Metodický list č. 8. Postupy při vymáhání nedoplatků dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah Základní pojmy...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list č. 8. Postupy při vymáhání nedoplatků dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah Základní pojmy..."

Transkript

1 Metodický list č. 8 Postupy při vymáhání nedoplatků dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah Základní pojmy Vyměření místního poplatku Varianta I Platba včas a ve správné výši Varianta II Platba po splatnosti a ve správné výši Varianta III Platba včas a v nesprávné výši Varianta IV - Platba bez splnění ohlašovací povinnosti Varianta V Nesplnění ohlašovací povinnosti a nesplnění platby Daňová exekuce dle nového DŘ Lhůta pro právo vymáhat nedoplatky Posečkání úhrady nedoplatku Vzory a) Vzor vyrozumění o výši nedoplatku dle ustanovení 153 odst. 3 daňového řádu

2 b) Vzor - platební výměr na vyměření místního poplatku, pokud nebyl zaplacen včas bez navýšení c) Vzor - platební výměr na vyměření místního poplatku, pokud nebyl zaplacen včas s navýšením d) Vzor - platební výměr na vyměření místního poplatku, pokud nebyl zaplacen ve správné výši e) Vzor - rozhodnutí o posečkání f) Vzor exekuční příkaz pohledávka z účtu g) Vzor exekuční příkaz srážky ze mzdy

3 1. Základní pojmy Definice základních pojmů vycházejí ze zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze daňový řád): Daň = peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, dále peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu, a peněžité plnění v rámci dělené správy. Pojmem daň je tedy označován i místní poplatek. Příslušenství daně = úroky, penále, pokuty a náklady řízení, vznikající dle daňového řádu. V případě místních poplatků jeho navýšení. Správce poplatku (daně) = orgán veřejné moci, kterému byla v určitém rozsahu svěřena působnost v oblasti správy poplatků (daní). Správcem místních poplatků je územně samosprávný celek, který zavedl poplatek obecně závaznou vyhláškou. Poplatkový subjekt = poplatník a plátce poplatku. Rozhodnutí = podle ustanovení 101 daňového řádu ukládá správce daně (poplatku) povinnosti nebo přiznává práva rozhodnutím. Nedoplatek = je část daně nebo zálohy na daň, která nebyla uhrazena v den její splatnosti. Dlužník = daňový subjekt, který neuhradil nedoplatek. Poddlužník = osoba, vůči které má daňový dlužník pohledávku. Daňový exekutor = úřední osoba pověřená výkonem daňové exekuce. Exekuční příkaz = rozhodnutí, kterým se nařizuje daný způsob daňové exekuce Prohlášení o majetku = instrument umožňující správci daně získat přehled o majetkových poměrech dlužníka. Exekuční náklady = náklady za nařízení, výkon prodeje a hotové výdaje 2. Vyměření místního poplatku Při správě místních poplatků se vychází ze zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o místních poplatcích ). Ustanovením 11 zákona o místních poplatcích je dáno, že obec vyměří poplatky, které nebudou zaplaceny včas a ve správné výši, platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Toto 3

4 ustanovení je speciální ve vztahu k daňovému řádu. Z daňového řádu pro tuto oblast využijeme ustanovení: 139 a 140 vyměření daně (poplatku); 147 rozhodnutí o stanovení daně (poplatku); 148 lhůta pro stanovení daně (poplatku). Vyměřit místní poplatek lze pouze platebním výměrem nebo předpisným seznamem (nelze tedy využít dodatečný platební výměr). Vyměření místního poplatku by vždy mělo vycházet z předchozích zjištění správné výše poplatku. Platební výměr musí obsahovat náležitosti rozhodnutí dle ustanovení 102 daňového řádu: a) označení správce daně, který rozhodnutí vydal, b) číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru, c) označení příjemce rozhodnutí lze uvést i rodné číslo či celé datum narození, u právnické osoby vždy uvádět IČ, d) výrok s uvedením právního předpisu, podle něhož bylo rozhodováno, a jde-li o platební povinnost, také částku a číslo účtu příslušného poskytovatele platebních služeb, na který má být částka uhrazena, e) lhůtu k plnění 15 dní ode dne právní moci platebního výměru (stanovuje se z moci úřední podle ustanovení 139 odst. 1 a 3 daňového řádu), f) poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, lhůta, správce daně pro podání odvolání a upozornění o odkladném účinku proti PV je možné podat odvolání, a to v 30 denní lhůtě ode dne doručení a to i před doručením, odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je napadeno (viz. 109 odst. 3 daňového řádu) g) podpis úřední osoby s uvedením jména a pracovního zařazení a otisk úředního razítka; tuto náležitost lze nahradit uznávaným elektronickým podpisem úřední osoby, h) datum, kdy bylo rozhodnutí podepsáno, i) odůvodnění, nestanoví-li zákon jinak platební výměr obsahuje odůvodnění vždy. Platební výměr je účinný pro příjemce oznámením podle 101 odst. 6 daňového řádu. Vykonatelným se stává po marném uplynutí lhůty k plnění stanoveném ve výroku tzn. po 4

5 uplynutí 15 dnů od nabytí právní moci (viz. 103 daňového řádu). Při správě místních poplatků nelze aplikovat nepřiznání odkladného účinku odvolání proti platebnímu výměru. Zvýšení místního poplatku podle ustanovení 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích se doporučuje vyměřit platebním výměrem, kterým je vyměřen nezaplacený místní poplatek nebo poplatek do správné výše tzn. vydávat pouze jeden platební výměr, kterým je zároveň vyměřen poplatek včetně navýšení. V úvahu přichází několik variant postupu při vyměření místního poplatku: Varianta I Platba včas a ve správné výši Varianta II Platba po splatnosti a ve správné výši Varianta III Platba včas a v nesprávné výši Varianta IV - Platba bez splnění ohlašovací povinnosti Varianta V Nesplnění ohlašovací povinnosti a nesplnění platby 2.1 Varianta I Platba včas a ve správné výši Daňový subjekt (poplatník, plátce) poplatek zaplatí nebo odvede ve lhůtě splatnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce ve správné výši Správce místního poplatku platbu poplatku zaeviduje na osobní daňový účet ( 149 DŘ) platební výměr ( 147 DŘ) nevystavuje ( 11 odst. 1 a 2 ZMP) Poplatník: - zaplatí ve lhůtě splatnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce - zaplatí ve správné výši Správce poplatku: - platbu poplatku zaeviduje na osobní daňový účet - platební výměr nevystavuje 5

