Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí Ronov nad Doubravou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1

2 Tato výroční zpráva podává základní informace o školním roce 2012/2013. Jsou v ní použity zprávy pedagogických pracovníků, vedoucí školní jídelny a účetního. Řekni mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat. Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži, a já to budu ovládat. J. A. Komenský 2

3 Obsah struktura výroční zprávy Základní údaje o škole o Škola, její součásti o Zřizovatel o Školská rada o SRPDŠ o Školní vzdělávací program o Materiálně technické podmínky Personální zabezpečení činnosti školy Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště, volba povolání, práce se žáky s SPU, zápis do první třídy o Výsledky přijímacího řízení volba povolání o Práce se žáky s SPU o Zápis dětí do první třídy Údaje o žácích Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení školních celoročních programů o Prevence rizikového chování o Environmentální výchova o Výchova ke zdraví Aktivity, projekty a prezentace školy na veřejnosti o Lyžařský a snowboardový výcvik o Plavání o Miniburza škol na naší škole o Sbírka na pomoc občanskému sdružení Život dětem o Sbírka plastových víček na pomoc Míšovi Tereskovi z Chrudimi o Ochrana člověka za mimořádných událostí o Ekovýchovný pobyt v Oucmanicích 2., 3. třída o 5. ročník halloweenských slavností o Velikonoce na naší škole o Ronovský slavík o Seminář Taktik o Hodnocení 4. ročníku Kniha je kamarád o Projekt Minisčítání o Klub mladých čtenářů o Pasování na čtenáře o Práce žákovského parlamentu o Zahradní slavnost o Slavnostní vyřazení žáků devátého ročníku Výběr výsledků soutěží Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Zájmová činnost Činnost školní družiny a školní jídelny Prezentace výsledků výchovně vzdělávací činnosti Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty o SRPDŠ o Mateřská škola 3

4 o Školská rada o Zřizovatel o Místní organizace Ekonomická část Přílohy: o Obrazová příloha k Hodnocení 4. ročníku projektu Kniha je kamarád o Obrazová příloha k hodnocení EVVO v naší škole 4

5 Základní údaje o škole Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim je zřízená Městem Ronov nad Doubravou jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Součástí příspěvkové organizace jsou základní škola, školní jídelna a školní družina, zařazeny do sítě škol Název školy, adresa: Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí Ronov nad Doubravou Telefon: , Školní družina: , Školní jídelna: E mail: Webové stránky: IČO: Zřizovatel: Město Ronov nad Doubravou Chittussiho náměstí Ronov nad Doubravou Telefon: Fax: E mail: IČO: Ředitel školy: Mgr. Jitka Miřejovská Zástupce ředitele: Mgr. Marie Kořínková Kapacita součástí školy: Základní škola 300 žáků Školní družina 50 žáků Školní jídelna 300 žáků Školská rada Zřízena ke dni usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou č. 83 b/2005 ze dne 21. září Školská rada zahájila svoji činnost na svém 1. zasedání dne Předsedou je Mgr. Miroslav Žítek. Členové: Hana Culková, Mgr. Hana Mojžíšová, Mgr. Marie Kořínková, Mgr. Barbora Mrázková, Jana Malá SRPDŠ při ZŠ Ronov nad Doubravou Předseda: Jana Malá Účetní: Iva Skokanová Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - č.j. 192/

