Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok

2 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících žáků V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. VII. VIII. IX. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery 2

3 I. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Broumov, Kladská 164 Adresa: Kladská 164, Broumov , telefon: Webové stránky: Zřizovatel: Královéhradecký kraj, IČO: , Pivovarské náměstí 1245 / 2, Hradec Králové, od Právní forma: příspěvková organizace Zřizovací listina: vydaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účinností od 1. ledna č.j. : / SM / Vymezení činnosti: hlavní činnost: Uskutečňuje základní vzdělávání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje zájmové vzdělávání. Uskutečňuje školní stravování. doplňková činnost: Na základě živnostenského listu č.j.00/023154/f-9, e.č , č.okr.rejstříku škola provozuje hostinskou činnost Statutární orgán: ředitelka Mgr. Eva Bilíková, Nová 310, Broumov Zařazení do sítě: IČO: Identifikátor školy: Škola sdružuje: I. Základní škola kapacita 125 IZO: obory vzdělání: B/01 Speciální škola kapacita C/01 Základní škola kapacita 105 II. Školní družina kapacita 25 IZO: III. Školní jídelna kapacita 300 IZO: IV. Přípravná třída Charakteristika školy Organizace vykonává činnost uvedených druhů škol a školských zařízení. Druhy škol: Základní škola, Speciální škola Druhy školských zařízení: Školní družina, Školní jídelna. V uvedeném školním roce byla otevřena se souhlasem zřizovatele opět přípravná třída.všechny součásti školy jsou umístěny ve společné budově. K dispozici pro svoji činnost mají 8 kmenových učeben, odborné učebny- výpočetní techniky, cvičná kuchyňka, keramická dílna, sociální zařízení, kabinety, šatny pro žáky, školní družina, ředitelna, kancelář ekonomky, kuchyně a jídelna pro provozování školního stravování. Pro pobyt žáků venku slouží školní zahrada a školní hřiště. Školní zahrada je vybavena pískovištěm, dřevěným altánem a houpačkami, aby ji mohli využívat i v odpoledních 3

4 hodinách žáci přihlášení do školní družiny k odpočinku a relaxaci. Pro pracovní vyučování slouží vybavená školní dílna. Na zahradě je umístěn skleník, záhony a ovocný sad.žáci využívají těchto prostor v rámci plnění osnov pracovního vyučování. Součástí školy je školní jídelna. Spolu s kuchyní se nachází v přízemí budovy. Ve školní kuchyni se vaří kolem 200 jídel denně (včetně doplňkové činnosti pro cizí strávníky). Využívají ji jak žáci, tak i zaměstnanci školy. Jsou zde připravovány svačiny pro žáky. Ve školním roce 2013/14 byla v budově školy otevřena další třída odloučeného pracoviště Střední školy Nové Město nad Metují pro chlapce - učební obor zámečnické práce. Tímto rozšířením mají nejen absolventi naší školy ale i žáci ostatních základních škol možnost dalšího vzdělávání.v měsíci lednu byl ukončen pronájem Masarykově základní škole pro přípravnou třídu. Tento pronájem byl ukončen na žádost vedení uvedené základní školy, která si přestěhovala přípravnou třídu do své budovy. Uvolněné prostory byly pronajaty občanskému sdružení Začít spolu k práci s malými dětmi. Školská rada Školská rada pracovala ve složení: Člen: PhDr. Dagmar Sokolová, Soukenická 105, Broumov pí Renata Urbanová, Benešov 11 p. Kamil Slezák, Cihlářská 159, Broumov (zástupce zřizovatele) Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni. Pravidelný kontakt zajišťuje vzájemnou informovanost a optimální řešení vzniklých úkolů a problémů. Schůze školské rady se konala za školní rok celkem 3x. 4

