2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY"

Transkript

1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, je státní, úplná základní škola, v centru města Litvínova. Škola byla přestěhována z původní ZŠ Litvínov, Šafaříkova 991 do budovy ZŠ Ruská 2059 v rámci optimalizace sítě škol k Škola zaujímá postavení samostatného právního subjektu (příspěvková organizace) zřízeného městem Litvínov. Součástí školy jsou odloučená pracoviště MŠ Tylova 2085, MŠ Soukenická 981, MŠ Čapkova 2035 a ŠD Šafaříkova 991. Všechna tato školní zařízení se nalézají na území města Litvínov. Celý školní komplex zahrnuje základní školu s kapacitou 800 žáků, školní jídelnu s kapacitou 1020 obědů, školní družinu s kapacitou 160 žáků a tři mateřské školy s celkovou kapacitou 265 dětí. Cílová kapacita ZŠ a MŠ je 1065 žáků a dětí ve věku od 3 do 15 let. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 33, 44, 111 a 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Škole je zřizovatelem povolena doplňková činnost, a to hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti, zabezpečení veřejné služby. Ke škole patří parková zeleň, multifunkční hřiště, dvůr a školní zahrada. Budova školy je až na přístup do tělocvičny bezbariérová pohyb pro imobilní žáky umožňuje plošina. V těsném sousedství školy leží multifunkční hřiště s běžeckým oválem. Škola má dvě tělocvičny s přilehlou nářaďovnou, šatnami, koupelnami. Školní budova je plně pokryta bezdrátovým signálem internetu, má prostorné chodby, využitelné pro regeneraci i pro aktivní odpočinek o přestávkách. Využívány jsou čtenářské kouty s knihami a časopisy, odpočinkové sedací kouty, hrací kouty, didaktické hry na stěnách chodeb, ribstole, dětské koše na míčové hry, stolní fotbaly, stoly na ping-pong. V učebně aktivit např. Vzdušný hokej. Novinkou je KinectXbox umístěný v suterénu školy, který je využíván zejména dětmi ze školní družiny. O přestávkách je pro zájemce volný vstup do školní knihovny včetně přístupu k internetu. Během přestávek se mohou žáci volně pohybovat po škole, navštívit školní kantýnu či automaty na mléko a ovoce. Ve společných prostorách školy jsou prezentovány žákovské práce, zveřejňovány projekty, výsledky soutěží, apod. Třídy jsou dostatečně velké, světlé, s výzdobou, vybavené vhodným školním nábytkem. Budova školy je čtyřpodlažní, rozčleněná na čtyři pavilony. Celkem je na škole 37 učeben, z toho většina je vybavena interaktivní technikou. Výhodou je nově zrekonstruovaná učebna chemie, kvalitně vybavená a dobře fungující školní knihovna a další odborné učebny. Žáci využívají také dvě počítačové učebny, dvě tělocvičny, keramickou vypalovací pec, školní kuchyňku, školní zahradu a dílny. ŠJ je umístěna v přízemí u vstupu do školy. V jídelně je 124 míst k sezení vybavených napevno zabudovanými stoly a sedáky. V jídelně se vaří jeden hlavní chod: polévka, hl. jídlo, příloha. Při kontrolách je naše školní jídelna kladně hodnocena, co se pestrosti stravy týče. Škola má své webové stránky, které pravidelně aktualizuje ve spolupráci s externím pracovníkem. Nejvyšší návštěvnost těchto stránek bývá v době pořádání výjezdů do školy v přírodě. Rodiče žáků 1. stupně totiž každý den získávají aktuální informace o dění ve škole v přírodě, a to včetně bohaté fotodokumentace. 6

2 V rámci zkvalitnění komunikace s rodiči používáme elektronickou žákovskou knížku, ve které se rodiče dozvídají průběžnou klasifikaci svého dítěte, absenci, rozvrh či suplování, a vlastní školní zápisníky. V těchto školních zápisnících se rodiče dozvídají podstatné informace o žákovi a o škole, jejím prostřednictvím probíhá pravidelné sebehodnocení žáků mimo jiné v oblasti klíčových kompetencí. Toto hodnocení je doprovázeno hodnocením třídního učitele a stanoviskem rodiče. Žáci i učitelé společně rozhodují o obsahu vzhledu a užívání školního zápisníku. Každý rok hodnotíme užitečnost a praktičnost zápisníku a doplňujeme ho podle našich potřeb. Ve svém mottu máme, že jsme Škola demokratického myšlení a tvořivého učení. Dlouhodobě se zabýváme otázkou bezpečného, zdravého, pozitivního a otevřeného školního prostředí, které žáky posiluje při zvládání konfliktů, přispívá k dobrým vztahům a zlepšuje celkové klima školy. Už během výuky je tvořivost žáků a učitelů při naplňování cílů základního vzdělávání vyžadována a pěstována. Absolventy naší školy by měla aktivita a tvořivost provázet při učení, při řešení problémů i při hledání profesního uplatnění. Ve škole fungují zájmové kroužky na 1. i na 2. stupni jako vhodné využití volného času dětí. Pořádání a organizování celoškolních, třídních i ročníkových projektů, výjezdů, exkurzí, kurzů, vystoupení a dalších akcí je jednou z priorit školy. Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují nejrůznějších soutěží, přehlídek, olympiád. Zde se umísťujeme spíše ve střední části výsledkové listiny. Řada akcí je součástí preventivního programu, příprava a účast v různých projektech smysluplně vyplňuje volný čas žáků. Prostředí, ve kterém se děti dobře orientují a cítí, vztahy mezi učitelským sborem a žáky, mezi učiteli a rodiči, hledání nových metod a forem práce při soustavné komunikaci s rodiči (společné třídní schůzky se žáky, besídky, dílny, zapojení rodičů do výuky) jsou silnými stránkami školy. Škola poskytuje všeobecné vzdělávání s akcentem na výchovnou složku vyučování. Nejsme školou výběrovou ani specializovanou. Žáci naší školy pocházejí většinou z Litvínova, malá část dojíždí z okolních obcí. Škola vzdělává žáky se sociokulturním znevýhodněním, se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním, individuálně integrované do běžných tříd, v některých případech za přítomnosti asistenta pedagoga. Máme v této oblasti již dlouholetou tradici a tudíž i mnoho zkušeností. Často se na nás obracejí pro radu zástupci škol v regionu. Školu navštěvují také cizinci nejčastěji Vietnamci. I těmto žákům je věnována mimořádná péče. Pro žáky s LMP je vytvořena příloha Školního vzdělávacího programu Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Vzhledem k sociálnímu složení žáků naší školy klademe velký důraz na rodinné prostředí a pozitivní klima školy. Snažíme se, aby každý žák věděl, že ve škole jsou učitelé, kteří ho podpoří, v případě potřeby a přání vyslechnou, poskytnou radu nebo pomoc. Tuto oblast proto prevence bude podporovat a zkvalitňovat i během dalšího období, ve kterém se naše škola zaměří mimo jiné na etickou výchovu. Etická výchova sama o sobě posiluje sociální cítění žáků, pozitivního vztahu k okolí a podpoře pozitivního klima ve třídě a ve škole. Pedagogický sbor tvoří zkušení pedagogové. Jedná se o kvalifikované učitele nebo učitele s dlouholetou praxí, kteří si potřebnou kvalifikaci doplňují příslušným studiem na vysoké škole. 7