6 Školní vzdělávací program Všechny ročníky se vzdělávají podle vlastního školního vzdělávacího programu. Ke konci školního roku jsme se věnovali zařazením do ŠVP povinných témat (Finanční gramotnost, Dopravní výchova, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Sexuální a rodinná výchova), druhého cizího jazyka a úpravám osnov matematiky na prvním i druhém stupni podle RVP pro ZŠ. Přepracovali jsme osnovy pracovních činností s tím, že jsme zařadili na druhý stupeň práci s technickými materiály. V souvislosti s těmito změnami jsme upravili učební plán pro 2. stupeň ZŠ. Jako druhý cizí jazyk vyučujeme němčinu z důvodu personálních podmínek školy. Nedílnou součástí našeho ŠVP je prohlubování environmentálního cítění žáků a minimální preventivní program. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu je platný od Škola se účastnila druhého ročníku povinného celostátního ověřovacího testování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka v 5. a 9. třídě. Žáci měli možnost si zpětně ověřit, kde udělali chybu, jak byli hodnoceni ve srovnání se spolužáky ve třídě i celostátně, mohli tak identifikovat své slabé a silné stránky. Toto testování bylo přínosem i pro vyučující, protože si mohli ověřit, v čem naši žáci nejvíc chybují, kde se jim naopak dařilo dobře, v neposlední řadě se seznámili s různými druhy ověřovacích úloh, které mohou požít při sestavování vlastních testů. Materiálně technické podmínky školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí Počet dětí na třídu 1. stupeň ,6 2. stupeň ŠD V hlavní budově ZŠ je 14 učeben, z toho 6 odborných (2 počítačové, ekologie, fyzika chemie, literární výchova se žákovskou knihovnou, žákovská kuchyňka). V přístavbě, která je spojena s hlavní budovou krytým přechodem, je tělocvična, dvě třídy školní družiny a jedna učebna, která je pronajímána ZUŠ Heřmanův Městec obor hudební. Ke škole patří také malé hřiště, školní pozemek, přírodní učebna s relaxačním místem pro žáky a dílny, které využívá pobočka ZUŠ Heřmanův Městec obor výtvarný - keramika. Během prázdnin došlo k celkové rekonstrukci žákovské kuchyňky, kterou jsme hradili z rezervního fondu školy. Zřizovatel Město Ronov nad Doubravou zrekonstruoval ve druhé etapě WC pro chlapce a pro personál školy a dlažbu na školním dvoře. Další úpravy v přírodní učebně opěrná zídka pod záhony a část chodníku byly hrazeny z finančního daru HOLCIM (Česko) Prachovice. Do sborovny byla umístěná kvalitnější kopírka s tiskárnou, kterou nám předalo Město. Škola si hradí měsíční nájemné. Z prostředků ONIV a SRPDŠ jsme obnovili řady velmi zastaralých učebnic. V některých třídách jsme vyměnili zničené dveře, do dvou tříd byly nainstalované nové tabule. Součástí školy je školní kuchyň, která zajišťuje stravování nejen pro žáky a pracovníky školy, ale v doplňkové činnosti i pro zájemce z řad veřejnosti. Škola se snaží vylepšit svůj rozpočet doplňkovou činností, která spočívá ve vaření jídel pro cizí strávníky a v pronájmu prostorů školy, získáváním sponzorských darů jednáním se zástupci firem a přípravou projektů do soutěže o granty. 6

7 V letošním školním roce jsme získali finanční prostředky a věcné dary od těchto společností a fyzických osob: Ing. M. Macháčka, Tlapnetu Jiří Tlapák, Jana Klemáka, TPV group s. r. o. Koncepce počítačových učeben - ICT Přízemí: I. patro: II. patro: Místnost Počet počítačů Ředitelna notebook Sborovna 2 III. třída notebook I. třída notebook IV. třída 1 II. třída 1 Kabinet chemie 1 Kabinet fyziky 2 Literární učebna 2 Kabinet matematiky notebook Malá PC. Učebna 8 Kabinet INF notebook Velká PC. Učebna 26 Kabinet dějepisu 1 Ekologická učebna 1 Školní družina: 4 Jídelna 1 CELKEM: notebooky V tomto školním roce byla provedena modernizace IT technologií: Výměna switche u serveru: Tenda TEHIO 48 za HP G, výměna projektoru a interaktivní tabule za pojezdovou interaktivní tabuli v 1. třídě, zřízení elektronických zápisů docházky na PC v počítačové učebně, pravidelné čištění IT technologií a PC, výměna monitorů ve školní družině za LCD monitory, rozšíření přepěťové ochrany na PC vedoucích pracovníků, pronajmutí multifunkčního kancelářského stroje Konica Minolta C253. Jan Havránek 7