6 2.2 Varianta II Platba po splatnosti a ve správné výši Daňový subjekt (poplatník, plátce) poplatek zaplatí nebo odvede po lhůtě splatnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce ve správné výši Správce místního poplatku platbu zaeviduje na osobní daňový účet ( 149 DŘ) vystaví platební výměr ( 11/odst. 1 a 2 ZMP) je-li zaplaceno do vydání PV (tj. dříve než je učiněn úkon k jeho doručení - 101odst. 2 DŘ) - správce poplatku PV neoznamuje, ale založí do spisu není-li zaplaceno do vydání PV správce poplatku PV oznámí (doručením nebo jiným způsobem zaprotokolování - 101odst. 6 DŘ) Poplatník: - uhradí poplatek ve správné výši - uhradí poplatek po lhůtě splatnosti Správce poplatku: - platbu poplatku zaeviduje na ODÚ - vystaví platební výměr o je-li zaplaceno do vydání PV založí pouze do spisu o není-li zaplaceno do vydání oznámí 2.3 Varianta III Platba včas a v nesprávné výši Daňový subjekt (poplatník, plátce) poplatek zaplatí nebo odvede ve lhůtě splatnosti v nesprávné výši Správce místního poplatku platbu zaeviduje na osobní daňový účet ( 149 DŘ) zašle výzvu podle 92 odst. 4 DŘ (správce poplatku, na základě svého uvážení, může využit výzvu s cílem získat potřebné informace, dále může využít i jiné způsoby vyrozumění viz 153 odst. 3) 6

7 vystaví platební výměr na finanční částku chybějící do správné výše poplatku (splatnost je do 15 dnů ode dne právní moci PV odst. 1 a 3 DŘ úřední moc) oznámí platební výměr stejně jako u varianty II v případě, že není zaplaceno do vydání PV - (doručením nebo jiným způsobem zaprotokolování odst. 6 DŘ). zaeviduje došlý rozdíl platby na osobní daňový účet ( 149 DŘ) Poplatník: - uhradí poplatek v nesprávné výši - uhradí poplatek ve lhůtě splatnosti Správce poplatku: - platbu poplatku zaeviduje na ODÚ - vyzve poplatníka - vystaví platební výměr na zbývající částku a oznámí jej - zaeviduje došlý rozdíl na ODÚ 2.4 Varianta IV - Platba bez splnění ohlašovací povinnosti Daňový subjekt (poplatník, plátce) nesplnil ohlašovací povinnost místní poplatek zaplatil nebo odvedl Správce místního poplatku zaeviduje platbu na účet nejasných plateb vyzve daňový subjekt k součinnosti ( 164 odst. 2 DŘ) zaeviduje platbu na příslušný osobní daňový účet, a to podle dispozice poplatkového subjektu nebo zaeviduje ex offo platební výměr nevystaví nebo podle povahy aplikuje postup podle varianty II a III 7

8 Poplatník: - nesplnil ohlašovací povinnost - neuhradil poplatek Správce poplatku: - platbu poplatku zaeviduje na nejasných plateb - vyzve poplatníka k součinnosti - zaeviduje platbu na ODÚ - PV nevystaví nebo viz. varianta II a III 2.5 Varianta V Nesplnění ohlašovací povinnosti a nesplnění platby Daňový subjekt (poplatník, plátce) nesplnil ohlašovací povinnost místní poplatek nezaplatil nebo neodvedl Poznámka: K vynucení plnění ohlašovací povinnosti dle 14a zákona o místních poplatcích lze využít pořádkovou pokutu podle 247 odst. 2 daňového řádu. Pokutu podle tohoto ustanovení lze však uložit pouze do doby, než správce poplatek vyměří platebním výměrem na základě dokazování popř. použití pomůcek. Pokutu nelze použít jako sankci (trest), ale jako prostředek k získání součinnosti poplatníka pro správné stanovení výše poplatku. Správce místního poplatku: vyměří místní poplatek na základě provedeného dokazování nebo podle pomůcek PV, který oznámí (doručením nebo jiným způsobem zaprotokolování odst. 6 DŘ) 8

9 Poplatník: - uhradí poplatek ve správné výši - uhradí poplatek po lhůtě splatnosti Správce poplatku: - vyměří poplatek na základě dokazování či pomůcek platebním výměrem, který oznámí 3. Daňová exekuce dle nového DŘ Nový daňový řád obsahuje zásadní změny v oblasti vymáhání při správě daní a poplatků, která byla v zákoně č. 337/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, upravena pouze rámcově. Právní úprava vymáhání poplatků je v daňovém řádu upravena v části třetí, hlavě páté a dílu pátém. Tato úprava obsahuje postupy a úkony správce poplatku při daňové exekuci. K vymáhání nedoplatků daňovou exekucí přistoupí správce poplatku v případě, kdy daňový subjekt nesplní své daňové povinnosti nezaplatí včas či ve správné výši a platební výměr či hromadný předpisný seznam je vykonatelný. Daňovou exekuci provádí správce daně, u něhož je daňový dlužník evidován. V ustanovení 175 daňového řádu jsou upraveny způsoby vymáhání následovně: daňová exekuce; zabezpečení exekuce pomocí soudu nebo soudního exekutora; uplatnění nedoplatku v insolvenčním řízení; přihlášení nedoplatku do veřejné dražby. 9

