Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 2"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název vzdělávacího programu: Škola pro život, škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola, Brno, Kamínky 5 Adresa školy: ZŠ Kamínky 5, Brno REDIZO: Telefon, fax: , E- mail: Webové stránky: Koordinátor ŠVP ZV: PaedDr. Jitka Švantnerová Ředitel školy: Mgr. Pavel Petr Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č.2 projednán Radou školy dne a zapsán pod č.j. Mgr. Pavel Petr, ředitel školy Na základě úpravy RVP ZV bude s platností od 1. září 2013 upraven i náš ŠVP do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět doplněna problematika zdraví, bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, korupce a obrany státu do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a do vzdělávacího oboru Výchova k občanství byla vložena problematika finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, korupce a obrany státu do vzdělávací oblasti Člověk a příroda byla vložena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacího oboru Přírodopis a Zeměpis byla vložena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví byla začleněna (případně upravena) problematika zdraví a bezpečí za běžných a mimořádných událostí, dopravní výchovy a sexuální výchovy další úpravy dávají dokument do souladu se zákonem Další požadavky, které vycházejí z úpravy RVP další cizí jazyk je povinný od 7. ročníku doplnění matematiky na 1. stupni o desetinná čísla a zlomky již v našem ŠVP zakotveny máme. Tato úprava se tedy tohoto dodatku netýká.

2 Dopravní výchova Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Období: ročník ročník ročník Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a společnost Prvouka Dopravní výchova Přírodověda Dopravní výchova Přírodopis, Občanská výchova, Tělesná výchova Charakteristika daného předmětu Organizace předmětu cílové zaměření Metody a formy práce Pomůcky Hodnocení předmětu Strategie předmětu U jednotlivých ročníků rozpracovány Očekávané výstupy Obsah učiva v daném období Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, klíčové kompetence Charakteristika daného předmětu: S rozvojem dopravy, kdy na silnicích je stále větší počet dopravních prostředků a při stále větších možnostech cestování vzniká požadavek bezpečného pohybu na každého člověka jako na chodce i jako na účastníka silničního provozu. U školních dětí se to týká především jízdy na kole a kolečkových bruslí. Žáci by si měli na základě rozborů, povídání, informovanosti a praktických jízdách na dopravním hřišti a besed s příslušníky České policie získat dostatečné zkušenosti a vědomosti o bezpečném pohybu při cestě do školy, hrách a sportu, v běžném životě. Rovněž by měli žáci získat vědomosti o poskytnutí první pomoci a běžného ošetření. Obsah vzdělávání v dané tématice je zaměřen na: bezpečný pohyb na chodníku a na silnici vhodné oblečení, používání reflexních prvků dopravní značky, předpisy dopravní prostředky, cestování sport a dopravní bezpečnost havárie, zásady první pomoci Organizace předmětu: Na 1. stupni je převážně třídní učitel vyučujícím ve většině předmětů. Díky tomu může hodiny týkajících se dopravní výchovy vhodně a aktuálně začleňovat do výuky. Využívá spolupráce s příslušníky České policie, jejich besed, navštěvuje dopravní hřiště. Základním smyslem zařazení dopravní problematiky na 2. stupeň ZŠ je další rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, snížení nehodovosti a rizik v silničním provozu a přijetí etických norem chování. Dále pak rozvoj životních kompetencí pedagogů, jejich další vzdělávání, výměna zkušeností, jejich cílené působení i mimo rámec ZŠ vůči rodičům a veřejnosti v lokalitě školy. 2

3 Cílem začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu na 2. stupni ZŠ je prohlubovat a upevňovat znalosti a dovednosti z oblasti bezpečnosti v silničním provozu získané na 1. stupni ZŠ. Dále rozvíjet poznání a obohacovat tuto oblast o další poznatky a etickou stránku problematiky. Položit základy pro utváření vztahů mezi účastníky silničního provozu, orientaci v nich a pěstování správných reakcí, vedoucích k bezpečnosti vlastní i okolí, rozvíjet základy první předlékařské pomoci a připravit žáky na získání řidičského oprávnění pro malé motocykly a další skupiny. Rozvíjet klíčové kompetence s důrazem na úctu ke zdraví, k odpovědnému chování a odpovědnosti za své zdraví, k toleranci a ohleduplnosti k ostatním a na svoji bezpečnost. Časový rozsah výuky: v ročníku 10 hodin ročně + návštěva dopravního hřiště v ročníku 10 hodin ročně Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Cílem výuky je osvojit si znalosti týkající se dopravních předpisů, které by přispěly k bezpečnému pohybu na pozemních komunikacích i mimo vozovku, k bezpečné jízdě dopravními prostředky. Uvědomování si nebezpečí má vést k ostražitosti, opatrnosti, předvídavosti a ochraně. Má přispět k vzájemnému ohleduplnému chování. Žáci si přiměřeně věku ve všech ročnících opakují danou problematiku, rozdílnost v jednotlivých ročnících je v hloubce informovanosti, v rozsahu souvislostí a v náročnosti vyjadřovacích schopností a zručnosti v praktických dovedností. Správné reakce by měly snížit nehodovost. Bezpečný pohyb na chodníku a na silnici Poučení se týká bezpečného chování na chodnících. Cílem je vštípit žákům ohleduplné chování jako chodec pohybující se pěšky, na koloběžce nebo kolečkových bruslích. Upozorňuje na skutečnost, že chodník není místo určené k hrám. Vede žáky, jak bezpečně přecházet silnici. Vhodné oblečení, používání reflexních prvků Cílem je, aby žáci pochopili dobře míněný požadavek pestrého oblečení s reflexními prvky popřípadě doplňků jako důležitý prostředek ochrany. Pravidlo vidět a být viděn může výrazně přispět k včasné reakci řidiče. Dopravní značky, předpisy Žáci si mají osvojit základní dopravní značky silničního provozu, neboť jsou dnes a denně účastníky silničního provozu. Cílem je poznat a rozumět nejběžnějším zákazům, příkazům a informačním tabulím. Dopravní prostředky, cestování Žáci se učí vyjmenovat dopravní prostředky, rozlišovat jejich výhody a nevýhody využití. Ví, že svým chováním při cestování dopravními prostředky ovlivňují bezpečnost svoji i druhých. Ví, do jaké výšky a hmotnosti je nutné použít autosedačku. Sport a dopravní bezpečnost Cílem je naučit žáky pohybovat se bezpečně na silnici při vlastní jízdě na jízdním kole. Žáci by měli umět zkontrolovat stav svého kola. Ví, kde se smí pohybovat na koloběžkách a kolečkových bruslích. Uvědomují si větší bezpečnost pro sportovní vyžití na stezkách ke sportu určených a na hřištích. Mají vědět, že k bezpečí přispívají i používáním ochranných doplňků. Havárie, první pomoc Cílem je uvědomit si, že vlastní nekázní či neznalostí můžeme ohrozit bezpečnost svoji i druhých, ukázat si správné postupy chování při situaci, kdy se staneme účastníkem dopravní nehody, umět poskytnout první pomoc, prakticky zvládnout jednoduché ošetření, obvázání rány. Žáci se seznamují s obsahem lékárničky. 3

