Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok

2 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících žáků V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. VII. VIII. IX. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery 2

3 I. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Broumov, Kladská 164 Adresa: Kladská 164, Broumov , telefon: Webové stránky: Zřizovatel: Královéhradecký kraj, IČO: , Pivovarské náměstí 1245 / 2, Hradec Králové, od Právní forma: příspěvková organizace Zřizovací listina: vydaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účinností od 1. ledna č.j. : / SM / Vymezení činnosti: hlavní činnost: Uskutečňuje základní vzdělávání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje zájmové vzdělávání. Uskutečňuje školní stravování. doplňková činnost: Na základě živnostenského listu č.j.00/023154/f-9, e.č , č.okr.rejstříku škola provozuje hostinskou činnost Statutární orgán: ředitelka Mgr. Eva Bilíková, Nová 310, Broumov Zařazení do sítě: IČO: Identifikátor školy: Škola sdružuje: I. Základní škola kapacita 125 IZO: obory vzdělání: B/01 Speciální škola kapacita C/01 Základní škola kapacita 105 II. Školní družina kapacita 25 IZO: III. Školní jídelna kapacita 300 IZO: IV. Přípravná třída Charakteristika školy Organizace vykonává činnost uvedených druhů škol a školských zařízení. Druhy škol: Základní škola, Speciální škola Druhy školských zařízení: Školní družina, Školní jídelna. V uvedeném školním roce byla otevřena se souhlasem zřizovatele opět přípravná třída.všechny součásti školy jsou umístěny ve společné budově. K dispozici pro svoji činnost mají 8 kmenových učeben, odborné učebny- výpočetní techniky, cvičná kuchyňka, keramická dílna, sociální zařízení, kabinety, šatny pro žáky, školní družina, ředitelna, kancelář ekonomky, kuchyně a jídelna pro provozování školního stravování. Pro pobyt žáků venku slouží školní zahrada a školní hřiště. Školní zahrada je vybavena pískovištěm, dřevěným altánem a houpačkami, aby ji mohli využívat i v odpoledních 3

4 hodinách žáci přihlášení do školní družiny k odpočinku a relaxaci. Pro pracovní vyučování slouží vybavená školní dílna. Na zahradě je umístěn skleník, záhony a ovocný sad.žáci využívají těchto prostor v rámci plnění osnov pracovního vyučování. Součástí školy je školní jídelna. Spolu s kuchyní se nachází v přízemí budovy. Ve školní kuchyni se vaří kolem 200 jídel denně (včetně doplňkové činnosti pro cizí strávníky). Využívají ji jak žáci, tak i zaměstnanci školy. Jsou zde připravovány svačiny pro žáky. Ve školním roce 2013/14 byla v budově školy otevřena další třída odloučeného pracoviště Střední školy Nové Město nad Metují pro chlapce - učební obor zámečnické práce. Tímto rozšířením mají nejen absolventi naší školy ale i žáci ostatních základních škol možnost dalšího vzdělávání.v měsíci lednu byl ukončen pronájem Masarykově základní škole pro přípravnou třídu. Tento pronájem byl ukončen na žádost vedení uvedené základní školy, která si přestěhovala přípravnou třídu do své budovy. Uvolněné prostory byly pronajaty občanskému sdružení Začít spolu k práci s malými dětmi. Školská rada Školská rada pracovala ve složení: Člen: PhDr. Dagmar Sokolová, Soukenická 105, Broumov pí Renata Urbanová, Benešov 11 p. Kamil Slezák, Cihlářská 159, Broumov (zástupce zřizovatele) Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni. Pravidelný kontakt zajišťuje vzájemnou informovanost a optimální řešení vzniklých úkolů a problémů. Schůze školské rady se konala za školní rok celkem 3x. 4

