Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 š Á Á Á Ě Ěš Š š é Ý Č Č Í Á é č š ď š ř š Č Č é č č ř ě ě č ř š ř ě č č ů ě ý ů ě é ř š č ř š ř šš é é ě ě ě š ř ů š ý š ů ě ý ů ě ě ř š ý š ě ů š ě Š ě ů ř ý ě š é č č š é ě ě š ř ů ě ě ů Ť č š č š š ř ř š Š Š Š š Ž Š Š Š ě Š ě Š ě ě Š ž ů ž Š ž ů ž Ď Š ý ě š é ž čň š Š Š Š ě š ě ě č ř š ě Š é Š é

2 ú é ý Č éš č ú Č Š ř ý ř š ě š é ř Š ě Š žň é ý ř š ě ě ž ě č ž ú ý š š Š ě Á Š ž Á Š ž ě ě Š š ě ž ů ž č š ř ý Š ě ě Š č š č ů ř č ý ú ů Č ě Š š ě š Ž Š Š Š č ě ó ě ř é ě ě č š ř č ý ú ů Š ř ř ě ř é š ě ř ě ě Š é Š š ě č Ť ě š š č ě č ýš ú Ť š ě č Š ě č Š ý ň ř ý č š ě ř š ě Š ý ř š ř ě ý ě ž Š č ě ř ě ě ý č č ý ě š ý č š č ú ý é č č ě Ž é ě č č ě ý ý č ý ý Ž č úč čů ě č č ě ý ě č é š ě ě ř č ň š é Í č ú š Š ř ů š é ř ř š š ě ě Š Ř š ě ě ř ě š ě ě ž ů Š é č ů Žň ý ř ř ý ď ř š ý ů ř š é Š Š č ě ě ř ě ý é ě ř š ě č ů ě ř ě Í Š ř ř š ě é č ě é č š ě ř é č é ř ň ř é ř Ž ě ř š ě ě ý ů ě ě

3 KrtÍlovéhradecký inspektortit Českéškolninspekce c. In p-ekčnzprúva i. cslh-272/t 3-H prov(uané. V průběhu školnho roku učite ky zaíazujdo vzdělvacho programu dalš rozšiřujcvzdě vac aktivity (výlety, exkurze, besedy apod.). Při vzdělvn byly využvny předevšm metody a formy prce za ožené na aktulnch prožitcch dět a jejich zkušenostech. V předškolnm vzdělvn se př.irozeně střdaly spontnn ařzené aktivity. Učitelky využvaly vhodnou motivaci, povzbuzova y děti pozitivnm hodnocenm, které vedlo i k sebereaizaci dět. Podporovaly jejich individuln zjmy a rozv1e y vzdě vaci kompetence. Pracovaly s nimi předevšm individulně nebo v malých skupinch. Děti si mohly podle svých potřeb volit volně dostupné hračky nebo využvatmožnosti výběru z pestré nabdky připravených didaktických pomůcek. Byly činnostmi zaujaty, uměly si velmi dobře rozehrvat zvolené hern situace' Pohybovým aktivitm Se učitelky věnuj, realizovaly je npaditým způsobem. Děti projevovaly uspokojen z pohyůu a adekvtně reagovaly na pokyny učitelek. Pitný režim je dodržen. Jemnou motoriku učitelky systematicky rozvije y u všech dět. Děti měly dostatečný prostor ke slovnmu vyjdřen, dochzelo k clenémurozvoji jejich řečových schopnost a jazykových dovednost. U dět byly sledovny velmi dobré komunikačn dovednosti. Byly schopné vyprvět krtký přběh, porozumět slyšenému, popsat své zžitky, vyjadřovaly se samostatně. Předčtenřské dovednosti dět jsou podporovny a cleně rozvijety i v rmci pravidelného čtenpřed spanm a v pruběhu dne. Učitelky podporuj u dět rozvoj slovn zsoby, sprvnou výslovnost, kultivovaný řečový projev. Týo dovednost jsou podporovny i prostřednictvm jiných aktivit (např. divadeln představen, tvořiv dramatika)' které napomhaj dětem srozumitelně vyjdřit své myšlenky a nzory, aktivně hledat řešen a odpovědi na problémovéotinky. Škola rozvjpředčtenřskou gramotnost i ve spoluprci s rodiči dět, organizuje pro ně pravidelný prodej dětských knih. Některé děti se samostatně podepisovaly na výkresy. Celkem dobře se orientovaly v prostoru a čase' uměly pojmenovat geometrické tvary' V MŠje podporovna výuka cizho jazyka a rczv oj informačngramotnosti. YzděLvn předškolnch dět navazuje na výchovu v rodině a směřuje k vývřen elementmch zkladů klěových kompetenc dtůežitých pro dalšvzdělvn dtěte. Projery dět ve všech vzdělvacčň.oblastech s přihlédnutm k jejich věku jsou na požadované úrovni. U dět se projevovala schopnost spolupracovat, domlouvat se, aktivně řešit problémové situace. Děti dodržovaly předem domluven pravidla, podlely Se na utvřen zdravého i bezpečnéhoprostřed. Socitn gramotnost u dět je podporovna' Jejich tvořivé zachézeni s hračkami, pomůckami a vývarným materilem svědčilo o systematické prci pedagogického veden. Svoji představivost aťantazi uplatňovaly děti v kreativnch činnostech, předevšm v konstruktivnch, vývarně zaměíených aktivitch a při nmětoqých hrch' Mimořdn pozornost je věnovna vzděivaci oblasti Dtě a svět, ve které děti ziskvaj elementm poznatky o světě přrody, o lidech a prostřed, ve kterém ŽIj prostřednictvm projektu s nzvem,,rok v zmeckém parku... Děti pravidelně dochazej do zmeckého parku a obory, do bažantnice' kde pozoruj zvťata a změny v přrodě' V MŠse děti učtřdit odpad. Seznamuj se s prac některých profes (policistů a hasičů)apod. o individulnm rozvoji dět, pravidelně zaznamenvaj jejich vývojové pokroky. Hodnot účinnostpřijatého vzděivaciho programu, provděj týdenn evaluačnčinnost azskanépoznatky zaznamenvaj do hodnotcch listů. Jedn se o funkčn materily, které jim pomhaj při odstraňovn zjištěných nedostatků ve ývoji dět. Pro dět! s odloženou Školndochazkou učitelky vypracovvaj individuln plny na zk adě doporučen z vyšetřen v pedagogicko-psychologické poradně (dle PPP). Diagnostické Učitelky vedou přehled zznamy slouž jako podklad k dalšmu plnovni ak vyvozovn zvěrů' pro dalšprci.

