nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o., Veškerou listovní poštu zasílejte pouze na adresu kanceláøe: KNIŽNÍ NABÍDKA JARO/LÉTO 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o., Veškerou listovní poštu zasílejte pouze na adresu kanceláøe: KNIŽNÍ NABÍDKA JARO/LÉTO 2008"

Transkript

1 LUXPRESS Malíøská 6, Praha 7 nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o., Veškerou listovní poštu zasílejte pouze na adresu kanceláøe: Luxpress spol. s r.o., Budova Kartografie, Fr. Køížka 1, Praha 7 tel./fax + záznamník ; mobil Internetový obchod: KNIŽNÍ NABÍDKA JARO/LÉTO 2008 PORTRÉTY osobnosti za mikrofonem Právì vyšla kniha Kniha obsahuje pøepis rozhovorù, které redaktoøi internetového AWrádia vedli bìhem let 2004 až 2007 s øadou výrazných osobností souèasného veøejného života. Jsme pøesvìdèeni, že budete mile pøekvapeni, s kým se na jejích stránkách setkáte. Zjistíte, že mnohé slavné osobnosti jsou velmi pøíjemní lidé, kteøí mají svoje radosti i starosti a doètete se to, co byste se z bulváru nikdy nedozvìdìli. Kniha je bohatì doplnìna fotografiemi. Z úvodu knihy: Osobnosti, s nimiž se setkáváme na stránkách této knihy, také pùsobí na veøejnosti a rovnìž se nìjakým zpùsobem pohybují na prknech, která znamenají svìt. Nìkoho z nich sleduje obecenstvo poèetné, jiného zas publikum ménì èetné, ale všechny spojuje možnost výraznìjšího pùsobení na jejich okolí. Jak se na nìkteré bude vzpomínat, zhodnotí možná až budoucí generace. Díky této knize máme možnost alespoò trošku je poznat, pøiblížit se k nim, zjistit jak pøemýšlejí, jak argumentují, jak jsou citliví a možná trochu nahlédneme i do jejich nitra. Více na str. 13

2 BIBLE STUDIUM BIBLE Edice PRÙVODCE ŽIVOTEM V èeské biblické literatuøe zatím ojedinìlé dílo. Biblický text, doplnìný studijními poznámkami, které Vás nauèí používat Bibli v každodenním životì. PRÙVODCE ŽIVOTEM se stal tisícùm ètenáøù nepostradatelnou pomùckou. V každém svazku najdete osnovy a pøehledy jednotlivých knih dùležité údaje o každé biblické knize výkladové poznámky mapky a schémata odkazy na paralelní místa jmenný a tématický index Celá edice PRÙVODCE ŽIVOTEM je rozvržena na 28 svazkù. Svazky si mùžete objednat jednotlivì nebo i celou edici. Upozoròujeme, že od nìkterých knih je už jen nìkolik málo výtiskù. Pokud Vám nìkterý svazek chybí, vèas si ho doplòte. Dotisk není možný! Novozákonní øada 9a Matoušovo evangelium 9b Markovo evangelium 9c Lukášovo evangelium 9d Janovo evangelium 9e Skutky apoštolù (Dìjiny poèátkù køes anské církve) 9f Pavlovy listy do Øíma a Korintu 9g Listy do Galacie, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky 9h Listy Timotejovi, Titovi, Filemonovi a Židùm 9i Listy Jakubùv, Petrovy, Janovy a Judùv 9j Zjevení Cena jednotlivých svazkù 65 Kè PŽ-NZ Komplet 10 svazkù celého Nového zákona sleva na 550 Kè

3 Starozákonní øada 9A První kniha Mojžíšova (Genesis) Kè 9B Druhá kniha Mojžíšova (Exodus) Kè 9C Tøetí kniha Mojžíšova (Leviticus) Kè 9D Ètvrtá kniha Mojžíšova (Numeri) Kè 9E Pátá kniha Mojžíšova (Deuteronomium) Kè 9F Jozue, Soudcù, Rút Kè 9G Knihy Samuelovy Kè 9H Knihy Královské Kè 9I Knihy letopisù (Paralipomenon) Kè 9J Ezdráš, Nehemjáš, Ester Kè 9K Jób...75 Kè 9L Žalmy Kè 9M Pøísloví, Kazatel, Píseò Šalomounova Kè 9N Izajáš...85 Kè 9O Jeremjáš, Pláè Kè 9P Ezechiel Kè 9Q Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos Kè 9R Abdiáš Malachiáš Kè PŽ SZ Komplet 18 svazkù celého Starého zákona sleva na 1600 Kè Celá edice SZ + NZ (28 svazkù) sleva na 1900 Kè Tento soubor je vhodný materiál pro sborové a farní knihovny a je také vítaným darem pro významné pøíležitosti (køest, životní jubileum, svatba apod.).

