IDENTIFIKACE PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKACE PROJEKTU"

Transkript

1

2 Tento Školní vzdělávací program byl vytvořen v rámci projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1.1. IDENTIFIKACE PROJEKTU Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/ / Název projektu: Zavádění modulárního systému výuky v logistické škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 OBSAH 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Charakteristika školy Profil absolventa Identifikační údaje Uplatnění absolventa Cíle - Očekávané výsledky vzdělávání - kompetence, způsob ukončení... 6 Strategický cíl školního vzdělávacího programu... 6 Shrnující přehled očekávaných kompetencí absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání Modulové uspořádání obsahu předmětů Koncepce vzdělávání A Základní principy B Klíčové a odborné kompetence - realizace C Průřezová témata - realizace Organizace studia Způsob hodnocení žáků a diagnostika Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání, certifikace Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební moduly Materiální a organizační zabezpečení vzdělávacího programu Personální zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Inovace ŠVP Ř... 43

4 Název školy 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Adresa školy Hlavní 114, Dalovice Zřizovatel Karlovarský kraj Rámcový vzdělávací program Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Délka a forma vzdělávacího programu Stupeň poskytovaného vzdělání Způsob ukončení a certifikace Platnost ŠVP H/01 Operátor skladování H/01 Operátor skladování a přepravy 3 roky denní formy vzdělávání Střední vzdělání se závěrečnou zkouškou a s výučním listem Závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list, osvědčení způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství ŠVP platný od , počínaje 1. ročníkem Účinnost ŠVP Razítko ředitelky školy Jméno ředitelky školy Kontakt pro komunikaci se školou Vladimíra Štrynclová, PaedDr. sekretariát tel fax ČÍSLO JEDNACÍ H/01/ /A PROJEDNÁNO: - ŠKOLSKÁ RADA - PEDAGOGICKÁ RADA - STUDENTSKÝ PARLAMENT 3

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Adresa školy: Střední odborná škola logistická a SOU Dalovice Hlavní Dalovice Tel.: , fax: Střední škola IZO: Škola je příspěvkovou organizací a jako právní subjekt je součástí české výchovně vzdělávací soustavy. Jedná se o státní střední školu rodinného typu se zachováním náročnosti. Svojí činností navazuje na původní tradici spojového učiliště, které bylo založeno v roce V rámci nového státoprávního uspořádání v roce 2001 se zřizovatelem školy stal Karlovarský kraj. Škola se ve svém vývoji profilovala od úzkého spojového zaměření k široké oblasti logistiky. Unikátnost odborného zaměření posiluje modulární systém výuky a propojení počátečního vzdělávání s celoživotním učením. Těžiště výuky je v těchto oblastech: - logistika ve službách (finančnictví, poštovnictví, doplňkové služby, veřejná správa, cestovní ruch) - dopravní, firemní logistika a informační technologie v logistice, - skladová a distribuční logistika. Provozně ekonomické vzdělávání se uskutečňuje ve čtyřletých i tříletých oborech s možností nástavbového studia, a to v modulárně připravených školních vzdělávacích programech. Modularizace je základem zvýšení kvality výuky: prioritu tvoří nácvik dovedností a praktické činnosti, vytváření postojů, aktivní znalost cizích jazyků a informačních technologií, individualizace přístupů a podpora rovných příležitostí. Samostatné moduly učiva rozšíří nabídku dalšího vzdělávání pro dospělé a propojí tím počáteční a další profesní vzdělávání. Úzce spolupracujeme s firmami regionu, podporujeme zahraniční praxe a projektovou činnost. Absolvent bude úspěšný na trhu práce, v dalším studiu a v podnikání. Střední škola nabízí 4 vzdělávací programy a zabezpečuje tyto aktivity: - vzdělávání žáků ve tříletých i čtyřletých oborech, - další vzdělávání v rámci Centra celoživotního učení, - příprava na uznávání kvalifikací (autorizovaná osoba), - mimoškolní činnosti a služby, - metodickou pomoc a tvorbu nových vzdělávacích programů, - odborné a poradenské služby, - projekt Komunitní školy, - zapojení do řady projektů na krajské i celostátní úrovni, - škola vzdělává 320 žáků, výuku zajišťuje 20 pedagogů ve vlastním objektu historického zámečku, - SOŠ logistická a SOU Dalovice je držitelem mezinárodního certifikátu IES London. 4

