nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o., Veškerou listovní poštu zasílejte pouze na adresu kanceláøe: KNIŽNÍ NABÍDKA JARO/LÉTO 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o., Veškerou listovní poštu zasílejte pouze na adresu kanceláøe: KNIŽNÍ NABÍDKA JARO/LÉTO 2008"

Transkript

1 LUXPRESS Malíøská 6, Praha 7 nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o., Veškerou listovní poštu zasílejte pouze na adresu kanceláøe: Luxpress spol. s r.o., Budova Kartografie, Fr. Køížka 1, Praha 7 tel./fax + záznamník ; mobil Internetový obchod: KNIŽNÍ NABÍDKA JARO/LÉTO 2008 PORTRÉTY osobnosti za mikrofonem Právì vyšla kniha Kniha obsahuje pøepis rozhovorù, které redaktoøi internetového AWrádia vedli bìhem let 2004 až 2007 s øadou výrazných osobností souèasného veøejného života. Jsme pøesvìdèeni, že budete mile pøekvapeni, s kým se na jejích stránkách setkáte. Zjistíte, že mnohé slavné osobnosti jsou velmi pøíjemní lidé, kteøí mají svoje radosti i starosti a doètete se to, co byste se z bulváru nikdy nedozvìdìli. Kniha je bohatì doplnìna fotografiemi. Z úvodu knihy: Osobnosti, s nimiž se setkáváme na stránkách této knihy, také pùsobí na veøejnosti a rovnìž se nìjakým zpùsobem pohybují na prknech, která znamenají svìt. Nìkoho z nich sleduje obecenstvo poèetné, jiného zas publikum ménì èetné, ale všechny spojuje možnost výraznìjšího pùsobení na jejich okolí. Jak se na nìkteré bude vzpomínat, zhodnotí možná až budoucí generace. Díky této knize máme možnost alespoò trošku je poznat, pøiblížit se k nim, zjistit jak pøemýšlejí, jak argumentují, jak jsou citliví a možná trochu nahlédneme i do jejich nitra. Více na str. 13

2 BIBLE STUDIUM BIBLE Edice PRÙVODCE ŽIVOTEM V èeské biblické literatuøe zatím ojedinìlé dílo. Biblický text, doplnìný studijními poznámkami, které Vás nauèí používat Bibli v každodenním životì. PRÙVODCE ŽIVOTEM se stal tisícùm ètenáøù nepostradatelnou pomùckou. V každém svazku najdete osnovy a pøehledy jednotlivých knih dùležité údaje o každé biblické knize výkladové poznámky mapky a schémata odkazy na paralelní místa jmenný a tématický index Celá edice PRÙVODCE ŽIVOTEM je rozvržena na 28 svazkù. Svazky si mùžete objednat jednotlivì nebo i celou edici. Upozoròujeme, že od nìkterých knih je už jen nìkolik málo výtiskù. Pokud Vám nìkterý svazek chybí, vèas si ho doplòte. Dotisk není možný! Novozákonní øada 9a Matoušovo evangelium 9b Markovo evangelium 9c Lukášovo evangelium 9d Janovo evangelium 9e Skutky apoštolù (Dìjiny poèátkù køes anské církve) 9f Pavlovy listy do Øíma a Korintu 9g Listy do Galacie, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky 9h Listy Timotejovi, Titovi, Filemonovi a Židùm 9i Listy Jakubùv, Petrovy, Janovy a Judùv 9j Zjevení Cena jednotlivých svazkù 65 Kè PŽ-NZ Komplet 10 svazkù celého Nového zákona sleva na 550 Kè