4 Metody a formy práce: Komunikativní kruh, skupinová práce různého počtu nahodilého výběru žáků, skupinová práce různého počtu určeného výběru žáků, beseda, diskuse, rozhovor, dramatizace, modelové problémové situace, samostatná individuální práce, práce s textem různého typu/úrovně/rozsahu, třídnické hodiny, sběr informací, pracovní listy, anketa, hry, praktická výuka na dopravním hřišti, frontální výuka. Pomůcky: Pracovní listy, zdravotní materiál, jízdní kolo s helmou, karty dopravních značek. Hodnocení předmětu: Pedagog žáky motivuje slovním pozitivním hodnocením k upevnění znalostí, pojmů, praktických dovedností na jízdním kole. Snaží se u žáků vytvořit aktivní přístupu a vzbuzení zájmu o vlastní bezpečí, učí je ohleduplnosti. Strategie - pedagogické vedení: Pedagog užívá srozumitelné formulace pro danou věkovou skupinu k vysvětlování učiva. Předkládá žákovi různé modelové dopravní situace, učí ho správně dopravní situaci vyhodnotit a bezpečně podle pravidel silničního provozu zareagovat. Praktickým cvičením jízdou na kole nechává žáky ověřovat si naučené dovednosti. Vede ho k samostatnosti uvažování, aktivnímu přístupu. Upozorňuje na možná nebezpečí. Usměrňuje ho a vede ke kázni. Přes soutěživé prvky her žáka směruje ke spolupráci. Cíl výuky v ročnících: dovést žáky k pochopení pravidel bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu zejména v roli chodce, rozšířit jejich poznání z nižších ročníků, obohatit výchovně vzdělávací proces o etické vzdělávání na dané téma, soustředit se na sociální vztahy a způsoby jednání a chování jedince, zabývat se zejména vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu, zvládat svoje reakce, vlastní agresivitu a reakce a chování ostatních. Dílčí výstupy: Žák: používá své znalosti a dovednosti v praxi orientuje se v základní legislativě související s tématem doprava interpretuje význam pojmů a problematiky bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu chová se tak, aby v silničním provozu chránil zdraví a život svůj i jiných osob uvědomuje si dopad svého chování a koriguje jej podle situace analyzuje konkrétní situaci a vyvozuje bezpečné chování aplikuje znalosti z dané oblasti i do jiných oblastí život orientuje se v souvislostech chování všech účastníků silničního provozu aktivně se zapojuje do činností podporujících snižování rizik a nehodovosti Učivo: 1. Chodec Zážitkové lekce, projekty a další aktivity 2. Cyklista Zážitkové lekce, projekty a další aktivity 3. Poskytnutí první předlékařské pomoci, spolupráce s odborníky (po domluvě návštěva centra záchranářů) 4