3 V rámci naší školy funguje školní poradenské pracoviště (ŠPP), jehož členy jsou metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovný poradce a školní speciální pedagog. ŠPP zajišťuje optimální předávání informací o žácích jejich vzdělávacích (příp. výchovných) potřebách, přispívá tím k rychlému a efektivnímu řešení problémů. Problémy jsme konzultovali s PPP, SVP, odd. OSPODaP MÚ Litvínov, Městskou policií i Policií ČR. V rámci výchovného poradenství věnujeme velkou pozornost: 1. řešení výchovných a výukových problémů žáků 2. žákům s vývojovými poruchami učení a chování a práce s talentovanými žáky. 3. otázkám profesionální orientace žáků (velmi dobrá spolupráce s Úřadem práce, návštěva IPS v Litvínově, konzultace pro rodiče žáků, testy profesionální orientace. 4. otázkám prevence negativních jevů 5. otázka ubližování náznaky a prokazatelná šikana spolupráce se SVP Most 6. přijímání odlišností multikulturní výchova a inkluze 7. řešení problémů záškoláctví a skrytého záškoláctví 8. otázkám kariérového poradenství. V průběhu školního roku v rámci konzultačních hodin jsou řešeny problémy týkající se záškoláctví žáků, vztahů mezi žáky (klima třídy), otázky neprospěchu, nedostatečné péče rodiny o děti, výchovné problémy a kázeňské přestupky, otázky kariérového postupu se žáky i s rodiči. Každoročně organizujeme na podzim prezentaci středních škol určenou rodičům a vycházejícím žákům. Tato akce patří k tradičním akcím školy v rámci kariérového poradenství. Zveme na ni většinu středních škol Ústeckého kraje. Cílem primární prevence na naší škole je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči projevům rizikového chování - především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. Mezi základní činnosti metodika prevence patří: - Koordinace tvorby, realizace a hodnocení minimálního preventivního programu - Koordinace aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování (na naší škole hlavně v oblasti záškoláctví, závislostí, vandalismu, násilí, šikany, nekriminálního a kriminálního chování, sebepoškozování a poruch příjmu potravy) - Metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti projevů rizikového chování (dále jen PRCH) - Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti PRCH - Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti, která mají v kompetenci problematiku projevů rizikového chování, v našem případě hlavně oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v Litvínově, dětští lékaři, Policie České republiky a Městská policie Litvínov - Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření - Získávání a předávání odborných informací o problematice PRCH 8

4 - Vyhledávání a šetření žáků s projevy rizikového chování - Poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. Velký význam naší škole v rámci primární prevence přikládáme k: - Kvalitnímu a pozitivnímu klimatu ve třídě a ve škole - Nastavení příjemného a rodinného prostředí ve škole a jejím okolí - Kvalitní a otevřené komunikaci s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky - Získání důvěry a respektu u žáků a jejich zákonných zástupců - Podpoře ze strany vedení. Veškeré tyto činnosti jsou na naší škole realizovány těmito aktivitami: - Fungování školského poradenského pracoviště, složeného ze školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence. Schází se jednou týdně a řeší aktuální problémy žáků ve vztahu ke škole i osobnímu životu. Jeho činnost je založena na vzájemné spolupráci, komunikaci a kooperaci jednotlivých členů, spolu s třídními učiteli a vedením školy. - Třídnické hodiny, jejichž základním cílem je vznik a upevnění otevřeného vztahu mezi třídním učitelem a žákem, řešení projevů rizikového chování, nastavení pozitivního klimatu ve třídě, a samozřejmě výchovné vedení žáků a řešení individuálních problémů žáků a třídy. Naše třídnické hodiny jsou každý týden, trvají 25 minut, žáky i učiteli jsou vnímány pozitivně, protože obě strany si uvědomují důležitost pozitivního vztahu mezi žáky a učiteli. - Adaptační pobyty pro žáky šestých ročníků, kterých se zúčastňují se svými třídními učiteli, metodikem prevence a nově i se zástupcem ředitele pro II. stupeň. Konají se vždy v období září října, v době vzniku nových kolektivů s jiným třídním učitelem (příchod nových žáků, přechod na II. stupeň, změna učitelů, režimu třídy a školního dne). Adaptační pobyty mají za cíl vytvoření zdravých kolektivů, budování a posilování sociálních vazeb a vztahů, vzájemné sebepoznávání a sebeprosazování, formování vztahu třídní učitel žák, adaptace na nové požadavky a styly učení na II.stupni, PRCH. - K adaptačním pobytům se váže i podpora ze strany Spolku rodičů, který pravidelně prevenci na naší škole podporuje. Aktivity zaměřené na rodiče v podobě besed s odborníky, nebo zprostředkovaně přes třídní učitele v rámci třídních schůzek či informačních odpolední (v tomto případě je cílem seznámit rodiče s aktuálními problémy, jejich možnými příčinami a návrhem řešení). - Aktivity zaměřené na žáky v podobě besed s preventistkou Městské policie Litvínov, která se velmi konkrétně zabývá základními projevy rizikového chování, trefně reaguje na jejich věk, zaměření a následně i dotazy během diskusí v kolektivu i soukromí - Aktivity podporující prevenci rizikového chování probíhají i ve školní družině - Schránka důvěry, elektronická i fyzická, která umožňuje žákům a jejich zákonným zástupcům v soukromí či anonymně otevřít a následně řešit konkrétní problém. Velmi často se problém týká klimatu třídy, šikany a vztahů žák-učitel. 9