4 Krtilovéhradecký inspektortít ČeskéškoIninspekce ('- i. cslh-272/13-h In ryekčnzpróva V průběhu inspekčnchhospitac učitelky děti průběžně hodnotily. Slovn vyjadřovn učitelek kčinnostem dět bylo povzbuzujca směřovalo kjednotlivcům. Nejen veden pedagogických zznamů o dětech, ale i forma zpracovni hodnocen školy vypovdaj o erudovanosti zstupkyně ředitelky Školya učitelek V procesu evaluace předškolnho vzdě vn. Mateřsk škola sleduje výsledky vzdě vn dět na požadované úrovni. Spoluprce školy s pafinery je na standardn úrovni a podporuje naplňovn vzdělvacch clůškoly. Při mateřské škole vzniklo SdruŽen rodičůa píteldět školy. Učitelky plnuj akce pro děti (vnočn posezen, oslavy Dne matek' rozloučens dětmi, které odchzeji do zš1.veden školy nabzrodičůmmožnost vyjdřit se k činnosti školy prostřednictvm dotaznku pro rodiče. Z výsl-edků dotaznkové akce vyplynulo, Že jsou rodiče většinou s MŠ spokojeni. Partnerstv se ZS vychzi ze vzjemných nvštěv a spoluúčastipři společných programech (nvštěvy divadelnch představen, stravovn dět). Tyto akce dětem pňbližuj odlišnosti školnhoprostřed a rovněž podporuj vytvřen nových přtelských vztahts mezi dětmi a pedagogickým personlem. Spoluprci Se zťizovate em hodnotila zstupkyně ředitelky školy jako velmi vstřcnou. MŠzve zstupce městyse na zahjen školnhoroku a na rozloučens předškolky a děti se naopak zúčastňujněkterých kulturnch akc pořdaných městysem (4 x ročně vystoupen s psmem psna bsn na vitn občnků,zlatých a diamantových svatbch. zhotovuj přn pro starš obyvatele Častolovic). Hodnocen předpokladů MŠpodle požadavkůškolskéhozkona K předškolnmu vzdělvni jsou přijmny děti na zk adě kritéri.kter odpovdaj požadavku školského zkona o přednostnm přijet dět v poslednm roce před zah1enim povinné školndochzky. Pro školnrok nebylo vyhověno 18 Ždostem opřijet dět do uš.zvýšenkapacity školy však nen vzhledem k prostorovým podmnkm možné. Zstupkyně ředitelky školy splňuje všechny předpoklady pro výkon své funkce. V oblasti předškolnho vzdě vn m 35 let pedagogické praxe' ztoho 16 let vřdcfunkci. Z hodnocen školndokumentace je zřejmé, Že je řdně vedena, odstranitelné nedostatky byly opraveny v pruběhu inspekce (školn řd, kritéria pro přijet dět, pracovn nplň zstupkyně ředitelky školy). Veden pracovnho kolektir,'rr probh na zkladě konkrétně vymezených pracovnch činnost,stanovených pravidel a povinnost. Výsledkem je plynulý organizačni chod MŠa přjemnésociln klima pro děti i zaměstnance. Informačn systém je funkčn. Pedagogické rady svolv zstupkyně ředitelky školy pravidelně. Ze zpisů vyplýv, že řeš předevšm organizaci akc školy, nen zde zaznamenno projednvn výsledků vzdělvn azmén ve ŠVPPv. ZpředloŽené dokumentace je rovněž zťejmé, že zstupkyně ředitelky školy provd kontroln a hospitačn činnost. Stlý přehled o činnosti všech pracovnkůsi udržuje prostřednictvm kítkých orientačnchkontrol. Hospitačn činnost vykonv 1x ročně u všech pedagogických pracovnků školy. Dokument,.Vlastn hodnocen školy.. objektivně postihuje problematiku Školy.Zvěry jsou relně stanovené, vedou k přijmn vhodných změnatm nsledně i k dalšmu rozvoji MŠ. Všechny pedagogické pracovnice jsou odbomě kvaiif,rkované pro předškoln vzděivn' Veden školy umožnuje dalšvzděivn pedagogických pracovnic (die DVPP). Ve sledovaném obdob zstupkyně ředitelky školy navštěvovala seminře orientované na školský management, učitelky se zaměřovaly na speciln pedagogiku, pedagogickou diagnostiku, komunikaci' rozvoj estetických a pohybových činnost,environmentln výchovu a na uplatňovn efektivnch metod a tbrem prce v oblasti rozvoje matematické gramotnosti u dět. Poznatky ziskané na seminřch se projevily v pruběhu inspekčnchhospitac v tvořir,ém přstupu učitelek při vzdělvn dět. Současnéi bývalé veden prvnho subjektu

5 ú é ý Č éš č ř ý ý žň ž č ý š é Š é ř ř é ž č ř ě é ě ř Š ě é ý ý ě úč ě ě ž ů ě š ř č ě é ř žň č ě ě ř č ů ý č ý ě ý ý š ě ň é ě é Š éž č ý ě ý č ý ů ň Š ě š ě ě ě Š č é č é č ž ě ř é ě é ř Š ě é é š ó Š é ý ř é Ž čů ř ě Ž Ž Š č č ě ř č ě ě š č ě č ř Ť č š š ě ž é ž č ě č ř ě š ě ý ř ó ě š é ř é š é š ý ů ě Š ě Š ý ř š ž ů ě ř ó š ř ň ů ý š é ř ř ř ě ě ř ú š ý ý ř Š ě é ň é š č ž ů č ř ě ž é š ď ú é Š Š č ý ř ě ř Í ý é ý Ž Š š Ž é ú ě š ě ěř é Žň š Ž ů ý ř ě ž š ě š ě ý ě č ý ů ý ů Ž ů ý é ě č ě ý Ž č š š ě č Ž ý ě ř ř š é č ěť éč ž ě ř ý š ě č

6 é ý úí éš č Í ě š é ž ů ý č ř Ž ě ě é ý ě š Ž ů ě č ů é ě š ě Ž ř ě š ř ě ů ý ý ěž é ž ů ý é š ž é ř ý ě ň š ř č ř ř ě ř č ý č ě ý Ž ů Ž č ě ř š š č é ř č ý ě Š š ý ý Í ě š ý ě č ý ě é š ě ř ý é ý é ř š ř úč é š ě ž ý ř éč š ě ýš é š ý ř ý é ý ů ý č š ý Ž ě ů ě Í š ř ý ý é ž ů ř š ř č é Í ž ě š ř ý ž ř é č éř š é ě é ř ě Ž ř ů ě ů š ě š é é ř č ř č é ě ř š ž ů ř ě ř ý ů š ř š č ř é ž é š ě é ě ě ř ř š ý ý é ůž ů é ů š ě ě ř š ú é ě š Š ň č ý Š ý é ě ě úč č ý ř ě ů ý š ě č é ř š ř ů ě ř č č ý ý č ě Š ř ř Š ěž š č ú Š š ý ý č ř ě ů č é é é č é ř č ý ž ů š ý ř ě é ř ě ř ý é ř č č é é č é

7 ó é ý Č ěš č ý č č ř ě ř č č ě é ř ě ěť é č č é é ř ě ý é Š ť š é š é ž š ě ř ě ý ř ý ý ř š ě Ž ě é č é č é š ř ů ě ř ě Š ž ů é ú é ěř š ě ž ř Š ú ě Ž ů é š Š é Ž ů ě é š ě é č ě ž ě ý ř ě ý ú Ž ů Ý š š ěž Ž ý ý ý ů š ž ý ů ý ý é š š ě ě ěť ý ý ř ě ý ú č ů ě é š é é ř é é ý ž ů ř ě ý č č š š ř ě š š ř ř ě ž ú ěš ě ěž ý ř ě č ě ý ý ě Ž ř é ř ě é ěž ů ě ě ž ů ý ě ě š ý ů Ž ů č ů ě ěř é č ř Ž é Ž ů ř ě ě ý š ř ě ý ý ý ěř č é ř ž ý ý ů č ř ý ě č č é ě š ř ě ě š ě ě ý č Ž ě ě ý ý Ž č ý ř ě ý č č č é ý č š ý ú ý č ř ý ž ě č é ě š ř ů č ý ž š ě ř ě ř č ý ř ů ů é č ž ř žšř é ý ě č ý é č Ž é č č ř š ň č Ť ř ě é ř é ž č ě