5 II. Přehled oborů vzdělání Ve škole se ve školním roce vyučovalo podle těchto schválených učebních dokumentů: I. Školní vzdělávací program ŠKOLA V POHYBU č. j. 153 / 07 II. Upravené učební plány pro vzdělávací program POMOCNÉ ŠKOLY, č. j III. Školní vzdělávací program Škola v pohodě č.j. 51/10 IV. Školní vzdělávací program Zajímavá škola, č.j. 34/12 VI. Školní vzdělávací program Škola hrou, č.j. 35/12 Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu v Základní škole praktické ve všech ročnících. Ve speciální škole probíhala výuka v jednom ročníku podle dobíhajících učebních plánů, ostatní ročníky se vyučovaly podle školního vzdělávacího programu. Výuka v přípravné třídě probíhala podle ŠVP Škola hrou, několik žáků se učilo podle ŠVP Zajímavá škola podle RVP ZV. V našich ŠVP klademe důraz na skupinovou i projektovou činnost, respektujeme zájem žáků, jejich individuální schopnosti, podporujeme tvořivost, zodpovědnost, komunikaci mezi žáky i mezi učiteli a žáky. Snažíme se, aby žáci dodržovali daná pravidla, učí se sebehodnocení, vzájemnému respektování a toleranci. Školní družina má jedno oddělení, které navštěvovalo 24 žáků. Vzhledem k tomu, že do družiny se přihlásili i žáci přípravné třídy, asistentka pro žáky se sociálním znevýhodněním, určená pro přípravnou třídu, mohla pracovat s těmito dětmi i v družině. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Škola v rámci zájmového vzdělávání nabízela několik kroužků - kroužek dramatický, jehož členové vystoupili se svým představením na divadelním festivalu v Náchodě. Dále pracovaly kroužky zdravotní, stolního tenisu, dovedných rukou,výpočetní techniky, keramický, cyklistický. Největší zájem byl opět o kroužek stolního tenisu, ve kterém si i žáci zorganizovali soutěž o nejlepšího hráče, dále pak kroužek cyklistický a výpočetní techniky. Práce kroužků byla po celý školní rok na dobré úrovni, byli jsme potěšeni zájmem ze stany žáků. Kroužků se spíše účastnili mladší žáci. Žáci II. stupně, kteří nejsou ochotni zůstávat ve škole po ukončení vyučování, se zapojili do kroužku výpočetní techniky. V rámci volnočasových aktivit nabízíme také žákům program Ulity Broumov, ZUŠ Broumov, Centra pro rodinu. Žáci ani jejich rodiče však bohužel o tyto aktivity neprojevují téměř vůbec žádný zájem. Odborná spolupráce V průběhu celého školního roku spolupracujeme s SPC, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě. S uvedenými organizacemi pracujeme především při řešení výchovných a výukových problémů žáků. Navázali jsme spolupráci také s SPC Hradec 5

6 Králové se zaměřením na oční vady. Každý týden pracuje ve škole logoped, který poskytuje služby nejen našim žákům, ale i žákům ostatních broumovských škol. Podařilo se nám zajistit také pravidelnou spolupráci s psychologem, který do školy dojížděl 1x za 2 týdny. Bohužel se všechna pro nás potřebná zařízení nacházejí mimo město Broumov, z čehož vyplývají určité komplikace hlavně při spolupráci uvedených zařízení s rodiči našich žáků. Vyšetření a pomoc zajistíme, ale často se stává, že rodiče s dětmi do uvedených zařízení nedojedou. Tuto vzniklou situaci se snažíme řešit tím, že na základě písemného souhlasu rodičů a pokud je to možné, doprovázíme žáky sami. Rozvíjela se úspěšně i spolupráce s organizací Centrum pro rodinu, jejichž terénních pracovníků jsme využívali při řešení absencí žáků a návštěvách rodin. Samozřejmostí se stala spolupráce s Odborem sociální péče při Městském úřadu v Broumově. Vedení města nám vyšlo vstříc i v oblasti spolupráce s městskou policií především s asistenty, kterých jsme využívali při návštěvách v rodinách i řešení výchovných problémů. 6

7 III. Personální zabezpečení činnosti školy a/ Přehled pedagogických pracovníků školy Příjmení, jméno, titul Funkční Dosažené vzdělání Vyučuje zařazení Bilíková Eva,Mgr. Ř PF Ústí nad Labem, učitelství pro 5.,-12.roč., Č-D4,UHK- spec.ped. ZŠP Čížková Ludmila, Mgr. U MU Brno, fakulta sociálních věd, VŠ zemědělská Praha DPS ZSP Kieslingová Jitka, Mgr. U PF Hradec Králové,PF- Speciální pedagogika ZSS Michálková Dagmar U Pedagogická škola Jaroměř ZSP Rojkovičová Miloslava,Mgr. U PFHK,učitelství ročník, ZEM pro roč.zš ZŠP Rohanová Zdena,PaedDr. ZŘ PFHK Učitelství VVP Rj., Pg, JUČB- spec. pedagogika ZSP Sokolová Dagmar,PhDr. VP U Minsk Učitelství VVP, ON, UHK spec. pedagogika ZSP Šmégr Bohumil U SPŠ stavební ZŠP Tylchrtová Taťána U Střední pedagogická škola ZŠP Lamková Zdena AP SPgS,učitelka MŠ ZŠP Pancnerová Petra,Bc U UJAK Praha ZŠP Hassan Adéla V,AP Gymnázium, PFUKP DPS Vychovatelství Pasulyová Věra AP SOU 7

