Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 2"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název vzdělávacího programu: Škola pro život, škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola, Brno, Kamínky 5 Adresa školy: ZŠ Kamínky 5, Brno REDIZO: Telefon, fax: , E- mail: Webové stránky: Koordinátor ŠVP ZV: PaedDr. Jitka Švantnerová Ředitel školy: Mgr. Pavel Petr Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č.2 projednán Radou školy dne a zapsán pod č.j. Mgr. Pavel Petr, ředitel školy Na základě úpravy RVP ZV bude s platností od 1. září 2013 upraven i náš ŠVP do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět doplněna problematika zdraví, bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, korupce a obrany státu do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a do vzdělávacího oboru Výchova k občanství byla vložena problematika finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, korupce a obrany státu do vzdělávací oblasti Člověk a příroda byla vložena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacího oboru Přírodopis a Zeměpis byla vložena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví byla začleněna (případně upravena) problematika zdraví a bezpečí za běžných a mimořádných událostí, dopravní výchovy a sexuální výchovy další úpravy dávají dokument do souladu se zákonem Další požadavky, které vycházejí z úpravy RVP další cizí jazyk je povinný od 7. ročníku doplnění matematiky na 1. stupni o desetinná čísla a zlomky již v našem ŠVP zakotveny máme. Tato úprava se tedy tohoto dodatku netýká.

2 Dopravní výchova Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Období: ročník ročník ročník Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a společnost Prvouka Dopravní výchova Přírodověda Dopravní výchova Přírodopis, Občanská výchova, Tělesná výchova Charakteristika daného předmětu Organizace předmětu cílové zaměření Metody a formy práce Pomůcky Hodnocení předmětu Strategie předmětu U jednotlivých ročníků rozpracovány Očekávané výstupy Obsah učiva v daném období Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, klíčové kompetence Charakteristika daného předmětu: S rozvojem dopravy, kdy na silnicích je stále větší počet dopravních prostředků a při stále větších možnostech cestování vzniká požadavek bezpečného pohybu na každého člověka jako na chodce i jako na účastníka silničního provozu. U školních dětí se to týká především jízdy na kole a kolečkových bruslí. Žáci by si měli na základě rozborů, povídání, informovanosti a praktických jízdách na dopravním hřišti a besed s příslušníky České policie získat dostatečné zkušenosti a vědomosti o bezpečném pohybu při cestě do školy, hrách a sportu, v běžném životě. Rovněž by měli žáci získat vědomosti o poskytnutí první pomoci a běžného ošetření. Obsah vzdělávání v dané tématice je zaměřen na: bezpečný pohyb na chodníku a na silnici vhodné oblečení, používání reflexních prvků dopravní značky, předpisy dopravní prostředky, cestování sport a dopravní bezpečnost havárie, zásady první pomoci Organizace předmětu: Na 1. stupni je převážně třídní učitel vyučujícím ve většině předmětů. Díky tomu může hodiny týkajících se dopravní výchovy vhodně a aktuálně začleňovat do výuky. Využívá spolupráce s příslušníky České policie, jejich besed, navštěvuje dopravní hřiště. Základním smyslem zařazení dopravní problematiky na 2. stupeň ZŠ je další rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, snížení nehodovosti a rizik v silničním provozu a přijetí etických norem chování. Dále pak rozvoj životních kompetencí pedagogů, jejich další vzdělávání, výměna zkušeností, jejich cílené působení i mimo rámec ZŠ vůči rodičům a veřejnosti v lokalitě školy. 2