10 Vymáhání nedoplatků Daňová exekuce Soudní exekutor Insolvenční řízení Veřejná dražba Srážkami ze mzdy Přikázání pohledávky z účtu Přikázání jiné peněžité pohledávky Postižení jiných majetkový práv Prodej movitých věcí Prodej nemovitých věcí Správce poplatku je povinen zvolit způsob vymáhání nedoplatku (z výše uvedených), jehož náklady nebudou ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku. Jedná se o promítnutí zásady přiměřenosti (viz. ustanovení 5 odst. 3 daňového řádu). Pokud má správce poplatku rámci vymáhání na výběr, je povinen volit cestu ekonomicky nejvýhodnější pro dlužníka!!!! Smyslem této úpravy je, aby správce poplatku využíval více vlastních možností při vymáhání nedoplatků Změnou oproti zákonu č. 337/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků, je zrušení předexekuční výzvy dle ustanovení 73 zákona o správě daní a poplatků. Dle nového daňového řádu není nutné již dlužníka před vydáním exekučního příkazu vyzývat k úhradě v náhradní lhůtě. V rámci součinnosti může správce poplatku využít neformální způsoby vyrozumění o nedoplatku (složenka, všeobecné oznámení v místním tisku, sms, neformální dopis atd.) nebo využití výzvy k zaplacení nedoplatku dle ustanovení 153 odst. 3 daňového řádu. 10

11 Předpokladem a podmínkou vymáhání je exekuční titul V ustanovení 176 daňového řádu je uveden taxativní výčet možných exekučních titulů. Exekučním titulem je: výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence poplatků vykonatelné rozhodnutí (PV, HPS), jímž je stanovena peněžitá povinnost vykonatelný zajišťovací příkaz. Výkaz nedoplatků obsahuje (taxativní výčet, v z.č. 337/1992 Sb. toto nebylo uvedeno): označení správce poplatku, který výkaz nedoplatků vydal číslo jednací označení dlužníka, který neuhradil poplatek údaje o jednotlivých nedoplatcích podpis úřední osoby, jméno a pracovní zařazení, otisk úředního razítka (lze nahradit el. podpisem úřední osoby) potvrzení vykonatelnosti (osvědčuje se vykonatelnost a vymahatelnost nedoplatku) den, ke kterému je výkaz nedoplatků sestaven. Pro správu místních poplatků bude nejvíce použitelným způsobem vymáhání daňová exekuce. Pro daňovou exekuci se subsidiárně použije zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze občanský soudní řád ), ale pravomoci správce poplatku upravuje výlučně daňový řád. Zahájení daňové exekuce má za následek přerušení běhu prekluzivní lhůty pro placení daně (viz. ustanovení 160 odst. 3 daňového řádu). Daňová exekuce se nařizuje vydáním exekučního příkazu - zahájení exekučního řízení. Exekuční příkaz je procesním rozhodnutím a musí tedy obsahovat náležitosti dle ustanovení 102 daňového řádu (náležitosti rozhodnutí). Výrok exekučního příkazu musí obsahovat mimo jiné dle ustanovení 178 odst. 2 daňového řádu: způsob provedení exekuce výši nedoplatku, pro který je exekuce nařizována výši exekučních náklad (2% z částky, minimálně 500,-- Kč, maximálně ,-- Kč) odkaz na exekuční titul. Exekuční příkaz se doručuje dlužníkovi a dalším příjemcům tohoto rozhodnutí. Proti exekučnímu příkazu se nelze odvolat. Den doručení se do běhu lhůty nezapočítává. 11

12 Daňovou exekuci lze provést pouze těmito způsoby ( 178 odst. 5 daňového řádu): a) srážky ze mzdy (lze i na opakované sociální dávky ne na jednorázové) daňového řádu; b) přikázáním pohledávky z účtu poskytovatele platebních služeb 190 daňového řádu; c) přikázáním jiné peněžité pohledávky daňového řádu; d) postižením jiných majetkových práv 192 daňového řádu; e) prodejem movitých věcí daňového řádu; f) prodejem nemovitosti daňového řádu. V novém daňovém řádu je také nově upraveno vyloučení majetku z daňové exekuce. Majetek, který je vyloučen z exekuce, je upraven v občanském soudním řádu. Řízení, ve kterém se mohou osoby domoci vyloučení jejich majetku z daňové exekuce, je upraveno speciálně v ustanovení 179 daňového řádu. Toto vyloučení se provede v řízení zahájeném na návrh toho, jemuž svědčí právo k majetku nepřipouštějící provedení exekuce nebo osoby, které je exekučním příkazem ukládána povinnost ohledně takového majetku. Vyloučení lze provést i z moci úřední. O návrhu rozhodne správce daně do 30 dnů od podání (pokud je podání bez vad). Proti rozhodnutí o vyloučení majetku z daňové exekuce se může jeho příjemce odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Ke zjištění majetkových poměrů dlužníka lze využít institut prohlášení o majetku, který je upraven v ustanovení 180 daňového řádu (v tomto případě se nepoužije občanský soudní řád). Správce poplatku vyzve dlužníka k podání prohlášení o majetku v okamžiku, kdy nedoplatek nebyl nebo nemůže být uhrazen přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb. Tato výzva má charakter rozhodnutí a musí obsahovat náležitosti dané ustanovením 102 a odůvodnění. Lhůta pro podání prohlášení o majetku nesmí být kratší 15 dnů. Proti výzvě se nelze samostatně odvolat, ale lze uplatnit námitku. Ustanovení 180 daňového řádu upravují také možnost, kdy lze dlužníka pouze vyzvat ke sdělení změn, pokud v posledních 6 měsících prohlášení u správce daně učinil. Zároveň v odst. 5 jsou vyjmenovány situace, kdy dlužník není povinen prohlášení o majetku podat. Exekuční náklady při daňové exekuci je povinen platit dle ustanovení 182 daňového řádu dlužník (pokud byla daňová exekuce provedena oprávněně). Jedná se o náhrady nákladů za nařízení daňové exekuce, za výkon prodeje a hotových výdajů vzniklých při provádění 12