5 Mezi další akce a aktivity, které přímo souvisí s prevencí rizikového chování nebo ji podporuje, patří: - Škola v přírodě, kde žáci a jejich třídní učitelé mohou prohlubovat otevřený a pozitivní vztah, zlepšovat klima třídy, poznávat sebe i ostatní v jiných situacích, než umožňuje běžný den ve škole, zlepšovat své sociální cítění a vazby. K tomu mohou poznat různá místa naší republiky, sportovně se vyžít, využít zdravého stravování a tím se blíže seznámit s významem zdravého způsobu života. Velkou nevýhodou je určitá finanční náročnost pro rodiče a tím i nemožnost toho, aby se škol v přírodě zúčastnily celé třídní kolektivy. - Podobné cíle jako škola v přírodě mají i akce jednotlivých tříd a jejich třídních učitelů spaní ve škole, které umožňuje všem žákům ve třídě aspoň na jedno odpoledne a večer se sejít a strávit spolu čas, aniž by došlo k finančnímu zatížení jejich zákonných zástupců. Tato akce je u žáků velmi oblíbená a velmi podporuje zdravé klima ve třídě, hlavně pokud se již od šestého ročníku stává tradicí. - Velmi kvalitně a odborně vedené zájmové kroužky, převážně sportovního charakteru, kde jsou žáci vedeni nejen ke zdravému stylu života, ale také hry fair play, respektování (nejen sportovních) pravidel, ale i ostatních, práci v týmu a k podpoře slabších - Vzhledem k podpoře volnočasových aktivit umožnila naše škola i volný přístup na školní hřiště v odpoledních hodinách, kde je pro žáky a jejich rodiče možnost se sportovně vyžít a tím kvalitně strávit svůj volný čas. Mezi důležité a velmi přínosné aktivity pro školního metodika prevence ve školním zahrnujeme: - aktivní účast na schůzkách metodiků prevence základních škol, kde se nejen seznamují s novými legislativními úpravami v této oblasti, ale také konzultují své vlastní zkušenosti z praxe. - Osobní účasti na případové konferenci v roli preventisty a třídního učitele zároveň, seznámení se s programem, postupem a pracovníky v dané oblasti - Aktualizace minimálního preventivního programu a jeho představení v rámci workshopu pro pedagogy - Sociometrická šetření, která jsou absolvována s třídním učitelem všechny třídy od ročníku. Na základě jeho výsledků tak mají možnost třídní učitelé pracovat na podpoře méně oblíbených žáků, zastavení možného vzniku šikany a zlepšení klimatu ve třídě. - Vytvoření šeptacího koutku v kabinetě metodika prevence, kde mají žáci možnost si popovídat s metodikem prevence se zárukou nezveřejnění, a který zároveň umožňuje nesterilní prostředí pro šetření v rámci řešení PRCH. Školní speciální pedagog nabízí v rámci konzultací řešení výchovných a výukových problémů jak pedagogům, tak rodičům žáků naší školy, pomoc při nastavení systému optimální domácí přípravy, individualizaci výuky. V 1. třídách pak probíhá depistáž žáků s případnými výukovými obtížemi. Vyhledáváním, včasnou diagnostikou individuálních potřeb a nastavením cílené intervence se daří lépe předcházet dlouhodobému školnímu neúspěchu a tím i předchází demotivaci žáků pro další studium. Tato intervence je realizována v běžných hodinách i individuálně v rámci reedukace se speciálním pedagogem. Žáci jsou vybráni a zařazeni do péče na základě doporučení PPP, SPC po dohodě s třídní učitelkou a rodiči. Pracují v malých skupinkách příp. individuálně. Pracovnu ŠSPg navštěvují pravidelně v rámci vyučování (rozvrh speciálně pedagogických lekcí vhodně stanoven a upraven dle rozvrhu kmenové třídy s TU). Obsah práce zejm. reedukací - vychází ze závěrů PPP, SPC a potřeb učitelů). Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. 10

6 Na škole pracují asistenti pedagoga. Asistenti pedagoga se pravidelně 2x měsíčně scházejí s ředitelkou školy a se speciální pedagožkou. Na těchto schůzkách všichni společně sdílejí poznatky z absolvovaných DVPP, konferencí a podobných vzdělávacích akcí, informují vedení školy o aktuální situaci svého klienta či klientů, o plánovaných aktivitách, předkládají ke kontrole své denní záznamy, probíhá zde výměna odborné literatury a časopisů, učebních pomůcek pro speciální školství. Asistent pedagoga zprostředkovává žákům sociokulturně znevýhodněným nebo žákům s těžkým zdravotním postižením učivo dle jejich možností a schopností s ohledem na druh a stupeň jejich postižení, pomáhá jim zapojit se do sociálního dění ve třídě nebo zprostředkovává komunikaci. Dále poskytuje pomoc při adaptaci žáka na školní prostředí (napomáhá při rozvoji sociálních dovedností, navazování sociálních vztahů, orientaci v prostoru a čase, při řešení konfliktů se spolužáky, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, podílí se na vytváření hygienických a pracovních návyků, zajišťuje bezpečnost žáka při akcích mimo školu, při tělesné výchově, zajišťuje dohled o přestávkách, zajišťuje relaxaci). Na škole funguje Klub Srdíčko, který je určen zejména pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Klub probíhá zpravidla od pondělí do čtvrtka od do hod. Činnosti Klubu jsou koncipovány jako naučné, tvořivé i relaxační. Jedná se v podstatě o alternativu ke školní družině, kterou tyto děti z finančních důvodů nemohou navštěvovat. Jeho cílem je zkvalitnit přípravu do školy, umožnit dětem navázat nová přátelství, učit děti kvalitně trávit volný čas. Skupiny jsou věkově heterogenní, jedná se o děti ve věku 5-12 let. Klub Srdíčko vedou zkušené a kvalifikované asistentky pedagoga. Garantem Srdíčka je školní speciální pedagog. Asistentky pedagoga společně dětmi navštěvují výstavy, městskou knihovnu, zábavnou formou vedou děti k samostatnosti při domácí přípravě na vyučování a plnění domácích úkolů. V současné době nás trápí nízká podpora rodičů, kteří nemohou, nezvládají či neumějí být dostatečnou podporou v rozvoji svého dítěte. Zde usilovně hledáme možnosti řešení, a to i za spolupráce s OSPODem. V případě zájmu rodičů a kladného vyřízení žádosti otevíráme přípravnou třídu. Do přípravné třídy jsou zařazovány děti, u kterých vzniká potřeba před zahájením povinné školní docházky vyrovnat rozdílnost dosavadní výchovy z rozmanitého sociokulturního prostředí a kde z různých příčin není nabídka a možnosti, které poskytují mateřské školy, dostačující. Děti jsou dále přijímány na základě žádosti rodičů s doporučujícím vyšetřením z PPP a následném rozhodnutí ředitelky školy, v souladu s metodickým pokynem ÚK ke zřizování přípravných tříd s účinností od Přípravná třída se nachází ve 2. patře budovy školy. Materiální podmínky třídy jsou plně vyhovující a respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život. Vzdělávání v přípravné třídě probíhá podle ŠVP Sluníčko = jeden velký úsměv, jež je přílohou ŠVP Tvořivá škola. Školní družina pracuje ve 4 odděleních. Ta jsou umístěna mimo školu v budově Speciální školy v Šafaříkově ulici a provozuje se zde odpolední činnost. Další třída ŠD je umístěna v budově školy v suterénu. Zde se soustřeďují děti, kterým končí výuka, a ráno jsou zde přijímány děti na ranní činnost. Zájmové vzdělávání probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro školní družinu Sluníčko s úsměvem jde všechno líp zaměřený na podněcování iniciativy a samostatnosti žáků, s důrazem na komunikaci, umění naslouchat, posilování sebevědomí, sebeuvědomování, zájmové vyžití dětí. Při aktivitách je pěstován u dětí vztah k místu, kde žijí, a k lidem, se kterými se ve městě setkávají, pravidelně využíváme školní hřiště a přilehlý park pro hry a sportovní aktivity a jako místo pro činnosti dětí volíme okolní přírodu. 11