5 Sexuální výchova Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Období: ročník ročník ročník Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a společnost Prvouka Rodina u nás doma, Člověk a jeho zdraví Přírodověda Domov, Lidské tělo Přírodopis, Občanská výchova Charakteristika daného předmětu Organizace předmětu cílové zaměření Metody a formy práce Pomůcky Hodnocení předmětu Strategie předmětu U jednotlivých ročníků rozpracovány Očekávané výstupy Obsah učiva v daném období Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, klíčové kompetence Charakteristika daného předmětu: Díky dostupnosti obrazového i textového materiálu se seznamují děti velmi brzy s prvky sexuální výchovy. Na pedagogovi pak je, aby neuspíšil předčasnou vyzrálost žáků, chránil děti před zbytečnou zvídavostí a nevhodnými experimenty a naopak posiloval pěkné mezilidské vztahy mezi rozdílným pohlavím, zaměřil svůj výklad na láskyplné prostředí, péči o vlastní tělo a zdraví. Obsah vzdělávání v dané tématice je zaměřen na: členové rodiny, nejbližší a vzdálení příbuzní intimita, soukromí a veřejné prostředí spolužáci a spolužačky, kamarádi a známí, cizí lidé, mezilidské vztahy cizinci, lidské rasy, společné soužití, odlišnosti kultur domov, třída, zaměstnání, kolektiv, náhradní péče dětské domovy člověk součástí přírody, společné znaky s ostatními živočichy a odlišnosti lidské tělo vnější stavba, vnitřní orgány a jejich funkce vývojové etapy života člověka, charakteristické životní projevy a potřeby péče o zdraví, úraz a nemoc, správná výživa oblékání, móda, vzhled, vliv nonverbální komunikace Organizace předmětu: Třídní učitel včleňuje poznatky sexuální výchovy uvážlivě a citlivě do výuky o člověku. Frontální výuku střídá výuka skupinová či jinak členěná, např. kooperativní, projektová apod. Využívá k začlenění informací s apelem na intimitu a soukromí školy v přírodě, výuku plavání apod. Není bezpodmínečně nutné, aby problematice sexuální výchovy byla věnována samostatná vyučovací hodina. Časový rozsah výuky (prvouky, přírodovědy, přírodopisu, občanské výchovy): v ročníku 3 hodin týdně ve ročníku 2 hodiny týdně v ročníku 1 hodina týdně 5

6 Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Cílem výuky je uvědomovat si vlastní tělo, jeho přirozený vývoj a potřeby. Žáci by měli získat takové informace, které by plnily funkci poučení, prevence a ochrany, a aby se jednalo o přirozenou a hlavně věkově přiměřenou informovanost patřící k životu každého jedince. Hloubka informovanosti a rozsahu vztahových souvislostí je omezena tak, aby nenarušovala morální vývoj dítěte. Od útlého věku se dítěti vštěpuje přirozený vzorec rodinné skladby, jako základu lidské společnosti, ke kterému patří otec-matka-dítě. Rozlišuje příbuzenský poměr a cizí osobu, dokáže správně rozlišit a použít vhodné chování ve vzájemné komunikaci. Domov chápe jako místo, kde nachází své zázemí mezi svými rodiči, sourozenci, příbuznými, kde má své věci, právo na své soukromí a intimitu. Uvědomuje si rozdílnost potřeb a projevů nejen v různých etapách života člověka od početí po stáří, či rozdílnosti vycházející z různého pohlaví, ale vnímá i širší souvislosti, které vychází z náboženství, barvy pleti, odlišných kultur. Rozmnožovací schopnost chápe jako schopnost všech živých organizmů, jehož důsledkem je pokračováním života. V této souvislosti poznává funkci vnitřních orgánů, nutnou péči o zdraví. Uvědomuje si, že vzhled, oblékání a způsob komunikace ovlivňuje postoje ostatních vůči němu samotnému a podle toho adekvátně reaguje na podněty zvenčí. Metody a formy práce: Komunikativní kruh, skupinová práce různého počtu nahodilého výběru žáků, skupinová práce různého počtu určeného výběru žáků, beseda, diskuse, rozhovor, dramatizace, modelové problémové situace, samostatná individuální práce, práce s textem různého typu/úrovně/rozsahu, třídnické hodiny, sběr informací, pracovní listy, anketa, hry, tvořivé dílny, frontální výuka. Pomůcky: Učebnice a pracovní sešity, pracovní listy, knihy a encyklopedie, obrazový materiál, nástěnné mapy a plakáty, práce s výukovými programy na PC. Hodnocení předmětu: Pozitivním hodnocením učitel posiluje vlastní sebevědomí žáků a připívá tak k uvědomování si vlastní osobnosti. Strategie - pedagogické vedení: Pedagog žáky vlastním příkladem ovlivňuje, motivuje a přispívá k rozvoji osobnosti. Užívá srozumitelné formulace a vhodné pojmy pro danou věkovou skupinu k vysvětlování učiva sexuální výchovy. Zařazení sexuální výchovy na druhém stupni ZŠ Druhý stupeň základního vzdělávání se snaží o dosažení vědomostí, dovedností a návyků, které by měly sloužit žákům k samostatnému učení, utváření hodnot a postojů. Tyto získané hodnoty a postoje vedou žáky ke správnému chování, zodpovědnému rozhodování a celkovému rozvoji ve svém sociálním životě. Koncepce základního vzdělávání na druhém stupni je stavěna na vyšších učebních možnostech žáků a na schopnosti prolínání vzdělávání ve škole se životem mimo školu. Vychovatel využívá náročnější metody práce, dlouhodobější a komplexnější úkoly, projekty a pobízí žáky k větší odpovědnosti ve vzdělávání i v organizaci života školy. Na sexuální výchovu, která byla na prvním stupni řazena do oblasti Člověk a jeho svět, navazují na druhém stupni základního vzdělávání oblasti, ve kterých jsou témata sexuální výchovy obsaženy především ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis a ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Ve vzdělávacím oboru Přírodopis se například můžeme setkat 6

7 s úzce souvisejícími tématy sexuální výchovy, jako jsou fyziologie a anatomie lidského těla nebo fylogeneze a ontogeneze člověka. Žáci se zde dozvídají o vzniku a vývoji zárodečného jedince až do jeho zániku, a objasní si zde polohu, stavbu a funkci jednotlivých orgánů. Což patří mezi hlavní témata sexuální výchovy. Obsahem vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Zejména vzdělávací obor Výchova ke zdraví svým obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na prvním stupni. Tento vzdělávací obor směřuje žáky k poznávání sama sebe, jako živé bytosti, aby dosáhli k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémy s nemocí spojené. Žáci si zde osvojují dovednosti, způsoby chování a získávají odpovědnost jak za zdraví vlastní, tak i zdraví jiných. Do učiva sexuální výchovy spadá podle Rámcového vzdělávacího programu ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví témata jako např. sexuální dospívání, reprodukční zdraví, puberta, ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami apod. 7

