Plán podpory funkčních gramotností žáků v SŠHSS Teplice nad Metují

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán podpory funkčních gramotností žáků v SŠHSS Teplice nad Metují"

Transkript

1 Plán podpory funkčních gramotností žáků v SŠHSS Teplice nad Metují Obsah 1. Úvod Čtenářská gramotnost Matematická gramotnost Informační gramotnost Přírodovědná gramotnost Sociální gramotnost Úvod Vyučující zařadí do výuky vhodné činnosti a metody, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje, které jsou potřebné k jejich zapojení do hospodářského, společenského a kulturního života ve společnosti a zejména pak k úspěšnému vykonávání jejich pracovní činnosti. Jednotlivé kapitoly vysvětlují obsah funkčních gramotností, uvádí výčet činností, metod a forem výuky podporujících zvýšení gramotností žáků. Obsahují i výčet materiálního zázemí. 2. Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost znamená porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. 1) Pedagogičtí pracovníci se zaměří zejména na: - rozvoj kritického myšlení žáků - schopnost žáků samostatně vyjádřit své názory - využití metod efektivního učení - porozumění textu - využití promyšleného a strukturovaného čtení, psaní - vzájemnou propojenost jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvený projev, naslouchání) - spolupráci napříč předměty - vytvoření prostoru pro vyjádření žákova vlastního názoru - kritické využití médií s vědomím, že vývoj technologií a znalostí mění strategii a zvětšuje možnost samostatného výběru získávání informací a jejich prezentaci na všech úrovních a ve všech oblastech - práci s informacemi, jejich vhodný výběr, třídění, posuzování - formování přemýšlivého čtenáře 1

2 2) Realizace: V jednotlivých předmětech po celý školní rok využíváme následující metody rozvíjení čtenářských dovedností, různé druhy práce a pracovních činností: - čtení s otázkami - čtení s předvídáním - samostatné hlasité čtení (opravdu ve všech předmětech) - debata nad knihou - učíme se navzájem - referáty o knihách - kritické hodnocení textu - pracovní listy - práci s odborným textem, používání učebnic a další různé literatury - žáci jsou vedeni k tomu, aby porozuměli textu a nalezli hlavní myšlenky - žáci vytváří účinné mluvené a psané texty s ohledem na různá témata, účely a podmínky - efektivně využíváme jazyk pro samostatnou práci - žáci mají přístup k rozmanité četbě (školní knihovna) - navštěvujeme Státní vědeckou knihovnu, Městskou knihovnu v Teplicích nad Metují - v rámci přípravy k maturitě učitel zadává žákům četbu vybraných knih - zapojujeme žáky do literárních soutěží - při vyučování žáci používají úryvky z knižních originálů, provádí jejich rozbor, pracují s časopisy a s internetem - vytváříme prostor pro samostatné vyjadřování žáků využíváme brainstorming, obhajobu projektů, diskuzi - do výuky zařazujeme nácvik komunikativních situací, např. s obchodními partnery, spolupracovníky, nadřízenými a zákazníky - klademe důraz na rozvoj tzv. kooperativního učení, při němž se studenti učí od sebe navzájem - využíváme simulační metody, při nichž dochází k zadávání různých rolí (např. žáci jsou v rolích učitelů) 3) Materiální podmínky pro čtenářskou gramotnost: - školní čítárna - žáci mají přístup do školní čítárny - přístup k internetu máme dvě počítačové učebny - k aplikaci čtenářských dovedností žáci využívají prostředky moderní didaktické techniky (notebook, video, DVD přehrávač, dataprojektor) - průběžná obnova materiálních podmínek podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti (nové knihy, odborné časopisy, tiskoviny ) - jiné: - úzká spolupráce s Městským úřadem Teplice nad Metují, Městskou Knihovnou Teplice nad Metují, Policií ČR, Pracovním úřadem Náchod, SVP Varianta Police nad Metují, PPP Náchod, SVP Kompas Náchod, Riaps Trutnov, OSPOD - širší kulturní povědomí u žáků je rozvíjeno i podpůrnými aktivitami, jako jsou návštěvy kulturních akcí, divadelních představení, konáním přednášek, besed a workshopů na různá témata. Cíl: Podpora rozvoje čtenářství a porozumění zadanému textu. Schopnost mezipředmětového propojování čtení, psaní a získávání informací. Výsledkem vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti by měl být přemýšlivý a nezávislý celoživotní čtenář. 2