7 Mezi tradiční aktivity školní družiny patří např. karneval, rej čarodějnic, čertí diskotéka, olympiáda, návštěva kouzelníka, výtvarné dílny, sportovní soutěže, družinová notička, soutěžní odpoledne ke Dni dětí. Naše školní družina se snaží smysluplně využít volný čas dětí. Je vnímána jako prostor pro odpočinkovou a zájmovou činnost, kde vše probíhá zábavnou a nenásilnou formou. Všechny druhy zájmové činnosti se prolínají, velký důraz je kladen na pobyt venku a rozvíjení zájmů účastníků dle výběru. Také se snažíme nabídnout zajímavý program o vedlejších prázdninách pro děti, které nemohou nebo nechtějí být doma. V pondělí ráno pravidelně zařazujeme třídnické hodiny. Třídnická hodina je osobní setkání třídního učitele se svou třídou, kdy všem zúčastněným jde o to, aby jim bylo společně v této třídě dobře. A to nejenom o třídnických hodinách, ale především v běžném školním běhu. Velký smysl vidíme ve využití třídnických hodin pro řešení aktuálních problémů třídy. Tento způsob práce se třídou je prevencí sociálně nežádoucích jevů, a současně přináší možnost účinné intervence. Necháme-li žáky pravidelně sdělovat, co se jim ve třídě líbí a co ne, vede to k tomu, že se podaří podchytit, a často i vyřešit řadu problémů, které jinak často přerostou do takřka neřešitelných rozměrů. Třídnické hodiny poskytují jedinečnou možnost pravidelné práce, mimo jiné, na utváření dobrých vztahů uvnitř třídy. Předmětem třídnických hodin jsou témata: - způsob chování a komunikace v různých životních situacích - řešení neshod mezi spolužáky nenásilným způsobem - vhodné a nevhodné zdravotní návyky - spolupráce ve skupině a přebírání zodpovědnosti za společné úkoly - mezilidské vztahy - respektování odlišných názorů a zájmů lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení - připravujeme se např. na projekty - přenášíme informace směrem od Žákovského parlamentu či Ekotýmu - sdílíme školní časopis Aby třídnické hodiny plnily svůj úkol, je velmi důležité, aby byl tento krok podporován nejen vedením školy a učiteli, ale také v nemenší míře rodiči a samotnými žáky. Velkou pozornost věnujeme také dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Pondělní odpoledne jsou rozvrhu pracovní doby pedagogů vyhrazena na společné porady, ale také vzdělávací workshopy. Workshopy jsou alternativou ve vzdělávání pedagogických pracovníků: Zvláštní forma vzdělávání formou workshopů pondělních seminářů na půdě školy pro ostatní pedagogické pracovníky. Semináře si připravují sami učitelé. Předávají na nich buď zkušenosti z absolvovaných akreditovaných školení, nebo si připraví téma dle zájmu vyučujících. Účast na workshopech je buď doporučená, nebo zcela dobrovolná (záleží na zájmu pedagogických pracovníků). Workshopy jsou zaměřené na celý pedagogický sbor nebo úzce profilované podle daného tématu. Další vzdělávání je zajišťováno především formou institucionálního vzdělávání na vysokých školách, v zařízeních pro další vzdělávání 12

8 pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchov, to individuální nebo skupinovou (pro sborovnu) formou. Škola pravidelně reaguje na vypisované dotační či rozvojové programy: např. Chytré hlavy, Oranžová učebna, Spolužití, programy OPVK, rozvojové programy MŠMT či Ústeckého kraje aj. Úspěšnost takových projektů je 1:10. Při práci nad konkrétním projektem vznikne tzv. Akční tým, což je další přidaná hodnota. Akční tým je vysoce stmelující prvek v učitelském sboru. Vzhledem k tomu, že naše škola tvoří společně se školní družinou a třemi mateřskými školami poměrně velkou organizaci, klademe důraz na pravidelné pracovní schůzky, sdílení informací, hodnocení či vzájemné hodnocení, kontrolu plnění úkolů. Dodržujeme osvědčený systém organizace práce: V přesně určených termínech a intervalech se určení zaměstnanci scházejí na poradách předmětových komisí, metodického sdružení, managementu školy. Pravidelně se scházejí s ředitelkou školy zástupci pro vzdělávání, vedoucí učitelky MŠ, asistentky pedagoga, školní speciální pedagog, správní zaměstnanci, zaměstnanci školní jídelny, ekonomky. Ředitelka školy dochází na schůzky předmětových komisí a metodického sdružení, na pozvání také na jednání žákovského parlamentu. Z jednotlivých schůzek se pořizují záznamy. Jednání předmětových komisí a metodického sdružení jsou vedeny podle předem stanoveného rámce. Ten stanovuje na začátku roku ředitelka školy. Předepsaný rámec úzce souvisí s koncepcí rozvoje školy a s konkrétním ročním plánem školy. Na jednání jsou také probírány výsledky vzdělávání žáků školy, jejich analýza, přijímají se opatření k nápravě. Pozitivně je hodnocena mimoškolní činnost, projekty napříč ročníky, stupněm, školou a zapojování žákovské samosprávy do jejich přípravy, využívání podnětů od žáků, dále i funkční Sdružení rodičů a jeho podpora školních aktivit i po finanční stránce, činnost školské rady, tradiční akce školy jako např.: akademie, dny otevřených dveří, tvořivé dílny s rodiči, Pasování prvňáků na školáky, slavnostní Stužkování žáků 9. tříd, Vánoční jarmark, školní olympiáda, Recyklovaní, společné odpoledne s předškoláky, výstavy v městských zařízeních, Zahradní slavnosti, výlety, exkurze, výjezdy do škol v přírodě, soutěže, vyhodnocování nejlepších žáků, kamarádů, vedení kroniky, apod. Naše škola je školou podporující participaci žáků. Existencí funkčního žákovského parlamentu chceme dosáhnout přenesení odpovědnosti na žáky, vedení k samostatnosti, rozvoji komunikačních dovedností, schopnosti kompromisu, naslouchání, učení se argumentovat, obhajovat vlastní názory, Žákovský parlament je zařazen do rozvrhu i na prvním stupni jako nepovinně volitelný předmět. Žákovský parlament rozvíjí samostatnost žáků, posiluje jejich rozhodovací schopnosti při řešení problém, zvyšuje občanské kompetence. Žáci od 2. do 5. ročníku se tím pádem schází každý týden, aby se mohli podílet na stejných tématech a poté mohli pokračovat ve stejném způsobu práce jako žáci na 2. stupni. Tento způsob propojení a intenzivnější spolupráce 1. stupně a 2. stupně se velmi osvědčil a využíván i v následujícím roce. Žáci od 6. do 9. ročníku si mohli jako již tradičně Žákovský parlament vybrat z nabídky volitelných předmětů. Volitelný předmět je na naší škole vyučován 1x týdně v rámci celého ročníku a žáci tvoří ročníkové parlamenty. Ze zástupců jednotlivých ročníkových parlamentů (předseda a místopředseda) + předseda a místopředseda z parlamentu od 2. do 5. třídy je složena Žákovská rada, která se schází 13