8 Ochrana člověka za mimořádných událostí Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Období: ročník ročník ročník Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Člověk a příroda Prvouka Ochrana člověka za mimořádných událostí Přírodověda Ochrana člověka za mimořádných událostí Přírodopis, Výchova ke zdraví Charakteristika daného předmětu Organizace předmětu cílové zaměření Metody a formy práce Pomůcky Hodnocení předmětu Strategie předmětu U jednotlivých ročníků rozpracovány Očekávané výstupy Obsah učiva v daném období Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, klíčové kompetence Charakteristika daného předmětu: S rozvojem složitosti způsobu života vzniká celá řada situací, ke kterým je potřeba zaujmout adekvátní postoj. Žáci by měli na základě rozborů, povídání a informovanosti o živelných pohromách a nebezpečí získávat zautomatizované dovednosti a reakce, které by napomohly zachování klidu a správného jednání ve vyhrocených situací. Zvýšila by se tak možná bezpečnost a improvizovaná ochrana vlastní osoby a druhých. Obsah vzdělávání v dané tématice je zaměřen na: živelné pohromy (povodně, sesuvy půdy, sopečný výbuch, zemětřesení, atmosférické poruchy, lavinové nebezpečí, požár) únik nebezpečných látek do životního prostředí (radioaktivní, chemické, biologické) použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny či jiné nebezpečné látky nález či obdržení podezřelého předmětu svědectví trestného činu či havárie typy výstrah, varovných signálů, linky tísňového volání zásady první pomoci, znalost obsahu evakuačního zavazadla Organizace předmětu: Na 1. stupni je převážně třídní učitel vyučujícím ve většině předmětů. Díky tomu může hodiny týkajících se ochrany člověka začleňovat aktuálně během roku a reagovat tak na události ve světě, v republice, v okolí. Popřípadě může učitel daného tématu ochrany vhodně využít při návštěvách v muzeích, na výletě apod. Frontální výuku střídá výuka skupinová či jinak členěná. Není bezpodmínečně nutné, aby dané problematice byla věnována vždy zcela samostatná vyučovací hodina, může se jednat o motivační úvod či závěr, vhodné včlenění do výuky prvouky-přírodovědy, popř. jiných předmětů. Mnohá témata jsou zařazována v určitém ročním období tak, aby zároveň plnila funkci poučení o bezpečnosti (prosinec-ohňostroj, zimní měsíce-lavinová nebezpečí, jaro-záplavy apod.) 8

9 Časový rozsah výuky: v ročníku 6 hodin ročně v ročníku 6 hodin ročně Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Cílem výuky je osvojit si tématiku vlastní ochrany a ochrany druhých přiměřeně danému věku tak, aby došlo k zautomatizovaným reakcím v případě ohrožení. Žáci si opakovaně ve všech ročnících opakují vzorce chování. Rozdílnost v jednotlivých ročnících je spíše v hloubce informovanosti, v rozsahu vztahových souvislostí a v náročnosti vyjadřovacích schopností a zručnosti v praktických dovedností. Styk se zvířetem V období po létu (září) či před nástupem na prázdniny je věnována pozornost bodnutí hmyzem, Poučení se týkají prohlídek vlastního těla po návštěvě lesa, pozornost místům, kde bylo zakousnuto klíště. Cílem je naučit děti, jak reagovat při uštknutí. Jak se zachovat při napadení zvířetem (pokousání psa). Druhým krokem je naučit poskytnou sobě a druhým první pomoc. Svědek trestného činu, havárie Žáci simulují situace, kdy se ocitnou jako nežádoucí svědci. Cílem je uvědomit si nebezpečí pro vlastní osobu, ukázat si přiměřené postupy chování, popsat nežádoucí reakce, vést k logickému myšlení a správnému vyhodnocování či odhadu možného vývoje situace. Nebezpečný nález, anonymní hrozba Cílem je navést žáky k vyhledání pomoci u bezpečnostních složek, osvojit si správný postup chování při nálezu a jeho nahlášení. Manipulace s ohněm, třaskavinami Cílem je poučit žáky o bezpečnosti při rozdělávání ohně v krbu domácí podmínky, či u volného ohniště - v přírodě. Číst a dbát pokynů u návodů pro výrobky určených pro domácí oslavy a ohňostroje, lampiony. Lavinové nebezpečí V zimním období žáci vyráží s rodiči na hory, účastní se lyžařských kurzů. Cílem je osvojit si správné chování při pobytu na horách, respektovat cesty a prostory pro pohyb, sport. Žáci by měli získat představu, jak se zachovat při lavině či pouhé změně počasí, které může být velmi zrádné a pro člověka osudné. Varovné signály, výstraha Cílem je reagovat na varovné signály a výzvy jako varování obyvatelstva, jak používat telefonních linek tísňového chování, uvědomit si důležitost a úlohu tisku, rozhlasu, televize. Únik radioaktivních, chemických a biologických látek, živelné pohromy zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, sopečný výbuch, atmosférická porucha, požár Cílem je vštípit žákům zásady pro opuštění bytu, ohroženého prostoru či místa. Nacvičit evakuaci z prostor školy, dodržovat kázeň, rychlost při přesunu. Evakuační zavazadlo, lékárnička, balíček první pomoci Žáci se seznámí s obsahem evakuačního zavazadla, obsahem lékárničky. První pomoc Žáci si uvědomují důležitost včasného, pohotového a správného zásahu při poskytnutí nezbytné první pomoci. Zkouší prakticky zvládnout jednoduché ošetření, obvázání rány. 9