5 II. Přehled oborů vzdělání Ve škole se ve školním roce vyučovalo podle těchto schválených učebních dokumentů: I. Školní vzdělávací program ŠKOLA V POHYBU č. j. 153 / 07 II. Upravené učební plány pro vzdělávací program POMOCNÉ ŠKOLY, č. j III. Školní vzdělávací program Škola v pohodě č.j. 51/10 IV. Školní vzdělávací program Zajímavá škola, č.j. 34/12 VI. Školní vzdělávací program Škola hrou, č.j. 35/12 Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu v Základní škole praktické ve všech ročnících. Ve speciální škole probíhala výuka v jednom ročníku podle dobíhajících učebních plánů, ostatní ročníky se vyučovaly podle školního vzdělávacího programu. Výuka v přípravné třídě probíhala podle ŠVP Škola hrou, několik žáků se učilo podle ŠVP Zajímavá škola podle RVP ZV. V našich ŠVP klademe důraz na skupinovou i projektovou činnost, respektujeme zájem žáků, jejich individuální schopnosti, podporujeme tvořivost, zodpovědnost, komunikaci mezi žáky i mezi učiteli a žáky. Snažíme se, aby žáci dodržovali daná pravidla, učí se sebehodnocení, vzájemnému respektování a toleranci. Školní družina má jedno oddělení, které navštěvovalo 24 žáků. Vzhledem k tomu, že do družiny se přihlásili i žáci přípravné třídy, asistentka pro žáky se sociálním znevýhodněním, určená pro přípravnou třídu, mohla pracovat s těmito dětmi i v družině. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Škola v rámci zájmového vzdělávání nabízela několik kroužků - kroužek dramatický, jehož členové vystoupili se svým představením na divadelním festivalu v Náchodě. Dále pracovaly kroužky zdravotní, stolního tenisu, dovedných rukou,výpočetní techniky, keramický, cyklistický. Největší zájem byl opět o kroužek stolního tenisu, ve kterém si i žáci zorganizovali soutěž o nejlepšího hráče, dále pak kroužek cyklistický a výpočetní techniky. Práce kroužků byla po celý školní rok na dobré úrovni, byli jsme potěšeni zájmem ze stany žáků. Kroužků se spíše účastnili mladší žáci. Žáci II. stupně, kteří nejsou ochotni zůstávat ve škole po ukončení vyučování, se zapojili do kroužku výpočetní techniky. V rámci volnočasových aktivit nabízíme také žákům program Ulity Broumov, ZUŠ Broumov, Centra pro rodinu. Žáci ani jejich rodiče však bohužel o tyto aktivity neprojevují téměř vůbec žádný zájem. Odborná spolupráce V průběhu celého školního roku spolupracujeme s SPC, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě. S uvedenými organizacemi pracujeme především při řešení výchovných a výukových problémů žáků. Navázali jsme spolupráci také s SPC Hradec 5

6 Králové se zaměřením na oční vady. Každý týden pracuje ve škole logoped, který poskytuje služby nejen našim žákům, ale i žákům ostatních broumovských škol. Podařilo se nám zajistit také pravidelnou spolupráci s psychologem, který do školy dojížděl 1x za 2 týdny. Bohužel se všechna pro nás potřebná zařízení nacházejí mimo město Broumov, z čehož vyplývají určité komplikace hlavně při spolupráci uvedených zařízení s rodiči našich žáků. Vyšetření a pomoc zajistíme, ale často se stává, že rodiče s dětmi do uvedených zařízení nedojedou. Tuto vzniklou situaci se snažíme řešit tím, že na základě písemného souhlasu rodičů a pokud je to možné, doprovázíme žáky sami. Rozvíjela se úspěšně i spolupráce s organizací Centrum pro rodinu, jejichž terénních pracovníků jsme využívali při řešení absencí žáků a návštěvách rodin. Samozřejmostí se stala spolupráce s Odborem sociální péče při Městském úřadu v Broumově. Vedení města nám vyšlo vstříc i v oblasti spolupráce s městskou policií především s asistenty, kterých jsme využívali při návštěvách v rodinách i řešení výchovných problémů. 6