3 Starozákonní øada 9A První kniha Mojžíšova (Genesis) Kè 9B Druhá kniha Mojžíšova (Exodus) Kè 9C Tøetí kniha Mojžíšova (Leviticus) Kè 9D Ètvrtá kniha Mojžíšova (Numeri) Kè 9E Pátá kniha Mojžíšova (Deuteronomium) Kè 9F Jozue, Soudcù, Rút Kè 9G Knihy Samuelovy Kè 9H Knihy Královské Kè 9I Knihy letopisù (Paralipomenon) Kè 9J Ezdráš, Nehemjáš, Ester Kè 9K Jób...75 Kè 9L Žalmy Kè 9M Pøísloví, Kazatel, Píseò Šalomounova Kè 9N Izajáš...85 Kè 9O Jeremjáš, Pláè Kè 9P Ezechiel Kè 9Q Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos Kè 9R Abdiáš Malachiáš Kè PŽ SZ Komplet 18 svazkù celého Starého zákona sleva na 1600 Kè Celá edice SZ + NZ (28 svazkù) sleva na 1900 Kè Tento soubor je vhodný materiál pro sborové a farní knihovny a je také vítaným darem pro významné pøíležitosti (køest, životní jubileum, svatba apod.).

4 PRÙVODCE ŽIVOTEM ukázka, co všechno v jednotlivých knihách Bible najdete ÈASOVOU OSU DÙLEŽITÉ ÚDAJE O KNIZE OSNOVU PØEHLED KNIHY HLAVNÍ TÉMA KNIHY ODKAZY NA PARALELNÍ MÍSTA BIBLICKÝ TEXT VÝKLADOVÉ POZNÁMKY

5 PORTRÉTY OSOB MAPY INDEX OSOB A TÉMAT SCHÉMATA A VYSVÌTLIVKY

6 BIBLE STUDIUM BIBLE Obj. kód: SNC Z Nový zákon SLOVO NA CESTU Moderní pøeklad Nového zákona poøízený pro ty, kteøí se s Biblí ještì nikdy nesetkali. Text je revidovaný, doplnìný mapkami a tabulkami. Formát 115x200 mm, 432 stran Obj. kód: SNC Z cena 98 Kè DO VYPRODÁNÍ Kolektiv autorù KAPESNÍ PRÙVODCE NOVÝM ZÁKONEM Pøíruèka obsahuje struèné pøehledy a obsahy všech novozákonních knih, objasòuje pozadí jejich vzniku a pøedstavuje pisatele evangelií a epištol. Najdete v ní èetné mapky, tabulky a názorné pøehledy, které Vám pomohou lépe porozumìt novozákonním knihám. Formát B6, 96 str., cena 49 Kè Obj. èíslo: Kolektiv autorù BIBLE V HÁDANKÁCH A ODPOVÌDÍCH Kolektiv autorù shromáždil na 2000 otázek a odpovìdí, ve kterých zjistíme, jak mnohdy povrchnì èteme Bibli a kolik zajímavých pozoruhodných vìcí nám uniká. Knížka poskytuje nejenom užiteènou zábavu nad stránkami Bible, ale pro mnohé se mùže stát podnìtem k hlubšímu studiu. Oproti pùvodnímu vydání jsou na konci i hádanky pro nejmenší dìti, které se zaèínají s biblickými pøíbìhy seznamovat. Obj. èíslo: 0097, formát A5, šitá vazba, 248 str., cena 165 Kè DO VYPRODÁNÍ