3 Cílem začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu na 2. stupni ZŠ je prohlubovat a upevňovat znalosti a dovednosti z oblasti bezpečnosti v silničním provozu získané na 1. stupni ZŠ. Dále rozvíjet poznání a obohacovat tuto oblast o další poznatky a etickou stránku problematiky. Položit základy pro utváření vztahů mezi účastníky silničního provozu, orientaci v nich a pěstování správných reakcí, vedoucích k bezpečnosti vlastní i okolí, rozvíjet základy první předlékařské pomoci a připravit žáky na získání řidičského oprávnění pro malé motocykly a další skupiny. Rozvíjet klíčové kompetence s důrazem na úctu ke zdraví, k odpovědnému chování a odpovědnosti za své zdraví, k toleranci a ohleduplnosti k ostatním a na svoji bezpečnost. Časový rozsah výuky: v ročníku 10 hodin ročně + návštěva dopravního hřiště v ročníku 10 hodin ročně Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Cílem výuky je osvojit si znalosti týkající se dopravních předpisů, které by přispěly k bezpečnému pohybu na pozemních komunikacích i mimo vozovku, k bezpečné jízdě dopravními prostředky. Uvědomování si nebezpečí má vést k ostražitosti, opatrnosti, předvídavosti a ochraně. Má přispět k vzájemnému ohleduplnému chování. Žáci si přiměřeně věku ve všech ročnících opakují danou problematiku, rozdílnost v jednotlivých ročnících je v hloubce informovanosti, v rozsahu souvislostí a v náročnosti vyjadřovacích schopností a zručnosti v praktických dovedností. Správné reakce by měly snížit nehodovost. Bezpečný pohyb na chodníku a na silnici Poučení se týká bezpečného chování na chodnících. Cílem je vštípit žákům ohleduplné chování jako chodec pohybující se pěšky, na koloběžce nebo kolečkových bruslích. Upozorňuje na skutečnost, že chodník není místo určené k hrám. Vede žáky, jak bezpečně přecházet silnici. Vhodné oblečení, používání reflexních prvků Cílem je, aby žáci pochopili dobře míněný požadavek pestrého oblečení s reflexními prvky popřípadě doplňků jako důležitý prostředek ochrany. Pravidlo vidět a být viděn může výrazně přispět k včasné reakci řidiče. Dopravní značky, předpisy Žáci si mají osvojit základní dopravní značky silničního provozu, neboť jsou dnes a denně účastníky silničního provozu. Cílem je poznat a rozumět nejběžnějším zákazům, příkazům a informačním tabulím. Dopravní prostředky, cestování Žáci se učí vyjmenovat dopravní prostředky, rozlišovat jejich výhody a nevýhody využití. Ví, že svým chováním při cestování dopravními prostředky ovlivňují bezpečnost svoji i druhých. Ví, do jaké výšky a hmotnosti je nutné použít autosedačku. Sport a dopravní bezpečnost Cílem je naučit žáky pohybovat se bezpečně na silnici při vlastní jízdě na jízdním kole. Žáci by měli umět zkontrolovat stav svého kola. Ví, kde se smí pohybovat na koloběžkách a kolečkových bruslích. Uvědomují si větší bezpečnost pro sportovní vyžití na stezkách ke sportu určených a na hřištích. Mají vědět, že k bezpečí přispívají i používáním ochranných doplňků. Havárie, první pomoc Cílem je uvědomit si, že vlastní nekázní či neznalostí můžeme ohrozit bezpečnost svoji i druhých, ukázat si správné postupy chování při situaci, kdy se staneme účastníkem dopravní nehody, umět poskytnout první pomoc, prakticky zvládnout jednoduché ošetření, obvázání rány. Žáci se seznamují s obsahem lékárničky. 3

4 Metody a formy práce: Komunikativní kruh, skupinová práce různého počtu nahodilého výběru žáků, skupinová práce různého počtu určeného výběru žáků, beseda, diskuse, rozhovor, dramatizace, modelové problémové situace, samostatná individuální práce, práce s textem různého typu/úrovně/rozsahu, třídnické hodiny, sběr informací, pracovní listy, anketa, hry, praktická výuka na dopravním hřišti, frontální výuka. Pomůcky: Pracovní listy, zdravotní materiál, jízdní kolo s helmou, karty dopravních značek. Hodnocení předmětu: Pedagog žáky motivuje slovním pozitivním hodnocením k