7 III. Personální zabezpečení činnosti školy a/ Přehled pedagogických pracovníků školy Příjmení, jméno, titul Funkční Dosažené vzdělání Vyučuje zařazení Bilíková Eva,Mgr. Ř PF Ústí nad Labem, učitelství pro 5.,-12.roč., Č-D4,UHK- spec.ped. ZŠP Čížková Ludmila, Mgr. U MU Brno, fakulta sociálních věd, VŠ zemědělská Praha DPS ZSP Kieslingová Jitka, Mgr. U PF Hradec Králové,PF- Speciální pedagogika ZSS Michálková Dagmar U Pedagogická škola Jaroměř ZSP Rojkovičová Miloslava,Mgr. U PFHK,učitelství ročník, ZEM pro roč.zš ZŠP Rohanová Zdena,PaedDr. ZŘ PFHK Učitelství VVP Rj., Pg, JUČB- spec. pedagogika ZSP Sokolová Dagmar,PhDr. VP U Minsk Učitelství VVP, ON, UHK spec. pedagogika ZSP Šmégr Bohumil U SPŠ stavební ZŠP Tylchrtová Taťána U Střední pedagogická škola ZŠP Lamková Zdena AP SPgS,učitelka MŠ ZŠP Pancnerová Petra,Bc U UJAK Praha ZŠP Hassan Adéla V,AP Gymnázium, PFUKP DPS Vychovatelství Pasulyová Věra AP SOU 7

8 b/ Přehled nepedagogických pracovníků 1) Provozní úsek Příjmení, jméno,titul Funkční Úvazek Dosažené vzdělání zařazení Felgrová Miluše, Ing. E 1 VSZ Martin Luděk Š,Ú 0,625 SOU Exnerová Blanka UK 0,813 SOU Gagová Jana UK 0,813 G 2) Školní stravování Příjmení, jméno Funkční Úvazek Dosažené vzdělání zařazení Suchánková Petra V 1 SEŠ Svoboda Milan K 1 SOU Chotěborská Marta K 1 ZŠ Machová Olga K 0,5 SOU Ve školním roce 2013/2014 nedošlo k výrazným změnám v personálním obsazení na jednotlivých úsecích. Po mateřské dovolené nastoupila opět pí Hassan do funkce asistenta pedagoga,vychovatel ŠD. Na dobu určitou nastoupily pí Michálková a Mgr. Rojkovičová. 8

9 IV. Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících žáků Nový nástup v průběhu šk. roku : Odhlášení v průběhu škol. roku: Pokračování v škol. docházce po splnění p.š.d.: Vycházející žáci: Odchod na OU Nepodali přihlášku k dalšímu studiu: 13žáků 6 žáků 2 žáci 4 žáci 3 žáci 1 žák Pro vycházející žáky a jejich rodiče byla ve spolupráci s výchovnou poradkyní zorganizována schůzka, na které rodiče obdrželi přihlášky ke studiu na střední škole a především informace o možnostech studia svých dětí. Současně obdrželi brožury s přehledem středních škol v regionu, dále pak informace o finančně podporovaných učebních oborech KÚ Hradec Králové. V rámci odborné exkurze žáci navštívili Střední školu v Novém Městě nad Metují a prohlédli si všechna pracoviště. 9

10 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. Základní škola praktická I. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml. h. Neoml. h II. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml.h. Neoml. h PV- prospěl s vyznamenáním, P- prospěl, N- neprospěl,, II. St.- 2. stupeň z chování, III. St.- 3. stupeň z chování, Oml. h.- omluvené hodiny, Neoml. h.- neomluvené hodiny 10

11 2. Základní škola speciální I. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml. h. Neoml. h II. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml.h. Neoml. h

12 Za školní rok 2012/2013 byla udělena žákům výchovná opatření: I. pololetí: napomenutí třídního učitele 17x důtka třídního učitele 7x důtka ředitele školy 4x II.pololetí: napomenutí třídního učitele 2x důtka třídního učitele 12x důtka ředitele školy 4x Žáci neměli závažnější prospěchové problémy. Často však byla řešena poměrně vysoká absence, kterou se zabývala výchovná komise. Ta se pravidelně scházela 1x za měsíc. Neomluvená absence byla řešena s rodiči žáků a Odborem sociální péče při Městském úřadu v Broumově. Na začátku školního roku obdrželi všichni žáci a jejich rodiče informace ohledně stanoveného limitu absence omlouvání rodiči a vyžadování lékařského potvrzení. Bohužel toto opatření nemělo výraznější efekt. Rodiče potvrzení od lékaře neměli, mohli by ho obdržet pouze za úplatu. V případě potřeby se ředitelka školy kontaktovala s danými lékaři. Ne všichni lékaři jsou ochotni spolupracovat a poskytnout informace. V I. pololetí měly dvě žákyně vysokou neomluvenou absenci, která byla nahlášena Policii ČR a Školskému odboru při Městské úřadu v Broumově. Ve II. pololetí se docházka dívek zlepšila, rodiče jim absenci omluvili. Při řešení výchovných problémů i absence je situace v oblasti spolupráce s rodiči stále stejná. Rodiče nejsou ve většině případů nápomocni, protože jsou vůči svým dětem příliš benevolentní a vše jim omluví. U některých žáků jsme prováděli i kontroly doma. Při těchto návštěvách jsme využili spolupráce s romskými terénními pracovníky nebo asistenty Městské policie Broumov. Stávalo se, že nám rodiče vůbec neotevřeli nebo naopak tvrdili, jak jsou jejich děti nemocné. Pro další školní rok je nutné hledat další formy, jak rodiče přesvědčit ke spolupráci se školou. 12