9 jednou za 14 dní a tvoří jádro parlamentu při plánování akcí a projektů. Spolupracujeme s CEDU, jsme Konzultační centrum školy pro demokracii pro Ústecký kraj. Úkolem centra je školám v kraji nabízet pomoc a konzultace ohledně získání titulu Škola pro demokracii a vedení parlamentu. Parlament se zabývá tradičními záležitostmi zlepšování školního prostředí, pořádáním různých akcí a projektů, řešením připomínek a námětů ze strany žáků apod. Mezi akce Žákovského parlamentu patří slavnostní jmenování poslanců parlamentu s přespáním ve škole, vánoční jarmark, mapování školy, organizování projektových dnů, Valentýnská pošta. Spolupracuje s partnerskou školou Zákupy a s jejím žákovským parlamentem. Jsme aktivními členy Žákovského parlamentu města Litvínov. Environmentální vzdělávání se stalo součástí nejen mnoha předmětů, ale i běžného chodu školy. K celoškolním projektům patří např. Den Země. Další pravidelnou aktivitou je vedení bylinkové zahrádky, pořádání férové snídaně na veřejném prostranství města. K podpoře environmentální výchovy patřili exkurze do zoologických zahrad, návštěvy chráněných krajinných oblastí, nebo zařízení na úpravu vody. Tradičně se zapojujeme do projektu Recyklohraní, vytváření bioodpadu, to nejen prostřednictvím kompostéru se žížalami, třídění odpadu a osvětě v rámci oslav Světového dne vody, Dne Země, Světového dne zdraví, Světového dne životního prostředí. Veškeré současné aktivity a jejich udržitelnost vyústily k vytvoření samostatného předmětu environmentální výchova v rámci volitelného předmětu a k získání titulu EKOŠKOLA. Sport hraje v naší škole důležitou roli. V okresním měřítku dosahujeme nejvyšších příček v bodovaných soutěžích. Organizujeme lyžařský výcvik i pro žáky 1. stupně. Při škole funguje také školní sportovní klub a další sportovní kroužky. Největšímu zájmu se těší kroužky florbalu a volejbalu. Školní sportovní klub při ZŠ Ruská Litvínov aktivně působí několik let. Za dobu své existence se činnosti našeho ŠSK zúčastňují nejen žáci ZŠ Ruská, ale také jejich kamarádi a známí z okolí a jiných škol. Spolupracujeme se sportovními oddíly, které čerpají z naší členské základny nové zájemce o činnost (Bivoj Litvínov, VK Litvínov aj.). Při škole pracuje Spolek a školská rada. Usilujeme o partnerský vztah mezi školou a rodiči. Rodiče oceňují na škole zejména dobrou komunikaci mezi rodiči a učiteli, nové metody práce, přátelský vztah k dětem, zájem o děti a mimoškolní aktivity. Spolek rodičů se snaží zejména o materiální zajištění školních a mimoškolních akcí. Na výlety, pracovní materiál na třídní projekty, tisk žákovských knížek, charitativní akci Adopce na dálku, knižní odměny a ceny při soutěžích, na pamětní listy vycházejících žáků, na slavnostní pasování prvňáků. Tyto aktivity byly financovány z příspěvků rodičů, dále z výtěžku školní akademie a z výtěžku vánočního jarmarku. Školská rada má svá pravidelná jednání. Ředitelka školy bývá na jednání školské rady přizvána. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a jeho změny, návrh rozpočtu školy, vyjádřila se k činnosti školy a k rozboru hospodaření školy. Škola spolupracuje s mnoha dalšími institucemi, jako například s Úřadem práce hlavně při sjednávání výkonu veřejné služby a při spolupráci ohledně kariérového poradenství, s regionálními středními školami ohledně problematiky a volby vhodných středních škol a přípravy na budoucí povolání pro žáky. Mezi další instituce, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje, patří: Městská knihovna, Kulturní dům Citadela, ZUŠ, Městské divadlo 14

10 v Mostě, Docela Velké Divadlo v Litvínově, Muzeum Most a Památník Terezín. Mezi partnery školy patří také Policie České republiky, Městská policie, OSPOD, PPP Most, SPC v Teplicích a Měcholupech. S našimi mateřskými školami a s ostatními základními školami se spolupráce týká organizací společných odpolední, různých kulturních či sportovních akcí. Jedná se např. o aktivity před zápisem do 1. Tříd, nebo předškoláci navštěvují pravidelně učebny počítačů či 1. třídy. Ke konci školního zase na oplátku čtou naši prvňáci předškolákům v mateřských školách. 15

11 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 POJETÍ ŠVP, ZAMĚŘENÍ ŠKOLY, HLAVNÍ CÍLE Školní vzdělávací program Tvořivá škola je vypracován v souladu se zásadami a cíli vzdělávání. Výukový základ povinných předmětů doplňují povinně volitelné předměty, nepovinné předměty a zájmové kroužky. Zájmové aktivity po stupních či napříč školou, jsou u nás zažité, osvědčené a přinášejí dětem radost, aktivizují je, umožňují jim seberealizaci a pozitivní zážitky. Pomohou splnit také obecné cíle i klíčové kompetence v oblasti komunikativní, sociální, občanské, pracovní. Posiluje se výchova ke zdraví, prevence užívání návykových látek i prevence kriminality, je nutné plnit úkoly uvedené v průřezových tématech jak v jednotlivých vyučovacích předmětech, tak zohlednit v nepovinných předmětech a zájmové činnosti. Celková koncepce školy je zaměřena na respektování osobnosti dítěte, rozvíjení a prohlubování jeho uměleckých sklonů, pohybových schopností i sociálních dovedností, integraci dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, inkluzívní přístup k žákům, správně zacílenou volnočasovou aktivitu žáků, posilování dobrých vztahů mezi rodiči a školou, na zkvalitnění školního klimatu, pěstování pozitivních vztahů s okolními obcemi a společenskými organizacemi. Jako základ úspěchu předpokládá poctivou, pečlivou, tvořivou a odpovědnou práci učitelů. Na základě analýzy dotazníkového šetření byla stanovena vize Škola tvořivého učení a demokratického myšlení, v duchu odpovědného způsobu života, jenž se týká všech zúčastněných. Základní vizí je se všemi partnery vytvořit humánní školu zajímavou pro žáky, školu otevřenou veřejnosti, školu, kde je pamatováno na přátelství, společné trávení volného času, vychovanost i řád. Hlavní cíle: 1. Vytvořit příznivé klima 2. Podněcovat iniciativu a samostatnosti žáků 3. Umožnit žákům osvojit si strategii učení 4. Motivovat žáky k celoživotnímu učení, tvořivému myšlení, projevovat city, prožívat životní 5. Situace, aktivně trávit volný čas, vést zodpovědný způsob života 6. Naučit žáky chránit a upevňovat své zdraví, být tolerantní, ohleduplný, sebekritický 7. Vést žáky k logickému uvažování, k účinné komunikaci, k rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých 8. Připravovat žáky na uplatňování práv i povinností Škola stanovila přehled nejdůležitějších hodnot a priorit školy, stanovila charakteristiku dobré školy, tj. hodnoty, které by se měly odrážet v každodenním chodu školy a usměrňovat její rozvoj: Propojovat výuku ve všech předmětech s potřebami skutečného života; Podporovat všestranný individuální rozvoj žáků; Do života školy aktivně zapojovat rodiče; Klást důraz na to, že další vzdělávání je individuální odpovědností každého učitele; Podporovat vzájemné předávání zkušeností mezi učiteli; Ze strany vedení školy přistupovat ke všem spravedlivě; Odměňovat inovativní a tvořivou práci učitelů; Vyjadřovat loajalitu ke své škole; Kriticky přehodnocovat svou školní činnost; Usilovat o školu s příjemným a otevřeným prostorem; Klást důraz 16