8 ú é ý Č éš č Č ČŠ ě ů Ž č č ďí ý ů ž ů č ú ě Ž š é ě ě é Ž ů š č ř ý Ž č ř ž é ý č ě Ť ú ů č č ř ý Ž ů ý Ž č ř é ů ě éú Ú ň ě Ž é ě č č é ř ě ř ý ř Ž ě Á č ř š é ů ó ě é ý š ý č š č ý ě ř é é č š č č ě Í Ž ů ě ž Ť ž ě č ě ž ž ý ý ř Ž ěž ř š é éú ě é č č Ž ů ř é é ř ě ů ě ý ě č ž é ó ř č Žň Ž ů é ž ů é č ě š éž ž č ě é č ě ě ř ů ž ž ř ě ý ů Ž Ž ě š ě é ř š ý ý Ť é Ž ý č š ě ý ě š ž ů ú ů ě ě ř ě ů č ž ř č Ž Ž š é č č č ě ěť ý ů Ž ů š č ň é Ž ů ě Ž Žň ž ů č é šť ů ěž ě ř Í č š é ěž ř ý Ž č é ř ě ů č ě ž č č é č ě Ž ý ž č č ř ý Ž ě ž š ý ý ů ý ý č ť é é č č ř č ě Í č ý ú ř ů ě Ž ě ě ý ý ř ě é Š ň

9 Krdlovéhradecký inspektorút Ceské školninspekce Inspekčn zprdva Či. ČŠru-272/]3-H Rozvoj přrodovědné gramotnosti byl sledovn při výuce přrodopisu. přrodovědy a ýzlky. Všechny hodiny byly vedeny odborně kvalifikovanými učiteli. Vyučovnzačina o praktickou motivac Žk:ů'' na kterou nsledně navazova a hlavn čst, v n učitelépracovali s žky píevžně frontln formou s řzeným rozhovorem. Výjimkou byla hodina přrodovědy, kdy byla zaíazena i skupinov prce s činnostnm zaměřenm (měřen a vženi). K dosďen vzdělvacch clůučite1éefektivně využvalidostupnou didaktickou techniku' ukzky přrodnin, trojrozměmé pomůcky či demonsttačni pokusy. V rmci vyuky by)'a rozvjena i et.har'm grmohost, žici v textech z učebnic vyhledvali odpovědi na otzky učite Ů. Žci byli slovně hodnoceni. V zvěru hodin proběhlo stručnéshrnut probraného učiva a vyhodnocen hodiny. K sebehodnocen žcivedeni nebyli. Během inspekčnčinnosti zaměťené na společenskovědnpředměty byla navštvena výuka vlastivědy. člověk a společnost (integrovaný předmět zahrnujc dějepis a občanskou výchovu) a zeměpis na 2. stupni. Vlastivěda a zeměpis jsou dotovny dvěma hodinami týdně, člověk a společnost třemi hodinami týdně. V1uka probhala ve výukově podnětném prostřed. Všechny učitelky splňovaly podmnky odbomé a pedagogické kvalifikace. Vyučujcuplatňovaly většinově frontln řzen..ýuky, na 1. stupni byly zaíazeny skupinov a prov prce i relaxačnčinnosti, byla uplatněna i výuka s využitminformačnch technologi, Yzjemn komunikace mezi žky i mezi žky a učitelkami byla partnersk' Zv ště v hodinch dějepisu žci projevovali mimořdný zjmem o probranéhistorické udlosti' Tomu odpovdaly nadprůměmé znalosti většiny Žků nejen v ústnm, ale i psemném projer,u. Při výuce zeměpisu byl jako zk adni nzom pomůcka využivn pouze Žkovský atlas, schzela nstěnn mapa. Učivo bylo ve všech přpadech podvno věcně sprvně s důrazem na txaci zkladnho učiva. Velmi dobým způsobem byly v1.užvny žkovské aktivity (dobrovolné referty, prce s textem, třděn faktů, objasňovni neznmých pojmů). V zvěrech hodin bylo vždy provedeno zhodnocen. GraÍický projev většiny žkůje dobrý. sešity jsou vyučujcmi průběžně kontrolovny a funkčnstručnézpisy slouž k domc přprar'ě Žků. Žci maj dostatečný počet znmek' v žkovských knžkch. Z důvodu sledovn zajištěn bezpečnostižkůbyly provedeny hospitace v hodinch tělesné výchovy a praktických činnost.pro praktické činnosti (vařen) je zailzena školnkuchyňka v suterénu školy, na tělesnou ýchovu dochétzučitelésžky do tělocvičny, kter je součst objektu vzdleného asi 30 m od školy. Struktura, pruběh a otganizace výuky těchto předmětů byly dobrým předpokladem minimalizace rizika úrazu. Učitelky poučily žky pťed každou činnosto zsaďch bezpečnéprce a nsledně dbaly na jejich dodržovn. Hodnocen výsledků vzdělvn Žků a úspěšnoureprezentaci škoiy ředitelka školy podrobně zachycuje ve výročnzprvě o činnosti školy za školnrok , kterou zpracovala z důvodu nstupu do školy z podkladů pedagogů školy. Pravidla pro hodnocen jsou uvedena v klasifikačnmřdu, který je součst školnho řdu i SVP ZV. V obou dokumentech jsou zsady klasifikace uvedené velice obecně. Nejsou zde bliže specifikovna pravidla pro udělovn výchovných opatřen, hodnocen žktl se SVP aněkteré čsti jsou uvedené pouze v obecné rovině' Pedagogové školy aktulně hodnot výsledky vzdé vni Žků svými internmi nstroji, využiva1i různévlastn alternativn postupy a pral,idla pro klasifikaci, kter jsou stanovena Ve výše uvedených dokumentech. Učitelépravidelně zadvaj Žkům kontroln prce a testy, zaťazuji ústnzkoušen, sleduj aktivitu Žků ve výuce i jejich domc přpravu. Hodnocen vyjadřuje mru úspěšnosti jednotlivců ve vzdělvn. V předchzejcch školnch letech škola využvala k hodnoceni žkůtaké komerčntesty zaměř.ené na předměty v zkladn vzdělvac

10 é ý Í Č éš č Č ČŠ č Ž ř š é č é ů ě ý ý ý Ž ů ě ý č é é č é š é č Ž ů ě Ž ě č é č š ž Ť š ě ř ž ě ř é š ř ů Š ž ůš é Ř š ř ž ěř š é ú é ě ř š š ý ř š č ě Č ř š š ý Í š č č Í ě ř š š ý ř Í ě ú ý š ž Í ú Ť š Í ř š Š ý ů ě Š ř ž é ě ř ě š ě ě é ú č ř š ě éš ČŠ č ě Ž ů ě š é š ě č č ů Š Š Š ř Š ý Í Š ů ě č č š ě é é ě ě ž ů ř Š Š Ř ž ě ýš ú é č ě č é ě Ž š é Ř š Ť é š é š é č ň é ř ý č é ě č ř š š ý ě ě ř š ř š ě é ě é č é é š ř š Š ř é ř ě š ě é é ž ě ř ě ě č ě č é ý ý č ř ř ě ý ě ů č š ř Š ě č ř ý ů é é ý č šť

11 é ý é š č úč ř ě ý ř é ř úč š Ř š ř ř š é é ě é é ý č é é š š ý ř Ž ě ě č č š ú š ý ě ě š ý ů š ř ř ž ěř é ů ý č š é š č ř ý é ě é č ů é Í é š ě š ě é č ý ů ž ř š ř š ě ě Š ř ř č é ř š ě ý č ř ý ř é š ě é š ý ý ů ú ň ů ě š š ů ž š ě ř ě ž š é ě ň š š Ž š ř ú ě ř ř ě ř ě ě č š ě ů ž č ý š ě ů ě ě č Š ěž ě ě ů ř Ž ž ě č č ř š ý č ů č š ý é é ú č š č ř ů š ň č ž š ě é č ň ě ý ů é š é ě š ě ě Š ž ý ý ý ý ě č Ť é ř š é š š ě ý č š š é ř é é š Ř š ě č Š ř š ž ě Ž čů é š ř č ý ž ů č ě š ř ů č ř Ž ý ý č č ě ě ě Š č ě š ř ě ě