6 2. PROFIL ABSOLVENTA 2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Adresa školy Hlavní 114, Dalovice Zřizovatel Karlovarský kraj Rámcový vzdělávací program Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Délka a forma vzdělávacího programu Stupeň poskytovaného vzdělání Způsob ukončení a certifikace Platnost ŠVP H/01 Operátor skladování H/01 Operátor skladování a přepravy 3 roky denní formy vzdělávání Střední vzdělání s výučním listem Závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list, osvědčení způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství ŠVP platný od , počínaje 1. ročníkem 2.2 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA Absolventi získají v rámci školního vzdělávacího programu kvalifikaci odpovídající požadavkům pro výkon povolání jako skladový operátor v obchodní nebo ve výrobní sféře, dále jako manipulant nebo operátor v přepravě. Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný řádně vykonávat příslušné aktivity při skladování a zacházení se zbožím. Bude vykonávat činnosti především provozního řízení na nižších stupních operativy, jako je příprava zboží a materiálu různého sortimentu k expedici a prodeji, přejímání zboží a materiálu, kontrola dodacích listů a dalších dokumentů doprovázejících zboží, vystavování příslušných dokladů spojených s prodejem a nákupem, ukládání, kontrola a skladování zboží, odbavování kusových, vozových a kontejnerových zásilek, řízení a obsluha mechanizačních prostředků, aktualizace údajů o zásobách, vedení záznamů o pohybu zásob a přehledu o zásobách zboží a materiálu, vedení evidence o dodavatelích a zákaznících,vyřizování reklamací Součástí vzdělávání je i příprava k získání průkazu obsluhy motorových manipulačních vozíků (délka a rozsah přípravy jsou dány příslušnými předpisy). V rámci zajištění transparentnosti a srovnatelnosti výstupů vychází ŠVP především z kvalifikačních požadavků povolání stanovených ve sféře výkonu práce. Jako nástroj je využit výstup systémových projektů pro odborné vzdělávání Katalog typových pozic (dále jen KTP). Pro jednotlivé definování typických pracovních činností a pracovních pozic jsou využity příslušné profesní profily, které odpovídají nejen odborným, ale také požadovaným stupňům vzdělání - více 5

7 na (zde lze nalézt i podrobně definované pracovní činnosti, odpovídající uvedeným pracovním požadavkům). 2.3 CÍLE - OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ - KOMPETENCE, ZPŮSOB UKONČENÍ Strategický cíl školního vzdělávacího programu Cílem programu Operátor skladování a přepravy je připravit absolventa na takové úrovni, že kromě klíčových kompetencí zvládne problematiku výkonu povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku, dále zvládne přípravu zboží a materiálu různého sortimentu k expedici a k prodeji, bude umět vystavit všechny příslušné doklady a v neposlední řadě získá osvědčení o způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství. Důraz je také kladen na znalost odborného aplikačního softwaru (SAP Bussines One verze sklad). Vzhledem k tomuto obsahu a vzhledem k rozdílnosti úrovně obecných studijních předpokladů žáků je optimální modulární zpracování obsahů výuky. Absolvent získá předpoklady pro široké uplatnění, neboť osvojenými kompetencemi podpoří konkurenceschopnost firem těchto odvětví, a tedy celého regionu. Osvojené klíčové a odborné kompetence dovede absolvent samostatně uplatnit jako zaměstnanec ve skladovém hospodářství obchodních, výrobních a jiných firem. Předpokládané výsledky celého procesu vzdělávání jsou definovány: A obecnými cíli středního odborného vzdělávání B odbornými a klíčovými kompetencemi C výukovými cíli vzdělávacích oblastí Školní vzdělávací program přejímá cíle definované v RVP, některé dále rozvádí a rozšiřuje podle profilace programu. Rozhodujícím aspektem pro vlastní profilaci školního vzdělávacího programu jsou: - požadavky trhu práce Karlovarského kraje, jeho současné a budoucí potřeby A Obecné cíle středního vzdělávání pro 21. století Učit se poznávat. Učit se pracovat a jednat. Učit se být. Učit se žít společně. B Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s obecnými cíli k dosažení klíčových a odborných kompetencí, a to v návaznosti na základní vzdělávání. Žáci si vytvoří na úrovni svých individuálních schopností a studijních předpokladů následující klíčové a odborné kompetence (vědomosti-dovednosti-postoje-hodnoty): Klíčové kompetence 1 kompetence k učení 2 kompetence k řešení problémů 3 komunikativní kompetence 4 personální a sociální kompetence 6