10 Metody a formy práce: Komunikativní kruh, skupinová práce různého počtu nahodilého výběru žáků, skupinová práce různého počtu určeného výběru žáků, beseda, diskuse, rozhovor, dramatizace, modelové problémové situace, samostatná individuální práce, práce s textem různého typu/úrovně/rozsahu, třídnické hodiny, sběr informací, pracovní listy, anketa, hry, tvořivé dílny, frontální výuka. Pomůcky: Pracovní listy, zdravotní materiál Hodnocení předmětu: Pedagog žáky motivuje slovním pozitivním hodnocením k upevnění znalostí, pojmů. Snaží se u žáků vytvořit aktivní přístupu a vzbuzení zájmu o vlastní ochranu a péči, vytvoření pocitů sounáležitosti s okolím. Strategie - pedagogické vedení: Pedagog užívá srozumitelné formulace pro danou věkovou skupinu k vysvětlování učiva. Předkládá žákovi různé modelové situace, praktická cvičení, aby vedl žáka k aktivnímu postoji k zadaným úkolům. Vede ho k samostatnosti uvažování, učí ho správně vyhodnotit vzniklou situaci a reagovat v zájmu zachování bezpečí a ochraně zdraví.k tvořivému přístupu. Upozorňuje na možná nebezpečí při zaujmutí chybných postupů. Rozvíjí u žáka logickou úvahu a snaží se mu předkládat problémové situace v širších souvislostech, aby žák získal komplexnější pohled na danou problematiku.umožňuje žákovi vyjádřit a obhájit svůj názor, své pohledy vnímání. Oceňuje u žáka kreativitu, podporuje jeho sebevědomí. Usměrňuje ho a vede k pracovní kázni. Přes soutěživé prvky her žáka směruje k týmové spolupráci. Návrh na rozložení výstupů a učiva na 2. stupni ZŠ 6. ročník Výuka rozvíjí u žáků schopnost adekvátně se chovat v případě vzniku mimořádné události a nařízené evakuace Žák: charakterizuje rizika vzniku mimořádných událostí a jejich možné dopady na zdraví a životy lidí, životní prostředí a majetek, způsoby sebeochrany a vzájemné pomoci rozpozná varovný signál Všeobecná výstraha, adekvátně reaguje na tento signál, zná a prakticky uplatní postupy v případě nařízení evakuace, včetně zásad opuštění bytu ovládá základní zásady a postupy spojené s povodněmi, atmosférickými poruchami, haváriemi a dalšími mimořádnými událostmi; osvojené dovednosti a způsoby jednání aplikuje v simulovaných situacích hromadného ohrožení poskytne první pomoc, včetně život zachraňujících úkonů, dbá na bezpečnost svoji i svého okolí Učivo: Klasifikace mimořádných událostí o mimořádné události způsobené přírodními vlivy, havárie, antropogenní události (viz základní pojmy) o vysvětlení pojmu mimořádná událost, základní rozdělení mimořádných událostí s uvedením příkladů Varovný signál Všeobecná výstraha o činnost při varovném signálu, druhy signálů, náhradní způsoby varování o funkce varovných signálů, rozdíly v signálech (ukázky), činnost po zaznění varovného signálu, další způsoby varování, obecné zásady opuštění bytu, opuštění bytu při povodni, požáru apod. Evakuace 10

11 o průběh evakuace na koho se vztahuje, kdo je evakuován přednostně, kdo nebývá evakuován (osoby podílející se na záchranných pracích) o evakuační zavazadlo, příprava a obsah evakuačního zavazadla o evakuační a přijímací střediska, jejich funkce, co tato střediska zajišťují Ukrytí, o nouzové přežití (pojmy ukrytí, nouzové přežití, humanitární pomoc) o Povodně a zátopové oblasti o přívalové deště, blesková povodeň, protržení hráze, rozvodněné toky o co je povodeň, jak povodeň vzniká, rozdělení povodní, povodně, které postihly ČR v minulých letech o zásady chování před, při a po povodni, pokyny zasahujících složek, návrat do obydlí, zřícení domu, závaly Péče o zdraví a poskytování první pomoci o stavy bezprostředně ohrožující život, výkony zachraňující život; polohování protišoková poloha, autotransfuzní poloha, zotavovací poloha, přenášení, transport raněného, ošetření o dopravní nehody jejich prevence, pomoc v případě dopravní nehody o zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zlomeninách, otřesu mozku, astmatických a epileptických záchvatech, apod. Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému o různé strategie zvládání stresových situací o prevence šikany o návykové látky co jsou návykové látky, jak ohrožují zdraví a psychiku, protidrogová prevence, odmítání drog, jak se zachovat v případě, že jsou drogy ve škole nebo v jejím okolí, pomoc v různých situacích souvisejících s drogami o prevence rizik fyzického a duševního násilí spojených s internetem (osobní bezpečí na internetu, ochrana soukromí, ochrana osobních dat, cizí lidé, anonymita, ohrožení, násilí, psychické týrání, kyberšikana a její možné dopady) o prevence agresivity (formy agrese, její zvládání, její dopady na duševní a fyzické zdraví agresora i oběti), prevence násilí namířenému proti sobě, jiným osobám a majetku Prevence úrazů a nemocí spojených s běžnými činnostmi (práce/hry s PC, používání chemických látek v domácnosti, používání elektrického nářadí a přístrojů v domácnosti) 7. ročník Výuka rozvíjí u žáků znalosti a dovednosti potřebné pro prevenci požárů a pro adekvátní reagování v případě požáru Žák vysvětlí rizika a příčiny vzniku požárů, popíše princip hoření a klasifikuje požáry podle tříd charakterizuje zásady protipožární prevence, v případě vzniku požáru adekvátně reaguje a v modelových situacích použije vhodné metody hašení požáru rozdělí hasicí přístroje vzhledem k třídám požáru a v případě potřeby je správně použije bezpečně opustí požárem ohrožený prostor a vyhledá bezpečí poskytne první pomoc v případě popálení a otravy zplodinami hoření aktivně předchází rizikům běžných úrazů, otrav, tonutí, popálenin, která hrozí v různém období, prostředí a při různých činnostech, včetně jejich příznaků, projevů a dopadů, poskytne první pomoc vhodně reaguje a jedná v případě ohrožení a nebezpečí, adekvátně pomůže sobě i blízkému v nouzi Učivo: Požáry a jejich rizika 11