13 daňové exekuce. Výši těchto nákladů stanoví správce poplatku exekučním příkazem nebo samostatným rozhodnutím. Proti tomuto samostatnému rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od dne jeho doručení. Výši hotových výdajů stanoví správce poplatku vždy samostatným rozhodnutím s úhradou do 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno dlužníkovi. Výše exekučních nákladů dle 183 daňového řádu je 2% z částky, minimálně 500,-- Kč, maximálně ,-- Kč. 3. Lhůta pro právo vymáhat nedoplatky Právo vybrat a vymáhat nedoplatek zaniká po uplynutí lhůty pro placení poplatku, která je 6 let. Tato lhůta začíná běžet dnem splatnosti poplatku. Tato lhůta se přerušuje a začíná znovu běžet ode dne, kdy je proveden některý z následujících úkonů: a) zahájení exekučního řízení podle tohoto nebo jiného zákona, b) zřízení zástavního práva, nebo c) oznámení rozhodnutí o posečkání. Lhůta pro placení nedoplatku neběží po dobu: a) vymáhání daně soudem nebo soudním exekutorem, b) přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby, c) daňové exekuce srážkami ze mzdy, nebo d) dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku. Daňové nedoplatky lze však vymáhat nejpozději do 20 let počítaných od jejího počátku. Nově je tato lhůta pojata jako prekluzivní, tzn. po jejím uplynutí právo správce poplatku na vybrání či vymáhání nedoplatku zaniká. Po uplynutí této lhůty je nedoplatek i vymazán z osobního účtu daňového subjektu. Pokud po uplynutí této lhůty daňový subjekt nedoplatek uhradí, jedná se o přeplatek. V případě, že je nedoplatek zajištěn zástavním právem (zapsaným do veřejného registru), zaniká právo vybrat a vymáhat nedoplatek uplynutím 30 let po tomto zápisu. 13

14 5. Posečkání úhrady nedoplatku V novém daňovém řádu v ustanovení 156 se pod pojem posečkání řadí dvě formy povolené posečkání úhrady po určitou dobu, kdy nemá dlužník povinnost posečkaný poplatek hradit, nebo povolené rozložení úhrady poplatku na splátky. Správce poplatku může na žádost dlužníka nebo z moci úřední povolit posečkání s úhradou poplatku nebo povolit jeho placení ve splátkách pouze v případech taxativně vyjmenovaných v ustanovení 156 odst. 1 daňového řádu: a) pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu, b) pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných, c) pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období, d) není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo e) při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň. O žádosti o posečkání úhrady nedoplatku musí správce poplatku rozhodnout do 30 dnů od jejího podání. Správce poplatku žádost posoudí a vydá rozhodnutí, kterým žádosti vyhoví či ji zamítne. Rozhodnutí o žádosti musí obsahovat náležitosti dle ustanovení 102 daňového řádu a odůvodnění, ve kterém je správce poplatku povinen se vypořádat s tím, co daňový subjekt ve své žádosti tvrdí, případně i s dalšími důvody, které zjistil. Proti zamítnutí žádosti lze podat odvolání, které nemá odkladný účinek. Rozhodnutí lze vázat i na další podmínky. Toto povolení s posečkáním nesmí být na dobu delší, než je lhůta pro placení daně. Po dobu posečkání je dlužník povinen uhradit úrok z posečkané částky (ustanovení 157 daňového řádu). V některých případech může správce poplatku od předepsání úroku z posečkané částky upustit - pokud by ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládaly tvrdost uplatněného úroku. Dále se úrok nepočítá při posečkání příslušenství poplatku nebo peněžitého plnění v rámci dělené správy. Úrok z posečkané částky vyměří správce poplatku platebním výměrem v případě, že jeho výše přesáhne 100,- Kč, ve kterém stanoví lhůtu splatnosti 30 dní ode dne doručení platebního výměru. 14

15 6. Vzory K metodickému listu jsou přiloženy vzory některých dokumentů, které je možno podpůrně využít při správě místních poplatků. a) Vyrozumění o výši nedoplatku dle ustanovení 153 odst. 3 daňového řádu b) Platební výměr na vyměření místního poplatku, pokud nebyl zaplacen včas bez navýšení c) Platební výměr na vyměření místního poplatku, pokud nebyl zaplacen včas s navýšením d) Platební výměr na vyměření místního poplatku, pokud nebyl zaplacen ve správné výši e) Rozhodnutí o posečkání f) Exekuční příkaz pohledávka z účtu g) Exekuční příkaz srážky ze mzdy 15

16 a) Vzor vyrozumění o výši nedoplatku dle ustanovení 153 odst. 3 daňového řádu Obecní (městský) úřad odbor.. (popř. bez označení odboru) Č.j. Vyřizuje:..., č.dveří... Telefon:... linka... Adresa příjemce :.. RČ/IČ.. V.. dne.. VYROZUMĚNÍ o výši nedoplatku na místním poplatku. Podepsaný správce daně Vás v souladu s 153 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze daňový řád), vyrozumívá, o nedoplatku na místním poplatku ve výši. Kč (slovy.). Nedoplatek uhraďte na účet obce vedené u pobočky banky č. účtu. konstantní symbol.., variabilní symbol.. Nedoplatek na Vám byl vyměřen platebním výměrem č.j... ze dne.. za období. Nedoplatek měl být uhrazen k datu Lze zde uvést zdůvodnění vzniku nedoplatku. Nebude-li uvedený nedoplatek uhrazen do.. dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění, přistoupí podepsaný správce daně k jeho vymáhání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pokud byl nedoplatek v plné výši již uhrazen, považujte toto vyrozumění za bezpředmětné. V.. dne.. otisk úředního razítka... podpis pověřeného pracovníka správce místních poplatků s uvedením jména a funkce 16