12 Í é ď ý Č éš č š ř š ě č ý ů ř é š é ř č ý Ž š č é ě š ě ů ž úč ě š Ž š é Ž Š ě š ý ý ř ě ě ěž Č é š úč é ř š ě č š ě ř Ý ý é é č č ů Š ň é Ž é é š é ř š Ž č ů č ů ů ě č ň ů ě ý ě č ů Š č é š é č é č č ď č č š ě é Š ů é ý ě ě ř š č š č ř ř š č š č é ě ř ý ý ý ý ý ě Š č ě ý ů Š š ě Š ň ř š ě é ě Ř š é ř ř Ž ů ý ů ř č ž š ý č é úč ěř ý ý é č č ý č ě Ž ů š ý ř ě ě č ř é č é ý é ě ř Ž ě ě ř č ů é é ě ý š š š ě š ě čň é ť ř š č ů ů ě š ě ř ř ě é č ý ě č é ě šš é š é Š Ž é č ý ě ý ý č é ř š Ž é č ý ě ý č č č š ň ž ý ě č ý ž š ě ě ý ě ý ř ř š ř š ě ě š ě é ý é ě č ě ě š ý č Žň ý č ě ý č Ž ě é ě é ů ě č ě

13 Í é ď ý Č éš č ý é č ě é ř Ž ů ý ů Ž ý Ž ý ý č ď ýš ě ý ýš Ž ů é ř é č č é Š ě é é ě č č č č éč ě č ě ý é ř ě ý ě ě é ř Š š č ú ěš č č ě ěň ř ý Š ě š ř ě ě é š š ě ř ý č é ř ý ě ž ů š ě č é Š ř š č é é é ě č é č č ě š č é š ř ř š ý ě ž ě č Ť ž š š ř ě č ě ý é ě ř š Ť ú ě č é é ž ě č é é č ř é ř ďě Š ř ř ě ř ý ě ě ě é ř é č ř č ě ě ř ě ý ř ř Š ř ř š ěš ý ě ý ř č ě ě ě č ý ž ě č š ě č é č ě ň ž é š č ě ř š ě ě č č č š ě š č é ž ě ý ý š ř č č č ř š š ů ě ě č š ěž č Ž ů ř ú ě é ý ě š č č é ž ě ů ěš ý ě ě ř š ě č é ů ž ů ž é š ě š č ě ř ě ů ě č ř ě Ž ě č š ů Ž ř ě é ě Š Žň Ž ů š ě ř č ý ý é č č ě č š Š č ř ů ý č ž ř č š ř ě č ř ř ř ý ý č č é ř é ý ě Ž ú ý ý ů é š ě č č

14 ó é ý Č éš č č ů ú č é š ý ý ě é š č š ř ř ě é ý ů š ý š ž ě ý č ýš ý ý ů Ž ů č ě š ř Ť ř ě š ě š Š Ž ú Ž č č ů Ž ý é ř š ú Ž č ř č Ž é ú ř š ě Ž ů š Ž ě é š ň é č ř ě Ť é ž č š ě ý Ž ě ř ě é č č ý č č é č ě ý ů ř č ů ř ů Ž č ů ý š ř č é č é ř š ý ř Í š ě é š Š é ďě ř ě Š é ú ě ů ě č č é š é ý ě Í ř š ě Í ř š ě Í ě č š é ž ě ě úš ú ř ě ň é é úč é ě ř š ě ř ě ň š ě ů ý ž č ň ř ě ř č éč č é ó ů ě ďě ú ú ž é č ř š ě ó ň ó č ý Í ě ř š ě ú ý é Í ě š ů ě ý ů ě ú ň ú š ě ř š ě ú é ě š ě é ň č é ž ř š ě ó š é ú č úč ň ě Í š é č č ý é š š č š Á Ť

15 é ý Í Č éš č ó š Š é ě Í ř š č ň Í ě Í Í š ž ů ě Í ž ů ú ě žú ů š š ý ě ř ř ý Š ě ú ž Í ů Í ě é Š ý ů ě ž ů Í č ú ó ď Í ě š ě ř č óř é é ě č ř é ů ě éú ě ú ř ě ě ú ň ě ď é č ý ž ů é ř ž ř ý ž ů ů Í ú ř Í é č é ř ě ý ř ě ů ř ž ě ú č ó ž ú ú é ř ř č ů ž é ř ě ú š ě ě ě é ý ř ó ů č ž ú č ý č ě ř ě ů ú ň Ž Í ě ý ě ě ú ň ú é ý ž č č ý ý Í ž č ž Í é ú é Š ě ý ý ů ě ž Í ů ž ř Íž ě ř č ó Š žň ž ů é ě č ů ě ěř ý č é ů ě ř ř č š ž ř ěž ý ř ě ý ě š ú ě ů ž ý ů Š Š Š š é ý ú š ý ý ě é š Š ž é é Í é ř Š š é ý ě ě š ě ř ě ě ó ě éř š é ů é š žň š ě ý ů Š ž ď é é ý ř Í ý ž ů éč ě ž ř ě ů

16 é ý č éš č Č ČŠ Š š ě ý č č ý ž č é ř ý ě ě č ýš é č ř ě č č ě ř ý ě č é ž ó ů ú ý ó šíě ž ů ě č č é š ů ě č ř ř ě ě č š ž úč ř ě ů ů é č š ě Ť š ř é š ý ř š š ý ř š ř é š Š č ě ě ú ý Ť š š ý Í š ř é š Č úč ě ř š ř š úč ě ř š úč Š ě ř š ě ý š Š ř ř é š ý š ř é é č č ř é š š ň ě ř š ó é Š š Í ř ě ř š ďě š ý č ě ř ě é ř ě Š š č ě ř š š č č ě ř š š ř ě Š é š Š ě č ř Š é Š ě é š ě é š ě š ě Č ýš č ž ů ř ě Š Š ě ě č ý ř č ě é ř ě ěí ý č č Š ě č č Ť č Š ě č ř č Š ě č ú ůč Š š Ž ý Š ř Í č ř š ř é š č úč Ř š Ž č úč ó

17 ó é ý Č éš č Ř ý č é š ř š č ž č č úč é š š č Ť Š Š č úč ř Ť ě š ě Ť ž Ť ů š š č č Í ž ý č é Ž úč ě ř š ř ž ě ů č úč ě ř š ž úč ř ř š é ř č úč š ě ý ů Š Š š ě č š ě ý Š ó č ř š ň ř Š Š š č ý š Š ř Š ř š é úč ř š é ř Š ŠČ ř š é ř Š Š Č č é š Í ř š ř ě š é Ť ý Ž ů é š ž ů Š é ě ř ý ě ě Š Ž ě ř ě š ě ž ů é š ý ž ů š ý é š é ř ě ě ý é ě č š ý é é š ě č ě ý é č ó ř č ů é ě š é Š š ů ě ý ů š ř é š ě č ě Ř ó ř Í Ž ů

18 ú é ý č éš Č č ó Ž ý Ž ý ů ů š ů ž ý č š é š Ť ě č é ř č Ž é ó é é ě č é ř ňš ř ě é ř é ř š ř š Č ě ú ů š Š ť ú š ý ž ř Š ý š Ž ě ň ú ů č úč ó ó Í Í ý ě Š ů č ů é šš š č ř ů č č ř ý ě úč č ý č ý ů ů ěž é č ď é Íř š Ť č ČŠ ČŠ ř š é úč ů Š é č š é ůž ř č Í ř ř č é š š ř Č ř é Í é ř ě ř ň ř č č ě ř Č š ř ř é é Č éš ř ě č č ě š Á ž

19 ť é ý é š č ž č č é Č Í éřř Ť š é é ř ť ú ě ř š š Ť š š š š ř š š ě ř š ř č ť é é ř č ř š