upevnění znalostí, pojmů, praktických dovedností na jízdním kole. Snaží se u žáků vytvořit aktivní přístupu a vzbuzení zájmu o vlastní bezpečí, učí je ohleduplnosti. Strategie - pedagogické vedení: Pedagog užívá srozumitelné formulace pro danou věkovou skupinu k vysvětlování učiva. Předkládá žákovi různé modelové dopravní situace, učí ho správně dopravní situaci vyhodnotit a bezpečně podle pravidel silničního provozu zareagovat. Praktickým cvičením jízdou na kole nechává žáky ověřovat si naučené dovednosti. Vede ho k samostatnosti uvažování, aktivnímu přístupu. Upozorňuje na možná nebezpečí. Usměrňuje ho a vede ke kázni. Přes soutěživé prvky her žáka směruje ke spolupráci. Cíl výuky v ročnících: dovést žáky k pochopení pravidel bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu zejména v roli chodce, rozšířit jejich poznání z nižších ročníků, obohatit výchovně vzdělávací proces o etické vzdělávání na dané téma, soustředit se na sociální vztahy a způsoby jednání a chování jedince, zabývat se zejména vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu, zvládat svoje reakce, vlastní agresivitu a reakce a chování ostatních. Dílčí výstupy: Žák: používá své znalosti a dovednosti v praxi orientuje se v základní legislativě související s tématem doprava interpretuje význam pojmů a problematiky bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu chová se tak, aby v silničním provozu chránil zdraví a život svůj i jiných osob uvědomuje si dopad svého chování a koriguje jej podle situace analyzuje konkrétní situaci a vyvozuje bezpečné chování aplikuje znalosti z dané oblasti i do jiných oblastí život orientuje se v souvislostech chování všech účastníků silničního provozu aktivně se zapojuje do činností podporujících snižování rizik a nehodovosti Učivo: 1. Chodec Zážitkové lekce, projekty a další aktivity 2. Cyklista Zážitkové lekce, projekty a další aktivity 3. Poskytnutí první předlékařské pomoci, spolupráce s odborníky (po domluvě návštěva centra záchranářů) 4

5 Sexuální výchova Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Období: ročník ročník ročník Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a společnost Prvouka Rodina u nás doma, Člověk a jeho zdraví Přírodověda Domov, Lidské tělo Přírodopis, Občanská výchova Charakteristika daného předmětu Organizace předmětu cílové zaměření Metody a formy práce Pomůcky Hodnocení předmětu Strategie předmětu U jednotlivých ročníků rozpracovány Očekávané výstupy Obsah učiva v daném období Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, klíčové kompetence Charakteristika daného předmětu: Díky dostupnosti obrazového i textového materiálu se seznamují děti velmi brzy s prvky sexuální výchovy. Na pedagogovi pak je, aby neuspíšil předčasnou vyzrálost žáků, chránil děti před zbytečnou zvídavostí a nevhodnými experimenty a naopak posiloval pěkné mezilidské vztahy mezi rozdílným pohlavím, zaměřil svůj výklad na láskyplné prostředí, péči o vlastní tělo a zdraví. Obsah vzdělávání v dané tématice je zaměřen na: členové rodiny, nejbližší a vzdálení příbuzní intimita, soukromí a veřejné prostředí spolužáci a spolužačky, kamarádi a známí, cizí lidé, mezilidské vztahy cizinci, lidské rasy, společné soužití, odlišnosti kultur domov, třída, zaměstnání, kolektiv, náhradní péče dětské domovy člověk součástí přírody, společné znaky s ostatními živočichy a odlišnosti lidské tělo vnější stavba, vnitřní orgány a jejich funkce vývojové etapy života člověka, charakteristické životní projevy a potřeby péče o zdraví, úraz a nemoc, správná výživa oblékání, móda, vzhled, vliv nonverbální komunikace Organizace předmětu: Třídní učitel včleňuje poznatky sexuální výchovy uvážlivě a citlivě do výuky o člověku. Frontální výuku střídá výuka skupinová či jinak členěná, např. kooperativní, projektová apod. Využívá k začlenění informací s apelem na intimitu a soukromí školy v přírodě, výuku plavání apod. Není bezpodmínečně nutné, aby problematice sexuální výchovy byla věnována samostatná vyučovací hodina. Časový rozsah výuky (prvouky, přírodovědy, přírodopisu, občanské výchovy): v ročníku 3 hodin týdně ve ročníku 2 hodiny týdně v ročníku 1 hodina týdně 5