8 5 občanské kompetence a kulturní povědomí 6 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 7 matematické kompetence kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s 8 informacemi Klíčové kompetence jsou univerzálně použitelné. Získávání KK - viz. KK - realizace. Odborné kompetence 1 Obsluhovat manipulační techniku a skladová technologická zařízení 2 Přijímat, ukládat, skladovat, ošetřovat, kompletovat a vydávat zboží a materiál 3 Evidovat pohyb zásob zboží a materiálu 4 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 5 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 6 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Odborné kompetence (odborné-vědomosti-dovednosti-postoje-hodnoty), které odpovídají profesnímu profilu absolventa a jeho způsobilosti pro výkon povolání. Získávání OK - viz. OK - realizace. Dílčí kompetence (klíčové a odborné) absolventa jsou přímo definovány v úvodní části každého vyučovacího předmětu, a to v části Pojetí vyučovacího předmětu. Dále jsou formulovány v anotaci jednotlivých modulů. V souladu s profilací jsou doplněny tyto specifické odborné kompetence, tzn. specifické výsledky vzdělávání: V oblastech Operátor skladování a přepravy a Informační technologie je absolvent připravován tak, aby znal algoritmy práce s odborným aplikačním softwarem - SAP Bussines One (verze vedení skladu). Tento počítačový program se používá ve většině firem. Dále musí zvládnout problematiku přepravy a dodání zboží a je připravován k získání průkazu obsluhy motorových manipulačních vozíků. C Výukové cíle (výsledky vzdělávání jednotlivých oblastí) Obsah jednotlivých předmětů je zpracován do modulů. Každý modul přesně formuluje výukové cíle - předpokládané výsledky vzdělávání (viz 3.2). Žák v průběhu studia absolvuje povinné předměty jejichž složení a obsah je koncipováno tak, aby po ukončení studia uspěl ve svém oboru v konkurenčním prostředí trhu práce. Absolvent po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá možnost uplatnění v obchodní nebo ve výrobní sféře. 7

9 Shrnující přehled očekávaných kompetencí absolventa Obecné kompetence (klíčové) Osobnostní kompetence - klíčové kompetence č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 Absolvent byl veden tak, aby se choval společensky, vystupoval profesionálně a jednal asertivně odhadoval reálně své odborné a osobní kvality a stanovoval si reálné životní i profesní cíle dovedl identifikovat běžné problémy, hledat způsoby řešení i v oblasti interpersonální uměl jednat s lidmi a pracovat v týmu akceptoval hodnocení a názory jiných, adekvátně a konstruktivně na ně reagoval uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly uplatňoval morální principy, demokratické hodnoty uplatňoval zásady kritického myšlení orientoval se v měnícím se tržním prostředí, akceptoval požadavky trhu práce uplatňoval principy celoživotního vzdělávání + sledoval trendy v oboru Komunikativní kompetence - klíčové kompetence č. 3, 8 Absolvent byl veden tak, aby vystupoval a vyjadřoval se v souladu se zásadami kultury projevu a chování, měl kultivované vystupování i zevnějšek vedl dialog a argumentoval uměl se správně a souvisle vyjádřit v mluvených a písemných projevech se dokázal prezentovat dle normy a se znalostí odborné terminologie zpracovával administrativní písemnosti a pracovní dokumentaci aktivně komunikoval v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom jazyce a rozuměl běžné odborné komunikaci a pracovním pokynům pracoval s různými ICT prostředky, zdroji, technologiemi používal běžné programové i aplikační softwarové vybavení (SAP,) pracoval s různými informačními zdroji ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: VÝUČNÍ LIST Operátor skladování a přepravy činnosti provozní Odborné kompetence Absolvent byl veden tak, aby ovládal obsluhu manipulační techniky a technologického zařízení přijímal, ukládal, skladoval, ošetřoval, kompletoval a vydával zboží zvládal evidenci pohybu zásob zboží a materiálu dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb stanovil vhodnou přepravní cestu zboží, materiálu a zásilek od dodavatele k odběrateli Specifické kompetence Absolvent byl veden tak, aby používal algoritmy práce v odborném aplikačním softwaru SAP Business One uměl založit a vést vlastní firmu jako fyzická osoba - živnostník popsal význam a činnost různých druhů přepravy zpracoval a instaloval zboží a zásilky na dodací místa orientoval se v nabídce konkurenčních přepravních firem uměl vést přepravní doklady byl připraven na složení zkoušek řidičského oprávnění pro vysokozdvižný vozík 8