4 PRÙVODCE ŽIVOTEM ukázka, co všechno v jednotlivých knihách Bible najdete ÈASOVOU OSU DÙLEŽITÉ ÚDAJE O KNIZE OSNOVU PØEHLED KNIHY HLAVNÍ TÉMA KNIHY ODKAZY NA PARALELNÍ MÍSTA BIBLICKÝ TEXT VÝKLADOVÉ POZNÁMKY

5 PORTRÉTY OSOB MAPY INDEX OSOB A TÉMAT SCHÉMATA A VYSVÌTLIVKY

6 BIBLE STUDIUM BIBLE Obj. kód: SNC Z Nový zákon SLOVO NA CESTU Moderní pøeklad Nového zákona poøízený pro ty, kteøí se s Biblí ještì nikdy nesetkali. Text je revidovaný, doplnìný mapkami a tabulkami. Formát 115x200 mm, 432 stran Obj. kód: SNC Z cena 98 Kè DO VYPRODÁNÍ Kolektiv autorù KAPESNÍ PRÙVODCE NOVÝM ZÁKONEM Pøíruèka obsahuje struèné pøehledy a obsahy všech novozákonních knih, objasòuje pozadí jejich vzniku a pøedstavuje pisatele evangelií a epištol. Najdete v ní èetné mapky, tabulky a názorné pøehledy, které Vám pomohou lépe porozumìt novozákonním knihám. Formát B6, 96 str., cena 49 Kè Obj. èíslo: Kolektiv autorù BIBLE V HÁDANKÁCH A ODPOVÌDÍCH Kolektiv autorù shromáždil na 2000 otázek a odpovìdí, ve kterých zjistíme, jak mnohdy povrchnì èteme Bibli a kolik zajímavých pozoruhodných vìcí nám uniká. Knížka poskytuje nejenom užiteènou zábavu nad stránkami Bible, ale pro mnohé se mùže stát podnìtem k hlubšímu studiu. Oproti pùvodnímu vydání jsou na konci i hádanky pro nejmenší dìti, které se zaèínají s biblickými pøíbìhy seznamovat. Obj. èíslo: 0097, formát A5, šitá vazba, 248 str., cena 165 Kè DO VYPRODÁNÍ

7 VÍRA DUCHOVNÍ ŽIVOT Max Lucado NA KOVADLINÌ VYJDE V BØEZNU Max Lucado je bez nadsázky jedním z nejètenìjších souèasných køes anských autorù. Sedmapadesát knih, které dosud vydal, dosáhly témìø 30 milionù výtiskù. Kniha Na kovadlinì vyšla poprvé v roce 1985 jako sbírka drobných èlánkù, které jako mladý kazatel psal pro místní sborový bulletin. K této knize píše: Nikdy jsem si nepøedstavoval, že budu spisovatelem. Opravdu nikdy. Slova v této knize, berte pouze jako myšlenky, které jsem zaznamenával tak, jak vycházely z mého srdce. Autor pøivádí ètenáøe do kováøovy dílny, ve které se ve skuteènosti každý z nás nachází. Buï se povalujeme nìkde v koutì jako nepoužitelní, nebo se nacházíme v rukách Mistra, který na nás na kovadlinì pracuje, anebo jsme již pøipraveni k použití. Ètenáø záhy pochopí, co má apoštol Pavel na mysli, když píše o nástroji vznešeném a uvìdomí si, jak se jím mùže stát. Stejnì jako pøedcházející Lucadovy knihy, které jsou v èeštinì k dispozici, bude i tato nová k povzbuzení, osvìžení a radosti. 160 stran, 11,5x19 cm, brož., šitá vazba Obj. èíslo 00121, pøedpokládaná cena 170 Kè Jiøí Drejnar BOŽÍ STOPY NA CESTÌ CÍRKVE Zatím jediná publikace, která ve struènosti pøedstavuje poèátky a vývoj církve adventistù s.d. v Èechách. Autor ètenáøi pøibližuje vznik adventismu v zahranièí, ukazuje na to, jak na konci 19. století vstoupil do Èech a jak se pøevážnì v nepøíznivých podmínkách za rakouské monarchie, dvou svìtových válek a pozdìji vlády komunismu rozvíjel. O zkušenostech a zápasech tìch, kteøí se na rùstu církve v prùbìhu více než jednoho sta let podíleli, svìdèí èetné dokumenty, kterými jsou zprávy doloženy. Kniha je nejenom dokladem o Boží dobrotì a vìrnosti, kterou zakladatelé adventismu v Èechách zakoušeli, ale také svìdectvím o jejich smìlé víøe a obìtavosti, které by mìly být vlastnictvím i církve souèasné. 128 stran, 15x21 cm, brož. VYJDE V KVÌTNU Obj. èíslo 00123, pøedpokládaná cena 128 Kè Jiøí Drejnar VÍRA A JEJÍ ZRCADLENÍ NOVINKA NOVINKA Víra se utváøí z osobních zkušeností s živým Bohem, který se lidstvu pøedstavil jako láska, spravedlnost a pravda. Je støedem celé biblické zvìsti a takto je pøedstaven i v kázáních, èláncích a zkušenostech, které tato kniha obsahuje. Když Jej budete poznávat, pak získáte v životì to nejcennìjší nadìji a jistotu ukrytou ve slovì Vìøím Formát A5, 288 str., vazba šitá Obj. è , cena 198 Kè