6 Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Cílem výuky je uvědomovat si vlastní tělo, jeho přirozený vývoj a potřeby. Žáci by měli získat takové informace, které by plnily funkci poučení, prevence a ochrany, a aby se jednalo o přirozenou a hlavně věkově přiměřenou informovanost patřící k životu každého jedince. Hloubka informovanosti a rozsahu vztahových souvislostí je omezena tak, aby nenarušovala morální vývoj dítěte. Od útlého věku se dítěti vštěpuje přirozený vzorec rodinné skladby, jako základu lidské společnosti, ke kterému patří otec-matka-dítě. Rozlišuje příbuzenský poměr a cizí osobu, dokáže správně rozlišit a použít vhodné chování ve vzájemné komunikaci. Domov chápe jako místo, kde nachází své zázemí mezi svými rodiči, sourozenci, příbuznými, kde má své věci, právo na své soukromí a intimitu. Uvědomuje si rozdílnost potřeb a projevů nejen v různých etapách života člověka od početí po stáří, či rozdílnosti vycházející z různého pohlaví, ale vnímá i širší souvislosti, které vychází z náboženství, barvy pleti, odlišných kultur. Rozmnožovací schopnost chápe jako schopnost všech živých organizmů, jehož důsledkem je pokračováním života. V této souvislosti poznává funkci vnitřních orgánů, nutnou péči o zdraví. Uvědomuje si, že vzhled, oblékání a způsob komunikace ovlivňuje postoje ostatních vůči němu samotnému a podle toho adekvátně reaguje na podněty zvenčí. Metody a formy práce: Komunikativní kruh, skupinová práce různého počtu nahodilého výběru žáků, skupinová práce různého počtu určeného výběru žáků, beseda, diskuse, rozhovor, dramatizace, modelové problémové situace, samostatná individuální práce, práce s textem různého typu/úrovně/rozsahu, třídnické hodiny, sběr informací, pracovní listy, anketa, hry, tvořivé dílny, frontální výuka. Pomůcky: Učebnice a pracovní sešity, pracovní listy, knihy a encyklopedie, obrazový materiál, nástěnné mapy a plakáty, práce s výukovými programy na PC. Hodnocení předmětu: Pozitivním hodnocením učitel posiluje vlastní sebevědomí žáků a připívá tak k uvědomování si vlastní osobnosti. Strategie - pedagogické vedení: Pedagog žáky vlastním příkladem ovlivňuje, motivuje a přispívá k rozvoji osobnosti. Užívá srozumitelné formulace a vhodné pojmy pro danou věkovou skupinu k vysvětlování učiva sexuální výchovy. Zařazení sexuální výchovy na druhém stupni ZŠ Druhý stupeň základního vzdělávání se snaží o dosažení vědomostí, dovedností a návyků, které by měly sloužit žákům k samostatnému učení, utváření hodnot a postojů. Tyto získané hodnoty a postoje vedou žáky ke správnému chování, zodpovědnému rozhodování a celkovému rozvoji ve svém sociálním životě. Koncepce základního vzdělávání na druhém stupni je stavěna na vyšších učebních možnostech žáků a na schopnosti prolínání vzdělávání ve škole se životem mimo školu. Vychovatel využívá náročnější metody práce, dlouhodobější a komplexnější úkoly, projekty a pobízí žáky k větší odpovědnosti ve vzdělávání i v organizaci života školy. Na sexuální výchovu, která byla na prvním stupni řazena do oblasti Člověk a jeho svět, navazují na druhém stupni základního vzdělávání oblasti, ve kterých jsou témata sexuální výchovy obsaženy především ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis a ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Ve vzdělávacím oboru Přírodopis se například můžeme setkat 6

