Základní škola a Mateřská škola Radostice. Název školy : Základní škola a Mateřská škola Radostice, okres Brno venkov příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Radostice. Název školy : Základní škola a Mateřská škola Radostice, okres Brno venkov příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní charakteristika školy Název školy : Základní škola a Mateřská škola Radostice, okres Brno venkov příspěvková organizace Sídlo: Školní č.p. 80, Radostice Prštice u Brna Telefon : , e- mail : zs. Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní druţina, školní jídelna Zřizovatel školy: Obec Radostice Sídlo: Sokolská č.p.11, Radostice Prštice u Brna Ředitelka školy: Mgr. Drahoslava Drábková Radostice č.p Prštice u Brna Vedoucí učitelka MŠ : Bc. Petra Ondrášková Radostice č.p Prštice u Brna Sloţení školské rady: Jmenována za zřizovatele Jméno : Ing. Jarmila Kadlecová Zvolena za zástupce rodičů Lenka Chrástová Jmenována za pedagogy Jana Davidová - 1 -

2 Málotřídní ZŠ, školní rok 2012 / 2013 Počet tříd: 2 Počet ročníků: 5 Počet ţáků : 30 Průměrný počet ţáků na třídu : 15 ţáků Plnění učebních osnov a učebních plánů : Vzdělávací program : Školní vzdělávací program Škola hrou Část I. 1 ) Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola hrou - prostorové, materiální a hygienické podmínky školy umoţňují plnění ŠVP bez omezení: - kaţdá třída má svoji kmenovou učebnu- škola doplňuje podle potřeby učební pomůcky, vč. multimediálních učebnic, všechny počítače jsou na napojeny na internet- třídy jsou vybaveny dataprojektorem, - ve všech učebnách jsou lavice a ţidle v předepsaných výškách, všechny učebny mají nové vyhovující osvětlení, 2) Zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (změny ŠVP, zkušenosti a poznatky z realizace, údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených ŠVP): Základní škola realizovala vlastní školní vzdělávací program Škola hrou. Zaměření školy v ŠVP a zkušenosti z realizace: - výuka probíhá většinou formou činnostního učení - jazyková výuka (angličtina) od 1. třídy - informační gramotnost ţáci pracují s PC pod vedením učitelů od 1.třídy, pracují převáţně s výukovými programy, starší ţáci pracují v krouţku informatiky, výuka informatiky probíhá v 5. ročníku - finanční gramotnost tematika zařazována do výuky od 1.tř. (vhodné pomůcky zejména z Nové školy Brno) - projektové vyučování, školní projekty jsou součástí běţné výuky, prezentace projektů tvoří velmi významnou část výzdoby školy a slouţí i pro další vzdělávání - péče o ţáky se zvláštními vzdělávacími potřebami moţnost doučování, individuální péče, spolupráce s PPP Brno Hybešova 15 péče o zdravotně znevýhodněné ţáky (cukrovka); - mimoškolní aktivity v rámci výuky - exkurze, kulturní programy, vzdělávací programy - 2 -

3 3) školní druţina práce dle vlastního ŠVP Činnost je zaměřena na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a tělesnou výchovu. ŠD učí děti orientovat se v moţnostech smysluplného trávení volného času, umět si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjet své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech. Pravidelně se podílí na akcích organizovaných školou: - výroba pozvánek a plakátů (vánoční besídka, maškarní karneval, den otevřených dveří, čarodějnický rej (soutěţe), Den matek, Mezinárodní den dětí, rozloučení s předškoláky a pasování prvňáčků) - přáníčka k významným svátkům (Vánoce, Velikonoce, Den učitelů, Den matek) - výroba kulis na divadelní vystoupení - tradiční pečení a zdobení vánočních a velikonočních perníčků - vánoční prodejní jarmark - dárečky k zápisu do 1. ročníku - dekorace k výzdobě školy a sokolovny u příleţitosti akcí pořádaných ve spolupráci s obcí (maškarní karneval, obecní ples, Den matek, různá vystoupení...) - celoročně se podílí na udrţování čistoty a pořádku v areálu a blízkém okolí školy (školní hřiště, školní zahrádka). - ekologie: děti jsou vedeny k třídění odpadu, sázení stromů, projekty zaměřené na ochranu přírody, bezpečnost a ochranu zdraví - 3 -