8 Personální údaje Členění pedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,3 61 a více let celkem Členění nepedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % let , let ,6 61 a více let ,1 celkem Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % střední odborné úplné střední ,7 vysokoškolské ,3 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody pedagogických pracovníků počet Nástupy 1 Ukončení pracovního poměru smlouva na dobu určitou 0 Komentář ředitelky školy Většina předmětů byla vyučována kvalifikovaně. Snížená kvalifikovanost výuky byla způsobena tím, že jedna učitelka má středoškolské vzdělání, ale s dlouholetou praxí v oboru, a jeden učitel s vysokoškolským vzděláním nemá pedagogické vzdělání. Dvanáct pedagogických pracovníků pracovalo na celý úvazek, pět na částečný úvazek a jeden na DOH. 8

9 Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště, volba povolání, práce se žáky s SPU, zápis do první třídy Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště čtyřleté gymnázium průmyslová škola strojní chemická škola obchodní akademie zemědělská škola čtyřletý učební obor střední škola knižní kultury tříletý učební obor 4 žáci 2 žáci 1 žák 3 žáci 1 žák 4 žáci 1žák 10 žáků Volba povolání V letošním školním roce navštěvovalo 9. třídu nejdříve 25 a od konce března 26 žáků, z toho 11 dívek a 15 chlapců. Také letos mohli tito žáci podat dvě přihlášky a většina z nich tuto možnost využila. Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků se konala Rodiče na ní byli seznámeni s katalogy škol, termíny přehlídek škol v jednotlivých okresech, důležitými internetovými adresami týkajícími se této problematiky i dalšími podrobnostmi k průběhu přijímacího řízení. Všichni žáci devátého ročníku dostali zdarma v průběhu října katalog škol Pardubického kraje a dále jim bylo k dispozici CD o školách v celé republice. Přihlášky byly žákům vysvětleny a rozdány koncem ledna. Většina žáků byla přijata na všechny školy, na které si podali přihlášku. V době přijímacího řízení navštěvovalo 5. třídu celkem 25 žáků, z toho 14 dívek a 11 chlapců. Na víceleté gymnázium podal přihlášku 1 žák, ale z důvodu malého počtu přihlášených nebude Gymnázium Čáslav tento obor otevírat. Pro přijetí na všechny maturitní obory škol Pardubického kraje se konaly jednotné přijímací zkoušky připravené společností SCIO. Většina žáků, kteří si podávali přihlášku na tyto obory, se účastnila během února a března Přijímacích zkoušek nanečisto, při kterých šlo především o to, vyzkoušet si svoje znalosti a zjistit, které vědomosti je potřeba si ještě doplnit. Přijímací zkoušky a pohovory proběhly v termínu od Všichni žáci byli přijati na všechny zvolené školy či učební obory. Aby naši žáci dobře vybrali školy, které je budou připravovat na budoucí povolání i v příštím školním roce, byla této problematice věnována pozornost již v 7. a 8. ročníku. Kromě toho, že se s tímto tématem seznamovali při vyučování v občanské výchově, pracovních činnostech i dalších předmětech, zúčastnili se žáci 8. a 9. ročníku exkurzí do firem v okolí i do SOŠ a SOU technického Třemošnice a SOU Čáslav. Při besedě na Úřadu práce v Chrudimi s ing. Marcelou Vychodilovou se měli žáci možnost seznámit se stavem zaměstnanosti v okrese Chrudim i celé republice, požadavky zaměstnavatelů, ale i získat odpovědi na vlastní dotazy týkající se volby povolání. V průběhu roku si žáci mohli zapůjčit jakékoliv materiály o školách u výchovné poradkyně a průběžně se na cokoliv z této problematiky zeptat. 9