12 o rozdíl mezi ohněm a požárem, rizika požáru (snížený obsah kyslíku v ovzduší, zvýšená teplota, kouř, toxicita vznikajících zplodin hoření), princip hoření, třídy požáru, příčiny vzniku požáru, předcházení požáru, postupy v případě požáru, manipulace s otevřeným ohněm v přírodě, nebezpečí zábavní pyrotechniky, nebezpečnost látek, třídění látek do kategorií dle jejich hořlavosti, hasicí přístroje druhy a jejich správné použití, fáze požáru, kategorie hoření Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečí lezení na sloupy a stožáry elektrického vedení, dotýkání se drátů na zemi, lezení na elektrickélokomotivy, nebezpečí od poškozených zásuvek, vypínačů, přívodových šňůr, elektrických spotřebičů v domácnosti, elektrických sekaček, apod.) Péče o zdraví a poskytování první pomoci o praktický nácvik resuscitace a život zachraňujících úkonů o tepelná poranění (příčiny působení teploty na lidský organismus, popáleniny, opařeniny, omrzliny, úpal, úžeh), příznaky a poskytnutí první pomoci či jejich ošetření o otravy alkoholem, léky, drogami, houbami, chemickými látkami pevnými, tekutými, plynnými), jejich příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci o vnitřní a vnější krvácení příznaky a poskytnutí první pomoci, stavění krvácení a ošetření o rány řezné, sečné, bodné, střelné aj. příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci o mechanické poranění oka, poleptání oka příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci o poranění hrudníku, břicha příčiny, příznaky a poskytnutí pomoci Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému o drogová prevence legální a nelegální drogy jednotlivé druhy drog a jejich účinky na fyzické a psychické zdraví, příklady z praxe o prevence agresivity (formy agrese, její zvládání, její dopady na duševní a fyzické zdraví agresora i oběti), prevence násilí namířenému proti sobě a na jiné osoby o záškoláctví (formy záškoláctví, jeho možné dopady na duševní a fyzické zdraví) o volný čas (party, kamarádi, co je spojuje, čemu se věnují, vlastnosti vůdce party, postavení v partě, co je dobře a co je špatně) o jak poznám, že je někdo ve stresové situaci o základy poskytování psychosociální pomoci a občanského sdílení v době mimořádných situací 8. ročník Výuka rozvíjí u žáků schopnost rozpoznávat příčiny a projevy rizikového chování a rizikových činností, včetně jejich možných dopadů na duševní a fyzické zdraví, a aplikovat v praxi zásady bezpečného chování při antropogenních mimořádných událostech na všech místech, kde se pohybuje Žák: uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování a jednání v každodenním životě charakterizuje havárie a antropogenní události aktivně se v případě těchto mimořádných událostí chrání charakterizuje základní pravidla dekontaminace, jodové profylaxe rozpozná rizika fyzického a duševního násilí, jeho příznaky, projevy a dopady na vlastní osobu či jiné, předchází, rizikům, v případě nebezpečí adekvátně reaguje rozliší právní a protiprávní jednání nebo chování, které ohrožuje duševní a fyzické zdraví jeho osoby nebo druhých Učivo: Integrovaný záchranný systém (význam integrovaného záchranného systému, základní a ostatní složky, záchranné a likvidační práce) Mimořádná událost a krizové řízení, krizová situace, krizový stav Individuální ochrana Improvizovaná ochrana (prostředky, jejich využití doma, nácvik jejich používání) 12