4 4)Propagace školy - pravidelné upoutávky na akce na webových stránkách školy, články v radostníku, nástěnka v místním obchodě, - celoroční plánovaná spolupráce s MŠ, seznamování dětí i rodičů s atmosférou a aktivitami školy; setkávání s předškoláky a jejich rodiči - spolupráce se spádovou obcí 5)Hodnocení Škola má vypracovaný celý systém hodnocení ţáků v průběhu roku, který umoţňuje hodnocení rozvoje všech kompetencí: Klasifikace v jednotlivých předmětech. Pravidla pro klasifikaci jsou dána v dokumentu školy: Klasifikační řád a je součástí ŠVP K zajištění informovanosti rodičů o známkách slouţí ţákovská kníţka (nebo záznamníček pro 1.-2.roč.). Za období 1. a 3. čtvrtletí jsou do PR zapisována hodnocení s návrhem známky pouze z hlavních předmětů. V případě slabého prospěchu jsou rodiče písemně informováni, jmenovitě zváni na třídní schůzky nebo pohovory Hodnocení ţáka třídním učitelem. Všichni ţáci jsou hodnoceni slovně třídním učitelem dvakrát ročně (1. a 3. čtvrtletí) v rámci pohovorů s rodiči; v případě, ţe se rodiče na pohovory nedostaví, je jim písemné hodnocení zasláno. Kaţdé čtvrtletí vyhodnocuje třídní učitel aktivity ţáků na pedagogické radě. Chování ţáka je hodnoceno v průběhu školního roku TU: pochvala, napomenutí, důtka třídního učitele Evaluační listy ročník. Dvakrát ročně zpracovává ţáci za pomoci učitele evaluační listy: ţáci v nich hodnotí, co se jim v jednotlivých předmětech povedlo, v čem mají rezervy a kde je potřeba se zlepšit. Prostor dostanou pro vyjádření i vyučující, aby buď souhlasili se závěry ţáků, nebo je doplnili, či poupravili. V závěrečné fázi dostávají šanci i rodiče, aby v části "Jak to vidím" napsali i oni, jak hodnotí uplynulý školní půlrok. Evaluační listy si ţáci zakládají do školního portfolia Evaluace prováděná ţáky:. Průběţné hodnocení vlastní práce v hodinách. Prezentace ročníkových projektů. Prezentace ze školních akcí na webových stránkách školy Škola se zúčastnila celostátního testování ţáků 5. a 9. tříd v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk Výsledky testů byly ţákům přístupny přes internet - 4 -

5 Výsledky školy : Matematika, 5. ročník : 75 % Průměrná úspěšnost ţáků školy: obtíţnost 1, 66% Výsledky všech škol : 50 % obtíţnost 2, 58 % Výsledky všech škol : 65 % Český jazyk, 5. ročník : 79% Průměrná úspěšnost ţáků školy: obtíţnost 1, 81% Výsledky všech škol : 68 % obtíţnost 2, 89 % Výsledky všech škol : 82 % Anglický jazyk, 5. ročník : 94 % Průměrná úspěšnost ţáků školy: obtíţnost 1, 94% Výsledky všech škol : 78 % obtíţnost 2, 92 % Výsledky všech škol : 65 % Celkové výsledky školy jsou přílohou výroční zprávy. 6) Jazykové vzdělávání a jeho podpora: Jazykové vzdělávání ţáků probíhá od 1. ročníku, kdy začínáme vyučovat anglický jazyk a procvičujeme jazykové dovednosti v krouţku angličtiny 7) Zvýšení odolnosti dětí a mládeţe vůči neţádoucím jevům, především vedení dětí ke správným postojům proti zátěţím a problémům Vedli jsme ţáky : k(e) - zdravému ţivotnímu stylu - zdravému rozvoji osobnosti - osvojení si pozitivního sociálního chování - smysluplnému vyuţívání a organizaci volného času - dodrţování stanovených pravidel - 5 -