10 Práce se žáky se SPU Na začátku školního roku jsme měli v evidenci celkem 48 žáků, z toho porucha učení byla potvrzena u 37 žáků, u ostatních žáků byly potvrzeny obtíže, zdravotní znevýhodnění nebo teprve doporučeno SPV. Z celkového počtu bylo 36 žáků s potvrzenou integrací, z toho u 4 žáků byl doporučen IVP. V průběhu školního roku probíhala jak pravidelná kontrolní vyšetření, tak nová vyšetření žáků, u kterých se objevily potíže s učením, případně chováním. Na konci školního roku máme v evidenci o 11 žáků více, u většiny z nich byla potvrzena porucha učení. Během školního roku spolupracovala naše škola i nadále s PhDr. Janou Žítkovou, která na naší škole prováděla psychologická vyšetření i kontrolní vyšetření integrovaných žáků. Kromě toho jsme spolupracovali i s dalšími pracovníky PPP Chrudim, se SPC Hradec Králové a také s PPP Kolín. Se všemi žáky se pracuje dle doporučení poradny. Individuální vzdělávací plány jsou průběžně konzultovány s rodiči žáků i s PPP Chrudim a Kolín. V rámci výchovného působení na žáky probíhalo během školního roku velké množství akcí, patří mezi ně například přivítání prvňáčků do školy žáky 9. třídy, Mikulášská nadílka, pohádka při zápisu žáků do 1. třídy, akce Noc ve škole, sbírka na pomoc občanskému sdružení Život dětem, projekt Velikonoce na naší škole, sbírka plastových víček na pomoc Míšovi Tereskovi, ale i další akce, které v průběhu školního roku organizovali učitelé a žáci naší školy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 43 Skupinová integrace 4 zdravotní znevýhodnění 2 Skupinová integrace 0 sociální znevýhodnění Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky ano x x x x částečně ne x x 10

11 zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. x x x x Komentář ředitele školy: S jedním žákem 5. třídy se pracuje v matematice jako se žákem s celkovou mentální kapacitou v pásmu výrazného nadprůměru na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny. Jsou mu zadávány příklady k rozšíření učiva, je zapojován do všech matematických soutěží, účastnil se společně se 2 spolužáky semináře Taktik. Kontrolní vyšetření v PPP proběhne ve školním roce 2013/2014. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Přehled Poprvé u zápisu 21 dětí Žádost o odklad 5 dětí Přichází po odkladu 5 dětí Opakuje ročník 1 žák Odešel po zápisu 1 žák Do první třídy nastoupilo k žáků. Marie Kořínková, výchovná poradkyně Průběh zápisu V pátek proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Protože se děti byly před zápisem v 1. třídě podívat, nebylo pro ně toto prostředí úplně nové. Po krátkém uvítání paní ředitelkou Mgr. Jitkou Miřejovskou i starostou města Mgr. Miroslavem Žítkem začal zápis již tradičně pohádkou. V letošním školním roce si pro budoucí prvňáčky připravili žáci 9. třídy společně s paní učitelkou Boženou Průšovou pohádku O Palečkovi. Poté se děti v doprovodu rodičů a starších spolužáků vydaly na cestu po škole, kde na ně čekalo plnění úkolů. Za své výkony byly odměněny drobnými dárky vyrobenými žáky naší školy. Domů všichni odcházeli spokojeni. Děti proto, že se jim podařilo splnit všechny úkoly a že již patří k budoucím prvňáčkům, a deváťáci s dobrým pocitem, že připravili pěkné odpoledne pro děti a jejich rodiče. Marie Kořínková 11

12 Počty žáků ve třídách k Údaje o žácích třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/2014. počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy počet odkladů pro školní rok 2014/ Komentář ředitelky školy Změny v počtech během školního roku: V průběhu školního roku bylo přijato do naší ZŠ na žádost zákonných zástupců 5 žáků, 4 žáci odešli z důvodu změny trvalého bydliště. Na konci školního roku navštěvovalo naší ZŠ 211 žáků. Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1. 28/27 0/0 0/ /22 0/1 0/ /21 0/0 0/ /16 11/10 0/ /18 9/7 0/ /11 8/7 0/ /10 16/15 0/1 8. 5/5 11/11 0/0 9. 6/6 18/20 1/0 celkem 137/136 73/71 1/4 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1. 0/0 0/0 12

13 2. 0/0 0/0 3. 0/0 0/0 4. 0/0 0/0 5. 2/1 0/1 6. 1/1 0/0 7. 0/0 0/0 8. 2/0 0/0 9. 1/0 0/0 celkem 6/2 0/1 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1. 28/27 0/1 0/ /23 0/0 0/ /21 0/0 0/ /26 0/0 0/ /25 0/0 0/ /20 0/0 0/ /26 0/0 0/ /16 0/0 0/ /26 0/0 0/0 celkem 211/210 0/1 0/0 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy matrika, vysvědčení 1. 0/0 2. 0/1 3. 0/2 4. 0/1 5. 2/8 6. 0/6 7. 0/4 8. 0/6 9. 1/2 celkem 3/30 13