17 b) Vzor - platební výměr na vyměření místního poplatku, pokud nebyl zaplacen včas bez navýšení Obecní (městský) úřad odbor.. (popř. bez označení odboru) Č.j. Vyřizuje:..., č.dveří... Telefon:... linka... Adresa příjemce :.. RČ/IČ.. V.. dne.. PLATEBNÍ VÝMĚR č.... na místní poplatek... Podle ustanovení 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky obce. o místních poplatcích č... a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze daňový řád Vám vyměřujeme místní poplatek... v částce... Kč slovy... V případě vydání platebního výměru za více období je nutné vypsat každé období a odpovídající částku zvlášť a závěrem uvést celkovou výši poplatkové povinnosti). Tuto částku zaplaťte na účet obce č..., který je vedený u pobočky banky...konstantní symbol...variabilní symbol..., a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto platebního výměru. Odůvodnění:... V odůvodnění se uvede zdůvodnění vyměření místního poplatku. Poučení: Proti tomuto platebnímu výměru můžete podat dle ustanovení 109 odst. 4 zákona č. 280/2009, daňový řád, odvolání u shora uvedeného správce místních poplatků do 30 dnů ode dne jeho doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek. otisk úředního razítka... podpis pověřeného pracovníka správce místních poplatků s uvedením jména a funkce 17

18 c) Vzor - platební výměr na vyměření místního poplatku, pokud nebyl zaplacen včas s navýšením Obecní (městský) úřad odbor.. (popř. bez označení odboru) Č.j. Vyřizuje:..., č.dveří... Telefon:... linka... Adresa příjemce :.. RČ/IČ.. V.. dne.. PLATEBNÍ VÝMĚR č.... na místní poplatek... Podle ustanovení 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky obce. o místních poplatcích č... a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze daňový řád Vám vyměřujeme místní poplatek... v částce... Kč (slovy...) a navýšení místního poplatku v částce... Kč (slovy.). Celková částka nedoplatku na místním poplatku je Kč (slovy ). V případě vydání platebního výměru za více období je nutné vypsat každé období a odpovídající částku zvlášť a závěrem uvést celkovou výši poplatkové povinnosti. Tuto částku zaplaťte na účet obce č...., který je vedený u pobočky banky... konstantní symbol... variabilní symbol..., a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto platebního výměru. Odůvodnění:... V odůvodnění se uvede zdůvodnění navýšení poplatku. Poučení: Proti tomuto platebnímu výměru můžete podat dle ustanovení 109 odst. 4 zákona č. 280/2009, daňový řád, odvolání u shora uvedeného správce místních poplatků do 30 dnů ode dne jeho doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek. otisk úředního razítka... podpis pověřeného pracovníka správce místních poplatků s uvedením jména a funkce 18

19 d) Vzor - platební výměr na vyměření místního poplatku, pokud nebyl zaplacen ve správné výši Obecní (městský) úřad odbor.. (popř. bez označení odboru) Č.j. Vyřizuje:..., č.dveří... Telefon:... linka... Adresa příjemce :.. RČ/IČ.. V.. dne.. PLATEBNÍ VÝMĚR č.... na místní poplatek... Podle ustanovení 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích č... a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze daňový řád ) Vám vyměřujeme místní poplatek... v částce Kč slovy... Tuto částku zaplaťte na účet obce č..., který je vedený u pobočky banky...konstantní symbol...variabilní symbol..., a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto platebního výměru. Odůvodnění:... Obsahem odůvodnění bude uvedení skutečnosti, že poplatková povinnost byla splněna v nesprávné výši, a proto se příjemci rozhodnutí vyměřuje zbývající část místního poplatku. Poučení: Proti tomuto platebnímu výměru můžete podat dle ustanovení 109 odst. 4 zákona č. 280/2009, daňový řád, odvolání u shora uvedeného správce místních poplatků do 30 dnů ode dne jeho doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek. otisk úředního razítka... podpis pověřeného pracovníka správce místních poplatků s uvedením jména a funkce 19

20 e) Vzor - rozhodnutí o posečkání Obecní (městský) úřad odbor.. (popř. bez označení odboru) Č.j. Vyřizuje:..., č.dveří... Telefon:... linka... Adresa příjemce :.. RČ/IČ.. V.. dne.. ROZHODNUTÍ o posečkání nedoplatku Podepsaný správce daně po posouzení důvodů uvedených v žádosti ze dne / z moci úřední o posečkání nedoplatku na místním poplatku.. (doplnit druh poplatku) povoluje/nepovoluje dle ustanovení 156 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze daňový řád), posečkání se zaplacením nedoplatku/rozložení úhrady na splátky u nedoplatku na místním poplatku za období od. do.. v částce Kč (včetně příslušenství) splatné ke dni.. o dnů (měsíců)/na splátek. Z důvodu. (doplní se dle ustanovení 156 odst. 1 písm. a e) Varianta I. posečkání: Nedoplatek Vám bude posečkán v uvedené částce od.. do. Posečkaný nedoplatek zaplaťte na účet č., u pobočky banky v.., variabilní symbol Varianta II. povolení rozložení úhrady na splátky Splátky v uvedené celkové částce jsou splatné takto: 1. splátka v částce Kč nejdéle do 2. splátka v částce.kč nejdéle do.. na účet č.., u pobočky banky.. v., variabilní symbol. Posečkání nedoplatku je vázáno na tyto podmínky: (lze uvést podmínky, které musí dlužník splnit) Odůvodnění: Správce daně své rozhodnutí o posečkání odůvodní. 20

21 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ( 109 odst. 1 daňového řádu). otisk úředního razítka... podpis pověřeného pracovníka správce místních poplatků s uvedením jména, příjmení a funkce 21