13 Havárie, antropogenní (viz základní pojmy) události (základní charakteristika, členění, nejfrekventovanější havárie a antropogenní události, dopady havárií, označování nebezpečných látek, bezpečnostní a výstražné tabulky) Havárie s únikem nebezpečných látek o základní druhy nebezpečných látek, nejčastější příčiny havárií s únikem nebezpečných látek, jaká rizika hrozí v okolí školy, příklady největších havárií, havarijní plán) o prevence vzniku havárií, chování v případě vzniku havárie, zásady chování v případě havárií, dekontaminace o šíření nebezpečných látek při haváriích (znaky a projevy havárií s únikem nebezpečných látek) Radiační havárie jaderných energetických zařízení (charakteristika a účinky ionizujícího záření na člověka, havárie radiačních zařízení, jak fungují české jaderné elektrárny, chování při radiační havárii) Terorismus, extremismus (formy, typy, nové hrozby, podezřelé předměty a poštovní zásilky, anonymní oznámení o uložení bomby (sankce), ohrožení výbušnými látkami, kybernetický terorismus, ochrana sebe a okolí) Péče o zdraví a poskytování první pomoci o praktický nácvik resuscitace a život zachraňujících úkonů, zajištění základních životních funkcí při zástavě dechu, krevního oběhu, masivním krvácení a poruchách vědomí o poranění páteře příčiny, příznaky, poskytnutí první pomoci o úraz elektrickým proudem, zásah bleskem příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci o tonutí příčiny, záchrana a poskytnutí první pomoci, praktický nácvik záchrany tonoucího o zajištění intoxikací a křečových stavů, otravy (alkohol, drogy, léky, houby, chemické látky apod.) Prevence fyzického a duševního násilí, psychického onemocnění a násilí namířeného proti sobě samému (alkohol, nikotin, gambling, násilné chování) o rozpoznávání vlivu stresu na jedince o základy poskytování psychosociální pomoci a občanského sdílení v době mimořádných situací 9. ročník Výuka rozvíjí u žáků schopnost aplikovat v praxi zásady bezpečného chování při mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy na všech místech, kde se pohybuje a znát prevenci v péči o zdraví a umět poskytnout adekvátní pomoc v případě úrazu či násilí Žák uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování a jednání v každodenním životě charakterizuje mimořádné události způsobené přírodními vlivy prokazuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích mimořádných událostí prakticky zvládá základní způsoby přežití v přírodě, uplatňuje je v modelových situacích vhodně reaguje v situacích, kdy hrozí riziko násilí, není lhostejný a ví kde a jak zajistit pomoc chová se adekvátně v různých životních situacích tak, aby nedošlo k ohrožení fyzického i duševního zdraví rozpozná rizikové prostředí a činnosti a vyhýbá se jim Učivo Základní charakteristika mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy o charakteristika a vznik mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy, příklady největších mimořádných událostí tohoto charakteru (bouře a její doprovodné jevy, vichřice, silné mrazy, sněhové kalamity, extrémní teplo, dlouhotrvající sucha a teplotní inverze, laviny, sesuvy půdy, a další) o zásady chování při vzniku jednotlivých mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy 13

14 Přežití v přírodě(orientace v terénu, tvorba improvizovaného přístřešku, možnosti a způsoby signalizace, značení tras pochodu, lesní plodiny, rostliny, živočichové, brodění se vodním tokem, jak získat pitnou vodu, ochrana před nebezpečnou zvěří, rozdělání ohně, a další) Prevence úrazů a nemocí souvisejících s prací, zásady bezpečného chování - návaznost na učivo osvojované v předchozích ročnících Péče o zdraví a poskytování první pomoci o praktický nácvik resuscitace a život zachraňujících úkonů o dopravní nehody nahlášení dopravní nehody, zajištění vlastní bezpečnosti, aktivní postup při poskytování první pomoci raněným) o první pomoc při úrazu elektrickým proudem o o ztrátová poranění a poranění kostí, svalů, kloubů příčiny; poskytnutí první pomoci cukrovka, infarkt, mozková cévní příhoda, křeče, mdloba, kolaps, akutní zánět slepého střeva, febrilní křeče, invazivní meningokokové onemocnění a další onemocnění příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci Prevence fyzického a duševního násilí, psychického onemocnění a násilí namířeného proti sobě samému o prevence fyzického a duševního násilí u dívek a slabších jedinců o prevence fyzického a duševního násilí na dětech a slabších jedincích, v souvislosti s činností náboženských hnutí a sekt (znaky sekt a jejich možné nebezpečí) o drogy, infekční onemocnění, přenosné choroby o jak působí stres na moje tělo, mysl a chování o základy poskytování psychosociální pomoci a občanského sdílení v době mimořádných situací Žáci si většinou nepřipouštějí, že se mohou vyskytnout v situaci ohrožení života a přesto je může mimořádná událost postihnout v okamžiku, kdy na to člověk není připraven. Může se jednat o událost, která je vyvolaná přírodními vlivy (záplavy, povodeň, sesuv půdy), havárií (radiační havárie) nebo činností člověka (teroristický čin). Jedná se o situace, s kterými se můžeme setkat kdykoliv a kdekoliv a ohrožují náš život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Vznik mimořádné události pak následně vyžaduje provedení rychlých a rozvážených záchranných prací. Zvládnutí této náročné situace vyžaduje, abychom byli schopni na vznik mimořádné události adekvátně reagovat. Připravený člověk po stránce teoretické a praktické daleko lépe bude překonávat náročnou psychickou a fyzickou situaci, nezpůsobí zhoršení situace, zmatek či nebude stěžovat práci příslušníkům Integrovaného záchranného systému. Z těchto důvodů budeme s žáky hovořit o mimořádných událostech, kde je seznámíme s různými druhy mimořádných situací, jak se chovat a účinně reagovat při ochraně sebe či v případě jak by se měl zachovat učitel v případě, že v době vzniku mimořádné události má na starosti jemu mu svěřené děti. Připravený člověk totiž dokáže lépe zvládat vzniklé mimořádné události a úspěšně obstát v situaci ohrožující zdraví, dokáže ochránit život nejen sobě, ale i svým blízkým a svěřeným osobám. 14