14 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1. 0/0 0/0 0/0 2. 0/1 0/0 0/0 3. 0/1 0/0 0/0 4. 0/1 0/2 0/0 5. 4/0 5/5 1/1 6. 4/2 2/3 0/2 7. 2/17 5/11 0/3 8. 4/4 2/3 3/1 9. 4/3 7/4 3/5 celkem 18/29 21/28 7/ Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl opakuje ročník žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky celkem

15 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy / ,42/48,14 0/0 0/ / ,17/47,91 0/0 0/ / ,76/50,43 0/0 0/ / ,70/59,69 0/0 0/ / ,64/43,72 0/0 0/ / ,7/79,8 0/0 0/ / ,81/56,19 0/0 0/ /802 40,81/50,125 0/0 0/ / ,5/92,077 10/0 0,4/0 celkem 7894/ ,41/58,80 10/ Komentář ředitele školy: Učitelé věnují pozornost motivaci žáků, využívají moderní, efektivní metody výuky. Věnují se individuálně dětem slabším a s vývojovými poruchami učení. Dávají prostor žákům nadaným, šikovným, které připravují na různé soutěže a olympiády. Pochvaly ředitele školy byly uděleny na vysvědčení žákům za vzornou reprezentaci školy v soutěžích okresních, oblastních, krajských i celorepublikových kol (umístění do 3. místa). Drobnější pochvaly udělovali učitelé do žákovských knížek nebo na pochvalné listy. U jedné žákyně bylo použito na konci školního roku na žádost rodičů slovní hodnocení, ostatní žáci byli hodnoceni na vysvědčení klasifikačním stupněm dle pravidel hodnocení ŠVP. Na konci školního roku neprospěli 4 žáci. Dvě žákyně konaly opravnou zkoušku, jedna žákyně zkoušku vykonala a postoupila do dalšího ročníku, jedna se na opravnou zkoušku nedostavila a nebyla ani omluvena, proto opakuje ročník, jedna žákyně přestože neprospěla, postoupila do dalšího ročníku dle 52 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Jeden žák pokračuje po splnění povinné školní docházky v základním vzdělávání dle 55 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Zákonní zástupci nevznesli k ředitelce školy pochybnosti ke klasifikaci na vysvědčení. 15

16 Průměry tříd v jednotlivých předmětech na konci školního roku 2012/ Český jazyk 1,17 1,35 1,33 2,15 1,96 2,15 2,65 2,44 2,923 Anglický jazyk 1 1,61 2,04 2,25 2,54 2,31 2,654 Matematika 1,17 1,44 1,14 1,76 1,72 1,6 2,04 2,63 2,962 Prvouka 1,14 1,04 1 Přírodověda 1,46 1,24 Vlastivěda 1,69 1,84 Hudební výchova Výtvarná výchova ,231 Praktické činnosti TV - chlapci ,115 TV - dívky ,115 Občanská výchova 1,3 1,62 1,44 1,923 Dějepis 1,75 2,31 2,06 2 Zeměpis 1,9 2,54 1, Fyzika 1,95 2,04 1,69 2,038 Chemie Přírodopis 1,6 2,12 2, Informatika 1, Volitelné předměty Cvičení z českého jazyka 1 1, Cvičení z matematiky 1 1 Ekologická praktika 1 Volitelná informatika