12 na materiální rozvoj školy; Společně se podílet plánování a rozvoji školy; Společně se všemi zaměstnanci školy se podílet na tvorbě a naplňování cílů školy; Při prosazování věcí ve škole klást důraz na nejdůležitější roli mezilidských vztahů; Ze strany vedení školy vytvářet dobré pracovní klima; Participovat na naslouchání učiteli osobním problémům žáků; Mít jako škola stále potřebu inovovat. 3.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE K tomu, abychom mohli splnit obecné cíle vzdělávání a klíčové kompetence, je třeba: - provázanosti jednotlivých předmětů, tedy učit žáky myslet v širších souvislostech - spojování teorie s praktickým životem, řešit praktické situace - změnit metody a přístupy k výuce, pamatovat na prioritu školních výstupů nad naučenými fakty - zamezit memorování, poznatky řadit do systémů, naučit žáky sdělovat své názory, komunikovat - základem musí být kooperativní učení, problémová, tvořivá výuka a problémové situace - přizpůsobit výuku konkrétním možnostem žáků individualizace výuky - vycházet z úspěchů, nikoliv z chyby- pozitivní hodnocení, co žák umí - zlepšit atmosféru vyučovacích hodin, zabránit napětí, strachu z chyby - pracovat s chybou, jako s důležitým momentem rozvoje tvůrčích sil dětí - odklonit se od hromadné výuky jako jediné převažující formy práce ke skupinové, projektové, kooperativní výuce - využívat všech stávajících prostor školy pro potřeby výuky, nové informační technologie, multiplikáty, pomůcky - vytvořit nová střediska výuky- studijní zóny, informační centra, čtecí koutky, studovnu aj. - přijmout a skutečně užívat evaluační mechanismy, včetně sebeevaluace žáků, učitelů, zahrnout do procesu hodnocení dovedností, postojů, učiva také rodiče - skupinově se vzdělávat, nejlépe na škole a to zejména v oblastech, které potřebuje celý pedagogický sbor (týmová práce, tvořivá škola, kooperativní učení, metody evaluace aj.) - stabilizovat učitelský sbor a podporovat tvořivá jádra kolektivů 1. a2. stupně včetně jejich provázanosti Zaměření školy ve shodě s potřebami a zájmy žáků V učebním plánu jsou vyučovací předměty zařazeny rovnoměrně. V učebním plánu klademe mírný důraz na vzdělávací oblast Člověk a příroda 2. stupeň, z důvodu zájmu dětí i pro další profesní orientaci dětí (v Litvínově je Střední škola pro ochranu životního prostředí Schola Humanitas, SŠ chemická, v Mostě Střední zdravotnická škola). V souvislosti s rozvojem informačních technologií vybavujeme učebny kvalitní výpočetní technikou včetně interaktivních tabulí, které také vedou k tvůrčímu rozvoji žáků a zpestření vyučovacího procesu. Významnější změny očekáváme ve zvýšení zájmu dětí o školní práci při využívání tvořivých vyučovacích metod, problémových situací a úloh a ve změnách ve způsobu a cílech hodnocení. 17

13 Společné postupy a organizační zajištění potřebné pro realizaci výchovných a vzdělávacích strategií školy 1) Učitelé se budou i nadále průběžně sebevzdělávat, absolvovat DVPP podpora realizace ŠVP, zlepšení informační gramotnosti, osvojení metod hodnocení, zkvalitnění týmové spolupráce. Jako efektivní se jeví DVPP na klíč pro celou sborovnu. 3) Spolupráce se Školskou radou a se Spolkem, otevřená komunikace s rodiči, s veřejností 4) Školní vzdělávací program Tvořivá škola avizuje všem rodičům, žákům, veřejnosti, učitelům, že klima školy a metody práce jsou aktivní, že cílem školy je vychovat tvořivé, pracovité a přemýšlivé lidi. Spolupráce všech partnerů výchovně vzdělávacího procesu je nutná. 5) Kvalitní podmínky pro realizaci ŠVP musí být také po stránce materiální dostatek učebnic, pracovních textů, encyklopedií, výukových programů, vybavenost počítačových učeben, dostatek pomůcek. 6) Příprava na výuku v daném ročníku dle ŠVP ZV musí být personálně, metodicky, materiálně připravena a vyučující dostanou včasnou informaci na vypracování tématických plánů a přípravu na výuku. 7) Veškerá činnost pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy musí směřovat k naplnění hesla: Za vším hledej žáka. 3.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považování žáci: 1) se zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, mentálním, vadami řeči, žáci s více vadami a vývojovými poruchami učení či chování) 2) se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání) 3) žáci se sociálním znevýhodněním (nízká sociálně kulturní prostředí rodin, ohrožení sociálně patologickými jevy, žáci v postavení azylantů, minority) Mezi žáky školy jsou zástupci ze všech tří skupin. Nejvíce zastoupenou skupinou jsou žáci se zdravotním postižením žáci s poruchami učení a chování, dále žáci se sociálním znevýhodněním zejména příslušníci minorit, žáci ohrožení sociálně patologickými jevy. Včasné a komplexní vyšetření a interdisciplinární péče jsou základem pro vhodné vzdělávání žáka, jeho integrace do kolektivu dětí musí být citlivá, přirozená a zároveň by měla být respektována práva dítěte na vzdělávání podle jeho možností a schopností. Žáci mohou být vzděláváni podle stupně postižení ve specializovaných třídách žáci se zdravotním, tělesným, sluchovým, zrakovým, mentálním postižením, s poruchou učení a chování, žáci s LMD nebo kombinovanou vadou. V těchto třídách jsou umísťováni žáci s integrační doložkou a otevření třídy se řídí směrnicemi MŠMT a je též podmíněno prací speciálního pedagoga. V případě žáků se speciálními výukovými potřebami škola zajistí spolupráci s příslušnou pedagogicko psychologickou poradnou, specializovaným SPC pro daný typ postižení. 18

