Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast."

Transkript

1 Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna frontální a skupinová práce samostatné pozorování a porovnávání získaných výsledků správně logicky a srozumitelně vyjádřit vlastní myšlenky a názory na přírodní jevy a lidskou společnost schopnost vzájemně spolupracovat v menší pracovní skupině při práci s informacemi v oblasti přírodních věd chápat vztahy v různých ekosystémech a souvisejících environmentálních problémech respektovat zdravotně hygienické zásady a eliminovat rizika využití různých typů textu a obrazových materiálů (učebnice, pracovní listy, encyklopedie, internet) Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Sociální Poznávání lidí Sociální Mezilidské vztahy Environmentální Ekosystémy Environmentální Základní podmínky života Environmentální Vztah k - 1 -

2 Klíčové kompetence k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků umět posuzovat vlastní pokrok na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému, a vést je k jejich ověřování a srovnávání vést žáky k ověřování správnosti řešení problému rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logiky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech (kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody) vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů v oblasti výstupů vlastivědného a přírodovědného charakteru předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj - 2 -

3 Klíčové kompetence občanské pracovní na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí vést žáky k chápání ch vztahů v různých ekosystémech a souvisejících environmentálních problémech ukázat žákům význam jednotlivých složek životního i jako celku seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní postup - 3 -

4 Období: 4. ročník objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou zjišťuje vztahy v živé a neživé přírodě nachází souvislosti mezi přírodou a činností osvojuje si dovednosti a návyky důležité pro zdraví učí se preventivní ochraně voda a vzduch výskyt, vlastnosti a formy vody oběh vody vlastnosti, složení, proudění vzduchu význam pro život nerosty a horniny některé hospodářsky významné horniny a nerosty půda zvětrávání vznik půdy a její význam význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi ochrana přírody osobní, intimní a duševní hygiena stres a jeho rizika reklamní vlivy Environmentální Vztah k - 4 -

5 Období: 4. ročník účelné způsoby v ohrožujících zdraví a v modelových simulujících mimořádné události vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu seznamuje se s m v krizových objevuje elementární poznatky o Zemi jako součásti vesmíru založí jednoduchý pokus zdůvodní postup vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu bezpečné v rizikovém bezpečné v silničním provozu v roli chodce a cyklisty krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.) brutalita a jiné formy násilí v médiích služby odborné pomoci den a noc roční období voda a vzduch nerosty horniny půda Psychohygiena - 5 -

6 Období: 4. ročník zkoumá společenstva ve vybraných lokalitách regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů porovnává na základě pozorování projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob dovídá se o životních podmínkách a rovnováze, vzájemných vztazích mezi organismy v daném regionu zkoumá společenstva pozoruje projevy života na konkrétních organismech třídí organismy do známých skupin pracuje s atlasy a klíči plánuje svůj denní režim účelně si uspořádá čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek životní podmínky rozmanitost podmínek života na Zemi význam rostlinstva a živočišstva na Zemi rostliny houby živočichové výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů znaky života, životní potřeby a projevy průběh a způsob života význam a pro denní režim pitný režim pohybový režim zdravá strava Environmentální Ekosystémy Environmentální Základní podmínky života Seberegulace a sebeorganizace - 6 -

7 Období: 5. ročník zhodnotí některé konkrétní činnosti a rozlišuje aktivity, které mohou i zdraví podporovat nebo poškozovat vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídání ročních období využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení ch funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života hodnotí činnosti je veden ke vztahu k přírodě objevuje elementární poznatky o Zemi jako součásti vesmíru seznamuje se s poznatky o lidském těle pečuje o zdraví ohleduplné k přírodě ochrana přírody odpovědnost lidí ochrana a tvorba životního ochrana rostlin a živočichů likvidace odpadů živelné pohromy ekologické katastrofy Vesmír a Země sluneční soustava lidské tělo životní potřeby a projevy stavba a funkce pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou péče o zdraví nemoc Sebepoznání a sebepojetí - 7 -

8 Období: 5. ročník ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc zkoumá společenstva ve vybraných lokalitách regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů předvede v modelových osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození poskytne první pomoc objevuje rozmanitost přírodních podmínek na Zemi třídí organismy nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů nacvičuje způsoby odmítání návykových látek rozlišuje jednotlivé etapy vývoje lidského života orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození drobné úrazy a poranění první pomoc úrazová zábrana Země rostliny živočichové rovnováha význam vzájemné vztahy mezi organismy společenstva podnebí a počasí návykové látky a zdraví odmítání návykových látek hrací automaty a počítače základy lidské reprodukce vývoj jedince Environmentální Ekosystémy Seberegulace a sebeorganizace - 8 -

9 Období: 5. ročník účelné způsoby v ohrožujících zdraví a v modelových simulujících mimořádné události ohleduplné k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního mezi chlapci a děvčaty v daném věku seznamuje se s m v krizových ohleduplné k druhému pohlaví orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního mezi chlapci a děvčaty daného věku situace hromadného ohrožení partnerství rodičovství základy sexuální výchovy rodina a partnerství biologické a psychické změny v dospívání HIV, AIDS (cesty přenosu) etická stránka sexuality Psychohygiena Sociální rozvoj Poznávání lidí Sociální rozvoj Mezilidské vztahy - 9 -