagogika třídnímu učiteli opravdu účinný nástroj, který mu umoţňuje prohloubit a posílit v dětech cituplný vztah k ţivotnímu prostředí. Jsou to drobná vypravování, v nichţ věkově přiměřeným způsobem oţívají věci a bytosti světa přírody. Přibliţně do období vývojové krize v devátém aţ desátém roce ţivota, zaţívá dítě sebe a svět v souladu, neuvědomuje si protiklad já a svět, který je tak samozřejmý pro dospělého, ale i pro dítě po devátém roce. Dítěti je v tomto období zcela přirozené, ţe věci a bytosti přírody jsou, tak jako ono samo, oduševnělé, ţe cítí, promlouvají a jednají jako lidé. Oslovujeme takto nikoli dětský intelekt, ale zejména pocity, které umoţní, aby se dítě v sympatii spojilo s přírodním světem. Aţ bude později poznávat svým vlastním úsudkem zákonitosti přírody v přírodovědě, nebude to odtaţité, lhostejné, chladné poznávání. Půjde o poznávání proniknuté duševní vřelostí a pocitem spřízněnosti s přírodou. Svět nebude mlčenlivým souborem objektů, ale bude k nim promlouvat řečí, které budou rozumět. A v takovém světě nebudou děti lhostejnými pozorovateli, budou ho chránit a pečovat o něj. Dalším důleţitým příspěvkem k environmentální výchově jsou praktické epochy ve třetí třídě, které provázejí důleţité krizové období, v němţ se začíná proměňovat vztah dítěte ke světu. Klíčová je v tomto ohledu epocha zemědělství, kde se dítě seznamuje s jakýmsi archetypem láskyplné a moudré péče o zemi. Tím, ţe také samo, doslova v potu tváře, zaţije všechny polní práce od přípravy půdy, přes setí, sklizeň a mlácení obilí, čištění a mletí, aţ k upečení chleba, pocítí v období, kdy je to ještě docela snadné a přirozené, hlubokou úctu k těmto činnostem a půdě, která člověka ţiví. A opět je to cit a proţitek opravdového vztahu k půdě, nezastřeného manipulativními přístupy moderního zemědělství, který bude v pozadí duše nadále znít. A bude znít i v dospělosti, kdyţ se bude rozhodovat například nad tím, jaký způsob nakládání s přírodou a krajinou podpoří koupí určitých potravin, svým ţivotním stylem. Vlastní přírodopisné vyučování začíná ve čtvrté třídě tématem člověk a zvířata, v páté třídě se k poznávání světa zvířat přidává úvodní botanika, v šesté třídě se k botanice přidruţuje základní geologie a mineralogie, aby ji od sedmé do desáté třídy, tedy v období dospívání a pubertálního hledání sebe sama, vystřídala biologie člověka. V jedenácté a dvanácté třídě přichází nové uchopení všech říší přírody zejména v evoluční souvislosti. Po celou dobu je však hlavním motivem člověk a jeho vztah k přírodnímu světu. Celý dvanáctiletý koncept waldorfské školy by měl nakonec přivést dospívajícího člověka s jistou zralostí úsudku aţ do víru nejţhavější současnosti, která si ţádá skutečně netradiční uvaţování v souvislostech. Tak se dnes například ţáci první Waldorfské školy ve Stuttgartu setkávají ve dvanácté třídě s epochou globalizace, v které je vyučují v tandemu dva učitelé, jeden přírodovědně, druhý humanitně vzdělán, aby dokázali uchopit opravdu celou šíři problému. Mladí lidé po odchodu ze školy mohou pak vstupovat do světa s opravdu zostřeným vědomím o otázkách současného světa. Kdybychom však na tomto místě uzavřeli vylíčení kompozice