20 ť é ý ú é š č ž č č é ó Č š Č é ř É ě ř š š Ť š š š š ř š š ě ř š ř č é ř č š

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

ů é ó é é éř ů ř č ř ó ú é ů ů é ó é ěř ě ěř Ž ř úč šť ř ů é ě ř š ř ěř ř ě ř é ě é é č Í ř ůž é é ě ě ů š é ů ě ů Í š Ť Ž é éť ě é éč ě é ž é š ě ě ů ř ř ř ř š Ž ž ěť ř ř ě Í ž ů ř č ě ř Ž š ř ú ě ř é

Více

š Č š é š č š š é ě é Č Š š š č é ž č č ě č č č č ž ě č č ě č č šť ě ě é ď š š é é č é é šť ě š é é é š é š ě é é š č š ď ž č č é ž é ď ě š šš é é ě é š ě č é é Česk školninspekce Inspekčn zprva Cj.: CSIP-]9/I5-P

Více

Č š ý č čš é č š š é ř Š ř č Š ř é Í é č č Š ř č č ř č č ý ů ý é š č ř š ř šš é é ď š ý šť ý ů ď é ř š ý š ů š š ů ř ý š ď š é ř š ž š š Ž š ý Š é ý é ř š š Ž ý ý ý Í č é š č Č ČŠ é ý ř č é ž č š č š Á

Více

č ř é é ř ě ý ř ě Š ů ě ěř ř ě ý ě éř ů ý ě éř ě é ý ů é ě ý ž ě ě ěž ý é ě ž ř š ř é ě ů š ě ý ý ě é ř ž ý Í ě ř ž ý ž Š ů Ď ý ě š č č ě ě ý ř ř č éí č ř Í č Í ě č ž ž ž š ž Č ř ž ě ž ě ř š ě ž ý ě š

Více

Á č é č č ě ěž Ř ě ě ě Í ý Ž Řč č ý ě éš č Ž Í Ů Š ÍŘ ú š é š ě é č Í é č Í Š ň Ř ě Ř ě ú Ř ě ú č ěž é é é ě ň č é Í Ř Á Ě Ž é ú Š č é Ž ý ě č Ž š é Ů é ě ý Ů ě ú Ž č Ž é ú ý Í č ú Ž ý Í Ž éí é ý ěž ý

Více

Ě Ý ÚŘ ú Í ř Ř Š Ř Ú Ř Á úš ě Ž Ž ě ě é é č ů Ú ě ýúř ú ř úř ř š ý č ú ř ě š ě š ř ů ě é ř é ú š č ě š ú ěú ř ř Ú ř Šč ě ě é é č ů ú ý Ž Ů ě Ž éš ý é é ř ý ý ů ě ř ě č ů Ú ř é ěř é ě č č č é č ěž ě č č

Více

Č é úř č ě é ř é č ěč ě č ý č ěč ě ě ě é Č č é Ř ú é Á Á Á ž č č ř š č č ř ř č č é ř ř ř ž ř č ž úč Ž Í ÁŠ ž é úř ř ě ž é ě é Á Á č č ý ěř ě ř č č ů ý ěř ř Ú ý š ě č ú č ú é úř Ú ý š ě ř ý ě ž č ř š š

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

ó ň ó ý ý é š é ň é ž éž ý é ě ý ž ó ž é ě ě é é ý ý ů é š ž ě ó ž ě ů ú ů ě é ž ě é é š š ž ě ž ě ú ž é ž ú ě ý ž é ě ý é ý ý é é é é ý ž ž š ě ž é ú š ů ú ů ú š ů ý ú ů ž ů ž ě ý ýš ý ú ý ě ěš ý ě ě

Více

ď Ř Á ť ž Č ý Ú ž ř ř ě ěš ý š ž ž ý ň ř ý Ů Ů ž ž ě ř ě ý Ů Ů ň ú ě ž ž ň ý ý ž ý ř ž ž ý ř š ú ě ž ý š ž ž ý ř ě ř ý ý ý Ů ř ý ž Ů ž ý ř ž ý ý ž ý ř ý ž ý ý ě ý ř š ě ý ě š ěř ý ž ý ý ž ý ěž ý ž š ž

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Č ř ř Í ř ě ř Ť ú ů ů ř ř ř ěř ť ř ěř ř ď ř ď é ř é úř é ř ř ř ú ú ě úř é Č Í Č ř ě ř ř ě ř ď ú é é ř ď ě ě ů ř ě ř ř ú ů é ř ů ě ú ř é ř ř ď ř ř ě ď Í ů žň ř ě ď ř ě ě ú ů é ě ž š ř é ú ě ě ú é ě ě ú

Více

č ř Ž Ř Í ě ý ř Č ř Č š ý ý č š č Č ý úř Č ěř ý ě ř ěř č É ě č ý ý č Ú ě ř ř ý ý ý ý č ý ř ř ý ý ý Ž ě ěž č č ř š č ěú č č č ěú č č č ě Ú Ž č č ý ý ú č č Ž ě úč ě ž č ř ú ě ů ř ž ě č č ě Ú č č č ě ú č

Více

Ě Š ž Š Í ě ň ě ě ě š ě ě š ě ě ú Ě š ě Ř ěň ěě ě Ý ž ě ž š ěž ě š ě š ě ě Ě ň Ě ň ž ž ě š ě š ž Ý ě ň š Ě ě ž ě š ž ÝŠ Š Ý ť ě ú Ě ž ě š ě ň š ž ě ň Ť ěš ň š š ě ž Č É Ř š ě ň Ď š ě Ě ž š ž ň ň Í ž Ě

Více

éě ý ž š é é é ď š ě š ě ě ě č ý é řč é ě ů éč š ř ů é š ř ž ůž ě éč ůž ú ěš é é š ř ě ě ě ě č é ž é é ř é ý ř š é ž ů ě š ř ě ť ý ě ě ř č ž ý é č ů ý č ě é ž š ř č Žň ě š ýč č ž š ě ě ě č ěš ý ě é ř é

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

Ě Á ČÁ Š ř ě éčá Í ý ř é á é Š á á š ě č ý ě ř ů Í á á é á á ž á č ř ý á á é ě á á á ú ě á čá š Č Č š á š ý ě éř á ý ě é ř ř ý á á ř á á ř é á ř č ř é é Í š Ž á é ř ě ů é á ř š é é é ý ě ř ě á š ě ú ů

Více

Č š ř ý š ř ř š ď ř šš é é ě š ý ě ě š ř ů ě ě ě š ř ů ř é ě ě ě ě ý ů ě ě š ř ů é ď š Š ě Š Š ě Č ř ě ř š ě Š ě š Š ě Š Š ě é ř ě ž ř ů é ě š ý ž ř ž ř ů ý š š ý Ť Ť ý ý š é ě š é ř ý Č éš š š ě ž ř ů

Více

šš úš ú ř ú š ě ů ú ě ú ú ř é č ř ě ž š Š Š é ě Č č č ě ú ů ů č ř ě ý č ř ř č é ý ě é ř ř ě é ř č ř ě ý ý ř č ó ř Í Í ž é ř š ř é ú é č é ě ě é ú é ú ř ú ž č ů ž ýš č ž ž ř ř šš úš ó ř ď ú š ě ů Í ě Í

Více

ý ú ú Ř ó ú ý ě ý ě ě ý ě ž ě ú ý ú ý ú ě ú ž š ě ú ý ěž š ě ě ě ě ú ú ý ý ý Á Ě ě ó š ě ž ů ý ž ó ů ě ě ú ě ú ě ě ý ě ý ú ý ý ě ý ú ů ě ů ý ě ú ě ě ú ý ů ó ě ěž ý ó ý ů ý ž ěž ů ý ú ěž ý ž ý ů ů ý š ý

Více

ě ů ě é ž ž ů ř ř ý ý ž Ě Ů Á š Š Á Á Á Á é ž é ž ž ž ž é š ě é ř š ěž š ěň ý é ě ý ř ř ý ř é ě ž ý ř ž ž é ů ě ů ý é ů š é ý ů ů ý ů ú ů ý ě ř é ý ě ý é Ě ú Á Á Á Á ů ř é Ý Ě ú Á Š Á Á Á Á ř ž ů šó Ť