22 f) Vzor exekuční příkaz pohledávka z účtu Obecní (městský) úřad odbor.. (popř. bez označení odboru) Č.j. Vyřizuje:..., č.dveří... Telefon:... linka... Dlužník:.. RČ/IČ.. Poskytovatel platebních služeb: IČ. Sídlo EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníka z účtů u poskytovatelů platebních služeb Shora uvedený správce místního poplatku rozhodl podle 178 odst. 1 a odst. 5 písm. b) a s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský soudní řád ) o nařízení daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb dle 190 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "daňový řád ) a tímto se: přikazuje poskytovateli platebních služeb, aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, z účtu poplatkového dlužníka až do výše vykonatelného nedoplatku v částce Kč (slovy.) nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Dále, aby v den, který následuje po doručení vyrozumění, že exekuční příkaz nabyl právní moci, provedl odepsání prostředků dlužníka z účtů vedených peněžním ústavem až do výše vykonatelného nedoplatku a vyplatil je shora uvedenému správci místního poplatku, a to ve prospěch účtu číslo., vedený u., konstantní symbol., variabilní symbol.. Dlužník neuhradil výše uvedenému správci poplatku podle vykonatelného exekučního titulu 1 : 1. Platební výměr č. j. ze dne.. (druh poplatku) částku.kč se splatností dne. 1 K exekučnímu příkazu lze přiložit i kopie exekučních titulů (platebních výměrů). 22

23 2. Platební výměr č. j. ze dne (druh poplatku) částku.kč se splatností dne. Dle 183 odst. 1 vzniká vydáním exekučního příkazu dlužníkovi povinnost uhradit náklady za nařízení daňové exekuce výši 2 % z celkové částky nedoplatků, pro které je daňová exekuce nařízena (nejméně 500,- Kč a nejvýše ,- Kč). Náklady za nařízení exekuce vyčíslené ke dni podepsání exekučního příkazu činí.. Kč (slovy ). V souladu s 182 odst. 4 a 6 daňového řádu jsou exekuční náklady vymáhány současně s nedoplatkem, pro který je exekuce nařízena. Nařízení exekuce se vztahuje až do výše vykonatelného nedoplatku na pohledávku dlužníka z účtu ve výši, v jaké byly na účtu peněžní prostředky v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno vyrozumění o nabytí právní moci, jakož i na pohledávku z účtu, která vznikla tím, že na účet došly peněžní prostředky dodatečně, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu. Tento exekuční příkaz se vztahuje na všechny peněžní prostředky dlužníka na účtu či účtech: číslo účtu : specifický symbol :.... Odůvodnění:. Správce poplatku odkáže na zákonné předpoklady k nařízení exekuce. Poučení: Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě poplatků jsou dle 52 až 55 daňového řádu vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě poplatků dozvěděly o poměrech jiných osob. Za porušení mlčenlivosti lze uložit pokutu podle 246 daňového řádu až do výše Kč. Dle 178 odst. 4 daňového řádu nelze proti tomuto exekučnímu příkazu uplatnit opravné prostředky. 2 otisk úředního razítka... podpis pověřeného pracovníka správce místních poplatků s uvedením jména a funkce 2 Je na zvážení správce poplatku, zda uveden v Poučení možnost podat proti exekučnímu příkazu námitky dle 159 ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděla. 23

24 g) Vzor exekuční příkaz srážky ze mzdy Obecní (městský) úřad odbor.. (popř. bez označení odboru) Č.j. Vyřizuje:..., č.dveří... Telefon:... linka... Dlužník:.. RČ/IČ.. Plátce mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod. (dále jen plátce mzdy )... EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod. Shora uvedený správce místního poplatku rozhodl podle 178 odst. 1 a odst. 5 písm. b) a s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský soudní řád ) o nařízení daňové exekuce srážkou ze mzdy dle 187 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "daňový řád ) a tímto se: přikazuje plátci mzdy k vymožení nedoplatku v částce Kč (slovy ), aby ode dne, který následuje po dni doručení vyrozumění, že exekuční příkaz nabyl právní moci, prováděl srážky ze mzdy výše uvedeného příjemce exekučního příkazu až do celkové výše vykonatelného platebního výměru a převedl je shora uvedenému správci daně, a to ve prospěch účtu číslo., vedený u., konstantní symbol., variabilní symbol.. Rozsah srážek je stanoven 277 a násl. občanského soudního řádu. Dlužník neuhradil výše uvedenému správci poplatku podle vykonatelného exekučního titulu 3 : 1. Platební výměr č. j. ze dne.. (druh poplatku) částku.kč se splatností dne. 3 K exekučnímu příkazu lze přiložit i kopie exekučních titulů (platebních výměrů). 24

25 2. Platební výměr č. j. ze dne (druh poplatku) částku.kč se splatností dne. Dle 183 odst. 1 vzniká vydáním exekučního příkazu dlužníkovi povinnost uhradit náklady za nařízení daňové exekuce výši 2 % z celkové částky nedoplatků, pro které je daňová exekuce nařízena (nejméně 500,- Kč a nejvýše ,- Kč). Náklady za nařízení exekuce vyčíslené ke dni podepsání exekučního příkazu činí.. Kč (slovy ). V souladu s 182 odst. 4 a 6 daňového řádu jsou exekuční náklady vymáhány současně s nedoplatkem, pro který je exekuce nařízena. Odůvodnění:. Správce poplatku odkáže na zákonné předpoklady k nařízení exekuce. Poučení: Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě poplatků jsou dle 52 až 55 daňového řádu vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě poplatků dozvěděly o poměrech jiných osob. Za porušení mlčenlivosti lze uložit pokutu podle 246 daňového řádu až do výše Kč. Dle 178 odst. 4 daňového řádu nelze proti tomuto exekučnímu příkazu uplatnit opravné prostředky. 4 otisk úředního razítka... podpis pověřeného pracovníka správce místních poplatků s uvedením jména a funkce 4 Je na zvážení správce poplatku, zda uveden v Poučení možnost podat proti exekučnímu příkazu námitky dle 159 ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděla. 25

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy Č.j. 26/ 17 986/2011-262 Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy I. A. Vyměřování místních poplatků právní úprava Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

Zajišťovací exekuce (EP1) (exekuční titul)

Zajišťovací exekuce (EP1) (exekuční titul) Příloha I. Vymožení jistoty přede dnem stanovení daně (stanovená daň jistota) Zajišťovací exekuce (EP1) Zajišťovací příkaz: jistota 1 000 Kč (exekuční titul) EXEKUČNÍ PŘÍKAZ č. 1 (EP1) k vymožení jistoty

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu...