7 VÍRA DUCHOVNÍ ŽIVOT Max Lucado NA KOVADLINÌ VYJDE V BØEZNU Max Lucado je bez nadsázky jedním z nejètenìjších souèasných køes anských autorù. Sedmapadesát knih, které dosud vydal, dosáhly témìø 30 milionù výtiskù. Kniha Na kovadlinì vyšla poprvé v roce 1985 jako sbírka drobných èlánkù, které jako mladý kazatel psal pro místní sborový bulletin. K této knize píše: Nikdy jsem si nepøedstavoval, že budu spisovatelem. Opravdu nikdy. Slova v této knize, berte pouze jako myšlenky, které jsem zaznamenával tak, jak vycházely z mého srdce. Autor pøivádí ètenáøe do kováøovy dílny, ve které se ve skuteènosti každý z nás nachází. Buï se povalujeme nìkde v koutì jako nepoužitelní, nebo se nacházíme v rukách Mistra, který na nás na kovadlinì pracuje, anebo jsme již pøipraveni k použití. Ètenáø záhy pochopí, co má apoštol Pavel na mysli, když píše o nástroji vznešeném a uvìdomí si, jak se jím mùže stát. Stejnì jako pøedcházející Lucadovy knihy, které jsou v èeštinì k dispozici, bude i tato nová k povzbuzení, osvìžení a radosti. 160 stran, 11,5x19 cm, brož., šitá vazba Obj. èíslo 00121, pøedpokládaná cena 170 Kè Jiøí Drejnar BOŽÍ STOPY NA CESTÌ CÍRKVE Zatím jediná publikace, která ve struènosti pøedstavuje poèátky a vývoj církve adventistù s.d. v Èechách. Autor ètenáøi pøibližuje vznik adventismu v zahranièí, ukazuje na to, jak na konci 19. století vstoupil do Èech a jak se pøevážnì v nepøíznivých podmínkách za rakouské monarchie, dvou svìtových válek a pozdìji vlády komunismu rozvíjel. O zkušenostech a zápasech tìch, kteøí se na rùstu církve v prùbìhu více než jednoho sta let podíleli, svìdèí èetné dokumenty, kterými jsou zprávy doloženy. Kniha je nejenom dokladem o Boží dobrotì a vìrnosti, kterou zakladatelé adventismu v Èechách zakoušeli, ale také svìdectvím o jejich smìlé víøe a obìtavosti, které by mìly být vlastnictvím i církve souèasné. 128 stran, 15x21 cm, brož. VYJDE V KVÌTNU Obj. èíslo 00123, pøedpokládaná cena 128 Kè Jiøí Drejnar VÍRA A JEJÍ ZRCADLENÍ NOVINKA NOVINKA Víra se utváøí z osobních zkušeností s živým Bohem, který se lidstvu pøedstavil jako láska, spravedlnost a pravda. Je støedem celé biblické zvìsti a takto je pøedstaven i v kázáních, èláncích a zkušenostech, které tato kniha obsahuje. Když Jej budete poznávat, pak získáte v životì to nejcennìjší nadìji a jistotu ukrytou ve slovì Vìøím Formát A5, 288 str., vazba šitá Obj. è , cena 198 Kè

8 Max Lucado KDYŽ TÌ BÙH NÌŽNÌ VOLÁ TVÝM JMÉNEM Co se stane, když otevøeš své srdce nadìji? Nìkde uprostøed, mezi stránkami této knihy a stránkami tvého srdce, mluví Bùh. A nìžnì tì volá tvým jménem. Když budeš listovat v této knize, tak peèlivì naslouchej. Naslouchej nìžnému hlasu Otce, který chce rozehnat všechny tvé pochybnosti, starosti, únavu a beznadìj. Budeš slyšet opravdu tvé jméno, a bude ho vyslovovat ten, který tì miluje více, než se odvážíš pomyslit. Naslouchej a uè se znovu doufat. Formát 114x190, šitá vazba, 244 str. Obj. èíslo 00109, cena 190 Kè Max Lucado ON I DNES ODVALUJE KAMENY Není èlovìk, na jehož životní cestì by se jako nepøekonatelná pøekážka neobjevil nìjaký vìtší èi menší kámen. V takových situacích se neubráníme otázkám, které sice nìkdy zùstávají nevysloveny, pøesto však pálí v duši: Má mùj život vùbec smysl? Jestli existuje Bùh, záleží mu na mnì? Nejsou moje modlitby zbyteèné? Existuje vùbec nìkdo, kdo by mnì pomohl? Bùh nám v Ježíši Kristu nabízí pomoc a nechce, abychom žili v temném hrobì jakéhokoliv otroctví. Formát 114x190, šitá vazba, 274 str. Obj. èíslo 00104, cena 190 Kè Max Lucado POTLESK NEBES Je možné prožívat radost, kterou nelze udusit? Je možné získat pokoj, který nelze ztratit? Je možné nalézt štìstí, které nemùže být nièím ohroženo? Max Lucado to vše nalezl a i s Vámi se chce o své zkušenosti podìlit. Jeho kniha je víc než jen návod, jak tyto trvalé hodnoty získat. Bez nadsázky lze øíci, že soustøedìný ètenáø se nad stránkami této knihy setkává s živým a skuteèným Dárcem radosti a pokoje. Formát B6, 220 str. Obj. èíslo: 0071 cena 116 Kè Georgie Knight BYL JSEM DOKONALÝ V této jedineèné studii (høíchu a spasení) strhujícím podáním vzpomíná na svùj zápas se zákonictvím. Na pozadí osobních zkušeností pøedkládá nejzákladnìjší myšlenky vztahující se k otázce spasení: Co znamená høích? Co je pokušení? Co je zákon? Co znamená být spasen? Co znamená být dokonalý? S neobvyklou otevøeností se obrací na ètenáøe s osobním vyznáním. George R. Knight je profesorem církevních dìjin na Andrews University v Berrien Springs, Michigan, USA. V závìru knihy je ke každé kapitole nìkolik studijních otázek. Obj. èíslo 00105, formát A5, papeback, 88 str., cena 120 Kè