6 - zodpovědnosti za sebe a své jednání - posilování komunikačních dovedností - vytváření pozitivního sociálního klimatu - zvyšování odolnosti vůči negativnímu působení - zlepšení vzájemných vztahů ve třídě a ve škole -pomoc mladším kamarádům v MŠ 8)Plnění průřezových témata naplňování kompetencí- - zejména navozování příznivého klimatu ve třídě - osvojování a upevňování základních návyků hygiena, ţivotospráva, základní informace o experimentování s alkoholem a cigaretami - včasné odhalování specifických poruch učení nebo jiných postiţení - všestranný rozvoj osobnosti ţáka - včasné diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídě - spolupráce s rodiči - nabídka krouţků - ekologická výchovu - divadelní představení, koncerty, besedy, sport - projektové dny - školy v přírodě 9) Aktivity pro ţáky Ve výuce: komunitní kruhy, hry, skupinové práce, projekty, komunikace se ţáky, besedy s odborníky, filmové ukázky +rozbor, sportovní i kulturní akce, dílny, referáty. Jednorázové tématické aktivity: a. Besedy: : ţivotní styl,zdraví a ţivotospráva, beseda se zástupcem humanitní pomoci b. Výukové programy, prevence konkrétních jevů: alkohol, drogy, ochrana ţivotního prostředí, Jsme Evropané, dopravní výchova, týden zdraví c. Záţitkové akce kolektivu: spaní ve škole, noční hra, divadelní vystoupení d. Pobytové akce: škola v přírodě, e. Jiné aktivity: pracovní listy, nástěnka, web. stránky, Radostníček 10) Aktivity pro pedagogy Vzdělávání pedagogů, poskytování informací: semináře dle nabídky a zájmu, divadelní představení, kulturní akce, plavání, masáţe, kondiční cvičení 11) Spolupráce s rodiči Aktivní spolupráce: a. Besídky: b. Zapojení rodičů do aktivit: společné setkání rodičů ţáků, práce SRPŠ Informovanost rodičů: rodičovské schůzky, konzultace, prostřednictvím I-školy, dotazníky 12) Spolupráce s dalšími institucemi: Spádové školy, obec Radostice, Sokol Radostice, SVČ Ivančice - 6 -

7 13) Aktivity nespecifické primární prevence (volnočasové aktivity, krouţky, sportovní akce, kulturní akce): Zpěváček, Dramatický krouţek, Angličtina, Taneční, Výtvarná dílna, Sportovní a Informatika Část II. Údaje o pracovnících školy Pracovníci školy MŠ -učitelka MŠ - vedoucí pracovník, Bc. Petra Ondrášková, SpgŠ, speciální pedagogika Masarykova universita učitelka Ţaneta Holcmannová, středoškolské vzdělání, studující speciální pedagogiky ZŠ ředitelka Mgr. Drahoslava Drábková, vzdělání VŠ, obor Učitelství pro 1. stupeň učitelka Mgr.Hana Toflová., vzdělání VŠ, speciální pedagogika ŠD - Jana Davidová, vzdělání středoškolské, vychovatelství Pedagogická fakulta Masarykovy university Brno ŠJ - vedoucí ŠJ Zdena Drábková, vzdělání USV kuchařka Jitka Kocúrová, vzdělání SVV, rekvalifikace Práci uklízečky zajišťovaly Helena Frantová a Hana Kubíková Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ 3 / 2,50 Z toho odborně a pedagogicky způsob. 2 / 2,00 Celkový počet pedagogických pracovníků MŠ 3 / 1,00 Z toho odborně a pedagogicky způsob 1 / 1,00 Celkový počet pedagogických pracovníků ŠD 1 / 0,56 Z toho odborně a pedagogicky způsob 1 / 0,56 Věkové sloţení pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a ŠD Učitelé muţi ţeny Do 35 let let - 1 Nad 50 let - 2 Pracující důchodci nepobírající d