13 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program pro školní rok 2013/14, který byl základem pro práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů, vychází zčásti z předcházejících osvědčených programů, které byly v minulosti na škole realizovány, dále pak ze školních vzdělávacích programů. V tomto školním roce jsme se zaměřili především na následující okruhy ohrožení sociálně patologických jevů: - rozvoj etického a právního vědomí -výchova ke zdravému způsobu života (hygiena, zdravá výživa, zdravý životní styl, pohybová aktivita) -prevence šikany -výchova k odpovědnosti -vytváření a rozvoj eticky hodnotových postojů a způsobů chování -prevence užívání návykových látek -sexuální výchova -rozvoj správného způsobu komunikace -zkvalitňování mezilidských vztahů -výchova k samostatnosti a odpovědnosti -vhodné trávení volného času -snaha o kladné sebepřijetí -podpora pozitivního vztahu mezi žákem a pedagogem, žákem a rodičem -informační a metodická pomoc pedagogům, rodičům -další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence V průběhu školního roku jsme pravidelně, průběžně a individuálně pracovali s problémovými žáky, jejich rodiči. Jednou za měsíc se scházela výchovná komise ve složení ředitelka školy, výchovný poradce, metodik prevence a asistent pro žáky ze znevýhodněného prostředí. Pozitivním způsobem jsme problémové žáky zapojovali do různých školních aktivit, soutěží, exkurzí a grantů. Mezi důležité aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů patří i Mikulášská nadílka, vánoční výstava, velikonoční trhy, akce ke Dni dětí, jednodenní i dvoudenní výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní turnaje konané ve škole, ale i ve spolupráci s jinými školami. I všechny realizované projekty velmi pomáhají žákům v orientaci správného způsobu životního stylu a mezilidské komunikaci. Prevenci sociálně patologických jevů se věnuje každý pedagog. Velkou pozornost jsme věnovali volnočasovým aktivitám a sportovním kroužkům. O každém výchovném přestupku žáků vedeme písemný zápis, který je vložen do osobní dokumentace žáka. Přestupky žáků jsou řešeny podle školního řádu. Spolupracujeme s řadou organizací a institucí (SPC Náchod, PPP Náchod, Ulita Broumov, Sociální odbor MěÚ Broumov, Městská policie Broumov, Policie ČR, Centrum pro rodinu Broumov, dětští lékaři Broumov, Český svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů). Veškerými činnostmi se snažíme naše žáky kladně motivovat. Bohužel nám v tom zatím nejsou nápomoci mnozí rodiče. O výsledky svých dětí i o činnost školy projevují minimální zájem. Pravidelně jsme vydávali informační bulletiny. Musíme hledat další cesty, jak rodiče zapojit a probudit v nich zájem o výsledky práce svých dětí. 13

14 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/14 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s plánem DVVP. Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali různých přednášek a seminářů. odborné, metodické problematiky podle pracovního zaměření a zařazení. Pro vzdělávání jsme opět využívali nabídek Národního institutu pro další vzdělávání, Školského vzdělávacího zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků. Ve II. pololetí jsme pro všechny pedagogy zajistili ve spolupráci se Školským zařízením pro DVPP jednodenní seminář pod názvem Pedagog mezi paragrafy, který vedl PhDr. Valenta. Pravidelně před zahájení nového školního roku je pro všechny pracovníky školy zajištěno školení BOZP,PO, dále pak školení PP. Jeden pedagog dokončil magisterské studium. Dny vyhrazené k samostudiu využili pedagogové ke studiu platných školských předpisů. Vzdělávání zaměstnanců je zajišťováno dle finančních možností školy. Nabídka vzdělávacích akcí NIDV a ŠVZ je poměrně velká, bohužel stále chybí nabídky pro zpestření hodin pracovního vyučování pro chlapce. Většina seminářů je navíc určena pro klasické ZŠ. Vzdělávací akce zaměřené na žáky praktické školy či speciální školy stále chybí. 14