7 s úzce souvisejícími tématy sexuální výchovy, jako jsou fyziologie a anatomie lidského těla nebo fylogeneze a ontogeneze člověka. Žáci se zde dozvídají o vzniku a vývoji zárodečného jedince až do jeho zániku, a objasní si zde polohu, stavbu a funkci jednotlivých orgánů. Což patří mezi hlavní témata sexuální výchovy. Obsahem vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Zejména vzdělávací obor Výchova ke zdraví svým obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na prvním stupni. Tento vzdělávací obor směřuje žáky k poznávání sama sebe, jako živé bytosti, aby dosáhli k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémy s nemocí spojené. Žáci si zde osvojují dovednosti, způsoby chování a získávají odpovědnost jak za zdraví vlastní, tak i zdraví jiných. Do učiva sexuální výchovy spadá podle Rámcového vzdělávacího programu ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví témata jako např. sexuální dospívání, reprodukční zdraví, puberta, ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami apod. 7

8 Ochrana člověka za mimořádných událostí Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Období: ročník ročník ročník Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Člověk a příroda Prvouka Ochrana člověka za mimořádných událostí Přírodověda Ochrana člověka za mimořádných událostí Přírodopis, Výchova ke zdraví Charakteristika daného předmětu Organizace předmětu cílové zaměření Metody a formy práce Pomůcky Hodnocení předmětu Strategie předmětu U jednotlivých ročníků rozpracovány Očekávané výstupy Obsah učiva v daném období Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, klíčové kompetence Charakteristika daného předmětu: S rozvojem složitosti způsobu života vzniká celá řada situací, ke kterým je potřeba zaujmout adekvátní postoj. Žáci by měli na základě rozborů, povídání a informovanosti o živelných pohromách a nebezpečí získávat zautomatizované dovednosti a reakce, které by napomohly zachování klidu a správného jednání ve vyhrocených situací. Zvýšila by se tak možná bezpečnost a improvizovaná ochrana vlastní osoby a druhých. Obsah vzdělávání v dané tématice je zaměřen na: živelné pohromy (povodně, sesuvy půdy, sopečný výbuch, zemětřesení, atmosférické poruchy, lavinové nebezpečí, požár) únik nebezpečných látek do životního prostředí (radioaktivní, chemické, biologické) použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny či jiné nebezpečné látky nález či obdržení podezřelého předmětu svědectví trestného činu či havárie typy výstrah, varovných signálů, linky tísňového volání zásady první pomoci, znalost obsahu evakuačního zavazadla Organizace předmětu: Na 1. stupni je převážně třídní učitel vyučujícím ve většině předmětů. Díky tomu může hodiny týkajících se ochrany člověka začleňovat aktuálně během roku a reagovat tak na události ve světě, v republice, v okolí. Popřípadě může učitel daného tématu ochrany vhodně využít při návštěvách v muzeích, na výletě apod. Frontální výuku střídá výuka skupinová či jinak členěná. Není bezpodmínečně nutné, aby dané problematice byla věnována vždy zcela samostatná vyučovací hodina, může se jednat o motivační úvod či závěr, vhodné včlenění do výuky prvouky-přírodovědy, popř. jiných předmětů. Mnohá témata jsou zařazována v určitém ročním období tak, aby zároveň plnila funkci poučení o bezpečnosti (prosinec-ohňostroj, zimní měsíce-lavinová nebezpečí, jaro-záplavy apod.) 8