9 Josh McDowel VÍCE NEŽ TESAØ K populární publikaci je pøipojen úplný text Lukášova evangelia. Knížka je vhodná pro ty, kteøí mají nad osobou Ježíše Krista velké otazníky. Formát A6, 180 str. Obj. èíslo: 0074 cena 29 Kè Jiøina Kubíková PRACUJE BÙH TAKÉ DNES? I dnes je Bùh živý, osobní, pùsobí mezi námi a pracuje v životì každého z nás. To dokládají zkušenosti dnešních mužù a žen. Formát B6, 62 str. Obj. èíslo: 0047 cena 35 Kè Gertruda Wasserzugová CO ØÍKÁ BIBLE o znameních a zázracích? Lidé touží zažít nìco neobvyklého a vidìt nìco mimoøádného. Tento postoj zastávají i mnozí vìøící. Knížka konfrontuje zázraky s hlubokou køes anskou vírou. Formát A6, 32 str. Obj. èíslo: 0038 cena 15 Kè Christian A. Schwarz PØIROZENÝ RÙST CÍRKVE Kniha podává statisticky nejvýznamnìjší prùzkum o rùstu církve. Její soustøedìné studium vede k pochopení, že Bùh si pøeje, aby jeho církev rostla a aby dokázala uvolnit potenciál, který se v ní skrývá. Na knihu poskytujeme knihkupcùm a jednotlivcùm pøi odbìru více kusù slevu. Formát 175 x 245 mm, pevná laminovaná vazba, 128 str. Obj. èíslo: 0082 cena 290 Kè

10 RODINA SPOLEÈNOST MLÁDEŽ DÌTI Chris Wright ŽIVOTNÍ PROBLÉMY oèima køes anù Pro uèitele: Komplet (uèebnice + metod. materiál) Obj. èíslo: 0088 cena 400 Kè Pro žáky: Uèebnice formát 265x185, 100 stran s barevnými ilustracemi, šitá vazba, laminovaná obálka. Obj. èíslo: 0086 cena 210 Kè Každý, kdo pracuje s mládeží, již pøi nahlédnutí do obsahu publikace pozná, že je to kniha, která se stane jeho nepostradatelnou pomùckou. Pro pedagogy a vychovatele je k uèebnici vydán ve zvláštním svazku pracovní a doplòkový metodický materiál. Autor uèebnice Chris Wright vidí, že souèasná spoleènost èelí problémùm, které døívìjší generace neznaly. Jako zkušený køes anský pedagog ví, že mladí lidé v dospívání procházejí zmìnami a jsou zmateni sami nad sebou l l l l l l hledají idoly a vzory, ignorují správné øazení životních hodnot, odmítají autoritu rodièù a uèitelù, v závislosti na alkoholu a drogách ztrácejí svobodu, znevažují hodnotu rodiny a manželské vìrnosti, podceòují duchovní hodnoty. Jako vychovatel vidí, že èasto bezradnì hledají odpovìï na otázky, které je provokují: l jak trávit èas, l jak reagovat na lidi, l jak se vypoøádat s nepoctivostí, l za co utratit peníze, l jaký smysl má život. Ladislav Lenz, Olga Križová ETICKÁ VÝCHOVA 1 Obj. kód EV1 cena 150 Kè Obsahem prvního dílu jsou témata: Komunikace, Dùstojnost èlovìka sebeúcta, Pozitivní hodnocení druhých, Vyjádøení a komunikace citù, Tvoøivost a iniciativa, Empatie, Asertivita, Reálné a zobrazené vzory, Spolupráce a pomoc, Darování a dìlení se. ETICKÁ VÝCHOVA 2 Obj. kód EV2 cena cca 120 Kè Druhý svazek obsahuje následující oddíly: Etika, Lidské hodnoty, Ekonomické hodnoty.