17 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pojmenování výchozího stavu Ve škole pracuje vystudovaná výchovná poradkyně, koordinátorka EVVO, koordinátorka ŠVP, v červnu dokončil specializační studium metodik a koordinátor ICT. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Sociálně patologické jevy 1 Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců Výchovné poradenství 1 Dyskalkulický žák na druhém stupni EVVO 2 Krajská konference EVVO Celostátní konference projektu E - DUR Přírodopis 1 Projekt Trojlístek Cizí jazyk AJ, NJ 1 Pracovní semináře ke Standardům pro základní vzdělávání Chemie 1 Jak motivovat žáky v hodinách chemie Fyzika 1 Kvalifikace ve zvláštních případech ICT 1 Jak na interaktivní tabuli ŠVP 1 Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce První stupeň 1 Jak efektivně používat metody aktivního učení Žákovský parlament 1 Setkání žákovských parlamentů ŠD 1 HV vrby se nám zelenají 7.5 Samostudium Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). K samostudiu jsme využívali především vedlejší prázdniny. Pedagogičtí pracovníci si doplňovali znalosti studiem odborných knih a časopisů, zaměřovali se na moderní metody a formy práce, na využití interaktivní tabule, tvorbu vlastních digitálních programů. Škola odebírá pravidelně časopisy: Komenský, Rodina a škola, Školství, Moderní vyučování, Prevence, Školní sport, Pastelka (ŠD), Řízení školy, Český jazyk a literatura a Učitelské noviny. Komentář ředitelky školy: K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků jsme využívali nabídky NIDV a CCV v Pardubicích a vzdělávací agentury DESCARTES Praha. Podpořili jsme kurzy anglického jazyka pro učitelky, které jazyk vyučují, ale nemají potřebnou aprobaci dlouhodobý kurz Brána jazyků otevřená Anglický jazyk 2 (dvě učitelky) a roční kurz Anglický jazyk pro pokročilé, který paní učitelka ukončila závěrečným testem úrovně B2 dle SERR. V tomto školním roce se pan učitel účastnil a v červnu ukončil Studium k výkonu 17

18 specializačních činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. v délce 250 hodin. V listopadu proběhl v naší škole seminář akreditovaný MŠMT Etická výchova a formování charakteru žáků, kterého se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci. Hodnocení školních celoročních programů Prevence rizikového chování Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek komentář , PPP Chrudim, kyberšikana, sekty, odborné články v časopise Prevence Časopis Prevence Zařazeno v MPP Zařazeno v MPP Zařazeno v MPP Řízený rozhovor, aktivní vzájemné naslouchání, brainstorming, kooperace, simulace, evokace, besedy, zážitkový kurz vypracován Viz kroužky, příprava na soutěže Rozhovory se žáky, učiteli, třídní schůzky s rodiči, SWOT analýza Obdobné jako v předcházející části Písemné vysvětlení některých nových pojmů (sexting, stalking ), postup při odhalování případné šikany, konzultační hodiny ŠMP PPP Chrudim-okresní metodik prevence, Policie ČR besedy, SVP Archa sociodiagnostická šetření ve třídách Běžně vybavená knihovna, časopis Prevence, informace z internetu Ano 18

19 v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Viz Zpráva o prevenci rizikového chování ve školním roce 2012/2013 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost - Alkohol - Kouření Kriminalita a delikvence - Virtuální drogy (počítač, televize, video) - Patologické hráčství (gambling) - Záškoláctví - Kouření žáků mimo školu ohlašovací povinnost rodičům, žákům domluva, vysvětlování Šikanování Podezření ze šikany - nepotvrzeno Vandalismus - Násilné chování 1 případ Xenofobie - Rasismus - Prevence rizikového chování se odvíjela od Minimálního preventivního programu, který byl zpracován v září Podkladem se stala SWOT analýza třídních kolektivů a vyhodnocení potřeb v oblasti rizikového chování. Preventivní strategie v jednotlivých ročnících je obsažena v ŠVP, stala se i součástí činností mimoškolních (exkurzí, výletů) a byla zorganizována celá řada preventivních akcí. Třídní učitelé mají stěžejní úlohu při naplňování MPP; vzhledem k tomu, že znají specifika své třídy, jsou schopni směřovat realizaci programu cíleně. Ve dnech září 2012 se uskutečnil zážitkový kurz žáků 7. třídy v autokempu U Letadla na Seči, který byl zaměřen nejen na vytváření odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům, ale také na posilování bezproblémových a bezpečných sociálních vztahů ve třídě, zvyšování zdravého sebevědomí žáků, rozvoj samostatnosti při řešení problémů. Součástí kurzu byla i beseda s Policií ČR. Por. Mgr. Jiří Tesař, komisař Preventivně informační skupiny Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, si s sebou přivezl kolegu z dopravní policie a dva techniky. Nejprve žáci probrali základy dopravní výchovy, jejíž součástí byl i vědomostní test, poté proběhla zajímavá beseda o práci techniků, o různých způsobech zjišťování a zajišťování stop, které pomáhají při pátrání po pachatelích trestných činů a jejich usvědčení. Kurz poté pokračoval pestrými aktivitami, které rozvíjely různé stránky osobnosti žáků, vedly k zamyšlení nad sebou samým, učily děti vzájemné pomoci a spolupráci. Program byl odlehčen také trochou her a dětských rošťáren. O tom, jak hodnotí kurz sami žáci, svědčí následující řádky: Zůstal bych tu ještě týden. Nejvíce mě zaujala hra na baču, která byla hlavně o naší domluvě. Na tomto kurzu jsme se vzájemně poznali, jací vlastně jsme. Tyto dva dny byly opravdu moc hezké a srandovní. Ve dnech 8. a 10. října 2012 se uskutečnily čtyři besedy s okresním metodikem prevence Mgr. Františkem Krampotou: Uganda 6. ročník Moderní je nekouřit 7. ročník Bolest-nemoc jménem šikana 8. ročník 19