15 Finanční gramotnost, Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň Peníze Učivo hotovostní a bezhotovostní forma peněz; způsoby placení; banka jako správce peněz Očekávané výstupy Žák používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze Hospodaření domácnosti Učivo rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; nárok na reklamaci Očekávané výstupy žák na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje Finanční produkty Učivo úspory; půjčky Očekávané výstupy žák vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 2. stupeň ZŠ Na 2 stupni je Finanční gramotnost zařazena do předmětu M (6. 9. ročník) a Pč (9. ročník) Peníze Učivo nakládání s penězi; tvorba ceny; inflace Očekávané výstupy žák na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení; na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH; objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny; popíše vliv inflace na hodnotu peněz Hospodaření domácnosti Učivo rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti; základní práva spotřebitelů; Očekávané výstupy žák sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů; objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu; vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele 15

16 Finanční produkty Učivo služby bank, aktivní a pasivní operace; produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků; pojištění; úročení Očekávané výstupy žák uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení; uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice); - uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing); vysvětlí význam úroku placeného a přijatého; uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít Korupce, obrana státu Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda Člověk a svět práce, Člověk a společnost Prvouka Naše vlast, Člověk ve společnosti Přírodověda Člověk a lidské výtvory Vlastivěda Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás Přírodopis, Zeměpis, Občanská výchova Období: ročník ročník ročník Vzdělávací obsah učiva v rámci 1. stupně v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda obsahuje prvky zeměpisné a dějepisné. Rozvíjí vědomosti o rodině, společnosti, vlasti, kultuře a historii. Klade důraz na sounáležitost k českému národu, kulturnímu dědictví a nutnosti chránit naše postavení ve světě. Učí čestnému chování, vzájemnému respektu, dodržování pravidel a norem. V rámci slovních úloh a matematických operací přibližuje žákům reálný život, orientaci v běžných situací. Poukazuje na práva i povinnosti občanů, odkazuje na zákony, reaguje na aktuální situace v České republice i ve světě. Obrana státu a korupce je na 2. stupni součástí výuky Z, Př, D, Ov obrany státu a účasti v zahraničních misích, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. 16

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

3.8 ZAŘAZENÍ TÉMATIKY OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ do výuky

3.8 ZAŘAZENÍ TÉMATIKY OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ do výuky Příloha č.2 3.8 TÉMATIKY OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ do výuky Cílem výuky je osvojit si tematiku ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v rozsahu přiměřeném

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Žichlínek Ředitel školy: Mgr. Radomíra Divíšková

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Obsah Vymezení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí charakteristika,

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Naše škola U školní řád, práva a povinnosti, Ř žákovská samospráva, její činnost K a význam, život ve škole, význam S vzdělání pro život

Naše škola U školní řád, práva a povinnosti, Ř žákovská samospráva, její činnost K a význam, život ve škole, význam S vzdělání pro život VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Výchova k občanství tupeň: 2. Ročník: 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky objasní význam vzdělání pro život, dokáže

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Příloha č. 4 Platnost dokumentu:

Příloha č. 4 Platnost dokumentu: Příloha č. 4 Platnost dokumentu: 1. 9. 2012 Dopravní výchova Dopravní výchova je do výuky řazena v hodinách prvouky a vlastivědy, prolíná však také dalšími předměty. Teoretické znalosti nabyté ve vyučování

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

12. Ochrana obyvatelstva

12. Ochrana obyvatelstva 2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA HROU S PŘÍRODOU Škola: Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků.

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Příloha č. 3 3.9 Zařazení tematiky Dopravní výchovy do výuky Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Tematika se zařazuje v rámci

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Dodatek k ŠVP ZV byl projednán školskou radou dne a pedagogickou radou dne a zapsán pod čj. JKT 360/2013

Dodatek k ŠVP ZV byl projednán školskou radou dne a pedagogickou radou dne a zapsán pod čj. JKT 360/2013 Dodatek k ŠVP ZV Název školního vzdělávacího programu: START! Smysluplnou volbou, náročností a laskavou spoluprací pro život! Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. 2287/2007 Škola: Základní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Příloha č. 5 Změny k Matematika. Platnost dokumentu: stupeň. Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY

Příloha č. 5 Změny k Matematika. Platnost dokumentu: stupeň. Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY Příloha č. 5 Změny k 1. 9. 2013 Platnost dokumentu: 1. 9. 2013 Matematika 1. stupeň Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

18. NOVÁ TÉMATA VE VÝUCE, POVINNĚ ZAČLENĚNÁ DO ŠVP OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

18. NOVÁ TÉMATA VE VÝUCE, POVINNĚ ZAČLENĚNÁ DO ŠVP OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 18. NOVÁ TÉMATA VE VÝUCE, POVINNĚ ZAČLENĚNÁ DO ŠVP OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Výuka na ZŠ by měla směřovat k všestranné přípravě žáka pro budoucí život. Proto nelze chápat a vyučovat jednotlivé předměty

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad IČ: 71004033 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Č.j.:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Ročník: 4. Vzdělávací předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období - 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Ve Valdicích 24. 6. 2013 Mgr. Dana Němcová, řed. školy

Ve Valdicích 24. 6. 2013 Mgr. Dana Němcová, řed. školy Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: a zvědavostí to začíná Škola: Základní škola, Valdice, okres Jičín Ředitel školy: Mgr. Dana Němcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Dodatek k

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

- je schopen respektovat názory a zájmy odlišné od jeho vlastních - dovede posoudit důsledky rasové nesnášenlivosti

- je schopen respektovat názory a zájmy odlišné od jeho vlastních - dovede posoudit důsledky rasové nesnášenlivosti Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Občanská výchova pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Kaplice, Školní 226 Ředitel školy: Mgr. Ludvík Bartyzal Koordinátor ŠVP

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více