9 Časový rozsah výuky: v ročníku 6 hodin ročně v ročníku 6 hodin ročně Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Cílem výuky je osvojit si tématiku vlastní ochrany a ochrany druhých přiměřeně danému věku tak, aby došlo k zautomatizovaným reakcím v případě ohrožení. Žáci si opakovaně ve všech ročnících opakují vzorce chování. Rozdílnost v jednotlivých ročnících je spíše v hloubce informovanosti, v rozsahu vztahových souvislostí a v náročnosti vyjadřovacích schopností a zručnosti v praktických dovedností. Styk se zvířetem V období po létu (září) či před nástupem na prázdniny je věnována pozornost bodnutí hmyzem, Poučení se týkají prohlídek vlastního těla po návštěvě lesa, pozornost místům, kde bylo zakousnuto klíště. Cílem je naučit děti, jak reagovat při uštknutí. Jak se zachovat při napadení zvířetem (pokousání psa). Druhým krokem je naučit poskytnou sobě a druhým první pomoc. Svědek trestného činu, havárie Žáci simulují situace, kdy se ocitnou jako nežádoucí svědci. Cílem je uvědomit si nebezpečí pro vlastní osobu, ukázat si přiměřené postupy chování, popsat nežádoucí reakce, vést k logickému myšlení a správnému vyhodnocování či odhadu možného vývoje situace. Nebezpečný nález, anonymní hrozba Cílem je navést žáky k vyhledání pomoci u bezpečnostních složek, osvojit si správný postup chování při nálezu a jeho nahlášení. Manipulace s ohněm, třaskavinami Cílem je poučit žáky o bezpečnosti při rozdělávání ohně v krbu domácí podmínky, či u volného ohniště - v přírodě. Číst a dbát pokynů u návodů pro výrobky určených pro domácí oslavy a ohňostroje, lampiony. Lavinové nebezpečí V zimním období žáci vyráží s rodiči na hory, účastní se lyžařských kurzů. Cílem je osvojit si správné chování při pobytu na horách, respektovat cesty a prostory pro pohyb, sport. Žáci by měli získat představu, jak se zachovat při lavině či pouhé změně počasí, které může být velmi zrádné a pro člověka osudné. Varovné signály, výstraha Cílem je reagovat na varovné signály a výzvy jako varování obyvatelstva, jak používat telefonních linek tísňového chování, uvědomit si důležitost a úlohu tisku, rozhlasu, televize. Únik radioaktivních, chemických a biologických látek, živelné pohromy zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, sopečný výbuch, atmosférická porucha, požár Cílem je vštípit žákům zásady pro opuštění bytu, ohroženého prostoru či místa. Nacvičit evakuaci z prostor školy, dodržovat kázeň, rychlost při přesunu. Evakuační zavazadlo, lékárnička, balíček první pomoci Žáci se seznámí s obsahem evakuačního zavazadla, obsahem lékárničky. První pomoc Žáci si uvědomují důležitost včasného, pohotového a správného zásahu při poskytnutí nezbytné první pomoci. Zkouší prakticky zvládnout jednoduché ošetření, obvázání rány. 9

10 Metody a formy práce: Komunikativní kruh, skupinová práce různého počtu nahodilého výběru žáků, skupinová práce různého počtu určeného výběru žáků, beseda, diskuse, rozhovor, dramatizace, modelové problémové situace, samostatná individuální práce, práce s textem různého typu/úrovně/rozsahu, třídnické hodiny, sběr informací, pracovní listy, anketa, hry, tvořivé dílny, frontální výuka. Pomůcky: Pracovní listy, zdravotní materiál Hodnocení předmětu: Pedagog žáky motivuje slovním pozitivním hodnocením k upevnění znalostí, pojmů. Snaží se u žáků vytvořit aktivní přístupu a vzbuzení zájmu o vlastní ochranu a péči, vytvoření pocitů sounáležitosti s okolím. Strategie - pedagogické vedení: Pedagog užívá srozumitelné formulace pro danou věkovou skupinu k vysvětlování učiva. Předkládá žákovi různé modelové situace, praktická cvičení, aby vedl žáka k aktivnímu postoji k zadaným úkolům. Vede ho k samostatnosti uvažování, učí ho správně vyhodnotit vzniklou situaci a reagovat v zájmu zachování bezpečí a ochraně zdraví.k tvořivému přístupu. Upozorňuje na možná nebezpečí při zaujmutí chybných postupů. Rozvíjí u žáka logickou úvahu a snaží se mu předkládat problémové situace v širších souvislostech, aby žák získal komplexnější pohled na danou problematiku.umožňuje žákovi vyjádřit a obhájit svůj názor, své pohledy vnímání. Oceňuje u žáka kreativitu, podporuje jeho sebevědomí. Usměrňuje ho a vede k pracovní kázni. Přes soutěživé prvky her žáka směruje k týmové spolupráci. Návrh na rozložení výstupů a učiva na 2. stupni ZŠ 6. ročník