14 Žáci se zdravotním postižením, žáci znevýhodnění postižením (LMD, MR, SPCH, SPU, žáci neznající jazyk cizinci, azylanti) se vyznačují nízkou aspirační úrovní, studijními výsledky, jež neodpovídají jejich schopnostem, projevy nejistoty nebo úzkosti, přičemž projevy mohou mít nejrůznější formu např. neklid, obranný nebo ochranný postoj. Konkrétními pracovními oblastmi jsou spolupráce s rodiči, týmové rozhovory, další vzdělávání a výměna s ostatními organizacemi, ale také supervize a sebereflexe pedagogů. Vztah k dítěti stojí v popředí pedagogické práce, pozornost se nesoustředí na jednotlivé funkce, nýbrž na celkový výraz dítěte. Pedagogické kvality se zakládají na základních principech respektu a empatie. Příjemná atmosféra školy a třídy je základem pro tvořivou práci žáků i pedagogů. V hodinách je nutné uplatňovat individuální přístup, který je možné kombinovat ve skupinovém vyučování. Nové poznatky vyvozovat ověřováním informací samotnými žáky. Aktivní forma vyučování vytváří sounáležitost mezi učitelem a žákem. Školní vzdělávací program předpokládá vytváření individuálně vzdělávacích plánů, ve kterých jsou popsány formy a metody výchovně vzdělávací práce, možnosti zajištění individuální péče. Individuálně vzdělávací plány souvisí s potřebami, které předpokládají znalost a posouzení zdravotního i psychického stavu každého dítěte, využití správných a vhodných pomůcek, kompenzačních materiálů: sluchové vady umístění do předních lavic, zajištění sluchadel, kompenzační pomůcky dle rozsahu postižení, pro zajištění zrakové a sluchové kontroly a možnosti odezírání, slovníky, obrazový materiál, příslušné výukové programy, logoped řečové vady - zrcadlo pro nácvik postavení mluvidel, logo pexesa, obrázkové slovníky, výukové programy vedoucí k lepší motivaci žáka, rozšiřování jeho komunikačních schopností, literatura pro reedukaci afázie, dětské vývojové dysfázie a ostatních poruch týkajících se narušené komunikační schopnosti, nutný logoped zrakové vady - podle typu postižení zajistit přímé světlo, lupu nebo zvětšovací skla, sešity a učebnice pro zrakové vady, technika umožňující alternativní způsoby čtení a psaní, polohovací stoly, židle mentální postižení učebnice pro mentální, stavebnice a hry rozvíjející komunikační schopnosti dítěte a také jeho jemnou motoriky a zároveň zajišťující multisenzoriální přístup, vhodný asistent pedagoga. Žáci jsou vzděláváni na základě IVP, který vypracuje škola na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Vzdělávací obsah v IVP vychází z RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP. Podle jmenované přílohy je upraven i učební plán. tělesné postižení bezbariérový přístup, polohovací stoly a židle, pomůcky pro tělesně postižené podle stupně postižení, velké sešity, podstavce na knihy, pro sešity a další speciální pomůcky (např. úchyty) vývojové poruchy učení dyslexie, dysgrafie, dysortografie: speciální sešity pro psaní, čtení a výuku českého jazyka (vydavatelství Tobiáš, Portál aj.), PC programy, čtecí okénko, tvrdé a měkké kostky, tabulky tiskacího a psacího písma, přehledy gramatických pravidel, Pravidla českého pravopisu, tabulky pro nácvik čtení, čítanky pro dyslektiky, bzučák, kartotéky obrázků a slov (rozšiřování slovní zásoby, rozvoj čtení), atraktivní literatura podněcující k samostatnému čtení vývojové poruchy chování- odborná literatura zabývající se touto problematikou pro pedagogy i rodičovskou veřejnost, relaxační pomůcky (míče, podložky aj), výhodná je spolupráce s asistentem pedagoga, v případě těžšího typu postižení pak pomůcky pro názorné strukturování výuky (dne). Nutným předpokladem pro začlenění žáka je úzká spolupráce s rodinou a co nejpodrobnější znalost celé osobnosti žáka. 19

15 dyskalkulie- grafy, mazací tabulky pro možnost rozkreslování, krejčovský metr, programy pro rozvoj matematických schopností na PC, tabulky pro sčítání, odčítání, násobení, dělení, kalkulátory, různé typy počítadel, různý drobný materiál k modelování logických a jiných úloh Při všech typech postižení je nutná spolupráce se specialistou na SPC, PPP etoped, somatoped, psychoped, logoped. Spolupráce je nutná i s rodiči, hledat společnou cestu jak pomoci dítěti, zajišťovat zpětnou vazbu na vzdělávací formy a metody práce, na přípravu na vyučování, případně najít náhradní metody práce. V případě vážných zdravotních obtíží (DMO, kombinované vady) je nutná přítomnost asistentky pedagoga. Do hodin pak často vkládat relaxace, často střídat metody a formy práce, využívat programů na PC. Vždy je nutné řídit se platným posudkem z PPP či SPC, jejich doporučením i možnosti využití nabídky ke spolupráci, konzultaci v konkrétních případech. Během výuky využívat otevřeného učení, zařazovat psychosociální hry. Žáci sociálně znevýhodnění tvoří skupinu pocházející z odlišného prostředí (sociálního, kulturního nebo jazykového), jsou to děti z různých u nás žijících menšin, azylanti. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohrožení sociálně patologickými jevy. Z toho vychází nezbytná nutnost věnovat jim specifickou péči. Ta je zabezpečena, mimo jiné, činností asistentky pedagoga. Ta jim přibližuje a seznamuje je se sociálním prostředím školy, učí je vhodným reakcím na pro ně mnohdy neznámé situace a trénuje s nimi potřebné dovednosti ke zvládnutí školní docházky. Nejčastěji využívá metody hry, napodobování, vysvětlování. Nenahraditelná je možnost individualizované práce s dítětem. Důležité je žákům aktivně naslouchat, povzbuzovat je, klást jim otevřené otázky: Řekni mi o tom více.., Vysvětli to prosím blíže,co to pro tebe znamená., Jaký máš pocit, když.., Jak bys mi mohl popsat,vysvětlit,přiblížit.., Co máš konkrétně na mysli, když říkáš.,co očekáváš od svého spolužáka, učitele.). Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, navázání kontaktu s rodinou žáka. Je tedy třeba si uvědomit, že v tomto případě se spolupráce školy může rozvinout pouze tehdy, když rodiče budou přesvědčeni, že vše, co dělá učitel, slouží k dobru jejich dětí. Příznačné pro většinu příslušníků menšin a etnik je nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Nutné je tedy věnovat pozornost osvojení si českého jazyka, vybírat knihy, které jsou inkluzívní a reflektují rovnost příležitostí, protože: Slova a obrázky umožňují žákům přístup k širšímu světu a ovlivňují to, jak budou svět chápat. Slova a obrázky podávají zprávy o tom, co je ve společnosti důležité, hodnotné. Slova a obrázky budou ovlivňovat rozvoj hodnotového systému dítěte a chápání sama sebe. Všechny děti mají právo vidět pozitivní obrázky sama sebe v knihách, pramenech, které jsou ve škole používány. Důležité je tedy zajistit žákům přístup ke knihám, pramenům, zvyšovat jejich sebevědomí, identitu, umožnit zakusit a prozkoumat rozdíly pozitivním způsobem. Důležitá je také prezentace úspěchů lidí z různých (odlišných) kulturních skupin. Akční plán multikulturní výchovy by měl brát zřetel: 1) Co všechno chceme v rámci školy změnit 2) Co všechno chceme změnit v rámci ročníku 3) Co všechno chceme změnit v rámci předmětu 4) Co všechno chceme změnit ve spolupráci školy s blízkým okolím 20