20 Sex, AIDS a vztahy 9. ročník. Zajímavé a poučné povídání bylo vhodně doplněno prezentací na interaktivní tabuli a krátkými filmy. V listopadu uskutečnila paní Koláčková, dětská zdravotní sestra, čtyři besedy pro žáky třídy, které se týkaly zdravovědy. I tyto mladší děti by měly vědět, jak poskytnout první pomoc nebo na koho se obrátit v případě nebezpečí. Dne 29. ledna 2013 proběhly ještě dvě další besedy se zdravotním zaměřením, a to pro 8. a 9. ročník. MUDr. Provazníková s žáky hovořila o tematice pohlavního dospívání, sexuálně přenosných nemocech, antikoncepci. Sbory dobrovolných hasičů Ronov nad Doubravou a Třemošnice uspořádaly dne projektové odpoledne Ochrana člověka za mimořádných událostí (viz článek na jiném místě VZ). Dne připravily paní učitelky podobnou akci i pro žáky 1. stupně. V průběhu roku se objevilo několik problémových situací týkajících se vzájemných vztahů mezi žáky. Vše bylo řádně prošetřeno a byly podniknuty kroky k nápravě. Psychologové z Archy, střediska výchovné péče pro děti a mládež, provedli ve třech třídách preventivní sociometrická šetření, jejichž účelem bylo zviditelnit míru a kvalitu vztahů. Z výsledků vyplývá, že tyto vztahy odpovídají daným věkovým skupinám. Pro zlepšení chování a vyjadřování žáků byl dne 27. března uspořádán Den bez vulgarismů. Škoda, že slušné chování nemá u dětí delší trvání. Důležité je i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole se odebírá časopis Prevence, který je k dispozici všem učitelům. ŠMP pravidelně předává svým kolegům informace na pedagogické radě. Také rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí na třídních schůzkách, v rámci konzultačních hodin školního metodika prevence a výchovného poradce nebo individuálně na základě potřeby školy či rodičů. ŠMP a výchovná poradkyně se zúčastnily setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců spojeného s přednáškou o kyberšikaně a nebezpečí sekt. Prevence rizikového chování je dostatečně účinná tehdy, jestliže jsou děti smysluplně zaměstnány. Ve škole existuje řada zájmových útvarů, učitelé připravují nadanější žáky na různé soutěže, věnují se i žákům s SPU a žákům slabším. V průběhu roku se uskutečnilo mnoho akcí s rozličným zaměřením (viz Výroční zpráva). Škola bude i nadále vytvářet vhodné sociální klima, předcházet agresivitě a všem způsobům šikany a nevhodného chování mezi žáky. Bude snižovat vlivy, které by mohly narušit zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí. Hana Mojžíšová 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí 153 538 42 Ronov nad Doubravou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Tato výroční zpráva podává základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs. JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2010-2011 v Berouně dne 22.9.2011 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/198/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více