8 Max Lucado KDYŽ TÌ BÙH NÌŽNÌ VOLÁ TVÝM JMÉNEM Co se stane, když otevøeš své srdce nadìji? Nìkde uprostøed, mezi stránkami této knihy a stránkami tvého srdce, mluví Bùh. A nìžnì tì volá tvým jménem. Když budeš listovat v této knize, tak peèlivì naslouchej. Naslouchej nìžnému hlasu Otce, který chce rozehnat všechny tvé pochybnosti, starosti, únavu a beznadìj. Budeš slyšet opravdu tvé jméno, a bude ho vyslovovat ten, který tì miluje více, než se odvážíš pomyslit. Naslouchej a uè se znovu doufat. Formát 114x190, šitá vazba, 244 str. Obj. èíslo 00109, cena 190 Kè Max Lucado ON I DNES ODVALUJE KAMENY Není èlovìk, na jehož životní cestì by se jako nepøekonatelná pøekážka neobjevil nìjaký vìtší èi menší kámen. V takových situacích se neubráníme otázkám, které sice nìkdy zùstávají nevysloveny, pøesto však pálí v duši: Má mùj život vùbec smysl? Jestli existuje Bùh, záleží mu na mnì? Nejsou moje modlitby zbyteèné? Existuje vùbec nìkdo, kdo by mnì pomohl? Bùh nám v Ježíši Kristu nabízí pomoc a nechce, abychom žili v temném hrobì jakéhokoliv otroctví. Formát 114x190, šitá vazba, 274 str. Obj. èíslo 00104, cena 190 Kè Max Lucado POTLESK NEBES Je možné prožívat radost, kterou nelze udusit? Je možné získat pokoj, který nelze ztratit? Je možné nalézt štìstí, které nemùže být nièím ohroženo? Max Lucado to vše nalezl a i s Vámi se chce o své zkušenosti podìlit. Jeho kniha je víc než jen návod, jak tyto trvalé hodnoty získat. Bez nadsázky lze øíci, že soustøedìný ètenáø se nad stránkami této knihy setkává s živým a skuteèným Dárcem radosti a pokoje. Formát B6, 220 str. Obj. èíslo: 0071 cena 116 Kè Georgie Knight BYL JSEM DOKONALÝ V této jedineèné studii (høíchu a spasení) strhujícím podáním vzpomíná na svùj zápas se zákonictvím. Na pozadí osobních zkušeností pøedkládá nejzákladnìjší myšlenky vztahující se k otázce spasení: Co znamená høích? Co je pokušení? Co je zákon? Co znamená být spasen? Co znamená být dokonalý? S neobvyklou otevøeností se obrací na ètenáøe s osobním vyznáním. George R. Knight je profesorem církevních dìjin na Andrews University v Berrien Springs, Michigan, USA. V závìru knihy je ke každé kapitole nìkolik studijních otázek. Obj. èíslo 00105, formát A5, papeback, 88 str., cena 120 Kè