16 Informace o sociálně znevýhodněných dětech, z minoritních skupin a azylantů získá škola i prostřednictvím sociální péče, případně Policie ČR. Lze využívat pomoc odborníků z praxe, zaměřit se na poznávání života, kultury a historie minorit v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, informace je možné získat i prostřednictvím internetu. Konkrétní informace o zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Nejčastější skupinou žáků se speciálními potřebami jsou na naší škole žáci se speciálními poruchami učení a chování. Tito žáci jsou v evidenci pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a jejich postižení je takového charakteru, že je opravňuje k zařazení do speciální třídy. Druhou možností je vést tyto žáky v běžném typu třídy jako žáky integrované. Pro tyto žáky zpracováváme IVP (individuálně vzdělávací plány). Tento plán vypracovává školní speciální pedagog ve spolupráci s třídním učitelem, zpravidla před zahájením školního roku a jeho platnost je na jeden školní rok. IVP vychází z vyšetření a doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo spec.pedagogického centra, zohledňuje i názor zákonného zástupce, vychází z učebních dokumentů a respektuje potřeby žáka a předpokládá jeho aktivní spolupráci. Zákonný zástupce i Pedagogicko psychologická poradna s ním vyjadřují souhlas, stejně jako s případným navrhovaným slovním hodnocením. 2x ročně probíhá evaluace IVP. Obsah individuálně vzdělávacího plánu: základní údaje o žákovi, závěry vyšetření, doporučení z odborného pracoviště, konkrétní cíle, organizace výuky, forma zadávání úkolů, způsob hodnocení a klasifikace, nezbytné kompenzační pomůcky, učebnice, organizaci speciálně pedagogické a psychologické péče, návrh na navýšení finančních prostředků, spolupráce se zákonnými zástupci, podíl žáka na řešení problémů i popis projevů žáka ve škole, při vyučovacích hodinách, informace dalším učitelům, způsob kontroly. Při reedukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami platí všeobecně tyto zásady: - každý úspěch podmiňuje úspěchy další - před dítě klademe reálné cíle - dítě chválíme za každý sebemenší úspěch - zachováváme zásadu raději méně a častěji - přebudovat negativní postoje dítěte ke čtení, psaní a počítání a vzdělávání obecně Jak s těmito žáky pracujeme, co v jednotlivých předmětech tolerujeme, podle jakých zásad pracujeme? Kromě IVP, případně úlev v kvantitě učiva, respektujeme zvláštní a doporučované přístupy: DYSLEXIE český jazyk - dle stupně poruch nevyvolávat k hlasitému čtení před třídou, práce s dyslektickou tabulkou - volit texty odpovídající vyspělosti čtenáře - omezit požadavek na písemné zpracování přečteného textu - umožnit čtení s okénkem 21

17 - práce s jednoduchými přehledy gramatických pravidel - poskytování časové tolerance při čtení cizí jazyk - preferovat ústní projev, neukládat k zapamatování slovíčka - upřednostňovat konverzaci - poskytnout prodloužený výklad - v případě těžké poruchy je možné dítě z předmětu osvobodit matematika - slovní úlohy řešit po společném rozboru, případně za pomoci učitele - umožnit používat výše popsané kompenzační pomůcky - ověřovat si pochopení úloh zadaných širšími slovními instrukcemi, v případě výrazného neúspěchu omezovat jejich řešení v ostatních předmětech omezit hlasité čtení z učebnic, vždy se ujistit o pochopení zadaného úkolu, průběžně žáka při práci kontrolovat a v případě nutnosti navádět jej ke správným dílčím postupům DYSORTOGRAFIE, DYSGRAFIE český jazyk - při osvojování a upevňování gramatických pravidel důsledně uplatňovat názor - používat zjednodušené přehledy gramatických pravidel - do osvojování zapojit co nejvíce smyslových analyzátorů - diktáty kombinovat s doplňovacími cvičeními, opisy, přepisy, psát je po předchozí domácí přípravě, zpočátku diktovat jen slova, která dítě bezpečně zná, psát zkrácené formy diktátu, ponechat časový prostor pro opravu, učit pracovat s chybou, chyby pak ještě ověřovat ústní formou - neopravovat chyby červenou barvou (doporučená zelená) - používat stírací tabulky - zavést a pracovat se sešitem chyb- nepsat celé opravy - odlišovat chyby vyplývající z SPU (a s těmi dále pracovat) od chyb prováděných z nedbalosti a lajdáctví, eliminovat nedostatečnou klasifikaci, používat spíše alternativní formy hodnocení (procentuální úspěšnost, počet chyb atp.) - v případě výrazných neúspěchů zjednodušovat učivo - využívat prodloužený výklad - preferovat ústní zkoušení, nehodnotit to, co žák nestihl - při psaném projevu umožnit používat tabulku psacího a tiskacího písma - v případě delších prací využívat předtištěné a popř. zkrácené verze 22

18 - slohové práce zadávat v kratším rozsahu, po domácí přípravě, gramatickou stránku práce hodnotit odděleně od obsahové (popř. hodnotit alternativně), zaměřit se na obsahovou stránku práce, v případě potřeby ponechat žáku možnost psát ji na PC cizí jazyk - psát jen části cvičení - dát přednost konverzaci, dbát více na základní slovní zásobu, porozumění - využívat slovní hodnocení, při opravách zvolit jinou než červenou barvu - hodnotit procentuální poměr správných a nesprávných jevů matematika - nevypisovat zadání slovních úloh - kontrolní práce předkládat předtištěné - nehodnotit kvantitu, ale kvalitu práce - omezit práce s časovým omezením, pokud je práce časově limitovaná, poskytovat dostatek času - respektovat pravidlo, že příklad je lepší vidět než je diktovat - využívat sešity linkované, se čtverečky tak, aby se co nejvíce usnadnil zápis do sešitů a tím se v konečném důsledku zlepšila čitelnost zápisů a jejich další využitelnost - využívat práci u tabule pod individuálním dohledem, využívat vrstevnického učení - používat stírací tabulky - umožnit práci s názorem ostatní naučné předměty - omezit písemné poznámky, psát spíše zkrácené verze, heslovitě, v případě potřeby využít kopírování zápisů - místo písemného úkolu aktualita - preferovat ústní zkoušení, testy nehodnotit to, co žák nestihl - v sešitech hodnotit obsahovou stránku nikoli úpravu a písmo - v případě velmi výrazných dysgrafických obtíží umožnit žákům vyšších ročníků používat PC - osvojovat učivo s názorem - pracovní listy zpracovávat po částech - důraz klást na pochopení zadaného úkolu - na prověrky poskytovat více času DYSKALKULIE matematika - nutná individuální práce s žákem, využívat vrstevnické učení - důraz klást na pochopení zadaného úkolu 23

19 - používat názor (pomůcky, přehledy, tabulky) - poskytovat dostatek času na početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) - pracovat se specifickými pomůckami - omezit pětiminutovky - nehodnotit kvantitu, ale kvalitu V prvním ročníku nelze obvykle u žáků diagnostikovat VPU (není ukončena výuka čtení a psaní), u těchto žáků lze vyslovit pouze podezření. Pokud žák z nějakých příčin dovednost čtení a psaní nezvládá, je zapotřebí preventivních opatření. Jako podklad pro tato opatření slouží testování úrovně vývoje funkcí potřebných k nácviku čtení a psaní. Podle výsledků jsou pak, nejlépe ve spolupráci s rodiči, oslabené funkce cíleně rozvíjeny. Žáci se zdravotním znevýhodněním Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně (s ohledem na únavu, momentální zdravotní stav). V ojedinělých případech lze ze zdravotních důvodů využít zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky, nebo individuálního vzdělávacího plánu. Důležitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů, i zájem a pochopení spolužáků. Žákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci ve všech směrech, spolupracujme s odborníky z řad lékařů, psychologů i pracovníků pedagogicko psychologické poradny. 3.4 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači, individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy), i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V naukových předmětech pracují podle individuálního plánu, jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Je jim dáván prostor pro hlubší bádání a zkoumání. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň 24

20 Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách, reprezentují školu ve výtvarných soutěžích. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou, nebo školou uměleckou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování, problémy v navazování sociálních vztahů, začlenění se do kolektivu třídy. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 3.5 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme ještě komentář včetně přehledu všech průřezových témat a jejich tematických okruhů v samostatné kapitole 7. 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace verze: srpen 2007 KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA: Od pradávna byl křišťál

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze č. 3 z 31. 8. 2010 Platnost od 1. 9. 2010 0 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čj. 1093/2013/2. ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více