10 3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program H/01 Operátor skladování a přepravy je koncipován jako tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu Modulové uspořádání obsahu předmětů Obsah vzdělávání je ve vzdělávacím programu členěn do povinných, povinně volitelných a nepovinných předmětů, které jsou dále strukturovány do vzdělávacích modulů. Modulové uspořádání obsahu vzdělávání ve vzdělávacím programu: optimálně koresponduje s odborným obsahem výuky, tzn. Logistika skladování a její aplikace do jednotlivých odvětví je prioritně zaměřeno na vymezení cílových kompetencí, znalostí, schopností a dovedností, které jsou předpokladem pro profesní výkon absolventa; umožňuje sestavit moduly jako samostatné bloky učiva, které lze vyjmout a obměnit, a pružně tak reagovat na poptávku trhu práce; určuje předem délku modulu, která se stává důležitým vodítkem pro učitele i žáka při stanovení plánu práce v daném modulu; je důležitým motivačním prvkem výuky, zprůhledňuje pravidla modulová výuka podporuje systematické průběžné hodnocení žáka a změnu přístupu k chybě žáka a též vztahu učitel-žák struktura modulu je dobrým metodickým vodítkem pro začínající učitele z pohledu vymezení cílů i doporučených metod výuky; umožňuje škole vydávat žákovi potvrzení o absolvování jednotlivých modulů; modul je důležitou informací pro sociální partnery o kompetencích žáka, které v rámci modulu získal; podporuje rozvoj celoživotního učení i možností uznávání splněných částí učiva při přerušení studia; je predikcí pro možnost zavedení kreditního systému je důležitou formou podpory rovných příležitostí Kódování modulů Systém umožňuje rychlou a snadnou identifikaci modulu, kterou stručně popisuje následující příklad: 6653/2/Tsa03PT 6653 Čtyřčíslí, které vyjadřuje příslušnou skupinu oborů v rámci zavedených kmenových oborů v rámci stabilního systému KKOV. /2/ Číselný kód je vyjádřením úrovně vzdělání - 2 je vyčleněno pro druhou úroveň střední vzdělání se závěrečnou zkouškou a s výučním listem. TS Dva znaky vyjadřují odbornost modulu (stanovená zkratka předmětu). a První verze modulu (upravené verze budou mít označení b, c, ) 03 Číslo modulu (02, 03, ), které je mu přiděleno pro identifikaci v rámci jednotné databáze modulů daných předmětů. PT Písemný kód určující pojetí modulu. PT podává informaci o pojetí modulu. (v případě ukázky jde o modul profesně teoretický). 9

11 Specifikace modulů dle vyučovacích předmětů Předměty K SO Č OT PT P Český jazyk 12 Literární a estetická výchova 8 Cizí jazyk NJ / AJ 12/10 Společenská nauka 8 Základy přírodních věd 14 Matematika 12 Informační a komunik. technologie 8 Tělesná výchova 6 9 Zdravý životní styl* 4 Základy ekonomické teorie 4 Logistika skladování 12 Technologie skladování 12 Přeprava a dodání zboží 8 Zbožíznalství 12 Administrativa skladování 8 4 Odborný výcvik Celkem Specifikace v maticích Vyučovací předměty K SO Č OT PT P všeobecně vzdělávací odborné praktické Nadpředmětové aktivity Sportovní den, MS Projektový den autoevalua ce Projektový den OP obecně teoretický OT profesně teoretický PT specificky odborný SO činnostní Č kombinovaný K projektový P - nadpředmětové aktivity 10

12 Typy modulů podle závaznosti povinný, nepovinný - je dáno v distribuční matici modulů Zkratky předmětů v kódech modulů Předmět Literární a estetická výchova Cizí jazyk Společenská nauka Základy přírodních věd Matematika Informační a komunik. technologie Tělesná výchova Zdravý životní styl* Základy ekonomické teorie Logistika skladování Technologie skladování Přeprava a dodání zboží Zbožíznalství Administrativa skladování Odborný výcvik Zkratka LV AJ, NJ SN ZP MA IT TV ZŽ ET LS TS PD ZB AS OV Obsahové vymezení modulů Vzdělávací modul tvoří v ŠVP různě rozsáhlou, relativně ucelenou část studia. Modul popisuje určitý soubor učebních situací, činností a učební látky. Má jasně danou strukturu: Vstupní část modulu Jádro modulu Výstupní část - název modulu - kód modulu - typ - délka - platnost - vstupní předpoklady - charakteristika modulu - cíle- předpokládané výsledky vzdělávání - obsah učiva jako prostředek k dosažení cíle - doporučené postupy výuky, metody, formy, průřezová témata - časový plán - kritéria hodnocení - postupy hodnocení - doporučená studijní literatura 11