11 RODINA SPOLEÈNOST MLÁDEŽ DÌTI Ladislav Lenz, Eva Ivanová ETICKÁ VÝCHOVA 3 Obj. èíslo EV3 cena 140 Kè Tøetí svazek obsahuje tøi oddíly: Rodina, ve které žiji, Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu a Etické aspekty ochrany pøírody. Publikace lze využít pøi rùzných zájmových èinnostech s dìtmi a mládeží, protože jednotlivé aktivity mají srovnatelnou dimenzi s ostatními knihami rùzných psychoher a podobné literatury. ETICKÁ VÝCHOVA soubor Soubor všech tøí svazkù Obj. kód EV KOMPL cena 340 Kè Marie Frydrychová MALÁ ŠKOLA LÁSKY aneb Jak nebýt všichni proti všem Revidovaný bestseller poslední dekády minulého století. Kniha pùvodnì vznikla na základì úspìšnì odvysílaných relací rozhlasové misijní stanice Trans World Radio. Na èetné žádosti autorka svolila k novému vydání a aby oslovila dnešní mladé lidi pùvodní text doplnila a upravila. Autorka øíká: Byla jsem tehdy mladá a mìla jsem mnoho otázek, na které nikdo neodpovídal. A tak jsem zaèala hledat odpovìdi sama. Jak se jí to podaøilo musíte posoudit sami. Obj. èíslo: 0098 cena 150 Kè Zuzana Veèeøová SLUNÍÈKO A MY DÌTI DO VYPRODÁNÍ Bohatì ilustrovaná kniha pøibližuje dìtem pøijatelným zpùsobem astronomické a fyzikální informace o Slunci a jeho vztahu k nám a pøírodì. Formát B5, pevná laminovaná vazba, 62 stran Obj. èíslo: 0041 cena 45 Kè DO VYPRODÁNÍ

12 POEZIE HUDBA Alois Volkman PTÁM SE SVÝCH SLOV Verše známého mistra zkratky. Mnohé z nich byly v dobì totality psány pouze do šuplíku. Soubor 60 volných listù v deskách Obj. èíslo: 0004 cena 10 Kè Alois Volkman ZNOVUZROZENÍ Poezie, která odráží autorovu hlubokou osobní zkušenost. Soubor 60 volných listù v deskách Obj. èíslo: 0005 cena 10 Kè Alois Volkman TERÈETO Všichni, kteøí si oblíbili poezii MUDr. A. Volkmana mají novou pøíležitost, aby si svou sbírku rozšíøili o další svazek. Nová sbírka má 6 oddílù: Pravda nenávist plodí; Poèítat s druhým; Paradoxy stárnoucího muže; Na hladinì druhé mízy; Pøírodní; Múza. Obj.è , cena 79 Kè Petr Chroust CD 1 TAGE KOMMEN, TAGE GEHEN (Dny pøicházejí, dny odcházejí) CD 2 WORTLOS (Beze slov) Velké èásti veøejnosti známý køes anský hudebník žijící v Nìmecku, nabízí na 2 CD svoji nejnovìjší tvorbu písní, které v instrumentální podobì pøedkládá všem, kteøí si rádi poslechnou klidnou hudbu k relaxaci a pøi chvílích osobního ztišení. Na každém CD je nahrávka 12 písní, upravených pro sólové housle s doprovodem Keyboardu. CD lze koupit jednotlivì. Rabat pro knihkupce NE Obj. èíslo CD , cena 190 Kè Obj. èíslo CD , cena 190 Kè Ukázky hudby:

13 DÁRKOVÉ PUBLIKACE PORTRÉTY osobnosti za mikrofonem Instituce AWrádio je známá, ale možná mnozí vìdí jen velmi málo o jeho èinnosti a aktivitách. Z tìchto dùvodù vznikl i projekt vydat knižnì alespoò malou èást jeho produkce. Portréty je kniha rozhovorù se zajímavými osobnostmi èeské vìdy, kultury, veøejného života a sportu, bohatì doplnìna barevnými fotografiemi. Pøedstavuje nejen jejich práci, ale snaží se dopátrat i hlubší motivace, kterou jsou vedeni ve svém životì. Rozhovor poskytla Renata Balcarová, Petr Fejk, Tomáš Hanák, Ladislav Jakl, Otakar Jiránek, Jan Kodeš, Josef Koutecký, Iva Kubelková, Noel Lehoko, Václav Malý, Jitka Moravcová, Radim Passer, Štìpán Rak, Jiøí Suchý, Jaroslav Svìcený, Jan Šibík, Jiøina Šiklová, Pavel Šimek, Olga Šípková, Jakub Trojan, David Vávra, Roman Vojtek, Alois Volkman, Vítìzslav Vurst, Ivan Vyskoèil, Bohuslav Zámeèník, Robert Záruba. 280 stran, 18,5 x 22,6 cm, brož., šitá vazba Obj. èíslo 00122, cena 320 Kè Bedøich Jetelina KLUB ANONYMNÍCH PORUŠOVAÈÙ SLIBÙ!!! Výzva pro všechny, kteøí mají rádi vtipné, provokativní, a pøesto smysluplné texty!!! Možná, že jste ji na pultu již zahlédli, ale blíže jste si ji neprohlédli. Nyní máte možnost objednat si ji a poštou dostat až domù. O co je její titulní strana skromnìjší, o to je její obsah hodnotnìjší. Vtipný text provokuje k hlubšímu zamyšlení. Úvahy, fejetony a eseje jemnì vybízejí k úvahám nad všedními vìcmi a prožitky každodenního života. Autor, se zabývá oblastí komunikace a øídí internetové AWrádio. Formát 11,5 x19,5 cm, 96 str., pevná laminovaná vazba Obj. è , cena 125 Kè SLEVA na 45 Kè Josef Kubièík POSTØEHY ZBLÍZKA A POHLEDY DO DÁLKY Dárková publikace krátkých zamyšlení autora. Citáty jsou urèeny pro široký okruh lidí, kterým není køes anské poselství lhostejné, ale mohou dokonce oslovit i ty, kteøí nemají s køes anstvím nic spoleèného. Formát A5, paperback, 136 str. Obj. èíslo 0099, cena 150 Kè DO VYPRODÁNÍ