8 b/ Přehled nepedagogických pracovníků 1) Provozní úsek Příjmení, jméno,titul Funkční Úvazek Dosažené vzdělání zařazení Felgrová Miluše, Ing. E 1 VSZ Martin Luděk Š,Ú 0,625 SOU Exnerová Blanka UK 0,813 SOU Gagová Jana UK 0,813 G 2) Školní stravování Příjmení, jméno Funkční Úvazek Dosažené vzdělání zařazení Suchánková Petra V 1 SEŠ Svoboda Milan K 1 SOU Chotěborská Marta K 1 ZŠ Machová Olga K 0,5 SOU Ve školním roce 2013/2014 nedošlo k výrazným změnám v personálním obsazení na jednotlivých úsecích. Po mateřské dovolené nastoupila opět pí Hassan do funkce asistenta pedagoga,vychovatel ŠD. Na dobu určitou nastoupily pí Michálková a Mgr. Rojkovičová. 8

9 IV. Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících žáků Nový nástup v průběhu šk. roku : Odhlášení v průběhu škol. roku: Pokračování v škol. docházce po splnění p.š.d.: Vycházející žáci: Odchod na OU Nepodali přihlášku k dalšímu studiu: 13žáků 6 žáků 2 žáci 4 žáci 3 žáci 1 žák Pro vycházející žáky a jejich rodiče byla ve spolupráci s výchovnou poradkyní zorganizována schůzka, na které rodiče obdrželi přihlášky ke studiu na střední škole a především informace o možnostech studia svých dětí. Současně obdrželi brožury s přehledem středních škol v regionu, dále pak informace o finančně podporovaných učebních oborech KÚ Hradec Králové. V rámci odborné exkurze žáci navštívili Střední školu v Novém Městě nad Metují a prohlédli si všechna pracoviště. 9

10 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. Základní škola praktická I. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml. h. Neoml. h II. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml.h. Neoml. h PV- prospěl s vyznamenáním, P- prospěl, N- neprospěl,, II. St.- 2. stupeň z chování, III. St.- 3. stupeň z chování, Oml. h.- omluvené hodiny, Neoml. h.- neomluvené hodiny 10

11 2. Základní škola speciální I. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml. h. Neoml. h II. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml.h. Neoml. h

12 Za školní rok 2012/2013 byla udělena žákům výchovná opatření: I. pololetí: napomenutí třídního učitele 17x důtka třídního učitele 7x důtka ředitele školy 4x II.pololetí: napomenutí třídního učitele 2x důtka třídního učitele 12x důtka ředitele školy 4x Žáci neměli závažnější prospěchové problémy. Často však byla řešena poměrně vysoká absence, kterou se zabývala výchovná komise. Ta se pravidelně scházela 1x za měsíc. Neomluvená absence byla řešena s rodiči žáků a Odborem sociální péče při Městském úřadu v Broumově. Na začátku školního roku obdrželi všichni žáci a jejich rodiče informace ohledně stanoveného limitu absence omlouvání rodiči a vyžadování lékařského potvrzení. Bohužel toto opatření nemělo výraznější efekt. Rodiče potvrzení od lékaře neměli, mohli by ho obdržet pouze za úplatu. V případě potřeby se ředitelka školy kontaktovala s danými lékaři. Ne všichni lékaři jsou ochotni spolupracovat a poskytnout informace. V I. pololetí měly dvě žákyně vysokou neomluvenou absenci, která byla nahlášena Policii ČR a Školskému odboru při Městské úřadu v Broumově. Ve II. pololetí se docházka dívek zlepšila, rodiče jim absenci omluvili. Při řešení výchovných problémů i absence je situace v oblasti spolupráce s rodiči stále stejná. Rodiče nejsou ve většině případů nápomocni, protože jsou vůči svým dětem příliš benevolentní a vše jim omluví. U některých žáků jsme prováděli i kontroly doma. Při těchto návštěvách jsme využili spolupráce s romskými terénními pracovníky nebo asistenty Městské policie Broumov. Stávalo se, že nám rodiče vůbec neotevřeli nebo naopak tvrdili, jak jsou jejich děti nemocné. Pro další školní rok je nutné hledat další formy, jak rodiče přesvědčit ke spolupráci se školou. 12