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

ú ť š č ř ó Ě č ě ě ř ý ď ý é ř é é ř ř é ý ě ů č ú ř é ý Č ý ě Ť ž Č ě é č ě ě ě é ě Á ú ř ř ě ř é é ř é ž ě ř ý ě ě š ř ů Ť ě ý ř ě ě ř é é ř é ř é ý ě ů žš ý é ý ě ř é ž ř ě ř é ž ě č č ý ě ř é ě ř

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

Á ř ř Č é Č ř ř Č é ě ě š ř ů ř ě ě š ř ů ž ř ř ů ů ě ě š ř ů ř ř ř é ř é é ř ř ř ň š ěř ř ěř ř ě ě ě š ř ů ě ě š ř ů é ř é ř é ř ě ů ú ř ú ř ř ř ř ú úř é Č Č ř ě ř ř ě ř ř ř é ě é é é ř ě ř ř ě ě ř ů

Více

ý úř ř ř Č č č ř ů ý ř ř ě č č ý ř ř ě č ř ř ě ý č ř ř Éř ř č ě Ž č ř ě č ř ř ú ý ů ý ů ě č ú Ž š Í ř č ř ě č ú ř ý ř ř ř ěž š ě ř Úř ě č ř ř ř ěř ý ř ř Ž č ěř ř ř č č ř ě Ř č ř úř š ň úč ý ř ř ý č č ř

Více

Č Č Á ě ý ě ž é ř ě é š ě É ÓňÁ Ž é ě č ó ů ů ó ě řý ř ž ě č š ě ž é š ř č Ž ý ž ří ů ů ě ě é ž ř ě é ů Ž ý Ž ě č ř ě ě š ř ů ř ě ě ě ě éž ý č ž ž č é é ý ž ž ý ž č ů ě š ě é ř éž č ě ž ř Ž é Ž ě ý ž ž

Více

Č š ž ý ČŠ ý š šš é é ďě š ý ě ě š ů ě ě š ů é ě ě ě ě ý ů ě ě š ů Č ď š Í ě Í ě Č é ě ž ů ý ý š š ý Ť Ť ý ý š šš é é ě š ý ě ú é é š ý š é š ě ě ú ž ů ě ý š ě ýš ě ů š é ú ě ť ú ů š š ý š š š ý Ť š ě

Více

É Í ý ž č ě ě š ř ů úř řš řš řš č ů ř ř ě č ě č ž ž ě č č ř ř ě č ě č ě č řš řš řš ě ě ě č ý Ú ý Ú ě č řš ř ř Ž Ž ř ř ř ř ř ř ě ř ť ň ůí ť ť ý é é ý č ů ý ů ř ů ý ý úř é ž č ž úč č ý ů č ý ý ř š éč š ý

Více

š ě ě ů ů ě š ů ě š š ě ž š ú ě ě š ě ě š ů ě ě š ů ú ě ě ú ě ě š ů ě ů ů ě ěž ů ž ěž ů ú ěž ž ů ě ú ě ů ů ú š ů ů ů ů ů ů š ú ž ú ň ú ů ů š ě ě ě ú ú ú ě ů ě ú ů ě ů ě ú ě ú ž ň ú ě ě ž š ú ě ě ě ú ú

Více

ě ř é Í ý ř é ř ř é č ř ý é ě ý é ě ě ě ř ě ě š ý ě š ř ř úř ř ý úř ř ý Í ř ě ř é šř ý é š ý ě ý ř é é é ě ř é ž ý č ě ě ý é š ě ř ěř ů ů ř ě ů ů š ř ý é š é ý š Šř ě ů ě é ý šř ě ý éš šř ď ž Ž ž ě é ý

Více

č ě Š ř ě č ě Š ě č ř Š ě šč é č ř ě ž š ěž š é č ěž é ě š š ř ů ů č ě ž ě č ě ř ů ě é č é č ě ř š ř č ř é ř ě ř č ř ř é š č é č ř ě š ř š ě č š é é ž š ž ť č ř ž č é č šš ěž ů č č ěž č é é ž ěž ů č ů

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. PŘEDKLADATEL 1.2. ZŘIZOVATEL 1.3. PLATNOST DOKUMENTU. 4 Cesta do ţivota

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. PŘEDKLADATEL 1.2. ZŘIZOVATEL 1.3. PLATNOST DOKUMENTU. 4 Cesta do ţivota 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 1.1. Předkladatel... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Platnost dokumentu... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5 2.2.1.

Více

ě úř ř ř Á Á ň Í É Á Í é ě úř ď ě ž č č Ť ě ě š ř ů é č ě ě ř ů ě ů č é ě úř Í úř ěš ěš ů ť ěš ř é Ú úč ž č ř š č é ě ž ě šč č é ř Ž č ů é ě č š č š č Ó š Ď š š ř š ř š ď ě Ůř Š ú š č ě ě ř é ž é ř ě ě

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ď ř ř č Š Š ř č ž č ě úč úč úč š ž ř ů Ú ě ů é š ě ý ř ý ž ř ř ú ř é Ž ý ý ž ř č Ů ů ř ý ý é š ěř é ž š š é ěř š š ř Ě ě ú ě ž úč ž ř é ě ě ř ž ž č ě ř ž č š š ě ů č ě é ž ý č ě š ě ů ě ě ý š ěř ř š č

Více

ě ě é éč ř ě č Č úč ě ě é éč é Č Č ř č č ř é č ý úč é ý č ů ř ě ř č č Č ř ě č ř ě č ě ě ý ě úč š č Č ů č Č ů ř ě ě Š ú Č č ů Ú é ě éč ě Č č Č ř ř č ě š ý ě é ř š č č é ř š č č ř Ž é š ě č č ř č č é č č

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

Ý ý ú ý é ý ě ě š Ů ú ý Ů ý ů ě ě š ů ý ú é é é ě ú é ú ě ý ť ě ó é ý ú é ý ě ý ů š ú é ž ú ě é é ý ý ú ů é Ů ý ě ú ě ú é ň é ú ě ě Ý š ě š ě ů ě Ň š ě é ě é ě ů Ý ů ě ěž ý ý ů ů ť ý ž ěž ú é ú ěž ý ž

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

Ě ÁčÁ ÚŘ Ě ÉčÁ ý Č ř š š Ú ě éě ý ď š ý ě ř ě ě š ř ů ď š ě ú ě ě š Ť ů č é ú ří ř ď ž ž ž ě Í č ř ě é ř š ě Í Š š č ě šú ě ú ř ř ú ř ř ě š č Í ě ě Í ě ř ý ů š č ú Š ý ů é é óý Í ž ě ě ě ú Š ý č é ú ěř

Více

Á Í Ě š č ř ó Ě Ý ř é ř ý ý é ř é é ř é č ú ř é ý Č ý ě ř ž Č Č ě é č ě ě ě é ě š Á Í Ě ř ě ř é é ř é ď ž é č ř ý ě ě š ř ů ř ě ý ř ě ě ř é é ř ú ž ýš ů ú ř é ř č ě ř é ď ž ř ě ř é ž ě ř ý ě ř ě ý č ě

Více

ň Č ý Á Ž ř Ř ě Í Ě Á Í ý úč ř ě ů ď ž ů č é ř č ř ý ě ě š ř ů ř é ě č ě č č ř é č ýů éů š ř ě ř é ž ď ď š ř é ž ý ř ř ě Í ř ě é č ú ů š ý ř ř ě č ú ů ů č ř ě č č é ý ě é ř Ř č é čů ě úř ě é úř Ú Č ě é