9 Josh McDowel VÍCE NEŽ TESAØ K populární publikaci je pøipojen úplný text Lukášova evangelia. Knížka je vhodná pro ty, kteøí mají nad osobou Ježíše Krista velké otazníky. Formát A6, 180 str. Obj. èíslo: 0074 cena 29 Kè Jiøina Kubíková PRACUJE BÙH TAKÉ DNES? I dnes je Bùh živý, osobní, pùsobí mezi námi a pracuje v životì každého z nás. To dokládají zkušenosti dnešních mužù a žen. Formát B6, 62 str. Obj. èíslo: 0047 cena 35 Kè Gertruda Wasserzugová CO ØÍKÁ BIBLE o znameních a zázracích? Lidé touží zažít nìco neobvyklého a vidìt nìco mimoøádného. Tento postoj zastávají i mnozí vìøící. Knížka konfrontuje zázraky s hlubokou køes anskou vírou. Formát A6, 32 str. Obj. èíslo: 0038 cena 15 Kè Christian A. Schwarz PØIROZENÝ RÙST CÍRKVE Kniha podává statisticky nejvýznamnìjší prùzkum o rùstu církve. Její soustøedìné studium vede k pochopení, že Bùh si pøeje, aby jeho církev rostla a aby dokázala uvolnit potenciál, který se v ní skrývá. Na knihu poskytujeme knihkupcùm a jednotlivcùm pøi odbìru více kusù slevu. Formát 175 x 245 mm, pevná laminovaná vazba, 128 str. Obj. èíslo: 0082 cena 290 Kè

10 RODINA SPOLEÈNOST MLÁDEŽ DÌTI Chris Wright ŽIVOTNÍ PROBLÉMY oèima køes anù Pro uèitele: Komplet (uèebnice + metod. materiál) Obj. èíslo: 0088 cena 400 Kè Pro žáky: Uèebnice formát 265x185, 100 stran s barevnými ilustracemi, šitá vazba, laminovaná obálka. Obj. èíslo: 0086 cena 210 Kè Každý, kdo pracuje s mládeží, již pøi nahlédnutí do obsahu publikace pozná, že je to kniha, která se stane jeho nepostradatelnou pomùckou. Pro pedagogy a vychovatele je k uèebnici vydán ve zvláštním svazku pracovní a doplòkový metodický materiál. Autor uèebnice Chris Wright vidí, že souèasná spoleènost èelí problémùm, které døívìjší generace neznaly. Jako zkušený køes anský pedagog ví, že mladí lidé v dospívání procházejí zmìnami a jsou zmateni sami nad sebou l l l l l l hledají idoly a vzory, ignorují správné øazení životních hodnot, odmítají autoritu rodièù a uèitelù, v závislosti na alkoholu a drogách ztrácejí svobodu, znevažují hodnotu rodiny a manželské vìrnosti, podceòují duchovní hodnoty. Jako vychovatel vidí, že èasto bezradnì hledají odpovìï na otázky, které je provokují: l jak trávit èas, l jak reagovat na lidi, l jak se vypoøádat s nepoctivostí, l za co utratit peníze, l jaký smysl má život. Ladislav Lenz, Olga Križová ETICKÁ VÝCHOVA 1 Obj. kód EV1 cena 150 Kè Obsahem prvního dílu jsou témata: Komunikace, Dùstojnost èlovìka sebeúcta, Pozitivní hodnocení druhých, Vyjádøení a komunikace citù, Tvoøivost a iniciativa, Empatie, Asertivita, Reálné a zobrazené vzory, Spolupráce a pomoc, Darování a dìlení se. ETICKÁ VÝCHOVA 2 Obj. kód EV2 cena cca 120 Kè Druhý svazek obsahuje následující oddíly: Etika, Lidské hodnoty, Ekonomické hodnoty.