13 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program pro školní rok 2013/14, který byl základem pro práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů, vychází zčásti z předcházejících osvědčených programů, které byly v minulosti na škole realizovány, dále pak ze školních vzdělávacích programů. V tomto školním roce jsme se zaměřili především na následující okruhy ohrožení sociálně patologických jevů: - rozvoj etického a právního vědomí -výchova ke zdravému způsobu života (hygiena, zdravá výživa, zdravý životní styl, pohybová aktivita) -prevence šikany -výchova k odpovědnosti -vytváření a rozvoj eticky hodnotových postojů a způsobů chování -prevence užívání návykových látek -sexuální výchova -rozvoj správného způsobu komunikace -zkvalitňování mezilidských vztahů -výchova k samostatnosti a odpovědnosti -vhodné trávení volného času -snaha o kladné sebepřijetí -podpora pozitivního vztahu mezi žákem a pedagogem, žákem a rodičem -informační a metodická pomoc pedagogům, rodičům -další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence V průběhu školního roku jsme pravidelně, průběžně a individuálně pracovali s problémovými žáky, jejich rodiči. Jednou za měsíc se scházela výchovná komise ve složení ředitelka školy, výchovný poradce, metodik prevence a asistent pro žáky ze znevýhodněného prostředí. Pozitivním způsobem jsme problémové žáky zapojovali do různých školních aktivit, soutěží, exkurzí a grantů. Mezi důležité aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů patří i Mikulášská nadílka, vánoční výstava, velikonoční trhy, akce ke Dni dětí, jednodenní i dvoudenní výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní turnaje konané ve škole, ale i ve spolupráci s jinými školami. I všechny realizované projekty velmi pomáhají žákům v orientaci správného způsobu životního stylu a mezilidské komunikaci. Prevenci sociálně patologických jevů se věnuje každý pedagog. Velkou pozornost jsme věnovali volnočasovým aktivitám a sportovním kroužkům. O každém výchovném přestupku žáků vedeme písemný zápis, který je vložen do osobní dokumentace žáka. Přestupky žáků jsou řešeny podle školního řádu. Spolupracujeme s řadou organizací a institucí (SPC Náchod, PPP Náchod, Ulita Broumov, Sociální odbor MěÚ Broumov, Městská policie Broumov, Policie ČR, Centrum pro rodinu Broumov, dětští lékaři Broumov, Český svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů). Veškerými činnostmi se snažíme naše žáky kladně motivovat. Bohužel nám v tom zatím nejsou nápomoci mnozí rodiče. O výsledky svých dětí i o činnost školy projevují minimální zájem. Pravidelně jsme vydávali informační bulletiny. Musíme hledat další cesty, jak rodiče zapojit a probudit v nich zájem o výsledky práce svých dětí. 13

14 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/14 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s plánem DVVP. Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali různých přednášek a seminářů. odborné, metodické problematiky podle pracovního zaměření a zařazení. Pro vzdělávání jsme opět využívali nabídek Národního institutu pro další vzdělávání, Školského vzdělávacího zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků. Ve II. pololetí jsme pro všechny pedagogy zajistili ve spolupráci se Školským zařízením pro DVPP jednodenní seminář pod názvem Pedagog mezi paragrafy, který vedl PhDr. Valenta. Pravidelně před zahájení nového školního roku je pro všechny pracovníky školy zajištěno školení BOZP,PO, dále pak školení PP. Jeden pedagog dokončil magisterské studium. Dny vyhrazené k samostudiu využili pedagogové ke studiu platných školských předpisů. Vzdělávání zaměstnanců je zajišťováno dle finančních možností školy. Nabídka vzdělávacích akcí NIDV a ŠVZ je poměrně velká, bohužel stále chybí nabídky pro zpestření hodin pracovního vyučování pro chlapce. Většina seminářů je navíc určena pro klasické ZŠ. Vzdělávací akce zaměřené na žáky praktické školy či speciální školy stále chybí. 14