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Í ě ě ě Č Ů ě ž Ú ě Ů ě š š ě Ů ť Š Ů ž ž ě ě ě ě ě š š Ů žů š Č Ó ě ž ě ě ě š ě ť ě ě ě ě š ž ě š ž ě Ů ě š Ů ě ě ť ě ž ž ž ě ě š ť ě ť ě ě Č š ě š ť ě ě š Ú ž š ž ě ě Í ě ě ž ě ž ž ě š ě ž ě š ě Č ě

Více

Č Ú é ž ů ů ý ý Ž č ý ě ň ý ů ý ě č ýš úč ý ý ý ý ů ě ý ů ý ů ý ý ů Ó ž ú ý é č é ý ý Ž é š ý ž č éúč č Ž č ý ž č ě ě é éú ž ý č é šť č ý šť ů Č č ý ě č ů ě ý ě Š ůč é é Ž é Š ý é Č č é ů č ý č ý č ý ž

Více

ů ž ř ř ě Ě Í Á Ě ŠŤ Í ŘÍ Í č ú ý Ý Ě Í Ý Š Ě Í ěí ú ěť ě ý Ó č č ě ý ž ž ř ý č ý ž ý ů č ý ň ý č ě Ž ť č ž ý ý ř č č ě ý š ě š é š é ě š ě ů šť ý ů ě ů ý ť ů ů ý ýš ě žíč ž ě ř Ž ú Í ů é ť ě é ž ý ř š

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

č ů ů Ř č ů ž ě ů ů Ř é š é Ř č ž é ř š ř ý Č é š ý ř ý ň ř ý š ř ů ž ě ů ř ě č ř ý ůč ěř ý ů ř ž šš č š ý ř č ř ý ů ě č č é ů ů ý ž úř ý č ý č ů ý ř ě č ý č č ů ý ě é é ě ň ý č ý č ý č č ý č ř č ř ý é

Více

ř š ě š š ř é ě Ť ú ř ó š é ěř ěř é š š Č ěř ě š š ý š ř ú ěř Č Ů ě é ú ř ř ú é Ú ě é ě é š ě ě é ě ěú Ř ř ě Š š é ě é š š é š ý é ú ě ř é é é ý Ů š š š ř ěř ěř š Č ý š š š ř Č Č Ů ě Č ě ě š ř ě ý ě é

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

Š ě ěř ř ř š Š ř ě ř ě ř ě Č ú Ř Č ý ý ú ě ý ý ý ř Š Š ž ř ě ř ě úř úř ý ě ř ř š ř ě š ěř ěř ž ěř ž ř š ý ř š ě ý ý ě ě ř ř ě ř ě ú Í ě ý ý ě ř ě ř ě ř ř ě ř ě ě ř ř š ř š ě š ě ř ř ě ř ž ř š ě ý š ř š

Více

Í é ě ř é ž Ť ý ě ř ž ě ý ú ý ý é úř é ě š ň ý š ě ě ý ř Š ě ž Č ú ý ř ě é ž ř ě ř ě Č ý ě ř ý ě ř ě ý ř ó ů ý ě ř ě ř ě ó ě Í ž š ě š ř ý ý ř é ě é ř é é é ó é ó Éř ě š ě ě ěž ř ě ě ů é é ý é Ú é é é

Více

ě ú ě ú ů ě ů ě é ú ž ú ě Ú ů ů ě é š ů ě ě Ú ě ě ě ň é ň é Ú é é ěž é é ž Ú ž ž ž ů ě ě ž ě é ě ě ů é ň Č ž é Č ě Č ň ů ú ěž ú ú Č Ú ě ú ů Ú ě ú ě ů Ú é é ě é ú ě ú Ú ě é ú ú ů ú ď Č Ř é ě ú ů ů ě ě š

Více

Č š Š Í š š ě š Í é ě Íý ž š Č Š š Ú ň š ř Ý ů ý ě é š ř š ý ř š ř ě ěš ý é ř ň ů ů ý ž é ž é ě é é é ý ě ž ř Č ě é ý ěý Č Č ř ř ý ý ě ý ř ěř é ř š ř é ž š ě é ý ž Ž ř ý ě é ř ů ž ř ě é ú Í Č š š ř ů é

Více

Č ý é é Č ó ě ě ť ů ě ý ů ě é ý é ť ó ó ě ý ě ě Ť ů ť ě ě ů ý ě é é ě ě ů ž Š é Š ž Š Š Š é ě Š ý ó Č é ů ě ž ě ž ť Š ě Š ý Š Š ě ť é é ď Š ý Š žň é ž ů ž ů ě ěž ý žé Č é ě ž Š Š ý Š ě Š ť ě ý ý ž ý ů

Více

É Ů č Ě ě č ý ř ů ě ěř ř ě ř é č ě č ě ě č ěř ěř ř ž ř ž č é ě č é ů ř ý č čů ž žů ř é ý č č ě ř ř ě č ý čů ř ě ě ů ě ý čů ě é é ě ě é ř ř ž ý č ý ř ř ě č ř ě é é é ě é ř ř ň ž ůč č č ý ý ě ř č č ě č č

Více

Ý Á Í Í ř é ř ý é é ě š ř ý ě Í ě ř é Ý ě Š ú ř é ď Č ě ě š š š ú ý ř ě ď ě é ř é Š ř ě ř é ř ě ě ř é ý ě Š ě Ž š é ř é ž ý ě Ž ý ž é Ž ž ř ě ě ř ž ě ě ě ř š ěř ř š ěř ř ž éž Ě Č ě ž ě ř ěř ě é ř ě ý ě

Více

Ý Ř É Á ý ď Ř Á É Á Á ě Ř É Á ě ě ó ý ř ě Ů ě ř ý ě ě š ř ů Á É Ř ý ř ý ů ž ž ý ěř ř ě ž ý š ě ř ě ř ý ý ě ě ď ř ó ů ď Ú ú ř ě ě ě ř ě ě ř ý ž ě ě ř ě ý ě ě Ř Ě Ř É ř ě ř ě ď Ž ř ď ý ď ř ý ě ř š ě ě š

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

Č ý Á Ě Á Á ě ř č ř é é é ř č ř š ž ř č ě ř č ř ý ě ě š ř ů č č š ě č ř ů š ř č ň š ž ň č ě ň ú Č č ě ě ŠÍ ř ů ů ř ý č ý š š ř ý č é ř é ř š ď ůž č ž ď é ůž ý š ý ň ď ď ž ž ú č ý š ý ž ů ý ě ý ď ř é ž

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

ý Ó Í Í ó Ě Á Í Ť ě č ý č ý ě č š ý š š ý ř Š š ý ě Š š ž ě é éž ě č ě ř ž ě č ý ú ů é ě š Ž ú ě ř ě ě ř ě ě é ž ě é ř č č é ž ř č ž ý ž ý ž é ý ž ř ě č é ř ě ž ž é ř č é ý ž ž ý š ý ž č ě ž ř č é ďš ž

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

č ěř é č ř ř ě ď ř ř ů ž ď ř ě ť úř úř ř ě é ě Í č ě ř ě é úř ř Ů ď č ř ý č ů ž ř Č Ů é č š č ů ž š é ř č ěř Ý ř ěř č ž é ěř č ý š ž ř ř ř é ř č ů ř ě úř ř č ÚČ é ě ý ř č é ř é Č ýúč ý ř ř ú Žč é ř ř š

Více

ě Í ž ř ě ě ě š ř ů ě ý ě é ř ě š Č Č š š ř ě é éž Č ř é ř Č ě é éž Ř Ě ř ě ř é ř ř ě é š ň Č ř ý ř ž ž ý ř ř ě ů š é Š ň é é ř Č ě ě ř ě ř ř ě ř ůú Ž ů ř é ě ě ř š ý ř Í ř ě ů ý Š ň Ú ě ě ř Ž ů ň ř ř