Výuka rozvíjí u žáků schopnost adekvátně se chovat v případě vzniku mimořádné události a nařízené evakuace Žák: charakterizuje rizika vzniku mimořádných událostí a jejich možné dopady na zdraví a životy lidí, životní prostředí a majetek, způsoby sebeochrany a vzájemné pomoci rozpozná varovný signál Všeobecná výstraha, adekvátně reaguje na tento signál, zná a prakticky uplatní postupy v případě nařízení evakuace, včetně zásad opuštění bytu ovládá základní zásady a postupy spojené s povodněmi, atmosférickými poruchami, haváriemi a dalšími mimořádnými událostmi; osvojené dovednosti a způsoby jednání aplikuje v simulovaných situacích hromadného ohrožení poskytne první pomoc, včetně život zachraňujících úkonů, dbá na bezpečnost svoji i svého okolí Učivo: Klasifikace mimořádných událostí o mimořádné události způsobené přírodními vlivy, havárie, antropogenní události (viz základní pojmy) o vysvětlení pojmu mimořádná událost, základní rozdělení mimořádných událostí s uvedením příkladů Varovný signál Všeobecná výstraha o činnost při varovném signálu, druhy signálů, náhradní způsoby varování o funkce varovných signálů, rozdíly v signálech (ukázky), činnost po zaznění varovného signálu, další způsoby varování, obecné zásady opuštění bytu, opuštění bytu při povodni, požáru apod. Evakuace 10

11 o průběh evakuace na koho se vztahuje, kdo je evakuován přednostně, kdo nebývá evakuován (osoby podílející se na záchranných pracích) o evakuační zavazadlo, příprava a obsah evakuačního zavazadla o evakuační a přijímací střediska, jejich funkce, co tato střediska zajišťují Ukrytí, o nouzové přežití (pojmy ukrytí, nouzové přežití, humanitární pomoc) o Povodně a zátopové oblasti o přívalové deště, blesková povodeň, protržení hráze, rozvodněné toky o co je povodeň, jak povodeň vzniká, rozdělení povodní, povodně, které postihly ČR v minulých letech o zásady chování před, při a po povodni, pokyny zasahujících složek, návrat do obydlí, zřícení domu, závaly Péče o zdraví a poskytování první pomoci o stavy bezprostředně ohrožující život, výkony zachraňující život; polohování protišoková poloha, autotransfuzní poloha, zotavovací poloha, přenášení, transport raněného, ošetření o dopravní nehody jejich prevence, pomoc v případě dopravní nehody o zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zlomeninách, otřesu mozku, astmatických a epileptických záchvatech, apod. Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému o různé strategie zvládání stresových situací o prevence šikany o návykové látky co jsou návykové látky, jak ohrožují zdraví a psychiku, protidrogová prevence, odmítání drog, jak se zachovat v případě, že jsou drogy ve škole nebo v jejím okolí, pomoc v různých situacích souvisejících s drogami o prevence rizik fyzického a duševního násilí spojených s internetem (osobní bezpečí na internetu, ochrana soukromí, ochrana osobních dat, cizí lidé, anonymita, ohrožení, násilí, psychické týrání, kyberšikana a její možné dopady) o prevence agresivity (formy agrese, její zvládání, její dopady na duševní a fyzické zdraví agresora i oběti), prevence násilí namířenému proti sobě, jiným osobám a majetku Prevence úrazů a nemocí spojených s běžnými činnostmi (práce/hry s PC, používání chemických látek v domácnosti, používání elektrického nářadí a přístrojů v domácnosti) 7. ročník Výuka rozvíjí u žáků znalosti a dovednosti potřebné pro prevenci požárů a pro adekvátní reagování v případě požáru Žák vysvětlí rizika a příčiny vzniku požárů, popíše princip hoření a klasifikuje požáry podle tříd charakterizuje zásady protipožární prevence, v případě vzniku požáru adekvátně reaguje a v modelových situacích použije vhodné metody hašení požáru rozdělí hasicí přístroje vzhledem k třídám požáru a v případě potřeby je správně použije bezpečně opustí požárem ohrožený prostor a vyhledá bezpečí poskytne první pomoc v případě popálení a otravy zplodinami hoření aktivně předchází rizikům běžných úrazů, otrav, tonutí, popálenin, která hrozí v různém období, prostředí a při různých činnostech, včetně jejich příznaků, projevů a dopadů, poskytne první pomoc vhodně reaguje a jedná v případě ohrožení a nebezpečí, adekvátně pomůže sobě i blízkému v nouzi Učivo: Požáry a jejich rizika 11