11 RODINA SPOLEÈNOST MLÁDEŽ DÌTI Ladislav Lenz, Eva Ivanová ETICKÁ VÝCHOVA 3 Obj. èíslo EV3 cena 140 Kè Tøetí svazek obsahuje tøi oddíly: Rodina, ve které žiji, Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu a Etické aspekty ochrany pøírody. Publikace lze využít pøi rùzných zájmových èinnostech s dìtmi a mládeží, protože jednotlivé aktivity mají srovnatelnou dimenzi s ostatními knihami rùzných psychoher a podobné literatury. ETICKÁ VÝCHOVA soubor Soubor všech tøí svazkù Obj. kód EV KOMPL cena 340 Kè Marie Frydrychová MALÁ ŠKOLA LÁSKY aneb Jak nebýt všichni proti všem Revidovaný bestseller poslední dekády minulého století. Kniha pùvodnì vznikla na základì úspìšnì odvysílaných relací rozhlasové misijní stanice Trans World Radio. Na èetné žádosti autorka svolila k novému vydání a aby oslovila dnešní mladé lidi pùvodní text doplnila a upravila. Autorka øíká: Byla jsem tehdy mladá a mìla jsem mnoho otázek, na které nikdo neodpovídal. A tak jsem zaèala hledat odpovìdi sama. Jak se jí to podaøilo musíte posoudit sami. Obj. èíslo: 0098 cena 150 Kè Zuzana Veèeøová SLUNÍÈKO A MY DÌTI DO VYPRODÁNÍ Bohatì ilustrovaná kniha pøibližuje dìtem pøijatelným zpùsobem astronomické a fyzikální informace o Slunci a jeho vztahu k nám a pøírodì. Formát B5, pevná laminovaná vazba, 62 stran Obj. èíslo: 0041 cena 45 Kè DO VYPRODÁNÍ

12 POEZIE HUDBA Alois Volkman PTÁM SE SVÝCH SLOV Verše známého mistra zkratky. Mnohé z nich byly v dobì totality psány pouze do šuplíku. Soubor 60 volných listù v deskách Obj. èíslo: 0004 cena 10 Kè Alois Volkman ZNOVUZROZENÍ Poezie, která odráží autorovu hlubokou osobní zkušenost. Soubor 60 volných listù v deskách Obj. èíslo: 0005 cena 10 Kè Alois Volkman TERÈETO Všichni, kteøí si oblíbili poezii MUDr. A. Volkmana mají novou pøíležitost, aby si svou sbírku rozšíøili o další svazek. Nová sbírka má 6 oddílù: Pravda nenávist plodí; Poèítat s druhým; Paradoxy stárnoucího muže; Na hladinì druhé mízy; Pøírodní; Múza. Obj.è , cena 79 Kè Petr Chroust CD 1 TAGE KOMMEN, TAGE GEHEN (Dny pøicházejí, dny odcházejí) CD 2 WORTLOS (Beze slov) Velké èásti veøejnosti známý køes anský hudebník žijící v Nìmecku, nabízí na 2 CD svoji nejnovìjší tvorbu písní, které v instrumentální podobì pøedkládá všem, kteøí si rádi poslechnou klidnou hudbu k relaxaci a pøi chvílích osobního ztišení. Na každém CD je nahrávka 12 písní, upravených pro sólové housle s doprovodem Keyboardu. CD lze koupit jednotlivì. Rabat pro knihkupce NE Obj. èíslo CD , cena 190 Kè Obj. èíslo CD , cena 190 Kè Ukázky hudby:

13 DÁRKOVÉ PUBLIKACE PORTRÉTY osobnosti za mikrofonem Instituce AWrádio je známá, ale možná mnozí vìdí jen velmi málo o jeho èinnosti a aktivitách. Z tìchto dùvodù vznikl i projekt vydat knižnì alespoò malou èást jeho produkce. Portréty je kniha rozhovorù se zajímavými osobnostmi èeské vìdy, kultury, veøejného života a sportu, bohatì doplnìna barevnými fotografiemi. Pøedstavuje nejen jejich práci, ale snaží se dopátrat i hlubší motivace, kterou jsou vedeni ve svém životì. Rozhovor poskytla Renata Balcarová, Petr Fejk, Tomáš Hanák, Ladislav Jakl, Otakar Jiránek, Jan Kodeš, Josef Koutecký, Iva Kubelková, Noel Lehoko, Václav Malý, Jitka Moravcová, Radim Passer, Štìpán Rak, Jiøí Suchý, Jaroslav Svìcený, Jan Šibík, Jiøina Šiklová, Pavel Šimek, Olga Šípková, Jakub Trojan, David Vávra, Roman Vojtek, Alois Volkman, Vítìzslav Vurst, Ivan Vyskoèil, Bohuslav Zámeèník, Robert Záruba. 280 stran, 18,5 x 22,6 cm, brož., šitá vazba Obj. èíslo 00122, cena 320 Kè Bedøich Jetelina KLUB ANONYMNÍCH PORUŠOVAÈÙ SLIBÙ!!! Výzva pro všechny, kteøí mají rádi vtipné, provokativní, a pøesto smysluplné texty!!! Možná, že jste ji na pultu již zahlédli, ale blíže jste si ji neprohlédli. Nyní máte možnost objednat si ji a poštou dostat až domù. O co je její titulní strana skromnìjší, o to je její obsah hodnotnìjší. Vtipný text provokuje k hlubšímu zamyšlení. Úvahy, fejetony a eseje jemnì vybízejí k úvahám nad všedními vìcmi a prožitky každodenního života. Autor, se zabývá oblastí komunikace a øídí internetové AWrádio. Formát 11,5 x19,5 cm, 96 str., pevná laminovaná vazba Obj. è , cena 125 Kè SLEVA na 45 Kè Josef Kubièík POSTØEHY ZBLÍZKA A POHLEDY DO DÁLKY Dárková publikace krátkých zamyšlení autora. Citáty jsou urèeny pro široký okruh lidí, kterým není køes anské poselství lhostejné, ale mohou dokonce oslovit i ty, kteøí nemají s køes anstvím nic spoleèného. Formát A5, paperback, 136 str. Obj. èíslo 0099, cena 150 Kè DO VYPRODÁNÍ