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Í ů Ž Ž Ž č ě úč ě Ž ě ůž ě š č ě ě š ě ě ě Š Í ě ŽŠ Ž š ě š ů ůž Ť č ě šš š ě č ž Ž ě ž úč č š š š š š š č Ť š ě Í ž ě č ě ě ě š č ě š č č ě úč ž ů ů Ž ů ů č ě Ž č č č ň č ž ú ž ú ě č Í č ž ě ě š č ů

Více

č č é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č Č ř ý ř é č é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č č ř ý é č ř ý ř é č é é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č č ř ý ř é č ř ý ř é č é é ýš č é č ě č č ě ř č

Více

ý ě ě ě ú Ť ř ě é ě ř ě Ž ě Ř Í Í ě ě ř ě é ě ř ě ř ě ú ř ě ú ě ř ě Ť ě ť ě ěř ú ý ý ž ů ý š š é š ě ů ý ů ž ěř é ý ú Ž ž ú é ř ě ěš é é ěř é ý ů é ř ř ů ů ů ů ý ů ů Í ý Ž š š ý ž ů ž ž ě ř ý ě š ů Ť ř

Více

Í é ž š é Č Č é é é ž ě ě ě ě ž š ě ž š Č Č é ž Š Č é é é ž š ě ě ě ě š ě ě š Ř Ě é ů ž é é ě ž Ů Ů é ž Š žš é š ě š Č š é š é ě é é ě é é ě é š é ž š é é š ě ů ě ž ě ž ě ě ů ě š ž ě ě ň ě é ě š Ž ě é

Více

Č ý úř Í ř ř ř ý ř ř Č ý ř ř ě ě ř ř ě ý ř ř ě ř Í ř ě ě Ž ř ř ú ý ý ů ř úř ř ř ř ěř ý ř ř ěř ř ř ř ř ř úř ř ú ý ř ř ý ř Á Ě ř ř ř š ě ž ů ý ř ř ř ě ú ý ě ý ř ř Ů ě úč ř ě ř ř ú ř ř ý ě ý ý ý ř ě ř ř ý

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

š ž Č Č Í ČŠ Á š š ř š ř š Č ó ř ě ř š ř ě š ř š ř ž ř Í ř Ž ěř š š ě ř ě ů ě ů ě š ř š ř šš ě š ě ě š ř ů šť ů ě ů ě ř š š ě š ě š ě ř ě š ě Ž ř ě ř ě š Íš Á š ř š š š š Ž š š ř š š Í Š ú ó ř ř š š Ž

Více

ě ý ě é ě ř č ů Ž é ř ě š š ě ř Ž š ě ž š ě č ý ž ě š ď Ž ě š č ý ř ě ž š č ý ý č é Š ř ř ě š ř ě ě ě ů ůš š Š š ě ě š ř š ě š š é ř é ř Š ě é ě ř č éž Ž é ř ě š š ě ř ž ěč ř ž ů š ž š ě ý č ř ý ž š ě

Více

ř ů ř š ě ě č ř ž ů ů Í ň ř š ž č ř ě ě ž ř ř š ú š ě č ě š ě š č ř š š ě ů š ě č ě ě ě š ř š š ř ž č ě Ž Š ř ě č š ř č č č č ř š ě š ě ř ů č č ž ě č š ě š ů ř ž ů ř ž ě ů Ž ě š š ň Ž ř šř š ř ž č ě ě

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v ždném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. Č é é ž ý ý Č č úč Tento dokument je obsahově identický s oficiln

Více

ě Ú ý ý é š ě Í é ě ě ě é ě ě Ž Š ě é ý Í Č é Č ý ý ě é ě Ž ý ů ě é ý ů ě é é ě é ě ě ž ú ú Č ě é š ý Ž Č ů ý é é ě é ě ů ý é é ě é ě ů ý Č ů ý é é ě é ě ů ý é é ě é ě ů š ý ýš Č ý é é ě é ě ý é é ě é

Více

ř ř ůč ůč ů ř ý é č éč č Í ř š ř Ž ž ž éú š ř ň ž č ý š ý ý ž ů ř č ž ů ýů ř č ý é ý ú ř š ý ý ř ř č ů é ř ř ř é é ř ý ž ř Ž ř š Í é ž ř š č ý č é ů é č é ř ž ř č ž č ý ž ř ř ý ý ý č č ž č é ř ž ř ř ú

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

č č č Á Ý ČŮ Ý ř čůč ó č é ý čů ě ř č č ě č č š ý ČŮ ř Š ý é ě č é č é Ů č ý ř ě ů Š čů ř Č é Ů ů é ř ř é ř ě ř ó č ý ů Ů š č Ů ěž Č ě ů š ě ě é é ý ě ý é Č ě Č ě ě é ě ě ř š š š č ě ř š é č ěž Š Š š ř

Více

č Č Č ý ž č úč Č Č ý ž Í š č úč Č š é č Ť é é č š ů ž é é Š č č ž č ň ý é Č š ž Č č ž š ž ý ž ž é ý ý ž é č š š ý ý ů ž č ž Ž š é ý ž č é ý ž č é ý č č é ůž ý ýš č č č č Ž é é č č é é ý ýš ž ý č ň ý č

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

Ý ÚŘ Ý Ý Ě Ř Ř Č Ř Ý ú ú ú é ě ě š ů ú ů ů ě ě š ů ú é é é ě ě ě é ú é ě ů š ůž ú Č é ě ě ě é Ó é ú ů é Ů Č ě ě ú ě Ú é ň é ú Í Ý é ů ě ú é ú š š ě ě Č ÚČ Í ě ě š ů ě é é ú š ě é ú ň é ž Č š ě é é ě Č

Více

Í ě Ě Á Í ú ř ě ů ď ř ď ř ř ě ě š ř ů ř ě ďě ř ů ř š ř ě ř ř ď ď ř ř ě ě š ř ů ř ř ř ě ě ů š ů ě Í š ó ě ř ř ř ř ě Ž ó ř š ř š ř ř ě ř ě ú ů š ř ú ů ř ě ř š ř ř ě ř ů ř ř ě ř š Č ě Š ř ř ě Č É Ě Ě Á ě

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

Ř Í Ř ě é ě č č é ž é ě ř č ř é ě ř ý č ÍŘÁ č ř č ř ř ě Í č é ž ž é č ž č ů ě š č é ž ůč ž ý é é é ž š č ý ř ý ž é úř ý č š é ř ě š ř ý ř Č é ř ř ů č Í ř ř ř ě ý ý ř ě š ř č ž é ř ř č ě ř č č ř ě ě ů é

Více

ě ů ň ř ů ě é Č Č ř ý ú ě é ň é ž ř ř ú š ř ř ř é ě ý ž ě é ř ž é ě é ě ě š ř ů ě ú ě é ý ý ě ř ý ě é ů ž ú é úř ě š ě ýš ěř ě é Č ř ě ě Č ě ě š ř ů ě ě ě ě š ř ů ě é š ě ť ť ě ě š ř ů ě ř ěř ý ú ř é ř

Více

é úč Á Á Č č ť č ů ř ř é úč č ů Úč é ř Úč ů úč é é ó Úč ň ť úč ů Č é š é é úč ř ř Úč Úč Í úč é úč š úč ř ů úč Í é úč úč é ů úč ů ž úč úč ř ů úč ů ž úč ÚČ Ů ů É ÚČ úč ů ř úč é úč é ř ů é ř č ž é ř ž Úč

Více

á č á ě š é ř ř ž á á á č č á ž é á ž ů é ě ů á ě á á ě á č ú á ě á ú ě é ů ú é č ř é č ú ý č á ž ž žáď é éú á žá é ř ě ů á žáď á š š ž ř ů č š é á ř ě ž ý ěž ý úč ů ř ě ě ě ě á á ě ů ž ř ů č á š š Š ř

Více