15 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1.Významné výchovně vzdělávací aktivity Beseda se zástupci ÚP Náchod Besedy s farářem Divadelní festival Náchod Besedy s PPP Náchod Beseda s CHKO Broumovsko, Policii ČR Dopravně bezpečnostní den Exkurze - OU Nové Město, Opočno - klášter - Infocentrum Broumov - broumovské firmy Výstavy žákovských prací Sportovní olympiáda Nowa Ruda Vystoupení v I centru mezinárodní spolupráce s Polskem Dopravní hřiště Náchod Výlet do zoo Dvůr Králové nad Labem Divadelní představení 2. Soutěže V průběhu školního roku se žáci školy zúčastňovali soutěží organizovaných pro žáky zvláštních škol. Výborných výsledků dosáhli např. žáci na fotbalovém turnaji v České Skalici, v Trutnově. Na 5. ročníku divadelního a hudebního festivalu v Náchodě žáci vyhráli ve své kategorii a dále pak hlavní cenu primátora města Náchodu. Ve vestibulu školy jsou ve vitrínách vystaveny všechny úspěchy našich žáků, aby se staly inspirací pro ostatní a také si je mohli prohlédnout rodiče a návštěvníci školy. 3. Zájmová činnost Na škole pracovaly zájmové kroužky: stolní tenis pod vedením pí Tylchrtové dovedné ruce pod vedením pí Lamkové dramatický pod vedením pí Kieslingové zdravotní pod vedením pí Kieslingové cyklistický pod vedením pí Sokolové keramický pod vedením pí Pancnerové výpočetní techniky pod vedením pí Čížkové 15

16 4. Další akce Ochrana člověka za mimořádných situací evakuace školy praktický nácvik Požární poplach Dopravně bezpečnostní den. Pravidelný úklid města, okolí školy. Vánoční dílny, výstava a besídky Maškarní bál Velikonoční dílny Velikonoční jarmark Mikulášské posezení Akce v Ulitě Škola zpívá Touláme se po Broumovsku Divadelní představení organizované ZUŠ Broumov, od. kultury při městském úřadu Horolezecká stěna Environmentální výchova je zařazena do ŠVP jako průřezové téma. Realizuje se především ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce.je převážně realizována aktivními metodami výuky (stimulační hry, hraní rolí, skupinové projekty). Žáci mají k dispozici pracovní listy, různé zdroje informačních materiálů odborné knihy, internet, pracovní listy. Značná pozornost je věnována dopravní výchově. Dopravní výchova byla zaměřena zejména na bezpečnost silničního provozu, bezpečnou jízdu na jízdním kole, chování v dopravním prostředku, poskytování první pomoci, na negativní vlivy dopravy na životní prostředí, na obecné předcházení dopravních nehod. Je ještě více rozpracována v několika vzdělávacích oblastech Člověka a jeho svět na 1. stupni a Člověk a zdraví na 2. stupni. Tyto vzdělávací oblasti jsou dále tematicky propojeny se vzdělávacími oblastmi Člověk a společnost, Člověk a příroda, průřezovými tématy Osobností a sociální výchova, Mediální výchova a tematicky zasahuje také do dalších vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Opět byl podán a realizován projekt Stůj, dej přednost v jízdě, který je zaměřen na prohlubování znalostí žáků o silničním provozu, dodržování bezpečného chování v silničním provozu, poskytování první pomoci. Žáci se v tomto školním roce zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Náchodě, zorganizovali jsme soutěž ze znalostí a praktických dovedností z oblasti dopravní výchovy. Pro zkvalitnění výuky byly zakoupeny koloběžky, jízdní kola, cyklistické helmy. Proběhla i výtvarná soutěž na téma Silniční provoz. 5. Odborná a publikační činnost V rámci publikační činnosti se škola měsíčně pravidelně prezentovala příspěvky v regionálním tisku. Články se týkaly výchovně vzdělávacích akcí školy, zájmových aktivit žáků a dalších zajímavostí ze života školy. Pravidelně jsou doplňovány webové stránky, kde mají návštěvníci stránek možnost vytvořit si představu o činnosti naší školy a zhlédnout i fotografie z různých akcí. 16