13 Struktura modulového uspořádání, distribuční matice Vzdělávací oblasti RVP jsou rozčleněny do jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci učebního plánu. Jednotlivé vyučovací předměty jsou obsahově zpracovány do vzdělávacích modulů jako relativně samostatných celků učiva. Řazení modulu pro realizaci v rámci výuky určují distribuční matice jako úvodní součást každého vyučovacího předmětu. Distribuční matice obsahuje přehled modulů pro ročník 1.-3., a jsou tak základním vodítkem učitele při projektování výuky předmětu v rámci školního roku. Všechny moduly jsou zpracovány dle jednotné struktury a formy a podrobností rozpracování nahrazují klasické tematické plány. Pro každý vyučovací předmět je obsah rozpracován: anotace předmětu-distribuční matice -moduly. Součástí školního vzdělávacího programu jsou kromě učebního plánu a modulů další kapitoly (viz Obsah). Celý ŠVP je veřejně přístupný (PC v chodbě školy, intranet) Koncepce vzdělávání Škola uplatňuje ve své práci vlastní model řízení Koncept kvality logistické školy. V centru pozornosti stojí v tomto systému příjemce vzdělávací služby - žák/žákyně. Koncepce vzdělávání je založena na A základních principech B klíčových (obecných) a odborných kompetencích (strategiích jejich rozvoje)-včetně specifických C průřezových tématech Pro naplňování cílů jsou vytvořeny dokumenty, které specifikují: Proč? - Co? - Jak na to? - Jak změřím výsledek? -Jaké bude hodnocení?-jaké ocenění? Je vytvořena základní databáze prováděcích dokumentů. Databáze vnitřních dokumentů Rozvojový plán školy Koncept kvality logistické školy - sebehodnocení školy Rámcová strategie rozvoje vzdělávání Strategie rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí (projevy funkční gramotnosti) 1. čtenářská gramotnost 2. matematická gramotnost 3. schopnost komunikace v cizím jazyce 4. informační gramotnost 5. sociální gramotnost 6. přírodovědná gramotnost 7. finanční gramotnost Strategie na podporu úspěšnosti žáka Etická výchova Enviromentální výchova Mimořádné situace Standardy základních výstupů (projevů vzdělávání) + Kritéria hodnocení jednotlivých výsledků + Stupně hodnocení 12

14 Standardy Postojů k předmětu Kritéria hodnocení výuky + Hodnocení výuky Kritéria prospěchu + Hodnocení prospěchu Certifikát Nejlepší třída školního roku Certifikát Superstudent školního roku Certifikát IES London Sebehodnotící list žáka Sebehodnotící list pracovníka Osobní portfolio žáka (kritéria + hodnocení) Osobní portfolio pracovníka Školní portfolio Třídní samospráva Studentský parlament Školská rada Maturitní zkouška - metodika Školní řád + přílohová část Návodník Školní Dvanáctero - další vnitřní postupy, které jsou postupně doplňovány Databáze dokumentů tvoří jako přílohová část školního řádu (Návodník) nedílnou součást školního vzdělávacího programu. Celá databáze je otevřený systém, který je průběžně doplňován a aktualizován. Jednotlivé dokumenty nastavují standardy a pravidla pro jednotlivé oblasti, průběžně se aktualizují v souvislosti s přijímanými opatřeními A Základní principy 1. Princip trvalého zlepšování, který provází všechny činnosti a aktivity školy. 2. Princip spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání - jeho uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence - zejména potřebu pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání ve znalostní společnosti 21.století 13

15 3. Princip těsného propojení výuky s praxí s důrazem na informační technologie 4. Princip těsného propojení výukových a mimovýukových (nadpředmětových) aktivit - vytvářejí se tím podmínky pro nácvik a rozvoj vědomostí-dovedností-návyků a postojů, vytváření systému hodnot. Princip těsného propojení výuky s praxí Během studia jsou v praktickém vyučování profesní dovednosti rozvíjeny v podmínkách odborných učeben vybavených moderní informační a komunikační technikou, a dále v podmínkách reálného provozu regionálních firem. Je koordinována výuka teoretických a praktických předmětů. Žáci vypomáhají firmám dle konkrétních potřeb Odborné kompetence jsou průběžně rozšiřovány prostřednictvím prezentací firem a odborných exkurzí ve firmách. Prezentace výsledků práce je nedílnou součástí všech forem praktického vzdělávání. Praktická výuka (Odborný výcvik) významně rozvíjí odborné profesní kompetence i celkově formuje osobnost budoucích operátorů ve skladech a v přepravě. Uplatnitelnost na trhu práce zlepší absolvování profesních přednášek organizovaných přímo personálními manažery firem. Zástupci firem tvoří externí tým poradců školy B Klíčové a odborné kompetence - realizace Vyučovací proces ve školním vzdělávacím programu směřuje ve všech svých fázích k osvojení, rozvoji a upevnění klíčových kompetencí: obecné kompetence osobnostní a komunikativní kompetence (klíčové kompetence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) odborné kompetence (kompetencí k řešení problémů, kompetencí k užívání ICT technologií, kompetence k aplikaci základních matematických postupů při řešení praktických úloh, kompetencí k pracovnímu uplatnění) specifické kompetenceviz výše Shrnující přehled Tyto klíčové kompetence se jako základní vědomosti, dovednosti, návyky, postoje a hodnoty žáků a žákyň průběžně rozvíjejí: v procesu teoretického vyučování, v procesu praktického vyučování při nadpředmětových aktivitách v těsném spojení s výukovými aktivitami při uplatnění průřezových témat zpracovaných na základě mezipředmětových vztahů při všech formách zavádění školního vzdělávacího programu Osvojování a rozvoj klíčových kompetencí zabezpečují ve školním vzdělávacím programu výukové metody: autodidaktické metody vedoucí k osvojení technik samostatného učení a samostatné práce (individuální procvičování nových dovedností, individuální čtení textu s porozuměním a výpis poznámek, individuální řešení problémových úloh s využitím myšlenkových operací, samostatné vyhledávání informací, doplňování cvičení, gramatická a stylistická cvičení, souvislá slohová práce, tvorba portfolia, ročníkové práce) sociálně komunikativní metody učení (řízený dialog, řízená diskuse, řečnické cvičení, referát, prezentace výsledků individuální nebo týmové práce ústní nebo písemnou formou, společná četba literárních textů, rozbor a interpretace literárních textů, kooperativní učení) názorné metody (práce s textem, s mapou, práce s grafy a statistickými tabulkami, multimediální metody - využití videa, DVD, PC, dataprojektoru, interaktivní tabule, audiovizuální metody) 14