12 o rozdíl mezi ohněm a požárem, rizika požáru (snížený obsah kyslíku v ovzduší, zvýšená teplota, kouř, toxicita vznikajících zplodin hoření), princip hoření, třídy požáru, příčiny vzniku požáru, předcházení požáru, postupy v případě požáru, manipulace s otevřeným ohněm v přírodě, nebezpečí zábavní pyrotechniky, nebezpečnost látek, třídění látek do kategorií dle jejich hořlavosti, hasicí přístroje druhy a jejich správné použití, fáze požáru, kategorie hoření Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečí lezení na sloupy a stožáry elektrického vedení, dotýkání se drátů na zemi, lezení na elektrickélokomotivy, nebezpečí od poškozených zásuvek, vypínačů, přívodových šňůr, elektrických spotřebičů v domácnosti, elektrických sekaček, apod.) Péče o zdraví a poskytování první pomoci o praktický nácvik resuscitace a život zachraňujících úkonů o tepelná poranění (příčiny působení teploty na lidský organismus, popáleniny, opařeniny, omrzliny, úpal, úžeh), příznaky a poskytnutí první pomoci či jejich ošetření o otravy alkoholem, léky, drogami, houbami, chemickými látkami pevnými, tekutými, plynnými), jejich příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci o vnitřní a vnější krvácení příznaky a poskytnutí první pomoci, stavění krvácení a ošetření o rány řezné, sečné, bodné, střelné aj. příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci o mechanické poranění oka, poleptání oka příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci o poranění hrudníku, břicha příčiny, příznaky a poskytnutí pomoci Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému o drogová prevence legální a nelegální drogy jednotlivé druhy drog a jejich účinky na fyzické a psychické zdraví, příklady z praxe o prevence agresivity (formy agrese, její zvládání, její dopady na duševní a fyzické zdraví agresora i oběti), prevence násilí namířenému proti sobě a na jiné osoby o záškoláctví (formy záškoláctví, jeho možné dopady na duševní a fyzické zdraví) o volný čas (party, kamarádi, co je spojuje, čemu se věnují, vlastnosti vůdce party, postavení v partě, co je dobře a co je špatně) o jak poznám, že je někdo ve stresové situaci o základy poskytování psychosociální pomoci a občanského sdílení v době mimořádných situací 8. ročník Výuka rozvíjí u žáků schopnost rozpoznávat příčiny a projevy rizikového chování a rizikových činností, včetně jejich možných dopadů na duševní a fyzické zdraví, a aplikovat v praxi zásady bezpečného chování při antropogenních mimořádných událostech na všech místech, kde se pohybuje Žák: uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování a jednání v každodenním životě charakterizuje havárie a antropogenní události aktivně se v případě těchto mimořádných událostí chrání charakterizuje základní pravidla dekontaminace, jodové profylaxe rozpozná rizika fyzického a duševního násilí, jeho příznaky, projevy a dopady na vlastní osobu či jiné, předchází, rizikům, v případě nebezpečí adekvátně reaguje rozliší právní a protiprávní jednání nebo chování, které ohrožuje duševní a fyzické zdraví jeho osoby nebo druhých Učivo: Integrovaný záchranný systém (význam integrovaného záchranného systému, základní a ostatní složky, záchranné a likvidační práce) Mimořádná událost a krizové řízení, krizová situace, krizový stav Individuální ochrana Improvizovaná ochrana (prostředky, jejich využití doma, nácvik jejich používání) 12