8 Pracující důchodci pobírající d. - - Celkem - 6 Rodičovská dovolená - Školní jídelna Vedoucí stravování : paní Zdeňka Drábková, kuchařka: paní Jitka Kocúrová V době od do bylo uvařeno a vydáno přesnídávek, obědů a svačinek. Další vzdělávání Vzdělávání a vzdělávací aktivity ředitelky školy - akreditované kurzy: Ekonomika hospodaření s peněţními fondy, oblast řízení plánování a platové postupy,změny ve ŠVP od Samostudium: činnostní učení, problematika otevřené školy, skupinové vyučování Doporučení pro příští rok : Inventarizace, zápisy a protokoly, práce s interaktivní tabulí, finanční gramotnost a etická výchova Mgr. Hana Toflová Samostudium: Učíme děti myslet a učit se(strategie myšlení) Robert Fišer, Strategie ve vzdělávání dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami(distanční vzdělávání) Miroslava Bartošová, Marie Vítková, Skrytý svět šikanování ve školách (příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Doporučení pro příští rok: kurzy - nové metody ve vzdělávání, Enviromentální výchova, samostudium- Poruchy učení v matematice a jejich nápravy, Poruchy učení v českém jazyce a jejich náprava, Skupinové hry pro ţivot díl (úspěch pro kaţdého, řešení problémů, sebeúcta, pryč s agresí). Jana Davidová Samostudium:ŠVP pro školní druţiny, hry pro děti na 1. stupni ZŠ, anglický jazyk - English grammar in use (Raymond Murphy), práce s PC programy Microsoft Word a Microsoft Excel. Doporučení pro příští rok: studium Speciální pedagogiky v programu Celoţivotního vzdělání na Pedagogické fakultě Masarykovy university, práce s interaktivní tabulí

9 Část III. Zhodnocení plnění plánu pro školní rok 2012/ 2013 Výchova a vzdělávání a)škola poskytuje ţákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytváří podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v ţivotě 80 % Zlepšit organizaci vyučování, otevřením 3. třídy, projektové vyučování, motivace hrou b) rozvíjení osobnosti kaţdého ţáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými ţivotními a mravními hodnotami 80 % Větší zapojení do organizace a hodnocení školy starších ročníků c) vytvoření bezpečného prostředí pro učení ţáků i práci pedagogů Úprava učeben 1. a 2. třídy, zejména podlahy 80 % d) vyuţívání aktivních metod učení při rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské) 60 % Zlepšit provázanost plánů učiva pro jednotlivé ročníky,dostatek času pro vlastní hodnocení, práci s chybou, vytvoření aktivních skupin e) úspěšné dokončení cílů získaného grantu EU Moderní výuka. Dále vyuţívat vytvořené projekty ke zlepšení výuky, aktivitu a kontrolu 100 % g )Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. 80 % Plánované a pravidelné hodnocení, procvičování učiva, samostatná práce, projektové vyučování, zkvalitnit úpravu zápisů h )Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu 60% Více spolupracovat s výborem SRPŚ, radou školy - 9 -

10 Vyuţívat dále nástěnky, webové stránky, pohovorové hodiny Ve všech bodech škola obstála, děti jsou partnery vyučujících, mají dostatek prostoru i motivace, škola dokončila tvorbu Dumů, dosáhla schválení 5. monitorovací zprávy. Ve škole nedošlo k ţádnému váţnějšímu úrazu, úprava a poloţení lina na hořejším poschodí přineslo své výsledky. Ve škole proběhly dny otevřených dveří, výstava fotografií a zejména úspěšná oslava 100. výročí školy přiblíţila a otevřela školu blíţe k obci ch) materiální vybavení : Nákup pračky, škrabky na brambory, obnova topných těles v učebnách školy, úloţné prostory v PC / pro MŠ i ZŠ /, řídící PC jednotka v ředitelně, nový počítač pro vedoucí školní kuchyně,oprava střechy na školní druţině a zateplení na půdě Do příštího roku se přesouvá vypracování a ocenění návrhu na opravu podlahy ve třídách v 1. patře, obnova nábytku ve třídách ZŠ, oprava prolézaček na školní zahrádce Část IV. 17. Oslavy 100. výročí zaloţení školy Oslavy 100. otevření naší školy probíhaly skromně, nicméně důstojně. Více neţ na samotné oslavování jsme se zaměřili na celoroční projekt. Ţáci se zţívali s historií, pátrali a objevovali. Snaţili jsme se být důstojnými pokračovateli a nástupci. V září 2013 zahájíme školní rok s pořadovým číslem 101. Mění se lidé, mění se osnovy. Nicméně stále platí, ţe školy by měly být dílnami lidskosti.( Komenský) Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě Schválena radou školy dne : V Radosticích ředitelka školy