16 metody na bázi informačních a komunikačních technologií (vyhledávání informací na internetu, využití dataprojektoru, interaktivní tabule, práce s aplikačním softwarem, využití systému moodle) metody činnostně zaměřeného vyučování ( learning by doing ) (dotazníková šetření, zhotovování panelů a nástěnek, zhotovování digitálních výstupů, hra Simgame) metody motivační, podporující vlastní aktivitu a kreativitu - podpora účasti v soutěžích odborných, jazykových a jiných (didaktické hry, soutěže v rámci výuky, příprava na předmětové a odborné soutěže, kooperativní učení, prezentace výsledků individuální nebo týmové práce) metody projektového vyučování (zpracování projektů, projektové dny, podpora aktivit mezipředmětového charakteru, projekce a modelace, simulační metody, kooperativní učení, vyhledávání informací, řešení problému, zpracování vyřešeného problému na PC, prezentace) metody problémového vyučování (vysvětlování - postupný a výstižný výklad zaměřený na objasňování vnitřních vztahů a zákonitostí, kooperativní učení, analýza dokumentu, řešení problému s využitím různých myšlenkových operací, zhodnocení možností, přístupů, metod řešení a výsledků, prezentace výsledného řešení) metody praktických cvičení vyžadující aplikaci teoretických poznatků v konkrétní praktické situaci i uplatnění mezipředmětových vztahů (podpora aktivit mezipředmětového charakteru, práce s odborným tiskem, se statistickými ročenkami a dalšími zdroji informací, exkurze, instruktáž - teoretický úvod před praktickou činností, názorně demonstrační metoda, práce s autentickými formuláři, simulační metody, kooperativní učení, prezentace výsledků) metody komplexně využívající informační a komunikativní technologie (praktické procvičování práce s textovým a tabulkovým procesorem, práce s grafickým editorem, s aplikačním softwarem, s internetem, samostatná práce, řešení komplexních úloh, projektový přístup - týmová práce) metody maximálně propojující školu s praxí (odborné přednášky, besedy s odborníky z praxe, exkurze, projektové dny, referáty, tvorba žákovských projektů a ročníkových prací, odborné praxe a výstupy z nich) metody umožňující samostatnou podnikatelskou činnost v oboru (různé pracovní činnosti fiktivních firem jako součást odborného výcviku, činnosti při učební a odborné praxi, projekty - samostatná odborná práce) Metody z Nápadníku např.: Volební kampaň, Vědecká konference, Pexeso + hádej kdo, Podnikatelský záměr, Brainstorming, Firma táhne za jeden provaz Důraz je kladen na pozitivní motivaci a vlastní prožitek žáků C Průřezová témata - realizace Jedná se o témata, která mají vysoký společenský význam, a zaujímají v celkovém rozvoji osobnosti žáka prioritní pozici. Mají výrazně formativní charakter. V ŠVP jsou rozpracována čtyři průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. Prostupují celým vzděláváním a promítají se v řadě činností ve výuce i mimo ni, tzn. nadpředmětově. K účasti na jednotlivých předmětových a nadpředmětových aktivitách jsou žáci pozitivně motivování: přehledným systémem standardů a kritérií hodnocení získáváním kreditů vypsaných pro všechny oblasti vzdělávání (vyhodnocení jednou ročně, systém ocenění). Schéma komplexního působení průřezových témat na žáka I Témata probíraná v rámci jednotlivých modulů ve vyučovacích předmětech Specifikováno v anotaci 15