14 Max Fischel MOUDROST OÈIMA MOUDRÝCH BLÁZNÙ ŠAŠKÙ Autor do knihy uložil s bøitkým vtipem formulované postøehy o hlouposti, vidìné bìhem dìjin oèima moudrých bláznù šaškù. Text je doplnìn barevnými fotografiemi soch šaškù, které rukou autora knihy od roku 1972 vznikaly. formát 170x170 mm, pevná vazba, 86 str., dárkové provedení Obj. èíslo: 00102,cena 249 Kè SLEVA na 150 Kè Tyto malé brožury jsou urèeny všem, kteøí se dokáží v dnešní uspìchané a èasto povrchní dobì na chvíli zastavit a zamyslet, kteøí se snaží lépe poznat sami sebe, kteøí hledají v životì dùležitost pøátelství, tak èasto podceòované a zbavené svého pùvodního významu. Jsou urèeny pro všechny, kteøí byli zklamáni a kteøí potøebují získat novou nadìji. Jsou pro ty, kteøí se rádi smìjí a umí se zasmát i sami sobì. Jsou urèeny pro ty, kteøí svým známým rádi udìlají malým dárkem radost. Potøebujete nìkoho potìšit, chcete mu dát malý dárek? Potkali jste se náhodnì s nìkým, komu chcete vìnovat malou pozornost? Nabídnìte mu nìkterý ze sešitkù této série, ve kterém najde krátké èlánky, citáty, zamyšlení. A koneènì, vy sami si potøebujete udìlat taky radost, ne? DO VYPRODÁNÍ formát 10,5 x 14,5 cm, 16 str., barev. lamin. obálka, cena 20 Kè/ks OÈ TI V ŽIVOTÌ JDE? Obj. èíslo: CHCI BÝT Š ASTNÝ A BOHATÝ Obj. èíslo: OBJEV SÁM SEBE Obj. èíslo: PROMIÒ, JE MI LÍTO Obj. èíslo: PROÈ SE DÌJE, CO SE DÌJE? Obj. èíslo: V SOUKOLÍ ŽIVOTA zkrátka se nìkdy i nevede Obj. èíslo: DOKÁŽEŠ MNOHEM VÍC Obj. èíslo: SMÍCH aneb proè víra a humor patøí k sobì Obj. èíslo: 00114

15 KALENDÁØE POHLEDNICE S BOHEM JE Š ASTNÝ KAŽDÝ DEN 2009 Kalendáø obsahuje 12 barevných snímkù s biblickým textem a citátem. V kalendáriu je místo na poznámky. Po odtržení listu a vystøižení obrázku, získáte barevný dopisní papír. Text z pøední strany je otištìn i na zadní. Obj. èíslo cena 105 Kè MÙŽETE JIŽ OBJEDNÁVAT POHLEDNICE s reprodukcemi obrazù možno použít jako novoroèenky Rozmìr 10,5 x 20,5 cm Obj. èíslo: 0058 cena 5 Kè Pf POHLEDNICE s pøírodními motivy a biblickým veršem asi 30 druhù. Rozmìr 10,5 X 15,5 cm Obj. èíslo: 0085 cena 4 Kè (pouze ukázka)

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017 Studentský farář Vítejte na stránkách studentského faráře! Studentský farář přeje všem dobré dny adventní a radostné dny vánoční. Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které

Více

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův 16 20, 21, 22, 23, 24 ListJakubův 1, 2, 3 4, 5 Ezechiel 25 48 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1.listPetrův 1, 2, 3, 4 5 Daniel 1, 2, 3, 4,

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Úvod do studia Bible Převzato z: http://mira.majestat.cz/menu/bible-plan-cteni [cit. 18. 2. 2013] Odpovězte na otázky. Význam Bible

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Úvod do studia Starého a Nového zákona

Úvod do studia Starého a Nového zákona IT " CO NEVIS O BIBLI Úvod do studia Starého a Nového zákona -" {' 1 "':I" AA Miloš Bič Petr Pokorný Praha 1997 Olejová lampička z 4.-5. století zdobená Kristovým znakem XP (= Ch. R.). Byla přípomenutím

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika 1. (Re)socializace v rané péči / Zdenka Šándorová -- Vydání první [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015 -- 139 stran -- cze ISBN 978-80-7395-961-6 Sign.: II 113880V1

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv Pøekroèení milníku Pochopení energie nového milénia Kryon Kniha 8 Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU Text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury Èeské republiky (è. 406/06/0546) Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlání v podmínkách uèící se a plurativní spoleènosti. doc. PhDr. Alena Vališová,

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Poznáváme naše okolí a naše mìsto

Poznáváme naše okolí a naše mìsto 6. roè. ÈJ VV IC OSV VDO EGS MKV ENV MED Poznáváme naše okolí a naše mìsto Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Hlavním zámìrem bylo vytvoøit uèební pomùcku s øadou námìtù pro geografické poznání

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e V ý s l e d k y s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e S t e z k a p í s m á k ů r o č n í k 2015 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více