17 6. Mezinárodní spolupráce V průběhu roku pokračovala spolupráce s partnerskou polskou školou Zespol Szkol Specjalnych, Zeromskiego 3, Nowa Ruda. Opět jsme se zúčastnili olympiády pro zdravotně postižené děti v Nowé Rudě. V rámci grantu I my přispějeme ke kultuře Broumovska jsme připravili pro žáky z Nowé Rudy vánoční kulturní představení a společně navštívili klášter v Broumově. X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 1/ Inspekce a kontroly ČŠI V průběhu školního roku 2013/14 neproběhla ze strany ČŠI kontrola. 2/ Kontroly dalších orgánů KÚ HK červen 2014 použití finančních prostředků ze státního rozpočtu Vnitřní kontrola Počet hospitací 30 Počet kontrol 22 X. Základní údaje o hospodaření školy Hospodářský výsledek k : hlavní činnost ,- doplňková činnost 2 570,- Hospodářský výsledek k : hlavní činnost ,- doplňková činnost ,- 17

18 XI. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/ 14 se škola do mezinárodních projektů nezapojila. XII. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Celková situace v oblasti odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků je dobrá, i když pedagogický sbor není plně kvalifikovaný. Někteří učitelé nesplňují předepsanou pedagogickou způsobilost, což se však na kvalitě výuky výrazně neprojevuje. Učitelé mají zájem o průběžné zvyšování kvalifikace. Jeden pracovník dokončuje magisterské studium. V návaznosti na změny zákona o pedagogických pracovnících obdrželi pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují předepsanou kvalifikaci, výpověď z pracovního poměru. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Získali jsme finanční prostředky celkem na 5 grantů z prostředků městského úřadu. Jednalo se o projekty: Hurá na safari, Umíme vůbec něco, Jízda nás baví, I my přispějeme ke kultuře Broumova, Horolezecká stěna. Podali jsme také dva granty na KÚ Hradec Králové. Byly sice přijaty, ale finanční prostředky jsme bohužel nezískali. Jako důvod bylo uvedeno, že jsme obdrželi dotaci v předcházejícím roce. Samozřejmě nás to mrzí, protože jsme chtěli pokračovat a rozvíjet předcházející granty. Část grantů byla již realizována, část bude dokončena v podzimních měsících školního roku 2014/2015. Náměty na podávání grantů velice zvažujeme, protože u grantů např. typu adaptačního pobytu- narážíme na překážky ze strany rodičů našich žáků. Rodiče často tyto pobyty odmítají. Velkým problémem se pak stává i spolufinancování takovýchto pobytů. Bohužel většina našich žáků je z velice slabého sociálního prostředí a z tohoto důvodu rodiče nechtějí na nic přispívat. 18

19 XIII. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole odborová organizace nepracuje. Škola spolupracovala s PPP Náchod, SPC Náchod, SVP Náchod, Odborem sociální péče při Městském úřadu v Broumově, s neziskovou organizací Začít spolu, dalšími základními školami v Broumově, MŠ při ZŠ Masarykova Broumov, romskými terénními pracovníky, CHKO Broumovsko a dalšími již uvedenými organizacemi. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok byla projednána v pedagogické radě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok byla schválena školskou radou V Broumově Mgr. Eva Bilíková ředitelka školy 19

20 Z akcí spolufinancovaných městem Broumov: Výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem červen 2014 Sportovní den areál školy červen

21 Čertovské vystoupení žáku Speciální školy v broumovském Domově důchodců prosinec 2013 Návštěva spřátelené polské speciální školy Nowa Ruda u nás prosinec

22 Výcvik na horolezecké stěně Broumov listopad 2013 Stůj, dej přednost v jízdě dopravní hřiště Náchod září

Základní škola, Broumov,

Základní škola, Broumov, Základní škola, Broumov, Kladská 164, 550 01 Broumov 1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012-2013 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Broumov, Kladská 164 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011-2012 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Broumov, Kladská 164,550 01 Broumov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014-2015 1 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Broumov, Kladská 164 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělávání III. Personální zabezpečení činnosti školy IV. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 za školní rok 1997 98 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dle 17 e) odst. 2 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více