14 Max Fischel MOUDROST OÈIMA MOUDRÝCH BLÁZNÙ ŠAŠKÙ Autor do knihy uložil s bøitkým vtipem formulované postøehy o hlouposti, vidìné bìhem dìjin oèima moudrých bláznù šaškù. Text je doplnìn barevnými fotografiemi soch šaškù, které rukou autora knihy od roku 1972 vznikaly. formát 170x170 mm, pevná vazba, 86 str., dárkové provedení Obj. èíslo: 00102,cena 249 Kè SLEVA na 150 Kè Tyto malé brožury jsou urèeny všem, kteøí se dokáží v dnešní uspìchané a èasto povrchní dobì na chvíli zastavit a zamyslet, kteøí se snaží lépe poznat sami sebe, kteøí hledají v životì dùležitost pøátelství, tak èasto podceòované a zbavené svého pùvodního významu. Jsou urèeny pro všechny, kteøí byli zklamáni a kteøí potøebují získat novou nadìji. Jsou pro ty, kteøí se rádi smìjí a umí se zasmát i sami sobì. Jsou urèeny pro ty, kteøí svým známým rádi udìlají malým dárkem radost. Potøebujete nìkoho potìšit, chcete mu dát malý dárek? Potkali jste se náhodnì s nìkým, komu chcete vìnovat malou pozornost? Nabídnìte mu nìkterý ze sešitkù této série, ve kterém najde krátké èlánky, citáty, zamyšlení. A koneènì, vy sami si potøebujete udìlat taky radost, ne? DO VYPRODÁNÍ formát 10,5 x 14,5 cm, 16 str., barev. lamin. obálka, cena 20 Kè/ks OÈ TI V ŽIVOTÌ JDE? Obj. èíslo: CHCI BÝT Š ASTNÝ A BOHATÝ Obj. èíslo: OBJEV SÁM SEBE Obj. èíslo: PROMIÒ, JE MI LÍTO Obj. èíslo: PROÈ SE DÌJE, CO SE DÌJE? Obj. èíslo: V SOUKOLÍ ŽIVOTA zkrátka se nìkdy i nevede Obj. èíslo: DOKÁŽEŠ MNOHEM VÍC Obj. èíslo: SMÍCH aneb proè víra a humor patøí k sobì Obj. èíslo: 00114

15 KALENDÁØE POHLEDNICE S BOHEM JE Š ASTNÝ KAŽDÝ DEN 2009 Kalendáø obsahuje 12 barevných snímkù s biblickým textem a citátem. V kalendáriu je místo na poznámky. Po odtržení listu a vystøižení obrázku, získáte barevný dopisní papír. Text z pøední strany je otištìn i na zadní. Obj. èíslo cena 105 Kè MÙŽETE JIŽ OBJEDNÁVAT POHLEDNICE s reprodukcemi obrazù možno použít jako novoroèenky Rozmìr 10,5 x 20,5 cm Obj. èíslo: 0058 cena 5 Kè Pf POHLEDNICE s pøírodními motivy a biblickým veršem asi 30 druhù. Rozmìr 10,5 X 15,5 cm Obj. èíslo: 0085 cena 4 Kè (pouze ukázka)