17 jednotlivých modulů II Různé formy samostatných prací žáků v rámci výuky Ve stanovených předmětech žáci zpracovávají nejrůznějšími formami určená témata a zadání. Výsledky pak prezentují, popř. obhajují. Obsah, formu i prezentaci, hodnocení určují Standardy. K dispozici jsou žákům dány: 1. standardy požadavků na postup, formální a obsahové zpracování. 2. témata a formy, která podněcující tvůrčí přístup Standardy i stanovení témat vytváří prostor pro komplexní přístup žáků a požadovanou úroveň. Veškeré informace jsou přístupny na intranetu školy v rámci předmětových stránek. V rámci předmětu je také samostatná práce uzavřena a klasifikována. V časové ose jsou formy práce zařazovány podle záměru a náročnosti. Některé jsou realizovány jen v jednom ročníku studia, jiné procházejí všemi studii ročníky s gradací aktivit žáka. Průřezové produkty zapojují do aktivity vždy všechny žáky dané učební skupiny - třídy. V metodice jsou vhodné především metody a formy skupinové práce, diskusí a prezentací dílčích výstupů před kolektivem třídy, posilující i klíčové kompetence žáka. III Nadpředmětové aktivity Je to nedílná součást celého ŠVP. Je vytvořena možnost pro praktické aktivity pro konkrétní nácvik dovedností, vytváření postojů a pozitivní motivaci dle zájmu žáků. Jde o plánovanou činnost Aktivita a iniciativa bude využita i v rámci podpory a rozvoje sebehodnocení žáků v každém školním roce (sebehodnotící listy, záznam do osobního portfolia žáků). Sebehodnotící listy žáků v ŠVP Sebehodnotící list žáka - kritéria nastavená pro sebehodnocení každého žáka zahrnují prospěch, absenci, výchovná opatření, soutěže, projekty, nadpředmětové aktivity, hodnocení celkových postojů třídním učitelem. Na základě provedeného sebehodnocení získá žák kredity, je zařazen do celkového hodnotícího žebříčku všech žáků školy. Podle svého umístění může získat různá ocenění školy, jejichž udělení vychází z kreditních výsledků. Průřezové téma č. 1 - Občan v demokratické společnosti - přináší: pochopení, že demokracie je určitý systém hodnot a na něm založený způsob soužití lidí a zároveň neustálý proces tázání, zpochybňování, budování, zlepšování a znovu objevování; demokracie je tedy diskuse; poznání,že demokracii tvoří svoboda, spravedlnost a prosperita ve smyslu určitého blahobytu pro nejvíce lidí; kompromis mezi osobní svobodou a sociální odpovědností k základním hodnotám demokracie, které tvoří základní práva a svobody pro všechny lidi, náleží pluralismus (názory se různí, existují různé politické strany, v zemi žijí různé menšiny a cizinci), solidarita, tolerance etnická, rasová, kulturní, náboženská; vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana; poznání, jak demokracie funguje v praxi, zvláště na úrovni obcí a občanské společnosti; vytvoření demokratického klimatu školy (např. dobré přátelské vztahy mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem, činnost třídní samosprávy, parlamentu); 16

18 vztahu žáků školy k regionu jako místu práce a odpočinku, vlastní angažovanost, ochota posilování mediální gramotnosti žáků (tím se rozumí nejen kritický odstup od médií, ale zároveň kompetence k používání médií pro vlastní vzdělávání nebo hodnotnou zábavu - odraz), budování systému hodnot (úcta, kladný vztah k životnímu prostředí, etické chování) Předmětově 1. ročník 2. ročník 3. ročník Český jazyk Literatura mluvní cvičení sebeprezentace mluvní cvičení referáty příspěvky o akcích do školního časopisu Společenská nauka Společenské vědy referáty, mluvní cvičení na aktuální téma prezentace, mluvní cvičení na aktuální téma řečnická cvičení referáty Cizí jazyky projekty dle Portfolia projekt-rodokmen jídelní lístek katalog obchodního domu -dopis příteli do zahraničí /mail videokonference elektronická komunikace projekt: schéma bytu, bydlení Nadpředmětově všichni zástupce ředitele třídní učitelé výchovný poradce koordinátor EVVO redakční rada Evropský den jazyků Projektový den cizích jazyků SOUTĚŽE - vlastní plán EXKURZE - vlastní plán KLIMA ŠKOLY (kultura školy - tradice, symboly, normy, vztahy, osobní příklad) Vánoční akademie Školská rada Třídní samospráva- parlament Etická výchova Školní výlety Slavnostní vyřazení absolventů KULTURNÍ AKCE HUMANITÁRNÍ AKCE (etická výchova) Studentský parlament Tým pro EVVO Expres - školní časopis Výroční zpráva Média Průřezové téma č. 2 - Člověk a životní prostředí - přináší: gramotnost pro udržitelnost rozvoje pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka; povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu a životní prostředí; budování takových postojů a hodnotových orientací žáků, na jejichž základě budou utvářet svůj budoucí životní způsob a styl v intencích udržitelného rozvoje a ekologicky přijatelných hledisek; pozitivní vztah a aktivní účast 17