3 3. Matematická gramotnost Matematická gramotnost je schopnost dělat dobře podložené matematické soudy. Její součástí je numerická gramotnost, která obsahuje dovednost manipulovat s čísly, aplikovat aritmetické operace na údaje obsažené v různých textech, grafech, tabulkách. Pedagogové vedou žáky ve všech předmětech k tomu, aby dovedli: - vybrat z textu údaje potřebné k vyřešení úlohy, - nacházet vztahy mezi jevy a předměty a kvantifikovat je, - vytvářet a interpretovat různé formy grafického znázornění, - používat matematické postupy v praxi, - provádět reálný odhad výsledku řešení daných úloh, - výsledek řešení úlohy porovnat s odhadem (posoudit reálnost výsledku), - správně používat a převádět jednotky, - normovat v gastronomii, - tvořit cenu pokrmů a míchaných nápojů. Mezi vhodné aktivity patří řešení úloh vycházejících z textů v denním tisku či časopisech nebo internetových článků a práce s kurzovními lístky. V úvodu hodiny lze zařadit matematické rozcvičky, které budou procvičovat násobilku a jednoduché kupecké počty. Žáci se v hodinách matematiky a IKT učí používat kalkulátory a tabulkový procesor tak, aby bylo zachováno správné pořadí matematických operací. V rámci matematické gramotnosti se zúčastníme soutěží: Logická olympiáda; Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU; Matematický klokan 4. Informační gramotnost Informační gramotnost je soubor základních znalostí a dovedností, které umožňují používat ICT. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dovedli: - používat počítač a jeho základní periferie, - orientovat se ve vlastním počítačovém systému (práce s operačním systémem, se soubory), - používat základní programové vybavení (sadu MS Office), - vytvořit multimediální dokument, - používat počítač v rámci internetové sítě (využívat ), - vyhledávat a filtrovat informace a správně je interpretovat, - posuzovat věrohodnost informačních zdrojů, - dodržovat autorská práva a uvádět citace ve vytvářených dokumentech. Při tvorbě dokumentů žáky (prezentace, referáty, seminární práce atp.) musí učitelé posoudit, zda byla dodržena autorská práva (jestli žáci uvedli citace). Citace lze vygenerovat např. na adrese: Materiálové vybavení pro informační gramotnost je postačující. Jsou k dispozici 2 počítačové učebny s přístupem na Internet. V každé kmenové učebně je notebook s připojením k Internetu a projektor nebo interaktivní tabule. Pedagogové postupně vytvářejí digitální učební materiály a zařazují do výuky práci s interaktivní tabulí. K zadávání úkolů, testů a poskytování výukových materiálů mohou využít výukové prostředí OLAT, do kterého mají všichni žáci přístup. Škola podporuje elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči. V rámci informační gramotnosti se zúčastníme soutěží: Bobřík informatiky 3