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu... Metodický list č. 5 Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Lhůty dle nového daňového řádu... 2 3. Stanovení a běh lhůty... 4 4. Ochrana před nečinností...

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí. FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Hronovická ul. 2700, 531 15 Pardubice Č.j.: 928927/13/2801-25200-607759 Vyřizuje: Ing. Antonín Štaud

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Placení daní Placení

Placení daní Placení Placení daní Seminář č.3 Ustanovení 149 DŘ z podstatné části se týká i evidence údajů náležejících do roviny nalézací, resp. údajů získaných v rámci vyměřovacího či doměřovacího řízení. Evidence Osobní

Více

Č.j /13/ Vyřizuje O.Hondlíková Telefon: linka

Č.j /13/ Vyřizuje O.Hondlíková Telefon: linka Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Adresa pro doručování: Územní pracoviště Praha-západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č.j. 3618305/13/2102-25200-205413 Vyřizuje O.Hondlíková Telefon:

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena 64,- Kč OBSAH: 26. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 10.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovitosti.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 14, 305 72 PLZEŇ 3 Územní pracoviště v Klatovech Machníkova 129, Klatovy V 339 01 KLATOVY 1 Č.j.:1534561/13/2308-25200-401729 Vyřizuje: Macho Evžen Ing. Telefon:

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. opakovanou dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. opakovanou dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2 Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště Praha západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č. j.: 127759/17/2102-80542-204636 Vyřizuje: Pavel Šádek, Oddělení vymáhací II Tel:

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank Příloha č. 9 vzor A soud - správce daně V.... č. j. dne... vyřizuje: č. dveří. telefon: linka.. Dlužník: Peněžní ústav: IČO/RČ *) : IČO: EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 3/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 3/2014 Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Chomutově Bachmačská 1617 430 01 Chomutov Č.j.: 712063/14/2504-25200-506815 Vyřizuje: Jan Hrdý Telefon: 474

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Čj. V...dne... 1: Poplatník : Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, obecný identifikátor

Čj. V...dne... 1: Poplatník : Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, obecný identifikátor Obecní (městský) úřad odbor... (popř. bez označení) Vyřizuje :...,č. dveří... Telefon :... linka Čj. V...dne... HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM na místní poplatek... za rok 20.. Shora uvedený správce místních

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

Č.j. MF /2016/3903-1

Č.j. MF /2016/3903-1 Č.j. MF - 33140/2016/3903-1 Metodické doporučení k aplikaci ustanovení 16a a 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 266/2015 Sb. (promíjení místních poplatků) I. Obsah novely

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Metodický list č. 4. Dokumentace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 4. Dokumentace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 4 Dokumentace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Dokumentace dle daňového řádu... 2 3. Spis způsob vedení a obsah... 3 4. Protokol... 5

Více

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 Brno Územní pracoviště Brno III Šumavská 31, 663 49 Brno Č.j.: 1869550/16/3003-80542-712011 Vyřizuje: Bc. Aleš Korbička Odbor vymáhací, Oddělení

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci.

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2, 586 01 Jihlava Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě Smetanovo náměstí 261, 580 01 Havlíčkův Brod Č. j.: 680344/16/2903-00540-709580 Vyřizuje: Marcela Halamková,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovitostech.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovitostech. Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Náchodě Tyršova 49, 547 01 Náchod Č. j.: 1897733/16/2709-00540-606186 Vyřizuje: Jiří Petr Tel: (+ 420) 491 418

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště Praha západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č. j.: 556861/17/2102-80543-203327 Vyřizuje: Karel Fetr Tel.: 261 373 413, (+ 420)

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 4 Budějovická 409/1, Praha 4

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 4 Budějovická 409/1, Praha 4 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 4 Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4 Č. j.: 6466083/16/2004-00540-110688 Vyřizuje: Richard Kottnauer vymáhací

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Sidlo: Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9 Web: www.eupraha10.cz Úřední hodiny: Po a St 9-12 h, 13-16 h Tel: +420 601 301 097 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor Bankovní spojení:

Více

Finanční úřad pro Jihočeský kraj,

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Jindřichově Hradci Oddělení vymáhací Česká ulice 1284, 377 01 Jindřichův Hradec Č. j.: 1800668/14/2205-25200-303469

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Náchodě Tyršova 49, 547 01 Náchod Č.j.:833037/15/2709-00540-601117 Vyřizuje: Ing. Aleš Balcar Telefon: 491 418

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Liberecký kraj 1.máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech Č.j: 837641/15/2607-00540-601258 Vyřizuje: Vladislav Brož Telefon: 481660342 E-mail:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Čas konání dražby: v hodin

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Čas konání dražby: v hodin Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Územní pracoviště v Přerově Wurmova 2831/4, 750311 PŘEROV Č. j. 1716909/16/3107-00540-807520 Vyřizuje: Ing. Martin Weiss, Oddělení vymáhací

Více

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, Olomouc

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, Olomouc Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Územní pracoviště v Olomouci Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Č. j.: 1846161/16/3101-80543-804504 Vyřizuje: Mgr. Petra Poštulková, Oddělení

Více

VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č...

VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č... Příloha č. 10 vzor A... č. j.... tel:.... Dlužník: RČ/IČ: VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č.... na úrok za období od... do... Za dobu prodlení se splacením dluhu vzniklého na základě rozhodnutí..........

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 2 12. listopadu 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Ústí nad Labem Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem Č. j.: 1794059/16/2501-80542-505082 Vyřizuje: Vladimíra Kalová,

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Chomutově Bachmačská 1617, 430 01 Chomutov Č. j.: 49382/16/2504-00540-507217 Vyřizuje: Ing. Jan Holý, oddělení

Více

Č. j: /14/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovité věci.