19 poznávání významných míst krajiny v místě bydliště žáka a vztahu k jejich prezentaci a ochraně; naplňování cílů environmentální výchovy a vzdělávání určených Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy Předmětově 1. ročník 2. ročník 3. ročník Cizí jazyky Společenská nauka Základy přírodních věd mluvní cvičení na aktuální téma portfolio EVVO referáty ročníková práce mluvní cvičení na aktuální téma ochrana životního prostředí matematika Zdravý životní styl logistika skladování technologie skladování přeprava a dodání zboží zbožíznalství odborný výcvik Den zdraví, Den bez tabáku nakládání s obaly referáty mluvní cvičení na aktuální téma referáty, mluvní cvičení na aktuální téma mluvní cvičení na aktuální téma bezpečnost a hygiena práce, ochranné pomůcky mluvní cvičení na aktuální téma referáty, mluvní cvičení na aktuální téma referáty, mluvní cvičení na aktuální téma referáty bezpečnost a hygiena práce, Řešení praktických příkladů samostatná odborná práce tvorba a prezentace samostatná odborná práce referáty, mluvní cvičení na aktuální téma samostatná odborná práce bezpečnost a hygiena práce, Nadpředmětově koordinátor enviromentální výchovy řešení příkladů SOUTĚŽE - vlastní plán EXKURZE - vlastní plán Celoškolní sportovní den SOP samostatná odborná práce, požadavek k závěrečné zkoušce školní tým EVVO - Ekoškola třídění odpadu - všichni průběžně péče o vnitřní prostředí - průběžně péče o okolí školy - červen Eko - nástěnka třídní učitelé pořádek a estetika tříd, úroveň vnitřního i vnějšího prostředí školy 18

20 Průřezové téma č. 3 - Člověk a svět práce - přináší ověření správnosti prvotní volby profesní orientace žáka v rámci předmětu Praxe a předmětu probírání tématických celků vedoucích poznávání světa práce zejména na oblasti uplatnění absolventů příslušného směru a oboru vzdělání; nácvik řešení situací souvisejících s hledáním zaměstnání, kontaktu se zaměstnavateli, s úřady apod.; osvojování obecných komunikativních dovedností; doplnění znalostí a dovedností žáků souvisejících s jejich uplatněním ve světě práce, které jim mají pomoci při rozhodování při další vzdělávací a profesní orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv; výběrová řízení, nácvik konkrétních situací vedení k osvojení kompetence aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře, uplatnit se na trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám; motivování žáků k tomu, aby si uvědomili odpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život, k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře; budování a rozvíjení uplatnitelnosti absolventů, orientaci v nabídce profesních a vzdělávacích možností a schopnosti kriticky je posuzovat. Český jazyk 1. ročník 2. ročník 3. ročník SEBEPREZENTACE Společenská nauka Cizí jazyky Předmětová komise odborných předmětů: Logistika Osobní portfolio PROJEKTOVÝ DEN CIZICH JAZYKU portfólio motivační dopis (prezentace školy a uplatnění, popis firmy) portfólio odpověď na inzerát, životopis) (žákovský projekt bude nahrazen samostatným žákovským projektem) Prezentace technologie skladování mluvní cvičení na aktuální téma referáty Prezentace, žákovský projekt přeprava a dodání zboží mluvní cvičení na aktuální téma referáty Prezentace, žákovský projekt zbožíznalství mluvní cvičení na aktuální téma referáty Prezentace, žákovský projekt odborný výcvik mluvní cvičení na aktuální téma referáty Prezentace, žákovský projekt základy ekonomické teorie mluvní cvičení na aktuální téma referáty Prezentace, žákovský projekt administrativa skladování mluvní cvičení na aktuální téma referáty Prezentace, žákovský projekt OV VE FIRMĚ OV VE FIRMĚ OV VE FIRMĚ PROJEKTOVÝ DEN ODBORNÝCH PŘEDMĚTU 19

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje 0.1 Charakteristika školy byla zřízena na dobu neurčitou ke dni 11.9.2001 zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka jako samostatná příspěvková organizace.

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary. Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. Délka a forma vzdělávání:

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary. Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. Délka a forma vzdělávání: ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Škola: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Zaměření: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Střední odborné učiliště stravování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Pardubice

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Pardubice Školní vzdělávací program Obchodní akademie Pardubice Kód obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Platnost: 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem Zpracoval: Kolektiv zaměstnanců Obchodní akademie a

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více