15 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1.Významné výchovně vzdělávací aktivity Beseda se zástupci ÚP Náchod Besedy s farářem Divadelní festival Náchod Besedy s PPP Náchod Beseda s CHKO Broumovsko, Policii ČR Dopravně bezpečnostní den Exkurze - OU Nové Město, Opočno - klášter - Infocentrum Broumov - broumovské firmy Výstavy žákovských prací Sportovní olympiáda Nowa Ruda Vystoupení v I centru mezinárodní spolupráce s Polskem Dopravní hřiště Náchod Výlet do zoo Dvůr Králové nad Labem Divadelní představení 2. Soutěže V průběhu školního roku se žáci školy zúčastňovali soutěží organizovaných pro žáky zvláštních škol. Výborných výsledků dosáhli např. žáci na fotbalovém turnaji v České Skalici, v Trutnově. Na 5. ročníku divadelního a hudebního festivalu v Náchodě žáci vyhráli ve své kategorii a dále pak hlavní cenu primátora města Náchodu. Ve vestibulu školy jsou ve vitrínách vystaveny všechny úspěchy našich žáků, aby se staly inspirací pro ostatní a také si je mohli prohlédnout rodiče a návštěvníci školy. 3. Zájmová činnost Na škole pracovaly zájmové kroužky: stolní tenis pod vedením pí Tylchrtové dovedné ruce pod vedením pí Lamkové dramatický pod vedením pí Kieslingové zdravotní pod vedením pí Kieslingové cyklistický pod vedením pí Sokolové keramický pod vedením pí Pancnerové výpočetní techniky pod vedením pí Čížkové 15

16 4. Další akce Ochrana člověka za mimořádných situací evakuace školy praktický nácvik Požární poplach Dopravně bezpečnostní den. Pravidelný úklid města, okolí školy. Vánoční dílny, výstava a besídky Maškarní bál Velikonoční dílny Velikonoční jarmark Mikulášské posezení Akce v Ulitě Škola zpívá Touláme se po Broumovsku Divadelní představení organizované ZUŠ Broumov, od. kultury při městském úřadu Horolezecká stěna Environmentální výchova je zařazena do ŠVP jako průřezové téma. Realizuje se především ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce.je převážně realizována aktivními metodami výuky (stimulační hry, hraní rolí, skupinové projekty). Žáci mají k dispozici pracovní listy, různé zdroje informačních materiálů odborné knihy, internet, pracovní listy. Značná pozornost je věnována dopravní výchově. Dopravní výchova byla zaměřena zejména na bezpečnost silničního provozu, bezpečnou jízdu na jízdním kole, chování v dopravním prostředku, poskytování první pomoci, na negativní vlivy dopravy na životní prostředí, na obecné předcházení dopravních nehod. Je ještě více rozpracována v několika vzdělávacích oblastech Člověka a jeho svět na 1. stupni a Člověk a zdraví na 2. stupni. Tyto vzdělávací oblasti jsou dále tematicky propojeny se vzdělávacími oblastmi Člověk a společnost, Člověk a příroda, průřezovými tématy Osobností a sociální výchova, Mediální výchova a tematicky zasahuje také do dalších vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Opět byl podán a realizován projekt Stůj, dej přednost v jízdě, který je zaměřen na prohlubování znalostí žáků o silničním provozu, dodržování bezpečného chování v silničním provozu, poskytování první pomoci. Žáci se v tomto školním roce zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Náchodě, zorganizovali jsme soutěž ze znalostí a praktických dovedností z oblasti dopravní výchovy. Pro zkvalitnění výuky byly zakoupeny koloběžky, jízdní kola, cyklistické helmy. Proběhla i výtvarná soutěž na téma Silniční provoz. 5. Odborná a publikační činnost V rámci publikační činnosti se škola měsíčně pravidelně prezentovala příspěvky v regionálním tisku. Články se týkaly výchovně vzdělávacích akcí školy, zájmových aktivit žáků a dalších zajímavostí ze života školy. Pravidelně jsou doplňovány webové stránky, kde mají návštěvníci stránek možnost vytvořit si představu o činnosti naší školy a zhlédnout i fotografie z různých akcí. 16