4 5. Přírodovědná gramotnost Hlavní součástí přírodovědné gramotnosti je získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a bezpečnosti a ochraně zdraví. Plán činnosti pro podporu přírodovědné gramotnosti vychází z dlouhodobé Strategie školy na podporu přírodovědné gramotnosti vedené pod č. j.: 196/2010/Ř. Pedagogičtí pracovníci - zařadí do svých tematických plánů témata související s environmentální výchovou, - vychovatelé zařadí do týdenních plánů oblast environmentální výchovy, tak, jak je stanoveno v ŠVP pro DM č. j.: 206/2010/Ř a budou pokračovat v dlouhodobém programu RECYKLOHRANÍ. Výuka - v oborech Hotelnictví a Kuchař-číšník je zařazen povinný předmět Ekologie, - v oboru Gastronomie je zařazen týdenní kurz zaměřený na pokrytí průřezového téma Člověk a životní prostředí, realizovaný formou adaptačního pobytu, - dále je podpora přírodovědné gramotnosti součástí výuky v předmětech CHE, POV, TEC, ODV, PCT, PCO, EKO, TEV, ODV, - základní témata přírodovědné gramotnosti: globální problémy ozónová díra, kyselé deště, skleníkový efekt, znečišťování životního prostředí, odpadové hospodářství třídění odpadu, nakládaní s nebezpečnými látkami a jejich likvidace, šetření s pitnou vodou a energiemi, trvale udržitelný život vztah ekonomiky a životního prostředí, zdravý životní styl; - další možné formy výuky: projektové vyučování, ekologické vycházky, exkurze, přednášky Spolupráce s partnery - středisko Sever Hradec Králové (Středisko ekologické výchovy a etiky), - ekocentrum Violka Teplice nad Metují, - Proma Reha, Meziměstí, - firma Bonduelle (škola je zařazena do projektu Škola podporující zdraví); - firma Vitana (ochrana životního prostředí) - Správa CHKO Broumovsko Materiální vybavení - doplnění didaktických pomůcek (DVD s tematikou přírodovědné gramotnosti), - dlouhodobý záměr nakupovat zařízení se sníženou spotřebou energie; Akce - do programu turistických kurzů a exkurzí zařadit témata související s přírodovědnou gramotností, října projektový den 72 hodin - další možné projektové dny: Světový den vody, Světový den zdraví, Den Země, Světový den životního prostředí - soutěže: EkoFór - ekologické projekty: EKOPOLIS - ekologické programy a vycházky (Ekocentrum Violka), - pravidelný úklid odpadků v okolí školy 4

5 6. Sociální gramotnost Jednotlivé části sociální gramotnosti budou rozvíjeny především v předmětech Občanská nauka nebo Základy společenských věd podle oboru vzdělání. Dále tuto gramotnost podporují předměty Ekonomika, Matematika, Tělesná výchova a Potraviny a výživa. Demokratickou gramotnost rozvíjíme ve všech předmětech. Po celý školní rok budeme rozvíjet ve vyučovacích hodinách: - demokratickou gramotnost (schopnost žáků chápat podstatu demokracie, uplatňovat její zásady, neomezovat práva druhých, podporovat sociální soudržnost); - tržní gramotnost (žáci jsou vedeni k tomu, aby získali znalosti, dovednosti a hodnotové postoje nezbytné k tomu, aby v budoucnosti finančně zabezpečil sebe a svou rodinu a aby aktivně vystupovali na trhu finančních produktů a služeb. Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dovedli: o orientovat se v problematice peněz a cen (porovnali a vybrali nejvýhodnější nabídku, směnit peníze), o spravovat osobní nebo rodinný rozpočet (rozlišit nutné a vedlejší výdaje), o spravovat finanční aktiva a závazky s ohledem na měnící se životní situace, o zajistit rizika. Na podporu finanční gramotnosti budou do výuky předmětu Ekonomika zařazeny deskové hry Finanční svoboda a Oeconomica (jsou uloženy v kanceláři ZŘTV). Žáci školy se zúčastní soutěže Finanční gramotnost a exkurze do banky. - metodologická gramotnost - je součástí matematické gramotnosti (práce s daty, informacemi, výběr variant, elementární statistické metody); - existenciální gramotnost (schopnost klást si základní otázky smyslu a hodnoty lidské existence, hledat řešení, akceptovat toleranci, umění plánovat svůj život, nalézat vztah k okolí, budování osobní a společenské odpovědnosti); - výchova ke zdraví: vytváření návyků podpory vlastního zdraví (výživa, hygiena, pohyb, prevence úrazů a nemocí), pozitivní vztahy mezi lidmi, respektování pravidel vzájemného soužití, porozumění změn v životě člověka a jejich reflexe puberta a dospívání, prevence rizik ohrožujících zdraví (stres, návykové látky, šikana, sexuální násilí). Podpora osobnostního a sociálního rozvoje jedince. Do této oblasti spadá činnost výchovného poradce a školního metodika prevence, kteří zajišťují odborné přednášky, veřejné sbírky, individuální pomoc žákům a učitelům při práci s problémovými žáky. Třídní učitelé vytvoří plán třídnických hodin, ve kterých se budou věnovat výše zmíněným tématům. K výuce na podporu sociální gramotnosti lze využít deskovou hru MULTIPOLIS. 5