Č. j: /14/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovité věci. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 28 111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 10 Petrohradská 1486/6 101 00 Praha 10 Vyřizuje: Jelínek L., vymáhací oddělení II Telefon: 267 274 517 linka:

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Exekuce Výkon rozhodnutí Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci 1. máje 97, 460 02 Liberec Č. j.: 1430369/16/2601-80542-507327 Vyřizuje: Martin Salajka, Oddělení vymáhací II Tel.:

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště Praha západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č. j.: 556942/17/2102-80543-203327 Vyřizuje: Karel Fetr Tel.: 261 373 413, (+ 420)

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 1136840/15/2601-80542-507327 Spisová

Více

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Hronovická ul. 2700 530 02 Pardubice V Pardubicích Č.j.: 1678135/16/2801-80541-603969 Vyřizuje: Michal

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

Č. j.:466808/16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Č. j.:466808/16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště v Kolíně Politických vězňů 423, 280 02 Kolín 2 Č. j.:466808/16/2111-00540-204410 Vyřizuje: Střemchová Dita, oddělení vymáhací

Více

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VĚŠÍN č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Zastupitelstvo obce Věšín vydává dne 23.6.2004 v souladu s ustanovením 14 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2017 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Finanční úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci Č. j.: 1199519/15/3101-80543-804504 Vyřizuje: Mgr. Petra Poštulková, Oddělení vymáhací III Tel: (+ 420) 585 541 487, (+ 420) 585 541 111 E-mail:

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2

Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2 Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště v Mělníce Tyršova 105, 276 01 Mělník Č. j.: 3907040/16/2114-00540-203386 Vyřizuje: Hana Kostková, Oddělení vymáhací Tel: (+

Více

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, Praha 1

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, Praha 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 4 Oddělení vymáhací Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4 Č. j.: 5582105/14/2004-25200-107108 Vyřizuje: Karel

Více

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Účinnost od 1.1.2012 Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Tato speciální organizační

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Chomutově Bachmačská 1617, 430 01 Chomutov Č. j.: 2193480/16/2504-00540-505165 Vyřizuje: Monika Křepelová,

Více

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice V Pardubicích Č.j.: 947767/16/2801-80542-606202 Vyřizuje: Ing.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009 MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 skupina 051 Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7, Praha 1 Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433

Více

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice V Pardubicích Č.j.: 1399807/15/2801-80541-607209 Vyřizuje: Jan

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základy finančního práva JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah 1) Úvod 2) Subjekty daňového řízení 3) Zásady daňového řízení 4) Fáze daňového řízení a) zvláštní řízení b) základní řízení 5) Daňová

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Viz (upraveno)

Viz  (upraveno) Viz www.radimbohac.cz (upraveno) 1. Registrační řízení 2. Obecně k nalézacímu řízení 3. Tvrzení daně 4. Stanovení daně 5. Lhůta pro stanovení daně 2 Registrace a nalézací řízení Okruh osob povinných k

Více

Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2 Územní pracoviště v Kladně Leoše Janáčka KLADNO DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2 Územní pracoviště v Kladně Leoše Janáčka KLADNO DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště v Kladně Leoše Janáčka 3181 272 80 KLADNO Čj:1673424/14/2110-25200-203941 Vyřizuje:Malcová Renata Telefon:312 609 111, linka:102

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 28 111 21 PRAHA 1 Územní pracoviště pro Prahu 10 Petrohradská 1486/6 101 00 PRAHA 10 Č.j.: 6684860/16/2010-80542-507931 Vyřizuje: Ing. Jan Dvořák, oddělení

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z

E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z Toto rozhodnutí ze dne 20.09.2013, č.j. 131 EX 9633/12-35, nabylo právní moci dne 11.11.2013. Připojení doložky právní moci provedl Mgr. Petr Polanský, dne 13.11.2013. Exekutorský úřad Liberec Voroněžská

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/ PRAHA 1

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/ PRAHA 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28 111 21 PRAHA 1 Územní pracoviště pro Prahu 6 Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7 170 00 PRAHA 7 Čj.: 5562849/14/2006-25200-106818 Vyřizuje: Hana Škaloudová Tel:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovit osti.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovit osti. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 28 111 21 PRAHA 1 Územní pracoviště pro Prahu 10 Petrohradská 1486/6 101 00 PRAHA 10 Č.j.: 1020357/16/2010-80542-507931 Vyřizuje: Ing. Jan Dvořák, oddělení

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 1 23. srpna 2016 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí. Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 1455/2, 586 01 JIHLAVA Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou Strojírenská 28, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Čj.: 1295554/13/2914-25200-702084 Vyřizuje: Bc. Jaroslava

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

Č. j.: 3857867/14/2111-25200-204410 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí.

Č. j.: 3857867/14/2111-25200-204410 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště v Kolíně Politických vězňů 423, 280 02 Kolín 2 Č. j.: 3857867/14/2111-25200-204410 Vyřizuje: Střemchová Dita Tel.: 321742348

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Čl. I Právní předpisy

Čl. I Právní předpisy Směrnice č. 1/2013 o pohledávkách 1.10 a Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou Adresa: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552 Směrnici schválil: zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Číslo jednací: 103813/12/031922205172 Vyřizuje: avrátilová Jitka Spojení : telefon 312517238 e-mail podatelna@sla.pr.ds.mfcr.cz DRAŽEBÍ VYHLÁŠKA Shora

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Č.j.: /17/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci.

Č.j.: /17/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Územní pracoviště v Prostějově Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov Č.j.: 330255/17/3106-00540-703492 Vyřizuje: Monika Hrabalová, vymáhací

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitých věcí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitých věcí. Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Písku Nábřeží 1. máje 2259, 397 11 Písek Č.j.: 1465787/14/2208-25200-302633 Vyřizuje: Ing. Marie Horažďovská

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Ústí nad Labem Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem Č.j: 2220943/16/2501-80542-507886 Vyřizuje: Ing. Miroslav Hromádka,

Více