17 6. Mezinárodní spolupráce V průběhu roku pokračovala spolupráce s partnerskou polskou školou Zespol Szkol Specjalnych, Zeromskiego 3, Nowa Ruda. Opět jsme se zúčastnili olympiády pro zdravotně postižené děti v Nowé Rudě. V rámci grantu I my přispějeme ke kultuře Broumovska jsme připravili pro žáky z Nowé Rudy vánoční kulturní představení a společně navštívili klášter v Broumově. X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 1/ Inspekce a kontroly ČŠI V průběhu školního roku 2013/14 neproběhla ze strany ČŠI kontrola. 2/ Kontroly dalších orgánů KÚ HK červen 2014 použití finančních prostředků ze státního rozpočtu Vnitřní kontrola Počet hospitací 30 Počet kontrol 22 X. Základní údaje o hospodaření školy Hospodářský výsledek k : hlavní činnost ,- doplňková činnost 2 570,- Hospodářský výsledek k : hlavní činnost ,- doplňková činnost ,- 17

18 XI. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/ 14 se škola do mezinárodních projektů nezapojila. XII. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Celková situace v oblasti odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků je dobrá, i když pedagogický sbor není plně kvalifikovaný. Někteří učitelé nesplňují předepsanou pedagogickou způsobilost, což se však na kvalitě výuky výrazně neprojevuje. Učitelé mají zájem o průběžné zvyšování kvalifikace. Jeden pracovník dokončuje magisterské studium. V návaznosti na změny zákona o pedagogických pracovnících obdrželi pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují předepsanou kvalifikaci, výpověď z pracovního poměru. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Získali jsme finanční prostředky celkem na 5 grantů z prostředků městského úřadu. Jednalo se o projekty: Hurá na safari, Umíme vůbec něco, Jízda nás baví, I my přispějeme ke kultuře Broumova, Horolezecká stěna. Podali jsme také dva granty na KÚ Hradec Králové. Byly sice přijaty, ale finanční prostředky jsme bohužel nezískali. Jako důvod bylo uvedeno, že jsme obdrželi dotaci v předcházejícím roce. Samozřejmě nás to mrzí, protože jsme chtěli pokračovat a rozvíjet předcházející granty. Část grantů byla již realizována, část bude dokončena v podzimních měsících školního roku 2014/2015. Náměty na podávání grantů velice zvažujeme, protože u grantů např. typu adaptačního pobytu- narážíme na překážky ze strany rodičů našich žáků. Rodiče často tyto pobyty odmítají. Velkým problémem se pak stává i spolufinancování takovýchto pobytů. Bohužel většina našich žáků je z velice slabého sociálního prostředí a z tohoto důvodu rodiče nechtějí na nic přispívat. 18

19 XIII. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole odborová organizace nepracuje. Škola spolupracovala s PPP Náchod, SPC Náchod, SVP Náchod, Odborem sociální péče při Městském úřadu v Broumově, s neziskovou organizací Začít spolu, dalšími základními školami v Broumově, MŠ při ZŠ Masarykova Broumov, romskými terénními pracovníky, CHKO Broumovsko a dalšími již uvedenými organizacemi. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok byla projednána v pedagogické radě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok byla schválena školskou radou V Broumově Mgr. Eva Bilíková ředitelka školy 19

20 Z akcí spolufinancovaných městem Broumov: Výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem červen 2014 Sportovní den areál školy červen

21 Čertovské vystoupení žáku Speciální školy v broumovském Domově důchodců prosinec 2013 Návštěva spřátelené polské speciální školy Nowa Ruda u nás prosinec

22 Výcvik na horolezecké stěně Broumov listopad 2013 Stůj, dej přednost v jízdě dopravní hřiště Náchod září